ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 396

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
31. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2269/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy pro nové členské státy, které přistoupily v roce 2004

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství

4

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2271/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

13

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2272/2004 ze dne 22. prosince 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv

18

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2274/2004 ze dne 30. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2275/2004 ze dne 30. prosince 2004 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2276/2004 ze dne 30. prosince 2004, které se týká vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Portugalska

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2277/2004 ze dne 30. prosince 2004 týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2278/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2279/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2280/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. ledna 2005

42

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/927/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004, podle něhož se na určité oblasti obsažené v hlavě IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství použije postup podle článku 251 uvedené smlouvy

45

 

*

2004/928/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu

47

 

 

Komise

 

*

2004/929/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2004, kterým se upravují opravné faktory použitelné od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2004 na odměny úředníků, smluvních a dočasných pracovníků Evropských společenství působících ve třetích zemích, a také na odměny části úředníků působících v deseti nových členských státech po dobu maximálně patnácti měsíců od vstupu těchto zemí do Evropské unie

49

 

*

2004/930/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2004 o finančním příspěvku Společenství na plánované akce členských států při provádění programů kontrol, inspekcí a sledování v roce 2004 (druhá splátka) (oznámeno pod číslem K(2004) 5310)

51

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

2004/931/SZBP:
Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL Kinshasa/1/2004 ze dne 9. prosince 2004 o jmenování vedoucího policejní mise EU v Kinshase (KDR), EUPOL Kinshasa

61

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2269/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy pro nové členské státy, které přistoupily v roce 2004

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinska a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie (1) (dále jen „akt o přistoupení z roku 2003“), a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V aktu o přistoupení z roku 2003 nebyly v nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se pro roky 2003 a 2004 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb (2) učiněny žádné úpravy k přidělení rybolovných práv na hlubinné druhy novým členským státům. Je proto nutné přidělit tato rybolovná práva členským státům, které přistoupily v roce 2004, s přihlédnutím ke způsobům provozování rybolovné činnosti obdobným těm, které byly použity v roce 2002, aby mohli rybáři z těchto členských států pokračovat ve své činnosti.

(2)

Přidělení rybolovných práv by nemělo vést k tomu, aby byly úlovky dovoleně odlovené před 1. květnem 2004 odpočítávány z kvóty podle čl. 23 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (3), článku 5 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (4), nebo článku 26 nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (5).

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (6), stanoví stropy pro výkon a kapacitu rybářských loďstev, která mohou provádět vykládku významných množství hlubinných druhů, a určuje referenční období pro stanovení těchto stropů, totiž období tří let před vstupem uvedeného nařízení v platnost. Je nutné, aby referenční období pro stanovení těchto stropů zahrnovalo poslední roky, a rybáři z nových členských států tak mohli pokračovat ve své činnosti.

(4)

Aby bylo možné použít nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002 na členské státy, které přistoupily roku 2004, ode dne přistoupení, je nezbytně nutné, aby bylo toto nařízení vstoupilo v platnost dnem 1. května 2004.

(5)

Nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2340/2002 se mění takto:

1.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

1.   Úlovky odlovené mezi 1. lednem a 1. květnem 2004 plavidly členských států, které přistoupily v roce 2004, se odpočtou od kvót stanovených v příloze I.

2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 oznámí Komisi nejpozdějí 15 dnů po dni vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie množství svých úlovků mezi 1. lednem a 1. květnem 2004.“

2.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93, článek 5 nařízení (ES) č. 847/96 a článek 26 nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (7) se nepoužijí na úlovky odlovené plavidly členských států, které přistoupily v roce 2004, před 1. květnem 2004 a které převyšují kvótu stanovenou v příloze I tohoto nařízení.“

(7)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59."

3.

