ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 61

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
8. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 380/2005 ze dne 7. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 382/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 383/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro vinařské produkty

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 384/2005 ze dne 7. března 2005 o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Směrnice Komise 2005/21/ES ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel ( 1 )

25

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2005/177/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2005 o tranzitu živého skotu územím Spojeného království (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 509)  ( 1 )

28

 

*

2005/178/ES:Doporučení Komise ze dne 1. března 2005 týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2005 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2006 ( 1 )

31

 

*

2005/179/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Slovinska za prosté brucelózy (B. melitensis) a enzootické leukózy skotu a Slovenska za prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 483)  ( 1 )

37

 

*

2005/180/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se členské státy opravňují podle směrnice Rady 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 443)  ( 1 )

41

 

*

2005/181/ES:Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci AKT-ES č. 2/2005 ze dne 1. března 2005 o odchylce od pojmu původní produkty s ohledem na zvláštní situaci států AKT, pokud jde o výrobu konzerv z tuňáka a hřbetů z tuňáka (číslo HS ex 16.04)

48

 

 

Tiskové opravy

 

*

Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 380/2005

ze dne 7. března 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 7. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

111,6

204

89,0

212

129,8

624

147,8

999

119,6

0707 00 05

052

182,7

068

159,6

204

147,0

999

163,1

0709 10 00

220

27,5

999

27,5

0709 90 70

052

176,9

204

149,2

999

163,1

0805 10 20

052

46,3

204

44,9

212

52,8

220

51,9

421

39,1

624

52,6

999

47,9

0805 50 10

052

55,6

220

22,0

624

51,0

999

42,9

0808 10 80

388

85,5

400

109,0

404

72,2

508

77,7

512

72,2

528

62,1

720

63,1

999

77,4

0808 20 50

052

196,3

388

69,4

400

99,6

512

83,1

528

62,3

720

45,1

999

92,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 381/2005

ze dne 7. března 2005,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro leteckou bezpečnost (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1592/2002 bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. zaří 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (2).

(2)

Současný text bodu 21.A.163 c) přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003 o právu organizace oprávněné k výrobě vydat pro výrobky osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář EASA 1) umožňuje odchylné výklady a neodráží původní úmysl, tj. svěřit toto právo organizacím oprávněným k výrobě výrobků.

(3)

Nařízení (ES) č. 1702/2003 proto musí být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená za tímto účelem v této směrnici jsou založena na stanovisku Evropské agentury pro leteckou bezpečnost (3) v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002.

(5)

Opatření stanovená za tímto účelem v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru, který se zřizuje dle článku 54 nařízení (ES) č. 1592/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě 21A.163 c) přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003 se zrušují slova „podle bodu 21A.307“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Stanovisko č. 1/2004, 24.2.2004.


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 382/2005

ze dne 7. března 2005,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), a zejména na čl. 71 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jelikož bylo nařízení Rady (ES) č. 603/95 (3) nahrazeno nařízením 1782/2003, je třeba přijmout nová prováděcí pravidla. Nařízení Komise (ES) č. 785/1995 ze dne 6. dubna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy (4), se tudíž zrušuje.

(2)

V zájmu jasnosti je třeba podat definice určitých pojmů.

(3)

S ohledem na kritéria uvedená v článku 9 nařízení (ES) č. 1786/2003 by měla být stanovena minimální jakost dotyčných produktů vyjádřená pomocí obsahu vlhkosti a proteinů. S ohledem na obchodní zvyklosti by měl být obsah vlhkosti rozlišen podle určitých výrobních postupů.

(4)

Krmiva pěstovaná na plochách, na něž již byla poskytnuta podpora podle hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003, by měla být v souladu s nařízením (ES) č. 1786/2003 vyloučena z režimu podpor.

(5)

Podle článku 13 nařízení (ES) č. 1786/2003 zavedou členské státy režim kontrol, na jehož základě bude možné u každého zpracovatelského podniku nebo každého nákupčího krmiva k sušení ověřit, zda dodržuje podmínky stanovené v uvedeném nařízení. Za účelem usnadnění takových kontrol a zabezpečení plnění podmínek nároku na podporu by zpracovatelské podniky a nákupčí krmiva k sušení měli podléhat schvalovacímu řízení. Ze stejného důvodu by měly být přesně stanoveny údaje, které musí být obsaženy v žádostech o podporu, v účetních záznamech o zásobách a v prohlášeních o dodávkách zpracovatelských podniků. Rovněž je nutno upřesnit, jaké další doklady je nutno předkládat.

(6)

Dodržování požadavků na jakost sušeného krmiva musí podléhat přísné kontrole založené na pravidelném odběru vzorků konečných produktů, které opouštějí podnik. V případech, kdy jsou tyto produkty smíchány s jinými látkami, musí být vzorky odebrány před smícháním.

(7)

Pro ověření shody mezi množstvím výchozích surovin dodaných do podniků a množstvím sušených krmiv, které podniky opouští, je třeba, aby tyto podniky soustavně vážily veškeré krmivo určené ke zpracování a stanovovaly jeho obsah vlhkosti.

(8)

Ve snaze usnadnit uvádění krmiv ke zpracování na trh a pro umožnění příslušným orgánům provádět kontroly nezbytné k ověření nároku na podporu je třeba, aby byly smlouvy mezi zpracovatelskými podniky a zemědělci uzavřeny před dodávkou krmných surovin a aby byly uloženy u příslušných orgánů do určitého data, aby orgány znaly očekávaný objem produkce. Pro tyto účely musí být smlouvy uzavřeny písemně, musí v nich být uvedeno datum uzavření smlouvy, doba platnosti smlouvy (hospodářský rok), jména a adresy smluvních stran, povaha produktů ke zpracování a přesné označení zemědělského pozemku, na kterém bylo krmivo určené ke zpracování vypěstováno.

(9)

V určitých případech se smlouvy nepoužijí a zpracovatelské podniky musí vypracovat prohlášení o dodávkách podle podmínek, které se vztahují na smlouvy.

(10)

K zajištění jednotného uplatňování režimu podpor by měla být vymezena pravidla pro jejich vyplácení.

(11)

Nařízení (ES) č. 1786/2003 stanoví pro každou etapu výrobního procesu řadu kontrol, včetně návaznosti na integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení (ES) č. 1782/2003. Kontroly zaměřené na identifikaci příslušných zemědělských pozemků by měly být spojeny s kontrolami prováděnými v rámci tohoto systému.

(12)

Jelikož se jedná o režim podle přílohy V nařízení (ES) č. 1782/2003, provádějí příslušné orgány, ve snaze zabránit neoprávněnému poskytnutí podpory, křížové kontroly zemědělských pozemků uvedených ve smlouvách a/nebo v prohlášeních, jakož i pozemků, jež producenti uvedli ve svých jednotných žádostech o podporu.

(13)

S cílem zajistit dodržování podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1786/2003 a v tomto nařízení, zejména ohledně nároku na podporu, by měla být stanovena určitá krácení popř. vyloučení podpory, aby se zabránilo jejímu zneužití, přičemž je nutno uplatnit zásadu proporcionality a přihlédnout k určitým problémům, které vyplynou ze zásahu vyšší moci nebo z mimořádných okolností. Krácení a vyloučení pomoci by mělo být odstupňováno podle závažnosti zjištěného pochybení a sahat až k naprostému vyloučení podpory na určitou dobu.

(14)

K zajištění účinného řízení trhu se sušeným krmivem je nezbytné, aby byly Komisi pravidelně sdělovány určité informace.

(15)

S cílem připravit zprávu o tomto odvětví, která má být podle článku 23 nařízení (ES) č. 1786/2003 předložena v roce 2003, je třeba zavést předkládání sdělení o krmných plochách a o spotřebě energie při přípravě sušených krmiv.

(16)

Podle článku 21 nařízení (ES) č. 1786/2003 je nezbytné vydat přechodné opatření týkající se zásob k 31. březnu 2005.

(17)

Pokud bude zavedeno nepovinné přechodné období podle článku 71 nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba stanovit podmínky podpory podle uvedeného článku.

(18)

Nařízení (ES) č. 1786/2003 se použije ode dne 1. dubna 2005, kterým počíná hospodářský rok 2005/06. Toto nařízení se tudíž musí použít od stejného data.

(19)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Společného řídícího výboru pro obiloviny a přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

ÚČEL, DEFINICE A PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI PRO POMOC

Článek 1

Účel

Tímto nařízením se stanoví podrobná prováděcí pravidla nařízení (ES) č. 1786/2003 pro společnou organizaci trhu v odvětví sušených krmiv.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„sušenými krmivy“ produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1786/2003, v jejichž rámci se rozlišují:

a)

„dehydratovaná krmiva“, tj. produkty které byly uměle vysušeny teplem uvedené v písm. a) v první a třetí odrážce uvedeného článku, včetně „jiná obdobná krmiva“, tím se rozumí všechna umělým teplem sušená krmiva kódu KN 1214 90 90, zejména:

nadzemní části luštěnin,

traviny,

obiloviny sklizené v zeleném stavu (celé rostliny, nezralá zrna), které jsou uvedeny v příloze IX bodu I nařízení (ES) č. 1782/2003;

b)

„krmiva sušená na slunci“, tj. produkty uvedené v čl. 1 písm. a) druhé a čtvrté odrážce nařízení (ES) č. 1786/2003, sušené jinak než uměle teplem a mleté;

c)

„proteinové koncentráty“, tj. produkty uvedené v čl. 1 písm. b) první odrážce nařízení (ES) č. 1786/2003;

d)

„dehydratované produkty“, tj. produkty uvedené v čl. 1 písm. b) druhé odrážce nařízení (ES) č. 1786/2003;

2.

„zpracovatelským podnikem“ podnik zpracovávající sušená krmiva uvedená v článku 7 nařízení (ES) č. 1786/2003, řádně schválený v členském státě, v němž má sídlo, a který se zabývá:

a)

buďto dehydratací čerstvého krmiva pomocí sušicího zařízení, které splňuje tyto podmínky:

teplota vzduchu u vstupního bodu není nižší než 250 ° Celsia; tento požadavek však neplatí pro pásové sušičky s teplotou vzduchu u vstupního bodu, která není nižší než 110 ° Celsia, jež byly schváleny před hospodářským rokem 1999/2000,

doba dehydratace krmiva v sušičce nepřesahuje tři hodiny,

v případě sušení krmiva ve vrstvách není ložná hloubka každé z vrstev vyšší než jeden metr;

b)

nebo mletím krmiva sušeného na slunci;

c)

anebo výrobou proteinových koncentrátů;

3.

„nákupčího krmiva k sušení a mletí“ fyzická nebo právnická osoba uvedená v čl. 10 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1786/2003, řádně schválená členským státem, ve kterém má sídlo, která nakupuje čerstvé krmivo od producentů za účelem jeho dodávání do zpracovatelských podniků;

4.

„šarží“ určité množství krmiva stejné jakosti co do složení, obsahu vlhkosti a proteinů, které najednou opustilo zpracovatelský podnik.

5.

„směsí“ produkt určený k výživě zvířat obsahující sušená krmiva, která byla usušena a/nebo umleta ve zpracovatelském podniku, jakož i doplňkové látky.

„Doplňkovými látkami“ jsou produkty jiné povahy než sušená krmiva, včetně pojiv, anebo stejné povahy, ale byly usušeny a/nebo umlety jinde.

Sušené krmivo, které obsahuje doplňkové látky do podílu 3 % celkové hmotnosti konečného produktu, však není považováno za směs, pokud celkový obsah dusíku v poměru k doplňkové látce v sušině nepřesáhne 2,4 %;

6.

„zemědělskými pozemky“, pozemky identifikované v souladu se systémem identifikace zemědělských pozemků stanoveným v integrovaném řídícím a kontrolním systému podle článků 18 a 20 nařízení (ES) č. 1782/2003 a článku 6 nařízení Komise (ES) 796/2004 (5);

7.

„jednotnou žádostí o podporu“ žádost o podporu podle článku 22 nařízení (ES) č. 1782/2003 a článků 12 a 14 nařízení (ES) č. 796/2004;

8.

„konečným příjemcem šarže sušeného krmiva“, poslední subjekt, který tuto šarži obdržel v téže podobě, kterou měla při opuštění zpracovatelského podniku, aby sušené krmivo zpracoval nebo je použil ke krmení zvířat.

Článek 3

Produkty způsobilé pro podporu

Pro účely tohoto nařízení jsou pro podporu podle článku 4 nařízení č. 1786/2003 způsobilá sušená krmiva, která odpovídají požadavkům pro uvádění krmiv na trh a

a)

opouštějí prostory zpracovatelského podniku v nezměněném stavu nebo jako směs, anebo, pokud nejsou skladovány v jeho prostorách, kterékoliv místo meziskladu mimo jeho prostory, které poskytuje dostatečné záruky pro kontrolu uskladněného krmiva a bylo předem schváleno příslušným orgánem;

b)

při výstupu ze zpracovatelského podniku mají tyto vlastnosti:

i)

maximální obsah vlhkosti:

12 % u krmiva sušeného na slunci, mletého dehydratovaného krmiva, proteinových koncentrátů a dehydratovaných produktů,

14 % u ostatních dehydratovaných krmiv;

ii)

minimální celkový obsah surových proteinů v sušině:

15 % u dehydratovaného krmiva, krmiva sušeného na slunci a dehydratovaných produktů,

45 % u proteinových koncentrátů.

