ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 62

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
9. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 385/2005 ze dne 8. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 386/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 387/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/97, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 388/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 246/2003

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 389/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999, pokud jde o některé cukry používané v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny vyvážených do jiných třetích zemí než do Švýcarska a Lichtenštejnska

12

 

*

Směrnice Komise 2005/23/ES ze dne 8. března 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků ( 1 )

14

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/182/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku na Slovensku

16

 

*

2005/183/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Polsku

18

 

*

2005/184/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku na Kypru

19

 

*

2005/185/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v České republice

20

 

*

2005/186/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku na Maltě

21

 

 

Komise

 

*

2005/187/ES:Doporučení Komise (ES) ze dne 2. března 2005 o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro rok 2005 dle směrnice Rady 95/53/ES ( 1 )

22

 

*

2005/188/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2004, kterým se prohlašuje, že spojení je slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP (Případ č. COMP/M.3333 – SONY/BMG) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 2815)  ( 1 )

30

 

*

2005/189/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2005, kterým se mění dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení na Slovensku působící v odvětví masa (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 512)  ( 1 )

34

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2005/190/SZBP ze dne 7. března 2005 Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2005

ze dne 8. března 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 8. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

122,8

204

97,9

212

143,7

624

163,4

999

132,0

0707 00 05

052

144,5

068

159,6

096

128,5

204

130,8

999

140,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

160,4

204

147,1

999

153,8

0805 10 20

052

57,9

204

49,4

212

54,3

220

50,9

421

39,1

624

61,1

999

52,1

0805 50 10

052

59,4

220

22,0

624

51,0

999

44,1

0808 10 80

388

93,2

400

109,1

404

70,8

508

65,9

512

68,4

528

64,0

720

65,0

999

76,6

0808 20 50

052

196,3

388

68,7

400

93,4

512

56,2

528

55,0

999

93,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 386/2005

ze dne 8. března 2005,

kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2) stanoví změny kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny.

(2)

Nařízení, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3), zavedla také v minulých letech změny kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny a ne všechny tyto změny jsou zohledněny v následujících nařízeních upravujících společnou organizaci trhu s ovocem a zeleninou a produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny: nařízení Komise (EHS) č. 1591/87 ze dne 5. června 1987, kterým se stanoví normy jakosti pro zelí a kapustu, růžičkovou kapustu, celer řapíkatý, špenát a pro švestky (4); nařízení Komise (EHS) č. 1677/88 ze dne 15. června 1988, kterým se stanoví normy jakosti pro okurky (5); nařízení Rady (ES) č. 399/94 ze dne 21. února 1994 o zvláštních opatřeních pro sušené vinné hrozny (6); nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (7); nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne 30. července 1996 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu (8) a nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny (9).

(3)

Nařízení (EHS) č. 1591/87, (EHS) č. 1677/88, (ES) č. 399/94, (ES) č. 3223/94, (ES) č. 1555/96 a (ES) č. 1961/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Změny by se měly používat od stejné doby jako nařízení (ES) č. 1810/2004.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu a Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1591/87 se nahrazuje tímto:

„Normy jakosti pro tyto produkty jsou stanoveny v přílohách I, II, III a IV:

zelí a kapustu kódu KN 0704 90,

růžičkovou kapustu kódu KN 0704 20 00,

celer řapíkatý kódu KN 0709 40 00,

špenát kódu KN 0709 70 00.“

Článek 2

Ustanovení čl. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1677/88 se nahrazuje tímto:

„Normy jakosti pro okurky kódu 0707 00 05 kombinované nomenklatury jsou stanoveny v příloze.“

Článek 3

Ustanovení čl. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 399/94 se nahrazuje tímto:

„Zvláštní opatření týkající se jakosti sušených vinných hroznů produkovaných ve Společenství kódů KN 0806 20 10 a 0806 20 30 se přijímají postupem podle článku 4.“

Článek 4

Část A přílohy nařízení (ES) č. 3223/94 se mění takto:

1.

V pátém řádku tabulky se kódy KN pro sladké pomeranče, čerstvé „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 a ex 0805 10 50“ nahrazují kódy KN „ex 0805 10 20“.

2.

V desátém řádku tabulky se kódy KN pro jablka „ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 a ex 0808 10 90“ nahrazují kódy KN „ex 0808 10 80“.

Článek 5

Příloha nařízení (ES) č. 1555/96 se mění takto:

1.

V pátém řádku tabulky se kódy KN pro pomeranče „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 a ex 0805 10 50“ nahrazují kódem KN „ex 0805 10 20“.

2.

V desátém řádku tabulky se kódy KN pro jablka „ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 a ex 0808 10 90“ nahrazují kódem KN „ex 0808 10 80“.

Článek 6

Ustanovení čl. 7 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1961/2001 se mění takto:

1.

Pátá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

pomeranče kódu 0805 10 20,“.

2.

Jedenáctá a dvanáctá odrážka se nahrazují tímto:

„—

citrony (Citrus limon, Citrus limonum) kódu KN 0805 50 10,

limety (Citrus aurantifolia) kódu KN 0805 50 90,“.

3.

Čtrnáctá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

jablka kódů 0808 10 10 a 0808 10 80,“.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 34, 9.2.1979, s. 2. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).

(2)  Úř. věst. L 327, 30.10.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1989/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 5).

(4)  Úř. věst. L 146, 6.6.1987, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).

(5)  Úř. věst. L 150, 16.6.1988, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004.

(6)  Úř. věst. L 54, 25.2.1994, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

(7)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).

(8)  Úř. věst. L 193, 3.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1844/2004 (Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 12).

(9)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 537/2004.


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 387/2005

ze dne 8. března 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 831/97, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pracovní skupina pro normalizaci potravin podléhajících rychlé zkáze a rozvoj jakosti Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) nedávno pozměnila normu FFV-42 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti u avokáda. V zájmu jasnosti a mezinárodní průhlednosti je třeba zohlednit tyto změny v nařízení Komise (ES) č. 831/97 (2).

(2)

Zralost a stupeň vývoje avokáda lze posoudit podle jeho obsahu sušiny. Pro vyloučení ovoce, které není schopno dozrát, je třeba zavést požadavek minimálního obsahu sušiny.

(3)

Obchod s malým avokádem Hass narůstá a odpovídá poptávce některých spotřebitelů. Je tudíž nezbytné snížit minimální velikost u avokáda této odrůdy.

(4)

Nařízení (ES) č. 831/1997 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 831/1997 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 119, 8.5.1997, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 831/1997 se mění takto:

1.

Hlava II (Ustanovení o jakosti) se mění takto:

a)

V bodě A (Minimální požadavky) se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„Avokádo musí být pevné a pečlivě sklizeno.“

b)

vkládá se nový bod Aa, který zní:

„Aa   Zralost

Avokádo by mělo dosáhnout takového stadia fyziologického vývoje, které umožňuje pokračování procesu zrání až do jeho dokončení.

Plody by měly mít následující minimální obsah sušiny, který se bude určovat vysušením až na konstantní hmotnost:

21 % u odrůdy Hass,

20 % u odrůd Fuerte, Pinkerton, Reed a Edranol,

19 % u ostatních odrůd kromě Antilských (Antilles) odrůd, které mohou vykazovat nižší obsah sušiny.

Zralé plody nesmějí být hořké.“

2.

Hlava III (Ustanovení o třídění podle velikosti) se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se v tabulce doplňuje nový řádek, který zní:

„80 až 125 (pouze odrůda Hass)

S (1)

b)

Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Minimální hmotnost avokáda nesmí být menší než 125 g s výjimkou avokáda odrůdy Hass, které nesmí být menší než 80 g.“


(1)  Rozdíl mezi nejmenším a největším plodem v rámci téhož balení by neměl přesahovat 25 g.


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 388/2005

ze dne 8. března 2005,

kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 246/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 246/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil stanovený nařízením Rady (ES) č. 577/98 pro roky 2004 až 2006 (2), zahrnuje modul ad hoc o odchodu z práce do důchodu.

(2)

Za účelem sledování pokroku dosaženého při plnění společných cílů evropské strategie zaměstnanosti a otevřené metody koordinace v oblasti důchodů, která byla zahájena na zasedání Evropské rady v Laekenu v prosinci 2001, je potřeba komplexní a srovnatelný soubor údajů o odchodu z práce do důchodu. Oba procesy si jako své prioritní akce stanovují podporu aktivního stárnutí a prodlužování pracovního života, a to zejména prostřednictvím zásady č. 5 nazvané „Zvýšit nabídku pracovních sil a podporovat aktivní stárnutí“ tvořící součást hlavních zásad zaměstnanosti pro rok 2003, které přijala Rada dne 22. července 2003 (3), a prostřednictvím cíle č. 5 důchodového procesu, jenž byl uveden ve společné zprávě o cílech a pracovních metodách v oblasti důchodů, kterou schválila Evropská rada na svém zasedání v Laekenu ve dnech 14. a 15. prosince 2001, a ve společné zprávě Komise a Rady o přiměřených a udržitelných důchodech, která byla přijata na zasedání Rady v Bruselu ve dnech 20. a 21. března 2003.

(3)

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1145/2002/ES ze dne 10. června 2002 o podpůrných opatřeních Společenství v oblasti zaměstnanosti (4) se v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 provádějí činnosti Společenství týkající se analýzy, výzkumu a spolupráce mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a jedním z cílů těchto činností je rozvíjet, sledovat a hodnotit evropskou strategii zaměstnanosti se silným důrazem na budoucnost.

(4)

Aby se co nejvíce rozšířily možnosti vzorku pro modul ad hoc pro účely analýzy, je rovněž nezbytné aktualizovat specifikaci vzorku v oddíle 3 přílohy nařízení (ES) č. 246/2003.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobný seznam informací, které je třeba v roce 2006 shromažďovat v rámci modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu, je uveden v příloze.