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

V článku 4 nařízení (ES) č. 2347/2002 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odchylně od odstavce 1 vypočtou členské státy, které přistoupily v roce 2004, souhrnný výkon a souhrnný výtlak svých plavidel, která v roce 2000, 2001 nebo 2002 vyložila na pevninu celkově více než 10 tun různých hlubinných druhů. Tyto souhrnné hodnoty jsou sděleny Komisi.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Radu

P. VAN GEEL

předseda


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 356, 31.12.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(6)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 2340/2002 se mění takto:

1)

Položka týkající se tkaničnice tmavé v zónách V, VI, VII a XII se nahrazuje tímto:

„5. Druh

:

tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

Zóna

:

V, VI, VII, XII (vody Společenství a vody, které nejsou ve svrchovanosti nebo jurisdikci třetích zemí)

Německo

37

Estonsko

32

Španělsko

185

Francie

2 600

Irsko

93

Lotyšsko

207

Litva

2

Polsko

2

Spojené království

185

Ostatní (1)

10

ES

3 353“

2)

Položka týkající se hlavouna tuponosého v zónách Vb, VI a VII se nahrazuje tímto:

„23. Druh

:

hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

Vb, VI, VII (vody Společenství a vody, které nejsou ve svrchovanosti nebo jurisdikci třetích zemí)

Německo

10

Estonsko

78

Španělsko

86

Francie

4 396

Irsko

346

Lotyšsko

0

Litva

101

Polsko

51

Spojené království

258

Ostatní (2)

10

ES

5 336“

3)

Položka týkající se mníka modrého v zónách VI a VII se nahrazuje tímto:

„31. Druh

:

mník modrý

Molva dypterygia

Zóna

:

VI, VII (vody Společenství a vody, které nejsou ve svrchovanosti nebo jurisdikci třetích zemí)

Německo

39

Estonsko

6

Španělsko

122

Francie

2 788

Irsko

10

Litva

2

Polsko

1

Spojené království

709

Ostatní (3)

10

ES

3 687“


(1)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen přímý rybolov.

(2)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen přímý rybolov.

(3)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen přímý rybolov.


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/4


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2270/2004

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 přijme Rada opatření nezbytná k zajištění přístupu do vod a ke zdrojům a k zajištění udržitelného provozování rybolovných činností s ohledem na dostupné vědecké poznatky.

(2)

Podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 je povinností Rady stanovit rybolovná práva na loviště nebo skupinu lovišť a přidělit je v souladu s předepsanými kritérii.

(3)

Nejnovější vědecké poznatky Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) o některých populacích ryb žijících hluboko v mořích ukazují, že tyto populace jsou loveny neudržitelným způsobem a že rybolovná práva na tyto populace by měla být snížena, aby se zajistila jejich udržitelná úroveň.

(4)

Podle dalších poznatků ICES je míra využívání druhu Hoplostethus atlanticus v oblasti ICES VII příliš vysoká. Z vědeckých poznatků dále vyplývá, že stav populace druhu Hoplostethus atlanticus se prudce snížil a že byly určeny oblasti, ve kterých se nacházejí ohrožená seskupení tohoto druhu. Je proto vhodné zakázat rybolov druhu Hoplostethus atlanticus v těchto oblastech.

(5)

Společenství je smluvní stranou Úmluvy o rybolovu v severovýchodním Atlantiku, která doporučila omezení intenzity rybolovu některých hlubinných druhů. Společenství by proto mělo toto doporučení provést.

(6)

Pro zajištění účinné správy kvót je třeba stanovit zvláštní podmínky, za kterých se provádějí rybolovné operace.

(7)

V souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (2), je nezbytné určit, na jaké populace se vztahují různá opatření stanovená v uvedeném nařízení.

(8)

Z vědeckých poznatků ICES týkajících se většiny hlubinných druhů vyplývá, že je třeba snížit intenzitu rybolovu. Vzhledem k tomu, že neexistují zvláštní opatření omezující činnost plavidel lovících hlubinné druhy, je vhodné upravit dostupnou intenzitu tím, že se podle vědeckých poznatků upraví výkon a kapacita rybářského loďstva.

(9)

Opatření tohoto nařízení by měla být stanovena s odkazem na oblasti ICES, které jsou definovány v nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (3) a na oblasti CECAF (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku), které jsou definovány v nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (4).

