ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 86

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
5. dubna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 529/2005 ze dne 4. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 530/2005 ze dne 4. dubna 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 5. dubna 2005

3

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem K(2005) 854)  ( 1 )

6

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2005, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví ryb, masa a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 967)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

5.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 529/2005

ze dne 4. dubna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 4. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


5.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 530/2005

ze dne 4. dubna 2005,

kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 5. dubna 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 513/2005 (3).

(2)

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 513/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 513/2005 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 35.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 5. dubna 2005

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

3,48

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

24,75

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

51,56

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

51,56

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

24,75


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 31.3.2005–1.4.2005

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Prémie – záliv (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 46,29 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

5.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/6


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. března 2005,

kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(oznámeno pod číslem K(2005) 854)

(Text s významem pro EHP)

(2005/270/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (1), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Formáty stanovené v rozhodnutí Komise 97/138/ES (2) pro poskytování harmonizovaných údajů v rámci směrnice 94/62/ES, by měly být přezkoumány a zjednodušeny, aby se zohlednily zkušenosti získané při jejich používání.

(2)

Tyto formáty by měly odrážet cíle stanovené ve směrnici 94/62/ES ve znění směrnice 2004/12/ES.

(3)

Z důvodu zajištění porovnatelnosti údajů jednotlivých členských států mezi sebou by bylo vhodné stanovit podrobná pravidla ohledně údajů, které mají být obsaženy ve formátech, a umožnit členským státům, aby poskytly dobrovolně další údaje.

(4)

S ohledem na množství změn, které musí být z tohoto důvodu provedeny v rozhodnutí 97/138/ES, by uvedené rozhodnutí mělo být z důvodů přehlednosti nahrazeno.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 94/62/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí stanoví formáty databázových systémů o obalech a obalových odpadech stanovených v článku 12 směrnice 94/62/ES.

Článek 2

1.   Kromě příslušných definic uvedených v článku 3 směrnice 94/62/ES se použijí tyto definice:

a)

„kompozitním obalem“ se rozumí obal vyrobený z několika různých materiálů, které nelze ručně od sebe oddělit, přičemž žádný z nich nepřekračuje dané hmotnostní procento;

b)

„vzniklými obalovými odpady“ se rozumí množství obalů, které se v rámci území daného členského státu staly odpady ve smyslu článku 1 směrnice Rady 75/442/EHS (3) poté, co byly použity k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce a k prezentaci zboží;

c)

„využitými obalovými odpady“ se rozumí množství obalových odpadů, které vznikly v členském státu a byly využity, bez ohledu na to, zda byly tyto obalové odpady využity v rámci tohoto členského státu, nebo jiného členského státu nebo mimo Společenství;

d)

„obalovými odpady využitými nebo spálenými ve spalovnách odpadů s energetickým využitím“ se rozumí množství obalových odpadů, které vznikly v členském státu a byly využity nebo spáleny ve spalovnách odpadů s energetickým využitím, bez ohledu na to, zda byly tyto obalové odpady využity nebo spáleny ve spalovnách odpadů s energetickým využitím v rámci téhož nebo jiného členského státu nebo mimo Společenství;

e)

„recyklovanými obalovými odpady“ se rozumí množství obalových odpadů, které vznikly v členském státu a byly recyklovány, bez ohledu na to, zda byly tyto obalové odpady recyklovány v rámci téhož nebo jiného členského státu nebo mimo Společenství;

f)

„mírou využití nebo spálení ve spalovnách odpadů s energetickým využitím“ se pro účely čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES rozumí celkové množství obalových odpadů využitých nebo spálených ve spalovnách odpadů s energetickým využitím vydělené celkovým množstvím vzniklých obalových odpadů;

g)

„mírou recyklace“ se pro účely čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES rozumí celkové množství recyklovaných obalových odpadů vydělené celkovým množstvím vzniklých obalových odpadů.

2.   Vzniklé obalové odpady podle odst. 1 písm. b) nezahrnují žádný druh zbytků z výroby obalů nebo obalových materiálů ani z žádného jiného výrobního procesu.

Pro účely tohoto rozhodnutí lze předpokládat, že obalové odpady vzniklé v členském státu se rovnají množství obalů uvedených na trh v tomto členském státu během téhož roku.

