ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 47

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
18. února 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 265/2005 ze dne 17. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 266/2005 ze dne 17. února 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 267/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 268/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 18. února 2005

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 269/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 270/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 271/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 19. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 272/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 273/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 274/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 275/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 276/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2275/2004

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 277/2005 ze dne 17. února 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 278/2005 ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2276/2004

23

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/135/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí o existenci nadměrného schodku v Portugalsku

24

 

*

2005/136/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o existenci nadměrného schodku v Nizozemsku

26

 

 

Komise

 

*

2005/137/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2003 o finanční účasti valonského regionu v podniku Carsid SA (oznámeno pod číslem K(2003) 3527)  ( 1 )

28

 

*

2005/138/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřeného pásma v Portugalsku a uvnitř tohoto pásma v souvislosti s ohniskem katarální horečky ovcí v tomto členském státě (oznámeno pod číslem K(2005) 335)  ( 1 )

38

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 265/2005

ze dne 17. února 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 17. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

129,3

204

79,1

212

189,0

624

230,6

628

104,0

999

146,4

0707 00 05

052

167,0

068

129,2

204

68,5

999

121,6

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

168,6

204

226,8

999

197,7

0805 10 20

052

48,1

204

48,6

212

45,3

220

38,7

421

30,9

448

35,8

624

63,2

999

44,4

0805 20 10

204

87,5

624

80,9

999

84,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

42,6

204

91,9

220

35,5

400

77,6

464

124,1

528

96,4

624

65,7

662

40,8

999

71,8

0805 50 10

052

51,8

999

51,8

0808 10 80

400

101,9

404

101,6

508

87,5

512

129,4

528

90,2

720

60,0

999

95,1

0808 20 50

388

79,8

400

90,1

512

70,8

528

89,4

720

55,6

999

77,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 266/2005

ze dne 17. února 2005

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1989/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

Kód KN

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Obuv kryjící špičku a bříško chodidla, jež ponechává odhalenou patu a více než polovinu chodidla, se svrškem z usně podšitým na vnitřní straně textilním materiálem a se zevní podešví z usně, se stélkou o délce menší než 24 cm. Připevňuje se k noze dvěma pružnými řemínky, jež obepínají patu.

(obuv pro rytmickou gymnastiku)

(Viz fotografie č. 633 A a 633 B) (1)

6403 59 91

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 3 písm. b) ke kapitole 64 a znění kódů KN 6403, 6403 59 a 6403 59 91.

Při uplatnění všeobecného pravidla 1 pro výklad kombinované nomenklatury se výrazem „zevní podešev“, jak je použit inter alia v čísle 6403, rozumí ta část obuvi, která se při nošení dotýká země. Viz též vysvětlivky k Harmonizovanému systému ke kapitole 64, všeobecné vysvětlivky, (C).

Protože je v rytmické gymnastice povoleno, aby se pouze bříška chodidla dotýkala země, je odpovídající část obuvi jedinou částí, jež se při nošení dotýká země, a lze ji proto považovat za „zevní podešev“, jak se uvádí v kapitole 64. Z objektivních vlastností (např. střih a materiál) navíc vyplývá, že zboží nemůže být používáno k žádnému jinému účelu než jako obuv pro rytmickou gymnastiku.

Image

Image


(1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 267/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 písm. a) a odst. 15,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 27 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), c), d), f), g) a h) uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě, že se tyto produkty vyvážejí ve formě zboží uvedeného v příloze V uvedeného nařízení. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kg pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena každý měsíc.

(3)

Čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro daný produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(4)

Náhrady stanovené tímto nařízením lze stanovit předem, neboť v současnosti není možné odhadnout situaci na trzích v příštích několika měsících.

(5)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze V nařízení (ES) č. 1260/2001, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 18. února 2005 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

36,75

36,75


(1)  Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 268/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 18. února 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1422/95 ze dne 23 června 1995 kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz melasy v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (EHS) č. 785/68 (2), stanoví, že dovozní cena CIF pro melasu stanovená v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 785/68 (3), je považována za „cenu reprezentativní“; Tato cena je stanovena pro standardní jakosti vymezené v čl. 1 nařízení (EHS) č. 785/68.

(2)

Při stanovování reprezentativních cen musí být vzaty v úvahu všechny údaje uvedené v čl. 3 nařízení (EHS) č. 785/68, kromě případů uvedených v článku 4 uvedeného nařízení. Toto stanovování může být popřípadě provedeno postupem podle čl. 7 nařízení (EHS) č. 785/68.

(3)

Při upravování cen nevztahujících se k standardní jakosti, je třeba v závislosti na jakosti nabízené melasy zvýšit či snížit ceny podle článku 6 nařízení (EHS) č. 785/68.

(4)

Pokud existuje rozdíl mezi spouštěcí cenou dotyčného produktu a jeho reprezentativní cenou, dodatečná dovozní cla se stanoví v souladu s podmínkami uvedenými článkem 3 nařízení (ES) č. 1422/95. Jsou-li dovozní cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1422/95 dočasně pozastavena, je třeba pro tato cla stanovit zvláštní částky.

(5)

Je třeba stanovit reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro dotyčné produkty v souladu s čl. 1 odst. 2 a s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1422/95 se stanoví v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 79/2003 (Úř. věst L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. 145, 27.6.1968, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1422/1995.


PŘÍLOHA

Reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 18. února 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

Výše cla na dovoz 100 kg netto příslušného produktu v případě dočasného pozastavení cel v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

10,35

0

1703 90 00 (2)

10,74

0


(1)  Tato částka v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 nahrazuje sazbu společného celního sazebníku stanovenou pro příslušné produkty.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v čl. 1 nařízení (EHS) č. 785/68, ve znění pozdějších předpisů.


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 269/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi kurzy či cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení na světovém trhu a cenami těchto produktů ve Společenství lze vyrovnat vývozní náhradou.

(2)

Nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že při stanovení náhrad pro nedenaturovaný bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu je nutné vzít v úvahu situaci na trhu Společenství a na světovém trhu s cukrem, a to zejména faktor ceny a nákladů stanovený v článku 28 uvedeného nařízení. Tento článek stanoví, že je třeba brát v úvahu také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(3)

Náhrada pro surový cukr se musí stanovit podle standardní jakosti. Ta je definována v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 1260/2001. Tuto náhradu je třeba dále stanovit podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001. Cukr kandys je definován v nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (2). Takto vypočítaná částka náhrady pro cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv se musí vztahovat k jejich obsahu sacharosy a musí být proto stanovena pro 1 % uvedeného obsahu.

(4)

Ve zvláštních případech může být částka náhrady stanovena právními akty jiné povahy.

(5)

Náhrada musí být stanovena každé dva týdny. Během této doby může být pozměněna.

(6)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů, může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení.

(7)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi uměle vytvořený.

(8)

S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního Balkánu.

(9)

Příslušné částky vývozních náhrad je třeba stanovit s ohledem na výše uvedené skutečnosti a na současnou situaci na trhu s cukrem, a zejména na kotace či ceny cukru ve Společenství a na světovém trhu.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a v nezměněném stavu, se stanoví podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařizením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.


PŘÍLOHA

NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU ODE DNE 18. ÚNORA 2005 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3675

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3675

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 270/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi kotacemi nebo cenami na světovém trhu s výrobky, jejichž seznam je obsažen v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, a cenami těchto výrobků ve Společenství, může být vyrovnán vývozní náhradou;

(2)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (2), stanoví, že vývozní náhrada na 100 kilogramů výrobků, jejichž seznam je uveden v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001, se rovná základní částce násobené obsahem sacharosy, podle potřeby včetně ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa; obsah sacharosy v dotyčném výrobku se určuje v souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 2135/95;

(3)

Čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že základní výše náhrady pro sorbózu vyvezenou v nezměněném stavu se musí rovnat základní výši náhrady snížené o jednu setinu použitelné výrobní náhrady podle nařízení Rady (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování výrobních náhrad pro cukr používaný v chemickém průmyslu (3) pro výrobky, jejichž seznam je zahrnut v příloze posledně uvedeného nařízení;

(4)

V souladu s podmínkami čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 se základní výše náhrady za ostatní výrobky, jejichž seznam je uveden v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, vyvážené v nezměněném stavu, musí rovnat jedné setině částky, která na jedné straně bere v úvahu rozdíl mezi intervenční cenou pro bílý cukr pro oblasti Společenství bez deficitu v měsíci, pro který je stanovena základní výše, a cenovými nabídkami nebo cenami bílého cukru na světovém trhu, a na straně druhé z důvodu potřeby vytvořit rovnováhu mezi využitím základních produktů Společenství při výrobě zpracovaných výrobků na vývoz do třetích zemí a využitím produktů třetích zemí dovezených v rámci aktivního zušlechťovacího styku;

(5)

V souladu s podmínkami čl. 30 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001 se použití základní výše může omezit na některé výrobky, jejichž seznam je obsažen v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení;

(6)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 upravuje stanovení náhrad pro vývoz produktů v nezměněném stavu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. f), g) a h) uvedeného nařízení; náhrada musí být stanovena na 100 kilogramů sušiny, přičemž se bere v úvahu vývozní náhrada pro produkty spadající pod kód KN 1702 30 91 a pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001 a hospodářské aspekty předpokládaných vývozů; v případě produktů uvedených ve zmíněném čl. 1 písm. f) a g) se náhrada má poskytovat pro produkty, které splňují podmínky článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95; pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. h) náhrada se poskytne pouze u těch, které splňují podmínky článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95;

(7)

Výše uvedených náhrad se musí stanovit každý měsíc, přičemž je lze měnit v intervenčním období;

(8)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů, může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení;

(9)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi uměle vytvořený;

(10)

S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního Balkánu;

(11)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba stanovit náhrady pro příslušné produkty v přiměřené výši;

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážených v nezměněném stavu, se stanoví podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Νařízení naposledy pozměněné nařízením Komisie (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


PŘÍLOHA

VÝVOZNÍ NÁHRADY PRO SIRUPY A NĚKTERÉ DALŠÍ PRODUKTY Z CUKRU VYVÁŽENÉ V NEZMĚNĚNÉM STAVU PLATNÉ OD 18. ÚNORA 2005 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

36,75 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,75 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

69,82 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3675 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,75 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3675 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3675 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3675 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

36,75 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3675 (4)

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Pouze pro produkty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95.

