ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 169

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
30. června 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005, o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

30.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 980/2005

ze dne 27. června 2005,

o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od roku 1971 poskytuje Společenství obchodní preference rozvojovým zemím v rámci svého systému všeobecných celních preferencí.

(2)

Společná obchodní politika Společenství musí být v souladu s cíli rozvojové politiky a musí je posilovat, především pokud jde o vymýcení chudoby a podporu udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích. Musí splňovat požadavky Světové obchodní organizace, a zejména zmocňovací doložky GATT z roku 1979 (3).

(3)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 7. července 2004 nazvané „Rozvojové země, mezinárodní obchod a udržitelný rozvoj: funkce systému všeobecných celních preferencí Společenství na období deseti let 2006 až 2015“ stanoví pokyny pro uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období 2006 až 2015.

(4)

Toto nařízení je prvním, které provádí uvedené pokyny. Mělo by se používat do 31. prosince 2008.

(5)

Systém všeobecných celních preferencí (dále jen „systém“) by měl sestávat z obecného režimu poskytovaného všem zvýhodněným zemím a územím a ze dvou zvláštních režimů, které zohledňují různé rozvojové potřeby rozvojových zemí v podobném postavení.

(6)

Obecný režim by měl být poskytován všem zvýhodněným zemím, pokud nejsou Světovou bankou klasifikovány jako země s vysokými příjmy a pokud nemají dostatečně diverzifikovaný vývoz.

(7)

Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných je založen na jednotném pojetí udržitelného rozvoje, jak je uznáno mezinárodními úmluvami a nástroji, jako jsou Deklarace OSN o právu na rozvoj z roku 1986, Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji v roce 1992, Deklarace MOP o základních principech a právech v práci z roku 1998, Deklarace tisíciletí OSN z roku 2000 a Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji z roku 2002. Rozvojové země, které jsou zranitelné v důsledku chybějící diverzifikace a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému, přičemž přijímají zvláštní úkoly a povinnosti vyplývající z ratifikace a účinného provádění základních mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí a řádné správě věcí veřejných, by proto měly mít prospěch z dodatečných celních preferencí. Účelem těchto preferencí je posílit další hospodářský růst a tím kladně reagovat na potřebu udržitelného rozvoje. Na základě tohoto režimu valorických cel jsou tudíž cla i specifická cla (nejsou-li kombinována se cly valorickými) pro zvýhodněné země pozastavena. Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných by se měl výjimečně uplatňovat před vstupem celého nařízení v platnost, aby bylo dosaženo souladu s rozhodnutím WTO o zvláštních režimech pro boj proti výrobě drog a obchodu s nimi.

(8)

Rozvojové země, které již v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost splňují kritéria podle zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, by měly mít z toho režimu prospěch co nejdříve. Měly by proto být prozatímně uvedeny na seznamu jako zvýhodněné země. Pokud po podání žádosti Komise potvrdí jejich způsobilost do 15. prosince 2005, měly by mít z preferencí prospěch i nadále.

(9)

Komise by měla sledovat účinné provádění mezinárodních úmluv v souladu s příslušnými mechanismy těchto úmluv a vyhodnocovat vztah mezi dodatečnými celními preferencemi a podporou udržitelného rozvoje.

(10)

Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země by měl i nadále poskytovat bezcelní přístup pro produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí, jak jsou uznány a klasifikovány Organizací spojených národů. Pro zemi, která již není OSN klasifikována jako nejméně rozvinutá, by mělo být stanoveno přechodné období, aby se zmírnily nepříznivé účinky způsobené odnětím celních preferencí poskytovaných na základě tohoto režimu.

(11)

Preference by se měly nadále rozlišovat podle citlivosti produktů, přičemž by se mělo rozlišovat mezi produkty citlivými a necitlivými, aby se zohlednilo postavení odvětví, která ve Společenství vyrábějí tytéž produkty.

(12)

Cla stanovená pro necitlivé produkty by měla být nadále pozastavena a cla pro citlivé produkty by se měla snížit, aby se zajistila uspokojivá míra využití a současně zohlednila situace příslušných výrobních odvětví Společenství.

(13)

Taková snížení by měla být dostatečně přitažlivá, aby obchodníky motivovala k využití příležitostí, které systém nabízí. Pokud jde o valorická cla, mělo by být snížení paušální ve výši 3,5 procentního bodu celní sazby podle doložky nejvyšších výhod. Specifická cla by měla být snížena o 30 %. Pokud je u cla určeno minimální clo, nemělo by se toto minimální clo použít.

(14)

Ukládání cel by mělo být zcela pozastaveno, pokud preferenční zacházení u jednotlivých dovozních prohlášení vede k valorickým clům dosahujícím nejvýše 1 % nebo ke specifickým clům dosahujícím nejvýše 2 EUR, neboť náklady na jejich výběr mohou být vyšší než příjmy z nich.

(15)

V zájmu soudržnosti obchodní politiky Společenství by se na zvýhodněnou zemi neměly vztahovat současně výhody ze systému Společenství a dohoda o volném obchodu, pokud taková dohoda pokrývá alespoň všechny preference poskytované dané zemi na základě stávajícího systému.

(16)

Odstupňování by mělo být založeno na kritériích týkajících se tříd společného celního sazebníku. Odstupňování třídy pro zvýhodněnou zemi by se mělo použít, pokud tato třída splní kritéria pro odstupňování po dobu tří po sobě jdoucích let, aby se zvýšila předvídatelnost a spravedlnost odstupňování odstraněním účinku velkého a výjimečného kolísání dovozních statistik.

(17)

Pravidla o prokazování původu týkající se definice pojmu „původní produkty“ a souvisejících postupů a metod správní spolupráce stanovená v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), se použijí na celní preference stanovené v tomto nařízení, aby se zajistilo, že z tohoto systému mají výhody pouze ti, jimž je systém určen.

(18)

Důvody pro dočasné odnětí režimu by měly zahrnovat závažné a soustavné porušování zásad stanovených v úmluvách uvedených v příloze III, aby se prosazovaly cíle těchto úmluv a aby se zajistilo, že žádný příjemce nezíská trvalým porušováním těchto úmluv nespravedlivou výhodu.

(19)

Vzhledem k politické situaci v Myanmaru by mělo nadále zůstat v platnosti dočasné odnětí všech celních preferencí pro dovoz produktů pocházejících z Myanmaru.

(20)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.   Systém všeobecných celních preferencí Společenství (dále jen „systém“) se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do 31. prosince 2008 v souladu s tímto nařízením.

2.   Toto nařízení stanoví

a)

obecný režim,

b)

zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných,

c)

zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země.

Článek 2

Zvýhodněné země, na které se vztahují režimy uvedené v čl. 1 odst. 2, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

1.   Zvýhodněná země bude z tohoto systému vyňata, pokud je Světovou bankou během tří po sobě jdoucích let klasifikována jako země s vysokými příjmy a pokud hodnota dovozu pěti největších tříd dovozu do Společenství zařazeného do systému představuje méně než 75 % celkové hodnoty dovozu zařazeného do systému ze zvýhodněné země do Společenství.

2.   Pokud se na zvýhodněnou zemi vztahuje preferenční obchodní dohoda se Společenstvím, která zahrnuje alespoň všechny preference stanovené pro danou zemi v tomto systému, bude země vyňata ze seznamu zvýhodněných zemí uvedeného v příloze I.

3.   Komise oznámí zvýhodněné zemi vynětí ze seznamu zvýhodněných zemí uvedeného v příloze I.

Článek 4

Produkty, na něž se vztahují režimy podle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b), jsou uvedeny v příloze II.

Článek 5

1.   Celní preference stanovené v tomto nařízení se uplatňují na dovoz produktů, na něž se vztahují režimy poskytované zvýhodněné zemi, ze které tyto produkty pocházejí.

2   Pro účely režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení jsou pravidla o prokazování původu týkající se definice pojmu „původní produkty“ a souvisejících postupů a metod správní spolupráce stanovena v nařízení (EHS) č. 2454/93.

3.   Regionální kumulace ve smyslu nařízení (EHS) č. 2454/93 se rovněž použije, pokud produkt použitý při dalším zpracování v zemi patřící do regionálního sdružení pochází z jiné země téhož sdružení, na kterou se nevztahují režimy uplatňované na konečný produkt, pokud se na obě země vztahuje regionální kumulace pro dané sdružení.

Článek 6

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„cly společného celního sazebníku“ rozumějí cla uvedená v části 2 přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (6), s výjimkou cel stanovených v rámci celních kvót;

b)

„třídou“ rozumí jakákoli třída společného celního sazebníku přijatého nařízením (EHS) č. 2658/87. Pouze pro účely tohoto nařízení se třída XI považuje za dvě samostatné třídy: třídu XI(a) obsahující kapitoly 50 až 60 společného celního sazebníku a třídu XI(b) obsahující kapitoly 61 až 63 společného celního sazebníku;

c)

„výborem“ rozumí výbor uvedený v článku 28.

KAPITOLA II

REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE

ODDÍL 1

Obecný Režim

Článek 7

1.   Cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze II jako produkty necitlivé se s výjimkou zemědělských komponentů zcela pozastavují.

2.   Valorická cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze II jako produkty citlivé se snižují o 3,5 procentního bodu. U výrobků tříd XI(a) a XI(b) činí toto snížení 20 %.

3.   Pokud sazby preferenčního cla vypočítané podle článku 7 nařízení (ES) č. 2501/2001 (7) o valorických clech společného celního sazebníku použitelné ke dni předcházejícímu dni vstupu tohoto nařízení v platnost umožňují pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto článku sazební snížení o více než 3,5 procentního bodu, použijí se uvedené sazby preferenčního cla.

4.   Specifická cla společného celního sazebníku jiná než minimální nebo maximální cla pro produkty uvedené v příloze II jako citlivé produkty se snižují o 30 %.

5.   Pokud cla společného celního sazebníku na produkty uvedené v příloze II jako citlivé produkty stanoví valorická cla a specifická cla, specifická cla se nesnižují.

6.   Pokud cla snížená podle odstavců 2 a 4 určují maximální clo, toto maximální clo se nesnižuje. Pokud taková cla určují minimální clo, toto minimální clo se neuplatní.

7.   Celní preference uvedené v odstavcích 1 až 4 se nevztahují na produkty ze tříd, pro které byly tyto celní preference ve vztahu k dané zemi původu zrušeny podle článku 14, čl. 21 odst. 8 a sloupce C přílohy I.

