ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 119

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
11. května 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 707/2005 ze dne 10. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 708/2005 ze dne 10. května 2005, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (CHOP)

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 709/2005 ze dne 10. května 2005 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 710/2005 ze dne 10. května 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

9

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2005 o jmenování tří lotyšských členů Výboru regionů

11

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (oznámeno pod číslem K(2005) 1355)

13

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

11.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 707/2005

ze dne 10. května 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 10. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


11.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 708/2005

ze dne 10. května 2005,

kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého označení původu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (CHOP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na článek 9 a čl. 6 odst. 3 a 4 druhou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 byla žádost Portugalska o změnu údaje uvedeného ve specifikaci chráněného označení původu „Azeites do Norte Alentejano“ zapsaném v nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92, tyto změny musí být zapsány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace označení původu „Azeites do Norte Alentejano“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Konsolidovaný výkaz obsahující hlavní údaje specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1345/2004 (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 14).

(3)  Úř. věst. C 262, 31.10.2003, s. 17 („Azeites do Norte Alentejano“).


PŘÍLOHA I

PORTUGALSKO

„Azeites do Norte Alentejano“

Provedené změny:

kapitola specifikací:

Název

Image

Popis

Image

Zeměpisná oblast

Důkaz původu

Způsob produkce

Souvislost

Označení etiketou

Národní požadavky

Změny:

Popis– Olivový olej Alentejo du Nord je mírně hustý žlutozelený olivový olej s ovocným aroma, který splňuje minimální kritérium 6,5 extra panenských olivových olejů a 6,0 panenských olivových olejů.

Při důkladném zkoumání charakteristik tohoto olivového oleje se projevila nutnost opravit některé z jeho parametrů: Delta K, triglyceridy LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; mastné kyseliny C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 a C18:3; trans forem mastných kyselin, cholesterol, kampestanol a delta 7-estigmasterol.

K povoleným odrůdám se doplňují místní odrůdy Carrasquenha, Redondil a Azeiteira (nebo Azeitoneira).

Zeměpisná oblast– rozšíření zeměpisné oblasti produkce na obce Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (freguesias de Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede a S. Bento do Mato) a Mourão (freguesias de Luz a Mourão), protože:

v těchto obcích a freguesias jsou stejné půdně klimatické podmínky,

zde vyprodukovaný olivový olej má stejné fyzikální, chemické a organoleptické vlastnosti jako olej vyprodukovaný v uvedené zeměpisné oblasti,

obyvatelé těchto obcí jsou dědici stejných zvyků a stejných poctivých a dlouhodobých dovedností jako obyvatelé zbývající části oblasti.


PŘÍLOHA II

Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92

„AZEITES DO NORTE ALENTEJANO“

(Č. ES: PO/0266/24.1.1994)

CHOP (X) CHZO ( )

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely. Úplné údaje, zejména o producentech produktů s dotyčným CHOP A CHZO, naleznete v úplném znění specifikace, které je možné získat na vnitrostátní úrovni nebo od útvarů Evropské komise (1).

1.

   Příslušný orgán členského státu

Název

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresa

:

Av. Afonso Costa, 3 P — 1949-002 Lisboa

Telefon

:

(351-21) 844 22 00

Fax

:

(351-21) 844 22 02

E-mail

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Skupina

2.1.

Název

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2.

Adresa

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Telefon

:

(351-245) 33 10 64

Fax

:

(351-245) 20 75 21

E-mail

:

aadp1@iol.pt

2.3.

Složení

:

producenti/zpracovatelé (X) ostatní ( )

3.

   Druh produktu Třída 1.5 – Oleje a tuky – olivový olej

4.

   Popis specifikace (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1.   Název: „Azeites do Norte Alentejano“

4.2.   Popis: Označením „Azeite do Norte Alentejano“ se označuje olejnatá kapalina získaná mechanicky z plodů poté, co od rostlin byla oddělena zbytková voda i části slupky, dužiny a pecky odrůd Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira nebo Azeitoneira, Blanqueta nebo Branquita a Cobrançosa druhu Olea europea sativa, které jsou z plodů vyprodukovaných v olivových hájích ve výše popsaných zeměpisných oblastech a jejichž zpracování a balení probíhá v této oblasti.

