ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 133

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
26. května 2005


Obsah

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Smíšený výbor EHP

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 161/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

1

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 162/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

3

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru ehp č. 163/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

5

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 164/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

7

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 165/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

9

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 166/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

11

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

13

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 168/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

15

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 169/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

17

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 170/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

19

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 171/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

21

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 172/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

23

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 173/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

25

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 174/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

27

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 175/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

29

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 176/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP

31

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 177/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody a Protokol 4 k Dohodě o EHP o pravidlech původu

33

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 178/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a Protokol 23 (o spolupráci mezi kontrolními úřady) k Dohodě o EHP

35

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 179/2004 ze dne 9. prosince 2004, kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

37

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 180/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

42

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

44

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 182/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

46

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 183/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech

48

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Smíšený výbor EHP

26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 161/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 141/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh (2), by měla být začleněna do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/371/ES ze dne 20. dubna 2004 o podmínkách pro uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh (3), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola III přílohy I Dohody se mění takto:

1.

V části 1 bodě 2 (směrnice Rady 66/401/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0055: směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004 (Úř. věst. L 114, 21.4.2004, s. 18).“

2.

V části 2 se za bod 34 (rozhodnutí Komise 2004/297/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„35.

32004 D 0371: Rozhodnutí Komise 2004/371/ES ze dne 20. dubna 2004 o podmínkách pro uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh (Úř. věst. L 116, 22.4.2004, s. 39).“

Článek 2

Znění směrnice 2004/55/ES a rozhodnutí 2004/371/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 114, 21.4.2004, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 116, 22.4.2004, s. 39.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/3


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 162/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 142/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (2) by měla být začleněna do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/90/ES ze dne 23. prosince 2003 o technických pravidlech k provádění článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (3) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola I přílohy II Dohody se mění takto:

1.

V bodě 1 (směrnice Rady 70/156/EHS) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32003 L 0102: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES ze dne 17. listopadu 2003 (Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 15),

32004 D 0090: rozhodnutí Komise 2004/90/ES ze dne 23. prosince 2003 (Úř. věst. L 31, 4.2.2004, s. 21).“

2.

Za bod 45zc (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES) se vkládají nové body, které znějí:

„45zd.

32003 L 0102: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 15).

45ze.

32004 D 0090: Rozhodnutí Komise 2004/90/ES ze dne 23. prosince 2003 o technických pravidlech k provádění článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 31, 4.2.2004, s. 21).“

Článek 2

Znění směrnice 2003/102/ES a rozhodnutí 2004/90/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 8.

(2)  Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 31, 4.2.2004, s. 21.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/5


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 163/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 144/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly a/nebo estery fytostanolů (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/429/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/830/ES, 2000/49/ES, 2002/79/ES a 2002/80/ES, pokud jde o vstupní místa, přes která mohou být dotčené produkty dováženy do Společenství (3), ve znění opravy v Úř. věst. L 189, 27.5.2004, s. 13, by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Směrnice Komise 2004/77/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 94/54/ES, pokud jde o označování určitých potravin obsahujících kyselinu glycyrrhizinovou a její amonnou sůl (4), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1.

V bodě 54zc (směrnice Komise 94/54/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0077: směrnice Komise 2004/77/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 76).“

2.

V bodech 54ze (rozhodnutí Komise 2000/49/ES), 54zv (rozhodnutí Komise 2002/79/ES), 54zw (rozhodnutí Komise 2002/80/ES) a 54zzl (rozhodnutí Komise 97/830/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 D 0429: rozhodnutí Komise 2004/429/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 20), ve znění opravy v Úř. věst. L 189, 27.5.2004, s. 13.“

3.

Za bod 54zzn (směrnice Komise 2004/16/ES) se vkládá nový bod, který zní:

„54zzo. 32004 R 0608: Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly a/nebo estery fytostanolů (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 44).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 608/2004, směrnice 2004/77/ES a rozhodnutí 2004/429/ES, ve znění opravy v Úř. věst. L 189, 27.5.2004, s. 13, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON

tajemníci

Smíšeného výboru EHP

Ø. Hovdkinn M. BRINKMANN


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 13

(2)  Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 44.

