ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 141

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
4. června 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 850/2005 ze dne 30. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2500/2001 s cílem umožnit provádění pomoci Společenství podle čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve věci mechanismu vzájemnosti

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 852/2005 ze dne 3. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 853/2005 ze dne 3. června 2005, kterým se po čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

8

 

*

Směrnice Komise 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu ( 1 )

10

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/696/ES a rozhodnutí 2004/863/ES o finančním příspěvku Společenství pro programy eradikace a monitorování TSE na rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 1550)

24

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2005, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2005, kterým se Maltě povoluje používat systém stanovený v hlavě I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 namísto statistických zjišťování chovu skotu (oznámeno pod číslem K(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 770/2005 ze dne 20. května 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie (Úř. věst. L 128 ze dne 21.5.2005)

31

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 850/2005

ze dne 30. května 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2500/2001 s cílem umožnit provádění pomoci Společenství podle čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 181a odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 54 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2) (dále jen „finanční nařízení“) umožňuje plnění rozpočtu Společenství pomocí nepřímého centralizovaného řízení a stanoví na jeho plnění zvláštní požadavky.

(2)

V oblasti předvstupní pomoci se nepřímé centralizované řízení ve formě uvedené v čl. 54 odst. 2) písm. c) finančního nařízení ukázalo v minulosti jako cenný nástroj, zejména pokud jde o akce Kanceláře pro technickou pomoc a výměnu informací (TAIEX).

(3)

Turecko bylo v posledních letech hlavním uživatelem akcí kanceláře TAIEX a mělo by mu být umožněno využívat tohoto nástroje i nadále podle pravidel stanovených ve finančním nařízení.

(4)

V oblasti předvstupní pomoci je žádoucí harmonizovaný přístup, a proto by použitá formulace měla být totožná s formulací předvídanou pro nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 (Phare) (3) a (ES) č. 2666/2000 (CARDS) (4).

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku (5) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (ES) č. 2500/2001 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 6a

Komise smí v mezích stanovených v článku 54 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6) svěřit úkoly veřejné moci, a zejména úkoly plnění rozpočtu, subjektům stanoveným v čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení. Subjektům vymezeným v čl. 54 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení mohou být svěřeny úkoly veřejné moci, pokud jsou mezinárodně uznávané, splňují mezinárodně uznávané systémy řízení a kontroly a podléhají dohledu veřejné moci.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 28. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2257/2004 (Úř. věst. L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2257/2004.

(5)  Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 769/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.“


4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 851/2005

ze dne 2. června 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve věci mechanismu vzájemnosti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 bod 2 písm. b) bod i) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mechanismus stanovený v čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (2) se ukázal jako nevhodný pro řešení situací, ve kterých se neuplatňuje zásada vzájemnosti, kdy třetí země uvedená na seznamu v příloze II uvedeného nařízení, tj. třetí země, jejíž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti, zachová nebo zavede vízovou povinnost pro státní příslušníky jednoho nebo několika členských států. Solidarita s členskými státy, jež jsou vystaveny situacím, ve kterých se neuplatňuje zásada vzájemnosti, vyžaduje úpravu stávajícího mechanismu tak, aby byl účinný.

(2)

S ohledem na závažnost takových situací, ve kterých se neuplatňuje zásada vzájemnosti, je nezbytné, aby je dotyčný členský stát nebo státy povinně oznamovaly. Aby se zajistilo, že daná třetí země znovu zavede bezvízový styk pro státní příslušníky dotyčných členských států, měl by se stanovit mechanismus, jenž bude kombinovat opatření na různých úrovních a různé intenzity, která mohou být rychle zavedena. Komise by proto měla bez prodlení podniknout kroky vůči této třetí zemi, podat zprávu Radě a měla by být schopná v jakémkoli okamžiku navrhnout Radě přijetí prozatímního rozhodnutí o obnovení vízové povinnosti pro státní příslušníky dané třetí země. Použití takového prozatímního rozhodnutí by nemělo vyloučit převedení dané třetí země do přílohy I nařízení (ES) č. 539/2001. Měla by se také stanovit časová souvislost mezi vstupem dočasného opatření v platnost a jakýmkoli návrhem na převedení této země do přílohy I.

(3)

Rozhodnutí třetí země o zavedení nebo znovuzavedení bezvízového styku pro státní příslušníky jednoho nebo několika členských států by mělo automaticky ukončit dočasné obnovení vízové povinnosti, o kterém rozhodla Rada.

(4)

Cílem změny stávajícího mechanismu solidarity je dosažení úplné vzájemnosti ve vztahu ke všem členským státům a vytvoření účinného a odpovědného mechanismu, který by ji zajišťoval.

(5)

Nařízení (ES) č. 539/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Přechodná opatření by se měla stanovit pro případy, kdy se na členské státy v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost vztahuje vízová povinnost ze strany třetích zemí uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001.

(7)

Pokud jde o Island a Norsko, představuje toto nařízení rozvoj ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (3), který spadá do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody (4).

(8)

Spojené Království a Irsko nejsou nařízením (ES) č. 539/2001 vázány. Proto se neúčastní přijímání tohoto nařízení a nejsou jím vázány, ani nepodléhají jeho uplatňování.

(9)

Pokud jde o Švýcarsko, představuje toto nařízení rozvoj ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody podepsané mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), který spadá do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (6) a čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/860/ES (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (ES) č. 539/2001 se mění takto:

1.