Nárok na podporu je omezen na množství produktů získaných sušením krmiva vypěstovaného na pozemcích užívaných k zemědělským účelům ve smyslu článku 51 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Článek 4

Vyloučení

Z podpor podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 jsou vyloučena krmiva, která pocházejí z ploch, pro které platí režim podpory podle hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003.

Na plochách, pro něž je vyplácena podpora pro osivo podle hlavy 4 kapitoly 9 nařízení č. 1782/2003, je však vyloučení z podpory pro zpracování na sušená krmiva omezeno na pícniny, jejichž zrno bylo sklizeno.

Navíc lze vyplácet podporu na zpracování sušených krmiv na ty plochy, na něž jsou poskytovány platby na plochu pro plodiny na orné půdě podle hlavy IV kapitoly 10 nařízení (ES) č. 1782/2003, jestliže byly v souladu s místními podmínkami celoplošně osety plodinami na orné půdě.

KAPITOLA 2

ZPRACOVATELSKÉ PODNIKY A NÁKUPČÍ KRMIVA K SUŠENÍ A/NEBO MLETÍ

Článek 5

Schválení zpracovatelských podniků

Pro účely schválení podle čl. 2 bodu 2 zpracovatelské podniky musí:

a)

předložit příslušnému orgánu dokumentaci obsahující:

i)

popis prostor zpracovatelského podniku, zejména s údajem míst, kde se provádí příjem určitých produktů určených ke zpracování, dále míst, kde sušená krmiva tyto prostory opouštějí, míst, v nichž jsou uskladněny produkty použité ke zpracování a konečné produkty, i popis umístění zpracovatelských zařízení,

ii)

popis technických zařízení k provádění prací podle čl. 2 bodu 2, zejména sušicích pecí a mlecích zařízení s udáním hodinové odpařovací kapacity a pracovní teploty, jakož i popis váhových zařízení,

iii)

seznam doplňkových látek použitých před sušením nebo v jeho průběhu a neuzavřený seznam dalších produktů použitých v procesu výroby a obsažených ve konečných produktech,

iv)

vzory knih k vedení účetních záznamů o zásobách podle článku 12;

b)

zpřístupnit příslušnému orgánu aktualizované účetní záznamy o zásobách a finanční účetnictví;

c)

usnadnit kontrolní činnosti;

d)

dodržovat ustanovení nařízení (ES) č. 1786/2003 a tohoto nařízení.

V případě změny jednoho či více údajů v dokumentaci uvedené v prvním pododstavci písm. a) informuje zpracovatelský podnik příslušný orgán ve lhůtě deseti kalendářních dnů, aby mu bylo potvrzeno schválení.

Článek 6

Schválení nákupčího krmiva k sušení a/nebo mletí

Pro účely schválení podle čl. 2 bodu 3 musí nákupčí krmiva k sušení a/nebo mletí:

a)

vést evidenci příslušných produktů alespoň v rozsahu denních nákupů a prodejů jednotlivých produktů s uvedením množství každé šarže, odkazu na smlouvu s producentem, který dodal produkt a popřípadě zpracovatelského podniku, jemuž je produkt určen;

b)

zpřístupnit příslušnému orgánu aktualizované účetní záznamy o zásobách a finanční účetnictví;

c)

usnadnit kontrolní činnosti;

d)

dodržovat ustanovení nařízení (ES) č. 1786/2003 a tohoto nařízení.

Článek 7

Udělení a odnětí schválení

O schválení podle čl. 2 bodů 2 a 3 zažádají zájemci před začátkem hospodářského roku.

Schválení uděluje příslušný orgán každého členského státu před začátkem hospodářského roku. Ve výjimečných případech může příslušný orgán udělit v období nepřekračujícím dva měsíce od počátku hospodářského roku předběžné schválení. V takovém případě je podnik považován za schválený až do doby, kdy mu příslušný orgán udělí konečné schválení.

Aniž je dotčen článek 30 odejme příslušný orgán schválení, není-li nadále splňována jedna či více podmínek stanovených v článcích 5 nebo 6, ledaže zpracovatelský podnik nebo kupující krmiva k sušení a/nebo mletí provede ve lhůtě stanovené v závislosti na závažnosti daného problému potřebná opatření ke splnění výše uvedených podmínek.

Článek 8

Povinnosti při zpracování krmiva

Jestliže zpracovatelský podnik zpracovává jak dehydratované krmivo a/nebo proteinové koncentráty, tak krmivo sušené na slunci:

a)

musí být dehydratované krmivo zpracováváno v objektech nebo na místech oddělených od těch, kde se zpracovává krmivo sušené na slunci;

b)

produkty získané z těchto dvou zpracovatelských procesů musí být uskladněny na různých místech;

c)

v rámci podniku je zakázáno smíchat produkt patřící do jedné z těchto skupin s produktem z druhé skupiny.

Článek 9

Povinnosti při přijetí a při vyskladnění produktů

Než jsou do prostor zpracovatelského podniku přijaty jiné produkty než krmivo k sušení a/nebo mletí za účelem přípravy směsí, musí o tom zpracovatelský podnik uvědomit příslušný orgán členského státu s udáním povahy a množství přijatých produktů.

Pokud se toto přijetí týká krmiva, které bylo usušeno a/nebo semleto jiným zpracovatelským podnikem, dotčený podnik uvědomí příslušný orgán též o původu a určení krmiva. V takovém případě musí být přijetí provedeno pod kontrolou příslušného orgánu za podmínek stanovených tímto orgánem.

Sušené krmivo, které opustilo zpracovatelský podnik, může být znovu přijato do tohoto podniku pouze za účelem nového zpracování, avšak pod kontrolou příslušného orgánu a to za podmínek stanovených tímto orgánem.

Produkty přijaté nebo znovu přijaté do prostor zpracovatelského podniku ve smyslu tohoto článku nesmějí být uskladněny společně s krmivy sušenými a/nebo mletými daným podnikem. Kromě toho musí být uvedeny v účetních záznamech o zásobách podle čl. 12 odst. 1.

Článek 10

Stanovení hmotnosti, odběr vzorků a analýza sušených krmiv

1.   Odběr vzorků a stanovení hmotnosti sušeného krmiva podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003 provádí zpracovatelský podnik v okamžiku, kdy sušené krmivo opouští tento podnik.

Pokud však ve zpracovatelském podniku dojde ke smíchání sušených krmiv, odběr vzorků a stanovení hmotnosti se provede před tímto smícháním.

V případě, že ke smíchání dojde během sušení nebo před jeho započetím, vzorek se odebere po ukončení sušení; v doprovodných materiálech se poznamená, že se jedná o směs a uvede se povaha doplňkové látky, její označení, celkový obsah dusíku v poměru k látce v sušině a procentní podíl v konečném produktu.

2.   Příslušný orgán může požadovat, aby mu každý zpracovatelský podnik oznámil přesné datum a množství sušeného krmiva, které opouští tento podnik nebo které je smícháno, nejméně dva pracovní dny předem, aby mohl provádět nezbytné kontroly.

V průběhu každého hospodářského roku příslušný orgán pravidelně odebere vzorky alespoň z 5 % hmotnosti sušených krmiv opouštějících podnik a alespoň z 5 % hmotnosti sušených krmiv, která byla v podniku smíchána.

3.   Obsah vlhkosti a hrubých proteinů podle článku 3 se stanoví odběrem vzorků z každých 110 tun (maximálně) z každé šarže sušeného krmiva opouštějícího zpracovatelský podnik nebo smíchaného v prostorech podniku v souladu s metodou stanovenou nařízeními Komise č. 76/371/EHS (6), 71/393/EHS (7) a 72/199/EHS (8).

Pokud podnik opustilo nebo v jeho prostorech bylo smícháno několik šarží stejné jakosti s ohledem na složení, obsah vlhkosti a proteinů, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 110 tun, odebere se vzorek z každé šarže. Analýza se však provede na reprezentativní směsi těchto vzorků.

Článek 11

Vážení krmiv a měření obsahu vlhkosti krmiv určených k dehydrataci

1.   Zpracovatelské podniky pravidelným vážením zjišťují přesné množství krmiva určeného k dehydrataci i krmiva sušeného na slunci, které jim bylo dodáno ke zpracování.

2.   Povinnost systematického vážení odpadá, pokud produkce daného podniku za hospodářský rok nepřesáhne 1 000 tun a pokud podnik přesvědčivě prokáže příslušnému orgánu členského státu, že nemá možnost využívat veřejnou váhu, která se nachází v okruhu pěti kilometrů. V takových případech může být dodané množství určeno jakoukoli jinou metodou, kterou předem schválil uvedený příslušný orgán.

3.   Průměrný obsah vlhkosti v krmivu určeném k dehydrataci stanoví zpracovatelský podnik na základě porovnání zpracovaného množství a množství konečného produktu.

4.   Před koncem prvního měsíce každého čtvrtletí sdělí zpracovatelské podniky příslušnému orgánu průměrný obsah vlhkosti podle třetího odstavce zjištěný v průběhu předchozího čtvrtletí v krmivu určeném k dehydrataci, které zpracovaly.

Článek 12

Účetní záznamy o zásobách zpracovatelských podniků

1.   Účetní záznamy o zásobách zpracovatelských podniků podle čl. 10 písm. a) nařízení (ES) č. 1786/2003 se sestavují ve spojení s finančním účetnictvím a umožňují denní sledování následujících údajů:

a)

množství produktů přijatých k dehydrataci a/nebo mletí, přičemž je pro každé vstupní množství třeba uvést:

datum přijetí,

dané množství,

druh nebo druhy krmiv uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1786/2003, která má být dehydratována, popřípadě i druhy krmiva sušeného na slunci,

údaje o zjištěném obsahu vlhkosti krmiva určeného k dehydrataci,

čísla jednací smlouvy a/nebo prohlášení o dodávkách uvedených v článku 14 nebo 15 tohoto nařízení;

b)

vyrobená množství i případná množství jakýchkoli doplňkových látek použitých při výrobě;

c)

vyskladněná množství pro každou šarži včetně data vyskladnění i zjištěného obsahu vlhkosti a proteinů;

d)

množství sušeného krmiva, na něž již zpracovatelský podnik obdržel podporu a jež byla přijata nebo znovu přijata do prostor zpracovatelského podniku;

e)

zásoby sušeného krmiva na konci každého hospodářského roku;

f)

produkty, které byly smíchány nebo přidány do krmiv usušených a/nebo semletých podnikem s údajem o jejich druhu, označení, celkového obsahu dusíku v poměru k látce v sušině, jakož i jejich procentního podílu v konečném produktu.

2.   Zpracovatelské podniky vedou oddělené účetní záznamy o zásobách dehydratovaného krmiva, krmiva sušeného na slunci, proteinových koncentrátů a dehydratovaných produktů.

3.   Pokud zpracovatelský podnik dehydratuje nebo zpracovává i jiné produkty než sušená krmiva, musí vést oddělené účetní záznamy o těchto svých dalších činnostech v oblasti dehydratace nebo jiného zpracování.

Článek 13

Doklady ohledně účetních záznamů o zásobách

1.   Zpracovatelské podniky předloží příslušnému orgánu na jeho žádost zejména tyto doklady:

a)

údaje, na jejichž základě je možno stanovit výrobní kapacitu podniku;

b)

údaje o zásobách paliva v podniku na počátku a na konci výrobního období;

c)

faktury za nákup paliva a za odběr elektřiny během výrobního období;

d)

údaje o počtu hodin provozu sušícího zařízení a u krmiva sušeného na slunci o počtu provozních hodin drtiček;

e)

kompletní bilanci spotřeby energie podle přílohy I,

f)

smlouvy a/nebo prohlášení o dodávkách.

2.   Zpracovatelské podniky, které prodávají své produkty, předloží příslušnému orgánu, kromě dokladů vyjmenovaným v odstavci 1, faktury za nákup krmiva k sušení a/nebo mletí i faktury prodeje sušených krmiv, přičemž je nutno uvést zejména množství a složení prodaného produktu a jméno a adresu nákupčího.

Podniky, které zpracovávají krmivo vyprodukované jejich vlastními členy a které těmto členům dodávají sušené krmivo, předloží příslušnému orgánu kromě dokladů vyjmenovaných v odstavci 1 i dodací listy nebo jakékoli jiné účetní doklady schválené příslušným orgánem s uvedením zejména množství a složení dodaného zpracovaného krmiva a jmen příjemců tohoto krmiva.

Podniky, které zpracovávají sušené krmivo na účet zemědělce, a toto krmivo mu dodávají, předloží příslušnému orgánu kromě dokladů uvedených v odstavci 1 i faktury ohledně výrobních nákladů s uvedením zejména množství a složení vyprodukovaného sušeného krmiva a jména zemědělce.

