ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 110

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
30. dubna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 674/2005 ze dne 29. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 675/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 676/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 677/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 678/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 679/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 680/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 54/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 681/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, pokud jde o podmínky obdržení plateb na plochu za len pěstovaný na vlákno

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 682/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 162. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 683/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 162. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 684/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 81. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 685/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 334. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 686/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 18. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 687/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 17. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 688/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. května 2005

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 689/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se pro období od 1. do 31. května 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 690/2005 ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 691/2005 ze dne 29. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004

35

 

*

Směrnice Komise 2005/31/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami ( 1 )

36

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

40

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2005, kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, zda Maďarská republika přijala v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 uvedené smlouvy účinná opatření

42

 

 

Komise

 

*

Rohodnutí Komise ze dne 10. prosince 2003 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHS (Případ KOMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy) (oznámeno pod číslem K(2003) 4570 v konečném znění a oprava tiskové chyby K(2004) 4)

44

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2004 o systému podpor, které Španělsko zamýšlí poskytnout společnostem pro produkci olivového oleje z pokrutin – Státní pomoc C 21/02 (ex NN 14/02) (oznámeno pod číslem K(2004) 1635)

48

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o režimu podpor zavedeném Španělským královstvím ve prospěch letecké společnosti Intermediación Aérea SL (oznámeno pod číslem K(2004) 3938)  ( 1 )

56

 

*

Rozhodnutí výboru č. 2/2005 ze dne 30. března 2005 zřízeného podle dohody o vzájemném uznávání mezi ES a Švýcarskou konfederací o změně kapitoly 3 přílohy 1

78

 

*

Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

80

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava přílohy nařízení Komise (ES) č. 663/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (Úř. věst. L 108, 29.4.2005)

81

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 673/2005

ze dne 25. dubna 2005

o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Orgán pro řešení sporů (dále jen „DSB“) Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) dne 27. ledna 2003 přijal zprávu Odvolacího orgánu (1) a zprávu skupiny odborníků (2), jak byla potvrzena zprávou Odvolacího orgánu, se zjištěním, že zákon o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, dále jen „CDSOA“) je neslučitelný se závazky USA podle dohod WTO.

(2)

Vzhledem k tomu, že USA neuvedly své právní předpisy do souladu s uvedenými dohodami, Společenství požádalo DSB o povolení pozastavit vůči USA používání celních koncesí a souvisejících závazků podle Všeobecné dohody o clech a obchodu (dále jen „GATT“) z roku 1994 (3). USA podaly námitku proti rozsahu pozastavení celních koncesí a souvisejících závazků a záležitost byla předložena k rozhodčímu řízení.

(3)

Rozhodce dne 31. srpna 2004 určil, že zrušení nebo zmenšení výhod způsobené každoročně Společenství představuje 72 % částek vyplacených podle CDSOA, týkajících se antidumpingových a vyrovnávacích cel zaplacených za dovozy ze Společenství v posledním roce, za který v té době byly k dispozici údaje, jak je zveřejnily orgány USA. Rozhodce dospěl k závěru, že pozastavení koncesí nebo jiných závazků ze strany Společenství ve formě uložení dodatečných dovozních cel nad základní sazbu cla na seznam produktů pocházejících z USA s celkovou roční hodnotou obchodu nepřekračující výši zrušení nebo zmenšení výhod by bylo v souladu s pravidly WTO. DSB v souladu s rozhodnutím rozhodce udělil dne 26. listopadu 2004 povolení pozastavit vůči USA používání celních koncesí a souvisejících závazků podle GATT z roku 1994.

(4)

Vyplacené částky podle CDSOA v posledním roce, za který jsou údaje k dispozici, se týkají rozdělení antidumpingových a vyrovnávacích cel vybraných v průběhu rozpočtového roku 2004 (od 1. října 2003 do 30. září 2004). Na základě údajů zveřejněných Úřadem Spojených států amerických pro cla a ochranu hranic je výše zrušení nebo zmenšení výhod pro Společenství vypočtena na částku 27,81 miliónů USD. Společenství proto může pozastavit používání celních koncesí vůči USA v odpovídající výši. Dopad 15 % dodatečného valorického dovozního cla na dovoz produktů uvedených v příloze I, pocházejících z USA, představuje v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu, která nepřesahuje 27,81 miliónů USD. Ve vztahu k těmto produktům by Společenství mělo pozastavit od 1. května 2005 používání svých celních koncesí vůči USA.

(5)

Jestliže nebudou rozhodnutí a doporučení DSB nadále plněna, měla by Komise každoročně upravit rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod, které v daném období způsobí CDSOA Společenství. Komise by měla upravit seznam v příloze I nebo sazbu dodatečných dovozních cel tak, aby dopad dodatečných cel na dovoz vybraných produktů z USA představoval v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu nepřesahující výši zrušení nebo zmenšení výhod.

(6)

Komise by měla dodržovat následující kritéria:

a)

Komise by měla změnit sazbu dodatečných dovozních cel, pokud nelze rozsah pozastavení upravit na úroveň zrušení nebo zmenšení výhod doplněním produktů do seznamu v příloze I nebo jejich odstraněním z tohoto seznamu. Jinak by Komise měla doplnit produkty do seznamu v příloze I, pokud se rozsah pozastavení zvýší, nebo produkty z tohoto seznamu odstranit, pokud se rozsah pozastavení sníží.

b)

Jestliže se produkty doplňují, měla by Komise automaticky vybírat produkty ze seznamu v příloze II podle pořadí, ve kterém jsou produkty uvedeny. Následně by Komise měla rovněž změnit seznam v příloze II odstraněním produktů, které doplnila do seznamu v příloze I.

c)

Jestliže se produkty odstraňují, měla by Komise nejprve odstranit produkty, které byly do seznamu v příloze I doplněny následně. Teprve poté by Komise měla odstranit produkty, které jsou na seznamu v příloze I uvedeny v současné době, a to podle pořadí na tomto seznamu.

(7)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(8)

Aby se zabránilo obcházení dodatečného cla, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní koncese a související závazky Společenství podle GATT z roku 1994 se pozastavují pro produkty pocházející ze Spojených států amerických, uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty pocházející ze Spojených států amerických, uvedené v příloze I tohoto nařízení, se ukládá dodatečné valorické clo ve výši 15 % ke clům uplatňovaným podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (5).

Článek 3

1.   Komise každý rok upraví rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod způsobeného Společenství v daném období zákonem Spojených států amerických o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, CDSOA). Komise změní sazby dodatečných cel nebo seznam v příloze I za těchto podmínek:

a)

úroveň zrušení nebo zmenšení výhod se rovná 72 % částek vyplacených podle CDSOA, týkajících se antidumpingových a vyrovnávacích cel zaplacených za dovozy ze Společenství v posledním roce, za který v té době byly k dispozici údaje, jak je zveřejnily orgány USA;

b)

změna se provede tak, aby účinek dodatečného dovozního cla na dovoz vybraných produktů pocházejících z USA představoval v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu nepřesahující úroveň zrušení nebo zmenšení výhod;

c)

s výjimkou okolností uvedených v písmeni e), zvýší-li se rozsah pozastavení, doplní Komise produkty do seznamu v příloze I. Tyto produkty vybere ze seznamu v příloze II podle pořadí v uvedeném seznamu;

d)

s výjimkou okolností uvedených v písmeni e), sníží-li se rozsah pozastavení, produkty se ze seznamu v příloze I odstraní. Komise nejprve odstraní produkty, které jsou v současné době na seznamu v příloze II a které byly do seznamu v příloze I doplněny následně. Teprve poté Komise odstraní produkty, které jsou v současné době na seznamu v příloze I, a to podle pořadí na tomto seznamu;

e)

Komise změní sazbu dodatečného cla, pokud nelze rozsah pozastavení upravit na úroveň zrušení nebo zmenšení výhod doplněním produktů do seznamu v příloze I nebo jejich odstraněním z tohoto seznamu.

2.   Doplňují-li se produkty na seznam v příloze I, změní Komise současně seznam v příloze II tak, že z něj tyto produkty odstraní. Pořadí produktů zbývajících na seznamu v příloze II se nemění.

3.   Rozhodnutí podle tohoto článku se přijmou postupem podle čl. 4 odst. 2.

Článek 4

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 5

Původ jakýchkoli produktů, na které se vztahuje toto nařízení, se určí v souladu s nařízením (EHS) č. 2913/92.

Článek 6

1.   Dodatečné clo se nevztahuje na produkty uvedené v příloze I, na které byla před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost vydána dovozní licence s osvobozením od cla nebo snížením cla.

2.   Dodatečné clo se nevztahuje na produkty uvedené v příloze I, u kterých lze prokázat, že ke dni použitelnosti tohoto nařízení byly na cestě do Společenství a jejichž místo určení nelze změnit.

3.   Dodatečné clo se nevztahuje na produkty uvedené v příloze I, které jsou podle nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (6) osvobozeny od dovozního cla.

4.   Produkty uvedené v příloze I lze propustit do celního režimu „přepracování pod celním dohledem“ podle čl. 551 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7), pouze v případě, že Výbor pro celní kodex přezkoumal hospodářské podmínky, ledaže jsou produkty a operace uvedeny v příloze 76 části A uvedeného nařízení.

Článek 7

Rada rozhodne kvalifikovanou většinou na návrh Komise o zrušení tohoto nařízení, jakmile Spojené státy americké plně provedou doporučení Orgánu pro řešení sporů WTO.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. dubna 2005.

Za Radu

J. ASSELBORN

předseda


(1)  Spojené státy – zákon o kompenzacích (Byrdův dodatek), zpráva Odvolacího orgánu (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16. ledna 2003).

(2)  Spojené státy – zákon o kompenzacích (Byrdův dodatek), zpráva skupiny odborníků (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16. září 2002).

(3)  Spojené státy – zákon o kompenzacích (Byrdův dodatek), odvolání se Evropských společenství na článek 22.2 DSU (WT/DS217/22, 16. ledna 2004).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

(6)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

Produkty, na které budou uplatněna dodatečná cla, jsou identifikovány podle osmimístných kódů kombinované nomenklatury. Popis produktů zařazených do těchto kódů se nachází v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1).

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 493/2005 (Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1).


PŘÍLOHA II

Produkty uvedené v této příloze jsou identifikovány osmimístnými kódy kombinované nomenklatury. Popis produktů zařazených to těchto kódů se nachází v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 20 10

 

9403 70 90

 

6110 90 10

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 12 10

 

6110 11 10

 

6110 30 10

 

6110 12 90

 

6110 20 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 90 90

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 20 99

 

6110 20 91

 

9608 10 10

 

6402 19 00

 

6404 11 00

 

6403 19 00

 

6105 20 90

 

6105 20 10

 

6106 10 00

 

6206 40 00

 

6205 30 00

 

6206 30 00

 

6105 10 00

 

6205 20 00

 

9406 00 11

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31

 

6204 62 31


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 674/2005

ze dne 29. dubna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

129,0

204

96,7

212

124,2

999

116,6

0707 00 05

052

136,1

204

74,1

999

105,1

0709 90 70

052

96,0

204

44,2

999

70,1

0805 10 20

052

43,9

204

43,2

212

61,2

220

48,4

388

74,0

400

49,5

624

59,1

999

54,2

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

59,5

400

54,2

528

63,0

624

71,0

999

59,9

0808 10 80

388

90,7

400

103,0

404

95,1

508

85,5

512

71,9

524

52,9

528

69,5

720

72,7

804

90,4

999

81,3

0808 20 50

388

89,7

512

71,0

528

66,3

720

49,0

999

69,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 675/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,07

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,54

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

6,95

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,42

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,01

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 676/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 (3) stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle jejich místa určení.

(4)

Opravnou částku je třeba stanovit zároveň s náhradou a dle stejného postupu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma stanoveními změnit.

(5)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

5

1. období

6

2. období

7

3. období

8

4. období

9

5. období

10

6. období

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 10,00

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 20,00

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 40,00

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.

C02

:

Alžírsko, Saúdská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Katar, Sýrie, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všechny třetí země s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska, Švýcarska a Lichtenštejnska.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 677/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995 o určitých prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle země jejich určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto předpisů v současné situaci na trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 se stanovují ve výši uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 678/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 (3) stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

5

1. období

6

2. období

7

3. období

8

4. období

9

5. období

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

6. období

11

7. období

12

8. období

1

9. období

2

10. období

3

11. období

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 679/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1) a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne 21. října 1974, týkající se financování výdajů vzniklých v souvislosti s dodávkou zemědělských produktů jako potravinové pomoci (3) ze strany Společenství, stanoví, že část výdajů odpovídající dle pravidel Společenství vývozním náhradám pro dané produkty je třeba naúčtovat Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu, oddělení záruk.

(2)

Za účelem jednoduššího stanovení a řízení rozpočtu pro opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci a ve snaze informovat členské státy o míře účasti Společenství na financování vnitrostátních opatření potravinové pomoci je třeba určit výši náhrad poskytovaných pro tato opatření.

(3)

Obecná a prováděcí pravidla stanovená článkem 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článkem 13 nařízení (ES) č. 3072/95 pro vývozní náhrady jsou přiměřeně použitelná pro výše uvedená opatření.

(4)

Specifická kritéria, která je třeba vzít v úvahu při výpočtu vývozní náhrady pro rýži, jsou definována v článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

U vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci prováděných v rámci mezinárodních dohod nebo jiných doplňkových programů, jakož i v rámci ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek, se náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže stanovují podle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Úř. věst. L 288, 25.10.1974, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

(v EUR/t)

Kód produktu

Výše náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

8,07

1101 00 15 9130

7,54

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,95

1102 20 10 9400

49,67

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

74,50

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktů jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 680/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 54/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (2), stanoví mimo jiné pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v zásobách intervenčních agentur.

(2)

Je třeba zahájit v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1623/200 nabídková řízení na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití s cílem snížit zásoby vinného alkoholu ve Společenství a umožnit provedení menších průmyslových projektů nebo zpracování takového alkoholu na zboží určené k vývozu pro průmyslové využití. Vinný alkohol původem ze Společenství, který je uskladněn v členských státech, se skládá z množství získaných destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. ledna 1999 podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (3) musejí být prodejní ceny a jistoty vyjádřené v eurech a platby musejí být prováděny v eurech.

(4)

Je třeba stanovit minimální ceny pro podávání nabídek, rozdělené podle typu konečného použití.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se nabídkové řízení č. 54/2005 ES na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití. Alkohol pochází z destilace podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je ve skladech francouzské intervenční agentury.

K prodeji je nabízeno 130 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových. Čísla nádob, místa uskladnění a objem alkoholu o 100 % objemových v každé nádobě jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prodej se uskuteční v souladu s články 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.

Článek 3

1.   Nabídky se doručí intervenční agentuře, v níž je uskladněn dotyčný alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

tel.: (33-5) 57 55 20 00

telex: 57 20 25

fax: (33-5) 57 55 20 59

nebo se zašlou na její adresu doporučeným dopisem.

2.   Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž je na vnitřní obálce uvedeno „Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 54/2005 ES pro nová průmyslová použití“ a na vnější obálce je uvedena adresa dotyčné intervenční agentury.

3.   Nabídky musejí být intervenční agentuře doručeny nejpozději dne 17. května 2005 ve 12:00 hodin bruselského času.

4.   Ke všem nabídkám musí být přiložen doklad o složení nabídkové jistoty 4 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u dotyčné intervenční agentury.

Článek 4

Minimální ceny, které lze nabídnout, jsou 10,30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě pekařského droždí, 26 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě chemických produktů aminového a chlorového typu na vývoz, 32 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě kolínské vody na vývoz a 7,5 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen pro jiné průmyslové použití.

Článek 5

Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000. Cena vzorků je 10 EUR na litr.

Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.

Článek 6

Jistota za řádné provedení činí 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 616/2005 (Úř. věst. L 103, 22.4.2005, s. 15).

(3)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

OZNÁMENÍ O NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ č. 54/2005 ES NA PRODEJ ALKOHOLU PRO NOVÁ PRŮMYSLOVÁ POUŽITÍ

Místo skladování, objem a vlastnosti alkoholu nabízeného k prodeji

Členský stát

Uskladnění

Číslo nádoby

Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % objemových

Nařízení (ES) č. 1493/1999 článek

Typ alkoholu

Typ alkoholu

(v % objemových)

FRANCIE

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

5

22 465

27

surový

+ 92

6

22 545

27

surový

+ 92

13

22 520

27

surový

+ 92

19

19 815

27

surový

+ 92

14

22 655

27

surový

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

13

685

28

surový

+ 92

13

6 840

30

surový

+ 92

12

7 795

28

surový

+ 92

12

190

30

surový

+ 92

12

4 330

30

surový

+ 92

12

160

27

surový

+ 92

Celkem

 

130 000

 

 

 


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 681/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, pokud jde o podmínky obdržení plateb na plochu za len pěstovaný na vlákno

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 110 druhý pododstavec první odrážku bod iii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa uvedeného nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (2), stanoví mimo jiné podmínky pro platby na plochu za len pěstovaný na vlákno.

(2)

Podle čl. 56 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (ES) č. 1973/2004 je použití odrůd osiva uvedených v příloze V uvedeného nařízení podmínkou pro obdržení plateb na plochu za len pěstovaný na vlákno. V rámci spojených plateb stanovených nařízením (ES) č. 1782/2003 však tato podmínka pro způsobilost není oprávněná vzhledem k tomu, že částka za hektar pro spojené platby za len pěstovaný na vlákno a pro ostatní plodiny na orné půdě je totožná. Systém oddělených plateb nezahrnuje žádné ustanovení, které by se týkalo seznamu odrůd lnu. V zájmu zjednodušení je proto vhodné tuto podmínku zrušit.

(3)

Nařízení (ES) č. 1973/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1973/2004 se uplatňuje pro žádosti o podporu týkající se hospodářských roků počínaje dnem 1. ledna 2005, mělo by se toto nařízení použít od stejného data.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1973/2004 se mění takto:

1.

V čl. 56 odst. 1 písm. b) se zrušuje bod i).

2.

Příloha V se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Vztahuje se na žádosti o podporu týkající se hospodářských roků počínaje dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  Úř. věst. L 345, 20.11.2004, s. 1.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 682/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 162. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravinářských výrobků (2) přistoupí intervenční orgány pomocí nabídkového řízení k prodeji určitých množství intervenčního másla ve svém vlastnictví a k poskytnutí podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále je stanoveno, že se tato cena nebo podpora mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v másle a způsobu přimíchávání a že může být také rozhodnuto nepokračovat v nabídkovém řízení. Je tudíž nutné stanovit výši (výše) jistot za zpracování.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Minimální prodejní ceny intervenčního másla i výše jistot za zpracování pro 162. dílčí nabídkové řízení probíhající v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97 jsou stanoveny v tabulce uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 162. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Recepty

A

B

Způsoby přimíchávání

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

minimální prodejní cena

máslo ≥ 82 %

v nezměněném stavu

206

210

210

zahuštěné

204,1

jistota za zpracování

v nezměněném stavu

73

73

73

zahuštěné

73


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 683/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 162. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravinářských výrobků (2) přistoupí intervenční orgány pomocí nabídkového řízení k prodeji určitých množství intervenčního másla ve svém vlastnictví a k poskytnutí podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále je stanoveno, že se tato cena nebo podpora mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v másle a způsobu přimíchávání a že může být také rozhodnuto nepokračovat v nabídkovém řízení. Je tudíž nutné stanovit výši (výše) jistot za zpracování.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maximální podpory i částky jistot za zpracování jsou pro 162. dílčí nabídkové řízení probíhající v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97 stanoveny v tabulce uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy poměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy poměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví maximální ceny podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 162. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Recepty

A

B

Způsoby přimíchávání

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

Maximální výše podpory

máslo ≥ 82 %

51

47

50

41

máslo < 82 %

44

45,9

45,9

zahuštěné máslo

61,5

57,5

61,5

57,5

smetana

 

 

24

20

Jistota za security

máslo

56

55

zahuštěné máslo

68

68

smetana

26


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 81. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka (2), intervenční orgány nabídly k prodeji pomocí stálého nabídkového řízení určitá množství sušeného odstředěného mléka ve svém vlastnictví.