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Pokud třetí země uvedená na seznamu v příloze II zavede vízovou povinnost pro státní příslušníky členského státu, použijí se tato ustanovení:

a)

do 90 dnů od zavedení vízové povinnosti nebo oznámení o jejím zavedení dotyčný členský stát tuto skutečnost písemně oznámí Radě a Komisi; oznámení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie řady C. V oznámení se upřesní datum provedení opatření a druh dotyčných cestovních dokladů a víz.

Pokud třetí země rozhodne o zrušení vízové povinnosti před uplynutím této lhůty, oznámení se stane bezpředmětným.

b)

Komise neprodleně po zveřejnění uvedeného oznámení a po konzultaci s dotyčným členským státem podnikne kroky u orgánů třetí země s cílem obnovit bezvízový styk;

c)

do 90 dnů po zveřejnění uvedeného oznámení a po konzultaci s dotyčným členským státem podá Komise zprávu Radě. Ke zprávě může být připojen návrh stanovující dočasné obnovení vízové povinnosti pro státní příslušníky dané třetí země. Komise může tento návrh předložit také po projednání své zprávy v Radě. Rada rozhodne o tomto návrhu do tří měsíců kvalifikovanou většinou;

d)

pokud to Komise pokládá za nutné, může předložit návrh na dočasné obnovení vízové povinnosti pro státní příslušníky třetí země uvedené v písmenu c) bez předcházející zprávy. U tohoto návrhu se použije postup stanovený v písmenu c). Dotyčný členský stát může uvést, zda si přeje, aby Komise upustila od dočasného obnovení takové vízové povinnosti bez předcházející zprávy;

e)

postup podle písmen c) a d) nemá vliv na právo Komise předložit návrh změny tohoto nařízení za účelem převedení dotyčné třetí země do přílohy I. Pokud se rozhodlo o dočasném opatření podle písmen c) a d), předloží Komise návrh změny tohoto nařízení nejpozději devět měsíců po vstupu dočasného opatření v platnost. Takový návrh bude také obsahovat ustanovení o zrušení dočasných opatření, která byla případně zavedena v souladu s postupy podle písmen c) a d). Komise bude mezitím pokračovat ve svém úsilí přimět orgány dané třetí země, aby znovu zavedly bezvízový styk pro státní příslušníky dotyčného členského státu;

f)

jestliže daná třetí země zruší vízovou povinnost, členský stát to neprodleně oznámí Radě a Komisi. Oznámení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie řady C. Platnost jakéhokoli dočasného opatření zavedeného podle písmene d) bude ukončena sedm dní po zveřejnění v Úředním věstníku. Pokud daná třetí země zavedla vízovou povinnost pro státní příslušníky dvou nebo více členských států, platnost dočasných opatření bude ukončena až po zveřejnění posledního oznámení.“

2.

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Pokud kterákoli třetí země uvedená na seznamu v příloze II nebude nadále uplatňovat vůči kterémukoli členskému státu zásadu vzájemnosti, pokud jde o osvobození od vízové povinnosti, Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o takovémto neuplatňování vzájemnosti do 1. července každého sudého roku a v případě potřeby předloží vhodné návrhy k řešení této situace.“

Článek 2

Členské státy, jejichž státní příslušníci 24. června 2005 podléhají vízové povinnosti ze strany třetí země uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, oznámí písemně tuto skutečnost Radě a Komisi do 24. července 2005. Oznámení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie řady C.

Použijí se ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 539/2001.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Lucemburku dne 2. června 2005.

Za Radu

předseda

L. FRIEDEN


(1)  Stanovisko ze dne 28. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Dokument Rady 13054/04 dostupný na http://register.consilium.eu.int.

(6)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 26.

(7)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78.


4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 852/2005

ze dne 3. června 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 3. června 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 853/2005

ze dne 3. června 2005,

kterým se po čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu, (1) a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 1. června 2005 rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2005.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 757/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 38).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

Položka „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se doplňuje o následující záznam:

 

Islamic Jihad Group (také známa jako a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami).


4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/10


SMĚRNICE KOMISE 2005/37/ES

ze dne 3. června 2005,

kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (2), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (3), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Do přílohy I směrnice 91/414/EHS byly zařazeny tyto stávající aktivní látky: směrnicí Komise 2003/31/ES (4) maleinohydrazid; směrnicí Komise 2003/39/ES (5) propyzamid; a směrnicí Komise 2003/70/ES (6) mekoprop a mekoprop-P.

(2)

Nové aktivní látky isoxaflutol, trifloxystrobin, karfentrazonethyl a fenamidon byly do přílohy I směrnice 91/414/EHS zařazeny směrnicí Komise 2003/68/ES (7).

(3)

Zařazení těchto účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS bylo založeno na hodnocení předložených informací týkajících se navržených použití. Informace o tomto použití předložily určité členské státy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS. Předložené informace byly přezkoumány a jsou dostatečné pro stanovení určitých maximálních limitů reziduí (MLR).

(4)

Neexistuje-li MLR na úrovni Společenství nebo dočasný MLR, stanoví členské státy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS dočasný vnitrostátní MLR předtím, než budou moci být povoleny přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku.

