ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 164

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
24. června 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 953/2005 ze dne 21. června 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 954/2005 ze dne 23. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 955/2005 ze dne 23. června 2005 o otevření kvóty pro dovoz rýže z Egypta do Společenství

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 956/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 411/88 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 957/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 846/2005

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 958/2005 ze dne 23. června 2005 o rozhodnutí nevybrat žádnou nabídku v souvislosti s 30. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v rámci stálého nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1327/2004

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 959/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 960/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 961/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 962/2005 ze dne 23. června 2005 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 963/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 803/2005

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 964/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 965/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 966/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 967/2005 ze dne 23. června 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 968/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 969/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 970/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005

36

 

*

Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh

37

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady Ministrů AKT–ES č. 4/2005 ze dne 13. dubna 2005 o použití rezervy finančního rámce devátého Evropského rozvojového fondu určeného pro dlouhodobý rozvoj

46

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o jmenování italského náhradníka Výboru regionů

48

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2005 o jmenování německé náhradnice Výboru regionů

49

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2005, kterým se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací o koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin

50

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2005 o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2005) 1827)  ( 1 )

52

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) geneticky modifikovaný pro toleranci vůči herbicidu glyfosátu (oznámeno pod číslem K(2005) 1838)  ( 1 )

57

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2005

ze dne 21. června 2005

o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny (2), mají smluvní strany před uplynutím doby platnosti protokolu k dohodě zahájit jednání s cílem určit vzájemnou dohodou obsah protokolu pro následující období a případně jakékoli nezbytné změny nebo doplňky k příloze.

(2)

Ve dnech od 9. do 13. listopadu 2003 jednaly obě strany v Abidjanu o novém protokolu stanovícím rybolovná práva a finanční příspěvek. Uvedený protokol týkající se období od 1. července 2004 do 30. června 2007 byl parafován dne 3. března 2004 v Bruselu.

(3)

Je třeba potvrdit klíč pro rozdělení rybolovných práv mezi členské státy a jejich povinnost oznamovat úlovky.

(4)

Uvedený protokol by měl být schválen,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Protokol, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny (3), se schvaluje jménem Evropského společenství.

Článek 2

1.   Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělují mezi členské státy takto:

a)

lov při dně:

Španělsko: 1 300 tun hrubé prostornosti (BRT) měsíčně v ročním průměru;

b)

lov tuňáka:

i)

plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí:

Francie: 17 plavidel,

Španělsko: 17 plavidel,

ii)

plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci:

Španělsko: 6 plavidel,

Portugalsko: 5 plavidel,

iii)

plavidla lovící tuňáky na prut:

Francie: 3 plavidla.

2.   Jestliže žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov podle této dohody, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (4).

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat protokol zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 21. června 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 26. května 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 379, 31.12.1990, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná Protokolem, kterým se na období od 1. července 2000 do 30. června 2003 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny (Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 76, 22.3.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 954/2005

ze dne 23. června 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

52,6

204

35,2

999

43,9

0707 00 05

052

76,3

999

76,3

0709 90 70

052

85,6

999

85,6

0805 50 10

388

62,8

528

56,5

624

71,1

999

63,5

0808 10 80

388

93,3

400

117,0

404

90,8

508

86,3

512

67,4

524

46,4

528

50,9

720

104,9

804

91,3

999

83,1

0809 10 00

052

197,3

624

188,8

999

193,1

0809 20 95

052

272,6

068

148,4

400

358,1

999

259,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

052

130,1

624

166,1

999

148,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 955/2005

ze dne 23. června 2005

o otevření kvóty pro dovoz rýže z Egypta do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol č.1 k Evropsko-středomořské dohodě ve znění Protokolu k evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (2), připojeného k rozhodnutí Rady 2005/89/ES (3), stanoví novou celní kvótu pro dovoz 5 605 tun rýže původem z Egypta do Společenství se sníženým dovozním clem o 100 % vypočítaným podle článku 11 nařízení (ES) č. 1785/2003. Je tedy třeba otevřít tuto kvótu a stanovit některá prováděcí pravidla pro její správu.

(2)

Kvóta se uplatňuje na ročním základě od 1. ledna do 31. prosince, a to od 1. května 2004. V důsledku toho je třeba na rok 2005 v odpovídajícím poměru zvětšit množství, aby se zohlednilo neotevření kvóty na období, které uplynulo od 1. května 2004 do 31. prosince 2004.

(3)

Měla by se použít obecná pravidla pro dovozní licence stanovená nařízením Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4) a nařízením Komise č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (5). Aby se však zajistila dobrá úřední správa této kvóty, je třeba přijmout zvláštní a doplňková pravidla nebo pravidla, která stanoví odchylku od ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1342/2003, pokud jde o předkládání žádostí, vydávání licencí, jakož i o důkazy a jejich používání.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V souladu s tímto nařízením se otvírá roční celní kvóta 5 605 tun rýže kódu KN 1006 původem z Egypta s dovozním clem sníženým o 100 % vypočítaným podle článku 11 nařízení (ES) č. 1785/2003.

Pro rok 2005 se však tato kvóta otvírá na množství 9 342 tun.

Pořadové číslo kvóty je 09.4097.

Článek 2

1.   Žádost o dovozní licenci se co do množství musí týkat alespoň 100 tun a nanejvýš 1 000 tun rýže.

2.   K žádosti o dovozní licenci musí být přiložen důkaz o tom, že žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává alespoň dvanáct měsíců obchodní činnost v odvětví rýže, a že žadatel zapsán ve veřejném rejstříku v členském státě, kde se žádost podává.

3.   Žadatel smí v dotyčném členském státě podat pouze jedinou žádost o licenci na osmimístný kód KN na týden.

Článek 3

1.   Žádosti o dovozní licence a dovozní licence musí obsahovat tyto údaje:

a)

v kolonce 8 se uvede slovo „Egypt“ a položka „ano“ se označí křížkem;

b)

v kolonce 24 se uvede některá z poznámek uvedených v příloze.

2.   Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí převoditelná.

3.   Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 se částka jistoty k dovozním licencím rovná dovoznímu clu vypočítanému podle článku 11 nařízení (ES) č. 1785/2003 a použitelnému ke dni žádosti.

4.   Možnost využít uplatnění snížení dovozního cla zmíněného v článku 1 je podmíněna při propuštění do volného oběhu předložením přepravního dokladu a průvodního osvědčení EUR.1 podle ustanovení protokolu 4 k Evropsko-středomořské dohodě, přičemž oba doklady musí být vydány v Egyptě a týkat se dotyčné zásilky.

Článek 4

1.   Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států nejpozději do 13:00 hodin bruselského času každé pondělí.

Členské státy sdělí Komisi elektronickou cestou nejpozději pracovní den následující po posledním dni pro předložení žádostí množství rozčleněná podle osmimístného kódu KN, na která byly podány žádosti o dovozní licence.

2.   Dovozní licence se vydává osmý pracovní den po posledním dni pro předložení žádostí, pokud množství stanovené v článku 1 nebylo dosaženo.

Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1342/2003 je platnost dovozní licence omezena do konce měsíce následujícího po vydání licence.

3.   Pokud množství požadovaná v průběhu jednoho týdne přesahují disponibilní množství z kvóty stanovené v článku 1, stanoví Komise nejpozději sedmého pracovního dne po posledním dni pro podání žádostí pro uvedený týden jednotné procento snížení množství, o něž bylo v průběhu uvedeného týdne požádáno, zamítne žádosti předložené za následující týdny a přeruší vydávání dovozních licencí až do konce běžného roku.

4.   Pokud množství, na které je vydána dovozní licence, je nižší než požadované množství, sníží se poměrně částka jistoty podle čl. 3 odst. 3.

Článek 5

Členské státy sdělí Komisi elektronickou cestou tyto údaje:

a)

nejpozději dva pracovní dny po vydání licencí množství, na která byly dovozní licence vydány, s uvedením dne vydání, jakož i jména a adresy držitele licence;

b)

poslední pracovní den každého měsíce po měsíci, v němž došlo k propuštění do volného oběhu, množství, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu, rozčleněná podle kódu KN.

Výše uvedené údaje musí být zaslány odděleně od údajů týkajících se jiných žádostí o dovozní licence v odvětví rýže a podle stejných postupů.

Článek 6

Použije se čl. 35 odst. 6 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 30.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1741/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1092/2004 (Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 9).


PŘÍLOHA

Poznámky podle čl. 3. odst. 1 písm. b)

španělsky: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

česky: nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

dánsky: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

německy: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

estonsky: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

řecky: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

anglicky: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

francouzsky: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

italsky: dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

lotyšsky: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

litevsky: nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

maďarsky: nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

maltsky: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

nizozemsky: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

polsky: stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

portugalsky: Direito nulo [Regulamento (CE) no 955/2005]

slovensky: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

slovinsky: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

finsky: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

švédský: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005)


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 956/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 411/88 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 1883/78 může Komise, pokud je průměrná míra úrokových nákladů členského státu pro intervenční opatření vyšší než dvojnásobek jednotné úrokové míry stanovené pro Společenství, financovat tyto úrokové náklady během rozpočtových roků 2005 a 2006, a to na základě jednotné úrokové míry zvýšené o rozdíl mezi dvojnásobkem této míry a skutečnou mírou, kterou financuje tento členský stát.

