ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 75

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
22. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 457/2005 ze dne 21. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 458/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 459/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 460/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 461/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 462/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu

27

 

*

Směrnice Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES ( 1 )

33

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Vietnamské socialistické republiky o přístupu na trh

35

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Vietnamské socialistické republiky o přístupu na trh

37

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2005 o zvláštním finančním příspěvku Společenství na program pro dozor nad kampylobakteriózou u brojlerů předložený Švédskem pro rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 759)

40

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2004 o státní podpoře C 40/02 (ex N 513/01) ve prospěch řeckých loděnic Hellenic Shipyards ΑΕ (oznámeno pod číslem K(2004) 3919)  ( 1 )

44

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2005 o zahájení šetření podle čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2005) 577)  ( 1 )

53

 

*

Rozhodnutí č. 1/2004 výboru pro pozemní dopravu Společenství–Švýcarsko ze dne 22. června 2004 o systému poplatků za vozidla, který se bude ve Švýcarsku používat v období od 1. ledna 2005 do otevření základního tunelu Lötschberg, avšak nejpozději do 1. ledna 2008

58

 

*

Rozhodnutí č. 2/2004 výboru pro pozemní dopravu Společenství–Švýcarsko ze dne 22. června 2004, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

60

 

*

Rozhodnutí smíšeného výboru č. 31/2005 zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 14. února 2005 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních

65

 

*

Doporučení Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků ( 1 )

67

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 457/2005

ze dne 21. března 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 21. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

96,4

204

87,3

212

124,2

624

175,4

628

124,5

999

121,6

0707 00 05

052

165,9

204

65,0

999

115,5

0709 10 00

220

144,2

999

144,2

0709 90 70

052

114,4

204

45,4

999

79,9

0805 10 20

052

53,6

204

53,8

212

57,0

220

49,8

400

56,1

421

35,9

624

59,5

999

52,2

0805 50 10

052

64,9

220

21,8

400

74,3

624

57,4

999

54,6

0808 10 80

388

61,6

400

100,5

404

76,2

508

66,2

512

80,5

524

55,3

528

70,6

720

68,2

999

72,4

0808 20 50

052

157,0

388

60,8

512

60,3

528

60,1

720

45,2

999

76,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 458/2005

ze dne 21. března 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 300 000 tun pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu.

(3)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(4)

V případě, kdy se odběr pšenice obecné zpozdí o více než pět dnů nebo je pozastaveno splacení některé z vyžadovaných záruk z důvodu skutečností zaviněných intervenčním orgánem, bude muset dotčený členský stát zaplatit odškodnění.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, měly by být náhrady přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Článek 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnost, aby byly úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu. Vzhledem na zeměpisnou polohu České republiky by se mělo použít toto opatření.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení tohoto nařízení přistupuje český intervenční orgán za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93 ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku.

Článek 2

1.   Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 300 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (3) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska, Rumunska a Švýcarska.

2.   Regiony, v nichž je 300 000 tun pšenice obecné uskladněno, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

2.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

3.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

4.   Při uplatňování čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 budou úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a skutečným místem výjezdu.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci tohoto nabídkového řízení není možné přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 31. března 2005 v 9 hodin (bruselského času).

2.   Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 5. května 2005.

3.   Poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 23. června 2005 v 9 hodin (bruselského času).

4.   Nabídky je třeba předkládat českému intervenčnímu orgánu:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefón: (420-2) 22 87 16 67/403

Fax: (420-2) 22 29 68 06 404.

Článek 6

1.   Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu. Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, musí kupec přijmout dávku jako takovou;

b)

vyšší, než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogram na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2. a B.4. přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (5) a

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5. přílohy nařízení (EHS) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele,

kupec musí přijmout dávku jako takovou;

c)

vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v bodě b), může kupec:

buď dávku přijmout jako takovou,

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít. Tím je zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; pokud požádá intervenční orgán, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů, záruka se neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom musí neprodleně informovat Komisi podle přílohy II;

d)

nižší než minimální charakteristické vlastnosti požadované při intervenci, nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; může nicméně požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi podle přílohy II.

2.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

3.   Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II.

4.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle odstavce 1, kromě těch, kdy konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci, nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, EZOZF. Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 7

Odchylně od článku 12 nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (6), musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat následující poznámku:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.

Článek 8

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od článku 17 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 9

Český intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III na telefonní čísla uvedená v příloze IV.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2045/2004 (Úř.věst. L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17.


PŘÍLOHA I

(v tunách)

Místo uskladnění

Množství

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

300 000


PŘÍLOHA II

Oznámení o odmítnutí dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

(čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 458/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:

Číslo dávky

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

 

 

 

% vzklíčených zrn

 

 

 

% nečistot (Schwarzbesatz)

 

 

 

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

 

 

 

ostatní


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

(nařízení (ES) č. 458/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství v tunách

Nabídková cena (v EUR/t) (1)

Příspěvky

(+)

Srážky

(–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.


PŘÍLOHA IV

Používají se pouze tato telefonní čísla do Bruselu DG AGRI (D2):

faxem: (+32-2) 29 21 034


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 459/2005

ze dne 21. března 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 80 663 tun pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu.

(3)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(4)

V případě, kdy se odběr pšenice obecné zpozdí o více než pět dnů nebo je pozastaveno splacení některé z vyžadovaných záruk z důvodu skutečností zaviněných intervenčním orgánem, bude muset dotčený členský stát zaplatit odškodnění.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, měly by být náhrady přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Článek 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnost, aby byly úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu. Vzhledem na zeměpisnou polohu Rakouska by se mělo použít toto opatření.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení tohoto nařízení přistupuje rakouský intervenční orgán za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93 ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku.

Článek 2

1.   Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 80 663 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (3) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska, Rumunska a Švýcarska.

2.   Regiony, v nichž je 80 663 tun pšenice obecné uskladněno, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

2.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

3.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

4.   Při uplatňování čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 budou úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a skutečným místem výjezdu

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci tohoto nabídkového řízení není možné přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 31. března 2005 v 9 hodin (bruselského času).

2.   Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 5. května 2005.

3.   Poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 23. června 2005 v 9 hodin (bruselského času).

4.   Nabídky je třeba předkládat rakouskému intervenčnímu orgánu:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax: (43-1) 331 51 46 24, (43-1) 331 51 44 69

Článek 6

1.   Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu. Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, musí kupec přijmout dávku jako takovou;

b)

vyšší, než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogram na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2. a B.4. přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (5) a

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5. přílohy nařízení (EHS) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele,

kupec musí přijmout dávku jako takovou;

c)

vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v bodě b), může kupec:

buď dávku přijmout jako takovou,

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít. Tím je zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; pokud požádá intervenční orgán, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů, záruka se neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom musí neprodleně informovat Komisi podle přílohy II;

d)

nižší než minimální charakteristické vlastnosti požadované při intervenci, nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; může nicméně požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi podle přílohy II.

2.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

3.   Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II.

4.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle odstavce 1, kromě těch, kdy konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci, nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, EZOZF. Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 7

Odchylně od článku 12 nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (6) musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat následující poznámku:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 459/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 459/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 459/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 459/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 459/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 459/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 459/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 459/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 459/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 459/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 459/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 459/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 459/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 459/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 459/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 459/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 459/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 459/2005.

Článek 8

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od článku 17 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 9

Rakouský intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III na faxová čísla uvedená v příloze IV.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2045/2004 (Úř.věst. L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17.


PŘÍLOHA I

(v tunách)

Místo uskladnění

Množství

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

80 663


PŘÍLOHA II

Oznámení o odmítnutí dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu

(čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 459/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:

Číslo dávky

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

 

 

 

% vzklíčených zrn

 

 

 

% nečistot (Schwarzbesatz)

 

 

 

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

 

 

 

ostatní


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu

(nařízení (ES) č. 459/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (1)

Příspěvky

(+)

Srážky

(–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.


PŘÍLOHA IV

Používají se pouze tato telefonní čísla do Bruselu DG AGRI (D2):

faxem: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 460/2005

ze dne 21. března 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 320 000 tun pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu.

(3)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(4)

V případě, kdy se odběr pšenice obecné zpozdí o více než pět dnů nebo je pozastaveno splacení některé z vyžadovaných záruk z důvodu skutečností zaviněných intervenčním orgánem, bude muset dotčený členský stát zaplatit odškodnění.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, měly by být náhrady přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Článek 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnost, aby byly úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu. Vzhledem na zeměpisnou polohu Maďarska by se mělo použít toto opatření.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení tohoto nařízení přistupuje maďarský intervenční orgán za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93 ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku.

Článek 2

1.   Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 320 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (3) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska, Rumunska a Švýcarska.

2.   Regiony, v nichž je 320 000 tun pšenice obecné uskladněno, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

2.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

3.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

4.   Při uplatňování čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 budou úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a skutečným místem výjezdu.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   LK nabídkám předloženým v rámci tohoto nabídkového řízení není možné přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 31. března 2005 v 9 hodin (bruselského času).

2.   Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 5. května 2005.

3.   Poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 23. června 2005 v 9 hodin (bruselského času).

4.   Nabídky je třeba předkládat maďarskému intervenčnímu orgánu:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Telephone: (36-1) 219 62 60

Fax: (36-1) 219 62 59.

Článek 6

1.   Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu. Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, musí kupec přijmout dávku jako takovou;

b)

vyšší, než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogram na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2. a B.4. přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (5) a

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5. přílohy nařízení (EHS) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele,

kupec musí přijmout dávku jako takovou;

c)

vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v bodě b), může kupec:

buď dávku přijmout jako takovou,

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít. Tím je zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; pokud požádá intervenční orgán, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů, záruka se neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom musí neprodleně informovat Komisi podle přílohy II;

d)

nižší než minimální charakteristické vlastnosti požadované při intervenci, nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; může nicméně požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi podle přílohy II.

2.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

3.   Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II.

4.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle odstavce 1, kromě těch, kdy konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci, nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, EZOZF. Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 7

Odchylně od článku 12 nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (6) musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat následující poznámku:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 460/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 460/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 460/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 460/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 460/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 460/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 460/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 460/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 460/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 460/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 460/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 460/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 460/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 460/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 460/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 460/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 460/2005.

Článek 8

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od článku 17 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 9

Maďarský intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III na telefonní čísla uvedená v příloze IV.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2045/2004 (Úř.věst. L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17.


PŘÍLOHA I

(v tunách)

Místo uskladnění

Množství

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, a főváros és Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna

320 000


PŘÍLOHA II

Oznámení o odmítnutí dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu

(čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 460/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:

Číslo dávky

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

 

 

 

% vzklíčených zrn

 

 

 

% nečistot (Schwarzbesatz)

 

 

 

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

 

 

 

ostatní


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu

(nařízení (ES) č. 460/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (1)

Příspěvky

(+)

Srážky

(–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.


PŘÍLOHA IV

Používají se pouze tato telefonní čísla do Bruselu DG AGRI (D2):

faxem: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 461/2005

ze dne 21. března 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 93 084 tun pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu.

(3)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(4)

V případě, kdy se odběr pšenice obecné zpozdí o více než pět dnů nebo je pozastaveno splacení některé z vyžadovaných záruk z důvodu skutečností zaviněných intervenčním orgánem, bude muset dotčený členský stát zaplatit odškodnění.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, měly by být náhrady přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení tohoto nařízení přistupuje polský intervenční orgán za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93 ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku.

Článek 2

1.   Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 93 084 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (3) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska, Rumunska a Švýcarska.

2.   Regiony, v nichž je 93 084 tun pšenice obecné uskladněno, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

2.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

3.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci tohoto nabídkového řízení není možné přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 31. března 2005 v 9 hodin (bruselského času).

2.   Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 5. května 2005.

3.   Poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 23. června 2005 v 9 hodin (bruselského času).

4.   Nabídky je třeba předkládat polskému intervenčnímu orgánu:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Phone (48-22) 661 78 10

Fax (48-22) 661 78 26.

Článek 6

1.   Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu. Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, musí kupec přijmout dávku jako takovou;

b)

vyšší, než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogram na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2. a B.4. přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (5) a

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (EHS) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele,

kupec musí přijmout dávku jako takovou;

c)

vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v bodě b), může kupec:

buď dávku přijmout jako takovou,

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít. Tím je zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; pokud požádá intervenční orgán, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů, záruka se neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom musí neprodleně informovat Komisi podle přílohy II;

d)

nižší než minimální charakteristické vlastnosti požadované při intervenci, nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; může nicméně požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi podle přílohy II.

2.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

3.   Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II.

4.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle odstavce 1, kromě těch, kdy konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci, nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, EZOZF. Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 7

Odchylně od článku 12 nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (6) musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat následující poznámku:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 461/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005.

Článek 8

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od článku 17 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 9

Polský intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III na telefonní čísla uvedená v příloze IV.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2045/2004 (Úř.věst. L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17.


PŘÍLOHA I

(v tunách)

Místo uskladnění

Množství

Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Podkarpackie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Podlaskie, Wielkopolskie

93 084


PŘÍLOHA II

Oznámení o odmítnutí dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu

(čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 461/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:

Číslo dávky

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

 

 

 

% vzklíčených zrn

 

 

 

% nečistot (Schwarzbesatz)

 

 

 

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

 

 

 

ostatní


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu

(nařízení (ES) č. 461/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (1)

Příspěvky

(+)

Srážky

(–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.


PŘÍLOHA IV

Používají se pouze tato telefonní čísla do Bruselu DG AGRI (D2):

faxem: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 462/2005

ze dne 21. března 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 500 693 tun ječmene obecné v majetku německého intervenčního orgánu.

(3)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(4)

V případě, kdy se odběr ječmene zpozdí o více než pět dnů nebo je pozastaveno splacení některé z vyžadovaných záruk z důvodu skutečností zaviněných intervenčním orgánem, bude muset dotčený členský stát zaplatit odškodnění.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, měly by být náhrady přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení tohoto nařízení přistupuje německý intervenční orgán za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93 ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz ječmene v jeho majetku.

Článek 2

1.   Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 500 693 tun ječmene, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (3) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska, Rumunska, Švýcarska, Spojených států amerických, Kanady a Mexika.

2.   Regiony, v nichž je 500 693 tun ječmene uskladněno, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

2.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

3.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci tohoto nabídkového řízení není možné přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 31. března 2005 v 9 hodin (bruselského času).

2.   Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 5. května 2005 a 26. května 2005.

3.   Poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 23. června 2005 v 9 hodin (bruselského času).

4.   Nabídky je třeba předkládat německému intervenčnímu orgánu:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Fax: (49-69) 15 64-6 24

Článek 6

1.   Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu. Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, musí kupec přijmout dávku jako takovou;

b)

vyšší, než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogram na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 64 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2. a B.4. přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (5) a

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5. přílohy nařízení (EHS) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele,

kupec musí přijmout dávku jako takovou;

c)

vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v bodě b), může kupec:

buď dávku přijmout jako takovou,

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít. Tím je zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; pokud požádá intervenční orgán, aby mu dodal jinou dávku intervenční ječmene o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů, záruka se neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom musí neprodleně informovat Komisi podle přílohy II;

d)

nižší než minimální charakteristické vlastnosti požadované při intervenci, nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; může nicméně požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční ječmene o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi podle přílohy II.

2.   Pokud k výdeji ječmene došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

3.   Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II.

4.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle odstavce 1, kromě těch, kdy konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci, nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, EZOZF. Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 7

Odchylně od článku 12 nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (6) musí dokumenty, které se týkají prodeje ječmene podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat následující poznámku:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 462/2005

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 462/2005

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 462/2005

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 462/2005

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 462/2005

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2005

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 462/2005

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 462/2005

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 462/2005

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 462/2005

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 462/2005

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 462/2005/EK rendelet

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 462/2005

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 462/2005

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 462/2005

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 462/2005

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 462/2005

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 462/2005

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 462/2005.

Článek 8

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od článku 17 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 9

Německý intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III na faxová čísla uvedená v příloze IV.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2045/2004 (Úř.věst. L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17.


PŘÍLOHA I

(v tunách)

Místo uskladnění

Množství

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

500 693


PŘÍLOHA II

Oznámení o odmítnutí dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu

(čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 462/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:

Číslo dávky

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

 

 

 

% vzklíčených zrn

 

 

 

% nečistot (Schwarzbesatz)

 

 

 

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

 

 

 

ostatní


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu

(nařízení (ES) č. 462/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (1)

Příspěvky

(+)

Srážky

(–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.


PŘÍLOHA IV

Používají se pouze tato telefonní čísla do Bruselu DG AGRI (D2):

faxem: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/33


SMĚRNICE KOMISE 2005/26/ES

ze dne 21. března 2005,

kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (1), a zejména na čl. 6 odst. 11 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze IIIa směrnice 2000/13/ES je stanoven seznam složek potravin, které by měly být uvedeny na etiketě, neboť mohou u citlivých osob vyvolat nežádoucí účinky.

