ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 35

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
8. února 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 35/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 183/2005

ze dne 12. ledna 2005,

kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Živočišná výroba hraje velmi významnou úlohu v zemědělském odvětví Společenství. Uspokojivé výsledky této činnosti do značné míry závisejí na používání bezpečného krmiva vysoké jakosti.

(2)

Zajišťování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat je jedním ze základních cílů potravinového práva, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (3). Uvedené nařízení rovněž stanoví další společné zásady a definice pro vnitrostátní potravinové právo a potravinové právo Společenství, včetně cíle spočívajícího v dosažení volného pohybu krmiv v rámci Společenství.

(3)

Směrnice Rady 95/69/ES (4) stanovila podmínky a postupy pro některé kategorie provozoven a dodavatelů v krmivářském odvětví, umožňující jim výkon jejich činností. Zkušenosti ukázaly, že tyto podmínky a postupy představují dobrý základ zajištění bezpečnosti krmiv. Uvedená směrnice rovněž stanovila podmínky pro schvalování provozoven vyrábějících určité látky, jejichž výčet uvádí směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (5).

(4)

Směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá opatření k provedení směrnice Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví (6), stanovila některá opatření, která zahrnují režim dovozu ze třetích zemí.

(5)

Zkušenosti rovněž ukázaly, že je nezbytné zajistit, aby byly všechny krmivářské podniky včetně akvakultury provozovány v souladu s harmonizovanými požadavky na bezpečnost, a že je nutné provést obecný přezkum, aby byla zohledněna potřeba zajištění vyšší úrovně ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí.

(6)

Hlavním cílem nových pravidel hygieny stanovených v tomto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele s ohledem na bezpečnost potravin a krmiv, zejména s přihlédnutím k těmto zásadám:

a)

primární odpovědnost za bezpečnost krmiv spočívá na provozovateli krmivářského podniku;

b)

potřeba zajistit bezpečnost krmiv v celém potravinovém řetězci, od prvovýroby po krmení zvířat určených k produkci potravin včetně;

c)

obecné provádění postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (dále jen „HACCP“), které by spolu s uplatňováním správné hygienické praxe mělo zesílit odpovědnost provozovatelů krmivářských podniků;

d)

pokyny pro správnou praxi jsou cenným nástrojem, který napomáhá provozovatelům krmivářským podniků na všech úrovních krmivového řetězce dodržovat pravidla hygieny krmiv a uplatňovat zásady HACCP;

e)

potřeba stanovit mikrobiologická kritéria založená na vědeckých kritériích rizik;

f)

potřeba zajistit, aby dovážené krmivo dosahovalo standardu alespoň rovnocenného krmivu produkovanému ve Společenství.

(7)

Pro zajištění úplného uplatňování systému registrace a schvalování na všechny krmivářské podniky, a tudíž aby se zabezpečila plná dohledatelnost, je vhodné zajistit, aby krmivářské podniky čerpaly a užívaly krmiva pouze z provozoven registrovaných nebo schválených v souladu s tímto nařízením.

(8)

Pro zajištění bezpečnosti krmiv od jejich prvovýroby po uvedení na trh nebo vývoz včetně je nutný integrovaný přístup. Prvovýroba krmiv zahrnuje produkty, které procházejí pouze jednoduchým fyzickým zpracováním, jako je čištění, balení, skladování, přirozené sušení nebo silážování.

(9)

V souladu se zásadami proporcionality a subsidiarity by se pravidla Společenství neměla uplatňovat na některé případy soukromé domácí produkce krmiv a krmení určitých zvířat ani na přímé dodávky malých množství krmiv z prvovýroby na místní úrovni nebo na maloobchodní prodej krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

(10)

Krmivová rizika vyskytující se na úrovni prvovýroby krmiv by měla být zjišťována a přiměřeně řízena, aby se zajistilo plnění cílů tohoto nařízení. Základní zásady tohoto nařízení by se proto měly vztahovat na hospodářství, která vyrábějí krmiva výhradně pro požadavky své vlastní produkce, i na hospodářství, která uvádějí krmiva na trh. Je třeba vzít v úvahu, že riziko je nižší, pokud je krmivo vyráběno a užíváno pro krmení zvířat využívaných pouze pro domácí spotřebu nebo pro krmení zvířat, která nejsou využívána k produkci potravin. Na obchod malými množstvími krmivových produktů na místní úrovni a maloobchod krmivy pro zvířata v zájmovém chovu se vztahuje podle tohoto nařízení zvláštní režim.

(11)

Uplatnění zásad HACCP na prvovýrobu krmiv je střednědobý cíl evropských hygienických právních předpisů. Avšak pokyny pro správnou praxi by již měly podporovat uplatňování vhodných hygienických požadavků.

(12)

Bezpečnost krmiv závisí na řadě faktorů. Právní předpisy by měly stanovit minimální hygienické požadavky. Měly by existovat úřední kontroly dohlížející na dodržování předpisů ze strany provozovatelů krmivářských podniků. Kromě toho by provozovatelé krmivářských podniků měli přijmout opatření nebo postupy k dosažení vysoké úrovně bezpečnosti krmiv.

(13)

Zásady HACCP mohou provozovatelům krmivářských podniků pomoci dosahovat vyšší úrovně bezpečnosti krmiv. Zásady HACCP by neměly být považovány za metodu samoregulace a nenahrazuje úřední kontroly.

(14)

Provádění zásad HACCP vyžaduje plnou spolupráci a odhodlanost zaměstnanců krmivářských podniků.

(15)

Zásady HACCP v produkci krmiva by měly brát v úvahu zásady obsažené v Codex Alimentarius, ale měly by umožňovat dostatečnou pružnost ve všech situacích. V některém krmivářském podniku není možné rozpoznat kritické kontrolní body a v některých případech může správná praxe nahradit monitorování kritických kontrolních bodů. Podobně požadavek na stanovení „kritických limitů“ podle Codex Alimentarius nevyžaduje v každém případě stanovení číselného limitu. Požadavek na uchování dokladů podle uvedeného kodexu by měl být pružný, aby se předešlo nadměrnému zatížení velmi malých podniků. Je třeba zajistit, aby operace prováděné krmivářským podnikem na úrovni prvovýroby krmiv včetně přidružených operací i míchání krmiv s doplňkovými krmivy pro výhradní požadavky jeho vlastního hospodářství nemusely dodržovat zásady HACCP.

(16)

Pružnost je nutná i k přizpůsobení potřeb krmivářských podniků nacházejících se v regionech znevýhodněných zvláštními geografickými omezeními nebo v regionech spjatých se strukturálními požadavky. Tato pružnost by však neměla slevovat z cílů hygieny krmiv. Ve vhodných případech by měla být zajištěna diskuse ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(17)

K zajištění dohledatelnosti od výrobce ke konečnému uživateli a snadnějšímu provádění účinných úředních kontrol je vhodný systém registrace a schvalování všech krmivářských podniků příslušným orgánem členského státu. Příslušné orgány členských států mohou k zahájení a provádění systému podle tohoto nařízení využít stávající systémy sběru dat o krmivářských podnicích.

(18)

Je vhodné, aby byl systém schvalování pro krmivářské podniky zachován pro činnosti, které mohou při výrobě krmiv představovat vyšší riziko. Je třeba stanovit postupy rozšiřující stávající působnost systému schvalování podle směrnice 95/69/ES.

(19)

Aby mohly být krmivářské podniky registrovány nebo schváleny, měly by v souvislosti se svými operacemi splňovat několik podmínek týkajících se prostor, zařízení, zaměstnanců, produkce, kontroly jakosti, skladování a dokumentace, s cílem zajistit bezpečnost krmiv i dohledatelnost produktu. Tyto podmínky by měly být rozlišné, aby bylo možné zajistit jejich vhodnost pro různé druhy krmivářských podniků. Členské státy by měly mít možnost udělovat podmíněná schválení podniků, pokud se podle prohlídky na místě jeví jako splňující všechny požadavky na infrastrukturu a vybavení. Je však také vhodné stanovit maximální dobu tohoto podmíněného schválení.

(20)

Je třeba upravit dočasné pozastavení, změnu nebo zrušení registrace nebo schválení v případě, že provozovny změní svou činnost nebo již nesplňují podmínky platné pro jejich činnost.

(21)

Dohledatelnost krmiv a složek krmiv v celém potravinovém řetězci je nezbytným prvkem zajištění bezpečnosti krmiv. Nařízení (ES) č. 178/2002 obsahuje pravidla pro zajištění dohledatelnosti krmiv a složek krmiv a stanoví postup pro přijímání prováděcích pravidel platných pro specifické oblasti.

(22)

Po sobě následující krmivové krize ukázaly, že selhání v kterékoli fázi krmivového řetězce mohou mít významné hospodářské důsledky. Charakteristické rysy produkce krmiv a složitost distribučního řetězce krmiv znamenají, že stažení krmiv z trhu je složité. Náklady na nápravu hospodářských škod souvisejících s krmivovým a potravinovým řetězcem jsou často hrazeny z veřejných prostředků. Nápravu těchto hospodářských důsledků při nízkých nákladech pro společnost by bylo možné zlepšit, pokud by byl finančně odpovědným hospodářský subjekt, jehož činnost způsobila hospodářskou újmu v krmivářském odvětví. Zřízení obecného povinného systému finanční odpovědnosti a finančních záruk, například formou pojištění, který by se vztahoval na všechny provozovatele krmivářských podniků, nemusí být realizovatelné či vhodné. Komise by proto měla tuto otázku hlouběji zvážit a vzít v úvahu ustanovení stávajících právních předpisů týkající se odpovědnosti v jiných oblastech i stávající systémy a postupy mezi členskými státy. Za tímto účelem by Komise měla předložit zprávu případně doprovázenou návrhy právních předpisů.

(23)

Krmivo dovážené do Společenství musí splňovat obecné požadavky stanovené nařízením (ES) č. 178/2002 a dovozní podmínky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách pro ověření souladu s krmivovým a potravinovým právem a s ustanoveními týkajícími se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat (7). Aby se předešlo narušení trhu, je vhodné, aby do dokončení prováděcích opatření byly dovozy nadále povolovány podle podmínek stanovených ve směrnici 98/51/ES.

(24)

Produkty Společenství vyvážené do třetích zemí musí splňovat obecné požadavky stanovené nařízením (ES) č. 178/2002.

(25)

Je vhodné rozšířit oblast působnosti systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva stanoveného nařízením (ES) č. 178/2002 tak, aby zahrnoval rizika pro zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z krmiv užívaných pro zvířata neurčená k produkci potravin.

(26)

Právní předpisy Společenství pro hygienu krmiv musí být založeny na vědeckých poznatcích. Proto by ve všech nutných případech měl být konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

(27)

Pro zohlednění technického a vědeckého pokroku by měla existovat úzká a účinná spolupráce mezi Komisí a členskými státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(28)

Toto nařízení přihlíží k mezinárodním závazkům stanoveným v Dohodě Světové obchodní organizace o hygienických a rostlinolékařských opatřeních a k mezinárodním normám pro bezpečnost potravin obsažených v Codex Alimentarius.

(29)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistit jejich provádění. Takové sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(30)

Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8).

(31)

Je vhodné stanovit odložené datum použitelnosti nařízení, aby se jím dotčené krmivářské podniky mohly včas přizpůsobit.

(32)

Směrnice 95/69/ES a 98/51/ES by měly být z výše uvedených důvodů zrušeny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví:

a)

obecná pravidla pro hygienu krmiv;

b)

podmínky a postupy zajišťující dohledatelnost krmiv;

c)

podmínky a postupy pro registraci a schvalování provozoven.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na:

a)

činnost provozovatelů krmivářských podniků ve všech stádiích od prvovýroby krmiv po uvádění krmiv na trh včetně;

b)

krmení zvířat určených k produkci potravin;

c)

dovoz krmiv ze třetích zemí a vývoz krmiv do třetích zemí.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na:

a)

soukromou domácí produkci krmiv pro

i)

zvířata určená k produkci potravin chovaná pro soukromou domácí spotřebu

a

ii)

zvířata chovaná pro jiné účely než k produkci potravin;

b)

krmení zvířat určených k produkci potravin chovaných pro soukromou domácí spotřebu nebo pro činnosti uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29 dubna 2004 o hygieně potravin (9);

c)

krmení zvířat chovaných pro jiné účely než k produkci potravin;

d)

přímé dodávky malých množství krmiv z prvovýroby na místní úrovni výrobcem pro místní hospodářství, k využití na těchto hospodářstvích;

e)

maloobchodní prodej krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

3.   Členské státy mohou stanovit pravidla a pokyny upravující činnosti uvedené v odstavci 2. Taková vnitrostátní pravidla a pokyny zajistí dosažení cílů tohoto nařízení.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice v nařízení (ES) č. 178/2002 s výhradou těchto zvláštních definic:

a)

„hygienou krmiv“ se rozumí opatření a podmínky nutné pro kontrolu rizik a zajištění vhodnosti krmiv pro spotřebu zvířaty, s přihlédnutím k jejich zamýšlenému využití;

b)

„provozovatelem krmivářského podniku“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků tohoto nařízení v krmivářském podniku, který řídí;

c)

„doplňkovými látkami v krmivech“ se rozumí látky nebo mikroorganismy povolené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (10);

d)

„provozovnou“ se rozumí kterákoli jednotka krmivářského podniku;

e)

„příslušným orgánem“ se rozumí orgán členského státu nebo třetí země určený k provádění úředních kontrol;

f)

„prvovýrobou krmiv“ se rozumí výroba zemědělských produktů, včetně zejména pěstování plodin, sklizně, dojení, chovu zvířat (před porážkou) nebo rybolovu, jejímž výsledkem jsou výhradně produkty, které po sklizni, sběru nebo ulovení neprocházejí žádnou další operací kromě jednoduchého fyzického zpracování.

KAPITOLA II

POVINNOSTI

Článek 4

Obecné povinnosti

1.   Provozovatelé krmivářských podniků zajistí, aby byly všechny jimi řízené fáze produkce, zpracování a distribuce prováděny v souladu s právními předpisy Společenství, s nimi slučitelnými vnitrostátními právními předpisy a správnou praxí. Zejména zajistí, aby splňovaly příslušné hygienické požadavky stanovené v tomto nařízení.

2.   Při krmení zvířat určených k produkci potravin přijmou zemědělci opatření a postupy pro udržení rizika biologické, chemické a fyzikální kontaminace krmiva, zvířat a živočišných produktů na co nejnižší přiměřeně dosažitelné úrovni.

Článek 5

Zvláštní povinnosti

1.   U operací na úrovni prvovýroby krmiv a u těchto přidružených operací:

a)

doprava, skladování a manipulace s primárními produkty v místě produkce;

b)

přepravní operace pro dodávku primárních produktů z místa produkce do provozovny;

c)

mísení krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství bez použití doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek, s výjimkou doplňkových látek pro silážování

dodržují provozovatelé krmivářských podniků ustanovení přílohy I, pokud se týkají prováděných operací.

2.   U operací jiných než uvedených v odstavci 1, včetně mísení krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství za použití doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek, s výjimkou doplňkových látek pro silážování, dodržují provozovatelé krmivářských podniků ustanovení přílohy II, pokud se týkají prováděných operací.

3.   Provozovatelé krmivářských podniků:

a)

dodržují specifická mikrobiologická kritéria;

b)

přijímají opatření nebo postupy nezbytné pro splnění zvláštních cílů.

Kritéria a cíle uvedené v písmenech a) a b) se přijímají postupem podle čl. 31 odst. 2.

4.   Provozovatelé krmivářských podniků mohou použít pokyny uvedené v kapitole III, které jim pomohou při plnění jejich povinností podle tohoto nařízení.