(2)

Podle článku 30 uvedeného nařízení se s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení stanoví minimální prodejní cena nebo se rozhodne nepokračovat v nabídkovém řízení. Výše jistoty složené na zpracování se určuje s ohledem na rozdíl mezi tržní cenou sušeného odstředěného mléka a minimální prodejní cenou.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být minimální prodejní cena stanovena na níže určené úrovni a měla by být stanovena příslušná jistota za zpracování.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Minimální prodejní cena a jistota za zpracování pro 81. dílčí nabídkové řízení prováděné podle nařízení (ES) č. 2799/1999, jehož lhůta pro podávání nabídek skončila dnem 26. dubna 2005, se stanovují takto:

minimální prodejní cena:

195,24 EUR/100 kg,

jistota za zpracování:

35,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 685/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 334. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (EHS) č. 429/90 ze dne 20. února 1990 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (2) intervenční orgány přistoupí ke stálému nabídkovému řízení na poskytování podpory na zahuštěné máslo. Článek 6 uvedeného rozhodnutí stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se určí maximální výše podpory na zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 % nebo se přijme rozhodnutí nepokračovat v nabídkovém řízení; je tudíž nutné stanovit jistotu za konečné využití.

(2)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být stanovena maximální částka podpory na níže uvedené úrovni a podle ní určena jistota za konečné využití.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 334. dílčím nabídkovém řízení provedeném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90 se maximální podpora a jistota za konečné využití stanovují takto:

maximální podpora:

60,6 EUR/100 kg,

jistota za konečné využití:

67 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 45, 21.2.1990, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 686/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 18. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 18. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 26. dubna 2005, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 275 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 687/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 17. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství sušeného odstředěného mléka, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 214/2001.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 17. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 214/2001, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 26. dubna 2005, se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného mléka ve výši 195,50 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení ve znění změněném nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení ve znění změněném nařízením Komise (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 688/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. května 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. května 2005

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

0,00

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

37,35

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

56,67

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

56,67

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

37,35


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 15.4.2005–28.4.2005

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

106,75 (3)

63,41

157,46

147,46

127,46

85,11

Prémie – záliv (EUR/t)

11,51

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

22,90

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 30,43 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 39,57 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 689/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se pro období od 1. do 31. května 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 pátou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že může být rozhodnuto poskytnout produkční náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a písm. f) uvedeného nařízení, pro sirupy uvedené v písm. d) uvedeného odstavce, jakož i pro chemicky čistou fruktózu (levulózu) kódu KN 1702 50 00 jako meziprodukt, pokud se tyto produkty nacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy a používají se k výrobě určitých výrobků chemického průmyslu;

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu (2), stanoví, že tyto náhrady jsou určovány v závislosti na náhradě stanovené pro bílý cukr.

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1265/2001 stanoví, že produkční náhrada pro bílý cukr se stanovuje měsíčně na období od prvního dne každého měsíce.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkční náhrada pro bílý cukr uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1265/2001 se stanoví ve výši 31,805 EUR/100 kg netto na období od 1. do 31. května 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 690/2005

ze dne 29. dubna 2005,

kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2032/2004 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení na vývozní náhrady pro rýži.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise(EHS) č. 584/75 (3), může Komise na základě předložených nabídek a v souladu s postupem uvedeným v čl. 26, odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 rozhodnout o stanovení maximální vývozní náhrady. Při stanovení této náhrady je nutné přihlédnout ke kritériím uvedeným v článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003. Vyberou se nabídky všech uchazečů, které se rovnají maximální vývozní náhradě nebo jsou nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií na současnou situaci na trhu dané rýže vede ke stanovení maximální vývozní náhrady ve výši uvedené v článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na základě nabídek předložených mezi dny 25. až 28. dubna 2005 v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2032/2004 se maximální vývozní náhrada pro celoomletou dlouhozrnnou rýži B určenou pro vývoz do určitých třetích zemí stanoví na 57,00 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 691/2005

ze dne 29. dubna 2005

o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1) a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2031/2004 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení na stanovení vývozní náhrady pro rýži.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 584/75 (3), může Komise podle postupu stanoveného v čl. 26, odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 a na základě předložených nabídek rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

(3)

Podle kritérií uvedených v čl. 14, odst. 4 nařízení (ES) č. 1785/2003 by maximální náhrada neměla být stanovena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek, které byly podány ve dnech 25. až 28. dubna 2005 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhrady pro omletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži A určenou pro vývoz do určitých třetích zemí, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 2031/2004, nebudou učiněny další kroky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 353, 27.11. 2004, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/36


SMĚRNICE KOMISE 2005/31/ES

ze dne 29. dubna 2005,

kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami (2) je zvláštním opatřením ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 1935/2004. Týká se možné migrace olova a kadmia z keramických předmětů, které jsou v hotové podobě určeny ke styku s potravinami nebo které jsou ve styku s potravinami a jsou k tomuto účelu určeny.

(2)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1935/2004 uvádí, že zvláštní opatření mají požadovat, aby k materiálům a předmětům, na něž se tato opatření vztahují, bylo přiloženo písemné prohlášení o tom, že jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují.

(3)

Tento požadavek nebyl ještě ve směrnici 84/500/EHS stanoven. Je třeba ho stanovit pro všechny keramické předměty, které ještě nejsou ve styku s potravinami, aby se zřetelně odlišily od ozdobných předmětů.

(4)

Příslušné vnitrostátní orgány by měly mít přístup k dokumentů prokazujícím, že keramické předměty jsou v souladu s migračními limity olova a kadmia. Proto by jim měl výrobce nebo dovozce do Společenství informace o provedených analýzách na žádost zpřístupnit.

(5)

Směrnice 84/500/EHS stanoví metodu analýzy olova a kadmia. V této oblasti byl zaznamenám pokrok a analytická metoda stanovení v uvedené směrnici je pouze jednou z několika možných metod. Tato směrnice by měla vzít v úvahu technologický pokrok a stanovit soubor kritérií provádění, která musí analytická metoda splnit, a zohlednit přitom směrnici Komise 2001/22/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (3).

(6)

V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné, aby za účelem dosažení základního cíle zajištění volného pohybu keramických předmětů určených ke styku s potravinami byla stanovena pravidla správného uplatnění směrnice 84/500/EHS. Tato směrnice nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů v souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy.

(7)

Směrnice 84/500/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 84/500/EHS se mění takto:

1.

Vkládá se článek 2a, který zní:

„Článek 2a

1.   Ve všech fázích uvádění na trh až po maloobchodní prodej včetně se ke keramickým předmětům, které ještě nejsou ve styku s potravinami, připojuje písemné prohlášení podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4).

Toto prohlášení je vystaveno výrobcem nebo prodejcem usazeným ve Společenství a obsahuje informace stanovené v příloze III této směrnice.

2.   Příslušnou dokumentaci prokazující, že keramické předměty jsou v souladu migračními limity olova a kadmia stanovenými v článku 2, zpřístupní výrobce nebo dovozce do Společenství na žádost příslušným vnitrostátním orgánům. Tato dokumentace obsahuje výsledky provedené analýzy, zkušební podmínky a název a adresu laboratoře, která zkoušku provedla.

2.

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I této směrnice.

3.

Doplňuje se nová příloha III, jejíž znění je uvedeno v příloze II této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 20. května 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Členské státy použijí tyto předpisy tak, aby:

a)

povolily obchod s keramickými předměty, které jsou v souladu s touto směrnicí, a jejich používání od 20. května 2006.

b)

zakázaly výrobu a dovoz keramických předmětů, které nejsou v souladu s touto směrnicí, do Společenství od 20. května 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 277, 20.10.1984, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/4/ES (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 50).

(4)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

ANALYTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ MIGRACE OLOVA A KADMIA

1.   Předmět a oblast působnosti

Metoda umožňuje stanovit specifickou migraci olova a/nebo kadmia.

2.   Podstata metody

Stanovení specifické migrace olova a/nebo kadmia se provede přístrojovou analytickou metodou, která splňuje kritéria provádění podle bodu 4.

3.   Reakční činidla

Není-li určeno jinak, musí mít veškerá reakční činidla analytickou kvalitu.

Je-li zmíněna voda, rozumí se jí vždy destilovaná voda nebo voda stejné kvality.

3.1.   4 % (v/v) vodní roztok kyseliny octové

Do vody se přidá 40 ml ledové kyseliny octové a objem se doplní na 1 000 ml.

3.2.   Zásobní roztoky

Připraví se zásobní roztok s obsahem olova 1 000 mg/litr a zásobní roztok s obsahem kadmia alespoň 500 mg/litr ve čtyřprocentním roztoku kyseliny octové uvedeném v bodu 3.1.

4.   Kritéria provádění přístrojové analytické metody

4.1.

Mez detekce pro olovo a kadmium musí být nižší než uvedená hodnota, nebo jí rovná:

0,1 mg/litr pro olovo,

0,01 mg/litr pro kadmium.

Mez detekce je vymezena jako koncentrace prvku ve čtyřprocentním roztoku kyseliny octové uvedeném v bodu 3.1., která dává signál rovný dvojnásobku pozadí přístroje.

4.2.

Mez kvantifikace pro olovo a kadmium musí být nižší než uvedená hodnota, nebo jí rovná:

0,2 mg/litr pro olovo,

0,02 mg/litr pro kadmium.

4.3.

Extrakce. Extrakce olova a kadmia přidaného do čtyřprocentního roztoku kyseliny octové uvedeného v bodu 3.1. se musí pohybovat mezi 80–120 % přidaného množství.

4.4.

Specifičnost. Použitá přístrojová analytická metoda musí být zbavena všech matricových a spektrálních interferencí.

5.   Metoda

5.1.   Příprava vzorku

Vzorek musí být čistý a zbavený mastnoty nebo jiných látek, které by mohly ovlivnit zkoušku.

Vzorek se omyje při teplotě přibližně 40 °C v roztoku obsahujícím domácí tekutý detergent. Vzorek se opláchne nejprve vodovodní vodou a poté destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality. Vzorek se nechá okapat a osuší se tak, aby nedošlo k jeho znečištění. Povrchu, který má být zkoušen, se poté již nedotýkejte.

5.2.   Stanovení olova a/nebo kadmia

Takto připravený vzorek je zkoušen za podmínek stanovených v příloze I.

Před odebráním zkušebního roztoku pro stanovení olova a/nebo kadmia se obsah vzorku zhomogenizuje vhodnou metodou, při které nedojde k žádným ztrátám roztoku ani otěru zkoušeného povrchu.

Provede se slepý pokus s reakčním činidlem použitým pro každou sérii stanovení.

Stanovení olova a/nebo kadmia se provádí za vhodných podmínek.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

PROHLÁŠENÍ O SOULADU

Písemné prohlášení podle čl. 2a odst. 1 obsahuje tyto údaje:

1.

totožnost a adresu společnosti, která vyrábí hotový keramický předmět, a dovozce, který jej dováží do Společenství;

2.

totožnost keramického předmětu;

3.

datum prohlášení;

4.

potvrzení, že keramický předmět splňuje příslušné požadavky této směrnice a nařízení (ES) č. 1935/2004.

Písemné prohlášení umožní snadnou identifikaci zboží, pro něž bylo vydáno, a bude vystaveno znovu, pokud při podstatných změnách ve výrobě nastanou změny v migraci olova a kadmia.“


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/40


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

(2005/347/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem, odst. 3 prvním pododstavcem a odstavcem 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. října 2001 zmocnila Rada Komisi k vyjednání vhodné dohody s Monackým knížectvím, která by zajistila, že tento stát přijme opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným v rámci Společenství pro zajištění účinného zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

(2)

Znění dohody, která je výsledkem těchto jednání, je v souladu se směrnicemi pro jednání vydanými Radou. Toto znění je doprovázeno memorandem o porozumění mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím. Oba texty jsou připojeny k rozhodnutí Rady 2005/35/ES (2).

(3)

Ustanovení směrnice 2003/48/ES (3) se použijí za předpokladu, že Monacké knížectví bude používat opatření rovnocenná opatřením obsaženým v dané směrnici, a to v souladu s dohodou, kterou tento stát uzavřel s Evropským společenstvím.

(4)

V souladu s rozhodnutím Rady 2005/35/ES a s výhradou pozdějšího přijetí rozhodnutí o uzavření dohody byla dohoda podepsána jménem Evropského společenství dne 7. prosince 2004.

(5)

Dohoda a doprovodné memorandum o porozumění by měly být schváleny jménem Společenství.

(6)

Je nezbytné stanovit jednoduchý a rychlý postup pro možné změny příloh 1 a 2 dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a doprovodné memorandum o porozumění se schvalují jménem Evropského společenství.

Znění dohody a memoranda o porozumění se připojují k tomuto rozhodnutí (4).

Článek 2

Komise je zmocněna schválit jménem Společenství změny příloh k dohodě, které jsou nezbytné pro zajištění souladu těchto příloh s údaji týkajícími se příslušných orgánů oznámených podle čl. 5 písm. a) směrnice 2003/48/ES a s údaji uvedenými v její příloze.

Článek 3

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 16 odst. 1 dohody jménem Evropského společenství (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 2. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 53.

(3)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 55.

(5)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní Generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/42


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. ledna 2005,

kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, zda Maďarská republika přijala v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 uvedené smlouvy účinná opatření

(2005/348/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst. Pakt o stabilitě a růstu zahrnuje nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (1) stanoveném v článku 104 Smlouvy za účelem rychlé nápravy nadměrných schodků veřejných financí.

(3)

Usnesení ze zasedání Evropské rady v Amsterodamu o Paktu o stabilitě a růstu ze dne 17. června 1997 (2) slavnostně vyzývá všechny strany, totiž členské státy, Radu a Komisi, aby řádně a včas prováděly Smlouvu a Pakt o stabilitě a růstu.

(4)

Rozhodnutím 2004/918/ES (3) rozhodla Rada podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy, že v Maďarsku existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy a čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 1467/97 vydala Rada dne 5. července 2004 doporučení maďarským orgánům odstranit co nejrychleji nadměrný schodek a podniknout ve střednědobém rámci kroky k dosažení svého cíle věrohodného a udržitelného snížení schodku pod úroveň 3 % HDP do roku 2008, a to v souladu s cestou snižování schodku stanovenou v konvergenčním programu předloženém maďarskými orgány a schváleném ve stanovisku Rady ze dne 5. července 2004 k uvedenému programu (4). Uvedené doporučení stanoví maďarské vládě lhůtu do dne 5. listopadu 2004 k podniknutí účinných kroků s ohledem na plánovaná opatření určená k dosažení cílové hodnoty schodku 4,1 % HDP pro rok 2005. V uvedeném doporučení rovněž Rada doporučila Maďarské republice, aby s důrazem provedla opatření plánovaná v konvergenčním programu z května roku 2004, zejména aby byla připravena zavést v případě nutnosti další opatření s cílem dosáhnout cílové hodnoty schodku veřejných financí 4,6 % HDP pro rok 2004. Rada navíc vyzvala maďarské orgány, aby využily veškerých příležitostí k urychlení daňových úprav, aby provedly plánované reformy systémů veřejné správy, zdravotnictví a školství a aby zajistily, že plánovaná snížení daní jsou přiměřeně financována, a podmínily jejich provedení dosažením cílových hodnot schodku.

(6)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97 vychází Rada při zvažování, zda byla v reakci na její doporučení vydané v souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy přijata účinná opatření, při svém rozhodování z veřejně oznámených rozhodnutí vlády dotyčného členského státu.

(7)

Hodnocení veřejně oznámených rozhodnutí přijatých Maďarskou republikou v době mezi vydáním doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy a uplynutím lhůty stanovené v uvedeném doporučení vede k těmto závěrům:

po vydání doporučení Rady přijala maďarská vláda řadu dodatečných opatření. Byly založeny na straně výdajů a přispěly k podstatnému poklesu rozpočtového schodku v roce 2004 ve srovnání s rokem 2003, jakož i k příznivějšímu a trvaleji udržitelnému zaměření růstu. Přijatá opatření však nedostačovala k dosažení cílové hodnoty rozpočtového schodku 4,6 % HDP obsažené v doporučení Rady, která bude pravděpodobně značně překročena,

v rozpočtu na rok 2005 byla vyhlášena řada opatření s cílem dalšího omezování rozpočtového schodku v roce 2005, včetně souboru „nouzových“ rezerv ve výši 0,5 % HDP pro případ překročení cílové hodnoty pro rok 2005. Přijatá opatření však nebudou dostačovat k dosažení cílové hodnoty schodku 4,1 % HDP obsažené v doporučení Rady, která pravděpodobně bude rovněž značně překročena,

opatření, která doposud maďarské orgány přijaly, nezabrání odchylce od plánovaného rozvrhu přizpůsobení se podle květnového konvergenčního programu. V této souvislosti je třeba pokračující odhodlání maďarské vlády o napravení nadměrného rozpočtového schodku do roku 2008 podpořit rozhodnými opatřeními další fiskální konsolidace a ráznějším prováděním strukturálních reforem.

(8)

Podle čl. 104 odst. 8 Smlouvy zjistí-li Rada, že na její doporučení podle čl. 104 odst. 7 uvedené smlouvy nebyla přijata žádná účinná opatření, může svá doporučení zveřejnit. Maďarská republika však v souladu s usnesením Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu souhlasila se zveřejněním doporučení již v červenci 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Maďarská republika nepřijala žádná účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 5. července 2004 ve lhůtě stanovené v uvedeném doporučení.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Maďarské republice.

V Bruselu dne 18. ledna 2005.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Úř. věst. C 236, 2.8.1997, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 389, 30.12.2004, s. 27.

(4)  Úř. věst. C 320, 24.12.2004, s. 11.


Komise

30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/44


ROHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. prosince 2003

týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHS

(Případ KOMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy)

(oznámeno pod číslem K(2003) 4570 v konečném znění a oprava tiskové chyby K(2004) 4)

(pouze anglické, německé a španělské znění je závazné)

(2005/349/ES)

Dne 10. prosince 2003 Komise přijala rozhodnutí (K(2003) 4570 v konečném znění) týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody o EHP. Dne 7. ledna 2004 Komise schválila písemným postupem E/2/2004 (K(2004) 4) opravu tiskové chyby v německé a španělské verzi rozhodnutí K(2003) 4570 v konečném znění. V souladu s ustanoveními článku 21 nařízení 17 (1), Komise tímto vyhlašuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí s ohledem na oprávněný zájem podniků co se týče ochrany jejich obchodních zájmů. Nedůvěrná verze plného znění rozhodnutí je k dispozici v závazných jazycích jednotlivých případů a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html

I.   SHRNUTÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Adresy a charakter protiprávního jednání

(1)

Toto rozhodnutí je určeno těmto podniků a/nebo sdružením podniků:

Akzo Nobel Chemicals International BV,

Akzo Nobel Polymer Chemicals BV,

Akzo Nobel NV,

Atofina SA,

Degussa UK Holdings Limited,

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG,

Peroxidos Organicos SA,

AC Treuhand AG.

(2)

Od roku 1971 v té době hlavní výrobci organických peroxidů (spolčenosti Akzo Nobel Chemicals International BV a Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Luperox GmbH (které se staly součástí hlavní německé dceřinné společnosti Atofina SA) dále jen společnost Akzo a společnost Peroxid Chemie GmbH & Co. KG) vstoupily a účastnily se pokračující dohody, která je v rozporu s čl. 81 odst. 1 Smlouvy a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHS, týkající se v určité době celého a v určité době většiny Společenství a EHS, kterou se dohodly na podílech na trhu, stanovily ceny výrobků, dohodly a prováděly mechanismus pro zvyšování cen, rozdělily zákazníky a vytvořili systém na sledování a vymáhání jejich dohod. Společnost Peroxidos Organicos SA (1975 – 1999) se účastnila na specifickém opatření po celou dobu dohody. Společnost AC Treuhand AG (1993 – 1999) byla také zapojena.

