ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 23

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
26. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky

1

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší

3

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/45/ESRozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty

17

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty

19

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 107/2005

ze dne 12. ledna 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 179 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství provádí program ve prospěch akcí na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky na základě nařízení (ES) č. 2130/2001 (2). Použitelnost tohoto nařízení skončila dnem 31. prosince 2004.

(2)

Nařízení (ES) č. 2130/2001 předpokládá, že prodloužení jeho použitelnosti bude záviset na možnosti jeho včlenění do jediného rámcového nařízení pro Asii a Latinskou Ameriku.

(3)

V červenci 2002 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci Společenství se zeměmi Asie a Latinské Ameriky (3), které zahrnuje pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky a zrušuje nařízení (ES) č. 2130/2001. Navržené nařízení nebylo přijato včas, aby vstoupilo v platnost do 31. prosince 2004. Tato situace by mohla ohrozit kontinuitu a plynulé provádění akcí na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky.

(4)

Je třeba zajistit používání nařízení (ES) č. 2130/2001 až do vstupu budoucího nařízení v platnost. Uvedené budoucí nařízení by poté tvořilo nový právní rámec pro akce na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v obou těchto regionech.

(5)

Je třeba stanovit finanční rámec pro zbývající roky současného finančního výhledu, tedy na roky 2005 a 2006.

(6)

Dále je třeba přijmout ustanovení o nezávislém hodnocení používání nařízení (ES) č. 2130/2001.

(7)

Nařízení (ES) č. 2130/2001 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2130/2001 se mění takto:

1.

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise je odpovědná za hodnocení, schvalování a řízení akcí uvedených v tomto nařízení v souladu s platnými rozpočtovými a dalšími postupy, zejména s postupy stanovenými v článku 27, čl. 48 odst. 2 a článku 167 nařízení Rady (ES, Euroatom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4).“

2.

V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Finanční rámec pro provádění tohoto nařízení v období let 2005 a 2006 je stanoven na 141 milionů EUR.“

3.

V článku 20 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2006.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. ledna 2005.

Za Evropský parlament

J. P. BORRELL FONTELLES

předseda

Za Radu

Nicolas SCHMIT

předseda


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. října 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2004.

(2)  Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. C 331 E, 31.12.2002, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/3


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/107/ES

ze dne 15. prosince 2004

o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě zásad zakotvených v čl. 175 odst. 3 Smlouvy stanoví šestý akční program Společenství pro životní prostředí, přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (3), potřebu snížit znečištění na úroveň, která minimalizuje škodlivé účinky na lidské zdraví, se zvláštním ohledem na citlivé skupiny obyvatel, a škodlivé účinky na životní prostředí celkově, zlepšit sledování a posuzování kvality ovzduší, včetně depozice znečišťujících látek, a poskytovat informace veřejnosti.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší (4) má Komise předkládat návrhy na sledování znečišťujících látek uvedených v příloze I zmíněné směrnice s přihlédnutím k odstavcům 3 a 4 uvedeného článku.

(3)

Bylo vědecky prokázáno, že arsen, kadmium, nikl a některé polycyklické aromatické uhlovodíky jsou lidskými genotoxickými karcinogeny a že neexistuje žádná zjistitelná prahová hodnota, pod níž by tyto látky nepředstavovaly nebezpečí pro lidské zdraví. K dopadu na lidské zdraví a životní prostředí dochází koncentrací těchto látek ve vnějším ovzduší a jejich depozicí. S ohledem na efektivnost nákladů nelze v určitých oblastech docílit koncentrací arsenu, kadmia, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší, které by nepředstavovaly významné nebezpečí pro lidské zdraví.

(4)

S cílem minimalizace škodlivých účinků vzduchem přenášeného arsenu, kadmia, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků na lidské zdraví, se zvláštním ohledem na citlivé skupiny obyvatel, a jejich škodlivých účinků na životní prostředí celkově by měly být stanoveny cílové hodnoty, kterých by mělo být v rámci možností dosaženo. Jako referenční látka pro riziko karcinogenity polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší by měl být použit benzo(a)pyren.

(5)

Cílové hodnoty by nevyžadovaly žádná opatření obnášející nepřiměřené náklady. Z hlediska průmyslových zařízení by nezahrnovaly opatření kromě uplatňování nejlepší dostupné techniky (BAT), jak požaduje směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (5), a zejména by nevedla k odstavení zařízení. Nicméně by vyžadovaly, aby členské státy přijaly veškerá nákladově efektivní útlumová opatření v dotyčných odvětvích.

(6)

Cílové hodnoty této směrnice by se zejména neměly považovat za normy kvality životního prostředí ve smyslu čl. 2 bodu 7 směrnice 96/61/ES, které podle článku 10 uvedené směrnice vyžadují dodržení přísnějších podmínek, než jakých lze dosáhnout použitím nejlepší dostupné techniky.

(7)

V souladu s článkem 176 Smlouvy mohou členské státy ve vztahu k arsenu, kadmiu, rtuti, niklu a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům zachovat nebo zavést přísnější ochranná opatření, jsou-li slučitelná se Smlouvou a oznámena Komisi.

(8)

Pokud koncentrace převyšují určité prahy posuzování, mělo by být sledování arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu povinné. Doplňkovými způsoby posuzování je možné omezit vyžadovaný počet míst odběru vzorků pro stacionární měření. Předpokládá se další sledování pozaďových koncentrací ve vnějším ovzduší a jejich depozice.

(9)

Rtuť je látkou velmi nebezpečnou pro lidské zdraví a životní prostředí. Je přítomna v celém životním prostředí a ve formě methylrtuti má schopnost akumulace v organismech, a zejména koncentrace v organismech, jež jsou v potravinovém řetězci umístěny výše. Rtuť uvolněná do atmosféry může být přenášena na dlouhé vzdálenosti.

(10)

Komise má v úmyslu předložit v roce 2005 ucelenou strategii zahrnující opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před uvolňováním rtuti, založenou na principu životního cyklu a beroucí v úvahu produkci, použití, nakládání s odpady a emise. V této souvislosti by Komise měla zvážit veškerá vhodná opatření s cílem omezit množství rtuti v pozemních a vodních ekosystémech, a tím i omezit požívání rtuti prostřednictvím jídla, a s cílem zamezit výskytu rtuti v některých produktech.

(11)

K účinkům arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků na lidské zdraví, také prostřednictvím potravinového řetězce, a na životní prostředí celkově dochází prostřednictvím koncentrací ve vnějším ovzduší a prostřednictvím depozice, je proto třeba vzít v úvahu akumulaci těchto látek v půdě a ochranu podzemních vod. Aby se usnadnil přezkum této směrnice v roce 2010, měly by Komise a členské státy zvážit podporu výzkumu účinků arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků na lidské zdraví a životní prostředí, zejména prostřednictvím depozice.

(12)

Standardizované přesné metody měření a společná kritéria pro umístění měřicích stanic jsou důležitými prvky při posuzování kvality vnějšího ovzduší, aby zjištěné údaje byly srovnatelné v celém Společenství. Jako důležitý bod je uznáváno stanovení referenčních měřicích metod. Komise již zadala práce na přípravě, s cílem jejich rychlého vypracování a přijetí, norem CEN pro měření těch složek ve vnějším ovzduší, u kterých jsou definovány cílové hodnoty (arsen, kadmium, nikl a benzo(a)pyren), a norem pro depozici těžkých kovů. Dokud nejsou k dispozici standardizované metody CEN, mělo by být povoleno použité referenčních měřicích metod podle mezinárodních a vnitrostátních norem.

(13)

Informace o koncentracích a depozici sledovaných znečišťujících látek by měly být předkládány Komisi jako základ pro přípravu pravidelných zpráv.

(14)

Aktualizované informace o koncentracích sledovaných znečišťujících látek ve vnějším ovzduší a jejich depozici by měly být veřejnosti snadno dostupné.

(15)

Členské státy by měly stanovit pravidla o sankcích za porušení této směrnice a zajistit, aby byla uplatňována. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(16)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

(17)

Změny potřebné pro přizpůsobení této směrnice vědeckému a technickému pokroku by se měly týkat výlučně kritérií a metod pro posuzování koncentrací sledovaných znečišťujících látek a jejich depozice nebo podrobných opatření pro předávání informací Komisi. Neměly by způsobit žádné přímé či nepřímé změny cílových hodnot,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Cíle

Cíli této směrnice je:

a)

zavést cílovou hodnotu koncentrace arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší za účelem vyloučení, zamezení nebo snížení škodlivých účinků arsenu, kadmia, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově;

b)

zajistit ve vztahu k arsenu, kadmiu, niklu a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům udržování kvality ovzduší tam, kde je dobrá, a její zlepšení v ostatních případech;

c)

určit společné metody a kritéria pro posuzování koncentrací arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší a pro posuzování depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků;

d)

zajistit získávání dostatečných informací o koncentracích arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší a o depozici arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků a zajistit zpřístupnění těchto údajů veřejnosti.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se použijí definice obsažené v článku 2 směrnice 96/62/ES, s výjimkou definice „cílové hodnoty“.

Dále se rozumí:

a)

   „cílovou hodnotou“ koncentrace ve vnějším ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout pokud možno ve stanovené době;

b)

   „celkovou nebo hromadnou depozicí“ celkové množství znečišťujících látek, které jsou přenášeny z ovzduší na povrch (např. půda, vegetace, voda, budovy atd.) v dané oblasti za určité období;

c)

   „horním prahem posuzování“ koncentrace uvedená v příloze II, pod níž lze k hodnocení kvality vnějšího ovzduší použít kombinaci měření a modelování v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 96/62/ES;

d)

   „dolním prahem posuzování“ koncentrace uvedená v příloze II, pod níž lze k hodnocení kvality vnějšího ovzduší použít pouze modelování nebo odborný odhad v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice 96/62/ES;

e)

   „stacionárním měřením“ měření prováděná na určených místech měření, a to buď kontinuálně, nebo namátkovým odběrem vzorků, v souladu s čl. 6 odst. 5 směrnice 96/62/ES;

f)

   „arsenem“, „kadmiem“, „niklem“ a „benzo(a)pyrenem“ celkový obsah těchto prvků a sloučenin ve frakci PM10;

g)

   „PM10“ částice, které projdou velikostně selektivním filtrem s odlučovací účinností 50 % pro aerodynamický průměr 10 μm podle definice v EN 12341;

h)

   „polycyklickými aromatickými uhlovodíky“ organické sloučeniny sestávající z nejméně dvou kondenzovaných benzenových jader tvořených výhradně uhlíkem a vodíkem;

i)

   „celkovou plynnou rtutí“ výpary elementární rtuti (Hg0) a reaktivní plynná rtuť, tj. sloučeniny rtuti rozpustné ve vodě s dostatečně vysokou tenzí par umožňující jejich setrvávání v plynném stavu.

Článek 3

Cílové hodnoty

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření nevyžadující nepřiměřené výdaje k zajištění toho, aby od 31. prosince 2012 koncentrace arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu použitého jako referenční látka pro riziko karcinogenity polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší posouzené v souladu s článkem 4 nepřekračovaly cílové hodnoty stanovené v příloze I.

2.   Členské státy vypracují seznam zón a aglomerací, ve kterých jsou koncentrace arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu nižší než odpovídající cílové hodnoty. Členské státy budou udržovat koncentrace uvedených znečišťujících látek v těchto zónách a aglomeracích nižší než odpovídající cílové hodnoty a vynasnaží se zachovat nejlepší kvalitu vnějšího ovzduší slučitelnou s udržitelným rozvojem.

3.   Členské státy vypracují seznam zón a aglomerací, v nichž jsou cílové hodnoty stanovené v příloze I překročeny.

Pro tyto zóny a aglomerace určí členské státy oblasti překročení a zdroje, které k takovému překročení přispívají. Členské státy prokáží, že v uvedených oblastech uplatnily veškerá nezbytná opatření nevyžadující nepřiměřené výdaje, zaměřená zejména na převládající zdroje emisí, aby bylo dosaženo cílových hodnot. V případě průmyslových zařízení uvedených ve směrnici 96/61/ES to znamená uplatnění nejlepších dostupných technik ve smyslu čl. 2 bodu 11 uvedené směrnice.

Článek 4

Posuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice

1.   Kvalita vnějšího ovzduší ve vztahu k obsahu arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu se posuzuje na celém území členských států.

2.   V souladu s kritérii uvedenými v odstavci 7 je měření povinné v těchto zónách:

a)

v zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace leží mezi horním a dolním prahem posuzování, a

b)

v ostatních zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace překračují horní práh posuzování.

Stanovená měření mohou být doplněna modelováním, aby byla získána dostatečná úroveň informací o kvalitě vnějšího ovzduší.

3.   K hodnocení kvality vnějšího ovzduší v zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace leží během reprezentativního období mezi horním a dolním prahem posuzování podle přílohy II oddílu II, lze použít kombinaci měření, včetně orientačních měření uvedených v příloze IV oddíle I, a modelování.

4.   V zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace leží pod dolním prahem posuzování podle přílohy II oddílu II, lze k hodnocení koncentrací použít pouze modelování nebo odborný odhad.

5.   Pokud je nutno znečišťující látky měřit, provedou se měření ve stacionárních místech buď kontinuálně, nebo namátkovým odběrem vzorků. Počet měření musí být dostatečný, aby bylo možné určit koncentrace.

6.   Horní a dolní práh posuzování pro arsen, kadmium, nikl a benzo(a)pyren ve vnějším ovzduší jsou stanoveny v příloze II oddíle I. Klasifikace jednotlivých zón a aglomerací pro účely tohoto článku se přezkoumá nejméně jednou za pět let postupem stanoveným v příloze II oddíle II. Klasifikace se přezkoumá dříve, pokud dojde k významným změnám činností významných pro koncentraci arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší.

7.   Kritéria pro určení umístění míst odběru vzorků pro měření arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší za účelem posouzení souladu s cílovými hodnotami jsou uvedena v příloze III oddílech I a II. Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární měření koncentrací jednotlivých znečišťujících látek je stanoven v příloze III oddíle IV a tato místa se zřídí v každé zóně nebo aglomeraci, ve které je měření vyžadováno, pokud je v ní stacionární měření jediným zdrojem údajů o koncentracích.

8.   K posuzování podílu výskytu benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší bude každý členský stát sledovat ostatní významné polycyklické aromatické uhlovodíky na omezeném počtu měřicích míst. Tyto sloučeniny zahrnou alespoň: benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren a dibenz(a,h)anthracen. Místa pro sledování těchto polycyklických aromatických uhlovodíků se vyberou společně s místy pro odběr vzorků pro benzo(a)pyren a je třeba je vybrat tak, aby bylo možné rozpoznat zeměpisné rozdíly a dlouhodobé směry vývoje. Použije se příloha III oddíly I, II a III.

9.   Bez ohledu na koncentrace se zřídí jedno pozaďové místo odběru vzorků na každých 100 000 km2 pro orientační měření arsenu, kadmia, celkové plynné rtuti, niklu, benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků uvedených v odstavci 8 ve vnějším ovzduší a pro orientační měření celkové depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu, benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků uvedených v odstavci 8. Každý členský stát zřídí alespoň jednu měřicí stanici. Členské státy však mohou po dohodě a v souladu s pokyny, které budou vypracovány postupem podle článku 6, zřídit jednu nebo více společných měřicích stanic pokrývajících sousedící zóny v sousedících členských státech v zájmu dosažení nezbytného prostorového rozlišení. Doporučuje se rovněž měření částicové a plynné dvojmocné rtuti. Pokud to je vhodné, mělo by být monitorování koordinováno s programem spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP). Místa odběru vzorků pro tyto znečišťující látky by měla být vybrána tak, aby bylo možné rozpoznat zeměpisné rozdíly a dlouhodobé směry vývoje. Použije se příloha III oddíly I, II a III.

10.   Lze vzít v úvahu použití bioindikátorů v případě posuzování regionálních modelů dopadu na ekosystémy.

11.   Pro zóny a aglomerace, pro něž jsou informace ze stacionárních měřicích stanic doplňovány informacemi z jiných zdrojů, jako jsou údaje z emisních inventur, orientační měřicí metody a modelování kvality ovzduší, musí být počet instalovaných stacionárních měřicích stanic a prostorové rozlišení ostatních metod dostatečné pro stanovení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v souladu s přílohou III oddílem I a přílohou IV oddílem I.

12.   Cíle týkající se kvality údajů jsou stanoveny v příloze IV oddíle I. Pokud se pro posuzování používají modely kvality ovzduší, použije se příloha IV oddíl II.

13.   Referenční metody odběru vzorků a analýzy arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší jsou uvedeny v příloze V oddílech I, II a III. Příloha V oddíl IV stanoví referenční metody pro měření celkové depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků a příloha V oddíl V odkazuje na referenční metody modelování kvality ovzduší, pokud jsou takové metody k dispozici.

14.   Členské státy sdělí Komisi postupy, které použijí pro předběžné posuzování kvality ovzduší v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) směrnice 96/62/ES, do dne uvedeného v článku 10 této směrnice.

15.   Veškeré změny potřebné pro přizpůsobení tohoto článku, přílohy II oddílu II a příloh III až V vědeckému a technickému pokroku se přijímají postupem podle článku 6, avšak nesmějí způsobit žádné přímé či nepřímé změny cílových hodnot.

Článek 5

Předávání informací a podávání zpráv

1.   Pokud jde o zóny a aglomerace, v nichž dojde k překročení cílových hodnot stanovených v příloze I, předají členské státy Komisi tyto informace:

a)

seznamy dotčených zón a aglomerací;

b)

oblasti překročení;

c)

posouzené hodnoty koncentrací;

d)

důvody překročení, a zejména zdroje, které k němu přispěly;

e)

obyvatelstvo exponované takovému překročení.

Členské státy dále oznámí veškeré údaje posouzené v souladu s článkem 4, pokud je již neposkytly podle rozhodnutí Rady 97/101/ES ze dne 27. ledna 1997, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech (7).

Informace se předávají za každý kalendářní rok nejpozději do 30. září následujícího roku a poprvé za kalendářní rok následující po 15. února 2007.

2.   Vedle požadavků stanovených v odstavci 1 členské státy rovněž podají zprávu o veškerých opatřeních přijatých podle článku 3.

3.   Komise zajistí, aby veškeré informace poskytnuté podle odstavce 1 byly neprodleně zpřístupněny veřejnosti vhodným způsobem, například prostřednictvím internetu, tisku nebo jiných snadno dostupných sdělovacích prostředků.

4.   Komise přijme postupem podle článku 6 případnou podrobnou úpravu předávání informací poskytovaných podle odstavce 1 tohoto článku.

Článek 6

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 12 odst. 2 směrnice 96/62/ES.

2.   Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Informování veřejnosti

1.   Členské státy zajistí, aby veřejnost a patřičné organizace, jako jsou organizace na ochranu životního prostředí, organizace spotřebitelů, organizace zastupující zájmy citlivých skupin obyvatel a jiné příslušné subjekty zabývající se ochranou zdraví, měly přístup k jasným a srozumitelným informacím o koncentracích arsenu, kadmia, rtuti, niklu a benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků uvedených v čl. 4 odst. 8 ve vnějším ovzduší a o rychlosti depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků uvedených v čl. 4 odst. 8 a aby jim tyto údaje byly běžně poskytovány.

2.   V poskytovaných informacích se dále uvádějí případné roční překročení cílových hodnot pro arsen, kadmium, nikl a benzo(a)pyren, stanovených v příloze I. Informace obsahují vysvětlení důvodů překročení a oblast, jíž se týká. Dále poskytují stručné posouzení ve vztahu k cílové hodnotě a náležité informace o účincích na zdraví a dopadech na životní prostředí.

Organizacím uvedeným v odstavci 1 tohoto článku se zpřístupní informace o veškerých opatřeních přijatých podle článku 3.

3.   Informace se zpřístupní například prostřednictvím internetu, tisku a jiných snadno dostupných sdělovacích prostředků.

Článek 8

Zprávy a přezkum

1.   Komise nejpozději do 31. prosince 2010 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu:

a)

o zkušenostech s uplatňováním této směrnice;

b)

a zejména o výsledcích nejnovějšího vědeckého výzkumu o účincích na lidské zdraví a dopadech na životní prostředí celkově expozice arsenu, kadmiu, rtuti, niklu a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, přičemž zvláštní pozornost věnuje citlivým skupinám obyvatel, jakož i

c)

o technickém rozvoji, včetně pokroku dosaženého v metodách měření a dalších metodách posuzování koncentrací těchto znečišťujících látek ve vnějším ovzduší i jejich depozice.

2.   Zpráva uvedená v odstavci 1 vezme v úvahu:

a)

současnou kvalitu ovzduší, směry vývoje a výhledy do roku 2015 a do dalších let;

b)

rámcové podmínky dalšího snižování znečišťujících emisí ze všech významných zdrojů a potenciální přínos zavedení mezních hodnot pro znečišťující látky uvedené v příloze I s cílem omezení rizika pro lidské zdraví, s ohledem na technickou proveditelnost a efektivnost nákladů a na jakoukoli další významnou ochranu zdraví a životního prostředí, kterou by to přineslo;

c)

vztahy mezi znečišťujícími látkami a možnostmi pro kombinované strategie k dosažení cílů zlepšení kvality ovzduší ve Společenství a s nimi spojených cílů;

d)

současné a budoucí požadavky na informování veřejnosti a na výměnu informací mezi členskými státy a Komisí;

e)

zkušenosti získané při uplatňování této směrnice v členských státech, a zejména podmínky, v nichž bylo prováděno měření podle přílohy III;

f)

sekundární hospodářský přínos pro životní prostředí a zdraví vyplývající z omezení emisí arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků do té míry, do jaké lze tento přínos vyhodnotit;

g)

přiměřenost frakce velikosti částic používané při odběru vzorků s ohledem na obecné požadavky měření částic;

h)

vhodnost benzo(a)pyrenu jako referenční látky pro celkové karcinogenní působení polycyklických aromatických uhlovodíků s ohledem na převážně plynné formy polycyklických aromatických uhlovodíků, jako je fluoranthen.

Ve světle posledního vědeckého a technického vývoje bude Komise zkoumat rovněž účinky arsenu, kadmia a niklu na lidské zdraví s cílem vyčíslit jejich genotoxickou karcinogenitu. S ohledem na opatření přijatá v souladu se strategií vůči rtuti Komise rovněž zváží potenciální přínos dalších akcí týkajících se rtuti, s ohledem na technickou proveditelnost a efektivnost nákladů a na jakoukoli další významnou ochranu zdraví a životního prostředí, kterou by to přineslo.

3.   S cílem dosažení koncentrací ve vnějším ovzduší, které by dále omezily škodlivé účinky na lidské zdraví a které by vedly k dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí celkově s ohledem na technickou proveditelnost a efektivnost nákladů dalších opatření, může být zpráva uvedená v odstavci 1 v případě potřeby doprovázena návrhy na změny této směrnice, zejména s ohledem na výsledky dosažené podle odstavce 2. Komise dále zváží regulaci depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a některých polycyklických aromatických uhlovodíků.

Článek 9

Sankce

Členské státy stanoví sankce použitelné při porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 10

Provádění

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. února 2007. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 12

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 15. prosince 2004.

Za Evropský parlament

J. P. BORRELL FONTELLES

předseda

Za Radu

A. NICOLAÏ

předseda


(1)  Úř. věst. C 110, 30.4.2004, s. 16.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004.

(3)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Úř. věst. L 35, 5.2.1997, s. 14. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí Komise 2001/752/ES (Úř. věst. L 282, 26.10.2001, s. 69).


PŘÍLOHA I

Cílové hodnoty pro arsen, kadmium, nikl a benzo(a)pyren

Znečišťující látka

Cílová hodnota (1)

Arsen

6 ng/m3

Kadmium

5 ng/m3

Nikl

20 ng/m3

Benzo(a)pyren

1 ng/m3


(1)  Pro celkový obsah v částicích frakce PM10 průměrovaný za kalendářní rok.


PŘÍLOHA II

Stanovení požadavků pro posuzování koncentrací arsenu, kadmia, niklu abenzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší v rámci zóny nebo aglomerace

I.   Horní a dolní prahy posuzování

Platí tyto horní a dolní prahy posuzování:

 

Arsen

Kadmium

Nikl

B(a)P

Horní práh posuzování vyjádřený v % cílové hodnoty

60 %

(3,6 ng/m3)

60 %

(3 ng/m3)

70 %

(14 ng/m3)

60 %

(0,6 ng/m3)

Dolní práh posuzování vyjádřený v % cílové hodnoty

40 %

(2,4 ng/m3)

40 %

(2 ng/m3)

50 %

(10 ng/m3)

40 %

(0,4 ng/m3)

II.   Stanovení překročení horních a dolních prahů posuzování

Překročení horních a dolních prahů posuzování se zjišťuje na základě koncentrace během předchozích pěti let, pokud jsou k dispozici dostatečné údaje. Práh posuzování se považuje za překročený, pokud byl překročen nejméně ve třech kalendářních letech z těchto pěti předchozích let.

Pokud je k dispozici méně údajů než za období pěti let, mohou členské státy spojit krátkodobé měřicí kampaně během ročního období a v místech, která budou pravděpodobně reprezentativní pro nejvyšší úrovně znečištění, s výsledky získanými z údajů z emisních inventur a modelování za účelem určení překročení horních a dolních prahů posuzování.


PŘÍLOHA III

Umístění a minimální počet míst odběru vzorků pro měření koncentrací ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice

I.   Umístění měření v makroměřítku

Místa odběru vzorků by měla být zvolena tak, aby:

poskytovala údaje o oblastech v rámci zón a aglomerací, v nichž bude obyvatelstvo pravděpodobně přímo nebo nepřímo vystaveno nejvyšším koncentracím průměrovaným za kalendářní rok,

poskytovala údaje o koncentracích v jiných oblastech v rámci zón a aglomerací, které jsou reprezentativní pro expozici obyvatelstva obecně,

poskytovala údaje o rychlosti depozice představující nepřímou expozici obyvatelstva prostřednictvím potravinového řetězce.

Místa odběru vzorků by obecně měla být umístěna tak, aby se zamezilo měření velmi malých mikroprostředí v jejich bezprostřední blízkosti. Jako doporučení platí, že místo odběru vzorků by mělo být položeno tak, aby bylo reprezentativní pro kvalitu ovzduší v okolí nejméně 200 m2 při odběru vzorků pro dopravu, nejméně 250 × 250 m2 v průmyslových zónách, pokud je to proveditelné, a několik čtverečních kilometrů při odběru vzorků pro městské prostředí.

Pokud je cílem zjistit pozaďové koncentrace, nemělo by být místo odběru vzorků ovlivněno okolními aglomeracemi nebo průmyslovými zónami, tj. nemělo by být blíže než několik kilometrů.

Pokud se posuzují příspěvky z průmyslových zdrojů, musí se instalovat nejméně jedno místo odběru vzorků po větru od zdroje v nejbližší obydlené oblasti. Pokud pozaďová koncentrace není známa, je v prostoru hlavního směru větru umístěno další místo pro odběr vzorků. Zejména v situacích, na které se vztahuje čl. 3 odst. 3, by měla být místa pro odběr vzorků umístěna tak, aby bylo možné sledovat uplatňování nejlepších dostupných technik.

Místa odběru vzorků by měla být pokud možno reprezentativní i pro podobná stanoviště, která neleží v jejich bezprostřední blízkosti. Ve vhodných případech by měla být umístěna společně s místy pro odběr vzorků pro částice frakce PM10.

II.   Umístění měření v mikroměřítku

Pokud je to prakticky možné, mělo by být dodrženy tyto zásady:

proudění vzduchu kolem vstupního otvoru odběrové sondy nesmí být omezeno a v blízkosti odběrového zařízení nesmějí být žádné překážky ovlivňující proudění vzduchu (měřicí sonda musí být zpravidla vzdálena několik metrů od budov, balkonů, stromů a jiných překážek a nejméně 0,5 m od nejbližší budovy v případě míst odběru vzorků reprezentujících kvalitu ovzduší v linii obytné zástavby),

obecně by měl být vstupní otvor odběrové sondy umístěn ve výšce mezi 1,5 m (dýchací zóna) a 4 m nad zemí. Za určitých okolností může být zapotřebí vyšší poloha vstupu měření (až 8 m). Výše položený vstup měření může být rovněž vhodný, je-li měřicí stanice reprezentativní pro velké území,

vstupní otvor odběrové sondy by neměl být umístěn v těsné blízkosti zdrojů, aby bylo zamezeno přímému vlivu emisí nesmíšených s okolním vzduchem,

výstupní otvor odběrové sondy by měl být umístěn tak, aby byl znemožněn opětný vstup vytékajícího odebraného vzduchu zpět do vstupního otvoru odběrového zařízení,

odběrová zařízení zaměřená na dopravu mají být vzdálena nejméně 25 m od okraje velkých křižovatek a nejméně 4 m od středu nejbližšího dopravního pruhu; vstupní otvory by měly být umístěny tak, aby byly reprezentativní pro kvalitu ovzduší v linii obytné zástavby,

pokud je to proveditelné a pokud to nebylo stanoveno v přílohách, měly by se při měření depozice ve venkovských oblastech použít pokyny a kritéria EMEP.

Podle okolností je třeba brát ohled rovněž na tyto faktory:

spolupůsobící zdroje,

zabezpečení,

přístupnost,

dostupnost elektrického napájení a telekomunikačního vedení,

viditelnost měřicího místa ve vztahu k okolí,

bezpečnost veřejnosti a provozního personálu,

vhodnost sloučení měřících stanic pro různé znečišťující látky,

požadavky územního plánu.

III.   Dokumentace a přezkoumání výběru míst

Postupy pro výběr míst je třeba ve fázi klasifikace plně zdokumentovat, např. fotografiemi okolí v hlavních světových stranách a podrobnou mapou. Měřicí místa by měla být pravidelně kontrolována a opakovaně dokumentována, aby byla zajištěna průběžná platnost výběrových kritérií.

IV.   Kritéria pro stanovení počtu míst odběru vzorků pro stacionární měření koncentrací arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší

Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární měření pro posouzení souladu s cílovými hodnotami pro ochranu lidského zdraví v zónách a aglomeracích, v nichž jsou jediným zdrojem informací stacionární měření.

a)   Rozptýlené zdroje

Obyvatelstvo aglomerace nebo zóny

(v tisících)

Překračují-li maximální koncentrace horní práh posuzování (1)

Nacházejí-li se maximální koncentrace mezi horním a dolním prahem posuzování

As, Cd, Ni

Benzo(a)pyren

As, Cd, Ni

Benzo(a)pyren

0–749

1

1

1

1

750–1 999

2

2

1

1

2 000–3 749

2

3

1

1

3 750–4 749

3

4

2

2

4 750–5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

b)   Bodové zdroje

K posuzování znečištění v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů by měl být počet míst odběru vzorků pro stacionární měření určen s ohledem na emisní hustotu, pravděpodobný rozptyl látek znečišťujících vnější ovzduší a potenciální expozici obyvatelstva.

Místa odběru vzorků by měla být umístěna tak, aby bylo možné sledovat nejlepší dostupné techniky ve smyslu čl. 2 bodu 11 směrnice 96/61/ES.


(1)  Bude zahrnovat alespoň jednu stanici v městském prostředí a pro benzo(a)pyren také jednu stanici zaměřenou na dopravu, pokud to nezvýší počet míst odběru vzorků.


PŘÍLOHA IV

Cíle týkající se kvality údajů a požadavky pro modely kvality ovzduší

I.   Cíle týkající se kvality údajů

Následující cíle týkající se kvality údajů slouží jako vodítko pro programy zajišťování kvality.

