ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 55

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
1. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 342/2005 ze dne 28. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 343/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 344/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 345/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 346/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 347/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 348/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 350/2005 ze dne 28. února 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 351/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 352/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se pro období od 1. do 31. března 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 353/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. března 2005

32

 

*

Směrnice Komise 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů a kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů ( 1 )

35

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/165/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o jmenování dvou belgických členů a belgického náhradníka Výboru regionů

55

 

 

Komise

 

*

2005/166/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2005 o finančním příspěvku Společenství na zveřejnění, formou CD-ROMu, materiálů ze Světové konference OIE o dobrých životních podmínkách zvířat, která se konala v únoru 2004

92

 

*

2005/168/ES:Rozhodnutí Výboru pro přidružení dohody SPS mezi EU a Chile nazvaného Smíšený řídící výbor č. 1/2003 ze dne 24. října 2003 o jednacím řádu výboru pro přidružení Dohody SPS mezi EU a Chile nazvaného Smíšený řídící výbor (dále jen SŘV)

93

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 342/2005

ze dne 28. února 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

113,3

204

63,7

212

157,6

624

152,4

999

121,8

0707 00 05

052

173,3

068

152,0

204

116,1

220

230,6

999

168,0

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

176,0

204

166,7

999

171,4

0805 10 20

052

51,9

204

48,7

212

51,5

220

42,3

421

41,3

624

63,8

999

49,9

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

113,1

404

96,0

512

104,8

524

56,8

528

87,2

720

56,4

999

85,7

0808 20 50

388

76,0

400

95,2

512

49,0

528

65,3

999

71,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 343/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995 o určitých prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle země jejich určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto předpisů v současné situaci na trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 se stanovují ve výši uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 344/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 (3) stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

3

1. období

4

2. období

5

3. období

6

4. období

7

5. období

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

6. období

9

7. období

10

8. období

11

9. období

12

10. období

1

11. období

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 345/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 333/2005 (2).

(2)

Vzhledem k cenám CIF a dnešním cenám CIF pro termínované nákupy a s ohledem na předpokládaný vývoj trhu je třeba změnit nyní platnou opravnou částku použitelnou pro náhradu u obilovin.

(3)

Opravnou částku je třeba stanovovat podle téhož postupu jako náhradu, přičemž je možné ji v době mezi dvěma stanoveními změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EHS) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se mění podle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 53, 26.2.2005, s. 18.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

3

1. období

4

2. období

5

3. období

6

4. období

7

5. období

8

6. období

9

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,26

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,18

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,09

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 0,94

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.

C02

:

Alžírsko, Saúdská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Katar, Sýrie, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všechny třetí země s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska, Švýcarska a Lichtenštejnska.


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 346/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor por bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 19,129 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 347/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (1), a zejména na článek 20a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 20a nařízení č. 136/66/EHS se na výrobu olivového oleje používaného při výrobě některých konzervovaných potravin poskytuje náhrada. Dle odstavce 6 tohoto článku, aniž je dotčen jeho odstavec 3, stanoví Komise tuto náhradu každé dva měsíce.

(2)

Dle čl. 20a odst. 2 téhož nařízení se tato náhrada stanovuje na základě rozdílu mezi cenami na světovém trhu a na trhu Společenství, přičemž se bere v úvahu dovozní poplatek použitelný pro olivový olej, který spadá pod kód KN 1509 90 00, a faktory používané pro stanovení vývozních náhrad pro ten samý olivový olej v rámci referenčního období. Za referenční období se považuje období dvou měsíců, které předcházejí zahájení platnosti produkční náhrady.

(3)

Při použití výše uvedených kritérií by měly být náhrady stanoveny následujícím způsobem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro měsíce březen a duben 2005 se výše produkční náhrady uvedená v čl. 20a odst. 2 nařízení č. 136/66/EHS stanoví na 44,00 EUR/100kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 348/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 6 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), stanoví doby platnosti vývozních licencí.

(2)

Snížení intervenčních cen u másla a sušeného odstředěného mléka od 1. července 2005 může vést k nižším cenám na trhu mléka a mléčných výrobků v hospodářském roce 2005/2006.

(3)

S cílem ochránit rozpočet Společenství před nadbytečnými výdaji a zamezit spekulativnímu použití režimu vývozních náhrad v odvětví mléka a mléčných výrobků by se platnost vývozních licencí se stanovením náhrady předem měla preventivně omezit do 30. června 2005.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 174/1999 jsou vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty uvedené v písmenech a) až d) uvedeného článku, o něž se požádá po datu vstupu tohoto nařízení v platnost, platné do 30. června 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 349/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 3, 4, 6 a 11 rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (2) stanoví, že členské státy obdrží finanční příspěvek Společenství pro eradikaci chorob v situacích uvedených v uvedených článcích za podmínky, že dodržují určitá pravidla.

(2)

Ustanovení čl. 6 odst. 3 a čl. 11 odst. 5 rozhodnutí 90/424/EHS stanoví, že rozhodnutí týkající se tohoto finančního příspěvku musí stanovit způsobilé výdaje a články 4 a 11 odkazují na ustanovení, především procesní povahy, článku 3.

(3)

Článek 40a rozhodnutí 90/424/EHS stanoví, že výdaje financované podle uvedeného rozhodnutí spravuje přímo Komise v souladu s článkem 148 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3).

(4)

Nařízení (ES) č. 1258/1999 však nestanoví pravidla týkající se správy těchto prostředků. Rozhodnutí 90/424/EHS navíc stanoví podmínky způsobilosti pro finanční příspěvek Společenství. Tyto podmínky by měly být vyjasněny.

(5)

Z hlediska zjednodušení a dosažení větší průhlednosti finanční správy uvedených prostředků, jakož i z hlediska poskytnutí záruky rovného zacházení s členskými státy a předcházení riziku nadhodnocení zvířat nebo produktů způsobilých pro odškodnění se zdá být odůvodněné další upřesnění a stanovení pravidel pro podávání žádostí o náhradu členskými státy, týkající se zejména lhůty pro platbu vlastníkovi zvířat a produktů a způsobilých hodnot pro financování Společenstvím.

(6)

K zajištění řádné finanční správy je zapotřebí mít co nejrychleji k dispozici informace týkající se tlumení choroby, zejména pravidelné odhady výdajů členských států.

(7)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 jsou veterinární a rostlinolékařská opatření prováděná na základě předpisů Společenství financována záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Články 8 a 9 uvedeného nařízení se použijí pro účely finanční kontroly.

(8)

Vzhledem ke zvláštnostem chovu koňovitých a důsledkům, které z toho vyplývají pro potírání chorob, které je postihují, je vhodné vyjmout koňovité z oblasti působnosti tohoto nařízení, aniž tím jsou dotčena ustanovení rozhodnutí 90/424/EHS.

(9)

Je třeba upřesnit koeficient, který má být použit při přepočítání žádostí o náhradu předložených v národní měně ve smyslu čl. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (4).

(10)

V oblasti auditů je zapotřebí upřesnit pravidla, kterými se provádění auditů bude řídit.

(11)

Komise by měla mít možnost upravit lhůty a snížení způsobilých výdajů stanovené v tomto nařízení, pokud členské státy předloží oprávněné důvody týkající se zejména přijetí správních předpisů.

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na finanční příspěvky Společenství, které obdrží členské státy na způsobilé výdaje uvedené v článcích 3, 4 a 5 tohoto nařízení, týkající se opatření pro eradikaci chorob, a v situacích uvedených v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS s výjimkou chorob, které postihují koňovité, čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 uvedeného rozhodnutí.

2.   Aniž je dotčeno přijetí doplňkových kritérií způsobilosti, která mohou být stanovena v rozhodnutích uvedených v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2 a 3 a čl. 11 odst. 4 rozhodnutí 90/424/EHS (dále jen „zvláštní rozhodnutí“), působnost tohoto nařízení lze v rámci těchto rozhodnutí rozšířit na financování dalších opatření, než jsou opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku, a zejména na:

a)

opatření na odškodnění podle čl. 11 odst. 4 písm. a) bod v) rozhodnutí 90/424/EHS v případě očkování;

b)

na provozní výdaje spojené s opatřeními podle čl. 3 odst. 2a a čl. 6 odst. 2 rozhodnutí 90/424/EHS.

3.   Tímto nařízením není dotčena zásada, podle které je způsobilost vzniklých výdajů uhrazených členskými státy pro finanční příspěvek Společenství podmíněna dodržováním pravidel Společenství.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„rychlým a přiměřeným odškodněním“: vyplacení do 90 dnů od usmrcení zvířat odškodnění, které odpovídá tržní ceně zvířat;

b)

„tržní cenou“: cena, kterou by vlastník býval normálně mohl obdržet za zvíře bezprostředně před tím, než bylo nakaženo nebo usmrceno, vzhledem k jeho fyzickému stavu, jakosti a věku;

c)

„rozumnými výdaji“: výdaje vynaložené na nákup vybavení nebo služeb za ceny, které nejsou nepřiměřené vzhledem k tržním cenám, které platily před zjištěním choroby;

d)

„nutnými výdaji“: výdaje vynaložené na nákup vybavení nebo služeb uvedených v čl. 3 odst. 2 nebo v čl. 11 odst. 4 písm. a) body i) až iv) a písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS, jejichž povaha a přímá souvislost se způsobilými výdaji vymezenými v článku 3 tohoto nařízení byly prokázány;

e)

„povinným usmrcením“: povinná usmrcení v hlášených ohniscích nákazy a pouze ta preventivní usmrcení (kontakt, sousedství, podezření, potlačující očkování), která jsou výslovně nařízena a provedena z důvodů zvláštního zdravotního rizika;

Definice uvedené v písmenech a) až d) se rovněž použijí v případě povinného zničení vajec.