(3)  Pouze pro produkty uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95.

(4)  Základní výše náhrady se nevztahuje na sirupy o čistotě menší než 85 % (nařízení (ES) č. 2135/95). Obsah sacharosy se stanoví v souladu s článkem 3 nařízením (ES) č. 2135/95.

(5)  Základní výše náhrady se nevztahuje na produkty vymezené v bodu 2 přílohy nařízení (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 271/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 19. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004, kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr (2), pro hospodářský rok 2004/05, vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru do některých třetích zemí byla vyhlášena dílčí nabídková řízení.

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1327/2004 je případně třeba stanovit maximální výši náhrady pro příslušné dílčí nabídkové řízení, a to zejména s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj trhu s cukrem ve Společenství a světového trhu s cukrem.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 19. dílčí nabídkové řízení pro bílý cukr vyhlášené v souladu s nařízením (ES) č. 1327/2004 se maximální výše vývozní náhrady stanoví na 39,889 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 23. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1685/2004 (Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 21).


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 272/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/20032 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 17. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,22

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,68

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,08

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,54

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,12

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01:

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 273/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1757/2004 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 11. do 17. února 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1757/2004 se maximální vývozní náhrada pro ječmen stanovuje na 13,97 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 274/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 7,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 ze dne 3. září 2004 týkající se zvláštního intervenčního opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2004/05 (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ovsa produkovaného ve Finsku a Švédsku na export z Finska či Švédska do všech třetích zemí s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska a Švýcarska.

(2)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 by měla být stanovena maximální náhrada.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 11. do 17. února 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1565/2004 se maximální vývozní náhrada pro oves stanovuje na 33,95 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 285, 4.9.2004, s. 3.


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 275/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 115/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenici obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 11. do 17. února 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 115/2005 se maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou stanovuje na 6,00 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 276/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2275/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 2275/2004 Komise (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u čiroku dováženého ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným článkem 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla, přičemž musí vzít v úvahu kritéria stanovená ve článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 11. do 17. února 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 2275/2004 se maximální snížení dovozního cla u čiroku stanoví na 23,85 EUR/t pro maximální celkové množství 78 900 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 32.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařizení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 277/2005

ze dne 17. února 2005

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 2277/2004 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla. Přitom musí vzít v úvahu zejména kritéria stanovená v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá úrovni maximálního snížení nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 11. do 17. února 2005 v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 31,44 EUR/t pro maximální celkové množství 30 000 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 278/2005

ze dne 17. února 2005,

kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2276/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 2276/2004 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené z třetích zemí do Portugalska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3), může Komise rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla, přičemž musí vzít v úvahu kritéria stanovená ve článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá maximálnímu snížení dovozního cla, nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 11. do 17. února 2005 v rámci nabídkového řízení stanoveného v nařízení (ES) č. 2276/2004 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 32,47 EUR/t pro celkové maximální množství 26 000 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/24


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. května 2004,

kterým se zrušuje rozhodnutí o existenci nadměrného schodku v Portugalsku

(2005/135/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 12 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2002/923/ES (1) bylo na základě doporučení Komise podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy rozhodnuto, že v Portugalsku existuje nadměrný schodek.

(2)

V souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy podala Rada Portugalsku doporučení s cílem ukončit existenci nadměrného schodku (2). Toto doporučení ve spojení s čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (3) stanovilo lhůtu pro nápravu nadměrného schodku, která by měla být dokončena v roce následujícím po roce jeho zjištění, tj. nejpozději v roce 2003.

(3)

V souladu s čl. 104 odst. 12 Smlouvy má být rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku zrušeno, dojde-li podle názoru Rady v dotyčném členském státě k nápravě nadměrného schodku.

(4)

Definice pojmů „veřejný“ a „schodek“ jsou stanoveny v Protokolu o postupu při nadměrném schodku s odkazem na Evropský systém integrovaných hospodářských účtů (ESA), druhé vydání. Údaje pro postup při nadměrném schodku poskytuje Komise.

(5)

Na základě údajů poskytnutých Komisí po obdržení zprávy Portugalska před 1. březnem 2004 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (4), a na základě předpovědi Komise z jara roku 2004 jsou oprávněné následující závěry:

Schodek veřejných financí je pro rok 2003 odhadován ve výši 2,8 % HDP, ve srovnání s 2,7 % v roce 2002 a 4,4 % v roce 2001. Výsledek za rok 2003 vyhověl doporučení Rady vydanému podle čl. 104 odst. 7, zejména pokud jde o snížení schodku veřejných financí pod referenční hodnotu 3 % HDP nejpozději do roku 2003. Fiskální korekce byla provedena v roce 2003 na pozadí trvale klesajícího tempa růstu celkových průběžných primárních výdajů z 8,9 % v roce 2001 na 7,8 % v roce 2002 a 4,1 % v roce 2003. Avšak současný cyklický pokles, který skončil recesí v roce 2003, způsobil výrazný rozdíl ve výši 2,6 procentních bodů mezi skutečným růstem HDP v tomto roce a původní rozpočtovou prognózou. V důsledku toho došlo k masivnímu propadu ve výběru daní v průběhu roku 2003, což bylo zapotřebí vyvážit přijetím dvou jednorázových opatření, jejichž celkový dopad byl 2,1 % HDP.

Strukturální opatření přijatá portugalskými orgány, jež měla přímější dopad na veřejné finance, spadají hlavně do tří oblastí: i) veřejná správa, ii) zdravotnictví a iii) školství. Zejména lze očekávat, že téměř úplné zmrazení platů a stavu zaměstnanců ve státní správě v letech 2003–2004 bude v budoucnu mít příznivé zásadní účinky, s významným strukturálním dopadem. Kromě toho portugalské orgány odhadují, že pokračující komplexní reforma zdravotnictví měla již v roce 2003 některé příznivé účinky jak na úspory nákladů, tak na růst produktivity.

Podle předpovědi Komise z jara 2004 je schodek veřejných financí v roce 2004 očekáván ve výši 3,4 % HDP, což je výrazně více než oficiální cílový schodek ve výši 2,8 % HDP. Rozdíl mezi těmito hodnotami lze v zásadě přičíst: i) poněkud nižšímu hospodářskému růstu, než se při sestavování rozpočtu předpokládalo, ii) základním účinkům spojeným s jednorázovými opatřeními učiněnými v roce 2003 a iii) plánovanému, prozatím částečnému nahrazení těchto jednorázových opatření. Jsou tudíž zapotřebí dodatečná opatření, která zabrání tomu, aby schodek veřejných financí v roce 2004 a v následujících letech překročil referenční hodnotu 3 % HDP.

Po termínu pro poskytování údajů pro předpověď Komise z jara 2004 portugalské orgány zveřejnily svůj záměr podniknout další kroky (související s nemovitým majetkem), aby umožnily udržení schodku v běžném roce pod hodnotou 3 % HDP.

Podle údajů oznámených v prvním sdělení PNS z roku 2004 se v roce 2003 podařilo udržet poměr veřejného zadlužení pod referenční hodnotou 60 % HDP, tedy v souladu s doporučením Rady podle čl. 104 odst. 7, ačkoliv od roku 2001 soustavně rostl a podle předpovědi Komise z jara 2004 se očekává, že v roce 2004 tuto hodnotu překročí.

(6)

Rozhodnutí 2002/923/ES by tudíž mělo být zrušeno. Avšak s ohledem na rizika ohrožující stav rozpočtu, zdůrazněná v jarní předpovědi Komise z roku 2004, je nanejvýš důležité, aby portugalské orgány přijaly vhodná opatření, která zajistí, že schodek veřejných financí zůstane v roce 2004 i nadále pod hodnotou 3 % HDP. Z důvodu trvající velké záporné mezery výstupu, která podle předpovědí potrvá až do roku 2005, a v zájmu zachování hybné síly rozpočtové konsolidace, je krátkodobě přijatelné uchýlit se k dalším dočasným opatřením. V tomto ohledu by měly portugalské orgány veřejně potvrdit plánovaná opatření a jejich příslušné částky, dokud se nedostaví plný ozdravný účinek opatření výraznější strukturální povahy na veřejné finance.

