ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 99

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
19. dubna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 597/2005 ze dne 18. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 598/2005 ze dne 18. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté dlouhozrnné předpařené rýže B do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2032/2004

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 599/2005 ze dne 18. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 600/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 601/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 602/2005 ze dne 18. dubna 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie

11

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2005 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Glycine max, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1137)  ( 1 )

13

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2005 o prodloužení omezeného uznání RINAVE – Registro Internacional Naval, SA (oznámeno pod číslem K(2005) 1156)  ( 1 )

15

 

*

Rozhodnutí č. 1/2005 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Kanadou ze dne 21. března 2005 o uplatnění rozhodnutí o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v sektorové příloze o rekreačních plavidlech

16

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 597/2005

ze dne 18. dubna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 18. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

107,5

204

65,3

212

129,8

624

101,8

999

101,1

0707 00 05

052

134,5

204

63,4

999

99,0

0709 90 70

052

106,4

204

39,7

999

73,1

0805 10 20

052

46,5

204

47,0

212

58,2

220

47,8

400

46,9

624

61,9

999

51,4

0805 50 10

052

65,7

220

69,6

400

70,1

528

44,6

624

71,9

999

64,4

0808 10 80

388

85,9

400

134,3

404

127,9

508

64,0

512

71,4

524

48,2

528

73,4

720

79,7

804

127,0

999

90,2

0808 20 50

388

78,2

512

66,8

528

74,5

720

59,5

999

69,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 598/2005

ze dne 18. dubna 2005

o nabídkách podaných na vývoz omleté dlouhozrnné předpařené rýže B do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2032/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. zaří 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2032/2004 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení pro vývozní náhrady pro rýži.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 584/75 (3), může Komise podle postupu stanoveného v článku 26 nařízení (ES) č. 1785/2003 rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

(3)

Podle kritérií uvedených v čl. 14 odst. 4 nařízení (ES) č. 1785/2003 by maximální náhrada neměla být stanovena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek, které byly podány ve dnech 11. až 14. dubna 2005 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhrady pro omletou dlouhozrnnou rýži B určenou pro vývoz do určitých třetích zemí, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 2032/2004, nebudou učiněny žádné další kroky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 6.

(3)  Úř. věst.L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).


19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 599/2005

ze dne 18. dubna 2005

o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1) a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2031/2004 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení na stanovení vývozní náhrady pro rýži.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 584/75 (3), může Komise podle postupu stanoveného v čl. 26, odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 a na základě předložených nabídek rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

(3)

Podle kritérií uvedených v čl. 14, odst. 4 nařízení (ES) č. 1785/2003 by maximální náhrada neměla být stanovena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek, které byly podány ve dnech 11. až 14. dubna 2005 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhrady pro omletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži A určenou pro vývoz do určitých třetích zemí, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 2031/2004, nebudou učiněny další kroky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 353, 27.11. 2004, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).


19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 600/2005

ze dne 18. dubna 2005,

kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na článek 3, čl. 9d odst. 1 a čl. 9e odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek v krmivech podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodní připomínky k těmto žádostem podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly zaslány Komisi před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi je tudíž třeba nadále nakládat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Osoba odpovědná za uvedení do oběhu přípravku Salinomax 120G předložila podle článku 4 uvedené směrnice žádost o povolení kokcidiostatika pro výkrm kuřat na deset let. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP) vydal stanovisko o bezpečnosti používání tohoto přípravku pro člověka, zvířata a životní prostředí na základě podmínek stanovených v příloze I tohoto nařízení. Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání tohoto přípravku vedeného v příloze I by proto mělo být povoleno na dobu deseti let.

(6)

Byly předloženy údaje na podporu žádosti o povolení pro používání nové doplňkové látky Lactobacillus acidophilus DSM 13241 pro psy a kočky. EÚBP vydal ve dnech 15. dubna 2004 a 27. října 2004 příznivá stanoviska o bezpečnosti pro dotyčná zvířata, uživatele a životní prostředí. Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání uvedeného přípravku z mikroorganismů podle přílohy II je tedy třeba dočasně povolit.