Článek 3

Výdaje způsobilé pro finanční příspěvek Společenství

Členský stát obdrží finanční příspěvek Společenství na:

a)

rychlé a přiměřené odškodnění vlastníků, kteří museli povinně usmrtit svá zvířata nebo popřípadě povinně zničit vejce podle čl. 3 odst. 2 první a sedmé odrážky a čl. 11 odst. 4 písm. a) bodu i) rozhodnutí 90/424/EHS;

b)

zaplacené provozní výdaje spojené s usmrcením zvířat a povinným zničením kontaminovaných produktů, s očistou a dezinfekcí prostor a s očistou a dezinfekcí, nebo v případě nutnosti zničení kontaminovaného vybavení podle čl. 3 odst. 2 první, druhé a třetí odrážky a čl. 11 odst. 4 písm. a) bodu i) až iv) a písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS;

c)

zaplacené výdaje spojené s ostatními opatřeními, která mohou být přijata v rámci a v souladu se zvláštními rozhodnutími o finanční účasti Společenství na těchto opatřeních, zejména pokud jde o výdaje spojené s případnými očkovacími opatřeními.

Článek 4

Výpočet maximálního způsobilého odškodnění na jedno zvíře

1.   Jednotková hodnota na zvíře nebo produkt, která se vezme v úvahu pro výpočet finanční účasti Společenství, je omezena na průměrnou jednotkovou hodnotu vypočtenou na základě celkové částky odškodnění za dotčená zvířata nebo produkty, vydělené počtem odpovídajících zvířat nebo produktů. Tato hodnota nepřesáhne:

a)

900 EUR za jeden usmrcený kus skotu;

b)

125 EUR za jedno usmrcené prase;

c)

100 EUR za usmrcenou ovci nebo kozu;

d)

2,20 EUR za usmrcenou nosnici a 1,20 EUR za usmrceného brojlera;

e)

0,20 EUR za zničené násadové vejce a 0,04 EUR za zničené konzumní vejce.

Pokud vypočtená průměrná jednotková hodnota přesahuje stropy stanovené v prvním pododstavci a pokud tržní ceny sdělené členským státem podle čl. 6 odst. 1 a zjištění odhalená během auditů uvedených v článku 10 to odůvodňují, vezme Komise za základ výpočtu účasti Společenství vypočtenou hodnotu.

2.   Stropy uvedené v odstavci 1 jsou aktualizovány nebo doplňovány Komisí pro celou jednu kategorii zvířat nebo její část a pro dotčené produkty s ohledem na vývoj tržních podmínek, a zejména míru inflace.

Článek 5

Výpočet příspěvku Společenství na provozní výdaje

1.   Finanční příspěvek Společenství na výdaje uvedené v čl. 3 písm. b) a c) se vztahuje pouze na nutné a přiměřené výdaje týkající se způsobilých výdajů uvedených v příloze I.

2.   Při výpočtu částky finančního příspěvku Společenství musí být z výdajů předložených členským státem vyloučeny zejména tyto výdaje:

a)

daň z přidané hodnoty a jiné daně;

b)

odměny zaměstnanců veřejné správy;

c)

výdaje spojené s používáním veřejného vybavení, zejména dopravních prostředků, vyjma spotřebitelných věcí;

d)

odškodnění za jiná než povinná usmrcení;

e)

odškodnění poskytovaná zároveň s jinou podporou Společenství, jako je porážková prémie, v rozporu s pravidly Společenství;

f)

odškodnění spojená se zničením nebo renovací hospodářských budov, náklady na infrastrukturu a náklady spojené s hospodářskými ztrátami a nezaměstnaností způsobenými výskytem choroby nebo zákazem repopulace.

Článek 6

Informace předcházející udělení finančního příspěvku Společenství

1.   Pokud na území členského státu nastane některá ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1, tento členský stát do 30 dnů od úředního potvrzení prvního ohniska nákazy uvědomí Komisi o kategoriích dotčených zvířat nebo produktů a zjištěných tržních cenách odpovídajících každé z těchto kategorií.

2.   Nejpozději dva měsíce po úředním potvrzení prvního ohniska nákazy a následně každé dva měsíce předá členský stát, a to ve formě elektronického souboru a v podobě uvedené v příloze IIa, následující základní informace o nákladech na odškodnění: počet usmrcených zvířat podle kategorie, popřípadě počet zničených vajec a celkovou částku odškodnění již udělených pro každou kategorii.

3.   Nejpozději tři měsíce po úředním potvrzení prvního ohniska nákazy a následně každé dva měsíce předá členský stát, a to ve formě elektronického souboru a v podobě uvedené v příloze IIb, následující základní informace o provozních nákladech: částky vynaložené na usmrcení, přepravu a zničení kadáverů, vajec a mléka, očistu, dezinfekci a dezinsekci hospodářství, zničení krmiv a případně i vybavení.

Článek 7

Podmínky výplaty a doklady

1.   Finanční příspěvek Společenství podle článku 3 se vyplácí na základě:

a)

úřední žádosti o náhradu a k ní připojené finanční zprávy podle odstavce 2 tohoto článku;

b)

dokladů uvedených v příloze V, které dokládají náklady na různá opatření, pro která je žádáno o příspěvek Společenství;

c)

epizootologické zprávy o každém hospodářství, jehož zvířata byla usmrcena a zničena;

d)

popřípadě výsledků auditů uvedených v článku 10.

Doklady uvedené v písmenu b) a všechny náležité informace, včetně informací obchodní povahy, musí být na požádání k dispozici Komisi pro audit, který bude provádět na místě.

2.   Část „přiměřené odškodnění“ finanční zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) se předloží ve formě elektronického souboru podle přílohy III ve lhůtě 60 kalendářních dnů od data oznámení zvláštního rozhodnutí o zřízení finančního příspěvku.

Část „provozní náklady“ finanční zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) se předloží ve formě elektronického souboru podle přílohy IV ve lhůtě šesti měsíců od data zjištění posledního ohniska nákazy.

Komise může prodloužit lhůty stanovené v prvním a druhém pododstavci, pokud členské státy předloží objektivní a oprávněné důvody.

3.   Členské státy přijmou v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy opatření nutná:

a)

k tomu, aby se ujistily o skutečném a řádném průběhu operací financovaných za účelem eradikace choroby;

b)

pro předcházení nesrovnalostem a jejich postihování;

c)

pro opětovné nabytí částek vyplacených v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalosti;

d)

pro poskytnutí rychlého a přiměřeného odškodnění vlastníků uvedených v čl. 3 písm. a);

e)

k tomu, aby se předem připravily podmínky pro mobilizaci a veřejný nákup služeb a způsobilého vybavení, které jsou nezbytné pro řešení krizových situací, zejména pokud jde o usmrcování zvířat, převoz, ničení kadáverů, vajec a produktů, očistu a dezinfekci, za účelem řádné finanční správy svých vlastních výdajů.

Na žádost Komise informují členské státy Komisi o opatřeních, které za tímto účelem přijaly.

4.   Úřední žádost o náhradu musí vždy obsahovat informace o průběhu vnitrostátních správních a soudních řízení, která se týkají financovaných operací, a zejména o neuzavřených případech, dotčených finančních částkách a důvodech těchto řízení.

Článek 8

Přepočítací koeficient

Přepočítací koeficient, který se použije na žádosti o náhradu předložené v národní měně ve smyslu čl. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2799/98 v průběhu měsíce „n“, je přepočítací koeficient desátého měsíce „n+1“ nebo první předcházející den, pro který je koeficient k dispozici.

Článek 9

Snížení způsobilých výdajů

1.   Nedodržení lhůt, které jsou stanoveny v článku 6, příslušnými orgány může mít za následek snížení způsobilých výdajů až o 5 % v závislosti na kvalitě shromážděných informací a rozsahu hlášené nákazy.

2.   Zpoždění při plnění lhůt pro předložení stanovených v čl. 7 odst. 2 má za následek snížení finančního příspěvku Společenství o 25 % za každý kalendářní měsíc zpoždění.

3.   Pokud příslušné orgány vyplatí odškodné po lhůtě uvedené v čl. 2 písm. a), uplatní se tato pravidla:

a)

snížení způsobilých výdajů o 25 %, jsou-li platby uskutečněny mezi 91. a 105. dnem po usmrcení zvířat a/nebo zničení vajec;

b)

snížení způsobilých výdajů o 50 %, jsou-li platby uskutečněny mezi 106. a 120. dnem po usmrcení zvířat a/nebo zničení vajec;

c)

snížení způsobilých výdajů o 75 %, jsou-li platby uskutečněny mezi 121. a 135. dnem po usmrcení zvířat a/nebo zničení vajec;

d)

snížení způsobilých výdajů o 100 %, jsou-li platby uskutečněny více než 135 dnů po usmrcení zvířat a/nebo zničení vajec.

Komise však může použít odlišné měřítko a/nebo nižší či nulovou míru snížení, pokud členské státy předloží objektivní a oprávněné důvody.

4.   V případě námitky příjemců vůči náhradě jsou lhůty uvedené v odstavci 3 pro dotyčné případy pozastaveny.

Článek 10

Audity

Komise může ve spolupráci s příslušnými orgány provádět audity týkající se provádění opatření uvedených v článku 3 a čl. 7 odst. 3, způsobilosti souvisejících výdajů a audity na místě v členském státě.

Cílem auditů mohou být zejména kontroly dokladů a soulad finančních podkladů týkajících se cen, počtu, věku a hmotnosti zvířat, dne snůšky vajec, nových faktur, evidenčních záznamů hospodářství a poukázek na převzetí a na přepravu.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA I

Způsobilé výdaje uvedené v čl. 5 odst. 1

1.

Výdaje spojené s povinným usmrcením zvířat:

a)

platy a odměny osob speciálně zaměstnaných za účelem usmrcení;

b)

výdaje na spotřebitelné věci a zvláštní vybavení používané pro usmrcení;

c)

nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu zvířat do místa usmrcení.

2.

Výdaje spojené se zničením kadáverů a/nebo vajec:

a)

zpracování kadáverů: nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu kadáverů a/nebo vajec do kafilérie, zpracování kadáverů a/nebo vajec v kafilérii, spotřebitelné věci a zvláštní vybavení používané pro zničení vajec a zničení moučky;

b)

zahrabání: speciálně zaměstnané osoby, nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu a zahrabání kadáverů a/nebo vajec, a prostředky použité pro dezinfekci hospodářství;

c)

spalování, případně na místě: speciálně zaměstnané osoby, hořlaviny nebo jiné použité materiály, nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu kadáverů a/nebo vajec, a prostředky použité pro dezinfekci hospodářství.

3.

Výdaje spojené s očistou (1), dezinfekcí (1) a dezinsekcí hospodářství:

a)

prostředky použité pro očistu, dezinfekci a dezinsekci;

b)

platy a odměny speciálně zaměstnaných osob.

