ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 6

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
8. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 23/2005 ze dne 20. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje ode dne 1. července 2004 sazba příspěvku do důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a ode dne 1. ledna 2005 úroková míra používaná pro převod mezi důchodovým systémem Společenství a vnitrostátními důchodovými systémy

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 24/2005 ze dne 7. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

2

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 25/2005 ze dne 7. ledna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 za účelem prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 26/2005 ze dne 7. ledna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2004 do 28. února 2005

5

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/12/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/847/ES, pokud jde o rozšíření akčního programu Společenství v oblasti civilní ochrany ( 1 )

7

 

 

Komise

 

*

2005/13/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 3. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 5598)  ( 1 )

8

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

8.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 23/2005

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se přizpůsobuje ode dne 1. července 2004 sazba příspěvku do důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a ode dne 1. ledna 2005 úroková míra používaná pro převod mezi důchodovým systémem Společenství a vnitrostátními důchodovými systémy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovený nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1) a naposledy pozměněný nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 (2), a zejména na článek 83 a 83a a přílohu XII uvedeného služebního řádu,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s Výborem pro služební řád,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 13 přílohy XII služebního řádu předložil Eurostat dne 1. září 2004 zprávu o pětiletém pojistně matematickém posouzení 2004 důchodového systému, která aktualizuje parametry uvedené v této příloze.

(2)

Na základě této zprávy by měla být upravena sazba příspěvku nutná pro zajištění pojistné rovnováhy důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Na základě článku 2 přílohy XII nemůže úprava za rok 2004 přesáhnout 9,75 %.

(3)

Je třeba upravit úrokovou míru uvedenou v článcích 4 a 8 přílohy VIII a v článcích 40 a 110 pracovního řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 12 přílohy XII,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem od 1. července 2004 je sazba příspěvků podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu stanovena na 9,75 %.

Článek 2

S účinkem od 1. ledna 2005 je úroková míra podle článků 4 a 8 přílohy VIII služebního řádu a podle článků 40 a 110 pracovního řádu ostatních zaměstnanců stanovena na 3,9 %.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Radu

P. VAN GEEL

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.68, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.


8.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 24/2005

ze dne 7. ledna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. ledna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 7. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

92,6

204

86,3

999

89,5

0707 00 05

052

144,7

999

144,7

0709 90 70

052

115,6

204

100,1

999

107,9

0805 10 20

052

49,1

204

49,1

220

39,3

448

32,4

999

42,5

0805 20 10

204

67,0

999

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

204

47,0

400

79,9

464

140,9

624

76,8

999

82,5

0805 50 10

052

63,9

528

45,1

999

54,5

0808 10 80

400

113,0

404

112,4

720

60,2

999

95,2

0808 20 50

400

92,2

999

92,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


8.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 25/2005

ze dne 7. ledna 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 za účelem prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (1), a zejména na článek 9 odst. 1 písm. b) druhou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nabídkou, kterou Společenství učinilo v rámci Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), a se svým systémem všeobecných celních preferencí zavedlo Společenství od roku 1971 celní preference pro výrobky z juty a kokosových vláken pocházející z některých rozvojových zemí; tyto preference měly formu postupného snižování celních sazeb společného celního sazebníku a, od roku 1978 do 31. prosince 1994, úplného pozastavení těchto celních sazeb.

(2)

Od 1. ledna 1995, kdy vstoupil v platnost nový systém všeobecných celních preferencí, do 31. prosince 2004 Společenství mimo GATT otevřelo autonomní celní kvóty Společenství s nulovou celní sazbou pro určitá množství výrobků z juty a kokosových vláken prostřednictvím nařízení Komise (ES) č. 2511/2001 (2) pozměňujícím nařízení Rady (ES) č. 32/2000.