ODDÍL 2

Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných

Článek 8

1.   Valorická cla společného celního sazebníku pro všechny produkty uvedené v příloze II, které pocházejí z některé ze zemí zahrnutých do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, se pozastavují.

2.   Specifická cla společného celního sazebníku na produkty uvedené v odstavci 1 se zcela pozastaví, s výjimkou produktů, pro které cla společného celního sazebníku zahrnují rovněž valorická cla. U výrobků kódů KN 1704 10 91 a 1704 10 99 se specifické clo omezí na 16 % celní hodnoty.

3.   Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných pro určitou zvýhodněnou zemi se nevztahuje na produkty ze tříd, pro které byly tyto celní preference zrušeny podle sloupce C přílohy I.

Článek 9

1.   Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných lze poskytnout zemi, která

a)

ratifikovala a účinně provedla úmluvy uvedené v části A přílohy III a

b)

ratifikovala a účinně provedla alespoň sedm z úmluv uvedených v části B přílohy III a

c)

zaváže se, že do 31. prosince 2008 ratifikuje a účinně provede úmluvy uvedené v části B přílohy III, které ještě neratifikovala a účinně neprovedla, a

d)

zaváže se, že zachová ratifikaci úmluv a právní předpisy a opatření je provádějící, a souhlasí s pravidelným sledováním a přezkumem svých výsledků provádění v souladu s prováděcími ustanoveními úmluv, které ratifikovala, a

e)

je považována za zranitelnou podle definice v odstavci 3.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) a c) lze zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných poskytnout zemi, která má zvláštní ústavní omezení a která neratifikovala a účinně neprovedla nejvýše dvě z šestnácti úmluv uvedených v části A přílohy III, za podmínky,

a)

že se tato země formálně zaváže podepsat, ratifikovat a provést veškeré chybějící úmluvy, pokud bude potvrzeno, že nejsou neslučitelné s její ústavou, do 31. října 2005 a

b)

že v případě neslučitelnosti s její ústavou se tato země formálně zaváže podepsat a ratifikovat veškeré chybějící úmluvy do 31. prosince 2006.

Před koncem roku 2006 předloží Komise Radě zprávu o tom, nakolik tato země splnila výše uvedené závazky. Poskytnutí zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných této zemi po 1. lednu 2007 je podmíněno rozhodnutím Rady. Komise případně na základě uvedené zprávy doporučí Radě pokračování v tomto režimu.

3.   Zranitelná země je země,

a)

která není Světovou bankou během tří po sobě jdoucích let klasifikována jako země s vysokými příjmy a jejíchž pět největších tříd dovozu do Společenství zařazeného do systému představuje více než 75 % celkové hodnoty dovozu zařazeného do systému, a

b)

jejíž dovoz do Společenství zařazený do systému představuje méně než 1 % hodnoty celkového dovozu do Společenství zařazeného do systému.

Použijí se údaje dostupné k 1. září 2004, a to jako průměr za poslední tři po sobě jdoucí roky.

4.   Komise sleduje stav ratifikace a účinné provádění úmluv uvedených v příloze III. Před koncem období použitelnosti tohoto nařízení a v době dostačující pro projednání příštího nařízení předloží Komise Radě zprávu o stavu ratifikace těchto úmluv, včetně doporučení monitorovacích subjektů.

Článek 10

1.   Aniž je dotčen odstavec 3, poskytne se zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

země nebo území uvedené v příloze I podaly v tomto smyslu žádost do 31. října 2005 a

b)

z posouzení žádosti vyplývá, že země splňuje podmínky stanovené v čl. 9 odst. 1, 2 a 3.

2.   Žadatelská země podá písemnou žádost Komisi a poskytne úplné informace o ratifikaci úmluv uvedených v příloze III, o právních předpisech a opatřeních pro účinné provedení těchto úmluv a o svém závazku, že přijme mechanismus monitorování a přezkumu podle odpovídajících úmluv a souvisejících nástrojů a bude jej zcela dodržovat.

3.   Země, jimž je ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost prozatímně poskytován zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, rovněž podají do 31. října 2005 žádost v souladu s odstavci 1 a 2. Komise žádost posoudí v souladu s článkem 11.

Článek 11

1.   Pokud Komise obdrží žádost doprovázenou informacemi uvedenými v článku 10, prošetří ji. Při šetření vezme v úvahu zjištění příslušných mezinárodních organizací a agentur. Komise může žadatelské zemi položit jakékoli otázky, které považuje za důležité, a může ověřit obdržené informace u žadatelské země nebo u jakýchkoli jiných významných zdrojů.

2.   Komise v souladu s výsledky šetřením podle odstavce 1 a postupem podle čl. 28 odst. 4 rozhodne, zda žadatelské zemi od 1. lednu 2006 poskytne zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

3.   Komise oznámí žadatelské zemi rozhodnutí učiněné podle odstavce 2. Pokud je zemi zvláštní pobídkový režim poskytnut, je vyrozuměna o dni vstupu takového rozhodnutí v platnost. Komise do 15. prosince 2005 zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie seznam zemí, na které se vztahuje zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

4.   Pokud není žadatelské zemi zvláštní pobídkový režim poskytnut, vysvětlí Komise důvody, pokud o to dotyčná země požádá.

5.   Komise řídí veškeré vztahy se žadatelskou zemí týkající se její žádosti v úzké spolupráci s výborem postupem podle čl. 28 odst. 4.

ODDÍL 3

Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země

Článek 12

1.   Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 3 a 4, cla společného celního sazebníku na všechny produkty kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, s výjimkou výrobků kapitoly 93, pocházející ze země, která podle přílohy I využívá zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, se zcela pozastavují.

2.   Cla společného celního sazebníku týkající se produktů čísla 1006 celního sazebníku se snižují o 20 % k 1. září 2006, o 50 % k 1. září 2007 a o 80 % k 1. září 2008. K 1. září 2009 se zcela pozastavují.

3.   Cla společného celního sazebníku pro produkty kódu KN 0803 00 19 se ročně snižují o 20 % počínaje 1. lednem 2002. K 1. lednu 2006 se zcela pozastavují.

4.   Cla společného celního sazebníku týkající se produktů čísla 1701 celního sazebníku se snižují o 20 % k 1. červenci 2006, o 50 % k 1. červenci 2007 a o 80 % k 1. červenci 2008. K 1. červenci 2009 se zcela pozastavují.

5.   Až do úplného pozastavení cel společného celního sazebníku podle odstavců 2 a 4 je každý hospodářský rok otevřena souhrnná celní kvóta s nulovou celní sazbou pro produkty čísla 1006 a podpoložky 1701 11 10 pocházející ze zemí, na něž se vztahuje uvedený zvláštní režim. Počáteční celní kvóty pro hospodářský rok 2001/2002 se stanoví na 2 517 tun vyjádřených ekvivalentem loupané rýže pro produkty čísla 1006 celního sazebníku a na 74 185 tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru pro produkty podpoložky 1701 11 10. Pro každý následujíc hospodářský rok se uvedené kvóty zvyšují o 15 % oproti kvótám pro předchozí hospodářský rok.

6.   Komise přijme podrobná pravidla pro otevírání a správu kvót uvedených v odstavci 5 postupem podle čl. 28 odst. 4. Při otevírání a správě uvedených kvót jsou Komisi nápomocny řídící výbory pro dotyčné společné organizace trhů.

7.   Pokud Organizace spojených národů vyřadí určitou zemi ze seznamu nejméně rozvinutých zemí, bude vyňata ze seznamu příjemců tohoto režimu. O vynětí země ze seznamu příjemců režimu a o stanovení přechodného období v délce nejméně tří let rozhodne Komise postupem podle čl. 28 odst. 4.

Článek 13

Ustanovení čl. 12 odst. 4 a ta ustanovení čl. 12 odst. 5, která se vztahují na produkty podpoložky 1701 11 10, se nepoužijí na produkty pocházející ze zemí využívajících preferencí uvedených v tomto oddíle propuštěné do volného oběhu ve francouzských námořních departementech.

ODDÍL 4

Společná ustanovení

Článek 14

1.   Celní preference uvedené v článcích 7 a 8 se zruší ve vztahu k produktům pocházejícím ze zvýhodněné země a patřícím do třídy, u níž průměrná hodnota dovozu do Společenství produktů z této země spadajících do příslušné třídy, zařazeného do režimu, který daná země využívá, na základě nejnovějších údajů dostupných k 1. září 2004 překročí 15 % hodnoty dovozu do Společenství týchž produktů ze všech zemí a území uvedených v příloze I během tří po sobě jdoucích let. Pro třídu XI(a) a pro třídu XI(b) se hranice stanoví na 12,5 %.

2.   Třídy zrušené podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze I sloupci C.

3.   Zrušení tříd v tomto systému se použije od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008.

4.   Komise zrušení třídy oznámí zvýhodněné zemi.

5.   Odstavec 1 se u zvýhodněné země nepoužije u třídy, která představuje více než 50 % hodnoty všeho dovozu do Společenství zařazeného do systému, který pochází z dotyčné země.

6.   Statistickým zdrojem pro účely tohoto článku jsou statistiky COMEXT.

Článek 15

1.   Pokud sazba valorického cla u jednotlivých dovozních prohlášení snížená podle této kapitoly klesne na 1 % nebo méně, toto clo se zcela pozastavuje.

2.   Pokud sazba specifického cla u jednotlivých dovozních prohlášení snížená podle této kapitoly klesne na 2 EUR nebo méně pro každou částku vypočítanou v eurech, toto clo se zcela pozastavuje.

3.   S výhradou odstavců 1 a 2 se konečná sazba preferenčního cla vypočtená podle tohoto nařízení zaokrouhluje dolů na jedno desetinné místo.

KAPITOLA III

DOČASNÉ ODNĚTÍ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Dočasné odnětí

Článek 16

1.   Preferenční režimy stanovené tímto nařízením mohou být dočasně odňaty pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země z jakéhokoli z těchto důvodů:

a)

závažné a soustavné porušování zásad stanovených v úmluvách uvedených v části A přílohy III, na základě závěrů příslušných monitorovacích subjektů;

b)

vývoz zboží vyrobeného odsouzenými ve věznicích;

c)

vážné nedostatky v celních kontrolách při vývozu nebo tranzitu drog (nepovolených látek nebo prekurzorů) nebo nedodržování mezinárodních úmluv o praní peněz;

d)

závažné a soustavné nekalé obchodní praktiky, které mají nepříznivý vliv na průmysl Společenství a nebyly řešeny zvýhodněnou zemí. Jde-li o nekalé obchodní praktiky, které jsou zakázané nebo postihnutelné podle dohod Světové obchodní organizace (WTO), uplatňuje se tento článek na základě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu WTO v tomto smyslu;

e)

závažné a soustavné porušování cílů regionálních rybolovných organizací a režimů, jichž je Společenství členem, týkajících se zachování a řízení rybolovných zdrojů.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, může být zvláštní pobídkový režim uvedený v oddíle 2 kapitoly II dočasně odňat pro všechny nebo některé produkty zahrnuté do tohoto režimu a pocházející ze zvýhodněné země, především pokud vnitrostátní právní předpisy této země přestanou provádět úmluvy vedené v příloze III ratifikované při plnění požadavků čl. 9 odst. 1 a 2 nebo pokud nejsou tyto předpisy účinně uplatňovány.