KAPITOLA 3

SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ O DODÁVKÁCH

Článek 14

Smlouvy

1.   Každá smlouva podle čl. 10 písm. c) bodů i) a iii) nařízení (ES) č. 1786/2003 obsahuje kromě údajů stanovených v článku 12 uvedeného nařízení zejména:

a)

jména, příjmení a adresy smluvních stran;

b)

datum uzavření smlouvy;

c)

příslušný hospodářský rok;

d)

druh nebo druhy krmiv, která mají být zpracována, a jejich předpokládané množství;

e)

identifikaci zemědělského pozemku nebo zemědělských pozemků, na nichž bylo krmivo určené ke zpracování vypěstováno, s odkazem na jednotnou žádost o podporu, v níž byly tyto pozemky deklarovány v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004 a v případě, že byla uzavřena smlouva nebo vydáno prohlášení o dodávkách před předložením souhrnné žádosti o podporu, závazek uvést tyto pozemky v souhrnné žádosti.

2.   Pokud zpracovatelský podnik použije smlouvu o dílo uvedenou v čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003 uzavřenou s nezávislým zemědělským producentem nebo s jedním či více jeho vlastními členy, ve smlouvě se rovněž uvede:

a)

konečný produkt, který má být dodán;

b)

náklady hrazené producentem.

Článek 15

Prohlášení o dodávkách

1.   Pokud podnik zpracovává svou vlastní produkci nebo v případě seskupení podniků zpracovávajících produkci svých členů, vypracuje se prohlášení o dodávkách obsahující alespoň:

a)

datum dodávky nebo předpokládané datum, pokud k dodávce dojde až po uložení prohlášení o dodávkách u příslušného orgánu;

b)

množství dodaného krmiva nebo množství, které má být dodáno;

c)

druh nebo druhy krmiv, které mají být zpracovány;

d)

případně jméno či název a adresa člena seskupení, který provádí dodávku;

e)

identifikaci zemědělského pozemku nebo zemědělských pozemků, na němž (nichž) bylo krmivo určené ke zpracování vypěstováno, s odkazem na jednotnou žádost o podporu, v níž byly tyto pozemky deklarovány, a to v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004 a v případě, že byla uzavřena smlouva nebo vydáno prohlášení o dodávkách před předložením souhrnné žádosti o podporu, závazek uvést tyto pozemky v souhrnné žádosti.

2.   Pokud je podnik zásobován schváleným nákupčím, vypracuje se prohlášení o dodávkách uvádějící alespoň:

a)

totožnost schváleného nákupčího;

b)

datum dodávky nebo předpokládané datum, pokud k dodávce dojde až po uložení prohlášení o dodávkách u příslušného orgánu;

c)

množství dodaného krmiva nebo množství krmiva, které má být dodáno, rozdělené podle jednotlivých smluv, jež schválený nákupčí uzavřel s producenty, s uvedením odkazu na tyto smlouvy;

d)

druh či druhy plodin, které mají být zpracovány;

e)

identifikaci zemědělských pozemků, na nichž bylo krmivo určené ke zpracování vypěstováno, s odkazem na jednotnou žádost o podporu, v níž byly tyto pozemky deklarovány, a to v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004, a v případě, že byla uzavřena smlouva nebo vydáno prohlášení o dodávkách před předložením souhrnné žádosti o podporu, závazek uvést tyto pozemky v souhrnné žádosti o podporu.

Článek 16

Datum smlouvy nebo prohlášení

Smlouvy a prohlášení o dodávkách podle článků 14 a 15 se vyhotoví v písemné formě alespoň dva pracovní dny před datem dodávky.

Členské státy však mohou určit lhůtu dvou až osmi pracovních dnů před datem dodávky.

Článek 17

Sdělení

Zpracovatelské podniky a nákupčí krmiva k sušení a/nebo mletí předloží příslušnému orgánu nejpozději 15 dne každého měsíce souhrnný seznam uzavřených smluv v předchozím měsíci a prohlášení o dodávkách vydaných v předchozím měsíci.

Seznam obsahuje zejména:

a)

totožnost smluvní strany zpracovatelského podniku nebo schváleného nákupčího popř. deklaranta v případě podniku zpracovávajícího svou vlastní produkci nebo seskupení podniků zpracovávajícího produkci svých členů;

b)

datum smlouvy nebo prohlášení o dodávkách;

c)

identifikační čísla zemědělských pozemků;

d)

odkazy na příslušnou jednotnou žádost o podporu.

Příslušný orgán může vyžadovat předložení seznamu elektronickou cestou.

KAPITOLA 4

ŽÁDOSTI O PODPORU A VÝPLATA PODPORY

Článek 18

Datum předložení žádosti o podporu

1.   Pro získání podpory uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 musí zpracovatelský podnik předložit žádost o podporu na množství vyskladněné v během daného měsíce nejpozději do 45 pracovních dnů od konce daného měsíce.

2.   Kromě případů vyšší moci nebo mimořádných okolností:

a)

má předložení žádosti po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 za následek snížení podpory, na niž by podnik býval měl nárok, kdyby žádost byl předložil včas, o 1 % za každý pracovní den;

b)

žádost předložená více než 25 kalendářních dnů po termínu již nemůže být přijata.

3.   Kromě případů vyšší moci či mimořádných okolností nelze žádost o podporu podat po 15. dubnu následujícím po konci hospodářského roku.

Článek 19

Obsah žádosti

1.   Žádost o podporu musí obsahovat alespoň:

a)

jméno a příjmení žadatele, jeho adresu a podpis;

b)

množství, na které je požadována podpora, rozdělené na jednotlivé šarže;

c)

datum, kdy dotyčná šarže opustila podnik;

d)

potvrzení, že z každé šarže byly v okamžiku jejího výstupu ze zpracovatelského podniku, popřípadě v okamžiku smíchání vyrobeného sušeného krmiva ve zpracovatelském podniku, odebrány vzorky v souladu s čl. 10 odst. 3 a veškeré informace nezbytné pro identifikaci odebraných vzorků;

e)

údaje o případných doplňkových látkách v každé šarži s údajem o jejich druhu, označení, celkovém obsahu dusíku v poměru k doplňkové látce v sušině a o jejich procentním podílu ve konečném produktu;

f)

v případě směsi údaj o celkovém obsahu surových proteinů každé šarži krmiva usušeného v podniku, jež je obsaženo ve směsi, po odečtení obsahu dusíku v doplňkových látkách.

2.   Podpora, jež má být poskytnuta zpracovatelskému podniku se týká pouze krmiv, která byla v tomto podniku usušena a/nebo semleta, a to po odečtení hmotnosti všech doplňkových látek.

Článek 20

Zálohy

1.   Pro obdržení zálohy podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1786/2003 přiloží žadatel k žádosti o podporu osvědčení o složení jistoty stanovené ve výše uvedeném odstavci.

2.   Členské státy provedou opatření nutná k přezkoumání nároku na podporu do 90 kalendářních dnů od podání žádosti.

Článek 21

Konečná částka podpory

1.   Komise stanoví konečnou částku podpory podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003 postupem podle čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení. Uvedená částka podpory se vypočte na základě sdělení členských států podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce tohoto nařízení.

2.   Pokud po pozdějším přezkumu jeden či více členských států předloží další sdělení podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, které je dostatečně odůvodněno a zvyšuje původní požadavek, lze vzít toto další sdělení v úvahu pouze tehdy, jestliže není dotčena konečná částka podpory vypočtená na základě původního sdělení. Množství sušených krmiv, která nebyla na základě výše uvedené úpravy vzata v úvahu, se pak přenesou do dalšího hospodářského roku.

3.   Případný zůstatek podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1786/2003 je vyplacen do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy Komise zveřejnila konečnou částku podpory pro daný hospodářský rok v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 22

Směnný kurs

Rozhodující skutečnost pro směnný kurs použitelný pro podporu podle článku 4 nařízení (ES) 1786/2003 se datuje k prvnímu dni měsíce, v němž sušené krmivo určité šarže opustilo prostory schváleného zpracovatelského podniku.

KAPITOLA 5

KONTROLY

Článek 23

Obecné zásady kontrol

1.   Správní kontroly a kontroly na místě podle tohoto nařízení se provádějí tak, aby bylo možno spolehlivě přezkoumat, zda byly dodrženy podmínky pro udělení podpory.

2.   Příslušné žádosti o podporu budou zamítnuty, jestliže zpracovatelský podnik brání provedení kontroly na místě.

Článek 24

Správní kontroly

1.   Správní kontroly mají za cíl zjistit nesrovnalosti, zejména na základě křížových kontrol.

Příslušné orgány provádějí křížové kontroly mezi zemědělskými pozemky uvedenými v souhrnných žádostech o podporu, ve smlouvách a/nebo v prohlášeních o dodávkách a referenčními pozemky zanesenými do systému identifikace zemědělských pozemků k přezkoumání, zda se tyto pozemky jako takové přicházejí v úvahu pro udělení podpory, a to s cílem zamezit neoprávněnému udělování podpor.

2.   Pokud z křížových kontrol vyplyne podezření, že došlo k nesrovnalostem, následují další přiměřená správní opatření, a v případě nutnosti kontrola na místě.

Článek 25

Kontroly na místě

1.   Kontroly na místě se provádějí bez předchozího ohlášení. Není-li tím ohrožen účel kontroly, je však přípustné předchozí ohlášení, jehož lhůta však musí být omezena na nezbytné minimum. Toto předchozí ohlášení nelze s výjimkou řádně odůvodněných případů provést dříve než 48 hodin před zahájením kontroly.

2.   Je-li to vhodné, provádějí se kontroly na místě podle tohoto nařízení zároveň s dalšími kontrolami stanovenými v právních předpisech Společenství.

3.   Jestliže kontroly na místě odhalí významné nesrovnalosti v určité zeměpisné oblasti nebo v určitém zpracovatelském podniku, příslušný orgán zvýší počet, frekvenci a rozsah kontrol na místě v daných podnicích v příslušném kalendářním roce i v roce následujícím.

4.   Členské státy stanoví kritéria pro výběr vzorků k provedení namátkových kontrol. Jsou-li při kontrole namátkového vzorku zjištěny nesrovnalosti, velikost tohoto vzorku se příslušným způsobem rozšíří.

Článek 26

Kontroly na místě ve zpracovatelských podnicích

1.   Příslušné orgány ověřují nejméně jedenkrát za hospodářský rok účetní záznamy o zásobách všech zpracovatelských podniků uvedené v článku 12 a zejména vztah mezi účetními záznamy o zásobách a finančním účetnictvím.

2.   Příslušné orgány namátkovým způsobem ověřují doklady finančního účetnictví zpracovatelských podniků.

U nově schválených podniků se však přezkoumávají všechny žádosti podané během prvního roku jejich provozu.

Článek 27

Kontroly na místě u jiných zúčastněných subjektů

1.   Příslušné orgány pravidelně provádějí další kontroly u dodavatelů surovin i u hospodářských subjektů, jimž byla dodána sušená krmiva.

Tyto kontroly se týkají:

a)

nejméně 5 % šarží, které byly předmětem žádosti o podporu, s cílem ověřit jejich vysledovatelnost až ke konečnému příjemci;

b)

nejméně 5 % smluv a prohlášení o dodávkách s cílem ověřit, z kterého pozemku pocházejí produkty dodané zpracovatelským podnikům.

2.   Příslušný orgán zvolí zúčastněné subjekty, u nichž bude provedena kontrola na místě, na základě analýzy rizik, při níž se zohlední tyto faktory:

a)

částka podpor;

b)

vývoj podpor ve srovnání s předchozím rokem;

c)

výsledky kontrol provedených v předchozích letech;

d)

další parametry, jež stanoví členské státy.

Příslušný orgán každoročně posoudí účinnost parametrů, na jejichž základě byla v předchozích letech provedena analýza rizik.

3.   Příslušný orgán pravidelně zaznamenává důvody pro výběr určitého zemědělce pro kontrolu na místě. Inspektor pověřený provedením kontroly na místě musí být před započetím kontroly řádně poučen.

Článek 28

Kontrolní zpráva

1.   O každé kontrole na místě je nutno vyhotovit kontrolní zprávu, která obsahuje přesný popis různých aspektů kontroly.

2.   Kontrolovaný subjekt má možnost zprávu podepsat a připojit k ní poznámky. Obdrží jedno vyhotovení kontrolní zprávy.

KAPITOLA 6

SNÍŽENÍ A VYLOUČENÍ

Článek 29

Snížení a vyloučení v případech nadhodnocených prohlášení zpracovatelských podniků

Jestliže množství sušeného krmiva uvedené v jedné nebo více žádostech převyšuje množství, pro něž lze udělit podporu podle článku 3, použijí se tato pravidla:

a)

pokud rozdíl zjištěný v žádosti o podporu nepřesahuje 20 % množství, pro něž lze podporu udělit, částka podpory se vypočte na základě množství, na něž lze podporu udělit, a to tak, že se z něj odečte dvojnásobek zjištěného rozdílu;

b)

pokud rozdíl zjištěný v žádosti od podporu přesáhne 20 % množství, pro něž lze podporu udělit, žádost o podporu se zamítne;

c)

pokud rozdíl zjištěný v žádosti o podporu nepřesáhne 20 % množství, pro něž lze podporu udělit, ale takovéto překročení bylo již v témže hospodářském roce zjištěno, žádost o podporu se zamítne;

d)

pokud rozdíl zjištěný v žádosti o podporu přesáhne 20 % množství, pro něž lze podporu udělit, anebo pokud je v průběhu téhož hospodářského roku opětovně zjištěn rozdíl přesahující 20 %, ale nižší než 50 %, podpora se v běžném hospodářském roce neudělí.