(7)

Aby tato konsolidace byla udržitelná a bylo případně dosaženo střednědobého cíle, kterým je stav rozpočtu téměř vyrovnaný nebo v přebytku, v souladu s hlavními směry hospodářské politiky, měla by všechna tato jednorázová opatření být postupně nahrazena opatřeními trvalejšího charakteru, přičemž cyklicky očištěný stav rozpočtu by se měl zlepšovat alespoň o 0,5 procentního bodu HDP ročně,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového hodnocení vyplývá, že náprava nadměrného schodku v Portugalsku byla dokončena v roce 2003, a to v souladu s doporučením určeným Portugalsku podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy dne 5. listopadu 2002.

Článek 2

Rozhodnutí 2002/923/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 11. května 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 322, 27.11.2002, s. 30.

(2)  Doporučení Rady ze dne 5. listopadu 2002.

(3)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 2. června 2004

o existenci nadměrného schodku v Nizozemsku

(2005/136/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Nizozemska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(3)

Podle článku 104 upravujícího postup při nadměrném schodku musí být existence nadměrného schodku stanovena rozhodnutím. Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1) stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(4)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit stanovisko Radě, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise předložila Radě takovéto stanovisko o Nizozemsku dne 19. května 2004. Komise po přezkoumání všech rozhodujících faktorů, k nimž bylo přihlédnuto v její zprávě podle čl. 104 odst. 3, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 došla ve svém stanovisku dne 19. května 2004 k závěru, že v Nizozemsku existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které dotčený členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek.

(6)

Celkové hodnocení vede k závěru, že schodek veřejných financí v Nizozemsku dosáhl 3,2 % HDP v roce 2003 a že došlo k porušení referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou i přes výrazná úsporná opatření přijatá orgány. Podle Komise je porušení hranice referenční hodnoty 3 % HDP v roce 2003 způsobeno především vlivem hospodářského zpomalení. Nicméně překročení schodku veřejných financí přes referenční hodnotu 3 % HDP nevyplývá z neobvyklé události, kterou nizozemské orgány nemohly nikterak ovlivnit ani není důsledkem prudkého hospodářského propadu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu, který je vymezen jako pokles reálného HDP nejméně o 2 %. I po zvážení dodatečných opatření, o kterých orgány rozhodly dne 16. dubna 2004 a která nebyla zařazena do jarní předpovědi Komise na rok 2004, existuje riziko, že schodek veřejných financí by mohl být nad hranicí 3 % HDP také v roce 2004. To naznačuje, že porušení referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou nemusí být přechodné. A konečně poměr schodku, který podle jarní předpovědi Komise dosáhne 56,3 % HDP v roce 2004, zůstane v tomto roce pod úrovní referenční hodnoty 60 % stanovené Smlouvou,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že v Nizozemsku existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Lucemburku dne 2. června 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002 s. 23).


Komise

18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. října 2003

o finanční účasti valonského regionu v podniku Carsid SA

(oznámeno pod číslem K(2003) 3527)

(Pouze francouzské a holandské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/137/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (1),

po vyzvání zúčastněných stran k předložení jejich připomínek (2) a vzhledem k těmto připomínkám,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 17. října 2001 oznámila Belgie Komisi návrh o zásahu valonského regionu do základního jmění nového hutnického podniku Carsid SA. Dodatkové informace sdělila Komisi dopisy ze dne 20. listopadu 2001 a 14. února 2002.

(2)

Dopisem ze dne 3. dubna 2002 informovala Komise Belgii o svém rozhodnutí zahájit jednání podle čl. 6 odst. 5 rozhodnutí Komise č. 2496/96/ESUO ze dne 18. prosince 1996 o stanovení pravidel pomoci v hutnictví (3).

(3)

Rozhodnutí Komise o zahájení jednání bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství  (4). Komise vyzvala zúčastněné strany k předložení jejich připomínek k danému opatření.

(4)

Komise obdržela od zúčastněných stran připomínky k této věci. Předala je Belgii s udáním možnosti připojení poznámek a její poznámky obdržela v dopisech ze dne 17. června, 6. září, 22. října a 25. listopadu 2002.

II.   PODNIKY, KTERÉ SE PODÍLEJÍ V PODNIKU CARSID S.A.

(5)

Valonská správní a podílnická společnost (Sogepa) je holdingovou společností valonského regionu, která mimo jiné převzala činnost Valonské společnosti pro hutnictví (SWS). V odvětví hutnictví je v rámci všeobecné valonské ekonomické politiky jejím cílem podporovat vývoj nebo rozšiřování podniků a také rozvíjet veřejné průmyslové podnikání. K datu oznámení se Sogepa podílela ve výši 25 % na základním jmění belgického hutního výrobce Cockerill Sambre. Vlastnila také 25 % základního jmění Duferco Clabecq (viz 9. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí), Duferco La Louvière (viz 11. bod odůvodnění) a Duferco Belgium (viz 12. bod odůvodnění).

(6)

Podíl na Cockerill Sambre byl dne 17. prosince 2001 zaměněn za 8 % podíl na základním jmění Usinory, která se naopak na počátku roku 2002 stala 4,25 % podílem na základním jmění Arcelory (viz bod (7)). Podíl Sogepy v Duferco Clabecq byl následkem transakce snížení základního jmění odčerpáním ztrát, provedené dne 8. srpna 2002, následované navýšením základního jmění provedené ze strany Duferco Investment, snížen na 5,91 %. Zrovna tak se po snížení základního jmění odčerpáním ztrát, provedeným dne 8. listopadu 2001, následovaném navýšením základního jmění, provedeným ze strany Duferco Belgium prakticky ztratil přímý podíl Sogepy v Duferco La Louvière.

(7)

Usinor Belgium SA je holdingovou společností skupiny Usinor v Belgii. Francouzská skupina Usinor byla do konce roku 2001 jednou z hlavních evropských hutnických skupin. Její obrat v roce 2001 dosáhl na světové úrovni 14 523 milionů EUR. K datu oznámení držela Usinor 75 % Cockerill Sambre. Na počátku roku 2002 se skupina Usinor sloučila s lucemburskou skupinou Arbed a se španělskou skupinou Aceralia a takto vytvořila skupinu Arcelor, největšího světového výrobce oceli.

(8)

Duferco Investment SA (Duferco Investment) je holdingovou společností skupiny Duferco. Tato je soukromou italsko-švýcarskou skupinou, zaměřenou na obchodní činnost s hutnickými výrobky (včetně surovin), ale rovněž vyrábí dlouhé a ploché výrobky z uhlíkové oceli. V roce 2001 skupina dosáhla světového obratu 3,2 miliardy amerických dolarů (USD). V Belgii Duferco Investment kontroluje dva podniky na výrobu oceli, Duferco Clabecq a Duferco La Louvière. Tyto dvě společnosti platí Dufercu Investment za služby poskytované skupinou belgickým podnikům, roční provizi ve výši […] (5) z jejich obratu, která se dělí na provizi za zastupování ([…]) a provizi za správu ([…]).

(9)

Duferco Clabecq je společnost založená skupinou Duferco a valonskými orgány (přes SWS) za účelem získání podniku Forges de Clabecq (6), od 3. ledna 1997 ve stavu konkurzního řízení. SWS přispěla na kapitalizaci Duferco Clabecq vkladem cca 8,6 milionů EUR a také vedlejší půjčkou cca 13,6 milionů EUR (ze 75 % ručí skupina Duferco). Skupina Duferco přispěla vkladem cca 25,9 milionů EUR. Rozhodnutím ze dne 25. listopadu 1997 Komise uznala, že tento zásah SWS netvořil státní pomoc. Komise v tomto rozhodnutí poznamenala, že obchodní plán podniku stanovil od druhého roku fungování kladnou provozní marži a od pátého roku vyplácení zisku.

(10)

Následující tabulka ukazuje některé finanční ukazatele Duferco Clabecq do 30. září 2001:

(v milionech EUR)

 

1998

1999

2000

2001

jmění + rezervy

34,7

34,7

34,7

34,7

obrat

229,7

171,3

309,7

292,7

provozní výsledek

3,0

– 7,0

– 4,9

– 6,0

výsledek před zdaněním

1,3

– 7,5

– 6,7

– 0,7

kumulované ztráty

 

– 6,7

– 14,3

– 14,9

Zdroj: Roční uzávěrky podniku. Finanční období od 1.10 do 30.9

(11)

Duferco La Louvière je společnost založená Duferco Investment a valonskými orgány (přes la SWS) za účelem získání podniku Hoogovens-Usines Gustave Boël (7), který se od října roku 1998 nacházel v situaci právního narovnání. SWS přispěla na kapitalizaci Duferco La Louvière vkladem cca 17,8 milionů EUR také vedlejší půjčkou cca 27,8 milionů EUR (ze 75 % ručí skupina Duferco). Skupina Duferco přispěla vkladem cca 53,5 milionů EUR. Rozhodnutím ze dne 1. července 1999 Komise uznala, že tento zásah SWS netvořil státní pomoc. Komise v tomto rozhodnutí poznamenala, že od roku 2000 stanovil obchodní plán podniku zisky.

(12)

Za účelem přispívání na financování dodatečných investic Duferco La Louvière, Duferco Investment a Sogepa založily mimo jiné holdingovou společnost Duferco Belgium, která měla získat podíl na jmění Duferco La Louvière. Sogepa by přispěla na kapitalizaci de Duferco Belgium vkladem cca 15,6 milionů EUR a také vedlejší půjčkou cca 24,3 milionů EUR (ze 75 % ručí skupina Duferco). Skupina Duferco by přispěla vkladem cca 46,8 milionů EUR. Dne 30. září 2001 bylo 25 % (15,6 milionů EUR) uvolněno a Sogepa vydala celkovou částku půjčky. Dne 20. září 2001 schválila Duferco Belgium půjčky o částce cca 36 milionů EUR k financování investic Duferco La Louvière. Za finanční období uzavřené ke dni 30. září 2001 přinesla Duferco Belgium ztrátu 31 209 EUR.

(13)

Následující tabulka ukazuje některé finanční ukazatele Duferco La Louvière do 30. září 2001:

(v milionech EUR)

 

1999

2000

2001

jmění + rezervy

111,6

111,6

111,6

obrat

216,7

487,7

476,1

provozní výsledek

– 49,4

– 7,8

– 43,1

výsledek před zdaněním

46,2

– 1,0

– 41,7

kumulované ztráty

– 35,9

– 36,9

– 79,1

Zdroj: Roční uzávěrky podniku. Finanční období od 1.10 do 30.9

III.   PODROBNÝ POPIS OPATŘENÍ

(14)

Po oznámení, které provedl předseda skupiny v měsíci únoru roku 2001 o svém záměru ukončit provoz linky válcování za tepla u Cockerill Sambre v Charleroi, byly zahájeny diskuse mezi Usinorou-Cockerill Sambre, skupinou Duferco a Sogepou, jejichž hlavním předmětem bylo vytvořit společný podnik na výrobu bram, jehož průmyslové prostředky by byly tvořeny současným zařízením Cockerill Sambre v Charleroi, doplněným vybavením pocházejícím z Duferco Clabecq (plynulé lití) (8). Tyto diskuse vyústily v protokol o dohodě, která se týká založení Carsidy, podepsaný dne 12. října 2001.

(15)

Zásah valonského regionu spočívá v podílu Sogepy na akciovém jmění nové hutnické společnosti Carsid SA. Původně bylo stanoveno, že tento podíl bude ve výši 20 milionů EUR. Avšak Belgie dopisem ze dne 14. května 2002 informovala Komisi, aniž by byl dotčen její nesouhlas s analýzou, kterou Komise provedla ve svém rozhodnutí o zahájení jednání, aby mohla překonat námitky Komise, že vklad Sogepy bude snížen na 9 milionů EUR, zbývajících původně stanovených 11 milionů EUR mělo být poskytnuto (též v hotovosti) ze strany Duferco Investment.

(16)

V očekávání příhodného rozhodnutí Komise dne 27. prosince 2001 Cockerill Sambre poskytla materiální vklad, jehož hodnota byla stanovena na 35 milionů EUR a Duferco poskytla vklad v hotovosti ve výši 25 milionů EUR. Proto bylo kmenové jmění Carsidy stanoveno ve výši 60 milionů EUR.

(17)

Materiální vklad od Cockerill Sambre spočíval ve výrobním oboru, který v hrubých rysech odpovídá integrované výrobní lince ve výrobním místě Charleroi a elektrické výrobní lince ve výrobním místě Marcinelle. Tato zařízení byla v říjnu roku 2001 předmětem znaleckého posudku ze strany nezávislého podniku, kterým byla stanovena užitná hodnota na […] milionů EUR. Cockerill mimo jiné vložila sklady s hodnotou ve výši […] milionů EUR a pasivy, vytvořenými provizemi ([…] milionů EUR), mzdovými dluhy ([…] milionů EUR) a dluhy dodavatelům ([…] milionů EUR).

(18)

Vklad ve volných penězích od Duferco byl určen k bezprostřednímu nákupu plynulého lití a širokých pásů a pomocného zařízení od Clabecq. Tato zařízení byla v listopadu 2001 předmětem znaleckého posudku ze strany nezávislého podniku, kterým byla stanovena užitná hodnota na 25 milionů EUR.

(19)

Ihned po založení postoupila Cockerill 40 % svého podílu na Carsidu v Usinoře Belgium a 18,33 % na Duferco (v ceně […] milionů EUR s placením od […]). Proto se jmění Carsidy v současnosti dělí mezi Usinoru Belgium (40 %) a Duferco (60 %). Po vkladech zamýšlených od Sogepy a Duferco Investment bude konečný podíl Sogepy v Carsidě 11,25 %, ostatní akcionáři budou vlastnit 58,75 % (Duferco Investment) a 30 % (Usinor Belgium SA) jmění Carsidy.

IV.   PRINCIPY FUNGOVÁNÍ CARSIDY

(20)

Carsid bude mít při výrobě bram dvě specializace, tedy jednu specializaci integrovaného odlévání s výrobní kapacitou 1,8 milionů tun ročně, která bude určena pro Duferco, a elektrickou specializaci, jejíž výroba bude rozdělena mezi Cockerill ([…]) a valonské podniky Duferco ([…]). Během přechodného období […], bude nicméně většina výroby z Carsidy určena pro Cockerill Sambre.

(21)

Výsledkem operace je uzavření vysoké pece Clabecq s výrobní kapacitou oceli cca 1,5 milionů tun ročně.

(22)

Carsid bude vyrábět výhradně pro podniky skupiny Duferco a Arcelor a na volném trhu nebude aktivní. Za tímto účelem podepsaly Cockerill Sambre a skupina Duferco s Carsidou dlouhodobé smlouvy o dodávkách, platné do konce […] (Cockerill Sambre) nebo […] (Duferco). Cockerill Sambre ji bude moci nicméně ukončit poprvé koncem […]. Pokud Cockerill Sambre též uplatní právo vystoupit z akciové účasti Carsidy, budou moci jak Cockerill Sambre tak Duferco ukončit smlouvy dne […].

(23)

Carsid předpokládá, že mimo již uvedené výrobní prostředky (viz 20. bod odůvodnění), získá nové zařízení […], aby zlepšila kvalitu výrobků a také přistoupila k investicím na údržbu dalších zařízení a k investicím v oblasti životního prostředí. Náklady na přesun plynulého lití od Duferco Clabecq do Charleroi se odhadují na […] milionů EUR. Usinor Belgium přispěje Carsidě v případě potřeby úvěru půjčkou ve výši […] a úvěrovou mezí ve stejné částce, která přinese úroky s roční sazbou […].

(24)

Zásobování surovinami bude převedeno na příslušná oddělení Arcelory a skupiny Duferco, která zprostředkují platby. V kompetenci skupiny […] bude také nákup šrotu a nákupy rud, uhlí a koksu budou v kompetenci skupiny […].

(25)

Akcionáři Carsidy se dohodli, že podniky, pro které je rozhodnuta výroba bram, budou krýt výrobní náklady příslušné specializace. Bramy budou mimo jiné dodávány za výrobní náklady + 1 %, kterým se tak zajistí, aby podnik neměl ztráty. Akcionáři se také dohodli od roku […] rozdělovat […] zisku jako dividendy.

(26)

Fixní náklady specializace na odlévání budou podporovány ze strany Duferco, fixní náklady elektrické specializace do výše kapacity […] tun budou podporovány ze strany Cockerill Sambre. Až bude kapacita elektrické specializace přivedena na 1 milion tun, k tíži Cockerill bude pouze […], zbytek půjde k tíži Duferco. Nicméně partner, který využije celou nebo část kapacity, určenou pro jinou stranu, podpoří fixní náklady v poměru k jejímu upotřebení. Variabilní náklady budou podporovány všemi stranami v souladu s výrobou, která je jí dána. Smlouvou je zajištěno, že pracovní síla elektrické specializace je naprosto variabilní s odvolávkou na přerušení práce pro technickou závadu a pokud možno s využitím stavu zaměstnanců ve specializaci odlévání.

V.   SITUACE NA HUTNICKÉM TRHU V ROCE 2001

(27)

Po velmi dobrém roce 2000 pro hutnické odvětví ve Společenství, s rekordní výrobou 163,2 milionů tun oceli byla od počátku roku 2001 konstatována tendence snižování této výroby, která byla následně potvrzena. V obecnějším rámci se ke zvolnění růstu, konstatovanému ve všech světových oblastech, přidala nejistota vývoje ekonomiky, která vznikla událostmi ze dne 11. září 2001 ve Spojených státech.

(28)

Zejména pokud se jedná o ploché výrobky z uhlíkové oceli, které jsou hlavními výrobky Duferco Clabecq a Duferco La Louvière, byla situace na trhu ve Společenství v roce 2001 velmi zneklidňující zejména následkem dovozů (v tomto smyslu viz údaje týkající se roku 2001, obsažené v nařízení Komise (ES) č. 560/2002 ze dne 27. března 2002, kterým se ustavují opatření k dočasné ochraně vůči dovozu některých hutnických výrobků (9)). Jak poznamenali všichni účastníci schůze na vysoké úrovni, konané v l’OCDE ve dnech 17.–18. září 2001, situace nebyla ve světě o nic lepší. Mimo jiné důkazní řízení k oceli, zahájená Spojenými státy v lednu a červenci 2001 dodala nejistotu k vyhlídkám vývoje mezinárodního obchodu s hutnickými výrobky.