(5)

MLR Společenství a limity doporučené v Codexu Alimentarius jsou pevně dány a vyhodnoceny prostřednictvím podobných postupů. Kodex uvádí omezený počet MLR pro maleinhydrazid. MLR Společenství jsou již stanoveny ve směrnici 90/642/EHS pro maleinhydrazid (směrnice Rady 93/58/EHS (8) a ve směrnicích 86/362/EHS a 90/642/EHS pro propyzamid (směrnice Rady 96/32/ES (9) a 96/33/ES (10)). To bylo zváženo při stanovení dotyčných MLR prostřednictvím změn této směrnice. Kodex MLR, který bude v nejbližší době doporučen ke zrušení, nebyl brán v potaz. Maximální limity reziduí založené na Kodexu MLR se vyhodnocují na základě rizika pro spotřebitele. Při používání toxikologických krajních hodnot vycházejících ze studií, které má Komise k dispozici, nebylo prokázáno žádné riziko.

(6)

Vzhledem k zařazení dotyčných aktivních látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS byla související technická a vědecká hodnocení dokončena formou revizních zpráv Komise. Zprávy o hodnocení těchto dotčených látek byly ukončeny k datům určeným ve směrnici Komise, která jsou uvedena v 1. a 2. bodu odůvodnění. Tyto zprávy stanovily pro dané látky přijatelný denní příjem (ADI) a pokud je to nutné, akutní referenční dávku (ARfD). Míra rizika spotřebitelů potravinářských produktů ošetřených danými aktivními látkami se posuzuje a hodnotí v souladu s postupy Společenství. Ohled se bere také na pravidla zveřejněná Světovou zdravotní organizací (11) a na stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny (12) k používané metodologii. Usuzuje se, že navržené MLR nepovedou k překročení přijatelného denního příjmu nebo akutních referenčních dávek.

(7)

Pro zajištění patřičné ochrany spotřebitele před expozicí reziduím z nepovoleného používání přípravků na ochranu rostlin by měly být přechodné MRL pro důležité kombinace přípravků/pesticidů stanoveny na nižší mez analytického určení.

(8)

Stanovení takových dočasných maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání tomu, aby členské státy udělily dočasná povolení v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a přílohou VI uvedené směrnice. Období čtyř let se považuje za dostatečné k tomu, aby byl umožněn vývoj dalších použití dotyčné účinné látky. Po uplynutí tohoto období by se dočasné MLR měly stát konečnými.

(9)

Proto je nezbytné přidat či nahradit veškerá rezidua pesticidů, která vznikají při použití těchto přípravků na ochranu rostlin do příloh směrnic 86/362/EHS a 90/642/EHS, a tím umožnit řádný dozor a řízení zákazu jejich používání a ochranu spotřebitele. Pokud již byly MLR v přílohách těchto směrnic stanoveny, je vhodné je upravit. Pokud MRL dosud stanoveny nebyly, je vhodné je stanovit poprvé.

(10)

Směrnice 86/362/EHS a 90/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 86/362/EHS se mění takto:

a)

V části A přílohy II se doplňují maximální limity reziduí pesticidů pro isoxaflutol, trifloxystrobin, karfentrazonethyl, mekoprop, mekoprop-P, maleinhydrazid a fenamidon, jak stanoví příloha I této směrnice.

b)

V části A Přílohy II se nahrazují maximální limity reziduí pesticidů pro propyzamid hodnotami uvedenými v příloze II této směrnice.

Článek 2

Směrnice 90/642/EHS se mění takto:

a)

V příloze II se doplňují maximální limity reziduí pesticidů pro isoxaflutol, trifloxystrobin, karfentrazon-ethyl, mekoprop, mekoprop-P a fenamidon, jak stanoví příloha III této směrnice.

b)

V příloze II se maximální limity reziduí pesticidů pro propyzamid a maleinhydrazid nahrazují hodnotami uvedenými v příloze IV této směrnice.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 4. prosince 2005 správní a právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku těchto ustanovení a této směrnice.

Tyto podmínky se použijí od 4. prosince 2006.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. června 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/61/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/115/ES (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 64).

(3)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/34/ES (Úř. věst. L 125, 18.5.2005, s. 5).

(4)  Úř. věst. L 101, 23.4.2003, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 30.

(6)  Úř. věst. L 184, 23.7.2003, s. 9.

(7)  Úř. věst. L 177, 16.7.2003, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 211, 23.8.1993, s. 6.

(9)  Úř. věst. L 144, 18.6.1996, s. 12.

(10)  Úř. věst. L 144, 18.6.1996, s. 35.

(11)  Doporučení pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues) (revidovaná verze); zpracováno v rámci programu GEMS/Food Programme ve spolupráci s Kodexovým výborem pro rezidua pesticidů (Codex Committee on Pesticide Residues), vydáno Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny k otázkám týkajícím se změn příloh směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ index_en.html).


PŘÍLOHA I

Maximální limity v mg/kg

Rezidua pesticidů

Jednotlivé produkty, jichž se MLR týkají

Isoxaflutol (celkové množství isoxaflutolu, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřené jako isoxaflutol) (1) (viz poznámka pod čarou I)

0,05 (2)  (3)

OBILOVINY

ječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny

Trifloxystrobin

0,3 (3) ječmen

0,05 (3) žito

0,05 (3) tritikale, pšenice

0,02 (2)  (3) jiné obiloviny

Karfentrazonethyl (stanovený jako karfentrazon a vyjádřený jako karfentrazonethyl)

0,05 (2)  (3)

OBILOVINY

ječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny

Fenamidone

0,02 (2)  (3)

OBILOVINY

ječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikcale, pšenice, jiné obiloviny

Mekoprop (celkové množství mekopropu-P a mekopropu vyjádřené jako mekoprop)

0,05 (2)  (3)

OBILOVINY

ječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny

Maleinhydrazid

0,2 (2)  (3)

OBILOVINY

ječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny


(1)  RPA 202248 je 2-kyano-3-cyklopropyl-1-(2-methylsulfuryl-4-trifluoromethylfenyl) propan-1,3-dion. RPA 203328 je kyselina 2-methansulfuryl-4-trifluoromethylbenzoová.

