ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 83

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
1. dubna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 496/2005 ze dne 31. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 497/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 1. dubna 2005

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 498/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 499/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 500/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 22. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 501/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se pro období od 1. do 30. dubna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 502/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 503/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro určité produkty s původem v Maroku

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 504/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro jinak upravené ovoce a jinak upravené směsi ovoce

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 505/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 506/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 507/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 508/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 509/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 510/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 511/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 512/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 513/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. dubna 2005

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 514/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 515/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

40

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 516/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2004/05

44

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 517/2005 ze dne 31. března 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 518/2005 ze dne 31. března 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004

46

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 519/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005

47

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 2005 o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států

48

 

 

Komise

 

*

Doporučení Komise ze dne 29. března 2005, o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii – Část 2 – Tvorba cen u dílčích pronajatých okruhů poskytovaných na velkoobchodní úrovni (oznámeno pod číslem K(2005) 951)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 496/2005

ze dne 31. března 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

107,3

204

56,3

212

144,6

624

129,4

999

109,4

0707 00 05

052

148,1

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

59,9

220

122,9

999

88,6

0709 10 00

220

125,5

999

125,5

0709 90 70

052

124,2

204

51,6

999

87,9

0805 10 20

052

69,6

204

47,8

212

50,5

220

49,9

400

60,3

512

118,1

624

57,8

999

64,9

0805 50 10

052

64,9

400

81,0

624

64,3

999

70,1

0808 10 80

388

75,2

400

124,7

404

106,2

508

69,2

512

78,1

524

65,4

528

70,2

720

87,2

999

84,5

0808 20 50

388

63,2

508

129,9

512

78,8

528

58,9

720

52,2

999

76,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 497/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 1. dubna 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1422/95 ze dne 23 června 1995 kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz melasy v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (EHS) č. 785/68 (2), stanoví, že dovozní cena CIF pro melasu stanovená v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 785/68 (3), je považována za „cenu reprezentativní“; Tato cena je stanovena pro standardní jakosti vymezené v čl. 1 nařízení (EHS) č. 785/68.

(2)

Při stanovování reprezentativních cen musí být vzaty v úvahu všechny údaje uvedené v čl. 3 nařízení (EHS) č. 785/68, kromě případů uvedených v článku 4 uvedeného nařízení. Toto stanovování může být popřípadě provedeno postupem podle čl. 7 nařízení (EHS) č. 785/68.

(3)

Při upravování cen nevztahujících se k standardní jakosti, je třeba v závislosti na jakosti nabízené melasy zvýšit či snížit ceny podle článku 6 nařízení (EHS) č. 785/68.

(4)

Pokud existuje rozdíl mezi spouštěcí cenou dotyčného produktu a jeho reprezentativní cenou, dodatečná dovozní cla se stanoví v souladu s podmínkami uvedenými článkem 3 nařízení (ES) č. 1422/95. Jsou-li dovozní cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1422/95 dočasně pozastavena, je třeba pro tato cla stanovit zvláštní částky.

(5)

Je třeba stanovit reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro dotyčné produkty v souladu s čl. 1 odst. 2 a s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1422/95 se stanoví v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 79/2003 (Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. 145, 27.6.1968, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1422/1995.


PŘÍLOHA

Reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 1. dubna 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

Výše cla na dovoz 100 kg netto příslušného produktu v případě dočasného pozastavení cel v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

10,66

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Tato částka v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 nahrazuje sazbu společného celního sazebníku stanovenou pro příslušné produkty.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v čl. 1 nařízení (EHS) č. 785/68, ve znění pozdějších předpisů.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 498/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi kurzy či cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení na světovém trhu a cenami těchto produktů ve Společenství lze vyrovnat vývozní náhradou.

(2)

Nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že při stanovení náhrad pro nedenaturovaný bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu je nutné vzít v úvahu situaci na trhu Společenství a na světovém trhu s cukrem, a to zejména faktor ceny a nákladů stanovený v článku 28 uvedeného nařízení. Tento článek stanoví, že je třeba brát v úvahu také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(3)

Náhrada pro surový cukr se musí stanovit podle standardní jakosti. Ta je definována v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 1260/2001. Tuto náhradu je třeba dále stanovit podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001. Cukr kandys je definován v nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (2). Takto vypočítaná částka náhrady pro cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv se musí vztahovat k jejich obsahu sacharosy a musí být proto stanovena pro 1 % uvedeného obsahu.

(4)

Ve zvláštních případech může být částka náhrady stanovena právními akty jiné povahy.

(5)

Náhrada musí být stanovena každé dva týdny. Během této doby může být pozměněna.

(6)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů, může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení.

(7)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi uměle vytvořený.

(8)

S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního Balkánu.

(9)

Příslušné částky vývozních náhrad je třeba stanovit s ohledem na výše uvedené skutečnosti a na současnou situaci na trhu s cukrem, a zejména na kotace či ceny cukru ve Společenství a na světovém trhu.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a v nezměněném stavu, se stanoví podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařizením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.