(29)

Belgie je přímým vývozcem hutnických výrobků. V roce 2001 bylo více jak 70 % její výroby určeno zbytku Společenství.

VI.   POCHYBNOSTI VYJÁDŘENÉ KOMISÍ BĚHEM ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

(30)

Komise vyjádřila pochybnosti pokud se jedná o skutečnost, že jednání Sogepy, analyzované i v celkové souvislosti s jejími investicemi, odpovídá jednání soukromého investora, a to ze dvou druhů důvodů:

předpokládaný soukromý akcionář Carsid by nebyla připravena akceptovat, že by se měla zcela sama v hotovosti podílet na tom, aby čelila novým potřebám podniku, protože rizika, která na sebe musí vzít soukromí akcionáři a veřejný akcionář Carsid nejsou rovnocenná. Se svým příspěvkem by soukromí společníci pouze přemístili výrobní zařízení uvnitř podniků skupiny. Naproti tomu stát zde vloží nové peníze, tedy s novým rizikem,

očekávanou odměnu za kapitál, investovaný státem do Carsidy nebylo možné považovat za shodnou s očekáváním soukromého investora, protože rentabilita této investice závisí jednak na specifické situaci podniků, kterých se týká projekt, jednak na vývoji hutnického odvětví jak na světové úrovni, tak na evropské a regionální úrovni.

VII.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

A.   Corus

(31)

Hutnický výrobce Corus se domnívá, že investice provedená do Carsidy valonským regionem prostřednictvím Sogepy vytváří státní pomoc. Tento podnik opírá svůj názor o skutečnost, že soukromý investor, který se snaží provést rentabilní investici, by nenabyl podíl v Carsidě za podmínek přijatých ze strany Sogepy.

(32)

Corus se za prvé domnívá, že Carsid není schopná konkurence a že v budoucnu nebude. Podle Corusu, Carsid představuje v důsledku své vnitrozemské polohy určité konkurenční nevýhody vzhledem k nákladům „vstupů“: pracovní síla, uhlí železná ruda, staré železo, elektřina. Kromě toho její velikost je malá, aby mohla využívat odstupňovanou úsporu (10). Carsid naproti tomu nemá specifické výhody: bude prodávat obyčejné polotovary, kterých je nadbytek, zatímco ostatní výrobci mají z hlediska vývozu lepší polohu. Výrobní náklady v Charleroi jsou v současnosti o 15 % vyšší než u průměrného konkurenta. Charleroi s náklady 219 USD za tunu je výrobcem, který má nejvyšší náklady v Evropě (s výjimkou malého řeckého výrobce Halyvourgiki). Je umístěno na 207. místě mezi 300 výrobci, kteří byli analyzováni prostřednictvím World Steel Dynamics.

(33)

Jestliže se k tomu dodá skutečnost, že Carsid bude své bramy prodávat za cenu rovnou nákladům plus 1 %, Duferco a Arcelor budou postaveny do nevýhodné konkurenční situace, aby prodávaly konečné výrobky, vyrobené z těchto bram. Soukromý investor, který má v úmyslu akciově se podílet v Carsidě, by se proto obával, že pokračování tohoto uspořádání způsobí buď pouze velké snížení nákupu od Duferco a Arcelory u Carsidy, nebo opětovné projednání převodní ceny. Tato obava by soukromého investora vedla při rozhodnutí investovat ke zvýšení pojištění zahrnutého rizika a vyžadovat vyšší výnosovou sazbu, než je běžné.

(34)

Podle Corusu je malá naděje, že Carsid dosáhne úroveň životaschopného zisku. To je přesně důvod, proč Usinor v únoru veřejně oznámila, že výroba oceli v Charleroi nemá žádnou budoucnost. Proto investici provedenou ze strany Sogepy nelze považovat za jednání běžného investora. Ostatní akcionáři mají jiné důvody – Usinor požaduje opustit Charleroi bez opětovného projednávání závazků, které uzavřela během koupě Cockerill, a tato operace jí dává způsob toto provést s nejmenšími náklady nebo dokonce bez nákladů; Duferco ze své strany bude pravděpodobně moci získat více než ztráty, které utrpěla, tím že díky ziskům nabytým prodejem konečného výrobku Carsidě svěřila dodávky belgických bram pro své zužitkování. Duferco rovněž považuje tuto operaci za prostředek, jak se vyhnout opravě vysoké pece v Clabecqu a převést výrobu do Charleroi, kde doufá, že finanční ztráta bude menší než v Clabecqu. Tato operace nicméně nevytvoří zisk. Sogepa tedy investuje pouze pro ochranu zaměstnanosti.

(35)

Za druhé se Corus domnívá, že očekávaná výnosnost investice je nedostatečná, aby byla odůvodněna. Corus spočítal čistou aktualizovanou hodnotu výnosnosti, kterou je Sogepa schopna realizovat svou investicí. Podle Corusu může Sogepa za nejlepšího předpokladu doufat nanejvýš v interní výnosovou sazbu (IVS) 4,9 %. Jasně se ukazuje, že tato je zřejmě nižší než sazba, kterou by vyžadoval investor ze soukromého sektoru. Prakticky ve všech ostatních předpokladech je výnosnost záporná.

(36)

Za třetí má Corus za to, že hodnota vloženého zařízení je značně nadsazená. Tato transakce vskutku umožňuje Cockerillu hlavně opustit výrobní místo v Charleroi bez placení nákladů na uzavření. Protože nelze počítat s tím, že v dané souvislosti zařízení vytvoří nějaký zisk, jeho skutečná hodnota je nula. Pokud by bylo dané zařízení prodáno v dražbě, výtěžek z jeho prodeje by v každém případě nepřesáhl hodnotu starého železa. Avšak zkušenost Corusu v této oblasti ukázala, že hodnota starého železa pokryje v nejlepším případě náklady na ochranu životního prostředí, spojené s vyklizením místa.

(37)

Za čtvrté má Corus za to, že i když by byla hodnota zařízení odhadnuta správně, Sogepa by převzala vyšší ekonomické riziko, než je riziko soukromých akcionářů Carsidy, pokud je jediným akcionářem, který dodává nový kapitál do více než nejistého projektu. Vzhledem k tomu, že vklad dvou soukromých akcionářů Carsidy je vkladem materiálním buď přímo, nebo protože je jeho přínos použit na nákup továrny společností skupiny, Corus pochybuje, že soukromý akcionář by byl schopen sám dodat celkovou částku v peněžní hotovosti, nezbytnou na nové potřeby společnosti.

(38)

Za páté Corus tvrdí, že jelikož ocelářské odvětví je charakterizováno nadbytečnou strukturální kapacitou, existuje předpoklad státní pomoci, pokud je v podniku pracujícím v tomto odvětví veřejný podíl.

(39)

Za šesté podle Corusu, operace Carsidy by byla realizovatelná jedině díky speciálnímu programu předběžného odchodu do důchodu v Charleroi a v Clabecqu. Podle Corusu odchylka od minimálního zákonného důchodového věku (58 let), vyžaduje správní rozhodnutí s pravomocí jednat, jinak všichni dělníci, kteří pracují v Charleroi budou muset být převzati Carsidou nebo jejich zaměstnavatel bude muset hradit veškeré náklady na jejich dřívější odchod do důchodu. Podle Corusu vytváří účast veřejných orgánů na programu předběžného odchodu do důchodu státní pomoc.

(40)

Za sedmé má Corus za to, že všeobecná souvislost nezdůvodňuje investici Sogepy. Vzhledem k provedeným zásahům, předem poskytnutým Sogepou, neschvaluje žádný soukromý investor dodatečnou investici. Soukromý investor, který by se nacházel na místě Sogepy, by spíš přerušil veškeré svazky s entitami Duferco/Cockerill, než by investoval nový kapitál do Carsidy.

B.   Spojené království

(41)

Z hlediska Spojeného království je u společnosti, i když je nezávislá a neprovozuje svou činnost na volném trhu, málo pravděpodobný fakt, že investor, který se snaží zrentabilizovat investici, by za podmínek stanovených pro podílnictví dal kapitál do Carsidy.

VIII.   PŘIPOMÍNKY BELGIE

(42)

Belgické orgány trvají především na tom, že veřejné valonské orgány již po desetiletí sledovaly investiční politiku ve valonském hutnickém odvětví a že proto nemůže být Sogepa považována za nezávislého soukromého investora, protože vlastní podíly v Duferco Clabecq, Duferco La Louvière a Arceloře. Domnívají se, že jednání Sogepy je jednání soukromého holdingu soukromé skupiny podniků, která sleduje politiku v daném odvětví a vedené vyhlídkou dlouhodobější rentability, protože provádí investici jako akcionář v průmyslovém projektu dvou skupin, ve kterých vlastní podíly (nepřímý zisk) a jejichž rentabilita je zajištěna (přímý zisk).

(43)

Z jiného hlediska vystupují belgické orgány proti tvrzení Komise, podle kterého je Sogepa jediným akcionářem, který měl vložit nové peníze, protože dne 27. prosince 2001 Duferco Investment provedla navýšení jmění Carsidy ve výši 25 milionů EUR. Pokud je pravda, že prodej plynulého lití Duferco Clabecq bylo ujednáno prodloužením vkladů, uskutečněných dvěma soukromými společníky Carsidy, byl tento postup zdůvodněn skutečností, že Carsid musela vyrábět pro skupinu Duferco bramy s požadovanými specifickými rozměry, nákup plynulého lití tedy pokračuje a odpovídá kritériím plynulého lití, umístěného v Clabecq.

(44)

Pokud se jedná o ekvivalenci rizik, kterým je vystavena Sogepa, belgické orgány se domnívají, že přijímá riziko v závislosti na svém vkladu. Všichni akcionáři Carsidy, kteří vkládají vybavení nebo nové peníze, podléhají podle belgického práva stejnému riziku. Komise nemůže zavázat Sogepu, aby provedla materiální vklad nebo soukromé společníky k přistoupení k novému navýšení jmění v hotovosti, nehledě k jejich již provedeným vkladům ve výši 60 milionů EUR.

(45)

Pokud se jedná o hodnotu vloženého vybavení, belgické orgány se domnívají, že je předmětem nezávislých znaleckých posudků. Pokud se blíže jedná o příspěvek od Cockerill Sambre, článek 444 belgické sbírky zákonů o společnostech vyžaduje stanovení revizního komisaře. Pokud se jedná o hodnotu zařízení, nakoupeného u Duferco Clabecq, přestože hodnota stanovená ve znaleckém posudku byla přijata Arcelorou, nové plynulé lití, které se podobá plynulému lití Duferco Clabecq by v současnosti stálo 60 milionů EUR a jeho instalace by zahrnovala 18 až 24 měsíců, zatímco plynulé lití od Duferco Clabecq bude moci být převezeno a instalováno v průběhu 12 měsíců.

(46)

Pokud se jedná o konkurenceschopnost Carsidy, belgické orgány se domnívají, že Carsid představuje mnohé výhody, jako snížení nákladů (11), pružnost v přesunu výroby mezi specializací na odlévání a elektrickou specializací, která umožňuje snadné přizpůsobení se poptávce, vytvoření uzavřeného regionálního trhu, umožňující zásobovat válcovny Duferco a Arceloru. Bez ohledu na přímořská výrobní místa, jak byla Corusem představena, Carsid, která se nachází v blízkosti svých průmyslových společníků, vyrábí bramy za cenu […] EUR za tunu, což je hodně pod číslicí 219 USD, předkládané Corusem.

(47)

Pokud se jedná o výrobní náklady Carsidy, podle studia CRU International Limited byly náklady Marcinelle v roce 2000 176,6 USD, což by znamenalo, že byly pouze o 3 % vyšší než evropský průměr a o 4 % nižší než světový průměr. Základem této studie byla výroba 1 650 kt, zatímco současná výroba Carsidu dosahuje 1 800 kt. Zvýšení výroby a také zlepšení produktivity dávají vysvětlení ke snížení výrobních nákladů bram, které dnes dosahují cca […] EUR za tunu, tedy nákladů o mnoho nižších než tržní cena bramy, která se v Evropě pohybuje přibližně na 225 EUR za tunu (včetně přepravy).

(48)

Díky zásobování bramami vyrábějí Duferco Clabecq a Duferco La Louvière svitky a plechy za výhodnější ceny, které se pohybují na evropském průměru. Použití bramy, pocházející od Carsidy by u Duferco la Louvière vedlo ke zlepšení hrubého cenového rozpětí cca […] milionů EUR ročně a u Duferca Clabecq cca […] milionů EUR ročně.

(49)

Podle belgických orgánů se z jiného pohledu nelze obávat, že by vybavení Carsidy nebylo plně využito, protože jak Arcelor, tak Duferco podepsaly dlouhodobé smlouvy o zásobování, které sahají až do roku […]. V těchto smlouvách je stanoveno, že strana, která nevyužívá své nároky, musí hradit fixní náklady, týkající se vybavení, které jim je svěřeno.

(50)

Pokud se jedná o rentabilitu investice, v dopise ze dne 7. května 2002 hodnotily belgické orgány rentabilitu vlastního kapitálu Carsidy za období […] průměrně […] ročně po zdanění ([…] ročně před zdaněním).

(51)

Kromě toho, aby odpovídala výpočtu čisté aktualizované hodnoty očekávané výnosnosti Carsidy, který provedl Corus (viz 35. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí), použily belgické orgány tutéž metodologii jako Corus, avšak s několika opravami, které se týkají zejména zůstatkové hodnoty vybavení Carsidy, a předpoklad pokračování operací. IVS Carsidy by bylo […] (12), což by podle belgických orgánů bylo pro podobnou investici přijatelné (s přihlédnutím k dlouhodobé úrokové sazbě 5 %, kterou je nutno zvýšit o 3 % za riziko vyplývající z hutního průmyslu). Podle dalších výpočtů, odevzdaných později, by IVS Carsidy bylo […], pokud se vezme v úvahu běžný předpoklad spojitosti továrny by bylo přes […] (13), nebo […], pokud se bere na zřetel předpoklad likvidace podniku (14).

(52)

Belgické orgány berou v každém případě v úvahu, že dokazování rentability se předpokládá, pokud je veřejný zásah provázen průvodními a významnými soukromými zásahy a že Komise nemůže zastupovat úsudek investora, ale musí s přiměřenou jistotou zabezpečit, že program financovaný státem bude pro investora v tržní ekonomice přijatelný.

(53)

Pokud se jedná o situaci v hutnickém odvětví, belgické orgány uznávají, že je-li pravda, že v roce 2001 toto odvětví prošlo dosti vážnou konjunkturální krizí, která je součástí vlastního cyklu v hutnictví, ale že následně po opatřeních, přijatých Spojenými státy, došlo k velkému navýšení cen v Evropě a v Asii, které se navzdory ekonomické konjunktuře a poměrně malé poptávce jevilo jako trvalé. Kromě toho trh s bramami není v Evropě trhem, který by vykazoval strukturální nadbytečnou kapacitu. Naopak Evropa je zjevným dovozcem bram a tato situace by se v budoucích letech neměla vyvíjet jinak.

(54)

Pokud se jedná o výkony provedené Duferco Clabecq a Duferco La Louvière, belgické orgány tvrdí, že to jsou případy mimo skupinu Duferco (trh se surovinami, směnné kurzy a trh s výrobky) a důsledky snížení výroby a nezbytnost restrukturalizace, které závažným způsobem ovlivňovaly jejich výsledky a neumožňovaly těmto společnostem dosahovat předpoklady původních obchodních plánů.

(55)

Pokud se konečně jedná o program předčasného odchodu do důchodu, belgické orgány tvrdí, že tento režim nezahrnuje žádný posun ve veřejných prostředcích ve prospěch zaměstnavatele, že belgické orgány mimo jiné nemají zmocnění k posuzování přijímání pracovníků podniku ve prospěch tohoto režimu, protože pokud vyhovuje kritériím udaným v zákoně, má se za to, že žádající podnik má obtíže nebo se restrukturalizuje a pracovníci tedy mohou tento režim využívat.

IX.   POSOUZENÍ OPATŘENÍ

(56)

I kdyby podle smlouvy ESUO bylo vzhledem k nemožnosti přijmout v praxi konečné rozhodnutí před 23. červencem 2002 zahájeno jednání (poznámky Belgie k připomínkám třetích stran přišly až dne 17. června 2002 a dodatkové informace byly dodány později (viz 4. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí)), Komise ve svém sdělení k některým aspektům zpracování konkurenčních záležitostí, vyplývajících z uplynutí lhůty smlouvy ESUO (15) udala, že by v takovém případě učinila konečné rozhodnutí na základě čl. 88 odst. 2 Smlouvy ES (bod 43 sdělení).

(57)

V každém případě se pochybnosti, které vyslovila Komise během zahájení jednání, týkaly charakterizování opatření, zamýšleného ze strany Belgie jako státní pomoci. Jak zdůraznila soudní praxe, upřesnění uvedená soudcem Společenství k pojmu státní pomoc, stanovené v článku 87 Smlouvy ES jsou relevantní k použití odpovídajících ustanovení smlouvy ESUO, pokud s ní nejsou neslučitelná (16).

(58)

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES jsou pomoci poskytované státy nebo prostřednictvím jakýchkoliv státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušením konkurence podporou určitých podniků nebo určitých výrob, ovlivňujících oběh mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.

A.   Existence státní pomoci

(59)

Není sporné, že kapitál poskytnutý Sogepou je tvořen státními prostředky a že lze akcie Sogepy na základě její úlohy přičítat valonskému regionu.

(60)

Jestliže se pak jedná o existenci důkazů pomoci, je nutno stanovit, zda veřejné prostředky předané k dispozici Carsidě lze podle běžné praxe investora v tržní ekonomice považovat za opravdový vklad rizikového kapitálu.

(61)

Ve svém rozhodnutí k zahájení jednání s vědomím, že investice provedená dvěma soukromými akcionáři Carsidy je materiální buď přímo nebo přímým použitím jejich podílu na nákup zařizovacího jmění, pocházejícího z podniků skupiny, vyjádřila Komise své pochybnosti o tom, že by hypotetický soukromý akcionář Carsidy byl schopen akceptovat, aby sám poskytl celý svůj podíl v hotovosti ke krytí nových potřeb podniku.

(62)

Komise nejprve poznamenává, že podle účetnictví a ve smyslu belgického právního řádu, má kapitálový vklad ve formě materiálních aktiv hodnotu ekvivalentní kapitálovému vkladu v hotovosti. To nicméně zůstává bez následku na analýzu provedenou během zahájení jednání, podle které Duferco Investment a Usinor nebyly vystaveny novým rizikům.