3.   Preferenční režimy poskytované na základě tohoto nařízení nebudou odňaty podle odst. 1 písm. d) pro produkty, na něž se vztahují antidumpingová nebo vyrovnávací opatření podle nařízení (ES) č. 384/96 (8) nebo (ES) č. 2026/97 (9) z důvodů, které tato opatření ospravedlňují.

Článek 17

1.   referenční režimy poskytované na základě tohoto nařízení mohou být pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země dočasně odňaty v případě podvodu, nesrovnalostí nebo soustavných nedostatků při plnění nebo zajišťování plnění pravidel o prokazování původu produktů a souvisejících postupů a při poskytování správní spolupráce požadované pro provádění a kontrolu dodržování režimů uvedených v čl. 1 odst. 2.

2.   Správní spolupráce uvedená v odstavci 1 vyžaduje mimo jiné, aby zvýhodněná země

a)

sdělila Komisi informace nezbytné k provádění pravidel o prokazování původu a ke kontrole jejich dodržování a aktualizovala je;

b)

na žádost celních orgánů členských států byla Společenství nápomocna tím, že bude provádět následnou kontrolu prokazování původu, a včas sdělovala její výsledky;

c)

byla Společenství nápomocna tím, že umožní Komisi, v koordinaci a v úzké spolupráci s příslušnými orgány členských států, aby v dané zemi prováděla mise Společenství pro správní a vyšetřovací spolupráci za účelem ověření pravosti dokladů nebo přesnosti informací rozhodných pro udělování výhod režimů uvedených v čl. 1 odst. 2;

d)

prováděla nebo pořádala vhodná šetření pro zjišťování a předcházení porušování pravidel o prokazování původu;

e)

dodržovala nebo zajišťovala dodržování pravidel o prokazování původu, pokud jde o regionální kumulaci ve smyslu nařízení (EHS) č. 2454/93, vztahuje-li se na danou zemi;

f)

byla Společenství nápomocna při ověřování činnosti, pokud existuje podezření na podvod vztahující se k původu produktu. Existenci podvodu lze předpokládat, pokud dovoz produktů zahrnutých do preferenčních režimů udělaných podle tohoto nařízení významně překročí obvyklou úroveň vývozu ze zvýhodněné země.

3.   Komise může pozastavit preferenční režimy stanovené tímto nařízením pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země, jestliže se domnívá, že existují dostatečné důkazy o tom, že dočasné odnětí by bylo opodstatněné důvody uvedenými v odstavcích 1 a 2, pokud nejprve

uvědomí výbor;

vyzve členské státy k přijetí preventivních opatření, která jsou nezbytná pro zajištění finančních zájmů Společenství nebo pro zabezpečení plnění závazků zvýhodněné země;

zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o příčinách důvodných pochybností o uplatňování preferenčních režimů nebo dodržování závazků zvýhodněné země, jež mohou zpochybnit její právo na další přijímání výhod poskytnutých tímto nařízením.

Komise uvědomí zvýhodněnou zemi o veškerých rozhodnutích přijatých v souladu s tímto odstavcem před nabytím účinku. Komise je rovněž oznámí výboru.

4.   Každý členský stát může rozhodnutí přijaté v souladu s odstavcem 3 do jednoho měsíce předložit Radě. Rada může kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce přijmout jiné rozhodnutí.

5.   Dočasné odnětí nesmí překročit šest měsíců. Na konci této lhůty Komise rozhodne, zda dočasné odnětí po informování výboru ukončí, nebo lhůtu odnětí postupem podle odstavce 3 prodlouží.

6.   Členské státy sdělí Komisi všechny náležité informace, které odůvodňují dočasné odnětí preferencí nebo jeho prodloužení.

Článek 18

1.   Pokud Komise nebo členský stát obdrží informace, které mohou odůvodnit dočasné odnětí, a pokud Komise nebo členský stát usoudí, že existují dostatečné důvody pro šetření, vědomí výbor a požádá o konzultaci, která by se měla uskutečnit během jednoho měsíce.

2.   Po konzultaci může Komise postupem podle čl. 28 odst. 5 do jednoho měsíce rozhodnout o zahájení šetření.

Článek 19

1.   Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření a oznámí to dotčené zvýhodněné zemi. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž mohou se zúčastněné strany písemně vyjádřit.

2.   Komise umožní zvýhodněné zemi, aby při šetření spolupracovala všemi možnými způsoby.

3.   Komise si vyžádá veškeré informace, které považuje za nezbytné, včetně dostupných posouzení, komentářů, rozhodnutí, doporučení a závěrů příslušných dozorčích orgánů OSN, MOP a dalších příslušných mezinárodních organizací. Tyto informace slouží jako východiska pro šetření, zda je dočasné odnětí ospravedlněné z některého z důvodů uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. a). Komise může získané informace ověřovat u hospodářských subjektů a dotčené zvýhodněné země.

4.   Komisi mohou být nápomocni úředníci členského státu, na jehož území může ověřování probíhat, pokud o to tento členský stát požádá.

5.   Pokud informace požadované Komisí nejsou poskytnuty ve lhůtě stanovené v oznámení o šetření nebo pokud je šetření významně zdržováno, ze zjištění učinit na základě dostupných skutečností.

6.   Šetření by mělo být ukončeno do jednoho roku. Komise může tuto lhůtu prodloužit postupem podle čl. 28 odst. 5.

Článek 20

1.   Komise předloží zprávu o zjištěních výboru.

2.   Pokud Komise usoudí, že zjištění nejsou důvodem k dočasnému odnětí režimu, rozhodne postupem podle čl. 28 odst. 5 o ukončení šetření. V tom případě Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o ukončení šetření a uvede hlavní učiněné závěry.

3.   Pokud Komise usoudí, že zjištění ospravedlňují dočasné odnětí režimu na základě některého z důvodů uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. a), rozhodne postupem podle čl. 28 odst. 5 o sledování a vyhodnocování situace ve zvýhodněné zemi po dobu šesti měsíců. Komise oznámí své rozhodnutí dotčené zvýhodněné zemi a zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o svém úmyslu předložit Radě návrh na dočasné odnětí režimu, pokud se do konce sledovacího období zvýhodněná země nezaváže přijmout opatření nezbytná pro zajištění souladu s úmluvami uvedenými v části A přílohy III v přijatelné lhůtě.

4.   Pokud Komise usoudí, že je dočasné odnětí nezbytné, předloží odpovídající návrh Radě, která do jednoho měsíce rozhodne kvalifikovanou většinou. V případech uvedených v odstavci 3 předloží Komise svůj návrh na konci období uvedeného ve zmíněném odstavci.

5.   Pokud se Komise rozhodne pro dočasné odnětí režimu, vstoupí toto rozhodnutí v platnost šest měsíců po dni, kdy bylo přijato, pokud během tohoto období nebude rozhodnuto, že důvody pro ně již pominuly.

ODDÍL 2

Ochranná doložka

Článek 21

1.   Je-li produkt pocházející ze zvýhodněné země dovážen za podmínek, které působí nebo by mohly způsobit vážné potíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících výrobků ze Společenství, mohou být běžná cla společného celního sazebníku pro tento produkt kdykoli znovu zavedena na žádost členského státu nebo z podnětu Komise.

2.   Komise přijme formální rozhodnutí o zahájení šetření v přiměřené časové lhůtě. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.

3.   Komise si vyžádá veškeré informace, které považuje za nezbytné, a může je ověřit u zvýhodněné země a u jakýchkoli jiných významných zdrojů. Mohou jí být nápomocni úředníci členského státu, na jehož území může ověřování probíhat, pokud o to tento členský stát požádá.

4.   Při zkoumání, zda existují závažné potíže, přihlíží Komise mimo jiné k těmto faktorům týkajícím se výrobců Společenství, pokud jsou takové informace k dispozici:

podíl na trhu,

produkce,

zásoby,

výrobní kapacita,

úpadky,

ziskovost,

využívání kapacit,

zaměstnanost,

dovoz,

ceny.

5.   Šetření se ukončí do šesti měsíců od zveřejnění oznámení uvedeného v odstavci 2. Komise může tuto lhůtu v případě mimořádných okolností a po konzultaci s výborem prodloužit postupem podle čl. 28 odst. 5.

6.   Komise přijme rozhodnutí do jednoho měsíce postupem podle čl. 28 odst. 5. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost do jednoho měsíce od zveřejnění.

7.   Pokud mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožní šetření, může Komise poté, co informuje výbor, přijmout nezbytně nutná preventivní opatření.

8.   Pokud dovoz produktů třídy XI(b) uvedených v čl. 14 odst. 1 pocházejících ze zvýhodněné země

a)

se zvýší o neméně 20 % množstevních (objemových) ve srovnání s předchozím kalendářním rokem, nebo

b)

překročí 12,5 % hodnoty dovozu produktů ze třídy XI(b) do Společenství ze všech zemí a území uvedených v příloze I během kteréhokoli období dvanácti měsíců,

zruší Komise k 1. lednu každého roku v době použitelnosti tohoto nařízení z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu a po uvědomění výboru reference uvedené v článcích 7 a 8 týkající se produktů spadajících do třídy XI(b). Toto ustanovení se nepoužije na země využívající zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země uvedený v článku 12 a na země, jejichž podíl na dovozu do Společenství ve smyslu čl. 14 odst. 1 nepřekračuje 8 %. Komise oznámí zrušení preferencí zvýhodněné zemi. Zrušení preferencí nabývá účinku dva měsíce po zveřejnění rozhodnutí Komise v tomto smyslu v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 22

Pokud dovoz produktů uvedených v příloze I Smlouvy působí nebo by mohl způsobit závažné narušení trhů Společenství, zejména v jednom nebo více nejvzdálenějších regionech, nebo regulačních mechanismů těchto trhů, může Komise na základě žádosti členského státu nebo z vlastního podnětu pozastavit preferenční režimy pro dotčené produkty po konzultaci s řídícím výborem pro dotyčnou společnou organizaci trhu.