(2)

S cílem stanovit úrokovou míru, která se zohlední v případě dotčených členských států, by v nařízení Komise (EHS) č. 411/88 (2) měla být upřesněna metoda, která se použije během rozpočtových roků 2005 a 2006.

(3)

Pokud některý členský stát nesdělil Komisi průměrnou míru úrokových nákladů, kterou financuje, použije Komise zvláštní referenční míru stanovenou na základě reprezentativních referenčních úrokových mír v členských státech.

(4)

Po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska dne 1. května 2004 je nezbytné, aby tato referenční míra rovněž zohledňovala reprezentativní referenční míry jednotlivých států. Proto je vhodné stanovit tyto míry za stejných podmínek jako pro ostatní členské státy.

(5)

Nařízení (EHS) č. 411/88 musí být proto změněno.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru fondu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 411/88 se mění takto:

1.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.   Je-li míra úrokových nákladů členského státu po dobu nejméně 6 měsíců nižší než jednotná úroková míra stanovená pro Společenství, stanoví se pro tento členský stát zvláštní úroková míra.

2.   Průměrná míra úrokových nákladů členského států se sdělí Komisi nejpozději dvacet dnů před koncem rozpočtového roku. Tato míra se vztahuje na šest měsíců přecházejících tomuto sdělení. Pokud však jde o Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko, tato míra se v případě rozpočtového roku 2005 vztahuje na období od 1. května do 31. srpna 2004.

Pokud ke sdělení nedojde, je míra úrokových nákladů, která se má použít, stanovena na základě referenčních úrokových mír uvedených v příloze. Pokud nejsou tyto referenční úrokové míry dostupné pro celé referenční období uvedené v předchozím odstavci, použijí se během tohoto referenčního období míry, které jsou dostupné.

3.   Pokud je pro rozpočtové roky 2005 a 2006 průměrná míra úrokových nákladů členského státu vyšší než dvojnásobek jednotné úrokové míry pro Společenství, provede se výpočet úrokové míry uhrazené z rozpočtu Společenství podle tohoto vzorce:

TR = TIU + [TIC – (2 × TIU)]

kde:

TR= úroková míra, která se členským státům uhradí;

TIU= jednotná úroková míra;

TIC= úroková míra sdělená členským státem v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem nebo úroková míra, která se použije v případě, kdy nedojde ke sdělení v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem.“

2.

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na výdaje vynaložené ode dne 1. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 695/2005 (Úř. věst. L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 40, 13.2.1988, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2623/99 (Úř. věst. L 318, 11.12.1999, s. 14).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Referenční úrokové míry podle čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce

 1.

Česká republika

Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR) na tři měsíce.

 2.

Dánsko

Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR) na tři měsíce.

 3.

Estonsko

Talin interbank borrowing offered rate (TALIBOR) na tři měsíce.

 4.

Kypr

Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR) na tři měsíce.

 5.

Lotyšsko

Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR) na tři měsíce.

 6.

Litva

Vilnius interbank borrowing offered rate VILIBOR) na tři měsíce.

 7.

Maďarsko

Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR) na tři měsíce.

 8.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR) na tři měsíce.

 9.

Polsko

Warszawa interbank borrowing offered rate (WIBOR) na tři měsíce.

10.

Slovinsko

Interbank borrowing offered rate (SITIBOR) na tři měsíce.

11.

Slovensko

Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR) na tři měsíce.

12.

Švédsko

Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR) na tři měsíce.

13.

Spojené království

London interbank borrowing offered rate (LIBOR) na tři měsíce.

14.

Pro ostatní členské státy

Euro interbank borrowing offered rate (EURIBOR) na tři měsíce.

Poznámka: Tyto míry se zvyšují o jeden procentní bod ve shodě s bankovní marží.“


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 957/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 846/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 846/2005 (2) stanovilo vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu.

(2)

Vzhledem k tomu, že údaje, které má Komise v současné době k dispozici jsou odlišné od údajů v době přijetí nařízení (ES) č. 846/2005, měly by se tyto náhrady pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výše vývozních náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážené nedenaturované a v nezměněném stavu, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 846/2005 se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 140, 3.6.2005, s. 6.


PŘÍLOHA

SAZBY UPRAVUJÍCÍ NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU ODE DNE 24. ČERVNA 2005 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3610

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3610

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 958/2005

ze dne 23. června 2005

o rozhodnutí nevybrat žádnou nabídku v souvislosti s 30. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v rámci stálého nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1327/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004, kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr pro hospodářský rok 2004/05 (2), vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru byla vyhlášena dílčí nabídková řízení. Podle čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení lze učinit rozhodnutí nevybrat v souvislosti s tímto konkrétním dílčím nabídkovým řízením žádnou nabídku.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V souvislosti s 30. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v souladu s nařízením (ES) č. 1327/2004, pro které vypršela lhůta pro podání nabídky dne 23. června 2005, nebude vybrána žádná nabídka.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 23. Nařízeni ve znění nařízení (ES) č. 1685/2004 (Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 21).


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 959/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se mění vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 755/2005 (2).

(2)

Dle informací, které má Komise k dispozici, plyne z používání kritérií uvedených v článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75, že je třeba změnit vývozní náhrady platné v současné době, a to na výše uvedené v příloze,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2777/75, vyvážené v nezměněném stavu, jež byly stanoveny v příloze nařízení (ES) č. 755/2005, se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízeni naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 34. Nařízeni ve znění nařízení (ES) č. 939/2005 (Úř. věst. L 158, 21.6.2005, s. 14).


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa 27. června 2005

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 ks

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 ks

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

31,50

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Numerické kódy míst určení stanovilo nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

V01

Angola, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irák, Írán.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 960/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 14 odst. 3,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízní,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství, produktů uvedených v čl. 1 každého z uvedených nařízení, mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003.

(3)

Podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů měla být stanovena každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy předchozím stanovením vysokých sazeb náhrad. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

V důsledku dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovin ze Společenství do Spojených států, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4) je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 4 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 musí být stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), pro dotčený základní produkt, platnou během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1548/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 24. června 2005 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis zboží (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– v případě vývozu zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice a sourež:

 

 

– v případě vývozu zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

3,266

3,266

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

1,783

1,783

– – v ostatních případech

4,093

4,093

– gglukóza, glukózový cukr, maltodextrin a maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

2,243

2,243

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

1,337

1,337

– – v ostatních případech

3,070

3,070

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

1,783

1,783

– ostatní (včetně nezpracované)

4,093

4,093

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný produktu získanému zpracováním kukuřice:

 

 

– v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

3,017

3,017

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

1,783

1,783

– v ostatních případech

4,093

4,093

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze E nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 (Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1).

(3)  Jedná se o zboží spadající pod kód KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukózového a fruktózového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukózový sirup.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 961/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Na základě článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 (3) o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 4 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.

(4)

Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.

(5)

U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.

(6)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.

(7)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(8)

Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1784/2003 a v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 3072/95 podléhající nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2995/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C11

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska.

C12

:

Všechny země určení s výjimkou Rumunska.

C13

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska a Rumunska.


(1)  Pro produkty, které prošly tepelným zpracováním způsobujícím předželatinování škrobu, se neposkytuje žádná náhrada.

(2)  Náhrady jsou poskytovány podle nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20).

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C11

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska.

C12

:

Všechny země určení s výjimkou Rumunska.

C13

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska a Rumunska.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 962/2005

ze dne 23. června 2005

o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (1), a zejména na článek 7 a čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 63 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2) omezuje poskytování vývozních náhrad pro produkty v odvětví vína na objemy a výdaje, které jsou obsaženy v dohodě o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

(2)

Článek 9 nařízení (ES) č. 883/2001 stanoví podmínky, za nichž může Komise přijmout zvláštní opatření, která zamezí překročení množství stanovených v uvedené dohodě nebo rozpočtu, který je podle ní k dispozici.

(3)

Na základě informací o žádostech o vývozní licence, které měla Komise k dispozici dne 22. června 2005, by množství, jež jsou ještě dostupná pro období do dne 30. června 2005 pro místo určení oblasti 3: východní Evropu podle čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2001, mohla být překročena, pokud nebude omezeno vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem. Proto by měla být pro množství oznámená od 15. do 21. června 2005 stanovena jednotná procentní sazba přijetí a pro tyto oblasti pozastaveno do 1. července 2005 podávání žádostí a vydávání licencí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty v odvětví vína, o něž bylo požádáno ve dnech 15. až 21. června 2005 podle nařízení (ES) č. 883/2001, se vydají ve výši 75,58 % množství požadovaných pro oblast 3: východní Evropu.

2.   Vydávání vývozních licencí pro produkty v odvětví vína uvedených v odstavci 1, o něž bylo požádáno ode dne 22. června 2005 a podávání žádostí o vývozní licence ode dne 24. června 2005 pro oblast určení 3: východní Evropu se pozastavuje do dne 1. července 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 908/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 56).

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 963/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 803/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 803/2005 (2).

(2)

Vzhledem k tomu, že údaje, které má Komise v současné době k dispozici jsou odlišné od údajů v době přijetí nařízení (ES) č. 803/2005, měly by se tyto náhrady pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výše vývozních náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d), f) a g) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážené v nezměněném stavu, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 803/2005 pro hospodářský rok 2004/05, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 134, 27.5.2005, s. 31.