4.

Výdaje spojené se zničením kontaminovaného krmiva (1) a/nebo mléka (1):

a)

odškodné ve výši kupní ceny krmiv a/nebo mléka;

b)

nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu a zničení krmiv a/nebo mléka.

5.

Výdaje spojené s odškodněním ve výši tržní hodnoty za zničení kontaminovaného vybavení (1).

6.

V rámci očkování mohou způsobilé výdaje zahrnovat platy a odměny speciálně zaměstnaných osob, spotřebitelné věci a zvláštní vybavení používané pro očkování, popřípadě nákup očkovacích látek členským státem v případě, že Společenství nebude schopno dodat očkovací látky nezbytné pro eradikaci choroby.


(1)  Nepoužije se v případě katarální horečky ovcí.


PŘÍLOHA II a

Informace předcházející přiznání finančního příspěvku Společenství

(název choroby) (rok) (členský stát): odškodnění

Druh zvířete nebo produktu

Počet

Odškodnění (v národní měně)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II b

Informace předcházející přiznání finančního příspěvku Společenství

(název choroby) (rok) (členský stát): provozní náklady

Druh opatření

Částka (v národní měně)

Usmrcení

 

Přeprava:

kadáverů

vajec

mléka

zničení:

kadáverů

vajec

mléka

Zničení krmiv

 

Zničení vybavení

 

Očista

 

Dezinfekce/dezinsekce

 

Celkem:

 


PŘÍLOHA III

Žádost o příspěvek na odškodnění za náklady spojené s povinně usmrcenými zvířaty a povinně zničenými vejci

Číslo ohniska nákazy

Kontakt s ohniskem nákazy

Jiné

Identifikační číslo hospodářství:

Chovatel

Lokalizace hospodářství

Vlastník zvířat

Datum usmrcení

Usmrcení

Způsob zničení

Hmotnost zjištěná v den zničení

Počet zvířat podle kategorie

Částka vyplacená na kategorii

Jiné náklady zaplacené přímo chovateli

(bez HDP)

Celkové odškodnění

(bez DPH)

Datum vyplacení

 

 

 

 

Příjmení

Jméno

 

Příjmení

Jméno

 

Statek

Jatky

Kafilérie

Spálení na místě

Jiné (upřesnit)

 

prasnice

kanci

selata

prasata

prasnice

kanci

selata

prasata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číslo ohniska nákazy

Kontakt s ohniskem nákazy

Jiné

Identifikační číslo hospodářství:

Chovatel

Lokalizace hospodářství

Vlastník zvířat

Datum usmrcení

Usmrcení

Způsob zničení

Hmotnost zjištěná v den zničení

Počet zvířat podle kategorie

Částka vyplacená na kategorii

Jiné náklady zaplacené přímo chovateli

(bez HDP)

Celkové odškodnění

(bez DPH)

Datum vyplacení

 

 

 

 

Příjmení

Jméno

 

Příjmení

Jméno

 

Statek

Jatky

Kafilérie

Spálení na místě

Jiné (upřesnit)

 

Krávy  (1)

jalovice

telata

býci

krávy

jalovice

telata

býci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číslo ohniska nákazy

Kontakt s ohniskem nákazy

Jiné

Identifikační číslo hospodářství:

Chovatel

Lokalizace hospodářství

Vlastník zvířat

Datum usmrcení

Usmrcení

Způsob zničení

Hmotnost zjištěná v den zničení

Počet zvířat podle kategorie

Částka vyplacená na kategorii

Jiné náklady zaplacené přímo chovateli

(bez DPH)

Celkové odškodnění

(bez DPH)

Datum vyplacení

 

 

 

 

Příjmení

Jméno

 

Příjmení

Jméno

 

Statek

Jatky

Kafilérie

Spálení na místě

Jiné

(upřesnit)

 

ovce

kozy

ostatní

ovce

kozy

ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahnice

beran

jehně

kozy

kozel

kůzle

 

bahnice

beran

jehně

kozy

kozel

kůzle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číslo ohniska nákazy

Kontakt s ohniskem nákazy

Jiné

Identifikační číslo hospodářství:

Chovatel

Lokalizace hospodářství

Vlastník zvířat

Datum usmrcení

Usmrcení

Způsob zničení

Hmotnost zjištěná v den zničení

Počet zvířat podle kategorie

Částka vyplacená na kategorii

Jiné náklady zaplacené přímo chovateli

(bez DPH)

Celkové odškodnění

(bez DPH)

Datum vyplacení

 

 

 

 

Příjmení

Jméno

 

Příjmení

Jméno

 

Statek

Jatky

Kafilérie

Spálení na místě

Jiné

(upřesnit)

 

slepice

drůbež

ostatní

slepice

drůbež

ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosnice

brojlery

chovné slepice

kachny

husy

krůty

 

nosnice

brojlery

chovné slepice

kachny

husy

krůty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číslo ohniska nákazy

Kontakt s ohniskem nákazy

Jiné

Identifikační číslo hospodářství:

Chovatel

Lokalizace hospodářství

Vlastník zvířat

Datum zničení

Zničení

Způsob zničení

Hmotnost zjištěná v den zničení

Počet vajec podle kategorie

Částka vyplacená na kategorii

Jiné náklady zaplacené přímo chovateli

(bez DPH)

Celkové odškodnění

(bez DPH)

Datum vyplacení

 

 

 

 

Příjmení

Jméno

 

Příjmení

Jméno

 

Statek

Ostatní

Kafilérie

Spálení na místě

Jiné

(upřesnit)

 

slepice

drůbež

ostatní

slepice

drůbež

ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosnice

brojlery

chovné slepice

kachny

husy

krůty

 

nosnice

brojlery

chovné slepice

kachny

husy

krůty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Upřesnit kategorie krav: na mléko a/nebo na maso


PŘÍLOHA IV

Žádost o příspěvek na odškodnění za jiné náklady

„Jiné náklady“, které byly vynaloženy, vyjádřené v národní měně, bez DPH (vyjma odškodnění ve výši hodnoty zvířat a/nebo vajec)

Č. hospodářství

Druh opatření

Usmrcení

Zničení kadáverů (přeprava a zpracování)

Zničení vajec (přeprava a zpracování)

Očista a dezinfekce/dezinsekce (platy a prostředky)

Krmiva a mléko (odškodnění a zničení)

Vybavení (odškodnění a zničení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA V

Doklady, které musí být na požádání předloženy příslušným orgánem, jenž je kontrolován

V rámci kontroly se za doklady podle čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení považují:

I.   DOKLADY SPOJENÉ S ODŠKODNĚNÍM CHOVATELŮ

1.

důkazy o zaplacení příjemci (potvrzení o platbě),

2.

protokol o ocenění odškodňovaných zvířat a produktů,

3.

úřední příkazy k usmrcení zvířat,

4.

doklady o přepravě zvířat (výjimka, přepravovaná kategorie, osvědčení o uskutečnění),

5.

podrobnosti o složení stáda (skotu) v den usmrcení podle systému identifikace a registrace skotu (elektronický seznam),

6.

laboratorní odběry a výsledky,

7.

epizootologická šetření,

8.

zápisy z veterinárních inspekcí provedených v týdnech, které předcházely usmrcení zvířat,

9.

doklady o hmotnosti zvířat na jatkách,

10.

doklady o hmotnosti kadáverů při zničení,

11.

úřední osvědčení o zničení zvířat a produktů, na které bylo poskytnuto odškodnění, jakož i odpovídající faktury subjektu, který zničení provedl,

12.

původní evidenční záznamy hospodářství,

13.

v případě potřeby seznam všech tržních vykoupení nebo vykoupení kvůli problému s dobrými životními podmínkami zvířat během epizootie,

14.

kopie žádostí o prémie požadované příjemcem na běžný hospodářský rok ke dni usmrcení,

15.

povolení přemístit zvířata z hospodářství během posledních šesti měsíců před usmrcením,

16.

výkazy o produkci mléka,

17.

potvrzení o původu zvířete (připadá-li to v úvahu),

18.

kopie faktur týkajících se nabývání a náhrady usmrcených zvířat a kopie faktur za koupi/prodej během posledních tří měsíců před usmrcením.

II.   DOKLADY SPOJENÉ S NÁKLADY UVEDENÝMI V PŘÍLOZE I

Doklady spojené s operacemi a nákupem zboží a služeb uvedených v příloze I.


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 350/2005

ze dne 28. února 2005

o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podrobná pravidla pro vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu.

(2)

Čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství produktů mohou být pro produkty vyvážené Společenstvím stanoveny vývozní náhrady, a to v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 je třeba zajistit, aby nebyly narušeny obchodní toky vzniklé již dříve na základě režimu náhrad. Z těchto důvodů a kvůli sezonnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny je třeba pro každý produkt stanovit kvóty v souladu s nomenklaturou zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedenou nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Množství pro jednotlivé produkty je nutné přidělit s přihlédnutím k jejich skladovatelnosti.

(4)

Čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že při stanovení náhrad se bere v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na straně jedné a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. Je nutné zohlednit i náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu a také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Situace v mezinárodním obchodě nebo specifické požadavky konkrétních trhů mohou vyžadovat, aby se výše náhrady pro daný produkt lišila podle místa jeho určení.

(7)

Rajčata, pomeranče, citrony a jablka tříd jakosti Extra, I a II stanovených na základě společných norem jakosti mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Za účelem nejúčinnějšího využití dostupných zdrojů a na základě dané struktury vývozů Společenství je třeba přistoupit k otevřenému nabídkovému řízení a stanovit pro dané období směrné výše náhrad a předpokládaná množství.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se otevírá nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí v režimu A3. Dotčené produkty, lhůty pro podání nabídek, směrné výše náhrad a předpokládaná množství jsou stanoveny v příloze.

2.   Licence vydané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) se nezapočítávají do povolených množství uvedených v příloze.

3.   Aniž je dotčeno provádění článku 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licence typu A3 se stanoví na dva měsíce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2180/2003 (Úř. věst. L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

O ZAHÁJENÍ NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ NA UDĚLENÍ VÝVOZNÍCH LICENCÍ V REŽIMU A3 PRO OVOCE A ZELENINU (RAJČATA, POMERANČE, CITRONY A JABLKA)

Období pro podávání nabídek: od 9. do 10. března 2005.