Článek 23

1.   Komise zvýhodněnou zemi co nejdříve informuje o všech rozhodnutích přijatých v souladu s článkem 21 nebo 22 před nabytím účinku. Komise je rovněž oznámí Radě a členským státům.

2.   Každý členský stát může rozhodnutí přijaté v souladu s článkem 21 nebo 22 do jednoho měsíce předložit Radě. Rada může kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce přijmout jiné rozhodnutí.

ODDÍL 3

Kontrolní opatření v zemědělství

Článek 24

Produkty kapitol 1 až 24 pocházející ze zvýhodněných zemí mohou být předmětem zvláštních kontrolních mechanismů za účelem zamezení narušení trhu Společenství. Komise rozhodne z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu o tom, na které produkty se tato opatření budou vztahovat.

Všechny lhůty zmíněné v článku 21, které překračují dva měsíce, se zkracují na dva měsíce,

pokud zvýhodněná země nedodržuje pravidla původu nebo neposkytuje správní spolupráci vyžadovanou podle článku 17; nebo

pokud dovoz produktů kapitol 1 až 24 v rámci preferenčních režimů udělených podle tohoto nařízení významně překročí obvyklou úroveň vývozu ze zvýhodněné země.

ODDÍL 4

Společná ustanovení

Článek 25

Touto kapitolou není dotčeno používání ochranných doložek přijatých jako součást společné zemědělské politiky podle článku 37 Smlouvy nebo jako součást společné obchodní politiky podle článku 133 Smlouvy nebo jiných ochranných doložek, které lze použít.

KAPITOLA IV

PROCEDURÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 26

Komise přijme postupem podle čl. 28 odst. 5 změny příloh tohoto nařízení, které jsou nezbytné z těchto důvodů:

a)

změny kombinované nomenklatury,

b)

změny mezinárodního statusu nebo klasifikace zemí nebo území,

c)

používání čl. 3 odst. 2,

d)

pokud země dosáhla hranic uvedených v čl. 3 odst. 1,

e)

pro sestavení konečného seznamu zvýhodněných zemí v souladu s článkem 11 do 15. prosince 2005.

Článek 27

1.   Do šesti týdnů od konce každého čtvrtletí zašlou členské státy Statistickému úřadu Evropských společenství statistické údaje o produktech propuštěných do celního režimu volného oběhu během uvedeného čtvrtletí v rámci celních preferencí stanovených tímto nařízením. Tyto údaje s odkazy na kódy kombinované nomenklatury a případně na kódy TARIC, uspořádané podle země původu, musí uvádět hodnoty, množství a doplňkové jednotky požadované v souladu s definicemi obsaženými v nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (10) a nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 (11).

2.   Podle článku 308d nařízení (EHS) č. 2454/93 poskytnou členské státy Komisi na její žádost podrobné údaje o množstvích produktů propuštěných během předchozích měsíců do volného oběhu v rámci celních preferencí stanovených tímto nařízením. Tyto údaje zahrnou produkty uvedené v odstavci 3.

3.   Komise v úzké spolupráci s členskými státy sleduje dovoz produktů kódu KN 0803 00 19, čísel 0603, 1006 a 1701 celního sazebníku a kódů KN 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 a 1604 20 70 za účelem určení, zda jsou splněny podmínky uvedené v článcích 21 a 22.

Článek 28

1.   Při provádění tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro všeobecné celní preference (dál jen „výbor“).

2.   Výbor může zkoumat všechny záležitosti týkající se uplatňování tohoto nařízení, které mu přednese Komise nebo pokud o to požádá členský stát.

3.   Výbor zkoumá účinky systému na základě zprávy Komise za období počínající 1. lednem 2006. Tato zpráva zahrne všechny preferenční režimy uvedené v čl. 1 odst. 2 a bude předložena v době dostačující pro projednání příštího nařízení.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 3 měsíce.

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

6.   Výbor přijme svůj jednací řád.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Má se za to, že nařízení Rady (ES) č. 552/97 (12), které odkazuje na nařízení Rady (ES) č. 3281/94 (13) a (ES) č. 1256/96 (14), odkazuje na odpovídající ustanovení tohoto nařízení. Má se za to, že nařízení Komise (ES) č. 1381/2002 (15) a (ES) č. 1401/2002 (16), které odkazuje na nařízení (ES) č. 2501/2001, odkazují na odpovídající ustanovení tohoto nařízení.

Článek 30

1.   Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle oddílu 2 kapitoly II a ustanovení uplatňovaná v souvislosti s tímto režimem vstupují v platnost dnem 1. července 2005. Tento režim zrušuje s účinkem od svého vstupu v platnost zvláštní režim pro boj proti výrobě drog a obchodu s nimi upravený v hlavě IV nařízení (ES) č. 2501/2001 a ustanovení nařízení (ES) č. 2501/2001 uplatňovaná v souvislosti s tímto režimem. Ostatní ustanovení tohoto nařízení vstupují v platnost dnem 1. ledna 2006 a zrušují s účinkem od tohoto dne ustanovení nařízení (ES) č. 2501/2001 k tomuto dni dosud platná.

2.   Použitelnost tohoto nařízení končí dnem 31. prosince 2008. Toto datum se však nepoužije na zvláštní režimy pro nejméně rozvinuté země, ani na žádná jiná ustanovení tohoto nařízení za předpokladu, že se uplatňují ve spojení s uvedenými režimy.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. června 2005.

Za Radu

L. LUX

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 9. března 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 9. února 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  „Odlišné a zvýhodněné zacházení, vzájemnost a plnější účast rozvojových zemí“, rozhodnutí GATT ze dne 28. listopadu 1979 (L/4903).

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 837/2005 (Úř. věst. L 139, 2.6.2005, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 493/2005 (Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období ode dne 1. ledna 2002 do dne 31. prosince 2004 (Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1828/2004 (Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 23).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004.

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi (Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000 kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu (Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 179/2005 (Úř. věst. L 30, 3.2.2005, s. 6).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 552/97 ze dne 24. března 1997, kterým se Myanmarskému svazu dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím (Úř. věst. L 85, 27.3.1997, s. 8).

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 3281/94 ze dne 19. prosince 1994, kterým se uplatňuje čtyřletý systém všeobecných celních preferencí (1995 až 1998) pro některé průmyslové výrobky pocházející z rozvojových zemí (Úř. věst. L 348, 31.12.1994, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2820/98 (Úř. věst. L 357, 30.12.1998, s. 1).

(14)  Nařízení Rady (ES) č. 1256/96 ze dne 20. června 1996, kterým se uplatňují víceleté systémy všeobecných celních preferencí od 1. července 1996 do 30. června 1999 pro některé zemědělské produkty pocházející z rozvojových zemí (Úř. věst. L 160, 29.6.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 602/98 (Úř. věst. L 80, 18.3.1998, s. 1).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 1381/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro otevírání a správu celních kvót, v hospodářských letech 2002/2003 až 2005/2006, pro surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí (Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 14).

(16)  Nařízení Komise (ES) č. 1401/2002 ze dne 31. července 2002, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2002/2003 až 2008/2009 (Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 42).


PŘÍLOHA I

Zvýhodněné země (1) a území, na něž se vztahuje systém všeobecných celních preferencí Společenství

Sloupec A

:

kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství

Sloupec B

:

název země

Sloupec C

:

třídy, pro které byly celní preference ve vztahu k dané zvýhodněné zemi zrušeny (článek 14)

Sloupec D

:

země zahrnuté do zvláštních režimů pro nejméně rozvinuté země (článek 12)

Sloupec E

:

země zahrnuté do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (článek 8)


A

B

C

D

E

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

AF

Afghánistán

 

X

 

AG

Antigua a Barbuda

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

AN

Nizozemské Antily

 

 

 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktida

 

 

 

AR

Argentina

 

 

 

AS

Americká Samoa

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

AZ

Ázerbájdžán

 

 

 

BB

Barbados

 

 

 

BD

Bangladéš

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrajn

 

 

 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermudy

 

 

 

BN

Brunej Darussalam

 

 

 

BO

Bolívie

 

 

X

BR

Brazílie

T-IV Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky.

 

 

T-IX Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky.

BS

Bahamy

 

 

 

BT

Bhútán

 

X

 

BV

Bouvetův ostrov

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

BY

Bělorusko

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

CC

Kokosové ostrovy (nebo Keelingovy ostrovy)

 

 

 

CD

Konžská demokratická republika

 

X

 

CF

Středoafrická republika

 

X

 

CG

Kongo

 

 

 

CI

Pobřeží slonoviny

 

 

 

CK

Cookovy ostrovy

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

CM

Kamerun

 

 

 

CN

Čínská lidová republika

T-VI Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví.

 

 

T-VII Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z něj.

T-VIII Surové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového).

T-IX Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky.

T-X Buničina ze dřeva nebo jiných z celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich.

T-XI(a) Textilie; T-XI(b) Textilní výrobky.

T-XII Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů.

T-XIII Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky.

T-XIV Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince.

T-XV Obecné kovy a výrobky z obecných kovů.

T-XVI Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů.

T-XVII Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení.

T-XVIII Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství.

T-XX Různé výrobky.

CO

Kolumbie

 

 

X

CR

Kostarika

 

 

X

CU

Kuba

 

 

 

CV

Kapverdy

 

X

 

CX

Vánoční ostrov

 

 

 

DJ

Džibuti

 

X

 

DM

Dominika

 

 

 

DO

Dominikánská republika

 

 

 

DZ

Alžírsko

T-V Nerostné produkty.

 

 

EC

Ekvádor

 

 

X

EG

Egypt

 

 

 

ER

Eritrea

 

X

 

ET

Etiopie

 

X

 

FJ

Fidži

 

 

 

FK

Falklandské ostrovy

 

 

 

FM

Mikronéská federace

 

 

 

GA

Gabun

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

GE

Gruzie

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

GL

Grónsko

 

 

 

GM

Gambie

 

X

 

GN

Guinea

 

X

 

GQ

Rovníková Guinea

 

X

 

GS

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

X

GU

Guam

 

 

 

GW

Guinea-Bissau

 

X

 

GY

Guayana

 

 

 

HM

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

 

 

 

HN

Honduras

 

 

X

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonésie

T-III Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky.

 

 

T-IX Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky.

IN

Indie

T-XI(a) Textilie.

T-XIV Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince.