(10)

Rybolovná práva by měla být využívána v souladu s právními předpisy Společenství v dané oblasti, a zejména s nařízením Komise (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel (5), nařízením Rady (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (6), nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (7), nařízením Rady (ES) č. 88/98 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví některá technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (8), nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (9), a nařízením Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (10).

(11)

Za účelem zajištění obživy rybářů Společenství je důležité tyto rybolovné oblasti otevřít od 1. ledna 2005. Vzhledem k naléhavosti této záležitosti je nezbytné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pro roky 2005 a 2006 roční rybolovná práva pro populace hlubinných druhů pro rybářské loďstvo Společenství v oblastech nacházejících se ve vodách Společenství a v některých vodách mimo Společenství, které podléhají omezením odlovu, a stanoví zvláštní podmínky, za nichž mohou být tato rybolovná práva využívána.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se „povolením k hlubinnému rybolovu“ rozumí povolení uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (11).

2.   Definice oblastí ICES jsou uvedeny v nařízení (EHS) č. 3880/91 a oblastí CECAF v nařízení (ES) č. 2597/95.

Článek 3

Stanovení rybolovných práv

Rybolovná práva pro populace hlubinných druhů pro plavidla Společenství se stanoví podle přílohy.

Článek 4

Rozdělení mezi členské státy

Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy uvedeným v příloze nejsou dotčeny

a)

výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;

b)

přidělení provedená podle čl. 21 odst. 4 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93 a čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002;

c)

dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;

d)

převedená množství podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96;

e)

odpočty provedené podle článku 5 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Článek 5

Pružnost kvóty

Pro účely nařízení (ES) č. 847/96 se všechny kvóty v příloze tohoto nařízení považují za „analytické“ kvóty.

Opatření uvedená v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 se však na tyto kvóty nepoužijí.

Článek 6

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Ryby z populací, na něž byla stanovena rybolovná práva tímto nařízením, mohou být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud byly odloveny plavidly členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána. Všechny vykládky se odečtou z kvóty.

První pododstavec se nepoužije na úlovky odlovené v průběhu vědeckých výzkumů uskutečněných podle nařízení (ES) č. 850/98, které se z kvóty neodečítají.

Článek 7

Hoplostethus atlanticus

1.   Ochrannými oblastmi druhu Hoplostethus atlanticus se rozumějí tyto mořské oblasti:

a)

mořská oblast ohraničená loxodromami, které propojují tyto souřadnice:

 

57° 00′ s. š., 11° 00′ z.d.

 

57° 00′ s. š., 8° 30′ z.d.

 

56° 23′ s. š., 8° 30′ z.d.

 

55° 00′ s. š., 9° 38′ z.d.

 

55° 00′ s. š., 11° 00′ z.d.

 

57° 00′ s. š., 11° 00′ z.d.

b)

mořská oblast ohraničená loxodromami, které propojují tyto souřadnice:

 

55° 30′ s.š., 15° 49′ z.d.

 

53° 30′ s.š., 14° 11′ z.d.

 

50° 30′ s.š., 14° 11′ z.d.

 

50° 30′ s.š., 15° 49′ z.d.

c)

mořská oblast ohraničená loxodromami, které propojují tyto souřadnice:

 

55° 00′ s.š., 13° 51′ z.d.

 

55° 00′ s.š., 10° 37′ z.d.

 

54° 15′ s.š., 10° 37′ z.d.

 

53° 30′ s.š., 11° 50′ z.d.

 

53° 30′ s.š., 13° 51′ z.d.

Tyto souřadnice a odpovídající loxodromy a polohy plavidel musí být měřeny podle normy WGS84.

2.   Členské státy zajistí, aby plavidla mající povolení k hlubinnému rybolovu byla řádně sledována středisky sledování lovišť (FMC), která mají k dispozici systém pro zjišťování a zaznamenávání vstupu plavidel do oblastí vymezených v odstavci 1, průjezdu jimi a výstupu z nich.