Částka, kterou je nutno vrátit, bude stržena z plateb provedených na základě podpor, na které podnik bude mít nárok na základě žádostí o podporu podaných v hospodářských letech následujících po hospodářském roce zjištění.

Je-li zjištěno, že se zpracovatelský podnik dopustil nesrovnalostí uvedených v prvním pododstavci úmyslně, je tomuto příjemci odebrána podpora, na niž by jinak měl nárok v tomto a následujícím hospodářském roce.

Článek 30

Snížení a vyloučení v případě nedodržení určitých podmínek schválení ze strany zpracovatelského podniku a schválených nákupčích

Je-li zjištěno, že účetní záznamy o zásobách nesplňují podmínky podle článku 12, popřípadě nelze-li prokázat spojitost mezi účetními záznamy o zásobách a finančním účetnictvím, bude podpora, o niž zažádal zpracovatelský podnik, snížena v závislosti na předmětných porušeních předpisů o 10 až 30 %, aniž jsou tím dotčena snížení a vyloučení podle článku 29.

Jsou-li tytéž nesrovnalosti opětovně zjištěny v období dvou let od prvního zjištění, příslušný orgán odejme zpracovatelskému podniku schválení na období nejméně jednoho roku, nejvýše však tří hospodářských let.

KAPITOLA 7

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Vyšší moc a mimořádné okolnosti

Případy vyšší moci a mimořádných okolností včetně příslušných důkazů uznaných příslušným orgánem je nutno písemně ohlásit příslušnému orgánu ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne, kdy je to odpovědný vedoucí zpracovatelského podniku schopen učinit.

Článek 32

Další opatření a vzájemná pomoc členských států

1.   Členské státy přijmou veškerá další opatření k zajištění řádného uplatnění společné organizace trhu se sušenými krmivy a poskytnou si vzájemnou úřední pomoc při provádění kontrol podle tohoto nařízení. V této souvislosti mohou členské státy v případech, kdy toto nařízení nepředvídá přiměřená snížení či vyloučení, uložit zpracovatelským podnikům či jiným hospodářským subjektům daného odvětví, například zemědělcům a nákupčím, kteří jsou účastníky řízení o udělování podpor, vhodné vnitrostátní sankce, aby se zajistilo dodržování podmínek pro udělování podpor.

2.   Členské státy si poskytnou vzájemnou pomoc, aby zajistily účinnost kontrol a umožnily zjišťování pravosti předkládaných dokumentů a/nebo správnosti vyměňovaných údajů.

Článek 33

Sdělení členských států Komisi

1.   Členské státy sdělí Komisi na začátku každého čtvrtletí množství sušeného krmiva, pro něž byly v předchozím čtvrtletí předloženy žádosti o podporu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 rozdělené podle měsíců, v nichž tato množství opustila jednotlivé zpracovatelské podniky.

Členské státy sdělí Komisi každoročně nejpozději do 31. května množství sušeného krmiva, pro něž byl v předchozím hospodářském roce přiznán nárok na podporu.

Sdělení údajů podle prvního a druhého pododstavce se rozdělí podle kategorií uvedených v článku 2 bodu 1). Komise tyto údaje použije ke zjištění, zda bylo dodrženo zaručené maximální množství.

2.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

každoročně nejpozději do 30. května odhad množství sušených krmiv, která byla k 31. březnu daného roku uskladněna ve zpracovatelských podnicích;

b)

nejpozději do 30. dubna 2005 množství sušených krmiv, která byla k 31. březnu 2005 uskladněna ve zpracovatelských podnicích a vztahují se na ně ustanovení článku 34;

c)

každoročně nejpozději do 31. května počet nových schválení, odebraných schválení a předběžných schválení za předchozí hospodářský rok;

d)

každoročně nejpozději do 31. května statistické údaje podle přílohy III, jež se týkají kontrol provedených v předchozím hospodářském roce v souladu s články 23 až 28, jakož i snížení a vyloučení provedených v témže hospodářském roce v souladu s články 29, 30 a 31;

e)

každoročně nejpozději do 31. května bilanci spotřeby energie využité při výrobě sušených krmiv podle přílohy I a při rozvoji pozemků pro pěstování luštěnin a jiných zelených pícnin podle přílohy II za období předchozího hospodářského roku;

f)

v průběhu měsíce následujícího po konci každého čtvrtletí průměrné obsahy vlhkosti zjištěné v průběhu předchozího čtvrtletí v krmivu určeném k dehydrataci a sdělené zpracovatelskými podniky podle čl. 11 odst. 4;

g)

nejpozději do 1. května 2005 opatření přijatá k provedení nařízení (ES) č. 1786/2003 a tohoto nařízení, zejména sankce zavedené jednotlivými členskými státy podle článku 30 tohoto nařízení.

KAPITOLA 8

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Zásoby k 31. březnu 2005

1.   Pro sušená krmiva vyrobená v hospodářském roce 2004/05, která neopustila zpracovatelské podniky nebo některé místo meziskladu podle čl. 3 bodu a) tohoto nařízení do 31. března 2005, lze v hospodářském roce 2005/06 poskytnout podporu podle článku 3 nařízení (ES) č. 603/95, pokud:

a)

tato krmiva splňují podmínky uvedené v článku 3 tohoto nařízení;

b)

v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 10 a 11 tohoto nařízení byla pod kontrolou příslušných orgánů vyskladněna z určitého zpracovatelského podniku;

c)

příslušná množství byla zaúčtována v rámci množství zaručených pro jednotlivé členské státy, jež byla těmto státům přidělena na hospodářský rok 2004/2005;

d)

byla nahlášena a schválena v průběhu hospodářského roku 2004/2005.

2.   Příslušné orgány členských států přijmou veškerá kontrolní opatření k zajištění dodržování ustanovení odstavce 1.

Článek 35

Nepovinné přechodné období

Členské státy, které zavedou fakultativní přechodné období podle článku 71 nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí zpracovatelským podnikům podporu určenou k předání producentům podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 na základě množství uznaných pro podporu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 do horní hranice stanovené v příloze VII bodu D nařízení (ES) č. 1782/2003.

Je-li určitý zpracovatelský podnik zásobován krmivem pocházejícím z jiného členského státu, nebude podpora podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 vyplacena zpracovatelskému podniku, který ji předá producentovi, ledaže se tento producent nachází v členském státě, který uplatňuje nepovinné přechodné období.

Celková částka této podpory a podpory podle nařízení (ES) č. 1786/2003 nesmí přesáhnout maximální výši podpory stanovenou nařízením (ES) č. 603/95 pro celé odvětví.

Podpora podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003 a bude vyplacena zpracovatelským podnikům, které ji do patnácti pracovních dnů předají producentům.

Článek 36

Ustanovení týkající se hospodářského roku 2004/2005

Nařízení (ES) č. 785/95 se zrušuje.

Jeho ustanovení týkající se správy úpravy podpor platná v hospodářském roce 2004/05 však zůstávají v platnosti až do konečného vyúčtování výsledků uvedeného hospodářského roku.

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 114. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  Úř. věst. L 63, 21.3.1995, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 79, 7.4.1995, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1413/2001 (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 8).

(5)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(6)  Úř. věst. L 102, 15.4.1976, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 279, 20.12.1971, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6.


PŘÍLOHA I

Bilance spotřeby energie využité při výrobě sušených krmiv

Členský stát:

Hospodářský rok


 

Účel

Jednotka

Množství

a

produkce dehydratovaných krmiv

dehydratovaná krmiva v tunách

 

b

průměrný obsah vlhkosti při vstupu

%

 

c

průměrný obsah vlhkosti při výstupu

%

 

d

průměrná teplota vzduchu u vstupního bodu sušičky

° Celsia

 

e

specifická spotřeba

megajouly na kilogram dehydratovaných

 

f

druh použitého paliva: (plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, ropné oleje, elektrický proud, biomasa)

 

 

g

specifická výhřevnost v megajoulech na jednotku energie

megajouly na jednotku energie

 

h

množství spotřebovaného paliva:

a)

v tunách paliva

 

i

b)

v megajoulech

 


PŘÍLOHA II

Vývoj osevních ploch luštěnin a jiných zelených pícnin

Členský stát:

Hospodářský rok:


 

Kódy cronos-eurostat

Zelené pícniny

Plocha obdělávané půdy v 1 000 ha

a

2611 + 2670

a = b + c zelené pícniny pěstované na orné půdě, z nichž činí:

 

b

2611

b)

jednoleté pícniny (kukuřice na zelené krmení, jiné)

 

c

2670

c)

víceleté zelené pícniny (jetel, vojtěška, dočasné louky a pastviny)

 

d

2672

z toho: vojtěška

 

e

0002

celková plocha trvalých luk a pastvin

 


PŘÍLOHA III

A:   Statistické údaje o kontrolách, prvky podrobené kontrole

A.   

Schválení zpracovatelských podniků:

A.1

Počet podniků schválených v průběhu hospodářského roku

 

A.2

Počet nových schválení

 

A.3

Počet odebraných schválení

 

A.4

Z nich odebráno na dobu kratší jednoho hospodářského roku

 

A.5

Z nich odebráno na dobu jednoho hospodářského roku nebo delší

 

B.   

Schválení nákupčího krmiva k sušení a/nebo mletí

B.1

Počet nákupčích krmiva k sušení a/nebo mletí schválených v průběhu hospodářského roku

 

B.2

Počet nových schválení

 

B.3

Počet odebraných schválení

 

B.4

Z nich odebráno na dobu kratší jednoho hospodářského roku

 

B.5

Z nich odebráno na dobu jednoho hospodářského roku nebo delší

 

C.   

Smlouvy

C.1

Počet smluv

 

C.2

Počet dotčených zemědělců

 

C.3

Počet pozemků zahrnutých do smluv

 

C.4

Plocha zahrnutá do smluv (v ha)

 

D.   

Prohlášení o dodávkách

D.1

Počet prohlášení o dodávkách

 

D.2

Počet dotčených zemědělců

 

D.3

Počet pozemků zahrnutých do prohlášení o dodávkách

 

D.4

Plocha zahrnutá do prohlášení o dodávkách (v ha)

 

E.   

Podané žádosti

E.1

Počet podaných žádostí

 

E.2

Počet dotčených šarží

 

E.3

Zpracované množství

 

E.4

Vyskladněné množství (předmět žádosti o podporu)

 

B:   Statistické údaje o kontrolách, počet kontrol a výsledky

A.

Kontrola ploch uvedených ve smlouvách a v souhrnných žádostech o podporu

Počet zemědělců

Počet smluv

Počet pozemků

Plocha

Množství prohlášená za nezpůsobilá pro podporu

Vnitrostátní sankce (článek 32)

A.1.   

Správní kontroly:

A.1.1

Případy dvojího uplatnění téže plochy jedním nebo více žadateli

 

 

 

 

 

 

A.1.2

Nesoulad mezi smlouvou (nebo prohlášením o dodávce) a jednotnou žádostí o podporu

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Kontroly na místě ohlášených ploch:

A.2.1

Počet kontrol na místě

 

 

 

 

 

 

A.2.2

Normální případy

 

 

 

 

 

 

A.2.3

Případy nadhodnocení

 

 

 

 

 

 

A.2.4

Případy podhodnocení

 

 

 

 

 

 

A.2.5

Jiný typ plodin, než je uvedeno v prohlášení

 

 

 

 

 

 

A.2.6

Jiná porušení předpisů

 

 

 

 

 

 


B.

Kontroly nákupčích krmiva k sušení a/nebo mletí

Počet nákupčích

Počet smluv

B.1

Počet kontrol na místě

 

 

B.2

Normální případy

 

 

B.3

Případy nesrovnalostí v účetních záznamech o zásobách

 

 

B.4

Jiná porušení předpisů

 

 


C.

Kontroly zpracovatelských podniků

Počet podniků

Počet žádostí

Počet šarží

Výstupní množství sušených krmiv

Množství smíchaných sušených krmiv

C.1.   

Správní kontroly:

C.1.1

Žádosti podané se zpožděním do 25 dnů

 

 

 

 

 

C.1.2

Žádosti podané se zpožděním přesahujícím 25 dnů

 

 

 

 

 

C.1.3

Nepodání předchozího oznámení o vyskladnění

 

 

 

 

 

C.1.4

Nedodržení kritérií pro obsah vlhkosti nebo proteinů

 

 

 

 

 

C.1.5

Jiné zjištěné nesrovnalosti

 

 

 

 

 

C.2.   

