ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 45

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
16. února 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 254/2005 ze dne 15. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 255/2005 ze dne 15. února 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech ( 1 )

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 256/2005 ze dne 15. února 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. února 2005

10

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2005/130/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 30. prosince 2004, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na provozní náklady na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království v roce 2001 (oznámeno pod číslem K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2005 ohledně finanční podpory Společenství na rok 2005 pro některé referenční laboratoře Společenství v oblasti veterinární medicíny a zdraví spotřebitele (biologická rizika) (oznámeno pod číslem K(2005) 262)

15

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

16.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 254/2005

ze dne 15. února 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 15. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


16.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 255/2005

ze dne 15. února 2005

o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat v Evropské unii.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek v krmivech podané v souladu se směrnicí 70/524 před dnem použitelnosti tohoto nařízení.

(3)

Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodní připomínky členských států k těmto žádostem byly vzneseny podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS a byly zaslány Komisi před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi bude nadále nakládáno v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Použití přípravku mikroorganismu Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1411/1999 (3) pro výkrm skotu.

(6)

Použití přípravku mikroorganismu Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1636/1999 (4) pro telata.

(7)

Ve prospěch žádostí o časově neomezené povolení těchto dvou přípravků mikroorganismů uvedených v příloze I tohoto nařízení byly předloženy nové údaje. Hodnocení prokazuje, že podmínky pro takové povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny.

(8)

Použití přípravku enzymu endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného Aspergillus niger (NRRL 25541) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1436/98 (5) pro nosnice.

(9)

Ve prospěch žádosti o časově neomezené povolení tohoto přípravku enzymu byly předloženy nové údaje.

(10)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zaujal dne 14. září 2004 stanovisko k účinnosti použití tohoto přípravku u nosnic.

(11)

Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny.

(12)

Použití přípravku enzymu 6-fytáza produkovaného Aspergillus oryzae (DSM 11857) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1353/2000 (6) pro výkrm kuřat, pro nosnice, pro výkrm krůt, pro selata a pro výkrm prasat a nařízením Komise (ES) č. 261/2003 (7) pro prasnice. Použití tohoto přípravku enzymu bylo u těchto kategorií zvířat povoleno bez časového omezení nařízením Komise (ES) č. 1465/2004 (8).

(13)

Ve prospěch žádosti o časově neomezené povolení téhož přípravku enzymu produkovaného Aspergillus oryzae kmene DSM 14223 pro stejné kategorie zvířat byly předloženy nové údaje.

(14)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zaujal stanovisko k použití tohoto přípravku, je-li produkován Aspergillus oryzae kmene DSM 14223 namísto kmene DSM 11857, v němž dospěl k závěru, že tento přípravek za podmínek stanovených v příloze II tohoto nařízení nepředstavuje riziko pro lidské zdraví, uvedené kategorie zvířat ani životní prostředí.

(15)

Hodnocení prokazuje, že podmínky pro časově neomezené povolení takových přípravků stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny.

(16)

Použití přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného Aspergillus niger (CBS 270.95) bylo dočasně povoleno, poprvé nařízením Komise (ES) č. 1436/98 pro výkrm kuřat a nařízením Komise (ES) č. 654/2000 (9) pro krůty.

(17)

Ve prospěch žádosti o časově neomezené povolení tohoto přípravku enzymu byly předloženy nové údaje.

(18)

Hodnocení prokazuje, že podmínky pro toto povolení stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny.

(19)

Použití těchto tří přípravků enzymů uvedených v příloze II by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(20)

Hodnocení těchto žádostí prokazuje, že by měly být vyžadovány určité postupy na ochranu pracovníků před ohrožením doplňkovými látkami uvedenými v přílohách. Taková ochrana by měla být zajištěna použitím směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (10).

(21)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ

Článek 1

Přípravky, které patří do skupiny „Mikroorganismy“, se povolují k užívání bez časového omezení jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v příloze I.

Článek 2

Přípravky, které patří do skupiny „Enzymy“, se povolují k užívání bez časového omezení jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v příloze II.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Úř. věst. 164, 30.6.1999, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17.

(5)  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 15.

(7)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 270, 18.8.2004, s. 11.