 

 

IO

Britské indickooceánské území

 

 

 

IQ

Irák

 

 

 

IR

Iránská islámská republika

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

JO

Jordánsko

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

KG

Kyrgyzstán

 

 

 

KH

Kambodža

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Komory

 

X

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

 

 

 

KW

Kuvajt

 

 

 

KY

Kajmanské ostrovy

 

 

 

KZ

Kazachstán

 

 

 

LA

Laoská lidově demokratická republika

 

X

 

LB

Libanon

 

 

 

LC

Svatá Lucie

 

 

 

LK

Srí Lanka

 

 

X

LR

Libérie

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Libyjská arabská džamáhírije

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

MD

Moldavská republika

 

 

 

MG

Madagaskar

 

X

 

MH

Marshallovy ostrovy

 

 

 

ML

Mali

 

X

 

MM

Myanmar

 

X

 

MN

Mongolsko

 

 

X

MO

Macao

 

 

 

MP

Severní Mariany

 

 

 

MR

Mauritánie

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

MU

Mauricius

 

 

 

MV

Maledivy

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Mexiko

 

 

 

MY

Malajsie

T-III Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky.

 

 

MZ

Mosambik

 

X

 

NA

Namibie

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

 

 

 

NE

Niger

 

X

 

NF

Norfolk

 

 

 

NG

Nigérie

 

 

 

NI

Nikaragua

 

 

X

NP

Nepál

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

OM

Omán

 

 

 

PA

Panama

 

 

X

PE

Peru

 

 

X

PF

Francouzská Polynésie

 

 

 

PG

Papua-Nová Guinea

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

PK

Pákistán

 

 

 

PM

St. Pierre a Miquelon

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

QA

Katar

 

 

 

RU

Ruská federace

T-VI Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví.

T-X Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich.

T-XV Obecné kovy a výrobky z obecných kovů.

 

 

RW

Rwanda

 

X

 

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

SB

Šalamounovy ostrovy

 

X

 

SC

Seychely

 

 

 

SD

Súdán

 

X

 

SH

Svatá Helena

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somálsko

 

X

 

SR

Surinam

 

 

 

ST

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

X

 

SV

Salvador

 

 

X

SY

Syrská arabská republika

 

 

 

SZ

Svazijsko

 

 

 

TC

Turks a Caicos

 

 

 

TD

Čad

 

X

 

TF

Francouzská jižní území

 

 

 

TG

Togo

 

X

 

TH

Thajsko

T-XIV Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince.

 

 

T-XVII Vozidla, letadla, plavidla a související dopravní zařízení.

TJ

Tádžikistán

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

TL

Východní Timor

 

X

 

TM

Turkmenistán

 

 

 

TN

Tunisko

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

TT

Trinidad a Tobago

 

 

 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzanská sjednocená republika

 

X

 

UA

Ukrajina

 

 

 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Menší odlehlé ostrovy USA

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

UZ

Uzbekistán

 

 

 

VC

Sv. Vincenc a Grenadiny

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

X

VG

Britské Panenské ostrovy

 

 

 

VI

Panenské ostrovy USA

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis a Futuna

 

 

 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Jemen

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

T-XVII Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení.

 

 

ZM

Zambie

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 

 

 


(1)  Seznam může zahrnovat země, které jsou dočasně vyňaty ze systému všeobecných celních preferencí EU nebo nesplnily požadavky na správní spolupráci, jež jsou předpokladem pro udělení celních preferencí pro zboží. Komise nebo příslušné orgány dané země budou schopny poskytnout aktualizovaný seznam.


PŘÍLOHA II

Seznam produktů zahrnutých do režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury je třeba popis produktů považovat za orientační, přičemž celní preference jsou určeny kódy KN. Jsou-li uvedeny kódy „ex KN“, je třeba celní preference určovat podle kódu KN a popisu. Pro vstup produktů označených hvězdičkou je třeba splnit podmínky definované v příslušných předpisech Společenství.

Sloupec „citlivost/necitlivost“ sestává z produktů zahrnutých do obecného režimu (článek 7) a do zvláštního režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (článek 8). Tyto produkty jsou v seznamu uvedeny buď jako N (necitlivé ve smyslu čl. 7 odst. 1) nebo S (citlivé ve smyslu čl. 7 odst. 2). Pro zjednodušení jsou produkty seřazeny do skupin. Tyto skupiny mohou zahrnovat produkty, které jsou od cel společného celního sazebníku osvobozeny nebo pro něž jsou cla pozastavena.

Kód KN

Popis zboží

Citlivost (C)/necitlivost (N)

0101 10 90

Živí osli a ostatní

C

 

Živí koně jiní než plemenná čistokrevná zvířata:

 

0101 90 19

Jiní než k porážce

C

0101 90 30

Živí osli

C

0101 90 90

Živí muli a mezci

C

0104 20 10

Plemenné čistokrevné kozy *

C

0106 19 10

Živí domácí králíci

C

0106 39 10

Živí holubi

C

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

C

0206 80 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul a mezků, čerstvé nebo chlazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků

C

0206 90 91

Poživatelné droby koňské, oslí, z mul a mezků, zmrazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků

C

 

Játra, zmrazená:

 

0207 14 91

Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus

C

0207 27 91

Z krůt

C

0207 36 89

Z kachen, hus nebo perliček

C

0208

Ostatní maso a poživatelné droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: (1)

C

0208 10

Králičí nebo zaječí

C

0208 20 00

Žabí stehýnka

N

0208 30 00

Z primátů

C

0208 40 00

Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia):

C

0208 50

Z plazů (včetně hadů a želv)

C

ex 0208 90

Ostatní, kromě produktů podpoložky 0208 90 55

C

 

Maso jiné než vepřové a hovězí, včetně jedlé moučky a jídel z masa nebo drobů:

 

0210 99 10

Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené

C

0210 99 59

Hovězí droby jiné než okruží a bránice

C

0210 99 60

Skopové a kozí droby

C

0210 99 80

Droby jiné než drůbeží játra

C

ex Kapitola 3 (2)

RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ, kromě produktů podpoložky 0301 10 90

C

0301 10 90

Mořské okrasné ryby

N

0403 10 51

Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

C

0403 10 53

C

0403 10 59

C

0403 10 91

C

0403 10 93

C

0403 10 99

C

0403 90 71

Podmáslí, kyselé mléko a smetana; kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

C

0403 90 73

C

0403 90 79

C

0403 90 91

C

0403 90 93

C

0403 90 99

C

ex 0405 20

Mléčné pomazánky, kromě výrobků podpoložky 0405 20 90

C

0407 00 90

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, jiná než drůbeží

C

0409 00 00

Přírodní med (1)

C

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

Kapitola 5

VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

C

ex Kapitola 6

ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ, kromě produktů podpoložky 0604 91 40

C

0604 91 40

Větve jehličnanů

N

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

C

0703 10

Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená

C

0703 90 00

Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

C

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené

C

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

C

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

C

ex 0707 00 05

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 16. května do 31. října

C

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

C

 

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená:

 

ex 0709 10 00

Artyčoky, od 1. července do 31. října

C

0709 20 00

Chřest

C

0709 30 00

Lilek

C

0709 40 00

Celer, jiný než bulvový

C

0709 51 00

Houby

C

0709 59

C

0709 60 10

Sladká paprika

C

0709 60 99

Plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta, jiné než sladká paprika

C

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní

C

0709 90 10

Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)

C

0709 90 20

Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)

C

0709 90 31

Olivy k jiným účelům než pro výrobu oleje *

C

0709 90 40

Kapary

C

0709 90 50

Fenykl

C

0709 90 70

Cukety

C

0709 90 90

Ostatní

C

ex 0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená (3)

C

ex 0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání, kromě výrobků podpoložky 0711 20 90

C

ex 0712

Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, kromě oliv a produktů podpoložky 0712 90 19

C

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené:

C

0714 20 10

Sladké brambory, čerstvé, celé, používané pro lidskou výživu *

N

0714 20 90

Sladké brambory jiné než čerstvé, celé, používané pro lidskou výživu

C

0714 90 90

Jeruzalémské artyčoky a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem inulinu; dřeň ságovníku

N

 

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:

 

0802 11 90

Mandle ve skořápce, jiné než hořké

C

0802 12 90

Mandle bez skořápky, jiné než hořké

C

0802 21 00

0802 22 00

Lískové ořechy (Corylus spp.), ve skořápce nebo bez skořápky

C

0802 31 00

Vlašské ořechy ve skořápce

C

0802 32 00

Vlašské ořechy bez skořápky

C

0802 40 00

Jedlé kaštany (Castanea spp.)

C

0802 50 00

Pistácie

N

0802 90 50

Piniové oříšky

N

0802 90 60

Makadamie ořechy

N

0802 90 85

Ostatní

N

0803 00 11

Banány plantejny, čerstvé

C

0803 00 90

Banány, včetně banánů plantejnů, sušené

C

0804 10 00

Datle, čerstvé nebo sušené

C

0804 20

Fíky, čerstvé nebo sušené

C

0804 30 00

Ananas, čerstvý nebo sušený

C

0804 40 00

Avokáda, čerstvá nebo sušená

C

 

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené:

 

ex 0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy: od 1. března do 31. října

C

0805 40 00

Grapefruity a šeloky (pomela)

N

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

C

0805 90 00

Ostatní

C

ex 0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé, od 1. ledna do 20. července a od 21. listopadu do 31. prosince, jiné než odrůda Emperor (Vitis vinifera c.v.) od 1. do 31. prosince

C

0806 10 90

Ostatní vinné hrozny, čerstvé

C

ex 0806 20

Sušené vinné hrozny, kromě produktů ex 0806 20 30 sušené sultánky, jiné než v bezprostředním balení o celkovém obsahu o 2 kg

C

0807 11 00

Melouny vodní, čerstvé

C

0807 19 00

Ostatní melouny, čerstvé

C

0808 10 10

Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince

C

0808 20 10

Hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince

C

ex 0808 20 50

Ostatní hrušky, čerstvé, od 1. května do 30. června

C

0808 20 90

Kdoule

C

ex 0809 10 00

Meruňky, čerstvé, od 1. ledna do 31. května a od 1. srpna do 31. prosince

C

0809 20 05

Višně (Prunus cerasus), čerstvé

C

ex 0809 20 95

Třešně, jiné než višně (Prunus cerasus), čerstvé, od 1. ledna do 20. května a od 11. srpna do 31. prosince

C

ex 0809 30

Broskve, včetně nektarinek, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

C

ex 0809 40 05

Švestky, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

C

0809 40 90

Trnky

C

 

Ostatní ovoce, čerstvé:

 

ex 0810 10 00

Jahody, od 1. ledna do 30. dubna a od 1. srpna do 31. prosince

C

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny

C

0810 30

Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt

C

0810 40 30

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

C

0810 40 50

Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum

C

0810 40 90

Ostatní plody druhu Vaccinium

C

0810 50 00

Kiwi

C

0810 60 00

Duriany

C

0810 90 95

Ostatní

C

0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (4):

C

ex 0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních prostředcích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání, kromě produktů podpoložky 0812 90 30

C

0812 90 30

Papáje

N

 

Ovoce sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:

 

0813 10 00

Meruňky

C

0813 20 00

Švestky

C

0813 30 00

Jablka

C

0813 40 10

Broskve, včetně nektarinek

C

0813 40 30

Hrušky, sušené

C

0813 40 50

Papáje, sušené

N

0813 40 95

Ostatní, sušené

N

 

Směsi sušeného ovoce, jiné než číse 0801 až 0806:

 

0813 50 12

Z papájí, tamarind (indických datlí), jablek kešú, liči (čínských švestek), jackfruit, sapot (Achrass zapota), mučenek (passiflora), karambol a pitahají

C

0813 50 15

Ostatní

C

0813 50 19

Se švestkami

C

 

Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802:

 

0813 50 31

Z tropických ořechů

C

0813 50 39

Ostatní

C

0813 50 91

Ostatní směsi bez švestek nebo fíků

C

0813 50 99

Ostatní

C

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

N

0901 12 00

Nepražená káva, dekofeinovaná

C

0901 21 00

Pražená káva, s kofeinem

C

0901 22 00

Pražená káva, dekofeinovaná

C

0901 90 90

Kávové náhražky obsahující kávu

C

0902 10 00

Zelený čaj (nefermentovaný), v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg

N

0904 12 00

Pepř rodu Piper, drcený nebo mletý

N

0904 20 10

Sladká paprika, sušená, nedrcená ani nemletá

C

0904 20 90

Drcená nebo mletá

N

0905 00 00

Vanilka

C

0907 00 00

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

C

0910 20 90

Šafrán, drcený nebo mletý

N

0910 40

Tymián; bobkový list

C

0910 91 90

Směsi koření, drcené nebo mleté

C

0910 99 99

Ostatní koření, drcené nebo mleté, jiné než směsi

C

ex 1008 90 90

Chinoa

C

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

C

 

Mouka, krupice a prášek:

 

1106 10 00

Ze sušených luštěnin čísla 0713

C

1106 30

Z produktů kapitoly 8

C

1108 20 00

Inulin

C

ex Kapitola 12

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY, kromě produktů podpoložek 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, položky ex 1209 91, podpoloky 1209 99 91, čísla 1210, podpoložky 1211 90 30, položky 1212 91 a podpoložky 1212 99 20

C

1209

Semena, plody a výtrusy k setí:

 

1209 21 00

Semena vojtěšky (alfalfa)

N

1209 23 80

Ostatní semena kostřavy

N

1209 29 50

Semena vlčího bobu

N

1209 29 80

Ostatní

N

1209 30 00

Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy

N

ex 1209 91

Semena zeleniny, jiná než produkty podpoložky 1209 91 30

N

1209 99 91

Semena rostlin pěstovaných zejména pro jejich květy, jiná než položky 1209 30

N

1210

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin (1)

C

1211 90 30

Tonková semena, čerstvá nebo sušená, též řezaná, drcená nebo v prášku

N

ex Kapitola 13

ŠELAK; GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY, kromě produktů podpoložky 1302 12 00

C

1302 12 00

Rostlinné šťávy a výtažky z lékořice

N

1501 00 90

Drůbeží tuk, jiný než čísla 0209 nebo 1503

C

1502 00 90

Ostatní lůj hovězí, ovčí nebo kozí

C

1503 00 19

Stearin z vepřového sádla a oleostearin jiný než pro průmyslové účely

C

1503 00 90

Ostatní

C

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

C

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

C

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

C

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

C

1511 10 90

Surový olej, jiný než pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu

C

1511 90

Ostatní

C

1512

Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1513

Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader nebo babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1514

Řepkový, nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1515

Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

ex 1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě výrobků podpoložky 1516 20 10

C

1516 20 10

Hydrogenovaný ricinový olej, tzv „opálový vosk“

N

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

C

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

1521 90 99

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, jiné než surové

C

1522 00 10

Degras

C

1522 00 91

Destilační zbytky a usazeniny olejů; mýdlové kaly

C

1601 00 10

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi jater

C

 

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve:

 

1602 20 11

Z husích nebo kachních jater

C

1602 20 19

C

 

Z vepřů:

 

1602 41 90

Kýty a kusy z nich, z vepřů jiných než domácích

C

1602 42 90

Plece a kusy z nich, z vepřů jiných než domácích

C

1602 49 90

Ostatní, včetně směsí, jiných než z domácích vepřů

C

1602 50 31

Z hovězího dobytka (1)

C

1602 50 39

C

1602 50 80

C

 

Ostatní, kromě přípravků z krve všech zvířat:

 

1602 90 31

Ze zvěřiny nebo králíků

C

1602 90 41

Ze sobů

C

1602 90 69

Ostatní

C

1602 90 72

C

1602 90 74

C

1602 90 76

C

1602 90 78

C

1602 90 98

C

1603 00 10

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

C

1604

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

C

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

C

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

C

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza

C

1704 (5)

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

C

Kapitola 18

KAKAO A KAKAOVÉ PŘÍPRAVKY

C

ex Kapitola 19

PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO, kromě výrobků podpoložek 1901 20 00 a 1901 90 91

C

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží čísla 1905

N

1901 90 91

Ostatní, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, kromě potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

N

ex Kapitola 20

PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN, kromě produktů kódů KN 2002, 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 a ex 2008 70

C

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové (1)

C

2005 80 00

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) (1)

C

ex 2008 40

Upravené nebo konzervované hrušky (1) (kromě podpoložek 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 a 2008 40 39, na které se poznámka pod čarou nevztahuje)

C

ex 2008 70

Upravené nebo konzervované broskve (1) (kromě podpoložek 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 a 2008 70 59, na které se poznámka pod čarou nevztahuje)

C

2008 20 19

Ananasy s přídavkem alkoholu

N

2008 20 39

N

ex Kapitola 21

RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY, kromě výrobků položky 2101 20, podpoložky 2102 20 19, položky 2106 10, a podpoložek 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 a 2106 90 59

C

2101 20

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

N

2102 20 19

Ostatní neaktivní droždí

N

ex Kapitola 22

NÁPOJE, LIHOVINY A OCET, kromě výrobků podpoložek 2204 10 11 až 2204 30 10, čísla 2207 a položky 2208 40

C

2207

Ethyalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nejméně 80 %; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu (1):

C

2302 50 00

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin

C

2307 00 19

Ostatní vinný kal

C

 

Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

2308 00 19

Ostatní výlisky z hroznů (matoliny)

C

2308 00 90

Ostatní

N

2309 10 90

Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej, jiná než obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky

C

 

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat:

 

2309 90 10

Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců

N

2309 90 91

Řepné řízky s přídavkem melasy

C

2309 90 95

Ostatní

C

2309 90 99

C

Kapitola 24

TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

C

2519 90 10

Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý

N

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825

N

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barevné nebo ve formě slínků

N

Kapitola 27

NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY

N

2801

Fluor, chrom, brom a jod

N

2802 00 00

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

N

ex 2804

Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy, kromě výrobků podpoložky 2804 69 00

N

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová

N

2807

Kyselina sírová; oleum

N

2808 00 00

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

N

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované

N

2810 00 90

Oxidy boru; kyseliny borité, jiné než oxid boritý

N

2811

Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

N

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů

N

2813

Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý

N

2814

Amoniak (čpavek), bezvodý nebo ve vodném roztoku

C

2815

Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku

C

2816

Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo baria

N

2817 00 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

C

2818 10

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný

C

2819

Oxidy a hydroxidy chromu

C

2820

Oxidy manganu

C

2821

Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70 % hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3

N

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu

N

2823 00 00

Oxidy titanu

C

2824

Oxidy olova; suřík a oranžový suřík

N

ex 2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; jiné anorganické zásady; jiné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů, kromě výrobků podpoložek 2825 10 00 a 2825 80 00

N

2825 10 00

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli

C

2825 80 00

Oxidy antimonu

C

2826

Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru

N

ex 2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy, kromě výrobků podpoložek 2827 10 00 a 2827 32 00

N

2827 10 00

Chlorid amonný

C

2827 32 00

Chlorid hliníku

C

2828

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany

N

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

N

ex 2830

Sulfidy (sirníky); polysulfidy, kromě výrobků podpoložky 2830 10 00

N

2830 10 00

Sulfidy sodné

C

2831

Dithioničitany a sulfoxyláty

N

2832

Siřičitany; thiosírany

N

2833

Sírany; kamence; peroxosírany

N

ex 2834

Dusitany; dusičnany, kromě výrobků podpoložky 2834 10 00

N

2834 10 00

Dusitany

C

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované

C

ex 2836

Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný, kromě výrobků podpoložek 2836 20 00, 2836 40 00 a 2836 60 00

N

2836 20 00

Uhličitan sodný

C

2836 40 00

Uhličitany draselné

C

2836 60 00

Uhličitan barnatý

C

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy

N

2838 00 00

Fulmináty, kyanatany a thiokyanatany

N

2839

Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů

N

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

N

ex 2841

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin, kromě výrobků podpoložky 2841 61 00

N

2841 61 00

Manganistan draselný (hypermangan)

C

2842

Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů

N

2843

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů

N

ex 2844 30 11

Jiné než surové cermety, odpad a zbytky uranu ochuzeného o U 235

N

ex 2844 30 51

Jiné než surové cermety, odpad a zbytky thoria

N

2845 90 90

Ostatní, jiné než deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty

N

2846

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů

N

2847 00 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

N

2848 00 00

Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu

N

ex 2849

Karbidy, chemicky definované i nedefinované, kromě výrobků podpoložek 2849 20 00 a 2849 90 30

N

2849 20 00

Karbidy křemíku

C

2849 90 30

Karbidy wolframu

C

ex 2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou též karbidy čísla 2849, kromě výrobků podpoložky 2850 00 70

N

2850 00 70

Silicidy

C

2851 00

Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů

N

2903

Halogenderiváty uhlovodíků

C

2904 10 00

Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny, jejich soli a ethylestery

N

2904 20 00

Deriváty uhlovodíků obsahující pouze nitro-, nebo pouze nitrososkupiny

C

2904 90

Ostatní deriváty

N

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobků podpoložky 2905 43 00, položky 2905 44 a podpoložky 2905 45 00

