ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 64

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
10. března 2005


Obsah

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Smíšený výbor EHP

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

1

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 116/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

3

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 117/2004 ze dne 6. srpna 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

5

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 118/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

7

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

9

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 120/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

12

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 121/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

15

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

18

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

20

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

41

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2004 ze dne 24. září 2004,

47

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

49

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 127/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

51

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 128/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

53

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 129/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

55

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž), protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a protokol 23 (o spolupráci mezi kontrolními úřady) k Dohodě o EHP

57

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 131/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP

67

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 132/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

70

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

72

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 134/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

74

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 135/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

76

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

78

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 137/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

80

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Smíšený výbor EHP

10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 115/2004

ze dne 6. srpna 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala pilotní projekty pro účast mladých lidí.

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto spolupráci od 1. ledna 2004,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 4 Protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

Za odstavec 2i se vkládá nový odstavec, který zní:

„2j.

Státy ESVO se od 1. ledna 2004 účastní akcí Společenství týkajících se tohoto rozpočtového řádku souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2004:

Rozpočtový řádek 15 07 03:‚Pilotní projekty pro účast mladých lidí‘.“

2.

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Státy ESVO finančně přispívají na programy a akce uvedené v odstavcích 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i a 2j v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po posledním oznámení Smíšenému výboru EHP podle čl. 103 odst. 1 Dohody (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. srpna 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/3


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 116/2004

ze dne 6. srpna 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn Dohodou o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru podepsanou v Lucemburku dne 14. října 2003 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala spolupráci v provádění a rozvoji vnitřního trhu.

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2004,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V protokolu 31 k Dohodě se článek 7 mění takto:

1.

Za odstavec 5 se vkládá nový odstavec, který zní:

„6.

Státy ESVO se od 1. ledna 2004 účastní akcí Společenství týkajících se těchto rozpočtových řádků souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2004:

Rozpočtový řádek 12 01 04 01‚Provádění a rozvoj vnitřního trhu — Výdaje na řízení správy‘,

Rozpočtový řádek 12 02 01‚Provádění a rozvoj vnitřního trhu‘.“

2.

V odstavcích 3 a 4 se slova „v odstavci 5“ nahrazují slovy „v odstavcích 5 a 6“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (2).

Použije se ode dne 1. ledna 2004.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. srpna 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/5


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 117/2004

ze dne 6. srpna 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala přípravné akce pro spolupráci v kulturních otázkách.

(3)

Protokol 31 k Dohodě je proto třeba změnit, aby umožňoval tuto spolupráci od 1. ledna 2004,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 13 protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Státy ESVO finančně přispívají na činnosti uvedené v odstavcích 1, 4, 5 a 6 v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody“.

2.

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Státy ESVO se plně účastní výborů ES a dalších subjektů, které jsou Komisi nápomocny při řízení, vývoji a zavádění činností uvedených v odstavcích 1, 4, 5 a 6“.

3.

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6.

Státy ESVO se od 1. ledna 2004 účastní akcí Společenství týkajících se tohoto rozpočtového řádku souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2004:

Rozpočtový řádek 15 04 02 03‚Přípravné akce pro spolupráci v kulturních otázkách‘.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. srpna 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/7


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 118/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 95/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (2), by měla být začleněna do Dohody.

(3)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na Island a Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola I přílohy I Dohody se mění takto:

1.

V části 3.1 se za bod 1 (směrnice Rady 85/511/EHS) vkládá nový bod, který zní:

„1a.

32003 L 0085: Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze XI části A se slovo ‚Norsko‘ přidá na seznam členských států užívajících služeb laboratoře Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm, Dánsko.“

2.

Znění bodu 1 (směrnice Rady 85/511/EHS) v části 3.1 a bodů 3 (rozhodnutí Rady 89/531/EHS) a 6 (rozhodnutí Rady 91/665/EHS) v části 3.2 se zrušuje.

3.

V části 5.1 bodě 4 (směrnice Rady 92/46/EHS), v části 6.1 bodě 11 (směrnice Rady 92/46/EHS) a v části 8.1 bodě 13 (směrnice Rady 92/46/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0085: směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003 (Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1).“

Článek 2

Znění směrnice 2003/85/ES v norském jazyce, které má být zveřejněno v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, je platné.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/9


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 119/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 95/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1874/2003 ze dne 24. října 2003 o schválení národních programů některých členských států pro tlumení klusavky, o definici doplňkových záruk a o přiznání odchylek, pokud jde o šlechtitelské programy na odolnost vůči TSE u ovcí na základě rozhodnutí 2003/100/ES (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2003/828/ES ze dne 25. listopadu 2003 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 2003/859/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/106/ES, pokud jde o stanovení diskriminačního testu na klasický mor prasat (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2003/886/ES ze dne 10. prosince 2003, kterým se stanoví kritéria pro informace podávané podle směrnice Rady 64/432/EHS (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Rozhodnutí 2003/828/ES zrušuje rozhodnutí 2003/218/ES (6), které je začleněno do Dohody, a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno.

(7)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Island a Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola I přílohy I Dohody se mění podle přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) 1874/2003 a rozhodnutí 2003/828/ES, 2003/859/ES a 2003/886/ES v norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (7).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JOHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, p.14.

(2)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 311, 27.11.2003, s. 41.

(4)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 55.

(5)  Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 53.

(6)  Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 35.

(7)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2004

Kapitola I přílohy I Dohody se mění takto:

1.

V části 3.2 bodě 23 (rozhodnutí Komise 2002/106/ES) se doplňují tato slova:

„,ve znění:

32003 D 0859: rozhodnutí Komise 2003/859/ES ze dne 5. prosince 2003 (Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 55).“

2.

V části 3.2 se za bod 29 (rozhodnutí Komise 2003/466/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„30.

32003 D 0828: rozhodnutí Komise 2003/828/ES ze dne 25. listopadu 2003 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí (Úř. věst. L 311, 27.11.2003, s. 41).“

3.

Znění bodu 27 (rozhodnutí Komise 2003/218/ES) v části 3.2 se zrušuje.

4.

V části 4.2 se za bod 73 (rozhodnutí Komise 2003/466/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„74.

32003 D 0886: rozhodnutí Komise 2003/886/ES ze dne 10. prosince 2003, kterým se stanoví kritéria pro informace podávané podle směrnice Rady 64/432/EHS (Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 53).“

5.

V části 7.2 se za bod 20 (rozhodnutí Komise 2003/100/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„21.