(2)

V souladu se směrnicí 2000/13/ES Komise může prozatímně vyřadit některé složky nebo výrobky obsahující tyto složky z přílohy IIIa uvedené směrnice, zatímco výrobci potravin nebo jejich sdružení provádějí odborné studie s cílem určit, zda uvedené složky či výrobky splňují podmínky pro konečné vyřazení z uvedené přílohy.

(3)

Komise přijala dvacet sedm žádostí týkajících se třiceti čtyř složek nebo výrobků obsahujících tyto složky, z nichž třicet dva spadají do oblasti působnosti uvedené směrnice a byly předmětem stanoviska, o které byl požádán Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(4)

Na základě informací poskytnutých žadateli a na základě dalších dostupných informací se EFSA domnívá, že některé výrobky nebo složky nemohou či pravděpodobně nemohou vyvolat u citlivých osob nežádoucí účinky. V některých případech dospěla EFSA k názoru, že není schopna učinit konečné rozhodnutí, ačkoli nebyl ohlášen žádný případ.

(5)

Uvedené výrobky nebo složky splňující uvedené podmínky by proto měly být prozatímně vyřazeny z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Složky nebo látky uvedené v příloze této směrnice by měly být vyřazeny z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES do 25. listopadu 2007.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 21. září 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 25. listopadu 2005.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).


PŘÍLOHA

Seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES

Složky

Výrobky obsahující tyto složky, které byly prozatímně vyřazeny

Obiloviny obsahující lepek

glukózové sirupy na bázi pšenice včetně dextrózy (1).

maltodextriny na bázi pšenice (1)

glukózové sirupy na bázi ječmene

obiloviny použité v destilátech pro lihoviny

Vejce

lysozym (z vajec) použitý ve víně

albumin (z vajec) použitý jako čiřící prostředek u vína a zkvašeného moštu

Ryby

rybí želatina použitá jako nosič vitamínů a aroma

rybí želatina nebo vyzina použité jako čiřící prostředek u piva, zkvašeného moštu a vína

Sója

zcela rafinovaný sójový olej a tuk (1)

přírodní míchaný tokoferol (E306), přírodní d–alfa tokoferol acetát, přírodní d–alfa tokoferol, přírodní d–alfa tokoferol sukcinát ze sóji

rostlinný olej z fytosterolů a estery fytosterolu ze sóji

rostlinný sterol stanol ester vyrobený ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji

Mléko

syrovátka použitá v destilátech pro lihoviny

laktikol

mléčné (kasein) výrobky jako čiřící prostředek u zkvašeného moštu a vína

Ořechy

ořechy použité v destilátech pro lihoviny

ořechy (mandle, vlašské ořechy) použité (jako aroma) v lihovinách

Celer řapíkatý

celerová nať a semenný olej

oleoresin z celerových semen

Hořčice

hořčičný olej

olej z hořčičných semen

oleoresin z hořčičných semen


(1)  A výrobky obsahující tyto složky, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň alergie, kterou EFSA stanovila pro příslušný základní produkt.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/35


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 3. března 2005

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Vietnamské socialistické republiky o přístupu na trh

(2005/244/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Společenství dvoustrannou dohodu o předčasném provádění závazků týkajících se přístupu na trh v souvislosti s přistoupením Vietnamu k WTO.

(2)

Uvedená dohoda byla parafována dne 3. prosince 2004.

(3)

Je nezbytné, aby uvedená dohoda, která bude mít povahu pouze dočasnou a sui generis, vstoupila v platnost co nejdříve, pokud má být účinnou. Uzavření uvedené dohody se nedotýká rozdělení pravomocí mezi Společenství a jeho členské státy v souladu s právem Společenství, jak je vykládáno Soudním dvorem.

(4)

Uvedená dohoda by měla být schválena jménem Společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Vietnamské socialistické republiky o přístupu na trh se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 3

Komise přijme postupem podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (1) opatření stanovené v čl. 5 prvním pododstavci uvedené dohody, které spočívá v opětovném použití textilních a oděvních kvót v případě, že Vietnam nesplní své závazky vyplývající z článků 2, 3 a 4 uvedené dohody a z odstavce 9 dohody ve formě výměny dopisů parafované dne 15. února 2003.

Ustanovení tohoto rozhodnutí, kterým se dohoda schvaluje, mají přednost před ustanoveními nařízení (EHS) č. 3030/93, pokud se týkají stejného předmětu.

V Bruselu dne 3. března 2005.

Za Radu

F. BILTGEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2200/2004 (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1).


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Vietnamské socialistické republiky o přístupu na trh

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

a

VLÁDA VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

dále označované společně jen „strany“ a jednotlivě „strana“,

UZNÁVAJÍCE význam koordinace a posílení přátelství, spolupráce a vzájemných vztahů mezi Vietnamskou socialistickou republikou a Evropským společenstvím a

PŘEJÍCE SI rozvíjet a rozšiřovat obchodní a investiční vztahy mezi Vietnamskou socialistickou republikou a Evropským společenstvím,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Od 1. ledna 2005 pozastaví Evropské společenství textilní a oděvní kvóty uplatňované pro Vietnamskou socialistickou republiku s cílem tyto kvóty zcela zrušit.

Článek 2

Od 1. ledna 2005 Vietnamská socialistická republika:

bude uplatňovat cla na oděvy, tkaniny a zhotovené výrobky a vlákna na úrovních, ke kterým se Vietnam zavázal v dohodě o obchodu s textilem a oděvy a jiných opatřeních otevřenosti trhu, jež byla parafována v Hanoji dne 15. února 2003 (1),

bude uplatňovat celní sazbu ve výši 5 % na přízi,

bude uplatňovat celní sazbu ve výši 65 % na vína a lihoviny,

poskytne investorům a poskytovatelům služeb z Evropského společenství zacházení, které nebude méně příznivé než zacházení s investory a poskytovateli služeb z USA na základě ustanovení kapitol o investicích a obchodu v oblasti služeb dvoustranné obchodní dohody mezi Vietnamskou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými a příslušných příloh uvedené dohody,

umožní hospodářským subjektům z ES investovat v odvětví výroby cementu a slínku na základě přepisů platných v tomto odvětví ve Vietnamu. Tyto předpisy jsou nediskriminační,

umožní investorům z ES v odvětví telekomunikací, kteří v současné době působí ve Vietnamu na základě smluv o obchodní spolupráci s vietnamskými hospodářskými subjekty, ponechat v platnosti stávající ujednání nebo je převést na jinou formu provozovny, a to za podmínek, které budou přinejmenším stejně výhodné jako podmínky stávající a v souladu s dohodou v rámci WTO parafovanou Vietnamem a Evropským společenstvím dne 9. října 2004,

odstraní všechna omezení týkající se okruhu zákazníků, kterým poskytují své služby dodavatelé počítačových služeb, stavebních služeb, inženýrských služeb, integrovaných inženýrských služeb, služeb architektů a služeb územního plánování z Evropského společenství, kteří v současné době působí ve Vietnamu,

posoudí možnost udělení licencí v jednotlivých případech a za podmínek stanovených v dohodě v rámci WTO parafované Vietnamem a Evropským společenstvím dne 9. října 2004 hospodářským subjektům z Evropského společenství na založení podniků ve Vietnamu, které budou ve výhradním vlastnictví hospodářského subjektu z Evropského společenství za účelem poskytování počítačových služeb, stavebních služeb, inženýrských služeb, integrovaných inženýrských služeb, služeb architektů a služeb územního plánování z ES, a to bez omezení okruhu zákazníků, kterým jsou tyto služby poskytovány,

umožní 4 (čtyřem) farmaceutickým společnostem z Evropského společenství provádět ve Vietnamu výrobu na zakázku, aniž by byl nutný převod licencí, a ponechat si jakákoli stávající povolení pro uvádění dovážených produktů na trh,

umožní společnostem z Evropského společenství zakládat společné podniky s vietnamskými partnery, a to bez omezení kapitálového vkladu společností z Evropského společenství, za účelem investic do výstavby kancelářských budov a bytů k prodeji a pronájmu na základě právních předpisů Vietnamu o prodeji a pronájmu nemovitostí.

Článek 3

Nejpozději 31. března 2005 Vietnamská socialistická republika:

udělí 1 (jednomu) distributorovi z Evropského společenství licenci na založení podniku ve Vietnamu, který bude ve výhradním vlastnictví hospodářského subjektu z Evropského společenství, a to na základě podmínek stanovených v dohodě v rámci WTO parafované Vietnamem a Evropským společenstvím dne 9. října 2004,

udělí 1 (jednomu) pojistiteli z Evropského společenství licenci k podnikání v odvětví životního pojištění ve Vietnamu,

povolí společné podniky s 51 % kapitálovým vkladem lodních dopravců z Evropského společenství a umožní 1 (jednomu) lodnímu dopravci z Evropského společenství vytvořit ve Vietnamu podnik ve výhradním vlastnictví hospodářského subjektu z Evropského společenství za účelem realizace činností pro příslušného lodního dopravce, a to za podmínek stanovených v dohodě v rámci WTO parafované Vietnamem a Evropským společenstvím dne 9. října 2004,

udělí 1 (jednomu) poskytovateli služeb z Evropského společenství licenci na poskytování služeb automatizovaného rezervačního systému ve Vietnamu, a to na základě podmínek stanovených v dohodě v rámci WTO parafované Vietnamem a Evropským společenstvím dne 9. října 2004,

zavede celní kvótu na dovoz 3 500 kusů zkompletovaných jednotek (CBU) motocyklů nebo skútrů pocházejících z Evropského společenství ve výši 70 % stávající celní sazby. Přinejmenším 50 % této kvóty bude vyhrazeno vietnamským zprostředkovatelům a distributorům řádně zplnomocněným výrobci z Evropského společenství.

Článek 4

Vietnamská socialistická republika:

poskytne investorům z ES zacházení, které nebude méně příznivé než zacházení s japonskými investory na základě dvoustranné investiční dohody mezi Vietnamskou socialistickou republikou a Japonskem, a to ke dni vstupu uvedené dohody v platnost,

v letech 2005 a 2006 udělí 3 (tři) licence dodavatelům environmentálních služeb z Evropského společenství k působení ve Vietnamu v podobě podniků, které budou ve výhradním vlastnictví hospodářských subjektů z Evropského společenství, a to za účelem poskytování environmentálních služeb, s výjimkou služeb v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, a to v rozsahu činností a na základě podmínek stanovených v dohodě v rámci WTO parafované Vietnamem a Evropským společenstvím dne 9. října 2004,

umožní distributorům z Evropského společenství, kteří legálně působí ve Vietnamu, otevřít 4 (čtyři) další obchody v roce 2005 a 2 (dva) další obchody v roce 2006,

udělí 1 (jednomu) distributorovi z Evropského společenství licenci k působení ve Vietnamu v podobě podniku ve výhradním vlastnictví hospodářského subjektu z Evropského společenství, a to na základě podmínek stanovených v dohodě v rámci WTO parafované Vietnamem a Evropským společenstvím dne 9. října 2004,

nejpozději do prosince 2004 omezí seznam zakázaných molekul na 5–7 molekul a nejpozději 31. prosince 2005 tento seznam pro Evropské společenství zruší.

Článek 5

Evropské společenství může znovu použít textilní a oděvní kvóty na úrovni celkového objemu textilních a oděvních kvót stanovených Evropským společenstvím pro Vietnam v roce 2004, navýšené o roční sazbu stanovenou v dohodě o obchodu s textilem a oděvy a jiných opatřeních otevřenosti trhu parafované v Hanoji dne 15. února 2003 v případě, že Vietnam nesplní kterýkoli ze svých závazků uvedených v článcích 2, 3 a 4 této dohody nebo v odstavci 9 výše uvedené dohody z roku 2003.

V případě, že Evropské společenství nesplní své závazky uvedené v článku 1 této dohody nebo v odstavci 9 dohody o obchodu s textilem a oděvy a jiných opatřeních otevřenosti trhu parafované v Hanoji dne 15. února 2003, může Vietnam pozastavit uplatňování svých závazků vyplývajících z článků 2, 3 a 4 této dohody.

Článek 6

Tato dohoda vstupuje v platnost výměnou písemných oznámení stran o ukončení jejich vnitřních postupů k tomuto účelu.

Každá smluvní strana může kdykoli navrhnout změny této dohody nebo tuto dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou alespoň šest měsíců. V případě vypovězení končí platnost této dohody uplynutím výpovědní lhůty.

Použitelnost dohody končí ke dni přistoupení Vietnamu k WTO.

Strany budou usilovat o ukončení svých vnitřních postupů tak, aby tato dohoda byla provedena do 31. prosince 2004.

Článek 7

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a vietnamském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Evropské společenství

Za vládu Vietnamské socialistické republiky


(1)  Zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie L 152, 26.6.2003, s. 42 jako „Dohoda ve formě výměny dopisů, kterou se mění dohoda mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o obchodu s textilními a oděvními výrobky a jiných opatřeních otevřenosti trhu naposledy pozměněná dohodou ve formě Výměny dopisů parafovanou dne 31. března 2000“.


Komise

22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/40


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. března 2005

o zvláštním finančním příspěvku Společenství na program pro dozor nad kampylobakteriózou u brojlerů předložený Švédskem pro rok 2005

(oznámeno pod číslem K(2005) 759)

(Pouze švédské znění je závazné)

(2005/245/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na články 19 a 20 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ochrana lidského zdraví proti onemocněním a infekcím přenosným přímo nebo nepřímo ze zvířat na člověka (zoonózy) je krajně důležitá.

(2)

Švédské orgány v roce 2000 předložily víceletý vnitrostátní program pro dozor nad kampylobakteriózou u brojlerů s cílem získat od Společenství finanční podporu. Cílem tohoto programu je odhadnout základní prevalence v prvovýrobě i v potravinovém řetězci a postupně posílit provádění hygienických opatření na farmách, a tím snížit prevalence na úrovni farem a následně v potravinovém řetězci. Program byl schválen Komisí a byla mu na přiměřenou dobu v délce nejvýše čtyř let poskytnuta finanční pomoc za účelem pokrytí některých nákladů vzniklých Švédsku a za účelem shromáždění cenných technických a vědeckých informací. Program byl zahájen dne 1. července 2001.

(3)

Z rozpočtových důvodů se o pomoci Společenství rozhoduje každý rok. Rozhodnutími Komise 2001/29/ES (2), 2001/866/ES (3), 2002/989/ES (4) a 2003/864/ES (5) poskytlo Společenství finanční pomoc na druhé pololetí roku 2001 a na roky 2002, 2003 a 2004.

(4)

Švédské orgány předložily dne 28. května 2004 program finanční pomoci Společenství na rok 2005 a dne 2. listopadu 2004 a 17. listopadu 2004 přepracovaný program. Na základě toho se zdá být vhodné prodloužit o šest měsíců celkovou dobu finanční pomoci Společensví původně odsouhlasenou na dobu čtyř let, čímž by pomoc byla poskytnuta na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005. Výše finanční pomoci poskytnutá Společenstvím na toto období by měla být stanovena na maximálně 160 000 EUR.

(5)

Na základě čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 (6) jsou veterinární a rostlinolékařská opatření přijatá v souladu s pravidly Společenství financována prostřednictvím záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu; pro účely finanční kontroly se použijí články 8 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999.

(6)

Finanční příspěvek Společenství udělí až poté, co byla účinně provedena stanovená opatření, a za předpokladu, že orgány poskytnou všechny nezbytné údaje ve stanovených lhůtách.

(7)

Je třeba ujasnit kurz, který bude použit pro převod žádostí o platbu předložených v národních měnách podle ustanovení čl. 1 odst. d) nařízení Rady (ES) 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (7).

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Program pro dozor nad kampylobakteriózou u brojlerů předložený Švédskem se schvaluje na dobu 12 měsíců, počínaje dnem 1. ledna 2005.

2.   Finanční pomoc Společenství na program uvedený v odstavci 1 činí 50 % nákladů (bez DPH), které Švédsku vznikly v souvislosti s laboratorními zkouškami, a to až do výše 165 SEK za bakteriologickou zkoušku na přítomnost kampylobakteriózy, 330 SEK za zkoušku určující počet výskytů kamplobakteriózy, 330 SEK za mapování kampylobakteriózy, a to do maximální výše 160 000 EUR.

