ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 34

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
8. února 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 207/2005 ze dne 7. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 208/2005 ze dne 4. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 209/2005 ze dne 7. února 2005, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu

6

 

*

Směrnice Komise 2005/10/ES ze dne 4. února 2005, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách ( 1 )

15

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2005/107/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2005) 188)  ( 1 )

21

 

*

2005/108/ES:Doporučení Komise ze dne 4. února 2005 o dalším zjišťování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v některých potravinách (oznámeno pod číslem K(2005) 256)  ( 1 )

43

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2005/109/SZBP ze dne 24. ledna 2005 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)

46

Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie při řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)

47

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 207/2005

ze dne 7. února 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 7. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

104,0

204

63,8

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,9

0707 00 05

052

166,9

204

87,7

999

127,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

202,2

204

174,0

999

188,1

0805 10 20

052

42,6

204

46,9

212

47,1

220

37,0

421

23,4

448

31,9

624

68,4

999

42,5

0805 20 10

052

76,5

204

73,7

624

72,5

999

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,7

204

85,7

400

78,9

464

131,4

624

76,3

662

42,4

999

78,6

0805 50 10

052

69,5

220

27,0

999

48,3

0808 10 80

052

104,3

400

113,8

404

100,6

720

67,3

999

96,5

0808 20 50

388

89,2

400

94,1

528

82,3

720

41,5

999

76,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 208/2005

ze dne 4. února 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993 o postupech Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, včetně potravin určených pro kojence a malé děti, které jsou uvedeny ve směrnici Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračující kojenecké výživě (3) a směrnici Komise 96/5/ES ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (4).

(2)

Některé členské státy přijaly maximální limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v některých potravinách. S ohledem na rozdíly mezi členskými státy a následné riziko narušení hospodářské soutěže jsou, při zachování zásady proporcionality, opatření Společenství s cílem zajistit jednotnost trhu nezbytná.

(3)

Vědecký výbor pro potraviny ve svém stanovisku ze dne 4. prosince 2002 dospěl k závěru, že řada polycyklických aromatických uhlovodíků je genotoxickými karcinogeny. Při laboratorních studiích byly hodnoty, při kterých vznikaly pokusné nádory, několikanásobně vyšší než ty, které se podle předpokladů nacházejí v potravinách a konzumují. Vzhledem k bezprahovým účinkům genotoxických látek by však množství polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách mělo být sníženo na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň.

(4)

Podle Vědeckého výboru pro potraviny lze benz(a)pyren využít jako indikátor výskytu a účinku karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách, včetně benz(a)antracenu, benz(b)fluorantenu, benz(j)fluorantenu, benz(k)fluorantenu, benz(g,h,i)perylenu, chrysenu, cyclopenta(c,d)pyrenu, dibenz(a,h)antracenu, dibenz(a,e)pyrenu, dibenz(a,h)pyrenu, dibenz(a,i)pyrenu, dibenz(a,l)pyrenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu a 5-methylchrysenu. Aby se při příštím přezkoumání vědělo, zda je vhodné nadále využívat benz(a)pyren jako indikátor, musely by být provedeny další analýzy příslušných podílů těchto polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách.

(5)

Potraviny mohou být kontaminovány polycyklickými aromatickými uhlovodíky během zahřívání nebo sušení, kdy může dojít k přímému kontaktu s produkty spalování. V důsledku procesů sušení a ohřívání na přímém ohni, které se používají při výrobě jedlých olejů (např. lisovaného olivového oleje), může být obsah polycyklických aromatických uhlovodíků vysoký. Při rafinaci olejů může být benz(a)pyren odstraněn prostřednictvím aktivního uhlíku. Není však jasné, zda rafinace odstraní všechny nežádoucí polycyklické aromatické uhlovodíky. Měly by se používat takové výrobní metody a metody zpracování, které zabraňují počáteční kontaminaci olejů polycyklickými aromatickými uhlovodíky.

(6)

V zájmu ochrany veřejného zdraví jsou nutné maximální limity pro benz(a)pyren v některých potravinách, které obsahují tuky a oleje, a v potravinách, u kterých uzení nebo sušení může způsobit vysokou úroveň kontaminace. U potravin pro kojence jsou nutné zvláštní nižší maximální limity, které jsou dosažitelné prostřednictvím striktně kontrolované výroby a balení počáteční a pokračující kojenecké výživy a obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti. Maximální limity jsou nutné i u potravin, u kterých může znečištění životního prostředí způsobit vysokou úroveň kontaminace. Jedná se především o ryby a produkty rybolovu, jejichž kontaminace může být způsobena např. únikem ropy z lodí.

(7)

V některých potravinách, např. v sušeném ovoci a doplňcích stravy, byl zjištěn benz(a)pyren. Z dostupných údajů však nelze vyvodit, které limity jsou rozumně dosažitelné. K ujasnění limitů, které jsou v těchto potravinách rozumně dosažitelné, je třeba dalšího šetření. Prozatím by se měly používat maximální limity pro benz(a)pyren v příslušných potravinových složkách, např. v olejích a tucích používaných v doplňcích stravy.

(8)

Nařízení (ES) č. 466/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 466/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2005.

V souladu s příslušnými ustanoveními se toto nařízení nepoužije na výrobky uvedené na trh před 1. dubnem 2005. Prokázání toho, kdy byly výrobky uvedeny na trh, bude na hospodářském subjektu v potravinářském odvětví.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 684/2004 (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/14/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 37).

(4)  Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 466/2001 se vkládá nový oddíl 7, který zní:

„Oddíl 7: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Produkt

Maximální limit

(μg/kg čerstvé hmotnosti)

Požadavky na odběr vzorků

Účinnostní charakteristiky metod analýzy

7.1.   

benz(a)pyren (2)

7.1.1.

oleje a tuky určené pro přímou lidskou spotřebu nebo k použití jako potravinová složka (3)

2,0

směrnice 2005/10/ES (1)

směrnice 2005/10/ES

7.1.2.

potraviny pro kojence a malé děti

1,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.2.1.

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (4)

7.1.2.2.

počáteční a pokračující kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračujícího mléka pro kojence (5)

7.1.2.3.

dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely (6), určené speciálně pro kojence

7.1.3.

uzeniny a uzené výrobky

5,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.4.

libové uzené ryby a uzené produkty rybolovu (7), s výjimkou mlžů

5,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.5.

neuzené libové ryby (8)

2,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.6.

neuzení korýši a hlavonožci

5,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES

7.1.7.

Mlži

10,0

směrnice 2005/10/ES

směrnice 2005/10/ES“


(1)  Viz s. 15 tohoto Úředního věstníku.

(2)  Benz(a)pyren, jehož maximální limity jsou uvedeny v seznamu, se využívá jako indikátor výskytu a účinku karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků. Tato opatření tudíž plně harmonizují předpisy, které se týkají polycyklických aromatických uhlovodíků v uvedených potravinách, ve všech členských státech. Komise do 1. dubna 2007 přezkoumá maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v uvedených kategoriích potravin, přičemž zváží vývoj vědeckých a technologických poznatků, které se týkají výskytu benz(a)pyrenu a dalších polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách.

(3)  Kakaové máslo není v této kategorii zahrnuto, jelikož přítomnost benz(a)pyrenu v kakaovém máslu se právě zkoumá. Tato odchylka bude přezkoumána do 1. dubna 2007.

(4)  Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti definované v článku 1 směrnice 96/5/ES. Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

(5)  Počáteční a pokračující kojenecká výživa definovaná v článku 1 směrnice 91/321/EHS. Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

(6)  Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely definované v čl. 1 odst. 2 směrnice 1999/21/ES. Maximální limit se vztahuje na produkt při jeho prodeji.

(7)  Ryby a produkty rybolovu definované v kategoriích b), c) a f) seznamu článku 1 nařízení (ES) č. 104/2000.

(8)  Ryby a produkty rybolovu definované v kategorii a) seznamu článku 1 nařízení (ES) č. 104/2000.


8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 209/2005

ze dne 7. února 2005,

kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1541/98 ze dne 13. července 1998 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu (1), a zejména na článek 4 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výše uvedené nařízení stanoví, že v případě textilních a oděvních výrobků, na které se nevztahují zvláštní obchodněpolitická opatření Společenství a které jsou propuštěny do volného oběhu, je možné udělit odchylku od povinnosti prokazovat původ a také že by u těchto výrobků předpisy o odchylkách od povinnosti předložit osvědčení o původu měly uvádět, zda musí být předloženo prohlášení o původu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2579/98 ze dne 30. listopadu 1998 stanovilo seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu (2). Nyní je nutné tento seznam aktualizovat přidáním nových kategorií textilních výrobků.

(3)

V zájmu srozumitelnosti a právní jistoty by mělo být nařízení (ES) č. 2579/98 výslovně zrušeno a nahrazeno ustanoveními tohoto nařízení.

(4)

Za účelem splnění závazků EU vyplývajících z vypršení Dohody WTO o textilu a ošacení, a zejména za účelem splnění požadavků čl. 2 odst. 8 písm. c) Dohody WTO o textilu a ošacení, podle něhož „první den 121. měsíce poté, co Dohoda o WTO nabude účinnosti, se odvětví textilu a oděvů stane začleněným do rámce GATT 1994, přičemž budou veškerá omezení uplatňovaná podle této dohody zrušena“, by se ustanovení tohoto nařízení měla používat od 1. ledna 2005.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Při propouštění textilních výrobků uvedených v seznamu v příloze tohoto nařízení do volného oběhu není nutné předkládat důkaz o původu.

Článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 2579/98 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 322, 1.12.1998, s. 27.


PŘÍLOHA

SEZNAM TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

Kategorie

Popis – kód KN 2005

(1)

(2)

Skupina III A

34

Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m

5407 20 19

38A

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony a vitrážky, včetně síťových textilií pro záclony

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Šicí nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

5401 20 10

Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Mykaná vlněná příze nebo mykaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Česaná vlněná příze nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Vlněná příze nebo příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Bavlna, mykaná nebo česaná

5203 00 00

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

5803 10 00

54

Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5507 00 00

55

Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Koberce, vázané, též zhotovené

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem),

5805 00 00

62

Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

5606 00 91, 5606 00 99

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené, nevyšívané, tkané

5807 10 10, 5807 10 90

Prýmky v metráži, prýmkařské výrobky a podobné ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

5808 10 00, 5808 90 00

Výšivky v metráži, pásech nebo motivech

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Rašlová krajka a textilie s „dlouhým vlasem“ ze syntetických vláken

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

Skupina III B

72

Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Vázanky, motýlky a šátky na krk, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6215 20 00, 6215 90 00

86

Podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Stany

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nejvýše 5 mm (postřižky), textilní prach a nopky

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru

5904 10 00, 5904 90 00

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100

5907 00 10, 5907 00 90

100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken

ex 5607 90 90

110

Tkané nafukovací matrace

6306 41 00, 6306 49 00

111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

6306 91 00, 6306 99 00

112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

6307 10 90

114

Tkaniny a výrobky pro technické účely

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

Skupina IV

120

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

ex 5607 90 90

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

5801 90 10, ex 5801 90 90

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

6214 90 90

Skupina V

124

Syntetická střižová vlákna

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě kategorie 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Umělá střižová vlákna

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě kategorie 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamenty), pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5105 40 00

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

5110 00 00

130A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130A; messinský vlas

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken

5308 90 90

132

Papírové nitě

5308 90 50

133

Konopné nitě

5308 20 10, 5308 20 90

134

Kovové a metalizované nitě

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

5113 00 00

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

5809 00 00

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

ex 6301 90 90

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo konopí

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

ex 5607 21 00

146B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

5607 10 00

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný

5003 90 00

148A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Kokosové nitě

5308 10 00

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

5602 10 11

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

6305 10 10

154

Zámotky bource morušového vhodné ke smotávání

5001 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5002 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

5003 10 00

Vlna, nemykaná ani nečesaná

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

5104 00 00

Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna čísla 5304

5305 90 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5201 00 10, 5201 00 90

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 21 00, 5305 29 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5303 10 00, 5303 90 00

Jiná rostlinná textilní vlákna, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená, koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/15


SMĚRNICE KOMISE 2005/10/ES

ze dne 4. února 2005,

kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 85/591/EHS ze dne 20. prosince 1985 o zavedení metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu pro sledování potravin určených k lidské spotřebě (1), a zejména na článek 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (2), stanoví maximální limity benzo[a]pyrenu a odkazuje na opatření, jimiž se stanoví metody odběru vzorků a analýzy, které mají být použity.

(2)

Směrnice Rady 93/99/EHS ze dne 29. října 1993 o doplňujících opatřeních týkajících se úředního dozoru nad potravinami (3) zavádí systém norem řízení jakosti pro laboratoře pověřené členskými státy úředním dozorem nad potravinami.

(3)

Jeví se nezbytným stanovit obecná kritéria, která musí metody analýzy splňovat, aby se zajistilo, že laboratoře pověřené kontrolou budou používat metody analýzy se srovnatelnými pracovními charakteristikami. Je rovněž velice důležité, aby výsledky analýz byly uváděny a vykládány jednotným způsobem, s cílem zajistit harmonizovaný přístup k provádění kontrol. Tato pravidla pro výklad jsou použitelná pro výsledky analýzy získané u vzorků pro úřední kontrolu. V případě analýzy pro ochranné nebo rozhodčí účely se použijí vnitrostátní předpisy.

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byly odběry vzorků pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách prováděny metodami popsanými v příloze I této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby příprava vzorků a metody analýzy použité pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách splňovaly kritéria popsaná v příloze II této směrnice.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvanácti měsíců od jejího vyhlášení. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 50. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 208/2005 (Viz strana 3 tohoto Úředního věstníku).

(3)  Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 14. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.


PŘÍLOHA I

METODY ODBĚRU VZORKŮ PRO ÚŘEDNÍ KONTROLU OBSAHU BENZO[A]PYRENU V POTRAVINÁCH

1.   Účel a oblast působnosti

Vzorky určené pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách musejí být odebírány níže uvedenými metodami. Takto získané souhrnné vzorky se považují za reprezentativní pro dotčené šarže. Dodržení maximálních limitů stanovených v nařízení (ES) č. 466/2001 se určuje na základě obsahu zjištěného v laboratorních vzorcích.

2.   Definice

„Šarží“ se rozumí identifikovatelné množství potravinové komodity dodané najednou, které má podle úředníka jednotné charakteristiky, jako jsou původ, druh, typ obalu, balírna, zasílatel nebo označení.

„Částí šarže“ se rozumí určitá část šarže vyčleněná k tomu, aby z ní byl proveden odběr vzorků. Každá část šarže musí být fyzicky samostatná a identifikovatelná.

„Dílčím vzorkem“ se rozumí množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže nebo části šarže.

„Souhrnným vzorkem“ se rozumí souhrn všech dílčích vzorků odebraných ze šarže nebo části šarže.

„Laboratorním vzorkem“ se rozumí vzorek určený pro laboratorní vyšetření.

3.   Obecná ustanovení

3.1.   Pracovníci

Odběr vzorků musí být proveden oprávněným pracovníkem podle předpisů členských států.

3.2.   Materiál, který má být odebrán

Každá šarže, která má být vyšetřena, musí být vzorkována samostatně.

3.3.   Předběžná opatření

Při odběru vzorků a při přípravě vzorků musí být provedena předběžná opatření s cílem zabránit jakýmkoli změnám, které by mohly ovlivnit obsah benzo[a]pyrenu, nepříznivě ovlivnit analytické stanovení nebo znehodnotit reprezentativnost souhrnných vzorků.

3.4.   Dílčí vzorky

Dílčí vzorky se odeberou pokud možno z různých míst celé šarže nebo části šarže. Odchylky od toho postupu musejí být zaznamenány v protokolu.

3.5.   Příprava souhrnného vzorku

Souhrnný vzorek se připraví sdružením všech dílčích vzorků. Tento souhrnný vzorek se zhomogenizuje v laboratoři, pokud to není neslučitelné s uplatňováním bodu 3.6.

3.6.   Duplikátní laboratorní vzorky

Duplikátní vzorky pro účely provedení kontroly, obchodní (ochranné) a rozhodčí účely se odeberou ze zhomogenizovaného souhrnného vzorku, pokud to není v rozporu s předpisy členských států o odběru vzorků.

3.7.   Balení a přeprava vzorků

Každý vzorek se uloží do čisté nádoby z inertního materiálu, která poskytuje dostatečnou ochranu před kontaminací a před poškozením při přepravě. Musejí být přijata všechna nezbytná předběžná opatření s cílem zabránit změně složení vzorku, ke které může dojít při přepravě nebo skladování.

3.8.   Uzavření a označení vzorků

Každý vzorek odebraný k úředním účelům se uzavře na místě odběru a označí se podle předpisů členských států.

O každém odběru vzorků musí být vystaven protokol, který umožní jednoznačnou identifikaci šarže a v němž musí být uvedeny datum a místo odběru vzorků a další údaje, které mohou být pro analytika užitečné.

4.   Plány odběru vzorků

Použitá metoda odběru vzorků musí zajistit, aby byl souhrnný vzorek reprezentativní pro kontrolovanou šarži.

4.1.   Počet dílčích vzorků

V případě olejů, u kterých lze předpokládat homogenní rozložení benzo[a]pyrenu v dané šarži, postačí pro vytvoření souhrnného vzorku odebrat tři dílčí vzorky na jednu šarži. Musí být učiněn odkaz na číslo šarže. V případě olivového oleje a olivového oleje z pokrutin jsou další informace o odběru vzorků uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 1989/2003 (1).

Pokud jde o ostatní výrobky, je minimální počet dílčích vzorků, který má být odebrán z šarže, uveden v tabulce 1. Dílčí vzorky musejí mít přibližně stejnou hmotnost, která není menší než 100 g na dílčí vzorek, a tvoří dohromady souhrnný vzorek s celkovou hmotností alespoň 300 g (viz bod 3.5).

TABULKA 1

Minimální počet dílčích vzorků, které se mají ze šarže odebrat

Hmotnost šarže (kg)

Minimální počet dílčích vzorků, které se mají odebrat

< 50

3

50 až 500

5

> 500

10

Skládá-li se šarže z jednotlivých balení, je počet balení, která mají být odebrána, aby byl vytvořen souhrnný vzorek, uveden v tabulce 2.

TABULKA 2

Počet balení (dílčích vzorků), která se odeberou za účelem vytvoření souhrnného vzorku, jestliže se šarže skládá z jednotlivých balení

Počet balení nebo kusů v šarži nebo části šarže

Počet balení nebo kusů, které se mají odebrat

1 až 25

1 balení nebo kus

26 až 100

Asi 5 %, alespoň 2 balení nebo kusy

> 100

Asi 5 %, alespoň 10 balení nebo kusů

4.2.   Odběr vzorků v maloobchodním prodeji

Odběr vzorků v maloobchodním prodeji by měl být prováděn pokud možno v souladu s výše uvedenými ustanoveními o odběru vzorků. Není-li to možné, lze použít jiné účinné postupy odběru vzorků v maloobchodním prodeji, pokud zaručují dostatečnou reprezentativnost pro vzorkovanou šarži.

5.   Dodržení specifikací v šarži nebo v části šarže

Pro účely potvrzení provede kontrolní laboratoř v duplikátních analýzách v případech, kdy výsledek obdržený z první analýzy je méně než 20 % pod nebo nad maximální úrovní, a v těchto případech z výsledků vypočte průměr.

Šarže se přijme, pokud výsledek první analýzy nebo v případě, že je nezbytná duplikátní analýza, průměr nepřekračuje příslušný maximální limit (jak je stanoven v nařízení (ES) č. 466/2001), přičemž se zohlední nejistota měření a korekce na výtěžnost.

Šarže nevyhovuje maximálnímu limitu (jak je stanoven v nařízení (ES) č. 466/2001), jestliže s přihlédnutím k nejistotě měření a po korekci na výtěžnost výsledek první analýzy nebo v případě, že je nezbytná duplikátní analýza, jestliže průměr překračuje maximální limit bez pochyb.


(1)  Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 57.


PŘÍLOHA II

PŘÍPRAVA VZORKU A KRITÉRIA PRO METODY ANALÝZY POUŽÍVANÉ PŘI ÚŘEDNÍ KONTROLE OBSAHU BENZO[A]PYRENU V POTRAVINÁCH

1.   Předběžná opatření a všeobecné zásady pro benzo[a]pyren ve vzorcích potravin

Základním požadavkem je získat reprezentativní a homogenní laboratorní vzorek, aniž by došlo k sekundární kontaminaci.

Analytik by měl zajistit, aby při přípravě vzorků nedošlo k jejich kontaminaci. Nádoby by měly být před použitím vypláchnuty acetonem nebo hexanem vysoké čistoty (p.A., třídy HLPC nebo rovnocenné), aby se minimalizovalo riziko kontaminace. Přístroje a pomůcky přicházející do styku se vzorkem by měly být vyrobeny z inertních materiálů, např. z hliníku, skla nebo leštěné korozivzdorné oceli. Neměly by se používat plasty, jako například polypropylen, PTFE atd., protože se do nich může analytický vzorek pohlcovat.

Veškerý materiál vzorku obdržený laboratoří má být použit k přípravě zkušebního materiálu. Pouze důkladně zhomogenizované vzorky poskytují reprodukovatelné výsledky.

Existuje mnoho uspokojivých specifických postupů přípravy vzorku, které mohou být použity.

2.   Zpracování vzorku obdrženého laboratoří

Celý souhrnný vzorek se (podle potřeby) jemně rozemele a důkladně promísí postupem, u něhož je prokázáno, že jím lze dosáhnout úplné homogenizace.

3.   Rozdělení vzorků pro účely provedení kontroly a pro ochranné účely

Duplikátní vzorky pro účely provedení kontroly, obchodní (ochranné) a rozhodčí účely se odeberou ze zhomogenizovaného materiálu, pokud to není v rozporu s předpisy členských států o odběru vzorků.

4.   Metody analýzy, které má laboratoř použít, a požadavky na řízení laboratoře

4.1.   Definice

Níže je uvedeno několik nejběžnějších definic, které musí laboratoř použít:

r

=

opakovatelnost: hodnota, pod níž bude podle očekávání s danou pravděpodobností (obvykle 95 %) absolutní hodnota rozdílu výsledků dvou samostatných stanovení za podmínek opakovatelnosti (tj. stejný vzorek, tentýž pracovník, tatáž aparatura, tatáž laboratoř, stanoveno krátce po sobě); Formula;

sr

=

směrodatná odchylka vypočtená z výsledků získaných za podmínek opakovatelnosti;

RSDr

=

relativní směrodatná odchylka vypočtená z výsledků získaných za podmínek opakovatelnosti Formula;

R

=

reprodukovatelnost: hodnota, pod níž bude podle očekávání s danou pravděpodobností (obvykle 95 %) absolutní hodnota rozdílu výsledků dvou samostatných stanovení za podmínek reprodukovatelnosti (tj. u stejného materiálu získaného pracovníky různých laboratoří, za použití standardizované zkušební metody); Formula;

sR

=

směrodatná odchylka vypočtená z výsledků získaných za podmínek reprodukovatelnosti;

RSDR

=

relativní směrodatná odchylka vypočtená z výsledků získaných za podmínek reprodukovatelnosti Formula, kde Formula je průměr výsledků ze všech laboratoří a vzorků;

HORRATr

=

zjištěná hodnota RSDr dělená hodnotou RSDr odvozenou z Horwitzovy rovnice (pramen 1) za předpokladu r = 0,66 R;

HORRATR

=

zjištěná hodnota RSDR dělená hodnotou RSDR vypočtenou z Horwitzovy rovnice;

U

=

rozšířená nejistota měření při použití faktoru pokrytí 2, který poskytuje úroveň spolehlivosti přibližně 95 %.

4.2.   Obecné požadavky

Metody analýzy použité pro účely kontroly potravin musejí být v souladu s body 1 a 2 přílohy směrnice Rady 85/591/EHS.

4.3.   Specifické požadavky

Nejsou-li na úrovni Společenství předepsány žádné specifické metody pro stanovení benzo[a]pyrenu v potravinách, mohou laboratoře zvolit jakoukoli validovanou metodu za předpokladu, že zvolená metoda splňuje pracovní kritéria uvedená v tabulce. Při validaci by měl být v ideálním případě použit homologovaný referenční materiál.

TABULKA

Pracovní kritéria metod analýzy pro benzo[a]pyren

Parametr

Hodnota / komentář

Použitelnost

Potraviny uvedené v nařízení (ES) č. …/2005

Mez detekce

Nesmí být vyšší než 0,3 μg/kg

Mez stanovitelnosti

Nesmí být vyšší než 0,9 μg/kg

Přesnost

Hodnoty HORRATr nebo HORRATR podle validačního okruhového testu musejí být nižší než 1,5

Výtěžnost

50 % až 120 %

Specifičnost

Bez interferencí matrice nebo spektrálních interferencí, ověření detekce

4.3.1.   Pracovní kritéria – koncepce nejistoty

Vhodnost metody analýzy, která má být použita v laboratoři, může být však posouzena také pomocí koncepce nejistoty. Laboratoř může používat metodu, která bude poskytovat výsledky s maximální standardní nejistotou. Maximální standardní nejistotu lze vypočítat pomocí následující rovnice:

Formula

kde:

Uf

je maximální standardní nejistota,

LOD

LOD je mez detekce metody,

C

C je příslušná koncentrace.

Jestliže analytická metoda poskytuje výsledky s nejistotou měření menší než maximální standardní nejistota, bude metoda vhodná do stejné míry jako metoda, která splňuje pracovní charakteristiky uvedené v tabulce.

4.4.   Výpočet výtěžnosti a uvádění výsledků

Výsledky analýzy se uvedou jako korigované nebo nekorigované na výtěžnost. Musí být uveden způsob uvedení výtěžnosti a její hodnota. Analytický výsledek korigovaný na výtěžnost se použije pro kontrolu dodržení limitu (viz příloha I bod 5).

Analytik by měl vzít na vědomí „Zprávu Evropské komise o vztahu mezi analytickými výsledky, měřením nejistoty, faktory výtěžnosti a právními předpisy EU v oblasti potravinářství.“ (pramen 2).

Analytický výsledek musí být uveden ve tvaru x ± U, kde x je analytický výsledek a U je nejistota měření.

4.5.   Normy jakosti pro laboratoře

Laboratoře musejí splňovat požadavky směrnice 93/99/EHS.

4.6.   Další zásady pro analýzu

Zkoušení odborné způsobilosti

Účast ve vhodných programech zkoušení odborné způsobilosti, které jsou v souladu s „Mezinárodním harmonizovaným protokolem pro zkoušení odborné způsobilosti (chemických) analytických laboratoří“ (pramen 3) vypracovaným pod záštitou IUPAC/ISO/AOAC.

Interní řízení jakosti

Laboratoře by měly být schopny prokázat, že mají zavedeny vlastní interní postupy řízení jakosti. Příklady těchto postupů jsou uvedeny v „Pokynech ISO/AOAC/IUPAC pro interní řízení jakosti v chemických analytických laboratořích“ (pramen 4).

LITERATURA

1.

Horwitz, W. „Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs“ (Hodnocení analytických metod pro regulaci potravin a léků), Anal. Chem., 1982, 54, 67A–76A.

2.

Zpráva Evropské komise o vztahu mezi analytickými výsledky, měřením nejistoty, faktory výtěžnosti a právními předpisy EU v oblasti potravinářství, 2004. (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm).

3.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories (Mezinárodní harmonizovaný protokol ISO/AOAC/IUPAC pro zkoušení odborné způsobilosti (chemických) analytických laboratoří), upravil Thompson, M. a Wood, R., Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123–2144 (zveřejněno též v J. AOAC International, 1993, 76, 926).

4.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories (Mezinárodní harmonizované pokyny ISO/AOAC/IUPAC pro interní řízení jakosti v chemických analytických laboratořích), upravil Thompson, M. a Wood R., Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649–666.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2005,

kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy

(oznámeno pod číslem K(2005) 188)

(Text s významem pro EHP)

(2005/107/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na článek 5 a 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2002/308/ES (2) se zavádějí seznamy schválených oblastí a schválených rybích hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o některé nákazy ryb.

(2)

Francie předložila důkazy pro získání statusu schválených oblastí, pokud jde o VHS a IHN, pro některé oblasti na svém území. Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že uvedené oblasti splňují požadavky článku 5 směrnice 91/67/EHS. Mohou proto žádat o udělení statusu schválených oblastí a měly by být přidány na seznam schválených oblastí.

(3)

Dánsko, Francie a Itálie předložily důkazy pro získání statusu schválených rybích hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o VHS a IHN, pro některá rybí hospodářství na svém území. Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že uvedená rybí hospodářství splňují požadavky článku 6 směrnice 91/67/EHS. Mohou proto žádat o udělení statusu schválených rybích hospodářství v neschválené zóně a měly by být přidány na seznam schválených rybích hospodářství.

(4)

Rozhodnutí Komise 2003/634/ES (3) schvaluje a uvádí seznam programů předložených členskými státy za účelem získání statusu schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o VHS a IHN. Itálie oznámila, že dva programy schválené tímto rozhodnutím již byly dokončeny. Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že jedno rybí hospodářství může požádat o udělení statusu schváleného rybího hospodářství v neschválené oblasti a mělo by být přidáno na seznam schválených rybích hospodářství a že jedna oblast může požádat o udělení statusu schválené oblasti a měla by být přidána na seznam schválených oblastí.

(5)

Rozhodnutí 2002/308/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/308/ES se mění takto:

1.

Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto rozhodnutí.

2.

Příloha II se nahrazuje přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 106, 23.4.2002, s. 28. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/850/ES (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 28).

(3)  Úř. věst. L 220, 3.9.2003, s. 8. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/328/ES (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 129).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

OBLASTI SCHVÁLENÉ, POKUD JDE O NÁKAZY RYB VIROVOU HEMORAGICKOU SEPTIKÉMII (VHS) NEBO INFEKČNÍ NEKRÓZU KRVETVORNÉ TKÁNĚ (IHN)

1.A.   OBLASTI (1) SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKUD JDE O VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V DÁNSKU, POKUD JDE O IHN

Dánsko (2).

2.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V NĚMECKU, POKUD JDE O VHS A IHN

2.1.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO (3)

řeka Isenburger Tal od pramene k odtoku vody z hospodářství Falkenstein,

řeka Eyach a její přítoky od pramenů k první rybí zábraně po proudu poblíž města Haigerloch,

řeka Andelsbach a její přítoky od pramenů k turbíně poblíž města Krauchenwies,

řeka Lauchert a její přítoky od pramenů k překážce v podobě turbíny poblíž města Sigmaringendorf,

řeka Grosse Lauter a její přítoky od pramenů k překážce v podobě vodopádu poblíž města Lauterach,

řeka Wolfegger Aach a její přítoky od pramenů k překážce v podobě vodopádu poblíž města Baienfurth,

povodí řeky ENZ tvořené řekami Grosse Enz, Kleine Enz a Eyach od jejich pramenů k neprůchodné přehradě uprostřed města Neuenbürg.

3.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE ŠPANĚLSKU, POKUD JDE O VHS A IHN

3.1.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ASTURIE

Kontinentální oblasti

všechna povodí Asturie.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Asturie.

3.2.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST GALICIE

Kontinentální oblasti

Galicijská povodí:

včetně povodí řeky Eo, řeky Sil od pramene v provincii Léon, řeky Miño od pramene k přehradě Frieira a řeky Limia od pramene k přehradě Das Conchas,

vyjma povodí řeky Tamega.

Pobřežní oblasti

pobřežní oblast Galicie od ústí řeky Eo (Isla Pancha) po Punta Picos (ústí řeky Miño).

3.3.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ARAGONIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Isuela od pramene po přehradu Arguis,

řeka Flúmen od pramene po přehradu Santa María de Belsue,

řeka Guatizalema od pramene po přehradu Vadiello,

řeka Cinca od pramene po přehradu Grado,

řeka Esera od pramene po přehradu Barasona,

řeka Noguera-Ribagorzana od pramene po přehradu Santa Ana,

řeka Matarraña od pramene po přehradu Aguas de Pena,

řeka Pena od pramene po přehradu Pena,

řeka Guadalaviar-Turia od pramene po přehradu Generalísimo v provincii Valencia,

řeka Mijares od pramene po přehradu Arenós v provincii Castellón.

Ostatní vodní toky Aragónské oblasti se považují za nárazníkovou oblast.

3.4.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST NAVARRA

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Bidasoa od pramene po ústí,

řeka Leizarán od pramene po přehradu Leizarán (Muga).

Ostatní vodní toky Navarrské oblasti se považují za nárazníkovou oblast.

3.5.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST KASTILIE A LEÓN

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Duero od pramene po přehradu Aldeávila,

řeka Sil,

řeka Tiétar od pramene po přehradu Rosarito,

řeka Alberche od pramene po přehradu Burguillo.

Ostatní vodní toky samosprávné oblasti Kastilie a León se považují za nárazníkovou oblast.

3.6.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST KANTABRIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

povodí těchto řek od pramene po ústí do moře:

řeka Deva,

řeka Nansa,

řeka Saja-Besaya,

řeka Pas-Pisueña,

řeka Asón,

řeka Agüera.

Povodí řek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo se považují za nárazníkovou oblast.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Kantabrie od ústí řeky Devy po říčku Ontón.

3.7.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST RIOJA

Kontinentální oblasti

Povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie.

4.A.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE FRANCII, POKUD JDE O VHS A IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Povodí

povodí řeky Charente,

povodí řeky Seudre,

povodí pobřežních řek ústících do řeky Gironde v departementu Charente-Maritime,

povodí řek Nive a Nivelles (Pyrenées-Atlantiques),

povodí řeky Forges (Landes),

povodí řeky Dronne (Dordogne) od pramene po přehradu Eglisottes u Monfouratu,

povodí řeky Beauronne (Dordogne) od pramene k přehradě Faye,

povodí řeky Valouse (Dordogne) od pramene k přehradnímu jezeru Roches Noires,

povodí řeky Paillasse (Gironde) od pramene k přehradě Grand Forge,

povodí řeky Ciron (Lot-et-Garonne, Gironde) od pramene k přehradě Moulin de Castaing,

povodí řeky Petite Leyre (Landes) od pramene k přehradě Pont-de-l’Espine v Argelouse,

povodí řeky Pave (Landes) od pramene k přehradě Pave,

povodí řeky Escource (Landes) od pramene k přehradě Moulin de Barbe,

povodí řeky Geloux (Landes) od pramene k přehradě D 38 v Saint-Martin-d’Oney,

povodí řeky Estrigon (Landes) od pramene k přehradě Campet et Lamolère,

povodí řeky Estampon (Landes) od pramene po přehradu Ancienne Minoterie v Roquefortu,

povodí řeky Gélise (Landes, Lot-et-Garonne) od pramene po přehradu na soutoku řek Gélise a Osse,

povodí řeky Magescq (Landes) od pramene po ústí,

povodí řeky Luys (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Moulin d’Oro,

povodí řeky Neez (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Jurançon,

povodí řeky Beez (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Nay,

povodí řeky Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) od pramene k přehradě Calypso elektrárny Soulom.

Pobřežní oblasti

celé atlantské pobřeží mezi severní hranicí departementu Vendée a jižní hranicí departementu Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

všechna povodí v regionu Bretagne s výjimkou těchto povodí:

Vilaine,

část povodí dolního toku řeky Elorn,

povodí řeky Sèvre Niortaise,

povodí řeky Lay,

tato povodí sběrné oblasti řeky Vienne:

povodí řeky La Vienne od pramene k přehradě Châtellerault v departementu La Vienne,

povodí řeky la Gartempe od pramene k přehradě (s roštem) Saint-Pierre de Maillé v departementu La Vienne,

povodí řeky la Creuse od pramene po přehradu Bénavent v departementu l’Indre,

povodí řeky Le Suin od pramene k přehradě Douadic v departementu l’Indre,

povodí řeky La Claise od pramene k přehradě Bossay-sur-Claise v departementu l’Indre a Loire,

povodí potoků Velleches a „trois Moulins“ od pramene po přehradu „trois Moulins“ v departementu La Vienne,

povodí atlantských pobřežních řek v departementu Vendée.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Bretagne s výjimkou těchto částí:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

pobřežní oblast mezi „pointe de Trévignon“ a ústím řeky Laïta,

pobřežní oblast mezi ústím řeky Tohon po hranici departementu.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Sélune.

4.A.4.   REGION AQUITAINE

Povodí

povodí řeky Vignac od pramene k přehradě Forge,

povodí řeky Gouaneyre od pramene k přehradě Maillières,

povodí řeky Susselgue od pramene k přehradě Susselgue,

povodí řeky Luzou od pramene k přehradě v rybím hospodářství Laluque,

povodí řeky Gouadas od pramene k přehradě v l’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul,

povodí řeky Bayse od pramenů k přehradě v Moulin de Lartia et de Manobre,

povodí řeky Rancez od pramenů k přehradě Rancez,

povodí řeky Eyre od pramenů až po ústí v Arcachon.

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Povodí

povodí řeky Cernon od pramene k přehradě v Saint George de Luzençon,

povodí řeky Dourdou od pramenů řek Dourdou a Grauzon k neprůchodné přehradě ve Varbres-l’Abbaye.

4.A.6.   L’AIN

kontinentální oblast des étangs de la Dombes.

4.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE FRANCII, POKUD JDE O VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

část povodí řeky Loiry zahrnující povodí horního toku řeky Huisne od pramenů těchto toků po přehrady Ferté-Bernard.

4.C.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE FRANCII, POKUD JDE O IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

tato povodí sběrné oblasti řeky Vienne:

povodí řeky l’Anglin od pramenů k přehradám:

EDF de Châtellerault na řece La Vienne v departementu la Vienne,

Saint-Pierre de Maillé na řece La Gartempe v departementu la Vienne,

Bénavent na řece La Creuse v departementu l’Indre,

Douadic na řece Le Suin v departementu l’Indre,

Bossay-sur-Claise na řece La Claise v departementu l’Indre a Loire.

5.A.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V IRSKU, POKUD JDE O VHS

Irsko (4), kromě ostrova Cape Clear.

5.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V IRSKU, POKUD JDE O IHN

Irsko (4).

6.A.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V ITÁLII, POKUD JDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Kontinentální oblasti

oblast Val di Fiemme, Fassa e Cembra: povodí řeky Avisio od pramene po umělou přehradu Serra San Giorgio v obci Giovo,

oblast Val delle Sorne: povodí řeky Sorny od pramene po umělou přehradu tvořenou hydroelektrárnou v obci Chizzola (Ala) před vtokem do řeky Adige,

oblast Torrente Adanà: povodí řeky Adanà od pramene po umělou kaskádu přehrad pod hospodářstvím Armani Cornelio-Lardaro,

oblast Rio Manes: oblast, která sbírá vodu řeky Rio Manes po vodopád ležící 200 metrů pod hospodářstvím Troticoltura Giovanelli v obci La Zinquantina,

oblast Val di Ledro: povodí řek Massangla a Ponale od pramenů po hydroelektrárnu Centrale v obci Molina di Ledro,

oblast Valsugana: povodí řeky Brenta od pramenů po přehradu Mantincelli v obci Grigno,

oblast Val del Fersina: povodí řeky Fersina od pramenů k vodopádu Ponte Alto.

6.A.2.   REGION LOMBARDIE, PROVINCIE BRESCIA

Kontinentální oblasti

oblast Ogliolo: povodí od pramene říčky Ogliolo po vodopád ležící pod rybím hospodářstvím Adamello, na soutoku říčky Ogliolo a řeky Oglio,

oblast Fiume Caffaro: povodí od pramene říčky Cafarro po umělou přehradu ležící 1 km pod hospodářstvím,

oblast Val Brembana: povodí řeky Brembo od pramenů k nesplavné přehradě v obci Ponte S. Pietro.

6.A.3.   REGION UMBRIE

6.A.4.   REGION VENETO

Kontinentální oblasti

oblast Belluno: povodí v provincii Belluno od pramene říčky Ardo po přehradu (ležící před soutokem říčky Ardo a řeky Piave) pod hospodářstvím Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5.   REGION TOSKÁNSKO

Kontinentální oblasti

oblast Valle del fiume Serchio: povodí řeky Serchio od pramenů k přehradě Piaggione.

6.A.6.   REGION UMBRIE

Kontinentální oblasti

Fosso di Terrìa: povodí řeky Terrìa od pramenů k přehradě pod rybím hospodářstvím Ditta Mountain Fish na soutoku řek Terrìa a Nera.

6.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V ITÁLII, POKUD JDE O VHS

6.B.1.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Kontinentální oblasti

oblast Valle dei Laghi: povodí jezer San Massenza, Toblino a Cavedine k přehradě v jižní části jezera Cavedine po proudu k hydroelektrárně ležící v obci Torbole.

6.C.   OBLASTI SCHVÁLENÉ V ITÁLII, POKUD JDE O IHN

6.C.1.   REGION UMBRIE, PROVINCIE PERUGIA

oblast Lago Trasimeno: jezero Trasimeno.

6.C.2.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

oblast Val Rendena: povodí řeky Sarca od pramenů k přehradě Oltresarca v obci Villa Rendena.

7.A.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE ŠVÉDSKU, POKUD JDE O VHS

Švédsko (5).

kromě oblasti západního pobřeží uvnitř polokruhu o poloměru 20 kilometrů kolem rybího hospodářství na ostrově Björkö, jakož i ústí a povodí řek Göta a Säve po první migrační hráz (ležící v Trollhättanu a na vtoku do jezera Aspen).

7.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE ŠVÉDSKU, POKUD JDE O IHN

Švédsko (5).

8.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ, NA NORMANSKÝCH OSTROVECH A NA OSTROVĚ MAN, POKUD JDE O VHS A IHN

Velká Británie (5),

Severní Irsko (5),

Guernsey (5),

ostrov Man (5).“


(1)  Povodí a k nim patřící pobřežní oblasti.

(2)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.

(3)  Určité části povodí.

(4)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.

(5)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ, POKUD JDE O NÁKAZY RYB VIROVOU HEMORAGICKOU SEPTIKÉMII (VHS) NEBO INFEKČNÍ NEKRÓZU KRVETVORNÉ TKÁNĚ (IHN)

1.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V BELGII, POKUD JDE O VHS A IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V DÁNSKU, POKUD JDE O VHS A IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V NĚMECKU, POKUD JDE O VHS A IHN

3.A.1.   DOLNÍ SASKO

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   DURYNSKO

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   SEVERNÍ PORÝNÍ - VESTFÁLSKO

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVORSKO

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6.   SASKO

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESENSKO

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V NĚMECKU, POKUD JDE O IHN

3.B.1.   DURYNSKO

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ VE ŠPANĚLSKU, POKUD JDE O VHS A IHN

4.1.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ARAGONIE

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ANDALUSIE

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.‘ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.‘ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ VE FRANCII, POKUD JDE O VHS A IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ‚Les Fontaines d’Escot‘

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture ‚Sources de la Fabrique‘

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES MARITIME

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B.   OBLASTI SCHVÁLENÉ VE FRANCII, POKUD JDE O VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V ITÁLII, POKUD JDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGION: FRIULI VENEZIA GIULIA

Povodí řeky Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Povodí řeky Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Povodí řeky Bianco

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


Povodí řeky Muje

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Povodí řeky Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


Povodí řeky Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Povodí řeky Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


Povodí řeky Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ‚La Fiana‘

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGION: UMBRIE

Údolí řeky Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGION: VENETO

Povodí řeky Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


Povodí řeky Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


Povodí řeky Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


Povodí řeky Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


Povodí řeky Tione ve Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


Povodí řek Tartaro a Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


Řeka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


Řeka Molini

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


Řeka Sile

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.   REGION: VALLE D’AOSTA

Povodí řeky Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGION: LOMBARDIE

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGION: TOSCANA

Povodí řeky Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGION: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGION: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.   REGION: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGION: EMILIO-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   RYBÍ HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLENÁ V RAKOUSKU, POKUD JDE O VHS A IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg“


8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/43


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 4. února 2005

o dalším zjišťování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v některých potravinách

(oznámeno pod číslem K(2005) 256)

(Text s významem pro EHP)

(2005/108/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na druhou odrážku článku 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 (1) stanoví maximální limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), zejména benzo(a)pyren, v některých potravinách. S ohledem na přetrvávající nejistotu týkající se obsahu karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách stanoví nařízení, aby opatření byla přezkoumána do 1. dubna 2007. Pro toto přezkoumání je třeba shromáždit informace.

(2)

Vědecký výbor pro potraviny ve stanovisku ze dne 4. prosince 2002 dospěl k závěru, že řada polycyklických aromatických uhlovodíků jsou genotoxické karcinogeny. Vzhledem k bezprahovým účinkům genotoxických látek by obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách měl být snížen na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň. Vědecký výbor pro potraviny dospěl k závěru, že benzo(a)pyren by mohl být použit jako indikátor výskytu a účinku karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, uvedených v příloze, v potravinách. Aby se při příštím přezkoumání vědělo, zda je vhodné nadále využívat benzo(a)pyren jako indikátor, je třeba provést další analýzy příslušných podílů těchto polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách. K dispozici jsou metody zjišťování více polycyklických aromatických uhlovodíků.

(3)

Polycyklické aromatické uhlovodíky se mohou v potravinách vytvořit během zahřívání, sušení nebo uzení, kdy může dojít k přímému kontaktu s produkty spalování. Pokud byly v potravinách zjištěny vysoké obsahy polycyklických aromatických uhlovodíků, měly by být prozkoumány výrobní metody a metody zpracování. Například v důsledku procesů sušení a ohřívání na přímém ohni, které se používají při výrobě jedlých olejů, např. olivového oleje z pokrutin, může být obsah polycyklických aromatických uhlovodíků vysoký. Při rafinaci olejů může být benzo(a)pyren odstraněn prostřednictvím aktivního uhlíku, avšak není jasné, zda procesy rafinace účinně odstraní všechny příslušné polycyklické aromatické uhlovodíky. Je třeba používat výrobní metody a metody zpracování, které zabraňují počáteční kontaminaci surových olejů polycyklickými aromatickými uhlovodíky,

DOPORUČUJE ČLENSKÝM STÁTŮM:

1.

Zjistit příslušné obsahy benzo(a)pyrenu a dalších polycyklických aromatických uhlovodíků uvedených v příloze, zejména těch, které Vědecký výbor pro potraviny prohlásil za karcinogenní (2). Zhodnotit příslušné podíly těchto polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách uvedených v nařízení (ES) č. 208/2005. Zjistit rovněž obsahy polycyklických aromatických uhlovodíků v jiných potravinách, které mohou obsahovat vysoké obsahy PAU, jako je sušené ovoce a potravinové doplňky. Obsah každého karcinogenního polycyklického aromatického uhlovodíku změřený v jednotlivých vzorcích konkrétních potravin by měl být oznámen. Je například třeba uvést příslušný obsah polycyklických aromatických uhlovodíků změřený v každém jednotlivém vzorku olivového oleje z pokrutin nebo slunečnicového oleje nebo uzené ryby (se jménem druhu) nebo uzené šunky atd. Hrubé údaje budou shromážděny a předloženy Komisí. Sdělit výsledky zkoumání Komisi do 31. října 2006, aby se při přezkoumání do 1. dubna 2007 vědělo, jaké jsou maximální limity benzo(a)pyrenu a zda je jej vhodné nadále používat jako indikátor.

2.

Zjistit, jaké metody se používají pro výrobu a zpracování jedlých olejů a tuků. Pokud se jedlé oleje a tuky vyrábějí za použití metod, které mohou způsobit kontaminaci surových olejů nebo tuků vysokým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků, spolu s výrobci hledat náhradní nebo optimalizované metody, které by obsahy snížily. Podat do 31. října 2006 Komisi zprávu o výsledcích zkoumání a o pokroku dosaženém při úsilí vyhnout se používání metod, které mohou způsobit kontaminaci.

3.

Zjistit, jaké metody se používají pro uzení a sušení potravin. Pokud se používají metody, které mohou způsobit vysoký obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, spolu s výrobci hledat náhradní nebo optimalizované metody, které by obsahy snížily. Podat do 31. října 2006 Komisi zprávu o výsledcích zkoumání a o pokroku dosaženém při úsilí vyhnout se používání metod, které mohou způsobit kontaminaci.

4.

Zjistit, zda se polycyklické aromatické uhlovodíky nacházejí v kakaovém másle a jak tomu předejít, a do 31. října 2006 podat Komisi zprávu o výsledcích zkoumání. Požadují se informace o obsahu benzo(a)pyrenu a dalších polycyklických aromatických uhlovodících v kakaovém másle, o zdrojích případné kontaminace a o možných způsobech jejího snížení. Tyto informace se použijí pro přezkoumání odchylek pro kakaové máslo uvedených v nařízení (ES) č. 208/2005.

5.

Poskytnout informace o všech dalších zkoumáních týkajících se environmentálních zdrojů kontaminace potravin polycyklickými aromatickými uhlovodíky.

V Bruselu dne 4. února 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 208/2005 (viz stranu 3 tohoto Úředního věstníku).

(2)  Pokud je to možné, jsou vítány rovněž nové informace o jiných PAU, než které Vědecký výbor pro potraviny prohlásil za karcinogenní, jestliže mají dopad na lidské zdraví.


PŘÍLOHA

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) prohlášené Vědeckým výborem pro potraviny (1) za karcinogenní, pro něž se požaduje další zjišťování příslušných obsahů v některých potravinách.

 

benzo(a)anthracen

 

benzo(b)fluoranthen

 

benzo(j)fluoranthen

 

benzo(k)fluoranthen

 

benzo(g,h,i)fluoranthen

 

benzo(a)pyren

 

chrysen

 

cyklopenta(c,d)pyren

 

dibenz(a,h)anthracen

 

dibenzo(a,e)pyren

 

dibenzo(a,h)pyren

 

dibenzo(a,i)pyren

 

dibenzo(a,l)pyren

 

indeno(1,2,3-cd)pyren

 

5-methylchrysen


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/46


ROZHODNUTÍ RADY 2005/109/SZBP

ze dne 24. ledna 2005

o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. července 2004 přijala Rada společnou akci 2004/570/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (1).

(2)

Podle čl. 11 odst. 3 uvedené společné akce jsou podrobnosti týkající se účasti třetích států předmětem dohody podle článku 24 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Na základě zmocnění Rady ze dne 13. září 2004 sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník / vysoký představitel, Dohodu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA).

(4)

Tato dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie pro řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA) se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.


DOHODA

mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o účasti Marockého království na vojenské operaci Evropské unie při řešení krize v Bosně a Hercegovině (operace Althea)

EVROPSKÁ UNIE (EU)

na straně jedné a

MAROCKÉ KRÁLOVSTVÍ

na straně druhé,

dále jen „strany“,

BEROUCE NA VĚDOMÍ:

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH:

Článek 1

Účast na operaci

1.   Marocké království se přidruží ke společné akci 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a k jakékoli společné akci nebo rozhodnutí, kterými Rada Evropské unie rozhodne o prodloužení vojenské operace EU pro řešení krize, v souladu s touto dohodou a veškerými nutnými prováděcími opatřeními.

2.   Příspěvkem Marockého království k vojenské operaci EU pro řešení krize není dotčena rozhodovací samostatnost Evropské unie.

3.   Marocké království zajistí, aby jeho síly a personál účastnící se vojenské operace EU pro řešení krize plnily své poslání v souladu:

se společnou akcí 2004/570/SZBP a případnými následnými změnami,

s operačním plánem,

s prováděcími opatřeními.

4.   Síly a personál vyslaný do operace Marockým královstvím plní své úkoly a jedná pouze v zájmu vojenské operace EU pro řešení krize.

5.   Marocké království včas informuje velitele operace EU o jakékoliv změně své účasti na operaci.

Článek 2

Postavení sil

1.   Postavení sil a personálu přidělených Marockým královstvím v rámci vojenské operace EU pro řešení krize se řídí dohodou o postavení sil uzavřenou mezi Evropskou unií a hostitelskou zemí, pokud taková dohoda existuje.

2.   Postavení sil a personálu přiděleného k velitelství nebo k velitelským složkám umístěným mimo Bosnu a Hercegovinu se řídí ujednáním mezi velitelstvím a dotyčnými velitelskými složkami a Marockým královstvím.

3.   Aniž je dotčena dohoda o postavení sil podle odstavce 1, vykonává Marocké království soudní pravomoc nad svými silami a personálem, které se účastní vojenské operace EU pro řešení krize.

4.   Marocké království vyřizuje veškeré nároky vzniklé v souvislosti s účastí na operaci EU pro řešení krize, které některý z členů jeho sil či personálu vznese nebo které se ho týkají. Marocké království je příslušné pro zahájení každého řízení, zejména soudního nebo kárného, proti kterémukoli členu svých sil či personálu, v souladu se svými právními a správními předpisy.

5.   Marocké království se zavazuje učinit prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody vůči kterémukoliv státu, který se účastní vojenské operace EU pro řešení krize, a učinit tak při podpisu této dohody.

6.   Evropská unie se zavazuje zajistit, že její členské státy učiní prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody v souvislosti s účastí Marockého království na vojenské operaci EU pro řešení krize, a učinit tak při podpisu této dohody.

Článek 3

Utajované informace

1.   Marocké království přijme vhodná opatření k zajištění ochrany utajovaných informací EU v souladu s bezpečnostními předpisy Rady Evropské unie, které jsou obsaženy v rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001 (4), jakož i dalšími pokyny vydanými příslušnými orgány, včetně velitele operace EU.

2.   Pokud EU a Marocké království uzavřely dohodu o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací, použijí se ustanovení takové dohody v rámci vojenské operace EU pro řešení krize.

Článek 4

Linie velení

1.   Všechny síly a personál účastnící se vojenské operace EU pro řešení krize zůstávají zcela pod velením vlastních vnitrostátních orgánů.

2.   Vnitrostátní orgány odevzdají operativní a taktické velení nebo řízení svých sil a personálu veliteli operace EU. Velitel operace EU je oprávněn přenášet svou pravomoc.

3.   Marocké království má ve vztahu k běžnému řízení operace stejná práva a povinnosti jako členské státy Evropské unie, které se operace účastní.

4.   Po konzultacích s Marockým královstvím může velitel operace EU kdykoliv požádat o zrušení příspěvku Marockého království.

5.   Marocké království jmenuje vysokého vojenského zástupce jako zástupce svého národního kontingentu ve vojenské operaci EU pro řešení krize. Vysoký vojenský zástupce konzultuje s velitelem sil EU všechny záležitosti, které mají vliv na operaci, a odpovídá za běžnou kázeň v kontingentu.

Článek 5

Finanční hlediska

1.   Marocké království nese veškeré náklady spojené se svou účastí na operaci kromě nákladů, které jsou předmětem společného financování, jak je stanoveno v právních nástrojích podle čl. 1 odst. 1 této dohody a v rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP ze dne 23. února 2004 o zavedení mechanismu pro správu financování společných nákladů na operace EU v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (5).

2.   V případě smrti, zranění, ztráty nebo škody způsobené fyzickým nebo právnickým osobám ze státu nebo států, v nichž se operace uskutečňuje, zaplatí Marocké království, pokud je zjištěna jeho odpovědnost, náhradu škody za podmínek stanovených v případné dohodě o postavení sil podle čl. 2 odst. 1 této dohody.

Článek 6

Prováděcí opatření k dohodě

Generální tajemník Rady Evropské unie/vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a odpovídající orgány Marockého království uzavřou veškerá nezbytná technická a správní ujednání k provedení této dohody.

Článek 7

Neplnění závazků

Pokud jedna ze stran neplní své závazky stanovené v předchozích článcích, druhá strana má právo ukončit tuto dohodu výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou.

Článek 8

Řešení sporů

Spory o výklad nebo použití této smlouvy se řeší mezi stranami diplomatickou cestou.

Článek 9

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Tato dohoda se použije prozatímně ode dne podpisu.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu trvání příspěvku Marockého království k operaci.

V Bruselu dne Image v anglickém jazyce ve čtyřech vyhotoveních.

Za Evropskou unii

Image

Za Marocké království

Image


(1)  Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 64. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí BiH/5/2004 (Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/194/ES (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 68.

PROHLÁŠENÍ

podle čl. 2 odst. 5 a 6 Dohody

Prohlášení členských států EU:

„V případě zranění nebo smrti svých pracovníků, jakož i škod nebo ztrát týkajících se majetku jimi vlastněného a použitého při operaci EU pro řešení krize, budou členské státy EU, které uplatňují společnou akci EU 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině, usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovolují jejich vnitrostátní právní systémy, vzdaly nároků na náhradu škody vůči Marockému království, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem z Marockého království při plnění jeho povinností v souvislosti s operací EU pro řešení krize, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání, nebo

nastaly používáním jakéhokoliv majetku, jenž patří Marockému království, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s operací, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání pracovníků operace EU pro řešení krize z Marockého království, kteří tento majetek používají.“

Prohlášení Marockého království:

„V případě zranění nebo smrti svých pracovníků, jakož i škod nebo ztrát týkajících se majetku jí vlastněného a použitého při operaci EU pro řešení krize, bude Marocké království, které uplatňuje společnou akci EU 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině, usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovoluje jeho vnitrostátní právní systém, vzdalo nároků na náhradu škody vůči kterémukoli jinému státu účastnícímu se operace EU pro řešení krize, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem při plnění jeho povinností v souvislosti s operací EU pro řešení krize, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání, nebo

nastaly používáním jakéhokoliv majetku, jenž patří státům účastnícím se operace EU pro řešení krize, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s operací, kromě případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání pracovníků operace EU pro řešení krize, kteří tento majetek používají.“


Tiskové opravy

8.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/51


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

( Úřední věstník Evropské unie L 345 ze dne 20. listopadu 2004 )

Strana 73, příloha XV se nahrazuje takto:

„PŘÍLOHA XV

SEZNAM PLEMEN SKOTU PODLE ČLÁNKU 99

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-Noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.“

Strana 74, příloha XVI se nahrazuje takto:

„PŘÍLOHA XVI

PRŮMĚRNÁ PRODUKCE MLÉKA PODLE ČLÁNKU 103

(kilogramy)

Belgie

5 450

Česká republika

5 682

Dánsko

6 800

Německo

5 800

Estonsko

5 608

Řecko

4 250

Španělsko

4 650

Francie

5 550

Irsko

4 100

Itálie

5 150

Kypr

6 559

Lotyšsko

4 796

Litva

4 970

Lucembursko

5 700

Maďarsko

6 666

Malta

 

Nizozemsko

6 800

Rakousko

4 650

Polsko

3 913

Portugalsko

5 100

Slovinsko

4 787

Slovensko

5 006

Finsko

6 400

Švédsko

7 150

Spojené království

5 900“