32003 R 1874: nařízení Komise (ES) č. 1874/2003 ze dne 24. října 2003 o schválení národních programů některých členských států pro tlumení klusavky, o definici doplňkových záruk a o přiznání odchylek, pokud jde o šlechtitelské programy na odolnost vůči TSE u ovcí na základě rozhodnutí 2003/100/EC (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 12).“


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/12


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 120/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 95/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/774/ES ze dne 30. října 2003, kterým se schvalují některá ošetření k potlačení růstu patogenních mikroorganisů u mlžů a mořských plžů (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2003/831/ES ze dne 20. listopadu 2003, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES tak, aby se zohlednily změny a doplňky v seznamu stanovišť hraniční kontroly (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 2003/839/ES ze dne 21. listopadu 2003, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2003/904/ES ze dne 15. prosince 2003, kterým se schvalují programy k získání statusu schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb, a mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Rozhodnutí Rady 2003/912/ES ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 95/408/ES o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny vyvážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže, pokud jde o prodloužení jejich platnosti (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Rozhodnutí 2003/774/ES zrušuje rozhodnutí Komise 93/25/EHS (7), které je začleněno do Dohody a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno.

(8)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola I přílohy I Dohody se mění podle přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění rozhodnutí 2003/774/ES, 2003/831/ES, 2003/839/ES, 2003/904/ES a 2003/912/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (8).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 61.

(4)  Úř. věst. L 319, 4.12.2003, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 69.

(6)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 112.

(7)  Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 22.

(8)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 120/2004

Kapitola I přílohy I Dohody se mění takto:

1.

V bodech 39 (rozhodnutí Komise 2001/881/ES) a 46 (rozhodnutí Komise 2002/459/ES) v části 1.2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 D 0831: rozhodnutí Komise 2003/831/ES ze dne 20. listopadu 2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 61).“

2.

V části 4.2 bodě 66 (rozhodnutí Komise 2002/308/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 D 0839: rozhodnutí Komise 2003/839/ES ze dne 21. listopadu 2003 (Úř. věst. L 319, 4.12.2003, s. 21).“

3.

Pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ v části 4.2 se v bodě 55 (rozhodnutí Komise 2003/634/ES) doplňují slova:

„,ve znění:

32003 D 0904: rozhodnutí Komise 2003/904/ES ze dne 15. prosince 2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 69).“

4.

Pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ v části 4.2 se za bod 55 (rozhodnutí Komise 2003/634/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„56.

32003 D 0904: rozhodnutí Komise 2003/904/ES ze dne 15. prosince 2003, kterým se schvalují programy k získání statusu schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb, a mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 69).

Tento akt se vztahuje rovněž na Island.“

5.

V části 6.2 se za bod 46 (rozhodnutí Komise 2003/470/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„47.

32003 D 0774: rozhodnutí Komise 2003/774/ES ze dne 30. října 2003, kterým se schvalují některá ošetření k potlačení růstu patogenních mikroorganisů u mlžů a mořských plžů (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 78).

Tento akt se vztahuje rovněž na Island.“

6.

Znění bodu 12 (rozhodnutí Komise 93/25/EHS) v části 6.2 se zrušuje.

7.

V části 8.1 bodě 18 (rozhodnutí Rady 95/408/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 D 0912: rozhodnutí Rady 2003/912/ES ze dne 17. prosince 2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 112).“


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/15


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 121/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 68/2004 ze dne 4. května 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/11/ES ze dne 18. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 a 2005 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/57/ES ze dne 23. prosince 2003 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství v roce 2004 prováděných na osivu trav, Triticum aestivum, Brassica napus a Allium ascalonicum podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, zahájených v roce 2003 (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 2004/266/ES ze dne 17. března 2004, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva pícnin (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2004/287/ES ze dne 24. března 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhů Vicia faba a Glycine max, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/401/EHS nebo 2002/57/ES (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Rozhodnutí Komise 2004/329/ES ze dne 6. dubna 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Glycine max, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/57/ES (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Rozhodnutí 2004/266/ES zrušuje rozhodnutí Komise 87/309/EHS ze dne 2. června 1987 (7), které je začleněno do Dohody a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole III přílohy I dohody se část 2 mění takto:

1.

Za bod 27 (rozhodnutí Komise 2003/795/ES) se doplňují nové body, které znějí:

„28.

32004 D 0011: rozhodnutí Komise 2004/11/ES ze dne 18. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 a 2005 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 38).

29.

32004 D 0057: rozhodnutí Komise 2004/57/ES ze dne 23. prosince 2003 o pokračování srovnávacích zkoušek a testů Společenství v roce 2004 prováděných na osivu trav, Triticum aestivum, Brassica napus a Allium ascalonicum podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, zahájených v roce 2003 (Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 49).

30.

32004 D 0266: rozhodnutí Komise 2004/266/ES ze dne 17. března 2004, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva pícnin (Úř. věst. L 83, 20.3.2004, s. 23).

31.

32004 D 0287: rozhodnutí Komise 2004/287/ES ze dne 24. března 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhů Vicia faba a Glycine max, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/401/EHS nebo 2002/57/ES (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 56).

32.

32004 D 0329: rozhodnutí Komise 2004/329/ES ze dne 6. dubna 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Glycine max, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/57/ES (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 133).“

2.

Znění bodu 5 (rozhodnutí Komise 87/309/EHS) se zrušuje.

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/11/ES, 2004/57/ES, 2004/266/ES, 2004/287/ES a 2004/329/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (8).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 277, 26.8.2004, s. 187.

(2)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 49.

(4)  Úř. věst. L 83, 20.3.2004, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 56.

(6)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 133.

(7)  Úř. věst. L 155, 16.6.1987, s. 26.

(8)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/18


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 122/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna Dohodou o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru, podepsanou v Lucemburku dne 14. října 2003 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (2), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola I přílohy II Dohody se mění takto:

1.

V bodě 1 (směrnice Rady 70/156/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0097: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES ze dne 10. listopadu 2003 (Úř. věst. L 25, 29.1.2004, s. 1).“

2.

Za bod 45zb (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/51/ES) se vkládá nový bod, který zní:

„45zc.

32003 L 0097: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (Úř. věst. L 25, 29.1.2004, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I dodatku 5 se do bodu 1.1.1 vkládají nová slova, který znějí:

‚IS pro Island, FL pro Lichtenštejnsko a 16 pro Norsko‘.“

3.

Znění bodu 9 (směrnice Rady 71/127/EHS) se zrušuje s účinkem od 24. ledna 2010.

Článek 2

Znění směrnice 2003/97/ES v islandském a norském jazyce, které má být zveřejněno v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, je platné.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 25, 29.1.2004, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/20


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 123/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 68/2004 ze dne 4. května 2004 (1).

(2)

Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 68/2004 ze dne 4. května 2004.

(3)

Směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost (2), opravená v Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 30, by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1.

Za bod 4g (směrnice Komise 2002/40/ES) kapitoly IV se doplňují nové body, které znějí:

„4h.