Článek 2

V oddíle 3 přílohy nařízení (ES) č. 246/2003 se bod „Vzorek:“ nahrazuje tímto:

Vzorek: Cílová věková skupina pro vzorek tohoto ad hoc modulu se skládá z osob ve věku 50 až 69 let. Pro dílčí vzorek používaný v modulu ad hoc se shromažďuje celá skupina proměnných pro šetření pracovních sil. Je-li jednotkou výběrového šetření jednotlivec, nepožadují se informace o ostatních členech domácnosti.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 197, 5.8.2003, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 1. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).


PŘÍLOHA

ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006

1.

Dotčené členské státy a regiony: všechny

2.

Proměnné se kódují takto:

Číselné označení proměnných pro šetření pracovních sil ve sloupci „Filtr“ (C11/14, C24 a C67/70) vychází z nařízení Komise (ES) č. 1575/2000.


Sloupec

Kód

Popis

Filtr

240

 

Osoba si před odchodem do plného důchodu snížila počet pracovních hodin

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

1

Ano, v rámci systému postupného odchodu do důchodu/částečného důchodu

2

Ano, avšak nikoli v rámci systému postupného odchodu do důchodu/částečného důchodu

3

Ne, ale plánuje tak učinit v příštích pěti letech

4

Ne a neplánuje tak v příštích pěti letech učinit/neučinila tak

5

Ne a pro příštích pět let to neplánuje nebo plány nejsou relevantní

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

241/242

 

Plánovaný věk ukončení veškeré výdělečné činnosti

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

50–93

2 číselné znaky

94

Přesný věk není plánován, ale bude to před dosažením věku 60 let

95

Přesný věk není plánován, ale bude to mezi 60 a 64 lety

96

Přesný věk není plánován, ale bude to v 65 letech nebo později nebo daná osoba hodlá pracovat co nejdéle to bude možné

97

Přesný věk není plánován a daná osoba vůbec neví, kdy to bude

98

Výdělečnou činnost již osoba přestala vykonávat

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

243

 

Hlavní pracovní situace po opuštění posledního pracovního místa nebo po ukončení poslední činnosti

Každý ve věku 50–69 a C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49

1

Nezaměstnaný

2

V důchodu nebo v předčasném důchodu

3

Dlouhodobě nemocný nebo zdravotně postižený

4

Jiný

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

244

 

Hlavní důvod odchodu do důchodu nebo do předčasného důchodu

C243 = 2

1

Ztráta práce

2

Dosažení věku pro povinný odchod do důchodu

3

Zdravotní stav nebo zdravotní postižení

4

Péče o jiné osoby

5

Problémy v souvislosti s prací

6

Finanční výhodnost odchodu

7

Jiné důvody, než které jsou uvedeny v předchozích kódech

8

Jiný

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

245

 

K setrvání dané osoby v práci by přispěla/by bývala přispěla pružnější pracovní doba

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

246

 

K setrvání dané osoby v práci by přispělo/by bývalo přispělo více příležitostí k prohlubování kvalifikace

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

247

 

K setrvání dané osoby v práci by přispěly/by bývaly přispěly lepší zdravotní podmínky a/nebo bezpečnost na pracovišti

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

248/249

 

Věk, ve kterém osoba začala pobírat starobní důchod

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

 

2 číselné znaky

97

Nepobírá žádný starobní důchod, i když na něj má nárok

98

Nemá/ještě nemá nárok na starobní důchod

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

250

 

Osoba pobírá důchod nebo dávky, jiné než starobní dávky nebo podporu v nezaměstnanosti, např. invalidní důchod, nemocenské dávky nebo předčasný starobní důchod

Každý ve věku 50–69 a C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49

1

Ano, invalidní důchod nebo nemocenské dávky

2

Ano, předčasný starobní důchod

3

Ano, jiné dávky jinde neuvedené

4

Ano, kombinaci kódů 1, 2 nebo 3

5

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

251

 

Hlavní finanční důvod pro setrvání v práci

Každý ve věku 50–69 a C24 = 1, 2 a C248/249 < 98

1

Zvýšit si nárok na starobní důchod

2

Zajistit domácnosti dostatečný příjem

3

Žádný finanční důvod

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

252/253

 

Počet let strávených výdělečnou činností (během pracovního života)

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

 

2 číselné znaky

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

254/259

 

Váhový faktor pro modul šetření pracovních sil pro rok 2006 (nepovinné)

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

0000–9999

Sloupce 254–257 obsahují celá čísla

00–99

Sloupce 258–259 obsahují desetinná čísla


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 389/2005

ze dne 8. března 2005,

kterým se stanoví odchylky od nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999, pokud jde o některé cukry používané v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny vyvážených do jiných třetích zemí než do Švýcarska a Lichtenštejnska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 16 a 18 nařízení (ES) č. 2201/96 a nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (2), se vztahují na vývozy některých cukrů používaných v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny.

(2)

Podle čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 2201/96 je v případě rozlišené náhrady náhrada vyplacena, jestliže se prokáže, že produkty dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena. Článek rovněž stanoví, že mohou být stanoveny odchylky od tohoto pravidla, pokud budou vymezeny podmínky, jež jsou schopny poskytnout rovnocenné záruky.

(3)

Článek 3 nařízení (ES) č. 800/1999 stanoví, že nárok na vývozní náhradu vzniká při dovozu do určité třetí země, pokud se na tuto třetí zemi vztahuje rozlišená náhrada. Články 14, 15 a 16 uvedeného nařízení stanoví podmínky pro platbu rozlišené náhrady, zejména doklady, které musejí být předloženy jako důkaz o dodání zboží na místo určení.

(4)

V případě rozlišené náhrady stanoví čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 800/1999, že se část náhrady, která se vypočte pomocí nejnižší sazby náhrady, vyplatí na žádost vývozce, jakmile se prokáže, že produkt opustil celní území Společenství.

(5)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (3), jež byla podepsána v říjnu 2004, je prozatímně použitelná od 1. února 2005 na základě rozhodnutí Rady 2005/45/ES (4) o uzavření a prozatímním používání uvedené dohody.

(6)

Podle rozhodnutí 2005/45/ES není cukr (čísla HS 1701, 1702 a 1703) použitý při výrobě určitého zpracovaného zboží vyváženého do Švýcarska a Lichtenštejnska od 1. února 2005 způsobilý pro vývozní náhrady.

(7)

Dohoda schválená rozhodnutím 2005/45/ES zavádí zvláštní ustanovení o správní spolupráci zaměřené na boj proti nesrovnalostem a podvodům v oblastech týkajících se celních a vývozních náhrad.

(8)

V souvislosti s těmito ustanoveními a s cílem nezpůsobit hospodářským subjektům při obchodu s jinými třetími zeměmi zbytečné náklady je vhodné odchýlit se od nařízení (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999 tehdy, jestliže se v případě rozlišených náhrad požaduje důkaz o dovozu. Pokud pro příslušné země určení nebyly stanoveny vývozní náhrady, je při stanovování nejnižší sazby náhrady rovněž vhodné tuto skutečnost nezohlednit.

(9)

Vzhledem k tomu, že se opatření stanovená v dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, schválené rozhodnutím 2005/45/ES, budou používat od 1. února 2005, mělo by se toto nařízení používat od téhož data.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 2201/96 a článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 není důkaz o splnění dovozních celních formalit podmínkou pro vyplacení náhrady za některé cukry použité v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2201/96 a které jsou uvedeny v tabulkách I a II protokolu 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud rozlišení náhrady je pouze výsledkem toho, že pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko nebyla náhrada stanovena.

Článek 2

Skutečnost, že nebyly stanoveny vývozní náhrady, pokud jde o vývoz některých cukrů použitých v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2201/96 a které jsou uvedeny v tabulkách I a II protokolu 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, do Švýcarska a Lichtenštejnska, se při určení nejnižší sazby náhrady ve smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999 nezohlední.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 19.

(4)  Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17.


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/14


SMĚRNICE KOMISE 2005/23/ES

ze dne 8. března 2005,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2001/25/ES definuje požadavky na minimální úroveň výcviku, způsobilost a strážní službu námořníků sloužících na palubě lodí Společenství. Tyto požadavky jsou založeny na normách stanovených v Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (úmluva STCW) a v Předpisu výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (předpis STCW).

(2)

Úmluva STCW a předpis STCW byly pozměněny usnesením MSC.66(68) a MSC.67(68) Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 1999, usnesením MSC.78(70), které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2003, oběžníkem STCW.6/Circ.3, který nabyl účinku dne 20. května 1998, a oběžníkem STCW.6/Circ.5, který nabyl účinku dne 26. května 2000.

(3)

Nové pravidlo V/3 úmluvy SCTW, které bylo přidáno usnesením MSC.66(68), předepisuje povinné minimální požadavky výcviku a kvalifikace velitelů, důstojníků, členů mužstva a ostatních osob na osobních lodích jiného typu než ro-ro.

(4)

Směrnice 2001/25/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost na moři zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (2),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze I směrnice 2001/25/EHS se kapitola V mění takto:

1.

V odstavci 3 pravidla V/2 se vkládá text, který zní:

„… nebo budou požádáni, aby předložili doklad, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili.“

2.

Na konec kapitoly se doplňuje text, který zní:

„Pravidlo V/3

Povinné minimální požadavky pro výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků, členů posádky a ostatních osob na osobních lodích jiného typu než ro-ro

1.

Pravidlo se vztahuje na velitele, důstojníky, členy posádky a ostatní posádku sloužící na osobních lodích jiného typu než ro-ro zabývajících se mezinárodní plavbou. Správní orgány rozhodnou, zda se tyto požadavky vztahují na posádku sloužící na lodích zabývajících se vnitrostátní plavbou.

2.

Před přidělením palubní služby na palubě osobní lodi musí mít námořníci ukončený výcvik požadovaný v bodech 4 a 8, který odpovídá jejich funkcím, úkolům a odpovědnostem.

3.

Námořníci, pro které je stanoven výcvik v bodech 4, 7 a 8, musí v intervalech nejvýše pěti let vykonat příslušný opakovací výcvik nebo musí předložit doklad o tom, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili.

4.