(2)  Označuje nižší mezní hodnotu analytického určení.

(3)  Označuje přechodný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: pokud nedojde ke změně, stane se tato hodnota definitivní s účinkem od 24. června 2009.


PŘÍLOHA II

Maximální limity v mg/kg

Rezidua pesticidů

Jednotlivé produkty, jichž se MLR týkají

Propyzamid

0,02 (1)  (2)

OBILOVINY

ječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny


(1)  Označuje nižší mezní hodnotu analytického určení.

(2)  Označuje přechodný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: pokud nedojde ke změně, tato hodnota se stane definitivní s účinkem od 24. června 2009.


PŘÍLOHA III

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, jichž se MLR týkají

Isoxaflutol (celkové množství isoxaflutolu, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřené jako isoxaflutol) (1)

Trifloxystrobin

Karfentrazonethyl (stanovený jako karfentrazon a vyjádřený jako karfentrazonethyl)

Fenamidon

Mekoprop (celkové množství mekopropu-P a mekopropu vyjádřené jako mekoprop)

1.

Ovoce, čerstvé, sušené nebo nevařené, konzervované zmražením, bez přídavku cukru; ořechy

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSOVÉ PLODY

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grapefruity

 

 

 

 

 

Citróny

 

 

 

 

 

Limety

 

 

 

 

 

Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů)

 

 

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

Šedok (pomelo)

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

ii)

OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandle

 

 

 

 

 

Para ořechy

 

 

 

 

 

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

Jedlé kaštany

 

 

 

 

 

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

Makadamie

 

 

 

 

 

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

Pistácie

 

 

 

 

 

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

iii)

JÁDROVINY

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Jablka

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

Kdoule

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

iv)

PECKOVINY

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Meruňky

 

1 (3)

 

 

 

Třešně/višně

 

1 (3)

 

 

 

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

 

1 (3)

 

 

 

Švestky/slívy

 

 

 

 

 

Jiné

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE

 

 

 

 

 

a)

Hrozny stolní a moštové

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

b)

Jahody (kromě volně rostoucích)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Ovoce z keřů (kromě volně rostoucích)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Ostružiny

 

 

 

 

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

Ostružinomaliny

 

 

 

 

 

Maliny

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

d)

Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě volně rostoucích)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Borůvky

 

 

 

 

 

Klikvy

 

 

 

 

 

Rybíz (červený, černý a bílý)

 

1 (3)

 

 

 

Angrešt

 

1 (3)

 

 

 

Jiné

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Volně rostoucí bobuloviny a plody

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

RŮZNÉ

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokáda

 

 

 

 

 

Banány

 

0,05 (3)

 

 

 

Datle

 

 

 

 

 

Fíky

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kumkvaty

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

Olivy

 

 

 

 

 

Mučenka

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Papája

 

 

 

 

 

Jiné

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Červená řepa

 

 

 

 

 

Mrkev

 

 

 

 

 

Celer bulvový

 

 

 

 

 

Křen

 

 

 

 

 

Topinambury

 

 

 

 

 

Pastinák

 

 

 

 

 

Kořenová petržel

 

 

 

 

 

Ředkve, ředkvičky

 

 

 

 

 

Kozí brada

 

 

 

 

 

Batáty

 

 

 

 

 

Tuřín

 

 

 

 

 

Vodnice

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Česnek

 

 

 

 

 

Cibule

 

 

 

 

 

Šalotka

 

 

 

 

 

Jarní cibule

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

a)

Lilkovité

 

 

 

 

 

Rajčata

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Papriky

 

 

 

 

 

Lilky

 

 

 

 

 

Jiné

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Salátové okurky

 

 

 

 

 

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

 

 

 

Melouny cukrové

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Tykve

 

 

 

 

 

Melouny vodní

 

 

 

 

 

Jiné

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Cukrová kukuřice

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

BRUKVOVITÁ ZELENINA

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Květáková krukvovitá zelenina

 

 

 

 

 

Brokolice

 

 

 

 

 

Květák

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

b)

Hlávková brukvovitá zelenina

 

 

 

 

 

Růžičková kapusta

 

 

 

 

 

Kapusta hlávková a hlávkové zelí

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

c)

Listová brukvovitá zelenina

 

 

 

 

 

Pekingské zelí

 

 

 

 

 

Kadeřávek

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

d)

Kedlubny

 

 

 

 

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Salát a podobná zelenina

 

 

 

2 (3)

 

Řeřicha

 

 

 

 

 

Kadeřavý salát

 

 

 

 

 

Hlávkový salát

 

 

 

 

 

Eskariol

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

b)

Špenát a podobná zelenina

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Špenát

 

 

 

 

 

Mangold (kardy)

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

c)

Řeřišnice potoční

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Čekanka salátová

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Čerstvé bylinky

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Kerblík

 

 

 

 

 

Pažitka

 

 

 

 

 

Petržel

 

 

 

 

 

Petrželová nať

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá + A15)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Fazolové lusky

 

 

 

 

 

Fazole (bez lusků)

 

 

 

 

 

Hrachové lusky

 

 

 

 

 

Hrách (bez lusků)

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Chřest

 

 

 

 

 

Kardony

 

 

 

 

 

Řapíkatý celer

 

 

 

 

 

Fenykl

 

 

 

 

 

Artyčoky

 

 

 

 

 

Salát a podobná zelenina

 

 

 

 

 

Reveň rebarbora

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

viii)

HOUBY

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Pěstované houby

 

 

 

 

 

b)

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

3.

