ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 2

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
5. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 5/2005 ze dne 4. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 6/2005 ze dne 4. ledna 2005, kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení

3

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/4/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou

4

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení Protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou

6

 

 

Komise

 

*

2005/5/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se na období 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 5264)  ( 1 )

12

 

*

2005/6/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu druhu Fragaria x ananassa Duch. podle směrnice Rady 92/34/EHS (oznámeno pod číslem K(2004) 5290)

17

 

*

2005/7/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat na Kypru (oznámeno pod číslem K(2004) 5296)

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

5.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 5/2005

ze dne 4. ledna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 4. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

103,3

204

52,9

999

78,1

0707 00 05

052

108,6

999

108,6

0709 90 70

052

108,4

204

61,3

999

84,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

52,3

204

55,5

220

40,9

448

34,4

999

45,8

0805 20 10

204

49,5

999

49,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,4

204

47,5

400

78,0

464

140,9

624

77,5

999

81,3

0805 50 10

052

49,4

528

45,1

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400

68,3

720

68,5

999

68,4

0808 20 50

400

93,7

999

93,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


5.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 6/2005

ze dne 4. ledna 2005,

kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla pro směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení (2), se vztahuje na maloobchodní balení o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy.

(2)

Do nařízení Komise (ES) č. 46/2003 ze dne 10. ledna 2003 se vloudila chyba, která pozměnila obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení (3); táž chyba se vloudila i do nařízení Komise (ES) č. 47/2003 ze dne 10. ledna 2003, čímž pozměnila přílohu I nařízení Rady (ES) č. 2200/96, podle nichž mohou být produkty, pro něž platí obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, nabízeny ve formě směsí různých druhů v maloobchodním balení o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy.

(3)

Je tudíž nutno příslušným způsobem opravit nařízení (ES) č. 46/2003 a (ES) č. 47/2003, aby mohla maloobchodní balení dotčená tímto ustanovením vykazovat čistou hmotnost tři kilogramy.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č.46/2003 se slova „o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy“ nahrazují slovy „o čisté hmotnosti do tří kilogramů“.

Článek 2

V článku 1 nařízení (ES) č.47/2003 se slova „o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy“ nahrazují slovy „o čisté hmotnosti do tří kilogramů“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.

(3)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

5.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou

(2005/4/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy (dále jen „palestinská samospráva“) na straně druhé (1) (dále jen „prozatímní dohoda o přidružení“), v platnosti od 1. července 1997, uvádí, že Společenství a palestinská samospráva postupně provedou větší liberalizaci, mimo jiné, svého vzájemného obchodu se zemědělskými produkty. Stanoví, že ode dne 1. ledna 1999 Společenství a palestinská samospráva přezkoumají situaci s cílem stanovit liberalizační opatření, která mají být použita Společenstvím a palestinskou samosprávou ode dne 1. ledna 2000 v souladu s cílem uvedeným v článku 12.

(2)

Komise jménem Společenství sjednala dohodu ve formě výměny dopisů s cílem nahradit protokoly 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení.

(3)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a palestinskou samosprávou se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Opatření nezbytná k provedení protokolů 1 a 2 budou přijata postupem podle článku 3.

Článek 3

1.   Komisi jsou nápomocny výbory zřízené odpovídajícími ustanoveními nařízení o společné organizaci trhů nebo Výbor pro celní kodex, zřízený článkem 248a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex společenství (3).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbory přijmou svůj jednací řád.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Společenství.

V Bruselu 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. L 187, 16.7.1997, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 60/2004 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 8).


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení Protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na jednání konaná podle článku 12 Evropsko-středomořské prozatímní dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny ve prospěch palestinské samosprávy Západního břehu Jordánu a pásma Gazy (dále jen „palestinská samospráva“) na straně druhé (dále jen „prozatímní dohoda o přidružení“), v platnosti od 1. července 1997, který uvádí, že Společenství a palestinská samospráva postupně provedou větší liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, které jsou předmětem společného zájmu.

Tato jednání byla vedena v souladu s článkem 14, který stanoví, že ode dne 1. ledna 1999 Společenství a palestinská samospráva přezkoumají situaci s cílem stanovit liberalizační opatření, která mají být použita Společenstvím a palestinskou samosprávou ode dne 1. ledna 2000 v souladu s cílem postupné větší liberalizace v oblasti zemědělství.