Kód produktů (1)

Místo určení (2)

Směrná výše náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

7 647

0805 10 20 9100

A00

35

33 333

0805 50 10 9100

A00

55

16 667

0808 10 80 9100

F09

37

47 705


(1)  Kódy produktů stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení řady „A“ stanovila příloha II nařízení (EHS) č. 3846/87. Numerické kódy míst určení stanovilo nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, p. 11). Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

F03

:

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajsie, Srí Lanka, Indonésie, Thajsko, Tchaj-wan, Papua-Nová-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všechna místa určení s výjimkou Bulharska.

F09

:

Následující místa určení:

Norsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá hora, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajma a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýrie, Írán, Jordánsko, Bolívie, Brazílie, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbie,

africké země a teritoria s výjimkou Jihoafrické republiky,

místa určení uvedená v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 351/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1b nařízení Komise (EHS) č. 700/88 se pro období dvou po sobě následujících týdnů stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Použije se od 2. do 15. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise (ES) ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

(EUR/100 kusů)

Období: od 2. do 15. března 2005

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

17,20

13,44

37,24

16,29


Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Izrael

Maroko

Kypr

Jordánsko

západní břeh Jordánu a pásmo Gazy


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 352/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se pro období od 1. do 31. března 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 pátou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že může být rozhodnuto poskytnout produkční náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a písm. f) uvedeného nařízení, pro sirupy uvedené v písm. d) uvedeného odstavce, jakož i pro chemicky čistou fruktózu (levulózu) kódu KN 1702 50 00 jako meziprodukt, pokud se tyto produkty nacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy a používají se k výrobě určitých výrobků chemického průmyslu;

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu (2), stanoví, že tyto náhrady jsou určovány v závislosti na náhradě stanovené pro bílý cukr.

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1265/2001 stanoví, že produkční náhrada pro bílý cukr se stanovuje měsíčně na období od prvního dne každého měsíce.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkční náhrada pro bílý cukr uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1265/2001 se stanoví ve výši 34,203 EUR/100 kg netto na období od 1. do 31. března 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 353/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. března 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. března 2005

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

8,17

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

37,42

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

56,64

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

56,64

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

37,42


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 15.2.2005–25.2.2005

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

109,29 (3)

61,02

152,92

142,92

122,92

93,67

Prémie – záliv (EUR/t)

48,80

13,44

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 29,51 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/35


SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES

ze dne 21. února 2005,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů a kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS (1), a zejména na články 6 a 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterou se zrušuje směrnice Rady 74/150/EHS (2), a zejména na čl. 19 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (3), ve znění směrnice 2004/26/ES, stanoví přísnější emisní požadavky na motory určené pro nesilniční pojízdné stroje a zavádí tři nové etapy pro mezní hodnoty emisí.

(2)

Směrnice 2000/25/ES, která je jednou ze zvláštních směrnic v rámci postupu schvalování typu podle směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (4), by měla být sladěna se směrnicí 97/68/ES ve znění směrnice 2004/26/ES, zejména s ohledem na zavedení přechodného režimu stanoveného posledně uvedenou směrnicí.

(3)

Přílohy I a II směrnice 2000/25/ES je třeba přizpůsobit, zejména s přihlédnutím k zavedení nových mezních hodnot emisí ve směrnici 97/68/ES ve znění směrnice 2004/26/ES pro kombinovanou emisi uhlovodíků a oxidů dusíku. Další změny by měly být zavedeny v uvedených přílohách, aby se zajistil soulad mezi ustanoveními o informačních dokumentech obsaženými ve směrnicích 2000/25/ES, 97/68/ES a 2003/37/ES. Dále pak je třeba přizpůsobit přílohu III směrnice 2000/25/ES, aby se doplnila alternativní schválení typu, která mají být uznávána pro nové etapy III A, III B a IV.

(4)

Přílohu I směrnice 2003/37/ES je rovněž třeba přizpůsobit, aby se zajistil soulad ustanovení o informačních dokumentech obsažených ve směrnicích 2000/25/ES, 97/68/ES a 2003/37/ES. Za účelem větší jasnosti právních předpisů by měly být zejména odstraněny rozpory v terminologii.

(5)

Směrnice 2005/25/ES a 2003/37/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/37/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2000/25/ES se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

„náhradním motorem“ nově postavený motor, který nahrazuje motor stroje a který byl dodán pouze pro tento účel;“.

2.

V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Náhradní motory musí splňovat mezní hodnoty, které musel splňovat nahrazovaný motor, když byl původně uveden na trh.

Text ‚NÁHRADNÍ MOTOR‘ se připojí na štítek na motoru nebo zapíše do příručky uživatele vozidla.“

3.

Vkládá se článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Přechodný režim

Odchylně od čl. 3 odst. 1 a 2 stanoví členské státy, že na žádost výrobce traktorů a poté, co obdržel povolení od schvalovacího orgánu, může výrobce motorů uvést v období mezi dvěma po sobě následujícími etapami mezních hodnot na trh omezený počet motorů určených k instalaci v nesilničních pojízdných strojích, které splňují pouze mezní hodnoty emisí předcházející etapy, nebo traktorů s takovými motory, pokud dodrží postup stanovený v příloze IV.“

4.

Článek 4 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se doplňují písmena c), d) a e), která znějí:

„c)

v etapě III A

od 31. prosince 2005 pro motory kategorie H, I a K (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3a směrnice 97/68/ES),

od 31. prosince 2006 pro motory kategorie J (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3a směrnice 97/68/ES);

d)

v etapě III B

od 31. prosince 2009 pro motory kategorie L (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3c směrnice 97/68/ES),

od 31. prosince 2010 pro motory kategorie M a N (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3c směrnice 97/68/ES),

od 31. prosince 2011 pro motory kategorie P (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3c směrnice 97/68/ES);

e)

v etapě IV

od 31. prosince 2012 pro motory kategorie Q (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3d směrnice 97/68/ES),

od 30. září 2013 pro motory kategorie R (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3d směrnice 97/68/ES).“

b)

V odstavci 3 se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

od 31. prosince 2005 pro motory kategorie H,

od 31. prosince 2006 pro motory kategorie I,

od 31. prosince 2006 pro motory kategorie K,

od 31. prosince 2007 pro motory kategorie J,

od 31. prosince 2010 pro motory kategorie L,

od 31. prosince 2011 pro motory kategorie M,

od 31. prosince 2011 pro motory kategorie N,

od 31. prosince 2012 pro motory kategorie P,

od 31. prosince 2013 pro motory kategorie Q,

od 30. září 2014 pro motory kategorie R.“

c)

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Pro motory kategorií A až G mohou členské státy u motorů, jejichž datum výroby předchází dnům uvedeným v odstavci 3, prodloužit uvedené lhůty o dva roky. Mohou udělit i další výjimky za podmínek podle článku 10 směrnice 97/68/ES.“

d)

Doplňují se odstavce 6, 7 a 8, který znějí:

„6.   Pro motory kategorií H až R se termíny stanovené v odstavci 3 přesunou o dva roky později u motorů, jejichž datum výroby předchází uvedenému datu.

7.   Pro typy motorů nebo rodiny motorů, které splňují mezní hodnoty stanovené v tabulce v bodech 4.1.2.4, 4.1.2.5 a 4.1.2.6 přílohy I směrnice 97/68/ES před daty uvedenými v odstavci 3 tohoto článku, umožní členské státy speciální značení štítky a označování, které ukáže, že dotčené zařízení splnilo požadované mezní hodnoty před stanovenými lhůtami.

8.   V souladu s postupem uvedeným v čl. 20 odst. 2 směrnice 2003/37/ES Komise sladí mezní hodnoty a data etap III B a IV s mezními hodnotami a daty, o nichž bylo rozhodnuto v návaznosti na revizní postup stanovený v čl. 2 písm. b) směrnice 2004/26/ES, s ohledem na potřeby zemědělských a lesnických traktorů, a zejména traktorů kategorií T2, T4.1 a C2.“

5.

Přílohy I, II a III se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

6.

Vkládá se příloha IV, jejíž znění je stanoveno v příloze II této směrnice.

Článek 2

Příloha I směrnice 2003/37/ES se mění v souladu s přílohou III této směrnice.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 31. prosince 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2006.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. února 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Rady 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

(3)  Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/26/ES (Úř. věst. L 146, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


PŘÍLOHA I

Přílohy I, II a III směrnice 2000/25/ES se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

a)

Dodatek 1 se nahrazuje tímto:

„Dodatek 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

b)

V dodatku 2 se bod 2.4 nahrazuje tímto:

„2.4.   Výsledky zkoušek

Měřeno v souladu s požadavky směrnice 97/68/ES

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

částice

(g/kWh)“

 

 

 

 

 

2.

Příloha II se mění takto:

a)

Dodatek 1 se mění takto:

i)

body 2.1.17 a 2.1.18 se nahrazují tímto:

„2.1.17.

Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa

2.1.18.

Výfukový systém: maximální dovolený protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa“,

ii)

doplňují se nové body, které znějí:

„2.6.   Uspořádání kanálů

2.6.1.

Pozice, velikost a počet“.

b)

V dodatku 2 se bod 2.2.4 nahrazuje tímto:

„2.2.4.   Výsledky zkoušek

Měřeno v souladu s požadavky směrnice 97/68/ES

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

částice

(g/kWh)“

 

 

 

 

 

3.

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

UZNÁNÍ ALTERNATIVNÍCH SCHVÁLENÍ TYPU

1.   V rámci etapy I se pro motory kategorií A, B a C podle směrnice 97/68/ES uznávají za rovnocenné tyto certifikáty schválení typu:

1.1.   Certifikáty schválení typu podle směrnice 97/68/ES.

1.2.   Certifikáty schválení typu podle směrnice 88/77/EHS, které jsou ve shodě s požadavky pro etapu A nebo etapu B podle článku 2 a bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění směrnice 91/542/EHS nebo podle předpisu EHK OSN č. 49 série změn 02 opravy I/2.