(3)  Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 76.

(5)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/7


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 164/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 148/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Směrnice Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3 a Úř. věst. L 236, 7.7.2004, s. 18, by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 1 (směrnice Rady 67/548/EHS) kapitoly XV přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0073: směrnice Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3 a Úř. věst. L 236, 7.7.2004, s. 18.“

Článek 2

Znění směrnice 2004/73/ES, ve znění opravy v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3 a Úř. věst. L 236, 7.7.2004, s. 18, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/9


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 165/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 148/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Směrnice Komise 2003/112/ES ze dne 1. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky parakvatu (3), by měla být začleněna do Dohody.

(4)

Směrnice Komise 2003/119/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek mesosulfuronu, propoxykarbazonu a zoxamidu (4), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola XV přílohy II Dohody se mění takto:

1.

V bodě 12o (nařízení Komise (ES) č. 1896/2000) se doplňují tato slova:

„ve znění:

32003 R 2032: nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 (Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1).“

2.

V bodě 12a (směrnice Rady 91/414/EHS) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32003 L 0112: směrnice Komise 2003/112/ES ze dne 1. prosince 2003 (Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 32),

32003 L 0119: směrnice Komise 2003/119/ES ze dne 5. prosince 2003 (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 41).“

3.

Za bod 12r (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES) se vkládá nový bod, který zní:

„12s.

32003 R 2032: Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 2032/2003 a směrnic 2003/112/ES a 2003/119/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s .32.

(4)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 41.

(5)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/11


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 166/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 148/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Směrnice Komise 2003/82/ES ze dne 11. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o standardní věty udávající zvláštní rizika a standardní věty udávající bezpečnostní opatření, které se vztahují na přípravky na ochranu rostlin (2), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 12a (směrnice Rady 91/414/EHS) kapitoly XV přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0082: směrnice Komise 2003/82/ES ze dne 11. září 2003 (Úř. věst. L 228, 12.9.2003, s. 11).“

Článek 2

Znění směrnice 2003/82/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 228, 12.9.2003, s. 11.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/13


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 167/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 123/2004 ze dne 24. září 2004 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 ze dne 6. listopadu 2001 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (2) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 17 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES) přílohy IV Dohody se doplňuje nový bod, který zní:

„18.

32001 R 2422: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 ze dne 6. listopadu 2001 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (Úř. věst. L 332, 15.12.2001, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Má se za to, že jakýkoliv odkaz na Dohodu mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky zahrnuje odkaz na výměnu dopisů mezi Agenturou Spojených států na ochranu životního prostředí (EPA) a Ministerstvem pro ropu a energii v Norsku, Ministerstvem průmyslu na Islandu a Úřadem pro národní hospodářství v Lichtenštejnsku, kromě článků 11 a 14, kde zůstává odkaz na výše uvedenou dohodu.

b)

V čl. 4 odst. 4 se slova ‚mezi Společenstvím a třetími zeměmi‘ nahrazují slovy ‚mezi Společenstvím nebo státy ESVO na jedné straně a třetími zeměmi na straně druhé‘. Slova ‚může Komise nebo členské státy výrobky umístěné na trhu Společenství a spadající pod toto nařízení podrobit testování‘ se nahrazují slovy ‚může Komise nebo členské státy nebo státy ESVO výrobky umístěné na trhu Společenství a spadající pod toto nařízení podrobit testování v rámci svých příslušných oblastí působnosti‘.

c)

V první větě čl. 12 odst. 3 se slovo ‚Komise‘ nahrazuje slovy ‚Státy EFTA a Komise v rámci svých příslušných oblastí působnosti‘.

d)

Článek 13 se nepoužije.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 2422/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 64, 10.3.2005, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 332, 15.12.2001, s. 1.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/15


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 168/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 102/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí č. 192 ze dne 29. října 2003 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí č. 193 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí č. 194 ze dne 17. prosince 2003 o jednotném uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 v členském státě pobytu (4) by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Doporučení č. 23 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (5) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha VI Dohody se mění takto:

1.