Posádka určená k tomu, aby pomáhala cestujícím v nouzových situacích na osobních lodích, musí mít ukončený výcvik v řízení velkého množství lidí stanovený v oddíle A-V/3 odst. 1 předpisu STCW.

5.

Velitelé, důstojníci a ostatní posádka, kterým jsou přiděleny specifické úkoly a odpovědnosti na osobních lodích, musí mít ukončený úvodní výcvik stanovený v oddíle A-V/3 odst. 2 předpisu STCW.

6.

Posádka poskytující přímé služby cestujícím v prostorách pro cestující na osobních lodích musí mít ukončený bezpečnostní výcvik stanovený v oddíle A-V/3 odst. 3 předpisu STCW.

7.

Velitelé, první palubní důstojníci a každá osoba, která přímo odpovídá za nastupování a vystupování cestujících, musí mít ukončený schválený výcvik v oblasti bezpečnosti cestujících stanovený v oddíle A-V/3 odst. 4 předpisu STCW.

8.

Velitelé, první palubní důstojníci, první strojní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba, která odpovídá za bezpečnost cestujících v nouzových situacích na osobních lodích, musí mít ukončený schválený výcvik v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí, jak je stanoveno v oddíle A-V/3 odst. 5 předpisu STCW.

9.

Správní orgány zajistí, aby každé osobě, která má kvalifikace vyžadované na základě tohoto pravidla, byl vydán písemný doklad o ukončeném výcviku.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 29. září 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/103/ES (Úř. věst. L 326, 13.12.2003, s. 28).

(2)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 415/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 10).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/16


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. července 2004

o existenci nadměrného schodku na Slovensku

(2005/182/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Slovenska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí; to se týká také členských států, na které se vztahuje výjimka, což je případ všech zemí, které se připojily k Evropské unii dne 1. května 2004.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(3)

Podle článku 104 upravujícího postup při nadměrném schodku musí být existence nadměrného schodku stanovena rozhodnutím a Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 (1), stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(4)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit Radě stanovisko, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise po přezkoumání všech rozhodujících faktorů, k nimž bylo přihlédnuto v její zprávě podle čl. 104 odst. 3, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 došla ve svém stanovisku ze dne 24. června 2004 k závěru, že na Slovensku existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které si dotyčný členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek.

(6)

Celkové zhodnocení vede k následujícím závěrům: celkový schodek veřejných financí na Slovensku dosáhl v roce 2003 3,6 % HDP, což je nad úrovní referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou. Překročení schodku veřejných financí přes referenční hodnotu nevyplývá z neobvyklé události, kterou slovenské orgány nemohly nikterak ovlivnit, ani není důsledkem prudkého hospodářského propadu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu. Celkový schodek veřejných financí zůstane pravděpodobně i v roce 2004 nad úrovní 3 % HDP. Zejména podle jarní předpovědi Komise na rok 2004 dosáhne schodek v roce 2004 výše 4,1 % HDP, zatímco v konvergenčním programu Slovenska se očekává schodek ve výši 4,0 % HDP. Poměr zadlužení, který dosahoval v roce 2003 výše 42,8 %, zůstane v roce 2004 pravděpodobně pod referenční hodnotou 60 % HDP stanovenou Smlouvou,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že na Slovensku existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Slovensku.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/18


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. července 2004

o existenci nadměrného schodku v Polsku

(2005/183/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Polska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí; to se týká také členských států, na které se vztahuje výjimka, což je případ všech zemí, které se připojily k Evropské unii dne 1. května 2004.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(3)

Podle článku 104 upravujícího postup při nadměrném schodku musí být existence nadměrného schodku stanovena rozhodnutím a Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1), stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(4)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit Radě stanovisko, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise po přezkoumání všech rozhodujících faktorů, k nimž bylo přihlédnuto v její zprávě podle čl. 104 odst. 3, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 došla ve svém stanovisku ze dne 24. června 2004 k závěru, že v Polsku existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které si dotyčný členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek.

(6)

Celkové zhodnocení vede k následujícím závěrům: celkový schodek veřejných financí v Polsku dosáhl v roce 2003 4,1 % HDP, což je nad úrovní referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou. Překročení schodku veřejných financí přes referenční hodnotu nevyplývá z neobvyklé události, kterou polské orgány nemohly nikterak ovlivnit, ani není důsledkem prudkého hospodářského propadu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu. Celkový schodek veřejných financí zůstane pravděpodobně i v roce 2004 nad úrovní 3 % HDP. Zejména podle jarní předpovědi Komise na rok 2004 dosáhne schodek v roce 2004 výše 6,0 % HDP, zatímco v konvergenčním programu Polska se očekává schodek ve výši 5,7 % HDP. Poměr zadlužení, který dosahoval v roce 2003 výše 45,4 %, zůstane v roce 2004 pravděpodobně pod referenční hodnotou 60 % HDP stanovenou Smlouvou. Čísla o schodku a zadlužení by se měla upravit směrem nahoru, pokud jsou otevřené penzijní fondy vyloučeny ze sektoru veřejných financí podle rozhodnutí EUROSTATu o klasifikaci financovaných důchodových systémů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že v Polsku existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. července 2004

o existenci nadměrného schodku na Kypru

(2005/184/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Kypru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí; to se týká také členských států, na které se vztahuje výjimka, což je případ všech zemí, které se připojily k Evropské unii dne 1. května 2004.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(3)

Podle článku 104 upravujícího postup při nadměrném schodku musí být existence nadměrného schodku stanovena rozhodnutím a Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1), stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(4)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit Radě stanovisko, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise po přezkoumání všech rozhodujících faktorů, k nimž bylo přihlédnuto v její zprávě podle čl. 104 odst. 3, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 došla ve svém stanovisku ze dne 24. června 2004 k závěru, že na Kypru existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které si dotyčný členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek.

(6)

Celkové zhodnocení vede k následujícím závěrům: celkový schodek veřejných financí na Kypru dosáhl v roce 2003 6,3 % HDP, což je nad úrovní referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou. Překročení schodku veřejných financí přes referenční hodnotu nevyplývá z neobvyklé události, kterou kyperské orgány nemohly nikterak ovlivnit, ani není důsledkem prudkého hospodářského propadu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu. Celkový schodek veřejných financí zůstane pravděpodobně i v roce 2004 nad úrovní 3 % HDP. Zejména podle jarní předpovědi Komise na rok 2004 dosáhne schodek v roce 2004 výše 4,6 % HDP, zatímco v konvergenčním programu Kypru se očekává schodek ve výši 5,2 % HDP. Poměr zadlužení, který dosahoval v roce 2003 výše 72,2 %, zůstane v roce 2004 pravděpodobně odchylný od referenční hodnoty 60 % HDP stanovené Smlouvou,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že na Kypru existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je adresováno Kyperské republice.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/20


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. července 2004

o existenci nadměrného schodku v České republice

(2005/185/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky České republiky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí; to se týká také členských států, na které se vztahuje výjimka, což je případ všech zemí, které se připojily k Evropské unii dne 1. května 2004.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(3)

Podle článku 104 upravujícího postup při nadměrném schodku musí být existence nadměrného schodku stanovena rozhodnutím a Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1), stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(4)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit Radě stanovisko, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise po přezkoumání všech rozhodujících faktorů, k nimž bylo přihlédnuto v její zprávě podle čl. 104 odst. 3, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 došla ve svém stanovisku ze dne 24. června 2004 k závěru, že v České republice existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které si dotyčný členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek.

(6)

Celkové zhodnocení vede k následujícím závěrům: celkový schodek veřejných financí v České republice dosáhl v roce 2003 12,9 % HDP (5,9 % HDP bez významné jednorázové operace týkající se udělených státních záruk), což je nad úrovní referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou. Překročení schodku veřejných financí přes referenční hodnotu nevyplývá z neobvyklé události, kterou české orgány nemohly nikterak ovlivnit, ani není důsledkem prudkého hospodářského propadu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu. Celkový schodek veřejných financí zůstane pravděpodobně i v roce 2004 nad úrovní 3 % HDP. Zejména podle jarní předpovědi Komise na rok 2004 dosáhne schodek v roce 2004 výše 5,9 % HDP, zatímco v konvergenčním programu České republiky se očekává schodek ve výši 5,3 % HDP. Poměr zadlužení, který dosahoval v roce 2003 výše 37,6 %, zůstane v roce 2004 pravděpodobně pod referenční hodnotou 60 % HDP stanovenou Smlouvou,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že v České republice existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/21


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. července 2004

o existenci nadměrného schodku na Maltě

(2005/186/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Malty,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí; to se týká také členských států, na které se vztahuje výjimka, což je případ všech zemí, které se připojily k Evropské unii dne 1. května 2004.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(3)

Podle článku 104 upravujícího postup při nadměrném schodku musí být existence nadměrného schodku stanovena rozhodnutím a Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1), stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(4)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit Radě stanovisko, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise po přezkoumání všech rozhodujících faktorů, k nimž bylo přihlédnuto v její zprávě podle čl. 104 odst. 3, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 došla ve svém stanovisku ze dne 24. června 2004 k závěru, že na Maltě existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které si dotyčný členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek.

(6)

Celkové zhodnocení vede k následujícím závěrům: celkový schodek veřejných financí na Maltě v roce 2003 dosáhl 9,7 % HDP (z toho 3,2 % HDP bylo v důsledku jednorázových operací), což je nad úrovní referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou. Překročení schodku veřejných financí přes referenční hodnotu nevyplývá z neobvyklé události, kterou maltské orgány nemohly nikterak ovlivnit, ani není důsledkem prudkého hospodářského propadu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu. Celkový schodek veřejných financí zůstane i v roce 2004 nad úrovní 3 % HDP. Zejména podle jarní předpovědi Komise na rok 2004 dosáhne schodek v roce 2004 výše 5,9 % HDP, zatímco v konvergenčním programu Malty se očekává schodek ve výši 5,2 % HDP. Poměr zadlužení, který dosahoval v roce 2003 výše 72,0 %, zůstane v roce 2004 pravděpodobně odchylný od referenční hodnoty 60 % HDP stanovené Smlouvou,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že na Maltě existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Maltské republice.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


Komise

9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/22


DOPORUČENÍ KOMISE (ES)

ze dne 2. března 2005

o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro rok 2005 dle směrnice Rady 95/53/ES

(Text s významem pro EHP)

(2005/187/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat (1), a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2004 členské státy poukázaly na některé otázky, na které by se měl zaměřit koordinovaný program kontrol, jenž má být prováděn v roce 2005.