1.3.   Certifikáty schválení typu podle předpisu EHK OSN č. 96.

2.   V rámci etapy II se uznávají za rovnocenné tyto certifikáty schválení typu:

2.1.   Certifikáty schválení typu podle směrnice 97/68/ES, etapy II pro kategorie motorů D, E, F a G.

2.2.   Schválení typu podle směrnice 88/77/EHS ve znění směrnice 99/96/ES, které vyhovují etapám A, B1, B2 nebo C stanoveným v článku 2 a bodě 6.2.1 přílohy I.

2.3.   Předpis EHK OSN č. 49 série změn 03.

2.4.   Předpis EHK OSN č. 96 schválení etapy B v souladu s odstavcem 5.2.1 série změn 01 předpisu č. 96.

3.   V rámci etapy III A se uznávají za rovnocenné tyto certifikáty schválení typu:

Certifikáty schválení typu podle směrnice 97/68/ES, etapy III A pro kategorie motorů H, I, J a K.

4.   V rámci etapy III B se uznávají za rovnocenné tyto certifikáty schválení typu:

Certifikáty schválení typu podle směrnice 97/68/ES, etapy III B pro kategorie motorů L, M, N a P.

5.   V rámci etapy IV se uznávají za rovnocenné tyto certifikáty schválení typu:

Certifikáty schválení typu podle směrnice 97/68/ES, etapy IV pro kategorie motorů Q a R.“


PŘÍLOHA II

Ve směrnici 2000/25/ES se doplňuje nová příloha IV, která zní:

„PŘÍLOHA IV

USTANOVENÍ PRO TRAKTORY A MOTORY UVÁDĚNÉ NA TRH V RÁMCI PŘECHODNÉHO REŽIMU STANOVENÉHO V ČLÁNKU 3A

1.   POSTUP VÝROBCE MOTORŮ A VÝROBCE TRAKTORŮ

1.1   Výrobce traktorů, který si přeje použít přechodný režim, požádá příslušný schvalovací orgán o povolení, aby v období mezi dvěma etapami mezních hodnot emisí mohl uvést na trh nebo odebrat od svých dodavatelů motorů motory, které nesplňují současné mezní hodnoty emisí, avšak byly schváleny na základě mezních hodnot emisí nejbližší předcházející etapy, v množství uvedeném v bodech 1.2 a 1.3.

1.2   Počet motorů uváděných na trh v rámci přechodného režimu nesmí v žádné kategorii motorů překročit 20 % ročního odbytu dosahovaného výrobcem traktorů u traktorů s motory dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr odbytu na trhu EU v posledních pěti letech). Jestliže výrobce traktorů uváděl traktory na trh EU po dobu kratší než pět let, vypočte se průměr za období, během kterého uváděl traktory na trh EU.

1.3   Alternativně k bodu 1.2 může výrobce traktorů požádat o povolení, aby jeho dodavatelé motorů mohli uvést na trh pevně stanovený počet motorů v rámci přechodného režimu. Počet motorů v každé kategorii motorů nesmí překročit tyto hodnoty:

Kategorie motorů

Počet motorů

19–37 kW

200

37–75 kW

150

75–130 kW

100

130–560 kW

50

1.4   Výrobce traktorů přiloží ke své žádosti podané schvalovacímu orgánu:

a)

vzorek štítků, které mají být připojeny ke každému traktoru, v němž bude instalován motor uvedený na trh v rámci přechodného režimu. Na štítcích bude uveden text: „TRAKTOR Č. … (výrobní číslo) Z … (celkový počet traktorů v příslušném pásmu výkonu) S MOTOREM Č. … PODLE SCHVÁLENÍ TYPU (směrnice 2000/25/ES) Č. …“; a

b)

vzorek doplňkového štítku, který má být připojen k motoru s textem podle bodu 2.2 této přílohy.

1.5   Výrobce traktorů poskytne schvalovacímu orgánu veškeré informace spojené s použitím přechodného režimu, které si schvalovací orgán vyžádá jako nezbytné pro své rozhodnutí.

1.6   Výrobce traktorů předloží schvalovacím orgánům všech členských států, kde jsou traktory nebo motory uváděny na trh, každých šest měsíců zprávu o provádění přechodného režimu, který používá. Zpráva musí obsahovat souhrnné údaje o počtu motorů a traktorů uvedených na trh v rámci přechodného režimu, výrobní čísla motorů a traktorů a přehled členských států, kde byly tyto traktory uvedeny do provozu. Tento postup musí pokračovat po celou dobu používání přechodného režimu.

2.   POSTUP VÝROBCE MOTORŮ

2.1   Výrobce motorů smí dodávat výrobci traktorů v rámci přechodného režimu motory schválené podle bodu l této přílohy.

2.2   Výrobce motorů připojí na tyto motory štítek s tímto textem: „Motor uvedený na trh v rámci přechodného režimu“.

3.   POSTUP SCHVALOVACÍHO ORGÁNU

Schvalovací orgán posoudí obsah žádosti o použití přechodného režimu a přiložené dokumenty. Oznámí výrobci traktorů své rozhodnutí, zda použití přechodného režimu povolil, nebo nepovolil.“


PŘÍLOHA III

V příloze I směrnice 2003/37/ES se vzor A oddíl 3 „Motor“ nahrazuje tímto:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/55


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 17. února 2005

o jmenování dvou belgických členů a belgického náhradníka Výboru regionů

(2005/165/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh belgické vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. ledna 2002 rozhodla Rada o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů (1).

(2)

Po skončení funkčního období Jacquese SIMONETA a Jose CHABERTA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů, a po skončení funkčního období Erica TOMASE se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů, což bylo oznámeno Radě 1. února 2005,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Do Výboru regionů jsou jmenováni

a)

členy:

 

Charles PICQUÉ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,

jako nástupce Jacquese SIMONETA;

 

Jos CHABERT,

Vice-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

na základě jeho nového funkčního období;

b)

náhradníkem:

 

Benoît CEREXHE,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Economie, de l’Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente et de la Politique agricole,

jako nástupce Erica TOMASE

na zbývající část jejich funkčních období, tedy do 25. ledna 2006.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komise

1.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/57


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. února 2005,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 247)

(2005/166/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a pro provádění Kjótského protokolu (1), a zejména na čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 6 a čl. 8 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Informace nahlašované každoročně Komisi jsou nutné pro umožnění vyhodnocení aktuálního pokroku v splnění závazků Společenství a jeho členských států týkajících se snížení veškerých emisí skleníkových plynů dle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a dle Kjótského protokolu a umožnění přípravy výročních zpráv Společenství v souladu s UNFCCC a s Kjótským protokolem.

(2)

Komise by měla přehodnotit položky uvedené v čl. 4 odst. 1 tohoto rozhodnutí, jsou-li vyžadovány další položky vyplývající z posouzení analýz Společenství ze strany UNFCCC a měla by přijmout nezbytné změny postupem podle čl. 9 odst. 2 rozhodnutí č. 280/2004/ES, aby se po členských státech vyžadovalo ohlašovat tyto položky v jejich následných zprávách dle čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES.

(3)

Informace nahlašované Komisi každé dva roky jsou nutné pro umožnění vyhodnocení naplánovaného pokroku Společenství a jeho členských států v plnění jejich závazků dle UNFCCC a Kjótského protokolu.

(4)

Komise by měla přehodnotit přílohu II a přílohu III a do 1. ledna 2007 provést nezbytné změny postupem podle čl. 9 odst. 2 rozhodnutí 280/2004/ES.

(5)

Komise, po konzultacích s příslušnými členskými státy, připraví odhady chybějících dat v inventurách členských států a v souladu se zásadami stanovenými tímto rozhodnutím pro zajištění úplnosti inventur těchto členských států a Společenství, v souladu s pokyny UNFCCC o výročním ohlašování inventur a s pokyny IPCC pro národní inventury skleníkových plynů revidovanou v roce 1996.

(6)

Členské státy a Komise musí připravit své zprávy ukazující pokrok dosažený v roce 2005 v souladu s pokyny UNFCCC pro komunikaci se státy a pokyny dle článku 7 Kjótského protokolu.

(7)

Členské státy a Komise musí připravit své zprávy o dodatečném období stanoveném v Marakešských dohodách pro splnění závazků po vypršení tohoto období v souladu s pokyny UNFCCC pro komunikaci se státy a pokyny dle článku 7 Kjótského protokolu.

(8)

Postupy a časové plány pro spolupráci a koordinaci mezi členskými státy a Společenstvím, vydané v tomto rozhodnutí ve vztahu k povinnostem dle rozhodnutí č. 280/2004/ES, zajistí včasné a účinné splnění těchto povinností.

(9)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 9 rozhodnutí č. 280/2004/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

Předmět

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí 280/2004/ES vzhledem k:

a)

podávání informací uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 rozhodnutí č. 280/2004/ES v souladu s čl. 3 odst. 3 tohoto rozhodnutí;

b)

zavedení systému inventur skleníkových plynů ve Společenství v souladu s čl. 4 odst. 2 rozhodnutí č. 280/2004/ES;

c)

požadavkům na podávání zpráv o pokroku, jak je vyžadováno v čl. 3 odst. 2 Kjótského protokolu a pro podávání zpráv ohledně dodatečného období stanoveného v Marakéšských smlouvách pro splnění závazků v souladu s čl. 5 odst. 6 rozhodnutí č. 280/2004/ES;

d)

postupům a časovým lhůtám pro spolupráci a koordinaci povinností uvedených v čl. 8 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES v souladu s čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí.

KAPITOLA II

Podávání zpráv členskými státy

Část 1

Výroční zprávy

Článek 2

Pokyny pro určování a pokyny o podávání zpráv

1.   Členské státy stanoví informace poskytované dle čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES v souladu s:

a)

pokyny Mezivládního panelu o změnách klimatu (IPCC) pro národní inventury skleníkových plynů revidovanou v roce 1996, dále nazývanými „Pokyny IPCC pro národní inventury skleníkových plynů revidované v roce 1996“;

b)

pokyny IPCC pro správnou praxi a řízení nejistot v národních inventářích skleníkových plynů, dále nazývanými „Pokyny pro správnou praxi IPCC“;

c)

pokyny IPCC pro správnou praxi při využití půdy, změny využití půdy a lesnictví (LULUCF), dále nazývanými „Pokyny pro správnou praxi IPCC pro LULUCF“.