(63)

Pokud se vskutku jedná nejprve o vklad 25 milionů EUR od Duferco Investment, Komise poznamenává, že byly bezprostředně převedeny na Duferco Clabecq k nákupu plynulého lití (Carsid musí ještě vynaložit […] milionů EUR na svůj přesun z Clabecq) a dodatkových vybavení. I když se z formálního hlediska jedná o dvě rozdílné společnosti s různou akciovou účastí, Komise uznává, že z ekonomického hlediska náleží ke skupině Duferco a že proto tato skupina na sebe nevezme nové riziko. Toto se tím více potvrzuje, že od 8. srpna 2002 Duferco Investment vlastní 94,09 % jmění Duferco Clabecq (viz 6. bod odůvodnění).

(64)

Pokud se jedná o vklad Usinory, Komise konstatuje, že zejména s vědomím svého vyhlášeného rozhodnutí spojit vybavení vložené do Carsidy, Usinor na sebe nepřebírá nové riziko. Usinor naopak obdrží […] milionů EUR od Duferco Investment jako odměnu za postoupení části svého podílu (viz 19. bod odůvodnění). Znění smlouvy o vytvoření Carsidy (viz zejména 26. bod odůvodnění) snižuje Usinoře možnost přestát ztrátu, i pokud by se tento podnik rozhodl nevyužívat elektrické specializaci.

(65)

Nicméně s vědomím snížení vkladu Sogepy a zvýšení vkladu Duferco Investment k udržení původně stanovených 20 milionů EUR v hotovosti (viz 15. bod odůvodnění), Komise poznamenává, že jeden ze soukromých společníků na sebe přebírá nové riziko.

(66)

Pokud se jedná o očekávanou odměnu z kapitálů, investovaných Sogepou, Komise ve svém rozhodnutí o zahájení jednání vyjádřila v důsledku situace na hutnickém trhu a také situace podniků skupiny Duferco a též Cockerill Sambre zejména pochybnosti o shodě tohoto vkladu s principem soukromého investora v tržní ekonomice.

(67)

Argument belgických orgánů, podle kterého se předpokládá dokazování rentability, nemůže být potlačen, jestliže je veřejný zásah doprovázen průvodními a významnými soukromými zásahy. Z důvodů uvedených v 64. bodě odůvodnění je skutečně zřejmé, že rozhodnutí Usinory podílet se v Carsidě, není s rentabilitou Carsidy přímo spojeno (lze naopak dojít k závěru, že vložené vybavení nebylo dostatečně rentabilní pro Usinor). Usinor se mimo jiné touto operací vyhnula drahému sociálnímu plánu.

(68)

Z druhé strany skutečnost, že skupina Duferco je schopna na sebe přijmout riziko ve výši 11 milionů EUR, není také určující pro posouzení, zda Sogepa z níže uvedených důvodů jedná jako běžný investor v tržní ekonomice.

(69)

Za prvé, Duferco dosáhne u Carsidy přímého zisku, jaký Sogepa nedosáhne, tedy provizi z nákupů surovin, používaných v zavedené specializaci. Z tohoto hlediska je přímá rentabilita investice pro Duferco vyšší než přímá rentabilita Sogepy.

(70)

Za druhé, v důsledku provizí za zastupování a správu, které Duferco vybírá od Duferco Clabecq a Duferco La Louvière ([…] z obratu), je nepřímá rentabilita investice pro Duferco stále vyšší než pro Sogepu. I kdyby tyto provize byly v souladu s tržní praxí, jak to tvrdily belgické orgány (17), Duferco obdrží zisk z těchto podniků, který Sogepa neobdrží.

(71)

Pokud se jedná o výnosnost z investované jistiny v Carsidě, Komise uznává, že neodpovídá výnosnosti, kterou by mohl očekávat investor, působící v běžných tržních podmínkách. Podle odhadů Komise na základě předpokládaného cash-flow Carsidy za nejlepšího a nejpříznivějšího předpokladu pro Carsidu (100 % využití kapacity, neměnné náklady od […], plynulost provozu po […]), je investice IVS skutečně […], což je vzhledem k riziku značně nižší než požadovaná minimální sazba a v každém případě nižší než sazba pro investici v hutnickém odvětví, udávaná belgickými orgány […]. Navíc vzhledem k náklonnosti výsledků Carsidy k vyrobeným množstvím, které postupně závisejí na situaci na trhu, bude tato sazba nižší.

(72)

Ve skutečnosti je sazba […], uváděná v bodě 71 vyšší než sazba, vyplývající z výpočtu, který provedly belgické orgány ve svém dopise ze dne 7. května 2002 (viz 50. bod odůvodnění) s použitím odlišné metodologie. Komise nemůže přijmout výpočty provedené belgickými orgány později (viz 51. bod odůvodnění), pokud značně nadhodnocují konečnou hodnotu investice. Konečné hodnoty použité belgickými orgány, z nichž každá dosahuje IVS […], jsou skutečně získány postupem dvojího počítání odpisových, provizních a investičních položek a také zůstatkových hodnot aktiv, včetně skladových zásob; neboť tyto jsou již započítány v předpokládaných cash-flow. Výpočet belgických orgánů navíc nebere v úvahu to, že za předpokladu likvidace podniku nemůže být vybavení prodáno ve výši […] počáteční účetní hodnoty jak usuzují belgické orgány. Ve skutečnosti je konečná hodnota investice za předpokladu plynulosti provozu všeobecně měřena objemem výnosnosti (earning-power) podniku a je tedy vypočítána trvalým diskontováním posledního předběžného cash-flow podniku uzpůsobenou sazbou.

(73)

Pokud se jedná o zaúčtování nepřímých zisků Sogepou z Carsidy u podniků, které používají zde vyrobené bramy, Komise uznává, že postavení Sogepy jako menšinového akcionáře v těchto podnicích neodůvodňuje vložení nových jmění.

(74)

Za prvé, výroba Carsidy, kterou by Arcelor skutečně použila, představuje pouze velmi malou procentuální část celkové výroby skupiny Arcelor. Proto by ustanovení Carsidy mohlo mít pouze zanedbatelný dopad na konkurenceschopnost Arcelory a tedy na zisk Sogepy.

(75)

Za druhé, pokud se jedná o Duferco Clabecq a Duferco La Louvière, čísla vycházející ze zlepšení hrubého cenového rozpětí těchto podniků (viz 48. bod odůvodnění) jsou vzdálena jejich dosažení. Tato čísla se ve skutečnosti zakládají na předpokladech maximálního využití kapacity jak u Duferco Clabecq, tak u Duferco La Louvière a také u Carsidy. Na trzích na světové úrovni charakterizovaných nadměrným strukturálním objemem jako na trzích s plochými výrobky se maximální využití kapacit vyskytuje pouze výjimečně.

(76)

Sogepa mimo jiné vlastní v Duferco Clabecq a Duferco La Louvière, podnicích, jenž oba v okamžiku založení Carsidy vykazovaly kumulované ztráty, dosahující 94 milionů EUR, a které vzhledem k situaci na hutnickém trhu (viz 28. bod odůvodnění), nemohly alespoň v krátké době doufat ve značné zlepšení jejich situace, pouze menšinový podíl. Komise kromě toho poznamenává, že Duferco Clabecq byla označena jako podnik, který se nachází v obtížné situaci nebo je za účelem belgického právního řádu pro předčasný odchod do důchodu (18) restrukturalizován. Komise za těchto okolností uznává, že menšinový investor, který ztratil velkou část hodnoty své původní investice, aniž by získal podobné výhody jako další společníci, a to v situaci krize na trhu, by nebyl připraven vložit nový kapitál.

(77)

Vzhledem k předcházejícímu Komise uznává, že menšinový investor, působící v běžných tržních podmínkách, by nebyl schopen vložit kapitál do operace, jejíž přiměřená rentabilita nemůže být eskontována a z níž by měli hlavní prospěch jiní společníci. Podíl valonského regionu v Carsidě za podmínek vyložených v tomto rozhodnutí by dávalo výhodu Carsidě. Vzhledem ke skutečnosti, že hutnické odvětví je charakterizováno značnou konkurencí a že oběh hutnických výrobků uvnitř Společenství je velmi důležitý, byla by tato pomoc schopna narušit konkurenci a ovlivnit oběh uvnitř Společenství. Vytváří tedy státní pomoc ve smyslu článku 87 smlouvy.

X.   SLUČITELNOST SE SPOLEČNÝM TRHEM

(78)

Tato pomoc není na základě odchylek stanovených v čl. 87 odst. 2 smlouvy slučitelná se společným trhem, neboť nevytváří pomoc se sociálním charakterem, poskytovanou jednotlivým spotřebitelům, a není určena k nápravě škod způsobených přírodními kalamitami a mimořádnými událostmi. Rovněž nemůže být považována za slučitelnou se společným trhem na základě ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. b) a d). Není ve skutečnosti určena k podpoře při realizaci projektu ve společném evropském zájmu nebo k nápravě vážné hospodářské poruchy členského státu a k podpoře kultury a uchování dědictví. Komise tedy musí přezkoumat slučitelnost pomoci vzhledem k odchylce stanovené v čl. 87 odst. 3, písm. a) a c).