PŘÍLOHA

POZMĚNĚNÉ ČÁSTKY VÝVOZNÍCH NÁHRAD PRO SIRUPY A NĚKTERÉ DALŠÍ PRODUKTY V ODVĚTVÍ CUKRU VYVÁŽENÉ V NEZMĚNĚNÉM STAVU (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

36,10 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,10 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

68,59 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3610 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,10 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3610 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3610 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3610 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,10 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3610 (4)

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Pouze pro produkty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95.

(3)  Pouze pro produkty uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95.

(4)  Základní výše náhrady se nevztahuje na sirupy o čistotě menší než 85 % (nařízení (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy se stanoví v souladu s článkem 3 nařízením (ES) č. 2135/95.

(5)  Základní výše náhrady se nevztahuje na produkty vymezené v bodu 2 přílohy nařízení (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 964/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1210/2004 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2004/05. Tyto ceny a dovozní cla byly naposledy pozměněny nařizením Komise (ES) č. 842/2005 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004 pro hospodářský rok 2004/05, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 139, 2.6.2005, s. 14.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 24. června 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,33

5,64

1701 11 90 (1)

21,33

11,02

1701 12 10 (1)

21,33

5,45

1701 12 90 (1)

21,33

10,50

1701 91 00 (2)

24,06

13,56

1701 99 10 (2)

24,06

8,68

1701 99 90 (2)

24,06

8,68

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 965/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů s cukrem (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 písm. a) a odst. 15, uvedeného nařizení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sazby náhrad použitelné od 27. května 2005 pro produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 805/2005 (2).

(2)

Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 805/2005 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad stanovené nařízením (ES) č. 805/2005 se pozměňují podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 134, 27.5.2005, s. 35.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 24. června 2005 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

36,10

36,10


(1)  Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 966/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1784/2003, co se týče dovozního a vývozního režimu pro krmné směsi z obilovin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (2), stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady poskytované pro tyto produkty.

(3)

Při tomto výpočtu musí být vzat v úvahu také obsah produktů z obilovin. Za účelem zjednodušení by náhrada měla být vyplácena pro dvě kategorie „produktů z obilovin“, totiž kukuřici, nejběžněji používanou obilovinu pro výrobu krmných směsí určených na vývoz, a produkty z kukuřice na jedné straně a pro jiné obiloviny na straně druhé; druhá kategorie zahrnuje libovolné produkty z obilovin kromě kukuřice a produkty vyrobené z kukuřice. Náhrada musí být poskytnuta pro množství produktů obilovin obsažené v daném krmivu.

(4)

Výše náhrady musí zohlednit možnosti a podmínky prodeje těchto produktů na světovém trhu, potřebu zamezit narušení trhu Společenství a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

S ohledem na současnou situaci na trhu s obilovinami, především na vyhlídky v oblasti dodávek, je třeba zrušit vývozní náhrady.

(6)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro krmné směsi uvedené v nařízení (ES) č. 1784/2003 a podléhající nařízení (ES) č. 1517/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

Kódy produktů, u kterých je možné poskytnout vývozní náhradu:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produkty z obilovin

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

Kukuřice a produkty z kukuřice:

kódy KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty z obilovin kromě kukuřice a produktů z kukuřice

C10

EUR/t

0,00

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všechny země určení.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 967/2005

ze dne 23. června 2005

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 868/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla. Přitom musí vzít v úvahu zejména kritéria stanovená v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá úrovni maximálního snížení nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 17. do 23. června 2005 v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 24,96 EUR/t pro maximální celkové množství 148 300 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 145, 9.6.2005, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 968/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. června 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 969/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1757/2004 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 17. do 23. června 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1757/2004 se maximální vývozní náhrada pro ječmen stanovuje na 12,94 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 970/2005

ze dne 23. června 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 115/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenici obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 17. do 23. června 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 115/2005 se maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou stanovuje na 4,00 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/37


SMĚRNICE KOMISE 2005/43/ES

ze dne 23. června 2005,

kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 oddíl DA písm. c), čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 3 a článek 17a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 68/193/EHS stanoví předpisy Společenství týkající se uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh v rámci Společenství. Tato směrnice uvádí seznam podmínek, které musí splňovat porost, množitelský materiál, balení a návěsky.

(2)

Lepší technologie rozmnožování rostlin umožňuje uvádět rostliny vypěstované v souladu s touto technologií na trh nejen jako tradiční svazky, ale rovněž hrnkované, v bednách a kartonážích.

(3)

Pokud členský stát požaduje, aby byl ke každé dodávce materiálu produkovaného na jeho území také přiložen jednotný doklad, musejí být stanoveny podmínky týkající se tohoto průvodního dokladu.

(4)

Některé podmínky týkající se množitelského materiálu a obsahu balení by se neměly vztahovat na množitelský materiál produkovaný v souladu s těmito novými produkčními metodami.

(5)

Podmínky, které musí splňovat porost, jsou stanoveny v příloze I směrnice 68/193/EHS. Tato příloha by měla obsahovat odkaz na kategorii a typ množitelského materiálu, nový seznam prokázaných škodlivých organismů, které se budou kontrolovat, a metodologii kontroly a testů porostu.

(6)

Podmínky, které musí splňovat množitelský materiál, jsou stanoveny v příloze II směrnice 68/193/EHS. Tato příloha by měla obsahovat odkaz na odrůdu a případně i klon u každé kategorie a typu množitelského materiálu, pokud jde o pravost a čistotu, metodologii kontroly množitelského materiálu a třídění různých typů množitelského materiálu.

(7)

Podmínky, které musí splňovat balení, jsou stanoveny v příloze III směrnice 68/193/EHS. Tato příloha by měla obsahovat odkaz na typ množitelského materiálu, pokud jde o počet jednotlivých kusů na jednotku balení.

(8)

Podmínky týkající se návěsky a průvodního dokladu jsou stanoveny v příloze IV směrnice 68/193/EHS. Tato příloha by měla obsahovat veškeré informace týkající se množitelského materiálu požadované podle článku 10 směrnice 68/193/EHS.

(9)

Růstový cyklus révového množitelského materiálu trvá několik let a doba nutná pro kontrolu a testy je v důsledku toho dlouhá. Rychlé zavádění nových podmínek by mohlo vést k výpadkům v produkci množitelského materiálu splňujícího nové požadavky. Proto je vhodné stanovit přechodné období pro splnění nových podmínek stanovených v přílohách I, II a IV pro již používaný množitelský materiál.

(10)

Směrnice 68/193/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I až IV směrnice 68/193/EHS se nahrazují přílohami I až IV této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. července 2006. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. srpna 2006.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. června 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA POROST

1.   Porost je odrůdově a případně i klonově pravý a čistý.

2.   Pěstební stav a stupeň vývoje porostu umožňují dostatečnou kontrolu pravosti a čistoty porostu s ohledem na odrůdu a v případě potřeby rovněž na klon, jakož i na jeho zdravotní stav.

3.   Půda nebo případně pěstební substrát dává dostatečné záruky, pokud jde o nepřítomnost škodlivých organismů či jejich vektorů, především háďátek, které přenášejí virové choroby. Podnožové vinice a révové školky se zakládají ve vhodných podmínkách, aby se zabránilo riziku zamoření škodlivými organismy.

4.   Výskyt škodlivých organismů, které snižují použitelnost množitelského materiálu, je omezen na nejnižší možnou míru.

5.   Zejména pokud jde o škodlivé organismy uvedené pod písmeny a), b) a c), platí podmínky stanovené v bodech 5.1 až 5.5, s výhradou bodu 5.6:

a)

komplex infekční degenerace: Virus roncetu révy vinné (GFLV), virus mozaiky huseníku (ArMV);

b)

virová svinutka: Virus svinutky révy vinné 1 (GLRaV-1) a virus svinutky révy vinné 3 (GLRaV-3);

c)

virus latentní skvrnitosti révy vinné (GFkV) (jen u podnoží).

5.1.   Podnožové vinice určené k produkci výchozího množitelského materiálu jsou na základě úřední inspekce shledány prostými škodlivých organismů vyjmenovaných v odst. 5 písm. a), b) a c). Tato inspekce se zakládá na výsledcích testů zdravotního stavu prováděných prostřednictvím indexace nebo prostřednictvím mezinárodně přijaté metody rovnocenných testovacích metod zahrnujících všechny rostliny. Tyto testy musejí být v případě organismů vyjmenovaných v odst. 5 písm. a) a b) potvrzeny výsledky rostlinolékařských testů prováděných na všech rostlinách vždy po pěti letech.

Infikované rostliny musejí být odstraněny. Důvody vad přičítaných výše uvedeným škodlivým organismům nebo jiným činitelům se zaznamenávají do složky, kde se vedou záznamy o podnožových vinicích.

5.2.   Podnožové vinice určené k produkci základního množitelského materiálu jsou na základě úřední inspekce shledány prostými škodlivých organismů uvedených v odst. 5 písm. a) a b). Tato inspekce se zakládá na výsledcích testů zdravotního stavu zahrnujících všechny rostliny. Tyto testy se provádějí nejméně jednou za 6 let, počínaje tříletými podnožovými vinicemi.

V případech, kdy se u všech porostů provádějí každoroční úřední inspekce všech rostlin, se testy zdravotního stavu rostlinolékařské zkoušky provádějí nejméně jednou za 6 let, počínaje šestiletými podnožovými vinicemi.