 

Benzo(a)pyren

Arsen, kadmium a nikl

Polycyklické aromatické uhlovodíky, kromě benzo(a)pyrenu, celková koncentrace plynné rtuti

Celková depozice

— Nejistota měření

 

 

 

 

Stacionární a orientační měření

50 %

40 %

50 %

70 %

Modelování

60 %

60 %

60 %

60 %

— Minimální množství zaznamenaných údajů

90 %

90 %

90 %

90 %

— Minimální trvání

 

 

 

 

Stacionární měření

33 %

50 %

 

 

Orientační měření (1)

14 %

14 %

14 %

33 %

Nejistota metod použitých pro posuzování koncentrací škodlivých látek ve vnějším ovzduší (pro 95 % interval spolehlivosti) bude vyhodnocena v souladu se zásadami Příručky CEN k vyjádření nejistoty měření (ENV 13005-1999), s metodikou normy ISO 5724:1994 a s návodem obsaženým ve Zprávě CEN o kvalitě ovzduší – Přístup k odhadům nejistoty měření pro referenční metody měření vnějšího ovzduší (CR 14377:2002E). Procentní údaje pro se uvádějí pro jednotlivá měření, která se zprůměrují na reprezentativní doby odběru vzorků, pro 95 % interval spolehlivosti. Nejistotu měření je třeba vykládat tak, že se vztahuje na oblast dané cílové hodnoty. Stacionární a orientační měření musí být rovnoměrně rozložena v průběhu roku, aby se zamezilo zkreslení výsledků.

Požadavky minimálního množství zaznamenaných údajů a minimálního trvání nezahrnují ztrátu údajů v důsledku pravidelné kalibrace nebo obvyklé údržby měřicích přístrojů. K měření benzo(a)pyrenu a dalších polycyklických aromatických uhlovodíků je zapotřebí odebírat vzorky po dobu 24 hodin. Pokud daná metoda zabezpečuje stabilitu vzorků v daném období, je možné při dodržení náležité péče kombinovat individuální vzorky odebrané v rámci období až do jednoho měsíce a analyzovat je jako kompozitní vzorek. Tři příbuzné sloučeniny benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen a benzo(k)fluoranthen může být obtížné analyzovat individuálně. V takových případech je možné je vykazovat jako souhrn. Odběr vzorků po dobu 24 hodin lze rovněž doporučit pro měření koncentrací arsenu, kadmia a niklu. Odběr vzorků je nutno rozložit rovnoměrně během jednotlivých dnů v týdnu a celého roku. K měření rychlosti depozice se doporučuje měsíční nebo týdenní odběr vzorků v průběhu roku.

Členské státy mohou používat odběr vzorků za mokra namísto hromadného odběru vzorků, pokud jsou schopny prokázat, že rozdíl mezi nimi nečiní víc než 10 %. Rychlost depozice by se měla obecně uvádět v μg/m2 za den.

Členské státy mohou použít minimální časové pokrytí nižší než uvedené v tabulce, avšak nejméně 14 % pro stacionární měření a 6 % pro orientační měření, pokud jsou schopny prokázat, že bude dosaženo 95 % rozšířené nejistoty měření pro roční průměr vypočítaný z cílů týkajících se kvality údajů v tabulce v souladu s ISO 11222:2002 – „Stanovení nejistoty časového průměru měření kvality ovzduší“.

II.   Požadavky na modely kvality ovzduší

Pokud se pro posuzování používá model kvality ovzduší, sestaví se odkazy na popisy modelu a informace o nejistotě. Nejistota při modelování je definována jako maximální odchylka od naměřených a vypočtených koncentrací po dobu celého roku, aniž by se brala v úvahu doba, v níž k těmto událostem došlo.

III.   Požadavky na metody odborných odhadů

Pokud jsou použity metody odborných odhadů, nesmí nejistota překročit 100 %.

IV.   Standardizace

V případě látek, jež mají být analyzovány v částicích frakce PM10, závisí velikost odebraných vzorků na vnějších podmínkách.


(1)  Orientační měření jsou měření prováděná s omezenou pravidelností, avšak splňující ostatní cíle týkající se kvality údajů.


PŘÍLOHA V

Referenční metody pro posuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice

I.   Referenční metoda odběru vzorků a analýzy arsenu, kadmia a niklu ve vnějším ovzduší

Referenční metoda pro měření koncentrací arsenu, kadmia a niklu ve vnějším ovzduší je v současné době předmětem standardizace v CEN a vychází z manuálního odběru vzorků částic frakcí PM10 odpovídajícího normě EN 12341, po čemž následuje hydrolýza vzorků a analýza pomocí atomové absorpční spektrometrie nebo ICP hmotnostní spektrometrie. Dokud není k dispozici standardní metoda schválená CEN, mohou členské státy používat metody podle vlastních norem nebo norem ISO.

Členský stát může rovněž používat jiné metody, u nichž je schopen prokázat, že poskytují výsledky rovnocenné výše uvedené metodě.

II.   Referenční metoda odběru vzorků a analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší

Referenční metoda pro měření koncentrací benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší je v současné době předmětem standardizace v CEN a vychází z manuálního odběru vzorků částic frakce PM10 odpovídajícího normě EN 12341. Dokud není k dispozici standardizovaná metoda CEN pro benzo(a)pyren nebo další polycyklické aromatické uhlovodíky uvedené v čl. 4 odst. 8, mohou členské státy používat metody podle vlastních norem nebo norem ISO, jako například normu ISO 12884.

Členský stát může rovněž používat jiné metody, u nichž je schopen prokázat, že poskytují výsledky rovnocenné výše uvedené metodě.

III.   Referenční metoda odběru vzorků a analýzy rtuti ve vnějším ovzduší

Referenční metodou pro měření celkových koncentrací plynné rtuti ve vnějším ovzduší bude automatizovaný postup vycházející z atomové absorpční spektrometrie nebo atomové fluorescenční spektrometrie. Dokud není k dispozici standardizovaná metoda CEN, mohou členské státy používat metody podle vlastních norem nebo norem ISO.

Členský stát může rovněž používat jiné metody, u nichž je schopen prokázat, že poskytují výsledky rovnocenné výše uvedené metodě.

IV.   Referenční metoda odběru vzorků a analýzy depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků

Referenční metoda odběru vzorků deponovaného arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků se bude zakládat na expozici válcovitých měřidel depozice normalizovaných rozměrů. Dokud není k dispozici standardizovaná metoda CEN, mohou členské státy používat metody podle vlastních norem.

V.   Referenční metody modelování kvality ovzduší

V současné době není možné vymezit referenční metody modelování kvality ovzduší. Veškeré změny v zájmu přizpůsobení tohoto odstavce vědeckému a technickému pokroku musí být přijaty postupem podle článku 6.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004

o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty

(2005/45/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům :

(1)

Rada zmocnila Komisi, aby se Švýcarskou konfederací sjednala Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty.

(2)

Rozhodnutím Rady dne 20. října 2004 (1) a s výhradou pozdějšího uzavření byla dohoda jménem Společenství podepsána dne 26. října 2004.

(3)

V Dohodě je stanoveno její prozatímní provádění do jejího vstupu v platnost.

(4)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty, se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Postoj, jejž má Společenství přijmout u rozhodnutí a doporučení smíšeného výboru, která jsou založena na článku 7 protokolu č. 2 k dohodě, zaujímá Komise.

Článek 3

Předseda Rady provede oznámení stanovené v čl. 5 odst. 1 dohody (2) jménem Společenství.

Článek 4

V souladu s čl. 5 odst. 2 dohody a až do jejího vstupu v platnost je dohoda prozatímně prováděna od 1. února 2005 za předpokladu, že prováděcí opatření ve smyslu čl. 5 odst. 4 protokolu č. 2 budou přijata ke stejnému datu.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMANN

předseda


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE, dále jen „Švýcarsko“,

na straně druhé,

společně dále jen „smluvní strany“,

S OHLEDEM NA dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvíma Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 a společné prohlášení o dalších jednáních, přiložené k závěrečným aktům dohod mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací, které byly podepsány v Lucemburku dne 21. června 1999,

VZHLEDEM K TOMU, že protokol č. 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvíma Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 (dále jen „dohoda“) by měl být aktualizován v souladu s výsledky Uruguayského kola a upraven, pokud jde o rozsah produktů, na které se vztahuje,

VZHLEDEM K TOMU, že obchodní toky mezi Švýcarskem a novými členskými státy by se měla po rozšíření Evropské unie zachovat,

PŘEJÍCE SI zlepšit vzájemný přístup na trh se zpracovanými zemědělskými produkty,

S OHLEDEM NA Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o protokolu č. 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 17. března 2000,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Dohoda se mění takto:

1.

Příloha I dohody se nahrazuje novou přílohou I, která je připojena k této dohodě jako příloha 1.

2.

Protokol č. 2 k dohodě se nahrazuje novým protokolem č. 2, který je připojen k této dohodě jako příloha 2.

Článek 2

S účinkem ode dne vstupu této dohody v platnost se zrušují tyto dohody:

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o protokolu č. 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 17. března 2000;

Výměna dopisů mezi Evropskou komisí a Švýcarskou federální správou o úpravě navržené s cílem zlepšit transparentnost různých opatření pro vyrovnání cen používaných Evropským společenstvím a Švýcarskem, které mají vliv na obchod se zpracovanými zemědělskými produkty uvedenými v protokolu č. 2, ze dne 29. listopadu 1988.

Článek 3

Přílohy této dohody včetně tabulek a dodatků k tabulkám a dodatku k protokolu č. 2 tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 4

1.   Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území Švýcarska.

2.   Tato dohoda se vztahuje také na území Lichtenštejnského knížectví, dokud je udržována celní unie se Švýcarskem.

Článek 5

1.   Tato dohoda bude schválena smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Vstupuje v platnost prvním dnem poté, co si smluvní strany navzájem oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Dokud nebudou dokončeny ratifikační postupy uvedené v odstavci 1, budou smluvní strany provádět tuto dohodu počínaje prvním dnem čtvrtého měsíce po dni podpisu za předpokladu, že prováděcí opatření ve smyslu čl. 5 odst. 4 protokolu č. 2 budou přijata ke stejnému datu.

Článek 6

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, nizozemském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PŘÍLOHA 1

„PŘÍLOHA I

Seznam produktů, které jsou uvedeny v čl. 2 bodě i) dohody:

Kód HS

Popis

2905 43

– – Mannitol (mannit)

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol, sorbit)

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

3501 10

– Kasein

ex 3501 90

– Ostatní:

– Jiné než kaseinové klihy

3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

– Vaječný albumin:

3502 11

– – sušený

3502 19

– – ostatní

3502 20

– Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném nebo podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

– Na bázi škrobových látek

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

– Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:

3823 11

– – kyselina stearová

3823 12

– – kyselina olejová

3823 19

– – ostatní

3823 70

– Technické mastné alkoholy

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44

5301

Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302

Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)“

PŘÍLOHA č. 2

PROTOKOL 2

O některých zpracovaných zemědělských produktech

Článek 1

Obecné zásady

1.   Dohoda se vztahuje na produkty uvedené v tabulkách I a II, pokud tento protokol nestanoví jinak.

2.   Smluvní strany zejména nesmějí v případě těchto produktů vybírat dovozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem včetně zemědělských složek cla nebo poskytovat vývozní náhrady nebo jiné náhrady, promíjet cla nebo umožňovat částečné či celkové nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem.

3.   Tento protokol se vztahuje obdobně na Lichtenštejnské knížectví, jakmile se na ně bude vztahovat protokol 3 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Článek 2

Použití opatření pro vyrovnání cen

1.   Aby se zohlednily rozdíly v nákladech spojených se zemědělskými surovinami, které se používají k výrobě produktů uvedených v tabulce I, nevylučuje dohoda použití opatření pro vyrovnání cen pro tyto produkty, čímž se rozumí uvalení zemědělské složky cla při jejich dovozu a poskytování vývozních náhrad nebo náhrad cla, prominutí cla nebo umožnění částečného či celkového nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Jestliže smluvní strana používá vnitřní opatření, která snižují cenu surovin pro zpracovatelský průmysl, berou se tato opatření v úvahu při výpočtu částek vyrovnání cen.

Článek 3

Opatření pro vyrovnání cen při dovozu

1.   Švýcarské základní částky pro zemědělské suroviny, které se zohlední při výpočtu zemědělských složek cla při dovozu, nesmějí přesáhnout rozdíl mezi švýcarskou domácí referenční cenou a domácí referenční cenou Společenství pro danou zemědělskou surovinu ani švýcarské dovozní clo skutečně uplatňované na dovoz zemědělské suroviny jako takové.

2.   Švýcarský dovozní režim pro produkty uvedené v tabulce I je stanoven v tabulce IV.

3.   Jestliže je švýcarská domácí referenční cena nižší než domácí referenční cena Společenství, může Společenství zavést opatření pro vyrovnání cen, jak je stanoveno v článku 2, čímž se rozumí uvalení zemědělské složky cla při dovozu v souladu s nařízením (ES) č. 1460/96 ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4

Opatření pro vyrovnání cen při vývozu

1.   Švýcarské vývozní náhrady nebo náhrady cla, prominutí cla nebo umožnění částečného či celkového nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem při vývozu produktů, které jsou uvedeny v tabulce I, do Společenství nesmějí přesáhnout rozdíl mezi švýcarskou domácí referenční cenou a domácí referenční cenou Společenství pro zemědělské suroviny používané při výrobě těchto produktů, násobený množstvím, které se skutečně použilo. Je-li švýcarská domácí referenční cena stejná nebo nižší než domácí referenční cena Společenství, musí být švýcarská vývozní náhrada nebo náhrada cla, prominutí cla nebo umožnění částečného či celkového nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem rovny nule.

2.   Je-li švýcarská domácí referenční cena nižší než domácí referenční cena Společenství, může Společenství zavést opatření pro vyrovnání cen, jak je stanoveno v článku 2, tedy poskytnout vývozní náhrady podle nařízení (ES) č. 1520/2000 ve znění pozdějších předpisů nebo poskytnout náhradu cla, prominout clo nebo umožnit částečné či celkové nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem.

3.   Pro cukr (čísel HS 1701, 1702 a 1703) používaný pro výrobu produktů uvedených v tabulkách I a II nesmějí smluvní strany poskytovat vývozní náhrady ani náhrady cla, prominutí cla nebo umožnění částečného či celkového nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem.

Článek 5

Referenční ceny

1.   Domácí referenční domácí ceny zemědělských surovin Společenství a Švýcarska, zmíněné v článcích 3 a 4, jsou uvedeny na seznamu v tabulce III.

2.   Smluvní strany pravidelně alespoň jednou ročně poskytnou smíšenému výboru domácí referenční ceny všech surovin, na které se vztahují opatření pro vyrovnání cen. Poskytnuté domácí referenční ceny musí odrážet skutečnou cenovou situaci na území smluvní strany. Musí to být ceny, které zpracovatelský průmysl obvykle vyplácí na velkoobchodním nebo zpracovatelském stupni. Je-li některá zemědělská surovina dostupná ve zpracovatelském průmyslu nebo v jeho části za cenu nižší, než je cena převládající na domácím trhu, musí se domácí referenční ceny odpovídajícím způsobem upravit.

3.   Smíšený výbor stanoví domácí referenční ceny a cenové rozdíly pro zemědělské suroviny uvedené v tabulce III na základě informací poskytnutých útvary Evropské komise a Švýcarskou federální správou. Jestliže je to pro zachování poměrných preferenčních marží nezbytné, budou základní částky zemědělských surovin uvedených v tabulce IV upraveny.

4.   Smíšený výbor přezkoumá před provedením tohoto protokolu domácí ceny zemědělských surovin zmíněných v článcích 3 a 4 a uvedených v tabulce III.

Článek 6

Zvláštní ustanovení o správní spolupráci

Zvláštní ustanovení o správní spolupráci jsou vymezena v dodatku k tomuto protokolu.

Článek 7

Změny

Smíšený výbor se může rozhodnout o změně tabulek, dodatků k tabulkám a dodatku k tomuto protokolu.

TABULKA I

Produkty, na které se vztahují opatření pro vyrovnání cen

Kód HS

Popis produktů

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

10

– Jogurt:

ex .10

– – ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

.90

– Ostatní:

ex .90

– – ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

.20

– Mléčné pomazánky:

ex .20

– – o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 75 % hmotnostních

1517

Margarín; směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

.10

– Margarín, kromě tekutého margarínu:

ex .10

– – obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

.90

– Ostatní:

ex .90

– – obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1905

Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

2004

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

.10

– Brambory:

ex .10

– – ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

.20

– Brambory:

ex .20

– – ve formě mouky, krupice nebo vloček

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

– Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, též ve směsi:

.11

– – Podzemnice olejná:

ex .11

– – – Máslo z podzemnice olejné

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:

– Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

.12

– – Přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

ex .12

– – – obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

.20

– Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

ex .20

– – obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

2103

Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi; hořčičná mouka a hotová hořčice:

.20

– Kečup a jiné omáčky z rajčat

.90

– Ostatní:

ex .90

– – jiné než chutney z manga, tekuté

2104

Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony; homogenizované směsi potravinových přípravků

2105

Zmrzlina, též obsahující kakao

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

.10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

ex .10

– – obsahující více než 1 % mléčných tuků, 1 % ostatních tuků nebo více než 5 % cukrů

.90

– ostatní

2208

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny:

ex .90

– jiné než ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; jiné než koncentrovaná vinná šťáva obsahující alkohol

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

.10

– Kasein

.90

– Ostatní:

ex .90

– – jiné než kaseinové klihy

TABULKA II

Produkty, na něž se vztahuje volný obchod

Kód HS

Popis produktů

0501

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů

0503

Žíně a odpad z žíní, též ve štůčkách s podložkou nebo bez podložky

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též přistřižené) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

10

– Peří používané k vycpávání, prachové peří

ex 90

– Ostatní (jiné než k výživě zvířat)

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prášek a odpad z těchto produktů

0507

Slonovina, želvovina, kostice včetně vousů velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru; prášek a odpad z těchto produktů

0508

Korály a podobné materiály, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prášek a odpad z těchto materiálů:

ex 00

– jiné než k výživě zvířat

0509

Přírodní houba živočišného původu

0510

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

0710

Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená:

40

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k výživě:

90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

ex 90

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0901

Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

0902

Čaj, též aromatizovaný

0903

Maté

1212

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrovka a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum) používané zejména k lidské výživě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

ex 20

– Řasy a jiné chaluhy (jiné než k výživě zvířat)

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a jiné slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené

1401

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží (např. bambus, rákos, španělský rákos, sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko a podobné materiály)

1402

Rostlinné materiály používané zejména k vycpávání (například kapok, africká tráva a mořská tráva a podobné materiály), též na podložce z jiných materiálů

1403

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košťat nebo kartáčů (například čirok, piasava, pýr plazivý a istle), též ve svazcích nebo spletené

1404

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

10

– Rostlinné suroviny používané zejména k barvení nebo vyčiňování

20

– Krátká bavlna

ex 90

– ostatní (jiné než k výživě zvířat)

1505

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):

ex 00

– jiné než k výživě zvířat

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, avšak jinak neupravené:

20

– Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

ex 20

– – Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. opálový vosk

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

90

– Ostatní:

ex 90

– – Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací

1518

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

ex 00

– Linoxyn

1520

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

1522

Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

50

– Chemicky čistá fruktosa

90

– Ostatní, včetně invertního cukru a jinách směsí cukrů a cukrových sirupů obsahující 50 % hmotnostních fruktosy v sušině

ex 90

– – Chemicky čistá maltosa (pro jiné účely než krmení)

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou:

90

– Ostatní:

ex 90

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata); palmové vegetační vrcholy; jamy, batáty a podobné jedlé části rostlin uvedené v čísle 0714

2004

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

90

– Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

ex 90

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselině octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

80

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním):

ex 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2007

Džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty upravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

– Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, též ve směsi:

11

– – Podzemnice olejná:

ex 11

– – – pražená

– Ostatní, včetně směsí jiných než podpoložky 2008 19:

91

– – Palmové vegetační vrcholy

99

– – ostatní:

ex 99

– – – Kukuřice, jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:

– Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

11

– – Výtažky, tresti a koncentráty

12

– – Přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

ex 12

– – – Neobsahující žádné mléčné tuky, mléčné bílkoviny, cukr ani škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, 5 % hmotnostních cukru nebo 5 % hmotnostních škrobu

20

– Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí a koncentrátů nebo bázi čaje nebo maté:

ex 20

– – Neobsahující žádné mléčné tuky, mléčné bílkoviny, cukr nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, 5 % hmotnostních cukru nebo 5 % hmotnostních škrobu

30

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (živé nebo neživé); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, kromě očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:

ex 10

– Živé kvasinky (jiné než pekařské droždí a jiné než k výživě zvířat)

ex 20

– Neživé kvasinky; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy (jiné než k výživě zvířat)

30

– Hotové prášky do pečiva

2103

Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi; hořčičná mouka a hotová hořčice:

10

– Sojová omáčka

30

– Hořčičná mouka a hotová hořčice:

ex 30

– – Hořčičná mouka, jiná než k výživě zvířat; hotová hořčice

90

– Ostatní:

ex 90

– – Chutney z manga, tekuté

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

ex 10

– – Jiné než obsahující nejméně 1 % mléčných tuků, 1 % ostatních tuků nebo více než 5 % cukrů

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009

10

– Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje

ex 90

– kromě ovocných nebo zeleninových šťáv, ředěné vodou nebo sodovkou

2203

Pivo ze sladu

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

2207

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových; ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu:

2208

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny:

20

– Vínovice nebo matolinové pálenky:

30

– Whisky

40

– Rum a tafia

50

– Gin a jalovcová

60

– Vodka

70

– Likéry

2209

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

TABULKA III

Domácí referenční ceny ES a Švýcarska (4)

Zemědělské suroviny

Švýcarská domácí referenční cena

CHF na 100 kg netto

Domácí referenční cena ES

CHF na 100 kg netto

Rozdíl referenční ceny Švýcarska/ES

CHF na 100 kg netto

Pšenice obecná

64,00

19,45

44,55

Pšenice tvrdá

43,22

28,46

14,76

Žito

58,00

15,98

42,02

Ječmen

32,46

11,81

20,65

Kukuřice

38,97

18,87

20,10

Mouka z pšenice obecné

105,88

27,23

78,65

Plnotučné sušené mléko

607,00

382,77

224,23

Odstředěné sušené mléko

481,04

295,49

185,55

Máslo

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Cukr (čísel HS 1701, 1702 a 1703)

0,00

Vejce (2)

250,75

186,70

64,05

Čerstvé brambory

42,00

21,14

20,86

Rostlinný tuk (3)

360,00

147,25

212,75

TABULKA IV

Švýcarský dovozní režim

a)

Clo pro produkty uvedené v dodatku k této tabulce tvoří zemědělská složka cla vypočtená na základě čisté hmotnosti. Standardní složení jsou upřesněna v dodatku.

b)

Pro produkty uvedené v dodatku se při výpočtech zemědělských složek cla zohlední tato základní množství zemědělských surovin:

Zemědělská surovina

Použité základní množství po vstupu v platnost

Použité základní množství tři roky po vstupu v platnost

CHF na 100 kg netto

CHF na 100 kg netto

Pšenice obecná

40,00

38,00

Pšenice tvrdá

13,00

12,00

Žito

37,00

36,00

Ječmen

18,00

18,00

Kukuřice

18,00

18,00

Mouka z pšenice obecné

70,00

67,00

Plnotučné sušené mléko

201,00

191,00

Odstředěné sušené mléko

167,00

158,00

Máslo

466,00

466,00

Cukr (čísel HS 1701, 1702 a 1703)

00,00

00,00

Vejce

36,00

36,00

Čerstvé brambory

18,00

18,00

Rostlinný tuk

191,00

181,00

c)

Clo na produkty, které jsou uvedené v následující tabulce, je nulové.

Čísla švýcarského celního sazebníku

Komentář

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Jiné než chutney z manga, tekuté

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Od začátku používání tohoto protokolu se cla pro produkty uvedené v následující tabulce snižují na nulu ve třech rovných ročních krocích.

Čísla švýcarského celního sazebníku

Použité clo po vstupu v platnost

Použité clo jeden rok po vstupu v platnost

Použité clo dva roky po vstupu v platnost

CHF na 100 kg brutto

CHF na 100 kg brutto

CHF na 100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Čísla celního sazebníku uvedená v této tabulce odpovídají číslům platným ve Švýcarsku k 1. lednu 2002. Bez ohledu na článek 12bis dohody nebudou údaje v této tabulce ovlivněny žádnými změnami, které mohou být v celní nomenklatuře provedeny.


(1)  Pro produkty, na které se poskytuje podpora na máslo poskytovaná podle nařízení Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin.

(2)  Odvozené z cen tekutých ptačích vajec, ne ve skořápce, násobené činitelem 0,85.

(3)  Ceny rostlinných tuků (na pečení a pro potravinářský průmysl) o 100 % obsahu tuku.

(4)  Domácí referenční ceny ES a Švýcarska pro zemědělské suroviny zmíněné v článcích 3 a 4, které jsou uvedeny v tabulce III, jsou založeny na údajích ze dne 1. ledna 2002. Před provedením tohoto protokolu budou přezkoumány smíšeným výborem.

Dodatek k tabulce IV

Standardní složení ve Švýcarsku

Standardní složení uvedená v tabulce IV písm. a) (švýcarský dovozní režim), používaná při výpočtu zemědělských složek, jsou upřesněna v následující tabulce.

Číslo švýcarského celního sazebníku

Poznámky

Pšenice obecná

Pšenice tvrdá

Žito

Ječmen

Kukuřice

Mouka z pšenice obecné

Plnotučné sušené mléko

Odstředěné sušené mléko

Máslo

Cukr

Vejce

Čerstvé brambory

Rostlinný tuk

kg surovin na 100 kg netto konečného produktu

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Obsahující více než 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Obsahující nejméně 39 %, avšak méně než 75 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Obsahující nejméně 39 %, avšak méně než 75 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Obsahující méně než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Obsahující více než 2 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Obsahující více než 20 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Obsahující více než 2 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Obsahující více než 8 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Obsahující více než 2 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Obsahující více než 8 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Obsahující více než 2 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 12 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Obsahující více než 1,5 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 12 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 12 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Neobsahující pšenici obecnou, žito, ječmen, kukuřici ani brambory; jiné než k výživě zvířat

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Ostatní

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Neobsahující pšenici obecnou, žito, ječmen, kukuřici ani brambory; jiné než k výživě zvířat

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Ostatní

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Pro lidskou spotřebu

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Ostatní

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 9 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahující více než 9 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Obsahující více než 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostní tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Strouhanka

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Jiné než strouhanka

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Strouhanka

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Jiné než strouhanka

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Obsahující podle hmotnosti nejméně 1,5 % mléčného tuku, nejméně 2,5 % mléčných bílkovin, nejméně 5 % cukru nebo nejméně 5 % škrobu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Obsahující podle hmotnosti nejméně 1,5 % mléčného tuku, nejméně 2,5 % mléčných bílkovin, nejméně 5 % cukru nebo nejméně 5 % škrobu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Obsahující podle hmotnosti nejméně 1,5 % mléčného tuku, nejméně 2,5 % mléčných bílkovin, nejméně 5 % cukru nebo nejméně 5 % škrobu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Obsahující podle hmotnosti nejméně 1,5 % mléčného tuku, nejméně 2,5 % mléčných bílkovin, nejméně 5 % cukru nebo nejméně 5 % škrobu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Neobsahující žádný mléčný tuk nebo neobsahující více než 3 % hmotnostní mléčného tuku, neobsahující žádné jiné tuky nebo obsahující nejvýše 3 % hmotnostní ostatních tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Neobsahující žádný mléčný tuk nebo neobsahující více než 3 % hmotnostní mléčného tuku, obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 10 % hmotnostních ostatních tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Neobsahující žádný mléčný tuk nebo obsahující nejvýše 3 % hmotnostní mléčného tuku, obsahující více než 10 % hmotnostních ostatních tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 7 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahující více než 7 %, avšak nejvýše 10 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 13 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahující více než 13 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 35 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 35 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 12 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Obsahující více než 12 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Obsahující více než 1,5 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Obsahující více než 60 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 25 % hmotnostní tuků

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Obsahující více než 25 %, avšak nejvýše 40 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 5 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Obsahující více než 5 %, avšak nejvýše 10 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Jiné než kaseinové lepidlo

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Jiné než kaseinové lepidlo

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Jiné než kaseinové lepidlo

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Jiné než kaseinové lepidlo

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Dodatek k protokolu č. 2

Ustanovení o správní spolupráci

1.

Smluvní strany souhlasí, že správní spolupráce je zásadní pro provádění a kontrolu preferenčního zacházení zaručeného na základě tohoto protokolu, a zdůrazňují závazek bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v oblasti cel a v souvisejících záležitostech.

2.

Zjistí-li smluvní strana na základě objektivních informací, že došlo k selhání v správní spolupráci nebo k nesrovnalostem nebo podvodu v rámci tohoto protokolu, může dočasně pozastavit odpovídající preferenční zacházení pro daný produkt v souladu s touto přílohou.

3.

Pro účely tohoto dodatku se selháním ve správní spolupráci mimo jiné rozumí

a)

opakované selhání s ohledem na povinnost ověřovat původ daného produktu nebo produktů;

b)

opakované odmítnutí nebo neodůvodněné zpoždění při zjišťování nebo sdělování výsledků následného ověřování prokázání původu;

c)

opakované odmítnutí nebo neodůvodněné zpoždění při získávání oprávnění k provádění správní spolupráce za účelem ověření pravosti dokumentů nebo správnosti informací významných pro poskytnutí daného preferenčního zacházení.

Pro účely tohoto dodatku mohou být nesrovnalosti nebo podvody zjištěny mimo jiné tehdy, když bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu v dovozu zboží, který přesahuje obvyklou úroveň produkce a vývozní kapacity druhé smluvní strany, a pokud existují objektivní informace o nesrovnalostech a podvodu.

4.

Dočasné pozastavení lze uplatnit za těchto podmínek:

a)

Smluvní strana, která na základě objektivních informací zjistila, že došlo k selhání při správní spolupráci nebo nesrovnalostech nebo podvodu v oblasti cel a v souvisejících záležitostech, oznámí bez zbytečného odkladu smíšenému výboru svá zjištění a objektivní informace a na základě všech významných informací a objektivních zjištění zahájí jednání v rámci smíšeného výboru s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě smluvní strany.

b)

Jestliže smluvní strany zahájí jednání ve smíšeném výboru, jak je uvedeno výše, a v průběhu tří měsíců po oznámení se neshodnou na přijatelném řešení, může dotčená smluvní strana dočasně pozastavit odpovídající preferenční zacházení pro daný produkt nebo produkty. Dočasné pozastavení musí být smíšenému výboru oznámeno bez zbytečného odkladu.

c)

Dočasné pozastavení podle tohoto dodatku musí být omezeno pouze na nezbytnou míru, aby se ochránily finanční zájmy dotčené smluvní strany. Nesmí přesáhnout období šesti měsíců, které lze prodloužit. Dočasná pozastavení musí být okamžitě po přijetí oznámena smíšenému výboru. Musí být předmětem pravidelných konzultací v rámci smíšeného výboru, zejména s cílem jejich ukončení, jakmile pominou podmínky k jejich použití.

5.

Zároveň s oznámením smíšenému výboru podle odst. 4 písm. a) tohoto dodatku by dotčená smluvní strana měla zveřejnit ve svém úředním věstníku oznámení pro dovozce. Oznámení pro dovozce by mělo u daného produktu uvádět, že na základě objektivních informací existuje zjištění o selhání správní spolupráce nebo nesrovnalostech nebo podvodu.