ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 84

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
2. dubna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 520/2005 ze dne 1. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 521/2005 ze dne 1. dubna 2005 o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 522/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 523/2005 ze dne 1. dubna 2005 o zahájení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyetylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 524/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 525/2005 ze dne 1. dubna 2005 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 526/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 527/2005 ze dne 1. dubna 2005 o nabídkách předložených v rámci nabídkového řízení týkajícího se subvence pro vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2033/2004

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 528/2005 ze dne 1. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004

18

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2005 o uzavření Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

19

 

*

Informace o vstoupení v platnost Dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Chilskou republikou

21

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05 (Úř. věst. L 82 ze dne 31.3.2005)

22

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 520/2005

ze dne 1. dubna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 1. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

107,2

204

53,4

212

144,6

624

129,4

999

108,7

0707 00 05

052

154,9

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

59,9

220

155,5

999

96,6

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

107,0

204

46,3

999

76,7

0805 10 20

052

55,3

204

51,3

212

50,7

220

50,1

400

60,3

512

118,1

624

59,5

999

63,6

0805 50 10

052

58,5

400

72,9

624

64,3

999

65,2

0808 10 80

388

77,2

400

115,4

404

120,2

508

62,3

512

74,3

524

56,0

528

70,0

720

74,2

999

81,2

0808 20 50

388

66,3

508

129,9

512

67,9

528

57,1

720

52,2

999

74,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 521/2005

ze dne 1. dubna 2005

o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na článek 3, čl. 9d odst. 1 a čl. 9e odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 upravuje povolování doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek v krmivech podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS před dnem použití nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v příloze tohoto nařízení byly podány před datem použití nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

První poznámky k těmto žádostem podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly předloženy Komisi před dnem použití nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi se proto bude i dále nakládat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Použití enzymového přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaného kmenem Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného kmenem Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisinu produkovaného kmenem Bacillus subtilis (ATCC 2107) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1636/1999 (3) u kuřat na výkrm. Na podporu žádosti o povolení tohoto enzymového přípravku bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto enzymového přípravku podle přílohy I by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(6)

Použití enzymového přípravku 6-fytáza produkovaného kmenem Aspergillus oryzae (DSM 14223) bez časového omezení bylo povoleno nařízením Komise (ES) č. 255/2005 (4) u kuřat na výkrm, nosnic, krůt a krocanů na výkrm, selat, prasat na výkrm a prasnic. Na podporu žádosti o rozšíření povolení použití tohoto enzymového přípravku na salmonidy byly předloženy nové údaje. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP) vydal stanovisko k použití uvedeného přípravku, podle kterého přípravek nepředstavuje pro salmonidy riziko za podmínek stanovených v příloze II tohoto nařízení. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS byly splněny. Proto by mělo být používání tohoto enzymového přípravku podle přílohy II dočasně povoleno na dobu čtyř let.

(7)

Použití přípravku z mikroorganismu Enterococcus faecium (DSM 7134) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 666/2003 (5) u selat a prasat na výkrm. Na podporu žádosti o rozšíření povolení použití tohoto přípravku z mikroorganismů na kuřata na výkrm byly předloženy nové údaje. Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal dne 28. října 2004 příznivé stanovisko k bezpečnosti uvedené doplňkové látky pro užití v kategorii zvířat „kuřata na výkrm‟ za podmínek použití stanovených v příloze III tohoto nařízení. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto přípravku z mikroorganismů podle přílohy III by proto mělo být dočasně povoleno na dobu čtyř let.

(8)

Z posouzení žádostí vyplývá, že je třeba vyžadovat dodržování některých postupů za účelem ochrany pracovníků před vystavením doplňkovým látkám uvedeným v přílohách. Tuto ochranu by mělo zajistit používání směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (6).

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek náležící do skupiny „enzymů‟ uvedený v příloze I se povoluje k užívání bez časového omezení coby doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přípravek náležící do skupiny „enzymů‟ uvedený v příloze II se dočasně povoluje k užívání na dobu čtyř let coby doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Přípravek náležící do skupiny „mikroorganismů‟ uvedený v příloze III se dočasně povoluje k užívání na dobu čtyř let coby doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17.

(4)  Úř. věst. L 45, 16.2.2005 s. 3.

(5)  Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 11.

(6)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální věk

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva

Enzymy

„E 1623

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6.

 

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8.

 

Subtilisin

EC 3.4.21.62.

Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaný kmenem Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106),

endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný kmenem Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a

subtilisin produkovaný kmenem Bacillus subtilis (ATCC 2107) s minimem aktivity pro:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanázu:

100 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-glukanázu:

2 500 U (2)/g

 

subtilisin: 800 U (3)/g

Kuřata na výkrm

endo-1,3(4)-beta-glukanázu:

25 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

2.

Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25–100 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 625–2 500 U

 

subtilisin: 200–800 U.

3.

Pro použití v krmných směsích, např. obsahujících více než 30 % pšenice a 10 % ječmene.

Bez časového omezení

endo-1,4-beta-xylanázu:

625 U

subtilisin:

200 U

—“


(1)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 30 oC.

(2)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 5,3 a teplotě 50 oC.

(3)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol fenolové sloučeniny (ekvivalenty tyrozinu) za minutu z kaseinového substrátu při pH 7,5 a teplotě 40 oC.


PŘÍLOHA II

Číslo (nebo číslo ES)

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální věk

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva

Enzymy

„50

6-fytáza EC 3.1.3.26

Přípravek 6-fytáza produkovaný kmenem Aspergillus oryzae (DSM 14223) s minimem aktivity pro:

tekutá forma: 20 000 FYT (1)/g

Salmonidy

500 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 – 2 000 FYT.

3.

Pro použití v krmné směsi bohaté na fosfor vázaný na fytin.

5.4.2009“


(1)  1 FYT je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu z fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37 °C.


PŘÍLOHA III

Číslo (nebo číslo ES)

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální věk

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU na kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

„22

Enterococcus faecium

DSM 7134

Přípravek Enterococcus faecium obsahující min.:

 

prášek:

1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

granule (ve formě mikrokapslí):

1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Kuřata na výkrm

0,2 × 109

2 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

5.4.2009“


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 522/2005

ze dne 1. dubna 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (1), a zejména na článek 19 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Aby se zlepšilo fungování certifikátu Společenství, je třeba změnit některé technické vlastnosti uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 2368/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Záhlaví „Číslování“ přílohy IV nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění takto:

a)

ve čtvrté odrážce:

i)

v prvním řádku se zrušují slova „(zeleně fluoreskující pod UV zářením)“,

ii)

zrušuje se třetí pododrážka;

b)

pátá odrážka se nahrazuje takto: „druhé = osmimístné sekvenční neviditelné tištěné číslování (odpovídající výše uvedenému), fluoreskující pod UV zářením“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1474/2004 (Úř. věst. L 271, 18.8.2004, s. 29).


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 523/2005

ze dne 1. dubna 2005

o zahájení přezkumu, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů polyetylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOSTI O PŘEZKUM

(1)

Komise obdržela žádost o přezkum pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (dále je „žadatel“). Žadatel je vyvážejícím výrobcem v Čínské lidové republice (dále jen „dotčená země“).

B.   VÝROBEK

(2)

Výrobkem, který je předmětem přezkumu, je polyetylentereftalát (PET) s viskozitním číslem nejméně 78 ml/g, v souladu s normou ISO 1628-5, který se zařazuje do kódu KN 3907 60 20 a pochází z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(3)

Stávající platná opatření představují konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1467/2004 (2), podle kterého podléhají dovozy dotčeného výrobku, pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyrobeného žadatelem, do Společenství konečnému antidumpingovému clu ve výši 184 EUR na tunu, s výjimkou několika jmenovitě uvedených společností, jež podléhají individuálním sazbám cla.

D.   DŮVODY PRO PŘEZKUM

(4)

Žadatel tvrdí, že podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, že v době trvání šetření, jež vedlo k zavedení antidumpingových opatření, tj. od 1. dubna 2002 do 31. března 2003 (dále jen „doba trvání původního šetření“), nevyvážel dotčený výrobek do Společenství a že není spřízněn se žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují výše uvedená antidumpingová opatření.

(5)

Žadatel dále tvrdí, že dotčený výrobek začal do Společenství vyvážet po uplynutí doby trvání původního šetření.