Infikované rostliny musejí být odstraněny. Důvody vad přičítaných výše uvedeným škodlivým organismům nebo jiným činitelům se zaznamenávají do složky, kde se vedou záznamy o podnožových vinicích.

5.3.   Podnožové vinice určené k produkci certifikovaného pěstebního materiálu musí být na základě úřední inspekce shledány prostými škodlivých organismů uvedených v odst. 5 písm. a) a b). Tato inspekce se zakládá na výsledcích testů zdravotního stavu rostlin prováděných na základě zjišťování v souladu s metodami analýzy/kontrolních postupů, které jsou v souladu s obecně přijatými a standardizovanými normami. Tyto zkoušky se provádějí nejméně jednou za 10 let, počínaje pětiletými podnožovými vinicemi.

V případech, kdy se u všech porostů provádějí každoroční úřední inspekce všech rostlin, se testy zdravotního stavu rostlin provádějí nejméně jednou za 10 let, počínaje desetiletými podnožovými vinicemi.

Závadnost podnožových vinic vinou škodlivých organismů uvedených v odst. 5 písm. a) a b) nepřesahuje 5 %. Infikované rostliny musejí být odstraněny. Důvody vad přičítaných výše uvedeným škodlivým organismům nebo jiným činitelům se zaznamenávají do složky, kde se vedou záznamy o podnožových vinicích.

5.4.   V podnožových vinicích určených k produkci standardního pěstebního materiálu závadnost připisovaná škodlivým organismům uvedeným v odst. 5 písm. a) a b) nepřesahuje 10 %. Infikované rostliny musejí být odstraněny z množitelského materiálu. Důvody vad přičítaných výše uvedeným škodlivým organismům nebo jiným činitelům se zaznamenávají do složky, kde se vedou záznamy o podnožových vinicích.

5.5.   Révové školky musí být shledány prostými škodlivých organismů uvedených v odst. 5 písm. a) a b) na základě každoroční úřední inspekce porostu spočívající v použití vizuálních metod a případně i doložených vhodnými testy a/nebo druhou inspekcí porostu.

a)

Členské státy se mohou rozhodnout, že do 31. července 2011 nepoužijí body 5.1 a 5.2, pokud jde o podnožové vinice, které již ke dni vstupu směrnice Komise 2005/43/ES (1) v platnost existovaly za účelem produkce výchozího množitelského materiálu nebo základního množitelského materiálu.

b)

Členské státy se mohou rozhodnout, že do 31. července 2012 nepoužijí bod 5.3, pokud jde o podnožové vinice, které již ke dni vstupu směrnice Komise 2005/43/ES v platnost existovaly za účelem produkce certifikovaného množitelského materiálu.

c)

Rozhodnou-li se členské státy nepoužít body 5.1 a 5.2 nebo bod 5.3, jak je popsáno ve výše uvedených písm. a) a b), musejí místo toho použít tato pravidla:

Škodlivé virové choroby, zejména virus roncetu révy vinné a virus svinutky révy vinné musejí být odstraněny z porostu určenému k produkci výchozího množitelského materiálu a základního materiálu. V porostech určených k produkci množitelského materiálu ostatních kategorií se nevyskytují rostliny, které vykazují symptomy škodlivých viróz.

6.   Révové školky se nezakládají uvnitř vinice nebo podnožové vinice. Minimální vzdálenost od vinice nebo od podnožové vinice je tři metry.

7.   Množitelský materiál používaný k produkci vyslepených podnožových řízků pro roubování, roubů, vyslepeného réví, pravokořenných a štěpovaných sazenic pochází z úspěšně kontrolovaných podnožových vinic.

8.   Aniž je dotčena úřední inspekce stanovená ve výše uvedeném odstavci 5, musí se vykonat nejméně jedna úřední inspekce porostu. Další inspekce porostu budou prováděny v případech sporů v záležitostech, v nichž lze rozhodnout tak, aby se to nedotklo kvality množitelského materiálu.


(1)  Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 37.


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA MNOŽITELSKÝ MATERIÁL

I.   OBECNÉ PODMÍNKY

1.

Množitelský materiál je odrůdově a případně rovněž klonově pravý a čistý; při uvádění na trh je u standardního množitelského materiálu povoleno nejvýše 1 % příměsí.

2.

Množitelský materiál má minimální technickou čistotu 96 %.

Za technicky nečistý se považuje:

a)

množitelský materiál zcela nebo zčásti vysušený, i kdyby byl po vysušení máčen ve vodě;

b)

poškozený, zohýbaný nebo poraněný množitelský materiál, zejména v případě poškození kroupami nebo mrazem či rozdrcení nebo polámání;

c)

materiál nesplňující požadavky podle níže uvedeného oddílu III.

3.

Réví vykazuje dostatečnou vyzrálost dřeva.

4.

Výskyt škodlivých organismů, které snižující použitelnost množitelského materiálu, se připouští jen na nejnižší možné úrovni.

Množitelský materiál vykazující jasné známky nebo příznaky, které lze přisoudit škodlivým organismům, proti nimž nejsou žádné účinné postupy, musí být odstraněn.

II.   ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.   Štěpované sazenice

Štěpované sazenice vytvořené kombinací reprodukčního materiálu stejné kategorie se zařazují do dané kategorie.

Štěpované sazenice vytvořené kombinací různých kategorií reprodukčního materiálu se zařazují do nižší kategorie prvků, z nichž se skládá.

2.   Dočasná odchylka

Členské státy se mohou rozhodnout, že do 31. července 2010 nebudou používat ustanovení odstavce 1, pokud jde o štěpované sazenice vzniklé kombinací výchozího množitelského materiálu naštěpovaného na základní množitelský materiál. Rozhodnou-li se členské státy nepoužívat odstavec 1, musejí místo toho používat toto pravidlo:

Štěpované sazenice vzniklé kombinací výchozího množitelského materiálu naštěpovaného na základní množitelský materiál se zařazují jako výchozí množitelský materiál.

III.   TŘÍDĚNÍ

1.   Vyslepené podnožové řízky pro roubování, vyslepené réví a rouby

Průměr

Toto se vztahuje na největší průměr příčného řezu. Tato norma se netýká letorostů.

a)

Podnožové řízky a rouby:

aa)

užší průměr: 6,5 až 12 mm;

ab)

největší průměr na silnějším konci: 15 mm, vyjma toho, kdy se jedná o podnožové řízky pro roubování in situ.

b)

Vyslepené réví:

 

minimální užší průměr: 3,5 mm.

2.   Pravokořenné sazenice

A.   Průměr

Průměr měřený ve středu internodia pod horním výhonem a po nejdelší ose musí být nejméně 5 mm. Tato norma neplatí pro pravokořenné sazenice získané z letorostového množitelského materiálu.

B.   Délka

Délka od paty kořene k nasazení horního výhonu je nejméně:

a)

30 cm u pravokořenných sazenic určených k roubování; u pravokořenných sazenic určených pro Sicílii je však tato délka 20 cm;

b)

20 cm u ostatních pravokořenných sazenic.

Tato norma neplatí pro pravokořenné sazenice získané z letorostového množitelského materiálu.

C.   Kořeny

Každá rostlina má nejméně tři dobře vyvinuté a dostatečně dobře rozdělené kořeny. U odrůdy 420 A však postačují pouze dva dobře vyvinuté kořeny, jsou-li protilehlé.

D.   Řízek

Řez musí být veden v dostatečné vzdálenosti pod diafragmou, aby jím nebyla poškozena, nejdále však jeden centimetr pod ní.

3.   Štěpované sazenice

A.   Délka

Kmen bude nejméně 20 cm dlouhý.

Tato norma neplatí pro štěpované sazenice získané z letorostového množitelského materiálu.

B.   Kořeny

Každá rostlina má nejméně tři dobře vyvinuté a dostatečně dobře rozdělené kořeny. U odrůdy 420 A však postačují pouze dva dobře vyvinuté kořeny, jsou-li protilehlé.

C.   Místo štěpování

Každá rostlina má dostatečně srostlé, pravidelné a pevné místo štěpování.

D.   Řízek

Řez musí být veden v dostatečné vzdálenosti pod diafragmou, aby jím nebyla poškozena, nejdále však jeden centimetr pod ní.


PŘÍLOHA III

BALENÍ

Obsah balení či svazků

1 – Typ

2 – Počet kusů

3 – Nejvyšší množství

1.

Štěpované sazenice

25, 50, 100 nebo násobky 100

500

2.

Pravokořenné sazenice

50, 100 nebo násobky 100

500

3.

Rouby

 

 

nejméně s pěti použitelnými očky

100 nebo 200

200

s jedním použitelným očkem

500 nebo násobky 500

5 000

4.

Vyslepené podnožové řízky

100 nebo násobky 100

1 000

5.

Vyslepené réví

100 nebo násobky 100

500

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

 I.   Malá množství

V případě potřeby může být velikost (počet kusů) balení a svazků všech typů a kategorií množitelského materiálu vyjmenovaného ve výše uvedeném sloupci 1, menší, než je minimální množství vyjádřené ve výše uvedeném sloupci 2.

II.   Hrnkové, bednové a kartonážované sazenice révy zakořeněné v jakémkoliv substrátu

Počet kusů a nejvyšší množství nejsou relevantní.