(2)

Ačkoli směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (2) stanoví maximální obsahy aflatoxinu B1 v krmivech, pro ostatní mykotoxiny, jako je např. ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol a fumonisiny, neexistují žádné předpisy Společenství. Údaje užitečné pro vyhodnocení situace za účelem vývoje právních předpisů by mohl poskytnout sběr informací o výskytu těchto mykotoxinů prostřednictvím náhodného odběru vzorků. Některé krmné suroviny, jako např. obiloviny a olejnatá semena, jsou navíc v důsledku podmínek sklizně, skladování a přepravy obzvláště vystaveny kontaminaci mykotoxiny. Jelikož se koncentrace mykotoxinů rok od roku liší, je vhodné pro všechny uvedené mykotoxiny sbírat údaje za více po sobě jdoucích let.

(3)

Antibiotika mohou být s výjimkou kokcidiostatik a histomonostatik uváděna na trh a používána jako doplňkové látky v krmivech pouze do 31. prosince 2005. Předcházející kontroly výskytu antibiotik a kokcidiostatik v některých krmivech, v nichž některé z těchto látek nejsou povoleny, ukazují, že k porušování tohoto zákazu stále dochází. Četnost takových zjištění a citlivost dané záležitosti opravňují k pokračování v provádění kontrol.

(4)

Je důležité zajistit, aby byla účinně prosazována omezení týkající se použití krmných surovin živočišného původu v krmivech stanovená příslušnými právními předpisy Společenství.

(5)

Je vhodné zajistit, aby hodnoty stopových prvků mědi a zinku v krmných směsích pro prasata nepřekračovaly maximální obsah stanovený nařízením (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (3).

(6)

Opatření tohoto doporučení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

DOPORUČUJE:

1.

Doporučuje se, aby členské státy v průběhu roku prováděly koordinovaný program kontrol, jehož cílem je prověřit:

a)

koncentrace mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu a fumonisinů) v krmivech, s uvedením metody analýzy; metoda odběru vzorků by měla zahrnovat jak náhodný, tak cílený odběr vzorků; v případě cíleného odběru vzorků by vzorky měly být krmné suroviny, u nichž existuje podezření na vyšší koncentrace mykotoxinů, tj. např. obilná zrna, olejnatá semena, olejnaté plody, produkty a vedlejší produkty z nich a krmné suroviny skladované po dlouhou dobu či přepravované po moři na velké vzdálenosti; v případě aflatoxinu B1 by zvláštní pozornost měla rovněž být věnována krmným směsím pro zvířata chovaná na mléko kromě skotu chovaného na mléko; výsledky kontrol by měly být oznámeny prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I;

b)

antibiotika, kokcidiostatika a/nebo histomonostatika, ať již povolené, či nepovolené jako doplňkové látky v krmivech pro určité živočišné druhy a kategorie, jež se často vyskytují v nemedikovaných premixech a krmných směsích, v nichž tyto látky nejsou povoleny; kontroly by se měly zaměřit na takové léčebné látky v premixech a krmných směsích, u kterých dle příslušného orgánu existuje větší pravděpodobnost zjištění nesrovnalostí; výsledky těchto kontrol by měly být oznámeny prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze II;

c)

realizaci omezení výroby a používání krmných surovin živočišného původu v souladu s přílohou III;

d)

hodnoty mědi a zinku v krmných směsích pro prasata v souladu s přílohou IV.

2.

Doporučuje se, aby členské státy zahrnuly výsledky koordinovaného programu kontrol stanoveného v odstavci 1 do zvláštní kapitoly výroční zprávy o kontrolních činnostech, kterou mají dle čl. 22 odst. 2 směrnice 95/53/ES a v souladu s nejnovější verzí harmonizovaného formuláře pro zprávu předložit do 1. dubna 2006.

V Bruselu dne 2. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 265, 8.11.1995, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES (Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/100/ES (Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 33).

(3)  Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 11. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2112/2003 (Úř. věst. L 317, 2.12.2003, s. 22).


PŘÍLOHA I

Koncentrace některých mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu, fumonisinů) v krmivech

Jednotlivé výsledky všech kontrolovaných vzorků; formulář pro zprávy uvedený v odst. 1 písm. a)

Krmiva

Odběr vzorků (náhodný či cílený)

Druh a koncentrace mykotoxinů (μg/kg ve vztahu ke krmivu s obsahem vlhkosti 12 %)

Druh

Země původu

Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

Deoxynivalenol

Fumonisiny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušný orgán by měl rovněž uvést:

opatření přijatá v případě, že byly překročeny maximální hodnoty pro aflatoxin B1,

použité metody analýzy,

meze detekce.


(1)  Koncentrace fumonisinů zahrnuje celkovou koncentraci fumonisinů B1, B2 a B3.


PŘÍLOHA II

Výskyt některých léčebných látek, jež nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech

Některá antibiotika, kokcidiostatika a jiné léčebné látky se jako doplňkové látky mohou na základě právních předpisů vyskytovat v premixech a krmných směsích pro určité živočišné druhy a kategorie, pokud splňují požadavky článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1).

Výskyt nepovolených léčebných látek v krmivech představuje porušení právních předpisů.

Léčebné látky, jež mají být kontrolovány, by měly být vybrány z těchto látek:

1.

Léčebné látky povolené jako doplňkové látky v krmivech pouze pro určité živočišné druhy nebo kategorie:

 

avilamycin

 

decoquinát

 

diclazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginon hydrobromid

 

lasalocid sodný A

 

maduramicin amonium alfa

 

monensin sodný

 

narasin

 

narasin – nikarbazin

 

robenidin hydrochlorid

 

salinomycin sodný

 

semduramicin sodný

2.

Léčebné látky, které již nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech:

 

amprolium

 

amprolium/ethopabát

 

arprinocid

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

meticlorpindol

 

meticlorpindol/methylbenzochát

 

nicarbazin

 

nifursol

 

olachindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetracykliny

 

tylosinfosfát

 

virginiamycin

 

zinkbacitracin

 

ostatní antimikrobiální látky

3.

Léčebné látky, které nikdy nebyly povoleny jako doplňkové látky v krmivech:

 

ostatní látky

Jednotlivé výsledky všech vzorků, které nesplňují dané požadavky; formulář pro zprávy uvedený v odst. 1 písm. b)

Druh krmiva (živočišný druh a kategorie)

Zjištěná látka

Zjištěná hodnota

Důvod porušení právních předpisů (2)

Přijaté opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušný orgán by měl rovněž uvést:

celkový počet zkoumaných vzorků,

názvy látek, které byly předmětem šetření,

použité metody analýzy,

meze detekce.


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Důvod výskytu nepovolené látky v krmivu dle závěrů šetření provedeného příslušným orgánem.


PŘÍLOHA III

Omezení výroby a používání krmných surovin živočišného původu

Aniž jsou dotčeny články 3 až 13 a článek 15 směrnice 95/53/ES, měly by členské státy v průběhu roku 2005 provádět koordinovaný program kontrol s cílem stanovit, zda byla dodržena omezení týkající se výroby a používání krmných surovin živočišného původu.

Členské státy by zejména měly provést zvláštní program kontrol založený na cílených kontrolách, aby zajistily, že je účinně uplatňován zákaz krmení některých zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami, jak stanoví příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1). V souladu s článkem 4 směrnice 95/53/ES by uvedený kontrolní program měl vycházet ze strategie zohledňující míru rizika a měl by se vztahovat na všechna stadia výroby a veškeré druhy objektů, kde se krmivo vyrábí, manipuluje se s ním a kde se podává zvířatům. Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost vymezení kritérií, která mohou souviset s nějakým rizikem. Váhový koeficient přisouzený každému kritériu by měl být úměrný tomuto riziku. Četnost kontrol a počet vzorků analyzovaných v daném objektu by měly být ve vztahu k souhrnu váhových koeficientů přidělených tomuto objektu.

Při navrhování programu kontrol by měly být vzaty v úvahu tyto orientačně uvedené objekty a kritéria:

Objekty

Kritéria

Váhový koeficient

Výrobny krmiv

Výrobny krmiv vyrábějící krmné směsi pro přežvýkavce i nepřežvýkavce, které na základě udělené výjimky obsahují zpracované živočišné bílkoviny

Výrobny krmiv, ve kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

Výrobny krmiv s velkým množstvím dovezených krmiv s vysokým obsahem bílkovin, jako je např. rybí moučka, sojový šrot, kukuřičný lepek a bílkovinné koncentráty

Výrobny krmiv s velkým objemem výroby krmných směsí

Riziko křížové kontaminace v důsledku vnitřních provozních postupů (účel používání sil, kontrola účinného oddělování výrobních linek, kontrola přísad, vlastní laboratoř, postupy pro odběr vzorků)

 

Stanoviště hraniční kontroly a ostatní místa vstupu do Společenství

Velký/malý podíl dovozů krmiv

Krmiva s vysokým obsahem bílkovin

 

Zemědělské podniky

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu, které na základě udělené výjimky používají zpracované živočišné bílkoviny

Zemědělské podniky s chovem přežvýkavců a jiných živočišných druhů (riziko zkříženého krmení)

Zemědělské podniky, které nakupují volně ložené krmivo

 

Dodavatelé

Sklady a místa přechodného uskladnění krmiva s vysokým obsahem bílkovin

Prodej velkého objemu volně loženého krmiva

Dodavatelé krmných směsí vyrobených v zahraničí

 

Pojízdné výrobny krmných směsí

Výrobny krmných směsí pro přežvýkavce i nepřežvýkavce

Výrobny krmných směsí, ve kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

Výrobny krmných směsí používající jako přísady krmiva s vysokým obsahem bílkovin

Výrobny krmných směsí s velkým objemem výroby krmiv

Zásobování velkého počtu hospodářství včetně hospodářství s chovem přežvýkavců

 

Přepravní prostředky

Vozidla používaná pro přepravu zpracovaných živočišných bílkovin a krmiv

Vozidla, u kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

 

Jako alternativu těchto orientačně uvedených objektů a kritérií mohou členské státy Komisi do 31. března 2005 předložit svůj vlastní systém posuzování rizik.