2.   Členské státy sdělí informace podané dle čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES Komisi spolu s kopií pro Evropskou agenturu pro životní prostředí v souladu s:

a)

pokyny pro přípravu národních hlášení stranami uvedenými v příloze I úmluvy, část 1: pokyny UNFCCC o každoroční ohlašování inventur, dále označovanými jako „Pokyny UNFCCC pro každoroční ohlašování inventur“;

b)

pokyny pro přípravu informací dle článku 7 Kjótského protokolu, dále označovanými jako „Pokyny dle článku 7 Kjótského protokolu“.

3.   Úplná národní zpráva o inventuře uvedená v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci rozhodnutí č. 280/2004/ES bude navržena s pomocí soustavy zpráv o národní inventuře stanovené v příručce UNFCCC o ohlašování národních inventur.

Článek 3

Podávání informací dle čl. 3 odst. 1 písm. d) rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Členské státy ohlásí, v souladu s čl. 3 odst. 3 Kjótského protokolu a příslušných rozhodnutí přijatých později, pro účel dle čl. 3 odst. 1 písm. d) rozhodnutí č. 280/2004/ES své antropogenní emise skleníkových plynů ze zdrojů a snížení emisí způsobené změnou využití půdy a lesnických činností dle čl. 3 odst. 3 Kjótského protokolu, za roky mezi rokem 1990 a rokem předposledním.

Členské státy, které si dle čl. 3 odst. 4 Kjótského protokolu zvolí úpravu lesů, úpravu orné půdy, úpravu pastvin či obnovení rostlinného krytu, budou kromě toho ohlašovat své antropogenní emise skleníkových plynů ze zdrojů a snížení emisí pro každou zvolenou činnost, pro roky mezi rokem 1990 a rokem předposledním.

Členské státy tyto informace jasně odliší od odhadů antropogenních emisí ze zdrojů uvedených v příloze A Kjótského protokolu.

2.   Členské státy poskytnou tyto informace v odstavci 1 ve svých zprávách podaných od 15. ledna 2010.

Článek 4

Podávání informací dle čl. 3 odst. 1 písm. f) rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Členské státy budou ohlašovat za účelem čl. 3 odst. 1 písm. f) rozhodnutí č. 280/2004/ES:

a)

popis institucionálních opatření členského státu pro přípravu inventur a postup přípravy inventur;

b)

popis použitých metodik a zdrojů dat, včetně informací o použitých metodách a typech dat o činnostech a emisních faktorech použitých pro klíčové zdroje Společenství, které určuje Komise každoročně do 31. října v souladu s kapitolou 7 pokynů příručky dobrých praxí IPCC a kapitolou 5 pokynů pro správnou praxi IPCC pro LULUCF. Členské státy budou tyto informace poskytovat pomocí odkazů na příslušné kapitoly národní zprávy o inventuře či ve formátu tabulky uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí;

c)

informace o zajištění jakosti a o programu řízení jakosti členského státu, včetně jeho cílů jakosti, zajištění jakosti inventur a plánu řízení jakosti;

d)

obecné posouzení nejistoty;

e)

obecné posouzení úplnosti pomocí popsání geografického pokrytí v příslušném členském státu a veškerých mezer v poskytování informací o inventuře;

f)

porovnání sektorového přístupu s referenčním přístupem;

g)

všechny odezvy na analýzu UNFCCC předchozích národních inventur obdrženým od podání předchozí zprávy národní inventury a informace o všech provedených přepočtech;

h)

popis a vysvětlení všech minulých trendů emisí.

2.   U informací předkládaných dle písmen a) až e) v odstavci 1 mohou členské státy uvést, že se neobjevily žádné změny v těchto kapitolách národní zprávy o inventuře.

Článek 5

Podávání informací dle čl. 3 odst. 1 písm. g) rozhodnutí č. 280/2004/ES

Informace z národního registru uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. g) rozhodnutí č. 280/2004/ES obsahují informace vyžadované ve shodě s pokyny dle článku 7 Kjótského protokolu.

Článek 6

Podávání informací dle čl. 3 odst. 1 písm. h) rozhodnutí č. 280/2004/ES

Informace o právních subjektech ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) rozhodnutí č. 280/2004/ES musejí zahrnovat seznam právních subjektů, které mají od členského státu povolení držet jednotky přiděleného množství (AAU), jednotky odstranění (RMU), jednotky snížení emisí (ERU) a certifikovaná snížení emisí (CER), včetně dočasných CER (tCER) a dlouhodobých CER (lCER).

Článek 7

Podávání informací dle čl. 3 odst. 1 písm. j) rozhodnutí č. 280/2004/ES

Informace o ukazatelích uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. j) rozhodnutí č. 280/2004/ES:

a)

zahrnou do 15. ledna 2005, a poté každý další rok hodnoty prioritních ukazatelů uvedených v tabulce II-1 v příloze II;

b)

měly by zahrnout do 15. ledna 2005, a zahrnou do 15. ledna 2006, a poté každý další rok hodnoty dodatečných prioritních ukazatelů uvedených v tabulce II-2 v příloze II;

c)

měly by zahrnout do 15. ledna 2005, a poté každý rok doplňkové ukazatele uvedené v tabulce II-3 v příloze II.

Část 2

Zprávy podávané každé dva roky

Článek 8

Pokyny pro podávání zpráv

Členské státy ohlásí informace uvedené v čl. 3 odst. 2 rozhodnutí č. 280/2004/ES v souladu s pokyny pro přípravu národních hlášení pomocí stran uvedených v příloze I úmluvy, část II: pokyny UNFCCC pro podávání národních hlášení, dále nazývanými „Pokyny UNFCCC pro podávání národních hlášení“, a pokynů dle článku 7 Kjótského protokolu.

Článek 9

Podávání informací dle čl. 3 odst. 2 písm. a) rozhodnutí č. 280/2004/ES

Informace o národních politikách a opatřeních dle čl. 3 odst. 2 písm. a) rozhodnutí č. 280/2004/ES zahrnují:

a)

seznam těchto politik a opatření, která vyprší či byla zrušena během referenčního období;

b)

popis aktuálních a očekávaných vazeb na další relevantní politiky a opatření a s příslušnými politikami a legislativou Společenství;

c)

ukazatele pro odhady pro roky 2005, 2010, 2015 a 2020, jak je uvedeno v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Podávání informací dle čl. 3 odst. 2 písm. b) rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Pro účel čl. 3 odst. 2 písm. b) rozhodnutí č. 280/2004/ES členské státy jasně uvedou své předpovědi „s opatřeními“ a „s dodatečnými opatřeními“ a politiky a opatření v nich zahrnuté.

Předpovědi „s opatřeními“ zahrnou zavedené a přijaté politiky a opatření. Předpovědi „s dodatečnými opatřeními“ zahrnou plánované politiky a opatření.

Členské státy mohou zahrnout informace o předpovědích „bez opatření“ jako součást jejich předpovědí „s opatřeními“ a „s dodatečnými opatřeními“. Z předpovědi „bez opatření“ budou vyřazeny veškeré politiky a opatření zavedené, přijaté či plánované po roce, který byl zvolen jako počáteční rok této předpovědi.

2.   Popisy metodik, modelů, podpůrných předpokladů a klíčových vstupních a výstupních parametrů dle čl. 3 odst. 2 písm. b) bod iv) rozhodnutí č. 280/2004/ES zahrne všechny použité povinné parametry stanovené v bodě 1 přílohy IV tohoto rozhodnutí.

Vyzýváme členské státy, aby ohlašovaly parametry předpovědí obsažených v seznamu doporučených parametrů stanoveném v bodě 2 přílohy IV tohoto rozhodnutí.

Členské státy provedou citlivostní analýzy jejich předpovědí, které budou zaměřeny na klíčové vstupní proměnné v jejich předpovědních modelech.

Vyzýváme členské státy, aby definovaly vysoký, střední a nízký scénář pro klíčové vstupní proměnné a aby kvantifikovaly předpokládané emise pro tyto scénáře. Dále členské státy vyzýváme, aby zahrnuly měření odolnosti jejich předpovědních modelů a způsoby použité pro jejich vyhodnocení. Členské státy mohou zvážit využití více-variantních scénářů za pomoci kombinace vstupních proměnných.

Článek 11

Podávání informací dle čl. 3 odst. 2 písm. a) bod vi) a čl. 3 odst. 2 písm. d) rozhodnutí č. 280/2004/ES

Členské státy poskytnou informace o jimi využité společné realizaci, mechanizmu čistého rozvoje a mezinárodního obchodování s emisemi dle článků 6, 12 a 17 Kjótského protokolu za účelem splnění jejich kvantifikovaných emisních limitů či závazků snížení emisí dle článku 2 rozhodnutí Rady 2002/358/ES (2) a Kjótského protokolu na základě dotazníku uvedeného v příloze V tohoto rozhodnutí. Vyzýváme členské státy, aby poskytovaly tyto informace každoročně jako součást svých zpráv dle čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES.

Členské státy mohou omezit tyto informace na změny či dodatky k informacím poskytnutým v dotazníku z předchozího roku.

KAPITOLA III

Systém inventury Společenství

Část 1

Systém inventur ve Společenství

Článek 12

Kvalita a výměna informací a údajů v systému inventur ve Společenství

1.   Členské státy zajistí kvalitu údajů o činnostech, emisních faktorech a dalších parametrech používaných v národní inventuře skleníkových plynů v souladu s pokyny pro správnou praxi IPCC a s pokyny pro správnou praxi IPCC pro LULUCF.

2.   Členské státy předloží jejich každoroční inventář Komisi v elektronickém formátu a zašlou kopii Evropské agentuře pro životní prostředí.

Část 2

Odhady pro údaje chybějící v národním inventáři dle čl. 4 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES

Článek 13

Odhady pro údaje chybějící v národní inventuře dle čl. 4 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES

Jestliže členský stát nedodá všechny údaje dle čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES do 15. března příslušného roku, připraví Komise odhady údajů chybějících pro příslušný členský stát tak, aby je mohla zahrnout do inventury skleníkových plynů Společenství pro tento příslušný rok a kategorii zdroje v souladu s pokyny UNFCCC pro ohlašování výročních inventur a pokyny IPCC pro národní inventury skleníkových plynů revidovanou v roce 1996.