PŘÍLOHA IV

OZNAČOVÁNÍ

A.   NÁVĚSKA

 I.   Požadované údaje

 1.

Norma ES

 2.

Země produkce

 3.

Orgán odpovídající za certifikaci či kontrolu a členský stát nebo jejich iniciály

 4.

Jméno a adresa osoby odpovídající za uzavírání nebo její identifikační číslo

 5.

Druh

 6.

Typ materiálu

 7.

Kategorie

 8.

Odrůda a případně klon. U štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubu

 9.

Číslo partie

10.

Množství

11.

Délka – jen u vyslepených podnožových řízků pro roubování: to zahrnuje minimální délku řízků příslušné partie

12.

Rok sklizně.

 II.   Minimální podmínky

Návěska musí splňovat tyto požadavky:

1.

návěska musí být nesmazatelně natištěná a čitelná;

2.

návěska musí být připevněna nápadně tak, aby by snadno viditelná;

3.

údaje stanovené v oddíle A části I nebudou žádným způsobem skryté, zastřené nebo překryté jiným textem nebo vyobrazením;

4.

údaje stanovené v oddíle A části I se musí nacházet ve stejném zorném poli.

III.   Odchylka v případě malých množství určených konečnému spotřebiteli

1.   Více než jedna jednotka

Požadovaný údaj na návěsce podle části I bodu 10 je: „Přesný počet jednotek na balení či svazek“.

2.   Pouze jedna jednotka

Tyto údaje stanovené v oddíle A části I se nepožadují:

Typ materiálu

Kategorie

Číslo partie

Množství

Délka pro vyslepené podnožové řízky pro roubování

Rok sklizně.

IV.   Odchylka v případě hrnkových, bednových a kartonážovaných révových sazenic

V případě hrnkových, bednových a kartonážovaných révových sazenic zakořeněných v jakémkoliv substrátu, jestliže balení tohoto materiálu nemůže splnit požadavky na uzavření (včetně návěsek) vzhledem k jeho obsahu:

a)

musí být množitelský materiál držen odděleně v partiích přiměřeně rozlišených podle odrůd a případně klonů, jakož i podle počtu kusů;

b)

není vyžadována úřední návěska;

c)

množitelský materiál musí být opatřen průvodním dokladem, jak je stanoveno v oddíle B.

B.   PRŮVODNÍ DOKLAD

 I.   Nezbytné podmínky

Pokud členské státy vyžadují dodání průvodního dokladu, pak tento doklad:

a)

se dodává nejméně ve dvou kopiích (odesílatel a příjemce);

b)

provází (v případě kopie pro příjemce) dodávku z místa odesílatele do místa příjemce zásilky;

c)

obsahuje veškeré údaje stanovené podle následujícího části II týkající se jednotlivých partií dodávky;

d)

uschovává se nejméně jeden rok a je dán k dispozici úřednímu kontrolnímu orgánu.

II.   Seznam údajů v průvodním dokladu

 1.

Norma ES

 2.

Země produkce

 3.

Orgán odpovídající za certifikaci či kontrolu a členský stát nebo jejich iniciály

 4.

Pořadové číslo

 5.

Odesílatel zásilky (adresa, registrační číslo)

 6.

Příjemce zásilky (adresa)

 7.

Druh

 8.

Typ(y) materiálu

 9.

Kategorie

10.

Odrůda(y) a případně klon(y). U štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubu

11.

Počet jednotlivých kusů v partii

12.

Celkový počet partií

13.

Datum dodávky.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/46


ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ AKT–ES č. 4/2005

ze dne 13. dubna 2005

o použití rezervy finančního rámce devátého Evropského rozvojového fondu určeného pro dlouhodobý rozvoj

(2005/460/ES)

RADA MINISTRŮ AKT–ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství AKT–ES, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000, a zejména na bod 8 přílohy I uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prostředky pro společné parlamentní shromáždění v rámci finančního rámce devátého Evropského rozvojového fondu (ERF) určeného pro dlouhodobý rozvoj a pro regionální spolupráci a integraci byly vyčerpány.

(2)

K zajištění plnění cílů uvedených v článku 17 Dohody o partnerství AKT–ES (společné parlamentní shromáždění) je třeba přidělit dodatečné zdroje.

(3)

Na podporu úsilí o posílení kapacit v oblasti správy životního prostředí a o provádění mnohostranných smluv v oblasti životního prostředí, o vypracování akčního plánu AKT–ES o lesnických předpisech, správě věcí veřejných a obchodě (FLEGT), jakož i úsilí o posílení správy rybolovu v afrických, karibských a tichomořských zemích (dále jen „zemích AKT“) je třeba přidělit dodatečné zdroje.

(4)

K zajištění podpory pro producenty v zemích AKT, již jsou nejvíce závislí na surovinách, ke zlepšení konkurenceschopnosti a snížení zranitelnosti, jakož i na podporu informačních a komunikačních technologií v zemích AKT je třeba přidělit dodatečné zdroje.

(5)

K zajištění metodické podpory a k posílení kapacit v oblasti migrace a regionální spolupráce založené na migračních tocích jih-jih je třeba přidělit dodatečné zdroje.

(6)

K zajištění užší spolupráce s organizacemi Organizace spojených národů, jejichž mandát a kapacity odpovídají prioritám rozvojové politiky AKT–ES, zejména v oblasti správy věcí veřejných a postkonfliktních situací, a ke zlepšení dopadu akcí uvnitř AKT je třeba přidělit dodatečné zdroje,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Společné parlamentní shromáždění

Z rezervy finančního rámce devátého Evropského rozvojového fondu určeného pro dlouhodobý rozvoj se převede částka 2 milionů EUR do přídělu určeného v rámci tohoto finančního rámce pro společné parlamentní shromáždění v souladu s cíli stanovenými v článku 17 Dohody o partnerství AKT–ES a v protokolu č. 1 k ní.

Článek 2

Spolupráce uvnitř AKT v rámci finančního rámce určeného pro regionální spolupráci

Z rezervy finančního rámce devátého Evropského rozvojového fondu určeného pro dlouhodobý rozvoj se převede částka ve výši 170 milionů EUR do přídělu určeného pro spolupráci uvnitř AKT v rámci finančního rámce určeného pro regionální spolupráci a integraci v souladu s cíli stanovenými v článcích 28, 29 a 30 Dohody o partnerství AKT–ES. Tato částka může být použita k těmto cílům:

a)

přírodní zdroje (60 milionů EUR): činnosti v oblasti životního prostředí a přírodních zdrojů (včetně vědeckých a technických hodnocení, kontroly a dohledu nad rybolovem);

b)

podpora soukromého sektoru a informačních a komunikačních technologií (65 milionů EUR): činnosti na podporu producentů v zemích AKT, již jsou nejvíce závislí na surovinách, a na podporu informačních a komunikačních technologií v zemích AKT;

c)

metodická podpora a posílení kapacit (25 milionů EUR): mimo jiné vytvoření nástroje v rámci AKT na posílení kapacit v oblasti migrace;

d)

strategické partnerství s Organizací spojených národů a podpora provádění vnitřních programů AKT (20 milionů EUR): posílení spolupráce s organizacemi Organizace spojených národů, jejichž mandát co nejvíce odpovídá prioritám rozvojové politiky AKT–ES, zejména v oblasti správy věcí veřejných a postkonfliktních situací, a nových potřeb s cílem zlepšení dopadu akcí uvnitř AKT.

Článek 3

Vstup v platnost

Hlavní schvalující osoba ERF se vyzývá, aby přijala opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí, které vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. dubna 2005.

Předseda Výboru velvyslanců AKT–ES

Za Radu ministrů AKT–ES, na základě pověření

F. J. WAHNON FERREIRA


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/48


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. června 2005

o jmenování italského náhradníka Výboru regionů

(2005/461/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh italské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. ledna 2002 přijala Rada rozhodnutí 2002/60/ES (1) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů pro období od 26. ledna 2002 do 25. ledna 2006.

(2)

Po odstoupení pana Lorenza DELLAIE, které bylo Radě oznámeno dne 16. března 2005, se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan Mario MAGNANI, consigliere provinciale della Provincia autonoma di Trento (radní autonomní provincie Trento) je jmenován náhradníkem Výboru regionů pro zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2006.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 13. června 2005.

Za Radu

J. ASSELBORN

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/49


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. června 2005

o jmenování německé náhradnice Výboru regionů

(2005/462/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh německé vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. ledna 2002 přijala Rada rozhodnutí 2002/60/ES (1) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů pro období od 26. ledna 2002 do 25. ledna 2006.

(2)

Po odstoupení pana Karstena NEUMANNA, které bylo Radě oznámeno dne 21. prosince 2004, se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Paní Barbara BORCHARDT, Mitglied des Landtags Mecklenburg-Vorpommern (členka zemského sněmu spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořany) je jmenována náhradnicí Výboru regionů pro zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2006.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 13. června 2005.

Za Radu

J. ASSELBORN

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komise

24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. června 2005,

kterým se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací o koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin

(2005/463/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V doporučení 2003/556/ES ze dne 23. července 2003 o pokynech pro rozvoj národních strategií a ověřených postupů k zajištění koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin (1) se Komise vyslovila ve prospěch přístupu, jenž by členským státům ponechal prostor k rozvoji a realizaci opatření pro uvedenou koexistenci. Komise se v této souvislosti oznámila, že se zaměří na usnadnění výměny informací o probíhajících a plánovaných výzkumných projektech na národní úrovni i na úrovni Společenství.