Luštěniny

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Fazole

 

 

 

 

 

Čočka

 

 

 

 

 

Hrách

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

4.

Olejnatá semena

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Lněná semena

 

 

 

 

 

Podzemnicová jádra

 

 

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

Sezamová semena

 

 

 

 

 

Slunečnicová semena

 

 

 

 

 

Semena řepice

 

 

 

 

 

Sójové boby

 

 

 

 

 

Hořčičná semena

 

 

 

 

 

Bavlněná semena

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

5.

Brambory

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Brambory ranné

 

 

 

 

 

Brambory pozdní

 

 

 

 

 

6.

Čaj (listy a stonky, sušené, fermentované nebo nefermentované, z listů čajovníku Camellia sinensis)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 je 2-kyano-3-cyklopropyl-1-(2-methylsulfuryl-4-trifluoromethylfenyl) propan-1,3-dion. RPA 203328 je kyselina 2-methansulfuryl-4-trifluoromethylbenzoová.

(2)  Označuje nižší mezní hodnotu analytického určení.

(3)  Označuje přechodný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: pokud nedojde ke změně, stane se tato hodnota definitivní s účinkem od 24. června 2009.


PŘÍLOHA IV

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, jichž se MLR týkají

Propyzamid

Maleinhydrazid

1.

Ovoce, čerstvé, sušené nebo nevařené, konzervované zmražením, bez přídavku cukru; ořechy

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSOVÉ PLODY

 

 

Grapefruity

 

 

Citrony

 

 

Limety

 

 

Mandarinky (včetně klementinek a podobrných hybridů)

 

 

Pomeranče

 

 

Šedok (pomelo)

 

 

Jiné

 

 

ii)

OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané)

 

 

Mandle

 

 

Para ořechy

 

 

Kešu ořechy

 

 

Jedlé kaštany

 

 

Kokosové ořechy

 

 

Lískové ořechy

 

 

Makadamie

 

 

Pekanové ořechy

 

 

Piniové oříšky

 

 

Pistácie

 

 

Vlašské ořechy

 

 

Jiné

 

 

iii)

JÁDROVINY

 

 

Jablka

 

 

Hrušky

 

 

Kdoule

 

 

Jiné

 

 

iv)

PECKOVINY

 

 

Meruňky

 

 

Třešně/višně

 

 

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

 

 

Švestky/slívy

 

 

Jiné

 

 

v)

BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE

 

 

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

Hrozny stolní

 

 

Hrozny moštové

 

 

b)

Jahody (kromě volně rostoucích)

 

 

c)

Ovoce z keřů (kromě volně rostoucích)

 

 

Ostružiny

 

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

Ostružinomaliny

 

 

Maliny

 

 

Jiné

 

 

d)

Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě volně rostoucích)

 

 

Borůvky

 

 

Klikvy

 

 

Rybíz (červený, černý a bílý)

 

 

Angrešt

 

 

Jiné

 

 

e)

Volně rostoucí bobuloviny a plody

 

 

vi)

RŮZNÉ

 

 

Avokáda

 

 

Banány

 

 

Datle

 

 

Fíky

 

 

Kiwi

 

 

Kumkvaty

 

 

Liči

 

 

Mango

 

 

Olivy

 

 

Mučenka

 

 

Ananas

 

 

Papája

 

 

Jiné

 

 

2.

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

 

 

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Červená řepa

 

 

Mrkev

 

 

Celer bulvový

 

 

Křen

 

 

Topinambury

 

 

Pastinák

 

 

Kořenová petržel

 

 

Ředkve, ředkvičky

 

 

Kozí brada

 

 

Batáty

 

 

Tuřín

 

 

Vodnice

 

 

Jam

 

 

Jiné

 

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

 

Česnek

 

15 (2)

Cibule

 

15 (2)

Šalotka

 

15 (2)

Jarní cibule

 

 

Jiné

 

0,2 (1)  (2)

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Lilkovité

 

 

Rajčata

 

 

Papriky

 

 

Lilky

 

 

Jiné

 

 

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

Salátové okurky

 

 

Okurky nakládačky

 

 

Cukety

 

 

Jiné

 

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

Melouny cukrové

 

 

Tykve

 

 

Melouny vodní

 

 

Jiné

 

 

d)

Cukrová kukuřice

 

 

iv)

BRUKVOVITÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Květáková krukvovitá zelenina

 

 

Brokolice

 

 

Květák

 

 

Jiné

 

 

b)

Hlávková brukvovitá zelenina

 

 

Růžičková kapusta

 

 

Kapusta hlávková a hlávkové zelí

 

 

Jiné

 

 

c)

Listová brukvovitá zelenina

 

 

Pekingské zelí

 

 

Kadeřávek

 

 

Jiné

 

 

d)

Kedlubny

 

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

0,2 (1)  (2)

a)