Kontroly na místě ve zpracovatelských podnicích

C.2.1

Počet kontrol na místě

 

 

 

 

 

C.2.2

Počet odebraných vzorků (článek 10 odstavec 2)

 

 

 

 

 

C.2.3

Nepodání předchozího oznámení o vyskladnění

 

 

 

 

 

C.2.4

Nedodržení kritérií pro obsah vlhkosti nebo proteinů

 

 

 

 

 

C.2.5

Nesrovnalosti při vážení

 

 

 

 

 

C.2.6

Nesoulad mezi účetními záznamy o zásobách a finančním účetnictvím

 

 

 

 

 

C.2.7

Jiné nesrovnalosti v účetních záznamech o zásobách

 

 

 

 

 

C.2.8

Jiné zjištěné nesrovnalosti

 

 

 

 

 

C.3.   

Uložené sankce (článek 29) :

C.3.1

Rozdíl nepřevyšujíci 20 % (čl. 29 písm. a))

 

 

 

 

 

C.3.2

Opakovaný výskyt rozdílu nepřevyšujícího 20 % (čl.29 písmeno c))

 

 

 

 

 

C.3.3

Rozdíl vyšší než 20 % a méně než 50 % (čl. 29 písm. b))

 

 

 

 

 

C.3.4

Opakovaný výskyt rozdílu od 20 % do 50 % (čl. 29 písm. d))

 

 

 

 

 

C.3.5

Rozdíl vyšší než 50 % (čl. 29 písm. d))

 

 

 

 

 

C.3.6

Úmyslná nesrovnalost (čl. 29 třetí pododstavec)

 

 

 

 

 

C.3.7

Peněžité sankce 10 % až 30 % (článek 30)

 

 

 

 

 


D.

Kontrola sledovatelnosti produktů (čl.27§1)

Počet šarží

Množství vyskladněných sušených krmiv

Množství smíchaných sušených krmiv

D.1

Kontrola skutečných nákupů krmiva k sušení a mletí (dodávka a platba)

 

 

 

D.2

Kontrola skutečné dodávky (příjem a platba) sušených krmiv prvnímu zprostředkovateli („podniky uvádějící krmiva na trh“)

 

 

 

D.3

Kontrola skutečných dodávek (přijetí a platba) sušených krmiv koncovému spotřebiteli

 

 

 


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 383/2005

ze dne 7. března 2005,

kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro vinařské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství (2), stanoví rozhodné skutečnosti pro použitelné směnné kurzy na základě kritérií uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98, aniž jsou dotčeny zvláštní definice nebo výjimky stanovené v předpisech pro příslušná odvětví na základě uvedených kritérií.

(2)

Rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro určitá opatření společné organizace trhu s vínem jsou specifické, a měly by být proto stanoveny ve zvláštním nařízení.

(3)

Podle článku 8 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (3) může být za konečné vzdání se vinohradnictví na určité ploše vinic poskytnuta prémie. V čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu (4), je stanovena maximální výše prémie na hektar. Z důvodu administrativně technické proveditelnosti by měla rozhodná skutečnost pro směnné kurzy pro částku uvedené prémie připadat na začátek hospodářského roku.

(4)

Článkem 11 nařízení (ES) č. 1493/1999 se zavádí režim restrukturalizace a přeměny vinic. Z důvodu administrativně technické proveditelnosti by se měl jako směnný kurz pro přidělení prostředků podle článku 14 uvedeného nařízení používat poslední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před 1. červencem předcházejícím finančnímu roku, pro který se prostředky přidělují.

(5)

Články 27 a 28 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví nákupní cena, která má být zaplacena producentům, a podpora, kterou může palírna získat na destilaci vedlejších produktů vinifikace a na destilaci vína z odrůd s dvojím zatříděním. S přihlédnutím k hospodářským cílům úkonů a k postupu jejich provádění by měla rozhodná skutečnost pro směnné kurzy pro tyto částky připadat na první den příslušného hospodářského roku.

(6)

Článkem 29 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví minimální cena, která má být zaplacena producentům, a podpora, kterou může palírna získat na destilaci určenou na podporu odvětví konzumního alkoholu. Článkem 30 uvedeného nařízení se stanoví opatření pro nouzovou destilaci v případě výjimečného narušení trhu následkem značných přebytků nebo problémů s jakostí. Z důvodu administrativně technické proveditelnosti by měla být rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný v těchto případech stanovena měsíčně.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (5), stanoví podporu, jež má být vyplácena producentům alkoholizovaného vína. Výše této podpory souvisí s příslušnou destilací, a proto by se stanovení rozhodné skutečnosti mělo řídit stejnou zásadou.

(8)

Články 34 a 35 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví podpory pro specifické využití. Z důvodu administrativně technické proveditelnosti a v zájmu co největšího přiblížení rozhodné skutečnosti hospodářskému cíli by měla rozhodná skutečnost pro podporu stanovenou v článku 34 uvedeného nařízení připadat na první den měsíce, v němž se provádí první obohacování, a rozhodná skutečnost pro podporu stanovenou v článku 35 uvedeného nařízení na první den každého měsíce, ve kterém se uskuteční zpracování.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkční potenciál

1.   Rozhodnou skutečností pro směnný kurz použitelný pro prémii za konečné vzdání se vinohradnictví podle článku 8 nařízení (ES) č. 1493/1999 je první den hospodářského roku, v němž byla podána žádost o prémii.

2.   Jako směnný kurz pro přidělení prostředků na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle článku 14 nařízení (ES) č. 1493/1999 se použije poslední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před 1. červencem předcházejícím finančnímu roku, pro který se prostředky přidělují.

Článek 2

Tržní mechanismy

1.   Pokud jde o destilaci vedlejších produktů vinifikace, rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro nákupní cenu uvedenou v čl. 27 odst. 9 nařízení (ES) č. 1493/1999 a pro výplatu podpory palírnám uvedenou v čl. 27 odst. 11 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den hospodářského roku, pro který se vyplácí nákupní cena.

2.   Pokud jde o destilaci vína z odrůd s dvojím zatříděním, rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro nákupní cenu uvedenou v čl. 28 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 a pro výplatu podpory palírnám uvedenou v čl. 28 odst. 5 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den hospodářského roku, pro který se vyplácí nákupní cena.

3.   Pokud jde o destilaci stolních vín a vín vhodných k získávání stolních vín určených pro trh konzumního alkoholu, rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro hlavní podporu uvedenou v čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 a pro minimální cenu uvedenou v čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den měsíce, v němž se uskuteční první smluvní dodávka vína.

4.   Pokud jde o nouzovou destilaci stanovenou v článku 30 nařízení (ES) č. 1493/1999, rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro minimální cenu připadá na první den měsíce, v němž se uskuteční první smluvní dodávka vína.

5.   Pokud jde o podporu producentům alkoholizovaného vína uvedenou v čl. 69 odst. 3 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1623/2000, použije se tatáž rozhodná skutečnost jako při jednotlivých konkrétních destilačních opatřeních.

6.   Rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro výplatu podpory na použití zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu k obohacení, stanovenou v čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den měsíce, v němž se uskuteční první obohacování.

7.   Rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro výplatu podpory na použití hroznového moštu a zahuštěného hroznového moštu stanovenou v čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den každého měsíce, v němž se uskutečňuje zpracování.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1250/2004 (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

(4)  Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1389/2004 (Úř. věst. L 255, 31.7.2004, s. 7).

(5)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1774/2004 (Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 61).


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 384/2005

ze dne 7. března 2005

o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 577/98 je nutné upřesnit prvky programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009.

(2)

Rozhodnutí Rady 2002/177/ES ze dne 18. února 2002 o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států pro rok 2002 (2) stanoví, že členské státy a Komise potřebují specifické statistické údaje, aby mohly vytvořit vhodná programová opatření v oblasti pracovních úrazů a zdravotních problémů z povolání, situace na trhu práce migrujících osob a jejich potomků a vstupu mladých lidí na trh práce. Tuto informaci je proto třeba zahrnout do ad hoc modulů na období 2007 až 2009.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijímá se program ad hoc modulů pro výběrové šetření pracovních sil na období 2007 až 2009 stanovený v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 60, 1.3.2002, s. 60.


PŘÍLOHA

Výběrové šetření pracovních sil

Víceletý program ad hoc modulů

1.   PRACOVNÍ ÚRAZY A ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY Z POVOLÁNÍ

Seznam proměnných: má být stanoven před prosincem 2005

Referenční období: 2007.

Dotčené členské státy a regiony: všechny

Velikost výběru: má být stanoven před prosincem 2005.

Předání výsledků: před 31. březnem 2008.

2.   SITUACE NA TRHU PRÁCE MIGRUJÍCÍCH OSOB A JEJICH NEJBLIŽŠÍCH POTOMKŮ

Provedení modulu na rok 2008 bude záviset na výsledcích studií o jeho proveditelnosti, které je třeba dokončit před koncem roku 2005.

Seznam proměnných: má být stanoven před prosincem 2006

Referenční období: 2008.

Dotčené členské státy a regiony: všechny

Velikost výběru: má být stanoven před prosincem 2006.

Předání výsledků: před 31. březnem 2009.

3.   VSTUP MLADÝCH LIDÍ NA TRH PRÁCE

Seznam proměnných: má být stanoven před prosincem 2007

Referenční období: 2009

Dotčené členské státy a regiony: všechny

Velikost výběru: má být stanoven před prosincem 2007.

Předání výsledků: před 31. březnem 2010


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/25


SMĚRNICE KOMISE 2005/21/ES

ze dne 7. března 2005,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (1), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 72/306/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu schvalování typu stanoveného směrnicí Rady 70/156/EEC ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (2).

(2)

V důsledku toho se ustanovení směrnice 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel vztahují i na směrnici 72/306/EHS.

(3)

Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 70/156/EHS ve znění směrnice 92/53/EHS (3) stanoví rovnocennost zvláštních směrnic s odpovídajícími předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN). Je proto zapotřebí sladit technické požadavky vztahující se na světelný zdroj opacimetru používaný na měření opacity kouře ve výfukových plynech s požadavky předpisu č. 24 EHK-OSN a mezinárodními normami. Dále je vhodné sladit palivo používané na měření opacity kouře ve výfukových plynech s palivem povoleným na měření emisí podle směrnice Rady 88/77/EHS (4).

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku, zřízeného směrnicí 70/156/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy směrnice 72/306/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

S účinností od 9. března 2006 členské státy:

nebudou již udělovat ES schválení typu podle čl. 4 odst. 1 směrnice 70/156/EHS a

mohou odmítnout národní schválení typu

pro nový typ motorových vozidel z důvodů týkajících se emisí znečišťujících látek ze vznětových motorů, pokud nedodrží ustanovení směrnice 72/306/EHS ve znění této směrnice.

Tato směrnice neruší žádné předchozí schválení udělené podle směrnice 72/306/EHS a nebrání rozšíření těchto schválení v souladu s podmínkami směrnice, podle které byla původně udělena.

Článek 3

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 8. března 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Členské státy použijí tuto směrnici ode dne 9. března 2006.

Tato opatření musí obsahovat odkaz na tuto směrnici v okamžiku přijetí členskými státy nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 190, 20.8.1972, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/20/ES (Úř. věst. L 125, 16.5.1997, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/104/ES (Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).


PŘÍLOHA

Seznam příloh mezi články a přílohou I se nahrazuje tímto:

„SEZNAM PŘÍLOH

Příloha I:

Definice, žádost o ES schválení typu, ES schválení typu, symbol s korigovaným součinitelem absorpce, specifikace a zkoušky, úpravy typu, shodnost výroby

Dodatek 1

Informační dokument

Dodatek 2

Certifikát schválení typu

Příloha II:

Příklad označení korigovaného součinitele absorpce

Příloha III:

Zkouška při ustálených otáčkách na křivce plného výkonu

Příloha IV:

Zkouška při volné akceleraci

Příloha V

Mezní hodnoty pro zkoušku při ustálených otáčkách

Příloha VI:

Požadavky na opacimetry

Příloha VII:

Instalace a užití opacimetrů“

ZMĚNY V PŘÍLOZE I SMĚRNICE 72/306/EHS

1.

 

V bodu 5.2.2.1. se slova „v příloze VI“ nahrazují slovy „v příloze V“.

 

V bodu 5.3.2. se slova „v příloze VI“ nahrazují slovy „v příloze V“.

 

V bodu 5.4. se slova „v příloze VII“ nahrazují slovy „v příloze VI“.

 

V bodu 7.2.1.2. se slova „v příloze VI“ nahrazují slovy „v příloze V“.

ZMĚNY V PŘÍLOZE III SMĚRNICE 72/306/EHS

2.

 

Bod 3.2. se nahrazuje tímto:

„3.2.   Palivo

Referenční palivo, jehož vlastnosti jsou uvedeny v příloze IV naposledy pozměněného znění směrnice 88/77/EHS, vhodné při stanovení mezních hodnot emisí nutných při schvalování typu motorového vozidla, se použije.“

 

V bodu 3.4. se slova „v příloze VII“ nahrazují slovy „v příloze VI“ a slova „v příloze VIII“ se nahrazují slovy „v příloze VII“.