3.   Plavidla mající povolení k hlubinnému rybolovu, která vstoupila do oblastí vymezených v odstavci 1, nesmějí uchovávat na palubě ani překládat žádné množství druhu Hoplostethus atlanticus ani nesmějí vykládat na pevninu žádné množství druhu Hoplostethus atlanticus na konci dotyčného rybářského výjezdu, pokud

během průjezdu nejsou všechna lovná zařízení na palubě připevněna a uskladněna v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 20 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93,

průměrná rychlost během průjezdu je menší než 8 uzlů.

Článek 8

Omezení intenzity a s tím spojené požadavky pro řízení populací

Každý členský stát zajistí, aby intenzita rybolovu, měřená v kilowattdnech strávených mimo přístav, plavidly majícími povolení k hlubinnému rybolovu nepřekročila v roce 2005 90 % intenzity rybolovu jeho plavidel v roce 2003 při rybářských výjezdech s povolením k hlubinnému rybolovu, při kterých byly odloveny hlubinné druhy uvedené v přílohách I a II nařízení Rady (ES) č. 2347/2002, s výjimkou stříbrnice atlantské.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 270, 13.11.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003.

(5)  Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 9.

(6)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1965/2001 (Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 23).

(7)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 9, 15.1.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 812/2004 (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 12).

(9)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(10)  Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 602/2004 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 30).

(11)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6.


PŘÍLOHA

Část 1

Definice druhů a skupin druhů

V rámci každé oblasti jsou populace ryb vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka českých a latinských názvů:

Český název

Latinský název

tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

mníkovec bělolemý

Brosme brosme

hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

(nemá český název)

Hoplostethus atlanticus

mník modrý

Molva dypterygia

treska (nemá český název)

Phycis blennoides

ružicha šedá

Pagellus bogaraveo

Odkazuje-li se na „hlubinné druhy žraloků“, rozumí se tím žraloci na tomto seznamu druhů: světloun bělooký (Centroscymnus coelolepis), bezkýlovec listošupinatý (Centrophorus squamosus), bezkýlovec lopatonosý (Deania calceus), světloun Bonnaterrův (Dalatias licha), světloun velký (Etmopterus princeps), světloun trnitý (Etmopterus spinax), světloun grónský (Centroscyllium fabricii), bezkýlovec zrnitý (Centrophorus granulosus), máčka černoústá (Galeus melastomus), máčka myší (Galeus murinus), máčky rodu Apristuris (Apristuris spp.)

Část 2

Roční rybolovná práva pro plavidla Společenství v oblastech, které podléhají omezením odlovů, rozvržená podle druhů a oblastí (v tunách živé hmotnosti)

Není-li stanoveno jinak, odkazují všechny odkazy na podoblasti ICES.

Druh

:

hlubinné druhy žraloků

Oblast

:

V, VI, VII, VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

161

 

Španělsko

767

 

Estonsko

10

 

Francie

2 775

 

Irsko

448

 

Litva

10

 

Polsko

10

 

Portugalsko

1 044

 

Spojené království

1 538

 

ES

6 763

 


Druh

:

hlubinné druhy žraloků

Oblast

:

X (vody Společenství a mezinárodní vody)

Portugalsko

14

 

ES

14

 


Druh

:

hlubinné druhy žraloků, bezkýlovec trnitý (Deania histricosa) a bezkýlovec šípohlavý (Deania profondorum)

Oblast

:

XII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

169

 

Francie

54

 

Irsko

10

 

Spojené království

10

 

ES

243

 


Druh

:

tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

Oblast

:

I, II, III, IV (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

10

 

Francie

10

 

Spojené království

10

 

ES

30

 


Druh

:

tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

Oblast

:

V, VI, VII, XII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

35

Španělsko

173

Estonsko

17

Francie

2 433

Irsko

87

Lotyšsko

113

Litva

1

Polsko

1

Spojené království

173

Ostatní (1)

9

ES

3 042


Druh

:

tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

Oblast

:

VIII, IX, X (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

13

 

Francie

31

 

Portugalsko

3 956

 

ES

4 000

 


Druh

:

tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

Oblast

:

CECAF 34.1.2. (vody Společenství a mezinárodní vody)

Portugalsko

4 285

 

ES

4 285

 