(7)

Použití přípravku mikroorganismů Enterococcus faecium ATCC 53519 a Enterococcus faecium ATCC 55593 bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1436/98 (3) pro výkrm kuřat. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného přípravku mikroorganismů byla podpořena novými údaji. Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy III je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(8)

Použití přípravku mikroorganismů Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 bylo poprvé dočasně povoleno pro výkrm krůt nařízením Komise (ES) č. 2437/2000 (4) a u telat nařízením Komise (ES) č. 418/2001 (5). Žádost o časově neomezené povolení uvedeného přípravku mikroorganismů byla podpořena novými údaji. Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy III je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(9)

Použití přípravku mikroorganismů Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 bylo poprvé dočasně povoleno nařízením (ES) č. 1436/98 u králíků. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného přípravku mikroorganismů byla podpořena novými údaji. Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy III je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(10)

Hodnocení této žádosti dokazuje, že třeba požadovat některé postupy na ochranu zaměstnanců před expozicí doplňkové látce uvedené v příloze. Tuto ochranu by mělo zajistit používání směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (6).

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek náležející do skupiny „kokcidiostatik a dalších léčebných látek“ a uvedený v příloze I se povoluje na deset let k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Přípravek náležející do skupiny „mikroorganismů“ uvedený v příloze II se dočasně na dobu čtyř let povoluje k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Přípravky náležející do skupiny „mikroorganismů“ uvedené v příloze III se povolují bez časového omezení k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 28.

(5)  Úř. věst. L 62, 2.3.2001, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

Registrační číslo doplňkové látky

Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu

Doplňková látka

(Obchodní název)

Složení, chemické označení, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg aktivní látky/kg kompletního krmiva

Kokcidiostatika a další léčebné látky

„E 766

Alpharma (Belgie) BVBA

Salinomycin sodný 120 g/kg

(Salinomax 120G)

 

Doplňková látka:

 

Salinomycinát sodný 120 g/kg

 

Lignosulfonan vápenatý: 40 g/kg

 

Síran vápenatý, dihydrát do 1 000 g/kg

 

Aktivní látka:

 

Salinomycinát sodný,

C42H69O11Na,

Sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkované fermentací Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06),

Číslo CAS: 55 721-31-8,

 

Přidružené nečistoty:

 

< 42 mg elaiophylinu/kg salinomycinu sodného.

 

< 40 g 17-epi-20-desoxysalinomycinu/kg salinomycinu sodného

Výkrm kuřat

50

70

Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou.

V návodu k použití musí být uvedeno:

 

‚Nebezpečné pro koňovité a krůty‘

 

‚Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku ze skupiny ionoforů: podávání této látky současně s některými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno.‘

22.4.2015“


PŘÍLOHA II

Číslo (nebo číslo ES)

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

„25

Lactobacillus acidophilus DSM 13241

Přípravek Lactobacillus acidophilus obsahující min.:

 

1 × 1011 CFU/g doplňkové látky

psi

6 × 109

2 × 1010

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

K použití v suchém krmivu s obsahem vody do 2 % včetně.

22.4.2009

kočky

3 × 109

2 × 1010

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

K použití v suchém krmivu s obsahem vody do 2 % včetně.

22.4.2009“


PŘÍLOHA III

Č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

„E 1709

Enterococcus faecium ATCC 53519

Enterococcus faecium ATCC 55593

(v poměru 1:1)

Směs Enterococcus faecium a Enterococcus faecium v kapslích obsahující minimálně 2 × 108 CFU/g doplňkové látky.

(tj. nejméně 1 × 108 CFU/g každé bakterie)

výkrm kuřat

1 × 108

1 × 108

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Může být použito do krmných směsí obsahujících kokcidiostatika: dekoquinát, halofuginon, lasalocid sodný, maduramicin ammonný, monensin sodný, narasin, narasin/nikarbazin a salinomycinát sodný.

Časově neomezené

E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749

Bacillus subtilis DSM 5750

(v poměru 1:1)

Směs Bacillus licheniformis a Bacillus subtilis obsahující minimálně 3,2 × 109 CFU/g doplňkové látky (1,6 × 109 každé bakterie)

výkrm krůt

1,28 × 109

1,28 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Může být použito do krmných směsí obsahujících kokcidiostatika: diklazuril, halofuginon, monensin sodný a robenidin.

Časově neomezené

telata

3 měsíce

1,28 × 109

1,28 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Časově neomezené

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující 5 × 109 CFU/g doplňkové látky

výkrm králíků

2,5 × 109

7,5 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Časově neomezené“


19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 601/2005

ze dne 18. dubna 2005,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol č. 10 o Kypru k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení (2), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 866/2004 stanoví seznam hraničních přechodů, na kterých smí osoby a zboží překročit hranici mezi oblastmi, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu a oblastmi nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

(2)

V důsledku dohody o otevření nových hraničních přechodů Zodia a Ledra Street, je nezbytné přizpůsobit přílohu I.

(3)

Vláda Kyperské republiky vyjádřila s tímto přizpůsobením souhlas.

(4)

Obchodní komora turecké části Kypru byla v této věci konzultována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 866/2004 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Seznam hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 4

Agios Dhometios

Ledra Palace

Ledra Street

Zodia.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2005.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 128.


19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 602/2005

ze dne 18. dubna 2005

o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT), které zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003 o prováděcích pravidlech v sektoru hovězího a telecího masa, nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT) (3), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení (ES) č. 2247/2003 uvádí možnost vydat dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie. Dovozy se však musí uskutečnit v rámci množství stanovených pro každou z těchto vyvážejících třetích zemí.

(2)

Žádosti o udělení licence podané v období od 1. do 10. dubna 2005, vyjádřené v množství vykostěného masa, ve smyslu nařízení (ES) č. 2247/2003, pro produkty původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie nepřesahují množství, která jsou pro tyto státy k dispozici. Proto je možné vydat dovozní licence na požadovaná množství.

(3)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. května 2005 v rámci celkového množství 52 100 t možné podat žádost o licenci.

(4)

V této souvislosti se připomíná, že se toto nařízení nijak nedotýká směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách a otázkách veterinární inspekce při dovozu skotu, vepřů, ovcí a koz, masa čerstvého nebo masných produktů původem z třetích zemí (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže uvedené členské státy vydávají dne 21. dubna 2005 dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa, vyjádřené v množství vykostěného masa, původem z určitých států Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří, a to pro níže uvedená množství a země původu:

 

Spojené království:

750 t původem z Botswany,

650 t původem z Namibie,

 

Německo:

500 t původem z Botswany,

350 t původem z Namibie.

Článek 2

Žádosti o licence mohou být dle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2247/2003 podány během prvních deseti dnů měsíce května 2005 pro níže uvedená množství vykostěného hovězího a telecího masa:

Botswana:

15 986 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

10 350 t.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 21. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. dubna 2005

o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Glycine max, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/57/ES

(oznámeno pod číslem K(2005) 1137)

(Text s významem pro EHP)

(2005/310/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (1), a zejména na čl. 21 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství dostupného osiva sojových bobů (Glycine max) v Rakousku, které je vhodné pro domácí klimatické podmínky a které vyhovuje požadavkům směrnice 2002/57/ES na klíčivost, není dostatečné, a proto nedovoluje pokrýt potřeby členského státu.

(2)

Poptávku po osivu tohoto druhu není možné uspokojivě pokrýt osivem z jiných členských států nebo třetích zemí, které vyhovuje všem požadavkům směrnice Rady 2002/57/ES.

(3)

Rakousko by proto mělo být oprávněno povolit na období, které končí dnem 15. června 2005, uvádět na trh osivo uvedeného druhu, které vyhovuje méně přísným požadavkům.

(4)

Bez ohledu na to, zda osivo bylo sklizeno v členském státu nebo ve třetí zemi spadající do působnosti rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (2), by měly být ostatní členské státy, které mohou Rakousku dodat osivo uvedeného druhu, oprávněny povolit uvádění takového osiva na trh.

(5)

Rakousko by mělo plnit úlohu koordinátora, aby zajistilo, že celkové množství osiva povoleného na základě tohoto rozhodnutí nepřesáhne maximální množství stanovené tímto rozhodnutím.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Uvádění osiva sojových bobů (Glycine max), jehož minimální klíčivost nevyhovuje požadavkům směrnice 2002/57/ES, na trh ve Společenství se povoluje na období do 15. června 2005 v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí za následujících podmínek:

a)

klíčivost musí odpovídat nejméně klíčivosti stanovené v příloze tohoto rozhodnutí;

b)

na úřední návěsce je uvedena klíčivost ověřená úřední zkouškou provedenou podle čl. 2 odst. 1 písm. f) a g) směrnice 2002/57/ES;

c)

osivo bylo poprvé uvedeno na trh v souladu s článkem 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Dodavatel, který chce uvést na trh osivo uvedené v článku 1, musí požádat o oprávnění členský stát, v němž je usazen nebo do kterého dováží.

Dotyčný členský stát neudělí dodavateli povolení uvádět osivo na trh jen tehdy, když:

a)

má dostatečné důkazy k pochybnostem o schopnosti dodavatele uvést na trh množství osiva, pro které žádal o povolení, nebo

b)

celkové množství, které by bylo povoleno uvést na trh na základě dotyčné odchylky, by překročilo maximální množství stanovené v příloze.

