ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 22

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
26. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 112/2005 ze dne 25. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 113/2005 ze dne 25. ledna 2005, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od ledna 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko

13

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2005/53/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES na rádiová zařízení určená k účasti na automatickém systému zjišťování totožnosti lodí (AIS) (oznámeno pod číslem K(2005) 110)  ( 1 )

14

 

*

2005/54/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005, kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 114)

16

 

*

2005/55/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2005, kterým se mění směrnice Rady 92/33/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2005) 115)

17

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 111/2005

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, přijatá ve Vídni dne 19. prosince 1988, (dále jen „úmluva OSN“) je součástí celosvětového úsilí v boji proti nedovoleným omamným látkám. V oblasti své působnosti se Společenství účastnilo jednání o úmluvě a jménem Společenství ji uzavřelo rozhodnutím Rady 90/611/EHS (1).

(2)

Článek 12 úmluvy OSN se týká obchodu s látkami často používanými při nezákonné výrobě omamných a psychotropních látek. Jelikož se ustanovení o obchodu s prekursory drog dotýkají pravidel Společenství v celních věcech, je vhodné stanovit pravidla Společenství pro obchod mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

(3)

Článek 12 úmluvy OSN stanoví nezbytnost určitého systému sledování mezinárodního obchodu s prekursory drog, s přihlédnutím ke skutečnosti, že obchod s těmito látkami je v zásadě dovolen. Z tohoto důvodu byla přijata opatření k dosažení náležité rovnováhy mezi snahou využít všech dostupných prostředků, jak zabránit tomu, aby se prekursory drog dostaly k výrobcům nedovolených omamných látek, a potřebami chemického průmyslu a ostatních hospodářských subjektů.

(4)

Pro naplňování požadavků článku 12 úmluvy OSN a s přihlédnutím ke zprávě pracovní skupiny CATF (Chemical Action Task Force) vytvořené na hospodářské schůzce na nejvyšší úrovni v Houstonu (G-7) dne 10. července 1990 byl na nařízením Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek (2), zaveden systém ohlašování podezřelých obchodů. Tento systém vycházející z úzké spolupráce s hospodářskými subjekty obsahuje další opatření, jako je dokumentace a označování, vydávání licencí a registrace hospodářských subjektů a postupy a požadavky vztahující se k vývozu.

(5)

Na základě akčního plánu EU boje proti drogám na roky 2000 až 2004, který přijala Evropská rada na zasedání ve Feiře v červnu roku 2000, uspořádala Komise hodnocení kontrolního systému Společenství pro obchod s prekursory drog, aby vyvodila závěry z provádění právních předpisů Společenství v této oblasti.

(6)

Podle tohoto hodnocení a pro zlepšení kontrolních mechanismů určených k zamezení zneužívání prekursorů drog je nezbytné stanovit další požadavky na sledování hospodářských subjektů působících ve Společenství, které usnadní obchod se třetími zeměmi, zavést přístup Společenství k postupům vydávání licencí a zpřísnit požadavky na sledování, které se vztahují na režimy s podmíněným osvobozením od cla.

(7)

Postupy a požadavky související s vývozem by měly být dále zpřísněny, aby se kontroly zaměřily a soustředily na nejcitlivější prekursory drog, a současně se snížila nadměrná administrativní zátěž zjednodušením postupů u vývozů velkých objemů látek. Ačkoli je plně uznávána účinnost a praktičnost předběžného oznámení o vývozu, je třeba vypracovat strategii zaměřenou na využití systému v nejširším možném rozsahu.

(8)

S cílem reagovat na zvýšenou obavu z výroby stimulujících látek na bázi amfetaminu by měly být společnými postupy a požadavky dále posíleny kontrolní mechanismy u dovozu hlavních syntetických prekursorů drog, které by umožnily provádění kontrol jednotlivých zásilek.

(9)

Aby hospodářské subjekty mohly splňovat tyto požadavky, měly by být předpisy upravující zahraniční obchod s prekursory drog pokud možno uvedeny do souladu s předpisy upravujícími v rámci Společenství vnitřní obchod s prekursory drog, které byly ve Společenství zcela získány nebo vyrobeny či propuštěny do volného oběhu.

(10)

S přihlédnutím k požadavkům vnitřního trhu a v zájmu účinnosti tohoto nařízení by mělo být zajištěno jednotné uplatňování předpisů tím, že členské státy přijmou srovnatelná a sbližující se opatření.

(11)

Vzájemná pomoc mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí by se měla posílit zejména využíváním nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (3).

(12)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, jímž je zamezit zneužívání prekursorů drog pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek, nezbytné a vhodné stanovit pravidla důsledného sledování obchodu s těmito látkami mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení stanoveného cíle, v souladu s čl. 5 třetím pododstavcem Smlouvy.

(13)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(14)

Nařízení (EHS) č. 3677/90 by proto mělo být zrušeno.

(15)

Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví pravidla pro sledování obchodu mezi Společenstvím a třetími zeměmi s některými látkami často používanými při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek (dále jen „prekursory drog“) s cílem zamezit zneužívání těchto látek. Vztahuje se na dovoz, vývoz a zprostředkovatelskou činnost.

Tímto nařízením nejsou dotčena zvláštní pravidla v ostatních oblastech, jež se vztahují na obchod se zbožím mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení platí tyto definice:

a)

„uvedenou látkou“ se rozumí jakákoli látka uvedená v příloze, včetně směsí a přírodních produktů, které tuto látku obsahují, avšak s výjimkou léčivých přípravků, jak jsou definovány ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (5), farmaceutických přípravků, směsí, přírodních produktů a jiných přípravků, ve kterých jsou uvedené látky obsaženy tak, že je nelze snadno použít nebo extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky;

b)

„neuvedenou látkou“ se rozumí jakákoli látka, která, ačkoli není uvedena v příloze, byla identifikována jako látka, která byla použita při nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek;

c)

„dovozem“ se rozumí vstup uvedených látek, jež mají status zboží, které není zbožím Společenství, na celní území Společenství, včetně dočasného uskladnění, umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu, umístění do režimu s podmíněným osvobozením od cla a propuštění do volného oběhu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (6);

d)

„vývozem“ se rozumí opuštění celního území Společenství uvedenými látkami, včetně odeslání uvedených látek, při němž se vyžaduje celní prohlášení, a vývozu uvedených látek poté, co byly uskladněny ve svobodném pásmu podléhajícím kontrole typu I nebo ve svobodném skladu ve smyslu nařízení (EHS) č. 2913/92;

e)

„zprostředkovatelskými činnostmi“ se rozumí činnost související se sjednáváním nákupu, prodeje nebo dodávky uvedených látek, vykonávaná fyzickou nebo právnickou osobou s cílem dosáhnout dohody mezi dvěma stranami, nebo jednání jménem alespoň jedné z těchto stran k tomuto účelu, aniž by tato osobu v rámci daného obchodu držela tyto látky nebo měla možnost s nimi nakládat; tato definice rovněž zahrnuje veškeré činnosti fyzické nebo právnické osoby usazené ve Společenství zahrnující nákup, prodej nebo dodávku uvedených látek, aniž by tyto látky vstoupily na celní území Společenství;

f)

„hospodářským subjektem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba zabývající se dovozem nebo vývozem uvedených látek nebo zprostředkovatelskou činností, která s nimi souvisí, včetně osob zpracovávajících celní prohlášení pro zákazníky v rámci samostatné výdělečné činnosti, pro něž je tato samostatná výdělečná činnost hlavním zaměstnáním nebo ji vykonávají jako vedlejší činnost souběžně s jiným zaměstnáním;

g)

„vývozcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nese hlavní odpovědnost za vývozní činnost na základě hospodářského a právního vztahu k uvedeným látkám a k příjemci a která v případě potřeby podává celní prohlášení nebo jejímž jménem je celní prohlášení podáváno;

h)

„dovozcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nese hlavní odpovědnost za dovozní činnost na základě hospodářského a právního vztahu k uvedeným látkám a k příjemci a která v případě potřeby podává celní prohlášení nebo jejímž jménem je celní prohlášení podáváno;

i)

„konečným příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jíž jsou uvedené látky doručeny; tato osoba se může lišit od konečného uživatele;

j)

„postupem projednávání ve výboru“ se rozumí postup uvedený v čl. 30 odst. 2;

k)

„Mezinárodním úřadem pro kontrolu narkotik“ se rozumí orgán zřízený Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972.

KAPITOLA II

SLEDOVÁNÍ OBCHODU

ODDÍL 1

Dokumentace a označování

Článek 3

Veškerý dovoz, vývoz nebo zprostředkovatelské činnosti týkající se uvedených látek musí hospodářské subjekty dokumentovat prostřednictvím celních a obchodních dokladů, jako jsou souhrnná prohlášení, celní prohlášení, faktury, nákladové listy, doklady o dopravě a další přepravní doklady.

Tyto doklady obsahují následující údaje:

a)

název uvedené látky, jak je uveden v příloze, nebo v případě směsi či přírodního produktu jeho název a název uvedené látky v něm obsažené, jak je uveden v příloze, po kterém následuje výraz „DRUG PRECURSORS“;

b)

množství a hmotnost uvedené látky a v případě směsi nebo přírodního produktu množství, hmotnost, a je-li k dispozici, rovněž procentní podíl uvedené látky ve směsi nebo přírodním produktu;

c)

jména a adresy dovozce, vývozce, konečného příjemce a popřípadě rovněž osoby zapojené do zprostředkovatelské činnosti.

Článek 4

Doklady uvedené v článku 3 uchovávají hospodářské subjekty po dobu tří let od konce kalendářního roku, v němž se daný obchod uskutečnil. Doklady jsou vedeny elektronicky nebo v papírové podobě takovým způsobem, aby byly na požádání ihned k dispozici příslušným orgánům k provedení kontroly. Doklady mohou být poskytnuty prostřednictvím obrazového nosiče nebo jiného nosiče údajů za předpokladu, že údaje zobrazené ke čtení odpovídají vzhledově i obsahově dokumentaci, jsou kdykoli k dispozici, lze je číst bez prodlevy a lze je automaticky analyzovat.

Článek 5

Hospodářské subjekty zajistí, že balení obsahující uvedené látky je opatřeno označením obsahujícím název uvedené látky, jak je uveden v příloze, nebo v případě směsi či přírodního produktu jeho název a název uvedené látky v něm obsažené, jak je uveden v příloze. Hospodářské subjekty mohou kromě toho připojit svá běžná označení.

ODDÍL 2

Udělování licencí a registrace hospodářských subjektů

Článek 6

1.   Hospodářské subjekty, kromě celních deklarantů nebo přepravců vykonávajících pouze tuto činnost, usazené ve Společenství a zabývající se dovozem, vývozem nebo zprostředkovatelskou činností, jejichž předmětem jsou uvedené látky zařazené v příloze do kategorie 1, musí mít licenci. Licenci vydává příslušný orgán členského státu, v němž je hospodářský subjekt usazen.

Při posuzování, zda licenci udělit, přihlíží příslušný orgán ke způsobilosti a bezúhonnosti žadatele.

Předpisy, kterými se stanoví případy, kdy se nevyžaduje licence, a kterými se stanoví podmínky pro udělování licencí a vzor licencí, se vypracují postupem projednávání ve výboru. Tyto předpisy zaručí soustavnou a jednotnou kontrolu a sledování hospodářských subjektů.

2.   Licence může být příslušnými orgány pozastavena nebo zrušena, přestanou-li být splňovány podmínky, za nichž byla vydána, nebo existuje důvodné podezření, že existuje riziko zneužití uvedených látek.

Článek 7

1.   Hospodářské subjekty, kromě celních deklarantů a přepravců vykonávajících pouze tuto činnost, usazené ve Společenství a zabývající se dovozem, vývozem nebo zprostředkovatelskou činností, jejichž předmětem jsou uvedené látky zařazené v příloze do kategorie 12, nebo vývozem uvedených látek zařazených v příloze do kategorie 3, se musí neprodleně zaregistrovat a v případě potřeby aktualizovat adresy provozoven, v nichž tyto činnosti vykonávají. Tuto povinnost splní u příslušného orgánu členského státu, v němž je hospodářský subjekt usazen.

2.   Podmínky pro osvobození některých kategorií hospodářských subjektů a hospodářských subjektů zabývajících se vývozem malých množství uvedených látek zařazených do kategorie 3 od kontroly se stanoví postupem projednávání ve výboru. Tyto podmínky zajistí minimalizaci rizika zneužití omamných látek.

Článek 8

1.   Vstoupí-li uvedené látky na celní území Společenství za účelem vykládky nebo překládky, dočasného uskladnění, skladování ve svobodném pásmu podléhajícím kontrole typu I nebo ve svobodném skladu či za účelem umístění do vnějšího tranzitního režimu Společenství, musí hospodářský subjekt na žádost příslušných orgánů prokázat dovolené účely obchodu.

2.   Kritéria prokazování dovolených účelů obchodu se stanoví postupem projednávání ve výboru, aby se zajistilo, že příslušné orgány mohou sledovat veškerý pohyb uvedených látek v rámci celního území Společenství a že bude minimalizováno riziko jejich zneužití.

ODDÍL 3

Poskytování údajů

Článek 9

1.   Hospodářské subjekty usazené ve Společenství příslušným orgánům neprodleně oznámí všechny okolnosti, jako jsou nezvyklé objednávky a obchody týkající se uvedených látek, které naznačují, že tyto látky určené k dovozu, vývozu nebo zprostředkovatelské činnosti by mohly být zneužity pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

2.   Hospodářské subjekty poskytnou příslušným orgánům souhrnné údaje o svém vývozu, dovozu nebo zprostředkovatelské činnosti. Údaje, které příslušné orgány vyžadují k tomu, aby mohly tyto činnosti sledovat, se stanoví postupem projednávání ve výboru.

Článek 10

1.   Aby se usnadnila spolupráce mezi příslušnými orgány členských států, hospodářskými subjekty usazenými ve Společenství a chemickým průmyslem, zejména s ohledem na neuvedené látky, Komise po konzultaci s členskými státy vypracuje a aktualizuje pokyny.

2.   Tyto pokyny zejména poskytnou:

a)

informace o tom, jak zjistit a oznamovat podezřelé obchody;

b)

pravidelně aktualizovaný seznam neuvedených látek, aby odvětví mohlo na dobrovolném základě sledovat obchod s těmito látkami.

3.   Příslušné orgány zajistí pravidelné rozšiřování pokynů v souladu s jejich cíli.

ODDÍL 4

Předběžné oznámení o vývozu

Článek 11

1.   Veškerému vývozu uvedených látek zařazených v příloze do kategorie 1 a vývozu uvedených látek zařazených v příloze do kategorií 2 a 3 do určitých zemí určení předchází předběžné oznámení o vývozu zaslané příslušnými orgány ve Společenství příslušným orgánům země určení podle čl. 12 odst. 10 úmluvy OSN. Seznam zemí určení se sestaví postupem projednávání ve výboru, aby se soustavným a jednotným sledováním vývozu uvedených látek do těchto zemí minimalizovalo riziko zneužití.

Země určení má na odpověď lhůtu 15 pracovních dnů a po jejím uplynutí mohou příslušné orgány členského státu vývozu povolit danou vývozní operaci, jestliže od příslušných orgánů země určení neobdrží žádné sdělení, z nějž by bylo patrné, že účelem vývozu by mohla být nedovolená výroba omamných nebo psychotropních látek.

2.   V případě uvedených látek, jež se mají oznamovat podle odstavce 1, předají příslušné orgány dotyčného členského státu před vývozem těchto látek příslušným orgánům země určení údaje uvedené v čl. 13 odst. 1.

Orgán poskytující tyto údaje požádá orgán ve třetí zemi, který je příjemcem těchto údajů, aby zachovával obchodní nebo profesní tajemství a důvěrnost jiných obchodních postupů v nich uvedených.

3.   Příslušné orgány mohou použít zjednodušené postupy předběžného oznamování vývozu, jsou-li přesvědčeny, že nehrozí riziko zneužití uvedených látek. Tyto postupy a společná kritéria, jež mají příslušné orgány uplatňovat, se stanoví postupem projednávání ve výboru.

ODDÍL 5

Vývozní povolení

Článek 12

1.   Vývoz uvedených látek, pro který je třeba celní prohlášení, včetně vývozu uvedených látek, které opouštějí celní území Společenství poté, co byly uskladněny po dobu alespoň deset dnů ve svobodném pásmu podléhajícím kontrole typu I nebo ve svobodném skladu, podléhá vývoznímu povolení.

Vývozní povolení se nevyžaduje, jsou-li uvedené látky znovu vyvezeny do deseti dnů ode dne propuštění do režimu s podmíněným osvobozením od cla nebo ode dne umístění do svobodného pásma podléhajícího kontrole typu II.

Vývoz uvedených látek zařazených v příloze do kategorie 3 však podléhá vývoznímu povolení pouze tehdy, je-li vyžadováno předběžné oznámení vývozu nebo vyvážejí-li se tyto látky do určitých zemí určení, které budou stanoveny postupem projednání ve výboru, aby byla zajištěna náležitá úroveň kontroly.

2.   Vývozní povolení vydávají příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen.

Článek 13

1.   Žádost o vývozní povolení uvedená v článku 12 obsahuje přinejmenším tyto údaje:

a)

jména a adresy vývozce, dovozce ve třetí zemi, všech dalších hospodářských subjektů podílejících se na vývozu nebo přepravě a konečného příjemce;

b)

název uvedené látky, jak je uveden v příloze, nebo v případě směsi či přírodního produktu jeho název a osmimístný kód KN a název uvedené látky obsažené ve směsi nebo přírodním produktu, jak je uveden v příloze;

c)

množství a hmotnost uvedené látky a v případě směsi nebo přírodního produktu množství, hmotnost, a je-li k dispozici, rovněž procentní podíl uvedené látky ve směsi nebo přírodním produktu;

d)

údaje o přepravě, jako je předpokládané datum odeslání, způsob dopravy, název celního úřadu, u kterého bude podáno celní prohlášení, a pokud jsou v této fázi k dispozici, rovněž údaje o dopravním prostředku, trase, předpokládaném místě výstupu z celního území Společenství a místě vstupu do dovozní země;

e)

v případech uvedených v článku 17 kopii dovozního povolení vydaného zemí určení;

f)

číslo licence či registrace podle článků 6 a 7.

2.   Rozhodnutí o žádosti o vývozní povolení se příjme do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný orgán prohlásí spis k žádosti za úplný.

Tato lhůta se prodlouží, jestliže jsou v případech uvedených v článku 17 příslušné orgány povinny provést další šetření podle druhého pododstavce uvedeného článku.

Článek 14

1.   Jestliže nejsou v žádosti uvedeny údaje o trase a dopravním prostředku, uvede se ve vývozním povolení, že hospodářský subjekt musí tyto údaje poskytnout výstupnímu celnímu úřadu nebo jiným příslušným orgánům v místě výstupu z celního území Společenství předtím, než je zásilka fyzicky opustí. V těchto případech se vývozní povolení již při vydání náležitě označí.

Předkládá-li se vývozní povolení celnímu úřadu v jiném členském státě, než je stát vydávajícího orgánu, zajistí vývozce na požádání ověřený překlad některých nebo všech údajů obsažených v povolení.

2.   Vývozní povolení se předloží celnímu úřadu, u kterého se podává celní prohlášení, nebo pokud se celní prohlášení nepodává, výstupnímu celnímu úřadu nebo jiným příslušným orgánům v místě výstupu z celního území Společenství. Povolení doprovází zásilku do třetí země určení.

Výstupní celní úřad nebo jiné příslušné orgány na výstupním místě z celního území Společenství doplní do povolení potřebné údaje uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. d) a orazítkují je.

Článek 15

Aniž jsou dotčena opatření přijatá podle čl. 26 odst. 3, zamítne se vydání vývozního povolení, jestliže:

a)

jsou údaje poskytnuté podle čl. 13 odst. 1 neúplné;

b)

existuje důvodné podezření, že údaje poskytnuté podle čl. 13 odst. 1 jsou nepravdivé nebo nesprávné;

c)

v případech uvedených v článku 17 se zjistí, že dovoz uvedených látek nebyl příslušnými orgány země určení povolen; nebo

d)

existuje důvodné podezření, že předmětné látky jsou určeny pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

Článek 16

Příslušné orgány mohou vývozní povolení kdykoli pozastavit nebo zrušit, existuje-li důvodné podezření, že jsou dané látky určeny pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

Článek 17

Pokud podle dohody mezi Společenstvím a třetí zemí nelze vývoz povolit, aniž by příslušné orgány této třetí země vydaly na předmětné látky dovozní povolení, sdělí Komise příslušným orgánům členských států název a adresu příslušného orgánu třetí země a všechny operativní informace, jež od něj obdrží.

Příslušné orgány v členských státech ověří pravost dovozního povolení a v případě potřeby požádají o potvrzení příslušný orgán třetí země.

Článek 18

Doba platnosti vývozního povolení, během níž musí zboží opustit celní území Společenství, nepřesáhne šest měsíců ode dne jeho vydání. Ve výjimečných případech lze dobu platnosti na požádání prodloužit.

Článek 19

Příslušné orgány mohou použít zjednodušené postupy pro udělení vývozního povolení, jsou-li přesvědčeny, že nepovedou k riziku zneužití uvedených látek. Tyto postupy a společná kritéria, jež mají příslušné orgány uplatňovat, se stanoví postupem projednávání ve výboru.

ODDÍL 6

Dovozní povolení

Článek 20

Dovoz uvedených látek zařazených v příloze do kategorie 1 podléhá dovoznímu povolení. Dovozní povolení lze vydat pouze hospodářskému subjektu usazenému ve Společenství. Dovozní povolení vydávají příslušné orgány členského sátu, v němž je dovozce usazen.

Dovozní povolení se však nevyžaduje, jestliže se látky uvedené v odstavci 1 vykládají, překládají, dočasně uskladňují, skladují ve svobodném pásmu podléhajícím kontrole typu I nebo ve svobodném skladu nebo jsou propuštěny do tranzitního režimu Společenství.

Článek 21

1.   Žádost o dovozní povolení uvedená v článku 20 obsahuje přinejmenším tyto údaje:

a)

jména a adresy dovozce, vývozce ze třetí země, všech dalších zúčastněných hospodářských subjektů a konečného příjemce;

b)

název uvedené látky, jak je uveden v příloze, nebo v případě směsi či přírodního produktu jeho název a osmimístný kód KN a název uvedené látky obsažené ve směsi nebo přírodním produktu, jak je uveden v příloze;

c)

množství a hmotnost uvedené látky a v případě směsi nebo přírodního produktu množství, hmotnost, a je-li k dispozici, rovněž procentní podíl uvedené látky ve směsi nebo přírodním produktu;

d)

jsou-li k dispozici, údaje o přepravě, jako je způsob dopravy a dopravní prostředek, a datum a místo plánované dovozní činnosti a

e)

číslo licence či registrace podle článků 6 a 7.

2.   Rozhodnutí o žádosti o dovozní povolení se přijme do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný orgán prohlásí spis k žádosti za úplný.

Článek 22

Dovozní povolení doprovází zásilku z místa vstupu na celní území Společenství do provozovny dovozce nebo konečného příjemce.

Dovozní povolení se předkládá celnímu úřadu při navržení uvedených látek v celním prohlášení k propuštění do celního režimu.

Předkládá-li se dovozní povolení celnímu úřadu v jiném členském státě, než je stát vydávajícího orgánu, zajistí vývozce na požádání ověřený překlad některých nebo všech údajů obsažených v povolení.

Článek 23

Aniž jsou dotčena opatření přijatá podle čl. 26 odst. 3, vydání dovozního povolení se zamítne, jestliže:

a)

jsou údaje poskytnuté podle čl. 21 odst. 1 neúplné;

b)

existuje důvodné podezření, že jsou údaje poskytnuté podle čl. 21 odst. 1 nepravdivé nebo nesprávné; nebo

c)

existuje důvodné podezření, že uvedené látky jsou určeny pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

Článek 24

Příslušné orgány mohou dovozní povolení kdykoli pozastavit nebo zrušit, existuje-li důvodné podezření, že předmětné látky jsou určeny pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

Článek 25

Doba platnosti dovozního povolení, během níž musí uvedené látky vstoupit na celní území Společenství, nepřesáhne šest měsíců ode dne jeho vydání. Ve výjimečných případech lze dobu platnosti na požádání prodloužit.

KAPITOLA III

PRAVOMOCI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ

Článek 26

1.   Aniž jsou dotčeny články 11 až 25 a odstavce 2 a 3 tohoto článku, zakáží příslušné orgány každého členského státu vstup uvedených látek na celní území Společenství nebo jejich výstup z tohoto území, existuje-li důvodné podezření, že jsou tyto látky určeny pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

2.   Příslušné orgány pozdrží nebo pozastaví propuštění uvedených látek na dobu nezbytnou k ověření ztotožnění uvedených látek nebo dodržení pravidel stanovených tímto nařízením.

3.   Jednotlivé členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující příslušným orgánům zejména:

a)

získávat informace o objednávkách uvedených látek nebo o činnostech souvisejících s těmito látkami;

b)

vstupovat do provozoven hospodářských subjektů za účelem získání důkazů o nesrovnalostech;

c)

určit, zda došlo ke zneužití nebo k pokusu o zneužití uvedených látek.

4.   Aby se zabránilo konkrétním rizikům zneužití ve svobodných pásmech a jiných citlivých místech, jako jsou celní sklady, zajistí členské státy, že ve všech fázích činností vykonávaných v těchto místech jsou prováděny účinné kontroly a že tyto kontroly nejsou méně přísné než ty, které se provádějí na jiných místech celního území.

5.   Příslušné orgány mohou požadovat, aby hospodářské subjekty za vydávání licencí, registrací a povolení uhradily poplatek. Tyto poplatky nesmějí být diskriminační a nesmějí překračovat přibližné náklady na vyřízení žádosti.

KAPITOLA IV

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 27

Pro účely používání tohoto nařízení, a aniž je dotčen článek 30, se použije obdobně nařízení (ES) č. 515/97. Každý členský stát sdělí ostatním členským státům a Komisi název příslušných orgánů jmenovaných za zpravodaje podle čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.

KAPITOLA V

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ A ZMĚNY

Článek 28

Kromě prováděcích opatření uvedených v tomto nařízení stanoví výbor v případě potřeby podrobná pravidla k zajištění účinného sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi s cílem zabránit zneužívání těchto látek, zejména pokud jde o úpravu a používání tiskopisů pro vývozní a dovozní povolení.

Článek 29

Pro úpravy přílohy tohoto nařízení prováděné s cílem zohlednit změny v příloze úmluvy OSN se použije postup projednávání ve výboru.

Článek 30

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro prekursory drog (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 32

Příslušné orgány v jednotlivých členských státech sdělí Komisi alespoň jednou ročně veškeré významné informace o provádění opatření pro sledování obchodu stanovených v tomto nařízení, o uvedených látkách používaných pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek, o způsobech zneužití a nedovolené výroby a o nedovoleném obchodu s těmito látkami, jejich použití a potřebách.

Na základě těchto informací a po konzultaci s členskými státy Komise vyhodnotí účinnost tohoto nařízení a podle čl. 12 odst. 12 úmluvy OSN vypracuje výroční zprávu, kterou zašle Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu narkotik.

Komise do konce srpna 2008 předloží Radě zprávu o fungování tohoto nařízení.

Článek 33

Komise je oprávněna přijmout jménem Společenství postoj ve prospěch změn tabulek I a II přílohy úmluvy OSN, které odpovídají příloze tohoto nařízení.

Článek 34

Nařízení (EHS) č. 3677/90 se zrušuje s účinkem od 18. srpna 2005.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 35

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 18. srpna 2005. Avšak čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 12 odst. 1 a články 19, 28 a 30 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, aby bylo možné přijmout opatření stanovená v uvedených článcích. Tato opatření vstoupí v platnost nejdříve dnem 18. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. L 326, 24.11.1990, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 357, 20.12.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1232/2002 (Úř. věst. L 180, 10.7.2002, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 34).

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA

Uvedené látky kategorie 1

Látka

Název podle KN

(pokud se liší)

Kód KN (1)

CAS (2)

1-fenylpropan-2-on

Fenylaceton

2914 31 00

103-79-7

Kyselina N-acethylanthranilová

2-acetamidobenzoová kyselina

2924 23 00

89-52-1

Isosafrol (cis a trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-(methylendioxy)fenyl propan-2-on

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-propan-2-on

2932 92 00

4676-39-5

Piperonal

 

2932 93 00

120-57-0

Safrol

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrin

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrin

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrin

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrin

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamin

 

2939 62 00

113-15-5

Kyselina lysergová

 

2939 63 00

82-58-6

Stereoizomerické formy látek uvedených v této kategorii kromě kathinu (3), mohou-li takové formy existovat.

Soli látek uvedených v této kategorii, mohou-li tyto soli existovat a pokud se nejedná o soli kathinu.


Kategorie 2

Látka

Název podle KN

(pokud se liší)

Kód KN (4)

CAS (5)

Acetanhydrid

 

2915 24 00

108-24-7

Kyselina fenyloctová

 

2916 34 00

103-82-2

Kyselina anthranilová

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidin

 

2933 32 00

110-89-4

Manganistan draselný

 

2841 61 00

7722-64-7

Soli látek uvedených v této kategorii, mohou-li tyto soli existovat.


Kategorie 3

Látka

Název podle KN

(pokud se liší)

Kód KN (6)

CAS (7)

Kyselina chlorovodíková

Chlorovodík

2806 10 00

7647-01-0

Kyselina sírová

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluen

 

2902 30 00

108-88-3

Ethylether

Diethylether

2909 11 00

60-29-7

Aceton

 

2914 11 00

67-64-1

Ethyl(methyl)keton

Butanon

2914 12 00

78-93-3

Soli látek uvedených v této kategorii, mohou-li tyto soli existovat a pokud se nejedná o soli kyseliny chlorovodíkové nebo kyseliny sírové.


(1)  Úř. věst. L 290, 28.10.2002, s. 1.

(2)  Číslo CAS je registrační číslo „Chemical Abstracts Service“, které je jednotným identifikačním číslem pro každou látku a její strukturu. Číslo CAS je specifické pro každý izomer a pro každou sůl každého izomeru. Je zřejmé, že čísla CAS solí výše uvedených látek se budou od výše uvedených čísel lišit.

(3)  Rovněž pod názvem (+)-norpseudoefedrin, kód KN 2929 43 00, CAS 492-39-7.

(4)  Úř. věst. L 290, 28.10.2002, s. 1.

(5)  Číslo CAS je registrační číslo „Chemical Abstracts Service“, které je jednotným identifikačním číslem pro každou látku a její strukturu. Číslo CAS je specifické pro každý izomer a pro každou sůl každého izomeru. Je zřejmé, že čísla CAS solí výše uvedených látek se budou od výše uvedených čísel lišit.

(6)  Úř. věst. L 290, 28.10.2002, s. 1.

(7)  Číslo CAS je registrační číslo „Chemical Abstracts Service“, které je jednotným identifikačním číslem pro každou látku a její strukturu. Číslo CAS je specifické pro každý izomer a pro každou sůl každého izomeru. Je zřejmé, že čísla CAS solí výše uvedených látek se budou od výše uvedených čísel lišit.


26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 112/2005

ze dne 25. ledna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 25. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

119,3

204

81,9

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

128,2

0707 00 05

052

158,1

999

158,1

0709 90 70

052

180,6

204

170,3

999

175,5

0805 10 20

052

53,1

204

48,4

212

50,5

220

45,1

448

35,5

624

71,7

999

50,7

0805 20 10

204

69,7

999

69,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,3

204

88,8

400

78,4

464

140,0

624

62,8

662

40,0

999

79,9

0805 50 10

052

47,0

999

47,0

0808 10 80

400

111,5

404

92,4

720

71,4

999

91,8

0808 20 50

388

101,6

400

86,0

720

59,5

999

82,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 113/2005

ze dne 25. ledna 2005,

kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od ledna 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám hovězího a telecího masa stanoveným v rozhodnutích Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pro Bulharsko a Rumunsko (2), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro následující množství byly podány žádosti o dovozní licence na období od 1. ledna do 30. června 2005 v rámci celních kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98, kterým se vyhovuje v plném rozsahu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost 26. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 367, 14.12.2004, s. 21.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. ledna 2005

o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES na rádiová zařízení určená k účasti na automatickém systému zjišťování totožnosti lodí (AIS)

(oznámeno pod číslem K(2005) 110)

(Text s významem pro EHP)

(2005/53/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 písm. e) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Řada členských států používá nebo má v úmyslu používat společné bezpečnostní zásady a pravidla pro automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS), na který se nevztahují požadavky na přepravu podle kapitoly V Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (úmluva SOLAS).

(2)

Harmonizace rádiových služeb přispěje ke zvýšení bezpečnosti navigace plavidel, na která se nevztahuje úmluva SOLAS, zejména v případě nouze a ohrožení bezpečnosti, a proto členské státy vyzývají k účasti těchto plavidel v AIS.

(3)

AIS je popsán v nařízení 19 Mezinárodní námořní organizace (IMO) v kapitole V SOLAS – Požadavky na přepravu pro lodní navigační systémy a zařízení.

(4)

Radiotelekomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) stanoví pro použití AIS frekvence 161,975 MHz (AIS1) a 162,025 MHz (AIS2). AIS mohou být pro námořní komunikaci přiděleny i jiné frekvence. Všechna rádiová zařízení pracující na těchto frekvencích mají být kompatibilní se stanoveným použitím těchto frekvencí a mají poskytovat přiměřenou záruku zabezpečení řádného fungování za provozu.

(5)

Oblast působnosti rozhodnutí Komise 2003/213/ES ze dne 25. března 2003 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice 1999/5/ES na zařízení pro námořní komunikaci určená k použití na plavidlech nepodléhajících úmluvě SOLAS a k účasti na automatickém systému zjišťování totožnosti lodí (AIS) (2) je omezena na zařízení určená k použití na plavidlech nepodléhajících úmluvě SOLAS. Má se za to, že vysokou úroveň bezpečnosti je možné zajistit pouze tehdy, jestliže zařízení používaná na plavidlech nepodléhajících úmluvě SOLAS a odpovídajících pozemních stanicích, jež jsou součástí systému AIS, fungují řádně. Proto by se stejné požadavky měly týkat všech stanic AIS.

(6)

V zájmu právní jasnosti a transparentnosti by proto rozhodnutí 2003/213/ES mělo být nahrazeno.

(7)

Toto rozhodnutí by se mělo použít po době dostatečně dlouhé k tomu, aby výrobci přizpůsobili výrobu zařízení novým základním požadavkům.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro posuzování shody a pro dozor nad trhem v oblasti telekomunikací,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rádiové zařízení provozované v námořní pohyblivé službě podle článku 1.28 Radiokomunikačního řádu ITU nebo v námořní pohyblivé družicové službě podle článku 1.29 Radiokomunikačního řádu ITU musí splňovat základní požadavky stanovené v čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice 1999/5/ES.

Za tímto účelem musí být takové zařízení navrženo tak, aby byla zajištěna jejich správná funkce při vystavení zamýšlenému prostředí při použití na plavidlech nepodléhajících úmluvě SOLAS a pozemních stanicích, a musí splňovat všechny požadavky na provoz automatického systému zjišťování totožnosti lodí (AIS).

Článek 2

Rozhodnutí 2003/213/ES se zrušuje ode dne uvedeného v článku 3.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 26. července 2005.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. ledna 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 81, 28.3.2003, s. 46.


26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/16


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. ledna 2005,

kterým se mění směrnice Rady 92/34/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí

(oznámeno pod číslem K(2005) 114)

(2005/54/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise má na základě čl. 16 odst. 1 směrnice 92/34/EHS rozhodnout, zda jsou rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny, které byly vypěstované ve třetí zemi a poskytují stejné záruky, pokud se jedná o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí, značení a uzavírání, ve všech těchto ohledech rovnocenné rozmnožovacímu materiálu ovocných rostlin a ovocným rostlinám, které byly vypěstované ve Společenství a splňují požadavky a podmínky uvedené směrnice.

(2)

V současnosti dostupné údaje o podmínkách uplatňovaných ve třetích zemích však stále nedostačují k tomu, aby Komisi v této fázi umožnily přijmout takové rozhodnutí ohledně některé třetí země.

(3)

Za účelem zabránění narušení obchodních toků by mělo být členským státům, které dovážejí rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny ze třetích zemí, povoleno, aby na tyto produkty nadále uplatňovaly podmínky rovnocenné podmínkám platným pro obdobné produkty Společenství v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 92/34/EHS.

(4)

Doba použitelnosti odchylky stanovené v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 92/34/EHS, která byla rozhodnutím Komise 2002/112/ES (2) prodloužena do 31. prosince 2004, by se proto měla dále prodloužit.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 92/34/EHS se datum „31. prosince 2004“ nahrazuje datem „31. prosince 2007“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

(2)  Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 44.


26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. ledna 2005,

kterým se mění směrnice Rady 92/33/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí

(oznámeno pod číslem K(2005) 115)

(2005/55/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/33/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise má na základě čl. 16 odst. 1 směrnice 92/33/EHS rozhodnout, zda jsou sadba a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo, které byly vypěstované ve třetí zemi a poskytují stejné záruky, pokud se jedná o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí, značení a uzavírání, ve všech těchto ohledech rovnocenné sadbě a rozmnožovacímu materiálu zeleniny mimo osivo, které byly vypěstované ve Společenství a splňují požadavky a podmínky uvedené směrnice.

(2)

V současnosti dostupné údaje o podmínkách uplatňovaných ve třetích zemích však stále nedostačují k tomu, aby Komisi v této fázi umožnily přijmout takové rozhodnutí ohledně některé třetí země.

(3)

Za účelem zabránění narušení obchodních toků by mělo být členským státům, které dovážejí sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo ze třetích zemí, povoleno, aby na tyto produkty nadále uplatňovaly podmínky rovnocenné podmínkám platným pro obdobné produkty Společenství v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 92/33/EHS.

(4)

Doba použitelnosti odchylky stanovené v čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 92/33/EHS, která byla rozhodnutím Komise 2002/111/ES (2) prodloužena do 31. prosince 2004, by se proto měla dále prodloužit.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 92/33/EHS se datum „31. prosince 2004“ nahrazuje datem „31. prosince 2007“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

(2)  Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 43.