Článek 2

1.   Finanční pomoc uvedená v čl. 1 odst. 2 se Švédku poskytuje za předpokladu, že provádění programu bude v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství včetně pravidel hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek a že budou splněny podmínky uvedené v bodech a) až e):

a)

uvedení právních a správních předpisů pro provádění programu v platnost do 1. ledna 2005;

b)

zaslání průběžného finančního a technického hodnocení prvních pěti měsíců programu, a to nejpozději čtyři týdny po ukončení vykazovaného období. Zpráva musí odpovídat vzoru stanovenému v příloze;

c)

zaslání závěrečné zprávy o celkovém provedení a výsledcích programu za celé období, ve kterém byla poskytována finanční pomoc Společenství, tj. od 1. července 2001 do 31. prosince 2005, a to nejpozději do 31. března 2006. Zpráva by také měla obsahovat technické a finanční hodnocení za rok 2005, sestavené podle vzoru stanoveného v příloze, společně s odůvodněním vzniklých nákladů;

d)

zaslání zpráv poskytujících podstatné a cenné technické a vědecké informace odpovídající účelu intervence Společenství;

e)

účinné provádění programu.

2.   Pokud nebude dodržena lhůta stanovená v odst. 1 písm. c), příspěvek bude k 1. květnu snížen o 25 %, k 1. červnu o 50 %, k 1. červenci o 75 % a k 1. září o 100 %.

Článek 3

U žádostí předložených v národní měně v měsíci „n“ bude použit kurz desátého dne měsíce „n + 1“, nebo kurz nejbližšího předchozího dne, který je k dispozici.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2005.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

V Bruselu dne 18. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Úř. věst. L 6, 11.1.2001, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 323, 7.12.2001, s. 26.

(4)  Úř. věst. L 344, 19.12.2002, s. 45.

(5)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 59.

(6)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(7)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

Technické a finanční informace týkající se programu pro dozor nad kampylobakteriózou u brojlerů ve Švédsku

Oddíl A.   Technická zpráva o kontrole

Vykazované období od … do …

1.

Zkoušky provedené diagnostickými laboratořemi

a)

Rutinní odběr

 

Počet vyšetřených skupin poražených zvířat

Celkový počet „ponožkových“ vzorků na farmě

Celkový počet kloakálních stěrů při porážce

Celkový počet vzorků kůže z krků při porážce

Celkový počet vzorků

Bakteriologické vyšetření na přítomnost kampylobakteriózy

 

 

 

 

 

b)

Další vyšetření vzorků na farmě během období s vysokým výskytem

 

Počet farem, na nichž bylo prováděno vyšetření vzorků

Celkový počet vzorků z trusu

Bakteriologické vyšetření na přítomnost kampylobakteriózy

 

 

c)

Další vyšetření vzorků při porážce v období s vysokým výskytem

 

Počet vyšetřených skupin poražených zvířat

Celkový počet cekálních vzorků

Bakteriologické vyšetření na přítomnost kampylobakteriózy

 

 

d)

Vyšetření vzorků na určení počtu výskytů kampylobakteriózy při porážce

 

Počet vyšetřených skupin poražených zvířat

Počet vzorků z kůže krků

Počet vzorků z „proplachu celých ptáků“

Celkový počet vzorků

Bakteriologické vyšetření na přítomnost kampylobakteriózy

 

 

 

 

e)

Vyšetření vzorků pro účely zpětného sledování

Počet analýz PFGE (pulsní gelová elektroforéza) určujících kampylobakteriózu:

2.

Další vyšetření vzorků

Počet dalších poštovních zásilek producentům

Počet dalších kontrol farem

3.

Popis epidemiologické situace v potravinovém řetězci (výsledky a analýzy výsledků vyšetření vzorků, kontroly farem)

4.

Popis epidemiologické situace u lidí (vývoj a zdroje kampylobakteriózy)

5.

Název a adresa orgánu podávajícího zprávu:

Oddíl B.   Prohlášení o nákladech na kontroly (1)

Vykazované období od … do …

Jednací číslo rozhodnutí Komise o finanční pomoci:

Náklady vzniklé v souvislosti s úkony

Náklady vzniklé během vykazovaného období (v národní měně)

Bakteriologická zkouška na přítomnost kampylobakteriózy

 

Určování počtu výskytu kampylobakteriózy

 

Mapování kampylobakteriózy

 


(1)  V předložené závěrečné zprávě zmíněné v čl. 2 písm. c) musí být každá položka doložena rozpisem výdajů spolu s kopií podpůrných dokladů.


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. října 2004

o státní podpoře C 40/02 (ex N 513/01) ve prospěch řeckých loděnic Hellenic Shipyards ΑΕ

(oznámeno pod číslem K(2004) 3919)

(Pouze řecké znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/246/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o Evropském společenství, a zejména první pododstavec čl. 88 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1540/98 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví nová pravidla pro podporu lodního stavitelství (1),

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek (2) v souladu s uvedenými ustanoveními a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 16. července 2001 sdělilo Řecko Komisi podle nařízení Rady (ES) č. 1540/98 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví nová pravidla pro podporu lodního stavitelství, řadu opatření státní podpory ve prospěch řecké loděnice Hellenic Shipyards SA. Toto oznámení bylo zasláno po několika sděleních vyměněných s řeckými orgány, ze kterých se Komise dozvěděla o opatřeních, která se chystají k vydání.

(2)

Dopisem ze dne 5. června 2002 (3), zveřejněném v původní jazykové verzi v Úředním věstníku Evropských společenství  (4), uvědomila Komise Řeckou republiku o svém rozhodnutí schválit některá z dotčených opatření státní podpory a zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ve vztahu k některým jiným opatřením („napadená opatření“), především opatřením stanoveným v čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 zákona č. 2941/2001 regulujícího otázky týkající se řeckých loděnic Hellenic Shipyards.

(3)

Řecké orgány odpověděly Komisi dopisy ze dne 16. září a 13. prosince 2002. Komise rovněž obdržela připomínky jedné zúčastněné strany dopisem ze dne 6. září 2002. Tyto připomínky byly sděleny řeckým orgánům dopisem ze dne 2. října 2002.

(4)

Dopisem ze dne 16. září 2002, požádaly řecké orgány o prodloužení lhůty pro odpověď na připomínky zúčastněných stran a informovaly Komisi, že řecká vláda uvažuje o zrušení napadených opatření státní podpory zákonnou cestou. Požadovaly však prodloužení lhůty pro reakci na vyšetřovací řízení Komise o tři měsíce.

(5)

Dopisem ze dne 30. ledna 2003, informovaly řecké orgány Komisi, že se řecká vláda rozhodla zrušit dvě z napadených opatření a požadovaly další tříměsíční prodloužení pro realizaci tohoto rozhodnutí. Dopisem ze dne 3. dubna 2003 informovaly řecké orgány Komisi, že zrušení těchto dvou opatření bude zahrnuto do „nadcházejícího“ návrhu zákona.

(6)

Dopisem ze dne 1. srpna 2003 požádala Komise řecké orgány, aby předložily text zákona zrušujícího tato opatření spolu s datem, kdy má o tomto zákoně hlasovat řecký parlament. Dopisem ze dne 1. října 2003 odpověděly řecké orgány Komisi, že napadená opatření budou zrušena zákonnou cestou.

(7)

Dopisem ze dne 11. listopadu 2003 zopakovala Komise svůj požadavek adresovaný řeckým orgánům a týkající se textu zákona zrušujícího dotčená dvě opatření a data jeho přijetí. Dopisem ze dne 24. ledna 2004 informovaly řecké orgány Komisi, že zrušení obou opatření bylo zahrnuto do zákona, který má být schválen řeckým parlamentem do 13. února 2004.

(8)

Dopisem ze dne 17. března 2004 požádala Komise Řecko o informaci o postupu zrušování těchto opatření. Řecké orgány informovaly Komisi dopisem ze dne 29. dubna 2004, že zrušení obou opatření je záměrem „nové veřejné správy“. Komise také využila této příležitosti k tomu, aby upozornila řecké orgány na jejich závazek zrušit napadená opatření u příležitosti setkání zástupců Komise s řeckými orgány, které se uskuteční v Athénách dne 28. června 2004.

(9)

Podle informací Komise však řecké orgány dosud neučinily žádné kroky ke zrušení napadených opatření. Z tohoto důvodu se Komise rozhodla pokračovat s uzavíráním negativního rozhodnutí podle řízení stanoveného v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES s ohledem na obě napadená opatření.

II.   PODROBNÝ POPIS PODPORY

A.   Právní základ

(10)

Zákon č. 2941/2001 (dále jen „zákon“) regulující mimo jiné otázky týkající se řeckých loděnic Hellenic Shipyards byl přijat v srpnu 2001 a zveřejněn ve svazku A řeckého vládního věstníku Gazette 12. září 2001.

B.   Schválená podpora

(11)

Dopisem ze dne 5. června 2002 (5) schválila Komise podporu ve výši 29,5 milionů EUR, kterou Řecko hodlalo poskytnout podle výše uvedeného zákona na motivaci zaměstnanců civilního lodního stavitelství k dobrovolnému rozvázání pracovního poměru s řeckými loděnicemi Hellenic Shipyards. Komise zjistila, že tato podpora splnila podmínky článku 4 nařízení (ΕS) č. 1540/98, a je proto slučitelná s právními předpisy ohledně společného trhu.

C.   Řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(12)

Současně se Komise rozhodla zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES a ve shodě s článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (6) vyzvala zúčastněné strany, aby předložily své připomínky (7). Komise vyjádřila pochybnosti o slučitelnosti dvou opatření státní podpory s nařízením (ES) č. 1540/98.

(13)

S ohledem na použití nařízení (ES) č. 1540/98 na hodnocení napadených opatření Komise sdělila, že tato opatření nemohou být považována za oznámenou podporu. Protože napadená opatření jsou ustanoveními zákona, který již vstoupil v platnost dne 12. září 2001, a protože nebyla v mezidobí zrušena, představují protizákonnou podporu.

(14)

Ačkoliv platnost nařízení (ES) č. 1540/98 vypršela dne 31. prosince 2003 a v tomto případě se nedá použít oznámení Komise o určení pravidel uplatňovaných při posuzování protizákonné státní podpory (8), v zájmu jednotné praxe v tomto konkrétním případě Komise toto nařízení uplatní. V každém případě by Komise došla k témuž závěru i tehdy, pokud by byla daná opatření posuzována na základě stávajícího rámce státní podpory loděnicím (9).

a)   Ustanovení čl. 5 odst. 2 zákona

(15)

Podle čl. 5 odst. 2 zákona pokryje stát některé z budoucích penzijních závazků společnosti. Podle řeckých zákonů dostává osoba odcházející do starobního důchodu jednorázovou částku běžně ve výši 40 % částky, kterou obdrží osoba, která je propuštěna z důvodů nadbytečnosti. Podle tohoto ustanovení stát přispěje k tomuto nákladu podle počtu let, které daný zaměstnanec odpracoval ve společnosti Hellenic Shipyards předtím, než byly loděnice prodány novým akcionářům. Relevantní částka bude přidělena společnosti na její žádost. Toto ustanovení zajišťuje, že část této jednorázové částky bude vyplacena státem do roku 2035, kdy odejdou do důchodu poslední zaměstnanci, kteří byly ve společnosti zaměstnáni v okamžiku jejího prodeje novým akcionářům.

b)   Ustanovení čl. 6 odst. 4 zákona

(16)

Ustanovení čl. 6 odst. 4 zákona se týká tří položek v rozvaze společnosti ke dni 31. prosince 1999: „Nezdanitelné rezervy“, „Zvláštní rezervy“ a „Částky určené ke zvýšení akciového kapitálu“. Tyto částky jsou osvobozeny od daně a jiných poplatků, a proto je lze použít na vyrovnání ztráty minulých let.

(17)

Podle řeckých orgánů je sazba daně za kapitalizaci nezdanitelných rezerv společností s ručením omezeným, které nemají akcie na burze, rovna 10 %. To znamená, že započtení nezdanitelných rezerv proti starým ztrátám představuje povinnost 10 % zdanění příslušných částek. Podle řeckých orgánů se nezdanitelné rezervy rovnaly částce 112 milionů EUR a příslušná daň by proto byla rovna částce 11,2 mil. EUR.

III.   PŘIPOMÍNKY ŘECKÉ REPUBLIKY

(18)

V dopise ze dne 16. září 2002 předložily řecké orgány svá první pozorování týkající se napadených opatření (10). Řecké orgány především vysvětlily, že podle řeckého práva (11) jsou zvláštní rezervy, které jsou kapitalizovány, zdaněny zvlášť sazbou 5 % (a to už při jejich vzniku), nikoliv sazbou 10 %, jak uvádí Komise. Proto se dotčená částka týkala 171 282 EUR a nikoliv 342 564 EUR.

(19)

Navíc řecké orgány uvedly, že při kapitalizaci podléhají částky určené ke zvýšení kapitálu pouze kapitálové dani ve výši 1 %, a proto nejsou zdaněny 10 %, jak se uvádí v dopise Komise. Proto se příslušná částka rovná 255 906 EUR a nikoliv 2,55 milionů EUR, jak vypočetla Komise při zahájení řízení.

(20)

Řecké orgány proto došly k závěru, že celková částka 11,2 milionů EUR zmíněná v dopise Komise ve vztahu k nezdanitelným rezervám musí být upravena na 8,69 milionů EUR podle tohoto výpočtu:

Kapitalizace nezdanitelných rezerv

43 544 350 EUR × 10 %

4 354 435 EUR

Zvláštní rezervy

39 155 498 EUR × 10 %

 

Za prodej nemovitostí

3 525 645 EUR × 5 %

3 915 550 EUR

171 282 EUR

Rezervy, které byly zdaněny při založení

 

 

Akcie nad nominální hodnotou (12)

Nezdaněné

Vklad akcionářů

25 590 609 EUR × 1 %

255 906 EUR

Celkem

 

8 697 173 EUR

(21)

Bez ohledu na námitky proti výpočtu příslušných částek informovaly řecké orgány v témže dopise Komisi, že řecká vláda uvažuje o zrušení ustanovení zákona, ve vztahu k němuž Komise zahájila řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES. Ve svém dopise ze dne 30. ledna 2003 řecké orgány formálně oznámily Komisi své rozhodnutí zrušit obě ustanovení. Tato informace byla potvrzena všemi následujícími sděleními řeckých orgánů ze dne 3. dubna 2003, 1. října 2003, 24. ledna 2004 a 29. dubna 2004.

(22)

Komise proto může vyvodit, že řecké orgány souhlasí se závěrem, že napadená opatření představují se zákonem neslučitelnou státní podporu.

IV.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

(23)

Dne 9. září 2002 obdržela Komise připomínky průmyslových loděnic Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A., které byly přímým konkurentem loděnic Hellenic Shipyards jako reakci na výzvu Komise zúčastněným stranám, aby předložily připomínky k podpoře, které se týká řízení Komise. Připomínky byly sděleny Řecké republice dopisem ze dne 2. října 2002.

(24)

Elefsis Shipyards se domnívaly, že zjištění Komise opravňují další šetření především s ohledem na konkrétní povahu kapitálových rezerv společnosti Hellenic Shipyards a konkrétní kapacitu společnosti Hellenic Shipyards ve vztahu ke stavbě námořních (75 %) a obchodních (25 %) lodí a jejich opravám.

(25)

S ohledem na kapitálové rezervy, které jsou v tomto případě předmětem šetření Komise, uvedly loděnice Elefsis Shipyards, že by Komise měla prošetřit, zda by sazba daně, která by podle normálních řeckých zákonů byla aplikovatelná na použití takových kapitálových rezerv na úhradu ztrát, kdyby nebylo zákona č. 2941/2001, byla 10 %.

V.   POSOUZENÍ PODPORY

(26)

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES je veškerá podpora poskytnutá členským státem nebo ze státních zdrojů v jakékoliv podobě, která negativně ovlivňuje nebo ohrožuje hospodářskou soutěž nadržováním jistým podnikům nebo výrobě určitého zboží, pokud to má dopad na obchod členských států mezi sebou, neslučitelná se zásadami společného trhu. Podle zavedeného případového práva evropských soudů je kritérium dopadu na obchod splněno, pokud podnik přijímající podporu realizuje hospodářskou činnost zahrnující obchod mezi členskými státy.

(27)

Komise uvádí, že stavba lodí je hospodářská činnost zahrnující obchod mezi členskými státy. Proto dotčená podpora spadá do rozsahu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES.

(28)

Podle čl. 87 odst. 3 písm. e) Smlouvy o ES mohou být kategorie pomoci určené rozhodnutím Rady, které schvaluje návrh Komise na základě většinového souhlasu, považovány za slučitelné se zásadami společného trhu. Komise uvádí, že Rada na tomto základě přijala nařízení (ES) č. 1540/98.

(29)

Podle oznámení Komise o určení pravidel uplatňovaných na posouzení protizákonné státní podpory by měla být neslučitelnost protizákonné státní podpory se zásadami společného trhu posuzována na základě zákonů platných v době, kdy je tato podpora poskytována. I když se toto oznámení na daný případ nevztahuje, Komise v zájmu jednotného přístupu toto nařízení v tomto případě použije, zejména proto, že by se toto posouzení nijak nezměnilo, i kdyby bylo založeno na aktuálním Rámci pro státní podporu lodního stavitelství (13).