(3)

Jelikož platnost systému všeobecných celních preferencí byla prodloužena do 31. prosince 2005 nařízením Rady (ES) č. 2211/2003 (3), měl by režim pro výrobky z juty a kokosových vláken být rovněž prodloužen do 31. prosince 2005.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze III nařízení (ES) č. 32/2000 se u pořadových čísel 09.0107, 09.0109 a 09.0111 v pátém sloupci („Kvótové období“) slova „od 1.1.2003 do 31.12.2003 a od 1.1.2004 do 31.12.2004“ nahrazují slovy „od 1.1.2005 do 31.12.2005“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. ledna 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 545/2004 (Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 1.


8.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 26/2005

ze dne 7. ledna 2005

o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince 2004 do 28. února 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství, na která byly podány žádosti o vydání licence novými dovozci ve dnech 3. a 4. ledna 2005 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 565/2002, překračují dostupná množství pro dovoz výrobků pocházejících ze třetích zemí kromě Číny a Argentiny.

(2)

Je třeba stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence zaslaným Komisi dne 6. ledna 2005, a pro každou kategorii dovozců a zemi původu produktu určit data, do kterých musí být vydávání osvědčení dočasně zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002, podaných ve dnech 3. a 4. ledna 2005 a zaslaných Komisi dne 6. ledna 2005 budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. prosince 2004 do 28. února 2005 a podané po 4. ledna 2005, ale ještě před datem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. ledna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).


PŘÍLOHA I

Země původu produktu

Přidělené procentní sazby

Čína

Třetí země kromě Číny a Argentiny

Argentina

tradiční vývozci

(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002)

noví vývozci

(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002)

26,242

„X“

:

Pro tuto zemi původu nebyly pro dané čtvrtletí stanoveny žádné kvóty.

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


PŘÍLOHA II

Země původu produktu

Data

Čína

Třetí země kromě Číny a Argentiny

Argentina

tradiční vývozci

(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

noví vývozci

(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

8.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/7


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se mění rozhodnutí 1999/847/ES, pokud jde o rozšíření akčního programu Společenství v oblasti civilní ochrany

(Text s významem pro EHP)

(2005/12/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 1999/847/ES ze dne 9. prosince 1999 o zavedení akčního programu Společenství v oblasti civilní ochrany (2) stanovilo provádění akcí Společenství v oblasti prevence, připravenosti a schopnosti reakce při přírodních a technologických katastrofách, na zemi i na moři, pro období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2004.

(2)

Nedávné události, jako například povodně ve střední a východní Evropě v létě 2002, havárie tankeru Prestige ve Španělsku v listopadu 2002 a vedra a rozsáhlé lesní požáry v jižní Evropě v létě 2003, ukazují, že by akce na úrovni Společenství v oblasti civilní ochrany podle rozhodnutí 1999/847/ES měly pokračovat.

(3)

Akční program zavedený rozhodnutím 1999/847/ES je třeba prodloužit o dva roky, aby nedošlo k přerušení mezi dnem konce použitelnosti rozhodnutí 1999/847/ES a dnem počátku použitelnosti nového právního základu.

(4)

Rozhodnutí 1999/847/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 1999/847/ES se mění takto:

a)

v čl. 1 odst. 1 se datum „31. prosince 2004“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“;

b)

v čl. 2 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Finanční referenční částka pro provádění tohoto programu se stanoví na 7,5 milionu EUR pro období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2004 a 4,0 milionu EUR pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Radu

P. VAN GEEL

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 15. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 53.


Komise

8.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/8


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. ledna 2005,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2001/881/ES, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí

(oznámeno pod číslem K(2004) 5598)

(Text s významem pro EHP)

(2005/13/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Udržení bezpečných hranic a zabránění zavlečení potencionálně škodlivých organismů jak pro zdraví zvířat, tak pro zdraví obyvatel, je životně důležité, je proto nezbytné, aby Potravinový a veterinární úřad Komise sledoval správné prosazování právních předpisů Společenství.

(2)

Rozhodnutí Komise 2001/881/ES (3) stanoví četnost kontrol, které Komise provádí na stanovištích hraniční kontroly, zejména pokud jde o infrastrukturu, zařízení a činnost stanovišť hraniční kontroly.

(3)

Od zavedení harmonizovaných norem pro zařízení na stanovištích hraniční kontroly rozhodnutím Komise 2001/812/ES (4) splňuje nyní většina stanovišť hraniční kontroly minimální požadavky kladené na taková zařízení.

(4)

Zachování účinných kontrol dovozů závisí jak na správném zařízení, které je k dispozici, tak na účinném provádění postupů stanovených v předpisech o veterinárních kontrolách, na které by se měly v současné době mise Potravinového a veterinárního úřadu hlavně zaměřit.

(5)

Nařízení Komise (ES) 745/2004 (5), kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu, uvádí právní rámec pro provádění kontrol členskými státy na všech místech vstupu do Společenství kromě kontrol na stanovištích hraniční kontroly v režimu veterinárních kontrol; provádění těchto kontrol mimo stanoviště hraniční kontroly by Potravinový a veterinární úřad měl rovněž sledovat.

(6)

Četnost a rozsah činnosti Potravinového a veterinárního úřadu při revizi kontrol dovozů na stanovištích hraniční kontroly v členských státech je třeba určit na základě ohrožení zdraví zvířat a zdraví obyvatel s přihlédnutím ke všem informacím, které má Komise k dispozici, včetně obchodních vztahů ve Společenství, statistických údajů dostupných podle veterinárních předpisů, výsledků předchozích misí úřadu, jakýchkoli zjištěných problematických oblastí a všech dalších relevantních informací.

(7)

Rozhodnutí 2001/881/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 2 rozhodnutí 2001/881/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 2

1.   Veterinární odborníci Komise ve spolupráci s odborníky členských států budou provádět pravidelné inspekce v členských státech a zkoumat, zda jsou při kontrolách dovozu na stanovištích hraniční kontroly uvedených v příloze dodržovány právní předpisy Společenství. Mise budou zaměřeny na posouzení ohrožení zdraví zvířat a zdraví obyvatel ve Společenství a jejich účelem je přezkoumat všechny aspekty provádění právních předpisů Společenství při veterinárních kontrolách dovozu, včetně infrastruktury, zařízení a postupů.

2.   Po konzultaci s dotčeným členských státem může Komise také přezkoumat kontroly zaměřené na zdraví zvířat a zdraví veřejnosti u dováženého zboží a osobních zavazadel cestujících v jiných místech vstupu, které nejsou zařazeny mezi stanoviště hraniční kontroly.

3.   Inspekce prováděné veterinárními odborníky Komise vycházejí z posouzení všech příslušných faktorů podrobně uvedených v odstavci čtyři a potencionálního rizika a dopadu těchto faktorů na zdraví zvířat a zdraví obyvatel ve Společenství.

4.   Při plánování misí Potravinového a veterinárního úřadu Komise stanoví místo určení a četnost priorit a zohlední výsledky předchozích inspekcí vykonaných v jakémkoli členském státě, údaje shromážděné podle systému TRACES, informace členských států podle nařízení Komise (ES) č. 745/2004 a následující ukazatele:

kvantitativní a kvalitativní obchodní vztahy týkající se členských států, včetně dotčeného typu a druhu zvířat nebo produktů a jejich země původu,

příslušné informace týkající se možných nelegálních dovozů a možného rizika zavlečení nemoci,

dostupné údaje ze systému rychlé výměny informací,

jakékoli další relevantní informace.

5.   Každý rok zašle Komise členským státům kopii inspekční zprávy ze všech stanovišť hraniční kontroly, které byly v předchozích 12 měsících navštíveny, spolu se zprávou týkající se vývoje situace schválených stanovišť hraniční kontroly obecně.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/608/ES (Úř. věst. L 274, 24.8.2004, s. 15).

(4)  Úř. věst. L 306, 23.11.2001, s. 28.

(5)  Úř. věst. L 122, 26.4.2004, s. 1.