Odběr vzorků by se měl zaměřit na šarže nebo případy, kdy je nejvíce pravděpodobné, že by mohlo dojít ke křížové kontaminaci zakázanými zpracovanými bílkovinami (první šarže následující po přepravě krmiv obsahujících živočišné bílkoviny v této šarži zakázané, technické problémy či změny týkající se výrobních linek, změny ve skladovacích zásobnících nebo silech pro volně ložený materiál).

V roce 2005 by se členské státy měly zaměřit na analýzu cukrové pulpy a dovážených krmných surovin.

V každém členském státě by mělo ročně být provedeno minimálně 10 kontrol na 100 000 tun vyrobených krmných směsí. V každém členském státě by mělo ročně být úředně odebráno minimálně 20 vzorků na 100 000 tun vyrobených krmných směsí. Do doby, než budou schváleny alternativní metody, by se pro analýzu vzorků měla použít metoda mikroskopické identifikace a hodnocení uvedená ve směrnici Komise 2003/126/ES o analytické metodě identifikace složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv (2). Jakýkoli výskyt zakázaných složek živočišného původu v krmivech by se měl považovat za porušení zákazu použití v krmivech.

Výsledky programů kontrol by Komisi měly být oznámeny v níže uvedených formátech.

Shrnutí kontrol týkajících se omezení krmení krmivem živočišného původu (krmení zakázanými zpracovanými živočišnými bílkovinami)

A.   Zdokumentované kontroly

Stadium

Počet kontrol včetně kontrol výskytu zpracovaných živočišných bílkovin

Počet porušení právních předpisů stanovený spíše na základě kontrol dokumentace než na základě laboratorních zkoušek

Dovoz krmných surovin

 

 

Skladování krmných surovin

 

 

Výrobny krmiv

 

 

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu/pojízdné výrobny krmných směsí

 

 

Zprostředkovatelé krmiv

 

 

Přepravní prostředky

 

 

Hospodářství s chovem nepřežvýkavců

 

 

Hospodářství s chovem přežvýkavců

 

 

Ostatní: …………………….

 

 


B.   Odběr vzorků a testování krmných surovin a krmných směsí, pokud jde o výskyt zpracovaných živočišných bílkovin

Objekty

Počet úředně odebraných vzorků testovaných na výskyt zpracovaných živočišných bílkovin

Počet nevyhovujících vzorků

Výskyt zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících ze suchozemských živočichů

Výskyt zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z ryb

Krmné suroviny

Krmné směsi

Krmné suroviny

Krmné směsi

Krmné suroviny

Krmné směsi

pro přežvýkavce

pro nepřežvýkavce

pro přežvýkavce

pro nepřežvýkavce

pro přežvýkavce

pro nepřežvýkavce

Při dovozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobny krmiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprostředkovatelé/skladování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepravní prostředky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu/pojízdné výrobny krmných směsí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V objektu zemědělského podniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Shrnutí zakázaných živočišných bílkovin zjištěných ve vzorcích krmiv určených pro přežvýkavce

 

Měsíc odběru vzorků

Druh, stupeň a původ kontaminace

Uplatněné sankce (či jiná opatření)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 214/2005 (Úř. věst. L 37, 10.2.2005, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 78.


PŘÍLOHA IV

Jednotlivé výsledky veškerých vzorků (vyhovujících i nevyhovujících), pokud jde o obsah mědi a zinku v krmných směsích pro prasata

Druh krmné směsi (kategorie zvířat)

Stopový prvek (měď či zinek)

Zjištěná hodnota (mg/kg kompletního krmiva)

Důvod překročení maximálního obsahu (1)

Přijaté opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dle závěrů šetření provedeného příslušným orgánem.


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. července 2004,

kterým se prohlašuje, že spojení je slučitelné se společným trhem a Dohodou o EHP

(Případ č. COMP/M.3333 – SONY/BMG)

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2004) 2815)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/188/ES)

Dne 19. července 2004 Komise přijala rozhodnutí v případu spojení podle nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků (1) a zejména podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení. Nedůvěrná verze plného znění rozhodnutí je k dispozici v závazných jazycích jednotlivých případů a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Dne 9. ledna 2004 Komise obdržela oznámení podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 (dále jen „nařízení o spojování“) o transakci, ve které společnost Bertelsmann AG (dále jen „Bertelsmann“) a společnost Sony Corporation of America, která patří do skupiny Sony (dále jen „Sony“) spojují svoji činnost v oblasti globálních hudebních nahrávek (s výjimkou aktivit společnosti Sony v Japonsku) do společného podniku. Tento společný podnik bude provozován pod názvem Sony BMG a jeho náplní bude objevování a rozvoj nových umělců (tak zvané A&R (2)) a následný marketing a prodej hudebních nahrávek. Společnost Sony BMG se nezúčastní souvisejících činností jako je vydávání hudby, výroba a distribuce.

(2)

Bertelsmann je mezinárodní mediální společnost s aktivitami po celém světě v oblasti nahrávání a vydávání hudby, televizního a rozhlasového vysílání, vydávání knih a časopisů, tiskových služeb, hudebních a knižních klubů. Společnost Bertelsmann je činná v oblasti hudebních nahrávek prostřednictvím své plně vlastněné dceřinné společnosti Bertelsmann Music Group, „BMG“. Mezi značky nahrávek společnosti BMG patří Arista Records, Jive Records, Zomba a RCA.

(3)

Společnost Sony je globálně činná v oblasti hudebních nahrávek a jejich vydávání, průmyslové a spotřební elektroniky a zábavy. Ve světě hudebních nahrávek působí prostřednictvím společnosti Sony Music Entertainment. Mezi značky společnosti Sony patří Columbia Records Group, Epic Records Group a Sony Classical.

(4)

Poradní výbor pro kontrolu spojování podniků na svém 127 zasedání dne 9. července 2004 vydal kladné stanovisko k návrhu rozhodnutí, kterým se poskytuje řešení předložené Komisí.

(5)

Úředník pro slyšení ve zprávě ze dne 5. července 2004 vyjádřil názor, že bylo respektováno právo stran na slyšení.

I.   RELEVANTNÍ TRHY

Hudební nahrávky

(6)

Komise zjistila, že relevantní trh pro hudební nahrávky (včetně „A&R“ a propagace, prodeje a marketingu hudebních nahrávek) je možné dále rozdělit na různé trhy podle žánrů (jako například mezinárodní pop, místní pop, vážná hudba) nebo podle kompilací. Pro účely tohoto případu je nicméně možné ponechat otevřené, zda výše uvedené žánry nebo kategorie tvoří oddělené trhy, protože spojení těchto podniků by nevedlo k vytvoření nebo posílení dominantního postavení podle žádné ze zvažovaných definic trhů.

(7)

Šetření trhu potvrdilo existenci mnoha faktorů (například A&R, tvorba cen, prodej a marketing především probíhají na vnitrostátní úrovni, silná poptávka po místním repertoáru a omezená mezinárodní účast nezávislých nahrávacích společností) pro relevantní geografické trhy pro hudební nahrávky, které jsou považovány za vnitrostátní.

Hudba on-line

(8)

Na základě svých zjištění během šetření trhu má Komise za to, že hudba on-line není součástí trhu pro fyzické hudební nahrávky, zejména díky rozdílům ve výrobcích a jejich distribuci. Komise určila dva rozdílné trhy pro hudbu on-line: i) velkoobchodní trh s licencemi na hudbu on-line a ii) maloobchodní trh pro distribuci hudby on-line.

(9)

Pro účely tohoto případu má Komise za to, že jak velkoobchodní trh s licencemi na hudbu on-line, tak i maloobchodní trh pro distribuci hudby on-line mají vnitrostátní oblast působnosti. Toto se v budoucnosti může změnit v závislosti na dalším přeshraničním vývoji v obchodování s licencemi na on-line hudbu a distribuci hudby.

Vydávání hudby

(10)

Na základě úvah z pohledu poptávky i nabídky Komise zjistila náznaky existence oddělených trhů pro vydávání hudby podle využívání různých kategorií práv (to je mechanická, interpretace, synchronizace, tisk a ostatní práva). Přesná oblast působnosti relevantního trhu může být nicméně ponechána otevřená, protože hodnocení hospodářské soutěže je stejné pro kteroukoli z uvažovaných definic trhu.

(11)

Šetření trhu potvrdilo, že geografická oblast působnosti je v zásadě vnitrostátní, i přes některé přeshraniční prvky s ohledem na to, že práva na mechanickou část a interpretaci jsou obecně vybírána na vnitrostátních základech. Pro účely tohoto případu může být přesná oblast působnosti relevantního geografického trhu ponechána otevřená, protože hodnocení hospodářské soutěže je stejné pro kteroukoli z uvažovaných definic trhu.

II.   HODNOCENÍ

A.   Možné posílení společného dominantního postavení na trzích s hudebními nahrávkami

Úvod

(12)

Šetření Komise neposkytlo dostatečně závažné důvody pro existenci společného dominantního postavení „velké pětky“ (Sony, BMG, Universal, EMI a Warner) na trzích s hudebními nahrávkami.

(13)

Na základě precedenčního práva evropských soudů, zejména na základě rozsudku ve věci Airtours, je předpokladem pro existenci společného dominantního postavení mezi účastníky trhu toto: i) společné chápání podmínek koordinace; ii) schopnost sledovat, zda jsou tyto podmínky dodržovány; iii) existence odrazujícího mechanismu v případě odchýlení od těchto podmínek a iv) třetí strany (skuteční a potenciální konkurenti, zákazníci) nejsou schopné účinně ohrozit výhody očekávané od koordinace.