(30)

Komise uvádí, že podle nařízení (ES) č. 1540/98 „lodní stavitelství“ znamená stavbu námořních komerčních plavidel s vlastním pohonem. Komise dále uvádí, že společnost Hellenic Shipyards staví taková plavidla, a proto je podnikem, na který se vztahuje nařízení (ES) č. 1540/98.

(31)

Komise proto musí posoudit napadená opatření podle nařízení (ES) č. 1540/98 s ohledem na to, do jaké míry negativně ovlivňují nebo ohrožují hospodářskou soutěž v oblasti stavby civilních plavidel a jejich oprav. Jak je uvedeno výše, podle řeckých orgánů se 75 % loďařských aktivit společnosti Hellenic Shipyards týká stavby vojenských plavidel, což má dopad na státní podporu spadající pod čl. 5 odst. 2 zákona.

a)   Ustanovení čl. 5 odst. 2 zákona

(32)

Podle tohoto ustanovení pokrývá stát podíl nákladů na jednorázovou částku vyplácenou při odchodu do důchodu podle let, které pracovník odpracoval ve firmě Hellenic Shipyards, než byla prodána, v porovnání s počtem let, které tam odpracoval po tomto prodeji. Toto ustanovení zajišťuje, že část této jednorázové částky vyplácené zaměstnancům odcházejícím do důchodu bude státem vyplácena do roku 2035, kdy odejdou do důchodu poslední zaměstnanci, kteří jsou u firmy zaměstnáni nyní.

(33)

Podle informací řeckých orgánů bude maximální náklad na realizaci tohoto opatření něco kolem 7 milionů EUR, ale protože někteří pracovníci nezůstanou u firmy až do důchodu, odhaduje se, že se bude jednat asi o 4 miliony EUR. Pokud řecké orgány sdělily, že 75 % zaměstnanců firmy staví válečné lodě, odhaduje se, že celková částka státní podpory podle tohoto opatření na civilní loďařství a opravy civilních lodí bude asi 1 milion EUR (ve vztahu k 25 % zaměstnanců dotčených tímto opatřením).

(34)

Komise se domnívá, že toto opatření představuje provozní podporu, protože přispěje firmě ke snížení běžných nákladů na provozní činnost. Pokud nařízení (ES) č. 1540/98 nestanoví takovou podporu, dochází Komise k závěru, že tato podpora je neslučitelná se zásadami společného trhu.

(35)

Komise dále uvádí, že odkaz na poměr válečného a civilního lodního průmyslu 75 % ku 25 % je založen na tvrzení řeckých orgánů. Tento poměr nebyl v rámci tohoto případu předmětem formálního šetření. Nicméně stávající rozhodnutí je učiněno bez ohledu na další závěry, ke kterým Komise může dospět v kontextu dalších řízení.

b)   Ustanovení čl. 6 odst. 4 zákona

(36)

Podle tohoto ustanovení může společnost převést část nezdanitelných rezerv na akciový kapitál bez povinnosti zaplatit zákonnou daň ve výši 10 %, pokud tak učiní na vyrovnání ztráty minulých let. Toto vyrovnání se nedaní, aby jím bylo možno uhradit ztráty podniku z minulých let.

(37)

Ustanovení čl. 6 odst. 4 zákona se týká těchto položek v rozvaze společnosti: „Nezdanitelné rezervy“, „Zvláštní rezervy“ a „Částky určené ke zvýšení akciového kapitálu“. Podle řeckých orgánů je sazba daně za kapitalizaci nezdanitelných rezerv společností s ručením omezeným, které nemají akcie na burze, rovna 10 %. To znamená, že započtení nezdanitelných rezerv proti starým ztrátám představuje povinnost 10 % zdanění příslušných částek. Podle řeckých orgánů se nezdanitelné rezervy rovnaly částce 112 milionů EUR a příslušná daň by proto byla podle normálních řeckých daňových zákonů rovna částce 11,2 milionů EUR.

(38)

Navrhovaná výjimka z daňové povinnosti poskytnutá za účelem započtení dotčených rezerv proti ztrátám minulých let představuje pro společnost prospěch, a musí být proto označena státní podporou. Nařízení (ES) č. 1540/98 o takové podpoře nehovoří a Komise proto dochází k závěru, že toto opatření není slučitelné se zásadami společného trhu. Konkrétně:

(39)

Řecké orgány se domnívají, že výjimka z daňové povinnosti pro část nezdanitelných rezerv společnosti Hellenic Shipyards (asi 43 milionů EUR) nemůže být považována za zisk ve výši 10 % z částek odepsaných společností. Důvodem je, že zákon č. 2367/95 o částečné privatizaci a reformě společností, na němž bylo založeno dřívější rozhodnutí Komise (14) o odpisu dluhu z roku 1997, stanoví odpis 99 % celého stávajícího dluhu společnosti. Toto ustanovení se vztahovalo na dluhy uvedené v účetnictví a na dluhy v účetnictví neuvedené a také na dluhy, které vzniknou do 31. ledna 1996.

(40)

Řecké orgány prohlašují, že kdyby byly loděnice Hellenic Shipyards započetly nezdanitelné rezervy proti ztrátám z minulých let k 31. lednu 1996, výsledná 10 % daň z dotčených 43 milionů EUR by představovala daňový závazek, který by podle zákona č. 2376/95 byl z 99 % odepsán. Dále tvrdí, že společnost by mohla ještě teď uplatnit regulační dokumenty založené na tomto ustanovení. V důsledku toho je jedinou výhodou, kterou společnost teď získává započtením 100 % nezdanitelných rezerv proti ztrátám z minulých let, částka 43 000 EUR (1 % z 10 % z 43 milionů EUR).

(41)

Při zahájení formálního šetření si Komise všimla dvou problémů souvisejících s touto argumentací. Především, příslušné rozhodnutí Komise z roku 1997 uvádí přesnou částku dluhu schváleného k odpisu pro společnost Hellenic Shipyards. Komise nemůže schválit další odpis dluhu podle rozhodnutí Komise z roku 1997, protože maximální částku stanovenou v tomto rozhodnutí nelze překročit. Navíc se v rozhodnutí z roku 1997 neuvádí, že by mohl později být odepsán další dluh, ani pokud by se vztahoval k období před koncem roku 1996.

(42)

Komise proto na základě informací, které má k dispozici, dochází k závěru, že navrhovaná daňová úleva související se započtením dotčených rezerv proti starým ztrátám má hodnotu 4,3 milionů EUR, které představují prospěch pro společnost, a tudíž státní podporu. Nařízení (ES) č. 1540/98 takovou podporu nestanoví, a proto Komise uzavírá, že tato podpora nemůže být považována za slučitelnou se zásadami společného trhu.

(43)

Pokud jde o druhou polovinu „nezdanitelných rezerv“ ve výši asi 39 milionů. EUR, prohlašují řecké orgány, že pocházejí z prodeje hotelu v roce 1956 a nebyly zdaněny, protože tak povolovaly tehdy platné zákony. Daňová výjimka ve výši 3,9 milionů EUR vztahující se na tuto částku se také jeví jako státní podpora, která není slučitelná se zásadami společného trhu.

(44)

Formální šetření Komise se také týká další položky ve výši 0,2 milionu EUR za upsání akcií nad nominální hodnotou. Řecké orgány informovaly Komisi, že tyto příspěvky určené ke zvýšení kapitálu se také normálně nedaní.

(45)

Pokud jde o zvláštní rezervy v hodnotě 3,4 milionů EUR, prohlašují řecké orány, že tyto rezervy byly zdaněny podle daňových zákonů platných v době, kdy byly tyto rezervy vytvořeny, takže jejich započtením proti starým ztrátám nevznikne společnosti žádná daňová úleva. Avšak Komise uvádí, že částka zvláštních rezerv je v rozvaze uvedena podle položkou rezervy. Proto Komise předpokládá, že započtení těchto rezerv proti ztrátám z minulých let by mělo být zdaněno částkou ve výši 10 % podle platných daňových zákonů.

(46)

Daňová úleva týkající se mimořádných rezerv v hodnotě 340 000 EUR je také považována za státní podporu, a proto Komise na stejném základě jako výše uvádí, že je neslučitelná se zásadami společného trhu.

(47)

„Částky určené ke zvýšení akciového kapitálu“ ve výši 25,6 milionů EUR podle řeckých orgánů představují částku, kterou zaplatil řecký stát jako kompenzaci ztráty společnosti Hellenic Shipyards představované snížením stavu zaměstnanců o asi 1 000 osob v letech 1996 a 1997. Podle řeckých orgánů představuje tato částka výjimku z daňové povinnosti, protože se používá na vyrovnání minulých ztrát.

(48)

Protože společnost měla být zdaněna částkou 10 % z této částky, dochází Komise k závěru, že částka podpory ve výši 2,56 milionů EUR ve formě daňové úlevy týkající se částky vyrovnání minulých ztrát není slučitelná se zásadami společného trhu.

(49)

Komise uvádí, že čl. 6 odst. 4 zákona povoluje použití minulých ztrát pro účetní účely bez časového omezení. Při zahájení šetření tohoto případu požadovala Komise informace o tom, zda tento prvek sám o sobě poskytuje společnosti Hellenic Shipyards daňovou úlevu ve vztahu k normálním daňovým zákonům Řecka.

(50)

Řecké orgány příslušné informace neposkytly. Avšak skutečnost, že Řecko opakovaně informovalo Komisi, že se zavazuje zrušit čl. 6 odst. 4 zákona zcela, poskytuje dostatečný důkaz o tom, že by toto opatření mělo rovněž být považováno za státní podporu, která je neslučitelní se zásadami společného trhu.

(51)

Obecně se dá říci, že posouzení napadených opatření Komisí, jak je popsáno v dopise Řecku ze dne 5. června 2002, nebylo informacemi poskytnutými řeckým státem ovlivněno. Navíc se zdá, že Řecko souhlasilo s analýzou Komise o neslučitelnosti napadených opatření se zásadami společného trhu, a z tohoto důvodu opakovaně (15) slibovalo, že obě napadená opatření zákonnou cestou zruší.

VI.   STÍŽNOST NA DOMNĚLOU PODPORU VE PROSPĚCH ŘECKÝCH LODĚNIC HELLENIC SHIPYARDS

(52)

Komise obdržela formální stížnost týkající se státní podpory, kterou řecká vláda pravděpodobně poskytla společnosti Hellenic Shipyards. Domněnky uvedené ve stížnosti se nyní zkoumají. Komise uvádí, že stávající rozhodnutí nebude výsledkem těchto šetření ovlivněno, stejně jako nebude ovlivněno výsledky jiných šetření, které budou možná v budoucnu uskutečněna v souvislosti s domnělou státní podporou společnosti Hellenic Shipyards.

(53)

S ohledem na žádost stěžujícího o výpočet částky podpory, která mohla být poskytnuta podle čl. 6 odst. 4 zákona (16), uvádí Komise, že je neodůvodněná, pokud toto rozhodnutí Komise nařizuje zrušení tohoto ustanovení.

VII.   ZÁVĚR

(54)

Řecké orgány implicitně souhlasily s posouzením Komise, které došlo k závěru, že obě napadená opatření představují státní podporu, která je neslučitelná se Smlouvou o ES. Bez ohledu na závazek řeckých orgánů zrušit obě ustanovení schválením příslušné změny zákona řeckým parlamentem toto dosud nebylo učiněno. Komise musí proto uzavřít řízení zahájené dopisem ze dne 5. června 2002 přijetím rozhodnutí, kterým se nařizuje Řecké republice odvolat obě opatření a nechat si vrátit veškerou podporu, kterou podle těchto dvou opatření k dnešnímu datu poskytla.

(55)

Komise chce zdůraznit, že tato opatření by měla být zrušena ve své podstatě, tj. měla by zrušit prvek státní podpory, který v sobě zahrnují. Konkrétně to znamená, že výhody, které by mohly být poskytnuty společnosti Hellenic Shipyards podle čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 4 zákona, mohou být odvozeny od dalších zákonných instrumentů a Řecko by se mělo postarat, aby i tyto byly odvolány s tím, že pokud na jejich základě byla příjemci již nějaká podpora poskytnuta, mělo by být požadováno její vrácení.

(56)

Řecké orgány naznačily Komisi, že na základě těchto dvou opatření nebyla žádná státní podpora dosud poskytnuta. Avšak Komise by řecké orgány ráda upozornila na skutečnost, že pokud tomu tak není a nějaká podpora byla již na základě obou napadených opatření přidělena, měla by být neprodleně vyžádána její plná náhrada řeckému státu jejím příjemcem.

(57)

Ustanovení čl. 7 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 umožňuje Komisi přijmout negativní rozhodnutí na základě informací, které jsou jí momentálně dostupné, jakmile vyprší časový limit uvedený v čl. 7 odst. 6. Informace poskytnuté řeckými orgány nic nemění na zjištění Komise, že napadená opatření mají za následek státní podporu, která je neslučitelná se zásadami společného trhu.

(58)

Komise proto uzavírá vyšetřovací řízení zahájené dne 5. června 2002 ve vztahu k opatřením, podle kterých je společnosti Hellenic Shipyards udělena daňová úleva podle čl. 6 odst. 4 zákona a podle kterých stát přispívá na část budoucích nákladů na penzionované zaměstnance společnosti pracující v sekci civilního loďařství podle čl. 5 odst. 2. Tato opatření představují státní podporu, která není slučitelná s nařízením (ES) č. 1540/98, a proto neodpovídá zásadám společného trhu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 4 zákona č. 2941/2001 představuje státní podporu společnosti Hellenic Shipyards S.A., která je neslučitelná se zásadami společného trhu.

Proto tuto podporu nelze poskytnout.

Článek 2

Pokud stát podle ustanovení uvedených výše v článku 1 tohoto rozhodnutí podporu společnosti Hellenic Shipyards S.A. již poskytl, musí Řecko přijmout nezbytná opatření k její náhradě příjemcem.

V takovém případě bude náhrada zaplacena neprodleně a podle postupů stanovených vnitrostátními předpisy, pokud tyto umožňují okamžitou a účinnou realizaci tohoto rozhodnutí.

Částky náhrady poskytnuté státní podpory budou úročeny ode dne, kdy byly dány k dispozici příjemci, až do dne jejich skutečného splacení.

Tento úrok bude vypočítán v souladu s ustanoveními kapitoly V nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (17).

Řecko ukončí platnost opatření o státní podpoře a zruší veškeré platby této podpory aktuálně splatné ke dni oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Řecko do dvou měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí informuje Komisi o opatřeních, které přijalo v souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

Mario MONTI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 186, 6.8.2002, s. 5.

(3)  SG(2002) D/230101.

(4)  Úř. věst. C 186, 6.8.2002, s. 5.

(5)  SG(2002) D/230101.

(6)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(7)  Úř. věst. C 186, 6.8.2002, s. 5.

(8)  Úř. věst. C 119, 22.5.2002, s. 22.

(9)  Rámec, Úř. věst. C 317, 30.12.2003, s. 11.

(10)  Ve stejném dopise také řecké orgány požadovaly prodloužení lhůty pro úplnou odpověď o tři měsíce zdůvodněné „citlivostí, složitostí a závažností“ záležitosti.

(11)  Čl. 13 odst. 6 zákona 2459/97.

(12)  Podle řeckých orgánů se tato položka skládá z příspěvků akcionářů ke zvýšení kapitálu. Příspěvky ke zvýšení kapitálu se normálně nedaní.

(13)  Uvádí se, že aplikace stávajícího rámce by nezměnila konečný výsledek tohoto procesu, protože se stejně jako nařízení (ES) č. 1540/98 nevztahuje na provozní podporu.

(14)  Státní podpora C 10/94 (ex NN 104/93) Řecko (Úř. věst. C 306, 8.10.1997, s. 5).

(15)  Jak je popsáno výše v bodech odůvodnění 4 a 5.

(16)  V Memorandu předloženém Komisi stěžující tvrdí, že celková částka ušetřená na daních společností Hellenic Shipyards na základě napadeného ustanovení je asi 34 milionů EUR. V nedávném podání také stěžující uvádí, že částka pomoci podle čl. 5 odst. 2 zákona je vyšší než 1 milion EUR, zatímco daňová úleva, kterou by mohly loděnice Hellenic Shipyards získat podle čl. 6 odst. 4 zákona by mohla být vypočítána takto: a) 14,625 milionů EUR za použití kapitálové rezervy ve výši 39 milionů EUR; b) 4,66 milionů EUR týkající se kapitálových rezerv ve výši 43 milionů EUR, 0,2 milionů EUR a 3,4 milionů EUR (podle názoru řeckého daňového experta) a c) částka rovnající se kapitálovým rezervám ve výši 85,6 milionů EUR.