(2)

Podle článku 26a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (2) shromažďuje Komise informace založené na studiích na úrovni Společenství i na národní úrovni a zajišťuje jejich koordinaci, sleduje vývoj, pokud jde o koexistenci v členských státech.

(3)

Pro účely uvedených úkolů by měla Komise mezi členskými státy zřídit fórum pro výměnu informací ohledně výsledků vědeckých studií i ověřených postupů v rámci národních strategií pro koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin. Pro Komisi je podstatné, aby měla možnost svolávat zasedání pracovní skupiny a přizvat si v případě potřeby odborníky jak na národní úrovni, tak odjinud.

(4)

Proto se považuje za vhodné zřídit styčnou skupinu, jež by Komisi pomáhala v oblasti koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin (pod zkratkou „COEX-NET“),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Při Komisi se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací ohledně vědeckých studií i ověřených postupů v oblasti koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin (dále jen „skupina“).

Článek 2

1.   Skupina se skládá z odborníků na národní úrovni jmenovaných členskými státy a předsedá jí zástupce Komise.

2.   Zástupce Komise může přizvat k účasti na zasedáních i práci skupiny rovněž další odborníky.

3.   Sekretariát zasedáním a práci skupiny zajišťuje Komise.

4.   Skupina zasedá v budovách Komise, formu i rozvrh určuje Komise.

Článek 3

1.   Podle článku 2 hradí náklady spojené s účastí odborníků na zasedáních Komise v souladu s pravidly pro náhradu cestovních výdajů, příspěvků na pobyt a dalších výdajů, s výhradou odstavců 2 a 3.

2.   Odborníci jmenovaní členskými státy obdrží náhradu cestovních výdajů a odborníci přizvaní Komisí obdrží náhradu cestovních výdajů a příspěvky na pobyt.

3.   U odborníků jmenovaných členskými státy obdrží náhradu nákladů pouze jeden účastník zasedání na členský stát.

4.   Za poskytované služby neobdrží odborníci žádnou náhradu.

Článek 4

Odborníci, kteří se účastní práce skupiny, jsou nezávislí na průmyslových, komerčních a obchodních nebo jiných kolidujících zájmech.

Článek 5

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 287 Smlouvy, jsou odborníci povinni nesdělovat informace, jichž nabyli na základě práce skupiny, pokud je zástupce Komise uvědomí, že jde materiál důvěrné povahy.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. června 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1830/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/52


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. června 2005

o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech

(oznámeno pod číslem K(2005) 1827)

(Text s významem pro EHP)

(2005/464/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 20 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví finanční příspěvek Společenství na provádění technických a vědeckých opatření nezbytných pro rozvoj veterinárního práva Společenství a pro vzdělávání a odbornou přípravu v oboru veterinárního lékařství.

(2)

Vědecký výbor pro otázky zdraví a dobré životní podmínky zvířat ve své zprávě ze dne 27. června 2000 doporučil, aby bylo prováděno zjišťování influenzy ptáků u hejn drůbeže a volně žijícího ptactva, zejména s cílem stanovit míru rozšíření infekcí způsobených podtypy H5 a H7 viru influenzy ptáků.

(3)

Směrnice Rady 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků (2), definuje opatření Společenství pro tlumení, která mají být uplatněna v případě výskytu ohniska influenzy ptáků u drůbeže. Neupravuje však pravidelné zjišťování této choroby u drůbeže a volně žijícího ptactva.

(4)

Rozhodnutí Komise 2002/649/ES (3) a 2004/111/ES (4) proto upravila předkládání programů dozoru nad influenzou ptáků členskými státy Komisi.

(5)

Rozhodnutí Komise 2002/673/ES (5) a 2004/630/ES (6) schválila programy za účelem zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijícího ptactva předložené členskými státy na období stanovená v těchto programech.

(6)

Během těchto zjišťování byla v několika státech zjištěna přítomnost různých podtypů H5 a H7 virů influenzy ptáků. I když lze současnou míru výskytu virů influenzy ptáků považovat za poměrně nízkou, je důležité pokračovat v dozoru a zlepšovat s cílem lepšího porozumění epizootologie virů nízkopatogenní influenzy ptáků a předejití nepozorovaného šíření těchto virů v drůbeží populaci. Výsledky šetření provedených v členských státech se ukázaly být velmi užitečnými při monitorování přítomnosti podtypů viru influenzy ptáků, které by mohly představovat značné riziko, kdyby se mutací přeměnily ve virulentnější formu. S ohledem na získané výsledky a současnou nákazovou situaci ve Společenství je vhodné zvýšit celkovou částku příspěvku Společenství za účelem zabezpečení zvýšeného dozoru.

(7)

Členské státy by proto měly předkládat Komisi ke schválení své programy zjišťování influenzy ptáků, aby jim mohla být poskytnuta finanční pomoc Společenství.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy předloží Komisi ke schválení nejpozději do 30. června 2005 programy pro provádění zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijícího ptactva podle přílohy.

Článek 2

Finanční příspěvek Společenství na opatření uvedená v článku 1 činí 50 % nákladů vynaložených v členských státech, s maximální výší 1 200 000 EUR pro všechny členské státy dohromady.

Článek 3

Maximální výše hrazených nákladů na testování nepřesáhne:

a)

:

pro test ELISA

:

1 EUR/test;

b)

:

pro imunodifúzní test v agarovém gelu

:

0,6 EUR/test;

c)

:

pro test HI na H5/H7

:

4 EUR/test;

d)

:

test izolace viru

:

30 EUR/test.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. června 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 38.

(4)  Úř. věst. L 32, 5.2.2004, s. 20. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/615/ES (Úř. věst. L 278, 27.8.2004, s. 59).

(5)  Úř. věst. L 228, 24.8.2002, s 27. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2003/21/ES (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 37).

(6)  Úř. věst. L 287, 8.9.2004, s. 7. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/679/ES (Úř. věst. L 310, 7.10.2004, s. 75).


PŘÍLOHA

Programy zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v letech 2005 a 2006

A.   CÍLE

1.

Odhadnout míru výskytu infekcí viru influenzy ptáků podtypu H5 a H7 u různých druhů drůbeže opakováním dřívějších prověrek prováděných podle rozhodnutí 2004/111/ES a 2004/630/ES v modifikované a cílenější podobě.

2.

Pokračovat v dobrovolném dozoru nad influenzou ptáků u volně žijícího ptactva. Výsledky tohoto dozoru by měly dále poskytnout cenné informace pro systém včasného varování před virovými kmeny, které může do hejn drůbeže zavléct volně žijící ptactvo.

3.

Přispět ke znalostem o ohrožení zdraví zvířat zavlečením influenzy ptáků z volné přírody.

4.

Podporovat propojení a integraci lékařů a veterinárních lékařů pro účely dozoru nad influenzou.

B.   VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A KRITÉRIA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ INFLUENZY PTÁKŮ U DRŮBEŽE

1.

Odběr vzorků se provádí dle potřeby v období vhodném pro produkci u každé kategorie drůbeže. V mnoha členských státech kupříkladu dochází k rozsáhlému porážení drůbeže (zejména krůt a hus) v období kolem Vánoc. Odběr vzorků je nutno provést do 31. ledna 2006.

2.

Termín pro odevzdání konečných výsledků šetření je stanoven na 31. března 2006.

3.

Testování vzorků provádějí národní laboratoře pro influenzu ptáků (NL) v členských státech nebo jiné laboratoře schválené příslušnými orgány a pracující pod dohledem národních laboratoří.

4.

Všechny výsledky, sérologické i virologické, se zasílají referenční laboratoři Společenství (CRL) pro srovnání. Je třeba zajistit plynulý tok informací. Referenční laboratoř Společenství zajišťuje technickou podporu a zvýšené zásoby diagnostických činidel. Antigeny pro použití při šetřeních dodává národním laboratořím referenční laboratoř Společenství, aby se zajistila jednotnost.

5.

Všechny izoláty viru influenzy ptáků (IP) se poskytují referenční laboratoři Společenství v souladu s právními předpisy Společenství. Viry podtypů H5 a H7 se neprodleně zasílají referenční laboratoři Společenství a provádí se u nich běžné charakterizační testy (sekvenování nukleotidů/IVPI) podle směrnice 92/40/EHS. Kromě toho referenční laboratoř Společenství vyžaduje, aby pozitivní séra H5 nebo H7 získaná od vrubozobých byla poskytována „slepá“ za účelem vytvoření archívu umožňujícího další vývoj testů v budoucnu.

6.

Všechny pozitivní nálezy se zpětně vyšetřují v daném hospodářství a výsledky šetření se oznamují Komisi a referenční laboratoři Společenství.

7.

Referenční laboratoř Společenství dodá zvláštní protokoly pro zasílání materiálu do referenční laboratoře Společenství, včetně výkazů v podobě tabulek určených pro sběr dat, která jsou předmětem šetření. V těchto tabulkách je třeba uvést použité zkušební laboratorní metody. Použití dodaných tabulek umožňuje předkládat výsledky v jediném dokumentu.

8.

Krevní vzorky pro sérologické vyšetření se odebírají u všech druhů drůbeže, včetně drůbeže ve volném výběhu, nejméně od 5 až 10 ptáků (s výjimkou kachen, hus a křepelek) z každého hospodářství, a z různých kurníků, má-li jich hospodářství více.