Olivy Alentejo du Nord jsou mírně silné, žlutozelené, mají ovocné aroma a splňují minimální kritérium 6,5 extra panenských olivových olejů a 6,0 panenských olivových olejů.

4.3.   Zeměpisná oblast: Oblast omezená na obce Alandroal, Borba, Estremoz, na freguesias de Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede a S. Bento do Mato obce Évora, na freguesias de Luz et Mourão obce Mourão, na obce Redondo, Reguengos de Monsaraz a Vila Viçosa obvodu Évora, na obce Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre a Sousel obvodu Portalegre.

4.4.   Důkaz původu: Původ daný používáním zejména vzhledem k regionální kulinářské tradici a dlouhodobých dovedností.

Při produkci těchto olivových olejů mohou zpracovatelé používat výlučně olivy od zapsaných zpracovatelů a povolené odrůdy.

Pro každý subjekt schválený řídící skupinou CHOP je veden aktualizovaný popisný rejstřík, který obsahuje informace o původu používaných oliv, skutečných podmínkách produkce/přijímání a platných technologických podmínkách.

Tento denní registr musí uvádět jméno dodavatelů oliv, množství přijatá od každého producenta a vyprodukované množství olivového oleje.

Odrůdy musí být zapsány pěstiteli oliv nebo jejich zástupci (družstev).

Producenti musejí mít a aktualizovat rejstřík, ve kterém jsou uvedena množství oliv určená k výrobě olivového oleje, který je označen CHOP Norte Alentejano.

4.5.   Způsob produkce: Produkt se získá smíšením množství získaných z výše uvedených odrůd v následujících poměrech:

Vzhledem ke zvláštním podmínkám obcí Campo Maior a Elvas (velice vhodným na produkci konzervovaných oliv) je výjimečně povoleno, aby ve zbývajících malých oblastech olivových hájů určených na olivový olej byly použity výše uvedené odrůdy, ale v následujících poměrech:

Odrůda Picual je v každém případě zakázána, přesto mohou být použity ostatní tradiční odrůdy, v poměru nejvýše 5 %, pokud jsou povoleny skupinou producentů spravujících CHOP.

Plody musí být sbírány v ideálním stavu zralosti, olivy sebrané ze země nemohou být použity pro výrobu oleje, který má toto označení původu, doprava probíhá v bednách, které lze naskládat na sebe a je nutno brát v úvahu nutnost větrání.

Odrůdy musejí být zapsány pěstiteli oliv nebo jejich zástupci a lisy mohou v rámci této produkce přijímat výlučně olivy od zapsaných zpracovatelů a povolených odrůd, za bezvadných hygienických a zdravotních podmínek.

Teplota hmoty v mlýnu nebo v usazovací nádrži i teplota směsi voda/olej v odstředivce nesmí v žádném případě přesáhnout 35 °C.

Protože se olivový olej může mísit, aby tedy nemohlo dojít k jakékoli ztrátě zpětné vysledovatelnosti při kontrole, balení mohou provádět pouze řádně schválené subjekty v oblasti původu a tak, aby byla zajištěna jakost a pravost produktu a aby spotřebitel nebyl uveden v omyl. Balí se do inertních neškodných nepropustných obalů, které splňují všechny hygienické a zdravotní podmínky.

4.6.   Souvislost: Zvláštní vlastnosti těchto olivových olejů vycházejí z půdně klimatických podmínek tohoto regionu.

4.7.   Kontrolní subjekt

Název

:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adresa

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Telefon

:

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Fax

:

(351-245) 20 75 21

E-mail

:

aadp1@iol.pt

4.8.   Označování: Povinně musí být uvedeno označení „AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida“, logo schválené řídící skupinou CHOP pro olivové oleje Alentejo du Nord i schválené logo Společenství pro CHOP.

4.9.   Vnitrostátní požadavky:


(1)  Evropská komise – Generální ředitelství zemědělství oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů – B-1049 Brusel.