Za bod 3.67 (rozhodnutí č. 191) se vkládají nové body, které znějí:

„3.68

32004 D 0324: Rozhodnutí č. 192 ze dne 29. října 2003 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 114).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V bodě 2 odst. 4 se doplňují nová slova, která znějí:

‚ISLAND: Tryggingastofnun ríkisins (Státní ústav sociálního zabezpečení), Reykjavík.

LICHTENŠTEJNSKO: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lichtenštejnská starobní, pozůstalostní a invalidní pojišťovna), Vaduz.

NORSKO: Rikstrygdeverket (Národní pojišťovací správa), Oslo.‘

3.69

32004 D 0325: Rozhodnutí č. 193 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 123).

3.70

32004 D 0327: Rozhodnutí č. 194 ze dne 17. prosince 2003 o jednotném uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 v členském státě pobytu (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 127).“

2.

Za bod 4.8 (doporučení č. 21) se vkládá nový bod, který zní:

„4.9

32004 H 0326: Doporučení č. 23 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 125).“

Článek 2

Znění rozhodnutí č. 192, č. 193 a č. 194 a doporučení č. 23 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (6).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 114.

(3)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 123.

(4)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 127.

(5)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 125.

(6)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/17


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 169/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 102/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí č. 195 ze dne 23. března 2004 o jednotném uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o zdravotní péči ve spojení s těhotenstvím a porodem (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 82, by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí č. 196 ze dne 23. března 2004 o výkladu čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 pro osoby, které potřebují dialýzu, a osoby, které potřebují kyslíkovou terapii (3), ve znění opravy v Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 83, by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha VI Dohody se mění takto:

1.

Znění bodů 3.47 (rozhodnutí č. 163) a 3.61 (rozhodnutí č. 183) se zrušují.

2.

Za bod 3.70 (rozhodnutí č. 194) se vkládají nové body, které znějí:

„3.71

32004 D 0481: Rozhodnutí č. 195 ze dne 23. března 2004 o jednotném uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EHS) č. 1408/71, pokud jde o zdravotní péči ve spojení s těhotenstvím a porodem (Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 133), ve znění opravy v Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 82.

3.72

32004 D 0482: Rozhodnutí č. 196 ze dne 23. března 2004 o výkladu čl. 22 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 1408/71 pro osoby, které potřebují dialýzu, a pro osoby, které potřebují kyslíkovou terapii (Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 135), ve znění opravy v Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 83.“

Článek 2

Znění rozhodnutí č. 195 a č. 196 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 133.

(3)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 135.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/19


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 170/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 149/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/332/ES ze dne 2. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 8a (rozhodnutí Komise 2003/564/ES) přílohy IX Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„8b.

32004 D 0332: Rozhodnutí Komise 2004/322/ES ze dne 2. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 39).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/332/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 39.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/21


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 171/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 158/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízením č. 261/2004 se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 295/91 (3), které je začleněno do Dohody a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XIII Dohody se mění takto:

1.

Za bod 68aa (nařízení Rady (ES) č. 2027/97) se vkládá nový bod, který zní:

„68ab.

32004 R 0261: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).“

2.

Znění bodu 68 (nařízení Rady (EHS) č. 295/91) se zrušuje.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 261/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 41.

(2)  Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 36, 8.2.1991, s. 5.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/23


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 172/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 135/2004 ze dne 24. září 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/224/ES ze dne 20. února 2004, kterým se stanoví pravidla pro podávání informací o plánech nebo programech požadovaných směrnicí Rady 96/62/ES, pokud se jedná o mezní hodnoty pro některé znečisťující látky ve vnějším ovzduší (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 21ah (rozhodnutí Komise 2004/279/ES) přílohy XX Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„21ai.

32004 D 0224: Rozhodnutí Komise 2004/224/ES ze dne 20. února 2004, kterým se stanoví pravidla pro podávání informací o plánech nebo programech požadovaných směrnicí Rady 96/62/ES, pokud se jedná o mezní hodnoty pro některé znečisťující látky ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 27).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V poznámkách k formuláři 1 v příloze rozhodnutí se za kód ‚Spojené království: UK‘ doplňují nové kódy, které znějí ‚, Island: IS, Lichtenštejnsko: LI, Norsko: NO‘.“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/224/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 64, 10.3.2005, s. 76.