Článek 14

1.   Odhady chybějících dat provedené Komisí budou založeny na zásadách stanovených v odstavcích 2, 3 a 4.

2.   Jsou-li k dispozici z členského státu souvislé časové řady ohlašovaných odhadů pro příslušnou kategorii zdrojů pro předchozí roky, které nebyly upraveny dle čl. 5 odst. 2 Kjótského protokolu, bude pro získání emisních odhadů použita extrapolace těchto časových řad.

U emisí oxidu uhličitého z energetického sektoru musí být extrapolace emisí založena na procentní změně odhadů emisí oxidu uhličitého úřadu Eurostat.

3.   Byl-li odhad pro příslušnou kategorii zdroje upraven dle čl. 5 odst. 2 Kjótského protokolu v předchozích letech a členský stát nepředložil revidovaný odhad, bude využit základní způsob úpravy použitý expertním posuzovacím týmem, jak je uvedeno v technických pokynech pro metodiky úprav dle čl. 5 odst. 2 Kjótského protokolu, v dalším nazývaných „technické pokyny pro úpravy“, bez použití konzervativních faktorů v této příručce definovaných.

4.   Nejsou-li dostupné souvislé časové řady ohlašovaných odhadů pro příslušnou kategorii zdrojů a nebyly-li odhady pro kategorie zdroje upraveny dle čl. 5 odst. 2 Kjótského protokolu, odhad bude proveden dle technických pokynů pro úpravy bez použití konzervativních faktorů v této příručce definovaných.

Článek 15

Komise připraví odhady uvedené v článku 14 do 31. března příslušného roku po konzultacích s příslušným členským státem a oznámí tyto odhady ostatním členským státům.

Článek 16

Příslušný členský stát bude používat odhady uvedené v článku 14 pro své poskytování národních údajů konferenci UNFCCC za účelem zajištění konzistence mezi inventurou Společenství a inventurami členských států.

KAPITOLA IV

Zprávy o prokázání pokroku do roku 2005 a dodatečné období pro splnění závazků

Část 1

Zprávy o vývoji k roku 2005

Článek 17

Členský stát podávající zprávu o prokázání pokroku dosaženého do roku 2005 dle čl. 5 odst. 4 rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Členské státy připraví zprávu ukazující pokrok dosažený v roce 2005 v souladu s pokyny UNFCCC pro komunikaci se státy a pokyny dle článku 7 Kjótského protokolu. Zpráva zahrne:

a)

popis vnitrostátních opatření, včetně všech legislativních a institucionálních kroků přijatých za účelem splnění závazků tohoto členského státu dle článku 2 rozhodnutí 2002/358/ES a Kjótského protokolu, a všechny programy pro splnění a vynucení splnění na svém území;

b)

informace o trendech a odhadech emisí skleníkových plynů na národní úrovni; trendy musí být založeny na datech inventury předložených členským státem konferenci UNFCCC k 15. dubnu 2005;

c)

vyhodnocení, jak přispějí vnitrostátní opatření uvedená v písmenu a) ve světle trendů a předpovědí uvedených v písmenu b) ke splnění závazků příslušného členského státu dle článku 2 rozhodnutí 2002/358/ES a Kjótského protokolu;

d)

popis činností, akcí a programů realizovaných tímto členským státem za účelem splnění jeho závazků dle článků 10 a 11 Kjótského protokolu.

2.   Členský stát předloží zprávu jako jeden dokument, včetně čtyř kapitol obsahujících informace uvedené v odstavci 1 v písmenech a) až d).

Informace o předpovědích dle odst. 1 písm. b budou konzistentní s informacemi předanými Komisi k 15. červnu 2005 dle čl. 5 odst. 3 rozhodnutí č. 280/2004/ES.

Část 2

Zprávy po uplynutí dodatečného období pro splnění závazků

Článek 18

Členské státy podávající zprávy po uplynutí dodatečného období pro splnění závazků dle čl. 5 odst. 5 rozhodnutí č. 280/2004/ES

Zpráva každého členského státu obsáhne, v souladu se změnami pro započítávání přiřazených množství dle čl. 7 odst. 4 Kjótského protokolu, následující informace:

a)

pro aktuální kalendářní rok do konce dodatečného období pro splnění závazků (definováno dle greenwichského středního času) celkové množství:

i)

ERU, CER (včetně lCER a tCER), AAU a RMU v každém členském státu držícím, rušícím, nahrazujícím a vyřazujícím účet a ve všech provozovatelích a osobách držících účty každoročně k 1. lednu,

ii)

AAU vydaná na základě přiřazených množství dle čl. 3 odst. 7 a čl. 3 odst. 8 Kjótského protokolu,

iii)

ERU vydaná na základě projektů realizovaných dle článku 6 Kjótského protokolu,

iv)

ERU, CER (včetně lCER a tCER), AAU a RMU získaná z jiných registrů a zvláštní seznam s uvedením identity převádějících účtů a registrů,

v)

RMU vydaná na základě každé aktivity dle čl. 3 odstavců 3 a 4 Kjótského protokolu,

vi)

ERU, CER (včetně lCER a tCER), AAU a RMU převedená na jiné registry a zvláštní seznam s uvedením identity účtů a registrů, na něž byla množství převedena,

vii)

ERU, CER, AAU a RMU zrušená na základě aktivit dle čl. 3 odstavců 3 a 4 Kjótského protokolu,

viii)

ERU, CER, AAU a RMU zrušená Výboru pro kontrolu plnění po rozhodnutí, že členský stát neplní své závazky dle čl. 3 odst. 1 Kjótského protokolu,

ix)

ostatní zrušené ERU, CER (včetně lCER a tCER), AAU a RMU,

x)

vyřazené ERU, CER (včetně lCER a tCER), AAU a RMU,

(xi)

AAU, CER, ERU, RMU a tCER převedená na náhradní účet tCER pro závazné období,

xii)

AAU, CER, ERU, RMU a lCER převedená na náhradní účet lCER pro první závazné období Kjótského protokolu;

b)

celkové množství a pořadová čísla ERU, AAU, RMU, CER (včetně lCER a tCER) ve vyřazovacím účtu členského státu na konci referenčního období;

c)

celkové množství a pořadová čísla ERU, CER a AAU, které členský stát vyžaduje převést pro následné závazné období.

Tyto informace zahrnou pouze ERU, AAU, RMU, CER (včetně lCER a tCER) platné pro příslušné závazné období. Musí být určeny na základě informací zpřístupněných dle článku 9 nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 (3) a budou dodány v elektronické formě.

Článek 19

Společenství podávající zprávy po uplynutí dodatečného období pro splnění závazků dle čl. 5 odst. 5 rozhodnutí č. 280/2004/ES

Zpráva Společenství bude obsahovat následující informace:

a)

celková množství jednotek uvedených v čl. 18 odst. a) ohlášená členskými státy a celková množství těchto jednotek v registru Společenství;

b)

celková množství a pořadová čísla ERU, AAU, RMU, CER (včetně lCER a tCER) ve vyřazovacích účtech členského státu a Společenství na konci referenčního období;

c)

celková množství a pořadová čísla ERU, CER a AAU, která požaduje každý členský stát a Společenství převést do následujícího závazného období v souladu s variantami pro započítávání přiřazených množství dle čl. 7 odst. 4 Kjótského protokolu.

KAPITOLA V

Postupy a časové lhůty pro spolupráci a koordinaci

Článek 20

Kompilace inventur skleníkových plynů ve Společenství a zpráva o inventuře dle čl. 8 odst. 1 písm. a) rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Členské státy budou pro podávání každoročních informací dle čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES využívat nástroj Evropské agentury pro životní prostředí ReportNet, který byl vyvinut dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 (4).

2.   Všechny aktualizované údaje poskytované členským státem v souladu s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES budou omezeny na dodávání chybějících údajů a na odstraňování nesrovnalostí.

3.   Postupy a časové lhůty pro kompilaci inventury Společenství a zprávy o inventuře jsou stanoveny v příloze VI.

Článek 21

Postupy posouzení, úpravy kontroly plnění dle UNFCCC a Kjótského protokolu v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Jestliže členský stát do 1. června nepředloží svou každoroční zprávu o inventuře, bude to okamžitě oznámeno Komisi.

2.   Členský stát oznámí během jednoho týdne Komisi obdržení jakýchkoliv informací od UNFCCC:

a)

upozornění ze strany expertního posuzovacího týmu na problémy související s inventurou tohoto členského státu, kterou bude nutno upravit;

b)

opravy odhadů inventury realizované po dohodě mezi členským státem a expertním posuzovacím týmem vzhledem k příslušné nahlášené inventuře;

c)

upravené odhady obsažené v návrhu kontrolní zprávy o jednotlivých inventurách učiněné v případě, že členský stát nenapravil problém ke spokojenosti expertního posuzovacího týmu;

d)

otázky přezkoumání provádění, které byly předloženy Výboru pro kontrolu plnění závazků dle Kjótského protokolu, oznámení ze strany Výboru pro kontrolu plnění závazků za účelem pokračování zkoumání provádění, a veškeré předběžné nálezy a rozhodnutí Výboru pro kontrolu plnění závazků a jeho poboček týkajících se členského státu.

Vzhledem k písm. a) oznámí členský stát Komisi, jak hodlá řešit problémy nalezené expertním posuzovacím týmem.

Vzhledem k písm. c) oznámí členský stát Komisi, zda navržené úpravy přijímá či odmítá.

Komise bude ostatní členské státy informovat během jednoho týdne po obdržení informací v písmenech a) až d) z příslušného členského státu.

3.   Komise bude informovat během jednoho týdne všechny členské státy o obdržení jakýchkoliv informací od UNFCCC:

a)

upozornění ze strany expertního posuzovacího týmu na problémy související s inventurou Společenství, která by měla být upravena;

b)

opravy odhadů inventury realizované po dohodě mezi Společenstvím a expertním posuzovacím týmem vzhledem k příslušné nahlášené inventuře;

c)

upravené odhady obsažené v návrhu kontrolní zprávy o jednotlivých inventurách učiněné v případě, že Společenství nenapravilo problém ke spokojenosti expertního posuzovacího týmu;

d)

přezkoumání provádění, které byly předloženy Výboru pro kontrolu plnění závazků dle Kjótského protokolu, oznámení ze strany Výboru pro kontrolu plnění závazků o pokračování zkoumání provádění a veškeré předběžné nálezy a rozhodnutí Výboru pro kontrolu plnění závazků a jeho poboček týkajících se Společenství.