11.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 709/2005

ze dne 10. května 2005

o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č.1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality a pro zmrazené buvolí maso (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 4 a 5 podmínky pro žádosti o udělení dovozních licencí pro maso uvedené v čl. 2 písm. f) tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 2 písm. f) množství čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího a telecího masa vysoké kvality které odpovídá definici stanovené vestejném ustanovení, které může být v období od 1. července 2004 do 30. června 2005 za zvláštních podmínek dovezeno, na 11 500 tun.

(3)

Je třeba připomenout, že licence, které jsou předmětem tohoto nařízení, mohou být použity po celou dobu jejich platnosti pouze za předpokladu, že splňují podmínky veterinární hygieny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o udělení dovozní licence pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality dle čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 936/97 podané v období od 1. do 5. května 2005 se vyhovuje.

2.   Žádosti o licence mohou být v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 936/97 podány během prvních pěti dnů měsíce června 2005 pro množství 10 240,847 tun.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 11. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).


11.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 710/2005

ze dne 10. května 2005,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 2 a článek 3 nařízení (EHS) č. 4088/87 určují, že se ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže stanoví vždy jednou za dva týdny na dobu dvou týdnů. Podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství (2), se tyto ceny stanoví pro období dvou po sobě následujících týdnů na základě vážených cen poskytnutých členskými státy.

(2)

Tyto ceny je třeba stanovit co nejrychleji, aby mohla být určena výše příslušného cla.

(3)

S ohledem na přistoupení Kypru do Evropské unie 1. května 2004 by neměla být stanovena dovozní cena pro tento stát.

(4)

S ohledem na smlouvy přijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 3 k dohodě o přidružení mezi ES a Marokem (4), a rozhodnutím Rady 2005/4/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou (5) by neměly být nadále stanovovány dovozní ceny pro Izrael, Maroko a západní břeh Jordánu a pásmo Gazy.

(5)

Komise musí přijmout tato opatření v období mezi dvěma zasedáními Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 4088/87 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení pro období od 11. do 25. května 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 4.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kusů)

Období: od 11. do 25. května 2005

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Jordánsko


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

11.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/11


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. dubna 2005

o jmenování tří lotyšských členů Výboru regionů

(2005/368/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh lotyšské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. ledna 2002 vydala Rada rozhodnutí 2002/60/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů pro období od 26. ledna 2002 do 25. ledna 2006 (1).

(2)

Po skončení funkčního období Andrise JAUNSLEINISE, Jānise KALNAČSE a Arvīdse KUCINSE, které bylo Radě oznámeno dne 6. dubna 2005, se uvolnila tři místa členů Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenováni členy pro zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2006:

pan Andris ELKSNĪTIS

Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs

(předseda Městské rady Dobele),

pan Edmunds KRASTIŅŠ

Rīgas domes deputāts

(člen Městské rady Rigy),

pan Tālis PUĶĪTIS

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

(předseda Siguldského svazu obcí).

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 26. dubna 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komise

11.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. května 2005,

kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

(oznámeno pod číslem K(2005) 1355)

(2005/369/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 12 odst. 1 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možné učinit údaje členských států srovnatelnými, je třeba harmonizovat způsob výpočtu v souladu s cíli uvedenými v čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES, pokud jde o prezentaci.

(2)

Aby bylo možné dosáhnout rovnováhy mezi nebezpečím nepřesností a administrativní zátěží vyplývající ze snahy získat přesné informace, měly by být členské státy oprávněny používat odhady při stanovování množství materiálů a konstrukčních částí odpadních elektrických a elektronických zařízení, která jsou využita, opětovně použita nebo recyklována.

(3)

Podle čl. 6 odst. 5 směrnice 2002/96/ES může být zpracování provedeno i mimo území dotyčného členského státu nebo mimo území Společenství, pokud se přeprava odpadu uskuteční v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (2). Členské státy, které zasílají odpadní elektrická a elektronická zařízení za účelem zpracování do jiných členských států nebo je vyvážejí za stejným účelem do třetích zemí, by měly být oprávněny započítat vyvezené množství do cílů stanovených v čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES, pokud však sběr odpadu provedl vyvážející členský stát.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS (3),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy podávají informace požadované podle čl. 12 odst. 1 směrnice 2002/96/ES ve formátech stanovených v tabulce 1 přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Členské státy dokládají soulad s kvótami využití, opětovného použití a recyklace stanovenými v čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES vyplněním tabulky 2 v příloze tohoto rozhodnutí.

Při vyplňování této tabulky členské státy mohou použít odhad ohledně průměrného procentního podílu opětovně použitých, recyklovaných a využitých materiálů, jako jsou kovy, sklo a plast a konstrukční části odpadních elektronických a elektrických zařízení.

2.   Pokud je odpadní elektrické a elektronické zařízení vyváženo za účelem zpracování do třetí země nebo zasláno za stejným účelem do jiného členského státu v souladu s čl. 6 odst. 5 směrnice 2002/96/ES, může je do cílů stanovených v čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice započítat pouze členský stát, který provedl sběr dotyčných OEEZ a vyvezl je.

3.   Členské státy stanoví, zda je kromě dokladu vyžadovaného podle čl. 6 odst. 5 druhého pododstavce směrnice 2002/96/ES nutný ještě další písemný doklad.

Článek 3

Při zasílání tabulek 1 a 2 přílohy Komisi členské státy Komisi poskytnou rovněž podrobný popis způsobu, jakým byly údaje shromážděny, a podají vysvětlení použitých odhadů a použité metodiky.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. května 2005.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24. Směrnice ve znění směrnice 2003/108/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 106).

(2)  Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Tabulka 1

Sebraná a vyvezená odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) (články 5 a 12 směrnice 2002/96/ES)

Číslo sloupce

1

2

3

4

5

6

7

Kategorie produktu

Uvedeno na trh

Sebráno z domácností

Sebráno odjinud než z domácností

Sebraná OEEZ celkem

Zpracováno v dotčeném členském státu

Zpracováno v jiném členském státu

Zpracováno mimo ES

Celková hmotnost (1)

v tunách

Celková hmotnost

v tunách

Celková hmotnost

v tunách

Celková hmotnost

v tunách

Celková hmotnost

v tunách

Celková hmotnost

v tunách

Celková hmotnost

v tunách

1.

Velké spotřebiče pro domácnost

 

 

 

 

 

 

 

2.

Malé spotřebiče pro domácnost

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

 

 

 

 

 

 

 

4.

Spotřební elektronika

 

 

 

 

 

 

 

5.

Osvětlovací zařízení

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Výbojky

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektrické a elektronické nástroje

 

 

 

 

 

 

 

7.

Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

 

 

 

 

 

 

 

8.

Zdravotnické prostředky

 

 

 

 

 

 

 

9.

Pístroje pro monitorování a kontrolu

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automaty

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2

Využití, recyklace a opětovné použití, cíle (čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES)

Číslo sloupce

1

2

3

4

5

Kategorie výrobku

Využití

Míra využití

Opětovné použití a recyklace

Míra opětovného použití a recyklace

OEEZ opětovně použitá jako celá zařízení

Celková hmotnost (2)

v tunách

%

Celková hmotnost

v tunách

%

Celková hmotnost

v tunách

1.

Velké spotřebiče pro domácnost

 

 

 

 

 

2.

Malé spotřebiče pro domácnost

 

 

 

 

 

3.

Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

 

 

 

 

 

4.

Spotřební elektronika

 

 

 

 

 

5.

Osvětlovací zařízení

 

 

 

 

 

5a.

Výbojky

nehodí se

nehodí se

 

 

 

6.

Elektrické a elektronické nástroje

 

 

 

 

 

7.

Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

 

 

 

 

 

8.

Zdravotnické prostředky

 

 

 

 

 

9.

Přístroje pro monitorování a kontrolu

 

 

 

 

 

10.

Automaty

 

 

 

 

 

Poznámky: V šedých polích je vyplnění údajů dobrovolné.


(1)  Není-li to možné, uveďte počet.

(2)  Není-li to možné, uveďte počet.