PŘÍLOHA

NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU ODE DNE 1. DUBNA 2005 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3522

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 499/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi kotacemi nebo cenami na světovém trhu s výrobky, jejichž seznam je obsažen v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, a cenami těchto výrobků ve Společenství, může být vyrovnán vývozní náhradou;

(2)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (2), stanoví, že vývozní náhrada na 100 kilogramů výrobků, jejichž seznam je uveden v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001, se rovná základní částce násobené obsahem sacharosy, podle potřeby včetně ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa; obsah sacharosy v dotyčném výrobku se určuje v souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 2135/95;

(3)

Čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že základní výše náhrady pro sorbózu vyvezenou v nezměněném stavu se musí rovnat základní výši náhrady snížené o jednu setinu použitelné výrobní náhrady podle nařízení Rady (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování výrobních náhrad pro cukr používaný v chemickém průmyslu (3) pro výrobky, jejichž seznam je zahrnut v příloze posledně uvedeného nařízení;

(4)

V souladu s podmínkami čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 se základní výše náhrady za ostatní výrobky, jejichž seznam je uveden v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, vyvážené v nezměněném stavu, musí rovnat jedné setině částky, která na jedné straně bere v úvahu rozdíl mezi intervenční cenou pro bílý cukr pro oblasti Společenství bez deficitu v měsíci, pro který je stanovena základní výše, a cenovými nabídkami nebo cenami bílého cukru na světovém trhu, a na straně druhé z důvodu potřeby vytvořit rovnováhu mezi využitím základních produktů Společenství při výrobě zpracovaných výrobků na vývoz do třetích zemí a využitím produktů třetích zemí dovezených v rámci aktivního zušlechťovacího styku;

(5)

V souladu s podmínkami čl. 30 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001 se použití základní výše může omezit na některé výrobky, jejichž seznam je obsažen v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení;

(6)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 upravuje stanovení náhrad pro vývoz produktů v nezměněném stavu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. f), g) a h) uvedeného nařízení; náhrada musí být stanovena na 100 kilogramů sušiny, přičemž se bere v úvahu vývozní náhrada pro produkty spadající pod kód KN 1702 30 91 a pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001 a hospodářské aspekty předpokládaných vývozů; v případě produktů uvedených ve zmíněném čl. 1 písm. f) a g) se náhrada má poskytovat pro produkty, které splňují podmínky článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95; pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. h) náhrada se poskytne pouze u těch, které splňují podmínky článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95;

(7)

Výše uvedených náhrad se musí stanovit každý měsíc, přičemž je lze měnit v intervenčním období;

(8)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů, může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení;

(9)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi uměle vytvořený;

(10)

S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního Balkánu;

(11)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba stanovit náhrady pro příslušné produkty v přiměřené výši;

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážených v nezměněném stavu, se stanoví podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Νařízení naposledy pozměněné nařízením Komisie (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


PŘÍLOHA

VÝVOZNÍ NÁHRADY PRO SIRUPY A NĚKTERÉ DALŠÍ PRODUKTY Z CUKRU VYVÁŽENÉ V NEZMĚNĚNÉM STAVU PLATNÉ OD 1. DUBNA 2005 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

35,22 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,22 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

66,92 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3522 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,22 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3522 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3522 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3522 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,22 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3522 (4)

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Pouze pro produkty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95.

(3)  Pouze pro produkty uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95.

(4)  Základní výše náhrady se nevztahuje na sirupy o čistotě menší než 85 % (nařízení (ES) č. 2135/95). Obsah sacharosy se stanoví v souladu s článkem 3 nařízením (ES) č. 2135/95.

(5)  Základní výše náhrady se nevztahuje na produkty vymezené v bodu 2 přílohy nařízení (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 500/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 22. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004, kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr (2), pro hospodářský rok 2004/05, vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru do některých třetích zemí byla vyhlášena dílčí nabídková řízení.

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1327/2004 je případně třeba stanovit maximální výši náhrady pro příslušné dílčí nabídkové řízení, a to zejména s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj trhu s cukrem ve Společenství a světového trhu s cukrem.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 22. dílčí nabídkové řízení pro bílý cukr vyhlášené v souladu s nařízením (ES) č. 1327/2004 se maximální výše vývozní náhrady stanoví na 38,359 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 23. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1685/2004 (Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 21).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 501/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se pro období od 1. do 30. dubna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 pátou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že může být rozhodnuto poskytnout produkční náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a písm. f) uvedeného nařízení, pro sirupy uvedené v písm. d) uvedeného odstavce, jakož i pro chemicky čistou fruktózu (levulózu) kódu KN 1702 50 00 jako meziprodukt, pokud se tyto produkty nacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy a používají se k výrobě určitých výrobků chemického průmyslu;

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu (2), stanoví, že tyto náhrady jsou určovány v závislosti na náhradě stanovené pro bílý cukr.

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1265/2001 stanoví, že produkční náhrada pro bílý cukr se stanovuje měsíčně na období od prvního dne každého měsíce.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkční náhrada pro bílý cukr uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1265/2001 se stanoví ve výši 33,012 EUR/100 kg netto na období od 1. do 30. dubna 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 502/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 uvedené Smlouvy,

s ohledem na článek 4 nařízení Rady (ES) č. 1362/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se pro Společenství provádějí celní ustanovení rozhodnutí č. 2/2000, jež přijala Smíšená rada podle Prozatímní smlouvy o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společná rada EU a Mexika v rozhodnutí č. 1/2005 ze dne 21. února 2005, kterým se zavádí tisková oprava rozhodnutí č. 3/2004 Společné rady EU a Mexika (2), kterým se mění rozhodnutí č. 2/2000 Společné rady ze dne 23. března 2000, změnila období, ve kterém by se měly otevřít dvě tarifní kvóty Společenství, stanovené rozhodnutím č. 3/2004.

(2)

Nařízení (ES) č. 1362/2000 by proto mělo být změněno.

(3)

Jelikož období, ve kterém zmíněné tarifní kvóty budou otevřeny, by se mělo začít 1. ledna 2005, nařízení by mělo být použitelné od tohoto data.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Čl. 2 odst. 6 nařízení (ES) č. 1362/2000 se nahrazuje tímto:

„6.   S výjimkou tarifních kvót označených pořadovými čísly 09.1854, 09.1871, 09.1873 a pořadovým číslem 09.1899, se tarifní kvóty uvedené v příloze k tomuto nařízení otevírají každoročně na období dvanácti měsíců od 1. července do 30. června. Tyto kvóty se otevírají poprvé 1. července 2000.