32002 L 0031: směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost (Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 26, opravená v Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 30), ve znění:

1 03 T: aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatého 16. dubna 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

Pro účely Dohody se znění směrnice upravuje takto:

(a)

V článku 4 se slova ‚do 30. června 2003‘ nahrazují slovy ‚do zveřejnění harmonizovaných norem uvedených v článku 2‘.

(b)

V příloze I se doplňují znění uvedená v příloze II dodatku 1 oddílu 7 této dohody.

(c)

V příloze V se doplňují znění uvedená v příloze II dodatku 2 oddílu 7 této dohody.“

2.

Dodatky 1 a 2 budou doplněny tak, jak je uvedeno v příloze I a II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.

Za bod 11g (směrnice Komise 2002/40/ES) se vkládají nové body, které znějí:

„11h.

32002 L 0031: směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost (Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 26, opravená v Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 30) (1).

(1)

Zde uvedeno pouze pro informační účely; pro účely uplatňování viz příloha II, Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace.

Pro účely Dohody se znění směrnice upravuje takto:

(a)

Ve článku 4 se slova ‚do 30. června 2003‘ nahrazují slovy ‚do zveřejnění harmonizovaných norem uvedených ve článku 2‘.

(b)

V příloze I se doplňují znění uvedená v příloze II dodatku 5 oddílu 7 této dohody.

(c)

V příloze V se doplňují znění uvedená v příloze II dodatku 6 oddílu 7 této dohody.“

2.

Dodatky 5 a 6 budou doplněny tak, jak je uvedeno v příloze III a IV tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Znění směrnice 2002/31/ES, opravené v Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 30, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

KjartanJÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 277, 26.8.2004, s. 187.

(2)  Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 26.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA I

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

Za přílohu II dodatek 1 oddíl 6 Dohody se vkládá tento oddíl:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

Za přílohu II dodatek 2 oddíl 6 Dohody se vkládá tento oddíl:

Poznámka Štítek Příloha I

Informační list a zásilkový prodej II a III

CS

IS

NO

Image

 

Energie

Orka

Energi

I

1

Výrobce

Framleiðandi

Merke

II

2

Model

Gerð

Modell

II

2

Venkovní jednotka

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Vnitřní jednotka

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Úsporné

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Méně úsporné

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Třída energetické úspornosti … na stupnici od A (nejvyšší úspornost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší tj. vysoká spotřeba elektrické energie)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Roční spotřeba energie v kWh v režimu chlazení

Chladicí výkon

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na klimatických podmínkách

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Chladící výkon

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Koeficient využitelnosti energie (EER) při plném zatížení

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Čím vyšší, tím lepší

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Velikost

Stærð

Type

VIII

8

Pouze chlazení

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Chlazení/vyhřívání

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Chlazení vzduchem

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Chlazení vodou

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Tepelný výkon

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Tepelná účinnost:

A (lepší)

G (horší)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Hluk

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Další údaje jsou uvedeny v návodu k použití

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Norm EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Klimatizátor

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Směrnice 2002/31/ES pro označování klimatizátorů energetickými štítky

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Třída energetické účinnosti v režimu vytápění

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming“


PŘÍLOHA III

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

Za přílohu IV dodatek 5 oddíl 6 Dohody se vkládá tento oddíl:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IV

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

Za přílohu IV dodatek 6 oddíl 6 Dohody se vkládá tento oddíl:

Poznámka Štítek Příloha I

Informační list a zásilkový prodej II a III

CS

IS

NO

Image

 

Energie

Orka

Energi

I

1

Výrobce

Framleiðandi

Merke

II

2

Model

Gerð

Modell

II

2

Venkovní jednotka

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Vnitřní jednotka

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Úsporné

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Méně úsporné

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Třída energetické úspornosti … na stupnici od A (nejvyšší úspornost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší tj. vysoká spotřeba elektrické energie)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Roční spotřeba energie v kWh v režimu chlazení

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na klimatických podmínkách

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Chladicí výkon

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Koeficient využitelnosti energie (EER) při plném zatížení

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Čím vyšší, tím lepší

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Velikost

Stærð

Type

VIII

8

Pouze chlazení

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Chlazení/vyhřívání

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Chlazení vzduchem

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Chlazení vodou

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Tepelný výkon

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Tepelná účinnost:

A (lepší)

G (horší)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Hluk

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Další údaje jsou uvedeny v návodu k použití

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Norma EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Klimatizátor

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Směrnice 2002/31/ES pro označování klimatizátorů energetickými štítky

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Třída energetické účinnosti v režimu vytápění

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming“


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/41


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 124/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 97/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 97/830/ES ze dne 11. prosince 1997, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 97/613/ES a ukládají se zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a určitých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2003/551/ES ze dne 22. července, kterým se mění rozhodnutí 97/830/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 97/613/ES a ukládají se zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a určitých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES ze dne 10. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2000/13/ES, pokud jde o uvádění složek přítomných v potravinách (4), by měla být začleněna do Dohody.

(5)

Směrnice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (5), opravená v Úř. věst. L 98, 2.4.2004, s. 61 a Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 135, by měla být začleněna do Dohody.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 2174/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o aflatoxiny (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, 2,4-D a parathion-methyl (7), by měla být začleněna do Dohody.

(8)

Směrnice Komise 2003/121/ES ze dne 15. prosince 2003, kterou se mění směrnice 98/53/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství určitých kontaminujících látek v potravinách (8), by měla být začleněna do Dohody.

(9)

Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o pozastavení používání azodikarboxamidu jako nadouvadla (9), by měla být začleněna do Dohody.

(10)

Směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity pro fenamifos (10), opravená v Úř. věst. L 28, 31.1.2004, s. 30, by měla být začleněna do Dohody.

(11)

Směrnice Komise 2004/5/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2001/15/ES za účelem zařazení určitých látek do přílohy (11), by měla být začleněna do Dohody.

(12)

Směrnice Komise 2004/4/ES ze dne 15. ledna 2004, kterou se mění směrnice 96/3/ES, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků bez obalu (12), opravená v Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 92, by měla být začleněna do Dohody.

(13)

Směrnice Komise 2004/6/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se stanoví odchylka od směrnice 2001/15/ES za účelem odložení použití zákazu obchodování s určitými výrobky (13), by měla být začleněna do Dohody.

(14)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (14), by měla být začleněna do Dohody.

(15)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (15), by měla být začleněna do Dohody.

(16)

Směrnice Komise 2004/13/ES ze dne 29. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/16/ES o použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (16), by měla být začleněna do Dohody.

(17)

Směrnice Komise 2004/14/ES ze dne 29. ledna 2004, kterou se mění směrnice 93/10/EHS o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (17), by měla být začleněna do Dohody.

(18)

Nařízení Komise (ES) č. 242/2004 ze dne 12. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o anorganický cín (18), by mělo být začleněno do Dohody.