(2)  Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 27.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/25


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 173/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 135/2004 ze dne 24. září 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/461/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví dotazník pro zpracování ročních zpráv o posuzování kvality vnějšího ovzduší podle směrnic Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 202, 7.6.2004, s. 63, by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutím 2004/461/ES se zrušuje rozhodnutí Komise 2001/839/ES (3), které je začleněno do Dohody a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XX Dohody se mění takto:

1.

Za bod 21ai (rozhodnutí Komise 2004/224/ES) se vkládá nový bod, který zní:

"21aj.

32004 D 0461: Rozhodnutí Komise 2004/461/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví dotazník pro zpracování ročních zpráv o posuzování kvality vnějšího ovzduší podle směrnic Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES (Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 84), ve znění opravy v Úř. věst. L 202, 7.6.2004, s. 63.

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Na konec formuláře 25b v příloze rozhodnutí se doplňují nové kódy, které znějí:

‚I

C

L

I

N

O‘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Znění bodu 21af (rozhodnutí Komise 2001/839/EHS) se zrušuje.

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/461/ES ve znění opravy v Úř. věst. L 202, 7.6.2004, s. 63, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 64, 10.3.2005, s. 76.

(2)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 84.

(3)  Úř. věst. L 319, 4.12.2001, s. 45.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/27


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 174/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 159/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2002/990/ES ze dne 17. prosince 2002, kterým se dále objasňuje příloha A nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o zásady měření cen a objemů v národních účtech (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 19dd (nařízení Komise (ES) č. 1889/2002) přílohy XXI Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„19de.

32002 D 0990: Rozhodnutí Komise 2002/990/ES ze dne 17. prosince 2002, kterým se dále objasňuje příloha A nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o zásady měření cen a objemů v národních účtech (Úř. věst. L 347, 20.12.2002, s. 42).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

a)

Island zavede nové zásady měření cen a objemů od roku 2006.

b)

Norsko zavede nové zásady měření cen a objemů takto:

i)

pro CPA 73 a 75 (Kolektivní služby) od roku 2005;

ii)

pro CPA 70 a 71 od roku 2006;

iii)

pro CPA 64, 66, 67, 72, 74, 75 (individuální) a 90 — 93 od roku 2007;

iv)

pro vývoz a dovoz zboží od roku 2006;

v)

pro vývoz a dovoz služeb od roku 2007.“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2002/990/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 43.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2002, s. 42.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/29


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 175/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 159/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 27 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002) přílohy XXI Dohody se doplňují nový nadpis a nový bod, které znějí:

STATISTIKA O INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

28.

32004 R 0808: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 808/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 102, 21.4.2005, s. 43.

(2)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/31


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 176/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXII Dohody byla změněna Dohodou o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru, podepsanou v Lucemburku dne 14. října 2003 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 707/2004 ze dne 6. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (3), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 10b (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002) přílohy XXII Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„10ba.

32003 R 1725: Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 261, 13.10.2003, s. 1), ve znění:

32004 R 0707: nařízení Komise (ES) č. 707/2004 ze dne 6. dubna 2004 (Úř. věst. L 111, 17.4.2004, s. 3).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1725/2003 a č. 707/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 261, 13.10.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 111, 17.4.2004, s. 3.

(4)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/33


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 177/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody a Protokol 4 k Dohodě o EHP o pravidlech původu

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 3 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 138/2004 ze dne 29. října 2004 (1).

(2)

Protokol 4 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 38/2003 ze dne 14. března 2003 (2).

(3)

Rozhodnutí Smíšeného výboru č. 140/2001 ze dne 23. listopadu 2001 (3) stanoví prodloužení přechodného období pro Lichtenštejnsko s ohledem na protokol 3 k Dohodě do 1. ledna 2005.

(4)

Rozhodnutí Smíšeného výboru č. 38/2003 ze dne 14. března 2003 stanoví prodloužení přechodného období pro Lichtenštejnsko s ohledem na určitá ustanovení protokolu 4 k Dohodě do 1. ledna 2005.

(5)

Na základě celní smlouvy ze dne 29. března 1923 tvoří Lichtenštejnské knížectví a Švýcarská konfederace celní unii.