Na základě jednání se obě strany dohodly na tomto:

1.

Protokoly 1 a 2 prozatímní dohody o přidružení a jejich přílohy se nahrazují protokoly 1 a 2 a jejich přílohami obsaženými v přílohách I a II této výměny dopisů.

2.

Zrušuje se dohoda ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a palestinskou samosprávou připojená k prozatímní dohodě o přidružení a týkající se protokolu 1 a dovozu čerstvých řezaných květů a poupat položky 0603 10 společného celního sazebníku do Společenství.

3.

Nejpozději v roce 2007 Společenství a palestinská samospráva posoudí situaci s cílem stanovit liberalizační opatření, která mají být použita Společenstvím a palestinskou samosprávou ode dne 1. ledna 2008 v souladu s cílem stanoveným v článku 12 prozatímní dohody o přidružení.

Ustanovení této dohody ve formě výměny dopisů se použijí ode dne 1. ledna 2005.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste mi potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Váš dopis z dnešního dne tohoto znění:

„Mám tu čest odvolat se na jednání konaná podle článku 12 Evropsko-středomořské prozatímní dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny ve prospěch palestinské samosprávy Západního břehu Jordánu a pásma Gazy (dále jen ‚palestinská samospráva‘) na straně druhé (dále jen ‚prozatímní dohoda o přidružení‘), v platnosti od 1. července 1997, který uvádí, že Společenství a palestinská samospráva postupně provedou větší liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, které jsou předmětem společného zájmu.

Tato jednání byla vedena v souladu s článkem 14, který stanoví, že ode dne 1. ledna 1999 Společenství a palestinská samospráva přezkoumají situaci s cílem stanovit liberalizační opatření, která mají být použita Společenstvím a palestinskou samosprávou ode dne 1. ledna 2000 v souladu s cílem postupné větší liberalizace v oblasti zemědělství.

Na základě jednání se obě strany dohodly na tomto:

1.

Protokoly 1 a 2 prozatímní dohody o přidružení a jejich přílohy se nahrazují protokoly 1 a 2 a jejich přílohami obsaženými v přílohách I a II této výměny dopisů.

2.

Zrušuje se dohoda ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a palestinskou samosprávou připojená k prozatímní dohodě o přidružení a týkající se protokolu 1 a dovozu čerstvých řezaných květů a poupat položky 0603 10 společného celního sazebníku do Společenství.

3.

Nejpozději v roce 2007 Společenství a palestinská samospráva posoudí situaci s cílem stanovit liberalizační opatření, která mají být použita Společenstvím a palestinskou samosprávou ode dne 1. ledna 2008 v souladu s cílem stanoveným v článku 12 prozatímní dohody o přidružení.

Ustanovení této dohody ve formě výměny dopisů se použijí ode dne 1. ledna 2005.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste mi potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.“

Mohu Vám potvrdit souhlas palestinské samosprávy s obsahem Vašeho dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za palestinskou samosprávu

PŘÍLOHA I

PROTOKOL 1

o ujednáních týkajících se dovozu zemědělských produktů pocházejících ze západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství

1.

Dovoz produktů uvedených v příloze a pocházejících ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství je dovolen v souladu s podmínkami stanovenými níže a v příloze.

a)

Cla se zrušují nebo snižují na úroveň uvedenou ve sloupci „a“.

b)

U některých produktů, kde společný celní sazebník stanoví použití valorického cla a specifického cla, se sazby snížení uvedené ve sloupci „a“ a „c“ vztahují pouze na valorické clo. Pokud však jde o produkt položky 1509 10, vztahuje se toto snížení na specifické clo.

c)

U některých produktů se cla zrušují v rámci celních kvót uvedených ve sloupci „b“ pro každý z nich. Není-li stanoveno jinak, použijí se celní kvóty na ročním základě od 1. ledna do 31. prosince.

d)

Na dovezená množství převyšující kvóty se podle produktu použijí cla společného celního sazebníku, a to v plné nebo snížené výši podle sloupce „c“.

2.

U některých produktů se osvobození od cel zaručuje v rámci referenčních množství uvedených ve sloupci „d“.

Pokud objem dovozu některého z těchto produktů převyšuje referenční množství, může Společenství s ohledem na roční přehled obchodních toků, který zjistí, stanovit pro daný produkt celní kvótu Společenství, jejíž objem se rovná referenčnímu množství. V tom případě se na dovezená množství převyšující kvótu použije clo společného celního sazebníku podle dotčeného produktu, a to v plné výši nebo snížené na úroveň uvedenou ve sloupci „c“.

3.

V prvním roce používání je výše celních kvót a referenčních množství vypočtena jako poměrná část základních částek, přičemž se zohlední doba, která již z daného období uplyne před vstupem tohoto protokolu v platnost.

4.

U některých produktů vyjmenovaných v příloze se výše celní kvóty dvakrát zvyšuje na základě objemu uvedeného ve sloupci „e“. První zvýšení bude provedeno ke dni, kdy je každá celní kvóta stanovena podruhé.

PŘÍLOHA PROTOKOLU 1

Kód KN (1)

Popis zboží (2)

Snížení celní sazby MFN (%) (3)

Celní kvóta (v t, není-li stanoveno jinak)

Snížení celní sazby MFN přesahující současnou nebo možnou celní kvótu (%) (3)

Referenční množství (v t, není-li stanoveno jinak)

Zvláštní ustanovení

a

b

c

d

e

0409 00 00

Přírodní med

100

500

0

 

bod 4 – roční zvýšení o 250 t

ex 0603 10

Řezané květy a poupata, čerstvé

100

2 000

0

 

bod 4 – roční zvýšení o 250 t

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená, od 1. prosince do 31. března

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená, od 15. února do 15. května

100

 

60

 

 

0709 30 00

Lilek, čerstvý nebo chlazený, od 15. ledna do 30. dubna

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Plody papriky rodu „Capsicum“ nebo „Pimenta“ čerstvé nebo chlazené:

 

 

 

 

 

0709 60 10

Paprika zeleninová

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Ostatní

100

 

80

 

 

0709 90 70

Cukety, čerstvé nebo chlazené, od 1. prosince do konce února

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Divoká cibule druhu Muscari comosum, čerstvá nebo chlazená, od 15. února do 15. května

100

 

60

 

 

0710 80 59

Plody papriky rodu „Capsicum“ nebo „Pimenta“, jiné než paprika zeleninová, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

100

 

80

 

 

0711 90 10

Plody papriky rodu „Capsicum“ nebo „Pimenta“, jiné než paprika zeleninová, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nevhodné k lidské spotřebě

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Žampiony (Agaricus spp.), čínské smrže (Auricularia spp.), rosolovky (Tremella spp.) a lanýže, sušené

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Pomeranče, čerstvé

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné citrusové hybridy, čerstvé

100

 

60

500

 

0805 40 00

Grapefruity a šedoky (pomela)

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum), čerstvé

100

 

40

800

 

0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé, od 1. února do 14. července

100

1 000

0

 

bod 4 – roční zvýšení o 500 t

0807 19 00

Melouny (kromě melounů vodních), čerstvé, od 1. listopadu do 31. května

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Jahody, čerstvé, od 1. listopadu do 31. března

100

2 000

0

 

bod 4 – roční zvýšení o 500 t

0812 90 20

Pomeranče, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nevhodné k lidské spotřebě

100

 

80

 

 

0904 20 30

Plody papriky rodu „Capsicum“ nebo „Pimenta“, jiné než paprika zeleninová, sušené, drcené nebo v prášku

100

 

80

 

 

1509 10

Olivový olej panenský

100

2 000

0

 

bod 4 – roční zvýšení o 500 t

2001 90 20

Plody papriky rodu „Capsicum“, kromě papriky zeleninové, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou

100

 

80

 

 

2005 90 10

Plody papriky rodu „Capsicum“, kromě papriky zeleninové, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené

100

 

80

 

 


(1)  Kódy KN podle nařízení (ES) č. 1789/2003 (Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1).

(2)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační, a působnost preferenčních opatření je pro účely této přílohy určena rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, je působnost preferenčních opatření určena současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

(3)  Snížení cla se použije pouze na valorická cla. Pokud však jde o produkt položky 1509 10, vztahuje se toto snížení na specifické clo.