9.

Odběr vzorků je třeba rozložit po celém území členského státu, aby vzorky bylo možno považovat za reprezentativní pro celý členský stát, přičemž je třeba zohlednit:

a)

počet hospodářství, v nichž se provádí odběr vzorků (s výjimkou kachen, hus a krůt); tento počet musí být stanoven tak, aby bylo zaručeno odhalení alespoň jednoho infikovaného hospodářství při míře výskytu infikovaných hospodářství ≥ 5 % a intervalu spolehlivosti 95 %; (viz tabulka 1) a

b)

počet ptáků za hospodářství, od nichž se odebírají vzorky, musí být stanoven tak, aby byla zaručena 95 % pravděpodobnost odhalení alespoň jednoho pozitivního ptáka, je-li míra výskytu séropozitivních ptáků ≥ 30 %.

10.

Při výběru metody odběru vzorků je dále třeba brát v úvahu tyto faktory:

a)

typy chovu a jejich specifická rizika, ke kterým patří například volný výběh a chov ve volné přírodě, s přihlédnutím k dalším faktorům, jako je rozmanitost věkových skupin, používání povrchové vody, délka života relativně delší, chov více druhů v jednom hospodářství apod.;

b)

počet hospodářství chovajících krůty, kachny a husy, v nichž je třeba odebrat vzorky, musí být stanoven tak, aby bylo zaručeno odhalení alespoň jednoho infikovaného hospodářství při míře výskytu infikovaných hospodářství ≥ 5 % a intervalu spolehlivosti 99 % (viz tabulka 2);

c)

nacházejí-li se v členském státě hospodářství chovající ptáky nadřádu Běžci a křepelky, musejí být do programu zařazena i tato hospodářství. V případě křepelek se odběr vzorků provádí pouze od dospělých nosnic;

d)

období pro odběr vzorků se přizpůsobí sezónní produkci. Odběr vzorků však lze dle potřeby časově přizpůsobit jiným místně vhodným obdobím, během nichž se na hospodářstvích nachází jiná drůbež, jejíž přítomnost může představovat zvýšené riziko zavlečení choroby;

e)

členské státy, které jsou povinny provádět odběr vzorků pro účely testování na newcastleskou chorobu, aby si udržely status zemí, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě v souladu s rozhodnutím Komise 94/327/ES (1), mohou použít tyto vzorky od plemenných hejn pro účely dozoru nad protilátkami proti H5/H7.

Tabulka 1

Počet hospodářství, v nichž je třeba odebrat vzorky, pro každou kategorii drůbeže (s výjimkou hospodářství chovajících krůty, kachny a husy)

Počet hospodářství na každou kategorii drůbeže v členském státě

Počet hospodářství, v nichž je třeba odebrat vzorky

Do 34

Všechna

35–50

35

51–80

42

81–250

53

> 250

60


Tabulka 2

Počet hospodářství chovajících krůty, kachny a husy, v nichž je třeba odebrat vzorky

Počet hospodářství v členském státě

Počet hospodářství, v nichž je třeba odebrat vzorky

Do 46

Všechna

47–60

47

61–100

59

101–350

80

> 350

90

C.   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO DETEKCI INFEKCE PODTYPY H5/H7 INFLUENZY PTÁKŮ U KACHEN, HUS A KŘEPELEK

1.

Krevní vzorky pro sérologické testy se odebírají přednostně od ptáků, kteří jsou chováni venku na polích.

2.

Z každého vybraného hospodářství se odebere pro účely sérologických testů 40 až 50 krevních vzorků.

D.   ZJIŠŤOVÁNÍ INFLUENZY PTÁKŮ U VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ

V členských státech, kde se bude dozor týkat i volně žijících ptáků, musejí být dodrženy následující pokyny:

D.1.   Podoba a provádění průzkumů

1.

Je nezbytné vybudovat kontakty s institucemi, které se zabývají ochranou/pozorováním ptáků, a kroužkovacími stanicemi. Ve hodných případech provádějí odběr vzorků pracovníci těchto skupin/stanic nebo myslivci.

2.

Zkušenosti z dřívějších šetření ukazují, že míra izolace viru byla poměrně malá, proto by se měl odběr vzorků zaměřit na ptáky migrující na podzim nebo počátkem zimy na jih.

D.2.   Postup odběru vzorků

1.

Pro účely virologických testů se odebírají výtěry z kloak. Největší procento úspěšnosti se kromě podzimního odběru u „jednoletých“ ptáků předpokládá u domácích druhů s velkou citlivostí a zvýšeným kontaktem s drůbeží (například kachna divoká).

2.

Vzorky se odebírají od různých druhů volně žijícího ptactva. Odběr je zaměřen hlavně na vodní ptactvo a mořské ptáky.

3.

U chycených, ulovených nebo právě uhynulých volně žijících ptáků je třeba provést výtěr trusu nebo pečlivý sběr čerstvého trusu.

4.

Je možno sloučit až pět vzorků od téhož druhu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat skladování a přepravě vzorků. Není-li možné zajistit rychlý transport vzorků do laboratoře do 48 hodin (v transportním médiu při teplotě 4° Celsia), musejí být vzorky uskladněny a následně přepraveny v suchém ledu při teplotě – 70 °C.

E.   LABORATORNÍ TESTY

Laboratorní testy se provádějí podle diagnostických metod pro průkaz a diferenciální diagnostiku influenzy ptáků (IP) stanovených v Příloze III směrnice Rady 92/40/EHS (včetně vyšetření séra kachen a hus testem inhibice hemaglutinace (HI)). Pokud se předpokládá provádění laboratorních testů, které nejsou uvedeny ve směrnici 92/40/EHS ani v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), předloží členské státy údaje potřebné pro jejich validaci referenční laboratoři Společenství, když předkládají svůj program ke schválení Komisi. Všechny pozitivní sérologické nálezy musí potvrdit národní referenční laboratoře pro influenzu ptáků na základě testu inhibice hemaglutinace se stanovenými kmeny dodanými referenční laboratoří Společenství:

H5

a)

Zahajovací test s kmenem kachny/Dánsko/64650/03 (H5N7);

b)

Test všech pozitivních výsledků s kmenem pštrosa/Dánsko/72420/96 (H5N2) pro vyloučení protilátky N7 se zkříženou reakcí.

H7

a)

Zahajovací test s kmenem krůty/Anglie/647/77 (H7N7);

b)

Test všech pozitivních výsledků s kmenem afrického špačka/983/79 (H7N1) pro vyloučení protilátky N7 se zkříženou reakcí.


(1)  Úř. věst. L 146, 11.6.1994, s. 17.


24.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/57


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. června 2005,

kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) geneticky modifikovaný pro toleranci vůči herbicidu glyfosátu

(oznámeno pod číslem K(2005) 1838)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/465/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 první pododstavec uvedené směrnice,

po konzultaci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2001/18/ES je pro uvedení produktu obsahujícího geneticky modifikovaný organismus nebo kombinaci geneticky modifikovaných organismů nebo produktu sestávajícího z takových organismů třeba písemný souhlas vydaný příslušným orgánem postupem podle uvedené směrnice.

(2)

Společnost Monsanto S.A. předala oznámení o uvedení produktu z geneticky modifikované řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) na trh příslušnému orgánu Nizozemska.

(3)

Oznámení se vztahuje na stejná využití jako v případě jiné řepky olejné s výjimkou využití v potravinách nebo jako potravin a při pěstování odrůd odvozených z geneticky modifikovaného produktu (transformace GT73) ve Společenství. Oznámení se týká dovozu a skladování řepky olejné GT73 a jejího využití jako krmiva nebo při zpracování na krmivo a průmyslového využití a využití v produktech.

(4)

Postupem podle článku 14 směrnice 2001/18/ES vypracoval příslušný orgán Nizozemska hodnotící zprávu, která se předkládá Komisi a příslušným orgánům dalších členských států. Tato hodnotící zpráva došla k závěru, že nevznikly žádné důvody, na jejichž základě by měl být odepřen souhlas s uvedením řepky olejné GT73 na trh.

(5)

Příslušné orgány některých členských států vznesly proti uvedení produktu na trh námitku.

(6)

Ze stanoviska přijatého dne 11. února 2004 Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), na základě všech poskytnutých důkazů vyplývá, že Brassica napus L. linie GT73 je stejně bezpečná jako běžná řepka olejná pro člověka i pro zvířata, a v kontextu navrhovaných použití i pro životní prostředí. Evropský úřad pro bezpečnost potravin také zjistil, že plán monitorování poskytnutý držitelem souhlasu je pro zamýšlená využití řepky olejné GT73 vhodný.

(7)

Prověření každé z námitek z hlediska směrnice 2001/18/ES, informací předložených v oznámení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ukazuje, že není důvod domnívat se, že uvedení Brassica napus L. linie GT73 na trh nepříznivě ovlivní zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí.

(8)

Rafinovaný olej z řepky olejné GT73 byl komerčně uvolněn pro potravinářské účely ve Společenství postupem podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (3).

(9)

Pro řepku olejnou GT73A by měl být přidělen jednoznačný identifikátor pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES a nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zavádí systém pro rozvoj a přidělování jednoznačných identifikátorů pro geneticky modifikované organismy (4).