(6)

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 (4) byla rozšířena na Lichtenštejnsko prostřednictvím Dodatkové dohody o platnosti Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací pro Lichtenštejnské knížectví ze dne 22. července 1972 (5).

(7)

Dne 26. října 2004 byla podepsána Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení vztahující se na zpracované zemědělské produkty (dále jen „pozměňující dohoda“), zejména protokol č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972.

(8)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 pozměňující dohody uvádí, že se Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací vztahuje rovněž na území Lichtenštejnského knížectví, pokud je zachována celní unie se Švýcarskem.

(9)

Příloha 2 pozměňující dohody nahrazuje protokol č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 novým protokolem č. 2.

(10)

Ustanovení čl. 1 odst. 3 nového protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 uvádí, že se ustanovení uvedeného protokolu vztahují rovněž na Lichtenštejnsko, pokud je Lichtenštejnsko osvobozeno od uplatňování protokolu 3 k Dohodě.

(11)

Vzhledem k tomu je vhodné změnit přechodné období pro Lichtenštejnsko týkající se neuplatňování protokolu 3 k Dohodě na trvalé ujednání a osvobodit Lichtenštejnsko od ustanovení protokolu 3.

(12)

Stejné řešení by mělo platit s ohledem na odchylku pro Lichtenštejnsko v čl. 2 odst. 2 protokolu 4 k Dohodě,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V čl. 1 odst. 2 protokolu 3 k Dohodě a čl. 2 odst. 2 protokolu 4 k Dohodě se zrušují slova „do 1. ledna 2005“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (6).

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 342, 18.11.2004, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 137, 5.6.2003, s. 46.

(3)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189.

(5)  Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 281.

(6)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/35


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 178/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a Protokol 23 (o spolupráci mezi kontrolními úřady) k Dohodě o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 21 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 130/2004 ze dne 24. září 2004 (1).

(2)

Protokol 23 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 130/2004 ze dne 24. září 2004.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Nařízením (ES) č. 773/2004 se zrušují nařízení Komise (ES) č. 3385/94 (3), (ES) č. 2842/98 (4) a (ES) č. 2843/98 (5), která jsou začleněna do Dohody a která by proto měla být v Dohodě zrušena,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 3 protokolu 21 k Dohodě se mění takto:

1.

Znění bodu 1 odst. 4 (nařízení Komise (ES) č. 3385/94) se nahrazuje tímto:

32004 R 0773: Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18).“

2.

Znění bodů 1 odst. 5 (nařízení Komise (ES) č. 2842/98), 1 odst. 15 (nařízení Komise (ES) č. 2842/98) a 1 odst. 16 (nařízení Komise (ES) č. 2843/98) se zrušují.

Článek 2

Za článek 10 protokolu 23 k Dohodě se vkládají nový nadpis a nový článek, které znějí:

PŘÍSTUP KE SPISU

Článek 10A

Poskytne-li kontrolní úřad přístup ke spisu stranám, jimž zaslal vyjádření námitek, nevztahuje se právo přístupu ke spisu na interní dokumenty jiného kontrolního úřadu nebo úřadů pro hospodářskou soutěž členských států ES a států ESVO. Právo přístupu ke spisu se rovněž nevztahuje na korespondenci mezi kontrolními úřady, mezi kontrolním úřadem a úřady pro hospodářskou soutěž členských států ES nebo států ESVO nebo mezi úřady pro hospodářskou soutěž členských států ES nebo států ESVO, je-li taková korespondence obsažena ve spisu příslušného kontrolního úřadu.“

Článek 3

Znění nařízení (ES) č. 773/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (6), nebo v den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2004 ze dne 24. září 2004 podle toho, které datum je pozdější.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 64, 10.3.2005, s. 57.

(2)  Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 377, 31.12.1994, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 354, 30.12.1998, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 354, 30.12.1998, s. 22.

(6)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/37


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 179/2004

ze dne 9. prosince 2004,

kterým se mění Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 171/2004 ze dne 3. prosince 2004 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (2) má za hlavní cíl zřízení a zachování vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v rámci Společenství.

(3)

Činnosti Evropské agentury pro bezpečnost letectví mohou ovlivnit úroveň bezpečnosti civilního letectví v rámci Evropského hospodářského prostoru.

(4)

Nařízení (ES) č. 1592/2002 by proto mělo být začleněno do Dohody, aby byla umožněna plná účast států ESVO v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XIII Dohody se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1592/2002 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 10. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Viz strana 21 tohoto Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 179/2004

Za bod 66m (nařízení Komise (ES) č. 1138/2004) v příloze XIII Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„66n.

32002 R 1592: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Nestanoví-li se níže jinak a bez ohledu na ustanovení protokolu 1 Dohody, rozumí se, že výrazy ‚členský stát‘ nebo ‚členské státy‘ uváděné v nařízení zahrnují kromě států uvedených v nařízení také státy ESVO. Uplatňuje se odstavec 11 protokolu 1.

b)

Pokud jde o státy ESVO, je-li to vhodné, je agentura případně nápomocna Kontrolnímu úřadu ESVO nebo Stálému výboru při výkonu jejich úkolů.

c)

Toto nařízení nelze vykládat tak, že pověřuje Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA), aby jednala jménem států ESVO v rámci mezinárodních dohod pro jiné účely než podporu při plnění jejich povinností podle těchto dohod.

d)

Článek 9 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se za slova ‚Společenstvím‘ vkládají slova ‚nebo státem ESVO‘,

ii)

v článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

‚Když Komise vyjednává se třetí zemí za účelem uzavření dohody, jež stanoví, že členský stát nebo agentura může vydávat osvědčení na základě osvědčení vydaných leteckými orgány třetí země, usiluje vždy o dosažení podobných dohod s danou třetí zemí pro státy ESVO. Státy ESVO se budou snažit uzavírat s třetími zeměmi dohody, které odpovídají dohodám Společenství s těmito zeměmi.‘.

e)

V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚5.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise se pro účely uplatňování nařízení vztahuje rovněž na veškeré dokumenty agentury týkající se států ESVO.‘.

f)

V čl. 12 odst. 2 písm. b) se doplňuje nová věta, která zní:

‚Agentura je rovněž nápomocna Kontrolnímu úřadu ESVO a nabízí mu stejnou podporu, pokud taková opatření a úkoly spadají podle Dohody do působnosti úřadu.‘.

g)

V čl. 12. odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

‚v oblasti působnosti vykonává funkce a úkoly vyplývající pro smluvní strany z použitelných mezinárodních smluv, zejména Chicagské úmluvy. Vnitrostátní letecké orgány států ESVO vykonávají pouze takové funkce a úkoly, které jsou uvedeny v tomto nařízení.‘.

h)

V článku 15 se první věta nahrazuje tímto:

‚S ohledem na výrobky, součásti a zařízení podle čl. 4 odst. 1, pokud je to vhodné a podle specifikace v Chicagské úmluvě nebo v jejích přílohách, vykonává agentura funkce a úkoly státu týkající se konstrukce, výroby nebo registrace, vztahují-li se na schválení konstrukce. Vnitrostátní letecké orgány států ESVO vykonávají pouze takové funkce a úkoly, které jsou jim podle tohoto článku přiděleny.‘.

i)

Článek 16 se mění takto:

V odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:

‚Agentura podává Kontrolnímu úřadu ESVO zprávu o normalizačních inspekcích ve státě ESVO.‘.

V odstavci 3 se doplňuje nová věta, která zní:

‚Pokud jde o státy ESVO, je agentura konzultována Kontrolním úřadem ESVO.‘.

j)

V článku 20 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚4.

Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství může výkonný ředitel agentury zaměstnávat na základě smluv příslušníky států ESVO, kteří v plném rozsahu požívají občanská práva.‘

k)

V článku 21 se doplňuje nová věta, která zní:

‚Státy ESVO použijí na agenturu a její pracovníky protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství a použitelná pravidla přijatá v souladu s protokolem.‘.

l)

V čl. 23 odst. 1 se po slově ‚Společenství‘ vkládají slova

‚a v islandském a norském jazyce‘.

m)

V čl. 24 odst. 2 písm. c) se vkládá nové písmeno, které zní:

‚ca)

Souhrnná zpráva a plán práce agentury podle písmen b) a c) se předloží Kontrolnímu úřadu ESVO.‘

n)

V článku 25 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚3.