Druh

:

pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

Oblast

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

74

 

Francie

20

 

Irsko

10

 

Portugalsko

214

 

Spojené království

10

 

ES

328

 


Druh

:

mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

I, II, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

10

Francie

10

Spojené království

10

Ostatní (2)

5

ES

35


Druh

:

mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

III (vody Společenství a mezinárodní vody)

Dánsko

20

 

Švédsko

10

 

Německo

10

 

ES

40

 


Druh

:

mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

IV (vody Společenství a mezinárodní vody)

Dánsko

85

Německo

26

Francie

60

Švédsko

9

Spojené království

128

Ostatní (3)

9

ES

317


Druh

:

mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

9

Španělsko

29

Francie

353

Irsko

34

Spojené království

170

Ostatní (4)

9

ES

604


Druh

:

hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast

:

I, II, IV, Va (vody Společenství a mezinárodní vody)

Dánsko

2

 

Německo

2

 

Francie

14

 

Spojené království

2

 

ES

20

 


Druh

:

hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast

:

III (vody Společenství a mezinárodní vody)

Dánsko

1 504

 

Německo

9

 

Švédsko

77

 

ES

1 590

 


Druh

:

hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast

:

Vb, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

9

Estonsko

73

Španělsko

74

Francie

3 736

Irsko

294

Lotyšsko

32

Litva

131

Polsko

676

Spojené království

219

Ostatní (5)

9

ES

5 253


Druh

:

hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast

:

VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

47

 

Španělsko

5 165

 

Francie

238

 

Irsko

10

 

Spojené království

21

 

Lotyšsko

83

 

Litva

10

 

Polsko

1 616

 

ES

7 190

 


Druh

:

nemá český název

Hoplostethus atlanticus

Oblast

:

VI (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

10

 

Francie

58

 

Irsko

10

 

Spojené království

10

 

ES

88

 


Druh

:

nemá český název

Hoplostethus atlanticus

Oblast

:

VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

9

Francie

866

Irsko

255

Spojené království

9

Ostatní (6)

9

ES

1 148


Druh

:

nemá český název

Hoplostethus atlanticus

Oblast

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

10

 

Francie

52

 

Irsko

14

 

Portugalsko

16

 

Spojené království

10

 

ES

102

 


Druh

:

mník modrý

Molva dypterygia

Oblast

:

II, IV, V (vody Společenství a mezinárodní vody)

Dánsko

9

Německo

9

Francie

52

Irsko

9

Spojené království

31

Ostatní (7)

9

ES

119


Druh

:

mník modrý

Molva dypterygia

Oblast

:

III (vody Společenství a mezinárodní vody)

Dánsko

10

 

Německo

5

 

Švédsko

10

 

ES

25

 


Druh

:

mník modrý

Molva dypterygia

Oblast

:

VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

33

Estonsko

5

Španělsko

104

Francie

2 371

Irsko

9

Litva

2

Polsko

1

Spojené království

603

Ostatní (8)

9

ES

3 137


Druh

:

ružicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast

:

VI, VII, VIII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

238

Francie

12

Irsko

9

Spojené království

30

Ostatní (9)

9

ES

298


Druh

:

ružicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast

:

IX (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

850

 

Portugalsko

230

 

ES

1 080

 


Druh

:

ružicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast

:

X (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

10

 

Portugalsko

1 116

 

Spojené království

10

 

ES

1 136

 


Druh

:

treska (nemá český název)

Phycis blennoides

Oblast

:

I, II, III, IV (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

10

 

Francie

10

 

Spojené království

16

 

ES

36

 


Druh

:

treska (nemá český název)

Phycis blennoides

Oblast

:

V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Německo

10

 

Španělsko

588

 

Francie

356

 

Irsko

260

 

Spojené království

814

 

ES

2 028

 


Druh

:

treska (nemá český název)

Phycis blennoides

Oblast

:

VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody)

Španělsko

242

 

Francie

15

 

Portugalsko

10

 

ES

267

 


Druh

:

Gabeldorsch

Phycis blennoides

Oblast

:

X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Francie

10

 

Portugalsko

43

 

Spojené království

10

 

ES

63

 


(1)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(2)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(3)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(4)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(5)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(6)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(7)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(8)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(9)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/13


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2271/2004

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je v zájmu Společenství úplně nebo částečně pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro určitý počet nových produktů, které nejsou uvedeny v příloze nařízení Rady (ES) č. 1255/96 ze dne 27. června 1996 ze dne o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu (1).