(19)

Směrnice Komise 2004/16/ES ze dne 12. února 2004, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu cínu v konzervovaných potravinách (19), by měla být začleněna do Dohody.

(20)

Směrnice 2003/114/ES zrušuje směrnici Rady 67/427/EHS ze dne 27. června 1967, která je začleněna do Dohody a která by proto měla být v Dohodě zrušena,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody se mění podle přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 2174/2003 a č. 242/2004, směrnic 2003/89/ES, 2003/113/ES, opravené v Úř. věst. L 98, 2.4.2004, s. 61 a Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 135, 2003/114/ES, 2003/115/ES, 2003/118/ES, 2003/121/ES, 2004/1/ES, 2004/2/ES, opravené v Úř. věst. L 28, 31.1.2004, s. 30, 2004/4/ES, opravené v Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 92, 2004/5/ES, 2004/6/ES, 2004/13/ES, 2004/14/ES a 2004/16/ES, rozhodnutí 97/830/ES a 2003/551/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (20).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 343, 13.12.1997, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 326, 13.12.2003, s. 12.

(7)  Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 25.

(8)  Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 38.

(9)  Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 45.

(10)  Úř. věst. L 14, 21.1.2004, s. 10.

(11)  Úř. věst. L 14, 21.1.2004, s. 19.

(12)  Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 25.

(13)  Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 31.

(14)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 58.

(15)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 65.

(16)  Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 46.

(17)  Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 48.

(18)  Úř. věst. L 42, 13.2.2004, s. 3.

(19)  Úř. věst. L 42, 13.2.2004, s. 16.

(20)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2004

Kapitola XII přílohy II Dohody se mění takto:

1.

V bodě 18 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0089: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES ze dne 10. listopadu 2003 (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).“

2.

V bodě 13 (směrnice Rady 76/895/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0118: směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003 (Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 25).“

3.

V bodě 38 (směrnice Rady 86/362/EHS), v bodě 39 (směrnice Rady 86/363/EHS) a v bodě 54 (směrnice Rady 90/642/EHS) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32003 L 0113: směrnice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003 (Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 24), opravená v Úř. věst. L 98, 2.4.2004, s. 61Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 135,

32003 L 0118: směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003 (Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 25),

32004 L 0002: směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004 (Úř. věst. L 14, 21.1.2004, s. 10), opravená v Úř. věst. L 28, 31.1.2004, s. 30.“

4.

V bodě 54h (směrnice Komise 93/10/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0014: směrnice Komise 2004/14/ES ze dne 29. ledna 2004 (Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 48).“

5.

V bodě 54j (směrnice Rady 93/43/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0004: směrnice Komise 2004/4/ES ze dne 15. ledna 2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 25), opravená v Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 92.“

6.

V bodě 54z (směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0115: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003 (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 65).“

7.

V bodě 54s (směrnice Komise 98/53/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0121: směrnice Komise 2003/121/ES ze dne 15. prosince 2003 (Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 38).“

8.

V bodě 54zb (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0114: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003 (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 58).“

9.

Znění bodu 4 (směrnice Rady 67/427/EHS) se zrušuje.

10.

V bodě 54zi (směrnice Komise 2001/15/ES) se doplňují tato slova:

„,ve znění:

32004 L 0005: směrnice Komise 2004/5/ES ze dne 20. ledna 2004 (Úř. věst. L 14, 21.1.2004, s. 19).“

11.

V bodě 54zn (nařízení Rady (ES) č. 466/2001) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32003 R 2174: nařízení Komise (ES) č. 2174/2003 ze dne 12. prosince 2003 (Úř. věst. L 326, 23.12.2003, s. 12),

32004 R 0242: nařízení Komise (ES) č. 242/2004 ze dne 12. února 2004 (Úř. věst. L 42, 13.2.2004, s. 3).“

12.

V bodě 54zt (rozhodnutí Komise 2002/16/ES) se doplňují tato slova:

„,ve znění:

32004 L 0013: směrnice Komise 2004/13/ES ze dne 29. ledna 2004 (Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 46).“

13.

V bodě 54zzb (směrnice Komise 2002/72/ES) se doplňují tato slova:

„,ve znění:

32004 L 0001: směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 45).“

14.

Za bod 54zzk (rozhodnutí Komise 2003/602/ES) se doplňují nové body, které znějí:

„54zzl.

397 D 0830: rozhodnutí Komise 97/830/ES ze dne 11. prosince 1997, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 97/613/ES a ukládají se zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a určitých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu (Úř. věst. L 343, 13.12.1997, s. 30), ve znění:

32003 D 0551: rozhodnutí Komise 2003/551/ES ze dne 22. července 2003 (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 43).

Pro účely Dohody se toto rozhodnutí upravuje takto:

V příloze II se doplňují tato slova:

Členský stát

Místo vstupu

Island

Reykjavík (přístav, letiště), Akranes (přístav), Ísafjörður (přístav, letiště), Sauðárkrókur (přístav, letiště), Siglufjörður (přístav, letiště), Akureyri (přístav, letiště), Húsavík (přístav, letiště), Seyðisfjörður (přístav, letiště), Neskaupstaður (přístav, letiště), Eskifjörður (přístav, letiště), Vestmannaeyjar (přístav, letiště), Keflavík (přístav, letiště), Hafnarfjörður (přístav), Egilsstaðir (letiště), Höfn í Hornafirði (přístav, letiště), Þorlákshöfn (přístav), Borgarnes (přístav, letiště), Stykkishólmur (přístav, letiště), Búðardalur (přístav, letiště), Paktreksfjörður (přístav, letiště), Bolungavík (přístav, letiště), Hólmavík (přístav, letiště), Blönduós (přístav, letiště), Ólafsfjörður (přístav, letiště), Vík í Mýrdal (přístav, letiště), Hvolsvöllur (přístav, letiště), Selfoss (přístav, letiště), Kópavogur (přístav, letiště)

Lichtenštejnsko

hraniční stanice Schaanwald

Norsko

Oslo

54zzm.

32004 L 0006: směrnice Komise 2004/6/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se stanoví odchylka od směrnice 2001/15/ES za účelem odložení použití zákazu obchodování s určitými výrobky (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 31).

54zzn.