(79)

Carsid, Arcelor, Duferco Clabecq a Duferco La Louvière náleží do hutnického odvětví, které je definováno v příloze B víceoborového rámce pomocí s regionální účelovostí ve prospěch velkých investičních projektů (19). Podle bodu 27 zmíněného rámce není regionální pomoc v hutnickém průmyslu slučitelná se společným trhem. Pokud by belgické orgány tvrdily, že se jedná o pomoc při restrukturalizaci, z bodu 1 sdělení Komise, které se týká pomoci při záchraně a restrukturalizaci a pomoci při uzavírání v hutnickém průmyslu (20) vyplývá, že pomoc při záchraně a restrukturalizaci podniků, nacházejících se v obtížné situaci, v odvětví hutnictví je neslučitelná se společným trhem.

(80)

Komise poznamenává, že uplynutí lhůty platnosti smlouvy ESUO zůstává bez následků na posouzení slučitelnosti oznamovaného opatření se společným trhem, pokud se změny provedené v hmotném právu jako důsledek tohoto uplynutí lhůty (viz zejména bod 19 sdělení, uváděného v 56. bodě odůvodnění), nedotýkaly zákazu regionální investiční pomoci.

XI.   ZÁVĚR

(81)

Závěrem Komise uznává, že podíl Sogepy na jmění Carsidy vytváří státní pomoc, která je neslučitelná se společným trhem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční účast Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) ve výši devět milionů EUR v podniku Carsid SA, zamýšlená Belgií, představuje státní podporu, která je neslučitelná se společným trhem. Z tohoto důvodu nesmí být toto opatření provedeno.

Článek 2

Belgie uvědomí Komisi ve lhůtě dvou měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí o opatřeních pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království.

V Bruselu dne 15. října 2003.

Za Komisi

Mario MONTI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. C 95, 19.4.2002, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 42.

(4)  Viz poznámka 2.

(5)  Důvěrné informace.

(6)  Na počátku roku 1996 se podnik dostal do velmi obtížné ekonomické a finanční situace, která vedla valonské orgány prostřednictvím SWS k převzetí 100 % kontroly a k rozhodnutí přijmout soubor opatření za účelem záchrany podniku, mezi nimi i navýšení jmění o 1,5 miliardy belgických franků. Dne 18. prosince 1996 Komise přijala konečné negativní rozhodnutí proti těmto zásahům a nařídila splacení již zaplacené pomoci (rozhodnutí Komise 97/271/ESUO ze dne 18. prosince 1996 – Ocel ESUO – Forges de Clabecq, Úř. věst. L 106, 24.4.1997, s. 30). Po tomto rozhodnutí vyhlásil příslušný belgický soud dne 3. ledna 1997 konkurs.

(7)  Skupina Hoogovens Staal získala kontrolu nad podnikem, který se nacházel v obtížné situaci, v dubnu roku 1997. Byl vytvořen plán obnovy, ale situace se dále zhoršovala.

(8)  Dopis belgických orgánů ze dne 31. května 2001 v rámci složky NN 121/2000 Duferco Belgium.

(9)  Úř. věst. L 85, 28.3.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1287/2002 (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 25).

(10)  V případě Carsidy musí být suroviny překládány z námořních lodí do nákladních říčních člunů, poté před vyložením v továrnách přepravovány říční sítí a kanály. Toto zahrnuje dvojí manipulaci a dodatkové přepravní náklady. Vzhledem k tomu, že výroba jedné tuny bram vyžaduje cca 550 kilogramů uhlí a 1 550 kilogramů železné rudy, dodatečné náklady 5 až 10 EUR na tunu materiálu zvyšují náklady na bramy o 10 až 20 EUR na tunu, tedy o 6 % až 12 %. Navíc náklady na provedení práce jsou v Belgii vyšší než ve většině regionů Společenství a produktivita práce je z části kvůli velikosti provozu nízká, což zvyšuje náklady o 20 EUR na tunu.

(11)  Samotné údržbářské zařízení pro dvě specializace, sklad náhradních dílů, úspory ve výzkumu a rozvoji, zjednodušení „procesů“ a logistická součinnost.

(12)  Belgické orgány využily očekávané cash-flows Carsidy a koncem […] předpokládaly konečnou hodnotu […] milionů EUR, která je výslednicí zůstatkové hodnoty zařízení […] z počáteční účetní hodnoty, to jest […] milionů EUR, ke kterým je přidána hodnota zásoby skladu na tři měsíce.

(13)  Podnik využil část očekávaných cash-flows Carsidy koncem […] předpokládal konečnou hodnotu […] milionů EUR, která je výslednicí přidání odsouhlaseného kapitálu, nerozdělených zisků, odpisů úhrad vyšších investiční potřeby a […] počáteční účetní hodnoty vybavení.

(14)  Od konečné hodnoty, která je stanovena v poznámce 12 jsou odečteny náklady na propouštění.

(15)  Úř. věst. C 152, 26.6.2002, s. 5.

(16)  Nařízení Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 21. ledna 1999 v připojených věcech T-129/95, T-2/96 a T-97/96, bod 100, Sbírka 1999, s. II-17.

(17)  Podle belgických orgánů se před příchodem Duferco provize stanovené ve smlouvách o zastupování uzavřených jak Clabecq tak La Louvière pohybují mezi […]. Pokud se jedná o provize za správu, studie, provedená na mezinárodní úrovni poradenskými společnostmi a renomovanými obchodními bankami, tvrdí, že provize za správu se pohybují mezi 2,5 % a 5 % z obratu po dobu období 5 až 10 let od data převzetí společností k ozdravění.

(18)  Komise v tomto rozhodnutí nevyjadřuje svůj postoj k tomuto stavu.

(19)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 8.

(20)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 21.


18.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. února 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřeného pásma v Portugalsku a uvnitř tohoto pásma v souvislosti s ohniskem katarální horečky ovcí v tomto členském státě

(oznámeno pod číslem K(2005) 335)

(Text s významem pro EHP)

(2005/138/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 písm. d), čl. 9 odst. 1 písm. c) a článek 12 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2003/828/ES ze dne 25. listopadu 2003 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí (2) bylo přijato vzhledem k situaci týkající se katarální horečky ovcí v regionech Společenství postižených touto nemocí. Toto rozhodnutí vymezuje ochranná pásma a pásma dozoru („uzavřená pásma“), která souvisejí se zvláštní epidemiologickou situací, a stanoví podmínky, za nichž mohou být povoleny výjimky ze zákazu přemísťování stanoveného směrnicí 2000/75/ES pro určité přemísťování zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí z těchto pásem a v nich.

(2)

Rozhodnutí 2003/828/ES, ve znění rozhodnutí 2004/898/ES, zavedlo uzavřené pásmo („pásmo F“) související se situací týkající se katarální horečky ovcí ve Španělsku a Portugalsku v době přijetí rozhodnutí 2004/898/ES.

(3)

Portugalsko nyní informovalo Komisi o ohnisku katarální horečky ovcí v obci (concelho) Idanha-a-Nova.

(4)

Na postižené regiony v Portugalsku by se měly vztahovat výjimky ze zákazu přemísťování z uzavřených pásem, jak jsou stanoveny v rozhodnutí 2003/828/ES.

(5)

Pásmo F by navíc mělo být rozšířeno a vymezeno tak, aby se zohlednily zeměpisné, ekologické a epizootologické okolnosti související s katarální horečkou ovcí v postižených regionech v Portugalsku.

(6)

Rozhodnutí 2003/828/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2003/828/ES se mění takto:

1.

V článku 3 se odstavec 1 a úvodní věta odstavce 2 nahrazují tímto:

„1.   Vnitrostátní zásilky zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí z uzavřeného pásma podle přílohy I jsou vyňaty ze zákazu přemísťování tehdy, pokud zvířata, jejich sperma, vajíčka a embrya odpovídají podmínkám uvedeným v příloze II, nebo – v případě Španělska, Francie, Itálie a Portugalska – pokud vyhovují odstavci 2, nebo – v případě Řecka – pokud vyhovují odstavci 3.

2.   Ve Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku udělí příslušný orgán pro vnitrostátní zásilky podle odstavce 1 odchylku ze zákazu přemísťování, pokud:“

2.

Příloha I se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od dne 21. února 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74. Rozhodnutí ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 311, 27.11.2003, s. 41. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/898/ES (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 105).


PŘÍLOHA

Uzavřené pásmo F uvedené v příloze I rozhodnutí 2003/828/ES se nahrazuje tímto:

„Pásmo F

ŠPANĚLSKO:

provincie Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Cáceres, Badajoz

provincie Jaen (comarcas Jaen a Andujar)

provincie Toledo (comarcas Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara a Los Navalmorales)

provincie Ciudad Real (comarcas Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén a Almodóvar del Campo)

PORTUGALSKO:

Regionální ředitelství pro zemědělství v Alentejo: concelhos Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sor, Crato, Portoalegre, Alter do Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos, Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (na východ od A2, freguesias Santa Susana, Santiago a Torrăo) a Gavião,

Regionální ředitelství pro zemědělství v Ribatejo e Oeste: concelhos Montijo (freguesias Canha, S. Isidoro de Pegões a Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes a Sardoal,

Regionální ředitelství pro zemědělství v Beira Interior: concelhos Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei a Mação.“