(14)

Při hodnocení, zda existuje společné dominantní postavení na trhu s hudebními nahrávkami mezi velkou pětkou Komise provedla analýzu, zda je možné stanovit koordinovanou cenovou politiku pětky během posledních tří až čtyř roků v členských státech Evropského hospodářského prostoru.

(15)

Pro tento účel Komise prošetřila vývoj velkoobchodních cen velké pětky pro velkoobchodníky a maloobchodníky v každém členském státě v období od roku 1998 do roku 2003. Analýza Komise se zejména soustředila na vývoj průměrných čistých velkoobchodních cen, PPD (vyhlášené ceny pro dealery), hrubé a čisté cenové poměry, fakturační slevy a retrospektivní slevy.

(16)

Pro hodnocení možné koordinace velkoobchodních cen pětky Komise provedla analýzu paralelismu vývoje (inflační-upravené) průměrných čistých cen pro nejprodávanějších 100 alb každé ze společností velké pětky v pěti největších členských státech (toto se považuje za reprezentativní vzorek, protože 100 nejprodávanějších alb představuje přibližně 70–80 % příslušného prodeje hudby velké pětky). Zadruhé Komise prověřila, zda bylo možné dosáhnout cenové koordinace pomocí ceníkových cen (PPD) jako opěrných bodů. Zatřetí Komise provedla analýzu, zda slevy různých členů pětky byly vyrovnané a dostatečně průhledné, aby umožnily účinné sledování konkurenčního chování.

Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Velká Británie

(17)

Komise na základě čistých průměrných cen odhalila určitý paralelismus a relativně podobný vývoj cen velké pětky na pěti největších trzích, kterými jsou Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Velká Británie. Tato pozorování nicméně nejsou dostatečná pro přijetí závěru, že v minulosti docházelo ke koordinaci cen.

(18)

Z tohoto důvodu Komise dále prošetřila, zda byly další prvky, jmenovitě ceníkové ceny a slevy, vyrovnané a dostatečně průhledné, aby poskytly dostatečný důkaz o koordinaci.

(19)

Komise zjistila některé náznaky, že PPD mohly být používány jako opěrný bod pro vyrovnávání ceníkových cen členů velké pětky ve všech velkých členských státech. Co se týče slev, šetření ukázalo, že úroveň slev se v určité míře lišila mezi jednotlivými společnostmi pětky a že některé typy slev nebyly dostatečně průhledné, aby vedly ke stávajícímu tajnému dorozumění.

(20)

Kromě toho Komise provedla analýzu, zda lze trhy s hudebními nahrávkami charakterizovat prvky podporujícími společné dominantní postavení, zejména s ohledem na homogenitu výrobku, průhlednost trhu a mechanismus odplaty.

(21)

Co se týče homogenity výrobku Komise zjistila, že obsah jednotlivých alb je rozlišný, ale také že tvorba cen a marketing jsou do určité míry normalizované. Nesourodost obsahu má nicméně určité dopady na tvorbu cen a snižuje průhlednost na trhu a činí tiché dohody obtížnějšími, protože to vyžaduje sledování na úrovni jednotlivých alb.

(22)

Co se týče průhlednosti, Komise zjistila, že vydávání týdenních žebříčků, stabilita společné zákaznické základny a sledování maloobchodního trhu velké pětky pomocí týdenních zpráv zvyšuje průhlednost trhu a usnadňuje sledování koordinované politiky. Nicméně šetření také ukázalo, že sledování slevových kampaní vyžaduje sledování na úrovni jednotlivých alb, což snižuje průhlednost na trhu a činí tiché dohody obtížnějšími. Na druhou stranu Komise nenašla dostatečné důvody, že velká pětka v minulosti překonala tento nedostatek průhlednosti.

(23)

Co se týče odplaty, Komise prozkoumala, zda může velká pětka nějakým způsobem trestat „podvádějícího“ člena velké pětky, zejména (dočasným) návratem ke konkurenčnímu chování nebo vyřazením odchylující se společnosti z kompilace společných podniků a opatření. Nicméně, Komise neshledala dostatečné důkazy, že takovýto mechanismus odplaty byl v minulosti aplikován nebo používán jako hrozba.

Nizozemí, Švédsko, Irsko, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Řecko

(24)

V menších členských státech Komise rovněž zjistila značnou míru paralelismu mezi PPD velké pětky, které by v zásadě mohly být použity jako opěrné body velké pětky pro vyrovnání cen. Nicméně, šetření odhalilo také v menších členských státech některé rozdíly v úrovni slev a nedostatek průhlednosti s ohledem na některé slevy.

(25)

Úvahy Komise co se týče homogenity výrobku, průhlednosti trhu a možnosti odplaty, jak jsou specifikovány výše pro velké členské státy, platí také pro menší členské státy.

Závěr

(26)

Komise má za to, že neshledala dostatečný důkaz pro existenci společného dominantního postavení pěti největších hudebních společností na trzích s hudebními nahrávkami v žádném členském státě Evropského hospodářského prostoru.

B.   Možné vytvoření společného dominantního postavení na trzích s hudebními nahrávkami

(27)

Komise také zvážila, zda by spojení vedla k vytvoření společného dominantního postavení velkých hudebních společností v jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru. Nicméně, ve světle výše uvedených poznámek, zejména co se týče průhlednosti trhu, různorodosti obsahu výrobku a možnosti odplaty má Komise za to, že dopad snížení počtu velkých hudebních společností z pěti na čtyři po provedení spojení by nebyl dostatečně velký, aby vedl k vytvoření společného dominantního postavení velkých hudebních společností na trzích s hudebními nahrávkami.

C.   Možné vytvoření samostatného dominantního postavení na trzích s hudebními nahrávkami

(28)

Třetí strany vyjádřily obavu, že společný podnik by dosáhl samostatného dominantního postavení na trzích s hudebními nahrávkami, v důsledku vertikálního vztahu společného podniku k mediálním zájmům společnosti Bertelsmann. Byl vznesen argument, že společnost Bertelsmann by mohla využít svého postavení v televizních a rozhlasových stanicích k omezování konkurentů a upřednostňování společnosti Sony BMG, zejména poskytováním preferenčních sazeb nebo zacházení nebo omezováním konkurentů v propagaci jejich umělců prostřednictvím těchto kanálů.

(29)

Komise došla k závěru, že není pravděpodobné, že by společný podnik dosáhl samostatného dominantního postavení na trzích s hudebními nahrávkami v Německu, Holandsku, Belgii, Lucembursku a ve Francii, kde je společnost Bertelsmann činná v televizní společnosti RTL TV a rozhlasových stanicích. Výhody vyplývající z vertikální integrace v mediální skupině Bertelsmann (např. prostřednictvím soutěže Pop Idol, která podle průmyslových odborníků již překonala svůj vrchol) jsou již obsažené v podílu BMG na trhu v roce 2003. Na základě těchto podílů na trhu navrhovaný společný podnik nedosahuje úrovně samostatného dominantního postavení. Kromě toho Komise neshledala žádné důkazy, že toto by byla zisková strategie pro společnost Bertelsmann, kdyby omezovala své konkurenty v přístupu na své televizní kanály a rozhlasové stanice.

D.   Možné dominantní postavení na velkoobchodním trhu s licencemi na hudbu on-line

(30)

Komise poznamenává, že trh pro legální hudbu on-line je nyní v plenkách, protože většina internetových stránek pro hudbu on-line teprve nedávno zahájila svoji činnost v Evropském hospodářském prostoru. Z tohoto důvodu je obtížné s konečnou platností stanovit závěr o tržním postavení velkých hudebních společností, zejména v souvislosti s mezinárodními trhy. Kromě toho se zdá, že informace o písních, které jsou v současné době stahovány nebo využívány neposkytují jasný obraz o postavení různých účastníků trhu a k dispozici nejsou žádné veřejné průmyslové údaje. Nicméně na základě informací, které Komise obdržela, je možné dojít k závěru, že postavení velkých hudebních společností na trhu s velkoobchodními licencemi na hudbu on-line se zdá být ve velké míře podobné jejich postavení na trzích s hudebními nahrávkami.

(31)

S ohledem na vznikající stav těchto trhů a rozdíly v tvorbě cen a podmínek současných dohod Komise došla k závěru, že nebyly shledány dostatečné důkazy pro existenci dominantního postavení velkých společností na vnitrostátních trzích s licencemi na hudbu on-line, ani že by spojení podniků vedlo k vytvoření společného dominantního postavení na těchto trzích.

E.   Možné samostatné dominantní postavení na trzích pro distribuci hudby on-line

(32)

Třetí strany vyjádřily obavy, že v důsledku této transakce by společnost Sony mohla získat samostatné dominantní postavení na vnitrostátních trzích pro distribuci hudby on-line prostřednictvím její služby pro stahování hudby Sony Connect. Bylo namítáno, že společnost Sony by mohla využít kontrolu společného podniku k omezování konkurentů na downstreamovém trhu pro distribuci hudby on-line, zejména odmítáním přístupu pro konkurenční on-line platformy do knihovny společného podniku nebo zavedením diskriminujícího chování proti jejím konkurentům, např. prostřednictvím pravidel používání, doby vydávání nových písní a formátu hudby.

(33)

Komise má za to, že služba Sony Connect je teprve ve fázi svého zrodu v Evropě po té, co byla zahájena ve Spojených státech v květnu 2004. Z tohoto důvodu dosud nemá žádný podíl na trhu. Kromě toho také ostatní hráči již získali určité postavení na tomto trhu (např. OD2) a další hráči nedávno na trh vstoupili nebo ohlásili, že tak brzy učiní. Navíc omezováním konkurentů by navrhovanému společnému podniku Sony BMG unikaly značné výnosy z prodeje licencí za hudbu prodávanou konkurenty a proto Komise pochybuje, že by takováto strategie byla zisková.

F.   Možné přesahující dopady na vydávání hudby

(34)

Třetí strany vyjádřily obavy, že vytvoření společného podniku by mělo vliv na konkurenční chování stran na úzce souvisejících trzích s vydáváním hudby.

(35)

Komise má za to, že jakákoli koordinace se může uskutečnit pouze v poměrně omezeném rozsahu, protože správa autorských práv je prováděna především spolky pro vybírání poplatků (alespoň pro důležitá mechanická a interpretační práva). Spolky pro vybírání poplatků na základě běžných právních předpisů poskytují licence podle nediskriminujících podmínek a dohadují autorské honoráře s vydavateli, autory a skladateli. Narozdíl od obav některých třetích stran má Komise za to, že spojení podniků by nevedlo k obcházení spolků pro vybírání poplatků velkými hudebními společnostmi, protože pro takovouto strategii neexistují dostatečné konkrétní důkazy.

III.   ZÁVĚR

(36)

Rozhodnutí uvádí závěr, že navrhované spojení podniků nevytváří nebo neposiluje samostatné nebo společné dominantní postavení na vnitrostátních trzích s hudebními nahrávkami, licencemi pro hudbu on-line nebo pro distribuci hudby on-line, v jehož důsledku by byla významně narušena účinná hospodářská soutěž na společném trhu nebo na jeho podstatné části. Rozhodnutí dále obsahuje závěr, že transakce jako taková nemá za cíl ani za důsledek koordinaci konkurenčního chování mateřských společností společného podniku, společností Sony a Bertelsmann, na trzích s vydáváním hudby. Proto rozhodnutí prohlašuje, že spojení je slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP, v souladu s čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 4 a čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování a článkem 57 Dohody o EHP.


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1310/97 (Úř. věst. L 180, 9.7.1997, p. 1).

(2)  A&R = Artist and Repertoire (umělec a repertoár); ekvivalent hudebního průmyslu pro výraz výzkum a vývoj.


9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. března 2005,

kterým se mění dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení na Slovensku působící v odvětví masa

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 512)

(Text s významem pro EHP)

(2005/189/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (1), a zejména na přílohu XIV kapitolu 5 oddíl B písm. d) tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIV kapitola 5 oddíl B písm. a) aktu o přistoupení z roku 2003 stanoví, že strukturální opatření podle přílohy I směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a jeho uvádění na trh (2) a podle příloh A a B směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách produkce a uvádění na trh masných výrobků a některých jiných produktů živočišného původu (3) se do 31. prosince 2006 neuplatňují na zařízení na Slovensku uvedená v dodatku (4) k příloze XIV aktu o přistoupení s výhradou určitých podmínek.

(2)

Dodatek k příloze XIV aktu o přistoupení z roku 2003 byl změněn rozhodnutím Komise 2004/463/ES (5).

(3)

Podle úředního prohlášení slovenského příslušného orgánu dokončila tři zařízení pro produkci masa potřebné úpravy a jsou nyní plně v souladu s právem Společenství. Kromě toho ukončila dvě zařízení z uvedeného seznamu činnost. Uvedená zařízení by proto měla být vymazána ze seznamu zařízení, na něž se vztahují přechodná opatření.

(4)

Tři zařízení na seznamu zařízení, na něž se vztahují přechodná opatření, vyvinula značné úsilí, aby dosáhla souladu se strukturálními požadavky stanovenými právem Společenství. Přesto tato zařízení nemohou kvůli výjimečným technickým překážkám dokončit potřebné úpravy v předepsané lhůtě. Proto by těmto zařízením měl být na dokončení potřebných úprav poskytnut další čas.

(5)

Dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn. V zájmu jasnosti a přehlednosti by měl být nahrazen.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33, opravené znění Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/41/ES.

(4)  Úř. věst. C 227 E, 23.9.2003, s. 1654.

(5)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 138, opravené znění Úř. věst. L 202, 7.6.2004, s. 95.


PŘÍLOHA

„DODATEK

uvedený v kapitole 5 oddíle B přílohy XIV (1)

Seznam zařízení, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto nedostatků

Veterinární číslo

Název zařízení

Nedostatky

Datum plného souladu

GA 6-2

Sereďský MP a. s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. a), b) a g)

 

příloha I kapitola I bod 11

 

příloha I kapitola I bod 14 písm. a)

 

Směrnice Rady 77/99/EHS:

 

příloha A kapitola I bod 2 písm. a), b) a c)

 

příloha A kapitola I bod 11

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

Směrnice Rady 91/493/EHS

 

příloha, kapitola III.I bod 1

 

příloha, kapitola III.I bod 2 písm. a), b), c), d), e) a g)

 

příloha, kapitola III.I bod 9

30.11.2006


Veterinární číslo

Název a adresa zařízení

Odvětví: Maso

Datum souladu

Činnost zařízení

Čerstvé maso, porážky, bourání

Masné výrobky

Chladírenský sklad

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

30.4.2005

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

30.4.2005

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

30.4.2005

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

15.2.2005“


(1)  Znění přílohy XIV viz Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 915.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/37


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2005/190/SZBP

ze dne 7. března 2005

Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 25 třetí pododstavec, článek 26 a čl. 28 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie podporuje bezpečný, stabilní, jednotný, prosperující a demokratický Irák, pozitivně přispívající ke stabilitě dané oblasti. EU podporuje irácký lid a iráckou prozatímní vládu v jejich úsilí o hospodářskou, sociální a politickou obnovu Iráku v rámci provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1546 ze dne 8. června 2004.

(2)

Evropská rada přivítala dne 5. listopadu 2004 společnou vyšetřovací misi týkající se případné integrované mise v oblasti policie, podpory právního státu a civilní správy v Iráku a posoudila její zprávu. Evropská rada uznala důležitost posilování systému trestního soudnictví při respektování právního státu, lidských práv a základních svobod. Vzala na vědomí přání iráckých orgánů, aby se EU v Iráku aktivněji zapojila, a konstatovala, že posílení trestního soudnictví by odpovídalo iráckým potřebám a prioritám.

(3)

Evropská rada se shodla, že EU by mohla k obnově a vzniku stabilního, bezpečného a demokratického Iráku užitečně přispět prostřednictvím integrované mise, která by mimo jiné podporovala užší spolupráci mezi jednotlivými aktéry v rámci celého systému trestního soudnictví, posílila řídící schopnosti vyšších úředníků a úředníků s vysokým potenciálem z řad policie a z oblasti soudnictví a vězeňství a zlepšila schopnosti a postupy trestního vyšetřování při plném respektování právního státu a lidských práv.

(4)

Jak bylo dohodnuto Evropskou radou, rozhodla Rada ve Společné akci 2004/909/SZBP (1) o vyslání týmu odborníků, který by pokračoval v dialogu s iráckými orgány a zahájil počáteční plánování případné integrované mise v oblasti policie, podpory právního státu a civilní správy, jejíž začátek se očekává po volbách, a který by zejména posoudil naléhavé bezpečnostní potřeby takové mise.

(5)

Rada dne 21. února 2005 rozhodla o zahájení integrované mise v oblasti podpory právního státu v Iráku, která by začala fungovat co nejdříve, s výhradou úředního pozvání iráckými orgány.

(6)

Úspěch mise bude záviset na účinném strategickém a technickém partnerství s iráckou stranou v průběhu operace, v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky a v součinnosti s Organizací spojených národů.

(7)

Evropská unie využije svého dialogu s Irákem a jeho sousedy k tomu, aby povzbudila pokračující regionální angažovanost a podporu větší bezpečnosti a politického procesu a procesu obnovy v Iráku, jež jsou založeny na zahrnování všech aktérů, demokratických zásadách a respektování lidských práv a právního státu, jakož i podporu bezpečnosti a spolupráce v oblasti.

(8)

EUJUST LEX bude vykonávat svůj mandát za situace, která představuje hrozbu pro veřejný pořádek, osobní ochranu a bezpečnost a pro stabilitu Iráku a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy.

(9)

V souladu s obecnými směry přijatými na zasedání Evropské rady v Nice ve dnech 7. až 9. prosince 2000 by tato společná akce měla vymezit úlohu generálního tajemníka, vysokého představitele v souladu s články 18 až 26 Smlouvy.

(10)

Podle čl. 14 odst. 1 Smlouvy je třeba určit finanční referenční částku pro celou dobu provádění společné akce. Určení částek financovaných z rozpočtu Společenství záleží na vůli legislativního orgánu a na dostupnosti rozpočtových položek závazků během daného rozpočtového roku. EUJUST LEX rovněž obdrží věcné příspěvky od členských států,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Mise

1.   Evropská unie zřizuje Integrovanou misi na podporu právního státu v Iráku EUJUST LEX, skládající se z plánovací fáze, která započne nejpozději 9. března 2005, a operativní fáze, která započne nejpozději 1. července 2005.

2.   EUJUST LEX působí v souladu s cíli a ostatními ustanoveními mandátu podle článku 2.

Článek 2

Mandát

1.   EUJUST LEX řeší naléhavé potřeby v iráckém systému trestního soudnictví zajišťováním odborné přípravy vyšších a středních úředníků na vedoucí úrovni řízení a v oblasti trestního vyšetřování. Cílem této odborné přípravy je zlepšení kapacity, koordinace a spolupráce různých složek iráckého systému trestního soudnictví.

2.   EUJUST LEX podporuje užší spolupráci mezi jednotlivými aktéry v rámci celého iráckého systému trestního soudnictví, posiluje řídící schopnosti vyšších úředníků a úředníků s vysokým potenciálem zejména z řad policie a z oblasti soudnictví a vězeňství a zlepšuje znalosti a postupy trestního vyšetřování při plném respektování právního státu a lidských práv.

3.   Odborná příprava se uskutečňuje v EU nebo v oblasti a EUJUST LEX má styčný úřad v Bagdádu.

V závislosti na vývoji bezpečnostních podmínek v Iráku a na existenci přiměřené infrastruktury přezkoumá Rada možnost zajišťování odborné přípravy v Iráku a v případě potřeby změní tuto společnou akci odpovídajícím způsobem.