 

V bodu 4.2. se slova „v příloze VI“ nahrazují slovy „v příloze V“.

3.

Příloha V se zrušuje.

4.

Dosavadní příloha VI se označuje jako příloha V.

5.

Dosavadní příloha VII se označuje jako příloha VI.

Bod 3.3. se nahrazuje tímto:

„3.3.   Zdroj světla

Zdrojem světla musí být žárovka s barevnou teplotou v rozsahu od 2 800 do 3 250 K nebo dioda vyzařující zelené světlo (LED) se spektrálním vrcholem mezi 550 a 570 nm. Zdroj světla musí být chráněn proti usazování sazí prostředky, které neovlivňují délku optické dráhy více, než jsou meze stanovené výrobcem.“

6.

Dosavadní příloha VIII se označuje jako příloha VII.

V bodech 2.16., 2.17. a 2.2.3. se slova „v příloze VII“ nahrazují slovy „v příloze VI“.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. března 2005

o tranzitu živého skotu územím Spojeného království

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 509)

(Text s významem pro EHP)

(2005/177/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 999/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 98/256/ES ze dne 16. března 1998 o mimořádných opatřeních k ochraně před bovinní spongiformní encefalopatií a o změně rozhodnutí 94/474/ES a zrušení rozhodnutí 96/239/EHS (2) stanoví, že Spojené království musí zajistit, aby z jeho území nebyl do jiných členských států nebo třetích zemí odesílán živý skot.

(2)

Blížící se ukončení činnosti některých společností provozujících trajektovou dopravu, které převážejí živý skot z Irska do kontinentální Evropy, se vážně dotkne i obchodu se živým skotem mezi Irskem a ostatními členskými státy.

(3)

Je proto potřebné stanovit pravidla, která by povolila tranzit živého skotu z Irska územím Spojeného království. Aby nebyla oslabena platná opatření podle rozhodnutí (ES) č. 98/256/ES, podléhá tento tranzit přísným podmínkám a kontrole.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčeno rozhodnutí 98/256/EHS, je Spojené království oprávněno povolit nepřetržitý tranzit živého skotu (dále „zvířata“) odesílaného z Irska přes území Spojeného království do jiných členských států za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.

Článek 2

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedené ve směrnici Rady 64/432/EHS (3) doprovázející zvířata při tranzitu z Irska územím Spojeného království do jiných členských států musí obsahovat tato slova:

„Zvířata v souladu s rozhodnutím Komise 2005/177/ES ze dne 7. března 2005“

Článek 3

Tranzit zvířat z Irska územím Spojeného království do jiných členských států uvedený v článku 1 bude povolen pouze za předpokladu, že příslušný orgán v Irsku zašle nejméně dva pracovní dny předem oznámení:

a)

ústřednímu orgánu Spojeného království;

b)

ústřednímu orgánu všech členských států o tranzitu zvířat a

c)

ústřednímu a místnímu orgánu členského státu konečného místa určení.

Článek 4

Příslušný orgán Irska zajistí, aby bylo vozidlo přepravující zvířata zapečetěno úřední pečetí, která musí zůstat neporušena po celou dobu tranzitu územím Spojeného království s výjimkou případu úřední kontroly nebo okolností obecného prospěchu uvedených v článku 5.

Číslo pečetě uvede příslušný orgán Irska na osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedeném v článku 2.

Článek 5

Pokud budou muset být z mimořádných důvodů obecného prospěchu nebo za účelem úřední kontroly zvířata na území Spojeného království vyložena, vyrozumí přepravce okamžitě příslušný orgán dotčeného členského státu.

Pokračování přepravy těchto zvířat nebude možné, pokud nebudou splněny následující podmínky:

a)

nakládka zvířat bude probíhat pod dozorem příslušného orgánu Spojeného království;

b)

vozidlo bude po naložení okamžitě zapečetěno a

c)

bude předloženo dodatečné osvědčení uvedené v příloze.

Článek 6

Příslušný orgán Spojeného království bude řádně kontrolovat provádění tohoto rozhodnutí, a zejména zkontroluje neporušenost pečeti uvedené v článku 5 na vozidlech, která opouštějí území Spojeného království.

Zmíněný příslušný orgán potvrdí shodu s tímto rozhodnutím otiskem úředního razítka na osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedeném v článku 2 nebo vystavením dodatečného osvědčení podle přílohy.

V případě neshody s tímto rozhodnutím nebudou moci zvířata pokračovat v cestě do konečného místa určení. Tato zvířata mohou být zadržena a se zřetelem na zdraví veřejnosti a zdraví zvířat mohou být poslána na jatka, k likvidaci nebo se souhlasem odesílajícího členského státu mohou být vrácena do místa původu.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1993/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 113, 15.4.1998, s. 32. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2002/670/ES (Úř. věst. L 228, 24.8.2002, s. 22).

(3)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).


PŘÍLOHA

Dodatečné osvědčení (rozhodnutí Komise 2005/177/ES ze dne 7. března 2005)

Image


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/31


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 1. března 2005

týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2005 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2006

(Text s významem pro EHP)

(2005/178/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 86/362/EHS a 90/642/EHS stanoví, že by Komise měla postupně pracovat na vytvoření systému, který by umožnil odhad dietární expozice pesticidům. Aby bylo umožněno vytváření reálných odhadů, měly by být k dispozici údaje o monitorování reziduí pesticidů v řadě potravinářských produktů, které představují hlavní složky evropské stravy. Obecně se uznává, že hlavní složky evropské stravy tvoří zhruba 20–30 potravinářských produktů. Vzhledem ke zdrojům, jež jsou k monitorování reziduí pesticidů na vnitrostátní úrovni k dispozici, jsou členské státy v rámci koordinovaného monitorovacího programu schopny ročně analyzovat vzorky pouze osmi produktů. Používání pesticidů vykazuje změny v časovém rozpětí tříletých cyklů. Každý pesticid by proto měl být monitorován ve 20–30 potravinářských produktech po dobu několika tříletých cyklů.

(2)

V roce 2005 by měla být monitorována rezidua pesticidů, na něž se vztahuje toto doporučení, neboť tak budou moci být tyto údaje využity pro odhad skutečné dietární expozice těmto reziduím.

(3)

K počtům vzorků, jež mají být odebrány v rámci každé koordinované monitorovací činnosti, je třeba zaujmout systematický statistický přístup. Takový přístup Komise vymezila v Codex Alimentarius (3). Na základě binomického rozdělení pravděpodobnosti lze vypočítat, že zkoumání 613 vzorků umožní s více než 99 % jistotou odhalit vzorek obsahující rezidua pesticidů, která překračují mez stanovitelnosti obsahu, pokud méně než 1 % produktů rostlinného původu obsahuje rezidua překračující tuto mez. Odběr těchto vzorků by měl být mezi členskými státy rozdělen podle počtu obyvatel a spotřebitelů, přičemž se od jednoho produktu odebere minimálně 12 vzorků ročně.

(4)

Pokyny týkající se „Postupů pro kontrolu jakosti při analýze reziduí pesticidů“ jsou zveřejněny na webových stránkách Komise (4). Platí, že by analytické laboratoře členských států měly tyto pokyny uplatňovat v co největší míře a že by tyto pokyny měly být průběžně přezkoumávány s ohledem na zkušenosti získané v rámci monitorovacích programů.

(5)

Směrnice 86/362/EHS a 90/642/EHS požadují, aby členské státy vymezily kritéria, která uplatňují při vypracovávání svých vnitrostátních programů inspekcí. Tyto informace by měly zahrnovat kritéria uplatňovaná při stanovování počtu vzorků, jež mají být odebrány, analýz, jež mají být provedeny, a použitých vykazovaných limitů, dále kritéria, na jejichž základě byly vymezeny vykazované limity, a podrobné informace o akreditaci laboratoří, které provádějí analýzy, v souladu se směrnicí Rady 93/99/EHS ze dne 29. října 1993 o doplňujících opatřeních týkajících se úředního dozoru nad potravinami (5). Měl by rovněž být uveden počet a druh porušení právních předpisů a opatření, jež byla přijata.

(6)

Maximální přípustné hodnoty reziduí v příkrmech pro kojence a malé děti byly stanoveny v souladu s článkem 6 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (6) a článkem 6 směrnice Komise 96/5/ES, Euratom ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (7).

(7)

Informace o výsledcích monitorovacích programů jsou obzvláště vhodné ke zpracování, ukládání a přenosu elektronickou cestou či metodami pro zpracování údajů. Byly vytvořeny formáty, na základě kterých členské státy Komisi předkládají údaje prostřednictvím elektronické pošty. Členské státy by proto měly být schopny zaslat Komisi své zprávy ve standardním formátu. K dalšímu vývoji tohoto standardního formátu nejúčinněji přispívá vypracovávání pokynů ze strany Komise.

(8)

Opatření tohoto doporučení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

DOPORUČUJE:

1.

Členské státy se vyzývají, aby v průběhu roku 2005 odebraly a analyzovaly vzorky, a to pro kombinace produktů / reziduí pesticidů stanovené v příloze I, přičemž se vychází z počtu vzorků každého produktu, jenž byl členským státům přidělen v příloze II, a odpovídajícím způsobem se zohlední vnitrostátní podíl a podíl Společenství a třetích zemí na trhu daného členského státu.

Pokud možno by v případě pesticidů, které představují akutní nebezpečí, jako jsou např. estery kyseliny fosforečné, endosulfan a N-methyl-karbamáty, měl být přiměřený počet vzorků těchto produktů: hrušek, brambor, mrkve, pomerančů nebo mandarinek a okurek podroben samostatné analýze jednotlivých jednotek v druhém laboratorním vzorku, pokud jsou takové pesticidy zjištěny a obzvláště pokud se jedná o produkty jednoho producenta. Počet jednotek by měl být v souladu se směrnicí Komise 2002/63/ES (8).

Měly by být odebrány dva vzorky. Pokud první laboratorní vzorek obsahuje detekovatelné reziduum pesticidu, na který je analýza zaměřena, měly by se jednotky druhého vzorku analyzovat samostatně.

Každý členský stát by měl odebrat alespoň deset vzorků příkrmů pro kojence a malé děti vyrobených převážně na bázi zeleniny, ovoce nebo obilovin.

Vzorky by se měly odebírat z produktů pocházejících z ekologického zemědělství. Počet vzorků by měl být přiměřený podílu ekologických produktů na trhu každého členského státu, přičemž se odebere nejméně jeden vzorek.

2.

Členské státy se vyzývají, aby nejpozději do 31. srpna 2006 oznámily výsledky analýz vzorků testovaných pro kombinace produktů / reziduí pesticidů stanovené v příloze I a uvedly:

a)

použité analytické metody a dosažené vykazované limity, a to v souladu s postupy pro kontrolu jakosti stanovenými v dokumentu Postupy pro kontrolu jakosti při analýze reziduí pesticidů;

b)

počet a druh porušení právních předpisů a opatření, jež byla přijata.

Zpráva by měla být vypracována ve formátu, včetně elektronického formátu, jenž je v souladu s pokyny, které členským státům v souvislosti s prováděním doporučení Komise týkajících se koordinovaných monitorovacích programů Společenství poskytl Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Výsledky vzorků odebraných z produktů pocházejících z ekologického zemědělství by měly být oznámeny na samostatném záznamovém listu.

3.

Členské státy se vyzývají, aby Komisi a ostatním členským státům nejpozději do 31. srpna 2005 zaslaly informace požadované dle čl. 7 odst. 3 směrnice 86/362/EHS a čl. 4 odst. 3 směrnice 90/642/EHS, jež se týkají monitorovací činnosti v roce 2004, s cílem alespoň na základě kontrolního odběru vzorků zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů, a to včetně:

a)

výsledků svých vnitrostátních programů týkajících se reziduí pesticidů;

b)

informací o svých postupech pro kontrolu jakosti laboratoří, a zejména informací o těch aspektech pokynů týkajících se postupů pro kontrolu jakosti při analýze reziduí pesticidů, které nebyly schopny uplatnit či s jejichž uplatňováním měly potíže;

c)

informací o akreditaci laboratoří, které provádějí analýzy, v souladu s ustanoveními článku 3 směrnice 93/99/EHS (včetně druhu akreditace, akreditačního subjektu a kopie osvědčení o akreditaci);

d)

informací o testech pro stanovení odborné způsobilosti a kruhových testech, jichž se laboratoře zúčastnily.

4.

Členské státy se vyzývají, aby Komisi nejpozději do 30. září 2005 zaslaly své plánované vnitrostátní programy monitorování maximálních limitů reziduí pesticidů stanovených směrnicemi 90/642/EHS a 86/362/EHS pro rok 2006, včetně:

a)

informací o kritériích uplatňovaných při stanovování počtu vzorků, jež mají být odebrány, a analýz, jež mají být provedeny;

b)

informací o použitých vykazovaných limitech a kritériích, na jejichž základě byly vykazované limity vymezeny, a

c)

podrobných informací o akreditaci laboratoří, které provádějí analýzy, v souladu se směrnicí Rady 93/99/EHS.

V Bruselu dne 1. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/61/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/115/ES (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 64).