4.   Členské státy koordinují s Komisí své odezvy na postup analýz v souvislosti s povinnostmi dle rozhodnutí č. 280/2004/ES:

a)

v časovém rámci stanovením v Kjótském protokolu, mají-li upravené odhady v jediném roku nebo kumulativní úpravy v po sobě jdoucích letech závazného období pro jeden či více členských států za následek úpravy inventury Společenství na hodnotu vedoucí k nesplnění metodologických či ohlašovacích požadavků dle čl. 7 odst. 1 Kjótského protokolu pro účely požadavků způsobilosti stanovené v pokynech dle článku 7 Kjótského protokolu;

b)

během dvou týdnů před předáním příslušným orgánům dle Kjótského protokolu následující:

i)

žádost o revizi úpravy,

ii)

žádost o opětné nabytí způsobilosti,

iii)

reakci na rozhodnutí pokračovat ve zkoumání implementace či na předběžné nálezy Výboru pro kontrolu plnění závazků.

5.   Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o úpravách vypočtených pro jejich odhady inventury během dobrovolného opravného postupu realizovaného dle technických pokynů pro úpravy.

Článek 22

Příprava zpráv o pokroku dle čl. 8 odst. 1 písm. d) rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Návrh zprávy Komise o pokroku dosaženého Společenstvím do roku 2005 bude rozeslán členským státům do 30. července 2005. Členské státy předloží veškeré připomínky nejpozději do 31. srpna 2005.

2.   Členské státy předloží své zprávy o pokroku dosaženém do roku 2005 sekretariátu UNFCCC do 1. ledna 2006 a ve stejném termínu zašlou Komisi elektronickou kopii této zprávy.

Článek 23

Podání zprávy o rozhodnutí o přiřazených množstvích dle čl. 8 odst. 1 písm. e) rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Každý členský stát předloží do 15. ledna 2006 Komisi následující informace:

a)

kompletní časové sady inventur antropogenních emisí ze zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů neupravených Montrealským protokolem, jak bylo oznámeno UNFCCC;

b)

uvedení jím zvoleného základního roku pro fluorované uhlovodíky, perfluorované uhlovodíky, fluorid sírový, jak bylo oznámeno UNFCCC;

c)

jeho návrh na emisní úroveň v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého dle článku 3 rozhodnutí č. 2002/358/ES a čl. 3 odst. 7 a 8 Kjótského protokolu po stanovení konečných emisních hodnot referenčního roku a na základě kvantifikovaných závazků k omezení či snížení emisí uvedených v příloze II rozhodnutí č. 2002/358/ES a Kjótského protokolu při zohlednění metodik pro odhad antropogenních emisí ze zdrojů a snížení emisí spotřebiči dle čl. 5 odst. 2 Kjótského protokolu a variant pro výpočet přiřazeného množství dle čl. 3 odst. 7 a 8 Kjótského protokolu;

d)

výpočet jeho rezervy v závazném období jako nižší hodnoty z 90 % jeho navrženého množství nebo 100 % pětinásobku jeho posledního kontrolované inventury, podle toho, co je nižší;

e)

uvedení jeho výběru jednotných minimálních hodnot pro pokrytí korunami stromů, plochu půdy a výšky stromů pro použití v záznamu jeho činností dle čl. 3 odst. 3 a 4 Kjótského protokolu spolu s odůvodněním konzistentnosti těchto hodnot s informacemi, které byly v minulosti ohlašovány Organizaci pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů nebo jinému mezinárodnímu orgánu a v případě rozdílu s vysvětlením, proč a jak byly tyto hodnoty zvoleny v souladu s definicemi, variantami, pravidly a pokyny souvisejícími s využitím půdy, změnami využití půdy a lesnickými činnostmi dle Kjótského protokolu;

f)

uvedení jeho výběru činností dle čl. 3 odst. 4 pro jeho zařazení do záznamu pro první závazné období, spolu s informacemi o tom, jak jeho národní systém dle čl. 5 odst. 1 Kjótského protokolu určí půdní plochy související s těmito činnostmi v souladu s definicemi, variantami, pravidly a pokyny souvisejícími s využitím půdy, změnami využití půdy a lesnickými činnostmi dle Kjótského protokolu;

g)

uvedení, zda hodlá pro každou činnost dle čl. 3 odst. 3 a 4 provádět záznamy za každý rok či za celé závazné období;

h)

popis jeho národního systému v souladu s čl. 5 odst. 1 Kjótského protokolu, v souladu s pokyny dle článku 7 Kjótského protokolu;

i)

popis jeho národního registru v souladu s pokyny dle článku 7 Kjótského protokolu.

Členské státy neuvedené v příloze II rozhodnutí 2002/358/ES předloží tyto informace do 15. června 2006.

2.   Harmonogram pro přípravu a předání zpráv uvedených v čl. 7 odst. 1 rozhodnutí č. 280/2004/ES a předložené v souladu s variantami pro záznam přiřazených množství dle čl. 7 odst. 4 Kjótského protokolu je uveden v příloze VII.

Článek 24

Podávání zpráv v souvislosti s dodatečným obdobím pro splnění závazků dle čl. 8 odst. 1 písm. f) rozhodnutí č. 280/2004/ES

1.   Zprávy členských států po vypršení dodatečného období pro splnění závazků budou podány na sekretariát UNFCCC a Komisi během jednoho měsíce po uplynutí dodatečného období pro splnění závazků.

2.   Zpráva Společenství po uplynutí dodatečného období pro splnění závazků budou podána na sekretariát UNFCCC během jednoho měsíce po obdržení zpráv od členských států dle odstavce 1.

KAPITOLA VI

Závěrečná ustanovení

Článek 25

Platnost

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 26

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. února 2005.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 130, 15.5.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 386, 29.12.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

Tabulka pro metodiky, zdroje dat a emisní faktory používané členskými státy ohledně klíčových zdrojů ES pro účely čl. 4 odst. 1 písm. b)

Informace o použitých metodách by mohly být způsob uspořádání, model či přístup specifický pro danou zemi. Údaje o činnostech by mohly pocházet z národních statistik či být specifické pro každý závod. Emisní faktory by mohly být implicitní emisní faktory IPCC uvedené v příručce IPCC pro národní inventury skleníkových plynů revidované v roce 1996 a v příručce dobrých praxí IPCC, emisní faktory specifické pro každý závod či emisní faktory CORINAIR vytvořené dle Úmluvy o rozsáhlém přeshraničním znečištění atmosféry z roku 1979.

TABULKA I-1

Souhrnná zpráva Společenství o použitých metodách, údajích o činnostech a emisních faktorech (Energie)

ZDROJE A SPOTŘEBIČE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

CO2

CH4

N2O

KATEGORIE

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

1.

Energie

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Spalování paliva

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Energetika

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

a.

Výroba el. energie a tepla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Rafinace ropy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Výroba pevných paliv a další energetická odvětví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Strojní průmysl a stavebnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Ocel a železo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Neželezné kovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Chemikálie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Celulóza, papír a tisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Zpracování potravin, nápoje a tabák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Ostatní (dle určení v tabulce 1.A(a)s2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Civilní letectví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Silniční doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Železnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Námořní doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Ostatní doprava (dle určení v tabulce 1.A(a)s3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostatní sektory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Komerční/instituční

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Obytný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Zemědělství/Lesnictví /Rybolov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Stabilní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Přenosné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Přechodné emise z paliv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pevná paliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Těžba uhlí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Transformace pevných paliv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Ostatní (dle určení v tabulce 1.B.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nafta a zemní plyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Nafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Zemní plyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Větrání a hoření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Ostatní (dle určení v tabulce 1.B.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABULKA I-2

Souhrnná zpráva Společenství o použitých metodách, údajích o činnostech a emisních faktorech (průmyslové procesy)

ZDROJE A SPOTŘEBIČE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

CO2

CH4

N2O

HFCs

PFCs

SF6

KATEGORIE

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

2.

Průmyslové procesy

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Minerální produkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Výroba cementu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Výroba vápna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.

Využití vápence a dolomitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.

Výroba a využití uhličitanu sodného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.

Asfaltové pásy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

6.

Asfaltování silnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

7.

Ostatní (specifikované v tabulce 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B.

Chemický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Výroba čpavku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Výroba kyseliny dusičné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Výroba kyseliny adipové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Výroba karbidů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatní (specifikované v tabulce 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Výroba kovů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Výroba oceli a železa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Výroba železných slitin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Výroba hliníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SF6 používaná v hliníkových a hořčíkových odlitcích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatní (specifikované v tabulce 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ostatní výroba

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Buničina a papír

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Potraviny a nápoje

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

E.

Výroba halogenových uhlovodíků a SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Emise vedlejších produktů

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Přechodné emise

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostatní (specifikované v tabulce 2(II)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Spotřeba halogenových uhlovodíků a SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Mrazicí a klimatizační zařízení

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vyfukování pěny

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Hasicí přístroje

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aerosoly/inhalátory měřených dávek

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ředidla

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostatní aplikace používající substituty ODS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Výroba polovodičů

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Elektrické přístroje

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ostatní (specifikované v tabulce 2(II)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABULKA I-3

Souhrnná zpráva Společenství o použitých metodách, údajích o činnostech a emisních faktorech (použití ředidel a dalších produktů, zemědělství)

ZDROJE A SPOTŘEBIČE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

CO2

CH4

N2O

KATEGORIE

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

Klíčový zdroj (1)

Použitý způsob (2)

Údaje o činnostech (3)

Emisní faktor (4)

3.

Použití ředidel a dalších produktů

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Použití barev

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

B.

Odmašťování a suché čištění

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

C.

Chemické produkty, výroba a zpracování

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

D.

Ostatní

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

4.

Zemědělství

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Enterická fermentace

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Skot

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Buvol

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Ovce

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

4.

Ostatní

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

B.

Kejdové hospodaření

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Skot

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Buvol

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ovce

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostatní

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pěstování rýže

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

D.

Zemědělské půdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Přímé emise půdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Živočišné výkaly na lukách, pastvinách a v ohradách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nepřímé emise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostatní (specifikované v tabulce 4.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Řízené vypalování savan

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Vypalování polí – zemědělských zbytků

Image

Image

Image