(17)  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/53


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. března 2005

o zahájení šetření podle čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství

(oznámeno pod číslem K(2005) 577)

(Text s významem pro EHP)

(2005/247/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvou o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   Skutečnosti

(1)

Dne 10. prosince 2004 požádala Italská republika podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2408/92 Komisi, aby v Úředním věstníku Evropské unie zveřejnila uložení závazků veřejné služby (ZVS), které se týkají osmnácti leteckých tras mezi letišti na Sardinii a hlavními italskými vnitrostátními letišti (2).

(2)

Hlavní znaky tohoto uložení závazků jsou tyto:

Uložení závazků se týká těchto osmnácti leteckých tras:

Alghero–Řím a Řím–Alghero,

Alghero–Milán a Milán–Alghero,

Alghero–Boloňa a Boloňa–Alghero,

Alghero–Turín a Turín–Alghero,

Alghero–Pisa a Pisa–Alghero,

Cagliari–Řím a Řím–Cagliari,

Cagliari–Milán a Milán–Cagliari,

Cagliari–Boloňa a Boloňa–Cagliari,

Cagliari–Turín a Turín–Cagliari,

Cagliari–Pisa a Pisa–Cagliari,

Cagliari–Verona a Verona–Cagliari,

Cagliari–Neapol a Neapol–Cagliari,

Cagliari–Palermo a Palermo–Cagliari,

Olbia–Řím a Řím–Olbia,

Olbia–Milán a Milán–Olbia,

Olbia–Boloňa a Boloňa–Olbia,

Olbia–Turín a Turín–Olbia,

Olbia–Verona a Verona–Olbia.

Osmnáct uvedených leteckých tras, jakož i uložené závazky veřejné služby, které se na ně vztahují, tvoří jeden jediný celek, jenž musí dopravci, kteří mají zájem o provozování leteckých tras, přijmout v celém rozsahu a bez jakékoli náhrady libovolné povahy nebo libovolného původu.

Každý jednotlivý dopravce (nebo hlavní dopravce), který přijme závazky veřejné služby, složí konečnou jistotu, jejímž cílem je zaručit řádné poskytování služby a její kontinuitu; výše jistoty bude minimálně patnáct milionů eur a již od první žádosti bude zaručena bankovní zárukou na nejméně pět milionů eur a pojištěním na zbývající částku.

Minimální počet letů, časy letů a kapacit nabízené pro každou leteckou trasu jsou uvedeny v bodě „2. ZÁVAZKY VEŘEJNÉ SLUŽBY“ uložení závazků zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie C 306 ze dne 10. prosince 2004, na které je pro potřeby tohoto rozhodnutí učiněn výslovný odkaz.

Minimální kapacity používaných letadel jsou uvedeny v bodě „3. POUŽÍVANÁ LETADLA“ uložení závazků zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie 306 ze dne 10. prosince 2004, na které je pro potřeby tohoto rozhodnutí učiněn výslovný odkaz.

Struktura cen pro všechny dotčené letecké trasy je uvedena v bodě „4. CENY“ uložení závazků zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie C 306 ze dne 10. prosince 2004, na které je pro potřeby tohoto rozhodnutí učiněn výslovný odkaz.

Pokud jde o snížené ceny, bod 4.8. uložení závazků uvádí, že dopravci provozující dotčené letecké trasy mají zákonnou povinnost uplatňovat snížené ceny (jak je uvedeno v bodě „4. Ceny“) zejména v případě těchto skupin cestujících:

osoby narozené na Sardinii, i když na Sardinii nemají bydliště,

manželky, manželé a děti osob narozených na Sardinii.

Platnost závazků veřejné služby je stanovena na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007.

Dopravci, kteří zamýšlejí přijmout závazky veřejné služby, budou muset do patnácti dnů po zveřejnění uložení závazků v Úředním věstníku Evropské unie předložit příslušnému italskému orgánu formální přijetí.

(3)

Je třeba poznamenat, že ještě před uložením závazků veřejné služby, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, uložila Italská republika závazky veřejné služby, které byly původně zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie C 284 ze dne 7. října 2000  (3) a které se týkají šesti leteckých tras mezi letišti na Sardinii, v Římě a v Miláně. Podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EHS) č. 2408/92 byly tyto závazky předmětem veřejného nabídkového řízení (4), jehož cílem byl výběr dopravců oprávněných výlučně provozovat tyto letecké trasy s finanční náhradou.

(4)

Dopravci oprávnění provozovat závazky veřejné služby jsou tito:

Alitalia na letecké trase: Cagliari–Řím,

Air One na leteckých trasách: Cagliari–Milán, Alghero–Milán a Alghero–Řím,

Merdiana na leteckých trasách: Olbia–Řím a Olbia–Milán.

(5)

Tento režim provozování byl nahrazen uložením závazků, na které se vztahuje toto rozhodnutí.

II.   Základní principy právního režimu závazků veřejné služby

(6)

Právní režim závazků veřejné služby je stanoven nařízením (EHS) č. 2408/92, jehož cílem je definovat prováděcí pravidla zásady volného poskytování služeb v odvětví letecké dopravy.

(7)

Závazky veřejné služby jsou definovány jako výjimka ze zásad nařízení, podle kterého „s výhradou tohoto nařízení povoluje členský stát nebo členské státy leteckým dopravcům Společenství výkon provozních práv na leteckých trasách ve Společenství.“ (5)

(8)

Podmínky pro uložení závazků jsou definovány v článku 4. Jejich výklad je striktní a v souladu ze zásadou nediskriminace a proporcionality. Na základě kritérií uvedených v tomto článku musejí být přiměřeně odůvodněny.

(9)

Právní režim závazků veřejné služby stanoví, že tyto závazky mohou být uloženy členským státem v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou na letiště v okrajovém nebo rozvojovém regionu, anebo v souvislosti s málo vytíženou leteckou trasou na kterékoli regionální letiště, pokud je tato letecká trasa považována za nevyhnutelnou pro hospodářský rozvoj regionu, v němž se letiště nachází, a v rozsahu nezbytném k tomu, aby byla na této letecké trase zajištěna přiměřená letecká doprava splňující stanovené normy kontinuity, pravidelnosti, kapacity a cen, které by letečtí dopravci nesplnili, pokud by zvažovali výhradně vlastní obchodní zájmy.

(10)

Přiměřenost pravidelné letecké dopravy vyhodnotí členské státy zejména s ohledem na veřejný zájem, možnost využívat jiné druhy dopravy, kapacitu těchto druhů dopravy s ohledem na zohledněné potřeby, kombinovaný účinek všech leteckých dopravců, kteří provozují nebo zamýšlejí provozovat tuto leteckou trasu.

(11)

Článek 4 stanoví dvoufázový mechanismus: V první fázi (čl. 4 odst. 1 písm. a)) uloží dotčený členský stát závazky veřejné služby v souvislosti s jednou nebo více trasami, přičemž tyto letecké trasy zůstávají otevřené pro všechny dopravce Společenství pod podmínkou, že budou dodržovat uvedené závazky. Pokud by žádný dopravce neprojevil zájem o provozování letecké trasy, na kterou se vztahují závazky veřejné služby, může členský stát přejit k druhé fázi (čl. 4 odst. 1 písm. d)), v níž se omezí přístup na leteckou trasu ve prospěch jediného dopravce na dobu maximálně tří let s možností prodloužení. Tento dopravce je vybrán na základě veřejného nabídkového řízení Společenství. Vybraný dopravce tak může získat finanční náhradu za provozování závazků veřejné služby.

(12)

Buď na základě žádosti členského státu, nebo z vlastního podnětu může Komise podle čl. 4 odst. 3 po šetření rozhodnout, zda se má i nadále uplatňovat zveřejněné uložení závazků veřejné služby. Komise sdělí své rozhodnutí Radě a členským státům. Na podnět členského státu může Rada kvalifikovanou většinou přijmout odlišné rozhodnutí.

III.   Faktory, které by mohly vyvolat vážné pochybnosti o souladu závazků veřejné služby uložených na letecké trasy mezi letišti na Sardinii a hlavními italskými vnitrostátními letišti s článkem 4 nařízení (EHS) č. 2408/92.

(13)

Čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení stanoví určitý počet kumulativních kritérií, se kterými musejí být v souladu závazky veřejné služby:

Typ oprávněných leteckých tras: jedná se o letecké trasy na letiště v okrajovém nebo rozvojovém regionu na jeho území, anebo o málo vytížené letecké trasy na kterékoli regionální letiště na jeho území.

Musí se prokázat nevyhnutelnost každé letecké trasy pro hospodářský rozvoj regionu, ve kterém se letiště nachází.

Musí být dodržena zásada přiměřenosti, která se posuzuje zejména vzhledem k existenci jiných druhů dopravy nebo možnostem náhradních leteckých tras.

(14)

Závazky veřejné služby navíc musí dodržovat základní zásady proporcionality a nediskriminace (viz. například rozhodnutí Soudního dvora ze dne 20. února 2001 ve věci C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) et autres contre Administración General del Estado, [2001] s. I-01271 Sb.).

(15)

Uložení závazků veřejné služby zveřejněné v Úředním věstníku na žádost Italské republiky obsahuje několik ustanovení, která by mohla vyvolat vážné pochybnosti o jejich souladu s článkem 4 nařízení a která by proto mohla vést k neoprávněnému omezení rozvoje uvedených leteckých tras, zejména pokud:

a)

Nebylo předloženo žádné podrobné vysvětlení, které by se zakládalo na hospodářské analýze trhu letecké dopravy mezi Sardinií a zbývajícím územím Itálie a které by potvrdilo nutnost nového uložení závazků, jeho přiměřenost a proporcionalitu vzhledem k naplánovanému cíli.

b)

Nebylo vyhodnoceno šest leteckých tras, na které se vztahovalo již přecházející uložení závazků veřejné služby a na které se vztahuje i nové uložení závazků.

c)

Není zřejmé, zda dvanáct doplňkových leteckých tras, na které se od 1. ledna 2005 vztahuje uložení závazků veřejné služby, je nevyhnutelných pro hospodářský rozvoj regionů Sardinie, kde se nacházejí dotčená letiště; zejména vzhledem k:

charakteru dotčených leteckých tras,

nedostatečnému prokázání nevyhnutelnosti těchto leteckých tras pro hospodářský rozvoj regionů Sardinie, kde se nacházejí dotčená letiště,

existenci náhradních leteckých tras, které umožňují zajistit přiměřené a kontinuální spojení s dotčenými letišti prostřednictvím hlavních italských dopravních uzlů, které poskytují dostatečné spojení se Sardinií.

d)

Závazek uložený dopravcům, kteří mají zájem o provozování leteckých tras, provozovat jako celek všech osmnáct dotčených leteckých tras je velmi vážným omezením zásady volného poskytování služeb. Zdá se, že je v rozporu se zásadami proporcionality a nediskriminace, zejména vzhledem k:

nedostatečnému prokázání nevyhnutelnosti seskupení všech těchto leteckých tras pro hospodářský rozvoj regionů Sardinie, kde se nacházejí dotčená letiště,

nebezpečí neoprávněné diskriminace mezi dopravci, neboť pouze ti největší z nich mají prostředky na provozování leteckých tras za daných podmínek,

navíc se takový závazek jeví být v protikladu s potřebami členského státu, který ukládá závazky veřejné služby, zohlednit při svém hodnocení kombinovaný účinek všech leteckých dopravců, kteří provozují nebo zamýšlejí provozovat tyto letecké trasy (6).

Na základě těchto skutečností se zdá, že si italské orgány přály uložit závazky veřejné služby v souvislosti s provozováním celku osmnácti leteckých tras s cílem financovat deficit z provozování málo vytížených tras prostřednictvím očekávaného výnosu z provozování nejdůležitějších leteckých tras. Takovýto mechanismus křížových subvencí není v souladu s článkem 4 nařízení (EHS) č. 2408/92.

e)

Závazek složit obzvlášť vysokou jistotu rovněž vede k neoprávněné diskriminaci mezi dopravci, kteří mají zájem o provozování leteckých tras, neboť pouze ti největší z nich mají prostředky na složení takové jistoty.

f)

Velmi krátké časové lhůty patnácti dní ode dne zveřejnění uložení závazků v Úředním věstníku, které byly dány dopravcům, kteří mají zájem o provozování leteckých tras, aby se zavázali dodržovat závazky veřejné služby, a dvaceti dní, aby začali s provozováním (od 1. ledna 2005), by mohly vést k neoprávněné diskriminaci mezi dopravci. Na základě těchto skutečností se pro dopravce, který doposud neprovozoval leteckou trasu na Sardinii, zdá být nemožné vykonat v požadovaných lhůtách právní a správní kroky a zmobilizovat nezbytné zdroje na zahájení takového provozu.

g)

Závazek podle bodu 4.8. uložení závazků nabídnout cestujícím snížené ceny pouze z důvodu místa narození (v tomto případě na Sardinii) nebo z důvodu existence rodinných vazeb s uvedenými osobami se ve skutečnosti může jevit jako nezákonná diskriminace založená na národnosti (viz například věc C-338/01 Komise v. Itálie [2003] s. 1-00721 Sb.).

IV.   Postup

(16)

I přes opakované výzvy útvarů Komise, které se snažily upozornit italské orgány na tyto četné problematické skutečnosti a vyjádřily pochybnosti ohledně souladu uložení závazků veřejné služby s nařízením (EHS) č. 2408/92, se Italská republika rozhodla toto uložení závazků zveřejnit.

(17)

Od jeho zveřejnění se na Komisi obrátila řada zúčastněných stran, aby neformálním způsobem projevila své obavy ohledně nepřiměřeného a diskriminačního charakteru závazků veřejné sužby. Kromě toho byla Komisi postoupena stížnost, jejíž autor požádal o zachování anonymity, která zpochybňuje zákonnost těchto závazků.

(18)

Na základě výše uvedených skutečností a ve smyslu čl. 4 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2408/92 může Komise zahájit šetření s cílem stanovit, zda rozvoj jedné či několika leteckých tras je neoprávněně omezen uložením závazku veřejné služby, a s cílem rozhodnout, zda se uložení uvedených závazků může i nadále uplatňovat v případě dotčených leteckých tras,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise se rozhodla zahájit šetření podle čl. 4 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2408/92 s cílem stanovit, zda se má i nadále uplatňovat uložení závazků veřejné služby v souvislosti s leteckými trasami mezi letišti na Sardinii a hlavními vnitrostátními italskými letišti, které bylo na žádost Italské republiky zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie C 306 ze dne 10. prosince 2004.

Článek 2

1.   Ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení tohoto rozhodnutí musí Italská republika předat Komisi veškeré informace nezbytné k přezkoumání souladu závazků veřejné služby uvedených v článku 1 s článkem 4 nařízení (EHS) č. 2408/92.

2.   Italská republika musí předat zejména:

Právní analýzu následků na výkon provozních práv všemi evropskými leteckými dopravci s ohledem na letecké trasy, na které se vztahují závazky veřejné služby zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 306 ze dne 10.12.2004, pokud jsou uvedené závazky skutečně dodržovány.

Zejména je třeba upřesnit, zda italské orgány zamýšlely vytvořit tímto způsobem výlučné právo provozovat osmnáct leteckých tras ve prospěch dopravce nebo dopravců, který/kteří formálně přijal/i závazky.

Právní analýzu týkající se práva Společenství, která by odůvodnila odlišné podmínky obsažené v uložení závazků veřejné služby zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie C 306 ze dne 10. prosince 2004.

Důvody pro uložení snížených cen pouze ve prospěch „osob narozených na Sardinii, i když na Sardinii nemají své bydliště, a ve prospěch manželů/manželek a dětí osob narozených na Sardinii“.

Podrobné hodnocení zavedení závazků veřejné služby zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie C 284 ze dne 7. října 2000.

Podrobnou analýzu hospodářských vztahů mezi regiony Sardinie a regiony zbytku Itálie, kde se nacházejí letiště, na která se vztahují závazky veřejné služby zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 306 ze dne 12. prosince 2004.

Podrobnou analýzu aktuální nabídky letecké dopravy mezi letišti na Sardinii a letišti na zbývajícím území Itálie, na která se vztahují závazky veřejné služby zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 306 ze dne 10. prosince 2004, včetně nabídek přímých letů.

Podrobná analýza možností jiných forem dopravy a kapacity těchto forem dopravy vzhledem ke zvažovaným potřebám.

Analýzu současných potřeb letecké dopravy pro každou leteckou trasu, na kterou se vztahují tyto závazky.

Přesný popis času cesty nezbytného k propojení různých letišť na Sardinii, na která se vztahují závazky, silniční sítí.

Popis situace týkající se uplatňování těchto závazků v den oznámení tohoto rozhodnutí a identifikace dopravce nebo dopravců provozujících služby.