Státy ESVO se plně podílejí na činnosti správní rady a v rámci rady mají stejná práva a povinnosti jako členské státy EU, s výjimkou hlasovacího práva.‘

o)

V článku 32 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚6.

Příslušníci států ESVO mohou být ustanoveni členy a rovněž předsedy odvolacích senátů. Při přípravě seznamu osob uvedeného v odstavci 3 zváží Komise vhodné osoby rovněž z řad příslušníků států ESVO.‘

p)

V čl. 45 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

‚Pokud jde o státy ESVO, je agentura nápomocna Kontrolnímu úřadu ESVO při výkonu výše uvedených úkolů.‘.

q)

V článku 48 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚8.

Státy ESVO se podílejí na příspěvku Společenství uvedeném v odst. 1 první odrážce. Pro tento účel se použijí obdobně postupy uvedené v čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody a protokolu 32 k Dohodě.‘.

r)

V článku 54 se doplňují nové odstavce, které znějí:

‚6.

Státy ESVO se plně podílejí na činnosti výboru zřízeného odstavcem 1 a v rámci tohoto výboru mají stejná práva a povinnosti jako členské státy ES, s výjimkou hlasovacího práva.

7.

Neexistuje-li dohoda mezi Společenstvím a výborem, může o dané záležitosti rozhodnout Rada a státy ESVO pak mohou tuto záležitost projednat ve Smíšeném výboru EHP v souladu s článkem 5 Dohody.‘“.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/42


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 180/2004

ze dne 16. prosince 2004

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Je vhodné povzbudit přiměřenou spolupráci smluvních stran Dohody ve věcech zahrnutých do činností společného podniku Galileo, zřízeného nařízením Rady (ES) č. 876/2002 ze dne 21. května 2002 (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto spolupráci,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V článku 1 (Výzkum a technický rozvoj) protokolu 31 k Dohodě se za odstavec 7 doplňuje nový odstavec, který zní:

„8.

Smluvní strany podpoří přiměřenou spolupráci mezi příslušnými organizacemi, institucemi a dalšími subjekty na svém území, kde by to přispělo k posílení a rozšíření spolupráce ve věcech zahrnutých do činností společného podniku Galileo (3).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 138, 28.5.2002, s. 1.

(3)  32002 R 0876: Nařízení Rady (ES) č. 876/2002 ze dne 21. května 2002 o zřízení společného podniku Galileo.“

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/44


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 181/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 117/2004 ze dne 6. srpna 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2004/ES ze dne 31. března 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 508/2000/ES o programu Kultura 2000 (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2005,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

„—

32004 D 0626: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2004/ES ze dne 31. března 2004 (Úř. věst. L 99, 3. 4. 2004, s. 3).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 64, 10.3.2005, p. 5.

(2)  Úř. věst. L 99, 3.4.2004, s. 3.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/46


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 182/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 115/2004 ze dne 6. srpna 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a na podporu určitých činností v této oblasti (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci s účinkem od 1. ledna 2005,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V protokolu 31 k Dohodě se článek 4 mění takto:

1.

V úvodní větě odstavce 2h se slova „tohoto programu“ nahrazují slovy „těchto programů“.

2.

V odstavci 2h se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 D 0791: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a na podporu určitých činností v této oblasti (Úř. věst. L 138, 30. 4. 2004, s. 31).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Státy ESVO se účastní akcí 2, 3A, 3B a 3C programu.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 64, 10.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 31.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


26.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/48


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 183/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 115/2004 ze dne 6. srpna 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 790/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti mládeže (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2005,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V protokolu 31 k Dohodě se článek 4 mění takto:

1.

Za odstavec 2j se vkládá nový odstavec, který zní:

„2k.

Státy ESVO se od 1. ledna 2005 účastní tohoto programu:

32004 D 0790: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 790/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti mládeže (Úř. věst. L 138, 30. 4. 2004, s. 24).“

2.

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„Státy ESVO finančně přispívají na programy a akce uvedené v odstavcích 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j a 2k podle čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody* (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 64, 10.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 24.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.