32004 L 0016: směrnice Komise 2004/16/ES ze dne 12. února 2004, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu cínu v konzervovaných potravinách (Úř. věst. L 42, 13.2.2004, s. 16).“


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/47


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 125/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 97/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 392/2004 ze dne 24. února 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 54b (směrnice Rady (EHS) č. 2092/91) kapitoly XII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 R 0392: nařízení Rady (ES) č. 392/2004 ze dne 24. února 2004 (Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 1).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 392/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/49


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 126/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 99/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 1647/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2309/93, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a zřizuje se Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1.   Před poslední odstavec úvodní části kapitoly XIII přílohy II Dohody se vkládá nová věta, která zní:

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise se pro účely uplatňování nařízení (EHS) č. 2309/93 vztahuje rovněž na veškeré dokumenty agentury týkající se států ESVO.“

2.   V bodě 15g (nařízení Rady (EHS) č. 2309/93) kapitoly XIII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 R 1647: nařízení Rady (ES) č. 1647/2003 ze dne 18. června 2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 19).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1647/2003/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 19.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/51


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 127/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 27/2004 ze dne 19. března 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (2), opravené v Úř. věst. L 85, 24.3.2001, s. 43, by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) kapitoly XXI přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32000 D 0147: rozhodnutí Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000 (Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14), opravené v Úř. věst. L 85, 24.3.2001, s. 43.“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2000/147/ES, opraveného v Úř. věst. L 85, 24.3.2001, s. 43, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 134.

(2)  Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/53


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 128/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 27/2004 ze dne 19.  března 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/632/ES ze dne 26. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V odrážce (rozhodnutí Komise 2000/147/ES) bodu 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) kapitoly XXI přílohy II Dohody se doplňuje text, který zní:

„, ve znění:

32003 D 0632: rozhodnutí Komise 2003/632/ES ze dne 26. srpna 2003 (Úř. věst. L 220, 3.9.2003, s. 5).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2003/632/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 134.

(2)  Úř. věst. L 220, 3.9.2003, s. 5.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/55


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 129/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 109/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Směrnice Komise 2003/127/ES ze dne 23. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel (2), by měla být začleněna do Dohody.

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 24c (směrnice Rady 1999/37/ES) přílohy XIII Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0127: směrnice Komise 2003/127/ES ze dne 23. prosince 2003 (Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 29).“

Článek 2

Znění směrnice 2003/127/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 43.

(2)  Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 29.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/57


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 130/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž), protokol 21 (o provádění pravidel hospodářské soutěže platných pro podniky) a protokol 23 (o spolupráci mezi kontrolními úřady) k Dohodě o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těchto důvodům:

(1)

Příloha XIV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 79/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Protokol 21 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 79/2004 ze dne 8. června 2004.

(3)

Protokol 23 k Dohodě nebyl dosud změněn.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (2) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO :

Článek 1

Příloha XIV Dohody se mění podle přílohy I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Protokol 21 k Dohodě se mění podle přílohy II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Protokol 23 k Dohodě se nahrazuje přílohou III tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Znění nařízení (ES) č. 1/2003 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po posledním oznámení Smíšenému výboru EHP podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 6

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 219, 19.6.2004, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


PŘÍLOHA I

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2004

Příloha XIV Dohody se mění takto:

1.

Znění bodu 4 (nařízení Komise (EHS) č. 123/85) se zrušuje.

2.

Znění bodu 4a (nařízení Komise (ES) č. 1475/95) se zrušuje.

3.

Znění bodu 10 (nařízení Rady (EHS) č. 1017/68) se nahrazuje tímto:

368 R 1017: nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 175, 23.7.1968, s. 1), ve znění:

32003 R 0001: nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Čl. 3 odst. 2 se nepoužije.“

4.

Bod 11 (nařízení Rady (EHS) č. 4056/86) se mění takto:

4.1

Doplňují se tato slova:

„,ve znění:

32003 R 0001: nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).“

4.2

Znění úpravy c) se nahrazuje tímto:

„V čl. 7 odst. 1 návětí se slova ‚v nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy‘ nahrazují slovy ‚v nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy nebo v odpovídajících ustanoveních protokolu 21 k Dohodě‘;“.

4.3

Znění úpravy d) se nahrazuje tímto:

„V čl. 7 odst. 2 písm. a) se slova ‚v nařízení Rady (ES) č. 1/2003‘ nahrazují slovy ‚v nařízení Rady (ES) č. 1/2003 nebo v odpovídajících ustanoveních protokolu 21 k Dohodě‘;“.

4.4

Za úpravu d) se vkládá tato nová úprava:

„e)

v čl. 7 odst. 2 písm. c) bodě i) druhé větě druhého pododstavce se slova ‚v článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003‘ nahrazují slovy ‚v článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 nebo v odpovídajících ustanoveních protokolu 21 k Dohodě‘;“.

4.5

Znění dosavadní úpravy f) se nahrazuje tímto:

„V článku se slova ‚na žádost členského státu‘ nahrazují slovy ‚na žádost státu spadajícího do její příslušnosti‘. Dále se slova ‚podle nařízení (ES) č. 1/2003‘ nahrazují slovy ‚podle nařízení (ES) č. 1/2003 nebo odpovídajících ustanovení protokolu 21 k Dohodě‘;“.

4.6

Dosavadní úpravy e), f), g) a h) se označují jako úpravy f), g), h) a i).

5.

Znění bodu 11a (nařízení Komise (EHS) č. 3652/93) se zrušuje.

6.

V úpravě c) bodu 11b (nařízení Komise (EHS) č. 1617/93) se slova „podle článku 13 nařízení (EHS) č. 3975/87“ nahrazují slovy „podle článku 24 nařízení (ES) č. 1/2003“.

7.

Znění bodu 15a (nařízení Komise (EHS) č. 3932/92) se zrušuje.

8.

V bodech 2 úpravě b), 4b úpravě b), 5 úpravě h), 6 úpravě b), 7 úpravě b), 15b úpravě b) se slova „podle článků 6 a 8 nařízení (EHS) č. 17/62“ nahrazují slovy „podle článku 10 nařízení (ES) č. 1/2003“. Dále se v těchto úpravách zrušují slova „, bez toho, že by se od dotyčných podniků vyžadovalo oznámení“.


PŘÍLOHA II

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2004

1.

Článek 3 protokolu 21 k Dohodě se mění takto:

1.1

Znění bodu 1 odst. 3 (nařízení Rady (EHS) 17/62) se nahrazuje tímto:

32003 R 0001: nařízení rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).“

1.2

V bodě 1 odst. 10 (nařízení Rady (EHS) č. 2988/74) se doplňují tato slova:

„,ve znění:

32003 R 0001: nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).“

1.3

Znění bodů 1 odst. 6 (nařízení Rady (EHS) č. 141/62), 1 odst. 7 (článek 6 a články 10 až 31 nařízení Rady (EHS) č. 1017/68) a 1 odst. 11 (část II nařízení Rady (EHS) č. 4056/86) se zrušuje.

1.4

V odst. bodě 1 odst. 13 (nařízení Rady (EHS) č. 3975/87) se vkládá tato odrážka:

„—

32003 R 0001: nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).“

2.

Znění článků 4, 5, 6, 7 a 9 protokolu 21 k Dohodě se zrušuje.

3.

V prvním a druhém pododstavci článku 8 protokolu 21 k Dohodě se zrušují slova „a oznámení“.