PŘÍLOHA II

PROTOKOL 2

o ujednáních týkajících se dovozu zemědělských produktů pocházejících ze Společenství na západní břeh Jordánu a do pásma Gazy

1.

Dovoz produktů uvedených v příloze a pocházejících ze Společenství na západní břeh Jordánu a do pásma Gazy je povolen v souladu s podmínkami stanovenými níže a v příloze.

2.

Dovozní cla se zrušují nebo se snižují na úroveň uvedenou ve sloupci „a“ v mezích roční celní kvóty uvedené ve sloupci „b“ a s výhradou zvláštních ustanovení uvedených ve sloupci „c“.

3.

Na dovezená množství převyšující celní kvóty se použijí cla společného celního sazebníku uplatňovaná vůči třetím zemím, s výhradou zvláštních ustanovení uvedených ve sloupci „c“.

4.

V prvním roce použití je výše celních kvót a referenčních množství vypočtena jako poměrná část základních částek, přičemž se zohlední doba, která již z daného období uplyne před vstupem tohoto protokolu v platnost.

PŘÍLOHA PROTOKOLU 2

Kód KN

Popis zboží

Clo

(%)

Celní kvóta

(v t, není-li stanoveno jinak)

Zvláštní ustanovení

a

b

c

0102 90 71

Živý skot o hmotnosti vyšší než 300 kg, jatečný, kromě jalovic a krav

0

300

 

0202 30 90

Hovězí maso, vykostěné, kromě předních čtvrtí, „kompenzovaných“ čtvrtí, předních čtvrtí s částí boku nebo bez něj, zmrazené

0

200

 

0206 22 00

Poživatelná hovězí játra, zmrazená

0

100

 

0406

Sýry a tvaroh

0

200

 

0407 00 19

Ptačí vejce násadová, jiná než krůtí nebo husí

0

120 000 kusů

 

1101 00 15

Pšeničná mouka z pšenice obecné a pšenice špaldy

0

13 000

 

2309 90 99

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat

2

100

 


Komise

5.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/12


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004,

kterým se na období 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES

(oznámeno pod číslem K(2004) 5264)

(Text s významem pro EHP)

(2005/5/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na čl. 20 odst. 3, 4 a 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (2), a zejména na čl. 20 odst. 3, 4 a 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (3), a zejména na čl. 16 odst. 3, 4 a 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/33/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (4), a zejména na čl. 20 odst. 4, 5 a 6 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (5), a zejména na čl. 26 odst. 3, 4 a 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (6), a zejména na čl. 43 odst. 3, 4 a 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh (7), a zejména na čl. 20 odst. 3, 4 a 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (8), a zejména na čl. 23 odst. 3, 4 a 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES stanoví nezbytná opatření, která musí Komise přijmout za účelem provádění srovnávacích zkoušek a testů Společenství na osivu a rozmnožovacím materiálu.

(2)

Technická opatření týkající se provádění zkoušek a testů byla přijata v rámci Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.

(3)

Výzva k předkládání projektů na provedení těchto zkoušek a testů byla zveřejněna dne 21. června 2004 na webové stránce orgánů Společenství (9).

(4)

Návrhy byly posouzeny podle kritérií pro výběr a zadání stanovených ve výzvě k předkládání projektů. Je třeba určit projekty, subjekty odpovědné za provedení testů, způsobilé náklady a maximální finanční příspěvek Společenství rovnající se 80 % způsobilých nákladů.

(5)

Srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu sklizeném v roce 2004 by měly být provedeny v letech 2005 až 2009 a podrobnosti týkající se takových zkoušek a testů, způsobilých výdajů a maximálního finančního příspěvku Společenství by měly být každoročně stanoveny dohodou, kterou podepíše schvalující úředník Komise a subjekt odpovědný za provádění zkoušek.

(6)

U srovnávacích zkoušek a testů Společenství, které trvají více než jeden rok, by části zkoušek a testů prováděné po uplynutí prvního roku měla povolit Komise, bez další konzultace se Stálým výborem pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pod podmínkou, že jsou k dispozici nezbytné prostředky.

(7)

Je třeba zajistit přiměřenou reprezentativnost vzorků, jež jsou předmětem zkoušek a testů, alespoň u některých vybraných rostlin.

(8)

Aby bylo možné vyvodit spolehlivé závěry, měly by se členské státy, na jejichž území je osivo dotčených rostlin obvykle rozmnožováno či uváděno na trh, podílet na srovnávacích zkouškách a testech Společenství.

(9)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Srovnávací zkoušky a testy Společenství se provádějí v letech 2005 až 2009 na osivu a rozmnožovacím materiálu rostlin uvedených v příloze.

Způsobilé výdaje a maximální finanční příspěvek Společenství na zkoušky a testy pro rok 2005 odpovídají částkám stanoveným v příloze.

Podrobnosti týkající se zkoušek a testů jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Pokud jsou sadba a rozmnožovací materiál rostlin uvedených v příloze obvykle rozmnožovány či uváděny na trh na jejich území, odeberou členské státy vzorky těchto materiálů a dají je k dispozici Komisi.

Článek 3

Budou-li k dispozici rozpočtové prostředky, může Komise rozhodnout o pokračování zkoušek a testů stanovených v příloze v letech 2006 až 2009.

Maximální finanční příspěvek Společenství rovnající se 80 % způsobilých výdajů na zkoušky a testy, které byly tímto způsobem prodlouženy, nesmí překročit částku uvedenou v příloze.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/55/ES (Úř. věst. L 114, 21.4.2004, s. 18).

(2)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

(3)  Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/61/ES.

(5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/61/ES.

(6)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) 1829/2003.

(7)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/61/ES.

(8)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/61/ES.

(9)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.


PŘÍLOHA

Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2005.

Druhy

Odpovědný subjekt

Hodnocené podmínky

Počet vzorků

Způsobilé výdaje

(EUR)

Maximální finanční příspěvek Společenství (rovnající se 80 % způsobilých výdajů)

(EUR)

Beta vulgaris (cukrovka)

NAK Emmeloord (NL)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

21 413

17 130

Pícniny (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.) včetně směsí (1)

CLO Merelbeke (B)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

250

23 467

18 774

NAK Emmeloord (NL)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

250

19 941

15 953

NIAB Cambridge (UK)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

250

27 381

21 904

Vicia (V. Faba, V. pannonica, V. sativa a V. villosa)

NIAB Cambridge (UK)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

60

16 716

13 373

Triticum durum (pšenice durum)

AGES Vídeň (A)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

60

17 578

14 062

Zea mays

OMMI Budapešť (HU)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

15 763

12 611

Brambora

ENSE Milán (I)

Odrůdová pravost a čistota Rostlinolékařský stav (v terénu)

Rostlinolékařský stav (bakteriální kroužkovitost/hnědá hniloba/pstv) (v laboratoři)

300

89 773

71 818

Linum usitatissimum

NAK Emmeloord (NL)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

19 660

15 728

UKSUP Bratislava (SK)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

23 746

18 997

Zelenina (Cichorium endivia L. – endivie, Lactuca sativa L. – hlávkový salát a Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill-petržel)

GNIS-SOC Paříž (F)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

36 806

29 445

Capsicum annuum

OMMI Budapešť (HU)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

80

31 676

25 340

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

36 227

28 982

Vitis vinifera

ENTAV Le Grau du Roi (F)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Rostlinolékařský stav

Rostlinolékařský stav (v laboratoři)

150

47 700

38 160

ISV Conegliano (I)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Rostlinolékařský stav

Rostlinolékařský stav (v laboratoři)

150

37 545

30 036

CELKOVÉ VÝDAJE

372 313


Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2006.

Druhy

Odpovědný subjekt

Hodnocené podmínky

Počet vzorků

Způsobilé výdaje

(EUR)

Maximální finanční příspěvek Společenství (rovnající se 80 % způsobilých výdajů)

(EUR)

Pícniny (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca pp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.) včetně směsí (2)

CLO Merelbeke (B)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

250

23 905

19 124

NAK Emmeloord (NL)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

250

15 145

12 116

NIAB Cambridge (UK)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

250

27 382

21 906

Asparagus officinalis  (2)

BSA Hannover (D)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

36 227

28 982

CELKOVÉ VÝDAJE

82 128


Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2007.