Doba trvání protiprávního jednání

(3)

Doba trvání účasti

a)

Společnosti Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Polymer Chemicals BV a Akzo Nobel NV od 1. ledna 1971 do 31. prosince 1999;

b)

Společnost Atofina SA od 1. ledna 1971 do 31. prosince 1999;

c)

Společnost Peroxid Chemie GmbH & Co. KG od 1. ledna 1971 do 31. prosince 1999;

d)

Společnost Degussa UK Holdings Limited od 1. září 1992 do 31. prosince 1999;

e)

Společnost Peroxidos Organicos SA od 31. prosince 1975 do 31. prosince 1999;

f)

Společnost AC Treuhand od 28. prosince 1993 do 31. prosince 1999.

Trh pro organické peroxidy

(4)

Organický peroxid je jakákoli organická molekula, která obsahuje vazbu „peroxy“ nebo vazbu kyslík-kyslík (-O-O-). Organické peroxidy (dále jen „OP“) jsou vysoce výbušné a velké nehody nejsou v tomto výrobním odvětví vzácné. Jsou dostupné jako pevné látky (obvykle jako jemný prášek), tekutiny nebo pasty. OP a směsi obsahující OP se používají jako akcelerátory, aktivátory, katalyzátory, činidla příčné vazby, urychlovače tuhnutí, tvrdidla, iniciátory a promotory. OP se dají rozlišovat podle jejich hlavních tří aplikací i podle sedmi tříd.

(5)

OP hrají kriticky důležitou roli ve výrobním odvětví plastů a gumy, kde slouží pro tři hlavní aplikace:

a)

polymerizace termoplastických pryskyřic (tak zvané vysoké polymery nebo „HP“ aplikace);

b)

vytvrzování nenasycených polyesterových termosetových pryskyřic (tak zvané „UP“ aplikace);

c)

křížová vazba (tak zvané „XL“ aplikace).

(6)

Komise zjistila, že geografická oblast působnosti tohoto odvětví je minimálně po celém EHS. V roce 1999, který byl posledním půlrokem protiprávního jednání, kartel pokrýval více než 90 % trhu EHS s dotčeným výrobkem, který měl celkovou odhadovanou hodnotu v tom roce 250 miliónů EUR.

Fungování kartelu

(7)

Hlavní dohoda začala v roce 1971 nejprve s třemi účastnícími se členy (společnostmi Akzo, Peroxid Chemie a Atofina (v tu dobu Luperox)). Dohoda se skládala z podopatření pro vysoké polymery a termoset-OP a byla také rozdělena podle regionálních kritérií. Regionální podopatření se týkala Francie (do roku 1992), Velké Británie (do roku 1992), Španělska (do konce roku 1975) a zbytku Evropy a řídila se hlavními zásadami a pravidly celé dohody. Pro OP křížové vazby bylo vytvořeno další podopatření v roce 1983, které se také týkalo většiny evropských zemí. Tato podopatření se značně překrývala s celkovou dohodou, v každém z těchto podopatření je možné nalézt dotčené období, mechanismus vzájemné kontroly a kompenzací, strany, výrobky, klienty nebo dotčené jednající osoby.

(8)

Hlavní dohoda měla za cíl zachovat podíly na trhu a koordinovat zvyšování cen a je založena na písemné dohodě z roku 1971. Pro dosažení tohoto cíle byly nezávislým orgánem (společností AC Treuhand od roku 1993) úzce sledovány detailní údaje o prodeji účastnících se společností, byli přidělováni klienti a v případě odchylek od určeného podílu na trhu se používaly kompenzace nebo byli přeřazeni klienti. Konaly se pravidelné schůzky pro vyladění fungování dohody. Dohoda obsahovala mnoho podopatření pro specifické výrobky a podvýrobky nebo pro regiony. Tato podopatření částečně trvala po omezenou dobu nebo byla integrována do jiných podopatření. Společnost Perorsa se účastnila ve španělském podopatření.

(9)

Bylo zjištěno, že společnost AC Treuhand porušovala článek 81 Smlouvy a článek 53 Dohody o EHS organizováním schůzek, řešením konfliktů, navrhováním podílů na trhu a skrýváním inkriminujících důkazů. Společnost AC Treuhand jednala jako sdružení podniků a/nebo jako podnik.

(10)

Kartel zahájil protiprávní jednání v roce 1992 a ukončil jej na konci roku 1999 poté, co selhal pokus stran dohodnout se na kvótách. Některá podopatření byla ukončena dříve.

II.   POKUTY

Základní částka

(11)

Komise má za to, že dotčené podniky se dopustily velmi vážného protiprávního jednání. Charakter tohoto protiprávního jednání a jeho geografická oblast působnosti je taková, že toto protiprávní jednání musí být kvalifikováno jako velmi závažné, bez ohledu na to, zda je možné měřit dopad tohoto protiprávního jednání na trh, či nikoliv.

Rozdílné zacházení

(12)

Rozsah možných pokut v rámci kategorie velmi závažného protiprávního jednání umožňuje použít rozdílné zacházení pro podniky, aby byla zvážena efektivní hospodářská kapacita provinilců pro vážné poškození hospodářské soutěže a také umožňuje stanovit pokutu na úrovni, která zaručuje, že má dostatečný odstrašující vliv. Společnost Akzo, která má více než 40 % podíl na tomto celkovém trhu, je největším výrobcem a proto by měla být zařazena do první kategorie. Společnosti Atofina a Peroxid Chemie, které mají podíly na trhu přibližně 20 % až 25 %, by měly být zařazeny do druhé kategorie. Společnost Perorsa, která má menší než 5 % podíl na trhu v Evropě, by měla být zařazena do třetí kategorie.

(13)

Společnost Degussa UK Holdings (dříve nazývaná Laporte plc.) je od 1. září 1992 mateřskou společností společnosti Peroxid Chemie a měla by být zařazena do stejné kategorie jako společnost Peroxid Chemie, protože je společně se společností Peroxid Chemie zodpovědná za nezákonné činnosti společnosti Peroxid Chemie.

(14)

Rozdělení odpovědnosti společnosti Peroxid Chemie a společnosti Degussa UK Holdings co se týče pokuty je takovéto: společnost Peroxid Chemie byla členem dohody od 1. ledna 1971 do 31. prosince 1999 a společnost Degussa UK Holdings je společně a zvláště zodpovědná za dobu, kdy plně vlastnila společnost Peroxid Chemie od 1. září 1992 do 31. prosince 1999.

(15)

Společnost AC Treuhand je posuzována odděleně. Komise potvrzuje, že určení rozhodnutí pro podnik a/nebo sdružení podniků, který plní v kartelu roli takovéhoto druhu, je v určitém rozsahu novinkou. Toto musí být vzato v úvahu při rozhodování o úrovni pokuty. S uvážením výše uvedeného považuje Komise za vhodné uložit společnosti AC Treuhand pokutu ve výši 1 000 EUR.

(16)

Komise má za to, že počáteční částka by měla být pro společnosti Akzo a Atofina upravena, aby byla vzata v úvahu velikost a souhrnné zdroje podniků a aby bylo zajištěno, že pokuta má adekvátní odstrašující efekt.

Doba trvání

(17)

Komise stanovila, že společnosti Akzo, Atofina, a Peroxid Chemie jednaly v rozporu s čl. 81 odst. 1 Smlouvy od 1. ledna 1971 do 31. prosince 1999, společnost Perorsa nejméně od 31. prosince 1975 do 31. prosince 1999 a společnost Degussa UK Holdings od 1. září 1992 do 31. prosince 1999, společnost AC Treuhand jednala jako podnik a/nebo sdružení podniků od 28. prosince 1993 do 31. prosince 1999.

(18)

Pro účely výpočtu pokuty Komise vzala v úvahu celé měsíce a z tohoto důvodu stanovuje jako dobu trvání protiprávního jednání těchto podniků dobu 29 let (společnosti Akzo, Atofina a Peroxid Chemie), dobu 6 let (společnost AC Treuhand), dobu 7 let a 4 měsíců (společnost Degussa UK Holdings) a dobu 24 let (společnost Perorsa). Pro společnost Peroxid Chemie je tato doba rozdělena na dvě podobdobí, jedno, kdy byla zodpovědná sama (21 let 8 měsíců) a druhé, kdy byla zodpovědná společně se svojí mateřskou společností Degussa UK Holdings (7 let a 4 měsíce).

(19)

Komise došla k závěru, že protiprávní jednání mělo dlouhé trvání (více než pět let) u společností AC Treuhand, Akzo, Atofina, Degussa UK Holdings, Peroxid Chemie a Perorsa. Podle toho by měla být základní částka pokuty uložené společnostem Akzo a Atofina zvýšena o 245 %. Základní částka pokuty uložená společnosti Peroxid Chemie by měla být zvýšena o 207,5 %. Základní částka pokuty uložená společnosti společnostem Peroxid Chemie/Degussa UK Holdings by měla být zvýšena o 70 %. Základní částka pokuty uložená společnosti Perorsa by měla být zvýšena o 220 %. Toto procentuelní vyjádření je odvozeno od navýšení o 10 % ročně za posledních dvacet let protiprávního jednání (1980 – 1999), a navýšení o 5 % za rok za část protiprávního jednání, které se uskutečnilo před 21 až 29 lety (1971 – 1979).

Přitěžující okolnosti

(20)

Společnost Atofina již byla dříve pokutována za svojí účast ve čtyřech kartelech a společnosti Peroxid Chemie/ Degussa UK Holdings byly pokutovány za jejich účast v jednom kartelu. Z tohoto důvodu bude opakovaný přestupek považován za přitěžující okolnost.

(21)

Na základě toho má Komise za to, že základní částka uložené pokuty by měla být zvýšena o 50 % v případě společnosti Atofina, aby byla zvážena skutečnost, že tato společnost již obdržela rozhodnutí Komise ve značném počtu předchozích kartelových případů, a o 50 % v případě společností Degussa UK Holdings a Peroxid Chemie, aby byla zvážena skutečnost, že již dříve obdržely rozhodnutí Komise o kartelu, buď přímo (společnost Degussa UK Holdings) nebo prostřednictvím podniku, do kterého patřily (společnost Peroxid Chemie).

Polehčující okolnosti

(22)

Společnost Atofina posílila argumenty Komise pro prokázání 29 ročního trvání kartelu.

(23)

V souladu se zásadou spravedlivosti se navrhuje pro společnost Atofina použít specifickou polehčující okolnost „spolupráce“ mimo oznámení o shovívavosti. Tato polehčující okolnost zabrání, aby společnost Atofina zaplatila vyšší pokutu po její spolupráci, než kterou by zaplatila, kdyby nespolupracovala.

(24)

Ve světle výše uvedeného Komise považuje za vhodné společnosti Atofina poskytnout snížení základní částky o 94,19 miliónů EUR za efektivní spolupráci mimo oblast působnosti oznámení o shovívavosti.

Použití omezení 10 % z obratu

(25)

Celosvětové omezení do výše 10 % obratu uvedené v čl. 15 odst. 2 nařízení 17 se použije na společnosti Perorsa a Peroxid Chemie.

Použití oznámení o shovívavosti z roku 1996

Neuložení nebo velmi podstatné snížení částky („Oddíl B“: 75 – 100 % snížení)

(26)

Společnosti Akzo se poskytuje imunita na pokutu, protože byla prvním podnikem, který oznámil existenci kartelu Komisi.

Podstatné snížení pokuty („Oddíl D“: snížení od 10 % do 50 %)

(27)

Společnosti Atofina se poskytuje 50 % snížení za její spolupráci při šetření Komise. Mezi společnosti, které se kvalifikovaly pro podstatné snížení pokuty byla společnost Atofina první společností, která spolupracovala s Komisí a poskytla nejužitečnější příspěvek. Stejně jako ostatní společnosti, které spolupracovaly s Komisí, také nijak podstatně nepopírala skutečnosti, na kterých Komise zakládala své podezření.

(28)

Společnostem Peroxid Chemie a Degussa UK Holdings se poskytuje 25 % snížení za jejich spolupráci při šetření Komise. Důkazy, které poskytly, byly doručeny později a jejich spolupráce byla omezenější než spolupráce ze strany společností Akzo a Atofina.

(29)

Společnosti Perorsa, která byla poslední společností, která spolupracovala, se poskytuje 15 % snížení.

Schopnost zaplatit

(30)

Ani jedna ze společností neuvedla svoji neschopnost zaplatit.

Rozhodnutí

1.

Ukládají se tyto pokuty:

a)

Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals International BV, společně a nerozdílně zodpovědné

0 EUR

b)

Atofina SA

43,47 miliónů EUR

c)

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG

8,83 miliónů EUR

d)

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG a Degussa UK Holdings Limited, společně a zvláště zodpovědná

16,73 miliónů EUR

e)

AC Treuhand AG

1 000 EUR

f)

Peroxidos Organicos SA

0,50 miliónu EUR.

2.

Uvedené podniky a/nebo sdružení podniků ihned ukončí své protiprávní jednání, pokud tak již neučinily. Zdrží se opakování jakéhokoli činu nebo jednání, jako je zjištěné protiprávní jednání v tomto případě a jakéhokoliv činu nebo jednání se stejným cílem nebo dopadem.


(1)  Úř. věst. 13, 21.2.1962, s. 204/62. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1/2003 (Úř. Věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. května 2004

o systému podpor, které Španělsko zamýšlí poskytnout společnostem pro produkci olivového oleje z pokrutin – Státní pomoc C 21/02 (ex NN 14/02)

(oznámeno pod číslem K(2004) 1635)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2005/350/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s tímto článkem (1), a s ohledem na jejich připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 14. prosince 2001 požádala Komise španělské orgány o předání informací o systému podpor udělených společnostem pro produkci olivového oleje z pokrutin.

(2)

Dopisem ze dne 4. ledna 2002 oznámily španělské orgány Komisi systém podpor udělených společnostem pro produkci olivového oleje z pokrutin, které byly poskytnuty postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy.

(3)

Protože systém podpor již byl přijat, byl zaregistrován do rejstříku neoznámených podpor (podpora č. NN 14/02).

(4)

Dopisem ze dne 12. března 2002 informovala Komise Španělsko o svém rozhodnutí zahájit v souvislosti s tímto systémem podpor řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy.

(5)

Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (2). Komise vyzvala zúčastněné strany, aby podaly své připomínky k dotyčné podpoře.

(6)

Dopisem ze dne 15. dubna 2002 předložilo Španělsko řadu svých připomínek. Dopisem ze dne 2. dubna 2004 odeslalo Španělsko doplňující informace.

(7)

Komise k této věci neobdržela připomínky zúčastněných stran.

II.   PODROBNÝ POPIS PODPORY

(8)

Označení, režim: systém podpor poskytnutých společnostem pro produkci olivového oleje z pokrutin.

(9)

Rozpočet: maximální předpokládaný rozpočet je 1 202 024,21 EUR.

(10)

Doba trvání: jeden rok.

(11)

Příjemci: společnosti produkující, upravující a stáčející olivový olej z pokrutin.

(12)

Účel opatření: financovat přizpůsobení výrobních postupů společností novým předpisům, přijatým v nařízení předsednictva vlády ze dne 25. července 2001, kterým se stanovují mezní hodnoty určených aromatických polycyklických uhlovodíků v olivovém olej z pokrutin (3), a zaručit běžný provoz lisoven během hospodářského roku 2001/02.

(13)

Možné dopady opatření: narušení hospodářské soutěže, zvýhodnění určitých producentů oleje z pokrutin a narušení situace na příslušném společném trhu.

(14)

Výše podpory, způsobilé náklady, souhrn: výhodnější úrokové subvence a výhodnější podmínky záruk za tyto půjčky. Výše půjčky pro jednotlivé příjemce se liší.

(15)

V dalším textu se popisují důvody, které vedly k zahájení řízení.

(16)

Nařízení Ministerstva zemědělství, rybolovu a výživy ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanovuje způsob podpory pro společnosti produkující, upravující a stáčející olivový olej z pokrutin (4), stanovilo výši půjček v paušální částce maximálně 5 000 milionů peset (30 050 000 EUR), s výhodnějším úrokem ze strany Ministerstva zemědělství, rybolovu a výživy (v následujícím textu pouze „M.A.P.A.“), které také může stanovit záruky za tyto půjčky.

(17)

Půjčky jsou určeny k financování přizpůsobení výrobních postupů společností novým předpisům, přijatým v Nařízení předsednictva vlády ze dne 25. července 2001, a k zaručení běžného provozu lisoven v průběhu hospodářského roku 2001/02.

(18)

Maximální jednotlivé částky půjček poskytnutých příjemcům budou takové, jaké budou uvedeny v uznaných nárocích, zpracovaných M.A.P.A. prostřednictvím Agentury pro olivový olej (Agencia para el Aceite de Oliva). Za tím účelem se vezme v úvahu uznaný objem zásob oleje ve všech fázích průmyslového procesu v každé společnosti ke dni 3. července 2001, množství oleje stočeného v lahvích, předaného společnostem k prodeji od tohoto data až do data vstupu v platnost nařízení M.A.P.A. ze dne 14. listopadu 2001 a jednotková cena maximálně 125 peset (0,761266 EUR) za jeden kilogram zásob.

(19)

Příjemci podpory musí mít přizpůsobeny své výrobní postupy nebo museli začít s přizpůsobením novým předpisům před první splátkou úroku a objem produkce během hospodářského roku 2001/02 musí být podobný jako během tří předcházejících hospodářských roků.

(20)

Maximální objem půjček pro jednotlivé odvětví je následující:

pro společnosti, které olej lisují: 22 537 953,91 EUR,

pro společnosti, které olej upravují: 4 507 590,78 EUR,

pro společnosti, které olej stáčejí: 3 005 060,52 EUR.

(21)

Úřad pro poskytování úvěrů (Instituto de Crédito Oficial ICO) nabízí, s podporou finančních institucí, půjčky za následujících podmínek:

doba trvání půjčky je jeden rok,

úrok je dán kurzem oznámeným ICO pro půjčky na jeden rok, který je platný v okamžiku udělení půjčky,

rozpětí zisku pro finanční instituce bude 0,75 procentních bodů,

riziko těchto půjček připadne na finanční instituce,

úroková subvence od M.A.P.A. je ve výši tří procentních bodů; příjemci musí uhradit minimálně 1,5 %.

(22)

M.A.P.A. může také stanovit úrokovou subvenci, kterou případně poskytne Státní zemědělská společnost pro poskytování záruk (Sociedad Estatal de Caución Agraria), pokud by to bylo nutné pro získání půjčky. Výše úrokové subvence je určena k úhradě nákladů na správu obnosu, které nebudou vyšší než 1 % zůstatku nesplacené půjčky, za kterou bylo ručeno.

(23)

Při svém rozhodnutí o zahájení řízení brala Komise v úvahu níže uvedené důvody.

(24)

Úroková subvence u půjček přestavuje státní podporu poskytnutou společnostem, které produkují, upravují a stáčejí olivový olej z pokrutin. Kromě toho, příslušné společnosti mají prospěch z další státní podpory, spočívající v úrokové subvenci na část nákladů na správu záruk za tyto zvýhodněné půjčky.

(25)

Předpokládalo se, že půjčky se použijí k částečnému financování přizpůsobení výrobních postupů daných společností novým normám a požadavkům stanoveným v Nařízení předsednictva vlády ze dne 25. července 2001. Avšak objem zvýhodněných půjček a objem podpory nejsou vázány na výdaje spojené s úpravou výrobních postupů. Ve skutečnosti budou maximální jednotlivé částky půjček poskytnutých příjemcům takové, jaké jsou uvedeny v uznaných nárocích, zpracovaných M.A.P.A. prostřednictvím Agentury pro olivový olej (Agencia para el Aceite de Oliva), které jsou založeny na zaručeném objemu zásob oleje ve všech fázích průmyslového procesu pro každou společnost ke dni 3. července 2001 a na objemu oleje, který odevzdaly společnostem stáčejícím olej do lahví k prodeji do obchodní sítě. Komise neměla v této fázi žádné informace o tom, že by tato podpora byla vázána na investice spojené se subvenčními výdaji, uvedenými v Pokynech Společenství týkajících se státní podpory v odvětví zemědělství (5).