4.

Za článek 13 protokolu 21 k Dohodě se doplňují tato slova:

Doložka o přezkumu

Do konce roku 2005 a na žádost smluvních stran přezkoumají strany mechanismy pro výkon článků 53 a 54 Dohody a mechanismus spolupráce protokolu 23 k Dohodě s cílem zajistit jednotné a účinné uplatňování těchto článků. Strany zejména přezkoumají rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2004 ze dne 24. září 2004 z hlediska zkušeností stran s novým systémem výkonu pravidel hospodářské soutěže a prozkoumají možnost reprodukovat v EHP systém, který byl v EU vytvořen nařízením Rady (ES) č. 1/2003, pokud jde o uplatňování článků 81 a 82 Smlouvy vnitrostátními úřady pro hospodářskou soutěž, horizontální spolupráci mezi vnitrostátními úřady pro hospodářskou soutěž a mechanismus pro zajištění jednotného uplatňování pravidel hospodářské soutěže vnitrostátními orgány.“


PŘÍLOHA III

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2004

Protokol 23 k Dohodě se nahrazuje tímto:

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

1.   Kontrolní úřad ESVO a Komise ES si na žádost některého z kontrolních úřadů vyměňují informace a konzultují se o otázkách obecné politiky.

2.   Kontrolní úřad ESVO a Komise ES v souladu se svými vnitřními předpisy a s ohledem na článek 56 Dohody a na protokol 22, jakož i na svou nezávislost v rozhodování spolupracují při posuzování jednotlivých případů spadajících do působnosti čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhé věty a odst. 3 Dohody způsoby níže uvedenými.

3.   Pro účely tohoto protokolu výraz ‚území kontrolního úřadu‘ označuje pro Komisi ES území členských států ES, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v této Smlouvě, a pro Kontrolní úřad ESVO území států ESVO na něž se vztahuje tato dohoda.

ÚVODNÍ FÁZE ŘÍZENÍ

Článek 2

1.   V případech spadajících pod čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhou větu a odst. 3 Dohody si Kontrolní úřad ESVO a Komise ES v rozumné lhůtě předávají stížnosti, pokud není zřejmé, že byly zaslány oběma kontrolním úřadům. Budou se také vzájemně informovat, zahájí-li řízení z moci úřední.

2.   Kontrolní úřad ESVO a Komise ES si v rozumné lhůtě předávají informace obdržené od vnitrostátních úřadů pro hospodářskou soutěž v rámci jejich příslušných území, týkající se zahájení prvního formálního vyšetřovacího opatření v případech spadajících pod čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhou větu a odst. 3 Dohody.

3.   Kontrolní úřad, který obdrží informace uvedené v prvním odstavci, může předložit své připomínky ve lhůtě třiceti pracovních dnů od jejich obdržení.

Článek 3

1.   V případech spadajících pod čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhou větu a odst. 3 Dohody konzultuje příslušný kontrolní úřad druhý kontrolní úřad, pokud

zašle dotčeným podnikům nebo sdružením podniků vyjádření svých námitek,

zveřejní svůj záměr přijmout rozhodnutí, jímž prohlásí, že článek 53 nebo 54 Dohody není použitelný nebo

zveřejní svůj záměr přijmout rozhodnutí, na jehož základě se závazky navržené podniky stanou pro tyto podniky závazné.

2.   Druhý kontrolní úřad může vznést své připomínky ve lhůtě stanovené ve výše uvedeném zveřejnění nebo ve vyjádření námitek.

3.   Připomínky dotčených podniků nebo třetích osob jsou předány druhému kontrolnímu úřadu.

Článek 4

V případech spadajících pod čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhou větu a odst. 3 Dohody předá příslušný kontrolní úřad druhému kontrolnímu úřadu úřední dopis, kterým se uzavírá spis anebo zamítá stížnost.

Článek 5

V případech spadajících pod čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhou větu a odst. 3 Dohody přizve příslušný kontrolní úřad druhý kontrolní úřad, aby byl zastoupen při slyšení dotčených podniků. Toto pozvání se rovněž zašle státům, které spadají do pravomoci druhého kontrolního úřadu.

PORADNÍ VÝBORY

Článek 6

1.   V případech spadajících pod čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhou větu a odst. 3 Dohody příslušný kontrolní úřad včas informuje druhý kontrolní úřad o dni zasedání poradního výboru a zašle mu související dokumentaci.

2.   Všechny dokumenty předané pro tento účel druhým kontrolním úřadem jsou předloženy poradnímu výboru kontrolního úřadu, který je příslušný rozhodnout ve věci podle článku 56, společně s materiály, které tento kontrolní úřad zaslal.

3.   Každý kontrolní úřad a státy spadající do jeho pravomoci mají právo být zastoupeny na zasedání poradního výboru druhého kontrolního úřadu a vyjadřovat tam své názory; nemají však hlasovací právo.

4.   Konzultace mohou také probíhat písemným postupem. Pokud však kontrolní úřad, který není příslušný rozhodnout ve věci podle článku 56, požádá o zasedání, svolá příslušný kontrolní úřad zasedání.

ŽÁDOST O DOKUMENTY A PRÁVO

PŘEDKLÁDAT PŘIPOMÍNKY

Článek 7

Kontrolní úřad, který není příslušný rozhodnout ve věci podle článku 56 Dohody, může v každé fázi řízení požádat druhý kontrolní úřad o opisy hlavních dokumentů týkajících se případů spadajících pod čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhou větu a odst. 3 Dohody a navíc může před vydáním konečného rozhodnutí předložit veškeré připomínky, které považuje za vhodné.

SPRÁVNÍ POMOC

Článek 8

1.   Pokud příslušný kontrolní úřad, jak je vymezen v článku 56 Dohody, požádá prostřednictvím prosté žádosti nebo rozhodnutí podnik nebo sdružení podniků usazené na území druhého kontrolního úřadu o dodání informací, zašle současně opis této žádosti nebo rozhodnutí druhému kontrolnímu úřadu.

2.   Na žádost příslušného kontrolního úřadu, jak je vymezen v článku 56 Dohody, provede druhý kontrolní úřad v souladu se svými vnitřními předpisy šetření na svém území v případech, kdy to příslušný kontrolní úřad, který o to žádá, považuje za nezbytné.

3.   Příslušný kontrolní úřad má právo být zastoupen při kontrolách prováděných druhým kontrolním úřadem podle odstavce 2 a aktivně se jich účastnit.

4.   Všechny informace získané během těchto kontrol prováděných na žádost jsou neprodleně po jejich ukončení předány kontrolnímu úřadu, který o ně požádal.