Druhy

Odpovědný subjekt

Hodnocené podmínky

Počet vzorků

Způsobilé výdaje

(EUR)

Maximální finanční příspěvek Společenství (rovnající se 80 % způsobilých výdajů)

(EUR)

Asparagus officinalis  (3)

BSA Hannover (D)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

36 227

28 982

CELKOVÉ VÝDAJE

28 982


Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2008.

Druhy

Odpovědný subjekt

Hodnocené podmínky

Počet vzorků

Způsobilé výdaje

(EUR)

Maximální finanční příspěvek Společenství (rovnající se 80 % způsobilých výdajů)

(EUR)

Asparagus officinalis  (4)

BSA Hannover (D)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

36 227

28 982

CELKOVÉ VÝDAJE

28 982


Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2009.

Druhy

Odpovědný subjekt

Hodnocené podmínky

Počet vzorků

Způsobilé výdaje

(EUR)

Maximální finanční příspěvek Společenství (rovnající se 80 % způsobilých výdajů)

(EUR)

Asparagus officinalis  (5)

BSA Hannover (D)

Odrůdová pravost a čistota (v terénu)

Vnější jakost osiva (v laboratoři)

100

36 227

28 982

CELKOVÉ VÝDAJE

28 982


(1)  Zkoušky a testy trvající více než jeden rok.

(2)  Zkoušky a testy trvající více než jeden rok.

(3)  Zkoušky a testy trvající více než jeden rok.

(4)  Zkoušky a testy trvající více než jeden rok.

(5)  Zkoušky a testy trvající více než jeden rok.


5.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004,

kterým se pro rok 2005 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu druhu Fragaria x ananassa Duch. podle směrnice Rady 92/34/EHS

(oznámeno pod číslem K(2004) 5290)

(2005/6/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (1), a zejména na čl. 20 odst. 4, 5 a 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 92/34/EHS předpokládá přijetí opatření nezbytných k provádění srovnávacích zkoušek a testů Společenství týkajících se rozmnožovacího materiálu a rostlin.

(2)

Technická opatření pro provádění zkoušek a testů byla přijata ve Stálém výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů.

(3)

Dne 21. června 2004 byla na internetové stránce orgánů Společenství (2) zveřejněna výzva k předkládání projektů pro provádění uvedených zkoušek a testů.

(4)

Návrhy byly vyhodnoceny podle kritérií pro výběr a zadání stanovených v uvedené výzvě k předkládání projektů. Je třeba určit projekty, subjekty odpovědné za provádění testů a zkoušek, způsobilé náklady a maximální výši finančního příspěvku Společenství odpovídající 80 % způsobilých nákladů.

(5)

Srovnávací zkoušky a testy Společenství by měly být provedeny v roce 2005 na rozmnožovacím materiálu sklizeném v roce 2004 s tím, že podrobnosti těchto zkoušek a testů, způsobilé náklady a maximální výše finančního příspěvku Společenství by měly být rovněž stanoveny každoročně prostřednictvím dohody podepsané schvalujícím úředníkem Komise a subjektem odpovědným za provádění zkoušek.

(6)

Je třeba zajistit odpovídající reprezentativnost vzorků zahrnutých do zkoušek a testů, přinejmenším u některých vybraných rostlin.

(7)

Členské státy by se měly účastnit srovnávacích zkoušek a testů Společenství, pokud je rozmnožovací materiál dotyčných rostlin obvykle rozmnožován nebo uváděn na trh na jejich území, aby se zajistilo, že ze zkoušek a testů lze vyvodit vhodné závěry.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Srovnávací zkoušky a testy Společenství se provádějí v roce 2005 na rozmnožovacím materiálu druhu Fragaria x ananassa Duch.

Způsobilé náklady a maximální výše finančního příspěvku Společenství na zkoušky a testy pro rok 2005 jsou stanoveny v příloze.

Podrobnosti provádění zkoušek a testů jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Členské státy odeberou vzorky rozmnožovacího materiálu rostlin Fragaria x ananassa Duch. a poskytnou je Komisi, pokud je takový materiál obvykle rozmnožován nebo uváděn na trh na jejich území.