(3)  Codex Alimentarius, Rezidua pesticidů v potravinách, Řím 1994, ISBN 92-5-203271-1; díl 2, s. 372.

(4)  Číslo dokumentu SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/ food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 14. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/14/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 37).

(7)  Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33).

(8)  Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30.


PŘÍLOHA I

Kombinace pesticidů/produktů, jež mají být monitorovány

Reziduum pesticidů, jež má být analyzováno

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acefát

a)

b)

c)

Aldikarb

a)

b)

c)

Azinfos-methyl

a)

b)

c)

Azoxystrobin

a)

b)

c)

Skupina látky benomyl

a)

b)

c)

Bifenthrin

a)

b)

c)

Bromopropylát

a)

b)

c)

Bupirimát

a)

b)

c)

Captan

a)

b)

c)

Karbaryl

a)

b)

c)

Chlormekvát (2)

a)

b)

c)

Chlorothalonil

a)

b)

c)

Chlorprofam

a)

b)

c)

Chlorpyrifos

a)

b)

c)

Chlorpyrifos-methyl

a)

b)

c)

Cypermethrin

a)

b)

c)

Cyprodinil

a)

b)

c)

Deltamethrin

a)

b)

c)

Diazinon

a)

b)

c)

Dichlofluanid

a)

b)

c)

Dikofol

a)

b)

c)

Dimethoát

a)

b)

c)

Difenylamin (3)

a)

b)

c)

Endosulfan

a)

b)

c)

Fenhexamid

a)

b)

c)

Fludioxonil

a)

b)

c)

Folpet

a)

b)

c)

Imazalil

a)

b)

c)

Imidakloprid

a)

b)

c)

Iprodion

a)

b)

c)

Kresoxim-methyl

a)

b)

c)

Lambdacyhalothrin

a)

b)

c)

Malathion

a)

b)

c)

Skupina látky maneb

a)

b)

c)

Metalaxyl

a)

b)

c)

Methamidofos

a)

b)

c)

Methidathion

a)

b)

c)

Methiokarb

a)

b)

c)

Methomyl

a)

b)

c)

Myklobutanil

a)

b)

c)

Oxydemeton-methyl

a)

b)

c)

Parathion

a)

b)

c)

Fosalon

a)

b)

c)

Pirimikarb

a)

b)

c)

Pirimifos-methyl

a)

b)

c)

Procymidon

a)

b)

c)

Propargit

a)

b)

c)

Pyretriny

a)

b)

c)

Pyrimethanil

a)

b)

c)

Spiroxamin

a)

b)

c)

Thiabendazol

a)

b)

c)

Tolkloflos-methyl

a)

b)

c)

Tolylfluanid

a)

b)

c)

Triadimefon

a)

b)

c)

Vinklozolin

a)

b)

c)

a)

Hrušky, fazole (čerstvé nebo zmrazené), brambory, mrkev, pomeranče nebo mandarinky, špenát (čerstvý nebo zmrazený), rýže a okurky.

b)

Květák, papriky, pšenice, lilek, hrozny, hrách (čerstvý / mrazený, bez lusků), banány a pomerančová šťáva.

c)

Jablka, rajčata, salát, jahody, pór, hlávkové zelí, žito nebo ječmen, broskve včetně nektarinek a podobných hybridů.


(1)  Pro roky 2006 a 2007 orientačně, závisí na programech, jež budou pro tyto roky doporučeny.

(2)  Chlormekvát by měl být analyzován pouze v hruškách a obilovinách.

(3)  Difenylamin by měl být analyzován pouze v jablkách a hruškách.


PŘÍLOHA II

Počet vzorků jednotlivých produktů, které má každý členský stát odebrat

Kód země

Vzorky

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IE

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Celkový počet vzorků: 613


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. března 2005,

kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Slovinska za prosté brucelózy (B. melitensis) a enzootické leukózy skotu a Slovenska za prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 483)

(Text s významem pro EHP)

(2005/179/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu A kapitolu I odst. 4, přílohu A kapitolu II odst. 7 a přílohu D kapitolu I písm. E uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (2), a zejména na přílohu A kapitolu 1 oddíl II uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (3) uvádí seznam oblastí členských států, které jsou uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) podle směrnice 91/68/EHS.

(2)

Ve Slovinsku je brucelóza ovcí a koz povinná hlášením již alespoň pět let a během uvedené doby nebyl úředně potvrzen žádný případ uvedené choroby. Uvedený členský stát také zakazuje očkování proti uvedené chorobě již alespoň tři roky. Slovinsko se kromě toho zavázalo splnit některé jiné podmínky směrnice 91/68/EHS, pokud jde o namátkové kontroly, které se mají vykonávat poté, co bude uvedený členský stát uznán za prostý brucelózy. Slovinsko by tedy mělo být uznáno za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), pokud jde o hospodářství s ovcemi a kozami.

(3)

Směrnice 64/432/EHS stanoví, že členské státy nebo části nebo oblasti členských států mohou být, pokud jde o stáda skotu, prohlášeny za úředně prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu s výhradou splnění některých podmínek stanovených v uvedené směrnici.

(4)

Seznamy členských států prohlášených za prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (4).

(5)

Na základě Komisí provedeného hodnocení dokumentace předložené Slovinskem na důkaz splnění odpovídajících podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde absenci enzootické leukózy skotu, by měl být celý uvedený členský stát prohlášen za úředně prostý enzootické leukózy skotu.

(6)

Na základě Komisí provedeného hodnocení dokumentace předložené Slovenskem na důkaz splnění odpovídajících podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde absenci tuberkulózy skotu a brucelózy skotu, by měl být celý uvedený členský stát prohlášen za úředně prostý tuberkulózy skotu a brucelózy skotu.

(7)

Rozhodnutí 93/52/EHS a 2003/467/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 93/52/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. března 2005

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1/2005 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2004/554/ES (Úř. věst. L 248, 9.7.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/28/ES (Úř. věst. L 15, 19.1.2005, s. 30).

(4)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/28/ES.


PŘÍLOHA I

Příloha I rozhodnutí 93/52/EHS se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

ČLENSKÉ STÁTY

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

IE

Irsko

LU

Lucembursko

HU

Maďarsko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království“


PŘÍLOHA II

Přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:

1.

V příloze I se kapitola 1 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 1

Členské státy úředně prosté tuberkulézy

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

FR

Francie

LU

Lucembursko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko“

2.

V příloze II se kapitola 1 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 1

Členské státy úředně prosté brucelézy

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

LU

Lucembursko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko“

3.

V příloze III se kapitola 1 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 1

Členské státy úředně prosté enzootické leukózy skotu

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

ES

Španělsko

FR

Francie

IE

Irsko

CY

Kypr

LU

Lucembursko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

SI

Slovinsko

FI

Finsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království“


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/41


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. března 2005,

kterým se členské státy opravňují podle směrnice Rady 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 443)

(Text s významem pro EHP)

(2005/180/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (1), a zejména na čl. 6 odst. 9, 11 a 14 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 6 odst. 9 směrnice 96/49/ES musí členské státy oznámit své odchylky Komisi předem, poprvé do 31. prosince 2002 nebo do dvou let od posledního dne použitelnosti pozměněného znění přílohy směrnice.

(2)

Některé členské státy oznámily Komisi do 31. prosince 2002 své přání přijmout odchylky od směrnice 96/49/ES. Rozhodnutím Komise 2003/627/ES ze dne 20. srpna 2003, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (2), povolila Komise přijetí odchylek pro členské státy, které jsou uvedené v přílohách I a II uvedeného rozhodnutí.

(3)

Směrnice Komise 2003/29/ES (3) pozměnila přílohu směrnice 96/49/ES. Na základě směrnice 2003/29/ES musely členské státy nejpozději do 1. července 2003 uvést v účinnost vnitrostátní právní předpisy, přičemž posledním dnem použitelnosti uvedeným v čl. 6 odst. 9 směrnice 96/49/ES je 30. červen 2003.

(4)

Několik členských států oznámilo své přání odchylky přijmout. Komise přezkoumala soulad těchto oznámení s podmínkami stanovenými v čl. 6 odst. 9, 11 a 14 směrnice 96/49/ES a schválila je. Tyto členské státy by proto měly být oprávněny k přijetí těchto odchylek.

(5)

Při této příležitosti se považuje za žádoucí shromáždit všechny odchylky povolené k dnešnímu dni v jediném rozhodnutí. Rozhodnutí 2003/627/ES by proto mělo být zrušeno a nahrazeno.

(6)

K zajištění toho, že stav odchylek je pravidelně aktualizován, navrhne Komise přinejmenším každých pět let úplnou aktualizaci všech stávajících odchylek.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí, zřízeného článkem 9 směrnice Rady 94/55/ES (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy uvedené v příloze I jsou oprávněny provádět odchylky stanovené v příloze I ve vztahu k železniční přepravě malého množství určitých nebezpečných věcí na svém území.

Tyto odchylky se uplatňují bez diskriminace.

Článek 2

Členské státy uvedené v příloze II jsou oprávněny provádět odchylky stanovené v příloze I, pokud jde, za prvé o přepravu nebezpečných věcí, která je součástí určitého průmyslového procesu, na konkrétně vyznačených trasách svého území, pokud je tato přeprava místní povahy a je důsledně kontrolována za jasně vymezených podmínek, a za druhé o místní přepravu nebezpečných věcí na krátké vzdálenosti uvnitř hranic přístavů, letišť nebo průmyslových ploch.

Článek 3

Rozhodnutí 2003/627/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. března 2005.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/110/ES (Úř. věst. L 365, 10.12.2004, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 217, 29.8.2003, s. 67.

(3)  Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 47.

(4)  Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/111/ES (Úř. věst. L 365, 10.12.2004, s. 25).


PŘÍLOHA I

Odchylky pro členské státy pro malá množství určitých nebezpečných věcí

NĚMECKO

RA-SQ 3.1

Předmět: Výjimka malého množství určitého zboží k osobnímu užití.

Odkaz na přílohu směrnice 96/49/ES (dále jen „směrnice“): Tabulka v kapitole 3.2 pro určitá čísla UN ve třídách 1 až 9.

Obsah přílohy směrnice: Povolení přepravy a ustanovení o přepravě.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1 až 9; výjimka pro velmi malá množství různého zboží v obalech a množství pro osobní užití; maximálně 50 kg na přepravní jednotku; uplatňování všeobecných požadavků na balení na vnitřní obal.

Komentář: Odchylka omezena do 31.12.2004.

Seznam č. 14*.

RA-SQ 3.2

Předmět: Povolení společného balení.

Odkaz na přílohu směrnice: 4.1.10.4 MP2

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třída 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení společného balení předmětů třídy 1.4S (náboje do malých zbraní), aerosolů (třída 2) a čistících a impregnačních materiálů třídy 3 a 6.1 (čísla UN uvedená v seznamu) jako sad k prodeji ve společném balení ve skupině obalů II a v malém množství.

Komentář: Seznam č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANCIE

RA-SQ 6.1

Předmět: Přeprava registrovaného zavazadla v osobních vlacích.

Odkaz na přílohu směrnice: 7.7

Obsah přílohy směrnice: Látky a předměty podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) vyloučené z přepravy jako cestovní zavazadlo.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška ze dne 5. června 2001 o železniční přepravě nebezpečných věcí (vyhláška „RID“) – článek 18.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Látky a předměty podle RID, které smějí být jako spěšniny převáženy jako cestovní zavazadla v osobních vlacích.

RA-SQ 6.2

Předmět: Balíky obsahující nebezpečné látky přepravované cestujícími v osobních vlacích.

Odkaz na přílohu směrnice: 7.7

Obsah přílohy směrnice: Látky a předměty podle RID vyloučené z přepravy jako příruční zavazadla.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška ze dne 5. června 2001 o železniční přepravě nebezpečných věcí (vyhláška „RID“) – článek 19.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava balíků nebezpečných látek určených k osobnímu nebo odbornému užití cestujícími, přepravovaných jako příruční zavazadlo cestujícího, se povoluje za určitých podmínek: uplatní se ustanovení pro balení, označení balíků nápisy a značkami podle 4.1, 5.2 a 3.4.

Komentář: Povolena je přeprava přenosných plynových nádob pro pacienty s respiračními problémy pouze v množství nezbytném pro jednu cestu.

RA-SQ 6.3

Předmět: Přeprava pro potřeby železničního přepravce.

Odkaz na přílohu směrnice: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Informace o nebezpečných látkách se vyznačí v nákladním listu.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška ze dne 5. června 2001 o železniční přepravě nebezpečných věcí (vyhláška „RID“) – článek 20.2.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava množství nepřesahujících mezní hodnoty podle 1.1.3.6, sloužící potřebám železničního přepravce, nepodléhá povinnosti vyznačení v nákladním listu.

RA-SQ 6.4

Předmět: Výjimka z označování určitých poštovních vagonů.

Odkaz na přílohu směrnice: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost označit bočnice vagonů nálepkami.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška ze dne 5. června 2001 o železniční přepravě nebezpečných věcí (vyhláška „RID“) – článek 21.1.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Označeny musí být pouze poštovní vagony přepravující více než 3 tuny látek stejné třídy (jiné než 1, 6.2 nebo 7).