Prognóza provozování (přeprava cestujících, nákladu, finanční prognózy atd.), kterou sdělí dopravce nebo dopravci.

Existence případných stížností u vnitrostátních soudů v den oznámení tohoto rozhodnutí a právní situace uložení závazků veřejné služby.

Článek 3

1.   Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

2.   Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. března 2005.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst C 306, 10.12.2004, s. 6.

(3)  Úř. věst. C 284, 7.10.2000, s. 16. Změna Úř. věst. C 49, 15.2.2001, s. 2. Oprava Úř. věst. C 63, 28.2.2001, s. 12.

(4)  Úř. věst. C 51, 16.2.2001, s. 22.

(5)  Čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2408/92.

(6)  Čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iv) nařízení (EHS) č. 2408/92.


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/58


ROZHODNUTÍ č. 1/2004 VÝBORU PRO POZEMNÍ DOPRAVU SPOLEČENSTVÍ–ŠVÝCARSKO

ze dne 22. června 2004

o systému poplatků za vozidla, který se bude ve Švýcarsku používat v období od 1. ledna 2005 do otevření základního tunelu Lötschberg, avšak nejpozději do 1. ledna 2008

(2005/248/ES)

VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, a zejména na čl. 51 odst. 2 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 40 vybírá Švýcarsko od 1. ledna 2001 poplatek za používání veřejných komunikací (poplatek za dopravu těžkých nákladních vozidel a za poskytování služeb). Poplatky použitelné od 1. ledna 2005 se mají stanovit a rozdělit podle tří kategorií emisních norem (EURO).

(2)

Za tímto účelem dohoda stanoví vážený průměr poplatků, maximální poplatek za kategorii vozidel, která způsobují největší znečištění, a maximální rozdíl v poplatcích za jednotlivé kategorie.

(3)

Vážené průměry se stanoví podle počtu vozidel v jednotlivých kategoriích normy EURO, která jezdí ve Švýcarsku. Společný výbor přezkoumá příslušné údaje a stanoví částku pro každou ze tří kategorií poplatků na základě těchto vážených průměrů.

(4)

Společný výbor přezkoumal údaje, které mu poskytlo Švýcarsko.

(5)

Je třeba, aby společný výbor rozhodl o váženém průměru, rozdělení kategorií norem EURO do tří kategorií poplatků a úrovni poplatků pro všechny tři kategorie poplatků.

(6)

V závěrečném aktu Švýcarsko prohlásilo, že stanoví poplatky platné až do otevření prvního základního tunelu nebo nejpozději do 1. ledna 2008 na úrovni nižší, než je maximální částka povolená touto dohodou. Je proto třeba omezit platnost tohoto rozhodnutí na toto období,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Z celkového počtu kilometrů, které během prosince 2003, ledna 2004 a února 2004 ujela vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny na území Švýcarska, připadá 9,79 % na vozidla kategorie normy EURO 0; 8,47 % na vozidla kategorie normy EURO 1; 41,09 % na vozidla kategorie normy EURO 2; a 40,65 % na vozidla kategorie normy EURO 3.

Článek 2

Poplatek za služby pro vozidlo, jehož skutečná celková hmotnost nepřesahuje 40 tun a které ujede vzdálenost 300 kilometrů (km), činí:

346 švýcarských franků v kategorii poplatků 1,

302 švýcarských franků v kategorii poplatků 2,

258 švýcarských franků v kategorii poplatků 3.

Článek 3

Kategorie poplatků 1 se vztahuje na vozidla emisní třídy EURO 1 a na všechna vozidla uvedená do provozu před vstupem v platnost normy EURO 1. Kategorie poplatků 2 se vztahuje na vozidla emisní třídy EURO 2. Kategorie poplatků 3 se vztahuje na vozidla emisní tříd EURO 3, EURO 4 a EURO 5.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

V Bernu dne 22. června 2004.

Za Švýcarskou konfederaci

předseda

Max FRIEDLI

Za Evropské Společenství

vedoucí delegace

Heinz HILBRECHT


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/60


ROZHODNUTÍ č. 2/2004 VÝBORU PRO POZEMNÍ DOPRAVU SPOLEČENSTVÍ–ŠVÝCARSKO

ze dne 22. června 2004,

kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

(2005/249/ES)

VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, a zejména na čl. 52 odst. 4 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 52 odst. 4 první odrážky uvedené dohody je společný výbor oprávněn přijmout rozhodnutí, kterými se mění příloha 1.

(2)

Od podpisu uvedené dohody byly v oblastech spadajících do její působnosti přijaty nové právní akty Společenství. S ohledem na vývoj příslušných právních předpisů Společenství je třeba změnit znění přílohy 1,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha 1 dohody se zrušuje a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 (1)

a)

Evropské společenství a Švýcarská konfederace osvobozují každého státního příslušníka Švýcarské konfederace, členského státu Evropského společenství a členského státu Evropského hospodářského prostoru od povinnosti vlastnit osvědčení řidiče;

b)

Švýcarská konfederace bude moci osvobodit státní příslušníky podle bodu a) od výše uvedené povinnosti vlastnit osvědčení řidiče, a to pouze po konzultaci a souhlasu Evropského společenství.

Článek 3

Švýcarská delegace a delegace Společenství se dohodly, že nařízení Rady (EHS) č. 881/92 (2) uvedené v článku 9 dohody se použije ve své změněné formě (naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 484/2002).

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci přijetí tohoto rozhodnutí.

Bernu, dne 22. června 2004.

Za Švýcarskou konfederaci

předseda

Max FRIEDLI

Za Evropské Společenství

vedoucí delegace

Heinz HILBRECHT


(1)  Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA 1

PLATNÉ PŘEDPISY

V souladu s čl. 52 odst. 6 této dohody Švýcarsko použije právní předpisy rovnocenné s těmito:

Odpovídající právní předpisy Společenství

ODDÍL 1 –   PŘÍSTUP K POVOLÁNÍ

Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční nákladní dopravy a provozovatele silniční osobní dopravy, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy (Úř. věst. L 124, 23.5.1996, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

ODDÍL 2 –   SOCIÁLNÍ NORMY

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 432/2004 (Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 3).

Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1) nebo rovnocenná pravidla stanovená v dohodě AETR, včetně jejích dodatků.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 a (EHS) č. 3118/93 pro účely zavedení osvědčení řidiče (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1).

Pro účely této dohody

a)

je použitelný pouze článek 1 nařízení (ES) č. 484/2002;

b)

Evropské společenství a Švýcarská konfederace osvobozují každého státního příslušníka Švýcarské konfederace, členského státu Evropského společenství a členského státu Evropského hospodářského prostoru od povinnosti vlastnit osvědčení řidiče;

c)

Švýcarská konfederace bude moci osvobodit státní příslušníky podle bodu b) od výše uvedené povinnosti vlastnit osvědčení řidiče pouze po konzultaci a souhlasu Evropského společenství.

Směrnice Rady 88/599/EHS ze dne 23. listopadu 1988 o jednotném postupu pro provádění nařízení (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě a nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 325, 29.11.1988, s. 55), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2135/98 (Úř. věst. L 274, 9.10.1998, s. 1).

Směrnice Rady 76/914/EHS ze dne 16. prosince 1976 o minimální úrovni výcviku některých řidičů silniční dopravy (Úř. věst. L 357, 29.12.1976, s. 36).

ODDÍL 3 –   TECHNICKÉ NORMY

Motorová vozidla

Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství (Úř. věst. L 299, 10.11.1998, s. 1).

Směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1. října 1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 295, 25.10.1991, s. 1).

Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES (Úř. věst. L 327, 4.12.2002, s. 8).

Směrnice Rady 92/24/EHS ze dne 31. března 1992 o omezovačích rychlosti nebo podobných palubních systémech omezení rychlosti u některých kategorií motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 154), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/11/ES (Úř. věst. L 44, 14.2.2004, s. 19).

Směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úř. věst. L 371, 19.12.1992, s. 1).

Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/7/ES (Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 47).

Směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Silniční přeprava nebezpečného zboží

Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/28/ES (Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 45).

Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při přepravě nebezpečných věcí po silnici (Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35), naposledy pozměněná směrnicí 2001/26/ES (Úř. věst. L 168, 23.6.2001, s. 23).

Železniční přeprava nebezpečného zboží

Směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/29/ES (Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 47).

Bezpečnostní poradci

Směrnice Rady 96/35/ES ze dne 3. června 1996 o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 10).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/18/ES ze dne 17. dubna 2000 o minimálních požadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 118, 19.5.2000, s. 41).

ODDÍL 4 –   PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA A PRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 70), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

Směrnice Rady 95/19/ES ze dne 19. června 1995 o přidělování kapacit železniční infrastruktury a o zpoplatnění infrastruktury (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 75).

Směrnice Rady 91/440/ES ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/51/ES (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 164).

ODDÍL 5 –   OSTATNÍ ODVĚTVÍ

Směrnice Rady 92/82/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19), ve znění směrnice 1994/74/ES (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 46).“


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/65


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU č. 31/2005 ZŘÍZENÉHO DOHODOU O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

ze dne 14. února 2005

o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních

(2005/250/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, a zejména na články 7 a 14,

vzhledem k tomu, že smíšenému výboru přísluší rozhodovat o zařazení subjektu nebo subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze,

ROZHODL TAKTO:

1.

Subjekt posuzování shody uvedený v příloze A se zařazuje do seznamu subjektů posuzování shody v oddílu V odvětvové přílohy o telekomunikačních zařízeních.

2.

Obě strany se dohodly na specifickém rozsahu zařazení subjektu posuzování shody uvedeného v příloze A, co do výrobků a postupů posuzování shody, a budou jej zachovávat.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou prvopisech a podepsáno zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno ve Washingtonu dne 9. února 2005.

Za Spojené státy americké

James C. SANFORD

Podepsáno v Bruselu dne 14. února 2005.

Za Evropské společenství

Joanna KIOUSSI


PŘÍLOHA A

Subjekt posuzování shody ES zařazený do seznamu subjektů posuzování shody v oddílu V odvětvové přílohy o telekomunikačních zařízeních

KTL

Saxon Way

Priory Park West

Hull HU13 9PB

Spojené království

Tel.: (44) 1482 80 18 01

Fax.: (44) 1482 80 18 06


22.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/67


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 11. března 2005

o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků

(Text s významem pro EHP)

(2005/251/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 165 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V lednu 2000 Komise považovala za nutné (1) založit Evropský výzkumný prostor jako opěrný bod pro budoucí působení Společenství v této oblasti za účelem posílení a strukturalizace evropské výzkumné politiky.

(2)

Zasedání Evropské rady v Lisabonu stanovilo pro Společenství cíl stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě.

(3)

Rada se zaměřila na otázky týkající se povolání a kariéry výzkumných pracovníků uvnitř Evropského výzkumného prostoru ve svém usnesení ze dne 10. listopadu 2003 (2), a zejména ocenila záměr Komise pracovat na vytvoření Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků.

(4)

Nedostatek výzkumných pracovníků (3), obzvláště v některých klíčových oblastech, v blízké budoucnosti vážně ohrozí inovativní sílu, znalostní schopnosti a růst produktivity v EU a mohl by narušit dosažení cílů stanovených v Barceloně a Lisabonu. Proto musí Evropa výrazně zvýšit svou přitažlivost pro výzkumné pracovníky a musí posílit účast výzkumných pracovnic poskytnutím podmínek nezbytných pro dlouhodobější a přitažlivější kariéry v oblasti výzkumu a vývoje (4).

(5)

Dostatečné a dobře rozvinuté lidské zdroje v oblasti výzkumu a vývoje jsou úhelným kamenem pro vývoj vědeckých znalostí, technického pokroku, zvýšení kvality života, zajištění blahobytu evropských občanů a posílení evropské konkurenceschopnosti.

(6)

Je třeba zavést a uplatňovat nové nástroje pro kariérní růst výzkumných pracovníků, čímž se přispěje ke zlepšení pracovních perspektiv pro výzkumné pracovníky v Evropě.

(7)

Výhodnější a viditelnější pracovní perspektivy také přispějí k vytvoření kladného postoje veřejnosti vůči profesi výzkumného pracovníka, a tudíž povzbudí více mladých lidí k volbě tohoto povolání.

(8)

Konečným politickým cílem tohoto doporučení je přispět rozvoji přitažlivého, otevřeného a trvalého evropského trhu práce pro výzkumné pracovníky, kde rámcové podmínky umožní zaměstnat a udržet vysoce kvalitní výzkumné pracovníky v prostředí, které podpoří efektivní práci a produktivitu.

(9)

Členské státy by se měly snažit poskytnout výzkumným pracovníkům systémy dlouhodobého rozvoje kariéry na všech stupních bez ohledu na smluvní situaci a zvolenou profesní dráhu ve výzkumu a vývoji a dále zajistit, aby se na výzkumné pracovníky pohlíželo jako na profesní skupinu tvořící nedílnou součást institucí, v nichž pracují.

(10)

I přes značné úsilí vyvíjené členskými státy k odstranění správních a právních překážek zeměpisné a mezioborové mobility mnoho překážek ještě přetrvává.

(11)

Všechny formy mobility musí být podporovány jako nedílná součást celkové politiky lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na národní, regionální a institucionální úrovni.

(12)

Hodnota všech forem mobility musí být plně uznána v systémech pracovního hodnocení a kariérního růstu výzkumných pracovníků jako zkušenost prospěšná pro jejich profesní rozvoj.

(13)

Vývoj sladěné kariéry a politiky mobility výzkumných pracovníků, kteří do Evropské unie přicházejí (5) nebo ji naopak opouštějí, by měl být přezkoumán s ohledem na situaci v rozvojových zemích a regionech uvnitř a vně Evropy, aby se budování výzkumných kapacit v Evropské unii nevytvářelo na úkor méně rozvinutých zemí nebo regionů.

(14)

Investoři nebo zaměstnavatelé výzkumných pracovníků by měli při provádění náboru zodpovídat za otevřená, průhledná a mezinárodně srovnatelná výběrová a náborová řízení.

(15)

Společnost by měla ve větší míře ocenit odpovědnost a profesionalismus výzkumných pracovníků při výkonu práce na různých stupních jejich kariéry, a jejich všestrannou úlohu v rolích znalostních a řídících pracovníků, projektových koordinátorů, ředitelů, inspektorů, mentorů, poradců pro rozvoj kariéry nebo vědeckých komunikátorů.

(16)

Toto doporučení vychází ze zásady, že zaměstnavatelé nebo investoři výzkumných pracovníků mají prvořadou povinnost zajistit dodržování požadavků vyplývajících z vnitrostátních, regionálních nebo odvětvových právních předpisů.

(17)

Toto doporučení poskytuje členským státům, zaměstnavatelům, investorům a výzkumným pracovníkům cenný nástroj při dobrovolném provádění dalších iniciativ pro zlepšení a posílení perspektiv kariéry výzkumných pracovníků v Evropské unii a pro zřízení otevřeného trhu práce pro výzkumné pracovníky.

(18)

Obecné zásady a požadavky popsané v tomto doporučení jsou výsledkem veřejné konzultace, na níž se plně podíleli členové řídící skupiny o lidských zdrojích a mobilitě,

DOPORUČUJE:

1.

Aby se členské státy zaměřily na podniknutí kroků nezbytných k tomu, aby zaměstnavatelé nebo investoři výzkumných pracovníků rozvíjeli a udržovali příznivé výzkumné prostředí a pracovní kulturu, kde budou jednotlivci i výzkumné skupiny vyhodnocovány, povzbuzovány a podporovány a budou vybaveny hmotnými a nehmotnými prostředky nezbytnými pro dosažení svých cílů a úkolů. V této souvislosti by se měla věnovat zvláštní pozornost přípravě pracovních podmínek a odborného vzdělávání v raných etapách kariéry výzkumných pracovníků, což ovlivní budoucí výběr a přitažlivost kariéry v oblasti výzkumu a vývoje.

2.

Aby se v případě nutnosti členské státy zaměřily na klíčové kroky k zajištění toho, aby zaměstnavatelé nebo investoři výzkumných pracovníků zlepšili metody náboru pracovníků a systémy profesního vyhodnocování za účelem založení průhlednějšího, více otevřeného, rovného a mezinárodně uznaného systému náboru a kariérního růstu, což je předpokladem pro skutečný evropský trh práce pro výzkumné pracovníky.

3.

Aby členské státy – při vytváření a přijímání svých strategií a systémů pro rozvoj dlouhodobého rozvoje kariéry výzkumných pracovníků – vzaly řádně na vědomí obecné zásady a požadavky podle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků uvedených v příloze a řídily se jimi.

4.