Salát a podobná zelenina

1 (2)

 

Řeřicha

 

 

Kadeřavý salát

 

 

Hlávkový salát

 

 

Eskariol

 

 

Jiné

 

 

b)

Špenát a podobná zelenina

0,02 (1)  (2)

 

Špenát

 

 

Mangold (kardy)

 

 

Jiné

 

 

c)

Řeřišnice potoční

0,02 (1)  (2)

 

d)

Čekanka salátová

0,02 (1)  (2)

 

e)

Čerstvé bylinky

1 (2)

 

Kerblík

 

 

Pažitka

 

 

Petržel

 

 

Petrželová nať

 

 

Jiné

 

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Fazolové lusky

 

 

Fazole (bez lusků)

 

 

Hrachové lusky

 

 

Hrách (bez lusků)

 

 

Jiné

 

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Chřest

 

 

Kardony

 

 

Řapíkatý celer

 

 

Fenykl

 

 

Artyčoky

 

 

Salát a podobná zelenina

 

 

Reveň rebarbora

 

 

Jiné

 

 

viii)

HOUBY

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Pěstované houby

 

 

b)

Volně rostoucí houby

 

 

3.

Luštěniny

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Fazole

 

 

Čočka

 

 

Hrách

 

 

Jiné

 

 

4.

Olejnatá semena

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Lněná semena

 

 

Podzemnicová jádra

 

 

Mák

 

 

Sezamová semena

 

 

Slunečnicová semena

 

 

Semena řepice

 

 

Sójové boby

 

 

Hořčičná semena

 

 

Bavlněná semena

 

 

Jiné

 

 

5.

Brambory

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Brambory ranné

 

 

Brambory pozdní

 

 

6.

Čaj (listy a stonky, sušené, fermentované nebo nefermentované, z listů čajovníku Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Označuje nižší mezní hodnotu analytického určení.

(2)  Označuje přechodný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: pokud nedojde ke změně, stane se tato hodnota definitivní s účinkem od 24. června 2009.

(3)  MLR brambor podléhají kontrole nedodaných údajů 18 měsíců ode dne zveřejnění.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/24


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. května 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2004/696/ES a rozhodnutí 2004/863/ES o finančním příspěvku Společenství pro programy eradikace a monitorování TSE na rok 2005

(oznámeno pod číslem K(2005) 1550)

(2005/413/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 5 a odst. 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2004/696/ES ze dne 14. října 2004 o seznamu programů eradikace a sledování některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE), kterým může být udělen finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (2), stanoví seznam takových programů spolu s navrhovanou mírou a objemem příspěvků pro každý program.

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/863/ES ze dne 30. listopadu 2004 o schválení programů eradikace a monitorování TSE některých členských států na rok 2005 a o stanovení výše finančního příspěvku Společenství (3).

(3)

Dne 28. ledna 2005 potvrdila skupina odborníků Společenství, jíž předsedala referenční laboratoř Společenství pro TSE, zjištění bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u jedné kozy poražené ve Francii. Jednalo se o první případ BSE u drobného přežvýkavce za přirozených podmínek.

(4)

Ve svém prohlášení ze dne 28. ledna 2005 zdůraznila Vědecká komise pro biologické nebezpečí zřízená při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), že význam tohoto jediného případu nákazy BSE u jedné kozy ve Francii je ještě nezbytné posoudit. V tomto ohledu naznačila EFSA, že výsledky zvýšeného dohledu nad TSE u koz budou klíčové.

(5)

V reakci na toto prohlášení zavedlo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (4), pozměněné nařízením Komise (ES) č. 214/2005 (5), nový program monitorování TSE u koz od 11. února 2005. V rámci tohoto nového programu monitorování byly podstatně zvýšeny počty zdravých poražených a uhynulých koz, které mají být testovány.

(6)

Vzhledem ke zvláštnostem odvětví kozího masa, omezené hodnotě koz starších 18 měsíců pro účely porážky a ve světle významu účinného zavádění zvýšeného dohledu k vyhodnocení výskytu BSE u koz je vhodné zvýšit částku za test, kterou má Společenství uhradit členským státům, na maximální částku 30 EUR za zrychlený test provedený u koz.

(7)

Navíc nařízení (ES) č. 999/2001, pozměněné nařízením Komise (ES) č. 36/2005 (6), stanoví, že od 14. ledna 2005 se bude provádět povinné systematické diskriminační testování k rozlišení BSE od klusavky (scrapie) ve všech případech TSE odhalených u ovcí a koz. Toto opatření je třeba považovat za opatření způsobilé pro poskytnutí finančního příspěvku Společenství pro programy eradikace a monitorování TSE v členských státech.

(8)

Vzhledem k tomu, že k dosažení cílů Společenství v oblasti zdraví lidí a zvířat je nutno posoudit výskyt BSE u drobných přežvýkavců, je vhodné uhradit 100 % nákladů zaplacených členskými státy za základní molekulární testy k rozlišení BSE od klusavky (scrapie).

(9)

Z tohoto důvodu je nutno přehodnotit maximální částku finančního příspěvku Společenství pro každý program, jak je stanovena v rozhodnutí 2004/696/ES a rozhodnutí 2004/863/ES.