Tarifní kvóty označené pořadovými čísly 09.1871 a 09.1873 budou po dobu jejich použitelnosti otevřeny od 1. května 2004 do 31. prosince 2004 a dále pak od 1. ledna do 31. prosince každého následujícího kalendářního roku.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 30.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1553/2004 (Úř. věst. L 282, 1.9.2004, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 27.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 503/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro určité produkty s původem v Maroku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ze dne 16. března 2005 (2) Rada schválila podpis a rozhodla o prozatímním uplatnění ode dne 1. května 2004 Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.

(2)

Tento protokol stanoví nové celní kvóty a nová referenční množství a také změny ve stávajících celních kvótách stanovených v nařízení (ES) č. 747/2001 pro některé produkty pocházející z Marockého království.

(3)

Pro používání nových celních kvót a referenčních množství a změn ve stávajících celních kvótách je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001.

(4)

Pro rok 2004 budou objemy nových celních kvót a referenčních množství a zvýšení objemů stávajících celních kvót vypočítány jako podíl základních objemů specifikovaných v protokolu poměrně k období uplynulému před 1. květnem 2004.

(5)

Aby se usnadnila správa některých stávajících celních kvót stanovených v nařízení (ES) č. 747/2001, mělo by se množství dovezené v rámci těchto kvót odečíst od příslušných celních kvót otevřených v souladu s nařízením (ES) č. 747/2001, ve znění tohoto nařízení.

(6)

Jelikož protokol platí ode dne 1. května 2004, toto nařízení by mělo platit od stejného dne a mělo by vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 747/2001 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Množství, která byla podle přílohy II nařízení (ES) č. 747/2001 propuštěna do volného oběhu ve Společenství v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 a 09.1137, se odečtou od příslušných celních kvót otevřených v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 747/2001, ve znění tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 241/2005 (Úř. věst. L 42, 12.2.2005, s. 11).

(2)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 747/2001 se mění takto:

1.

Nadpis tabulky se nahrazuje tímto: „ČÁST A: Celní kvóty“.

2.

Tabulka uvedená v části A se mění takto:

a)

řádek pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.1110 se zrušuje;

b)

doplňují se tyto nové řádky:

„09.1150

 

 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům:

od 1.6. do 30.6.2004

51,5

Osvobozeno

0603 10 10

— Růže

0603 10 20

— Karafiáty

0603 10 40

— Gladioly

0603 10 50

— Chryzantémy

 

 

od 1.6. do 30.6.2005

53

 

 

od 1.6. do 30.6.2006

54,5

 

 

od 1.6. do 30.6.2007 a pro každé následující období od 1.6. do 30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Jahody čerstvé

od 1.4. do 30.4.

100

Osvobozeno“

c)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 a 09.1130 se v uvedeném pořadí nahrazují následujícími řádky:

„09.1104

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.10. do 31.10.

10 600

Osvobozeno (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.11. do 30.11.

27 700

Osvobozeno (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.12. do 31.12.

31 300

Osvobozeno (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.1. do 31.1.

31 300

Osvobozeno (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.2. do 28/29.2.

31 300

Osvobozeno (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.3. do 31.3.

31 300

Osvobozeno (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.4. do 30.4.

16 500

Osvobozeno (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.5. do 31.5.2004

4 000

Osvobozeno (1) (2)

od 1.5. do 31.5.2005 a pro každé následující období od 1.5. do 31.5.

5 000

Osvobozeno (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 1.11.2003 do 31.5.2004

15 000

Osvobozeno (1) (2)

od 1.11.2004 do 31.5.2005

28 000 (1)

Osvobozeno (1) (2)

od 1.11.2005 do 31.5.2006

38 000 (2)

Osvobozeno (1) (2)

od 1.11.2006 do 31.5.2007 a pro každé následující období od 1.11. do 31.5.

48 000 (3)

Osvobozeno (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Okurky, čerstvé nebo chlazené

od 1.11.2003 do 31.5.2004

5 429 + 85,71 tun čisté hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.5.2004

Osvobozeno (1) (6)

od 1.11.2004 do 31.5.2005 a pro každé následující období od 1.11. do 31.5.

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Pomeranče, čerstvé

od 1.12.2003 do 31.5.2004

300 000 + 1 133,33 tun čisté hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.5.2004

Osvobozeno (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

od 1.12.2004 do 31.5.2005 a pro každé následující období od 1.12. do 31.5.

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Klementinky, čerstvé

od 1.11.2003 do 29.2.2004

120 000

Osvobozeno (1) (10)

od 1.11.2004 do 28.2.2005 a pro každé následující období od 1.11. do 28/29.2.

143 700“

3.

Doplňuje se ČÁST B, která zní:

„ČÁST B:   Referenční množství

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Období platnosti referenčního množství

Objem referenčního množství (v tunách čisté hmotnosti)

Clo v rámci referenčního množství

18.0105

0705 19 00

Salát (Lactuca sativa), čerstvý nebo chlazený, jiný než hlávkový salát

od 1.5. do 31.12.2004

2 060

Osvobozeno“

0705 29 00

Čekanka (Cichorium spp.), čerstvá nebo chlazená, jiná než čekanka salátová

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

 

 

od 1.1. do 31.12.2005

3 180

 

 

od 1.1. do 31.12.2006

3 270

 

 

pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

3 360


(1)  Tento objem kvóty se snižuje na 8 000 tun čisté hmotnosti v případě, že celkový objem rajčat pocházející z Maroka, který byl propuštěn do volného oběhu ve Společenství v období od 1. října 2003 do 31. května 2004, překročí objem 191 900 tun čisté hmotnosti.

(2)  Tento objem kvóty se snižuje na 18 000 tun čisté hmotnosti v případě, že celkový objem rajčat pocházející z Maroka, který byl propuštěn do volného oběhu ve Společenství v období od 1. října 2004 do 31. května 2005, překročí součet objemů měsíčních celních kvót s pořadovým číslem 09.1104 platných v období od 1. října 2004 do 31. května 2005 a objem doplňkové celní kvóty s pořadovým číslem 09.1112 platné v období od 1. listopadu 2004 do 31. května 2005. Pro určení objemu celkových dovozů se povoluje maximální odchylka 1 %.