Aby se členské státy zaměřily na převzetí těchto obecných zásad a požadavků, které spadají do jejich pravomoci, do svých národních předpisových rámců nebo odvětvových a/nebo institucionálních norem a zásad (charty a/nebo kodexy pro výzkumné pracovníky). Při této činnosti by měly vzít v úvahu velkou rozmanitost zákonů, předpisů a postupů, které v různých zemích a odvětvích ovlivňují průběh, organizaci a pracovní podmínky kariéry ve výzkumu a vývoji.

5.

Aby členské státy považovaly tyto obecné zásady a požadavky za nedílnou součást institucionálních mechanismů zabezpečování kvality tím, že je budou brát jako prostředek pro vytvoření finančních kritérií pro národní/regionální finanční režimy a že je zavedou do procesů provádění kontrol, sledování a vyhodnocování veřejných subjektů.

6.

Aby členské státy i nadále usilovaly o překonání přetrvávajících právních a správních překážek mobilitě, včetně meziodvětvové mobility a mobility mezi jednotlivými funkcemi a uvnitř funkcí, s přihlédnutím k rozšíření Evropské unie.

7.

Aby členské státy usilovaly o zajištění přiměřeného sociálního zabezpečení pro výzkumné pracovníky v souladu s jejich právním statusem. V této souvislosti musí být věnována zvláštní pozornost převodům nároků na důchodové zabezpečení, ať už nárokům ze zákona nebo dodatkovým nárokům, u výzkumných pracovníků, kteří se pohybují mezi soukromým a státním sektorem v jedné zemi a dále u výzkumných pracovníků, kteří odcházejí pracovat za hranice uvnitř Evropské unie. Tyto režimy by měly zaručit, že výzkumní pracovníci, kteří během svého života změní zaměstnání nebo přeruší pracovní poměr, neztratí nárok na sociální zabezpečení.

8.

Aby členské státy zavedly nezbytné struktury umožňující pravidelné přezkoumání tohoto doporučení, jakož i rozsahu uplatnění Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků ze strany zaměstnavatelů, investorů a výzkumných pracovníků.

9.

Aby tato kritéria pro měření byla sestavena a schválena společně s členskými státy v rámci prací uskutečněných řídící skupinou pro lidské zdroje a mobilitu.

10.

Aby členské státy jako zástupci uvnitř mezinárodních organizací založených na mezivládní úrovni věnovaly náležitou pozornost tomuto doporučení při navrhování strategií a při rozhodování o činnostech těchto organizací.

11.

Toto doporučení je určeno členským státům, ale mělo by též sloužit jako nástroj pro posílení sociálního dialogu, stejně jako dialogu mezi výzkumnými pracovníky, zainteresovanými stranami a společností obecně.

12.

Členské státy se vyzývají, aby v rámci možností informovaly Komisi do 15. prosince 2005, a poté každý rok, o veškerých opatřeních, která přijmou s ohledem na toto doporučení, a aby ji informovaly o prvních výsledcích spojených s jeho prováděním a poskytly jí příklady osvědčených postupů.

13.

Toto doporučení bude Komisí pravidelně přezkoumáno v rámci otevřené metody koordinace.

V Bruselu dne 11. března 2005

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  KOM(2000) 6 v konečném znění ze dne 18. ledna 2000.

(2)  Úř. věst. C 282, 25.11.2003, s. 1. Usnesení Rady ze dne 10. listopadu 2003 (2003/C 282/01 o povolání a kariéře výzkumných pracovníků uvnitř Evropského výzkumného prostoru).

(3)  KOM(2003) 226 v konečném znění a SEK(2003) 489, 30.4.2003.

(4)  SEK(2005) 260.

(5)  KOM(2004) 178 v konečném znění ze dne 16. března 2004.


PŘÍLOHA

ODDÍL 1

Evropská charta pro výzkumné pracovníky

Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků, jejich zaměstnavatelů a/nebo investorů (1). Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli nebo investory přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků.

V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání.

Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry a pokrývá všechny oblasti výzkumu jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru nezávisle na způsobu jejich jmenování nebo na jejich zaměstnání (2), právní formě jejich zaměstnavatele nebo druhu organizace nebo zařízení, v nichž se práce uskutečňuje. Bere v úvahu četné úlohy výzkumných pracovníků, kteří jsou zapojeni nejen do řízení výzkumu a/nebo do provádění rozvojových činností, ale podílí se i na dohledu, instruktáži, řízení nebo správních úkolech.

Charta vychází ze zásady, že výzkumní pracovníci stejně jako zaměstnavatelé a/nebo investoři ve výzkumu mají prvořadou povinnost se zaručit, že splňují požadavky příslušných národních nebo regionálních právních předpisů. Pokud výzkumní pracovníci mají postavení a práva, která jsou v určitých ohledech výhodnější než práva stanovená v této chartě, ustanovení této charty nemohou být použita k omezení postavení a již nabytých práv.

Výzkumní pracovníci, stejně jako zaměstnavatelé a investoři, kteří se touto chartou budou řídit, budou muset respektovat také základní práva a zásady uznané Chartou základních práv Evropské unie (3).

OBECNÉ ZÁSADY A POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY

Svoboda výzkumu

Výzkumní pracovníci by měli zaměřit svůj výzkum na blaho lidstva a na rozšíření hranic vědeckých znalostí, přičemž požívají svobodu myšlení a vyjadřování a svobodu určení metod použitých k řešení problémů v souladu s etickými zásadami a postupy.

Výzkumní pracovníci musí však uznat hranice této svobody, které mohou vyplynout ze zvláštních okolností výzkumu (sem patří dohled, poradenství a řízení) nebo provozních omezení, např. z důvodů rozpočtu nebo infrastruktury nebo, obzvláště v průmyslovém odvětví, z důvodů ochrany duševního vlastnictví. Tato omezení však nesmí být v rozporu s uznanými etickými zásadami a postupy, které musí výzkumný pracovník dodržovat.

Etické zásady

Výzkumní pracovníci musí dodržovat uznané etické postupy a základní etické zásady vhodné pro jejich obor(y) a etické normy uvedené v různých národních, odvětvových nebo institucionálních etických kodexech.

Profesní odpovědnost

Výzkumní pracovníci by měli vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby jejich výzkum byl prospěšný pro společnost a neduplikoval výzkum již provedený někde jinde.

Musí se vyhýbat všem druhům plagiátorství a dodržovat zásadu duševního vlastnictví a společného vlastnictví údajů v případě výzkumu prováděného společně s jednou nebo více dohlížejícími osobami a/nebo jinými výzkumnými pracovníky. Potřeba schválení nových pozorování předvedením opakovatelnosti pokusů nesmí být považována za plagiátorství, pokud se výslovně uvedou údaje, které mají být potvrzeny.

Výzkumní pracovníci musí mít jistotu, že pokud pověří jinou osobu určitým aspektem své práce, tato osoba bude mít nezbytné schopnosti k jeho výkonu.

Profesní přístup

Výzkumní pracovníci by měli být obeznámeni se strategickými cíly ve své výzkumné oblasti a s platebními mechanismy, a měli by vyžadovat všechna nezbytná povolení dříve, než započnou výzkumné práce nebo obdrží přístup k poskytnutým zdrojům.

Pokud dojde ke zpoždění, novému definování nebo doplnění výzkumného projektu, výzkumní pracovníci o tom musí informovat své zaměstnavatele, investory nebo dohlížející osoby, a rovněž je musí uvědomit v případě, že dojde z jakýchkoli důvodů k předčasnému ukončení nebo pozastavení projektu.

Smluvní a zákonné povinnosti

Výzkumní pracovníci na všech stupních musí být obeznámeni s národními, odvětvovými nebo institucionálními předpisy upravujícími odbornou přípravu a/nebo pracovní podmínky. Patří sem i předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a dále požadavky a podmínky stanovené sponzory nebo investory nezávisle na povaze jejich smlouvy. Výzkumní pracovníci přistoupí k těmto předpisům poskytnutím požadovaných výsledků (např. diplomové práce, publikací, patentů, zpráv, rozvoje nových výrobků, atd.), jak stanoveno v podmínkách smlouvy nebo ekvivalentního dokumentu.

Odpovědnost

Výzkumní pracovníci si musí být vědomi své odpovědnosti vůči svým zaměstnavatelům, investorům nebo jiným spřízněným veřejným či soukromým subjektům a také, převážně z etických důvodů, vůči společnosti jako celku. Výzkumní pracovníci financovaní z veřejných zdrojů jsou také odpovědni za efektivní využívání peněz daňových poplatníků. V důsledku toho by se měli řídit zásadami řádného, průhledného a efektivního finančního řízení a spolupracovat při všech oprávněných auditech týkajících se jejich výzkumu, které provedou jejich zaměstnavatelé/investoři nebo etické výbory.

Metody sběru a analýzy dat, výsledky a případně i podrobné údaje by měly být přístupné vnitřnímu a vnějšímu přezkoumání, kdykoli to bude nutné a požádají-li o to příslušné orgány.

Řádné postupy v oblasti výzkumu

Výzkumní pracovníci by měli za každých okolností používat bezpečné pracovní postupy v souladu s národními právními předpisy, včetně nezbytných opatření pro zdraví a bezpečnost a vyhýbání se následkům katastrof spojených s informační technologií, např. přípravou řádných záložních strategií. Měli by být rovněž obeznámeni s požadavky národních právních předpisů týkajícími se ochrany údajů a ochrany důvěrných informací, a provádět nezbytné kroky k jejich stálému dodržování.

Šíření a využívání výsledků

Všichni výzkumní pracovníci by v souladu se smluvními ustanoveními měli zajistit, aby výsledky jejich výzkumu byly šířeny a využívány, např. sdělovány, předávány do jiných výzkumných zařízení nebo případně uváděny na trh. Zejména zkušení výzkumní pracovníci by měli hrát vedoucí roli při zajištění plodného výzkumu a komercializace nebo zpřístupnění jeho výsledků (případně obojí) pokaždé, kdy se naskytne vhodná příležitost.

Veřejný závazek

Výzkumní pracovníci by měli zajistit, aby s jejich výzkumnou činností byla obeznámena široká veřejnost takovým způsobem, že bude pochopena nejen odborníky, a napomáhat tak ke zlepšení vědních znalostí veřejnosti. Přímé spojení s veřejností pomůže výzkumným pracovníkům lépe pochopit zájem veřejnosti o priority ve vědě a technologii, a také její obavy.

Vztahy s dohlížejícími osobami

Výzkumní pracovníci ve fázi odborného vzdělávání by měli udržovat strukturované a pravidelné styky s dohlížející osobou nebo osobami a fakultními/oborovými zástupci, a plně těchto styků s nimi využívat.

Patří sem pořizování záznamů o každém pracovním pokroku a výsledku výzkumu, obdržení zpětné vazby formou hodnocení a seminářů, využití této zpětné vazby a výkon práce v souladu se schváleným časovým programem, stádii, předloženými a/nebo očekávanými výsledky výzkumu.

Povinnosti spojené s kontrolou a řízením

Zkušení výzkumní pracovníci by měli věnovat zvláštní pozornost své všestranné úloze v rolích znalostních a řídících pracovníků, projektových koordinátorů, ředitelů, inspektorů, instruktorů, poradců pro kariérní růst nebo vědeckých komunikátorů. Těmto úkolům by se měli věnovat na nejvyšší odborné úrovni. S ohledem na svou úlohu dohlížejících osob a poradců výzkumných pracovníků by zkušení výzkumní pracovníci měli vybudovat konstruktivní a pozitivní vztahy se začínajícími výzkumnými pracovníky, aby vytvořili nezbytné podmínky pro efektivní předávání informací a pro další úspěšný rozvoj kariéry výzkumných pracovníků.

Nepřetržitý profesní rozvoj

Výzkumní pracovníci by se na všech stupních povolání měli nepřetržitě snažit o soustavný rozvoj svých dovedností a schopností. Toho může být dosaženo různými prostředky, mezi něž patří zejména, ale nikoli výlučně, například formální odborná příprava, kurzy, konference a e-learning.

OBECNÉ ZÁSADY A POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAMĚSTNAVATELE A INVESTORY

Uznávání profese

Všichni výzkumní pracovníci, kteří se věnují výzkumnému povolání, by měli být uznáváni jako příslušníci profesní skupiny a mělo by se s nimi odpovídajícím způsobem jednat. Mělo by tomu tak být již na začátku jejich kariéry, zejména na postgraduální úrovni, a dále pak na všech stupních bez ohledu na jejich zařazení na národní úrovni (např. zaměstnanec, postgraduální student, stipendista s doktorským titulem, úředník).

Nediskriminace

Zaměstnavatelé a/nebo investoři výzkumných pracovníků nebudou žádným způsobem diskriminovat výzkumné pracovníky na základě pohlaví, věku, etnického, národního nebo sociálního původu, náboženství nebo víry, sexuální orientace, jazyka, zdravotního postižení, politických názorů, sociálních a ekonomických podmínek.

Výzkumné prostředí

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit co nejpřínosnější výzkumné nebo výzkumně-vzdělávací prostředí a poskytnout příslušné vybavení, prostředky a možnosti, zejména pro dálkovou spolupráci prostřednictvím výzkumných sítí, a dbát na dodržování národních nebo odvětvových předpisů týkajících se zdraví a bezpečnosti ve výzkumu. Investoři by měli zajistit přiměřené zdroje na podporu dohodnutého pracovního programu.

Pracovní podmínky

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit, aby pracovní podmínky výzkumných pracovníků, včetně zdravotně postižených výzkumných pracovníků, byly v případě potřeby dostatečně pružné k úspěšnému provádění výzkumu v souladu s platnými národními právními předpisy a národními nebo odvětvovými kolektivními smlouvami. Jejich cílem by mělo být poskytnutí pracovních podmínek umožňujících výzkumným pracovníkům obou pohlaví spojit rodinu a práci, děti a rozvoj kariéry (4). Zvláštní pozornost by mimo jiné měla být věnována flexibilní pracovní době, práci na částečný úvazek a dlouhodobému volnu (sabbatical leave), stejně jako finančním a správním ustanovením, jimiž se tato ujednání řídí.

Stabilita a stálost zaměstnání

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit, aby výkonnost výzkumných pracovníků nebyla podmíněna nestálostí pracovních smluv, a měli by se proto co nejvíce snažit o zlepšení pracovních podmínek výzkumných pracovníků uplatňováním a dodržováním zásad a podmínek upravených ve směrnici Rady 1999/70/ES (5).

Financování a mzdy

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit, aby výzkumným pracovníkům byly poskytnuty slušné a přitažlivé podmínky financování a/nebo mzdové podmínky s přiměřeným a slušným sociálním zabezpečením (včetně nemocenských dávek a rodinných přídavků, důchodového zabezpečení a dávek v nezaměstnanosti) v souladu s existujícími národními právními předpisy a s národními nebo oborovými kolektivními smlouvami. Vztahuje se to na výzkumné pracovníky na všech stupních povolání včetně výzkumných pracovníků na počátečních stupních, přiměřeně jejich právnímu postavení, výkonu a stupni kvalifikace a/nebo odpovědnosti.

Rovnováha mezi pohlavími (6)

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by se měli snažit o vytvoření reprezentativní rovnováhy mezi pohlavími na všech personálních stupních včetně kontrolního a řídícího stupně. Této rovnováhy by mělo být dosaženo na základě politiky rovných příležitostí v okamžiku přijímání do pracovního poměru a během dalších etap rozvoje kariéry, aniž by se však upřednostnila před kritériem kvality a schopností. Aby se zajistila rovnost zacházení, musí být výběrové a hodnotící výbory složeny na základě přiměřené rovnováhy mezi pohlavími.

Rozvoj kariéry

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli v rámci správy lidských zdrojů vypracovat zvláštní strategii pro rozvoj kariéry pro výzkumné pracovníky na všech stupních kariéry bez ohledu na jejich smluvní situaci, včetně výzkumných pracovníků se smlouvou na dobu určitou. Tato strategie by měla zahrnout i dostupnost poradců, jejichž úkolem je poskytovat podporu a poradenství pro osobní a profesionální rozvoj výzkumných pracovníků, což znamená je motivovat a přispívat ke snížení nejistoty ohledně jejich profesní budoucnosti. Všichni výzkumní pracovníci by měli být obeznámeni s těmito ustanoveními a ujednáními.

Hodnota mobility

Zaměstnavatelé a/nebo investoři musí uznat hodnotu zeměpisné, meziodvětvové, vnitrooborové a mezioborové a virtuální (7) mobility mezi veřejným a soukromým sektorem, která představuje důležitý prostředek ke zvýšení vědeckých znalostí a pracovního rozvoje na všech stupních kariéry výzkumného pracovníka. Měli by proto vytvořit takové možnosti v rámci zvláštní strategie pro rozvoj kariéry a plně zhodnotit a uznat všechny zkušenosti s mobilitou uvnitř systému vývoje/hodnocení kariéry.

Vyžaduje to také zřízení nezbytných správních nástrojů, které umožní převody subvencí a opatření sociálního zabezpečení v souladu s národními právními předpisy.

