ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 24

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
27. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 114/2005 ze dne 26. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 115/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí

3

 

*

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 ze dne 26. ledna 2005 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 117/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zavádí kontrola Společenství nad dovozy některých obuvnických výrobků pocházejících z některých třetích zemí

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 118/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních obálek pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v uvedeném nařízení

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 119/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 120/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v ledna 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 121/2005 ze dne 25. ledna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

27

 

*

Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES ( 1 )

33

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2005/56/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

35

 

*

2005/57/ES:Doporučení Komise ze dne 21. ledna 2005 o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii (Část 1 – hlavní dodací podmínky pro pronajaté okruhy pro velkoodběratele) (oznámeno pod číslem K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o ukončení platnosti plánů eradikace a očkování ve spolkových zemích Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko a o plánu eradikace ve spolkové zemi Sársko (Německo) (oznámeno pod číslem K(2005) 119)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 127)  ( 1 )

46

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2004/783/ES ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování čtyř italských členů a tří italských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 346 ze dne 23.11.2004)

48

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 114/2005

ze dne 26. ledna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 26. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 115/2005

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na stávající situaci na trhu s obilovinami by mělo být zahájeno nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 1501/95 stanovilo prováděcí pravidla nabídkového řízení pro stanovení vývozní náhrady. Mezi závazky, které se vztahují k nabídkovému řízení, je uvedena povinnost předložit žádost o vývozní licenci a složit jistotu. Je třeba stanovit výši této jistoty.

(3)

Pro licence vydané v rámci tohoto nabídkového řízení je třeba stanovit zvláštní dobu platnosti. Tato platnost musí odpovídat potřebám světového trhu pro hospodářský rok 2004/05.

(4)

Pro zabezpečení spravedlivého zacházení se všemi zájemci je třeba stanovit, aby doba platnosti vydaných licencí byla stejná.

(5)

Za účelem zabránění zpětného dovozu vývozní náhrady budou přidělovány pouze na vývozy do některých třetích zemí.

(6)

Řádný průběh nabídkového řízení pro vývoz vyžaduje, aby bylo stanoveno minimální množství, lhůta a forma pro předání nabídek příslušným útvarům.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1501/95 se zahajuje nabídkové řízení týkající se vývozní náhrady.

2.   Nabídkové řízení se týká vývozu měkké pšenice do třetích zemí kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (3) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bulharska, Lichtenštejnska, Rumunska and Švýcarska.

3.   Nabídkové řízení bude probíhat až do 23. června 2005. Po dobu jeho trvání budou zahajována týdenní nabídková řízení, pro něž budou množství a lhůty pro předkládání nabídek stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení.

Odchylně od čl. 4 odst. 4 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1501/95 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 3. února 2005.

Článek 2

Nabídka je platná, pouze pokud se týká nejméně 1 000 tun.

Článek 3

Jistota uvedená v čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1501/95 je 12 EUR za tunu.

Článek 4

1.   Odchylně od ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) jsou vývozní licence vydané podle čl. 8 odst. 1 nařízení 1501/95, pokud jde o jejich dobu platnosti, považovány za vydané dnem předložení nabídky.

2.   Vývozní licence vydané v rámci nabídkového řízení uvedeného v tomto nařízení jsou platné od data vydání ve smyslu odstavce 1 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

Článek 5

Členské státy předají Komisi předložené nabídky nejpozději hodinu a půl po uplynutí týdenní lhůty stanovené v oznámení o nabídkovém řízení pro předložení nabídek a použijí formulář uvedený v příloze.

V případě, že nebudou předloženy žádné nabídky, sdělí členské státy tuto skutečnost Komisi ve stejné lhůtě, jaká je uvedena v prvním pododstavci.

Hodiny stanovené pro předložení nabídek se řídí belgickým časem.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Včetně Kosova, jak je definováno rozhodnutím Bezpečnostní rady OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

Formulář (1)

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁHRADY PRO VÝVOZ MĚKKÉ PŠENICE DO NĚKTERÝCH TŘETÍCH ZEMÍ

(Nařízení (ES) č. 115/2005)

(Konečná lhůta pro předkládání nabídek)

1

2

3

Pořadové číslo uchazeče

Množství v tunách

Výše vývozní náhrady v EUR/tuna

1

 

 

2

 

 

3

 

 

atd.

 

 

Odeslat na následující e-mailovou adresu: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Zašlete na adresu GŘ AGRI-C.1:


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES, Euratom) č. 116/2005

ze dne 26. ledna 2005

o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 2 odst. 7 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2) se hrubý národní produkt (HNP) v tržních cenách považuje za rovný hrubému národnímu důchodu v tržních cenách (HND) stanovenému Komisí při použití Evropského systému hospodářských účtů (ESA). ESA z roku 1995 (ESA 95), který nahradil dva předchozí systémy z let 1970 a 1979 byl zaveden nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (3) a byl popsán v příloze uvedeného nařízení. HNP byl nahrazen HND podle ESA 95 jako kritérium pro účely vlastních zdrojů od rozpočtového roku 2002.

(2)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 stanoví postupy pro předávání údajů o HND členskými státy a postupy a ověřování výpočtu HND a zřizuje Výbor pro HND.

(3)

ESA 95 výslovně neupravuje nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně.

(4)

Pro účely definice hrubého národního důchodu v tržních cenách (HND) podle článku 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 je třeba vyjasnit nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně.

(5)

Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (4) vymezuje pojmy osoba povinná k dani, osoba nepovinná k dani a činnosti osvobozené od daně.

(6)

Pro účely provádění směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (5) vyjasňuje rozhodnutí Komise 1999/622/EHS, Euratom ze dne 8. září 1999 (6) nakládání s vratkami DPH subjektům nepovinným k dani a subjektům povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně. Stejné vyjasnění je nyní třeba poskytnout i ohledně HND.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro HND,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Při sestavování souhrnných ukazatelů národních účtů pro účely nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 se s vratkami DPH připadajícími na nákupy vracenými osobám nepovinným k dani nebo osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, nakládá v rámci ESA 95 jako s ostatními běžnými transfery (D7) nebo kapitálovými transfery (D9) a nikoli jako s odpočitatelnou DPH.

2.   Pro účely odstavce 1 má výraz „osoba povinná k dani“ obsah podle článku 4 šesté směrnice 77/388/EHS, Euratom a výrazem „činnosti osvobozené od daně“ se rozumí činnosti uvedené v článku 13 uvedené směrnice.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

(5)  Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 245, 17.9.1999, s. 51.


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 117/2005

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se zavádí kontrola Společenství nad dovozy některých obuvnických výrobků pocházejících z některých třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Použitelnost systému kvót na obuvnické výrobky stanoveného nařízením Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (2) skončila dne 1. ledna 2005.

(2)

Dne 7. prosince 2004 byla Komise informována některými členskými státy, že by bylo vhodné zavést kontrolní opatření pro obuvnické výrobky podle nařízení (ES) č. 3285/94.

(3)

Obuvnické výrobní odvětví Společenství se skládá převážně z malých a středně velkých podniků, z nichž většina se nachází v regionech s nedostatkem jiných pracovních příležitostí. Těžko tedy čelí konkurenci levných dovozů pocházejících zejména z Čínské lidové republiky.

(4)

V důsledku této dovozní konkurence prošlo v posledních letech obuvnické výrobní odvětví Společenství procesem restrukturalizace a začalo se orientovat na hodnotnější výrobky, které zároveň podléhaly kvótám. Tyto výrobky představují přibližně 85 % výroby v obuvnickém výrobním odvětví Společenství. Tato restrukturalizace vedla k výraznému snížení kapacity a pracovních sil. Navzdory tomuto úsilí obuvnické výrobní odvětví Společenství nadále ztrácí výrobu a podíl na trhu kvůli levným zahraničním dovozům.

(5)

V období let 2000–2003 se výrazně zvýšily dovozy obuvnických výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky, které nepodléhaly kvótám, a to jak v absolutních číslech, tak i co se týče podílu na trhu Společenství, přičemž ceny byly podstatně nižší než ceny rovnocenných výrobků, které byly vyrobeny ve Společenství. Průměrně se dovozy zvýšily mezi lety 2000 a 2003 o 59 % a průměrný rozdíl cen byl 21 %.

(6)

Vzhledem k tomu, že tržní podmínky pro všechny obuvnické výrobky jsou stejné, očekává se, že současná liberalizace povede k podobnému podstatnému nárůstu dovozů. Na základě současného vývoje dovozu obuvi by zrušení kvót na rok 2005 mohlo vést brzy k zdvojnásobení dovozů, čímž by průmysl Společenství zřejmě ztratil 6 % podílu na trhu a 17 000 pracovních míst. Proto se dá hrozba újmy výrobců Společenství pro účely článku 11 nařízení (ES) č. 3285/94 považovat za reálnou.

(7)

Tento možný dopad je natolik významný, že zájmy Společenství vyžadují, aby dovozy některých obuvnických výrobků čínského původu byly podrobeny předchozí kontrole Společenství, aby se získaly statistické informace umožňující rychlou analýzu vývoje dovozů. Jedná se převážně o obuv střední až vyšší kvality, jejíž výroba je stále ještě ve Společenství významná, a může tedy být považována za citlivou. Předchozí kontrola prostřednictvím režimu automatických dovozních licencí na období do dne 31. ledna 2006 by poskytla nejrychleji jasnou představu o prvních účincích zrušení těchto kvót, jelikož jakýkoli systém zpětné kontroly vyžaduje čas k poskytnutí smysluplných údajů.

(8)

Pro získání celkového přehledu vývoje dovozů obuvi je vhodné zavést také systém zpětné celní kontroly dovozů veškeré obuvi veškerého původu. To zahrnuje obuv, jež musí být předmětem předchozí kontroly podle tohoto nařízení. Jakmile bude systém zpětné kontroly plně funkční, může být předchozí kontrola ukončena, nejpozději však ke dni 31. ledna 2006.

(9)

Dokončení vnitřního trhu vyžaduje, aby formality, které musí dovozci Společenství vyřídit, byly stejné bez ohledu na místo, kde dojde k proclení zboží.

(10)

Aby se usnadnil sběr údajů, musí být propuštění výrobků podrobených předchozí kontrole do volného oběhu závislé na předložení kontrolního dokladu, který odpovídá jednotným kritériím. Tento doklad musí být na základě prosté žádosti dovozce potvrzen v určité lhůtě vnitrostátními orgány, aniž by tím pro dovozce vznikalo právo k dovozu. Doklad platí pouze do změny dovozních pravidel; platí v celém Společenství.

(11)

Členské státy a Komise si vymění co nejúplnější informace vyplývající z kontroly Společenství, aby byla zajištěna transparentnost.

(12)

Vnitrostátní orgány jsou zodpovědné za vydání kontrolních dokladů, které podléhají jednotným podmínkám na úrovni Společenství.

(13)

Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem svého vyhlášení, aby se údaje sbíraly co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

PŘEDCHOZÍ KONTROLA

Článek 1

Propuštění některých obuvnických výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky uvedených v příloze I do volného oběhu ve Společenství je vázáno na předchozí kontrolu Společenství v souladu s nařízením (ES) č. 3285/94.

Článek 2

1.   Propuštění výrobků uvedených v článku 1 do volného oběhu ve Společenství je závislé na předložení kontrolního dokladu vydaného příslušnými vnitrostátními orgány.

2.   Kontrolní doklad uvedený v článku 1 vydají příslušné vnitrostátní orgány automaticky, a to bez poplatku a na jakákoli množství, o která se žádá, do pěti pracovních dnů poté, co dovozce Společenství usazený kdekoliv v Evropském společenství předloží žádost. Pokud se neprokáže opak, má se za to, že tuto žádost obdržel příslušný vnitrostátní orgán nejpozději tři pracovní dny po jejím podání.

3.   Kontrolní doklad vydaný jedním z orgánů uvedených v příloze II je platný v celém Společenství.

4.   Kontrolní doklad se vyhotovuje na tiskopise odpovídajícím vzoru uvedenému v příloze I nařízení (ES) č. 3285/94.

Žádost dovozce obsahuje tyto údaje:

a)

jméno a úplnou adresu žadatele (včetně telefonního a faxového čísla a případně registračního čísla, které příslušné vnitrostátní orgány používají) a daňové číslo pro DPH, pokud podléhá DPH;

b)

případně jméno a úplnou adresu deklaranta nebo zástupce žadatele (včetně telefonního a faxového čísla);

c)

celé jméno a plnou adresu vývozce;

d)

přesný popis zboží, včetně:

i)

obchodního názvu,

ii)

kódu (kódů) Taric,

iii)

země původu (jmenovitě Čínská lidová republika),

iv)

země odeslání;

e)

množství zboží vyjádřené v párech;

f)

hodnotu CIF zboží v eurech na hranici Evropského společenství podle položek kombinované nomenklatury;

g)

navrhované období a místo celního odbavení;

h)

informaci, zda je žádost opakováním předcházející žádosti týkající se stejné zakázky;

i)

následující prohlášení opatřené datem a podepsané žadatelem společně s přepisem jeho jména velkými písmeny: „Já, níže podepsaný, potvrzuji, že údaje v této žádosti jsou pravdivé a byly uvedeny v dobré víře a že jsem usazen ve Společenství.“ Dovozce rovněž předloží kopii kupní nebo prodejní smlouvy a proforma faktury. Na vyžádání a zvláště v případech, že zboží nebylo zakoupeno přímo v Číně, předloží dovozce výrobní osvědčení vydané výrobcem.

5.   Doba platnosti kontrolních dokladů se tímto stanoví na šest měsíců. Nepoužité nebo částečně použité kontrolní doklady lze prodloužit o stejné období.

6.   Na konci období platnosti dovozce vrátí kontrolní doklady vydávajícímu orgánu.

7.   Příslušné orgány mohou povolit předložení prohlášení nebo žádosti sdělené nebo vytištěné elektronickou cestou za podmínek, které samy stanoví. Nicméně všechny dokumenty a doklady musí být příslušným orgánům k dispozici.

8.   Kontrolní doklad může být vydán elektronickou cestou za předpokladu, že dotčené celní orgány mají přístup k dokladu prostřednictvím počítačové sítě.

Článek 3

1.   Zjištění, že jednotková cena, za kterou se transakce uskutečňuje, se liší od ceny uvedené v kontrolním dokladu o méně než 5 % v obou směrech nebo že celkové množství výrobků předložených k dovozu přesahuje množství uvedené v kontrolním dokladu o méně než 5 %, nebrání propuštění dotčených výrobků do volného oběhu.

2.   Žádosti o kontrolní doklady a doklady samotné jsou důvěrné. Přístup k informacím v těchto žádostech a dokladech je omezen na příslušné orgány a žadatele.

Článek 4

1.   Členské státy sdělí Komisi tyto informace:

a)

podrobné údaje o množstvích a hodnotách (vypočtených v eurech), na které byly kontrolní doklady vydány, tak pravidelně a aktuálně, jak jen to je možné, nejpozději však poslední den v měsíci;

b)

podrobné údaje o dovozech během daného měsíce do šesti týdnů od konce měsíce v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1917/2000 (3).

Údaje poskytnuté členskými státy se rozepíšou podle výrobku a kombinované nomenklatury (kódu KN).

2.   Členské státy oznámí jakékoliv nesrovnalosti nebo případy podvodů, které odhalí, a případně na jakém základě odmítly kontrolní doklad přidělit.

KAPITOLA 2

ZPĚTNÁ KONTROLA

Článek 5

1.   Obuvnické výrobky uvedené v příloze III podléhají systému zpětné statistické kontroly.

2.   Po propuštění výrobků do volného oběhu sdělí příslušné vnitrostátní orgány Komisi, pokud možno každý týden, ale alespoň na konci každého měsíce, celková dovezená množství (v párech) a jeho hodnotu (hodnotu zboží v eurech na hranici Společenství) a uvedou kód kombinované nomenklatury a kategorii výrobků, do které patří, s použitím jednotek, popřípadě dodatečných jednotek, použitých v tomto kódu. Dovozy se rozepíšou podle platných statistických postupů.

KAPITOLA 3

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Všechna sdělení podaná podle tohoto nařízení jsou určena Komisi Evropských společenství a jsou sdělena elektronicky v rámci integrované sítě za tímto účelem zřízené, pokud není z naléhavých technických důvodů nezbytné dočasně použít jiné komunikační prostředky.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení kapitoly 1 se použijí ode dne 1. února 2005 nejpozději do dne 31. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2474/2000 (Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1985/2003 (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 43).

(3)  Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1669/2001 (Úř. věst. L 224, 21.8.2001, s. 3).


PŘÍLOHA I

SEZNAM VÝROBKŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘEDCHOZÍ KONTROLE (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

s výjimkou

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


PŘÍLOHA II

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


PŘÍLOHA III

SEZNAM VÝROBKŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ ZPĚTNÉ KONTROLE

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 118/2005

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních obálek pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v uvedeném nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 64 odst. 2, čl. 70 odst. 2, čl. 71 odst. 2, čl. 143b odst. 3 a čl. 145 písm. i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro členské státy, které využijí možnost stanovenou v článku 62 nařízení (ES) č. 1782/2003, a na základě informací sdělených podle čl. 145 písm. i) uvedeného nařízení je třeba přezkoumat částky stanovené v příloze VIII uvedeného nařízení.

(2)

Pro členské státy, které v roce 2005 zavedou režim jednotné platby podle hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba pro rok 2005 stanovit rozpočtové stropy pro všechny platby uvedené v článcích 66 až 69 uvedeného nařízení.

(3)

Pro členské státy, které v roce 2005 využijí možnost stanovenou v článku 70 nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba pro rok 2005 stanovit rozpočtové stropy pro přímé platby vyloučené z režimu jednotné platby.

(4)

Pro členské státy, které využijí přechodné období podle článku 71 nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba pro rok 2005 stanovit rozpočtové stropy pro přímé platby uvedené v příloze VI uvedeného nařízení.

(5)

Z důvodu jasnosti je vhodné zveřejnit rozpočtové stropy pro režim jednotné platby na rok 2005 po odečtení stropů stanovených pro platby uvedené v článcích 66 až 70 uvedeného nařízení z upravených stropů uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 1782/2003.

(6)

Pro členské státy, které ke Společenství přistoupily v roce 2004 a které v roce 2005 zavedou režim jednotné platby na plochu podle hlavy IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba pro tento rok stanovit roční finanční obálky v souladu s čl. 143b odst. 3 uvedeného nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VIII nařízení (ES) č. 1782/2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Rozpočtové stropy na rok 2005 uvedené v čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 jsou stanovené v přílohách II a III tohoto nařízení.

2.   Rozpočtové stropy na rok 2005 uvedené v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 jsou stanovené v příloze IV tohoto nařízení.

3.   Rozpočtové stropy pro režim jednotné platby v roce 2005 jsou stanovené v příloze V tohoto nařízení.

4.   Roční finanční obálky pro rok 2005 uvedené v čl. 143b odst. 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 jsou stanovené v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 3

Členské státy, které se rozhodnou pro regionální provádění podle článku 58 nařízení (ES) č. 1782/2003, sdělí Komisi do 1. března následujícího roku regionální stropy stanovené do 31. prosince prvního roku uplatňování režimu jednotné platby.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2217/2004 (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 1).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA VIII

VNITROSTÁTNÍ STROPY UVEDENÉ V ČLÁNKU 41

(v milionech EUR)

 

2005

2006

2007, 2008 a 2009

2010 a následující účetní období

Belgie

411 053

530 573

530 053

530 053

Dánsko

943 369

996 165

996 000

996 000

Německo

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Řecko

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Španělsko

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Francie

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Irsko

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Itálie

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Lucembursko

33 414

36 602

37 051

37 051

Nizozemsko

386 586

386 586

779 586

779 586

Rakousko

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugalsko

452 000

493 000

559 000

561 000

Finsko

467 000

467 000

552 000

552 000

Švédsko

637 388

650 108

729 000

729 000

Spojené království

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473“


PŘÍLOHA II

ROZPOČTOVÉ STROPY PRO PŘÍMÉ PLATBY POSKYTOVANÉ PODLE ČLÁNKŮ 65 AŽ 69 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1782/2003

Kalendářní rok 2005

(v milionech EUR)

 

Belgie

Dánsko

Německo

Itálie

Rakousko

Portugalsko

Švédsko

Spojené království

 

Flandry

Skotsko

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Doplňkové prémie na krávy bez tržní produkce mléka

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Zvláštní prémie na hovězí maso

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Porážková prémie, dospělé kusy hovězího dobytka

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Porážková prémie, telata

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Prémie na ovce a kozy

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Dodatečné prémie na ovce a kozy

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Chmel

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Článek 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Článek 69, plodiny na orné půdě

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Článek 69, rýže

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Článek 69, hovězí a telecí

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Článek 69, ovce a kozy

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


PŘÍLOHA III

ROZPOČTOVÉ STROPY PRO PŘÍMÉ PLATBY POSKYTOVANÉ PODLE ČLÁNKU 70 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1782/2003

Kalendářní rok 2005

(v milionech EUR)

 

Belgie

Itálie

Portugalsko

Ustanovení čl. 70 odst. 1 písm. a)

Podpora produkce osiva

1 397 (1)

13 321

272

Ustanovení čl. 70 odst. 1 písm. b)

Platby na plodiny na orné půdě

 

 

1 871


(1)  Podpora na Triticum spelta L. (100 %) a podpora na Linum usitatissimum L. (len přadný) jsou vyloučeny z režimu jednotné platby


PŘÍLOHA IV

ROZPOČTOVÉ STROPY PRO PŘÍMÉ PLATBY POSKYTOVANÉ PODLE ČLÁNKU 71 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1782/2003

Kalendářní rok 2005

(v milionech EUR)

 

Řecko

Finsko

Francie (1)

Malta

Nizozemsko

Slovinsko

Španělsko (1)

Platby na plochu na plodiny na orné půdě 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Platby na plochu na plodiny na orné půdě 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Zvláštní regionální podpora pro plodiny na orné půdě 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Doplňková platba na pšenici tvrdou (291 EUR/ha) a zvláštní podpora na netradiční oblasti (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Podpora pro luskoviny pěstované na zrno

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Podpora pro luskoviny pěstované na zrno, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Podpora pro osivo

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Doplňkové prémie na krávy bez tržní produkce mléka

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Zvláštní prémie na hovězí maso

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Porážková prémie, dospělé kusy hovězího dobytka

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Porážková prémie, telata

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Extenzifikační prémie pro hovězí dobytek

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Dodatečné platby pro producenty hovězího masa

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Prémie na ovce a kozy

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Doplňkové prémie pro ovce a kozy

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Dodatečné platby pro chovatele ovcí a koz

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Platby pro producenty brambor určených pro výrobu škrobu (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Podpora na plochu pro rýži (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Podpora na plochu pro rýži (102 EUR/t), francouzské zámořské departementy

 

 

3 053

 

 

 

 

Platby z příjmů na sušená krmiva

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Doplňkové prémie pro hovězí dobytek a ovce na ostrovech v Egejském moři

1 000

 

 

 

 

 

 

Podpora na plochu pro chmel

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Podpory, které odpovídají prémiím vyplaceným v živočišném sektoru v referenčních letech 2002–2002 v nejvzdálenějších regionech, byly odečteny.


PŘÍLOHA V

ROZPOČTOVÉ STROPY PRO REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY V ČLENSKÝCH STÁTECH NEBO REGIONECH

Kalendářní rok 2005

(v milionech EUR)

Členský stát a/nebo region

 

BELGIE (3)

 

Flandry

 

Valonsko

306 318

DÁNSKO

909 429

NĚMECKO (3)

 

Baden-Wurttemberg

 

Bayern

 

Brandenburg a Berlin

 

Hessen

 

Niedersachsen a Bremen

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

Nordrhein-Westfalen

 

Rheinland-Pfalz

 

Saarland

 

Sachsen

 

Sachsen-Anhalt

 

Schleswig-Holstein a Hamburg

 

Thuringen

5 145 726

IRSKO

1 260 142

ITÁLIE

2 345 849

LUCEMBURSKO

33 414

RAKOUSKO

519 863

PORTUGALSKO (1)  (2)

302 562

ŠVÉDSKO (3)

 

Region 1

 

Region 2

 

Region 3

 

Region 4

 

Region 5

597 073

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (3)

 

Anglie 1

 

Anglie 2

 

Anglie 3

 

Skotsko

 

Wales

 

Severní Irsko

3 667 728


(1)  Podpory, které odpovídají prémiím vyplaceným v živočišném sektoru v referenčních letech 2000–2002 v nejvzdálenějších regionech, byly odečteny.

(2)  Převod 10 000 prémií na krávy bez tržní produkce mléka a doplňkových prémií na krávy bez tržní produkce mléka na Azory podle čl. 147 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 byl odečten.

(3)  Bude nahrazeno regionálními stropy, které budou oznámeny podle článku 3 tohoto nařízení.


PŘÍLOHA VI

ROČNÍ FINANČNÍ OBÁLKY PRO REŽIM JEDNOTNÝCH PLATEB NA PLOCHU

Kalendářní rok 2005

(v milionech EUR)

Členský stát

 

Česká republika

249 296

Estonsko

27 908

Maďarsko

375 431

Lotyšsko

38 995

Litva

104 346

Polsko

823 166

Slovenská republika

106 959

Kypr

14 274


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 119/2005

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22 září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 3 nařízení č. 136/66/EHS může být rozdíl mezi cenami ve Společenství a cenami v mezinárodním obchodě pokryt náhradou pro vývoz olivového oleje do třetích zemí.

(2)

Podrobná pravidla pro stanovení a udělování vývozních náhrad pro olivový olej jsou obsažena v nařízení Komise (EHS) č. 616/72 (2).

(3)

Dle čl. 3 odst. 3 nařízení č. 136/66/EHS musí být náhrada stejná pro celé Společenství.

(4)

V souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení č. 136/66/EHS musí být náhrada pro olivový olej stanovena s ohledem na stávající situaci a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti olivového oleje na trhu Společenství a cen v mezinárodním obchodě. Nicméně v případě, že situace v mezinárodním obchodě nedovoluje stanovit nejvýhodnější kótace olivového oleje, je možné vzít v úvahu cenu nejvýznamnějších konkurenčních rostlinných olejů v mezinárodním obchodě a rozdíl zaznamenaný mezi touto cenou a cenou olivového oleje v rámci určitého reprezentativního období. Výše náhrady nesmí překročit rozdíl mezi cenou olivového oleje ve Společenství a v mezinárodním obchodě, případně upravený tak, aby zohledňoval vývozní náklady produktů na světovém trhu.

(5)

Dle čl. 3 odst. 3 třetí odrážky písm. b) nařízení č. 136/66/EHS je možné rozhodnout, že se náhrada stanoví prostřednictvím nabídkového řízení. Nabídkové řízení se vztahuje na částku náhrady a může se omezovat na určité země určení, množství, kvalitu a určitou úpravu.

(6)

Dle čl. 3 odst. 3 druhé odrážky nařízení č. 136/66/EHS mohou být náhrady pro olivový olej stanoveny v různé výši, v závislosti na dané oblasti, pokud je to vzhledem k situaci na světovém trhu nebo vzhledem k zvláštním požadavkům na určitých trzích nutné.

(7)

Náhrady je třeba stanovovat alespoň jednou měsíčně, přičemž je možné je mezitím změnit.

(8)

Při použití těchto pravidel na současnou situaci na trhu s olivovým olejem a zejména na ceny těchto produktů ve Společenství a na trzích třetích zemí je třeba náhrady stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

(9)

Řídící výbor pro oleje a tuky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení č. 136/66/EHS se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  Úř. věst. L 78, 31.3.1972, p. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2962/77 (Úř. věst. L 348, 30.12.1977, s. 53).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej

Kód výrobku

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Numerické kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 120/2005

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v ledna 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na množství, o něž bylo požádáno v dovozních licencích na období od 1. do 10. ledna 2005 ohledně produktů, které spadají do kvót uvedených v částech I.A a I.B, body 5 a 6, částech I.C, I.D, I.E, částech I.F, I.G a I.H přilohy I nařízení (ES) č. 2535/2001, se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 748/2004 (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 3).


PŘILOHA I.A.

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


PŘÍLOHA I.B

5.   Výrobky původem z Rumunska

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4758

0,2690


6.   Výrobky původem z Bulharska

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4660

0,8697

09.4675


PŘÍLOHA I.C

Yírobky původem ze zemí AKT

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4026

09.4027


PŘÍLOHA I.D

Výrobky původem z Turecka

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4101


PŘÍLOHA I.E.

Výrobky původem z Jižní Afriky

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4151


PŘILOHA I.F

Výrobky původem z Švýcarska

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


PŘÍLOHA I.G

Výrobky původem e Jordánska

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4159


PŘILOHA I.H

Výrobky původem z Norsko

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 121/2005

ze dne 25. ledna 2005,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2), kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Květák

0704 10 00

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Hlávkový salát

0705 11 00

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Boby

ex 0708 90 00

1.190

Artyčoky

0709 10 00

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Fenykl

0709 90 50

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Kvajava a mango, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Meruňky

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Třešně, višně

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Broskve

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Švestky a slívy

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/33


SMĚRNICE KOMISE 2005/6/ES

ze dne 26. ledna 2005

o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/373/EHS ze dne 20. července 1970 o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv (1), a zejména na článek 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 71/250/EHS ze dne 15. června 1971, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (2) obsahuje ustanovení týkající se vyjádření výsledků.

(2)

K zajištění harmonizovaného přístupu k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (3) ve všech členských státech je nesmírně důležité, aby výsledky analýz byly uváděny a interpretovány jednotným způsobem.

(3)

Směrnice 71/250/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 71/250/ES se mění takto:

1.

V článku 1 se za druhý odstavec vkládá nový odstavec, který zní:

„Pokud jde o nežádoucí látky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (4), včetně dioxinů a PCB s dioxinovým efektem, použije se bod C(3) části 1 přílohy této směrnice.“

2.

Příloha se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12 měsíců po jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 170, 3.8.1970, s. 2. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Úř. věst. L 155, 12.7.1971, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1999/27/ES (Úř. věst. L 118, 6.5.1999, s. 36).

(3)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/100/ES (Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 33).

(4)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.


PŘÍLOHA

V bodě C, používání analytických metod a vyjadřování výsledků, části 1, obecná ustanovení o analytických metodách pro krmiva, přílohy směrnice 71/250/ES se doplňuje nový bod 3, který zní:

„3.

Pokud jde o nežádoucí látky ve smyslu směrnice 2002/32/ES, včetně dioxinů a PCB s dioxinovým efektem, produkt určený ke krmení zvířat se považuje za nevyhovující stanovenému maximálnímu obsahu, pokud se má za to, že při zohlednění rozšířené nejistoty měření a korekce na výtěžnost překročí výsledek analýzy maximální obsah. K posouzení splnění požadavku se použije analyzovaná koncentrace korigovaná na výtěžnost a odečtená rozšířená nejistota měření. Naposledy uvedené se použije pouze v případě, že analytická metoda umožní odhad nejistoty měření a korekce na výtěžnost (např. se nepoužije v případě mikroskopické analýzy).

Výsledek analýzy (pokud použitá analytická metoda umožní odhad nejistoty měření a poměr výtěžnosti) se uvede v této podobě:

a)

korigovaný nebo nekorigovaný na výtěžnost, přičemž musí být uveden způsob uvedení výtěžnosti a její hodnota;

b)

ve tvaru ‚x +/– U‘, kde x je výsledek analýzy a U je rozšířená nejistota měření, přičemž se použije faktor pokrytí 2, který odpovídá hladině spolehlivosti asi 95 %.“


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. ledna 2005

o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“

(Pouze německé, francouzské a anglické znění je závazné)

(2005/56/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 58/2003 zmocňuje Komisi, aby zřídila výkonné agentury v souladu s obecným statutem stanoveným uvedeným nařízením a aby je pověřila některými úkoly, které se týkají správy jednoho nebo více programů Společenství. Působnost uvedeného nařízení zůstává tímto nařízením nedotčena.

(2)

Účelem zřízení výkonných agentur je umožnit Komisi soustředit se na hlavní činnosti a úkoly, které nemohou být řešeny externě, aniž by ztratila kontrolu nebo konečnou odpovědnost za činnosti spravované těmito výkonnými agenturami.

(3)

Správa některých centralizovaných částí mnoha programů v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti zahrnuje provádění technických projektů, které nevyžadují přijímání politických rozhodnutí, po celou dobu trvání projektu však vyžadují vysokou úroveň technické a finanční odbornosti.

(4)

Přenesení úkolů souvisejících s prováděním programů na výkonnou agenturu je možné, pokud dojde k jasnému oddělení etap plánování a přijímání rozhodnutí o financování na jedné straně, které by měly být uskutečňovány Komisí, od provádění projektů na straně druhé, jež by mělo být svěřeno výkonné agentuře.

(5)

Zřízení výkonné agentury nemění pověření Komise Radou, pokud jde o správu některých fází činností prováděných v rámci jiných programů, ani přenesení úkolů na národní agentury, týkající se některých programů.

(6)

Analýza nákladů a přínosů uskutečněná za tímto účelem ukázala, že využití výkonné agentury pro správu některých centralizovaných částí programů v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti představuje ve vztahu k dalším možným variantám nejvýhodnější volbu, a to jak z hlediska finančního, tak i z hlediska nefinančního.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro výkonné agentury.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 stanoví typové nařízení financování výkonných agentur pro výkonné agentury zřízené podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (2).

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřízení agentury

1.   Zřizuje se výkonná agentura (dále jen „agentura“) pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti, jejíž statut a hlavní provozní pravidla jsou stanovena nařízením (ES) č. 58/2003.

2.   Název agentury je „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

Článek 2

Sídlo

Sídlo agentury je v Bruselu.

Článek 3

Doba trvání

1.   Agentura se zřizuje na období ode dne 1. ledna 2005 do dne 31. prosince 2008.

2.   V roce 2006 vypracuje Komise hodnocení činnosti agentury včetně analýzy nákladů a přínosů podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 58/2003, se zřetelem na možné rozšíření úkolů agentury v rámci nové generace programů v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti.

Článek 4

Cíle a úkoly

1.   Agentura zodpovídá za správu některých částí následujících programů Společenství:

a)

druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání „Socrates“, schválená rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES (3);

b)

druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“, schválená rozhodnutím Rady 1999/382/ES (4);

c)

akční program Společenství „Mládež“, schválený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES (5);

d)

program „Kultura 2000“, schválený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 508/2000/ES (6);

e)

program na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001–2005), schválený rozhodnutím Rady 2000/821/ES (7);

f)

vzdělávací program pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA) (2001–2005), schválený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES (8);

g)

program pro zlepšování kvality vysokého školství a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2004–2008), schválený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES (9);

h)

víceletý program (2004–2006) pro účinnou integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy v Evropě (program e-učení), schválený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES (10);

i)

akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (účast občanů), schválený rozhodnutím Rady 2004/100/ES (11);

j)

akční program Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti mládeže, schválený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 790/2004/ES (12);

k)

akční program Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a na podporu některých činností v této oblasti, schválený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ES (13);

l)

akční program Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti kultury, schválený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 792/2004/ES (14);

m)

projekty v oblasti vyššího vzdělání, které mohou být financovány podle ustanovení o podpoře hospodářské spolupráce s asijskými rozvojovými zeměmi, schválené v rámci nařízení Rady (EHS) č. 443/92 (15).

2.   Agentura zodpovídá za následující úkoly správy částí programů Společenství uvedených v odstavci 1:

a)

správa projektů, jež jí byly svěřeny, po celou dobu jejich trvání v rámci provádění programů Společenství, na základě ročního pracovního programu schváleného Komisí, který slouží jako finanční rozhodnutí o grantech a zakázkách v oblasti výchovy a kultury a v audiovizuální oblasti, nebo na základě zvláštních finančních rozhodnutí schválených Komisí, jakož i provádění nezbytných kontrol za tím účelem, prostřednictvím přijímání odpovídajících rozhodnutí na základě pověření Komise;

b)

přijímání nástrojů pro plnění rozpočtových příjmů a výdajů a v případech, kdy ji Komise pověří, výkon některých nebo všech činností nezbytných pro správu programů Společenství, a zejména činností souvisejících s přidělováním grantů a zadáváním zakázek;

c)

shromažďování a analýza všech informací nezbytných pro usměrňování provádění programů Společenství a předávání těchto informací Komisi.

3.   Po obdržení stanoviska Výboru pro výkonné agentury podle článku 24 nařízení (ES) č. 58/2003 může Komise pověřit agenturu plněním úkolů stejného druhu v rámci jiných programů Společenství z oblasti výchovy a kultury a z audiovizuální oblasti ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 58/2003 než těch, jež jsou uvedeny v odstavci 1.

4.   Rozhodnutí Komise o pověření musí podrobně uvádět všechny úkoly svěřené agentuře a v případě dodatečně svěřených úkolů bude upraveno. Pro informaci se předá Výboru pro výkonné agentury.

Článek 5

Organizační struktura

1.   Agentura je řízena řídícím výborem a ředitelem, které jmenuje Komise.

2.   Členové řídícího výboru jsou jmenováni na dva roky.

3.   Ředitel agentury je jmenován na čtyři roky.

Článek 6

Granty

Agentura obdrží grant ze souhrnného rozpočtu Evropské unie společenství z finančních prostředků na programy uvedené v čl. 4 odst. 1 a popřípadě z prostředků na další programy Společenství, jejichž provedení bylo svěřeno agentuře na základě čl. 4 odst. 3.

Článek 7

Dozor a podávání zpráv

Agentura podléhá dozoru Komise a pravidelně Komisi informuje o postupu provádění programů ve své působnosti podle podmínek a s odstupy uvedenými v pověřovacím aktu.

Článek 8

Plnění provozního rozpočtu

Agentura plní svůj provozní rozpočet podle ustanovení nařízení (ES) č. 1653/2004.

V Bruselu dne 14. ledna 2005.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 28, 3.2.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 117, 18.5.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 885/2004.

(6)  Úř. věst. L 63, 10.3.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 885/2004.

(7)  Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 82. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 885/2004.

(8)  Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 885/2004.

(9)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 9.

(11)  Úř. věst. L 30, 4.2.2004, s. 6.

(12)  Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 24.

(13)  Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 31.

(14)  Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 40.

(15)  Úř. věst. L 52, 27.2.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/39


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 21. ledna 2005

o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii (Část 1 – hlavní dodací podmínky pro pronajaté okruhy pro velkoodběratele)

(oznámeno pod číslem K(2005) 103)

(2005/57/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (dále jen „rámcová směrnice“) (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Uživatelé ve Společenství požadují konkurenční poskytování pronajatých okruhů a přístup ke službám vysokorychlostního přenosu dat, aby zejména evropské malé a střední podniky mohly těžit z příležitostí, které nabízí rychlý rozvoj Internetu a elektronického obchodu.

(2)

Konkurenční poskytování pronajatých okruhů se začalo objevovat po liberalizaci telekomunikační infrastruktury dne 1. ledna 1996, bylo však do značné míry omezeno na dálkové vysokokapacitní trasy; trhy pronajatých okruhů budou přezkoumány tak, jak je vysvětleno níže.

(3)

Určité organizace provozující služby pronajatých okruhů měly povinnost poskytovat tyto služby podle zásad nediskriminace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/33/ES ze dne 30. června 1997 o propojení v odvětví telekomunikací s cílem zajistit univerzální službu a interoperabilitu uplatněním zásad otevřeného přístupu k síti (ONP) (2) a směrnice Rady 92/44/EHS ze dne 5. června 1992 o uplatňování otevřeného přístupu k síti pro pronajaté okruhy (3); tyto směrnice byly zrušeny článkem 26 rámcové směrnice s účinkem ke dni 24. července 2003.

(4)

Nicméně povinnosti zůstanou podle článku 27 rámcové směrnice a článku 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „směrnice o univerzální službě“) (4) zachovány. Podle čl. 16 odst. 1 směrnice o univerzální službě a článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (dále jen „přístupová směrnice“) (5) zůstanou dříve uložené povinnosti zachovány do doby, než budou podle článku 16 rámcové směrnice a čl. 16 odst. 3 směrnice o univerzální službě relevantní trhy přezkoumány.

(5)

Čl. 16 odst. 4 rámcové směrnice stanoví, že pokud vnitrostátní regulační orgán zjistí, že relevantní trh není účinně konkurenční, určí uvedený orgán podniky s významnou tržní silou a uloží takovým podnikům vhodné zvláštní regulační povinnosti nebo zachová či změní takové povinnosti, pokud již existují. Čl. 18 odst. 1 směrnice o univerzální službě stanoví, že pokud vnitrostátní regulační orgán zjistí, že na trhu pro poskytování minimálního souboru pronajatých okruhů není účinná hospodářská soutěž, určí podniky s významnou tržní silou a uloží takovým podnikům povinnosti týkající se poskytování minimálního souboru a podmínky pro takové poskytování. Podle čl. 5 odst. 1 přístupové směrnice vnitrostátní regulační orgány podporují a v případě potřeby zajišťují odpovídající přístup a propojení a musí mít pravomoc uložit příslušné povinnosti.

(6)

Komise přijala dne 11. února 2003 doporučení 2003/311/ES (6) o relevantních trzích produktů a služeb definující relevantní trhy v odvětví elektronických komunikací, které by měly být vnitrostátními regulačními orgány analyzovány. Seznam zahrnuje koncové segmenty pronajatých okruhů pro velkoodběratele a segmenty dálkového přenosu pronajatých okruhů pro velkoodběratele. Poskytování služeb uvedených v tomto doporučení, tj. poskytování pronajatých okruhů pro velkoodběratele a dílčích okruhů pronajatých okruhů jsou v těchto trzích zahrnuty.

(7)

Poskytování pronajatých okruhů pro velkoodběratele a dílčích okruhů pronajatých okruhů je zahrnuto v trhu koncových segmentů pronajatých okruhů pro velkoodběratele a u dostatečných délek okruhů také v trhu segmentů dálkového přenosu pronajatých okruhů pro velkoodběratele, které jsou uvedeny v doporučení 2003/311/ES; vnitrostátní regulační orgán rozhodne o tom, co je koncovým segmentem, v závislosti na topologii sítě specifické pro jeho vnitrostátní trh.

(8)

Poskytování pronajatých okruhů 64 kbit/s, nestrukturovaných pronajatých okruhů 2 Mbit/s a strukturovaných pronajatých okruhů 2 Mbit/s je zahrnuto v minimálním souboru služeb pronajatých okruhů uvedených v doporučení o relevantních trzích. Minimální soubor pronajatých okruhů je vymezen v rozhodnutí Komise 2003/548/ES ze dne 24. července 2003 o minimálním souboru pronajatých okruhů s harmonizovanými vlastnostmi a o souvisejících normách podle článku 18 směrnice o univerzální službě (7).

(9)

Informace poskytnuté členskými státy poukazují na problémy s délkou a rozdílností dodacích lhůt pronajatých okruhů pro koncové uživatele a velkoodběratele a dílčích okruhů pronajatých okruhů. Tím není dotčeno přezkoumání relevantních trhů vnitrostátními regulačními orgány podle článku 16 rámcové směrnice a čl. 16 odst. 3 směrnice o univerzální službě.

(10)

V případech, kdy podle článku 10 přístupové směrnice a článku 18 a přílohy VII směrnice o univerzální službě uloží vnitrostátní regulační orgány povinnosti nediskriminace při poskytování některých služeb pronajatých okruhů, vztahuje se zásada nediskriminace na všechny relevantní aspekty poskytovaných služeb, jako jsou objednávání, přechod, dodávání, kvalita, doba trvání opravy, podávání zpráv a sankce; u smluv o pronajatých okruzích je nanejvýš vhodné pokrýt tyto aspekty dohodou o rozsahu služeb; namísto sankcí by mohly být v dohodě zahrnuty kompenzace za nesplnění smluvních požadavků, pokud by to bylo vhodnější s ohledem na právní rámec v daném členském státě.

(11)

Zejména by měly být v dohodě o rozsahu služeb zahrnuty smluvní dodací lhůty, aby bylo zajištěno, že dodací lhůty pronajatých okruhů pro velkoodběratele poskytované těmito operátory jsou stejné jako dodací lhůty poskytované pro jejich vlastní služby, a tudíž dostatečně kratší než dodací lhůty pozorované na trzích pro koncové uživatele.

(12)

Zveřejnění hodnot nejlepší současné praxe týkajících se celkové dodací lhůty pronajatých okruhů napomohou vnitrostátním regulačním orgánům zajistit, aby smluvní dodací lhůty pronajatých okruhů pro velkoodběratele a dílčích okruhů pronajatých okruhů poskytovaných zejména operátory s povinností nediskriminace nebránily ostatním konkurenčním operátorům na trzích pronajatých okruhů pro koncové uživatele v poskytování podobných hodnot dodacích lhůt jejich zákazníkům. Smluvní dodací lhůty pronajatých okruhů pro velkoodběratele musí proto alespoň umožňovat konkurenčním operátorům na trzích pro koncové uživatele dosahovat dodacích lhůt odpovídajících nejlepší současné praxi označených operátorů, kteří poskytují pronajaté okruhy na těchto trzích pro koncové uživatele. Dodací lhůty pro koncové uživatele delší než dodací lhůty odpovídající nejlepší současné praxi mohou vést k překážkám rozvoje vnitřního trhu sítí a služeb elektronických komunikací; podle čl. 8 odst. 3 písm. a) rámcové směrnice je odstranění takovýchto překážek úkolem vnitrostátních regulačních orgánů. Dodací lhůty odpovídající nejlepší současné praxi označených operátorů na trzích pro koncové uživatele zahrnují postupy dodání koncovým uživatelům u označených operátorů; tudíž by příslušné dodací lhůty pro velkoodběratele byly kratší.

(13)

Podle článku 18 a přílohy VII směrnice o univerzální službě vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby byly zveřejňovány obvyklé dodací lhůty pro minimální soubor pronajatých okruhů poskytovaných označenými podniky; za účelem přezkoumání tohoto doporučení bude možná Komise potřebovat také dostupná data o pronajatých okruzích nezahrnutých v minimálním souboru.

(14)

Komise toto doporučení přezkoumá nejpozději do 31. prosince 2005 za účelem zohlednění trhů a měnících se technologií.

(15)

Komunikační výbor předložil své stanovisko podle čl. 22 odst. 2 rámcové směrnice,

DOPORUČUJE:

1.

Při ukládání a zachovávání povinnosti nediskriminace podle článku 10 přístupové směrnice nebo podle článku 18 a přílohy VII směrnice 2002/22/ES (dále jen „směrnice o univerzální službě“) pro operátory poskytující služby pronajatých okruhů (dále jen „označení operátoři“) by vnitrostátní regulační orgány měly:

a)

zajistit, aby smlouvy obsahovaly vymahatelné dohody (dále jen „dohody o rozsahu služeb“), které pokrývají všechny relevantní aspekty služeb pronajatých okruhů pro velkoodběratele, jako jsou např. objednávání, přechod, dodávání, kvalita, doba trvání opravy, podávání zpráv a odstrašující finanční pokuty;

b)

zajistit, aby smluvní dodací lhůty pronajatých okruhů pro velkoodběratele byly v těchto dohodách o rozsahu služeb pro každou kategorii okruhů co možná nejkratší. Smluvní dodací lhůty pro velkoodběratele musí být v každém případě kratší než dodací lhůty odpovídající nejlepší současné praxi označených operátorů na trzích pro koncové uživatele. Dodací lhůty odpovídající nejlepší současné praxi označených operátorů na trzích pro koncové uživatele pro pronajaté okruhy 64 kbit/s, nestrukturované pronajaté okruhy 2 Mbit/s, strukturované pronajaté okruhy 2 Mbit/s a nestrukturované pronajaté okruhy 34 Mbit/s jsou uvedeny v příloze.

Metodika výpočtu hodnot nejlepší současné praxe popsaná v příloze je považována za vhodnou za účelem zohlednění uznaných rozdílů struktur sítí a dodacích postupů mezi různými označenými operátory v různých členských státech;

c)

zejména zajistit, aby finanční pokuty obsažené ve smlouvách podle písmene a) platily na případy zpoždění dodávky okruhů a aby se skládaly ze stanovené částky za každý den prodlení pro každý objednaný okruh; ve smlouvě musí být též stanoveno, že částka není splatná, pokud označený operátor předloží důkaz o tom, že zpoždění nezavinil;

d)

zajistit, aby byly podle čl. 5 odst. 1 směrnice 2002/21/ES (dále jen „rámcová směrnice“) poskytovány informace nezbytné pro přípravu jakéhokoliv přezkumu tohoto doporučení a tyto informace předávat podle čl. 5 odst. 2 rámcové směrnice Komisi.

2.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. ledna 2005.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 32. Směrnice naposledy pozměněná směrnice 98/61/ES (Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 37).

(3)  Úř. věst. L 165, 19.6.1992, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 98/80/ES (Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 27).

(4)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.

(5)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 45.

(7)  Úř. věst. L 186, 25.7.2003, s. 43.


PŘÍLOHA

METODIKA A ÚDAJE O PRONAJATÝCH OKRUZÍCH V ČLENSKÝCH STÁTECH

Metodika

Metodika určení doporučených stropů pro smluvní dodací lhůty je založena na třetí nejnižší hodnotě pozorované v členských státech tak, aby byly kompenzovány oprávněné rozdíly ve strukturách sítí a v dodacích postupech v různých členských státech. Na základě této metodiky a níže uvedených údajů byly pro pronajaté okruhy poskytované označenými operátory odvozeny tyto dodací lhůty odpovídající nejlepší současné praxi:

1.

pro pronajaté okruhy 64 kbit/s: 18 kalendářních dnů

2.

pro nestrukturované pronajaté okruhy 2 Mbit/s: 30 kalendářních dnů

3.

pro strukturované pronajaté okruhy 2 Mbit/s: 33 kalendářních dnů

4.

pro nestrukturované pronajaté okruhy 34 Mbit/s: 52 kalendářních dnů

Údaje o dodacích lhůtách pronajatých okruhů v členských státech

Komise obdržela od členských států údaje o dodacích lhůtách pronajatých okruhů operátorů, které podle čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 92/44/EHS vnitrostátní regulační orgány oznámily jakožto operátory s významnou tržní silou v odpovědi na dotazník pro zprávu o pronajatých okruzích za rok 2002 (1). Údaje byly dodány do září 2003. Oznámené dodací lhůty jsou definovány jako doby počínající dnem, kdy uživatel závazně požádal o pronajatý okruh, během nichž bylo 95 % všech pronajatých okruhů stejného druhu propojeno zákazníkům (2)  (3).

64 kbit/s Leased Lines

Image

2 Mbit/s Unstructured Leased Lines

Image

2 Mbit/s Structured Leased Lines

Image

34 Mbit/s Unstructured Leased Lines

Image


(1)  Zpráva za rok 2001 je přístupná na http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10 %20final.pdf

(2)  Viz čl. 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/51/ES (Úř. věst. L 295, 29.10.1997, s. 23).

(3)  Lucembursko poskytlo pouze pololetní údaje za rok 2002. Zde jsou zobrazeny údaje za obě pololetí. V relevantních případech byl jako horní hranice pro údaje za celý rok brán v úvahu vyšší údaj ze dvou pololetních údajů tak, aby byly získány hodnoty nejlepší současné praxe.

Údaje pro Rakousko: údaje se týkají okruhů pro koncové uživatele a velkoodběratele; statistika odpovídá směrnici (95 % dodacích lhůt), údaje zahrnují také objednávky v oblastech, kde je nutno vybudovat infrastrukturu; u okruhů 2 Mbit/s není činěn rozdíl mezi strukturovanými a nestrukturovanými okruhy; u okruhů 34 Mbit/s a 155 Mbit/s je vzorek příliš malý na to, aby bylo možné sestavit spolehlivou statistiku; jsou vyňaty zvláštní zpoždění s ohledem na zákazníka, změny vyžadované zákazníkem ohledně cílové dodací lhůty (nejde o „dodávky při nejlepším úsilí“) a ohledně objednávek projektů; dodací lhůty jsou vypočteny od data přijetí podepsané smlouvy, nebylo-li dohodnuto jiné datum (viz zpoždění s ohledem na zákazníka).


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o ukončení platnosti plánů eradikace a očkování ve spolkových zemích Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko a o plánu eradikace ve spolkové zemi Sársko (Německo)

(oznámeno pod číslem K(2005) 119)

(Pouze německé a francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/58/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přijala rozhodnutí 2003/135/ES ze dne 27. února 2003 o schválení plánů eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v Německu, ve spolkových zemích Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko a Sársko (2) jako jedno z opatření proti klasickému moru prasat.

(2)

Komise přijala rozhodnutí 2004/146/ES ze dne 12. února 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o ukončení platnosti plánu očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat ve spolkové zemi Sársko a prodloužení platnosti plánu očkování ve spolkové zemi Porýní-Falcko.

(3)

Německé orgány informovaly Komisi o nedávném vývoji choroby v populaci divokých prasat v Dolním Sasku, Severním Porýní-Vestfálsku a Sársku. Z těchto informací vyplývá, že klasický mor prasat v populaci divokých prasat byl úspěšně vymýcen a že není třeba nadále uplatňovat schválené plány eradikace a očkování v těchto spolkových zemích.

(4)

Rozhodnutí 2003/135/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2003/135/ES se mění takto:

a)

V bodě 1:

odstavce A), B) a D) se zrušují,

znění „C) Porýní-Falcko“ se nahrazuje zněním „Porýní-Falcko“.

b)

V bodě 2:

odstavce A) a B) se zrušují,

znění „C) Porýní-Falcko“ se nahrazuje zněním „Porýní-Falcko“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo a Francouzské republice.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 47. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2004/146/ES (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 42).


27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/46


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat na Slovensku

(oznámeno pod číslem K(2005) 127)

(Pouze slovenské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/59/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/EHS ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na druhý pododstavec čl. 16 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2004 se objevil klasický mor prasat v populaci divokých prasat v některých oblastech Slovenska. V reakci na vypuknutí klasického moru prasat přijala Komise rozhodnutí 2004/375/ES (2), 2004/625/ES (3) a 2004/831/ES (4), kterými se mění rozhodnutí Komise 2003/526/ES o ochranných opatřeních proti klasickému moru prasat v některých členských státech (5), jež stanovilo některá dodatečná kontrolní opatření proti této chorobě.

(2)

Slovensko zahájilo intenzivní program sledování klasického moru prasat v populacích divokých prasat v celé zemi, a zejména v postižených oblastech. Tento program stále probíhá.

(3)

V souvislosti s tím nyní Slovensko předložilo ke schválení plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat v oblastech Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) Trnava (s působností v okresech Piešťany, Hlohovec a Trnava); Levice (s působností v okrese Levice); Nitra (s působností v okresech Nitra a Zlaté Moravce); Topoľčany (s působností v okrese Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (s působností v okrese Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (s působností v okresech Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s působností v okresech Prievidza a Partizánske); Púchov (s působností v okresech Púchov a Ilava); Žiar nad Hronom (s působností v okresech Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica); Zvolen (s působností v okresech Zvolen a Detva); Banská Bystrica (s působností v okresech Banská Bystrica a Brezno); Lučenec (s působností v okresech Lučenec a Poltár); Krupina a Veľký Krtíš.

(4)

Jelikož Slovensko zamýšlí zavést v okresech Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár očkování divokých prasat, předložilo rovněž plán nouzového očkování.

(5)

Slovenské orgány povolily použití živé oslabené očkovací látky proti klasickému moru prasat (kmen C) za účelem vytvoření imunity u divokých prasat prostřednictvím orálních návnad.

(6)

Plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat ve vymezených oblastech, které předložilo Slovensko, byly přezkoumány a došlo se k závěru, že jsou v souladu se směrnicí 2001/89/ES.

(7)

Z důvodu transparentnosti je vhodné v této směrnici vymezit zeměpisnou oblast, v níž mají být plány eradikace a nouzového očkování prováděny.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se plán eradikace klasického moru v populaci divokých prasat v oblasti vymezené v bodě 1 přílohy, který předložilo Slovensko.

Článek 2

Schvaluje se plán nouzového očkování divokých prasat v oblasti vymezené v bodě 2 přílohy, který předložilo Slovensko.

Článek 3

Slovensko neprodleně přijme opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Slovenské republice.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 72.

(3)  Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 61.

(5)  Úř. věst. L 183, 22.7.2003, s. 46, Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/831/ES.


PŘÍLOHA

1.   Oblasti, v nichž se má provádět plán eradikace

Území Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) Trnava (s působností v okresech Piešťany, Hlohovec a Trnava); Levice (s působností v okrese Levice); Nitra (s působností v okresech Nitra a Zlaté Moravce); Topoľčany (s působností v okrese Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (s působností v okrese Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (s působností v okresech Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s působností v okresech Prievidza a Partizánske); Púchov (s působností v okresech Púchov a Ilava); Žiar nad Hronom (s působností v okresech Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica); Zvolen (s působností v okresech Zvolen a Detva); Banská Bystrica (s působností v okresech Banská Bystrica a Brezno); Lučenec (s působností v okresech Lučenec a Poltár); Krupina a Veľký Krtíš

2.   Oblasti, v nichž se má provádět plán nouzového očkování

Území okresů Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár.


Tiskové opravy

27.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/48


Oprava rozhodnutí Rady 2004/783/ES ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování čtyř italských členů a tří italských náhradníků Výboru regionů

( Úřední věstník Evropské unie L 346 ze dne 23. listopadu 2004 )

Strana 9:

a)

název rozhodnutí

místo

:

má být

:

b)

druhý bod odůvodnění

místo

:

„(2)

Uvolnila se čtyři místa členů a tři místa náhradníků Výboru regionů po skončení funkčního období členů Paola AGOSTINACCHIOA (IT), Gianfranca LAMBERTIHO (IT), Salvatore TATARELLY (IT) a Riccarda VENTREA (IT) a náhradníků Gabriele BAGNASCA (IT), Marcella MEROIE (IT) a Roberta PELLY (IT), které bylo Radě oznámeno dne 7. října 2004,“

má být

:

„(2)

Uvolnila se tři místa členů a čtyři místa náhradníků Výboru regionů po skončení funkčního období členů Paola AGOSTINACCHIOA (IT), Gianfranca LAMBERTIHO (IT) a Riccarda VENTREA (IT) a náhradníků Gabriele BAGNASCA (IT), Marcella MEROIE (IT), Roberta PELLY (IT) a Salvatore TATARELLY (IT), které bylo Radě oznámeno dne 7. října 2004,“.

Strana 10, jediný článek:

a)

v písmenu a): bod 3 týkající se Savina Antonia SANTARELLY se zrušuje;

b)

v písmenu b): doplňuje se bod 4, který zní:

„4.

Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco di Candela

jako nástupce Salvatore TATARELLY,“.