(9)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 26.

(10)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.


PŘÍLOHA I

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Max. stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec období povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

„E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Přípravek Bacillus cereus var. Toyoi obsahující min.:

1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Výkrm skotu

0,2 × 109

0,2 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Množství Bacillus cereus var. Toyoi v denní krmné dávce nesmí přesáhnout 1 × 109 CFU na 100 kg ž. hm. Pro každých 100 kg ž. hm. navíc se přidá 0,2 × 109 CFU.

Bez časového omezení

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Přípravek Enterococcus faecium obsahující pro:

práškovou a granulovanou formu:

3,5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

potahovanou formu:

min. 2,0 × 1010 CFU/g doplňkové látky

kapalnou formu:

min. 1 × 1010 CFU/ml doplňkové látky

Telata

6 měsíců

1 × 109

1 × 1010

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Bez časového omezen“


PŘÍLOHA II

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Max. stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec období povolení

Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva

Enzymy

„E 1601

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný Aspergillus niger (NRRL 25541) s minimální aktivitou:

u endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 1 100 U (1)/g

u endo-1,4-beta-xylanázy: 1 600 U (2)/g

Nosnice

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

138 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1,4-beta-xylanáza: 200 U.

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. směsná krmiva obsahující obiloviny (např. ječmen, pšenici, žito, tritikale).

Bez časového omezení

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

u endo-1,4-beta-xylanázy:

200 U

E 1614 (i)

6-fytáza EC 3.1.3.26

Přípravek 6-fytáza produkovaná Aspergillus oryzae (DSM 14223) s minimální aktivitou:

pro pevnou formu: 5 000 FYT (3)/g

pro kapalnou formu: 20 000 FYT/ml

Výkrm kuřat

250 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1 000 FYT.

3.

Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin.

Bez časového omezení

Nosnice

300 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 450–1 000 FYT.

3.

Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin.

Bez časového omezení

Výkrm krůt

250 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1 000 FYT.

3.

Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin.

Bez časového omezení

Selata

250 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1 000 FYT.

3.

Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin.

4.

Pro použití pro odstavená selata do hmotnosti přibližně 35 kg.

Bez časového omezení

Výkrm prasat

250 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1 000 FYT.

3.

Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin.

Bez časového omezení

Prasnice

750 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 750–1 000 FYT.

3.

Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin.

Bez časového omezení

E 1618

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Přípravek endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný Aspergillus niger (CBS 270.95) s minimální aktivitou:

pro pevnou formu: 28 000 EXU (4)/g

pro kapalnou formu: 14 000 EXU/ml

Výkrm kuřat

2 800 EXU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 2 800–5 600 EXU.

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s obsahem více než 50 % pšenice.

Bez časového omezení

Výkrm krůt

5 600 EXU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 5 600 EXU

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s obsahem více než 30 % pšenice a 30 % žita.

Bez časového omezení“


(1)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ovsa za minutu při pH 4,0 a teplotě 30 °C.

(2)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu ovsa za minutu při pH 4,0 a teplotě 30 °C.

(3)  1 FYT je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu z fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37 °C.

(4)  1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z arabinoxylanu za minutu při pH 3,5 a teplotě 55 °C.


16.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 256/2005

ze dne 15. února 2005,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. února 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 16. února 2005

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

5,92

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

38,70

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

59,51

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

59,51

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

38,70


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 1.2.2005–14.2.2005

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Prémie – záliv (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 28,00 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

16.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. prosince 2004,

kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na provozní náklady na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království v roce 2001

(oznámeno pod číslem K(2004) 5460)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2005/130/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na č. 3 odst. 3 a na článek 11 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve Spojeném království bylo v roce 2001 hlášeno ohnisko slintavky a kulhavky. Výskyt této choroby představoval závažné riziko pro populaci hospodářských zvířat ve Společenství.

(2)

Podle rozhodnutí Komise 2001/654/ES (2) a 2003/23/ES (3) se na odškodnění majitelů zvířat, která byla povinně poražena v rámci eradikačních opatření v souvislosti s výskytem ohnisek slintavky a kulhavky v roce 2001, poskytl finanční příspěvek Společenství.

(3)

Podle rozhodnutí Komise 2003/676/ES (4) byl schválen doplňkový finanční příspěvek Společenství na provozní náklady a ostatní náklady na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království v roce 2001.

(4)

Na základě článku 1 uvedeného rozhodnutí byla na doplňkový finanční příspěvek vyplacena záloha ve výši 40 millionů EUR.

(5)

Podle téhož rozhodnutí měl zůstatek finančního příspěvku Společenství vycházet z žádosti předložené Spojeným královstvím dne 27. února 2003, a dále z podrobné dokumentace potvrzující číselné údaje uvedené v žádosti a z výsledků kontrol na místě uskutečněných Komisí.

(6)

S přihlédnutím k výše uvedeným faktorům je nyní třeba stanovit finanční příspěvek Společenství na provozní náklady na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království v roce 2001.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Doplňkový finanční příspěvek Společenství na provozní náklady a ostatní náklady na eradikaci slintavky a kulhavky ve Spojeném království v roce 2001 podle rozhodnutí Komise 2003/676/ES se stanoví na 156 972 555 EUR.

S ohledem na již vyplacenou zálohu ve výši 40 millionů EUR se vyplatí zůstatek ve výši 116 972 555 EUR, jakmile budou k dispozici potřebné finanční prostředky.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 30. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/99 (Úř. věst. L 325, 12.12.2003. s. 31).

(2)  Úř. věst. L 230, 28.8.2001, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 41.

(4)  Úř. věst. L 249, 1.10.2003, s. 45.


16.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/15


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. února 2005

ohledně finanční podpory Společenství na rok 2005 pro některé referenční laboratoře Společenství v oblasti veterinární medicíny a zdraví spotřebitele (biologická rizika)

(oznámeno pod číslem K(2005) 262)

(Pouze španělské, francouzské, nizozemské a anglické znění je závazné)

(2005/131/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 28 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví, že Společenství přispívá na zlepšení účinnosti veterinárních kontrol poskytováním finanční podpory na referenční laboratoře. Každá referenční laboratoř označená jako taková podle veterinárních předpisů Společenství může získat podporu Společenství, na niž se vztahují určité podmínky.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 156/2004 ze dne 29. ledna 2004 o finanční podpoře Společenství referenčním laboratořím Společenství podle článku 28 rozhodnutí 90/424/EHS (2) stanoví, že finanční příspěvek Společenství se poskytne, jsou-li schválené pracovní programy účinně prováděny a příjemci předávají všechny potřebné informace ve stanovených lhůtách.

(3)

Komise ohodnotila pracovní programy a odpovídající předpokládané rozpočty předložené referenčními laboratořemi Společenství na rok 2005.

(4)

Finanční podpora Společenství by proto měla být poskytována na referenční laboratoře Společenství označené jako laboratoře, které provádějí úkoly a povinnosti stanovené ve směrnici Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh (3), rozhodnutí Rady 93/383/EHS ze dne 14. června 1993 o referenčních laboratořích pro sledování mořských biotoxinů (4), rozhodnutí Rady 1999/313/ES ze dne 29. dubna 1999 o referenčních laboratořích pro sledování bakteriální a virové kontaminace mlžů (5), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (6) a v rozhodnutí Komise 2004/564/ES ze dne 20. července 2004 o referenčních laboratořích Společenství pro epidemiologii zoonóz a pro salmonelu a národních referenčních laboratořích pro salmonelu (7).

(5)

Kromě finanční podpory Společenství by měla být poskytována další finanční podpora na pořádání seminářů v oblastech spadajících do působnosti referenčních laboratoří Společenství.

(6)

Nařízení (ES) č. 156/2004 stanoví pravidla způsobilosti pro semináře pořádané referenčními laboratořemi Společenství. Rovněž omezuje finanční podporu na maximálně 30 účastníků jednoho semináře. Odchylky od tohoto omezení by měly být poskytnuty jedné referenční laboratoři Společenství, která potřebuje pro optimální výsledek svých seminářů více než 30 účastníků.

(7)

Řádné finanční hospodaření vyžaduje, aby opakující se problémy vzniklé v souvislosti s provozem jedné referenční laboratoře Společenství byly zohledněny při poskytování finanční podpory Společenství na tuto laboratoř, ve které by měla být v průběhu roku provedena kontrola, aby se prověřilo dodržování podmínek týkajících se úkolů, povinností a podmínek způsobilosti stanovených v předpisech Společenství.

(8)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (8) jsou veterinární a rostlinolékařská opatření prováděná podle předpisů Společenství financována v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pro účely finanční kontroly se použijí odstavce 8 a 9 nařízení (ES) č. 1258/1999.

(9)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční podpora Španělsku na úkoly a povinnosti podle rozhodnutí 93/383/EHS

1.   Společenství poskytne Španělsku finanční podporu na úkoly a povinnosti podle článku 4 rozhodnutí 93/383/EHS, které má provést laboratoř Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Španělsko, při sledování mořských biotoxinů.

Finanční podpora na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 nepřekročí částku 201 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství Španělsku finanční podporu na seminář uspořádaný laboratoří uvedenou v odstavci 1. Tato podpora nepřekročí 30 000 EUR.

3.   Komise provede technickou a finanční kontrolu laboratoře uvedené v odstavci 1 nejpozději do 30. června 2005.

Článek 2

Finanční podpora Francii na úkoly a povinnosti podle směrnice 92/46/EHS

1.   Společenství poskytne Francii finanční podporu na úkoly a povinnosti podle kapitoly II přílohy D směrnice 92/46/EHS, které má provést laboratoř Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires, agentury Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (dříve Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l’Hygiène et la Qualité des Aliments), Maisons-Alfort, Francie, při provádění rozboru a kontroly mléka a mléčných výrobků.

Finanční podpora na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 nepřekročí částku 200 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství Francii finanční podporu na seminář uspořádaný laboratoří uvedenou v odstavci 1. Tato podpora nepřekročí 27 000 EUR.

Článek 3

Finanční podpora Nizozemsku na úkoly a povinnosti podle rozhodnutí 2004/564/ES

1.   Společenství poskytne Nizozemsku finanční podporu na úkoly a povinnosti podle rozhodnutí 2004/564/ES, které má provést laboratoř Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nizozemsko, v souvislosti se salmonelou.

Finanční podpora na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 nepřekročí částku 270 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství Nizozemsku finanční podporu na seminář uspořádaný laboratoří uvedenou v odstavci 1. Tato podpora nepřekročí 28 000 EUR.

Článek 4

Finanční podpora Spojenému království na úkoly a povinnosti podle rozhodnutí 1999/313/ES

1.   Společenství poskytne Spojenému království finanční podporu na úkoly a povinnosti podle článku 4 rozhodnutí 1999/313/ES, které má provést laboratoř střediska Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Spojené království, při sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů.

Finanční podpora na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 nepřekročí částku 248 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství Spojenému království finanční podporu na seminář uspořádaný laboratoří uvedenou v odstavci 1. Tato podpora nepřekročí 30 000 EUR.

Článek 5

Finanční podpora Spojenému království na úkoly a povinnosti podle nařízení (ES) č. 999/2001

1.   Společenství poskytne Spojenému království finanční podporu na úkoly a povinnosti podle kapitoly B přílohy X nařízení (ES) č. 999/2001, které má provést laboratoř Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Spojené království, při sledování přenosných spongiformních encefalopatií.

Finanční podpora na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 nepřekročí částku 500 000 EUR.

2.   Kromě maximální částky podle odstavce 1 poskytne Společenství Spojenému království finanční podporu na semináře uspořádané laboratoří uvedenou v odstavci 1. Tato podpora nepřekročí 70 500 EUR.

3.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 156/2004 má laboratoř uvedená v odstavci 1 nárok na finanční podporu pro maximálně 50 účastníků jednoho ze seminářů uvedených v odstavci 2 uvedeného článku.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království, Francouzské republice, Nizozemskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 7. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 166, 8.7.1993, s. 31. Rozhodnutí naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(5)  Úř. věst. L 120, 8.5.1999, s. 40.

(6)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 36/2005 (Úř. věst. L 10, 13.1.2005, s. 9).

(7)  Úř. věst. L 251, 27.7.2004, s. 14.

(8)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.