(10)

Rozhodnutí 2004/863/ES stanoví podmínky pro finanční příspěvek Společenství, včetně zasílání měsíční zprávy Komisi dotčeným členským státem o pokroku v programech monitorování TSE a zaplacených nákladech. Příloha tohoto rozhodnutí stanoví náklady, které je třeba uhradit. Tato příloha by měla být změněna, aby se zohlednily změny příloh III a X nařízení (ES) č. 999/2001, pozměněné nařízením (ES) č. 36/2005 a (ES) č. 214/2005.

(11)

Rozhodnutí 2004/696/ES a 2004/863/ES je tedy třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2004/696/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí 2004/863/ES se mění takto:

1.

v čl. 1 odst. 2 se částka „3 550 000 EUR“ nahrazuje částkou „3 586 000 EUR“;

2.

v čl. 2 odst. 2 se částka „1 700 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 736 000 EUR“;

3.

v čl. 3 odst. 2 se částka „2 375 000 EUR“ nahrazuje částkou „2 426 000 EUR“;

4.

v čl. 4 odst. 2 se částka „15 020 000 EUR“ nahrazuje částkou „15 170 000 EUR“;

5.

v čl. 5 odst. 2 se částka „290 000 EUR“ nahrazuje částkou „294 000 EUR“;

6.

v čl. 6 odst. 2 se částka „585 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 487 000 EUR“;

7.

v čl. 7 odst. 2 se částka „4 780 000 EUR“ nahrazuje částkou „8 846 000 EUR“;

8.

v čl. 8 odst. 2 se částka „24 045 000 EUR“ nahrazuje částkou „29 755 000 EUR“;

9.

v čl. 9 odst. 2 se částka „6 170 000 EUR“ nahrazuje částkou „6 172 000 EUR“;

10.

v čl. 10 odst. 2 se částka „6 660 000 EUR“ nahrazuje částkou „8 677 000 EUR“;

11.

v čl. 11 odst. 2 se částka „85 000 EUR“ nahrazuje částkou „353 000 EUR“;

12.

v čl. 12 odst. 2 se částka „835 000 EUR“ nahrazuje částkou „836 000 EUR“;

13.

v čl. 13 odst. 2 se částka „145 000 EUR“ nahrazuje částkou „155 000 EUR“;

14.

v čl. 14 odst. 2 se částka „1 085 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 184 000 EUR“;

15.

v čl. 15 odst. 2 se částka „35 000 EUR“ nahrazuje částkou „36 000 EUR“;

16.

v čl. 16 odst. 2 se částka „4 270 000 EUR“ nahrazuje částkou „4 510 000 EUR“;

17.

v čl. 17 odst. 2 se částka „1 920 000 EUR“ nahrazuje částkou „2 076 000 EUR“;

18.

v čl. 18 odst. 2 se částka „1 135 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 480 000 EUR“;

19.

v čl. 19 odst. 2 se částka „435 000 EUR“ nahrazuje částkou „444 000 EUR“;

20.

v čl. 20 odst. 2 se částka „1 160 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 170 000 EUR“;

21.

v čl. 21 odst. 2 se částka „305 000 EUR“ nahrazuje částkou „313 000 EUR“;

22.

v čl. 22 odst. 2 se částka „5 570 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 690 000 EUR“;

23.

článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23

Finanční příspěvek Společenství na programy monitorování TSE uvedené v článcích 1 až 22 je stanoven ve výši 100 % ceny bez DPH zaplacené příslušnými členskými státy za provedené testy s výhradou:

a)

maximální částky 8 EUR za test v případě testů provedených od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 na skotu a ovcích uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 999/2001;

b)

maximální částky 30 EUR za test v případě testů provedených od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 na kozách uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 999/2001;

c)

maximální částky 145 EUR za test v případě základních molekulárních diskriminačních testů provedených od 14. ledna 2005 do 31. prosince 2005, jak je uvedeno v příloze X, kapitole C, bodu 3.2 písm. c) odrážce i) nařízení (ES) č. 999/2001.“

24.

Příloha rozhodnutí se nahrazuje přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. května 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 91.

(3)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 82.

(4)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 260/2005 (Úř. věst. L 46, 17.2.2005, s. 9).

(5)  Úř. věst. L 37, 10.2.2005, s. 9.

(6)  Úř. věst. L 10, 13.1.2005, s. 9.


PŘÍLOHA I

Příloha I rozhodnutí 2004/696/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Seznam programů monitorování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE)

Míra a nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství

(v EUR)

Choroba

Členský stát

Podíl provedených testů (1)

Nejvyšší částka

TSE

Rakousko

100 %

2 076 000

Belgie

100 %

3 586 000

Kypr

100 %

353 000

Česká republika

100 %

1 736 000

Dánsko

100 %

2 426 000

Estonsko

100 %

294 000

Finsko

100 %

1 170 000

Francie

100 %

29 755 000

Německo

100 %

15 170 000

Řecko

100 %

1 487 000

Maďarsko

100 %

1 184 000

Irsko

100 %

6 172 000

Itálie

100 %

8 677 000

Litva

100 %

836 000

Lucembursko

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nizozemsko

100 %

4 510 000

Portugalsko

100 %

1 480 000

Slovinsko

100 %

444 000

Španělsko

100 %

8 846 000

Švédsko

100 %

313 000

Spojené království

100 %

5 690 000

Celkem

96 396 000


(1)  Zrychlené testy a základní molekulární testy.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA

Monitorování TSE

Členský stát:

Měsíc:

Rok:


Testy na skotu

 

Počet testů

Náklady na jednotku

Celkové náklady

Testy na zvířatech uvedené v příloze III, kapitole A, části I, bodu 2.1, 3 a 4.1 nařízení (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvířatech uvedené v příloze III, kapitole A, části I, bodu 2.2, 4.2 a 4.3 nařízení (ES) č. 999/2001

 

 

 

Celkem

 

 

 


Testy na ovcích

 

Počet testů

Náklady na jednotku

Celkové náklady

Testy na zvířatech uvedené v příloze III, kapitole A, části II, bodu 2 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvířatech uvedené v příloze III, kapitole A, části II, bodu 3 nařízení (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvířatech uvedené v příloze III, kapitole A, části II, bodu 5 nařízení (ES) č. 999/2001

 

 

 

Celkem

 

 

 


Testy na kozách

 

Počet testů

Náklady na jednotku

Celkové náklady

Testy na zvířatech uvedené v příloze III, kapitole A, části II, bodu 2 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvířatech uvedené v příloze III, kapitole A, části II, bodu 3 nařízení (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvířatech uvedené v příloze III, kapitole A, části II, bodu 5 nařízení (ES) č. 999/2001

 

 

 

Celkem

 

 

 


Základní molekulární testování s diskriminačním testem immuno-blotting

 

Počet testů

Náklady na jednotku

Celkové náklady

Testy na zvířatech uvedené v příloze X, kapitole C, bodu 3.2 písm. c) odrážce i) nařízení (ES) č. 999/2001“

 

 

 


4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. května 2005,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb

(oznámeno pod číslem K(2005) 1563)

(Text s významem pro EHP)

(2005/414/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2003/634/ES (2) schvaluje a uvádí seznam programů předložených různými členskými státy. Programy mají členským státům umožnit následně zahájit postupy, jimiž by oblast nebo hospodářství v neschválené oblasti získaly status schválené oblasti nebo schváleného hospodářství v neschválené oblasti, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS), nebo infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), nebo obě tyto choroby ryb.

(2)

V dopise ze dne 23. září 2004 požádala Itálie o schválení programu, který se má uplatnit na území „Zona Valle di Tosi“. Bylo shledáno, že předložená žádost je v souladu s článkem 10 směrnice 91/67/EHS a program by proto měl být schválen.

(3)

Rozhodnutí 2003/634/ES by proto mělo být příslušným způsobem změněno.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I rozhodnutí 2003/634/ES se za bod 3.5 doplňuje nový bod, který zní:

„3.6.   PROGRAM PŘEDLOŽENÝ ITÁLIÍ V REGIONU TOSCANA DNE 23. ZÁŘÍ 2004 PRO TUTO OBLAST:

Zona Valle di Tosi

povodí řeky Vicano di S. Ellero od jejích pramenů k hranici v Il Greto poblíž vesnice Raggioli“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. května 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 220, 3.9.2003, s. 8. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/67/ES (Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 55).


4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. června 2005,

kterým se Maltě povoluje používat systém stanovený v hlavě I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 namísto statistických zjišťování chovu skotu

(oznámeno pod číslem K(2005) 1588)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/415/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 a 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlava I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (2) stanoví systém identifikace a evidence skotu.

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/588/ES (3) uznává plnou funkčnost maltské databáze skotu.

(3)

V souladu se směrnicí 93/24/EHS mohou být členské státy na vlastní žádost oprávněny používat administrativní zdroje namísto statistických zjišťování skotu pod podmínkou, že splní povinnosti vyplývající z uvedené směrnice.

(4)

Na podporu své žádosti ze dne 11. března 2005 předala Malta technickou dokumentaci týkající se struktury a aktualizace databáze stanovené v hlavě I nařízení (ES) č. 1760/2000 a způsobů výpočtu statistických údajů.

(5)

Malta zejména navrhla metody výpočtu s cílem získat statistické údaje pro kategorie uvedené v čl. 3 odst. 1 směrnice 93/24/EHS, které nejsou přímo uvedeny v databázi uvedené v hlavě I nařízení (ES) č. 1760/2000. Malta by měla přijmout veškerá vhodná opatření aby se ujistila, že tyto metody výpočtu zajišťují přesnost statistických údajů.

(6)

Po přezkoumání žádosti na základě technické dokumentace předané maltskými orgány by měla být žádost přijata.

(7)

Toto rozhodnutí je v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku zřízeného rozhodnutím Rady 72/279/EHS, (4)

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Malta je oprávněna používat namísto statistických zjišťování chovu skotu stanovených směrnicí 93/24/EHS systém identifikace a evidence skotu stanovený v hlavě I nařízení (ES) č. 1760/2000 s cílem získat veškeré požadované statistické údaje pro dosažení souladu s povinnostmi požadovanými uvedenou směrnicí.

Článek 2

Pokud systém uvedený v článku 1 přestane být operativní nebo pokud jeho obsah již neumožní získávat spolehlivé statistické údaje pro všechny nebo některé kategorie skotu, použije Malta na hodnocení chovu skotu nebo dotčené kategorie opět systém statistických zjišťování.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Maltské republice.

V Bruselu dne 1. června 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1. Nařízení pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 257, 4.8.2004, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


Tiskové opravy

4.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/31


Oprava nařízení Komise (ES) č. 770/2005 ze dne 20. května 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie

( Úřední věstník Evropské unie L 128 ze dne 21. května 2005 )

Strana 17, článek 2, uvozující věta:

místo:

„během prvních deseti dnů měsíce května 2005“

má být:

„během prvních deseti dnů měsíce června 2005“.