5.   Při krmení zvířat určených k produkci potravin dodržují zemědělci ustanovení přílohy III.

6.   Provozovatelé krmivářských podniků a zemědělci čerpají a užívají krmivo pouze z provozoven, které jsou registrovány nebo schváleny v souladu s tímto nařízením.

Článek 6

Systém analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP)

1.   Provozovatelé krmivářských podniků, kteří provádějí jiné operace než uvedené v čl. 5 odst. 1, zavedou, provádějí a zachovávají stálý písemný postup nebo postupy na základě zásad HACCP.

2.   Zásady podle odstavce 1 jsou:

a)

zjišťovat veškerá rizika, která vyžadují prevenci, vyloučení nebo snížení na přijatelnou úroveň;

b)

zjišťovat kritické kontrolní body v kroku nebo krocích, kde je kontrola nezbytná pro prevenci či vyloučení rizika nebo jeho snížení na přijatelnou úroveň;

c)

stanovit v kritických kontrolních bodech kritické limity oddělující přijatelnost od nepřijatelnosti pro prevenci, vyloučení nebo snížení zjištěných rizik;

d)

stanovit a provádět účinné monitorovací postupy v kritických kontrolních bodech;

e)

stanovit nápravné opatření v případě, že monitorování ukáže, že se kritický kontrolní bod vymyká kontrole;

f)

stanovit postupy k ověření toho, že opatření uvedená v písmenech a) až e) jsou úplná a fungují účinně. Ověřovací postupy se provádějí pravidelně;

g)

stanovit dokumenty a záznamy úměrné povaze a velikosti krmivářských podniků k prokázání účinného uplatňování opatření uvedených v písmenech a) až f).

3.   V případě provedení jakékoli změny produktu, postupu nebo v jakékoli fázi produkce, zpracování, skladování a distribuce přezkoumají provozovatelé krmivářských podniků své postupy a provedou nezbytné změny.

4.   V rámci systému postupů podle odstavce 1 mohou provozovatelé krmivářských podniků použít pokyny pro správnou praxi ve spojení s pokyny pro použití HACCP, vypracované v souladu s článkem 20.

5.   Opatření k usnadnění provádění tohoto článku, a to i pro malé podniky, lze přijmout postupem podle čl. 31 odst. 2.

Článek 7

Dokumenty týkající se systému HACCP

1.   Provozovatelé krmivářských podniků:

a)

poskytnou příslušnému orgánu důkazy o tom, že splňují článek 6, a to ve formě vyžadované příslušným orgánem;

b)

zajistí, aby veškeré dokumenty popisující postupy připravené v souladu s článkem 6 byly vždy aktuální.

2.   Příslušný orgán přihlédne při stanovení požadavků na formu uvedenou v odst. 1 písm. a) k povaze a velikosti krmivářského podniku.

3.   Podrobná opatření k provádění tohoto článku lze přijmout postupem podle čl. 31 odst. 2. Tato opatření mohou některým provozovatelům krmivářských podniků usnadnit provádění zásad HACCP vypracovaných v souladu s kapitolou III, s ohledem na splnění požadavků čl. 6 odst. 1.

Článek 8

Finanční záruky

1.   Při přípravě na účinný systém finančních záruk pro provozovatele krmivářských podniků předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do 8. února 2006 zprávu o finančních zárukách v krmivářském odvětví. Tato zpráva bude kromě šetření stávajících vnitrostátních právních předpisů, systémů a postupů týkajících se odpovědnosti v krmivářském odvětví a odvětvích souvisejících doprovázena případně také návrhy právních předpisů pro takový systém záruk realizovatelný a uplatnitelný na úrovni Společenství. Tyto záruky by měly zajistit krytí celkových nákladů, za něž by provozovatelé byli odpovědní v přímém důsledku stažení z trhu, zpracování nebo zničení krmiva, zvířat a potravin z nich vyprodukovaných.

2.   Provozovatelé krmivářských podniků jsou odpovědni za každé porušení příslušných právních předpisů o bezpečnosti krmiv a provozovatelé ve smyslu čl. 5 odst. 2 předloží důkaz o tom, že jsou kryti finančními zárukami vyžadovanými právními předpisy Společenství podle odstavce 1.

Článek 9

Úřední kontroly, oznámení a registrace

1.   Provozovatelé krmivářských podniků spolupracují s příslušnými orgány v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství a s nimi slučitelnými vnitrostátními právními předpisy.

2.   Provozovatelé krmivářských podniků:

a)

oznámí příslušnému orgánu všechny jimi řízené provozovny, které jsou činné v jakékoli z fází produkce, zpracování, skladování, dopravy nebo distribuce krmiv, a to ve formě požadované příslušným orgánem s ohledem na registraci;

b)

poskytnou příslušnému orgánu aktuální informace o všech jimi řízených provozovnách podle písmene a) a rovněž oznámí příslušnému orgánu každou významnou změnu činnosti a každé uzavření stávající provozovny.

3.   Příslušný orgán vede registr nebo registry provozoven.

Článek 10

Schvalování provozoven krmivářského podniku

Provozovatelé krmivářských podniků zajistí, aby jimi řízené provozovny spadající do působnosti tohoto nařízení byly schváleny příslušným orgánem v případě, že:

1.

takové provozovny provádějí jednu z těchto činností:

a)

výroba nebo uvádění na trh doplňkových látek v krmivech, na která se vztahuje nařízení (ES) č. 1831/2003, nebo produktů, na které se vztahuje směrnice 82/471/EHS, a uvedených v příloze IV kapitole 1 tohoto nařízení;

b)

výroba nebo uvádění na trh premixů připravených s využitím doplňkových látek v krmivech uvedených v příloze IV kapitole 2 tohoto nařízení;

c)

výroba k uvedení na trh krmných směsí s využitím doplňkových látek v krmivech nebo premixů obsahujících doplňkové látky v krmivech, které jsou uvedeny v příloze IV kapitole 3 tohoto nařízení, nebo jejich produkce pro výhradní požadavky vlastního hospodářství;

2.

schválení je vyžadováno podle vnitrostátních právních předpisů členského státu, ve kterém je provozovna umístěna,

nebo

3.

schválení je vyžadováno nařízením přijatým postupem podle čl. 31 odst. 2.

Článek 11

Požadavky

Provozovatelé krmivářských podniků nesmí provozovat činnost bez:

a)

registrace podle článku 9

nebo

b)

schválení, je-li požadováno v souladu s článkem 10.

Článek 12

Informace o vnitrostátních pravidlech schvalování

Každý členský stát, který vyžaduje schválení určitých provozoven umístěných na jeho území podle čl. 10 odst. 2, informuje o příslušných vnitrostátních pravidlech Komisi a ostatní členské státy.

Článek 13

Schvalování provozoven

1.   Příslušný orgán schválí provozovny pouze tehdy, pokud prohlídka na místě před zahájením jakékoli činnosti prokázala, že splňují příslušné požadavky tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán může udělit podmíněné schválení, pokud se podle prohlídky na místě jeví provozovna jako splňující všechny požadavky na infrastrukturu a vybavení. Orgán udělí úplné schválení pouze tehdy, pokud se na základě nové prohlídky na místě uskutečněné do tří měsíců od udělení podmíněného schválení jeví provozovna jako splňující ostatní požadavky podle odstavce 1. Pokud byl učiněn zřetelný pokrok, ale provozovna všechny tyto požadavky stále nesplňuje, může příslušný orgán podmíněné schválení prodloužit. Podmíněné schválení však nepřesáhne celkovou dobu šesti měsíců.

Článek 14

Pozastavení registrace nebo schválení

Příslušný orgán dočasně pozastaví registraci nebo schválení provozovny pro jednu či více jejích činností nebo pro všechny její činnosti, pokud se ukáže, že provozovna již nesplňuje podmínky platné pro tyto činnosti.

Takové pozastavení trvá, dokud provozovna tyto podmínky opět nesplní. Pokud takové podmínky nejsou splněny do jednoho roku, použije se článek 15.

Článek 15

Zrušení registrace nebo schválení

Příslušný orgán zruší registraci nebo schválení provozovny pro jednu nebo více jejích činností, pokud:

a)

provozovna ukončí jednu nebo více svých činností;

b)

se ukáže, že provozovna neplnila podmínky platné pro její činnost po dobu jednoho roku;

c)

zjistí vážné nedostatky nebo musel opakovaně zastavit produkci v provozovně a provozovatel krmivářského podniku stále není schopen poskytnout přiměřené záruky ohledně budoucí produkce.

Článek 16

Změny registrace nebo schvalování provozovny

Příslušný orgán změní na žádost registraci nebo schválení provozovny, pokud prokázala svou schopnost vyvíjet činnosti doplňující ty, pro které byla poprvé registrována nebo schválena, nebo činnosti, které je nahrazují.

Článek 17

Osvobození od prohlídek na místě

1.   Členské státy jsou osvobozeny od povinnosti provádět prohlídky na místě podle článku 13 v krmivářských podnicích, které jednají výhradně jako obchodníci, aniž by držely produkty ve svých prostorách.

2.   Takový krmivářský podnik předloží příslušnému orgánu prohlášení, že krmivo jím uváděné na trh splňuje podmínky tohoto nařízení, ve formě, o které příslušný orgán rozhodne.

Článek 18

Přechodná opatření

1.   Provozovny a dodavatelé schválení nebo registrovaní v souladu se směrnicí 95/69/ES mohou nadále provozovat své činnosti, pokud o tom nejpozději do 1. ledna 2006 předloží oznámení příslušnému orgánu, v jehož oblasti se nacházejí jejich zařízení.

2.   Provozovny a dodavatelé, u nichž se nevyžaduje ani registrace, ani schválení podle směrnice 95/69/ES, ale vyžaduje se registrace podle tohoto nařízení, mohou nadále provozovat své činnosti, pokud nejpozději do 1. ledna 2006 podají žádost o registraci příslušnému orgánu, v jehož oblasti se nacházejí jejich zařízení.

3.   Do 1. ledna 2008 musí žadatel ve formě, o které rozhodne příslušný orgán, prohlásit, že podmínky stanovené tímto nařízením jsou plněny.

4.   Příslušné orgány vezmou v úvahu již existující systémy pro sběr dat a požádají oznamovatele nebo žadatele o poskytnutí pouze doplňujících údajů, které zaručí splnění podmínek tohoto nařízení. Zejména mohou příslušné orgány považovat oznámení podle článku 6 nařízení (ES) č. 852/2004 za žádost podle odstavce 2.

Článek 19

Seznam registrovaných a schválených provozoven

1.   Pro každou činnost zapíše příslušný orgán do vnitrostátního seznamu nebo seznamů provozovny, které zaregistroval v souladu s článkem 9.

2.   Provozovny schválené příslušným orgánem v souladu s článkem 13 se zapisují do vnitrostátního seznamu pod samostatným identifikačním číslem.

3.   Členské státy vedou aktualizované záznamy o provozovnách v seznamech uvedených v odstavcích 1 a 2 v souladu s rozhodnutími podle článků 14, 15 a 16 o pozastavení, zrušení nebo změně registrace či schválení.

4.   Seznam uvedený v odstavci 2 musí být vypracován v souladu se vzorem stanoveným v příloze V kapitole I.

5.   Identifikační číslo uvedené v odstavci 2 se uvádí v podobě stanovené v příloze V kapitole II.

6.   Komise sestaví a zveřejní tu část seznamů členských států, která obsahuje provozovny podle odstavce 2, poprvé v listopadu 2007 a poté každý rok nejpozději do 30. listopadu. Sestavený seznam zohlední změny provedené v průběhu roku.

7.   Členské státy zveřejní seznamy provozoven podle odstavce 1.

KAPITOLA III

POKYNY PRO SPRÁVNOU PRAXI

Článek 20

Vypracování, šíření a použití pokynů

1.   Komise podporuje vypracování pokynů Společenství pro správnou praxi v krmivářském odvětví a uplatňování zásad HACCP v souladu s článkem 22.

V případě potřeby podporují členské státy vypracování vnitrostátních pokynů v souladu s článkem 21.

2.   Příslušné orgány podporují šíření a používání pokynů Společenství a vnitrostátních pokynů.

3.   Nicméně provozovatelé krmivářských podniků mohou tyto pokyny používat dobrovolně.

Článek 21

Vnitrostátní pokyny

1.   Pří vypracovávání vnitrostátních pokynů pro správnou praxi tyto pokyny vypracovávají a šíří odvětví krmivářských podniků:

a)

po konzultaci se zástupci stran, jejichž zájmy mohou být podstatným způsobem dotčeny, například s příslušnými orgány a skupinami uživatelů;

b)

s ohledem na příslušné zásady správné praxe v rámci Codex Alimentarius

a

c)

s ohledem na požadavky stanovené v příloze I, pokud se týkají prvovýroby krmiv.

2.   Členské státy posoudí vnitrostátní pokyny, aby zajistily, že:

a)

byly vypracovány v souladu s odstavcem 1;

b)

jejich obsah je proveditelný v odvětvích, kterých se týkají,

a

c)

jsou vhodné jako pokyny pro plnění článků 4, 5 a 6 v dotčených odvětvích nebo pro dotčená krmiva.

3.   Členské státy předají vnitrostátní pokyny Komisi.

4.   Komise zřídí a vede pro tyto pokyny registrační systém a zpřístupní jej členským státům.

Článek 22

Pokyny Společenství

1.   Před vypracováním pokynů Společenství pro správnou praxi ohledně hygieny nebo pro uplatňování zásad HACCP konzultuje Komise výbor uvedený v čl. 31 odst. 1. Cílem této konzultace je posoudit důvody pro vypracování těchto pokynů, jejich oblast působnosti a předmět.

2.   Při přípravě pokynů Společenství Komise zajistí, aby byly vypracovány a šířeny:

a)

příslušnými zástupci evropských krmivářských odvětví a jinými zúčastněnými stranami, jako jsou skupiny spotřebitelů, nebo po konzultaci s nimi;

b)

ve spolupráci se stranami, jejichž zájmy mohou být podstatným způsobem dotčeny, včetně příslušných orgánů.

3.   Pokyny Společenství se vypracovávají a šíří s ohledem na:

a)

příslušné zásady správné praxe v rámci Codex Alimentarius,

a

b)

pokud se týkají prvovýroby krmiv, požadavky stanovené v příloze I.

4.   Výbor uvedený v čl. 31 odst. 1 posoudí návrhy pokynů Společenství, aby zajistil, že:

a)

byly vypracovány v souladu s odstavci 2 a 3;

b)

jejich obsah je v celém Společenství proveditelný v odvětvích, kterých se týkají,

a

c)

jsou vhodné jako pokyny pro plnění článků 4, 5 a 6 v dotčených odvětvích nebo pro dotčená krmiva.

5.   Komise pravidelně vyzývá výbor uvedený v čl. 31 odst. 1, aby přezkoumal veškeré pokyny Společenství připravené v souladu s tímto článkem, ve spolupráci se subjekty uvedenými v odstavci 2 tohoto článku. Cílem tohoto přezkumu je zajistit, že pokyny jsou nadále proveditelné, a přihlédnout k technologickému a vědeckému pokroku.

6.   Názvy a odkazy pokynů Společenství připravených v souladu s tímto článkem se zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

KAPITOLA IV

DOVOZY A VÝVOZY

Článek 23

Dovozy

1.   Provozovatelé krmivářských podniků dovážející krmivo ze třetích zemí zajistí, že se dovoz uskutečňuje pouze v souladu s těmito podmínkami:

a)

třetí země odeslání je uvedena v seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz krmiv, vypracovaném v souladu s článkem 48 nařízení (ES) č. 882/2004;

b)

provozovna odeslání je uvedena v seznamu provozoven, z nichž je povolen dovoz krmiv, vypracovaném a aktualizovaném třetí zemí v souladu s článkem 48 nařízení (ES) č. 882/2004;

c)

krmivo vyrobila provozovna odeslání nebo jiná provozovna ze seznamu uvedeného v písmeni b) nebo ve Společenství

a

d)

krmivo splňuje:

i)

požadavky stanovené tímto nařízením a veškerými dalšími právní předpisy Společenství, které stanoví pravidla pro krmiva,

nebo

ii)

podmínky, které Společenství uznává alespoň za rovnocenné uvedeným podmínkám,

nebo

iii)

v případě, že existuje zvláštní dohoda mezi Společenstvím a vyvážející zemí, požadavky obsažené v takové dohodě.