5.   Pokud příslušný kontrolní úřad provádí na svém území kontroly v případech spadajících pod čl. 56 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 druhou větu a odst. 3 Dohody, uvědomí druhý kontrolní úřad o provádění těchto kontrol a na jeho žádost mu sdělí důležité výsledky kontrol.

6.   Pokud se příslušný kontrolní úřad, jak je vymezen v článku 56 Dohody, dotazuje fyzické nebo právnické osoby, která s tím souhlasí, na území druhého kontrolního úřadu, musí o tom být tento druhý kontrolní úřad informován. Kontrolní úřad, který není příslušný, může být takovému dotazování přítomen, stejně jako úředníci úřadu pro hospodářskou soutěž, na jehož území je dotazování prováděno.

VÝMĚNA A POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

Článek 9

1.   Pro účely použití článků 53 a 54 Dohody jsou Kontrolní úřad ESVO a Komise ES oprávněny vzájemně si sdělovat a užívat jako důkazy jakékoli skutkové nebo právní skutečnosti, včetně důvěrných informací.

2.   Informace získané nebo vyměněné podle tohoto protokolu se smějí využívat pouze jako důkazy pro účel postupů podle článků 53 a 54 Dohody a v souvislosti s předmětem, pro který byly shromážděny.

3.   Pokud se informace uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 týkají případu, který byl zahájen na základě žádosti o shovívavost, nemohou být tyto informace použity kontrolním úřadem, který je obdržel, jako základ pro zahájení kontroly jeho vlastním jménem. Tímto není dotčena jakákoliv pravomoc kontrolního úřadu zahájit kontrolu na základě informací obdržených z jiných zdrojů.

4.   S výjimkou případů uvedených v odstavci 5 budou informace dobrovolně předložené žadatelem o shovívavost předány druhému kontrolnímu úřadu pouze se souhlasem žadatele. Podobně také ostatní informace, které byly získány během kontroly či po ní nebo prostřednictvím jiných vyšetřovacích opatření či po nich, která by, v každém případě, mohla být provedena pouze na základě žádosti o shovívavost, budou předány druhému kontrolnímu úřadu pouze v případě, že žadatel souhlasil s předáním informací, které dobrovolně předložil ve své žádosti o shovívavost, tomuto úřadu. Pokud žadatel o shovívavost poskytl souhlas s předáním informací druhému kontrolnímu úřadu, nemůže být tento souhlas odvolán. Ustanoveními tohoto odstavce však není dotčena odpovědnost každého žadatele předložit žádosti o shovívavost kterémukoliv orgánu, který považuje za vhodný.

5.   Bez ohledu na odstavec 4 není souhlas žadatele pro předání informací druhému kontrolnímu úřadu vyžadován za těchto okolností:

a)

souhlas není vyžadován, pokud přijímající kontrolní úřad také obdržel žádost o shovívavost od stejného žadatele týkající se stejného protiprávního jednání jako předávající kontrolní úřad za předpokladu, že v době, kdy jsou informace předávány, nemá žadatel možnost informace, které předložil tomuto přijímajícímu kontrolnímu úřadu, vzít zpět;

b)

souhlas není vyžadován, pokud přijímající kontrolní úřad poskytl písemný závazek, že informace, které mu byly předány, ani jakékoliv jiné informace, které případně získá po datu a okamžiku předání zaznamenaném předávajícím kontrolním úřadem, nebudou použity tímto úřadem nebo jakýmkoliv jiným úřadem, kterému budou tyto informace následně předány za účelem uložení sankcí žadateli o shovívavost nebo na jakékoliv jiné právnické nebo fyzické osobě, na kterou se vztahuje příznivé zacházení poskytnuté předávajícím úřadem na základě žádosti předložené žadatelem v rámci jeho programu shovívavosti, nebo na jakéhokoliv zaměstnance či bývalého zaměstnance žadatele o shovívavost nebo jakékoliv z výše uvedených osob. Žadateli bude poskytnut opis písemného závazku přijímajícího úřadu.

c)

v případě informací shromážděných kontrolním úřadem podle čl. 8 odst. 2 na žádost kontrolního úřadu, jemuž byla žádost o shovívavost předložena, není vyžadován souhlas pro předání takových informací kontrolnímu úřadu, jemuž byla žádost předložena, a pro jejich používání tímto úřadem.

PROFESNÍ TAJEMSTVÍ

Článek 10

1.   Pro účely provádění úkolů, které jim byly tímto protokolem svěřeny, mohou Komise ES a Kontrolní úřad ESVO poskytnout státům spadajícím do jejich příslušného území veškeré informace, které získaly nebo si vyměnily na základě tohoto protokolu.

2.   Komise ES, Kontrolní úřad ESVO, příslušné orgány členských států ES a států ESVO, jejich úředníci, zaměstnanci a jiné osoby pracující pod dohledem těchto orgánů a rovněž úředníci a zaměstnanci jiných orgánů těchto států jsou povinni nesdělovat informace, které získali nebo si vyměnili na základě uplatnění tohoto protokolu a na které se z jejich podstaty vztahuje profesní tajemství.

3.   Pravidla týkající se profesního tajemství a omezeného používání informací, která stanoví Dohoda nebo právní předpisy smluvních stran, nebrání výměně informací ve smyslu tohoto protokolu.

STÍŽNOSTI A POSTUPOVÁNÍ PŘÍPADŮ

Článek 11

1.   Stížnosti lze zasílat jakémukoliv kontrolnímu úřadu. Stížnosti zaslané kontrolnímu úřadu, který není podle článku 56 příslušný v dané věci rozhodnout, jsou neprodleně postoupeny příslušnému kontrolnímu úřadu.

2.   Zjistí-li se při přípravě nebo zahájení řízení z moci úřední, že druhý kontrolní úřad je příslušný rozhodnout ve věci podle článku 56 Dohody, je tato věc postoupena příslušnému kontrolnímu úřadu.

3.   Jakmile je věc postoupena druhému kontrolnímu úřadu podle odstavců 1 a 2, nelze ji postoupit zpět. Věc nelze postoupit po:

zaslání vyjádření námitek dotčeným podnikům nebo sdružením podniků,

zaslání dopisu stěžovateli, ve kterém je informován, že pro projednání stížnosti neexistují dostatečné důvody,

zveřejnění záměru přijmout rozhodnutí, které prohlásí článek 53 nebo 54 za nepoužitelný, nebo zveřejnění záměru přijmout rozhodnutí, na jehož základě se závazky navržené podniky stanou pro tyto podniky závazné.

JAZYKY

Článek 12

Pokud jde o stížnosti, může si jakákoliv fyzická nebo právnická osoba pro styk s Kontrolním úřadem ESVO a s Komisí ES vybrat kterýkoliv z úředních jazyků států ESVO a Evropského společenství. Platí to rovněž pro všechny fáze řízení bez ohledu na to, zda bylo zahájeno na základě stížnosti nebo z moci úřední příslušného kontrolního úřadu.“


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/67


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 131/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XV (Státní podpory) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 80/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 363/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho rozsahu tak, aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj (3), by mělo být začleněno do Dohody.