(10)

Náhodné nebo technicky nevyhnutelné stopy geneticky modifikovaných organismů v produktech jsou vyňaty z požadavků na označování a sledovatelnost v souladu s prahovými hodnotami zavedenými podle směrnice 2001/18/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (5).

(11)

S přihlédnutím ke stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin není nutné zavádět zvláštní podmínky pro předpokládané užívání s ohledem na manipulaci s produktem nebo na balení produktu a ochranu konkrétních ekosystémů, životního prostředí nebo zeměpisných oblastí.

(12)

S přihlédnutím ke stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin by měl být zaveden vhodný řídící systém pro prevenci pěstování zrn řepky olejné GT73.

(13)

Před uvedením produktu na trh by měla být použitelná potřebná opatření pro zajištění jeho označování a sledovatelnosti ve všech fázích uvedení na trh včetně ověření vhodnou a ověřenou metodologií.

(14)

Opatření tohoto rozhodnutí nejsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 30 směrnice 2001/18/ES, a Komise proto předložila Radě návrh týkající se těchto opatření. Protože Rada do uplynutí lhůty stanovené v čl. 30 odst. 2 směrnice 2001/18/ES navrhovaná opatření nepřijala ani vůči nim nezaujala odmítavé stanovisko v souladu s čl. 5 odst. 6 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6), Komise by měla daná opatření přijmout,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Souhlas

Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství, zejména nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení (ES) č. 1829/2003, poskytne příslušný orgán Nizozemska v souladu s tímto rozhodnutím písemný souhlas s uvedením produktu popsaného v článku 2 na trh, jak bylo oznámeno společností Monsanto Europe S.A. (reference C/NL/98/11).

Souhlas v souladu s čl. 19 odst. 3 směrnice 2001/18/ES jasně stanoví podmínky, které se na něj vztahují a které jsou vymezeny v článcích 3 a 4.

Článek 2

Produkt

1.   Geneticky modifikované organismy, jež mají být uvedeny na trh jako produkty nebo v produktech, dále jen „produkty“, jsou zrna řepky olejné (Brassica napus L.) s tolerancí k herbicidu glyfosátu, získávaná z řepky olejné linie GT73, která byla transformována pomocí Agrobacterium tumefaciens za užití vektoru PV-BNGT04. Produkt obsahuje následující DNA ve dvou kazetách:

a)

Kazeta 1

Gen 5-enolpyruvylshikimát-3-fosfát synthasa (epsps) odvozený z Agrobacterium sp. kmene CP4 (CP4 EPSPS), který zajišťuje toleranci glyfosátu při regulaci promotéru modifikovaného mozaikového viru krtičníku (P-CMoVb), koncové sekvence genu hrachu rbcS E9 kódující malou podjednotku karboxylasy/oxygenasy biofosfátu ribulosy a chloroplastový tranzitní peptid s N-terminálem sekvence CTP2 z genu epsps Arabidopsis thaliana.

b)

Kazeta 2

Varianta 247 původního genu oxidoreduktasy glyfosátu (goxv247) odvozená z Ochrobactrum anthropi linie LBAA, který zajišťuje toleranci glyfosátu při regulaci promotéru modifikovaného mozaikového viru krtičníku (P-CMoVb), koncové sekvence Agrobacterium tumefaciens a chloroplastový tranzitní peptid s N-terminálem sekvence CTP1 z genu karboxylasy/oxygenasy biofosfátu ribulasy (Arab-ssu1a) z Arabidopsis thaliana.

Produkt neobsahuje gen adenyltransferasy (aad) kódující rezistenci k streptomycinu a spectinomycinu přítomnému v použitém transformačním vektoru.

2.   Jednoznačný identifikátor produktu je MON-00073-7.

3.   Souhlas se týká zrn plodu odvozeného z kříženců řepky olejné linie GT73 s jakoukoli tradičně vypěstovanou řepkou olejnou, ať jako produkt, nebo v produktu.

Článek 3

Podmínky pro uvedení na trh

Produkt lze uvést na trh pro stejná využití jako u jakékoli jiné řepky olejné, s výjimkou pěstování a využití jako potravin nebo v potravinách, a může být uveden na trh za těchto podmínek:

a)

lhůta platnosti souhlasu je 10 let ode dne udělení souhlasu;

b)

jednoznačný identifikátor produktu je MON-00073-7;

c)

aniž je dotčen článek 25 směrnice 2001/18/ES, držitel souhlasu musí kdykoli na požádání zpřístupnit příslušným orgánům pozitivní i negativní kontrolní vzorky produktu nebo jeho genetického materiálu nebo referenčních materiálů;

d)

slova „Tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy“ nebo „Tento produkt obsahuje geneticky modifikovanou řepku olejnou GT73“ se uvedou na etiketě produktu nebo v dokumentu doprovázejícím produkt, pokud jiné právní předpisy Společenství nestanoví prahovou hodnotu, pod níž se tyto informace nepožadují; a

e)

pokud produkt nezískal povolení k uvedení na trh za účelem pěstování, na etiketě produktu nebo v dokumentu doprovázejícím produkt se uvedou slova „není určeno pro pěstování“.

Článek 4

Monitorování

1.   Během lhůty platnosti souhlasu držitel souhlasu zajistí, že je zaveden a prováděn plán monitorování obsažený v oznámení, aby byly kontrolovány veškeré nežádoucí účinky na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí, jež vznikají při manipulaci s produktem nebo při jeho užívání.

2.   Držitel souhlasu poskytne hospodářským subjektům a uživatelům přímé informace o bezpečnosti a všeobecných vlastnostech produktu a o podmínkách monitorování, včetně vhodných řídících opatření, jež mají být přijata v případě náhodného rozsypání zrn. Technické pokyny pro provedení tohoto článku jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

3.   Držitel souhlasu předloží Komisi a příslušným orgánům členských států výroční zprávy o výsledcích monitorovacích činností.

4.   Aniž je dotčen článek 20 směrnice 2001/18/ES, je oznámený plán monitorování se souhlasem Komise a příslušného orgánu členského státu, který přijal původní oznámení, držitelem souhlasu přepracován podle výsledků monitorovacích činností.

5.   Držitel souhlasu bude schopen Komisi a příslušným orgánům členských států prokázat:

a)

že stávající monitorovací sítě stanovené v plánu monitorování, který je součástí oznámení, shromažďují informace vhodné pro monitorování produktu;

b)

že se tyto stávající monitorovací sítě dohodly, že tyto informace zpřístupní držiteli souhlasu přede dnem předložení zprávy o monitorování Komisi a příslušným orgánům členských států podle odstavce 3.

Článek 5

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne, kdy je detekční metoda pro řepku olejnou GT73 potvrzena referenční laboratoří Společenství uvedenou v příloze nařízení (ES) č. 1829/2003, jak je stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 641/2004 (7) o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 22. června 2005.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1830/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 14.


PŘÍLOHA

Technické pokyny pro provedení čl. 4 odst. 2

1.

Držitel souhlasu informuje hospodářské subjekty ve Společenství, konkrétně obchodníky a zpracovatele volně ložených směsí dovezených zrn řepky olejné, které mohou obsahovat řepku olejnou linie GT73, o tom, že:

a)

řepka olejná linie GT73 obdržela souhlas pro dovoz a použití ve Společenství a

b)

podmínkou souhlasu je zřízení plánu obecného sledování pro případ neočekávaných nepříznivých účinků v důsledku uvedení řepky olejné linie GT73 na trh pro výše zmíněné účely.

2.

Držitel souhlasu poskytne hospodářským subjektům vnitrostátní kontaktní osobu pro účely podávání zpráv o neočekávaných nepříznivých účincích.

3.

Držitel souhlasu informuje hospodářské subjekty o tom, že možnost náhodného vysypání řepky olejné linie GT73 a jeho následky byly posouzeny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) v rámci zamýšleného využití. Držitel souhlasu bude udržovat pravidelný kontakt s hospodářskými subjekty, aby zajistil, že mají informace o všech změnách stávajících postupů, které mohou ovlivnit závěry posouzení rizik pro životní prostředí.

4.

Držitel souhlasu zajistí, aby si hospodářské subjekty byly vědomy možnosti, že náhodné vysypání dovezených zrn řepky olejné v přístavech a v drtících zařízeních může mít za následek klíčivost a výskyt divoce rostoucích rostlin, které by mohly obsahovat řepku olejnou linie GT73.

5.

Pokud by divoce rostoucí rostliny řepky olejné mohly obsahovat řepku olejnou linie GT73, držitel souhlasu:

a)

informuje hospodářské subjekty, že by tyto rostliny měly být eradikovány, aby se na minimum snížila možnost neočekávaných nepříznivých účinků souvisejících s řepkou olejnou linie GT73, a

b)

poskytne hospodářským subjektům náležité plány eradikace divoce rostoucích rostlin řepky olejné, které by mohly obsahovat řepku olejnou linie GT73.

6.

Členské státy mohou s přihlédnutím k čl. 4 odst. 5 směrnice 2001/18/ES a k oddílu C.1.6 rozhodnutí Rady 2002/811/ES (1) provádět kontroly a/nebo dodatečné monitorování týkající se náhodného vysypání zrn řepky olejné linie GT73 a určení možných nepříznivých účinků plynoucích z takového vysypání.


(1)  Úř. věst. L 280, 18.10.2002, s. 27.