4.   V rámci mise je rozvíjeno účinné strategické a technické partnerství s iráckou stranou, zejména při sestavování programů odborné přípravy během plánovací fáze. Rovněž bude nutná koordinace při výběru, posuzování, hodnocení, sledování a koordinaci personálu účastnícího se odborné přípravy s cílem rychlého zvládnutí daných zadání iráckou stranou. Během plánovací a operativní fáze je rovněž potřebná úzká koordinace mezi EUJUST LEX a členskými státy zajišťujícími odbornou přípravu. To zahrnuje zapojení diplomatických misí dotyčných členských států v Iráku a kontakt s těmi členskými státy, které již mají zkušenosti z poskytování odborné přípravy relevantní pro potřeby této mise.

5.   EUJUST LEX je bezpečná, nezávislá a jasně vymezená, avšak má doplňkovou povahu a přidává hodnotu k pokračujícímu mezinárodnímu úsilí, zejména Organizace spojených národů, a rovněž rozvíjí součinnost stávajícího úsilí Společenství a členských států. V této souvislosti naváže EUJUST LEX styk s členskými státy, které v současnosti uskutečňují projekty odborné přípravy.

Článek 3

Struktura

EUJUST LEX je v zásadě strukturována takto:

a)

vedoucí mise,

b)

koordinační úřad se sídlem v Bruselu,

c)

styčný úřad v Bagdádu,

d)

zařízení pro odbornou přípravu a školitelé, jež poskytují členské státy a jež koordinuje EUJUST LEX.

Tyto prvky mise budou vypracovány v operačním konceptu (CONOPS) a v operačním plánu (OPLAN).

Článek 4

Vedoucí mise

1.   Vedoucí mise zajišťuje běžné řízení a koordinaci činností EUJUST LEX a odpovídá za personální a disciplinární záležitosti.

2.   Vedoucí mise podepíše smlouvu s Komisí.

Článek 5

Plánovací fáze

1.   Během přípravné fáze mise se zřídí plánovací tým skládající se z vedoucího mise, který jej vede, a personálu nezbytného k plnění úkolů vyplývajících ze zjištěných potřeb mise.

2.   Jako priorita plánovacího procesu se provede souhrnné posouzení rizika, které může být podle potřeby aktualizováno.

3.   Plánovací tým vypracuje OPLAN a připraví veškeré technické nástroje nezbytné k výkonu mise včetně společného plánu odborné přípravy, který zohlední stávající projekty odborné přípravy členských států. CONOPS a OPLAN zohlední souhrnné posouzení rizika. OPLAN musí obsahovat společný plán EU pro kursy, který vypracuje plánovací tým za konzultací s iráckou stranou a s členskými státy, včetně členských států, které poskytují odbornou přípravu relevantní pro potřeby mise. CONOPS a OPLAN schvaluje Rada.

4.   Plánovací tým pracuje v úzké koordinaci s příslušnými mezinárodními činiteli, zejména s Organizací spojených národů.

Článek 6

Personál

1.   Počet a pravomoci personálu EUJUST LEX odpovídají mandátu podle článku 2 a struktuře uvedené v článku 3.

2.   Personál EUJUST LEX vysílají členské státy nebo orgány Evropské unie. Každý členský stát nese náklady na personál EUJUST LEX, který vyslal, včetně platů, nákladů na zdravotní péči a jiných příspěvků než denních diet a cestovních výdajů, jak jsou vymezeny ve finančním výkazu.

3.   EUJUST LEX přijímá mezinárodní a místní personál na smluvním základě podle potřeby.

4.   Veškerý personál zůstává podřízen příslušnému členskému státu nebo orgánu Evropské unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mise. Během mise i po jejím skončení dodržuje nejvyšší stupeň zdrženlivosti, pokud jde o veškeré skutečnosti a informace vztahující se k misi. Personál ctí bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (2).

Článek 7

Postavení personálu

1.   Postavení personálu EUJUST LEX, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nutných k úplnému provedení a řádnému fungování EUJUST LEX, předmětem dohody, která bude uzavřena na základě článku 24 Smlouvy. Generální tajemník, vysoký představitel, který je nápomocen předsednictví, může tuto dohodu sjednat jeho jménem.

2.   Členský stát nebo orgán Evropské unie, který vyslal člena personálu, vyřizuje všechny nároky vzniklé v souvislosti s vysláním, které člen personálu vznese nebo které se jej týkají. Dotyčný členský stát nebo orgán Evropské unie podává veškeré žaloby proti jim vyslanému členu personálu.

Článek 8

Linie velení

1.   EUJUST LEX má jakožto operace k řešení krize jednotnou linii velení.

2.   Politický a bezpečnostní výbor zajišťuje politickou kontrolu a strategické řízení.

3.   Vedoucí mise vede misi a zajišťuje její koordinaci a běžné řízení.

4.   Vedoucí mise podává zprávy generálnímu tajemníku, vysokému představiteli.

5.   Generální tajemník, vysoký představitel dává pokyny vedoucímu mise.

Článek 9

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politický a bezpečností výbor vykonává v rámci pravomoci Rady politickou kontrolu a strategické řízení mise. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání vhodných rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc jmenovat vedoucího mise na návrh generálního tajemníka, vysokého představitele a měnit CONOPS, OPLAN a linii velení. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení operace, si ponechává Rada, které je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel.

2.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

3.   Vedoucí mise pravidelně podává zprávy o příspěvcích k misi a o jejím průběhu Politickému a bezpečnostnímu výboru. Politický a bezpečnostní výbor může podle potřeby přizvat vedoucího mise na svá jednání.

Článek 10

Bezpečnost

1.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost mise EUJUST LEX a za konzultace s bezpečnostním úřadem generálního sekretariátu Rady odpovídá za dodržování minimálních bezpečnostních požadavků, které se na misi vztahují.

2.   Pro části mise, které jsou prováděny v členských státech, přijme hostitelský členský stát veškerá opatření nezbytná a vhodná k zajištění bezpečnosti účastníků a školitelů na svém území.

3.   Pro koordinační úřad v Bruselu pořádá nezbytná a vhodná opatření bezpečnostní úřad generálního sekretariátu Rady ve spolupráci s orgány hostitelského členského státu.

4.   Pokud se odborná příprava uskutečňuje ve třetím státě, požádá Evropská unie společně s dotčenými členskými státy orgány třetích států, aby na svém území přijaly přiměřená opatření pro zajištění bezpečnosti účastníků a školitelů.

5.   EUJUST LEX má zvláštního důstojníka pro bezpečnost mise, podřízeného vedoucímu mise.

6.   Vedoucí mise konzultuje s Politickým a bezpečnostním výborem podle pokynů generálního tajemníka, vysokého představitele otázky, které ovlivňují bezpečnost nasazení mise.

7.   Členové personálu EUJUST LEX projdou před každým nasazením nebo cestou do Iráku povinným bezpečnostním výcvikem pořádaným bezpečnostním úřadem generálního sekretariátu Rady a podrobí se lékařské prohlídce.

8.   Členské státy se snaží poskytnout EUJUST LEX, zejména jejímu styčnému úřadu, bezpečné ubytování, bezpečnostní oděvy a vysokou ochranu uvnitř Iráku.

Článek 11

Finanční opatření

1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise je 10 000 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Evropské unie s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství. Pokud by se část odborné přípravy prováděla ve třetích státech, mohou se státní příslušníci třetích států účastnit nabídkových řízení. V tom případě mohou zboží a služby pořízené pro EUJUST LEX rovněž pocházet ze třetích států.

3.   Vzhledem ke konkrétní bezpečnostní situaci v Iráku jsou služby v Bagdádu poskytovány v rámci stávajících smluv uzavřených Spojeným královstvím se společnostmi uvedenými v příloze. Rozpočet EUJUST LEX kryje tyto náklady do výše 2 340 000 EUR. Spojené království podává za konzultace s vedoucím mise pravidelné zprávy Radě obsahující náležité informace o těchto výdajích.

4.   Vedoucí mise podává Komisi vyčerpávající zprávy o činnostech prováděných v rámci své smlouvy a je v témž rozsahu pod jejím dohledem.

5.   Finanční opatření respektují operativní požadavky EUJUST LEX, včetně slučitelnosti vybavení.

6.   Výdaje lze financovat ode dne vstupu této společné akce v platnost.

7.   Vybavení a materiál pro koordinační úřad v Bruselu budou nakoupeny a najaty jménem Evropské unie.

Článek 12

Akce Společenství

1.   Rada bere na vědomí, že Komise zamýšlí směrovat svou činnost k dosahování cílů této společné akce ve všech fázích navrhované operace, případně prostřednictvím následných opatření vypracovaných Komisí v návaznosti na operace evropské bezpečnostní a obranné politiky v rámci programů Společenství.

2.   Rada též bere na vědomí, že jsou nutná koordinační opatření v Bruselu a případně i v Bagdádu.

Článek 13

Poskytování utajovaných informací

Generální tajemník, vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn podle potřeby a v souladu s operativními potřebami mise poskytovat hostitelskému státu a OSN utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely operace až do úrovně „RESTREINT UE“. Za tím účelem budou vypracována místní ujednání.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí dnem 30. června 2006.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Radu

J. KRECKÉ

předseda


(1)  Společná akce Rady 2004/909/SZBP ze dne 26. listopadu 2004 o zřízení týmu odborníků pro případnou integrovanou misi Evropské unie v oblasti policie, podpory právního státu a civilní správy v Iráku (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 84).

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/194/ES (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 48).


PŘÍLOHA

Seznam společností uvedených v čl. 11 odst. 3

Control Risks Group: mobilní bezpečnost

Cottons Centre

Cottons Lane

London SE1 2QG

(Limited company)

Frontier Medical: základní zdravotnické služby

Mitcheldean

Gloucestershire

GL17 ODD

(divize společnosti Exploration Logistics Group plc)

Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited: základní životní potřeby včetně potravin, vody, praní a čištění

St Nicholas House

St Nicholas Road

Sutton

Surrey SM1 1EL

Armorgroup Services Limited: vnější zabezpečení

25 Buckingham Gate

London

SW1E 6LD