Členské státy spolupracují po technické stránce, jako je odebírání vzorků a inspekce, které se vztahují k provádění testů a zkoušek.

Článek 3

Maximální výše finančního příspěvku Společenství odpovídající 80 % způsobilých nákladů na jednu zkoušku nebo test prováděné na tomto základě nepřekročí částku uvedenou v příloze.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/111/ES (Úř. věst. L 311, 27.11.2003, s. 12).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


PŘÍLOHA

Zkoušky a testy, které mají být provedeny v roce 2005

Druh

Počet vzorků

Hodnocené podmínky

Odpovědný subjekt

Způsobilé náklady (EUR)

Maximální výše finančního příspěvku Společenství (rovnající se 80 % způsobilých nákladů) (EUR)

Fragaria x ananassa Duch.

120

Odrůdová pravost a čistota, rostlinolékařský stav (v terénu)

Rostlinolékařský stav (v laboratoři)

BSA Hannover (D)

24 650

19 720

CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SPOLEČENSTVÍ

19 720


5.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/19


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004,

kterým se schvaluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat na Kypru

(oznámeno pod číslem K(2004) 5296)

(Pouze řecké znění je závazné)

(2005/7/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3220/84 stanoví, že třídění jatečně upravených těl musí být určeno na základě obsahu libového masa v souladu se statisticky ověřenými metodami hodnocení založenými na fyzickém měření jedné nebo více anatomických částí jatečně upraveného těla prasete; předpokladem pro schválení metod třídění je to, že chyba statistického odhadu nepřekročí stanovenou maximální toleranci; tato tolerance byla definována v článku 3 nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat (2).

(2)

Vláda Kypru požádala Komisi o schválení jedné metody třídění jatečně upravených těl prasat a předložila výsledky své disekční zkoušky provedené před dnem přistoupení ve formě části dvě protokolu uvedeného v článku 3 nařízení (EHS) č. 2967/85.

(3)

Vyhodnocení této žádosti ukázalo, že jsou splněny podmínky pro schválení této metody třídění.

(4)

Obchodní praxe na Kypru nevyžaduje, aby byly z těla jatečně upraveného prasete odstraněny jazyk a ledviny; to by mělo být zohledněno při přizpůsobení hmotnosti při standardní úpravě.

(5)

Nejsou povoleny žádné změny přístroje nebo metody třídění, kromě takových, které se díky získaným zkušenostem přijmou novým rozhodnutím Komise; současné schválení proto může být zrušeno.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Tímto se na Kypru schvaluje pro třídění jatečně upravených těl prasat podle nařízení (EHS) č. 3220/84 používání této metody:

přístroj zvaný „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v příloze.

Článek 2

Bez ohledu na standardní úpravu uvedenou v článku 2 nařízení (EHS) č. 3220/84 může být na Kypru jatečně upravené tělo prasete před vážením a tříděním upraveno i s jazykem a ledvinami. Za účelem vytvoření cenové nabídky na porovnatelném základě pro jatečně upravená těla prasat se zaznamenaná hmotnost za tepla snižuje o 0,8 kg.

Článek 3

Změny přístroje nebo metod vyhodnocování se nepovolují.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Kyperské republice.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 301, 20.11.1984, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3513/93 (Úř. věst. L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 285, 25.10.1985, s. 39. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 3127/94 (Úř. věst. L 330, 21.12.1994, s. 43).


PŘÍLOHA

Metody třídění jatečně upravených těl prasat na Kypru

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí přístroje zvaného „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“.

2.

Přístroj je vybaven sondou o průměru 5,95 milimetrů (a 6,3 mm u hrany horní části sondy) obsahující fotodiodu (Siemens LED typu LYU 260-EO) a fotodetektor typu 58 MR, jejíž operační vzdálenost se pohybuje mezi 0 až 120 milimetry. Výsledky měření se převedou na odhadovaný obsah libového masa prostřednictvím samotného přístroje HGP 4 nebo počítače, na který je napojen.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

ý= odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

X1= tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 8 cm od podélné osy jatečně upraveného těla za posledním žebrem,

X2= tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 6 cm od podélné osy jatečně upraveného těla mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem,

W= tloušťka svalů v milimetrech naměřená ve stejné době a na stejném místě jako u X2.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 55 až 120 kilogramy.