(3)  Tento objem kvóty se snižuje na 28 000 tun čisté hmotnosti v případě, že celkový objem rajčat pocházející z Maroka, který byl propuštěn do volného oběhu ve Společenství v období od 1. října 2005 do 31. května 2006, překročí součet objemů měsíčních celních kvót s pořadovým číslem 09.1104 platných v období od 1. října 2005 do 31. května 2006 a objem doplňkové celní kvóty s pořadovým číslem 09.1112 platné v období od 1. listopadu 2005 do 31. května 2006. Pro určení objemu celkových dovozů se povoluje maximální odchylka 1 %. Tato ustanovení budou platit pro objemy dalších uvedených doplňkových celních kvót, které budou platné v období od 1.11. do 31.5.

(4)  Od 1. ledna 2005 se kódy KN 0805 10 10, 0805 10 30 a 0805 10 50 nahradí kódem 0805 10 20.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 504/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro „jinak upravené ovoce“ a „jinak upravené směsi ovoce“

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 ze dne 17. prosince 1999 o některých postupech pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou (1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2793/1999 se týká některých postupů pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou.

(2)

Rozhodnutím 2005/206/ES (2) schválila Rada dodatkový protokol k dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii. Protokol upravuje některé celní kvóty omezující celní koncese. Za účelem uplatňování těchto celních kvót je nutné změnit nařízení (ES) č. 2793/1999.

(3)

Podle uvedeného rozhodnutí se celní kvóty pro „jinak upravené ovoce“ (pořadové č. 09.1813) a pro „jinak upravené směsi ovoce“ (pořadové č. 09.1815) zvyšují o 1 225 tun, respektive 340 tun.

(4)

Podle rozhodnutí 2005/206/ES se pro rok 2004 zvýšení stávajících celních kvót vypočte poměrně ze základních objemů, přičemž se zohlední doba, která uplynula do 1. května 2004.

(5)

Jelikož dodatkový protokol stanoví, že nové celní koncese Společenství musejí být používány od 1. května 2004, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a vstoupit v platnost co nejdříve.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 2793/1999 se pátý sloupec s názvem „Roční objem celní kvóty a roční faktor růstu“ mění takto:

1.

Položka odpovídající pořadovému číslu 09.1813 se nahrazuje tímto:

„40 000 tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %) s dodatečným objemem (od 1.5.2004) 1 225 (3) tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %).“

2.

Položka odpovídající pořadovému číslu 09.1815 se nahrazuje tímto:

„18 000 tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %) s dodatečným objemem (od 1.5.2004) 340 (4) tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1638/2004 (Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 32.

(3)  Pro rok 2004 se dodatečný objem pro tuto celní kvótu vypočte poměrně ze základních objemů, přičemž se zohlední doba, která uplynula do 1. května 2004.

(4)  Pro rok 2004 se dodatečný objem pro tuto celní kvótu vypočte poměrně ze základních objemů, přičemž se zohlední doba, která uplynula do 1. května 2004.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 505/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,34

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

4,99

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,60

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,25

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,98

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 506/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 (3) stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle jejich místa určení.

(4)

Opravnou částku je třeba stanovit zároveň s náhradou a dle stejného postupu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma stanoveními změnit.

(5)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

4

1. období

5

2. období

6

3. období

7

4. období

8

5. období

9

6. období

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,46

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,46

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,46

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 0,63

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 0,59

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 0,54

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 0,50

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,47

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.

C02

:

Alžírsko, Saúdská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Katar, Sýrie, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všechny třetí země s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska, Švýcarska a Lichtenštejnska.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 507/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995 o určitých prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle země jejich určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto předpisů v současné situaci na trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 se stanovují ve výši uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 508/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 (3) stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

4

1. období

5

2. období

6

3. období

7

4. období

8

5. období

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

6. období

10

7. období

11

8. období

12

9. období

1

10. období

2

11. období

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 509/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Na základě článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 (3) o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 4 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.

(4)

Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.

(5)

U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.

(6)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.

(7)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(8)

Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1784/2003 a v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 3072/95 podléhající nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2995/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,01

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,02

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,01

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,02

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,02

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,01

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,72

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,01

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,72

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,72

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,01

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,72

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,61

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,01

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení s výjimkou.

C11

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska.

C12

:

Všechny země určení s výjimkou Rumunska.

C13

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska a Rumunska.


(1)  Pro produkty, které prošly tepelným zpracováním způsobujícím předželatinování škrobu, se neposkytuje žádná náhrada.

(2)  Náhrady jsou poskytovány podle nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20).

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení s výjimkou.

C11

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska.

C12

:

Všechny země určení s výjimkou Rumunska.

C13

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska a Rumunska.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 510/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1784/2003, co se týče dovozního a vývozního režimu pro krmné směsi z obilovin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (2), stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady poskytované pro tyto produkty.

(3)

Při tomto výpočtu musí být vzat v úvahu také obsah produktů z obilovin. Za účelem zjednodušení by náhrada měla být vyplácena pro dvě kategorie „produktů z obilovin“, totiž kukuřici, nejběžněji používanou obilovinu pro výrobu krmných směsí určených na vývoz, a produkty z kukuřice na jedné straně a pro jiné obiloviny na straně druhé; druhá kategorie zahrnuje libovolné produkty z obilovin kromě kukuřice a produkty vyrobené z kukuřice. Náhrada musí být poskytnuta pro množství produktů obilovin obsažené v daném krmivu.

(4)

Výše náhrady musí zohlednit možnosti a podmínky prodeje těchto produktů na světovém trhu, potřebu zamezit narušení trhu Společenství a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

S ohledem na současnou situaci na trhu s obilovinami, především na vyhlídky v oblasti dodávek, je třeba zrušit vývozní náhrady.

(6)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro krmné směsi uvedené v nařízení (ES) č. 1784/2003 a podléhající nařízení (ES) č. 1517/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

Kódy produktů, u kterých je možné poskytnout vývozní náhradu:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produkty z obilovin

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

Kukuřice a produkty z kukuřice:

kódy KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty z obilovin kromě kukuřice a produktů z kukuřice

C10

EUR/t

0,00

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všechny země určení.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 511/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže (2), stanovilo podmínky pro poskytování produkčních náhrad. Základ pro výpočet stanovuje článek 3 tohoto nařízení. Takto vypočítanou náhradu, případně odlišenou pro bramborový škrob, je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji pozměnit, jestliže se ceny kukuřice a/nebo pšenice významným způsobem změní.

(2)

Produkční náhrady, které stanoví toto nařízení, je třeba přizpůsobit pomocí koeficientů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 1722/93, aby se stanovila přesná částka k vyplacení.

(3)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrada uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1722/93 ve vztahu k tuně:

a)

0,00 EUR/t pro kukuřičný, pšeničný, ječný a ovesný;

b)

0,00 EUR/t pro bramborový škrob.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1548/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 512/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1) a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne 21. října 1974, týkající se financování výdajů vzniklých v souvislosti s dodávkou zemědělských produktů jako potravinové pomoci (3) ze strany Společenství, stanoví, že část výdajů odpovídající dle pravidel Společenství vývozním náhradám pro dané produkty je třeba naúčtovat Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu, oddělení záruk.

(2)

Za účelem jednoduššího stanovení a řízení rozpočtu pro opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci a ve snaze informovat členské státy o míře účasti Společenství na financování vnitrostátních opatření potravinové pomoci je třeba určit výši náhrad poskytovaných pro tato opatření.

(3)

Obecná a prováděcí pravidla stanovená článkem 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článkem 13 nařízení (ES) č. 3072/95 pro vývozní náhrady jsou přiměřeně použitelná pro výše uvedená opatření.

(4)

Specifická kritéria, která je třeba vzít v úvahu při výpočtu vývozní náhrady pro rýži, jsou definována v článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

U vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci prováděných v rámci mezinárodních dohod nebo jiných doplňkových programů, jakož i v rámci ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek, se náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže stanovují podle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27)

(3)  Úř. věst. L 288, 25.10.1974, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

(v EUR/t)

Kód produktu

Výše náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,34

1101 00 15 9130

4,99

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,01

1102 20 10 9400

48,01

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,02

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktů jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 513/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. dubna 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. dubna 2005

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

3,48

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

30,79

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

51,56

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

51,56

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

30,79


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 15.3.2005–30.3.2005

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

97,46

Prémie – záliv (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 514/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 písm. a) a odst. 15,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 27 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), c), d), f), g) a h) uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě, že se tyto produkty vyvážejí ve formě zboží uvedeného v příloze V uvedeného nařízení. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kg pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena každý měsíc.

(3)

Čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro daný produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(4)

Náhrady stanovené tímto nařízením lze stanovit předem, neboť v současnosti není možné odhadnout situaci na trzích v příštích několika měsících.

(5)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze V nařízení (ES) č. 1260/2001, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 1. dubna 2005 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

35,22

35,22


(1)  Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 515/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 14 odst. 3,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízní,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství, produktů uvedených v čl. 1 každého z uvedených nařízení, mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003.

(3)

Podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů měla být stanovena každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy předchozím stanovením vysokých sazeb náhrad. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

V důsledku dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovin ze Společenství do Spojených států, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4) je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 4 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 musí být stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), pro dotčený základní produkt, platnou během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1548/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 1. dubna 2005 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis zboží (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– v případě vývozu zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice a sourež:

 

 

– v případě vývozu zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

4,000

4,000

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

0,557

0,557

– – v ostatních případech

4,000

4,000

– gglukóza, glukózový cukr, maltodextrin a maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

3,000

3,000

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

0,418

0,418

– – v ostatních případech

3,000

3,000

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

0,557

0,557

– ostatní (včetně nezpracované)

4,000

4,000

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný produktu získanému zpracováním kukuřice:

 

 

– v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (3)

3,453

3,453

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (4)

0,557

0,557

– v ostatních případech

4,000

4,000

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze E nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 (Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1).

(3)  Jedná se o zboží spadající pod kód KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukózového a fruktózového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukózový sirup.


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 516/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2004/05

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001/EHS ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru (2), se do 1. dubna stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby pro běžný hospodářský rok, které musí uhradit výrobce cukru, výrobce isoglukosy a výrobce inulinového sirupu.

(2)

Výsledkem odhadu dávek jsou částky vyšší než 60 % maximálních částek podle čl. 15 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 1260/2001. V souladu s čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 314/2002 je vhodné stanovit zálohy na základní dávku a na dávku B pro cukr a inulinový sirup ve výši 50 % daných maximálních částek a v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení stanovit zálohu na základní dávku pro isoglukosu ve výši 40 % jednotné částky dávky ze základní výroby odhadnuté pro cukr.

(3)

Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotné částky podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 314/2002 jsou pro hospodářský rok 2004/05 stanoveny na:

a)

6,32 EUR za tunu bílého cukru jako záloha na základní dávku ze základní výroby pro cukr A a cukr B;

b)

118,48 EUR za tunu bílého cukru jako záloha na dávku B pro cukr B;

c)

5,06 EUR za tunu sušiny jako záloha na dávku ze základní výroby pro isoglukosu A a isoglukosu B;

d)

6,32 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako záloha na dávku ze základní produkce pro inulinový sirup A a inulinový sirup B;

e)

118,48 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako záloha na dávku B pro inulinový sirup B.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 38/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 13).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/45


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 517/2005

ze dne 31. března 2005

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 2277/2004 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla. Přitom musí vzít v úvahu zejména kritéria stanovená v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá úrovni maximálního snížení nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 25. do 31. března 2005 v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 28,70 EUR/t pro maximální celkové množství 1 400 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 518/2005

ze dne 31. března 2005

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1757/2004 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 25. do 31. března 2005 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro ječmen dle nařízení (ES) č. 1757/2004 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/47


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 519/2005

ze dne 31. března 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 115/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenici obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 25. do 31. března 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 115/2005 se maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou stanovuje na 3,90 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/48


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 16. března 2005

o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států

(2005/267/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 66 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komplexní plán Rady na boj proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodování s lidmi ze dne 28. února 2002, který vychází ze sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. listopadu 2001 o společné politice boje proti nedovolenému přistěhovalectví, vyzval k vyvinutí bezpečné webové intranetové stránky, aby byla zavedena rychlá výměna informací mezi členskými státy o protiprávních nebo nedovolených migračních tocích a jevech.

(2)

Vývojem a správou této sítě by měla být pověřena Komise.

(3)

Přístup na webovou intranetovou stránku by měl být omezen na oprávněné uživatele v souladu se zavedenými podmínkami, postupy a bezpečnostními opatřeními.

(4)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, totiž bezpečné a rychlé výměny informací mezi členskými státy, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu jejích účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(5)

Toto rozhodnutí ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie jako obecné zásady právního řádu Společenství.

(6)

V souvislosti s webovou intranetovou stránkou by měla být vzata v úvahu směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

(7)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(8)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí doplňuje schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, s výjimkou toho, že zavádí výměnu informací v otázkách spojených s navracením státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky krátkodobého pobytu platné v dotyčném členském státě na základě ustanovení schengenského acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto rozhodnutí, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(9)

Pokud jde o Islandskou republiku a Norské království, s výjimkou toho, že zavádí výměnu informací v otázkách spojených s navracením státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky krátkodobého pobytu platné v dotyčném členském státě na základě ustanovení schengenského acquis, rozvíjí toto rozhodnutí ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím dne 18. května 1999 o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), která spadají do oblastí uvedených v čl. 1 bodech A, B, C a E rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody (6).

(10)

Pokud jde o Švýcarsko, s výjimkou toho, že zavádí výměnu informací v otázkách spojených s navracením státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky krátkodobého pobytu platné v dotyčném členském státě na základě ustanovení schengenského acquis, rozvíjí toto rozhodnutí ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (7), která spadají do oblastí uvedených v čl. 1 bodech A, B, C a E rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES ze dne 25. října 2004 (8) a rozhodnutí Rady 2004/860/ES ze dne 25. října 2004 (9) o podpisu uvedené dohody jménem Evropské unie a jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení.

(11)

Je třeba přijmout opatření umožňující zástupcům Islandu, Norska a Švýcarska zapojení do práce výboru, který je nápomocen Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí podle tohoto rozhodnutí, pokud jde o ustanovení rozvíjející schengenské acquis.

(12)

Toto rozhodnutí se vztahuje na Spojené království v souladu s článkem 5 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, a čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británii a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (10), pokud jeho opatření představují rozvoj ustanovení schengenského acquis proti organizování nedovoleného přistěhovalectví, jichž se Spojené království účastní, a s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, vzhledem k tomu, že Spojené království oznámilo podle jeho článku 3 své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(13)

Toto rozhodnutí se vztahuje na Irsko v souladu s článkem 5 Protokolu o začlenění schengenského acquis  (11) do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, a čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis, pokud jeho opatření rozvíjejí ustanovení schengenského acquis proti organizování nedovoleného přistěhovalectví, jichž se Irsko účastní.

(14)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné, pokud jeho opatření nerozvíjejí ustanovení schengenského acquis proti organizování nedovoleného přistěhovalectví, jichž se Irsko účastní,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí zřizuje bezpečnou informační a koordinační webovou síť pro výměnu informací o protiprávní migraci, nedovoleném vstupu a přistěhovalectví a o navracení neoprávněně pobývajících osob.

Článek 2

1.   Komise odpovídá za vývoj a správu sítě včetně její struktury a obsahu a prvků pro výměnu informací.

2.   Prvky pro výměnu informací zahrnují přinejmenším tyto oblasti:

a)

systém včasného varování o nedovoleném přistěhovalectví a sítích převaděčů,

b)

síť styčných úředníků pro přistěhovalectví,

c)

informace o použití víz, dokladů pro překročení hranic a cestovních dokladů týkajících se nedovoleného přistěhovalectví,

d)

otázky související s navracením.

3.   Síť zahrnuje veškeré vhodné nástroje, jejichž utajení bude určeno postupem podle čl. 6 odst. 2.

4.   Komise využije stávající technické základny transevropské telematické sítě pro výměnu dat mezi správními orgány v rámci Společenství.

Článek 3

Komise postupem podle čl. 6 odst. 2

a)

stanoví podmínky a postupy k udělení plného nebo selektivního přístupu do sítě;

b)

stanoví pravidla a pokyny pro užívání systému, včetně pravidel o utajení, přenosu, ukládání do paměti, archivaci a výmazu údajů a o normalizovaných formulářích.

Článek 4

1.   Členské státy poskytují přístup do sítě v souladu s opatřeními přijatými Komisí podle článku 3.

2.   Členské státy určí celostátní kontaktní místa a uvědomí o nich Komisi.

Článek 5

1.   Vložením údajů do sítě není dotčeno vlastnictví dotyčných informací. Oprávnění uživatelé zůstávají výhradně odpovědní za informace, které poskytují, a musí zajistit, aby byl jejich obsah plně v souladu se stávajícím právem Společenství a členských států.

2.   Pokud nejsou poskytnuté informace označeny jako veřejně přístupné, jsou přísně omezeny na oprávněné uživatele sítě a bez předchozího souhlasu vlastníka daných informací nesmějí být sdělovány třetím osobám.

3.   Členské státy přijmou nezbytná bezpečnostní opatření, aby

a)

zabránily přístupu neoprávněných osob do sítě,

b)

zaručily, že při používání sítě budou mít oprávněné osoby přístup pouze k údajům, které spadají do oblasti jejich působnosti,

c)

zamezily tomu, aby byly informace na síti čteny, kopírovány, upravovány nebo mazány neoprávněnými osobami.

4.   Aniž je dotčen odstavec 3, přijme Komise další bezpečnostní opatření postupem podle čl. 6 odst. 2.

Článek 6

1.   Komisi je nápomocen stávající výbor zřízený rozhodnutím Rady 2002/463/ES ze dne 13. června 2002 o přijetí akčního programu pro správní spolupráci v oblasti vnějších hranic, víz, azylu a přistěhovalectví (program ARGO) (12).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

1.   Bude-li to nutné pro rozvoj sítě, uzavře Komise dohody s veřejnoprávními subjekty zřízenými podle smluv o založení Evropských společenství nebo zřízenými v rámci Evropské unie.

2.   Komise uvědomí Radu o vývoji jednání o takových dohodách.

Článek 8

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. března 2005.

Za Radu

J. ASSELBORN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 20. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Dokument Rady 13054/04 dostupný na http://register.consilium.eu.int

(8)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 26.

(9)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78.

(10)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(12)  Úř. věst. L 161, 19.6.2002, s. 11.


Komise

1.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/52


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 29. března 2005,

o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii – Část 2 – Tvorba cen u dílčích pronajatých okruhů poskytovaných na velkoobchodní úrovni

(oznámeno pod číslem K(2005) 951)

(Text s významem pro EHP)

(2005/268/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (1) (dále jen „rámcová směrnice“), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Subjekty nově vstupující na trh (nebo „jiní oprávnění operátoři“) jsou často odkázány na zavedeného operátora, aby mohly poskytovat pronajatý okruh na krátkou vzdálenost, který připojí objekt zákazníka k síti subjektu nově vstupujícího na trh (dále jen „dílčí pronajatý okruh“).

(2)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/33/ES ze dne 30. června 1997 o propojení v odvětví telekomunikací s cílem zajistit univerzální službu a interoperabilitu uplatněním zásad otevřeného přístupu k síti (ONP) (2) a směrnice Rady 92/44/EHS ze dne 5. června 1992 o uplatňování otevřeného přístupu k síti pro pronajaté okruhy (3), které jsou v současnosti zrušeny (4), byly určité organizace provozující služby pronajatých okruhů povinny poskytovat své služby pronajatého okruhu (včetně dílčích pronajatých okruhů) podle zásad nediskriminace a nákladové orientace.

(3)

Podle článku 27 rámcové směrnice a čl. 16 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (5) (dále jen „směrnice o univerzální službě“) a článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (6) (dále jen „přístupová směrnice“), jsou dříve uložené povinnosti zachovány do doby, než budou relevantní trhy přezkoumány podle článku 16 rámcové směrnice a čl. 16 odst. 3 směrnice o univerzální službě.

(4)

V souladu s čl. 16 odst. 4 rámcové směrnice, pokud vnitrostátní regulační orgán zjistí, že na relevantním trhu není účinná hospodářská soutěž, určí podniky s významnou tržní silou a uloží takovým podnikům vhodné zvláštní regulační povinnosti, nebo zachová či změní takové povinnosti, pokud již existují. V souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice o univerzální službě, pokud vnitrostátní regulační orgán zjistí, že na trhu pro poskytování minimálního souboru pronajatých okruhů není účinná hospodářská soutěž, určí podniky s významnou tržní silou a uloží povinnosti týkající se poskytování minimálního souboru a podmínky pro takové poskytování. Podniky, jež mají povinnosti podle některé z výše zmíněných směrnic, se dále uvádějí jen jako „oznámení operátoři“.

(5)

Dne 11. února 2003 Komise přijala doporučení o relevantních trzích produktů a služeb (7) definující relevantní trhy v odvětví elektronických komunikací, které musí vnitrostátní regulační orgány analyzovat podle článku 15 rámcové směrnice. Seznam zahrnuje koncové segmenty pronajatých okruhů poskytovaných na velkoobchodní úrovni a přenosové (trunkové) segmenty pronajatých okruhů poskytovaných na velkoobchodní úrovni.

(6)

Dodávání dílčích pronajatých okruhů je zahrnuto v trhu koncových segmentů pronajatých okruhů poskytovaných na velkoobchodní úrovni a pro dostatečné délky okruhů rovněž v trhu přenosových segmentů pronajatých okruhů poskytovaných na velkoobchodní úrovni ve smyslu doporučení Komise ze dne 11. února 2003. Záležitostí vnitrostátních regulačních orgánů je rozhodnout, co tvoří koncový segment v závislosti na topologii sítě specifické pro jejich vnitrostátní trh.

(7)

Aniž by bylo dotčeno přezkoumávání trhu a posuzování tržní síly vnitrostátními regulačními orgány podle článků 15 a 16 rámcové směrnice a čl. 16 odst. 3 směrnice o univerzální službě, informace poskytnuté členskými státy svědčí o setrvalém zhoršování problémů ohledně úrovně cen u dílčích pronajatých okruhů poskytovaných oznámenými operátory a potvrzují problémy s rozdíly v takových cenách.