C

2905 45 00

Glycerol

N

2906

Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2907 11 00

Fenol (hydroxybenzen) a jeho soli

N

2907 12 00

Kresoly a jejich soli

N

2907 13 00

Oktylfenol, nonylfenol a jejich izomery; jejich soli

N

2907 14 00

Xylenoly a jejich soli

N

2907 15 90

Naftoly a jejich soli jiné než 1-Naftol

C

2907 19 00

Ostatní

N

2907 21 00

Resorcinol (resorcin) a jeho soli

N

ex 2907 22 00

Hydrochinon (chinol)

C

ex 2907 22 00

Ostatní

N

2907 23 00

4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) a jeho soli

N

2907 29 00

Ostatní

N

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů

N

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

C

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2911 00 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

ex 2912

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd, kromě výrobků podpoložky 2912 41 00

N

2912 41 00

Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

C

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912

N

ex 2914

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobků podpoložek, 2914 21 00 a 2914 22 00

N

2914 11 00

Aceton

C

2914 21 00

Kafr

C

2914 22 00

Cyklohexanon a methylcyklohexanony

C

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

C

ex 2916 11 00

Kyselina akrylová

C

ex 2916 11 00

Soli kyseliny akrylové

N

2916 12

Estery kyseliny akrylové

C

2916 13 00

Kyselina methakrylová a její soli

C

2916 14

Estery kyseliny methakrylové

C

2916 15 00

Kyseliny olejová, linolová nebo linolenová, jejich soli a estery

N

2916 19

Ostatní

N

2916 20 00

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydrity, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty

N

2916 31 00

Kyselina benzoová, její soli a estery

N

2916 32

Benzoylperoxid a benzoylchlorid

N

2916 39 00

Ostatní

N

ex 2917

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobků podpoložek 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 a 2917 36 00

N

2917 11 00

Kyselina šťavelová, její soli a estery

C

2917 12 10

Kyselina adipová a její soli

C

2917 14 00

Maleinanhydrid

C

2917 32 00

Dioktylorthoftaláty

C

2917 35 00

Ftalanhydrid

C

2917 36 00

Kyselina tereftalová a její soli

C

ex 2918

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobků podpoložek 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 a 2918 29 10

N

2918 14 00

Kyselina citronová

C

2918 15 00

Soli a estery kyseliny citronové

C

2918 21 00

Kyselina salicylová a její soli

C

2918 22 00

Kyselina O-acetysalicylová, její soli a estery

C

2918 29 10

Kyseliny sulfosalicylové, hydroxynaftoové; jejich soli a estery

C

2919 00

Fosforečné estery a jejich soli, včetně laktofosfátů; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2920

Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2921

Sloučeniny s aminovou funkcí

C

2922

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

C

2923

Kvarterní amoniové soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované

N

2924 19 00

Acyklické amidy (včetně acyklických karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli, kromě meprobamátu

C

2924 21

Ureiny a jejich deriváty; jejich soli

C

2924 23 00

2-Acetamidobenzoová kyselina (N-acetylantranilová kyselina) a její soli

N

2924 29 30

Paracetamol (INN)

C

2924 29 95

Ostatní sloučeniny s karboxamidovou funkcí

C

2925

Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí

N

ex 2926

Sloučeniny s nitrilovou funkcí, kromě výrobků podpoložky 2926 10 00

N

2926 10 00

Akrylonitril

C

2927 00 00

Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny

C

2928 00 90

Organické deriváty hydrazinu

N

2929 10

Isokyanáty

C

2929 90 00

Ostatní, jiné než isokyanáty

N

2930 10 00

Organické sloučeniny síry

N

2930 20 00

N

2930 30 00

N

2930 40 90

Organické sloučeniny síry

C

2930 90 13

C

2930 90 16

C

2930 90 20

C

2930 90 70

C

2931 00

Ostatní organicko-anorganické sloučeniny

N

ex 2932

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), kromě výrobků podpoložek 2932 12 00, 2932 13 00 a 2932 21 00

N

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfural)

C

2932 13 00

Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

C

2932 21 00

Kumarin, methylkumariny a ethylkumariny

C

ex 2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), kromě výrobků podpoložky 2933 61 00

N

2933 61 00

Melamin

C

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

N

2935 00 90

Ostatní sulfonamidy

C

2938

Glykosidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty

N

ex 2940 00 00

Ramnóza, rafinóza a manóza

N

ex 2940 00 00

Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 2937, 2938 nebo 2939, jiné než ramnóza, rafinóza a manóza

C

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, jeho soli, estery a hydráty

N

2942 00 00

Ostatní organické sloučeniny

N

3102

Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (1)

C

3103 10

Superfosfáty

C

3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg

C

ex 3201 90 90

Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty, kromě tříselných výtažků z eukalyptu, tříselných výtažků získaných z plodů gambier a myrobalan a další tříselné výtažky rostlinného původu

N

3202

Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříselné přípravky, též obsahující přírodní třísliva; enzymatické přípravky pro předčinění

N

3203 00 90

Barviva živočišného původu a přípravky na nich založené

N

3204

Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetických organických produktech specifikovaných poznámkou 3 k této kapitole používaných jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

C

3205 00 00

Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole

N

3206

Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 až 3205 00 00; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

C

3207

Připravené pigmenty, připravená kalidla, připravené barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné přípravky používané v keramickém průmyslu, smaltovnách nebo sklárnách; skleněné frity a jiné sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček

N

3208

Nátěrové barvy a laky založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole

N

3209

Nátěrové barvy a laky založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí

N

3210 00

Ostatní nátěrové barvy a laky; připravené vodní pigmenty používané pro konečnou úpravu kůže

N

3211 00 00

Připravené sikativy

N

3212

Pigmenty rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových hmot; ražební fólie; barvy a jiná barviva v úpravě nebo v balení pro drobný prodej

N

3213

Barvy pro uměleckou malbu, školní barvy, plakátovací barvy, tónovací barvy, barvy pro zábavné účely a podobné barvy v tabletách, tubách, kelímcích, lahvičkách, miskách a podobných formách nebo baleních

N

3214

Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely; nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu fasád, vnitřních stěn, podlah, stropů a podobné přípravky

N

3215

Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé

N

Kapitola 33

VONNÉ SYLICE A PRYSKYŘICE; VOŇAVKÁŘSKÉ, KOSMETICKÉ NEBO TOALETNÍ PŘÍPRAVKY

N

Kapitola 34

MÝDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY, PRACÍ PROSTŘEDKY, MAZACÍ PROSTŘEDKY, UMĚLÉ VOSKY; PŘIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTICÍ NEBO CÍDICÍ PŘÍPRAVKY, SVÍČKY A PODOBNÉ VÝROBKY; MODELOVACÍ PASTY, „DENTÁLNÍ VOSKY“ A DENTÁLNÍ PŘÍPRAVKY NA BÁZI SÁDRY

N

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

C

3502 90 90

Albumináty a ostatní deriváty albuminu

N

3503 00

Želatina, též povrchově upravená, a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

N

3504 00 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

N

3505 10 50

Esterifikované a etherifikované škroby

N

3506

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

N

3507

Enzymy; připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

Kapitola 36

VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ SLITINY; NĚKTERÉ HOŘLAVÉ PŘÍPRAVKY

N

Kapitola 37

FOTOGRAFICKÉ NEBO KINEMATOGRAFICKÉ ZBOŽÍ

N

3801

Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě past, bloků, tabulek nebo jiných polotovarů

N

3802

Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí

C

3803 00 90

Tallový olej, též rafinovaný, jiný než surový

N

3804 00

Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené, včetně ligninsulfonátů, avšak kromě tallového oleje čísla 3803

N

3805

Terpentýnová silice, borovicová silice nebo sulfátová terpentýnová silice a jiné terpenické silice vyrobené destilací nebo jiným zpracováním jehličnatého dřeva; surový dipenten; sulfitová terpentýnová silice a jiný surový para-cymen; borový olej obsahující jako hlavní složku alfaterpineol

N

3806

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny a jejich deriváty; kalafunová silice a kalafunové oleje; tavené pryskyřice

N

3807 00

Dřevný dehet; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly

N

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky

N

ex 3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě výrobků položky 3809 10

N

3810

Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování

N

3811

Antidetonační přípravky, oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje

N

3812

Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty

N

3813 00 00

Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby

N

3814 00

Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků

N

3815

Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

N

3816 00 00

Ohnivzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi, jiné než výrobky čísla 3801

N

3817

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 a 2902:

C

3819 00 00

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů

N

3820 00 00

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

N

3821 00 00

Připravené živné půdy pro vývoj mikroorganismů

N

ex 3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy, kromě výrobků podpoložek 3823 11 00, 3823 13 00 a položky 3823 19

C

3823 11 00

Kyselina stearová

N

3823 13 00

Mastné kyseliny z tallového oleje

N

3823 19

Ostatní

N

ex 3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě výrobků položky 3824 60

N

3825

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole

C

3901

Polymery ethylenu v primárních formách

C

3902

Polymery propylenu nebo jiných olefinů, v primárních formách

C

3903

Polymery styrenu v primárních formách

C

3904

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách

C

3905

Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů, v primárních formách; ostatní vinylové polymery v primárních formách

N

3906 10 00

Poly(methylmetakrylát)

C

3906 90 60

Kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monomerem obsahující jako substituent nekoncovou karboxylovou skupinu, obsahující 50 % hmotnostních nebo více methylakrylátu, též smíšeného s oxidem křemičitým

N

3906 90 90

Ostatní

N

ex 3907

Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách, kromě výrobků podpoložky 3907 10 00, a položek 3907 60 a 3907 99

N

3907 10 00

Polyacetaly

C

3907 60

Poly(ethylentereftalát)

C

3907 99

Ostatní polyestery, jiné než nenasycené

C

3908

Polyamidy v primárních formách

C

3909

Aminové pryskyřice, fenolové pryskyřice a polyurethany, v primárních formách

N

3910 00 00

Silikony v primárních formách

N

3911

Ropné pryskyřice, kumaron–indenové pryskyřice, polyterpeny, polysulfidy, polysulfony a ostatní výrobky specifikované v poznámce 3 k této kapitole, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

N

3912

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

N

3913

Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

N

3914 00 00

Iontoměniče na bázi polymerů čísel 3901 až 3913, v primárních formách

N

3915

Odpady, úlomky a odřezky z plastů

N

3916

Monofily, jejichž libovolná průřez převyšuje 1 mm, pruty, tyčinky a tvarované profily, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované, z plastů