E.   POSTUP

(6)

Známí dotčení výrobci ve Společenství byli o výše uvedené žádosti informováni a byla jim dána příležitost k vyjádření. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(7)

Po přešetření dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k ospravedlnění zahájení přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení za účelem zjištění, zda žadatel podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení nebo případně zda splňuje kritéria pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, a pokud ano, tak stanovení individuálního dumpingového rozpětí pro žadatele a, v případě zjištění dumpingu, úrovně cla, kterému by měly podléhat jeho dovozy dotčeného výrobku do Společenství.

a)   Dotazníky

(8)

S cílem získat informace, které považuje pro své šetření za nutné, Komise zašle žadateli dotazníky.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(9)

Všichni účastníci řízení se vyzývají, aby písemně oznámili svá stanoviska a poskytli příslušné důkazy. Komise kromě toho může účastníky řízení vyslechnout, pokud o to písemně požádají a doloží, že pro takové slyšení mají zvláštní důvody.

c)   Status země s tržním hospodářstvím

(10)

V případě, že žadatel poskytne dostatečné důkazy o tom, že podniká v podmínkách tržního hospodářství, tj. splňuje kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, stanoví se běžná hodnota v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení. Za tímto účelem musejí být ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení předloženy opodstatněné žádosti. Komise zašle formuláře žádostí žadateli i orgánům Čínské lidové republiky.

d)   Výběr země s tržním hospodářstvím

(11)

V případě, že žadateli není status země s tržním hospodářstvím udělen, ale splňuje požadavky pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, použije se za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení vhodná země s tržním hospodářstvím. Komise hodlá za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za tímto účelem zvolit Spojené státy americké (dále jen „USA“), které již byly použity v průběhu šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovozy dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky. Účastníci řízení se vyzývají, aby ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení vyjádřili své připomínky ke vhodnosti této volby.

(12)

Dále v případě, že je žadateli udělen status země s tržním hospodářstvím, může Komise rovněž použít, je-li to nutné, zjištění týkající se běžné hodnoty stanovené ve vhodné zemi s tržním hospodářstvím, např. pro účely nahrazení nespolehlivých údajů o nákladech či cenách v Čínské lidové republice, jež jsou třeba ke stanovení běžné hodnoty, nejsou-li v Čínské lidové republice k dispozici spolehlivé vyžadované údaje. Komise pro tento účel hodlá rovněž použít USA.

F.   ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE DOVOZŮ

(13)

Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by mělo být zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovozy dotčených výrobků, které žadatel vyrábí a prodává na vývoz do Společenství. Zároveň by takové dovozy měly podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby byla zajištěna možnost zpětného uvalení antidumpingového cla ode dne zahájení přezkumu, pokud by tento přezkum vedl ke zjištění dumpingu u žadatele. Částku možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stádiu řízení určit.

G.   LHŮTY

(14)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

mohou účastníci řízení sami kontaktovat Komisi, zaslat písemně svá stanoviska, odpovědi na dotazník uvedený v bodu 8 odůvodnění tohoto nařízení, nebo poskytnout další informace, které by měly být při šetření vzaty v úvahu,

mohou účastníci řízení písemně požádat Komisi o slyšení,

mohou účastníci řízení vyjádřit své připomínky ke vhodnosti USA, které budou v případě, že žadateli nebude udělen status země s tržním hospodářstvím, zvoleny za zemi s tržním hospodářstvím za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou,

by žadatel měl předložit řádně opodstatněné žádosti o uplatnění statusu země s tržním hospodářstvím.

H.   ODMÍTÁNÍ SPOLUPRÁCE

(15)

V případech, kdy jakýkoli účastník řízení odmítá ve stanovených lhůtách poskytnout přístup k nezbytným informacím nebo je jiným způsobem neposkytuje či značně zabraňuje šetření, lze podle článku 18 základního nařízení ke zjištěním, ať již pozitivním či negativním, dospět na základě dostupných údajů.

(16)

Je-li zjištěno, že jakýkoli účastník řízení předložil nesprávné či zavádějící informace, nebere se na takové informace ohled, a podle článku 18 základního nařízení se proto mohou použít dostupné údaje. Pokud účastník řízení nespolupracuje vůbec nebo jen částečně a vychází se pouze z dostupných údajů, může být výsledek šetření pro daného účastníka řízení méně příznivý, než kdyby při šetření spolupracoval,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje přezkum nařízení (ES) č. 1467/2004 s cílem zjistit, zda a do jaké míry by měly dovozy polyetylentereftalátu (PET), který spadá do kódu KN 3907 60 20, pochází z Čínské lidové republiky a je vyráběn a prodáván na vývoz do Společenství společností Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (dodatkový kód TARIC A510), podléhat antidumpingovému clu uloženému nařízením Rady (ES) č. 1467/2004.

Článek 2

Antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1467/2004 se zrušuje, pokud jde o dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Celním orgánům se podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá, aby podnikly vhodné kroky k vedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Celní evidence končí devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

1.   Má-li být při šetření brán ohled na námitky účastníků řízení, musejí tito účastníci kontaktovat Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, nebylo-li specifikováno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny práv v rámci daného postupu, jež jsou vymezena nařízením (ES) č. 384/96, závisí na tom, zda daný účastník řízení kontaktoval Komisi ve výše uvedené lhůtě.

Účastníci řízení mohou Komisi ve stejné lhůtě 40 dnů požádat o slyšení.

2.   Strany, které jsou předmětem šetření, mohou chtít vyjádřit své připomínky ke vhodnosti USA, které budou zvoleny za zemi s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou. Komise musí takové připomínky obdržet do 10 dnů ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.

3.   Náležitě opodstatněné žádosti o uplatnění statusu země s tržním hospodářstvím musí Komise obdržet do 15 dnů ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.

4.   Veškeré informace a žádosti účastníků řízení musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název (jméno), poštovní a e-mailová adresa a telefonní, faxová a/nebo telexová čísla účastníka řízení. Veškeré písemně předložené informace, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež účastníci řízení poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Omezený okruh adresátů“ (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 je doprovází verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „K NAHLÉDNUTÍ PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ“.

Jakékoli informace související s touto záležitostí a/nebo žádost o slyšení je třeba zaslat na tuto adresu generálního ředitelství pro obchod Evropské komise:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 1.

(3)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení (ES) č. 384/96 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 524/2005

ze dne 1. dubna 2005,

kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkajícímu se vývozních náhrad pro ovoce a zeleninu (2), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2127/2004 (3) stanovilo směrná množství pro vydávání vývozních licencí v režimu B.

(2)

Pro žádosti o vydání licencí v režimu B pro rajčata, pomeranče, citrony a jablka podané mezi 15. lednem 2005 a 15. března 2005 je třeba stanovit konečnou sazbu ve výši směrné sazby a je třeba stanovit i procentní podíl pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o vydání licence v režimu B podané podle článku 1 nařízení (ES) č. 2127/2004 mezi 15. lednem 2005 a 15. března 2005 se procentní podíl pro požadovaná množství, na která mají být licence vydány, a sazba příslušných náhrad stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1176/2002 (Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 69).

(3)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 14.


PŘÍLOHA

Procentní podíl pro požadovaná množství a sazba náhrady pro žádosti o vydání licence v režimu B podané v období od 15. ledna 2005 do 15. března 2005 (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

Produkt

Sazba náhrady

(EUR/t netto)

Procentní podíl pro požadovaná množství

Rajčata

30

100 %

Pomeranče

24

100 %

Citrony

43

100 %

Jablka

28

100 %


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 525/2005

ze dne 1. dubna 2005

o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 350/2005 (2) zahájením nabídkového řízení stanovilo směrné sazby náhrad a směrná množství pro vývozní licence v režimu A3, jež je možné vydat.

(2)

S ohledem na předložené nabídky je třeba stanovit maximální sazby náhrad a procentní podíly pro množství, jež lze přidělit nabídkám s těmito maximálními sazbami.

(3)

Pokud jde o rajčata, pomeranče, citrony a jablka, maximální sazby potřebné k přidělení licencí na směrná množství až do výše množství udaných v nabídkách nepřekračují směrné sazby pro náhrady více než jedenapůlkrát,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maximální sazby náhrad a procentní podíly pro snížení výše množství přidělovaných v rámci nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 350/2005, pokud jde o rajčata, pomeranče, citrony a jablka, se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 26.


PŘÍLOHA

Vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

Produkt

Maximální sazba náhrady

(EUR/t netto)

Procentní podíl množství v nabídkách s maximální sazbou náhrady

Rajčata

45

100 %

Pomeranče

50

100 %

Citrony

70

100 %

Jablka

55

100 %


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 526/2005

ze dne 1. dubna 2005,

kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2032/2004 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení na vývozní náhrady pro rýži.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise(EHS) č. 584/75 (3), může Komise na základě předložených nabídek a v souladu s postupem uvedeným v čl. 26, odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 rozhodnout o stanovení maximální vývozní náhrady. Při stanovení této náhrady je nutné přihlédnout ke kritériím uvedeným v článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003. Vyberou se nabídky všech uchazečů, které se rovnají maximální vývozní náhradě nebo jsou nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií na současnou situaci na trhu dané rýže vede ke stanovení maximální vývozní náhrady ve výši uvedené v článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na základě nabídek předložených mezi dny 28. až 31. března 2005 v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2032/2004 se maximální vývozní náhrada pro celoomletou dlouhozrnnou rýži B určenou pro vývoz do určitých třetích zemí stanoví na 57,00 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 527/2005

ze dne 1. dubna 2005

o nabídkách předložených v rámci nabídkového řízení týkajícího se subvence pro vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2033/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2692/89 ze dne 6. září 1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion (2), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2033/2004 (3) bylo zahájeno nabídkové řízení na subvenci při vývozu rýže na ostrov Réunion.

(2)

Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2692/89 může Komise na základě předložených nabídek a podle postupu stanoveného v čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

(3)

Podle kritérií uvedených v článcích 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2692/89 by neměla být stanovena maximální subvence.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek, které byly podány ve dnech 28 až 31. března 2005 v rámci nabídkového řízení na stanovení subvence na vývoz omleté dlouhozrnné rýže B kódu KN 1006 20 98 na ostrov Réunion, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 2033/2004, nebudou učiněny žádné další kroky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 261, 7.9.1989, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1275/2004 (Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 9.


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 528/2005

ze dne 1. dubna 2005

o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1) a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2031/2004 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení na stanovení vývozní náhrady pro rýži.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 584/75 (3), může Komise podle postupu stanoveného v čl. 26, odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 a na základě předložených nabídek rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

(3)

Podle kritérií uvedených v čl. 14, odst. 4 nařízení (ES) č. 1785/2003 by maximální náhrada neměla být stanovena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek, které byly podány ve dnech 28. až 31. března 2005 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhrady pro omletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži A určenou pro vývoz do určitých třetích zemí, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 2031/2004, nebudou učiněny další kroky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 353, 27.11. 2004, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. února 2005

o uzavření Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

(2005/269/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení“), byla podepsána jménem Společenství v Bruselu dne 18. listopadu 2002.

(2)

Dohoda o přidružení by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení“), a přílohy a protokoly k ní připojené a prohlášení učiněná jednostranně Společenstvím nebo společně s druhou stranou, připojená k závěrečnému aktu, se schvalují jménem Společenství.

2.   Znění aktů uvedených v odstavci 1 se připojují k tomuto rozhodnutí (2).

Článek 2

1.   Postoj, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení a Výboru pro přidružení, založených dohodou o přidružení, přijímá Rada na návrh Komise v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy.

2.   Radě přidružení předsedá a postoj Společenství v ní předkládá zástupce Rady. Výboru pro přidružení předsedá a postoj Společenství v něm předkládá zástupce Komise.

3.   Ve zvláštních výborech zřízených dohodou o přidružení nebo Radou přidružení v souladu s článkem 7 uvedené dohody zastupuje Společenství Komise.

Článek 3

1.   Pro účely čl. 29 odst. 2 přílohy V dohody o přidružení se Komise postupem podle článku 75 nařízení (ES) č. 1493/1999 (3) zmocňuje sjednávat nástroje potřebné ke změně uvedené dohody.

2.   Pro účely čl. 16 odst. 2 přílohy VI dohody o přidružení se Komise postupem podle článku 15 nařízení (EHS) č. 1576/89 (4) zmocňuje sjednávat nástroje potřebné ke změně uvedené dohody.

Článek 4

Předseda Rady provede oznámení stanovené v čl. 198 odst. 1 dohody o přidružení jménem Společenství.

V Bruselu dne 28. února 2005.

předseda

F. BODEN

Za Radu


(1)  Souhlas Evropského parlamentu ze dne 12. února 2003.

(2)  Viz Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3. a Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 64.

(3)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

(4)  Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/21


Informace o vstoupení v platnost Dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Chilskou republikou

Dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Chilskou republikou (1) vstoupila v platnost dne 1. března 2005, přičemž postupy podle článku 198 dohody byly dokončeny dne 28. února 2005.


(1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3 a Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 64.


Tiskové opravy

2.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/22


Oprava nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05

( Úřední věstník Evropské unie L 82 ze dne 31. března 2005 )

Strana 5, na konci článku 1:

místo:

„… do konce šestého měsíce po …“,

má být:

„… do konce sedmého měsíce po …“.