(26)

Proto tedy Komise na základě dostupných informací rozhodla, že zamýšlené podpory ve formě slevy poskytnuté na úrocích z půjček a ve formě úrokové subvence poskytnuté na část nákladů spojených se zárukami se zdají být státní podporou určenou pro zlepšení finanční situace producentů, avšak žádným způsobem nepřispívají k rozvoji odvětví (bod 3.5 Pokynů Společenství týkajících se státní podpory v odvětví zemědělství). Proto se v této fázi zdá, že poskytnuté podpory jsou provozními podporami, které jsou neslučitelné se společným trhem. Tyto podpory nemají žádný trvalý účinek na rozvoj odvětví a jejich okamžitý účinek pomine sám od sebe (viz rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 8. června 1995 ve věci T-459/93, Siemens S.A. versus Komise (6)). Přímým důsledkem těchto podpor je zlepšení možnosti produkce a odbytu daných produktů dotčenými subjekty vůči jiným subjektům (na vnitrostátním území i na území jiných členských států), kterým není formou srovnatelné podpory poskytnuta výhoda.

(27)

Kromě toho se tyto podpory, poskytnuté společnostem, které zpracovávají, upravují a stáčejí olivový olej z pokrutin, týkají produktu, olivového oleje, který podléhá společné organizaci trhu, v souladu s nařízením Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (7), a pro který jsou stanoveny limity pro zásah členských států do chodu takové organizace, protože to je v pravomoci Společenství. Judikatura, kterou připomněl Soudní dvůr (viz, mimo jiné, rozsudek ze dne 26. června 1979 v případu 177/78 – Komise Pigs and Bacon versus společnost McCarren and Company Limited (8)) stanoví, že společné organizace trhu je nutno brát v úvahu jako kompletní a vyčerpávající systémy, které vylučují, aby členské státy mohly přijímat opatření, která by se od nich mohla odchylovat nebo s nimi být v rozporu. Proto se v této fázi zdá, že tyto podpory je třeba považovat za protiprávní jednání vůči společné organizaci trhu a tedy předpisům Společenství.

(28)

S uvážením těchto skutečností Komise ve fázi zahájení řízení rozhodla, že zkoumané podpory by zřejmě měly být považovány za provozní podpory, které nejsou slučitelné se společným trhem a nezdá se, že by mohly využít odchylky podle ustanovení čl. 87 odst. 3 Smlouvy, a proto se rozhodla zahájit řízení ve smyslu ustanovení čl. 88 odst. 2 Smlouvy.

III.   PŘIPOMÍNKY ŠPANĚLSKA

(29)

Dopisem ze dne 15. dubna 2002 Španělsko argumentovalo takto.

(30)

Dne 3. července 2001 rozhodla španělská vláda, prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, o zastavení prodeje všech položek olivového oleje z pokrutin, které v té době existovaly v různých článcích potravinového řetězce na španělském trhu.

(31)

Rozhodnutí o zastavení a zákazu prodeje bylo přijato jedinečně a výhradně, aby byly chráněny zájmy spotřebitelů, protože v předcházejících dnech bylo při různých kontrolách jakosti, prováděných z důvodu různého plnění povinností v souvislosti s platnými hygienickými požadavky zjištěno, že přinejmenším část olivového oleje z pokrutin, prodávaného na trhu, obsahovala určité složky aromatických polycyklických uhlovodíků v koncentracích, které by mohly být pro spotřebitele nebezpečné.

(32)

Z tohoto důvodu španělská vláda prostřednictvím předsednictva vlády vydala dne 25. července 2001 nařízení, kterým se stanovily limity určitých aromatických polycyklických uhlovodíků ve zmíněných olejích s tím, že se rovněž předpokládalo zavedení normalizovaných pracovních postupů, které se musí dodržovat při produkci oleje z pokrutin.

(33)

Předpokládalo se, že zásoby oleje z pokrutin, kterých se toto opatření dotklo, představují 30 000 tun umístěných v 56 španělských aktivních společnostech pro produkci oleje, dalších 12 000 tun se nacházelo v 7 úpravnách a 8 000 tun bylo ve 150 společnostech ve Španělsku, ve kterých se olej stáčel do lahví.

(34)

M.A.P.A. zvážilo velké obtíže, které nastaly pro odvětví s 50 000 zadrženými tunami vyrobeného olivového oleje v kulminující kampani, protože pro tento rok se počítalo se sklizní více než milion tun a při takové sklizni by celková produkce olivového oleje z pokrutin byla přibližně 80 000 tun. Čili na začátku roku 2002 by mohlo být k dispozici přibližně 130 000 tun olivového oleje z pokrutin, s malými vyhlídkami na schválení k prodeji na trhu.

(35)

Společnosti pro produkci oleje z pokrutin mají ve Španělsku uloženo odstranit z lisoven vedlejší produkty vzniklé při produkci oleje, což jsou výtlačky a výlisky nazývané alperujos, a v dané krizi bylo nejisté, zda producenti budou po ukončení lisování dále předávat výtlačky a výlisky alperujos z lisoven do jiných zařízení, aby získali olivový olej z pokrutin. To by vyvolalo ekologickou katastrofu nevyčíslitelného rozsahu, protože lisovny by nebyly schopny neomezeně uskladnit množství vedlejších produktů, ani by nemohly provádět dekontaminaci.

(36)

Producenti oleje z pokrutin při odstraňování vedlejších produktů z lisoven úplně vyřešili ekologické problémy, které nastávají při získávání olivového oleje. Stejně tak i řetězec produkce – úprava – stáčení do lahví – prodej oleje z pokrutin představuje významnou část ekonomické aktivity v odvětví (10 % celkové zemědělské produkce ve Španělsku).

(37)

Nečinnost potravinového řetězce v oblasti olivového oleje, s následnou paralýzou odvětví, by znemožnila financování nového hospodářského roku, protože finanční závazky z dokončení předcházejícího hospodářského roku by se částečně nesplnily, což by znamenalo, že finanční instituce by nebyly připraveny financovat nový hospodářský rok.

(38)

Záměrem vlády bylo přispět postiženým společnostem, aby po vyhlášení hygienického nebezpečí nepočítaly s příjmy pocházejícími z jejich obvyklého prodeje, aby mohly zajistit odpovídající platby za předcházející hospodářský rok a aby před novým hospodářským rokem byly znovu způsobilé pro poskytnutí úvěrů od společností, poskytujících půjčky. Záměrem vlády bylo také podpořit výrobní postupy, které budou poskytovat dokonalou záruku hygieny a obnovit důvěru spotřebitele.

(39)

Jednalo se o výjimečnou situaci, která byla způsobena pozastavením trhu, nařízenou španělskými správními orgány, z důvodu bezpečnosti potravin, ačkoliv ani právní předpisy Společenství ani Španělska nestanovovala maximální úroveň zjištěných látek. Je to opatření pro zmírnění nedostatku ve společnosti před výjimečným krokem, jako je pozastavení trhu, který by mohl mít velice závažné následky pro celé španělské odvětví produkce oleje.

(40)

Tyto podpory byly schváleny v rámci závazků, které přijali příjemci podpory. První podmínkou bylo, aby zahájili úpravu svého výrobního postupu tak, aby splňoval nové požadavky španělských právních předpisů týkajících se mezních hodnot přítomnosti stanovených aromatických polycyklických uhlovodíků v olivovém oleji z pokrutin, které dříve nebyly upraveny ani v normách Společenství ani ve španělských normách. Další náhradou je závazek příjemců na dosažení podobného objemu produkce v hospodářském roce 2001/02 jako v předcházejících třech hospodářských letech. Tímto způsobem je zaručen rozvoj odvětví zpracování výlisků a likvidace kontaminovaných zbytků.

(41)

Účelem těchto podpor není jen jednoduše zlepšit finanční situaci producentů bez jejich příspěvku k rozvoji odvětví. Tyto podpory jsou slučitelné se společným trhem tím, že představují podněty, které znamenají náhradu ze strany příjemců. Kromě toho není správné tvrdit, že jako základ pro udělení podpory se bere jedině cena, množství, jednotka produkce nebo jednotka průměrné produkce. Jako základ pro stanovení výše půjčky se bere, kromě kvantitativních údajů, také řada požadavků, které musejí být povinně splněny.

(42)

Zpráva Komise o státních podporách v odvětví zemědělství ve formě krátkodobých úvěrů se zvýhodněným úrokem („správní úvěry“) (9) uznává, že odvětví zemědělství ve Společenství se oproti jiným odvětvím nachází v nepříznivé situaci, jak z pohledu potřeby získávání krátkodobých úvěrů, tak i z pohledu své schopnosti tyto úvěry splácet. Takové půjčky se nemohou použít pro poskytnutí podpory formou výběru určitých odvětví nebo ekonomických subjektů v odvětví zemědělství, které nejsou výhradně spojeny s těmito potížemi. Přesto může být státní podpora ve formě takových krátkodobých půjček vyloučena, podle uvážení příslušného státu, pro další aktivity nebo ekonomické subjekty, kteří mají menší obtíže.

(43)

Závěrem, Španělsko se domnívá:

že se jedná o mimořádnou událost, která by mohla být slučitelná se čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy,

že podpory jsou určeny na zmírnění důsledků pozastavení prodeje na trhu z důvodu vyhlášení hygienického nebezpečí; nejsou zaměřeny na vytvoření výhodné pozice příjemců podpor, ale na zachování výrobní činnosti, která je nezbytně nutná pro ekologickou stabilizaci řetězce pro produkci oleje,

že podpory představují pobídku a jejich udělení je podmíněno kompenzačními opatřeními u příjemců, aby podpory přispěly k rozvoji odvětví, a proto se na ně vztahují ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy,

že neposkytnutí krátkodobých podpor by znemožnilo obvyklý rozvoj produkce olivového oleje, a tím by došlo k ochromení řetězce pro produkci olivového oleje; tím by se vážně narušily podmínky vzájemné spolupráce a k tomu by se ještě přidaly nevratné ekologické škody, což je proti společnému zájmu,

že dotčené odvětví, ještě před vznikem této mimořádné situace ztráty trhu z důvodu nedůvěry spotřebitelů ztratilo také důvěru bankovnictví pro financování hospodářského roku a požadovalo podporu ze strany správních orgánů, která by mu poskytla potřebné finanční prostředky.

(44)

Dopisem ze dne 2. dubna 2004 odeslalo Španělsko dodatečné informace. Podle těchto informací si pozastavení prodeje na trhu z důvodu, že veřejné orgány vyhlásily hygienické nebezpečí a přijaly nová pravidla, vyžádalo stažení olivového oleje z pokrutin z trhu. Odvětví přistoupilo k odeslání oleje společnostem, které jej stáčejí do lahví za tím účelem, aby byl znovu vyčištěn, aby se snížil obsah aromatických polycyklických uhlovodíků a aby byl znovu stočen do lahví, označen a znovu uveden na trh.

(45)

Zásoby oleje z pokrutin, kterých se dotklo státní opatření se odhadovaly na 50 000 tun. Protože očekávaný maximální rozpočet je 1 202 024,21 EUR, byla by podpora na jednu tunu ve výši 24 EUR. Protože náklady na jednu tunu oleje z pokrutin jsou 600 EUR, odpovídá finanční objem podpory 4 % nákladů na olej.

(46)

Náklady, vzniklé v odvětví za vrácení oleje, jeho vylití z lahví, nové zpracování a stočení do lahví, aby byl znovu prodejný, byly pro toto odvětví velice významné a způsobily dotčeným společnostem velké ztráty. Tyto náklady jsou mnohem vyšší než částky poskytnuté podporou.

IV.   POSOUZENÍ PODPORY

(47)

Poskytování půjček se sníženým úrokem představuje státní podporu poskytnutou společnostem, které produkují, upravují a stáčí do lahví olej z pokrutin. Kromě toho některé společnosti obdrží státní podporu ve formě úrokové subvence na část výdajů spojených se správou záruk za tyto výhodné půjčky. Proto se Komise domnívá, že tato opatření musí být považována za výběrovou podporu, poskytnutou státem.

(48)

Články 87 a 88 Smlouvy se týkají všech zemědělských produktů podle přílohy I této smlouvy, které spadají do společné organizace trhu. Společností, které produkují, upravují a stáčejí do lahví olivový olej z pokrutin se týká produkt, olivový olej, který spadá do společné organizace. Proto se na tuto podporu vztahují články 87 a 88.

(49)

Podle ustanovení čl. 87 odst. 1 státní podpory poskytované v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

(50)

V tomto případě poskytují podpory příjemcům výhodu, která snižuje náklady, jež by v obvyklém případě byly vyšší než se předpokládalo. Podpory jsou poskytnuty státem nebo ze státní prostředků. Podpory jsou specifické nebo výběrové v tom smyslu, že zvýhodňují vybrané společnosti nebo producenty, konkrétně společnosti, které produkují, upravují a stáčejí do lahví olivový olej z pokrutin.

(51)

Aby podpora spadala do působnosti čl. 87 odst. 1, musí zasahovat také do hospodářské soutěže a do obchodu mezi členskými státy. Toto kritérium znamená, že příjemce podpory vykonává ekonomickou činnost. Podle právních předpisů, které se v této souvislosti často opakují, se uvažuje, že došlo k ovlivnění obchodu, pokud společnost, která přijala podporu, vykonává ekonomickou činnost zaměřenou na obchod mezi členskými státy. Už jen skutečnost, že podpora posiluje pozici společnosti oproti jiným konkurenčním společnostem na vnitřním trhu, umožňuje uvažovat o tom, že je narušen vnitřní obchod.

(52)

V tomto případě vykonávají příjemci ekonomickou činnost, produkci olivového oleje z pokrutin, jeho úpravu a stáčení do láhví, a tento olej je předmětem vzájemného obchodu mezi členskými státy. Objem obchodu s olivovým olejem z pokrutin mezi Španělskem a ostatními členskými státy Společenství představoval v roce 2000 částku 7 160 250 EUR, tržby z tohoto obchodu byly 2 941 310 EUR (10).

(53)

Společnosti, kterým byly poskytnuty podpory ve skutečnosti působí v odvětví, které je obzvlášť vystaveno konkurenčnímu boji. V odvětví prodeje olivového oleje existuje tvrdý konkurenční boj mezi producenty jednotlivých členských států, jejichž produkty jsou předmětem výměny zboží v rámci Společenství. Španělští producenti jsou do tohoto konkurenčního boje plně zapojeni a do ostatních členských států dodávají významné množství zemědělských produktů.

(54)

Z tohoto důvodu mohou podpory ovlivnit výměnu zboží, kterou je v tomto případě olivový olej, mezi členskými státy, což nastane tehdy, pokud podpory zvýhodní aktivní subjekty v členském státě na úkor subjektů v ostatních členských státech. Posuzovaná opatření mají přímý a okamžitý vliv na náklady na produkci olivového oleje z pokrutin ve Španělsku. Proto poskytují ekonomickou výhodu, ve srovnání se společnostmi z jiných členských států, které nemají přístup ke srovnatelné podpoře. Proto narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž.

(55)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti musejí být uvedené podpory považovány za státní podporu, která splňuje kritéria čl. 87 odst. 1. Přesto zásada neslučitelnosti, vysvětlená v čl. 87 odst. 1 připouští odchylky.

(56)

Čl. 87 odst. 2 písm. b) uvádí, že se společným trhem jsou slučitelné takové podpory, které jsou určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi. Španělsko odůvodnilo tyto podpory tím, že byly určeny k nápravě škod, způsobených mimořádnou událostí.

(57)

Podle Španělska se jedná o mimořádnou událost, způsobenou pozastavením prodeje na trhu, nařízenou španělskými orgány, z důvodu zajištění bezpečnosti potravin, což by mohlo být v souladu s ustanovením čl. 87 odst. 2 písm. b).

(58)

Protože se jedná o výjimku z obecných zásad neslučitelnosti státních podpor se společným trhem, stanovených v čl. 87, odst. 1, se Komise domnívá, že je třeba přesně vyložit výraz „mimořádná událost“, který se objevuje v čl. 87, odst. 2 písm. b). Komise až doposud chápala jako mimořádnou událost válku, vnitřní nepokoje nebo stávky a, s výhradami a v závislosti na jejich rozsahu, jaderné nebo vážné průmyslové havárie nebo požáry, které způsobily velké ztráty. Vzhledem k problémům spojeným s předvídáním v této oblasti Komise stanoví, zda tyto podpory jsou slučitelné posouzením každého případu jednotlivě s ohledem na svá předchozí rozhodnutí u podobných případů (bod 11.2.1 Pokynů Společenství týkajících se státní podpory v odvětví zemědělství).

(59)

V tomto posuzovaném případě je důvodem poskytnutí podpor, podle španělských orgánů, pozastavení prodeje olivového oleje z pokrutin, nařízeného z důvodu zajištění bezpečnosti potravin, po zásahu veřejných orgánů. Španělsko však nepřezkoumalo, zda pozastavení prodeje představuje mimořádnou událost ve smyslu čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy.

(60)

Proto se tedy udělení těchto podpor nemůže odvolávat na odchylky podle čl. 87 odst. 2 písm. b) a nemůže být považováno za podporu určenou pro odstranění škod, vzniklých z důvodu mimořádné události.

(61)

Odchylky podle čl. 87 odst. 3 se mohou uznat pouze tehdy, pokud Komise rozhodne, že podpora je nutná pro uskutečnění některých důležitých zájmů. Přiznat uvedené výjimky pro podpory, které nesplňují tuto podmínku by znamenalo povolit porušení vzájemného obchodu mezi členskými státy a narušení hospodářské soutěže, které by z hlediska společného zájmu nebylo ospravedlnitelné a následně by to znamenalo udělení neoprávněných výhod subjektům některých členských států.

(62)

Komise se domnívá, že posuzované podpory nebyly myšleny jako regionální podpory pro uskutečnění nových investic nebo pro vytvoření pracovních míst, ani pro kompenzaci horizontálních nevýhod v infrastruktuře skupiny produktů v regionu, ale jako podpory pro odvětví zemědělství. Proto se jedná o podpory, které mají výhradně odvětvový charakter, který se musí posoudit ve smyslu ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c).

(63)

Čl. 87 odst. 3 písm. c) stanoví, že za slučitelné se společným trhem mohou být považovány podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností pod podmínkou, že nebudou působit proti společnému zájmu a nezmění podmínky vzájemného obchodu.

(64)

Podmínkou pro získání podpory je přizpůsobení výrobních postupů společností novým požadavkům a specifikacím, uvedeným v Nařízení předsednictva vlády ze dne 25. července 2001. Přesto ani výše zvýhodněné půjčky ani výše poskytnuté podpory nejsou vázány na náklady související s přizpůsobením výrobních postupů. Jsou to vlastně jen maximální výše jednotlivých půjček pro příjemce podpory, které jsou uvedeny v uznaných nárocích, které zpracovala M.A.P.A. prostřednictvím Agentury pro olivový olej, které jsou vztaženy na úředně stanovený objem zásob oleje ve všech fázích jeho průmyslového zpracování u každé společnosti ke dni 3. července 2001 a na objem oleje, odeslaného společnostem, které stáčejí olej do lahví, k dalšímu prodeji. Španělské orgány neposkytly žádné informace, které by vysvětlovaly, zda jsou podpory vázány na investice, související se způsobilými náklady, uvedenými v Pokynech Společenství týkajících se státní podpory v odvětví zemědělství. Kromě toho, a to i za předpokladu, že by podpory byly vázány na investice, Španělsko ani neposkytlo žádné informace, které by mohly potvrdit, zda tyto podpory na investice splňují podmínky stanovené v uvedených pokynech.

(65)

Španělsko se ve svých připomínkách odvolává na sdělení Komise o státních podporách odvětví zemědělství ve formě krátkodobých půjček se zvýhodněným úrokem („správní úvěry“), ale také neposkytlo žádné informace, které by mohly potvrdit, zda tyto podpory splňují podmínky uvedené v citovaném sdělení.