2.   Postupem podle čl. 31 odst. 2 lze přijmout vzorové dovozní osvědčení.

Článek 24

Prozatímní opatření

Odchylně od článku 33 a do doby, než budou vypracovány seznamy uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. a) a b), jsou dovozy nadále povolovány podle podmínek stanovených v článku 6 směrnice 98/51/ES.

Článek 25

Vývozy

Krmivo, včetně krmiva pro zvířata chovaná pro jiné účely než k produkci potravin, které je produkováno ve Společenství pro uvedení na trh ve třetích zemích, musí splňovat ustanovení článku 12 nařízení (ES) č. 178/2002.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Prováděcí opatření

Prováděcí opatření lze stanovit postupem podle čl. 31 odst. 2.

Článek 27

Změny příloh I, II a III

Přílohy I, II a III lze změnit postupem podle čl. 31 odst. 2 tak, aby se zohlednily:

a)

vývoj zásad správné praxe;

b)

zkušenosti získané z provádění systémů založených na HACCP podle článku 6;

c)

technologický rozvoj;

d)

vědecké poradenství, zejména nová hodnocení rizik;

e)

stanovení cílů v oblasti bezpečnosti krmiv

a

f)

vývoj požadavků týkajících se zvláštních operací.

Článek 28

Odchylky od příloh I, II a III

Odchylky od příloh I, II a III lze z konkrétních důvodů udělit postupem podle čl. 31 odst. 2 za předpokladu, že tyto odchylky neovlivní dosažení cílů tohoto nařízení.

Článek 29

Systém včasné výměny informací

Pokud určité krmivo, včetně krmiva pro zvířata chovaná pro jiné účely než k produkci potravin, představuje vážné riziko pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo pro životní prostředí, použije se obdobně článek 50 nařízení (ES) č. 178/2002.

Článek 30

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení tohoto nařízení a přijmou opatření nutná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 8. února 2007 a neprodleně ji uvědomí o jakékoli následné změně, která je ovlivní.

Článek 31

Postup ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený nařízením (ES) č. 178/2002 (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 32

Konzultace Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Komise konzultuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin v jakékoli záležitosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení, která by mohla mít významný dopad na veřejné zdraví, a zejména před návrhem kritérií nebo cílů podle čl. 5 odst. 3.

Článek 33

Zrušení

S účinkem od 1. ledna 2006 se zrušují následující směrnice, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt provedení:

a)

směrnice Rady 95/69/ES;

b)

směrnice Komise 98/51/ES.

Článek 34

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. ledna 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 97.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 31. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2004.

(3)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

(4)  Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 208, 24.7.1998, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. (Oprava: Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1. (Oprava: Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 3).

(10)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.


PŘÍLOHA I

Prvovýroba

ČÁST A

Požadavky na krmivářské podniky na úrovni prvovýroby krmiv podle čl. 5 odst. 1

I.   Hygienická ustanovení

1.

Provozovatelé krmivářských podniků odpovědní za prvovýrobu krmiv zajistí, aby byly operace řízeny a prováděny tak, aby se předcházelo rizikům, která by mohla ohrozit bezpečnost krmiv, a aby se tato rizika vyloučila či minimalizovala.

2.

Provozovatelé krmivářských podniků v možné míře zajistí, aby byly primární produkty vyráběné, připravované, čištěné, balené, skladované a přepravované v rámci jejich odpovědnosti chráněny před kontaminací a znehodnocením.

3.

Provozovatelé krmivářských podniků plní povinnosti podle bodů 1 a 2 tak, že dodržují příslušné právní předpisy Společenství a vnitrostátní právní předpisy týkající se kontroly rizik, včetně:

i)

opatření pro kontrolu nebezpečné kontaminace, způsobené například vzduchem, půdou, vodou, hnojivy, přípravky na ochranu rostlin, biocidními produkty, veterinárními léčivými přípravky a manipulací s odpadem a jeho likvidací,

a

ii)

opatření týkajících se zdraví rostlin, zdraví zvířat a životního prostředí, která mají důsledky pro bezpečnost krmiv, včetně programů pro sledování a tlumení zoonóz a původců zoonóz.

4.

V případě potřeby provozovatelé krmivářských podniků přijmou odpovídající opatření, zejména:

a)

k udržení čistoty zařízení, vybavení, nádob, přepravek a vozidel používaných při výrobě, přípravě, třídění, balení, skladování a přepravě krmiv a dle potřeby k jejich vhodné desinfekci po čištění;

b)

podle potřeby k zajištění hygienických podmínek pro produkci, přepravu a skladování krmiva a k zajištění jeho čistoty;

c)

k používání čisté vody, kdykoli je to nutné pro předcházení nebezpečné kontaminaci;

d)

v možné míře k zabránění nebezpečné kontaminaci způsobené zvířaty či hmyzem;

e)

k oddělenému a bezpečnému skladování odpadů a nebezpečných látek a manipulaci s nimi, aby se tak předešlo nebezpečné kontaminaci;

f)

k zajištění toho, aby obalové materiály nebyly zdrojem nebezpečné kontaminace krmiva;

g)

k zohlednění výsledků všech příslušných analýz provedených na vzorcích odebraných z primárních produktů či na jiných vzorcích, které jsou významné z hlediska bezpečnosti krmiv.

II.   Vedení záznamů

1.

Provozovatelé krmivářských podniků vedou záznamy týkající se opatření zavedených pro kontrolu rizik, a to vhodným způsobem a po vhodnou dobu úměrnou povaze a velikosti krmivářského podniku. Provozovatelé krmivářských podniků musí příslušné informace uvedené v těchto záznamech zpřístupnit příslušnému orgánu.

2.

Provozovatelé krmivářských podniků musí zejména vést záznamy o:

a)

každém použití přípravků na ochranu rostlin a biocidních produktů;

b)

použití geneticky modifikovaného osiva;

c)

každém výskytu škůdců či chorob, které by mohly ovlivnit bezpečnost primárních produktů;

d)

výsledcích veškerých analýz provedených na vzorcích odebraných z primárních produktů či jiných vzorcích odebraných pro diagnostické účely, které jsou významné z hlediska bezpečnosti krmiv;

e)

zdroji a množství každého vstupu krmiva a místu určení a množství každého výstupu krmiva.

3.

S vedením záznamů příslušných pro činnosti, které provádějí v hospodářství, mohou provozovatelům krmivářských podniků pomáhat jiné osoby, například veterinární lékaři, agronomové a zemědělští technici.

ČÁST B

Doporučení ohledně pokynů pro správnou praxi

1.

Pokud jsou vypracovány vnitrostátní pokyny a pokyny Společenství uvedené v kapitole III tohoto nařízení, musí obsahovat pokyny pro správnou praxi při kontrole rizik v prvovýrobě krmiv.

2.

Pokyny pro správnou praxi zahrnují vhodné informace o rizicích vznikajících z prvovýroby krmiv a o opatřeních pro kontrolu rizik, včetně příslušných opatření stanovených v právních předpisech Společenství a vnitrostátních právních předpisech nebo programech Společenství a vnitrostátních programech, například:

a)

kontrola kontaminace, jako jsou mykotoxiny, těžké kovy, radioaktivní materiál;

b)

používání vody, organického odpadu a hnojiv;

c)

správné a vhodné používání přípravků na ochranu rostlin a biocidních produktů a jejich dohledatelnost;

d)

správné a vhodné používání veterinárních léčiv a doplňkových látek v krmivech a jejich dohledatelnost;

e)

příprava, skladování a dohledatelnost krmných surovin;

f)

řádná likvidace mrtvých zvířat, odpadu a steliva;

g)

ochranná opatření předcházející zavlékání nakažlivých chorob přenosných na zvířata krmivem a jakákoli povinnost uvědomit o nich příslušný orgán;

h)

postupy, praktiky a metody zajišťující, že krmivo je vyráběno, připravováno, baleno, skladováno a přepravováno za vhodných hygienických podmínek, včetně účinného čištění a potírání škůdců;

i)

podrobnosti týkající se vedení záznamů.


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA KRMIVÁŘSKÉ PODNIKY JINÉ NEŽ NA ÚROVNI PRVOVÝROBY KRMIV PODLE ČL. 5 ODST. 1

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

1.

Zařízení, vybavení, nádoby, přepravky, vozidla používané při zpracování a skladování a přepravě krmiva a jejich bezprostřední okolí musí být udržovány v čistotě a musí být prováděny účinné programy pro potírání škůdců.

2.

Rozvržení, projekt, konstrukce a velikost zařízení a vybavení musí:

a)

umožňovat přiměřené čištění nebo desinfekci;

b)

minimalizovat riziko chyby a předcházet kontaminaci, křížové kontaminaci a obecně všem nepříznivým účinkům na bezpečnost a jakost produktů. Stroje přicházející do styku s krmivem musí být po každém procesu mokrého čištění vysoušeny.

3.

Zařízení a vybavení, které má být používáno pro míšení nebo výrobu, musí procházet vhodnými a pravidelnými kontrolami v souladu s písemnými postupy předem stanovenými výrobcem pro výrobky.

a)

Všechny váhy a měřicí zařízení používané při výrobě krmiv musí být vhodné pro rozsah hmotností nebo objemů, které mají být měřeny, a jejich přesnost musí být pravidelně zkoušena;

b)

Všechna mísicí zařízení používaná při výrobě krmiv musí být vhodná pro rozsah hmotností nebo objemů, které mají být míšeny, a musí umožňovat výrobu vhodně homogenních směsí a homogenních roztoků. Provozovatelé prokáží účinnost mísících zařízení, pokud jde o homogennost.

4.

Zařízení musí mít vhodné přirozené nebo umělé osvětlení.

5.

Kanalizační zařízení musí být vhodná k zamýšlenému účelu; musí být navržena a konstruována tak, aby se předešlo riziku kontaminace krmiv.

6.

Voda používaná při výrobě krmiva musí mít jakost vhodnou pro zvířata, vodovodní potrubí musí být z inertního materiálu.

7.

Odpadní voda, odpad a dešťová voda musí být likvidovány způsobem, který zajišťuje, že vybavení a bezpečnost a jakost krmiva nejsou ovlivněny. Znehodnocený materiál, odpad a prach se kontrolují, aby se předešlo invazi škůdců.

8.

Okna a jiné otvory musí být v případě potřeby zabezpečené proti průniku škůdců. Zavřené dveře musí být dobře utěsněné a zabezpečené proti průniku škůdců.

9.

V případě potřeby musí být stropy a stropní instalace navrženy, konstruovány a upraveny tak, aby bránily nahromadění nečistot a omezovaly kondenzaci, růst nežádoucích plísní a uvolňování částic, které mohou ovlivnit bezpečnost a jakost krmiva.

ZAMĚSTNANCI

Krmivářské podniky musí mít dostatek zaměstnanců, kteří mají zkušenosti a kvalifikace potřebné pro výrobu dotyčných výrobků. Musí být vypracováno organizační schéma s uvedením kvalifikace (diplomy, odborná praxe) a odpovědnosti řídících pracovníků a dáno k dispozici příslušným orgánům odpovědným za kontrolu. Všichni zaměstnanci musí být písemnou formou jasně informováni o svých povinnostech, odpovědnostech a pravomocích, zejména pokud je provedena nějaká změna, a to takovým způsobem, aby byla dosažena požadovaná jakost produktů.

PRODUKCE

1.

Musí být určena kvalifikovaná osoba odpovědná za produkci.

2.

Provozovatelé krmivářských podniků musí zajistit, aby jednotlivé fáze produkce byly prováděny podle předem stanovených písemných postupů a pokynů zaměřených na vymezení, kontrolu a zvládnutí kritických bodů ve výrobním procesu.

3.

Musí být přijata technická nebo organizační opatření, která zabrání křížovým kontaminacím a chybám nebo je případně minimalizují. Musí být k dispozici dostatečné a vhodné prostředky k provádění kontrol v průběhu výroby.

4.

Musí být sledována přítomnost zakázaného krmiva, nežádoucích látek a jiných kontaminujících látek ovlivňujících lidské zdraví nebo zdraví zvířat a musí být zavedeny vhodné kontrolní strategie pro minimalizaci rizika.

5.

Odpad a materiály nevhodné jako krmivo by měly být izolovány a označeny. Všechny takové materiály obsahující nebezpečné úrovně veterinárních léčiv, kontaminujících látek nebo jiná rizika by měly být vhodně likvidovány a neměly by být používány jako krmivo.

6.

Provozovatelé krmivářských podniků přijmou vhodná opatření k tomu, aby zajistili účinné sledování produktů.

KONTROLA JAKOSTI

1.

Ve vhodných případech musí být určena kvalifikovaná osoba zodpovědná za kontrolu jakosti.

2.

Krmivářské podniky musí mít v rámci systému kontroly jakosti k dispozici laboratoř s patřičným personálem a vybavením.

3.

Musí být v písemné formě vypracován a uplatňován plán kontroly jakosti, který zahrnuje zejména kontroly kritických bodů výrobního procesu, postupy a četnost vzorkování, analytické metody a četnost jejich provádění, soulad se specifikacemi od zpracovávaných materiálů po konečné produkty a v případě nesouladu údaj o jejich určení.

4.

Výrobce musí vést dokumentaci surovin použitých v konečných produktech, aby zajistil dohledatelnost. Tato dokumentace musí být k dispozici příslušným orgánům po dobu odpovídající použití, pro které jsou produkty uváděny na trh. Kromě toho musí být postupem, který předem stanoví výrobce, v dostatečném množství odebírány vzorky složek a každé šarže produktů vyráběných a uváděných na trh nebo každé specifické části výroby (v případě kontinuální výroby) a tyto vzorky musí být uchovávány, aby byla zajištěna dohledatelnost (v pravidelných intervalech v případě výroby výlučně pro vlastní potřeby výrobce). Vzorky musí být zapečetěny a označeny pro jejich snadnější identifikaci; musí být skladovány za podmínek, které vylučují jakoukoli neobvyklou změnu ve složení vzorku nebo jiné znehodnocení. Musí být uchovávány k dispozici příslušným orgánům po dobu odpovídající použití, pro které je krmivo uváděno na trh. V případě krmiv pro zvířata chovaná za jiným účelem než k produkci potravin musí výrobce krmiv uchovávat pouze vzorky konečného výrobku.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

1.

Zpracovaná krmiva musí být oddělena od nezpracovaných krmných surovin a doplňkových látek, aby se předešlo jakékoli křížové kontaminaci zpracovaného krmiva; použijí se vhodné obalové materiály.

2.

Krmiva musí být skladována a přepravována ve vhodných nádobách. Musí být skladována v místech navržených, upravených a udržovaných tak, aby byly zajištěny dobré skladovací podmínky, ke kterým mají přístup pouze osoby oprávněné provozovateli krmivářských podniků.

3.

Krmiva musí být skladována a dopravována takovým způsobem umožňujícím jejich snadnou identifikaci, aby se vyloučila jakákoli záměna nebo křížová kontaminace a předešlo se zhoršení jejich jakosti.

4.

Nádoby a vybavení užívané pro přepravu, skladování, dopravu, manipulaci a vážení krmiva musí být udržovány v čistotě. Musí být zavedeny programy čištění a stopy čisticích a desinfekčních prostředků musí být minimalizovány.

5.

Jakékoli znehodnocení musí být minimalizováno a sledováno, aby se omezila invaze škůdců.

6.

Dle potřeby musí být teploty udržovány co nejnižší, aby se předešlo kondenzaci a znehodnocení.

VEDENÍ ZÁZNAMŮ

1.

Všichni provozovatelé krmivářských podniků, včetně těch, kteří jednají pouze jako obchodníci, aniž by kdykoli drželi produkt ve svých zařízeních, musí vést v registru příslušné údaje včetně detailů o nákupu, produkci a prodeji, aby bylo možné účinné sledování od příjmu po dodávku, včetně vývozu do místa konečného určení.

2.

Provozovatelé krmivářských podniků, kromě těch, kteří jednají pouze jako obchodníci, aniž by kdykoli drželi produkt ve svých zařízeních, musí v registru vést:

a)

Dokumentaci týkající se výrobního procesu a kontrol.

Krmivářské podniky musí mít systém dokumentace navržený tak, aby vymezoval a zajišťoval zvládnutí kritických bodů výrobního procesu a stanovil a prováděl plán kontrol jakosti. Tyto podniky musí uchovávat výsledky dotyčných kontrol. Tento soubor dokumentů musí být uchováván tak, aby bylo možné vysledovat výrobní postup každé šarže produktů uvedených do oběhu a stanovit odpovědnost v případě reklamací.

b)

Dokumentaci týkající se dohledatelnosti, zejména:

i)

pro doplňkové látky v krmivech:

druh a množství vyrobených doplňkových látek, datum jejich výroby, popřípadě číslo šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

název a adresa provozovny, které byly doplňkové látky dodány, s uvedením druhu a množství dodaných doplňkových látek a popřípadě čísla šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

ii)

pro produkty, na které se vztahuje směrnice 82/471/EHS:

druh a množství vyrobených produktů, datum jejich výroby, popřípadě číslo šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

názvy a adresy provozoven nebo uživatelů (provozovny nebo zemědělci), kterým byly tyto produkty dodány, s uvedením druhu a množství dodaných produktů a popřípadě čísla šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

iii)

pro premixy:

jména a adresy výrobců nebo dodavatelů doplňkových látek, druh a množství použitých doplňkových látek a popřípadě číslo šarže nebo specifické části výroby v případě kontinuální výroby,

datum výroby premixu a popřípadě číslo šarže,

název a adresa provozovny, které byly premixy dodány, datum dodávky, druh a množství dodaných premixů, popřípadě i číslo šarže,

iv)

pro krmné směsi/krmné suroviny:

jména a adresy výrobců nebo dodavatelů doplňkových látek, druh a množství použitých doplňkových látek a popřípadě číslo šarže,

jména a adresy dodavatelů původních krmiv a doplňkových krmiv a datum dodávky,

druh, množství a složení krmné směsi,

druh a množství vyrobených krmných surovin nebo krmných směsí spolu s datem výroby a jméno a adresa odběratele (např. zemědělec, jiní provozovatelé krmivářských podniků).

STÍŽNOSTI A STAŽENÍ PRODUKTU

1.

Provozovatelé krmivářských podniků zavedou systém evidence a vyřizování stížností.

2.

Pokud se to ukáže jako nutné, zavedou systém pro urychlené stažení produktů z distribuční sítě. Písemnými postupy stanoví místo určení všech stažených produktů a před jejich znovuuvedením do oběhu musí produkty projít opětovným posouzením kontroly jakosti.


PŘÍLOHA III

SPRÁVNÉ POSTUPY KRMENÍ ZVÍŘAT

CHOV NA PASTVINÁCH

Spásání pastvin a polí musí být řízeno tak, aby byla minimalizována kontaminace potravin živočišného původu v důsledku fyzikálních, biologických nebo chemických rizik.

V případě potřeby se dodržuje přiměřená doba odpočinku, než se hospodářským zvířatům umožní spásání pastvin a polí a zbytků po sklizni, a odpočinek mezi střídáním pastvy, aby se minimalizovala biologická křížová kontaminace hnojem v případě, že tento potenciální problém existuje, a aby se zajistilo, že budou dodrženy doby nepoužívání zemědělských chemických přípravků.

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRO USTÁJENÍ A KRMENÍ

Jednotka živočišné výroby musí být navržena tak, aby bylo možné ji přiměřeně čistit. Jednotka živočišné výroby a krmné vybavení zařízení musí být čištěny pečlivě a pravidelně, aby se předešlo hromadění rizik. Chemikálie používané k čištění a dezinfekci musí být používány v souladu s návodem a skladovány odděleně od krmiva a prostor pro krmení.

Musí být zaveden systém pro potírání škůdců, aby bylo zamezeno přístupu škůdců do jednotky živočišné výroby v zájmu minimalizace možnosti kontaminace krmiva a podestýlky nebo zvířat.

Budovy a krmné vybavení musí být udržovány v čistotě. Musí být zavedeny systémy pro pravidelné odstraňování hnoje, odpadního materiálu a ostatních možných zdrojů kontaminace krmiva.

Krmivo a podestýlka používané v živočišné výrobě musí být často vyměňovány a nesmí zplesnivět.

KRMENÍ

1.   Skladování

Krmivo musí být skladováno odděleně od chemických látek a jiných produktů zakázaných jako krmivo pro zvířata. Skladovací prostory a nádoby musí být udržovány čisté a suché a v případě potřeby musí být přijata vhodná opatření k potírání škůdců. Skladovací prostory a nádoby musí být pravidelně čištěny, aby se předešlo zbytečné křížové kontaminaci.

Osivo musí být řádně skladováno tak, aby nebylo přístupné zvířatům.

Medikované krmivo a nemedikované krmivo určené pro různé kategorie nebo druhy zvířat musí být skladováno tak, aby se snížilo riziko krmení zvířat, kterým není určeno.

2.   Distribuce

Systém distribuce krmiva v hospodářství musí zajišťovat, aby bylo správné krmivo odesláno do správného místa určení. Při distribuci a krmení musí být s krmivem zacházeno tak, aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci z kontaminovaných skladovacích prostor a vybavení. S nemedikovanými krmivy se musí zacházet odděleně od krmiv medikovaných, aby se předešlo kontaminaci.

Dopravní prostředky a krmné vybavení hospodářství musí být čištěny v pravidelných intervalech, zejména pokud se používají k dodávkám a distribuci medikovaného krmiva.

KRMIVO A VODA

Voda pro napájení nebo akvakulturu musí mít jakost vhodnou pro zvířata, která jsou produkována. Pokud existuje důvod k obavám ohledně kontaminace zvířat nebo živočišných produktů, přijmou se opatření k vyhodnocení a minimalizaci rizik.

Zařízení pro krmení a napájení musí být navrženo, konstruováno a umístěno tak, aby byla minimalizována kontaminace krmiva a vody. Napájecí systémy se dle možnosti pravidelně čistí a udržují.

ZAMĚSTNANCI

Osoby odpovědné za krmení a manipulaci se zvířaty musí mít požadované dovednosti, znalosti a kvalifikaci.


PŘÍLOHA IV

KAPITOLA 1

Doplňkové látky povolené nařízením (ES) č. 1831/2003:

Nutriční doplňkové látky: veškeré doplňkové látky ve skupině

Zootechnické doplňkové látky: veškeré doplňkové látky ve skupině

Technologické doplňkové látky: doplňkové látky, na které se vztahuje čl. 1 písm. b) přílohy I („antioxidanty“) nařízení (ES) č. 1831/2003: pouze doplňkové látky se stanoveným maximálním limitem obsahu

Senzorické doplňkové látky: doplňkové látky, na které se vztahuje čl. 2 písm. a) přílohy I („barviva“) nařízení (ES) č. 1831/2003: karotenoidy a xantofyly.

Produkty, na které se vztahuje směrnice 82/471/EHS:

Proteiny získané z mikroorganismů patřících do skupiny bakterií, kvasinek, řas, nižších hub: všechny produkty ve skupině (vyjma podskupiny 1.2.1)

Vedlejší produkty z výroby aminokyselin fermentací: všechny produkty ve skupině.

KAPITOLA 2

Doplňkové látky povolené podle nařízení (ES) č. 1831/2003:

Zootechnické doplňkové látky, na které se vztahuje čl. 4 písm. d) přílohy I („ostatní zootechnické doplňkové látky“) nařízení (ES) č. 1831/2003

Antibiotika: veškeré doplňkové látky,

Kokcidiostatika a histomonostatika: veškeré doplňkové látky,

Růstové stimulátory: veškeré doplňkové látky

Nutriční doplňkové látky:

doplňkové látky, na které se vztahuje čl. 3 písm. a) přílohy I (vitamíny, provitamíny a chemicky přesně definované látky s podobnými účinky) nařízení (ES) č. 1831/2003: A a D

doplňkové látky, na které se vztahuje čl. 3 písm. b) přílohy I („sloučeniny stopových prvků“) nařízení (ES) č. 1831/2003: Cu a Se.

KAPITOLA 3

Doplňkové látky povolené nařízením (ES) č. 1831/2003:

Zootechnické doplňkové látky: doplňkové látky, na které se vztahuje čl. 4 písm. d) přílohy I („ostatní zootechnické doplňkové látky“) nařízení (ES) č. 1831/2003

Antibiotika: veškeré doplňkové látky

Kokcidiostatika a histomonostatika: veškeré doplňkové látky

Růstové stimulátory: veškeré doplňkové látky.


PŘÍLOHA V

KAPITOLA I

Seznam schválených krmivářských podniků

1

2

3

4

5

Identifikační číslo

Činnost

Jméno nebo obchodní firma podniku (1)

Adresa (2)

Poznámky

KAPITOLA II

Identifikační číslo musí mít tuto strukturu:

1.

Znak „α“, pokud je krmivářský podnik schválen.

2.

Kód ISO členského státu nebo třetí země, na jejichž území se krmivářský podnik nachází.

3.

Vnitrostátní referenční číslo nejvýše o osmi alfanumerických znacích.


(1)  Jméno nebo obchodní firma krmivářských podniků

(2)  Adresa krmivářských podniků.


8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 35/23


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 184/2005

ze dne 12. ledna 2005

o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky vydané podle čl. 105 odst. 4 Smlouvy (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva vyžaduje, aby Komise předkládala Radě zprávy, které Radě umožní sledovat hospodářský vývoj v každém členském státě a ve Společenství, jakož i soulad hospodářských politik s určitými hlavními směry.

(2)

Podle Smlouvy musí Komise předkládat Radě návrhy na provádění společné obchodní politiky a Rada musí Komisi zmocnit k zahájení potřebných jednání.

(3)

Provádění a přezkum obchodních dohod včetně Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) (3) a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs) (4) i současná a budoucí jednání o dalších dohodách vyžadují, aby byly dány k dispozici příslušné statistické údaje.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (5) (ESA 95) obsahuje referenční rámec společných norem, definic, klasifikací a účetních pravidel pro sestavování účtů členských států pro statistické požadavky Společenství, aby se získaly vzájemně srovnatelné výsledky mezi členskými státy.

(5)

Akční plán pro statistické požadavky EMU předložený Radě v září 2000 a 3., 4. a 5. zpráva o pokroku, rovněž podpořené Radou, stanoví sestavení čtvrtletních evropských účtů podle institucionálních sektorů do 90 dnů. Včasné poskytnutí čtvrtletních údajů o platební bilanci je nezbytným předpokladem sestavení těchto čtvrtletních evropských účtů.

(6)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání (6) stanovilo společný rámec pro shromažďování, zpracovávání, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství a určuje ukazatele, které by v této oblasti měly být shromažďovány.

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech (7) mělo přímý dopad na shromažďování statistik; zvýšení prahové hodnoty stanovené v tomto nařízení by mělo značný dopad na vykazovací zátěž podniků a na kvalitu statistiky platební bilance členských států, zejména v členských státech, jejichž systémy shromažďování jsou založeny na inkasech a platbách.

(8)

Příručka pro platební bilanci Mezinárodního měnového fondu, obecné zásady Evropské centrální banky (ECB) ze dne 2. května 2003 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (8), Příručka Organizace spojených národů pro statistiku mezinárodního obchodu službami a Srovnávací definice přímých zahraničních investic podle OECD v souhrnu definují obecná pravidla pro sestavování statistiky o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.

(9)

V oblasti statistiky platební bilance ECB a Komise dle potřeby koordinují činnost ve vztahu k otázkám jejího sestavování. Toto nařízení definuje zejména statistické údaje, které Komise potřebuje od členských států k vypracování statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích. Pro účely sestavení a šíření těchto statistik Společenství Komise a členské státy vzájemně konzultují otázky spojené s kvalitou dodávaných údajů a jejich šířením.

(10)

Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (9) stanoví, že předpisy jednotlivých států o statistické důvěrnosti nemohou být uplatňovány tak, aby bránily předávání důvěrných statistických údajů úřadu Společenství (Eurostatu), pokud je toto předání stanoveno v právním aktu Společenství upravujícím statistiku Společenství.

(11)

Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (10) stanovuje režim ochrany, který se použije pro důvěrné statistické informace předávané ECB.

(12)

Sestavování specifických statistických údajů Společenství se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (11).

(13)

Existuje zjevná potřeba sestavování statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích podle společných statistických norem kvality.

(14)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem kvality pro sestavení srovnatelné statistiky o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(15)

Aby bylo zaručeno plnění povinností stanovených tímto nařízením, mohou vnitrostátní instituce odpovědné za shromažďování údajů v členských státech potřebovat získání přístupu ke zdrojům správních údajů, jako jsou rejstříky společností vedené ostatními veřejnými institucemi, a k jiným databázím obsahujícím informace o přeshraničních transakcích a stavech v případě, že takové údaje jsou potřebné pro sestavení statistiky Společenství.

(16)

Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (12),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.

Článek 2

Předkládání údajů

1.   Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) údaje o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích podle přílohy I. Jedná se o údaje, které jsou definovány v příloze II.

2.   Členské státy předkládají údaje Komisi (Eurostatu) ve lhůtách uvedených v příloze I.

Článek 3

Zdroje údajů

1.   Členské státy shromažďují informace požadované podle tohoto nařízení s využitím všech zdrojů, které považují za náležité a vhodné. Tyto zdroje mohou zahrnovat správní zdroje údajů, například obchodní rejstříky.

2.   Fyzické a právnické osoby, které jsou povinny poskytovat údaje, při odpovědích dodržují lhůty a definice stanovené vnitrostátními institucemi odpovědnými za shromažďování údajů v členských státech v souladu s tímto nařízením.

3.   Pokud nelze požadované údaje shromáždit s vynaložením přiměřených nákladů, lze poskytnout nejlepší možné odhady (včetně nulových hodnot).

Článek 4

Kritéria kvality a zprávy

1.   Členské státy přijmou veškerá přiměřená opatření, která považují za nezbytná k zajištění kvality předávaných údajů podle společných norem kvality.

2.   Členské státy dodají Komisi zprávu o kvalitě předávaných údajů (dále jen „zprávy o kvalitě“).

3.   Společné normy kvality i obsah a periodicita zpráv o kvalitě budou určeny postupem podle čl. 11 odst. 2 s přihlédnutím k důsledkům v oblasti nákladů na shromažďování a sestavování údajů, stejně jako k významným změnám týkajícím se shromažďování údajů.

Na základě zpráv o kvalitě vyhodnocuje kvalitu předávaných údajů Komise, které je nápomocen Výbor pro platební bilanci uvedený v článku 11. Toto hodnocení Komise se zasílá pro informaci Evropskému parlamentu.

4.   Členské státy sdělí Komisi významné metodologické či jiné změny, které by ovlivnily předávané údaje, nejpozději do tří měsíců poté, co se změna stane použitelnou. Komise oznámí takové sdělení Evropskému parlamentu a ostatním členským státům.

Článek 5

Datové toky

Statistika, která má být vypracována, se pro účely předávání Komisi (Eurostatu) sestavuje podle těchto datových toků:

a)

euro ukazatele platební bilance;

b)

čtvrtletní statistika platební bilance;

c)

mezinárodní obchod službami;

d)

toky přímých zahraničních investic (PZI);

e)

stavy přímých zahraničních investic.

Datové toky dále určuje příloha I.

Článek 6

Vykazované období a periodicita

Členské státy sestavují datové toky podle příslušného prvního vykazovaného období a periodicity, které určuje příloha I.

Článek 7

Předávání údajů

Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje požadované tímto nařízením ve formátu a postupem, které definuje Komise, v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2.

Článek 8

Předávání a výměna důvěrných údajů

1.   Bez ohledu na pravidla stanovená v čl. 5 odst. 4 nařízení (Euratom, EHS) č. 1588/90, lze mezi Eurostatem a ECB předávat důvěrné údaje v rozsahu nutném k zajištění souladu mezi údaji o platební bilanci Evropské unie a údaji o hospodářském prostoru členských států, které přijaly jednotnou měnu.

2.   Odstavec 1 se použije za podmínky, že ECB řádně přihlédne k zásadám definovaným v článku 10 nařízení (ES) č. 322/97 a dodrží podmínky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení.

3.   Výměna důvěrných údajů podle definice v článku 13 nařízení (ES) č. 322/97 je mezi členskými státy povolena, pokud je nutná k zajištění kvality údajů o platební bilanci Evropské unie.

Členské státy, které obdrží důvěrné údaje od jiných členských států, zacházejí s těmito informacemi jako s důvěrnými.

Článek 9

Šíření

Komise (Eurostat) rozšiřuje statistiku Společenství vypracovanou podle tohoto nařízení s periodicitou obdobnou té, kterou určuje příloha I.

Článek 10

Přizpůsobení hospodářským a technickým změnám

Opatření nutná k zohlednění hospodářských a technických změn se stanoví postupem podle čl. 11 odst. 2.

Tato opatření se týkají:

a)

aktualizace definic (příloha II);

b)

aktualizace požadavků na údaje, včetně lhůt pro předkládání, jakož i revizí, rozšíření a omezení datových toků (příloha I).

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro platební bilanci (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

4.   ECB se může účastnit schůzí výboru jako pozorovatel.

Článek 12

Zpráva o provádění

Do 28. února 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení.

Zpráva zejména:

a)

zaznamená kvalitu zpracovaných statistik;

b)

vyhodnotí přínos statistik pro Společenství, členské státy a poskytovatele a uživatele statistických informací ze zpracovaných statistik ve vztahu k nákladům na takové statistiky;

c)

určí oblasti možného zlepšení a změn, které jsou na základě získaných výsledků považované za nutné;

d)

přezkoumá činnost výboru a doporučí, zda by měla být znovu určena oblast působnosti prováděcích opatření.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Štrasburku dne 12. ledna 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Úř. věst. C 296, 6.12.2003, s. 5.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2004.

(3)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 191.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 214.

(5)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 13.

(8)  Úř. věst. L 131, 28.5.2003, s. 20.

(9)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(11)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(12)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA I

DATOVÉ TOKY

uvedené v článku 5

1.   Euro ukazatele platební bilance

BOP EUR

Euro ukazatele

Lhůta: t (1) + 2 měsíce

Periodicita: čtvrtletní

První vykazované období: první čtvrtletí roku 2006

 

Kredit

Debet

Saldo

Běžný účet

Mimo EU

Mimo EU

Mimo EU

Služby

Mimo EU

Mimo EU

Mimo EU

2.   Čtvrtletní statistika platební bilance

BOP Q

Čtvrtletní údaje

Lhůta: t + 3 měsíce

Periodicita: čtvrtletní

První vykazované období: první čtvrtletí roku 2006

 

Kredit

Debet

Saldo

I.

Běžný účet

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Zboží

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Doprava

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Cestovní ruch

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby v oblasti spojů

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby v oblasti stavebnictví

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Pojišťovací služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Finanční služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby výpočetní techniky a informační služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Ostatní služby obchodní povahy

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Osobní, kulturní a rekreační služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Vládní služby jinde neuvedené

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Výnosy

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Náhrady zaměstnancům

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Investiční výnosy

 

 

 

 

Přímé investice

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Portfoliové investice

Mimo EU

 

Svět

 

Ostatní investice

Mimo EU

Mimo EU

Mimo EU

 

Běžné převody

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Vládní sektor

Mimo EU

Mimo EU

Mimo EU

 

Ostatní sektory

Mimo EU

Mimo EU

Mimo EU

II.

Kapitálový účet

Mimo EU

Mimo EU

Mimo EU

 

 

Saldo aktiv

Saldo pasiv

Saldo

III.

Finanční účet

 

 

 

 

Přímé investice

 

 

Úroveň 1

 

V zahraničí

 

 

Úroveň 1

 

-

Vlastní kapitál

 

 

Úroveň 1

 

Reinvestované zisky

 

 

Úroveň 1

 

Ostatní kapitál

 

 

Úroveň 1

 

Ve vykazujícím hospodářství

 

 

Úroveň 1

 

Vlastní kapitál

 

 

Úroveň 1

 

Reinvestované zisky

 

 

Úroveň 1

 

Ostatní kapitál

 

 

Úroveň 1

 

Portfoliové investice

Mimo EU

Svět

 

 

Finanční deriváty

 

 

Svět

 

Ostatní investice

Mimo EU

Mimo EU

Mimo EU

3.   Mezinárodní obchod službami

BOP ITS

Mezinárodní obchod službami

Lhůta: t + 9 měsíců

Periodicita: roční

První vykazované období: 2006

 

Kredit

Debet

Saldo

Celkem služby

Úroveň 3

Úroveň 3

Úroveň 3

Doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Námořní doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

-

Osobní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Letecká doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Rozšířená klasifikace ostatní dopravy

 

 

 

Kosmická doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Železniční doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Silniční doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vnitrozemská vodní doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Potrubní přeprava a přenos elektřiny

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní podpůrné a vedlejší dopravní služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Cestovní ruch

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Pracovní cesty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Sezónní a příhraniční pracovníci

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Soukromé cesty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výdaje na zdravotní pobyty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výdaje na vzdělávací pobyty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby v oblasti spojů

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poštovní a kurýrní služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Telekomunikační služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby v oblasti stavebnictví

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Stavební práce v zahraničí

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Stavební práce ve vykazujícím hospodářství

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Pojišťovací služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Životní a penzijní pojištění

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Pojištění zboží

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní přímé pojištění

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Zajištění

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vedlejší služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Finanční služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby výpočetní techniky a informační služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby výpočetní techniky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Informační služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby zpravodajských agentur

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní služby poskytování informací

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Franšízy a obdobná práva

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní autorské a jiné odměny a licenční poplatky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní služby obchodní povahy

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Obchodní operace se zbožím

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní služby související s obchodem

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby operativního leasingu

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Různé obchodní, odborné a technické služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Právní, účetní, manažerské poradenství a styk s veřejností

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Právní služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby v oblasti účetnictví a auditu; daňové poradenství

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poradenství v podnikání a řízení a služby v oblasti styku s veřejností

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Reklama, průzkum trhu a veřejného mínění

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výzkum a vývoj

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Zpracování odpadu a odstraňování znečištění

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Zemědělské, těžební a jiné služby zpracování na místě

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní obchodní služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby mezi spřízněnými podniky jinde neuvedené

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobní, kulturní a rekreační služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Audiovizuální a související služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby v oblasti vzdělávání

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby v oblasti zdravotnictví

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vládní služby jinde neuvedené

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vyslanectví a konzuláty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vojenské útvary a agentury

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Ostatní vládní služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Memo položky

 

 

 

Audiovizuální transakce

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

Poštovní služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

Kurýrní služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

4.   Toky přímých zahraničních investic (PZI)

BOP FDI

Toky přímých investic (2)

Lhůta: t + 9 měsíců

Periodicita: roční

První vykazované období: 2006

A

Geografické členění

 

 

 

 

Položka

Druh údajů

Geografické členění

Členění podle činnosti

 

Přímé investice v zahraničí

 

 

 

510

Vlastní kapitál

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

525

Reinvestované zisky

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

530

Ostatní kapitál

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

505

Přímé investice v zahraničí: celkem

Saldo

Úroveň 3

Nepožaduje se

 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství

 

 

 

560

Vlastní kapitál

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

575

Reinvestované zisky

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

580

Ostatní kapitál

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

555

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: celkem

Saldo

Úroveň 3

Nepožaduje se

 

Výnosy z přímých investic

 

 

 

332

Dividendy

Kredit, debet, saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

333

Reinvestované zisky a nerozdělený zisk poboček

Kredit, debet, saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

334

Výnosy z dluhových závazků

Kredit, debet, saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

330

Výnosy z přímých investic: celkem

Kredit, debet, saldo

Úroveň 3

Nepožaduje se


BOP FDI

Toky přímých investic

Lhůta: t + 21 měsíců

Periodicita: roční

První vykazované období: 2006

A

Geografické členění

 

 

 

 

Položka

Druh údajů

Geografické členění

Členění podle činnosti

 

Přímé investice v zahraničí

 

 

 

510

Vlastní kapitál

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

525

Reinvestované zisky

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

530

Ostatní kapitál

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

505

Přímé investice v zahraničí: celkem

Saldo

Úroveň 3

Nepožaduje se

 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství

 

 

 

560

Vlastní kapitál

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

575

Reinvestované zisky

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

580

Ostatní kapitál

Saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

555

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: celkem

Saldo

Úroveň 3

Nepožaduje se

 

Výnosy z přímých investic

 

 

 

332

Dividendy

Kredit, debet, saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

333

Reinvestované zisky a nerozdělený zisk poboček

Kredit, debet, saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

334

Výnosy z dluhových závazků

Kredit, debet, saldo

Úroveň 2

Nepožaduje se

330

Výnosy z přímých investic: celkem

Kredit, debet, saldo

Úroveň 3

Nepožaduje se

B

Členění podle činnosti

 

 

 

 

Položka

Druh údajů

Geografické členění

Členění podle činnosti

505

Přímé investice v zahraničí: celkem

Saldo

Saldo

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

555

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: celkem

Saldo

Saldo

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

330

Výnosy z přímých investic: celkem

Kredit, debet, saldo

Kredit, debet, saldo

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

5.   Stavy přímých zahraničních investic (PZI)

BOP POS

Stavy přímých investic (3)  (4)

Lhůta: t + 9 měsíců

Periodicita: roční

První vykazované období: 2006

A

Geografické členění

 

 

 

 

Položka

Druh údajů

Geografické členění

Členění podle činnosti

 

Pohledávky z přímých investic

 

 

 

506

Vlastní kapitál a reinvestované zisky

Stav

Úroveň 1

Nepožaduje se

530

Ostatní kapitál

Stav

Úroveň 1

Nepožaduje se

505

Přímé investice v zahraničí: pohledávky celkem, saldo

Stav

Úroveň 2

Nepožaduje se

 

Závazky z přímých investic

 

 

 

556

Vlastní kapitál a reinvestované zisky

Stav

Úroveň 1

Nepožaduje se

580

Ostatní kapitál

Stav

Úroveň 1

Nepožaduje se

555

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: závazky celkem, saldo

Stav

Úroveň 2

Nepožaduje se


BOP POS

Stavy přímých investic (5)

Lhůta: t + 21 měsíců

Periodicita: roční

První vykazované období: 2006

A

Geografické členění

 

 

 

 

Položka

Druh údajů

Geografické členění

Členění podle činnosti

 

Pohledávky z přímých investic

 

 

 

506

Vlastní kapitál a reinvestované zisky

Stav

Úroveň 2

Nepožaduje se

530

Ostatní kapitál

Stav

Úroveň 2

Nepožaduje se

505

Přímé investice v zahraničí: pohledávky celkem, saldo

Stav

Úroveň 3

Nepožaduje se

 

Závazky z přímých investic

 

 

 

556

Vlastní kapitál a reinvestované zisky

Stav

Úroveň 2

Nepožaduje se

580

Ostatní kapitál

Stav

Úroveň 2

Nepožaduje se

555

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: závazky celkem, saldo

Stav

Úroveň 3

Nepožaduje se

B

Členění podle činnosti

 

 

 

 

Položka

Druh údajů

Geografické členění

Členění podle činnosti

505

Přímé investice v zahraničí: pohledávky celkem, saldo

Stav

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

555

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství: závazky celkem, saldo

Stav

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

6.   Úrovně geografického členění

Úroveň 1

Úroveň 2

A1

Svět (všechny subjekty)

A1

Svět (všechny subjekty)

D3

EU-25 (v rámci EU-25)

D3

EU-25 (v rámci EU-25)

U4

Mimo eurozónu

U4

Mimo eurozónu

4A

Orgány Evropské unie

4A

Orgány Evropské unie

D5

Mimo EU-25

D5

Mimo EU-25

 

 

IS

Island

 

 

LI

Lichtenštejnsko

 

 

NO

Norsko

CH

Švýcarsko

CH

Švýcarsko

 

 

BG

Bulharsko

 

 

HR

Chorvatsko

 

 

RO

Rumunsko

 

 

RU

Ruská federace

 

 

TR

Turecko

 

 

EG

Egypt

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigérie

 

 

ZA

Jihoafrická republika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Spojené státy americké

US

Spojené státy americké

 

 

MX

Mexiko

 

 

AR

Argentina

 

 

BR

Brazílie

 

 

CL

Chile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Izrael

 

 

CN

Čína

 

 

HK

Hong Kong

 

 

IN

Indie

 

 

ID

Indonésie

JP

Japonsko

JP

Japonsko

 

 

KR

Jižní Korea

 

 

MY

Malajsie

 

 

PH

Filipíny

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Tchaj-wan

 

 

TH

Thajsko

 

 

AU

Austrálie

 

 

NZ

Nový Zéland

Z8

Mimo EU-25 jinde nezařazené

Z8

Mimo EU-25 jinde nezařazené

C4

Exteritoriální finanční centra (6)

C4

Exteritoriální finanční centra


Úroveň 3

7Z

Mezinárodní organizace kromě orgánů Evropské unie

AD

Andorra

AE

Spojené arabské emiráty

AF

Afghánistán

AG

Antigua a Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albánie

AM

Arménie

AN

Nizozemské Antily

AO

Angola

AQ

Antarktida

AR

Argentina

AS

Americká Samoa

AT

Rakousko

AU

Austrálie

AW

Aruba

AZ

Ázerbajdžán

BA

Bosna a Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladéš

BE

Belgie

BF

Burkina Faso

BG

Bulharsko

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermudy

BN

Brunej Darussalam

BO

Bolívie

BR

Brazílie

BS

Bahamy

BT

Bhután

BV

Bouvetův ostrov

BW

Botswana

BY

Bělorusko

BZ

Belize

CA

Kanada

CC

Kokosové ostrovy

CD

Kongo, demokratická republika

CF

Středoafrická republika

CG

Kongo

CH

Švýcarsko

CI

Pobřeží slonoviny

CK

Cookovy ostrovy

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Čína

CO

Kolumbie

CR

Kostarika

CS

Srbsko a Černá Horaa

CU

Kuba

CV

Kapverdy

CX

Vánoční ostrov

CY

Kypr

CZ

Česká republika

DE

Německo

DJ

Džibutsko

DK

Dánsko

DM

Dominika

DO

Dominikánská republika

DZ

Alžírsko

EC

Ekvádor

EE

Estonsko

EG

Egypt

ER

Eritrea

ES

Španělsko

ET

Etiopie

FI

Finsko

FJ

Fidži

FK

Falklandy

FM

Mikronésie

FO

Faerské ostrovy

FR

Francie

GA

Gabon

GB

Spojené království

GD

Grenada

GE

Gruzie

GG

Guernsey (není oficiální kód země podle ISO 3166-1, výjimečně vyhrazené kódové prvky)

GH

Ghana

GI

Gilbraltar

GL

Grónsko

GM

Gambie

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GR

Řecko

GS

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HM

Heardův ostrov a McDonaldův ostrov

HN

Honduras

HR

Chorvatsko

HT

Haiti

HU

Maďarsko

ID

Indonésie

IE

Irsko

IL

Izrael

IM

Ostrov Man (není oficiální kód země podle ISO 3166-1, výjimečně vyhrazené kódové prvky)

IN

Indie

IO

Britské indickooceánské území

IQ

Irák

IR

Írán

IS

Island

IT

Itálie

JE

Jersey (není oficiální kód země ISO 3166-1, výjimečně vyhrazené kódové prvky)

JM

Jamajka

JO

Jordánsko

JP

Japonsko

KE

Keňa

KG

Kyrgyzstán

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory

KN

Svatý Kryštof a Nevis

KP

Korea, lidově-demokratická republika

KR

Korea, republika (Jižní Korea)

KW

Kuvajt

KY

Kajmanské ostrovy

KZ

Kazachstán

LA

Laos, republika

LB

Libanon

LC

Sv. Lucie

LI

Lichtenštejnsko

LK

Srí Lanka

LR

Libérie

LS

Lesotho

LT

Litva

LU

Lucembursko

LV

Lotyšsko

LY

Libye

MA

Maroko

MD

Moldavsko

MG

Madagaskar

MH

Marshallovy ostrovy

MK (7)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongolsko

MO

Macao

MP

Severní Mariany

MQ

Martinik

MR

Mauretánie

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauricius

MV

Maledivy

MW

Malawi

MX

Mexiko

MY

Malajsie

MZ

Mosambik

NA

Namibie

NC

Nová Kaledonie

NE

Niger

NF

Norfolk

NG

Nigérie

NI

Nikaragua

NL

Nizozemsko

NO

Norsko

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nový Zéland

OM

Omán

PA

Panama

PE

Peru

PF

Francouzská Polynésie

PG

Papua Nová Guinea

PH

Filipíny

PK

Pákistán

PL

Polsko

PN

Pitcairn

PR

Portoriko

PS

Okupované palestinské území

PT

Portugalsko

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Katar

RO

Rumunsko

RU

Ruská federace

RW

Rwanda

SA

Saudská Arábie

SB

Šalamounovy ostrovy

SC

Seychely

SD

Súdán

SE

Švédsko

SG

Singapur

SH

Sv. Helena

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somálsko

SR

Surinam

ST

Sv. Tomáš a Princův ostrov

SV

Salvádor

SY

Sýrie

SZ

Svazijsko

TC

Turks a Caicos

TD

Čad

TG

Togo

TH

Thajsko

TJ

Tádžikistán

TK

Tokelau

TL

VýchodníTimor

TM

Turkmenistán

TN

Tunisko

TO

Tonga

TR

Turecko

TT

Trinidad a Tobago

TV

Tuvalu

TW

Tchaj-wan, provincie Číny

TZ

Tanzaánie

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UM

Menší odlehlé ostrovy USA

US

Spojené státy americké

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistán

VA

Svatý stolec, městský stát Vatikán

VC

Sv. Vincenc a Grenadiny

VE

Venezuela

VG

Britské Panenské ostrovy

VI

Americké Panenské ostrovy

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis a Futuna

WS

Samoa

YE

Jemen

YT

Mayotte

ZA

Jihoafrická republika

ZM

Zambie

ZW

Zimbabwe

7.   Úrovně členění podle činnosti

Úroveň 1

Úroveň 2

 

 

NACE rev. 1

 

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Sekce A, B

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

Sekce C

 

Z toho:

 

 

Těžba ropy a zemního plynu

Oddíl 11

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Sekce D

 

Výroba potravinářských výrobků

Subsekce DA

 

Výroba textilií a oděvních výrobků

Subsekce DB

 

Zpracování dřeva, vydavatelství a tisk

Subsekce DD a DE

 

Celkem textil a dřevo

 

 

Rafinérské zpracování ropy a jiné zpracování

Oddíl 23

 

Výroba chemických látek a chemických výrobků

Oddíl 24

 

Výroba pryžových a plastových výrobků

Divize 25

Ropné, chemické, pryžové a plastové výrobky

Celkem ropné, chemické, pryžové a plastové výrobky

 

 

Výroba hutních a kovodělných výrobků

Subsekce DJ

 

Výroba strojů a zařízení

Oddíl 29

 

Celkem kovové výrobky, stroje a zařízení

 

 

Výroba kancelářských strojů a počítačů

Oddíl 30

 

Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

Oddíl 32

Kancelářské stroje, počítače, rádiová, televizní a spojová zařízení

Celkem kancelářské stroje, počítače, rádiová, televizní a spojová zařízení

 

 

Výroba motorových vozidel

Oddíl 34

 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Oddíl 35

Vozidla, ostatní dopravní prostředky

Celkem vozidla a ostatní dopravní prostředky

 

 

Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený

 

ELEKTŘINA, PLYN A VODA

VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY

Sekce E

STAVEBNICTVÍ

STAVEBNICTVÍ

Sekce F

CELKEM SLUŽBY

CELKEM SLUŽBY

 

OBCHOD A OPRAVY

OBCHOD A OPRAVY

Sekce G

 

Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej pohonných hmot

Oddíl 50

 

Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)

Oddíl 51

 

Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Oddíl 52

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Sekce H

DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE

DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE

Sekce I

 

Doprava a skladování

Oddíl 60, 61, 62, 63

 

Pozemní a potrubní doprava

Oddíl 60

 

Vodní doprava

Oddíl 61

 

Letecká doprava

Oddíl 62

 

Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur

Oddíl 63

 

Spoje

Oddíl 64

 

Poštovní a kurýrní činnosti

Skupina 641

 

Telekomunikace

Skupina 642

FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Sekce J

 

Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Oddíl 65

 

Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

Oddíl 66

 

Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Oddíl 67

 

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Sekce K, Oddíl 70

 

PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Sekce K, Oddíl 71

ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY

ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Sekce K, Oddíl 72

VÝZKUM A VÝVOJ

VÝZKUM A VÝVOJ

Sekce K, Oddíl 73

OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Sekce K, Oddíl 74

 

Právní a účetní činnosti, průzkum trhu, poradenství

Skupina 741

 

Právní činnosti

Třída 7411

 

Účetní a auditorské činnosti a jejich revize; daňové poradenství

Třída 7412

 

Průzkum trhu a veřejného mínění

Třída 7413

 

Poradenství v oblasti podnikání a řízení

Třída 7414, 7415

 

Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby

Skupina 742

 

Reklamní činnosti

Skupina 744

 

Ostatní podnikatelské činnosti jinde neuvedené

Skupina 743, 745, 746, 747, 748

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce M

 

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Sekce N

 

SLUŽBY ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ

Sekce O, Oddíl 90

 

ČINNOSTI ODBOROVÝCH, PROFESNÍCH A PODOBNÝCH ORGANIZACÍ JINDE NEUVEDENÉ

Sekce O, Oddíl 91

REKREACE, KULTURA A SPORT

REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI

Sekce O, Oddíl 92

 

Film, rozhlas, televize, jiné umělecké a zábavní činnosti

Skupina 921, 922, 923

 

Činnosti zpravodajských a tiskových kanceláří a agentur

Skupina 924

 

Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jiných kulturních zařízení

Skupina 925

 

Sportovní a ostatní rekreační činnosti

Skupina 926, 927

 

OSTATNÍ ČINNOSTI V OBLASTI SLUŽEB

Sekce O, Oddíl 93

 

Nezařazeno

 


(1)  t = vykazované období (rok nebo čtvrtletí).

(2)  Pouze geografické členění.

(3)  Pouze geografické členění.

(4)  Stavy přímých zahraničních investic k 31.12.2005 budou předány v září 2007 podle stávajících neformálních dohod.

(5)  Revidované údaje o stavech přímých zahraničních investic k 31.12.2005 budou předány v září 2008 podle tohoto nařízení.

(6)  Pouze pro přímé zahraniční investice.

(7)  „Prozatímní kód, který neovlivňuje konečné označení země, jež bude přiděleno po uzavření jednání, která v současné době probíhají v Organizaci spojených národů“


PŘÍLOHA II

DEFINICE

uvedené v článku 10

ZBOŽÍ (KÓD 100)

Složka běžného účtu platební bilance uváděná jako zboží zahrnuje movité věci, u kterých dochází ke změně vlastnictví (mezi rezidenty a nerezidenty). Toto zboží by mělo být oceněno tržní hodnotou podle FOB. K výjimkám z pravidla změny vlastnictví (transakce s těmito položkami se zahrnují pod zboží) patří: zboží na finanční leasing, zboží přepravované mezi mateřským podnikem a pobočkou a určitá zboží ke zpracování. Obchod zbožím uvnitř EU: partnerská země by měla být definována podle zásady země odeslání. Zahrnuje: obchodní zboží, zboží ke zpracování, opravy zboží, zboží pořízené v přístavech dopravci a neměnové zlato.

SLUŽBY (KÓD 200)

Doprava (kód 205)

Zahrnuje všechny dopravní služby, které provádějí rezidenti jednoho hospodářství pro rezidenty jiného hospodářství a které zahrnují přepravu osob, pohyb zboží (nákladní doprava), pronájmy (chartery) dopravních prostředků s posádkou a související podpůrné a vedlejší služby.

Námořní doprava (kód 206)

Zahrnuje všechny námořní dopravní služby. Vyžaduje se toto členění: Osobní námořní doprava (kód 207), Nákladní námořní doprava (kód 208) a Ostatní námořní doprava (kód 209).

Letecká doprava (kód 210)

Zahrnuje všechny letecké dopravní služby. Vyžaduje se toto členění: Osobní letecká doprava (kód 211), Nákladní letecká doprava (kód 212) a Ostatní letecká doprava (kód 213).

Ostatní doprava (kód 214)

Zahrnuje všechny dopravní služby neprováděné na moři či ve vzduchu. Vyžaduje se toto členění: Osobní ostatní doprava (kód 215), Nákladní ostatní doprava (kód 216) a Ostatní ostatní doprava (kód 217).

Pro Ostatní dopravu (kód 214) se požaduje toto rozšířené členění:

Kosmická doprava (kód 218)

Zahrnuje vypouštění satelitů podniky pro vlastníky satelitů (například telekomunikační podniky) a jiné operace prováděné provozovateli kosmického zařízení, například doprava zboží a osob za účelem vědeckých pokusů. Rovněž je zahrnuta kosmická osobní doprava a výdaje, hospodářství spojené s účastí jeho rezidentů na cestách kosmických dopravních prostředků jiného hospodářství.

Železniční doprava (kód 219)

Zahrnuje železniční dopravu. Požaduje se další členění na Osobní železniční dopravu (kód 220), Nákladní železniční dopravu (kód 221) a Ostatní železniční dopravu (kód 222).

Silniční doprava (kód 223)

Zahrnuje dopravu nákladními automobily, těžkými nákladními vozidly, autobusy a autokary. Požaduje se další členění na Osobní silniční dopravu (kód 224), Nákladní silniční dopravu (kód 225) a Ostatní silniční dopravu (kód 226).

Vnitrozemská vodní doprava (kód 227)

Týká se mezinárodní přepravy na řekách, kanálech a jezerech. Zahrnuty jsou vodní cesty uvnitř jedné země i ty, o které se dělí dvě či více zemí. Požaduje se další členění na Osobní vnitrozemskou vodní dopravu (kód 228), Nákladní vnitrozemskou vodní dopravu (kód 229) a Ostatní vnitrozemskou vodní dopravu (kód 230).

Potrubní přeprava a přenos elektřiny (kód 231)

Zahrnuje mezinárodní potrubní dopravu zboží. Zahrnuty jsou i poplatky za přenos elektřiny, pokud je oddělen od procesu výroby a distribuce. Dodávky elektřiny samotné jsou vyloučeny, stejně jako dodávky ropy a souvisejících produktů, vody a jiného zboží dodávaného potrubím. Vyloučeny jsou rovněž distribuční služby pro rozvod elektřiny, vody, plynu a ostatních ropných produktů (zahrnuty v položkách Ostatní služby obchodní povahy (kód 284)).

Ostatní podpůrné a vedlejší dopravní služby (kód 232)

Ostatní podpůrné a vedlejší dopravní služby zahrnují všechny ostatní dopravní služby, které nelze zařadit do žádné z výše popsaných složek dopravních služeb.

Cestovní ruch (kód 236)

Cestovní ruch zahrnuje především zboží a služby, které z hospodářství získávají cestující osoby během návštěv tohoto hospodářství kratších než jeden rok. Zboží a služby jsou nakupovány cestující osobou nebo jejím jménem nebo poskytovány bez protiplnění (tzn. poskytované darem) cestující osobě k použití nebo dalšímu poskytnutí. Vyloučena je přeprava cestujících osob v rámci hospodářství, které navštěvují, pokud tuto přepravu zajišťují dopravci, kteří nejsou rezidenty daného navštíveného hospodářství, i mezinárodní přeprava cestujících osob, obě tyto přepravy jsou zahrnuty do osobních dopravních služeb. Vyloučeno je rovněž zboží nakoupené cestující osobou k dalšímu prodeji ve vlastním hospodářství cestující osoby nebo v jakémkoli jiném hospodářství. Cestovní ruch se dělí na dvě dílčí složky: Pracovní cesty (kód 237) a Soukromé cesty (kód 240).

Pracovní cesty (kód 237)

Pracovní cesty zahrnují pořízení zboží a služeb osobami na služební cestě. Rovněž zahrnují pořízení zboží a služeb pro osobní potřebu sezónními, příhraničními a ostatními pracovníky, kteří nejsou rezidenty v hospodářství, ve kterém jsou zaměstnáni a jejichž zaměstnavatel rezidentem tohoto hospodářství je. Obchodní cesty se dále dělí na Sezónní a příhraniční pracovníky (kód 238) a Ostatní pracovní cesty (kód 239).

Sezónní a příhraniční pracovníci (kód 238)

Zahrnují pořízení zboží a služeb pro osobní potřebu sezónními, příhraničními a ostatními pracovníky, kteří nejsou rezidenty v hospodářství, ve kterém jsou zaměstnáni a jejichž zaměstnavatel rezidentem tohoto hospodářství je.

Ostatní pracovní cesty (kód 239)

Položka zahrnuje všechny Pracovní cesty (kód 237) nezahrnuté v Sezónních a příhraničních pracovnících (kód 238).

Soukromé cesty (kód 240)

Soukromé cesty zahrnují zboží a služby pořízené osobami, které do zahraničí cestují za jiným než služebním účelem, například na dovolenou, za rekreační a kulturní činností, na návštěvu přátel a příbuzných, na poutní cesty a za vzdělávacími a zdravotními účely. Soukromé cesty (kód 240) se dělí do tří složek: Výdaje na zdravotní pobyty (kód 241), Výdaje na vzdělávací pobyty (kód 242) a Ostatní soukromé cesty (kód 243).

Výdaje na zdravotní pobyty (kód 241)

Definovány jako celkové výdaje cestujících osob z léčebných důvodů.

Výdaje na vzdělávací pobyty (kód 242)

Definovány jako celkové výdaje studentů.

Ostatní soukromé cesty (kód 243)

Zahrnují všechny Soukromé cesty (kód 240) nezahrnuté ve Výdajích na zdravotní pobyt (kód 241) nebo Výdajích na vzdělávací pobyty (kód 242).

Ostatní služby (kód 981)

Všechny Služby (kód 200) nezahrnuté v Dopravě (kód 205) nebo Cestovním ruchu (kód 236).

Služby v oblasti spojů (kód 245)

Obsahují Poštovní a kurýrní služby (kód 246) a Telekomunikační služby (kód 247).

Poštovní a kurýrní služby (kód 246)

Obsahují Poštovní služby (kód 958) a Kurýrní služby (kód 959).

Poštovní služby (kód 958)

Zahrnují služby poste restante, telegramy a přepážkové poštovní služby, například prodej známek, peněžní poukázky atd. Poštovní služby jsou často, nikoli však výhradně, poskytovány státními poštovními správami. Poštovní služby se řídí mezinárodními dohodami a toky mezi subjekty v různých hospodářstvích by měly být obratově zaznamenávány.

Kurýrní služby (kód 959)

Kurýrní služby se zaměřují na expresní dodávky do domu. Kurýři mohou k poskytování těchto služeb využívat vlastní, soukromou nebo veřejnou dopravu. Zahrnuty jsou expresní doručovací služby, ke kterým může například patřit vyzvednutí na požádání nebo časově určené doručování.

Telekomunikační služby (kód 247)

Obsahují přenos zvukových, obrazových či jiných informací telefonem, telexem, telegramem, rádiovým a televizním kabelem a vysíláním, pomocí satelitu, elektronickou poštou, faxem atd., včetně služeb obchodních sítí, telekonferenčních a podpůrných služeb. Nezahrnují hodnotu přenášených informací. Zahrnuty jsou rovněž služby mobilních telefonů, základní služby internetu a služby on-line přístupu včetně poskytování přístupu na internet.

Služby v oblasti stavebnictví (kód 249)

Obsahují Stavební práce v zahraničí (kód 250) a Stavební práce ve vykazujícím hospodářství (kód 251).

Stavební práce v zahraničí (kód 250)

Obsahují stavební služby poskytované nerezidentům podniky rezidentními ve vykazujícím hospodářství (Kredit) a zboží a služby nakupované těmito podniky v hostitelském hospodářství (Debet).

Stavební práce ve vykazujícím hospodářství (kód 251)

Obsahují stavební služby poskytované rezidentům vykazujícího hospodářství nerezidentními stavebními podniky (Debet) a zboží a služby nakupované ve vykazujícím hospodářství těmito nerezidentními podniky (Kredit).

Pojišťovací služby (kód 253)

Zahrnuje poskytování různých druhů pojištění nerezidentům ze strany rezidentních pojišťoven a naopak. Tyto služby jsou odhadovány nebo ohodnocovány spíše výší poplatků za služby, které jsou zahrnuty do celkového pojistného plnění, nežli celkovou hodnotou pojistného plnění. Patří sem Životní a penzijní pojištění (kód 254), Pojištění zboží (kód 255), Ostatní přímé pojištění (kód 256), Zajištění (kód 257) a Vedlejší služby (kód 258).

Životní a penzijní pojištění (kód 254)

Pojištěnci životního pojištění provádějí se ziskem či bez zisku pravidelné platby pojistiteli (může se jednat pouze o jedinou platbu), za což pojistitel zaručuje, že pojištěnci vyplatí k určitému datu nebo v případě úmrtí pojištěnce, pokud k němu dojde dříve, sjednanou minimální částku nebo rentu. Rizikové životní pojištění, při kterém je plnění poskytnuto pouze v případě úmrtí, ale za žádných jiných okolností, je formou přímého pojištění a je z této položky vyloučeno a zahrnuto do Ostatního přímého pojištění (kód 256).

Penzijní fondy jsou samostatné fondy zřízené za účelem zajištění příjmu v důchodu u specifických skupin zaměstnanců. Organizují a řídí je soukromí nebo státní zaměstnavatelé nebo společně zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci. Jsou financovány z příspěvků od zaměstnavatele nebo zaměstnanců a z investičních příjmů z aktiv fondu; fondy rovněž provádějí finanční transakce na svůj vlastní účet. Nezahrnují programy sociálního pojištění organizované pro velké části společnosti, které stanovuje, kontroluje či hradí vláda. Jsou zahrnuty i služby správy penzijního fondu. V případě penzijních fondů je „pojistné“ obecně popisováno jako „příspěvky“, zatímco „nároky“ jsou obecně popisovány jako „dávky“.

Pojištění zboží (kód 255)

Služby dopravního pojištění se týkají pojištění vyváženého nebo dováženého zboží na základě výpočtu podle FOB hodnoty zboží a dopravy zboží.

Ostatní přímé pojištění (kód 256)

Ostatní přímé pojištění zahrnuje všechny ostatní formy neživotního pojištění. Obsahuje rizikové životní pojištění, úrazové a zdravotní pojištění (pokud není poskytováno v rámci státního programu sociálního zabezpečení), námořní, letecké a jiné dopravní pojištění, pojištění proti požáru a jinému poškození majetku; pojištění finanční ztráty, pojištění odpovědnosti a jiné pojištění jako cestovní pojištění a pojištění související s půjčkami a úvěrovými kartami.

Zajištění (kód 257)

Zajištění je proces dalšího smluvního krytí pojistného rizika, často smlouvou se specializovanými poskytovateli, výměnou za poměrný podíl na příjmu z pojistného. Zajišťovací vztahy se mohou týkat balíčků obsahujících několik druhů rizik.

Vedlejší služby (kód 258)

Obsahuje transakce, které jsou úzce spojeny s činností pojišťoven a penzijních fondů. Zahrnuty jsou odměny zástupců, služby pojišťovacích makléřů a zástupců, pojišťovací a penzijní poradenské služby, odhadní a likvidační služby, služby pojistných matematiků, služby krizového řízení a regulatorní a monitorovací služby pro odškodnění a náhrady.

Finanční služby (kód 260)

Finanční služby zahrnují finanční zprostředkování a vedlejší služby, vyjma služeb životních pojišťoven a penzijních fondů (které jsou zahrnuty do životního a penzijního pojištění) a jiných pojišťovacích služeb, které se uskutečňují mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto služby mohou poskytovat banky, burzy, faktoringové podniky, podniky kreditních karet a jiné podniky. Zahrnuty jsou služby poskytované v souvislosti s použitím finančních nástrojů, jakož i ostatní služby, které se týkají finanční činnosti, například poradenství, správa a řízení aktiv.

Služby výpočetní techniky a informační služby (kód 262)

Obsahují Služby výpočetní techniky (kód 263) a Informační služby (kód 264).

Služby výpočetní techniky (kód 263)

Obsahují služby týkající se hardwaru a softwaru a služby zpracování údajů. Zahrnuty jsou hardwarové a softwarové poradenství a zaváděcí služby, údržba a opravy počítačů a periferních zařízení, služby obnovy při haváriích, poskytování poradenství a pomoci ve věcech týkajících se správy počítačových zdrojů; analýza, navrhování a programování systémů připravených k použití (včetně vývoje a navrhování webových stránek) a technické poradenství ohledně softwaru, vývoj, výroba, dodávky a dokumentace individuálně přizpůsobeného softwaru, včetně operačních systémů vyrobených na objednávku pro určitého uživatele, údržba systémů a jiné podpůrné služby, například školení poskytované v rámci poradenství, služby zpracování údajů, například zadávání údajů, tabelace a zpracování na principu sdílení času, služby pro umístění webové stránky (tj. poskytování prostoru serveru na internetu pro umístění webových stránek klientů) a správa počítačového vybavení.

Informační služby (kód 264)

Obsahují Služby zpravodajských agentur (kód 889) a Ostatní služby poskytování informací (kód 890).

Služby zpravodajských agentur (kód 889)

Služby zpravodajských agentur zahrnují zajišťování zpráv, fotografií a článků pro sdělovací prostředky.

Ostatní služby poskytování informací (kód 890)

Zahrnují databázové služby – koncepce databáze, uchování údajů a šíření údajů a databází (včetně adresářů a seznamů adres) – prostřednictvím on-line, magnetických, optických nebo tištěných médií a webových vyhledávacích portálů (vyhledávací služby, které najdou internetové adresy pro klienty, kteří zadají dotaz v podobě klíčového slova). Zahrnuto je přímé, nehromadné předplatné novin a periodik k dodávce poštou, elektronickým přenosem či jiným způsobem.

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky (kód 266)

Obsahují Franšízy a obdobná práva (kód 891) a Ostatní Autorské a jiné odměny a licenční poplatky (kód 892).

Franšízy a obdobná práva (kód 891)

Obsahují mezinárodní platby franšízových poplatků a poplatky za používání ochranných známek.

Ostatní autorské a jiné odměny a licenční poplatky (kód 892)

Zahrnují mezinárodní platby a příjmy za oprávněné použití nehmotného, nevyrobeného a nefinančního majetku a vlastnických práv (například patentů, autorských práv a průmyslových postupů a vzorů) a použití vyrobených originálů nebo prototypů v rámci licenčních smluv (například rukopisů, počítačových programů a kinematografických děl a zvukových záznamů).

Ostatní služby obchodní povahy (kód 268)

Obsahují Obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem (kód 269), Služby operativního leasingu (kód 272) a Různé obchodní, odborné a technické služby (kód 273).

Obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem (kód 269)

Obsahují Obchodní operace se zbožím (kód 270) a Ostatní služby související s obchodem (kód 271).

Obchodní operace se zbožím (kód 270)

Obchodní operace se zbožím jsou definovány jako nákup zboží rezidentem vykazujícího hospodářství od nerezidenta a následný prodej zboží jinému nerezidentovi, přičemž v průběhu procesu zboží nevstoupí do vykazujícího hospodářství nebo je neopustí.

Ostatní služby související s obchodem (kód 271)

Zahrnují odměny za transakce se zbožím a službami mezi a) rezidentními obchodníky, komoditními makléři, zprostředkovateli a obchodními zástupci a b) nerezidenty.

Služby operativního leasingu (kód 272)

Zahrnují rezidentní/nerezidentní leasing (pronájem) a charterový pronájem (bez provozovatelů) lodí, letadel a dopravního zařízení, například železničních vozů, kontejnerů a vrtných zařízení, bez posádky.

Různé obchodní, odborné a technické služby (kód 273)

Obsahují Právní, účetní, manažerské poradenství a styk s veřejností (kód 274), Reklamu, průzkum trhu a veřejného mínění (kód 278), Výzkum a vývoj (kód 279), Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby (kód 280), Služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě (kód 281), Ostatní obchodní služby (kód 284) a Služby mezi spřízněnými podniky jinde neuvedené (kód 285).

Právní, účetní, manažerské poradenství a styk s veřejností (kód 274)

Obsahují Právní služby (kód 275), Služby v oblasti účetnictví a auditu, daňové poradenství (kód 276) a Poradenství v podnikání a řízení a služby v oblasti styku s veřejností (kód 277).

Právní služby (kód 275)

Zahrnují služby právní pomoci a zastoupení v jakýchkoli právních a soudních řízeních, služby vypracování právní dokumentace a sepisování listin, poradenství ve věci ověřování a úschovy veřejných listin a služby rozhodce a smírčího soudce.

Služby v oblasti účetnictví a auditu; daňové poradenství (kód 276)

Zahrnují zaznamenávání obchodních transakcí pro podniky a jiné subjekty, služby přezkoumání účetních záznamů a účetních závěrek, plánování a poradenství v daňové oblasti u podnikatelů a přípravu daňových dokladů.

Poradenství v podnikání a řízení a služby v oblasti styku s veřejností (kód 277)

Zahrnují poradenské, pomocné a provozní asistenční služby poskytované podnikům pro podnikatelskou politiku a strategii a celkové plánování, strukturování a řízení organizace. Patří sem manažerské audity, řízení trhu, lidské zdroje, řízení výroby a poradenství pro řízení projektů a poradenské, pomocné a provozní služby týkající se zlepšování postavení klientů a jejich vztahů s institucemi a veřejností.

Reklama, průzkum trhu a veřejného mínění (kód 278)

Služby poskytované mezi rezidenty a nerezidenty. Zahrnují navrhování, tvorbu a prodej reklamy reklamními agenturami, umisťování reklamy v médiích včetně nákupu a prodeje reklamního prostoru, výstavní služby poskytované ze strany obchodních veletrhů, podporu produktů v zahraničí, průzkum trhu, telemarketing a průzkum veřejného mínění ohledně různých otázek.

Výzkum a vývoj (kód 279)

Zahrnuje ty služby které jsou poskytované mezi rezidenty a nerezidenty a spojeny se základním výzkumem, aplikovaným výzkumem a pokusným vývojem nových výrobků a procesů.

Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby (kód 280)

Zahrnují transakce mezi rezidenty a nerezidenty týkající se architektonického návrhu městských a jiných rozvojových projektů, plánování, projektové návrhy a dozor nad projekty přehrad, mostů, letišť, projektů na klíč atd., geodetické práce, kartografii, zkoušky a certifikaci výrobků a technické kontrolní služby.

Služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě (kód 281)

Obsahují Zpracování odpadu a odstraňování znečištění (kód 282) a Jiné služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě (kód 283).

Zpracování odpadu a odstraňování znečištění (kód 282)

Zahrnuje zpracování radioaktivního a jiného odpadu, odstraňování kontaminované zeminy, odstraňování znečištění včetně ropných úniků, obnovu oblastí zasažených těžbou a dekontaminační a sanační služby. Obsaženy jsou rovněž všechny ostatní služby, které se týkají vyčištění nebo obnovy životního prostředí.

Jiné služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě (kód 283)

Obsahují:

a)

zemědělské služby související se zemědělstvím, například poskytování zemědělských strojů s obsluhou, sklizeň, ošetřování plodin, boj proti škůdcům, krmení zvířat, péče o zvířata a chov zvířat. Tato položka rovněž zahrnuje služby týkající se lovu, chytání zvěře, lesnictví a těžby dřeva a rybolovu;

b)

těžební služby poskytované při těžbě ropy a plynu, včetně vrtání, stavby vrtných věží, oprav a demontáže a cementování pláště ropných a plynových vrtů. Tato položka rovněž zahrnuje služby související s průzkumem a těžbou nerostů, jakož i těžební inženýrství a geologické průzkumy;

c)

ostatní služby zpracování na místě, které zahrnují zpracování na místě nebo práci na zboží, které bylo dovezeno bez změny vlastnictví, zpracováno, ale ne zpětně vyvezeno do země, ze které bylo odesláno (ale namísto toho prodáno v hospodářství, kde došlo ke zpracování, nebo prodáno do třetího hospodářství) či naopak.

Ostatní obchodní služby (kód 284)

Zahrnují služby spočívající v transakcích mezi rezidenty a nerezidenty, například zprostředkování zaměstnání, bezpečnostní a vyšetřovací služby, překlady a tlumočení, fotografické služby, úklid budov, služby podnikům v oblasti nemovitostí a veškeré další podnikatelské služby, které nelze zařadit do výše uvedených služeb obchodní povahy.

Služby mezi spřízněnými podniky jinde neuvedené (kód 285)

Jedná se o zbytkovou kategorii. Zahrnuje platby mezi spřízněnými podniky za služby, které nelze specificky zařadit do jiné položky. Obsahuje platby z poboček, dceřiných a přidružených společností jejich mateřským podnikům nebo jiným spřízněným podnikům, představující příspěvky na všeobecné náklady na řízení poboček, dceřiných a přidružených společností (na plánování, organizaci a kontrolu) a rovněž náhrady nákladů hrazených přímo mateřskými podniky. Zahrnuty jsou rovněž transakce mezi mateřskými podniky a jejich pobočkami, dceřinými a přidruženými společnostmi na krytí režijních nákladů.

Osobní, kulturní a rekreační služby (kód 287)

Obsahují Audiovizuální a související služby (kód 288) a Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby (kód 289).

Audiovizuální a související služby (kód 288)

Obsahují služby a související poplatky týkající se výroby filmů (na filmovém pásu nebo videokazetách) rozhlasových a televizních programů (živých nebo ze záznamu) a hudebních nahrávek. Zahrnuty jsou příjmy nebo platby za pronájem, odměny, které obdrží rezidentní herci nebo producenti za produkce v zahraničí (nebo nerezidenti za práci provedenou ve vykazujícím hospodářství), odměny za distribuční práva prodaná médiím na omezený počet uvedení ve specifických oblastech, a přístup ke kódovaným televizním kanálům (například kabelovým službám). Zahrnuty jsou i odměny herců, režisérů a producentů, kteří se podílejí na divadelních a hudebních produkcích, sportovních akcích, cirkusových představeních a podobných akcích a odměny za distribuční práva (pro televizi, rozhlas a film) za tyto činnosti.

Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby (kód 289)

Obsahují Služby v oblasti vzdělávání (kód 895), Služby v oblasti zdravotnictví (kód 896) a Ostatní v ostatních osobních, kulturních a rekreačních službách (kód 897) jinde neuvedené.

Služby v oblasti vzdělávání (kód 895)

Obsahují služby poskytované mezi rezidenty a nerezidenty týkající se vzdělávání, například korespondenčních kurzů a vzdělávání pomocí televize nebo internetu i výuky pomocí učitelů, poskytujících služby přímo v hostitelských hospodářstvích.

Služby v oblasti zdravotnictví (kód 896)

Obsahují služby, které jsou poskytované lékaři, zdravotními sestrami a pomocným zdravotnickým a obdobným personálem, jakož i laboratorní a obdobné služby, dálkově či na místě. Vyloučeny jsou veškeré výdaje cestujících osob na vzdělávání a zdravotní péči (zahrnuto v cestovním ruchu).

Ostatní v ostatních osobních, kulturních a rekreačních službách (kód 897)

Jedná se o zbytkovou kategorii zahrnující Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby (kód 289) nezahrnuté v položkách Služby v oblasti vzdělávání (kód 895) a Služby v oblasti zdravotnictví (kód 896).

Vládní služby jinde neuvedené (kód 291)

Jedná se o zbytkovou kategorii zahrnující vládní transakce (včetně transakcí mezinárodních organizací) neobsažené v jiných položkách podle Rozšířené klasifikace statistiky platební bilance (EBOPS) definovaných výše. Zahrnuty jsou všechny transakce (zbožím i službami) vyslanectví, konzulátů, vojenských útvarů a obranných agentur s rezidenty hospodářství, ve kterých jsou vyslanectví, konzuláty, vojenské útvary a obranné agentury umístěny a všechny transakce s jinými hospodářstvími. Vyloučeny jsou transakce s rezidenty domovských hospodářství, kteří jsou zastoupeni vyslanectvími, konzuláty, vojenskými útvary a obrannými agenturami, a transakce při zásobování a poštovním styku těchto vyslanectví a konzulátů.

Vyžaduje se členění této položky na služby prováděné Vyslanectvími a konzuláty (kód 292), Služby prováděné vojenskými útvary a agenturami (kód 293) a Ostatní vládní služby (kód 294).

VÝNOSY (KÓD 300)

Výnosy zahrnují dva druhy transakcí mezi rezidenty a nerezidenty: i) transakce zahrnující náhrady zaměstnancům, vyplácené nerezidentním pracovníkům (např. příhraničním, sezónním a jiným krátkodobým pracovníkům), a ii) transakce zahrnující příjmy a platby investičních výnosů ze zahraničních finančních aktiv a pasiv.

Náhrady zaměstnancům (kód 310)

Náhrady zaměstnancům zahrnují mzdy, platy a jiné odměny v hotovosti či v naturáliích, které získají fyzické osoby – v jiných hospodářstvích, než ve kterých jsou rezidenty – za práci prováděnou pro (a placenou) rezidenty těchto hospodářství. Zahrnuty jsou příspěvky, které zaměstnavatelé platí jménem zaměstnanců do programů sociálního zabezpečení nebo na soukromé pojištění či penzijní fondy (fondové a nefondové) pro zajištění dávek pro zaměstnance.

Investiční výnosy (kód 320)

Investiční výnosy jsou příjmy odvozené od vlastnictví zahraničních finančních aktiv a splatné rezidenty jednoho hospodářství rezidentům hospodářství jiného. Investiční výnosy zahrnují úroky, dividendy, převody zisků poboček a podíly přímých investorů na nerozděleném zisku z přímých investic. Investiční výnosy by měly být členěny na výnosy z přímých, portfoliových a jiných investic.

Výnosy z přímých investic (kód 330)

Výnosy z přímých investic, jmenovitě výnosy z vlastního kapitálu a výnosy z dluhových závazků, zahrnují výnosy přímého investora, který je rezidentem jednoho hospodářství z vlastnictví přímé investice v jiném hospodářství. Výnosy z přímých investic se uvádějí v saldo vyjádření pro přímé investice v zahraničí a ve vykazujícím hospodářství (tj. v obou případech se vykazují obdržené výnosy z vlastního kapitálu a výnosy z dluhových závazků s odečtením placených výnosů z vlastního kapitálu a výnosů z dluhových závazků). Výnosy z vlastního kapitálu se dále dělí na i) rozdělený zisk (dividendy a rozdělený zisk poboček) a ii) reinvestované zisky a nerozdělené zisky poboček. Výnosy z dluhových závazků se skládají ze splatných úroků – z půjček mezi podniky – ve prospěch/od přímých investorů od/ve prospěch přidružených podniků v zahraničí. Výnosy z prioritních akcií bez účasti na zisku jsou považovány za úroky spíše než za výnosy v podobě dividend a jsou zahrnuty do výnosů z dluhových závazků.

Dividendy a rozdělené zisky poboček (kód 332)

Dividendy včetně dividend vyplácených v akciích jsou rozdělením zisku alokovaným do akcií a jiných forem účasti na vlastním kapitálu registrovaných soukromých podniků, družstev a veřejných korporací. Rozdělený zisk může mít podobu dividend z kmenových nebo prioritních akcií ve vlastnictví přímých investorů v přidružených podnicích v zahraničí nebo naopak.

Reinvestované zisky a nerozdělené zisky poboček (kód 333)

Reinvestované zisky se skládají z podílu přímých investorů – v poměru k držbě vlastního kapitálu – na i) zisku, který zahraniční dceřiné společnosti a přidružené podniky nerozdělují jako dividendy, a ii) zisku, který pobočky a jiné neregistrované podniky nevyplácejí přímým investorům. (Pokud tato část zisku není určena, považují se všechny zisky poboček za rozdělené.)

Výnosy z dluhových závazků (kód 334)

Výnosy z dluhových závazků se skládají ze splatných úroků – z půjček mezi podniky – ve prospěch/od přímých investorů od/ve prospěch přidružených podniků v zahraničí. Výnosy z prioritních akcií bez účasti na zisku jsou považovány za úroky spíše než výnosy v podobě dividend a jsou zahrnuty do výnosů z dluhových závazků.

Vlastní kapitál a reinvestované zisky v zahraničí (kód 506)

Vlastní kapitál zahrnuje vlastní kapitál v pobočkách, všechny akcie (s hlasovacím právem i bez něj) v dceřiných a spřízněných společnostech (kromě prioritních akcií bez účasti na zisku, považovaných za dluhové cenné papíry a zařazených do ostatního přímého investičního kapitálu) a ostatní kapitálové vklady. Reinvestované zisky se skládají z podílu přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na zisku nerozděleném jako dividendy dceřinými nebo přidruženými společnostmi a zisku poboček nevyplaceném přímému investorovi.

Vlastní kapitál a reinvestované zisky ve vykazujícím hospodářství (kód 556)

Vlastní kapitál zahrnuje vlastní kapitál v pobočkách, všechny akcie (s hlasovacím právem i bez něj) v dceřiných a spřízněných společnostech (kromě prioritních akcií bez účasti na zisku, považovaných za dluhové cenné papíry a zařazených do ostatního přímého investičního kapitálu) a ostatní kapitálové příspěvky. Reinvestované zisky se skládají z podílu přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na zisku nerozděleném jako dividendy dceřinými nebo přidruženými společnostmi a zisku poboček nevyplaceném přímému investorovi.

Výnosy z portfoliových investic (kód 339)

Výnosy z portfoliových investic zahrnují transakce mezi rezidenty a nerezidenty, které se týkají výnosů odvozených z držby akcií, dluhopisů, směnek a nástrojů peněžního trhu. Tato kategorie se dále dělí na majetkové výnosy (dividendy) a výnosy z dluhových závazků (úroky).

Výnosy z ostatních investic (kód 370)

Výnosy z ostatních investic zahrnují inkasa a platby z titulu všech ostatních pohledávek (aktiv) rezidentů resp. závazků vůči nerezidentům. Tato kategorie rovněž v zásadě zahrnuje čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a penzijních fondů. Úrok z aktiv zahrnuje úrok z dlouhodobých a krátkodobých půjček, z vkladů, z jiných obchodních a finančních pohledávek a z věřitelské pozice daného hospodářství v MMF. Úrok z pasiv zahrnuje úrok z půjček, vkladů a jiných závazků a úroky spojené s využitím úvěrů od Mezinárodního měnového fondu a půjček Mezinárodního měnového fondu. Zahrnut je i úrok placený Mezinárodnímu měnovému fondu za držbu zvláštních práv čerpání na Účtu obecných zdrojů.

Běžné převody (kód 379)

Běžné převody jsou vyrovnávací položky k jednostranným transakcím, v nichž jeden hospodářský subjekt poskytuje reálný zdroj nebo finanční položku jinému subjektu, aniž by výměnou obdržel reálný zdroj nebo finanční položku. Tyto zdroje jsou spotřebovány ihned nebo krátce po provedení převodu. Běžné převody jsou všechny převody, které nejsou kapitálové. Běžné převody jsou klasifikovány podle sektoru vykazujícího hospodářství jako vládní a ostatní sektory.

Vládní převody (kód 380)

Vládní převody jsou platby v rámci mezinárodní spolupráce a zahrnují běžné převody – v hotovosti nebo v naturáliích – mezi vládami různých hospodářství nebo mezi vládami a mezinárodními organizacemi.

Ostatní sektory (kód 390)

Běžné převody mezi ostatními sektory hospodářství a nerezidenty zahrnují převody mezi osobami, mezi nevládními institucemi či organizacemi (nebo mezi těmito dvěma skupinami) nebo mezi nerezidentními vládními institucemi a osobami nebo nevládními institucemi.

Kapitálový účet (kód 994)

Kapitálový účet zahrnuje všechny transakce v souvislosti s kapitálovými převody a nabýváním/postoupením nevyrobených nefinančních aktiv.

Finanční účet (kód 995)

Finanční účet zahrnuje všechny transakce spojené se změnami vlastnictví zahraničních finančních aktiv a pasiv hospodářství. Tyto změny zahrnují vznik a zánik pohledávek nebo závazků vůči zbytku světa. Všechny položky se klasifikují podle druhu investice nebo podle funkčního členění (přímé investice, portfoliové investice, finanční deriváty, ostatní investice, rezervní aktiva).

PŘÍMÉ INVESTICE (KÓD 500)

Přímé zahraniční investice představují kategorii mezinárodních investic, která odráží cíl rezidentního subjektu jednoho hospodářství (přímého investora), kterým je získání trvalého podílu v podniku, který je rezidentem jiného hospodářství nežli investor (podnik přímé investice). „Trvalý podíl“ znamená, že existuje dlouhodobý vztah mezi přímým investorem a podnikem a značný stupeň vlivu investora na řízení přímé investice. Přímé investice zahrnují počáteční transakci mezi dvěma subjekty – tzn. transakci, kterou vzniká vztah přímé investice – a všechny následné transakce mezi těmito subjekty a mezi přidruženými podniky, registrovanými i neregistrovanými.

Přímé investice v zahraničí (kód 505)

Přímé investice jsou klasifikovány především na základě směru určení – přímé investice rezidentů v zahraničí a investice nerezidentů ve vykazujícím hospodářství.

Vlastní kapitál (kód 510)

Vlastní kapitál zahrnuje vlastní kapitál v pobočkách, všechny akcie (s hlasovacím právem i bez něj) v dceřiných a spřízněných společnostech (kromě prioritních akcií bez účasti na zisku, považovaných za dluhové cenné papíry a zařazených do ostatního přímého investičního kapitálu) a ostatní kapitálové příspěvky. Vlastní kapitál rovněž zahrnuje nabytí akcií přímého investora podnikem přímých investic.

Reinvestované zisky (kód 525)

Reinvestované zisky zahrnují podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na zisku nerozděleném formou dividend dceřinými nebo spřízněnými společnostmi a zisky poboček nevyplacené přímému investorovi. Tyto reinvestované zisky jsou vedeny jako výnosy se souvztažným zápisem v kapitálových transakcích.

Ostatní přímý investiční kapitál (kód 530)

Ostatní přímý investiční kapitál (nebo dluhové transakce mezi podniky) zahrnuje výpůjčky a poskytnutí půjček finančních prostředků – včetně dluhových cenných papírů, dodavatelských úvěrů a prioritních akcií bez účasti na zisku (považovaných za dluhové cenné papíry) – mezi přímými investory a dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi a pobočkami. Dluhové pohledávky přímé investice vůči přímému investorovi jsou rovněž vedeny jako přímý investiční kapitál.

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství (kód 555)

Přímé investice jsou klasifikovány především na základě směru určení – přímé investice rezidentů v zahraničí a investice nerezidentů ve vykazujícím hospodářství.

Vlastní kapitál (kód 560)

Vlastní kapitál zahrnuje vlastní kapitál v pobočkách, všechny akcie (s hlasovacím právem i bez něj) v dceřiných a spřízněných společnostech (kromě prioritních akcií bez účasti na zisku, považovaných za dluhové cenné papíry a zařazených do ostatního přímého investičního kapitálu) a ostatní kapitálové příspěvky. Vlastní kapitál rovněž zahrnuje nabytí akcií přímého investora přímou investicí.

Reinvestované zisky (kód 575)

Reinvestované zisky zahrnují podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na zisku nerozděleném formou dividend dceřinými nebo spřízněnými společnostmi a zisky poboček nevyplacené přímému investorovi. Tyto reinvestované zisky jsou vedeny jako výnosy se souvztažným zápisem v kapitálových transakcích.

Ostatní přímý investiční kapitál (kód 580)

Ostatní přímý investiční kapitál (nebo dluhové transakce mezi podniky) zahrnuje výpůjčky a poskytnuté půjčky finančních prostředků – včetně dluhových cenných papírů, dodavatelských úvěrů a prioritních akcií bez účasti na zisku (považovaných za dluhové cenné papíry) – mezi přímými investory a dceřinými společnostmi, spřízněnými společnostmi a pobočkami. Dluhové pohledávky přímé investice vůči přímému investorovi jsou rovněž vedeny jako přímý investiční kapitál.

PORTFOLIOVÉ INVESTICE (KÓD 600)

Portfoliové investice zahrnují transakce s majetkovými a dluhovými cennými papíry. Dluhové cenné papíry se dále dělí na dluhopisy a směnky, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty, kde deriváty generují finanční pohledávky a závazky, pokud nejsou zařazeny jako přímé investice nebo jako rezervní aktiva.

Finanční deriváty (kód 910)

Smlouva o finančních derivátech je finanční nástroj propojený s jiným specifickým finančním nástrojem nebo ukazatelem nebo komoditou, jehož prostřednictvím lze na finančních trzích obchodovat finančními riziky (jako je riziko úrokové sazby, kurzovní riziko, cenové riziko u akcií nebo komodit, úvěrová rizika atd.).

OSTATNÍ INVESTICE (KÓD 700)

Položka ostatních investic je definována jako zbytková kategorie, která zahrnuje všechny finanční transakce nezahrnuté v položkách přímých investic, portfoliových investic, finančních derivátů nebo rezervních aktiv.