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1.

Bod 1d (nařízení Komise (ES) č. 68/2001) přílohy XV Dohody se mění takto:

1.1

Doplňují se tato slova:

„, ve znění:

32004 R 0363: nařízení Komise (ES) č. 363/2004 ze dne 25. února 2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 20).“

1.2

Úprava c) se nahrazuje tímto:

„Článek 1 se mění takto: ‚Toto nařízení se použije na podporu na vzdělávání ve všech odvětvích, na něž se vztahují články 61 až 64 Dohody o EHP, s výjimkou podpory spadající do působnosti nařízení Rady (ES) č. 1407/2002.‘;“

1.3

Doplňují se tato slova:

„k)

V čl. 7 odst. 3 prvním odstavci se slova ‚podle článku 27 nařízení Rady (ES) č. 659/1999‘ nahrazují slovy ‚podle článku 27 protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora‘;

l)

V článku 7a se slova ‚dle čl. 88 odst. 3 Smlouvy‘ nahrazují slovy ‚dle čl. 1 odst. 3 protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora‘. Slova ‚slučitelné se společným trhem‘ se nahrazují slovy‚slučitelné s fungováním Dohody o EHP‘. Slova ‚ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy‘ se nahrazují slovy ‚ve smyslu čl. 61 odst. 3 Dohody o EHP‘.“

2.

Bod 1f (nařízení Komise (ES) č. 70/2001) přílohy XV Dohody se mění takto:

2.1

Doplňují se tato slova:

„,ve znění:

32004 R 0364: nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22).“

2.2

Úpravy e), f), g), h) a i) se označují jako úpravy g), h), i), j) a k).

2.3

Za úpravu d) se doplňují nové úpravy, které znějí:

„e)

Slova ‚čl. 87 odst. 3 písm. a)‘ a ‚čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy‘ se nahrazují slovy ‚čl. 61 odst. 3 písm. a) Dohody o EHP‘;

f)

Slova ‚čl. 87 odst. 3 písm. c)‘ a ‚čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy‘se nahrazují slovy ‚čl. 61 odst. 3 písm. c) Dohody o EHP‘“;

2.4

V nové úpravě i) se slova „s ohledem na články 4 a 5,“ vkládají na začátek znění úpravy.

2.5

V nové úpravě j) se slova „V článcích 3 a 5“ nahrazují slovy „V článcích 3, 5, 5a, 5b, 5c a 9a“.

2.6

Znění nové úpravy k) se nahrazuje touto větou:

„V čl. 4 odst. 2 se slova ‚čl. 87 odst. 3 písm. a) a písm. c) Smlouvy‘ nahrazují slovy ‚čl. 61 odst. 3 písm. a) a písm. c) Dohody o EHP‘.“

2.7

Doplňují se tyto úpravy:

„l)

V čl. 6a odst. 2 se slova ‚ve smyslu pokynů Společenství o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci firem potýkajících se s obtížemi‘ nahrazují slovy ‚ve smyslu pokynů Společenství o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci firem potýkajících se s obtížemi a procesní a hmotná pravidla Kontrolního úřadu ESVO v oblasti státní podpory, kapitola 16 o podpoře na záchranu a restrukturalizaci firem potýkajících se s obtížemi‘;

m)

V článku 9 se slova ‚dle článku 27 nařízení Rady (ES) č. 659/1999‘ nahrazují slovy‚dle článku 27 protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO a zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora‘.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 363/2004 a č. 364/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/70


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 132/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 113/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/214/ES ze dne 3. března 2004, kterým se mění rozhodnutí 2000/40/ES, pokud jde o období platnosti ekologických kriterií pro udělování ekoznačky Společenství chladničkám (2), by mělo být začleněno do Dohody.

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 2el (rozhodnutí Komise 2000/40/ES) přílohy XX Dohody se doplňují tato slova:

„,ve znění:

32004 D 0214: rozhodnutí Komise 2004/214/ES ze dne 3. března 2004 (Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 23).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/214/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 23.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/72


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 133/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 113/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/232/ES ze dne 3. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání halonu 2402 (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 21aa (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000) přílohy XX Dohody se doplňuje odrážka, která zní:

„—

32004 D 0232: rozhodnutí Komise 2004/232/ES ze dne 3. března 2004 (Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 28)“.

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/232/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 28.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/74


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 134/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 113/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES ze dne 8. prosince 2003, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 32fa (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES) přílohy XX Dohody se doplňují tato slova:

„,ve znění:

32003 L 0108: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES ze dne 8. prosince 2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 106).“

Článek 2

Znění směrnice 2003/108/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 106.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/76


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 135/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda”), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 113/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/249/ES ze dne 11. března 2004 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/279/ES ze dne 19. března 2004 o pokynech k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES o ozonu ve vnějším ovzduší (3) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XX Dohody o EHP se mění takto:

1.

Za bod 32fa (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES) se vkládá nový bod, který zní:

„32fb.

32004 D 0249: Rozhodnutí Komise 2004/249/ES ze dne 11. března 2004 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 56).”

2.

Za bod 21ag (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES) se vkládá nový bod, který zní:

„21ah.

32004 D 0279: Rozhodnutí Komise 2004/279/ES ze dne 19. března 2004 o pokynech k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES o ozonu ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 50).”

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/249/ES a 2004/279/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 50.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/78


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 136/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda”), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 114/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XXI Dohody se mění takto:

1.

Za bod 19n (nařízení Komise (ES) č. 1921/2001) se vkládá nový bod, který zní:

„19o.

32004 R 0501: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.”

2.

Za bod 24b (nařízení Komise (ES) č. 68/2003) se vkládá nový bod, který zní:

„24c.

32004 R 0138: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (Úř. věst. L 33, 5.2.2004, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.”

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 138/2004 a č. 501/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 33, 5.2.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/80


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 137/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda”), a zejména s ohledem na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1230/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se přijímá víceletý program činnosti v oblasti energie: „Inteligentní energie — Evropa” (2003–2006) (2), bylo do Dohody začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 164/2003 ze dne 7. listopadu 2003 (3).

(3)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala specifickou oblast tohoto programu „COOPENER” a činnosti z ní vyplývající.

(4)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2005,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V čl. 14 odst. 2e protokolu 31 k Dohodě se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

Státy ESVO se od 1. ledna 2005 účastní specifické oblasti „COOPENER“ a činností z ní vyplývajících v rámci programu Společenství uvedeného v odst. 5 písm. g).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 41, 12.2.2004, s. 67.

(4)  Byly oznámeny ústavní požadavky.