Přístup ke vzdělávání a nepřetržitému rozvoji výzkumníků

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit, aby všem výzkumným pracovníkům na všech stupních kariéry a bez ohledu na smluvní situaci byla poskytnuta příležitost k profesnímu rozvoji a ke zlepšení jejich zaměstnatelnosti přístupem k opatřením týkajícím se nepřetržitého rozvoje dovedností a schopností.

Tato opatření musí být pravidelně posuzována z hlediska své přístupnosti, svého uplatňování a efektivnosti pro zlepšování schopností, dovedností a zaměstnatelnosti.

Přístup k odbornému poradenství

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit, aby se výzkumným pracovníkům na všech stupních kariéry a bez ohledu na smluvní situaci poskytla možnost odborného poradenství a pomoci při hledání zaměstnání, a to buď v příslušném orgánu nebo ve spolupráci s jinými strukturami.

Práva duševního vlastnictví

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit, aby výzkumní pracovníci na všech stupních kariéry získali užitek z využívání (pokud existuje) výsledků svého výzkumu a vývoje díky právní ochraně, zejména díky přiměřené ochraně práv duševního vlastnictví včetně autorského práva.

Politiky a praktiky by měly upřesnit práva náležející výzkumným pracovníkům a/nebo případně jejich zaměstnavatelům nebo jiným stranám, včetně externích obchodních nebo průmyslových organizací, podle případných ustanovení zvláštních dohod o spolupráci nebo jiných dohod.

Spoluautorství

Orgány by měly mít při hodnocení zaměstnanců kladný přístup ke spoluautorství, které je výrazem konstruktivního přístupu k provádění výzkumu. Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli proto vyvinout strategie, metody a postupy poskytující výzkumným pracovníkům, včetně pracovníků na počátku kariéry výzkumného pracovníka, nezbytné rámcové podmínky k uplatnění práva být uznán a být uváděn a/nebo citován v souvislosti s jejich skutečným přispěním, jako spoluautor dokumentu, patentu, atd., anebo zveřejňovat výsledky své vlastní práce nezávisle na dohlížející osobě/osobách.

Kontrola

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit, aby byla jasně určena osoba, na níž se budou moci obracet výzkumní pracovníci na počátku kariéry v otázkách týkajících se výkonu pracovních povinností, a informovat o této volbě výzkumné pracovníky.

Tato ustanovení by měla jasně stanovit, že navržené dohlížející osoby musejí mít dostatečnou praxi v oblasti kontroly výzkumu, dostatek času, a dále znalosti, zkušenosti, odbornost a odpovědný přístup pro poskytnutí přiměřené podpory začínajícímu výzkumnému pracovníku a pro stanovení nezbytných postupů k učinění pokroků a k přezkoumání, stejně jako nezbytných mechanismů pro zpětné vazby.

Výuka

Výuka je hlavním prostředkem pro strukturování a šíření znalostí a měla by být považována za plnohodnotnou možnost uplatnění během profesní dráhy výzkumného pracovníka. Pedagogické odpovědnosti by však neměly být přehnané a neměly by výzkumnému pracovníkovi bránit, zejména na počátku kariéry, ve výzkumné činnosti.

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zajistit, aby úkoly spojené s výukou byly řádně odměňovány a brány v úvahu v systémech profesního vyhodnocování, a aby čas, který zkušení výzkumní pracovníci vynaloží na odbornou přípravu začínajících vědeckých pracovníků, mohl být započítán v rámci jejich pedagogického úvazku. Pro činnosti spojené s výukou a vzděláváním by měla být poskytnuta odborná příprava v rámci pracovního rozvoje výzkumných pracovníků.

Systém hodnocení

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zavést pro všechny výzkumné pracovníky, včetně zkušených výzkumných pracovníků, systémy hodnocení, které by umožňovaly pravidelné a průhledné hodnocení pracovního výkonu nezávislým výborem (u zkušených výzkumných pracovníků nejlépe mezinárodním).

Tyto systémy hodnocení by měly brát v úvahu jejich vědeckou tvořivost a výsledky, např. publikace, patenty, řízení výzkumu, pedagogickou a lektorskou práci, dohled, instruktáž, národní nebo mezinárodní spolupráci, správní úkoly, činnosti spojené se zlepšováním veřejného povědomí a mobility, a mělo by se k nim přihlížet při kariérním postupu.

Stížnosti a odvolání

Zaměstnavatelé a/nebo investoři výzkumných pracovníků by měli dbát na přesné určení postupů v souladu s národními předpisy a pravidly, případně určit jednu nezávislou osobu (typu ochránce práv) k přezkoumání stížností/odvolání výzkumných pracovníků včetně konfliktů mezi dohlížející osobou a začínajícími výzkumnými pracovníky. Tyto postupy by měly poskytnout všem výzkumným pracovníkům důvěrnou a neformální pomoc při řešení pracovních konfliktů, sporů a stížností, s cílem zajistit spravedlivé a rovné zacházení v rámci instituce a zlepšit celkovou kvalitu pracovního prostředí.

Účast v rozhodovacích subjektech

Zaměstnavatelé a/nebo investoři výzkumných pracovníků by měli uznat jako zcela oprávněné a obecně žádoucí zastoupení výzkumných pracovníků v příslušných informačních, poradních a rozhodovacích orgánech institucí, pro které pracují, aby mohli hájit a podporovat své individuální a kolektivní zájmy na profesionální úrovni a účinně přispívat k činnosti instituce (8).

Nábor

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli zaručit přesně stanovené vstupní a náborové normy pro výzkumné pracovníky, obzvláště na počátku jejich kariéry, které by usnadnily přístup znevýhodněným skupinám nebo výzkumným pracovníkům při návratu k výzkumné činnosti, včetně učitelů (na všech stupních) při návratu k výzkumné činnosti.

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by se při jmenování nebo přijímání výzkumných pracovníků měli držet zásad stanovených v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

ODDÍL 2

Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků sestává ze souboru obecných zásad a požadavků, které by měly být dodržovány zaměstnavateli a/nebo instruktory při jmenování nebo přijímání výzkumných pracovníků. Tyto zásady a požadavky by měly zaručit dodržování hodnot jako průhlednost přijímacího procesu a rovné zacházení se všemi kandidáty, zejména s ohledem na rozvoj atraktivního, otevřeného a trvalého evropského pracovního trhu pro výzkumné pracovníky, a doplňovat zásady a požadavky stanovené v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky. Instituce a zaměstnavatelé přistupující ke Kodexu chování tím jasně prokáží své odhodlání odpovědně a seriózně jednat a poskytovat výzkumným pracovníkům spravedlivé rámcové podmínky s jasným cílem přispět k rozvoji evropského výzkumného prostoru.

OBECNÉ ZÁSADY A POŽADAVKY KODEXU CHOVÁNÍ

Nábor

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli stanovit otevřené (9), účinné, průhledné, příznivé a mezinárodně srovnatelné přijímací postupy, přiměřeně upravené pro typ zveřejněných pracovních míst.

Oznámení by měla obsahovat obsáhlý popis požadovaných znalostí a dovedností a neměla by být příliš úzce specializovaná, aby se neodradili vhodní uchazeči. Zaměstnavatelé by měli přiložit popis pracovních podmínek a práva, včetně výhlídek kariérního růstu. Stanovená lhůta mezi zveřejněním volného pracovního místa nebo vypsáním výběrového řízení a datem uzávěrky pro podání přihlášky však musí být realistická.

Výběr

Výběrové výbory by měly sloučit rozličné odborné znalosti a dovednosti a měly by odrážet vyvážený poměr mezi muži a ženami, a v případě nutnosti a možnosti zahrnout členy z různých odvětví (veřejného a soukromého) a oborů, zejména z jiných zemí a s odpovídající praxí pro ohodnocení kandidáta. V rámci možností by se měl použít široký rozsah výběrových postupů, jako jsou externí odborné posudky a ústní pohovory. Členové výběrových výborů by měli být příslušně odborně vyškoleni.

Transparentnost

Uchazeči by ještě před výběrem měli být informováni o výběrovém řízení a o kritériích výběru, o počtu volných míst a výhlídkách kariérního růstu. Po ukončení výběrového řízení by rovněž měli být obeznámeni se silnými a slabými stránkami své kandidatury.

Hodnocení zásluh

Výběrové řízení by mělo vzít v úvahu celkovou praxi (10) kandidátů. Přestože je hlavní pozornost zaměřena na celkové schopnosti ve výzkumném oboru, měl by se brát ohled i na tvořivost a stupeň nezávislosti.

To znamená, že zásluhy by se měly posuzovat kvalitativně i kvantitativně a měl by být kladen důraz nejen na množství publikací, ale i na vynikající výsledky získané během rozmanité profesní dráhy. Podíl bibliometrických ukazatelů by měl být řádně vyvážen v rámci širší řady hodnotících kritérií jako jsou výuka, dohled, práce v kolektivu, transfer znalostí, řízení výzkumných pracovníků a činnosti spojené se zlepšováním povědomí veřejnosti. Pro uchazeče z průmyslového prostředí musí být zvláštní pozornost věnována příspěvkům k patentům, vývoji a vynálezům.

Změny v časovém pořadí životopisů

Přerušení kariéry nebo změny v časovém pořadí životopisů by neměly být posuzovány negativně, ale mělo by se na ně pohlížet jako na vývoj kariéry a tedy jako na potencionálně hodnotný příspěvek profesního vývoje výzkumných pracovníků k rozmanité profesní dráze. Uchazečům by proto mělo být povoleno předložit důkazně podložené životopisy odrážející ucelený soubor dosažených výsledků a vhodnou odbornou kvalifikaci pro místo, o něž se ucházejí.

Uznávání zkušeností s mobilitou

Každá zkušenost s mobilitou, např. pobyt v jiné zemi/regionu nebo v jiném výzkumném zařízení (veřejném nebo soukromém), nebo změna oboru či odvětví, ať už v rámci počáteční odborné výzkumné přípravy nebo v pozdější etapě kariéry výzkumného pracovníka, nebo zkušenost s virtuální mobilitou, by měly být považovány za hodnotný příspěvek profesního rozvoje výzkumného pracovníka

Uznávání kvalifikace

Zaměstnavatelé a/nebo investoři by měli stanovit odpovídající posuzování a hodnocení akademické a odborné kvalifikace včetně neformální kvalifikace všech výzkumných pracovníků, zejména v rámci mezinárodní a pracovní mobility. Měli by se vzájemně informovat a získat celkový přehled o pravidlech, postupech a normách upravujících uznávání těchto kvalifikací a následně prozkoumat platné národní právní předpisy, dohody a zvláštní pravidla pro uznávání těchto kvalifikací všemi možnými cestami (11).

Služební věk

Stupeň požadované kvalifikace by měl odpovídat požadavkům pracovního místa a neměl by představovat vstupní překážku. Uznávání a hodnocení kvalifikací by mělo být zaměřeno spíše na posouzení výsledků, jichž daná osoba dosáhla, než na její poměry nebo na pověst instituce, v níž nabyla své kvalifikace. I když pracovní kvalifikace může být získána na počátku dlouhé kariéry, měl by být uznán i model celoživotního profesního rozvoje.

Jmenování postdoktorandů

Instituce, které jmenují výzkumné pracovníky na postdoktorandské pozice, by měly stanovit jasná pravidla a směry pro nábor a jmenování výzkumných pracovníků s postdoktorandským statusem, včetně maximální délky a cílů těchto jmenování. Tyto zásady by měly brát v úvahu délku předchozích postdoktorandských pozic v jiných institucích a také skutečnost, že postdoktorandský status by měl být přechodný a měl by mít zejména za cíl poskytnout další možnosti pro profesní rozvoj v rámci vědecké kariéry s vyhlídkou na dlouhodobý pracovní postup.

ODDÍL 3

Definice

Výzkumní pracovníci

Pro účely tohoto doporučení se použije mezinárodně uznávaná definice výzkumného pracovníka z manuálu z Frascati (12). Proto jsou výzkumní pracovníci charakterizováni jako

„Specialisté zapojení do koncepce nebo vytvoření nových znalostí, produktů, postupů, metod a systémů, a do řízení dotčených projektů.“

Toto doporučení se týká zejména všech osob pracovně zapojených do výzkumu a vývoje bez ohledu na stupeň jejich kariéry (13) a jejich zařazení. Patří sem všechny činnosti v oblastech „základního výzkumu“, „strategického výzkumu“, „aplikovaného výzkumu“, experimentálního vývoje a „transferu znalostí“, včetně inovací a poradenství, dohledu a výuky, řízení znalostí a práv k duševnímu vlastnictví, využívání výsledků výzkumu nebo vědecká žurnalistika.

Rozlišují se začínající a zkušení výzkumní pracovníci:

Termín začínající pracovníci (14) se vztahuje na výzkumné pracovníky během prvních čtyř let (ekvivalent plného úvazku) jejich výzkumné praxe, včetně odborné přípravy.

Zkušení výzkumní pracovníci (15) jsou definováni jako výzkumní pracovníci s více než čtyřletou výzkumnou praxí (ekvivalent plného úvazku) po získání universitního diplomu, který je opravňuje k doktorským studiím v zemi, kde získali vzdělání/diplom, nebo výzkumní pracovníci, kteří již získali doktorský titul, bez ohledu na dobu nezbytnou k jeho získání.

Zaměstnavatelé

Pro účely tohoto doporučení termín „zaměstnavatelé“ zahrnuje všechny veřejné nebo soukromé instituce, které zaměstnávají výzkumné pracovníky na smluvním základě, nebo které je přijímají podle jiných typů smluv nebo ujednání včetně těch, které nezakládají přímé finanční vztahy. Tento případ se týká především vysokoškolských institucí, kateder na fakultách, laboratoří, nadací nebo soukromých subjektů, které poskytují výzkumným pracovníkům výzkumné vzdělání nebo v nichž výzkumní pracovníci provádějí svůj výzkum financovaný třetí stranou.

Investoři

Termín„ investoři“ zahrnuje všechny subjekty (16), které poskytují finanční zdroje (včetně platů, cen, grantů a stipendií) veřejným a soukromým výzkumným institucím včetně vysokoškolských institucí. Ze své pozice mohou vyžadovat jako základní podmínku pro financování, aby financované instituce vytvořily a uplatnily účinné strategie, postupy a mechanismy v souladu s obecnými zásadami a požadavky uvedenými v tomto doporučení.

Jmenování nebo zaměstnání

Jedná se o všechny typy smluv nebo druhy platů, stipendií, grantů nebo cen financovaných třetí stranou, včetně financování v souvislosti s rámcovým programem nebo programy (17).


(1)  Viz definici v oddíle 3.

(2)  Viz definici v oddíle 3.

(3)  Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

(4)  Viz SEK(2005) 260, Ženy a věda: Dokonalost a inovace – Rovnost žen a mužů ve vědeckém světě.

(5)  Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o „Rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou“ uzavřené mezi EKOS, UNICE a CEEP (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43), která má za cíl zabraňovat tomu, aby se se zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu určitou zacházelo hůře než se srovnatelnými stálými zaměstnanci, a dále předcházet zneužívání vyplývajícímu z opakovaného používání pracovních smluv na dobu určitou, napomáhat zlepšení přístupu zaměstnancům na dobu určitou k odbornému vzdělávání a zajistit, aby zaměstnanci na dobu určitou byli informováni o volných stálých pracovních místech.

(6)  Viz SEK(2005) 260, Ženy a věda: Dokonalost a inovace – Rovnost žen a mužů ve vědeckém světě.

(7)  Tj. spolupráce na dálku prostřednictvím elektronické sítě.

(8)  V této souvislosti viz také směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29).

(9)  Měly by se použít všechny dostupné nástroje, zejména mezinárodní nebo světově přístupné zdroje na internetových stránkách jako celoevropská brána mobility výzkumných pracovníků: http://europa.eu.int/eracareers

(10)  Viz také Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky: systémy vyhodnocování v oddíle 1 tohoto dokumentu.

(11)  Viz http://www.enic-naric.net/ pro další podrobné informace o sítích NARIC (Síť Společenství národních informačních středisek pro akademické uznávání) a ENIC (Evropská síť informačních středisek).

(12)  Frascati Manuál: „Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development“, OECD, 2002.

(13)  KOM(2003) 436, ze dne 18. července 2003: Výzkumní pracovníci v evropském výzkumném prostoru (ERA): Jedno povolání, mnoho uplatnění.

(14)  Viz pracovní program Strukturování lidských zdrojů a mobility v evropském výzkumném prostoru, akce Marie Curie, zveřejněno v září 2004, s. 41.

(15)  Idem, s. 42.

(16)  Společenství bude usilovat o splnění závazků stanovených v tomto doporučení pro příjemce financování v souvislosti s rámcovým(i) programem/programy pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační aktivity.

(17)  Rámcový program nebo programy pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrační aktivity.