Článek 3

1.   Údaje o celkovém množství obalů se vztahují na všechny obaly vymezené v čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 směrnice 94/62/ES.

Zejména pokud se jedná o materiály vyskytující se v menším množství nebo materiály, které v tomto rozhodnutí nejsou zmíněny, lze použít odhad. Tento odhad musí být založen na nejpřesnějších informacích, které jsou k dispozici, a popsán v souladu s článkem 7.

2.   Za uvedení obalů pro opakované použití na trh se považuje první použití těchto obalů na trhu společně se zbožím, které mají obsahovat a chránit a jehož manipulaci, dodávku nebo prezentaci mají umožnit.

Obaly pro opakované použití se nepovažují za obalové odpady, pokud jsou vráceny pro opakované použití. Obaly pro opakované použití se nepovažují za obaly uvedené na trh, pokud byly znovu použity jako obaly na zboží a jsou opětovně dány k dispozici.

Za obalové odpady se považují teprve obaly pro opakované použití vyřazené na konci doby jejich životnosti.

Pro účely tohoto rozhodnutí lze předpokládat, že obalové odpady vzniklé z obalů pro opakované použití v určitém členském státu se rovnají množství obalů pro opakované použití uvedených na trh v daném členském státu během téhož roku.

3.   Kompozitní obaly se uvádějí podle hmotnostně převládajícího materiálu.

Dále lze dobrovolně poskytnout samostatné údaje o využití a recyklaci kompozitních materiálů.

4.   Hmotností využitých nebo recyklovaných obalových odpadů je hmotnost obalových odpadů na vstupu do procesu efektivního využití nebo recyklace. Pokud je výstup třídírny odpadů dodáván do procesu efektivního využití nebo recyklace bez významných ztrát, může být tento výstup považován za hmotnost využitých nebo recyklovaných obalových odpadů.

Článek 4

1.   Obalové odpady vyvezené ze Společenství se započítají do využitých nebo recyklovaných obalových odpadů pouze tehdy, pokud existuje přesvědčivý důkaz o tom, že využití nebo recyklace proběhly za podmínek v zásadě stejných, jako jsou podmínky předepsané právními předpisy Společenství týkající se těchto záležitostí.

2.   Pohyb obalových odpadů přes hranice států musí být v souladu s nařízením Rady (ES) č. 259/93 (4) a (ES) č. 1420/1999 (5) a nařízením Komise (ES) č. 1547/1999 (6).

3.   Obalové odpady vzniklé v jiném členském státě nebo mimo Společenství, které jsou zaslány do členského státu za účelem využití nebo recyklace, se nezapočítají do využitých nebo recyklovaných obalových odpadů členského státu, do kterého byly zaslány.

Článek 5

1.   Hmotnost využitých nebo recyklovaných obalových odpadů se měří pomocí míry přirozené vlhkosti obalových odpadů v porovnání s vlhkostí odpovídajícího obalu uvedeného na trh.

Pokud se míra vlhkosti obalových odpadů pravidelně a výrazně liší od vlhkosti obalů uvedených na trh a hrozí tak, že by to mohlo vést k významnému přecenění nebo podcenění míry využití nebo recyklace obalů, provedou se opravy u naměřených údajů o hmotnosti využitých nebo recyklovaných obalových odpadů.

Tyto opravy se omezí na výjimečné případy způsobené zvláštními klimatickými nebo jinými podmínkami.

Výrazné opravy se uvedou v popisech týkajících se sběru údajů podle článku 7 čtvrtého pododstavce.

2.   Hmotnost využitých nebo recyklovaných obalových odpadů se podle možností uvádí bez hmotnosti neobalových materiálů shromážděných společně s obalovými odpady.

Pokud z důvodu výskytu neobalových materiálů v odpadu zaslaném k procesu efektivního využití nebo recyklace hrozí tak, že by to mohlo vést k významnému přecenění nebo podcenění míry využití nebo recyklace obalů, provedou se opravy u údajů o hmotnosti využitých nebo recyklovaných obalových odpadů.

Opravy se neprovádějí v případě malých množství neobalových materiálů nebo takové kontaminace, jež se pravidelně může vyskytovat v obalových odpadech.

Výrazné opravy se uvedou v popisech týkajících se sběru údajů podle čl. 7 čtvrtého pododstavce.

Článek 6

Ustanovení o využití obsažená v článcích 3, 4 a 5 se použijí obdobně na obalové odpady spálené ve spalovnách odpadů s energetickým využitím.

Článek 7

Každý rok vyplní členské státy tabulky uvedené v příloze a zašlou je elektronickou cestou Komisi.

Tabulky se týkají celého uplynulého kalendářního roku a Komisi se předkládají, aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (7), do 18 měsíců od konce příslušného roku.

Komise tyto údaje zpřístupní na svých veřejných internetových stránkách.

Společně s vyplněnými tabulkami zašlou členské státy vhodný popis kompilace těchto údajů. Tento popis rovněž poskytne vysvětlení všech použitých odhadů.

Článek 8

Členské státy mohou dobrovolně poskytnout další údaje o obalech a obalových odpadech, které mají k dispozici.

Tyto údaje mohou zahrnovat:

a)

údaje o výrobě, vývozu a dovozu prázdných obalů;

b)

údaje o obalech pro opakované použití;

c)

údaje o zvláštních podskupinách obalů, jako jsou kompozitní obaly;

d)

hladiny koncentrací těžkých kovů přítomných v obalech ve smyslu článku 11 směrnice 94/62/ES a obsah škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů ve smyslu bodu 1 třetí odrážky přílohy II uvedené směrnice;

e)

údaje o obalových odpadech, které se považují za nebezpečné z důvodu kontaminace produkty ve smyslu směrnice Rady 91/689/EHS (8) a rozhodnutí Komise 2000/532/ES (9).

Článek 9

Členské státy poskytnou údaje ve formátech stanovených v příloze počínajíce údaji pro rok 2003.

Článek 10

Rozhodnutí 97/138/ES se zrušuje.

Článek 11

Toto rozhodnutí je určeno členských státům.

V Bruselu dne 22. března 2005.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/12/ES (Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

(4)  Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6.

(6)  Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

(9)  Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.


PŘÍLOHA

TABULKA 1

Množství obalových odpadů, které vznikly v členském státu a byly využity nebo spáleny ve spalovnách odpadů s energetickým využitím v rámci tohoto členského státu nebo mimo něj

(v tunách)

Materiál

Vzniklé obalové odpady

Obalové odpady využité nebo spálené ve spalovnách odpadů s energetickým využitím formou:

Materiálová recyklace

Jiné formy recyklace

Recyklace celkem

Energetické využití

Jiné formy využití

Spalování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím

Celkové využití a spalování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Sklo

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasty

 

 

 

 

 

 

 

 

Papír/lepenka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovy

Hliník

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocel

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bílé kolonky: poskytování údajů je povinné. Odhady lze použít, ale měly by být založeny na empirických údajích a vysvětleny v popisu metodologie.

2.

Světlé kolonky: poskytování údajů je povinné, avšak jsou přijatelné hrubé odhady. Tyto odhady by měly být vysvětleny v popisu metodologie.

3.

Tmavé kolonky: poskytování údajů je dobrovolné.

4.

Pro účely tohoto rozhodnutí zahrnují údaje o materiálové recyklaci plastů veškerý materiál recyklovaný na plasty.

5.

Sloupec (c) zahrnuje všechny formy recyklace včetně organické recyklace, avšak s výjimkou materiálové recyklace.

6.

Sloupec (d) musí být součtem sloupců (b) a (c).

7.

Sloupec (f) zahrnuje všechny formy využití s výjimkou recyklace a energetického využití.

8.

Sloupec (h) musí být součtem sloupců (d), (e), (f) a (g).

9.

Sloupec (h)/sloupec (a): míra využití nebo spalování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím pro účely čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES.

10.

Sloupec (d)/sloupec (a): míra recyklace pro účely čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES.

11.

Údaje pro dřevo se nepoužijí pro účely hodnocení cíle min. 15 % z hmotnosti každého obalového materiálu, jak stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 94/62/ES, ve znění směrnice 2004/12/ES.


TABULKA 2

Množství obalových odpadů zaslaných do jiných členských států nebo vyvezených mimo Společenství za účelem využití nebo spálení ve spalovnách odpadů s energetickým využitím

(v tunách)

Materiál

Obalové odpady zaslané do jiných členských států nebo vyvezené mimo Společenství za účelem:

Materiálová recyklace

Jiné formy recyklace

Energetické využití

Jiné formy využití

Spalování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím

Sklo

 

 

 

 

 

Plasty

 

 

 

 

 

Papír/lepenka

 

 

 

 

 

Kovy

Hliník

 

 

 

 

 

Ocel

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

1.

Údaje v této tabulce se týkají pouze množství, o nichž se předpokládá započítání podle povinností uvedených ve směrnici 94/62/ES. Je to podmnožina údajů již uvedených v tabulce 1. Tato tabulka slouží pouze pro informativní účely.

2.

Světlé kolonky: poskytování údajů je povinné, avšak jsou přijatelné hrubé odhady. Tyto odhady by měly být vysvětleny v popisu metodologie.

3.

Tmavé kolonky: poskytování údajů je dobrovolné.

4.

Pro účely tohoto rozhodnutí zahrnují údaje o materiálové recyklaci plastů veškerý materiál recyklovaný na plasty.


TABULKA 3

Množství obalových odpadů, které vznikly v jiných členských státech nebo byly dovezeny ze států mimo Společenství a zaslány do členského státu za účelem využití nebo spálení ve spalovnách odpadů s energetickým využitím

(v tunách)

Materiál

Obalové odpady, které vznikly v jiných členských státech nebo byly dovezeny ze států mimo Společenství a zaslány do členského státu za účelem:

Materiálová recyklace

Jiné formy recyklace

Energetické využití

Jiné formy využití

Spalování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím

Sklo

 

 

 

 

 

Plasty

 

 

 

 

 

Papír/lepenka

 

 

 

 

 

Kovy

Hliník

 

 

 

 

 

Ocel

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

Dřevo

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

1.

Údaje v této tabulce slouží pouze pro informativní účely. Nejsou ani obsaženy v tabulce 1, ani je nelze započítat do plnění cílů dotčeného členského státu.

2.

Tmavá kolonky: poskytování dat je dobrovolné.

3.

Pro účely tohoto rozhodnutí zahrnují údaje o materiálové recyklaci plastů veškerý materiál recyklovaný na plasty.


5.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. března 2005,

kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví ryb, masa a mléka v Polsku

(oznámeno pod číslem K(2005) 967)

(Text s významem pro EHP)

(2005/271/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (1), a zejména na přílohu XII, kapitolu 6, oddíl B, pododdíl I čl. 1 písm. e) tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polsku byla poskytnuta přechodná období pro některá zařízení uvedená v dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)

Dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 byl pozměněn rozhodnutími Komise 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3) a 2004/474/ES (4).

(3)

Podle úředního prohlášení polského příslušného orgánu některá zařízení v odvětví ryb, masa a mléka dokončila proces modernizace a jsou nyní zcela v souladu s právními předpisy Společenství. Kromě toho některá zařízení v odvětví mléka, kterým bylo povoleno zpracovávat mléko odpovídající požadavkům EU i mléko těmto požadavkům neodpovídající, budou vyrábět pouze mléko odpovídající požadavkům EU. Uvedená zařízení by tedy měla být odstraněna ze seznamu zařízení v přechodné fázi.

(4)

V odvětví ryb, masa a mléka ukončila některá zařízení činnost. Uvedená zařízení by tedy měla být také odstraněna ze seznamu zařízení v přechodné fázi.

(5)

Dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(6)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat byl informován o opatřeních tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zařízení uvedená na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí se odstraňují z dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 53. Oprava v Úř. věst. L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 56. Oprava v Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 73. Oprava v Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 44.


PŘÍLOHA

Seznam zařízení, která je třeba odstranit z dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003

ZAŘÍZENÍ PRO PRODUKCI MASA

Původní seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Doplňkový seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

BÍLÉ MASO

Původní seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Doplňkový seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

ČERVENÉ MASO, ZAŘÍZENÍ S NÍZKOU KAPACITOU

Původní seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


SMÍŠENÉ MASO, ZAŘÍZENÍ S NÍZKOU KAPACITOU

Původní seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


CHLADÍRNY

Původní seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

RYBY

Původní seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Doplňkový seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

MLÉKO

Původní seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


ROZHODNUTÍ

Doplňkový seznam

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


MLÉKO ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADAVKŮM EU A MLÉKO NEODPOVÍDAJÍCÍ POŽADAVKŮM EU

Číslo

Číslo veterinární

Název zařízení

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów