ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 30

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
3. února 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 177/2005 ze dne 24. ledna 2005 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2005–2006)

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 178/2005 ze dne 2. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 179/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud se jedná o předávání dat Komisi

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 180/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, jímž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 181/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 182/2005 ze dne 2. února 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg podle nařízení (ES) č. 2124/2004

9

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/84/Euratom:Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2005, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii ke Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady

10

 

 

Komise

 

*

2005/85/ES:Rozhodnutí Komise, ze dne 26. ledna 2005, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu (oznámeno pod číslem K(2005) 117)  ( 1 )

12

 

*

2005/86/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES, pokud jde o období platnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 186)  ( 1 )

19

 

*

2005/87/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005, kterým se Švédsko opravňuje používat namísto statistických zjišťování skotu systém zavedený na základě hlavy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (oznámeno pod číslem K(2005) 194)  ( 1 )

20

 

 

Evropská centrální banka

 

*

2005/88/ES:Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. ledna 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2005/1)

21

 

 

Tiskové opravy

 

*

Tisková oprava rozhodnutí Komise 2005/78/ES, Euratom z 1. února 2005 pozměňující rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom (Úř. věst. L 29 ze dne 2.2.2005)

27

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 177/2005

ze dne 24. ledna 2005

o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2005–2006)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezinárodní fond pro Irsko (dále jen „fond“) byl zřízen v roce 1986 Dohodou ze dne 18. září 1986 mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o Mezinárodním fondu pro Irsko (dále jen „dohoda“) na podporu hospodářského a sociálního pokroku a na podporu kontaktů, dialogu a usmíření mezi nacionalisty a unionisty v celém Irsku, aby bylo dosaženo jednoho z cílů uvedených v anglo-irské dohodě ze dne 15. listopadu 1985.

(2)

Společenství poskytuje do fondu finanční příspěvky od roku 1989. V období 2003 až 2004 byla z rozpočtu Společenství každý rok poskytnuta částka 15 milionů EUR v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2236/2002 ze dne 10. prosince 2002 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2003–2004) (2). Použitelnost tohoto nařízení skončila dne 31. prosince 2004.

(3)

Vyhodnocení provedená podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2236/2002 potvrdila potřebu dále podporovat činnosti fondu a současně posilovat souvztažnost cílů a koordinaci s intervencemi strukturálních fondů, především se Zvláštním programem pro mír a usmíření v Severním Irsku a v příhraničních oblastech Irska (dále jen „program PEACE“), zřízeným v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (3).

(4)

Mírový proces v Severním Irsku vyžaduje, aby podpora fondu ze strany Evropského společenství pokračovala i po 31. prosinci 2004.

(5)

Evropská rada na zasedání v Bruselu ve dnech 17. a 18. června 2004 vyzvala Komisi, aby posoudila, zda by bylo možné sladit intervence v rámci programu PEACE a Mezinárodního fondu pro Irsko s intervencemi jiných programů v rámci strukturálních fondů, které budou ukončeny v roce 2006, včetně finančních dopadů.

(6)

Příspěvek Společenství do fondu by měl mít podobu finančních příspěvků na roky 2005 a 2006, a měl by tedy skončit ve stejnou dobu jako rozšířený program PEACE.

(7)

Při rozdělování příspěvku Společenství by měl fond upřednostňovat přeshraniční projekty nebo projekty jdoucí napříč Společenstvími tak, aby doplňovaly činnosti financované v rámci programu PEACE.

(8)

V souladu s dohodou se všichni finanční přispěvatelé účastní schůzí rady Mezinárodního fondu pro Irsko jako pozorovatelé.

(9)

Komise by měla podporovat koordinaci na všech úrovních mezi radou fondu, zprostředkovateli a řídícími subjekty zřízenými v rámci intervencí zúčastněných strukturálních fondů, a zejména v rámci programu PEACE.

(10)

Pomoc poskytnutá fondem by měla být považována za účinnou pouze tehdy, pokud přinese trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení a nebude použita jako náhrada jiných veřejných nebo soukromých výdajů.

(11)

Před 1. dubnem 2006 by mělo být provedeno vyhodnocení, ve kterém se přezkoumá působení fondu a potřeba další podpory ze strany Společenství.

(12)

Referenční finanční částka ve smyslu bodu 34 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (4) se vkládá do tohoto nařízení po celou dobu trvání programu, aniž jsou tím dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu vymezené Smlouvou.

(13)

Částka příspěvku Společenství do fondu by měla být 15 milionů EUR v nynějších hodnotách pro jednotlivé roky 2005 a 2006.

(14)

Tato pomoc přispěje k posílení solidarity mezi členskými státy a mezi jejich občany.

(15)

Pro přijetí tohoto nařízení nestanoví Smlouva žádné jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Finanční referenční částka pro naplnění příspěvku Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (dále jen „fondu“) na období 2005–2006 se stanoví na 30 milionů EUR.

Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.

Článek 2

Fond použije příspěvek v souladu s Dohodou ze dne 18. září 1986 mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o Mezinárodním fondu pro Irsko (dále jen „dohoda“).

Při přidělování příspěvku fond upřednostní přeshraniční projekty nebo projekty jdoucí napříč Společenstvími tak, aby doplňovaly činnosti financované ze strukturálních fondů, a zejména činnosti v rámci Zvláštního programu pro mír a smíření v Severním Irsku a v příhraničních oblastech Irska (dále jen „program PEACE“), zřízeného v souladu s čl. 7 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1260/1999.

Příspěvek se použije tak, aby přinesl trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení v dotčených oblastech. Nesmí být použit jako náhrada jiných veřejných a soukromých výdajů.

Článek 3

Na zasedáních rady fondu (dále jen „rada“) zastupuje Společenství Komise v postavení pozorovatele.

Fond je zastoupen jako pozorovatel na schůzích monitorovacího výboru programu PEACE a případně i u jiných intervencí strukturálních fondů.

Článek 4

Komise stanoví společně s radou fondu vhodné propagační a informační postupy za účelem zviditelnění příspěvku Společenství u projektů financovaných fondem.

Článek 5

Do 31. března 2006 předloží Komise rozpočtovému orgánu zprávu s vyhodnocením výsledků činností fondu a potřeby dalších příspěvků po roce 2006, přičemž přihlédne k vývoji mírového procesu v Severním Irsku. Tato zpráva musí mimo jiné obsahovat

a)

přehled činností fondu;

b)

seznam projektů, na které byla poskytnuta pomoc;

c)

vyhodnocení povahy a dopadu činností fondu, zvláště ve vztahu k jeho cílům a kritériím stanoveným v článcích 2 a 7;

d)

vyhodnocení akce fondu na zajištění spolupráce a koordinace s intervencemi strukturálních fondů, zejména s ohledem na povinnosti vyplývající z článků 3 a 4;

e)

přílohu uvádějící výsledky ověřování a kontrol prováděných Komisí v rámci závazku podle článku 6.

Článek 6

1.   Příspěvky spravuje Komise.

S výhradou odstavce 2 se roční příspěvky vyplácejí takto:

a)

první záloha ve výši 40 % se vyplatí poté, co Komise obdrží závazek podepsaný předsedou rady fondu, podle nějž bude fond dodržovat podmínky pro udělování příspěvku stanovené v tomto nařízení;

b)

druhá záloha ve výši 40 % se vyplatí po šesti měsících;

c)

závěrečná platba ve výši 20 % se uskuteční poté, co Komise obdrží a přijme výroční zprávu o činnosti fondu a schválenou účetní uzávěrku za daný rok.

2.   Před vyplacením splátky vyhodnotí Komise finanční potřeby fondu na základě stavu jeho pokladní hotovosti v okamžiku každé plánované platby. Jestliže z tohoto vyhodnocení finančních potřeb fondu vyplyne, že nejsou důvody k výplatě některé z uvedených záloh, daná platba se pozastaví. Komise přezkoumá rozhodnutí na základě nových informací poskytnutých fondem a platby obnoví, jakmile budou považovány za odůvodněné.

Článek 7

Příspěvek z fondu lze přidělit na operaci, na kterou se poskytuje nebo má poskytnout finanční podpora v rámci intervence strukturálních fondů, pouze nepřesáhne-li celková částka finanční podpory, k níž se přičte 40 % příspěvku z fondu, 75 % celkových nákladů na danou operaci, na které lze podporu poskytnout.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Je použitelné do dne 31. prosince 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)

(2)  Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1105/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 3).

(4)  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).


3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 178/2005

ze dne 2. února 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 2. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

105,7

204

82,8

212

152,0

624

81,6

999

105,5

0707 00 05

052

165,5

999

165,5

0709 90 70

052

197,6

204

239,9

624

56,7

999

164,7

0805 10 20

052

45,0

204

38,8

212

55,5

220

41,4

448

35,4

624

44,6

999

43,5

0805 20 10

052

49,1

204

61,0

624

72,5

999

60,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

84,8

400

78,8

464

131,4

624

66,2

662

36,0

999

76,8

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

052

104,3

400

110,8

404

107,6

720

59,3

999

95,5

0808 20 50

388

83,2

400

90,9

528

71,9

720

41,5

999

71,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 179/2005

ze dne 2. února 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud se jedná o předávání dat Komisi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi (1), a zejména na články 11 a 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (2), které platí od 1. ledna 2005, vytváří společný rámec pro systematické sestavování statistik Společenství týkajících obchodu se zbožím mezi členskými státy.

(2)

Aby došlo k vyrovnání s lhůtou pro předání agregovaných údajů o obchodu uvnitř Společenství, měla by být lhůta pro předání údajů o zahraničním obchodu snížena z šesti týdnů na 40 dní.

(3)

Jak je pravidelně uváděno Radou, kontrola hospodářské a měnové unie vyžaduje rychlé dodávání obchodních statistik.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu (3), by se proto mělo odpovídajícím způsobem změnit.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 32 nařízení (ES) č. 1917/2000 se nahrazuje tímto:

„Článek 32

1.   Členské státy vypracují:

a)

agregované výsledky, které jsou pro každý tok zboží stanoveny jako celková hodnota obchodu s třetími zeměmi, a rozdělení podle produktů v souladu s jednotlivými sekcemi Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC) Rev. 3;

b)

podrobné výsledky uvedené v čl. 10 odst. 1 základního nařízení.

2.   Členské státy předají neprodleně Komisi údaje takto:

a)

v souladu s odst. 1 písm. a) nejpozději 40 dní po ukončení referenčního období;

b)

v souladu s odst. 1 písm. b) nejpozději 42 dní po ukončení referenčního období.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1669/2001 (Úř. věst. L 224, 21.8.2001, s. 3).


3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 180/2005

ze dne 2. února 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1535/2003, jímž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 7. odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 (2) ve své původní verzi stanovil, že ve smlouvách uzavřených mezi organizacemi producentů a zpracovatelů nesmí u rajčat, broskví a hrušek přesáhnout případná lhůta splatnosti dobu dvou měsíců od konce měsíce předmětné dodávky zboží.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 444/2004 (3) bylo toto ustanovení rozšířeno na všechny produkty zpracované z ovoce a zeleniny.

(3)

Na základě nabytých zkušeností by měl být příslušný požadavek omezen na smlouvy o rajčatech, broskvích, hruškách nebo sušených fíkách.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1535/2003 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Ve smlouvě je rovněž nutno uvést stadium dodávky, k němuž se vztahuje cena podle písmene f), jakož i platební podmínky. U rajčat, broskví, hrušek a sušených fíků nesmí lhůta splatnosti přesáhnout dobu dvou měsíců od konce měsíce, v němž bylo předmětné zboží dodáno.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2169/2004 (Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 18).

(3)  Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 54.


3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 181/2005

ze dne 2. února 2005,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2191/81 (2) stanoví poskytnutí podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi. S ohledem na současnou situaci na trhu s máslem, úroveň prodeje ve smyslu uvedeného nařízení, snížení intervenčních cen pro máslo a následné snížení úrovní podpory v rámci dalších režimů podpory pro máslo je třeba snížit částku podpory.

(2)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EHS) č. 2191/81 se částka „100 EUR“ nahrazuje částkou „80 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 213, 1.8.1981, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).


3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 182/2005

ze dne 2. února 2005,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg podle nařízení (ES) č. 2124/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2124/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcil pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o nmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1922/2004 (2), a zejména na čl. 4, odst. 2 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2124/2004 stanoví, že množství, na něž mohou oprávněné hospodářské subjekty předložit žádost o vydání dovozních práv v rámci kvóty na zmrazené hovězí maso, činí 4 600 kusů. Podnikatel společenství může žádat o dovozní práva podle článku 3 uvedeného nařízení.

(2)

Vzhledem k tomu, že množství uvedená v žádostech o dovozní práva uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2124/2004 převyšují množství, která jsou k dispozici, je třeba stanovit koeficient pouze snížení požadovaných množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o dovozní práva podané v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2124/2004 se vyhovuje do výše 13,10541 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 3.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/10


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. ledna 2005,

kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii ke „Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady“

(2005/84/Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na druhý odstavec článku 101 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady byla otevřena k podpisu od 29. září 1997 až do jejího vstupu v platnost dne 18. června 2001.

(2)

Tato úmluva je nyní otevřena k přistoupení regionálním organizacím integrační nebo jiné povahy, za předpokladu, že kterákoli taková organizace je tvořena svrchovanými státy a má pravomoc, pokud jde o vyjednávání, uzavírání a uplatňování mezinárodních dohod ve věcech upravených touto úmluvou, a Společenství se rozhodlo k úmluvě přistoupit.

(3)

S ohledem na úkoly svěřené Společenství kapitolou 3 „Ochrana zdraví“ Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii by přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii ke společné úmluvě mělo být schváleno.

(4)

Při přistoupení k této úmluvě bude muset Evropské společenství pro atomovou energii navrhnout výhradu týkající se nesouladu mezi čl. 12 odst. 1 směrnice 92/3/Euratom o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole (1) se specifickým požadavkem stanoveným v čl. 27 odst. 1 bodu i) společné úmluvy, který v rámci přeshraničního pohybu vyžaduje souhlas státu určení.

(5)

Stane-li se organizace stranou této úmluvy, ukládá jí čl. 39 odst. 4 bod iii) povinnost sdělit depozitáři úmluvy prohlášení, v němž bude uvedeno, které státy jsou členy dané organizace, které články této úmluvy se na organizaci vztahují a jaký je rozsah pravomocí dané organizace v oblasti upravené těmito články.

(6)

V rámci společné úmluvy nebudou pravomoci členských států jako jejích smluvních stran přistoupením Společenství dotčeny,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

1.   Přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii ke Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady se schvaluje.

2.   Znění prohlášení Evropského společenství pro atomovou energii podle ustanovení čl. 39 odst. 4 bodu iii) Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady je přiloženo k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 35, 12.2.1992, s. 24.


PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského společenství pro atomovou energii podle ustanovení čl. 39 odst. 4 bodu iii) Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady

Členy Evropského společenství pro atomovou energii jsou v současnosti tyto státy: Belgické království, Česká republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Estonská republika, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Republika Malta, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská republika, Portugalská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Společenství prohlašuje, že se na něj vztahují články 1 až 16, článek 18, 19, 21 a články 24 až 44 společné úmluvy.

Společenství má společně s výše uvedenými členskými státy pravomoc v oblastech uvedených v článku 4, článcích 6 až 11, 13 až 16, článku 19 a článcích 24 až 28 společné úmluvy, jak je stanoveno v čl. 2 písm. b) Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a v příslušných článcích hlavy II kapitoly 3 nazvané „Ochrana zdraví“.


Komise

3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/12


ROZHODNUTÍ KOMISE,

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu

(oznámeno pod číslem K(2005) 117)

(Text s významem pro EHP)

(2005/85/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 97/830/ES ze dne 11. prosince 1997, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 97/613/ES a ukládají se zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu (2), bylo několikrát podstatně změněno.

(2)

Právním základem pro rozhodnutí Komise 97/830/ES je článek 10 směrnice Rady 93/43/ES ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin (3). Směrnice Rady 93/43/EHS bude zrušena s účinností ode dne 1. ledna 2006 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (4). Toto nařízení již neobsahuje právní základ pro ochranné opatření.

(3)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví, že pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmivo pocházející ze Společenství nebo dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí, musí být přijata opatření.

(4)

U pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu bylo v mnoha případech zjištěno, že jsou kontaminovány nadměrným množstvím aflatoxinu B1.

(5)

Vědecký výbor pro potraviny oznámil, že aflatoxin B1 je silným genotoxickým karcinogenem, a dokonce i ve velmi malých dávkách přispívá k riziku vzniku rakoviny jater.

(6)

Dovoz pistácií z Íránu proto představuje vážné ohrožení veřejného zdraví ve Společenství a je nezbytné přijmout ochranná opatření na úrovni Společenství.

(7)

Veterinární a potravinový úřad Komise (FVO) poprvé prováděl kontrolu hygienických podmínek v Íránu v roce 1997, která ukázala, že je nutné zlepšení hygienické praxe a možností zpětného sledování pistácií. Pověřená skupina nebyla schopna zkontrolovat všechna stadia manipulace s pistáciemi před vývozem. Íránské orgány se zavázaly provést zlepšení týkající se zejména výroby, manipulace, třídění, zpracování, balení a přepravy. Proto bylo vhodné podrobit pistácie a některé výrobky získané z pistácií pocházejících z Íránu zvláštním podmínkám, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví. Navazující mise byly organizovány v roce 1998 a 2001. I když během těchto kontrol bylo zaznamenáno podstatné zlepšení hygienické praxe a sledovatelnosti, potřeba stanovení zvláštních podmínek pro pistácie a výrobky z pistácií pocházející z Íránu za účelem ochrany veřejného zdraví stále trvá.

(8)

Pistácie a některé výrobky z pistácií pocházejících z Íránu mohou být dováženy za předpokladu, že budou uplatňovány zvláštní podmínky.

(9)

Jednou z těchto podmínek je nutnost zajistit, aby výroba, třídění, manipulace, zpracování, balení a přeprava pistácií a výrobků získaných z pistácií byly v souladu se správnou hygienickou praxí. Je nutné stanovit hladinu aflatoxinu B1 a celkových aflatoxinů ve vzorcích odebraných ze zásilky bezprostředně předtím, než opustí Írán.

(10)

Dále je nutné, aby íránské orgány opatřily každou zásilku pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu písemnými doklady týkajícími se podmínek výroby, třídění, manipulace, zpracování, balení a přepravy a výsledků laboratorní analýzy zásilky z hlediska hladiny aflatoxinu B1 a celkových aflatoxinů.

(11)

V zájmu veřejného zdraví budou členské státy poskytovat Komisi pravidelné zprávy o všech výsledcích analýz úředních kontrol provedených na zásilkách pistácií a některých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu. Tyto zprávy by měly doplňovat oznamovací povinnost stanovenou v rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva zřízeného nařízením (ES) č. 178/2002.

(12)

Je důležité zajistit, aby odběr vzorků a analýza zásilek pistácií a výrobků získaných z pistácií z Íránu byly prováděny v celém Společenství harmonizovaným způsobem.

(13)

Při kontrolách provedených v roce 2003 a 2004 bylo zjištěno, že velký počet zásilek pistácií z Íránu převyšoval maximální hladinu aflatoxinů. Je proto nutné omezit platnost osvědčení o zdravotní nezávadnosti, aby se zkrátila doba přepravy a skladování, při nichž se mohou tvořit aflatoxiny.

(14)

Provádění tohoto rozhodnutí bude neustále přezkoumáváno v souvislosti s informacemi a zárukami poskytnutými příslušnými íránskými orgány a v souvislosti s výsledky testů prováděných členskými státy za účelem posouzení, zda zvláštní podmínky poskytují dostatečnou úroveň ochrany veřejného zdraví ve Společenství a zda je jejich uplatnění stále nutné.

(15)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí mají významný dopad na kontrolní zdroje členských států. Proto je vhodné vyžadovat, aby veškeré náklady plynoucí z odběru vzorků, analýz, skladování a veškeré náklady plynoucí z úředních opatření nesl v případě nevyhovující zásilky příslušný dovozce či subjekt v potravinářském odvětví.

(16)

Rozhodnutí 97/830/ES by proto mělo být zrušeno.

(17)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Členské státy mohou dovážet

pistácie kódu KN 0802 50 00 a

pražené pistácie kódů KN 2008 19 13 a KN 2008 19 93

pocházející nebo zasílané z Íránu pouze, pokud jsou k zásilce připojeny výsledky úředního odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle přílohy I, vyplněné, podepsané a ověřené zástupcem íránského ministerstva zdravotnictví. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je platné pro dovoz uskutečněný nejpozději čtyři měsíce po dni vydání osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

2.   Výrobky uvedené v odstavci 1 mohou být dováženy do Společenství pouze prostřednictvím některého z míst vstupu uvedených v příloze II.

3.   Každá zásilka výrobků uvedených v odstavci 1 musí být označena kódem, který souhlasí s kódem na výsledku vzorku po úředním odběru vzorku a analýze a na osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle odstavce 1.

4.   Příslušné orgány v každém členském státě zajistí, aby byla kontrolována dokumentace výrobků, aby byl zajištěn soulad s požadavky na osvědčení o zdravotní nezávadnosti a výsledky odběru vzorků podle odstavce 1.

5.   Příslušné orgány každého členského státu odeberou z každé zásilky výrobků dle odstavce 1 vzorek pro analýzu obsahu aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů před jejich uvedením na trh z místa vstupu do Společenství.

Členské státy předkládají Komisi každé tři měsíce zprávu o všech výsledcích analýz uskutečněných v rámci úředních kontrol provedených na zásilkách výrobků dle odstavce 1. Tato zpráva se předkládá během měsíce následujícího po každém čtvrtletí (duben, červenec, říjen a leden).

6.   Každá zásilka, která má být podrobena odběru vzorků a analýze, se před uvedením na trh ze vstupního místa do Společenství zadržuje po dobu nejdéle 15 pracovních dní. Příslušné orgány dovážejícího členského státu vydají průvodní úřední doklad, který prokazuje, že zásilka byla podrobena úřednímu odběru vzorků a analýze, a který uvádí výsledky analýzy.

7.   V případě rozdělení zásilky musí být ke každé části rozdělené zásilky přiložena kopie osvědčení o zdravotní nezávadnosti a průvodní úřední doklady uvedené v odstavcích 1 a 6 až po velkoobchodní úroveň včetně, ověřené příslušným orgánem členského státu, na jehož území k rozdělení zásilky došlo.

Článek 2

Toto rozhodnutí se průběžně přezkoumává na základě informací a záruk poskytnutých příslušnými orgány Íránu a na základě výsledků zkoušek provedených členskými státy za účelem vyhodnocení, zda zvláštní podmínky uvedené v článku 1 poskytují dostatečnou úroveň ochrany veřejného zdraví ve Společenství. Při přezkoumání se rovněž vyhodnocuje, zda jsou zvláštní podmínky nadále potřebné.

Článek 3

Veškeré náklady plynoucí z odběru vzorků, analýz, skladování a vydání průvodního úředního dokladu a kopií osvědčení o zdravotní nezávadnosti a průvodních dokladů dle čl. 1 odst. 4 a 7 nese subjekt v potravinovém odvětví odpovědný za zásilku či jeho zástupce.

Veškeré náklady týkající se úředních opatření přijatých příslušnými orgány v případě nevyhovující zásilky pistácií nebo některých výrobků z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu nese subjekt v potravinovém odvětví odpovědný za zásilku nebo jeho zástupce.

Článek 4

Rozhodnutí 97/830/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. února 2005.

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

(2)  Úř. věst. L 343, 13.12.1997, s. 30. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2004/429/ES (Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 19. Oprava zveřejněna v Úř. věst. L 189, 27.5.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1. Oprava zveřejněna v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 3.


PŘÍLOHA I

Image


PŘÍLOHA II

Seznam míst vstupu, přes která mohou být pistácie a z nich získané výrobky pocházející nebo zasílané z Íránu dováženy do Společenství

Členský stát

Místo vstupu

Belgie

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Česká republika

Celní úřad Praha D5

Dánsko

Všechny dánské přístavy a letiště

Německo

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Autobahn, HZA Cottbus – ZA Forst – Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) – ZA Ludwigslust (ZA LWL)

Estonsko

Muuga přístav BIP, Paljassaare přístav BIP, Paldiski-Lõuna přístav BIP, Dirhami přístav BIP, Luhamaa silnice BIP, Narva silnice BIP

Řecko

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Španělsko

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Francie

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irsko

Dublin – přístav a letiště,

Cork – přístav a letiště,

Shannon – letiště

Itálie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

Dogana di Fernetti – Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Kypr

Limassol Port, Larnaca Airport

Lotyšsko

Grebneva – silnice s Ruskem

Terehova – silnice s Ruskem

Patarnieki – silnice s Běloruskem

Silene – silnice s Běloruskem

Daugavpils – železniční stanice pro přepravu zboží

Rezekne – železniční stanice pro přepravu zboží

Liepaja – námořní přístav

Ventspils – námořní přístav

Riga – námořní přístav

Riga – letiště Riga

Riga – lotyšská pošta

Litva

Silnice: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai.

Letiště: Vilnius.

Námořní přístav: Malkų įlankos, Molo, Pilies.

Železnice: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Lucembursko

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg – Aéroport, Niederanven

Maďarsko

Ferihegy – Budapest – letiště

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – silnice

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – železnice

Nagylak – Csongrád – silnice

Lökösháza – Békés – železnice

Röszke – Csongrád – silnice

Kelebia – Bács – Kiskun – železnice

Letenye – Zala – silnice

Gyékényes – Somogy – železnice

Mohács – Baranya – přístav

Malta

Malta Freeport, the Malta International Airport a the Grand Harbour

Nizozemsko

Všechny přístavy a letiště a všechny hraniční přechody

Rakousko

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA

Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Polsko

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – silniční hraniční přechod

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – silniční hraniční přechod

Bobrowniki – Podlaskie – silniční hraniční přechod

Koroszczyn – Lubelskie – silniční hraniční přechod

Dorohusk – Lubelskie – silniční a železniční hraniční přechod

Gdynia – Pomorskie – námořní hraniční přechod

Gdańsk – Pomorskie – námořní hraniční přechod

Medyka-Przemyśl – Podkarpackie – železniční hraniční přechod

Medyka – Podkarpackie – silniční hraniční přechod

Korczowa – Podkarpackie – silniční hraniční přechod

Jasionka – Podkarpackie – letištní hraniční přechod

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – námořní hraniční přístav

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – námořní hraniční přístav

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – námořní hraniční přístav

Portugalsko

Lisboa, Leixões

Slovinsko

Obrežje – hraniční přechod

Koper – přístavní hraniční přechod

Dobova – železniční hraniční přechod

Brnik (letiště)

Jelšane (silnice)

Ljubljana (železnice a silnice)

Sežana (železnice a silnice)

Slovensko

Vyšné Nemecké – silnice, Čierna nad Tisou – železnice

Finsko

všechny finské celní úřady

Švédsko

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Spojené království

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (včetně Tilbury, Thamesport a Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (včetně Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton.


3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/19


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. ledna 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES, pokud jde o období platnosti

(oznámeno pod číslem K(2005) 186)

(Text s významem pro EHP)

(2005/86/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2) a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výskyt nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA) na Faerských ostrovech vedl k přijetí rozhodnutí Komise 2003/71/ES ze dne 29. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních týkajících se nakažlivé chudokrevnosti lososů na Faerských ostrovech (3).

(2)

V roce 2004 se navzdory zdolávacím opatřením, která Faerské ostrovy přijaly, vyskytla další ohniska nakažlivé chudokrevnosti lososů a tento stát o nich uvědomil Komisi.

(3)

Faerské ostrovy předložily veterinární podskupině vytvořené na základě dohody mezi EU a Faerskými ostrovy (4) pohotovostní plán v souladu s článkem 15 směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb (5). Pohotovostní plán zahrnuje plán na stažení v souladu s článkem 6 směrnice 93/53/EHS. Pohotovostní plán včetně očkovacích postupů a plán na stažení předložený v září 2004 byly podskupinou schváleny.

(4)

Vzhledem k výskytu choroby na Faerských ostrovech a uplatňování zdolávacích postupů včetně očkování by měla ochranná opatření stanovená v rozhodnutí 2003/71/ES zůstat použitelná po dobu provádění očkování. Očekává se, že očkování bude předmětem zdolávacích postupů po dobu alespoň následujících dvou let.

(5)

Rozhodnutí 2003/71/ES by proto mělo být změněno s cílem prodloužit jeho období platnosti.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 6 rozhodnutí 2003/71/ES se datum „31. ledna 2005“ nahrazuje datem „31. ledna 2007“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 80. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/160/ES (Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 65).

(4)  Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.


3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2005,

kterým se Švédsko opravňuje používat namísto statistických zjišťování skotu systém zavedený na základě hlavy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000

(oznámeno pod číslem K(2005) 194)

(Pouze švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/87/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 a 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlava I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (2) zavádí systém identifikace a evidence skotu.

(2)

Rozhodnutí Komise 1999/693/ES uznává, že je švédská databáze skotu plně funkční (3).

(3)

V souladu se směrnicí 93/24/EHS mohou být členské státy za účelem splnění požadavků dotyčné směrnice na vlastní žádost oprávněny používat namísto statistických zjišťování skotu administrativní zdroje informací.

(4)

Na podporu své žádosti ze dne 29. října 2003 poskytlo Švédsko technickou dokumentaci týkající se struktury a aktualizace databáze uvedené v hlavě I nařízení (ES) č. 1760/2000 a dokumentaci k metodám výpočtu statistických informací.

(5)

Švédsko zejména navrhlo metody výpočtu umožňující získat statistické informace pro kategorie uvedené v čl. 3 odst. 1 směrnice 93/24/EHS, které v databázi uvedené v hlavě I nařízení (ES) č. 1760/2000 nejsou přímo dostupné. Švédsko by mělo učinit veškerá příslušná opatření, aby se ujistilo, zda tyto metody výpočtu zajišťují přesnost statistických údajů.

(6)

Z přezkoumání technické dokumentace, kterou švédské orgány poskytly, vyplývá, že by žádost měla být přijata.

(7)

Toto rozhodnutí je v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku zřízeného rozhodnutím Rady 72/279/EHS (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Švédsko je oprávněno nahradit zjišťování skotu podle směrnice 93/24/EHS systémem identifikace a evidence skotu uvedeným v hlavě I nařízení (ES) č. 1760/2000 za účelem získání všech statistických informací, které jsou pro splnění požadavků dané směrnice požadovány.

Článek 2

Pokud přestane být systém uvedený v článku 1 funkční nebo pokud jeho obsah již nebude umožňovat získávání spolehlivých statistických informací pro všechny kategorie nebo pro některé kategorie skotu, vrátí se Švédsko při hodnocení skotu nebo dotyčných kategorií k systému statistického zjišťování.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

V Bruselu dne 2. února 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 273, 23.10.1999, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


Evropská centrální banka

3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/21


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 21. ledna 2005,

kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET)

(ECB/2005/1)

(2005/88/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 první a čtvrtou odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. října 2002 vzala Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na vědomí několik různých alternativ, které umožňují centrálním bankám připojit se k TARGETu jinak, než prostřednictvím systému propojení. Dále bylo rozhodnuto, že po přistoupení deseti nových členských států k EU dne 1. května 2004 budou mít centrální banky těchto členských států stejná práva a povinnosti, pokud jde o připojení k TARGETu, jako ostatní centrální banky podle jedné z těchto alternativ. To vyžaduje změnu obecných zásad ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (1).

(2)

Další menší změna obecných zásad ECB/2001/3 je zapotřebí s cílem zohlednit stávající praxi, pokud jde o přístup účastníků k TARGETu.

(3)

V souladu s článkem 12.1 a článkem 14.3 statutu tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Obecné zásady ECB/2001/3 se mění takto:

1.

Článek 1 se mění takto:

a)

Vkládají se tyto nové definice podle abecedního pořadí:

„ ‚připojenou národní centrální bankou‘ národní centrální banka, jejíž systém zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) je připojen k TARGETu prostřednictvím národní centrální banky poskytující služby,

‚nezúčastněnými členskými státy‘ členské státy, které nepřijaly jednotnou měnu podle Smlouvy,

‚národní centrální bankou poskytující služby‘ národní centrální banka: i) jejíž systém RTGS je připojen k TARGETu prostřednictvím systému propojení a ii) která poskytuje služby připojené národní centrální bance pro účely provádění přeshraničních plateb v TARGETu, čímž se vytváří dvoustranné spojení,“.

b)

Definice „EHP“ se nahrazuje tímto:

„ ‚EHP‘ Evropský hospodářský prostor ve smyslu Dohody o Evropském hospodářském prostoru uzavřené dne 2. května 1992 mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a členskými státy Evropského sdružení volného obchodu, ve znění pozdějších předpisů,“.

c)

Definice „neodvolatelnosti“ nebo „neodvolatelného“ se nahrazuje tímto:

„ ‚neodvolatelností‘ nebo ‚neodvolatelným‘ skutečnost, že zúčtování platebního příkazu nemůže být připojenou národní centrální bankou, národní centrální bankou/ECB příkazce, účastníkem-příkazcem ani třetí stranou odvoláno, zvráceno nebo zrušeno, a to ani v případě úpadkového řízení proti účastníkovi, s výjimkou vad základní transakce (transakcí) nebo platebního příkazu (platebních příkazů) způsobených trestnými činy nebo podvodným jednáním (přičemž podvodným jednáním se v případě úpadku rozumí také zvýhodňování věřitele a obchody pod cenou ve lhůtě odporovatelnosti), pokud o tom bylo v každém jednotlivém případě rozhodnuto příslušným soudem nebo jiným orgánem příslušným k řešení sporů, nebo vad způsobených omylem,“.

d)

Definice „vnitřních účtů národních centrálních bank“ se nahrazuje tímto:

„ ‚vnitřními účty národních centrálních bank‘ účty, které si bez toho, aniž by byl dotčen článek 4a těchto obecných zásad, vzájemně zřizují všechny národní centrální banky a ECB ve svých účetních knihách za účelem zúčtování přeshraničních plateb prostřednictvím TARGETu; každý takový vnitřní účet národní centrální banky je veden ve prospěch ECB nebo té národní centrální banky, na jejíž jméno je zřízen,“.

e)

Definice „poruchy národního systému RTGS“ nebo „poruchy TARGETu“ nebo „poruchy“ se nahrazuje tímto:

„ ‚poruchou národního systému RTGS‘ nebo ‚poruchou TARGETu‘ nebo ‚poruchou‘ technické obtíže, závady nebo výpadky technické infrastruktury nebo počítačových systémů některého národního systému RTGS nebo platebního mechanismu ECB či přípojek počítačové sítě pro systém propojení nebo dvoustranné spojení nebo jakákoliv jiná událost týkající se některého národního systému RTGS nebo platebního mechanismu ECB, systému propojení či jakéhokoli dvoustranného spojení, které znemožňují provádět a v rámci jednoho dne uskutečňovat platební příkazy v TARGETu; tato definice zahrnuje také případy současného výskytu poruch ve více než jednom národním systému RTGS (například v důsledku výpadku v souvislosti s poskytovatelem síťových služeb),“.

f)

Definice „stálých facilit“ se nahrazuje tímto:

„ ‚stálými facilitami‘ mezní zápůjční facilita a vkladová facilita poskytované v rámci Eurosystému.“

2.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Popis TARGETu

1.   Transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase je systémem zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase pro euro. TARGET se skládá z národních systémů RTGS, platebního mechanismu ECB a systému propojení. Systémy RTGS se mohou připojit k TARGETu prostřednictvím systému propojení nebo prostřednictvím dvoustranného spojení.

2.   Systémy RTGS nezúčastněných členských států se mohou k TARGETu připojit, pokud tyto systémy RTGS splňují minimální společné charakteristiky stanovené v článku 3 a jsou schopny vedle svých národních měn pracovat s eurem. Každé připojení systému RTGS nezúčastněného členského státu k TARGETu podléhá dohodě, ve které se příslušné národní centrální banky zaváží dodržovat pravidla a postupy TARGETu uvedené v těchto obecných zásadách (s případnými specifikacemi a odchylkami uvedenými v takové dohodě).“

3.

Článek 3 se mění takto:

a)

V písmenu a) bodě 1 se doplňuje podbod v), který zní:

„v)

centrální banky usazené v EU, jejichž systémy RTGS nejsou připojeny k TARGETu.“

b)

Písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Měnová jednotka

Veškeré přeshraniční platby se provádějí v eurech.“

c)

V písmenu c) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Pro jakékoli přeshraniční platby uskutečňované prostřednictvím TARGETu platí jednotná cena, kterou stanoví Rada guvernérů ECB a která je uvedena v příloze III.“

d)

V písmenu f) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Vnitrodenní úvěry musí mít odpovídající zajištění. Způsobilé zajištění se opírá o stejná aktiva a nástroje, jaké jsou stanoveny pro způsobilé zajištění operací měnové politiky, a podléhá stejným pravidlům pro oceňování a kontrolu rizika. S výjimkou finančních orgánů uvedených v čl. 3 písm. a) bodě 1 podbodě i) a subjektů veřejného sektoru uvedených v čl. 3 písm. a) bodě 1 podbodě ii) nepřijme národní centrální banka jako podkladová aktiva žádné dluhové nástroje, které vydal nebo za které se zaručil účastník nebo jiný subjekt, se kterým je protistrana v úzkém propojení, jak je definováno v čl. 1 bodě 26 směrnice 2000/12/ES a jak se uplatňuje pro operace měnové politiky.

Každá národní centrální banka nezúčastněného členského státu, jehož systém RTGS je připojen k TARGETu ve smyslu čl. 2 odst. 2, může vytvořit a vést seznam způsobilých aktiv, které mohou instituce zúčastněné na jejich národním systému RTGS, jenž je připojen k TARGETu, použít k zajištění úvěrů v eurech poskytovaných těmito národními centrálními bankami, a to za podmínky, že aktiva na tomto seznamu splňují stejné kvalitativní požadavky, jaké jsou stanoveny pro způsobilé zajištění operací měnové politiky, a podléhají stejným pravidlům pro oceňování a kontrolu rizika. Daná národní centrální banka předloží takový seznam způsobilých aktiv předem ke schválení ECB.“

4.

Článek 4 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

„Úprava přeshraničních plateb uskutečňovaných prostřednictvím systému propojení“.

b)

Úvodní odstavec se nahrazuje tímto:

„Tento článek se vztahuje na úpravu přeshraničních plateb, které se uskutečňují nebo mají být uskutečněny prostřednictvím systému propojení.“

c)

V písmenu b) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Všechny vnitřní účty národních centrálních bank se vedou v eurech.“

5.

Vkládá se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

Úprava přeshraničních plateb uskutečňovaných prostřednictvím národní centrální banky poskytující služby

Tento článek se vztahuje na úpravu přeshraničních plateb, které se uskutečňují nebo mají být uskutečněny prostřednictvím dvoustranného spojení.

a)

Popis připojení

 

Při uskutečňování přeshraniční platby prostřednictvím dvoustranného spojení:

se národní centrální banka poskytující služby podle okolností považuje za národní centrální banku příjemce nebo za národní centrální banku příkazce, pokud jde o povinnosti a závazky související s prováděním přeshraničních plateb prostřednictvím systému propojení buď vůči národní centrální bance/ECB příkazce, nebo národní centrální bance/ECB příjemce,

připojená národní centrální banka se podle okolností považuje za národní centrální banku příjemce nebo za národní centrální banku příkazce, pokud jde o povinnosti a závazky související s připsáním na účet nebo zatížením účtu RTGS účastníka-příjemce nebo účastníka-příkazce.

b)

Otevření a vedení účtu pro připojenou národní centrální banku

1.

Národní centrální banka poskytující služby zřídí ve svých účetních knihách pro připojenou národní centrální banku účet v eurech.

2.

Národní centrální banka poskytující služby poskytne připojené národní centrální bance neomezenou a nezajištěnou úvěrovou facilitu.

3.

K provedení přeshraničních plateb, k nimž dal pokyn účastník systému RTGS připojené národní centrální banky, zatíží národní centrální banka poskytující služby danou částkou účet připojené národní centrální banky a připíše danou částku na účet RTGS účastníka systému RTGS národní centrální banky poskytující služby nebo na vnitřní účet národní centrální banky/ECB příjemce vedený u národní centrální banky poskytující služby. K provedení přeshraničních plateb ve prospěch účastníka systému RTGS připojené národní centrální banky zatíží národní centrální banka poskytující služby danou částkou vnitřní účet národní centrální banky/ECB příkazce nebo zatíží účet RTGS účastníka systému RTGS národní centrální banky poskytující služby a připíše danou částku na účet připojené národní centrální banky.

c)

Povinnosti a závazky národní centrální banky poskytující služby a připojené národní centrální banky

1.

Ověřování

a)

Připojená národní centrální banka a národní centrální banka poskytující služby odpovídají za přesnost a syntax údajů, které si navzájem poskytují, a dohodnou se na standardech, jež se na tyto údaje mají uplatňovat.

b)

Po přijetí platebního příkazu podaného připojenou národní centrální bankou ověří národní centrální banka poskytující služby neprodleně všechny údaje uvedené v platebním příkazu, které jsou potřebné k jeho náležitému provedení. Zjistí-li národní centrální banka poskytující služby syntaktické chyby nebo jiné důvody pro odmítnutí platebního příkazu, tento platební příkaz neprovede a údaje a platební příkaz zpracuje v souladu se zvláštními pravidly, na kterých se národní centrální banka poskytující služby a připojená národní centrální banka dohodnou.

2.

Zúčtování

a)

K provedení přeshraniční platby, k níž dal pokyn účastník systému RTGS připojené národnícentrální banky, zatíží připojená národní centrální banka danou částkou účet účastníka svého systému RTGS a v souladu s podmínkami sjednanými mezi připojenou národní centrální bankou a národní centrální bankou poskytující služby podá odpovídající platební příkaz národní centrální bance poskytující služby.

b)

Jakmile národní centrální banka poskytující služby ověří platnost platebního příkazu podaného podle čl. 4a písm. c) bodu 1 b), neprodleně:

i)

zatíží danou částkou účet připojené národní centrální banky a

ii)

zašle připojené národní centrální bance kladné potvrzení.

c)

Po zatížení účtu připojené národní centrální banky připíše národní centrální banka poskytující služby neprodleně danou částku na účet RTGS účastníka svého národního systému RTGS nebo provede platební příkaz prostřednictvím systému propojení v souladu s článkem 4. Jakmile národní centrální banka poskytující služby obdrží kladné nebo záporné potvrzení od národní centrální banky/ECB příjemce, zašle toto potvrzení připojené národní centrální bance.

d)

K provedení přeshraniční platby, k níž dal pokyn účastník systému RTGS národní centrální banky poskytující služby, ve prospěch účastníka systému RTGS připojené národní centrální banky připíše národní centrální banka poskytující služby danou částku na účet připojené národní centrální banky okamžitě po přijetí tohoto platebního příkazu. Připojená národní centrální banka okamžitě poté připíše danou částku na účet účastníka systému RTGS připojené národní centrální banky.

e)

K provedení přeshraniční platby, k níž dal pokyn účastník jiného systému RTGS než je systém RTGS národní centrální banky poskytující služby, ve prospěch účastníka systému RTGS připojené národní centrální banky národní centrální banka poskytující služby po přijetí platebního příkazu od národní centrální banky/ECB příkazce:

i)

provede postupy uvedené v čl. 4 písm. d) bodě 1 a v čl. 4 písm. d) bodě 2 a),

ii)

následně připíše danou částku na účet připojené národní centrální banky a oznámí tuto skutečnost připojené národní centrální bance a

iii)

poté zašle národní centrální bance/ECB příkazce kladné potvrzení.

Po přijetí oznámení podle podbodu ii) připojená národní centrální banka okamžitě připíše danou částku na účet účastníka svého systému RTGS.

f)

Národní centrální banka poskytující služby přijme veškerá nezbytná opatření, která dohodne s připojenou národní centrální bankou, aby se zajistilo, že připojená národní centrální banka má za všech okolností k dispozici všechny informace a údaje potřebné k připsání dané částky na účet účastníka systému RTGS připojené národní centrální banky.

g)

Provozní hodiny systému RTGS připojené národní centrální banky se řídí ustanoveními uvedenými v příloze IV.

3.

Neodvolatelnost

Neodvolatelnost přeshraničních plateb provedených prostřednictvím dvoustranného spojení se určuje podle pravidel stanovených v čl. 4 písm. c) bodě 2 a v čl. 4 písm. d) bodě 2.

4.

Přechod odpovědnosti za provedení platebního příkazu

U přeshraničních plateb, k nimž dal pokyn účastník systému RTGS připojené národní centrální banky, přechází odpovědnost za provedení platebního příkazu z připojené národní centrální banky na národní centrální banku poskytující služby v okamžiku, kdy dojde k zatížení účtu připojené národní centrální banky u národní centrální banky poskytující služby, a poté přechází na národní centrální banku/ECB příjemce v souladu s čl. 4 písm. e). U přeshraničních plateb ve prospěch účastníka systému RTGS připojené národní centrální banky přechází odpovědnost za provedení platebního příkazu z národní centrální banky příkazce na národní centrální banku poskytující služby v okamžiku, kdy národní centrální banka/ECB příkazce obdrží kladné potvrzení, jak je uvedeno v čl. 4a písm. c) bodě 2 e) iii).

d)

Postup při chybách

Postup uvedený v čl. 4 písm. f) platí pro připojené národní centrální banky.

e)

Vztahy k poskytovateli síťových služeb

Připojená národní centrální banka je připojena k poskytovateli síťových služeb nebo k němu má přístup. Utrpí-li připojená národní centrální banka v důsledku porušení příslušných pravidel škodu, je na připojené národní centrální bance, aby uplatnila nárok na náhradu škody vůči poskytovateli síťových služeb, přičemž jakýkoli takový nárok uplatní přímo u poskytovatele síťových služeb.

f)

Informace pro účastníky

Všechny národní centrální banky informují účastníky svých systémů RTGS o tom, že kladné potvrzení vydané národní centrální bankou poskytující služby, pokud jde o přeshraniční platby ve prospěch účastníků systému RTGS připojené národní centrální banky, potvrzuje připsání dané částky na účet připojené národní centrální banky u národní centrální banky poskytující služby, ale nepotvrzuje připsání dané částky na účet účastníka-příjemce u připojené národní centrální banky. Národní centrální banky v nezbytném rozsahu odpovídajícím způsobem změní svá národní pravidla RTGS.“

6.

Článek 8 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Kompenzační systém TARGETu se použije na všechny národní systémy RTGS (bez ohledu na to, zda tyto systémy RTGS jsou k TARGETu připojeny prostřednictvím systému propojení nebo prostřednictvím dvoustranného spojení) i na platební mechanismus ECB a je k dispozici všem účastníkům TARGETu (včetně účastníků TARGETu z národních systémů RTGS zúčastněných členských států, kteří nejsou protistranami operací měnové politiky Eurosystému, a účastníků TARGETu z národních systémů RTGS nezúčastněných členských států) pro všechny platby TARGETu (bez rozlišování vnitrostátních a přeshraničních plateb). V souladu s podmínkami pro používání platebního mechanismu ECB, které jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB (www.ecb.int) a jsou podle potřeby aktualizovány, se kompenzační systém TARGETu nepoužije pro klienty platebního mechanismu ECB.“

b)

V odstavci 1 se vkládá nové písmeno c)a, které zní:

„c)a

Pro účely čl. 8 odst. 1 písm. c) bodu ii) se národní centrální banka poskytující služby nepovažuje za třetí stranu.“

c)

V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

Nemůže-li připojená národní centrální banka provést přeshraniční platby v důsledku poruchy systému RTGS národní centrální banky poskytující služby, považuje se národní centrální banka poskytující služby ve vztahu k těmto platbám za národní centrální banku v místě poruchy.“

7.

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Vyšší moc

Národní centrální banky a ECB nenesou odpovědnost za nedodržování těchto obecných zásad po tu dobu a do té míry, ve které nelze plnit povinnosti podle těchto obecných zásad nebo musí-li být jejich plnění přerušeno či odloženo v důsledku události, která nastala z neovladatelných důvodů nebo příčin (zejména výpadků nebo poruch technického vybavení, působení vyšších sil, přírodních katastrof, stávek a pracovních sporů). Tímto pravidlem však není dotčena povinnost zřizovat záložní mechanismy požadované těmito obecnými zásadami, navzdory události vyšší moci provádět v nejvyšším možném rozsahu postupy odstraňování chyb podle čl. 4 písm. f) a čl. 4a písm. d) a po dobu výskytu takové události vyvinout veškerou možnou snahu o zmírnění jejích následků.“

8.

V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případě sporu mezi národními centrálními bankami nebo mezi národní centrální bankou a ECB se vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s platebními příkazy prováděnými prostřednictvím TARGETu a veškeré další otázky upravené těmito obecnými zásadami řídí: i) pravidly a postupy uvedenými v těchto obecných zásadách a v jejich přílohách a ii) u sporů ohledně přeshraničních plateb podpůrně právem členského státu, ve kterém má sídlo národní centrální banka/ECB příjemce.“

9.

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze těchto obecných zásad.

Článek 2

Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 25. ledna 2005.

Použijí se ode dne 7. března 2005.

Článek 3

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. ledna 2005.

Za Radu guvernérů ECB

Jean-Claude TRICHET

Prezident ECB


(1)  Úř. věst. L 140, 24.5.2001, s. 72. Obecné zásady naposledy pozměněné obecnými zásadami ECB/2004/4 (Úř. věst. L 205, 9.6.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

PROVOZNÍ HODINY TARGETu

Na TARGET, a tudíž i na národní centrální banky a národní systémy RTGS zúčastněné na TARGETu nebo k němu připojené, se vztahují tato pravidla pro provozní hodiny:

1.

Referenčním časem pro TARGET je ‚čas Evropské centrální banky‘, který je definován jako místní čas v sídle ECB.

2.

TARGET má společné provozní hodiny od 7.00 do 18.00 hod.

3.

Předčasné otevření před 7.00 hod. je možné po zaslání předchozího oznámení Evropské centrální bance:

i)

z vnitrostátních důvodů (např. v zájmu usnadnění zúčtování obchodů s cennými papíry, vyrovnání sald systémů čistého zúčtování plateb nebo zúčtování jiných vnitrostátních transakcí, jako jsou dávkové transakce zadané národními centrálními bankami systémům RTGS přes noc), nebo

ii)

z důvodů souvisejících s ESCB (např. ve dny, kdy jsou očekávány výjimečné objemy plateb, nebo v zájmu snížení kurzových rizik při provádění eurové části devizových operací zahrnujících asijské měny).

4.

Pro klientské platby (vnitrostátní i přeshraniční (1)) platí uzávěrka jednu hodinu před obvyklou zavírací dobou TARGETu; zbývající čas se využije výhradně pro mezibankovní platby (vnitrostátní i přeshraniční (2)) k převodu likvidity mezi účastníky. Klientskými platbami se rozumí platební zprávy ve formátu MT100 nebo v odpovídajícím vnitrostátním formátu (který by pro přeshraniční transakce odpovídal formátu MT100). O zavedení uzávěrky vnitrostátních plateb v 17.00 hod. rozhoduje každá národní centrální banka ve spolupráci s tuzemskými bankami. Kromě toho mohou národní centrální banky nadále provádět vnitrostátní klientské platby, které se v 17.00 hod. nacházely ve frontě.“


(1)  Uzávěrka pro přeshraniční klientské platby zasílané účastníkem systému RTGS připojené národní centrální banky prostřednictvím národní centrální banky poskytující služby je v 16:52:30.

(2)  Uzávěrka pro přeshraniční mezibankovní platby zasílané účastníkem systému RTGS připojené národní centrální banky prostřednictvím národní centrální banky poskytující služby je v 17:52:30.


Tiskové opravy

3.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/27


Tisková oprava rozhodnutí Komise 2005/78/ES, Euratom z 1. února 2005 pozměňující rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom

( Úřední věstník Evropské unie L 29 ze dne 2. února 2005 )

Vyhlášení rozhodnutí 2005/78/EC, Euratom je třeba považovat za neplatné.