RA-SQ 6.5

Předmět: Výjimka z označování vagonů přepravujících malé kontejnery.

Odkaz na přílohu směrnice: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost označit bočnice vagonů nálepkami.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška ze dne 5. června 2001 o železniční přepravě nebezpečných věcí (vyhláška „RID“) – článek 21.2.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Jsou-li nálepky umístěné na malých kontejnerech zřetelně viditelné, nemusí být vagony nálepkami označeny.

RA-SQ 6.6

Předmět: Výjimka z označování vagonů přepravujících silniční vozidla naložená balíky.

Odkaz na přílohu směrnice: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost označit bočnice vagonů nálepkami.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška ze dne 5. června 2001 o železniční přepravě nebezpečných věcí (vyhláška „RID“) – článek 21.3.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud mají silniční vozidla označení odpovídající balíkům v nich umístěným, nemusí být vagony označovány nálepkami.

ŠVÉDSKO

RA-SQ 14.1

Předmět: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen nálepkami.

Odkaz na přílohu směrnice: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Nákladní vagony, v nichž se přepravují nebezpečné věci, musí být označeny nálepkami.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen nálepkami.

Komentář: Pro věci označené jako spěšnina jsou stanovena množstevní omezení v RID. Z toho důvodu se jedná o malá množství.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

RA-SQ 15.1

Předmět: Přeprava určitých málo nebezpečných radioaktivních předmětů, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kompasy.

Odkaz na přílohu směrnice: Většina požadavků z RID.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu látek třídy 7.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996 (Předpisy o balení, označování značkami a železniční přepravě radioaktivních látek 1996) předpis 2(6) (pozměněný rozpisem 5 předpisu o přepravě nebezpečných věcí 1999 (změna)).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplná výjimka z ustanovení vnitrostátních předpisů pro určité obchodní výrobky, které obsahují omezená množství radioaktivních látek.

Komentář: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude dále uplatňováno, až bude podobná změna předpisů MAAE zahrnuta do RID.

RA-SQ 15.2

Předmět: Přemisťování prázdných nesnímatelných cisteren neurčených jako přepravní zařízení (N2).

Odkaz na přílohu směrnice: Části 5 a 7.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na postup odbavení zásilky, přepravu, provoz a na vozidla.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bude stanoven v připravovaném předpisu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Viz výše.

Komentář: Přemisťování takových nesnímatelných cisteren není přepravou nebezpečných věcí v běžném smyslu a ustanovení z RID není možno v praxi uplatnit. Jelikož jsou tyto nádrže „prázdné“, je skutečné množství nebezpečných věcí v nich podle definice mimořádně malé.

RA-SQ 15.3

Předmět: Zmírnění přepravních omezení při společné nakládce výbušnin a společné nakládce výbušnin s jinými nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na přílohu směrnice: 7.5.2.1 a 7.5.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro určité druhy společné nakládky.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996 (Předpisy pro silniční přepravu nebezpečných věcí 1996) předpis 18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation (Předpisy pro železniční přepravu nebezpečných věcí 1996) předpisy 17 a 24; Carriage of Explosives by Road Regulations (Předpisy pro silniční přepravu výbušnin) předpis 14.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně přísné, pokud jde o společnou nakládku výbušnin za předpokladu, že takovou přepravu lze provést bez ohrožení bezpečnosti.

Komentář: Spojené království si přeje povolit určité změny pravidel pro společnou nakládku výbušnin s jinými výbušninami a pro společnou nakládku výbušnin s jinými nebezpečnými věcmi. Každá varianta bude mít stanoveno množstevní omezení pro jednu nebo pro více částí nákladu a byla by povolena pouze za předpokladu, že „jsou učiněna veškerá prakticky proveditelná opatření pro zabránění kontaktu výbušnin s těmito věcmi, nebo jakémukoli ohrožení bezpečnosti způsobenému těmito věcmi při jejich styku“.

Příklady variant, které si Spojené království přeje povolit:

RA-SQ 15.4

Předmět: Povolit různé „nejvyšší celkové množství na dopravní jednotku“ pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 z tabulky v 1.1.3.1.

Odkaz na přílohu směrnice: 1.1.3.1

Obsah přílohy směrnice: Vynětí týkající se povahy přepravy.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bude stanoven v připravovaných předpisech.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanovit pravidla týkající se vynětí pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Komentář: Povolit různé mezní hodnoty množství a různé násobné činitele pro společnou nakládku pro věci třídy 1, jmenovitě „50“ pro kategorii 1 a „500“ pro kategorii 2. Pro výpočet společné nakládky je násobný činitel „20“ pro přepravní kategorii 2 a „2“ pro přepravní kategorii 3.

RA-SQ 15.5

Předmět: Přijetí RA-SQ 6.6.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996 (Předpisy pro silniční přepravu nebezpečných věcí 1996) rozpis 5, odstavce 6 a 9.


PŘÍLOHA II

Odchylky pro členské státy pro místní přepravu omezenou na jejich území

NĚMECKO

RA-LT 3.1

Předmět: Přeprava volně ložených materiálů třídy 9 kontaminovaných PCB.

Odkaz na přílohu směrnice 96/49/ES (dále jen „směrnice“): 7.3.1

Obsah přílohy směrnice: Přeprava ve volně loženém stavu.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení pro přepravu ve volně loženém stavu v zapečetěných výměnných nástavbách nebo kontejnerech vozidel nepropouštějících kapaliny nebo prach.

Komentář: Odchylka 11 omezena do 31. 12. 2004; počínaje rokem 2005 stejná ustanovení v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a RID.

Viz také Mnohostranná dohoda M137.

Seznam č. 4*.

RA-LT 3.2

Předmět: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na přílohu směrnice: Části 1 až 5

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a značení.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: společné obaly a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC); odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při shromažďování) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladní list; shromažďování odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Komentář: Seznam č. 6*.

ŠVÉDSKO

RA-LT 14.1

Předmět: Přeprava nebezpečných odpadů na úložiště nebezpečných odpadů.

Odkaz na přílohu směrnice: část 2, kapitoly 5.2 a 6.1

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, označování nápisy a nálepkami a požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Právní předpisy sestávají ze zjednodušených klasifikačních kritérií, méně přísných požadavků na konstrukci a zkoušení obalů a upravených požadavků na označování nápisy a nálepkami. Místo klasifikace nebezpečných odpadů podle RID jsou odpady zařazovány do různých skupin odpadů. Každá skupina odpadů zahrnuje látky, které mohou být podle RID společně baleny (společné balení). Každý obal musí být místo číslem podle UN označen odpovídajícím kódem skupiny odpadu.

Komentář: Tyto předpisy mohou být užity pouze pro přepravu nebezpečných odpadů z veřejných recyklačních lokalit na úložiště nebezpečných odpadů.


8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/48


ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO CELNÍ SPOLUPRÁCI AKT-ES č. 2/2005

ze dne 1. března 2005

o odchylce od pojmu „původní produkty“ s ohledem na zvláštní situaci států AKT, pokud jde o výrobu konzerv z tuňáka a hřbetů z tuňáka (číslo HS ex 16.04)

(2005/181/ES)

VÝBOR PRO CELNÍ SPOLUPRÁCI AKT-ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství AKT-ES podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000, a zejména na článek 38 protokolu I k příloze V této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 38 odst. 1 uvedeného protokolu stanoví, že odchylky od pravidel původu mohou být poskytnuty v případech, pokud jsou odůvodněny rozvojem stávajících hospodářských odvětví nebo vznikem odvětví nových.

(2)

Ustanovení čl. 38 odst. 8 uvedeného protokolu stanoví, že odchylky se udělují automaticky v rámci roční kvóty pro 8 000 tun konzervovaného tuňáka a 2 000 tun pro hřbety z tuňáka.

(3)

Dne 28. října 2002 bylo přijato rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci AKT-ES č. 2/2002, kterým se stanoví odchylka od pojmu „původní produkty“ s ohledem na zvláštní situaci států AKT, pokud jde o výrobu konzervovaného tuňáka a hřbetů z tuňáka (číslo HS ex 16.04). Výjimka stanovená v článku 1 tohoto rozhodnutí se použije v období od 1. října 2002 do 28. února 2005.

(4)

S ohledem na skončení platnosti tohoto ustanovení podaly státy AKT dne 8. listopadu 2004 žádost o novou celkovou odchylku od pravidel původu stanovených v Dohodě o partnerství AKT-ES pro konzervovaného tuňáka a hřbety z tuňáka pro všechny státy AKT a týkající se celkových ročních množství, tj. 8 000 tun konzervovaného tuňáka a 2 000 tun hřbetů z tuňáka, dovezených do Společenství od 1. března 2005.

(5)

Odchylka je požadována na základě příslušných ustanovení protokolu 1, zejména čl. 38 odst. 8 uvedeného protokolu, a požadovaná množství jsou v mezích roční kvóty, která se poskytuje státům AKT automaticky na požádání.

(6)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. března 2005 do konce roku 2007 až do přijetí nových obchodních dohod, které vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2008, podle článku 37 Dohody o partnerství AKT-ES.

(7)

Rozhodnutí č. 2/2002 se týká „konzervovaného tuňáka“, ale ve skutečnosti se vztahuje na „konzervy z tuňáka“. Pojem „konzervy z tuňáka“ zahrnuje konzervovaného tuňáka, tuňáka vakuovaného v plastikových sáčcích či jiných nádobách. Kombinovaná nomenklatura Evropských společenství používá pojem „konzervy z tuňáka“, který zahrnuje „konzervovaného tuňáka“. Stejné názvosloví se užívá v tomto rozhodnutí.

(8)

Množství, pro které je odchylka schválena, spravuje Komise ve spolupráci s celními orgány členských států a celními orgány států AKT. K tomuto účelu je nutné přijmout podrobná pravidla,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Odchylně od zvláštních ustanovení v seznamu uvedených v příloze II protokolu 1 k příloze V Dohody o partnerství AKT-ES jsou konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka čísla HS ex 16.04 vyrobené ve státech AKT z nepůvodních tuňáků považovány na základě tohoto rozhodnutí za pocházející ze států AKT.

Článek 2

Odchylka stanovená v článku 1 se vztahuje na produkty a množství, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí a jsou do Společenství dovezeny ze států AKT v období od 1. března 2005 do 31. prosince 2007.

Článek 3

Množství stanovená v příloze spravuje Komise, která může přijmout veškerá správní opatření, jež považuje za vhodná pro zajištění jejich účinné správy. Články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93 (1), které se týkající správy celních kvót, se obdobně použijí na správu množství uvedených v příloze.

Článek 4

1.   Celní orgány států AKT přijmou opatření nezbytná k provádění množstevních kontrol vývozu produktů uvedených v článku 1. Za tímto účelem musí veškerá osvědčení, která vydají na základě tohoto rozhodnutí, obsahovat odkaz na toto rozhodnutí.

2.   Příslušné orgány těchto zemí předloží Komisi prostřednictvím sekretariátu skupiny zemí AKT každé tři měsíce výkaz množství, pro která byla vydána průvodní osvědčení EUR.1, na základě tohoto rozhodnutí, a pořadová čísla těchto osvědčení.

Článek 5

V kolonce 7 průvodních osvědčení EUR.1 vydaných na základě tohoto rozhodnutí se uvede jeden z těchto údajů:

„Derogation – Decision No 2/2005“,

„Dérogation – Décision no 2/2005“.

Článek 6

Státy AKT, členské státy a Evropské společenství přijmou každý za sebe opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. března 2005.

V Bruselu dne 1. března 2005.

Za Výbor pro celní spolupráci AKT-ES

společní předsedové

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG


(1)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Číslo HS

Popis zboží

Období

Množství

(v tunách)

09.1632

ex 16.04

Konzervy z tuňáka (1)

1.3.2005–28.2.2006

8 000

1.3.2006–28.2.2007

8 000

1.3.2007–31.12.2007

6 666

09.1637

ex 16.04

Hřbety z tuňáka

1.3.2005–28.2.2006

2 000

1.3.2006–28.2.2007

2 000

1.3.2007–31.12.2007

1 666


(1)  V jakémkoli balení, ve kterém se výrobek považuje za konzervovaný ve smyslu čísla HS ex 16.04.


Tiskové opravy

8.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/51


Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

( Úřední věstník Evropské unie L 345 ze dne 20. listopadu 2004 )

Strana 84, příloha XXIII, odrážky 10 a 11:

místo:

„—

veškeré zemědělské produkty uvedené v čl. 146 odst. 1 a produkty z nich vytvořené zpracováním a použité jako palivo při výrobě energie,

veškeré produkty uvedené v čl. 146 odst. 1 a produkty z nich vytvořené a určené pro energetické účely,“,

má být:

„—

veškeré zemědělské produkty uvedené v čl. 145 odst. 1 a produkty z nich vytvořené zpracováním a použité jako palivo při výrobě energie,

veškeré produkty uvedené v příloze XXII a produkty z nich vytvořené a určené pro energetické účely,“.