Článek 3

Při uplatňování tohoto rozhodnutí si členské státy poskytnou vzájemnou správní pomoc.

Pokud jde o článek 1, bude Rakousko působit jako koordinující členský stát, aby bylo zajištěno, že celkové povolené množství nepřekročí maximální množství uvedené v příloze.

Členský stát, který obdrží žádost ve smyslu článku 2, neprodleně uvědomí koordinující členský stát o množství uvedeném v žádosti. Koordinující členský stát neprodleně informuje členský stát, jemuž byla žádost podána, zda by udělení povolení mohlo mít za následek překročení maximálního množství.

Článek 4

Členské státy oznámí neprodleně Komisi a ostatním členským státům množství povolená k uvedení na trh podle tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. dubna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES (Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 18).

(2)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

Druh

Typ odrůdy

Maximální množství

(v tunách)

Minimální klíčivost

(% čistého osiva)

Glycine max

(třída zralosti: velmi ranná) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin

1 185

70

(třída zralosti: ranná) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London

1 275


19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/15


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. dubna 2005

o prodloužení omezeného uznání „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA“

(oznámeno pod číslem K(2005) 1156)

(Pouze portugalské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/311/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 94/57/ES ze dne 22. listopadu 1994, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na dopisy ze dne 25. března 2003 a 8. května 2003, jimiž portugalské orgány podle čl. 4 odst. 2 a 3 uvedené směrnice žádají o prodloužení omezeného uznání společnosti „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA“ (dále jen „RINAVE“) na neomezenou dobu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Omezené uznání podle čl. 4 odst. 3 směrnice 94/57/ES je uznání udělované subjektům (klasifikační společnosti), které splňují všechna kritéria, kromě kritérií stanovených v bodech 2 a 3 oddílu „Všeobecné podmínky“ přílohy, je však omezené časově a rozsahem s cílem umožnit dotčenému subjektu získání dalších zkušeností.

(2)

Rozhodnutím Komise 2000/481/ES ze dne 14. července 2000 (2) Komise podle čl. 4 odst. 3 uznala RINAVE pro oblast Portugalska na období tří let.

(3)

Komise ověřila, že společnost RINAVE splňuje všechna kritéria přílohy uvedené směrnice, kromě kritérií stanovených v bodech 2 a 3 oddílu „Všeobecné podmínky“ přílohy, včetně nových ustanovení uvedených v čl. 4 odst. 5.

(4)

Z hodnocení provedeného Komisí dále vyplynulo, že subjekt je závislý na technických pravidlech jiného uznaného subjektu.

(5)

Výsledky činnosti společnosti RINAVE v oblasti bezpečnosti a zabránění znečištění, zveřejněné v Pařížském memorandu, byly v období let 2000–2003 dlouhodobě na nejvyšší úrovni.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 7 směrnice 94/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Omezené uznání „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA“ se v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 94/57/ES prodlužuje na období tří let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Účinnost tohoto prodlouženého uznání je omezena na Portugalsko.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 18. dubna 2005.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 53).

(2)  Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 91.


19.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/16


ROZHODNUTÍ č. 1/2005 SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A KANADOU

ze dne 21. března 2005

o uplatnění rozhodnutí o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v sektorové příloze o rekreačních plavidlech

(2005/312/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Kanadou, a zejména na články VII a XI,

vzhledem k tomu, že Smíšenému výboru přísluší rozhodovat o uplatňování rozhodnutí o zařazení subjektu nebo subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze,

ROZHODL TAKTO:

1.   Subjekt posuzování shody uvedený v dodatku A se doplňuje do seznamu kanadských subjektů posuzování shody v dodatku 2 sektorové přílohy o rekreačních plavidlech.

2.   Strany se dohodly na specifickém rozsahu zařazení subjektu posuzování shody uvedeného v dodatku A, co do výrobků a postupů posuzování shody, a budou jej zachovávat.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou stejnopisech a podepsáno zástupci Smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno v Ottavě dne 21. března 2005.

Za Kanadu

Allison YOUNG

Podepsáno v Bruselu dne 16. března 2005.

Za Evropské společenství

Joanna KIOUSSI


DODATEK A

Kanadský subjekt posuzování shody zařazený do seznamu subjektů posuzování shody v dodatku 2 sektorové přílohy o rekreačních plavidlech

IMCI-NA

1084 Cedar Grove Boulevard

Oakville, Ontario L6J 2C4

Tel.: (905) 845 49 999

Fax: (905) 849 3776