N

3917

Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství, z plastů

N

3918

Podlahové krytiny z plastů, též samolepicí, v rolích nebo ve formě obkladaček nebo dlaždic; obklady stěn nebo stropů z plastů, definované v poznámce 9 k této kapitole

N

3919

Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích

N

3920

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály

C

ex 3921

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, kromě výrobků podpoložky 3921 90 19

N

3921 90 19

Ostatní desky, listy, fólie a pásy z plastů, kromě porézních produktů, z polyesterů, kromě vlnitých fólií a desek

C

3922

Koupací vany, sprchy, umyvadla, bidety, záchodové mísy, záchodová sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky, z plastů

N

ex 3923

Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry, z plastů, kromě výrobků podpoložky 3923 21 00

N

3923 21 00

Pytle a sáčky (včetně kornoutů) z polymerů ethylenu

C

3924

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a hygienické a toaletní potřeby, z plastů

N

3925

Stavební výrobky z plastů, jinde neuvedené ani nezahrnuté

N

3926

Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914

N

ex Kapitola 40

KAUČUK A VÝROBKY Z KAUČUKU, kromě výrobků čísla 4010

N

4010

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku

C

ex 4104

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené, kromě výrobků podpoložek 4104 41 19 a 4104 49 19

C

ex 4106 31

4106 32

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky ostatních zvířat, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené, kromě výrobků podpoložky 4106 31 10

N

4107

Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

C

 

Usně po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen:

 

4112 00 00

Ovčí nebo jehněčí, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

C

4113 10 00

Koz nebo kůzlat, odchlupené, též štípané, jiné usně než čísla 4114

C

4113 20 00

Prasat

N

4113 30 00

Plazů

N

4113 90 00

Ostatní

N

4114

Zámiš (včetně kombinovaného zámiše); lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně

C

4115 10 00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken ve tvaru desek, listů nebo prutů, též ve svitcích

C

4201 00 00

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků) z jakéhokoliv materiálu

N

4202

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií a plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem

C

4203

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně

C

4204 00

Výrobky z přírodní nebo kompozitní usně používané u strojů nebo mechanických zařízení nebo pro jiné technické účely

N

4205 00 00

Ostatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně

N

4206

Výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového), ze zlatotepecké blány, z měchýřů nebo ze šlach

N

Kapitola 43

KOŽEŠINY A UMĚLÉ KOŽEŠINY; VÝROBKY Z NICH

N

4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

N

4408

Listy k dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na jiné podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

N

4410

Třískové desky a podobné desky (například desky s orientovanými třískami, tzv. „oriented strand board“ a třískové desky, tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy

C

4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami

C

4412

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo

C

4414 00 10

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 k této kapitole

N

4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva

N

4418 10

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených parketových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva

C

4418 30 10

C

4418 20 10

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 k této kapitole

C

4420 10 11

Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva; dřevěný nábytek, který nepatří do kapitoly 94

C

4420 90 10

C

4420 90 91

C

4421 90 91

Ostatní výrobky ze dřeva: jiné než z dřevovláknitých desek

N

ex Kapitola 45

KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY, kromě výrobků čísla 4503

N

4503

Výrobky z přírodního korku

C

Kapitola 46

VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY

C

Kapitola 50

HEDVÁBÍ

C

ex Kapitola 51

VLNA, JEMNÉ NEBO HRUBÉ ZVÍŘECÍ CHLUPY, ŽÍNĚNÉ NITĚ A TKANINY, kromě výrobků čísla 5105

C

Kapitola 52

BAVLNA

C

Kapitola 53

JINÁ ROSTLINNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA; PAPÍROVÉ NITĚ A TKANINY Z PAPÍROVÝCH NITÍ

C

Kapitola 54

CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA

C

Kapitola 55

CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA

C

Kapitola 56

VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTILIE; SPECIÁLNÍ NITĚ; MOTOUZY; ŠŇŮRY; PROVAZY A LANA A VÝROBKY Z NICH

C

Kapitola 57

KOBERCE A JINÉ TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

C

Kapitola 58

SPECIÁLNÍ TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTILIE; KRAJKY; TAPISERIE; PRÝMKAŘSKÉ VÝROBKY; VÝŠIVKY

C

Kapitola 59

TEXTILIE IMPREGNOVANÉ, POVRSTVENÉ, POTAŽENÉ NEBO LAMINOVANÉ; TEXTILNÍ VÝROBKY VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

C

Kapitola 60

PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ TEXTILIE

C

Kapitola 61

ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ

C

Kapitola 62

ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ

C

Kapitola 63

JINÉ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUPRAVY; OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY

C

Kapitola 64

OBUV, KAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČÁSTI A SOUČÁSTI TĚCHTO VÝROBKŮ

C

Kapitola 65

POKRÝVKY HLAVY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

N

Kapitola 66

DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

C

Kapitola 67

UPRAVENÁ PÉRA A PRACHOVÉ PEŘÍ A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY, VÝROBKY Z VLASŮ

N

Kapitola 68

VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ

N

Kapitola 69

KERAMICKÉ VÝROBKY

C

Kapitola 70

SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

C

7113

Šperky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

N

7114

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

N

7115 90

Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy, jiné než katalyzátory ve formě drátěného síta nebo mřížky, z platiny

N

7116 20 19

Ostatní

N

7116 20 90

Jiné než výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)

N

7117

Bižuterie

C

7202

Feroslitiny

C

Kapitola 73

VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI

N

Kapitola 74

MĚĎ A VÝROBKY Z NÍ

C

7505 12 00

Tyče, pruty a profily, z niklu

N

7505 22 00

Dráty, ze slitin niklu

N

7506 20 00

Niklové desky, plechy, pásy a fólie, ze slitin niklu

N

7507 20 00

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z niklu

N

ex Kapitola 76

HLINÍK A VÝROBKY Z NĚHO, kromě výrobků čísla 7601

C

ex Kapitola 78

OLOVO A VÝROBKY Z NĚHO, kromě výrobků čísla 7801

C

ex Kapitola 79

ZINEK A VÝROBKY Z NĚHO, kromě výrobků čísel 7901 a 7903

C

ex Kapitola 81

OSTATNÍ OBECNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH, kromě výrobků podpoložek 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 30 20, 8112 51 00, 8112 59 00, položky 8112 92 a podpoložky 8113 00 20

C

Kapitola 82

NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ

C

Kapitola 83

RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

C

ex Kapitola 84

JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI, kromě výrobků podpoložek 8401 10 00 a 8407 21 10

N

8401 10 00

Jaderné reaktory (Euratom)

C

8407 21 10

Motory pro pohon lodí, závěsné motory, s obsahem válců nepřesahujícím 325 cm3

C

ex Kapitola 85

ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ, kromě výrobků podpoložky 8516 50 00, čísla 8519, podpoložek 8520 32 99, 8520 39 90, čísel 8521, 8525, 8527, položek 8528 12, 8528 21 až 8528 30, čísla 8529, položek 8540 11 a 8540 12

N

8516 50 00

Mikrovlnné trouby a pece

C

8519

Gramofonová chassis, gramofony, kazetové přehrávače a ostatní zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku

C

8520 32 99

Digitální audiopřístroje, jiné než kazetové

C

8520 39 90

Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, jiné než používající magnetické pásky na cívkách, umožňující záznam nebo reprodukci zvuku buď při jediné rychlosti 19 cm za sekundu nebo při několika rychlostech, a to pouze 19 cm za sekundu a nižší rychlosti

C

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

C

8525

Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; videokamery pro statické snímky a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

C

8527

Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

C

ex 8528

Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, kromě výrobků podpoložky 8528 13 00, videomonitory a videoprojektory

C

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528

C

8540 11

Elektronky a trubice s katodou pro televizní obrazovky, včetně obrazovek pro videomonitory

C

8540 12 00

C

Kapitola 86

ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY; KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÍ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VŠEHO DRUHU

N

8701

Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)

N

8702

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

C

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

C

8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

C

8705

Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruována především pro dopravu osob nebo nákladu (např. vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)

C

8706 00

Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

C

8707

Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

C

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

C

8709

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačního zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

C

8710 00 00

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi, a části a součásti těchto vozidel

N

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

C

8712 00

Jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru

C

8714

Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713

C

8715 00

Dětské kočárky a jejich části a součásti

N

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti

N

Kapitola 88

LETADLA, KOSMICKÉ LODĚ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

N

Kapitola 89

LODĚ, ČLUNY A PLOVOUCÍ KONSTRUKCE

N

Kapitola 90

OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

C

Kapitola 91

HODINY A HODINKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

C

Kapitola 92

HUDEBNÍ NÁSTROJE; ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ

N

ex Kapitola 94

NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY, kromě výrobků čísla 9405

N

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně světlometů, a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

ex Kapitola 95

HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ, kromě výrobků čísla 9503

N

9503

Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všech druhů

C

Kapitola 96

RŮZNÉ VÝROBKY

N


(1)  Na tento produkt se režim uvedený v oddíle 1 kapitoly II nevztahuje.

(2)  Pro produkty kódu KN 0306 13, je clo 3,6 % podle zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

(3)  Na produkty kódu KN 0710 80 85, se režim uvedený v oddíle 1 kapitoly II nevztahuje.

(4)  Na produkty kód KN 0811 10 a 0811 20 se režim uvedený v oddíle 1 kapitoly II nevztahuje.

(5)  U produktů kódů KN 1704 10 91 a 1704 10 99 je specifické clo omezeno na 16 % celní hodnoty podle zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.


PŘÍLOHA III

Úmluvy uvedené v článku 9

ČÁST A

Základní úmluvy OSN a MOP o lidských a pracovních právech

1.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

2.

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

3.

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

4.

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

5.

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

6.

Úmluva o právech dítěte

7.

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy

8.

Úmluva o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání (č. 138)

9.

Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (č. 182)

10.

Úmluva o odstranění nucené práce (č. 105)

11.

Úmluva o nucené nebo povinné práci (č. 29)

12.

Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)

13.

Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111)

14.

Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)

15.

Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98)

16.

Mezinárodní úmluva o potlačování a trestání zločinu apartheidu

ČÁST B

Úmluvy týkající se životního prostředí a zásad správy věcí veřejných

17.

Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

18.

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

19.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech

20.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

21.

Úmluva o biologické rozmanitosti

22.

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

23.

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

24.

Jednotná úmluva Organizace spojených národů o omamných látkách (1961)

25.

Úmluva Organizace spojených národů o psychotropních látkách (1971)

26.

Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (1988)

27.

Mexická úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci