ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 63

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
10. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 390/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 391/2005 ze dne 9. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 392/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 393/2005 ze dne 9. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 394/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 395/2005 ze dne 9. března 2005 o novém přidělení dovozních práv dle nařízení (ES) č. 1206/2004 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

20

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada
Komise

 

*

2005/192/ES, Euratom:Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

21

 

 

Komise

 

*

2005/193/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/475/ES, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení v odvětví masa a mléka ve Slovinsku (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 518)  ( 1 )

23

 

*

2005/194/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2005, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 521)  ( 1 )

25

 

*

2005/195/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2005 o částečné neshodě normy EN 71-1:1998 Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti se základními požadavky na bezpečnost podle směrnice Rady 88/378/EHS (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 542)  ( 1 )

27

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 371/04/COL ze dne 15. prosince 2004, kterým se po čtyřicáté deváté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zrušením kapitoly 26 Pokyny k regionální podpoře ve víceodvětvovém režimu pro velké investiční projekty

29

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 390/2005

ze dne 7. března 2005,

kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 (1) ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise, po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Předcházející postup a stávající opatření

(1)

Následně po šetření zahájeném v květnu 2000 (dále jen „původní šetření“) uložila Rada nařízením (ES) č. 1676/2001 (2) v srpnu 2001 konečná antidumpingová cla z dovozu polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie. Cla z dovozu PET filmů pocházejících z Indie se pohybovala v rozmezí mezi 0 % až 62,6 %.

(2)

Stávající antidumpingové clo použitelné na dovozy od Jindal Poly Films Limited, dříve Jindal Polyester Limited (oznámení o změně jména bylo zveřejněno dne 2. prosince 2004 (3)) je 0 %. Dovozy PET filmů od této společnosti rovněž podléhají vyrovnávacímu clu ve výši 7 %, které bylo uloženo v roce 1999 nařízením Rady (ES) č. 2597/1999 (4).

2.   Žádost o přezkum

(3)

Žádost o částečný prozatímní přezkum omezený na dumping ve vztahu k Jindal Poly Films Limited byla podána následujícími výrobci Společenství: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH a Nuroll SpA (dále jen „žadatelé“). Tito žadatelé představují hlavní podíl výroby PET filmů ve Společenství. Společnost Toray Plastics Europe tuto žádost podpořila, i když není formálním žadatelem.

(4)

Žadatelé uvedli, že dumpingové rozpětí Jindal Poly Films Limited se změnilo a je vyšší než v původním šetření vedoucím k přijetí stávajících opatření.

3.   Šetření

(5)

Komise po konzultaci s poradním výborem shledala, že žádost obsahuje dostatečné důkazy prima facie, a oznámila dne 19. února 2004 zahájení částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení oznámením zahájení zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie  (5).

(6)

Tento přezkum byl rozsahem omezen na přezkoumání dumpingu ve vztahu k Jindal Poly Films Limited. Období šetření bylo od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003.

(7)

Komise oficiálně informovala společnost Jindal Poly Films Limited, zástupce vyvážející země a dotčené výrobce ve Společenství o zahájení přezkumu. Dotčeným stranám byla poskytnuta možnost písemně vyjádřit své stanovisko a požádat o slyšení v daném časovém limitu stanoveném v oznámení o zahájení.

(8)

Komise, aby získala informace pokládané z nezbytné pro své šetření, zaslala dotazník společnosti Jindal Poly Films Limited, dotčenému vyvážejícímu výrobci, který spolupracoval vyplněním dotazníku. Ověřovací návštěva byla vykonána v prostorách této společnosti v New Delhi, aby byla zajištěna ucelenost podaných informací.

B.   DOTYČNÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

1.   Dotyčný výrobek

(9)

Dotyčným výrobkem je, jak byl vymezen v původním šetření, polyethylen-tereftalátový (PET) film pocházející z Indie, běžně deklarovaný pod kódy KN ex 3920 62 19 a ex 3920 62 90.

2.   Obdobný výrobek

(10)

Stejně jako v původním šetření bylo zjištěno, že PET filmy vyráběné a prodávané na trhu v Indii a PET filmy vyvážené z Indie do Společenství, stejně jako PET filmy vyráběné a prodávané výrobním odvětvím Společenství, mají stejné fyzikální a technické vlastnosti a použití. Proto jsou ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení obdobnými výrobky.

C.   DUMPING

1.   Běžná hodnota

(11)

Pro zjištění běžné hodnoty bylo nejprve ověřeno, že celkový domácí prodej vyvážejícího výrobce byl reprezentativní v souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení, tj. že činil 5 % a více z celkového objemu prodeje dotyčného výrobku vyváženého do Společenství.

(12)

Poté bylo zjišťováno, zda celkový domácí prodej každého typu výrobku představoval 5 % nebo více z objemu prodeje téhož typu vyváženého do Společenství.

(13)

Pro ty typy výrobků, které představovaly 5 % nebo více z objemu prodeje téhož typu vyváženého do Společenství, bylo přezkoumáno, zda byl dosažen dostatečný prodej v běžném obchodním styku podle čl. 2 odst. 4 základního nařízení. Pro každý typ výrobku, pro který dosažený objem domácího prodeje tržeb nad výrobními náklady představoval nejméně 80 % prodeje, byla běžná hodnota stanovena na základě vážených průměrných cen skutečně zaplacených za veškerý domácí prodej. Pro ty typy výrobků, pro které objem ziskových transakcí byl rovný nebo nižší než 80 %, ale nebyl nižší než 10 % z prodeje, běžná hodnota byla založena na vážených průměrných cenách skutečně zaplacených za pouze domácí ziskové transakce.

(14)

Pro ty typy výrobků, pro které nemohly být využity domácí ceny vyvážejícího výrobce ke stanovení běžné hodnoty v důsledku nedostatečné reprezentativnosti nebo nedostatečného prodeje běžným obchodním stykem, běžná hodnota byla vypočtena na základě výrobních nákladů vynaložených dotyčným vyvážejícím výrobcem a připočtení přiměřeného zvýšení za náklady prodejní, správní a režijní a za zisk, v souladu s čl. 2 odst. 3 a 6 základního nařízení.

(15)

Náklady prodejní, správní a režijní byly založeny na nákladech vynaložených vyvážejícím výrobcem na dosažení svého domácího prodeje dotyčného výrobku, které byly shledány jako reprezentativní. Zisk byla vypočten na základě váženého průměru zisku dotyčné společnosti, dosahovaného pro daný typ výrobku prodejem na domácím trhu v dostatečném množství v běžném obchodním styku.

2.   Vývozní cena

(16)

Vyvážející výrobce udal prodej (z jedné dodávky) dosažený partnerskou společností ve Společenství. Vzhledem k tomu, že šlo o zanedbatelné množství, nebyl tento prodej uvažován.

(17)

Ostatní vývozní prodeje dotyčného výrobku byly dosaženy v období šetření ve Společenství prodejem nezávislým zákazníkům. Proto byla vývozní cena zjištěna v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení na základě vývozních cen skutečně zaplacených nebo splatných.

3.   Srovnání

(18)

Srovnání běžné hodnoty a ceny vývozní bylo provedeno na základě srovnání mimo závod (úroveň ze závodu). Spravedlivé srovnání bylo zajištěno použitím náležitých oprav ve formě korekcí rozdílů ovlivňujících srovnatelnost cen v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Podobně byly popřípadě provedeny opravy korigující rozdíly v nákladech na slevy z ceny, rabaty, dopravu, pojištění, manipulaci, nakládku a vedlejší náklady, náklady na balení, úvěr, a provize, pokud byly doloženy ověřenými doklady.

a)   Dovozní poplatky

(19)

Jindal Poly Films Limited nárokoval opravu normální ceny za dovozní poplatky vybírané mimo režim Advance Licence Scheme (ALS) za dovoz surovin použitých k výrobě zboží na vývoz. Režim ALS povoluje bezcelní dovážení surovin za předpokladu, že dotyčná společnost vyváží odpovídající množství a že hodnota konečného výrobku je určena v souladu s úředně stanovenými vstupními–výstupními normami. Společnost uvedla, že pro splnění požadavků režimu ALS vzhledem k dováženým surovinám použila vývozy dotyčného výrobku do ES.

(20)

Vzhledem k tomu, že by konečný výsledek přezkumného šetření nebyl nijak ovlivněn závěrem o ohledně uznání nárokované opravy, nebyl tento závěr učiněn.

b)   Ostatní opravy

(21)

Vyvážející výrobce pro malý počet vývozů nárokoval opravu vývozní ceny podle čl. 2 odst. 10 písm. k) základního nařízení na základě výše dávek, které obdržel na vývoz v režimu Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB) na poexportním základu. V tomto režimu by mohly být úvěry získané při vývozu výrobků použity jako protiúčet k zaplacení cla z dovozu jakéhokoli zboží nebo by mohly být volně podány jiným společnostem. Kromě toho neexistují žádná omezení, že dovážené zboží by mělo být využitou pouze k výrobě vyvážených výrobků. Dotyčný výrobce neprokázal, že by sumy dávek na vývoz v režimu DEPB na poexportním základu ovlivnily cenovou srovnatelnost, zejména že by kupci soustavně platili různé ceny na domácím trhu v důsledku výhod DEPB. Uvedený nárok byl proto zamítnut.

4.   Dumpingové rozpětí

(22)

Dumpingové rozpětí bylo zjištěno srovnáním váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozních cen v souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení.

(23)

Toto srovnání vedlo k dumpingovému rozpětí 0 %.

D.   ZÁVĚR

(24)

Na základě výše uvedených skutečností a úvah a z hlediska dostupných informací bylo shledáno, že by v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení mělo být současné přezkumné šetření zastaveno a že antidumpingové clo 0 %, uložené nařízením (ES) č. 1676/2001 na dovozy PET filmů vyráběných a dovážených do Evropského spoelčenství společností Jindal Poly Films Limited by mělo být zachováno.

(25)

Všechny dotčené strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na základě kterých bylo učiněno rozhodnutí zachovat stávající antidumpingové clo, a byla jim poskytnuta příležitost se vyjádřit.

(26)

Žadatelé tvrdili, že by výpočet dumpingu měl být založen na srovnání váženého průměru běžné hodnoty a jednotlivých vývozních transakcí, neboť podle jejich tvrzení docházelo k dumpingu cílenému na „zvláštní kategorii zákazníků“. Tvrdili, že pokud by se konkrétní typ filmu prodával pouze zákazníkům v konkrétním segmentu konečného využití, docházelo by k rozlišování podle zákazníků. Rovněž považovali tento přístup za odůvodněný s ohledem na růst indické výrobní kapacity, o němž se domnívali, že se týká zejména daného typu filmu. V této souvislosti je třeba si nejdříve uvědomit, že dotčený typ filmu se neprodával jen zákazníkům, kteří by kupovali výhradně tento typ filmu, ale i zákazníkům, kteří nakupují jiné typy. Srovnání cen stejných typů filmu prodávaných různým zákazníkům neprokázalo strukturu cenového rozlišení podle zákazníka. Vzhledem k tomu, že k uvedenému rozlišování nedocházelo, není v souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení pro účely výběru postupu pro výpočet dumpingu existence údajné struktury dumpingu podle typu výrobku významná. Navíc je třeba si rovněž uvědomit, že při určování postupu pro stanovení dumpingového rozpětí není významným činitelem ani změna výrobní kapacity. Vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno rozlišování mezi různými zákazníky, oblastmi nebo časovými obdobími, tvrzení žadatelů bylo odmítnuto a nadále se jako vhodný postup použije srovnání váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozní ceny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie, obvykle deklarovaných pod kódy KN ex 3920 62 19 a ex 3920 62 90, se v rozsahu, v jakém se tato opatření týkají indického vyvážejícího výrobce, společnosti Jindal Poly Films Limited, zastavuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Radu

J. KRECKÉ

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 297, 2.12.2004, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 43, 19.2.2004, s. 14.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 391/2005

ze dne 9. března 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 9. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 392/2005

ze dne 8. března 2005,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2), kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Květák

0704 10 00

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Hlávkový salát

0705 11 00

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Boby

ex 0708 90 00

1.190

Artyčoky

0709 10 00

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

Fenykl

0709 90 50

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Kvajava a mango, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Meruňky

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Třešně, višně

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Broskve

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Švestky a slívy

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 393/2005

ze dne 9. března 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 33 odst. 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 1254/1999 může být rozdíl mezi cenami výrobků uvedených v článku 1 daného nařízení na světovém trhu a v Evropském společenství dorovnán vývozní náhradou.

(2)

Podmínky pro přiznání zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy hovězího a telecího masa, pro některé konzervy a pro některá místa určení byly stanoveny nařízeními Komise (EHS) č. 32/82 (2), (EHS) č. 1964/82 (3), (EHS) č. 2388/84 (4), (EHS) č. 2973/79 (5) a (ES) č. 2051/96 (6).

(3)

Použití těchto pravidel a kritérií na očekávanou situaci na trhu s hovězím a telecím masem vede ke stanovení náhrad následujícím způsobem.

(4)

V případě živých zvířat by se z důvodů zjednodušení neměly udělovat vývozní náhrady na kategorie zvířat, které se do třetích zemí vyvážejí v zanedbatelném množství. Navíc by se s ohledem na dobré zacházení se zvířaty měly co nejvíce omezit vývozní náhrady na zvířata určená k porážce. V důsledku toho je vhodné udělovat vývozní náhrady na taková zvířata jen při vývozu do třetích zemí, které z kulturních a/nebo náboženských důvodů tradičně dovážejí velké množství zvířat určených k porážce. Aby se zabránilo zneužívání ustanovení týkajících se živých zvířat určených k reprodukci, je nutné omezit vývozní náhrady tak, aby se vztahovaly pouze na jalovice a krávy, které nejsou starší než 30 měsíců.

(5)

Měly by být udělovány náhrady při vývozu určitého čerstvého nebo chlazeného masa uvedeného v příloze pod kódem KN 0201, určitého mraženého masa uvedeného v příloze pod kódem KN 0202, určitého masa nebo drobů uvedených v příloze pod kódem KN 0206 a některých dalších přípravků a konzerv z masa nebo drobů uvedených v příloze pod kódem KN 1602 50 10 do určitých destinací.

(6)

V případě vykostěného, soleného a sušeného hovězího a telecího masa existují tradiční obchodní toky do Švýcarska. Aby byl tento obchod v nezbytném rozsahu zachován, doporučuje se stanovit náhrady v takové výši, která pokryje rozdíl mezi cenami na švýcarském trhu a vývozními cenami členských států.

(7)

Pro některé další partie a konzervy masa nebo drobů uvedené v příloze pod kódem KN 1602 50 31 až 1602 50 80 může být podíl Společenství na mezinárodním obchodu zachován poskytnutím náhrady, jejíž výše odpovídá částce doposud přiznávané vývozcům.

(8)

Pro ostatní produkty z hovězího a telecího masa není vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nutné stanovovat náhradu.

(9)

Nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (7) byla zavedena nomenklatura pro účely vývozních náhrad u zemědělských produktů a náhrady se stanovují na základě kódů produktů definovaných v dané nomenklatuře.

(10)

Je na místě přizpůsobit výše náhrad pro všechny zmrazené partie masa částkám přiznaným pro čerstvé nebo chlazené partie masa, kromě masa z dospělého skotu samčího pohlaví.

(11)

Pro posílení kontroly produktů spadajících pod kód KN 1602 50 je na místě předem stanovit, že se na tyto produkty vztahují náhrady pouze v případě, že byly vyrobeny dle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 ze 4. března 1980 o vyplácení záloh vývozních náhrad pro zemědělské produkty (8).

(12)

Náhrady by měly být udělovány pouze na produkty, které se mohou volně pohybovat po Společenství. Z tohoto důvodu by měl nárok na udělení náhrady vzniknout jen produktům s označením zdravotní nezávadnosti podle směrnice Rady 64/433/EHS (9), směrnice Rady 94/65/ES (10) a směrnice Rady 77/99/EHS (11).

(13)

Podmínky čl. 6. odst. 2 nařízení (EHS) č. 1964/82 vedou ke snížení zvláštní náhrady v případě, kdy je množství vykostěného masa určeného pro vývoz nižší než 95 %, ale vyšší než 85 % celkové váhy masa po vykostění.

(14)

Cílem jednání o přijetí dodatečných koncesí vedených v rámci Evropských dohod mezi Evropským společenstvím a přidruženými zeměmi střední a východní Evropy je především liberalizace trhu s produkty, které spadají pod společnou organizaci trhu s hovězím a telecím masem. Za tímto účelem bylo, mimo jiné, rozhodnuto o zrušení vývozních náhrad u produktů určených k vývozu do Rumunska. Tato země by proto měla být vyřazena ze seznamu míst určení opravňujících k udělení náhrady a zároveň by mělo být zajištěno, že zrušení náhrad pro vývozy do této země nepovede k vytvoření diferencovaných náhrad pro vývozy do jiných zemí.

(15)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Seznam produktů, při jejichž vývozu se poskytují náhrady stanovené v článku 33 nařízení (ES) č. 1254/1999, výše těchto náhrad a místa určení jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

2.   Produkty musejí splňovat podmínky pro označení zdravotní nezávadnosti dle:

přílohy I kapitoly XI nařízení 64/433/EHS,

přílohy I kapitoly VI nařízení 94/65/ES,

přílohy B kapitoly VI nařízení 77/99/EHS.

Článek 2

V případě uvedeném v čl. 6 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (EHS) č. 1964/82 se vývozní náhrada pro produkty spadající pod kód 0201 30 00 9100 snižuje o 14,00 EUR/100 kg.

Článek 3

Nestanovení vývozních náhrad pro Rumunsko se nepovažuje za diferenciaci náhrady.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost následujícím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 4, 8.1.1982, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 744/2000 (Úř. věst. L 89, 11.4.2000, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 212, 21.7.1982, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2772/2000 (Úř. věst. L 321, 19.12.2000, s. 35).

(4)  Úř. věst. L 221, 18.8.1984, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3661/92 (Úř. věst. L 370, 19.12.1992, s. 16).

(5)  Úř. věst. L 336, 29.12.1979, s. 44. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3434/87 (Úř. věst. L 327, 18.11.1987, s. 7).

(6)  Úř. věst. L 274, 26.10.1996, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2333/96 (Úř. věst. L 317, 6.12.1996, s. 13).

(7)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2199/2004 (Úř. věst. L 380, 24.12.2004, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 444/2003 (Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3).

(9)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(11)  Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 9. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího masa

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živé váhy

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živé váhy

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg živé váhy

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

71,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

43,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

10,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

97,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

56,50

039

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg čisté váhy

46,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

14,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

97,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

56,50

039

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg čisté váhy

46,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

14,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

71,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

43,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

10,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

123,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

71,50

039

EUR/100 kg čisté váhy

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg čisté váhy

58,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

17,50

039

EUR/100 kg čisté váhy

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

71,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

43,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

10,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

10,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg čisté váhy

23,50

404 (4)

EUR/100 kg čisté váhy

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

46,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

13,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

15,00

809, 822

EUR/100 kg čisté váhy

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg čisté váhy

172,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

102,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

60,00

809, 822

EUR/100 kg čisté váhy

152,50

220

EUR/100 kg čisté váhy

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg čisté váhy

94,50

B09

EUR/100 kg čisté váhy

88,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

56,50

039

EUR/100 kg čisté váhy

33,00

809, 822

EUR/100 kg čisté váhy

83,50

220

EUR/100 kg čisté váhy

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

10,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg čisté váhy

46,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

14,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg čisté váhy

46,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

14,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

10,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg čisté váhy

58,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

17,50

039

EUR/100 kg čisté váhy

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

10,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čisté váhy

33,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

10,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg čisté váhy

23,50

404 (4)

EUR/100 kg čisté váhy

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

46,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

13,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

15,00

809, 822

EUR/100 kg čisté váhy

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg čisté váhy

46,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

13,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

15,00

809, 822

EUR/100 kg čisté váhy

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg čisté váhy

46,00

B03

EUR/100 kg čisté váhy

13,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

15,00

809, 822

EUR/100 kg čisté váhy

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg čisté váhy

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg čisté váhy

22,50

B03

EUR/100 kg čisté váhy

15,00

039

EUR/100 kg čisté váhy

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čisté váhy

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čisté váhy

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čisté váhy

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čisté váhy

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg čisté váhy

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg čisté váhy

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg čisté váhy

17,50

Pozn.: Kódy produktů spolu s kódy místa určení série „A“ jsou stanoveny v pozměněném nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

B00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní oblasti, zásobování a místa určení považovaná za vývoz ze Společenství) s výjimkou Rumunska.

B02

:

B08, B09 a místo určení 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Island, Norsko, Faerské ostrovy, Andora, Gibraltar, Svatý stolec, Bulharsko, Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, obce Livigno a Campione d'Italia, Helgoland, Grónsko, zásobování (místa určení ve smyslu čl. 36 a čl. 45 a případně i dle čl. 44 pozměněného nařízení Komise (EU) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B08

:

Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, Západní břeh Jordánu/Pásmo Gazy, Jordánsko, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong.

B09

:

Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdská republika, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo, Kongo (demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a k ní náležející oblasti, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánie, Seychely a jim náležející oblasti, Britské indickooceánské územ, Mozambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.

B11

:

Libanon a Egypt.


(1)  Přijetí do této podpoložky je podmíněno předložením osvědčení dle přílohy nařízení (EHS) č. 32/82, ve znění pozdějších předpisů.

(2)  Poskytnutí náhrady je podmíněno dodržením podmínek uvedených v nařízení (EHS) č. 1964/82, ve znění pozdějších předpisů.

(3)  Vyvezeno dle podmínek nařízení (EHS) č. 2973/79, ve znění pozdějších předpisů.

(4)  Vyvezeno dle podmínek nařízení (ES) č. 2051/96, ve znění pozdějších předpisů.

(5)  Udělení náhrady je podmíněno dodržením podmínek stanovených pozměněným nařízením (EHS) č. 2388/84.

(6)  Podíl libového hovězího masa zbaveného tuku se stanovuje pomocí analýzy uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39). Označení „průměrný podíl“ se vztahuje na množství ve vzorku dle definice v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2002 (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorek je odebrán z části, kde je riziko nejvyšší.

(7)  Podle čl. 33 odst. 10 nařízení (ES) č. 1254/1999, ve znění pozdějších předpisů se na vývoz produktů dovezených z třetích zemí, jež jsou do třetích zemí znovu vyváženy, neposkytuje žádná náhrada.