(66)

Tyto podpory se především musejí nediskriminační formou nabídnout všem ekonomickým subjektům v odvětví zemědělství. Pokud se vyloučí určité aktivity nebo určité subjekty, musí členský stát prokázat, že všechny výjimky jsou náležitě opodstatněné. Španělsko v tomto ohledu nepředložilo žádnou informaci. Podpory musejí být omezeny na potřebné minimum, aby se kompenzovaly nevýhody, které musí členský stát kvantifikovat. Španělsko v tomto ohledu nepředložilo žádnou informaci. Proto posuzované podpory nesplňují podmínky uvedené v citovaném sdělení.

(67)

Dopisem ze dne 2. dubna 2004 Španělsko vysvětlilo, že pozastavení prodeje vyhlášením hygienického nebezpečí bylo španělskými správními orgány nařízeno dne 3. července 2001 z důvodu bezpečnosti potravin. To přinutilo producenty stáhnout z trhu olivový olej z pokrutin a vrátit jej společnostem, které provádějí stáčení oleje do lahví, aby tento olej mohl být znovu upraven a aby se snížil obsah aromatických polycyklických uhlovodíků, a potom jej znovu stočit do lahví, označit a uvést na trh.

(68)

Náklady, které musely společnosti vynaložit na stažení oleje z trhu, jeho vyprázdnění z lahví, novou úpravu, stočení do lahví, označení a znovuuvedení na trh byly mnohem vyšší než výše poskytnutých podpor.

(69)

Hygienické nebezpečí bylo vyhlášeno poté, kdy analýzy, provedené po několika kontrolách odhalily vysoký obsah aromatických polycyklických uhlovodíků v olivovém oleji z pokrutin, mimo jiné také benzopirenu, což je podle Mezinárodní zdravotnické organizace karcinogenní látka. Protože v této oblasti neexistovala žádná konkrétní právní norma, schválilo předsednictvo vlády nařízení vlády, kterým se určily limity stanovených aromatických polycyklických uhlovodíků v olivovém oleji z pokrutin.

(70)

Komise se domnívá, že jako všeobecná zásada je splnění požadavků právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů pro zaručení jakosti a bezpečnosti oleje věcí příslušných společností. Ztráty vyplývající z nutnosti stažení olivového oleje z pokrutin z trhu a jeho nové úpravy před novým uvedením na trh, protože nesplňuje požadavky platných právních předpisů, je nutno považovat jako ztráty v rozpětí podnikatelského rizika, které společnosti v příslušném odvětví přebírají. Komise tedy nemůže obvykle stanovit, že výplata podpor na pokrytí těchto ztrát je provedena ve společném zájmu.

(71)

Avšak v tomto případě vzala Komise v úvahu skutečnost, že až do července roku 2001 nebyly ani v právních předpisech Společenství ani ve vnitrostátních právních předpisech určeny limity pro obsah stanovených aromatických polycyklických uhlovodíků v olivovém oleji z pokrutin. Za těchto okolností kontroly na přítomnost aromatických polycyklických uhlovodíků netvořily součást jednotlivých bodů běžných kontrol prováděných v daném odvětví. Skutečnost, že ztráty způsobené stažením oleje z trhu, vyprázdnění lahví, nové úpravy, stočení do lahví, označení a znovuuvedení na trh, postihly většinu společností v odvětví naznačuje, že v tomto případě vzniklé ztráty přesáhly běžné rozpětí podnikatelského rizika.

(72)

Je možno provést srovnání s bodem 11.4 Pokynů Společenství týkajících se státní podpory v odvětví zemědělství. V souladu s tímto bodem schválí Komise podpory až do výše 100 % skutečných výdajů, ve prospěch boje proti nemocem zvířat a rostlin, jako část příslušného programu, zavedeného na úrovni Společenství, nebo na vnitrostátní nebo regionální úrovni, určeného pro předcházení, kontrolu nebo vymýcení nemocí. Pro to musí existovat normativní nebo správní právní výnos, který v boji proti nemocem počítá s účastí příslušných vnitrostátních orgánů. Předmětem podpory mohou být pouze opatření proti nemocem, které znepokojují vnitrostátní orgány a ne opatření, za něž mohou v rozumné míře převzít odpovědnost samotní zemědělci. Podpory mohou mít za cíl prevenci, náhradu škody nebo kombinaci obou. Když se objevil problém posuzovaného případu, neexistoval žádný vnitrostátní právní předpis ani předpis na úrovni Společenství, avšak rychlé přijetí pravidel v červenci roku 2001, která určila limity pro obsah stanovených aromatických polycyklických uhlovodíků v olivovém oleji z pokrutin, jasně demonstrovalo znepokojení vnitrostátních orgánů tímto problémem.

(73)

V této souvislosti Komise na základě čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy schválila podporu na zničení krmiva pro zvířata, kontaminovaného dioxinem (podpora č. NN 105/1998). Tato podpora se omezila na náklady za přepravu a zničení kontaminovaných granulí a potravy pro zvířata takovou formou, aby byly dodrženy ekologické a zdravotní zásady. Do té doby nebyly stanoveny limity pro obsah dioxinů v látkách používaných pro přípravu krmiv pro zvířata.

(74)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Komise domnívá, že tato podpora usnadní rozvoj ekonomických aktivit v odvětví produkce olivového oleje z pokrutin. Kromě toho se Komise domnívá, že i kdyby náklady společností v tomto odvětví na stažení olivového oleje z pokrutin z trhu a jeho odeslání společnostem, které provádějí stáčení oleje do lahví, za účelem jeho nové úpravy, aby došlo ke snížení obsahu aromatických polycyklických uhlovodíků, nové stočení oleje do lahví a jeho označení a znovuuvedení na trh byly vyšší než celkový objem poskytnuté podpory, že poskytnutím podpory nedojde k takovému ovlivnění vzájemného obchodu, které by bylo v rozporu se společným zájmem.

V.   ZÁVĚR

(75)

Komise došla k závěru, že Španělsko poskytlo posuzované podpory protiprávně a tím porušilo ustanovení čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Poskytnutí podpor bylo protiprávní, protože bylo uskutečněno před tím, než se Komise vyjádřila ke slučitelnosti tohoto opatření se společným trhem. Tyto podpory jsou však slučitelné se společným trhem a mohou být přijaty na základě odchylky podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, jako opatření určená k rozvoji odvětví.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Státní podpory poskytnuté Španělskem ve prospěch společností produkujících, upravujících a stáčejících do lahví olej z pokrutin ve formě úrokové subvence úroků z půjček a slevy na náklady spojené se správou záruk, uvedených v nařízení Ministerstva zemědělství, rybolovu a výživy ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanovuje výše podpory společnostem produkujícím, upravujícím a stáčejícím do lahví olivový olej z pokrutin, jsou slučitelné se společným trhem.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 7. května 2004

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. C 93, 18.4.2002, s. 2.

(2)  Viz poznámku pod čarou č. 1.

(3)  Sb. zák. č. 178, 26.7.2001, s. 27397.

(4)  Sb. zák. č. 278, 20.11.2001, s. 42443.

(5)  Úř. věst. C 28, 1.2.2000, s. 2.

(6)  Sb. rozh. 1995, s. II-1675.

(7)  Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(8)  Sb. rozh. 1979, s. 2161.

(9)  Úř. věst. C 44, 16.2.1996, s. 2.

(10)  Zdroj: Eurostat.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/56


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. října 2004

o režimu podpor zavedeném Španělským královstvím ve prospěch letecké společnosti Intermediación Aérea SL

(oznámeno pod číslem K(2004) 3938)

(Pouze španělské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/351/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 88 odst. 2 uvedené smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropském hospodářském prostoru a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) uvedené smlouvy,

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek podle uvedených článků (1) a vzhledem k těmto připomínkám,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 11. dubna 2002 S(2002)4231, zaregistrovaným pod číslem NN/110/02, byla Komise informována o tom, že Španělské království zavedlo podporu ve prospěch letecké společnosti Intermediación Aérea SL (dále jen „Intermed“) pro provozování služeb letecké dopravy na trase Girona–Madrid–Girona. Dopisem ze dne 23. května 2002 požádala Komise španělské orgány o veškeré relevantní informace. Ty odpověděly dopisem ze dne 1. července 2002, zaregistrovaným dne 5. července 2002.

(2)

Dopisem ze dne 13. prosince 2002 informovala Komise Španělské království o svém rozhodnutí zahájit proti této podpoře řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

(3)

Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie  (2). Komise vyzvala zúčastněné strany, aby předložily své připomínky k dotčené podpoře.

(4)

Dopisem Stálého zastoupení Španělska u Evropské unie ze dne 9. ledna 2003 požádaly španělské orgány o dodatečnou lhůtu pro odpověď na dopis ze dne 13. prosince 2003. Dopisem ze dne 20. ledna 2003 TREN/A4(2003) 838 poskytla Komise dodatečnou lhůtu 15 pracovních dní.

(5)

Španělské orgány zaslaly své připomínky dopisem ze dne 18. března 2003, ref. A24-3996, zaregistrovaným na generálním sekretariátu Komise dne 19. března 2003.

(6)

Komise obdržela v této věci připomínky od zúčastněných stran. Předala je Španělskému království dopisy ze dne 13. března 2003 a ze dne 2. dubna 2003 s možností se k nim vyjádřit a obdržela připomínky Španělského království dopisem ze dne 7. května 2003.

II.   PODROBNÝ POPIS PODPORY

(7)

Podle informací Komise jsou opatření španělských orgánů uvedena ve „Smlouvě o leteckých spojích mezi městy Girona a Madrid“ uzavřené dne 26. března 2002 mezi Generalitat de Catalunya, la Diputación de Girona, Obchodní a průmyslovou komorou Girony a zástupcem společnosti Intermed (dále jen „smlouva“).

(8)

Cílem odpory je posílit rozvoj konkurenceschopné a kvalitní letecké dopravy na trase Girona–Madrid–Girona prostřednictvím letadel, které splňují požadavky na pohodlí a spolehlivost, a dosáhnout na této trase přiměřeného zisku.

(9)

Vzhledem k tomu, že neexistovala pravidelná trasa mezi městy Gironou a Madridem a že tuto službu nenabízel žádný dopravce, kontaktovala autonomní vláda Katalánska osobním dopisem v období od července do listopadu 2001 několik národních dopravců a dále dopravců z jiných členských států Společenství (Aerolíneas de Baleares (AeBal), Spanair S.A. (Spanair), Air Europa Líneas Aéreas (Air Europa), KLM UK Limited, Intermed, Air Catalunya S.A. (Air Catalunya), Ibertrans Aérea S.A. (Ibertrans) a Navegación y Servicios Canarios S.A. (Naysa), kde je seznámila se svým záměrem podpořit zřízení této leteckého trasy a zároveň je vyzvala k předložení nabídek nebo prohlášení o schopnosti zajistit tento let.

(10)

Po proběhnutém řízení orgány autonomní vlády Katalánska došly k závěru, že jediným leteckým dopravcem dostupným a schopným zajistit tuto pravidelnou leteckou trasu a převzít s ní související závazky veřejné služby, byla společnost Intermed a smlouva byla tedy uzavřena s tímto dopravcem.

(11)

Letecké trasa Girona–Madrid–Girona byla zajišťována jednak pravidelnou linkou provozovanou společností Intermed od 15. dubna 2002 letadlem ATR 42-300 o 48 místech a jednak, podle informací španělských orgánů, charterovou linkou provozovanou v této věci žalobcem od 3. dubna 2002 letadlem SA-227.

(12)

Letiště v Gironě je malé, ale počet jeho cestujících zaznamenal následující vzestup (3):

Vývoj osobní dopravy

Rok

Počet cestujících

Rok

Počet cestujících

1994

399 070

1999

631 235

1995

547 739

2000

651 402

1996

480 506

2001

622 410

1997

533 445

2002

557 187

1998

610 607

2003

1 448 796

(13)

Smlouva stanoví, že pro poskytování dotčených služeb bude společnost Intermed používat turbovrtulové letadlo ATR 42-300, jehož hlavní charakteristiky jsou následující:

48 sedadel uspořádaných ve 12 řadách se sklonem 30°,

maximální dovolené zatížení 4 687 kg,

objem zavazadlového prostoru 8,94 m3,

maximální výška 5 485 m (18 000 stop),

rychlost letu 300 uzlů (556 km/h).

(14)

Pro začátek jsou stanoveny dva lety denně od pondělí do pátku s následujícím letovým řádem:

ráno: odlet z Girony v 7:00 hod/odlet z Madridu v 9:00 hod.,

odpoledne: odlet z Girony v 17:00 hod/odlet z Madridu v 19:30 hod.

(15)

Všeobecně musí letecké řády vždy umožnit cestujícímu z Girony pobyt v Madridu v délce minimálně 5 hodin po přistání v místě určení.

(16)

Maximální celková částka podpory pro období pokryté smlouvou je 4 337 086,18 EUR. Autonomní vláda Katalánska a Generální rada Girony se zavazují, že uhradí leteckou službu mezi Gironou a Madridem v mezích následujících ročních stropů:

Hospodářský rok 2002: V průběhu prvních šesti měsíců provozování leteckých služeb se Generalitat de Catalunya (Autonomní vláda Katalánska) a Diputación de Girona (Rada Girony) spravedlivě podělí o úhradu částky v maximální výši 410 582,34 EUR. Pro zbytek hospodářského roku 2002 uhradí Autonomní vláda Katalánska částku do výše 34 166,62 EUR a Generální rada Girony částku do výše 135 227,75 EUR.

Hospodářský rok 2003: pro toto období, zahrnující případné vyrovnání hospodářského roku 2002, se strop zvyšuje na 1 182 883,13 EUR, z čehož 641 972,13 EUR uhradí Autonomní vláda Katalánska a 540 911 EUR uhradí Generální rada Girony.

Hospodářské roky 2004 a 2005: pro toto období se strop zvyšuje na 1 081 822 EUR, z toho 540 911 EUR pro Generální radu Girony na financování prvního pololetí každého hospodářského roku a 540 911 EUR pro Autonomní vládu Katalánska na financování druhého pololetí každého hospodářského roku.

(17)

Podpora vyplácená společnosti Intermed se vypočítává v závislosti na průměrném koeficientu vytížení sedadel v letadlech zajišťujících spojení Girona–Madrid–Girona pomocí vzorce definovaného v příloze V smlouvy.

(18)

Podle informací poskytnutých španělskými orgány jsou náklady na let, vypočtené na průměrné vytížení sedadel 32 osob, 3 980,55 EUR, rozdělených následovně:

Položka

EUR

Amortizace letounu

353,16

Pojištění

480,00

Poplatky na linku (včetně ověření elektrických systémů, avioniky, podvozku a kontroly systému vstřiku paliva)

250,00

Palivo

623,37

Osobní náklady (letecký a pozemní personál, včetně sociálního pojištění)

1 067,93

Letištní poplatky a příletová sazba

447,81

Manipulace (4)

364,09

Eurokontrola (sazba za cestu)

52,89

Služby cestujícím (občerstvení, tisk, atd.)

372,00

Celkem

3 980,55

(19)

Generální rada Girony se dále zavazuje, že bude realizovat a financovat veškeré propagační aktivity pro reklamu a marketing týkající se této letecké trasy v průběhu platnosti smlouvy do maximální výše 120 202 EUR.

(20)

Obchodní, průmyslová a plavební komora Girony se rovněž zavazuje, že provede akce vyplývající z jejích kompetencí, které se ukáží jako potřebné na podporu a zaručení dobrého fungování letecké trasy, která je předmětem smlouvy.

(21)

Je stanoveno, že smlouva bude zrušena plným právem v případě, že by např. jiný letecký dopravce zřídil bez veřejné podpory či jiného financování ze strany státu mezi Gironou a Madridem let stejné povahy, jako je let podle smlouvy, zejména pokud jde o typ letadla, počet letů, sazby a období provozování služby.

(22)

Smlouva je uzavřena na období od 26. března 2002 do 31. prosince 2005. Služba byla nicméně pozastavena v prosinci 2002 na základě zahájení formálního vyšetřovacího řízení Komisí.

(23)

Dotčená smlouva stanoví také opatření týkající se koeficientu vytížení, pravidelnosti, přesnosti, pozemních služeb a příslušných tarifů.

(24)

Ve svém rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení vyjádřila Komise pochybnosti o slučitelnosti dotčené podpory s čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES, zejména při nedodržování postupu stanoveného článkem 4 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (5).

(25)

Komise zejména požádala Španělsko aby jí dodalo jednak údaje prokazující nezbytnost finanční náhrady a také čisté náklady na danou veřejnou službu a údaje pro výpočet objemu finanční náhrady, a jednak důvody, které ospravedlňují nedodržení postupu stanoveného článkem 4 nařízení (EHS) č. 2408/92.

III.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

(26)

Společnost Air Catalunya uvádí, že leteckou dopravu na trase mezi Gironou a Madridem zajišťuje jednak příjemce podpory a jednak od 3. dubna 2002 ona sama, a to bez veřejného financování. Upozorňuje rovněž utrpěnou škodu a na skutečnost, že dochází ke zjevnému porušení hospodářské soutěže. Uvádí, že trasa Girona–Madrid–Girona nebyla předmětem závazku veřejné služby podle postupů stanovených článkem 4 nařízení (EHS) č. 2408/92. Dotčená podpora nemůže být prohlášena za slučitelnou se smlouvou, protože nesplňuje podmínky nezbytnosti a úměrnosti stanovené pro veřejnou službu. Air Catalunya také přerušila svou službu v prosinci 2002.

(27)

Austrian Airlines A.G. (Rakouské aerolinie) mimo jiné uvádí, že pravidla, stanovená v pokynech o uplatňování článků 92 a 93 Smlouvy o ES a článku 61 dohody EHP o státních podporách v odvětví letectví, nebyla v tomto případě dodržena.

IV.   PŘIPOMÍNKY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

(28)

Španělské orgány uvádějí, že od zahájení formálního vyšetřovacího řízení v prosinci 2002, bylo vyplácení podpory společnosti Intermed pozastaveno a v důsledku toho se tato společnost cítila povinna přerušit v prosinci 2002 provozování služeb na trase Girona–Madrid z důvodu nemožnosti čelit nákladům, které přináší, což by mělo být důkazem, že daná trasa není rentabilní pro žádnou společnost.

(29)

Částečné financování letecké dopravy na trase Girona–Madrid je časově omezené do té doby, než bude linka konsolidována a stane se rentabilní.

(30)

Španělské orgány se domnívají, že řízení, které vedlo k výběru společnosti Intermed neodpovídá postupu stanovenému článkem 4 nařízení (ES) č. 2408/92 pro uložení závazku veřejné služby na určitou leteckou trasu.

(31)

Autonomní vláda Katalánska předložila formální žádost u španělského ministerstva pro rozvoj území za účelem uložení závazku veřejné služby (ZVS) na trasu Girona–Madrid podle ustanovení nařízení (EHS) č. 2408/92. Tato žádost byla nicméně dotčeným ministerstvem zamítnuta s odůvodněním, že neexistovaly dostatečné důvody pro uplatnění článku 4 uvedeného nařízení.

(32)

Španělské orgány se domnívají, že materiální podmínky požadované nařízením (EHS) č. 2408/92 k tomu, aby byla daná služba kvalifikovaná jako veřejná, nebo obecného zájmu, jsou řádně splněny.

(33)

Nepřítomnost letecké společnosti, která by mohla provozovat dopravu na trase dokazuje, jak malý ekonomický zájem tato trasa vzbuzuje. Pouze zásah orgánů veřejné moci mohl tedy zajistit služby na trase Girona–Madrid s určitými zárukami stability a pravidelnosti. V této souvislosti je důležité připomenout, že Air Catalunya začala provozovat služby na trase Girona–Madrid ve stejném okamžiku jako Intermed, tj. v dubnu 2002. Před tímto datem a od 28. října 2001, kdy předchozí společnost přestala služby na trase provozovat, neprovozovala služby na trase Girona–Madrid žádná společnost. Tato trasa, považovaná za podstatnou, zůstala neprovozovaná po dobu pěti měsíců, což motivovalo nezbytný zásah orgánů veřejné moci vzhledem k důležitosti této trasy pro občany.

(34)

Španělské orgány uvádějí důležitost zřízení letecké trasy mezi Gironou a Madridem pro ekonomický rozvoj oblasti.

(35)

Vzhledem k tomu, že formální podmínky pro uložení závazku nebyly splněny, tj. nebylo vyhlášeno výběrové řízení otevřené pro všechny společnosti a oznámené Komisi a ostatním členským státům, neuplatní se na podporu předpoklad neposkytování státní podpory ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES a musí v důsledku toho podléhat obecným pravidlům smlouvy, které se týkají této oblasti. Tato analýza je potvrzena pokyny pro vyhodnocování státní podpory ve prospěch letecké dopravy ve sdělení Komise o uplatňování článků 92 a 93 smlouvy a článku 61 dohody EHP o státních podporách v odvětví letectví (6), které v bodě 23 uvádějí, že „kompenzace ztrát, které utrpěl dopravce, který nebyl vybrán podle článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92 bude nadále vyhodnocována podle obecných pravidel platných pro státní podpory. Toto platí také pro kompenzace, které nejsou vypočítávány na základě kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. h) nařízení“.

(36)

Podle španělských orgánů skutečnost, že závazek veřejné služby nebyl formálně vyhlášen, nijak neovlivňuje povahu veřejného závazku na uvedené trase.

(37)

Podle španělských orgánů může být náhrada udělená společnosti Intermed považována za státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES, nezákonnou bez předchozího oznámení Komisi a dodržení ustanovení článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92, ale nicméně slučitelnou se společným trhem podle čl. 86 odst. 2 smlouvy. I když toto není odpovídající rámec pro financování veřejných služeb uložených v letecké dopravě, zvláštnosti tohoto případu a obzvláště malé množství dopadů na hospodářskou soutěž a výměnu v rámci Společenství, pozastavení podpory okamžitě po zahájení formálního vyšetřovacího řízení, následné přerušení letů společností Intermed, malá výše podpory a trvání smlouvy omezené pouze na osm měsíců by mohlo zdůvodnit výjimečné uplatnění daného ustanovení.

(38)

Aby mohl být uplatněn odstavec 2 článku 86, musí být náhrada nezbytná a úměrná.

(39)

Podmínky, uložené společnosti Intermed v dohodě ohledně pravidelnosti, kontinuity, kapacity a tarifikace služby způsobují, že let je pro jakoukoliv společnost nerentabilní. Poplatky, uložené správními orgány, představují ve skutečnosti dodatečné náklady, které by žádná společnost pracující na komerčním základě nemohla sama nést.

(40)

Potvrzuje to i skutečnost, že neexistuje žádný významný konkurent, který by provozoval služby na trase Girona–Madrid za podmínek uložených společností Intermed, pokud jde o pravidelnost letů, kapacitu a návaznost služeb. Společnost, která provozovala služby na této trase v minulosti, byla nucena přestat z důvodu nerentabilnosti. Je pravda, že některé letecké společnosti, které autonomní vláda vyzvala, aby takovou službu nabídly, neprojevily zájem a vyslovily své pochybnosti o ekonomické životaschopnosti této trasy.

(41)

Pokud jde o Air Catalunya, není možné ji považovat za významného konkurenta. Air Catalunya byla vyzvána, aby se zúčastnila výběrového řízení, ale její nabídka nemohla být přijata vzhledem k tomu, že tato společnost neměla potvrzení leteckého dopravce (AOC) a licenci na provozování služeb ve Španělsku (7). I kdyby byl dodržen postup podle článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92 pro ukládání závazku veřejné služby, Air Catalunya by se nemohla účastnit nabídkového řízení, které je omezeno pouze na společnosti vlastnící licenci na provozování pravidelných leteckých služeb. V každém případě podmínky, za kterých nabízela své lety, které nebyly pravidelné, se o mnoho lišily od pravidelnosti a kapacity uložené společnosti Intermed. Když byl např. koeficient využití letounu najatého společností Air Catalunya minimální, došlo ke zrušení letu a zbylí cestující byli ponecháni bez možnosti rychlého a efektivního dopravního prostředku, kterým by se dostali do Madridu.

(42)

Nerentabilnost dané trasy je navíc podtržena skutečností, že po přerušení služeb od společnosti Intermed žádná společnost, včetně Air Catalunya, služby neprovozuje.

(43)

Podpora, poskytnutá společnosti Intermed nepřesahuje minimální náhradu, nutnou pro vyvážení dodatečných nákladů vzniklých v důsledku požadavků uložených správními orgány. Náhrady poskytnuté společnosti Intermed dosahují částky 919 879,98 EUR. Jak vyplývá z přílohy III k dohodě, náklady na každý let, vypočítané při průměrném koeficientu obsazení 32 osob, dosahují částky 3 980,55 EUR. Společnost Intermed za dobu platnosti smlouvy provedla 640 letů s příjmy ve výši 876 934,30 EUR. Z toho vyplývá, že deficit způsobený poskytováním služby dosáhl přibližně částky 1 670 608,70 EUR. Tato částka je výsledkem nákladů na let, to jest 3 980,55 EUR, vynásobených počtem uskutečněných letů, tedy 2 547 552,00 EUR, z nichž se odečtou příjmy a dosáhne se konečné částky 876 943,30 EUR. V důsledku toho byla podpora poskytnutá veřejnými orgány (919 879,98 EUR) nižší než deficit, utrpěný společností při provádění služeb na trase Girona–Madrid od dubna do prosince 2002.

(44)

Jak to prohlašuje stálá judikatura Soudního dvora Evropských společenství, „poskytnutí státní podpory se může, podle čl. 86 odst. 2 smlouvy vymykat zákazu článku 87 této smlouvy v případě, že uvedená podpora směřuje pouze k náhradě dodatečných nákladů způsobených plněním zvláštního poslání připadající podniku pověřenému správou služby všeobecného ekonomického zájmu a když se její poskytnutí ukazuje jako nezbytné, aby mohl tento podnik zajistit své závazky veřejné služby v podmínkách ekonomické rovnováhy“ (8).

(45)

Podpora poskytnutá společnosti Intermed je nízká, neboť nedosahuje ani jednoho milionu EUR. K tomu se přičítá relativně krátké trvání smlouvy (pouze 8 měsíců: od dubna do prosince 2002).

(46)

Postavení společnosti Air Catalunya nebo jiných potenciálních konkurentů na uvedené trase neutrpí žádnou újmu v budoucnosti vzhledem k tomu, že platba podpory byla pozastavena hned po zahájení řízení a že se autonomní vláda stejně jako Diputación de Gérone zavázaly, že zruší formálně smlouvu uzavřenou svého času se společností Intermed.

(47)

Všechny tyto okolnosti snižují na minimum riziko negativních účinků na hospodářskou soutěž a obchodní výměny mezi členskými státy, které by mohlo vyvolat poskytnutí podpory společnosti Intermed.

(48)

Španělské orgány se domnívají, že judikatura stanovená ve věci Altmark (probíhající před Soudním dvorem Evropských společenství k datu odeslání připomínek španělských orgánů), by se v tomto případě nemohla uplatnit, neboť daná záležitost se týká uplatňování článku 73 smlouvy pro ukládání závazků veřejné služby mimo rámec stanovený nařízeními použitelnými pro pozemní dopravu.

(49)

Španělské orgány se domnívají, že řízení zahájené na základě subvencí udělených společnosti Intermed může být uzavřeno přijetím rozhodnutí ze strany Komise, které, i když prohlásí podporu za nezákonnou a stanoví její zastavení, neurčí zpětné navrácení vyplacené podpory, ale bude ji považovat jako slučitelnou se společným trhem podle čl. 86 odst. 2.

V.   POSOUZENÍ PODPORY

(50)

Čl. 87 odst. 1 smlouvy stanoví, že podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.

(51)

Sdělení Komise o uplatňování článků 92 a 93 Smlouvy o ES a článku 61 dohody EHP o státní podpoře v odvětví letectví stanoví v bodě 18 předpoklad neexistence podpory, pokud byl závazek veřejné služby přidělen a výpočet příslušné náhrady proveden podle postupů stanovených v článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství. Kritéria, umožňující posoudit přítomnost podpory v náhradách veřejné služby byla následně vyjasněna rozsudkem ze dne 24. července 2003 ve věci Altmark  (9).

(52)

Jak je vysvětleno v bodech odůvodnění 9 až 23 tohoto rozhodnutí, orgány autonomní vlády Katalánska vybraly společnost, aniž by respektovaly závazky stanovené v článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92, které jsou zásadní pro zajištění principu rovnosti zacházení a řádného průběhu řízení.

(53)

Zejména,

Komise nebyla informována o uložení závazku veřejné služby na trasu Girona–Madrid–Girona,

tyto závazky nebyly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,

jiné členské státy nebyly konzultovány,

výběrové řízení nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a

nabídky předložené leteckými dopravci nebyly sděleny jiným členským státům, ani Komisi.

(54)

Španělské orgány se domnívají, že uvedené opatření je přesto náhradou za závazek veřejné služby uložený společnosti Intermed.

(55)

Komise se domnívá, že jediným prostředkem pro uložení závazků veřejné služby v letecké dopravě je uplatnění článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92. V tomto nařízení stanovila Rada jednotná a nediskriminační pravidla pro udělení práv leteckého provozu na trasách, na kterých byly uloženy závazky veřejné služby. Kritéria výpočtu náhrady byla jasně stanovena. Náhrada vypočtená podle čl. 4 odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení, by za nepřítomnosti protikladných údajů umožnila předpokládat nepřítomnost finanční výhody ve prospěch leteckého dopravce (10).

(56)

Čl. 4 odst. 1 písm. h) nařízení (EHS) č. 2408/92 předpokládá, že „Členský stát může leteckému dopravci vybranému podle písmene f) nahradit výdaje na splnění norem požadovaných závazkem veřejné služby uloženým na základě tohoto odstavce; náhrada výdajů zohlední náklady i příjmy plynoucí ze služby.“ Komise se domnívá, že opatření španělských orgánů ve prospěch společnosti Intermed neodpovídají ustanovením článku 4 uvedeného nařízení.

(57)

Z toho vyplývá, že uvedený předpoklad nepřítomnosti podpory se v tomto případě neuplatní.

(58)

Bod 23 pokynů o státní podpoře odvětví letectví uvádí, že: „Náhrada ztrát utrpěných dopravcem, který nebyl vybrán podle článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92, bude nadále vyhodnocována podle obecných pravidel platných pro státní podporu. To platí také pro náhrady, které nejsou vypočteny na základě kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. h) nařízení.“ Bod 17 rovněž stanoví, že: „Oprávněnost náhrady musí být vyhodnocena ve světle principů o státní podpoře stanovených judikaturou Soudního dvora“.

(59)

Komise je názoru, že když v nějakém specifickém odvětví ukládají předpisy Společenství přidělení závazků veřejné služby v rámci nabídkového řízení, nedodržení těchto předpisů má za následek, že poskytnutá náhrada normálně představuje podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 smlouvy. Komise nicméně přezkoumá, zda uvedené opatření poskytuje finanční výhodu společnosti Intermed a zejména, zda dotčená náhrada splňuje kritéria, stanovená judikaturou Dvora, zejména v rozsudku ze dne 24. července 2003 ve věci Altmark.

(60)

Tento rozsudek potvrzuje, že částky poskytnuté za účelem náhrady za plnění závazku veřejné služby nejsou považovány za státní podporu, pokud je splněno několik podmínek. Z judikatury (11) Dvora vyplývá, že: „pokud má být státní zásah považován za náhradu představující protihodnotu za služby poskytované v rámci závazků veřejné služby přijímajícími podniky, tyto podniky ve skutečnosti nezískají finanční výhodu a uvedený zásah nemá za následek vytvoření lepšího postavení v hospodářské soutěži vůči konkurenčním podnikům, nevztahuje se na takový zásah čl. 92 odst. 1 smlouvy. Aby se však v konkrétním případě taková náhrada nepovažovala za státní podporu, musí být splněno několik podmínek“ (12).

(61)

Dvůr stanovil čtyři podmínky. První tři podmínky platí ve všech případech. Čtvrtá podmínka předpokládá dvě možnosti aby se vyloučila možnost sebemenší finanční výhody vyplývající z náhrady.

(62)

Podle první podmínky, stanovené Dvorem, musí být podporovaný podnik skutečně pověřen výkonem závazků veřejné služby a tyto závazky musí být jasně definovány. Podle druhé podmínky musí být parametry, na základě kterých je náhrada vypočtena, předem objektivně a transparentně stanoveny.

(63)

V tomto případě byl přijímající podnik pověřen výkonem některých závazků, které jsou definovány ve smlouvě. Tyto závazky, stejně jako parametry pro výpočet náhrady, stanovené v přílohách III, IV a V smlouvy, jsou výsledkem jednání vedených mezi příslušnými regionálními orgány a společností, která již byla vybrána pro provozování služby letecké dopravy. Autonomní vláda Katalánska se skutečně individuálním dopisem v období červenec – listopad 2001 obrátila na několik dopravců, aby je seznámila se svým záměrem podpořit zřízení této letecké trasy a vyzvala je k předložení nabídek, nebo vyjádření o připravenosti tyto lety zajistit. V tomto případě se regionální orgány omezují na vyzvání kontaktovaných společností k předložení nabídky. V uvedených dopisech nefiguruje žádná podrobnost o povinnostech společností ani parametry pro výpočet náhrady. Není vyloučeno, že letecké společnosti, které odmítly žádost regionálních orgánů, by byly mohly mít zájem na uzavření smlouvy, pokud by byly obdržely v okamžiku odeslání žádosti regionálních orgánů konkrétnější podrobnosti o těchto závazcích a o parametrech pro výpočet náhrady.

Komise se domnívá, že v tomto případě nebyly závazky veřejné služby definovány jasně a transparentně, a v důsledku toho není tedy splněna první podmínka stanovená v rozsudku Altmark.

(64)

Kromě toho smlouva, uzavřená dne 26. března 2002 mezi Generalitat de Cataluńa, la Diputación de Girona, Obchodní a průmyslovou komorou Girony a zástupcem společnosti Intermediación Aérea SL (Intermed), se stala pouze předmětem tiskového sdělení, ale nebyla zveřejněna oficiálně a podle informací Komise nebyla zpřístupněna zainteresovaným třetím stranám. Kromě toho, v odvětví letecké dopravy jsou parametry pro objektivní a transparentní výpočet náhrady předem stanoveny zákonodárcem Společenství v článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92, který nebyl dodržen.

(65)

Navíc se Komise domnívá, že parametry, na základě kterých je náhrada v tomto případě vypočtena, nebyly stanoveny předem objektivně a transparentně. Druhá podmínka stanovená v rozsudku Altmark tedy není splněna.

(66)

Podle třetí podmínky stanovené Dvorem, nesmí náhrada přesáhnout výši nezbytnou pro pokrytí všech nebo části nákladů způsobených plněním závazků veřejné služby s tím, že se berou v úvahu na ně připadající příjmy, stejně jako zisk přiměřený plnění těchto závazků. Dodržení takové podmínky je nezbytné k zajištění toho, že nebude podporovanému podniku poskytnuta žádná výhoda, která naruší by mohla narušit hospodářskou soutěž posílením konkurenční pozice tohoto podniku. Cílem této podmínky je vyloučit, aby byla podnikům poskytována nadměrná náhrada a aby byla náhrada poskytována ve formě nebo ve výši, která by vedla k nadbytečným peněžním tokům, které by podnik mohl věnovat na činnosti vedoucí k narušení hospodářské soutěže.

V odvětví letectví je metodou, kterou zákonodárce používá na vyloučení takových nadměrných náhrad a pro co největší snížení škodlivých účinků vyplývajících z omezení přístupu na trh, přísné dodržování nabídkového řízení podle článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92.

(67)

Komise se domnívá, že takové nabídkové řízení před nákupem členským státem je zpravidla považováno za dostačující pro vyloučení toho, aby se tento členský stát pokusil poskytnout výhodu některému podniku. Soud prvního stupně tento přístup potvrdil (13). Vzhledem k tomu, že nedošlo k nabídkovému řízení, má soud za to, že je obtížné přesně určit, zda částka, přijatá společností Intermed, odpovídá nákladům způsobeným plněním závazků veřejné služby nebo zda představuje nadměrnou náhradu a výhodu v její prospěch.

(68)

Španělské orgány se domnívají, že výše poskytnuté podpory je nižší než deficit dosažený za měsíce, kdy byla služba vykonávána, a že tedy nedošlo k nadměrné náhradě. Komise se domnívá, že při nepřítomnosti objektivních prostředků pro stanovení úrovně náhrady, při uplatňování povinných pravidel stanovených Radou, nelze vyloučit, že by mohly jiné společnosti nabídnout dotčenou službu s nižší výší podpory.

(69)

Komise se domnívá, že třetí podmínka rozsudku Altmarkt není v tomto případě splněna.

(70)

Čtvrtá podmínka obsahuje dva alternativní postupy:

a)

„výběr podniku, který bude pověřen plněním závazků veřejné služby v daném konkrétním případě se provede v rámci řízení pro veřejné zakázky umožňujícího vybrat kandidáta schopného poskytnout služby za nejnižší cenu pro společnost“;

b)

„úroveň nezbytné kompenzace musí být stanovena na základě analýzy nákladů, které by nastaly střednímu podniku, dobře řízenému a vybavenému odpovídajícím způsobem dopravními prostředky, kdyby měl uspokojit požadavky veřejné služby za předpokladu, že se vezmou v úvahu s tím spojené příjmy a přiměřený zisk vyplývající z plnění těchto závazků“.

(71)

První možnost čtvrté podmínky není v tomto případě splněna. Výběrové řízení, kterým se řídily španělské orgány, nesplňuje kritéria transparentnosti a objektivity nezbytné pro všechny veřejné zakázky v souladu s body 51 a 52 tohoto rozhodnutí, aby mohlo být považováno za skutečnou soutěž, a proto nemůže být považováno za dostatečně transparentní, aby zajistilo „nejnižší náklady pro Společenství“.

(72)

Druhá možnost čtvrté podmínky uvedená v bodě 70 b) se zdá být v zásadě uplatnitelná pouze tehdy, když neexistuje povinnost vyhlásit nabídkové řízení, a ne v případě, kdy povinnost existuje, ale nebyla dodržena. Nicméně, za předpokladu, že by měla být uplatněna druhá možnost čtvrté podmínky, musí Komise dojít k závěru, že nebyla dodržena. Náhrada totiž nebyla vypočtena na základě „analýzy nákladů, které by nastaly střednímu podniku, dobře řízenému a vybavenému odpovídajícím způsobem dopravními prostředky, kdyby měl uspokojit požadavky veřejné služby za předpokladu, že se vezmou v úvahu s tím spojené příjmy a přiměřený zisk vyplývající z plnění těchto závazků“. Jak již bylo vysvětleno při analýze druhé podmínky, orgány neprovedly žádnou předběžnou analýzu nákladů ani jejich slučitelnost s touto normou, ale omezily se na náhradu skutečných nákladů dotčeného provozovatele. Španělské orgány nedodaly údaje, které by Komisi umožnily provést takové ověření. Za těchto okolností je zřejmé, že čtvrtá podmínka, stanovená rozsudkem Altmark také není splněna.

(73)

Komise tedy shledává, že žádná z podmínek stanovených v rozsudku Altmark není v tomto případě splněna. Ve světle předcházejících úvah opatření zavádí výhodu pro příjemce.

(74)

Pojem státní podpory ve smyslu Smlouvy a tak, jak je interpretován Soudním dvorem, se odvolává na jakoukoli výhodu poskytnutou přímo nebo nepřímo ze státních zdrojů, nebo představující dodatečnou zátěž pro stát nebo pro organizace určené nebo zřízené k tomuto účelu.

(75)

V tomto případě předpokládá smlouva, že podporovaný podnik obdrží maximálně 4 337 086,18 EUR za celou dobu trvání smlouvy, financovaných Generalitat de Catalunya a Diputación de Girona. Tak, jak bylo potvrzeno španělskými orgány, výše této podpory skutečně vyplacené je 919 879,98 EUR. Tato částka, která byla přímo poskytnuta španělskými orgány, potvrzuje jasně přítomnost státních zdrojů.

(76)

Dotčená opatření se týkají pouze jediného odvětví, jmenovitě letecké dopravy, a provozování jediné letecké trasy Girona–Madrid–Girona.

(77)

Smlouva byla uzavřena s jedinou leteckou společností. Z informací obdržených od španělských orgánů nelze odvodit, zda by byla stejná opatření uplatněna na jiné společnosti, které by se případně rozhodly poskytovat služby pravidelné letecké dopravy mezi Madridem a Gironou.

(78)

Dotčené opatření je tedy považováno za selektivní.

(79)

Aby bylo možné konstatovat narušení hospodářské soutěže stačí, aby státní zásah změnil uměle určité prvky výrobních nákladů podniku a posílil pozici tohoto podniku vzhledem k ostatním konkurenčním podnikům při výměnách uvnitř Společenství (14). Dvůr se domnívá (15) že není vůbec vyloučené, aby veřejná podpora poskytnutá podniku, který poskytuje pouze služby místní nebo regionální dopravy a neposkytuje služby mimo svůj stát původu, mohla mít dopad na výměnu mezi členskými státy. Na druhé straně Dvůr také podtrhl skutečnost, že by podpora mohla ovlivnit výměny mezi členskými státy a narušit podmínky hospodářské soutěže, a to i tehdy, kdy se podporovaný podnik nezúčastní přeshraničních aktivit, ale je v konkurenci s podniky v jiných členských státech. Poskytne-li členský stát podporu určitému podniku, může se touto podporou vnitřní nabídka udržet nebo zvýšit s tím důsledkem, že šance podniků usazených v jiných členských státech nabízet služby na trhu tohoto členského státu jsou sníženy (16).

(80)

Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatňování článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory de minimis (17) se neuplatňuje na odvětví dopravy podle jeho třetího bodu zdůvodnění a čl. 1 písm. a). Podle judikatury Dvora neexistuje práh nebo procento, pod kterým lze předpokládat, že nejsou výměny mezi státy ovlivněny. Poměrně nízká hodnota podpory nebo poměrně skromná velikost podporovaného podniku ve skutečnosti předem nevylučují možnost, že je ovlivněna hospodářská soutěž a výměny mezi členskými státy (18).

(81)

V tomto případě provádějí letecké služby na trase mezi Gironou a Madridem dva operátoři: jeden dostává veřejné finance, druhý veřejné finance nedostává.

(82)

Je pravda, že smlouva obsahuje ustanovení o zrušení, které je platné v případě, že by jiný letecký dopravce zřídil bez veřejné podpory a jiného státního financování provoz na trase mezi Gironou a Madridem, který by měl stejné charakteristiky jako let podle smlouvy, zejména pokud jde o typ letadla, pravidelnost, sazby a období poskytování služby.

(83)

Nicméně pokud by případný konkurenční operátor poskytoval služby neodpovídající výše uvedeným charakteristikám, (např. použití menšího letadla), selektivní charakter by byl dokonce potvrzen, neboť dva operátoři by provozovali stejné spojení, z nichž jeden by dostával podporu a druhý ne. Žalobce v tomto případě skutečně provozuje služby na letecké trase Girona–Madrid–Girona, aniž by dostával veřejnou podporu. Podle informací španělských orgánů žalobce provádí charterové lety Girona–Madrid–Girona s letadly o kapacitě nižší než 20 sedadel, která neodpovídá požadavkům smlouvy.

(84)

Dotčená opatření rovněž ovlivňují výměny mezi členskými státy, pokud se týkají společnosti, jejíž dopravní aktivity, které se povahou dotýkají přímo výměn, pokrývají část společného trhu. Narušují i hospodářskou soutěž uvnitř tohoto trhu, neboť se týkají pouze jednoho podniku, který je v konkurenci s jinou leteckou společností Společenství, zejména poté, co 1. ledna 1993 vstoupila v platnost třetí části liberalizace letecké dopravy („třetí balík“). Za těchto podmínek se poskytnutí výhody ve prospěch společnosti Intermed španělskými orgány rovná podpoře ve smyslu ustanovení článku 87 Smlouvy o ES.

(85)

Opatření, schválená Generální radou Girony za účelem realizace a financování veškerých propagačních aktivit pro reklamu a marketing týkající se této letecké trasy v průběhu platnosti smlouvy v maximální výši 120 202 EUR, musí být také považována za státní podporu. Tato opatření financovaná veřejnými fondy jsou ve skutečnosti určena k informování široké veřejnosti o vytvoření nové letecké služby.

(86)

Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky podle čl. 87 odst. 1 smlouvy, musí Komise dojít k závěru, že se jedná o opatření státní podpory, které musí být přezkoumáno z důvodu ověření jeho slučitelnosti s ustanoveními smlouvy.

(87)

Komise lituje, že Španělsko poskytlo podporu s porušením ustanovení čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(88)

Po určení charakteru zkoumaných opatření jako státní podpory podle čl. 87 odst. 1 smlouvy – závěr potvrzený španělskými orgány – musí Komise přezkoumat, zda mohou být prohlášena za slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 2 a 3 smlouvy a čl. 86 odst. 2 smlouvy.

(89)

Komise musí zhodnotit slučitelnost podpory ve smyslu čl. 87 odst. 2 písm. a) smlouvy, podle které jsou se společným trhem slučitelné podpory sociálního charakteru poskytnuté jednotlivým spotřebitelům za podmínky, že jsou poskytnuty bez diskriminace spojené s původem výrobků. Podle sdělení Komise o státní podpoře v odvětví letectví musí mít podpora sociální charakter, tj. musí v zásadě pokrývat pouze některé kategorie cestujících používajících trasu (děti, postižené osoby, osoby s nízkými příjmy). Pokud se však jedná o spojení se znevýhodněnou oblastí, zejména s ostrovy, podpora by mohla pokrývat veškeré obyvatelstvo oblasti. Podle stejného sdělení musí být podpora poskytnuta bez diskriminace ohledně původu služby, tj. pro jakéhokoliv leteckého dopravce Evropského hospodářského prostoru provozujícího služby. Z toho vyplývá i volný přístup na danou trasu pro všechny letecké přepravce Společenství.

(90)

V tomto případě je podpora vyplácena výhradně jedné letecké společnosti, provozující služby na dané trase s vyloučením konkurenčního operátora. Nezdá se, že by právní základ této podpory umožňoval přístup jiných leteckých společností k režimu podpory. V důsledku toho nesplňuje podpora první z požadovaných podmínek, tedy nediskriminaci mezi operátory.

(91)

Výjimka podle čl. 87 odst. 2 písm. b) se neuplatní, neboť se v tomto případě nejedná o podporu určenu na nápravu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.

(92)

Čl. 87 odst. 3 stanoví seznam podpor, které mohou být považovány za slučitelné se společným trhem.

(93)

Aby se zachovalo dobré fungování společného trhu a s ohledem na zásady čl. 3 odst. 1 písm. g) smlouvy, musí být výjimky z ustanovení čl. 87 odst. 1 tak, jak jsou definovány v čl. 87 odst. 3, při přezkoumávání režimu podpory nebo jakéhokoli jednotlivého opatření předmětem strohé interpretace. Navíc, s ohledem na zvýšenou konkurenci ve vztahu k liberalizaci letecké dopravy, se Komise musí držet politiky přísné kontroly státní pomoci, aby bylo vyloučeno, že by tyto podpory mohly mít sekundární účinky odporující společnému zájmu:

písmena a) a c) umožňují výjimky ve prospěch podpor určených na podporu nebo usnadnění rozvoje některých oblastí (19). Komise poznamenává, že oblast Girony nespadá mezi oblasti podle čl. 87 odst. 3 písm. a), a že tato výjimka tedy není uplatnitelná. Komise připomíná, že provincie Girona není způsobilá k využití výjimky z čl. 87 odst. 3 písm. c) smlouvy s výjimkou okresů v Pyrenejích, které nejsou pro tento případ podstatné,

písmena b) a d) nejsou uplatnitelná, neboť se nejedná o podporu určenou na významný projekt společného zájmu nebo na nápravu vážné poruchy v hospodářství některého členského státu, nebo o podporu, která má napomoci kultuře a zachování kulturního dědictví. V každém případě se španělské orgány výjimky nedovolávají,

výjimka podle písmene c) se týká podpor určených na usnadnění rozvoje určitých hospodářských aktivit. Komise má za to, že podpory provozního charakteru a neurčené k podpoře určité investice, mohou být schváleny pouze výjimečně. Za tím účelem konstatuje, že podpory nesledují cíle životního prostředí, ani vzdělávání. Komise může přiznat využití této výjimky i v případě restrukturalizace podniku. To není případ společnosti Intermed.

(94)

Tyto podpory by nicméně mohly být přirovnávány k podporám na zahájení činnosti, jejichž analýza je provedena v bodě 101.

(95)

Jediné zdůvodnění, kterého se dovolávají španělské orgány, se týká uplatnění čl. 86 odst. 2 smlouvy. V tomto ohledu se Komise domnívá, že aby byly tyto podpory slučitelné podle tohoto ustanovení smlouvy, musí být splněny dvě podmínky; nezbytnost a úměrnost podpory.

(96)

Komise musí připomenout, že španělské orgány nezpochybňují fakt, že nebyla dodržena ustanovení týkající se článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92. Tato okolnost svědčí o tom, že španělské orgány nepovažovaly za potřebné uložit na danou leteckou trasu závazky veřejné služby. Toto bylo potvrzeno, když bylo již Komisí zahájeno administrativní řízení, neboť na žádost regionálních orgánů Katalánska ze dne 13. června 2002 odmítly kompetentní španělské orgány zahájit řízení pro uložení závazků veřejné služby „z důvodu, že neexistovaly dostatečné důvody pro uplatnění článku 4 tohoto nařízení.“ (20). Za těchto okolností se zdá být protichůdné trvat na jedné straně na tom, že je služba nezbytná v rámci čl. 86 odst. 2 smlouvy a na druhé straně tvrdit, že daná služba není nezbytná pro uplatnění normálního právního rámce platného pro závazky veřejné služby v odvětví letectví.

(97)

Při nedodržení postupu stanoveného v článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92, nemůže být potvrzena ani úměrnost podpory. Španělské orgány se domnívají, že výše poskytnuté podpory je nižší než deficit dosažený za měsíce, kdy byla služba vykonávána, a že tedy nedošlo k nadměrné kompenzaci. Komise nezpochybňuje skutečnost, že výška podpory je nižší než deficit služby, ale domnívá se, že při nepřítomnosti objektivních prostředků pro stanovení úrovně náhrady podle povinných pravidel stanovených Radou nelze vyloučit, že by mohly jiné společnosti nabídnout danou službu s nižší úrovní podpory.

(98)

Podle judikatury Dvora (21) je třeba posoudit slučitelnost společně v případě, kdy by některé způsoby poskytování podpory byly v rozporu s jinými ustanoveními Smlouvy o ES než články 87 a 88, a byly by neoddělitelně vázány na předmět podpory tak, že by je nebylo možné hodnotit odděleně. Za tohoto předpokladu by se podmínky těchto jiných ustanovení přičítaly k podmínkám slučitelnosti vyplývajícím z čl. 86 odst. 2 ES. Je jasné, že řízení ve věci státní podpory nesmí nikdy vyústit do výsledku, který by byl v rozporu se specifickými ustanoveními smlouvy (22) nebo s předpisy Společenství, které jsou brány jako základ těchto ustanovení.

(99)

V tomto případě zůstává postup z článku 4 nařízení (EHS) č. 2408/92 neoddělitelně spojen s podporou. Podle této judikatury není možné prohlásit za slučitelnou podporu, jejíž přidělování probíhá podle postupů, které nedodržují článek 4 nařízení (EHS) č. 2408/92. Mimoto poslední věta čl. 86 odst. 2 smlouvy obsahuje také dodatečný požadavek: „rozvoj výměn nesmí být ovlivněn v měřítku, které by bylo v rozporu se zájmy Společenství“. Komise se domnívá, že v případě jako je tento, by bylo v rozporu se zájmy Společenství povolit podporu poskytnutou při porušení nařízení (EHS) č. 2408/92.

(100)

Následkem toho nemůže být daná podpora prohlášena za slučitelnou s čl. 86 odst. 2 smlouvy.

(101)

V bodu odůvodnění 278 rozhodnutí Komise 2004/393/ES ze dne 12. února 2004 o výhodách poskytnutých Valonským regionem a letištěm Charleroi Brusel Jih společnosti Ryanair při její instalaci v Charleroi (23), se Komise domnívá, že podpory umožňující rozvoj a zajištění lepšího provozování regionálních letištních infrastruktur, které nejsou momentálně dostatečně využívané a představují náklady pro Společenství, mohou být v souladu se zájmem Společenství a zapadat do cílů společné dopravní politiky.

(102)

V tomto rozhodnutí Komise dospěla k názoru, že některé podpory na provoz určené na usnadnění zahájení činnosti nových leteckých tras nebo na posílení některých frekvencí mohou být nezbytným nástrojem pro rozvoj malých regionálních letišť. Tyto podpory mohou účinně přesvědčit zainteresované podniky, aby přijaly riziko investování do nových tras. Aby však mohly být takové podpory prohlášeny za slučitelné podle čl. 87 odst. 3 písm. c) smlouvy, je vhodné v každém případě určit, zda jsou tyto podpory nezbytné a úměrné vzhledem k požadovanému cíli a zda neovlivňují výměny v míře odporující společnému zájmu.

(103)

Podpory na provoz mohou být zřídka prohlášeny za slučitelné se společným trhem, neboť obvykle narušují podmínky hospodářské soutěže v odvětvích, ve kterých jsou poskytnuty, aniž by byly schopné ze své vlastní podstaty dosáhnout některé z cílů, stanovených podle ustanovení odchylných od smlouvy. Tyto podpory s sebou nepřinášejí žádnou technickou nebo strukturální změnu podniku a podporují pouze jeho ekonomický rozvoj, čímž mu umožňují nabízet zákazníkům uměle výhodné podmínky a zvýšit jeho ziskové rozpětí bez jakéhokoliv odůvodnění.

(104)

Tento princip nicméně připouští určité výjimky a Komise za určitých podmínek občas prohlásila tyto typy podpory za slučitelné (24).

(105)

Aby však mohly být takové podpory prohlášeny za slučitelné podle čl. 87 odst. 3 písm. c), je vhodné určit, zda jsou tyto peněžní podpory vyplacené v hotovosti nezbytné a úměrné požadovanému cíli a zda neovlivňují výměny v míře odporující společnému zájmu.

(106)

První podmínka pro poskytnutí podpory na zahájení činnosti vyžaduje, aby se tato činnost začlenila do souvislého projektu rozvoje letiště a odrážela vůli rozvíjet ziskovost infrastruktur, které jsou ne vždy ziskové.

(107)

Podpora regionálního rozvoje, turistiky, místního hospodářství nebo image regionu bude jen důsledkem této souvislé politiky, jejímž prvním úkolem je trvalý rozvoj letištních aktivit.

(108)

Regionální letiště by mohla také představovat řešení jednoho problému dopravní politiky, kterým je přetížení kapacit hlavních letišť (25).

(109)

V tomto případě nenaznačuje žádná informace, že by jiné společnosti, které si přejí zahájit provoz na trase mezi Gironou a dalšími místy, měly přístup k podobné podpoře. Komise nebyla informována o existenci podobného projektu na rozvoj letištních aktivit. Španělské orgány se omezují na informaci, že do zřízení trasy mezi Gironou a Madridem letiště v Gironě nepřijímalo žádný pravidelný let.

(110)

Komise definovala kritérium nezbytnosti podpory v rozhodnutí „Ryanair“ (26). Z tohoto hlediska se musí podpory na zahájení činnosti ukázat jako nevyhnutelné pro rozvoj letiště. Musí být splněny určité podmínky.

(111)

Za prvé se musí podpory vyplacené leteckým společnostem poskytnout pouze na zavedení nových tras nebo nových frekvencí podněcujících zvětšení čistého objemu cestujících na regionálním letišti, aby pokryly část rizika, které na sebe letecká společnost bere.

(112)

Za druhé nesmí být podpory vyplaceny, když je trasa již v provozu: riziko společnosti je nižší nebo dokonce nulové a nezbytnost podpory není zdůvodněna. To znamená, že pokud již společnost provozuje určitou trasu s odletem z určitého letiště, nemůže požádat o veřejnou podporu.

(113)

Za třetí nesmí být podpory vyplaceny jednak letecké společnosti pro novou leteckou trasu, kterou by provozovala náhradou po zrušení staré trasy, na kterou již byla společnosti poskytnuta podpora na zahájení činnosti. Pokud by nedošlo k žádným změnám, letiště by tím nezískalo žádný pozitivní přínos co do počtu cestujících, které u sebe přivítá. Na druhé straně také nemohou být poskytnuty podpory na trasu, kterou by společnost provozovala náhradou za jinou trasu, kterou společnost provozovala dříve z jiného letiště ve stejné hospodářské zóně nebo spádové oblasti. Komise považuje totiž za podstatné, aby podpory na zahájení činnosti nevytvářely honbu za subvencemi, např. prostřednictvím přemístění služeb po poskytnutí maximální podpory. Taková praxe by byla skutečně v rozporu se samotným cílem podpor na zahájení činnosti, kterým je rozvoj daného letiště v souladu se společným zájmem.

(114)

Za čtvrté nesmí být také podpory určeny na pomoc novému subjektu pro otevření již otevřené trasy a otevřené soutěži se stávajícím operátorem, který již tuto trasu z tohoto letiště, provozuje. Nově příchozí bude muset spoléhat na své vlastní síly a ne na veřejnou podporu, aby čelil stávajícímu operátorovi.

(115)

Pokud se týká první, druhé a čtvrté podmínky, je třeba připomenout, že trasa Girona–Madrid–Girona byla provozována jinou společností až do 28. října 2001, kdy ji tato společnost zrušila z důvodu nerentabilnosti služby. V okamžiku uzavření smlouvy mezi příslušnými orgány veřejné správy a společností Intermed dne 26. března 2002 nebyla trasa provozována jiným dopravcem. Společnost Air Catalunya však začala provozovat stejnou trasu několik dnů poté, dne 3. dubna 2002. Intermed nakonec zahájil své operace dne 15. dubna 2002. Skutečnost, že dvě společnosti začaly provozovat trasu Girona–Madrid–Girona s rozdílem 12 dnů neumožňuje jasně a definitivně určit, zda může být služba poskytovaná společností Intermed považována za novou trasu.

(116)

Třetí podmínka je v tomto případě splněna, neboť trasa Madrid–Girona–Madrid byla první trasou provozovanou společností Intermed.

(117)

Počáteční výdaje na marketing a propagaci za účelem oznámení provozování trasy mohou být považovány za nezbytné vzhledem k jejich cíli, kterým je oznámení existence této letecké trasy široké veřejnosti.

(118)

Podpora musí mít podněcující účinek: musí umožnit podniku, aby rozvíjel aktivitu, kterou by nepodnikl bez veřejné podpory. Ale tato aktivita se musí prokázat jako dlouhodobě rentabilní i bez podpory. Proto musí být podpory určené na zahájení provozu nových spojů nebo na zvýšení frekvencí omezeny v čase. Podpora slouží k zahájení provozu na nové trase, ale nemůže tuto trasu udržovat uměle: trasy musí být v určité lhůtě ekonomicky životaschopné.

(119)

Komise se v rámci podpor na zahájení činnosti v letecké dopravě domnívá (27), že maximální doba pěti let po otevření každé trasy je přiměřená, zejména pro trasy mezi dvěmi vnitroevropskými místy.

(120)

V tomto případě je částečné financování trasy Girona–Madrid i propagačních opatření časově omezené (smlouva měla dobu platnosti tři roky) až do doby, kdy se uvedená trasa zkonsoliduje a stane sama rentabilní, nebo jakmile jiný letecký operátor zřídí bez veřejné pomoci nebo jiného financování státem let na trase mezi Gironou a Madridem odpovídající podobným charakteristikám jako let upravený ve smlouvě, zejména pokud jde o typ letadla, pravidelnost, ceny a období poskytování služby.

(121)

Mezi podporou a jejími souvislostmi musí být vytvořena dvojitá vazba úměrnosti. Za prvé musí existovat přísná vazba mezi cílem rozvoje letiště, které prochází zřetelným vzrůstem počtu přepravených osob, a výší podpory vyplacené letecké společnosti. Výše podpory by tedy měla být počítána na cestujícího. Společnost, která nebude moci zajistit letišti objemy cestujících nezbytné pro jeho rozvoj, tak nebude neprávem zvýhodňována. Naopak společnost, která plní cíle umožňující rozvoj letiště, bude za své úsilí odměněna.

(122)

Druhá vazba úměrnosti se musí vytvořit mezi podporou a náklady investovanými jejím příjemcem. Komise připomíná, že výše podpory, kterou Komise omezuje na 50 % v případě podpor na zahájení činnosti, se neuplatňuje na celkové náklady na provoz po odečtení příjmů z provozování dané letecké trasy.

a)

Pro podporu na zahájení činnosti jsou tedy způsobilé pouze dodatečné náklady na zahájení činnosti, které by nemusel letecký dopravce hradit v pravidelném leteckém provozu a které vyžadují veřejnou podporu, aby se dělilo riziko neživotaschopnosti spojené s obdobím zahájení činnosti. V případě společnosti Intermed se týkají např. výdajů na marketing a propagaci, které musí vydat na začátku na oznámení trasy, stejně jako poplatků na instalaci společnosti Intermed na letišti v Gironě.

b)

Podpora se naopak nesmí týkat normálních provozních nákladů jako nájem a amortizace letadel, palivo, platy posádek, náklady na pohostinství (catering).

(123)

Výše podpory poskytnuté letecké společnosti na rozvoj leteckých služeb musí být transparentní, např. musí být vypočtena na přepraveného cestujícího, aby byla snadno zjistitelná a zjištěná.

(124)

Skutečnost, že je letiště připraveno poskytnout podpory jako protihodnotu za hospodářské služby jako zahájení provozu na nových trasách, musí být zveřejněna, aby se umožnilo zainteresovaným leteckým společnostem se přihlásit a být vybrány. Pravidla a zásady v oblasti veřejných zakázek a koncesí by tedy měly být v tomto případě respektovány.

(125)

Letiště, které si přeje podpořit rozvoj leteckých služeb, musí vypracovat objektivní kritéria pro maximální částku a trvání podpory, aby byla zajištěna rovnost zacházení mezi leteckými společnostmi.

(126)

Na úrovni členských států musí být stanoveny mechanismy odvolání, aby bylo zajištěno, že nedojde k žádné diskriminaci při přidělování podpor a že na daném letišti nebude žádná letecká společnost nespravedlivě zvýhodněna.

(127)

Je třeba zřídit mechanismy sankcí pro případ, že by některý dopravce nedodržel závazky, které přijal vzhledem k letišti v okamžiku výplaty podpory. Systém zpětného získání podpory může pomoci letišti zajistit plnění závazků ze strany letecké společnosti. Smlouva v tomto případě skutečně obsahuje mechanismus zpětného získání podpory v případě nedodržení závazků společností Intermed.

(128)

Přidělené podpory nesmí být v zásadě kumulovány s jinými subvencemi, obdrženými leteckými dopravci, ať již se jedná o podpory sociálního charakteru, nebo náhrady veřejné služby, pokud byly tyto kvalifikovány jako podpora. Podle pravidel úměrnosti uvedených výše, nemohou být kumulovány ani s jinými podporami na stejné výdaje, včetně případů, kdy jsou vypláceny v jiném státě. Celková podpora, kterou obdrží nová letecká trasa, nesmí nikdy přesáhnout 50 % nákladů na zahájení provozu na této trase.

(129)

Aby byl zachován podněcující charakter podpor na zahájení provozu na leteckých trasách, které slouží jako nástroj rozvoje pouze pro regionální letiště, považuje Komise za potřebné se ujistit, že tyto podpory nebudou moci poskytnout žádnou nepřímou výhodu velkým letištím, která jsou již široce otevřena mezinárodnímu provozu a soutěži. Zvláštní pozornost tedy bude muset být věnována omezení způsobilých nákladů, protože v tomto případě spojuje letecká trasa Gironu s velkým letištěm, jako je Madrid.

(130)

Takové podpory nebudou moci být poskytnuty ani v případě, kdy byl přístup na jednu trasu vyhrazen pouze jednomu dopravci podle článku 4 nařízení č. 2408/92, a zejména podle odst. 1 písm. d) uvedeného článku.

(131)

V uvedeném případě Intermed nepřijímá, pro své trasy z Girony, žádné subvence z titulu sociálních podpor nebo náhrady veřejné služby tak, jak je uvedeno výše. Přístup na provozovanou trasu z Girony také není vyhrazen tomuto jedinému dopravci na základě výběrového řízení, jak stanoví článek 4 nařízení (EHS) č. 2408/92.

(132)

Komise zjistila, že podpory vyplacené Generalitat de Catalunya, Diputación de Girona a Obchodní a průmyslovou komorou Girony společnosti Intermed splňují některé podmínky uplatnitelné pro podpory na zahájení činnosti, které jsou určeny pro letecké služby s odletem z regionálních letišť, ale pro slučitelnost musí být stanoveny také některé další podmínky.

(133)

Dotace poskytnuté Generalitat de Catalunya, Diputación de Girona a Obchodní a průmyslovou komorou Girony ve formě financování letecké služby mezi Gironou a Madridem jsou pokládány za slučitelné se společným trhem jako podpory na zahájení provozu na nových trasách, pokud jsou splněny následující podmínky:

a)

příspěvky musí spadat do rámce programu rozvoje letiště v Gironě;

b)

všechny příspěvky musí být časově omezené. Jejich trvání nesmí být delší než maximální období pět let od zahájení provozu uvedené trasy;

c)

pokud jsou podpory určeny na pomoc novému subjektu, nesmí být příspěvky použity na otevření již existujících tras a na zahájení otevřené soutěže se stávajícím dopravcem, který již tuto trasu z letiště v Gironě provozuje;

d)

příspěvky musí být zdůvodněné plánem rozvoje vytvořeným společností Intermed a předem schváleným orgány příslušnými pro danou trasu. Tento plán upřesní vložené a způsobilé náklady, které se budou muset přímo týkat propagace trasy s cílem učinit ji životaschopnou bez podpory po ukončení smlouvy. Způsobilé náklady jsou náklady, přímo vázané na zahájení podle bodu odůvodnění 122 tohoto rozhodnutí. Příslušné orgány si v případě potřeby vyžádají pomoc nezávislého účetního revizora;

e)

celková podpora, kterou obdrží nová letecká trasa, nesmí přesáhnout 50 % nákladů na zahájení činnosti a propagaci na destinaci. Stejně nesmí vyplacené příspěvky přesáhnout 50 % skutečných nákladů na tuto trasu;

f)

příspěvky vyplacené Generalitat de Catalunya, Diputación de Girona, Obchodní a průmyslovou komorou Girony, které by na konci počátečního období provozu stanoveného ve smlouvě přesahovaly stanovená kritéria, musí být společností Intermed vráceny;

g)

Španělsko musí zavést režim nediskriminační a transparentní podpory určené na zajištění rovnosti zacházení s leteckými společnostmi, které chtějí rozvíjet nové letecké služby z letiště z Girony podle objektivních kritérií stanovených tímto rozhodnutím.

(134)

Pokud tato kritéria nebudou splněna, musí Španělsko získat zpět veškeré podpory podle předchozího bodu zdůvodnění.

VI.   ZÁVĚRY

Komise stanoví, že Španělsko poskytlo protizákonně podpory ve prospěch letecké společnosti Intermediacion aérea SL s porušením čl. 88 odst. 3 smlouvy. Nicméně, vzhledem k významu, které tyto podpory mohou mít pro zahájení provozování nových služeb letecké dopravy a pro trvalý rozvoj regionálního letiště, může být část těchto podpor prohlášena za slučitelnou se společným trhem za podmínek uvedených v bodě 133,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpory poskytované Španělským královstvím ve prospěch letecké společnosti Intermediación Aérea SL ve výši 919 879,98 EUR na straně jedné a 120 202 EUR na straně druhé jsou prohlášeny za slučitelné se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. c) jako podpory na zahájení činnosti nových tras, budou-li splněny následující podmínky.

Článek 2

1.   Příspěvky musí spadat do rámce programu rozvoje letiště v Gironě.

2.   Všechny příspěvky musí mít omezenou dobu trvání. Tato doba nesmí přesáhnout maximální období pět let od zahájení provozu uvedené trasy.

3.   Pokud se jedná o podpory určené na pomoc novému subjektu, nesmí být použity na otevření již existujících tras a na zahájení otevřené soutěže se stávajícím dopravcem, který již tuto trasu z letiště v Gironě provozuje.

4.   Příspěvky musí být zdůvodněné plánem rozvoje vytvořeným společností Intermed a předem schváleným orgány příslušnými pro danou trasu. Tento plán upřesní vložené a způsobilé náklady, které budou muset být přímo spojené s propagací trasy s cílem učinit ji životaschopnou bez podpory poté, co smlouva mezi Generalitat de Catalunya, Diputación de Girona, Obchodní a průmyslovou komorou Girony a společností Intermed pozbyde platnosti.

5.   Způsobilé náklady, přímo spojené se zahájením provozování služeb, musí splňovat následující podmínky:

a)

pokrývat dodatečné náklady na zahájení provozu, které by letecká společnost nemusela hradit při plném provozu a které vyžadují veřejný vklad za účelem dělby rizika neživotaschopnosti spojeného s obdobím zahájení provozu;

b)

naopak nepokrývat normální provozní náklady, jako nájem a amortizaci letadel, palivo, plat posádek nebo náklady na pohostinství (catering).

Příslušné orgány si v případě potřeby vyžádají pomoc nezávislého účetního revizora.

6.   Celková podpora, kterou obdrží nová letecká trasa, nesmí přesáhnout 50 % nákladů na zahájení činnosti a propagaci trasy. Stejně nesmí vyplacené příspěvky přesáhnout 50 % skutečných nákladů na této trase.

7.   Příspěvky vyplacené Generalitat de Catalunya, Diputación de Girona a Obchodní a průmyslovou komorou Girony, které by na konci počátečního období provozu stanoveného ve smlouvě přesahovaly stanovená kritéria, musí být společností Intermed vráceny.

8.   Španělsko zavede režim nediskriminační a transparentní podpory určené na zajištění rovnosti zacházení s leteckými společnostmi, které chtějí rozvíjet nové letecké služby z letiště z Girony podle objektivních kritérií stanovených tímto rozhodnutím.

Článek 3

1.   Španělské království přijme veškerá potřebná opatření, aby získalo od příjemce zpět podpory neslučitelné se společným trhem podle čl. 2 a poskytnuté příjemci nezákonně.

2.   Vrácení podpor musí být provedeno neprodleně podle postupů určených vnitrostátními právními předpisy, pokud umožňují okamžité a účinné uplatnění tohoto rozhodnutí. Vrácené podpory budou zahrnovat úroky vypočtené od data, ke kterému byly příjemci poskytnuty až do doby jejich navrácení. Úroky jsou počítány na základě referenční sazby používané pro výpočet ekvivalentu subvence v rámci regionálních podpor.

Článek 4

Španělské království bude informovat Komisi ve lhůtě dvou měsíců od data vyhlášení tohoto rozhodnutí o opatřeních, které přijalo, aby se mu přizpůsobilo.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určené Španělskému království.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

Loyola DE PALACIO

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. C 32, 11.2.2003, s. 2.

(2)  Viz poznámku pod čarou č. 1.

(3)  Internetová stránka: www.aena.es Aeropuertos Espańoles y Navegación Aérea, září 2004.

(4)  Společnost měla povolení na vlastní manipulaci, která může být v důsledku toho považována za vnitřní náklady uvedené do všeobecných nákladů.

(5)  Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. ES C 350, 10.12.1994, s. 5.

(7)  Air Catalunya provozovala lety nejprve (dva měsíce) s povolením na charterové lety vydané dánské společnosti North Flying generálním ředitelstvím civilního letectví a poté s licencí společnosti Oestavi.

(8)  Viz věc C-174/97, La Poste, Sb. rozh. 1998, s. I-1303

(9)  Viz věc C-280/00, Altmark, Sb. rozh. 2003, s. I-7747.

(10)  Viz soud první instance, rozsudek soudu ze dne 5. srpna 2003 společné věci T-116/01 a T-118/01 P&O European Ferries, Sb. rozh. 2003, s 118), uvedl, že: „podle stálé praxe Komise je existence takového nabídkového řízení, které předchází nákupu členským státem obecně považována za dostatečnou pro vyloučení toho, že by se členský stát pokusil poskytnout výhodu nějakému danému podniku (viz, zejména, sdělení Komise o rámci Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. 1996, C 45, s. 5), bod 2.5. a, v tomto smyslu orientaci Společenství na státní podporu námořní dopravě (Úř. věst. 1997, C 205, s. 5), kapitola 9)“.

(11)  Viz rozsudek ze dne 7. února 1985, ADBHU, věc 240/83, Sb. rozh. 1985, s. 531, body 3, poslední věta a 18 a rozsudek ze dne 22. listopadu 2001, Ferring, věc C-53/00, Sb. rozh. 2001, s. I-9067 bod. 27.

(12)  Body 87 a 88 rozsudku Altmark.

(13)  Rozsudek soudu ze dne 5. srpna 2003, společné věci T-116/01 a T-118/01, P&O European Ferries, Sb. rozh. 2003, s. 118. Viz poznámka pod čarou 9.

(14)  Rozhodnutí Dvora ze dne 2. července 1974, Italie/Komise, věc 173/73, Sb. rozh. 1974, s. 709 a ze dne 17. září 1980, Philip Morris, věc 730/79, Sb. rozh. 1980, s. 2671.

(15)  Body 77 až 82 rozhodnutí Altmark

(16)  Rozsudek Dvora ze dne 21. března 1991, Itálie/Komise, věc C-303/88, Sb. rozh. 1991, s. I-1433, bod 27, rozsudek ze dne 13. července 1988, Francie/Komise, věc 102/87, Sb. rozh. 1988, s. I-4067, bod 19 a rozsudek ze dne 21. března 1991, Itálie/Komise, věc C-305/89, Sb. rozh. 1991, s. I-1603, bod 26.

(17)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 30.

(18)  Rozsudek Altmark, bod 81; rozsudek ze dne 21. března 1990, Belgie/Komise, řečené „Tubemeuse“, věc C-142/87, Sb. rozh. 1990, s. I-959, bod 43, a rozsudek ze dne 14. září 1994Španělsko/Komise, věci C-278/92 až C-280/92, Sb. rozh. 1994, s. I-4103, bod 42.

(19)  Sdělení Komise o směrnicích o státní regionální podpoře (Úř. věst. C 74, 10.3.1998). Odkaz na tyto podpory je také v bodě 36 pokynů ke státní podpoře leteckého odvětví. Viz také poznámku 5.

(20)  Připomínky španělských orgánů předané dopisem ze dne 18. března 2003, zaregistrovaným na Generálním sekretariátu Komise dne 19. března 2003.

(21)  Rozsudek ze dne 22. března 1977, věc C-74/76, Iannelli, Sb. rozh. 1977, s. 557.

(22)  Rozsudek ze dne 15. června 1993, věc C-225/91 Matra proti Komisi, Sb. Roch. 1993, s. I-3203

(23)  Úř. věst. L 137, 30.4.2004, s. 1

(24)  Rozhodnutí Ryanair, bod odůvodnění 281.

(25)  Rozhodnutí Ryanair, body odůvodnění 287 až 296.

(26)  Rozhodnutí Ryanair, body odůvodnění 298 až 307.

(27)  Rozhodnutí Ryanair, body odůvodnění 312 až 314.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/78


ROZHODNUTÍ VÝBORU č. 2/2005

ze dne 30. března 2005

zřízeného podle dohody o vzájemném uznávání mezi ES a Švýcarskou konfederací o změně kapitoly 3 přílohy 1

(2005/352/ES)

VÝBOR,

s ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody (dále jen „dohoda“), podepsanou dne 21. června 1999, a zejména na čl. 10 odst. 4 písm. e) a čl. 18 odst. 2 uvedené dohody,

vzhledem k tomu, že vyhláškou FDI ze dne 27. března 2002 o bezpečnosti hraček (RO 2002 1082), naposledy pozměněnou dne 2. října 2003 (RO 2003 3733), změnila Švýcarská konfederace své právní a správní předpisy týkající se hraček tak, aby je bylo možné považovat za rovnocenné podle čl. 1 odst. 2 dohody s odpovídajícími předpisy Evropského společenství;

vzhledem k tomu, že kapitolu 3 („Hračky“) přílohy 1 je třeba změnit tak, aby zohlednila výše uvedené skutečnosti;

vzhledem k tomu, že výbor může podle čl. 10 odst. 4 písm. e) a čl. 18 odst. 2 přílohu 1 této dohody měnit,

ROZHODL TAKTO:

1.

Kapitola 3 („Hračky“) přílohy I oddílu I dohody se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

2.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou prvopisech a podepsáno spolupředsedy nebo jinými osobami oprávněnými jednat jménem stran. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno v Bernu dne 30. března 2005.

Za Švýcarskou konfederaci

Heinz HERTIG

Podepsáno v Bruselu dne 23. března 2005.

Za Evropské společenství

Joanna KIOUSSI


PŘÍLOHA A

ZMĚNY DOHODY

V příloze 1 („Skupiny výrobků“) kapitole 3 („Hračky“) oddíle I („Právní a správní předpisy“) se slova „Předpisy podle čl. 1 odst. 1“ zrušují a nahrazují slovy „Předpisy podle čl. 1 odst. 2“.

V příloze 1 („Skupiny výrobků“) kapitole 3 („Hračky“) oddíle I, v seznamu pod záhlavím „Švýcarsko“ se odkazy na švýcarské právní předpisy zrušují a nahrazují tímto seznamem:

 

„spolkový zákon ze dne 9. října 1992 o potravinách a spotřebním zboží (RO 1995 1469) naposledy pozměněný dne 21. března 2003 (RO 2003 4803)

 

vyhláška ze dne 1. března 1995 o spotřebním zboží (RO 1995 1643) naposledy pozměněná dne 15. prosince 2003 (RO 2004 1111)

 

vyhláška FDI ze dne 27. března 2002 o bezpečnosti hraček (RO 2002 1082), naposledy pozměněná dne 2. října 2003 (RO 2003 3733)“.


30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/80


Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech (1) vstoupila v platnost dnem 1. dubna 2005, přičemž postupy podle článku 22 dohody byly dokončeny dne 17. března 2005.


(1)  Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 20.


Tiskové opravy

30.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/81


Oprava přílohy nařízení Komise (ES) č. 663/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

( Úřední věstník Evropské unie L 108 ze dne 29. dubna 2005 )

Příloha na straně 27 se nahrazuje touto přílohou:

„PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 29. dubna 2005 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis zboží (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– v případě vývozu zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice a sourež:

 

 

– v případě vývozu zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

4,139

4,139

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

1,178

1,178

– – v ostatních případech

4,139

4,139

– gglukóza, glukózový cukr, maltodextrin a maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

3,104

3,104

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

0,884

0,884

– – v ostatních případech

3,104

3,104

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

1,178

1,178

– ostatní (včetně nezpracované)

4,139

4,139

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný produktu získanému zpracováním kukuřice:

 

 

– v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

3,800

4,139

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

1,178

1,178

– v ostatních případech

4,139

4,139

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze E nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 (Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1).

(3)  Jedná se o zboží spadající pod kód KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukózového a fruktózového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukózový sirup.“