(8)

V případech, kdy podle článku 13 přístupové směrnice nebo článku 18 směrnice o univerzální službě vnitrostátní regulační orgán ukládá povinnosti týkající se nákladové orientace, pokud jde o dílčí pronajaté okruhy, může přihlédnout ke skutečnosti, že informace o nákladech získané od dotčeného operátora nemusí zcela odrážet náklady efektivně hospodařícího operátora využívajícího moderní technologie. Může rovněž přihlédnout k cenám na srovnatelných konkurenčních trzích, pokud jde o nařízené mechanismy pro náhradu nákladů nebo metodiky tvorby cen.

(9)

Za těchto okolností by mělo zveřejnění doporučených cenových stropů pro dílčí pronajaté okruhy přinášet informace a pokyny pro vnitrostátní regulační orgány ohledně toho, jak využívat nejlepší stávající praxi v poskytování pronajatých okruhů při navrhování regulačních nápravných opatření pro trhy pronajatých okruhů, které nejsou na jejich území účinně konkurenční. Tímto by přispělo k rozvoji vnitřního trhu zlepšením soudržnosti při používání předpisového rámce v celé Evropské unie a tím zároveň podpořilo vytvoření konkurenčnějšího a nákladově účinnějšího trhu pronajatých okruhů.

(10)

Odchylky cenových stropů v tomto doporučení zohledňují průměrné ceny v těch členských státech, které umožňují oznámeným operátorům cenovou flexibilitu v různých zeměpisných oblastech.

(11)

Podle čl. 13 odst. 3 přístupové směrnice mohou vnitrostátní regulační orgány požadovat od podniku označeného jako malý nebo střední podnik, aby poskytl úplné odůvodnění svých cen a mohou popřípadě požadovat úpravu cen.

(12)

Komise zváží potřebu přezkoumat toto doporučení nejpozději do 31. července 2006, aby v něm bylo přihlédnuto k měnícím se technologiím a trhům.

(13)

Komunikační výbor byl konzultován v souladu s postupem stanoveným v čl. 22 odst. 2 rámcové směrnice,

TÍMTO DOPORUČUJE:

1.

Pro účely tohoto doporučení se použijí definice, které znějí:

a)

„dílčím pronajatým okruhem“ (LLPC) se rozumí poskytnuté spojení mezi objektem zákazníka a bodem propojení jiného oprávněného operátora v místě (nebo v blízkosti) uzlu sítě oznámeného operátora, a mělo by být považováno za konkrétní typ pronajatého okruhu poskytovaného na velkoobchodní úrovni, který může být používán jiným oprávněným operátorem pro poskytování služeb pro koncové uživatele, jiné operátory nebo pro svou vlastní potřebu, jako jsou, mimo jiné, pronajaté okruhy, spojení s telefonní sítí s přepojováním okruhů, datové služby nebo širokopásmový přístup;

b)

„délkou okruhu“ se rozumí radiální vzdálenost mezi umístněním obou konců okruhu, tj. vzdálenost z bodu propojení do objektu zákazníka;

c)

„zákazníkem“ se rozumí zákazník jiného oprávněného operátora.

2.

Při ukládání nebo zachovávání povinnosti týkající se nákladové orientace cen podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2002/19/ES (dále jen „přístupová směrnice“), pokud jde o operátory poskytující dílčí pronajaté okruhy, by vnitrostátní regulační orgány měly:

(a)

zajistit, aby ceny spojené s poskytováním dílčího pronajatého okruhu odrážely pouze náklady prvků základní sítě a požadovaných služeb včetně přiměřené míry návratnosti. Zejména může struktura sazeb zahrnovat cenu jednorázového připojení pokrývající odůvodněné počáteční náklady na provádění požadované služby (např. specifické zařízení, úprava okruhu, zkoušení a lidské zdroje) a měsíční ceny pokrývající stálé náklady na údržbu a používání poskytnutého zařízení a zdrojů;

(b)

zajistit, aby všechny cenové stropy uvedené v příloze I pro dílčí pronajaté okruhy stanovené na základě cenových údajů a metodiky uvedených v pracovním dokumentu útvarů Komise byly dodržovány, neexistují-li spolehlivé důkazy získané z analýzy nákladového účetnictví a schválené vnitrostátním regulačním orgánem svědčící o tom, že by doporučený strop měl za následek cenovou hladinu, která by byla nižší než efektivní náklady prvků základní sítě a požadovaných služeb včetně přiměřené míry návratnosti.

Metodika použitá pro výpočet doporučených cenových stropů, jak je popsána v pracovním dokumentu zaměstnanců Komise (8), se považuje za vhodnou pro pokrytí uznaných cenových rozdílů mezi různými operátory v různých členských státech;

(c)

uplatňovat svá práva podle článku 13 přístupové směrnice, tj. požadovat úplné odůvodnění navrhovaných sazeb a popřípadě požadovat jejich úpravu.

3.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. března 2005.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 32. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/61/ES (Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 37).

(3)  Úř. věst. L 165, 19.6.1992, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 98/80/ES (Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 27).

(4)  Tyto směrnice byly zrušeny článkem 26 rámcové směrnice s účinkem od 24. července 2003.

(5)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.

(6)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7.

(7)  K(2003) 497, Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 45.

(8)  „Commission staff working document – Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union – Part 2 – Pricing aspects of wholesale leased line part circuits“ – http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm


PŘÍLOHA

(v eurech)

Kapacita

Strop pro výši měsíční ceny a 1/24 ceny jednorázového připojení pro délku okruhu do 2 km

Strop pro výši měsíční ceny a 1/24 ceny jednorázového připojení pro délku okruhu do 5 km

Strop pro výši měsíční ceny a 1/24 ceny jednorázového připojení pro délku okruhu do 15 km

Strop pro výši měsíční ceny a 1/24 ceny jednorázového připojení pro délku okruhu do 50 km

Strop pro cenu jednorázového připojení

64 kbit/s

61

78

82

99

542

2 Mbit/s

186

248

333

539

1 112

34 Mbit/s

892

963

1 597

2 539

2 831

155 Mbit/s

1 206

1 332

1 991

4 144

3 144