(8)  Poskytnutí náhrady je podmíněno výrobou dle článku 4 pozměněného nařízení Rady (EHS) č. 565/80.

Pozn.: Kódy produktů spolu s kódy místa určení série „A“ jsou stanoveny v pozměněném nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

B00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní oblasti, zásobování a místa určení považovaná za vývoz ze Společenství) s výjimkou Rumunska.

B02

:

B08, B09 a místo určení 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Island, Norsko, Faerské ostrovy, Andora, Gibraltar, Svatý stolec, Bulharsko, Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, obce Livigno a Campione d'Italia, Helgoland, Grónsko, zásobování (místa určení ve smyslu čl. 36 a čl. 45 a případně i dle čl. 44 pozměněného nařízení Komise (EU) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B08

:

Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, Západní břeh Jordánu/Pásmo Gazy, Jordánsko, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong.

B09

:

Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdská republika, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo, Kongo (demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a k ní náležející oblasti, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánie, Seychely a jim náležející oblasti, Britské indickooceánské územ, Mozambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.

B11

:

Libanon a Egypt.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 394/2005

ze dne 8. března 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 145 písm. c), d) a q) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 (2) zavádí prováděcí pravidla pro režim jednotné platby, který se použije od roku 2005. Správní a funkční provádění režimu, které začalo na tomto základě na vnitrostátní úrovni, poukázalo na nutnost dalších podrobných pravidel týkajících se některých aspektů režimu a vyjasnění a přizpůsobení některých aspektů stávajících pravidel.

(2)

Zvláště je vhodné upřesnit působnost definice víceletých plodin vzhledem k podmínkám pro poskytnutí podpory na vynětí půdy z produkce a vzhledem k režimu podpory pro energetické plodiny podle článku 88 nařízení (ES) č. 1782/2003.

(3)

Ze správních důvodů, aby se omezil vznik částí platebních nároků jen na nutné minimum, čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví, že před rozdělením stávajícího nároku v případě převodu se musí využít všechny stávající části. Je vhodné upřesnit, že ustanovení má odkazovat na stávající části nároků stejného druhu, jako jsou normální nároky, nároky na vynětí půdy z produkce, nároky s povolením podle článku 60 nařízení (ES) č. 1782/2003.

(4)

Podle čl. 7 odst. 6 nařízení (ES) č. 795/2004 nemohou zemědělci, kteří pronajali nebo prodali hektary, využít mechanismu stanoveného v uvedeném článku. Pokud není účel uvedeného mechanismu narušen koupí a prodejem nebo pronájmem ekvivalentního počtu hektarů, mělo by být stanoveno, že se tento mechanismus použije také v uvedených případech.

(5)

Článek 10 nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví, že v mimořádných situacích se část referenčního obnosu vrací do národní rezervy. Ze správních důvodů je vhodné, aby bylo členským státům umožněno použít toto snížení nad strop, který má být definován.

(6)

Ustanovení čl. 21 odst. 4 nařízení (ES) č. 795/2004 staví naroveň pronájem a koupi půdy pro investiční účely. Investice do produkční kapacity ve formě pronájmu by se měly také zohlednit.

(7)

Ustanovení čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 795/2004 má za cíl zohlednit případy zemědělců, kteří se nacházejí ve zvláštní situaci vyplývající z koupě půdy, která byla během referenčního období pronajata. Je vhodné upřesnit působnost ustanovení definováním podmínek pronájmu, které je třeba zohlednit.

(8)

Ustanovení čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoví, že zemědělec může kromě případů vyšší moci nebo mimořádných okolností převést své platební nároky bez půdy teprve poté, co využil ve smyslu článku 44 uvedeného nařízení alespoň 80 % svých platebních nároků během nejméně jednoho kalendářního roku, nebo poté, co dobrovolně postoupil vnitrostátní rezervě všechny platební nároky, které nevyužil během prvního roku použití režimu jednotné platby. Je vhodné upřesnit podmínky použití uvedeného ustanovení.

(9)

Nařízení (ES) č. 795/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Od 1. ledna 2006 umožňuje článek 51 nařízení (ES) č. 1782/2003 ve znění nařízení Rady (ES) č. 864/2004 (3) členským státům, aby povolily pěstování vedlejších plodin na hektarech, na které lze poskytnout podporu, během období maximálně tří měsíců každoročně počínaje 15. srpnem. Vzhledem k tomu, že do 31. prosince 2004 jsou tyto postupy v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se přímých plateb a že zemědělci k tomu mohou být podle nového ustanovení znovu oprávněni od 1. ledna 2006, přerušení těchto postupů na jeden rok by způsobilo zemědělcům, kteří jsou na tyto postupy zvyklí, vážné hospodářské problémy a vyvolalo by praktické a zvláštní problémy vzhledem k půdě, na kterou lze poskytnout podporu. Aby se zajistila kontinuita opatření a umožnilo se zemědělcům v členských státech, kde by takové rozhodnutí bylo učiněno, aby včas rozhodli o výsevu, je nutné a řádně oprávněné stanovit odchylně od nařízení (ES) č. 1782/2003 použití této možnosti v roce 2005.

(11)

Jelikož se režim jednotné platby použije od 1. ledna 2005, je vhodné, aby se toto nařízení použilo se zpětným účinkem od uvedeného data.

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 795/2004 se mění takto:

1.

V článku 2 se písmena c) a d) nahrazují tímto:

„c)

‚trvalými plodinami‘ se rozumí plodiny, které nejsou pěstované systémem střídání plodin, jiné než stálé travní porosty, které jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět let a lze je opakovaně sklízet, včetně školek podle definice přílohy I bodu G/5 I rozhodnutí Komise 2000/115/ES (4), vyjma víceletých plodin a školek pro tyto víceleté plodiny.

Pro účely čl. 54 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 a v případě oblastí, na které se také vztahuje žádost o podporu pro energetické plodiny podle článku 88 uvedeného nařízení se rychle rostoucí dřeviny (kód KN ex 0602 90 41) Miscanthus sinensis (kód KN ex 0602 90 51) Phalaris arundicea (chrastice rákosovitá „reed canary grass“) (kód KN ex 1214 90 90) považují za víceleté plodiny. Nicméně pro účely čl. 44 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 se považují za hektary, na které lze poskytnout podporu:

plochy osázené těmito plodinami mezi 30. dubnem 2004 a 10. březnem 2005,

plochy osázené těmito plodinami před 30. dubnem 2004 a pronajaté nebo koupené mezi 30. dubnem 2004 a 10. březnem 2005 s ohledem na použití režimu jednotné platby.

d)

‚víceletými plodinami‘ se rozumí plodiny následujících produktů:

Kód KN

 

0709 10 00

Artyčoky

0709 20 00

Chřest

0709 90 90

Reveň

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a ostružino-maliny

0810 30

Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt

0810 40

Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium

2.

V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odstavce 2 a 3 se použijí pouze, pokud zemědělec musí přihlásit nebo převést platební nárok nebo část platebního nároku s částí hektaru poté, co přihlásil nebo převedl stávající platební nároky nebo části platebních nároků stejného druhu.“

3.

V článku 7 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Pro účely odstavců 1, 2, 3 a 4 se hektary převedené prodeji nebo pronájmem a nenahrazené odpovídajícím počtem hektarů započítají do počtu hektarů, které zemědělec přihlásí.“

4.

V článku 10 se vkládá nový odstavec 6, který zní:

„6.   Členské státy mohou stanovit strop, při jehož překročení se použije odstavec 1.“

5.

V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pro použití odstavce 1 se dlouhodobý pronájem na šest a více let započatý nejpozději ode dne 15. května 2004 považuje za koupi půdy nebo investice do produkční kapacity.“

6.

V ustanovení čl. 22 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely použití tohoto odstavce se ‚půdou v pronájmu‘ rozumí půda, která byla v okamžiku koupě nebo po ní předmětem pronájmu, který nebyl nikdy obnoven kromě obnovení vyplývajícího z právní povinnosti.“

7.

V článku 25 se vkládá nový odstavec, který zní:

„4.   Pro použití čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 se procento platebních nároků využitých zemědělcem, s výjimkou platebních nároků prodaných spolu s půdou, vypočítá na základě počtu platebních nároků, které mu jsou přiděleny v prvním roce použití režimu jednotné platby, a tyto platební nároky musí využít během jednoho kalendářního roku.“

8.

Článek 47 se nahrazuje tímto:

„Článek 47

Překročení stropů

Pokud výše částek k vyplacení u každého z režimů uvedených v článcích 66 až 71 nařízení (ES) č. 1782/2003 překročí strop stanovený v souladu s čl. 64 odst. 2 uvedeného nařízení, částka k výplatě se v daném roce poměrně sníží.“

Článek 2

Odchylně od ustanovení článku 51 nařízení (ES) č. 1782/2003 mohou členské státy na rok 2005 rozhodnout o použití čl. 51 písm. b) druhého pododstavce uvedeného nařízení ve znění nařízení (ES) č. 864/2004.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1. Nařízení se mění nařízením (ES) č. 1974/2004 (Úř. věst. L 345, 20.11.2004, s. 85).

(3)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48.

(4)  Úř. věst. L 38, 12.2.2000, s. 1.


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 395/2005

ze dne 9. března 2005

o novém přidělení dovozních práv dle nařízení (ES) č. 1206/2004 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1206/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005 (1), zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Dle nařízení (ES) č. 1206/2004 se pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005 otevírá celní kvóta pro dovoz 50 700 t zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování. Dle článku 9 uvedeného nařízení se nově přidělují nepoužitá množství, a to na základě skutečného využití dovozních práv pro produkty A resp. produkty B do konce února 2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Množství stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1206/2004 je celkem 1 179,43 t.

2.   Dle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1206/2004 dochází k následujícímu rozdělení:

930,57 t pro produkty A,

248,86 t pro produkty B.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 10. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 42.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada Komise

10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/21


ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

ze dne 21. února 2005

o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

(2005/192/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na smlouvu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

s ohledem na schválení Rady podle článku 101 Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii byl podepsán jménem Evropského společenství a jeho členských států dne 12. prosince 2004 v souladu s rozhodnutím Rady 2004/896/ES (1).

(2)

Uvedený protokol byl do svého vstupu v platnost prováděn prozatímně od 1. května 2004.

(3)

Uvedený protokol by měl být uzavřen,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii se schvaluje jménem Evropského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a členských států.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí (2).

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení uvedené v článku 15 protokolu jménem Evropského společenství a členských států. Předseda Komise provede současně toto oznámení jménem Evropského společenství pro atomovou energii.

V Bruselu dne 21. února 2005.

Za Radu

J. ASSELBORN

předseda

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 388, 29.12.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 388, 29.12.2004, s. 6.


Komise

10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. března 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2004/475/ES, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení v odvětví masa a mléka ve Slovinsku

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 518)

(Text s významem pro EHP)

(2005/193/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 42 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí rozhodnutí Komise 2004/475/ES (1) se změnila situace zařízení, která využívala přechodné období k dosažení úplného souladu s požadavky Společenství.

(2)

Jedno zařízení v odvětví masa ukončilo činnost dnem 31. prosince 2004.

(3)

Jedno mlékárenské zařízení ze seznamu zařízení, na něž se vztahují přechodná opatření, ukončí činnost jako velkokapacitní zařízení. Omezí produkci tak, aby bylo v souladu s pravidly právních předpisů Společenství týkajících se zařízení s omezenou kapacitou. Mělo by být proto vymazáno ze seznamu zařízení, na něž se vztahují přechodná opatření.

(4)

Tři zařízení v odvětví masa na seznamu zařízení, na něž se vztahují přechodná opatření, vyvinula značné úsilí, aby získala nové vybavení. Přesto tato zařízení nemohou kvůli výjimečným technickým překážkám dokončit potřebné úpravy v předepsané lhůtě. Proto by těmto zařízením měl být na dokončení potřebných úprav poskytnut další čas.

(5)

Příloha rozhodnutí 2004/475/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. V zájmu jasnosti by měla být nahrazena.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2004/475/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 78.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ZAŘÍZENÍ V ODVĚTVÍ MASA, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

Č.

Veterinární číslo

Název a adresa zařízení

Odvětví: maso

Datum souladu

Činnost zařízení

Čerstvé maso, porážky, bourání

Masné výrobky

Chladírenský sklad

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

1.10.2005

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

1.10.2005

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

1.10.2005“


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. března 2005,

kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 521)

(Text s významem pro EHP)

(2005/194/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V reakci na výskyt ohnisek influenzy ptáků v několika asijských zemích včetně Japonska a Jižní Koreji bylo přijato rozhodnutí Komise 2004/122/ES (3).

(2)

Japonsko a Jižní Korea předložily Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) závěrečnou zprávu o výskytu influenzy ptáků na svém území a o přijatých opatřeních pro tlumení choroby. Kromě toho Japonsko a Jižní Korea prohlásily své země za prosté influenzy ptáků a zaslaly Komisi informace o veterinární situaci se žádostí o odpovídající změnu rozhodnutí 2004/122/ES. Ochranná opatření vůči uvedeným zemím přijatá na základě rozhodnutí 2004/122/ES by tedy již neměla být uplatňována.

(3)

Podmínky pro dovoz jiných živých ptáků než drůbeže ze třetích zemí jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 2000/666/ES (4) a tato pravidla se vztahují i na Japonsko a Jižní Koreu. Jiní živí ptáci než drůbež musejí být mimo jiné podrobeni karanténě a testování na influenzu ptáků.

(4)

S přihlédnutím k nákazové situaci v Kambodži, Číně, Indonésii, Laosu, Malajsii, Pákistánu, Thajsku a Vietnamu je nezbytné dále prodloužit dobu trvání ochranných opatření stanovených v rozhodnutí 2004/122/ES, pokud jde o tyto země.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2004/122/ES se mění takto:

1.

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Členské státy pozastaví dovoz z Malajsie:

syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a nezpracovaných krmných surovin obsahujících jakékoli části drůbeže a

vajec k lidské spotřebě a neošetřených loveckých trofejí jakýchkoli ptáků.“

2.

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.   Členské státy pozastaví dovoz z Kambodže, Čínské lidové republiky včetně území Hongkongu, Indonésie, Laosu, Malajsie, Pákistánu, Thajska a Vietnamu:

nezpracovaného peří a částí peří a

‚jiných živých ptáků než drůbeže‘ ve smyslu rozhodnutí 2000/666/ES včetně ptáků doprovázených jejich majiteli (ptáků v zájmovém chovu).“

3.

V článku 7 se datum „31. března 2005“ nahrazuje datem „30. září 2005“.

Článek 2

Členské státy změní opatření, která uplatňují na dovoz, aby byla v souladu s tímto rozhodnutím, a tato opatření neprodleně vhodným způsobem zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř.věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 59. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/851/ES (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 48).

(4)  Úř. věst. L 278, 31.10.2000, s. 26. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/279/ES (Úř. věst. L 99, 16.4.2002, s. 17).


10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. března 2005

o částečné neshodě normy EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ se základními požadavky na bezpečnost podle směrnice Rady 88/378/EHS

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 542)

(Text s významem pro EHP)

(2005/195/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Stálého výboru, který byl zřízen podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (2) a pravidel o službách informační společnosti,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 88/378/EHS se předpokládá, že jsou-li hračky v souladu s příslušnými vnitrostátními normami, jimiž jsou převzaty harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, jsou hračky v souladu i se základními požadavky na bezpečnost uvedenými v článku 3 této směrnice.

(2)

Po členských státech se požaduje, aby zveřejnily referenční čísla vnitrostátních norem, jimiž jsou převzaty harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) dne 15. července 1998 na základě pověření Komise vypracoval a přijal harmonizovanou normu EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“, na niž byly poprvé zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropských společenství ze dne 28. července 1999 (3).

(4)

Dle bodu 4.6 této harmonizované normy se hračky a jejich části vyrobené z rozpínavých materiálů, které jsou podle testu válcem klasifikovány jako malé části, nesmí při testování podle bodu 8.14, tj. jsou-li za určitých podmínek na dobu 24 hodin zcela ponořeny do nádoby, v žádném rozměru rozpínat více než o 50 %.

(5)

Španělské úřady tvrdí, že i při dodržení příslušné harmonizované normy mohou tyto výrobky představovat nebezpečí pro zdraví dětí, dojde-li k jejich oddělení a spolknutí.

(6)

Po vykonání zkoušek na sériích hraček vyrobených z rozpínavých materiálů došly španělské úřady k závěru, že pokud jsou hračky ponořeny déle než po dobu 24 hodin uvedenou v bodě 8.14, mohou nadále zvětšovat svůj objem. S ohledem na skutečnost, že může trvat déle než 24 hodin, než předmět projde gastrointestinálním traktem, nemusí být doba 24 hodin stanovená pro metodu testování dostatečná, aby bylo možné posoudit nebezpečí úrazu v případech, kdy dojde ke spolknutí malých hraček nebo jejich částí.

(7)

Nebezpečí úrazu je obzvláště vážné, mohou-li být malé části nebo dílky snadno odděleny. Ačkoli bod 4.6 příslušné harmonizované normy vyžaduje, aby se u hraček a jejich částí prováděla zkouška válcem, nebere se ohled na možnost, že v případě některých hraček, které se do válce nevejdou a ani nesestávají z malých částí, děti stejně mohou snadno ukousnout, ukroutit nebo odloupnout malé kousky materiálu.

(8)

Proto je na základě informací předložených španělskými úřady, ostatními vnitrostátními úřady, Evropským úřadem pro normalizaci (CEN) a Stálým výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES zřejmé, že již není možné předpokládat, že soulad s harmonizovanou normou EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ znamená i soulad se základními požadavky na bezpečnost, co se týče bodu 4.6 této normy a bodu 8.14, pokud jde o zkoušku ponořením na dobu 24 hodin.

(9)

Společně se zveřejněním odkazů na harmonizované normy EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ je proto vhodné uvádět příslušné oznámení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V případě hraček a jejich částí vyrobených z rozpínavých materiálů nesplňuje harmonizovaná norma EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ přijatá Evropským výborem pro normalizaci (CEN) dne 15. července 1998 základní požadavky na bezpečnost uvedené v článku 3 směrnice 88/378/EHS, co se týče jejího bodu 4.6 a bodu 8.14, pokud jde o dobu 24 hodin, po kterou je hračka ponořena v nádobě.

Článek 2

Zveřejnění odkazů na harmonizované normy EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ přijaté dne 15. července 1998 Evropským výborem pro normalizaci (CEN) v Úředním věstníku Evropské unie doprovází následující dodatečné oznámení:

„Bod 4.6 normy EN 71-1:1998 a bod 8.14, pokud jde o dobu 24 hodin, po kterou musí být hračka ponořena v nádobě, nepokrývá všechna rizika, která hračky a jejich části vyrobené z rozpínavých materiálů představují. Norma není v daném ohledu předpokladem shody.“

Článek 3

Odkaz na vnitrostátní normu, jíž je převzata harmonizovaná norma EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“, kterou mají členské státy dle čl. 5 odst. 1 směrnice 88/378/EHS zveřejnit, doprovází stejné oznámení jako v článku 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. března 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. C 215, 28.7.1999, s. 4.


EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Kontrolní úřad ESVO

10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/29


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 371/04/COL

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se po čtyřicáté deváté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zrušením kapitoly 26 Pokyny k regionální podpoře ve víceodvětvovém režimu pro velké investiční projekty

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na články 61 až 63 a protokol 26 této dohody,

s ohledem na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (2), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. d) a článek 1 části I protokolu 3 této dohody,

vzhledem k tomu, že podle článku 24 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru Kontrolní úřad ESVO uplatňuje ustanovení Dohody o EHP týkající se státní podpory;

vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 písm. b) Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru vydá Kontrolní úřad ESVO oznámení nebo pokyny k záležitostem, kterými se Dohoda o EHP zabývá, pokud to tato Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru výslovně stanoví nebo pokud to Kontrolní úřad ESVO považuje za nezbytné;

s odkazem na Procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory (3) přijatá Kontrolním úřadem ESVO dne 19. ledna 1994;

vzhledem k tomu, že Kontrolní úřad ESVO přijal dne 4. listopadu 1998 pokyny týkající se víceodvětvového režimu regionální podpory pro velké investiční projekty (4) na zkušební dobu tří let, která byla později prodloužena do 31. prosince 2002 a pro některá odvětví byla použitelná až do 31. prosince 2003;

vzhledem k tomu, že Komise Evropských společenství vydala nové sdělení o víceodvětvovém režimu regionální podpory pro velké investiční projekty dne 19. března 2002 (5);

vzhledem k tomu, že Kontrolní úřad ESVO přijal podobný režim rozhodnutím sboru 263/03/COL dne 18. prosince 2002 (6) jako novou kapitolu 26A pokynů;

vzhledem k tomu, že kapitolu 26A tvoří nový víceodvětvový režim, který vstoupil v platnost podle příslušného odvětví dne 1. ledna 2003 nebo dne 1. ledna 2004;

vzhledem k tomu by měl být předchozí víceodvětvový režim regionální podpory pro velké investiční projekty zrušen,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

1.

Kapitola 26 Pokynů ke státní podpoře se zrušuje.

2.

Státy ESVO o tom budou vyrozuměny formou dopisu s kopií tohoto rozhodnutí.

3.

Komise Evropských společenství bude vyrozuměna v souladu s bodem d) protokolu 27 Dohody o EHP zasláním kopie tohoto rozhodnutí.

4.

Rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP Úředního věstníku Evropské unie a v dodatku EHP tohoto věstníku.

5.

Toto rozhodnutí je závazné v anglickém znění.

V Bruselu dne 15. prosince 2004.

Za Kontrolní úřad ESVO

předseda

Hannes HAFSTEIN

člen kolegia

Bernd HAMMERMANN


(1)  Dále jen Dohoda o EHP.

(2)  Dále jen Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru.

(3)  Pokyny pro použití a výklad článků 61 a 62 Dohody o EHP a článku 1 protokolu 3 Dohody o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora přijaté a vydané Kontrolním úřadem ESVO dne 19. ledna 1994, (Úř. věst. L 231, 3.9.1994, dodatek EHP č. 32), naposledy pozměněné rozhodnutím úřadu č. 305/04/COL ze dne 1. prosince 2004 (dosud nezveřejněné), dále jen Pokyny ke státní podpoře.

(4)  Úř. věst. L 111, 29.4.1999, dodatek EHP č. 18 odpovídající sdělení Komise o víceodvětvovém režimu regionální podpory pro velké investiční projekty (Úř. věst. C 107, 7.4.1998, s. 7).

(5)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8.

(6)  Dosud nezveřejněné.