(2)

Ze seznamu v příloze uvedeného nařízení by měl být vyjmut určitý počet produktů, u nichž již není v zájmu Společenství pokračovat v pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku nebo u kterých je nutné změnit jejich popis s ohledem na technický vývoj produktů a ekonomické tendence na trhu.

(3)

Produkty, jejichž popis je nutné změnit v popisu, by měly být považovány za nové produkty.

(4)

Nařízení (EHS) č. 1255/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

S ohledem na to, že by se toto nařízení mělo používat od 1. ledna 2005, mělo by vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto:

1.

vkládají se produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení;

2.

vypouštějí se produkty, jejichž kódy jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. L 158, 29.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1241/2004 (Úř. věst. L 238, 8.7.2004, s. 1).


PŘÍLOHA I

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná sazba %

ex 2005 90 80

70

Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v balení s obsahem netto přesahujícím 5 kg

0

ex 2106 10 20

10

Izolované sojové proteiny, obsahující nejméně 6,6 a nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého

0

ex 2309 90 99

20

Fosforečnan vápníku a sodíku, s obsahem fluóru 0,005 % hmotnostních nebo více, avšak nižším než 0,2 % hmotnostních v sušině, určený k použití při výrobě přísad ke krmení zvířat (1)

0

ex 2904 90 85

30

5-nitro-1,2,4-trichlorobenzén

0

ex 2908 90 00

40

3-nitro-p-kresol

0

ex 2914 70 00

50

3'-chloropropiofenon

0

ex 2919 00 90

30

Hydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenol)fosforečnan] hlinitý

0

ex 2922 29 00

15

N-methyl-2-(3,4-dimethoxyfenol)ethylamin

0

ex 2924 29 95

75

3-amino-p-anisanilid

0

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]fenol}-N-ethylacetamid

0

ex 2928 00 90

70

Tetrakis(4-methylpentan-2-oximino)silan

0

ex 2929 90 00

20

Isokyanooctan ethylu

0

ex 2931 00 95

84

Methylbis(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan

0

ex 2932 99 85

20

(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodofenol)keton

0

ex 2933 19 90

20

4-amino-1-methyl-3-propylpyrazol-5-karboxamid

0

ex 2933 59 95

15

Fosforečnan (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazol[4,3-a]= pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenol)butyl-2-amonium, monohydrát

0

ex 2933 99 90

40

trans-4-hydroxy-L-proline

0

ex 2933 99 90

85

Pyrrolidin

0

ex 2934 99 90

80

Oblimersen sodný (DCIM)

0

ex 3707 90 90

10

Antireflexní povlak, sestávající z modifikovaného methakrylového polymeru, obsahující ne více než 10 % hmotnostních polymeru, ve formě roztoku v 2-methoxy-1-methylethylacetátu a 1-methoxy-2-propanolu

0

ex 3707 90 90

20

Antireflexní povlak, sestávající z kopolymeru hydroxystyrenu a methylmethakrylátu, modifikovaný chromoforovými skupinami, obsahující ne více než 10 % hmotnostních polymeru, ve formě roztoku v 1-methoxy-2-propanolu a ethyllaktátu

0

ex 3707 90 90

40

Antireflexní povlak, složený z aminopryskyřic a modifikovaných formaldehydových pryskyřic, ve formě roztoku 1-methoxypropan-2-ol a ethyl laktátu, obsahující 15 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 24 % obou polymerů dohromady

0

ex 3707 90 90

50

Antireflexní povlak, obsahující:

30 % nebo více, ale ne více než 40 % cyklohexanonu,

30 % nebo více, ale ne více než 40 % 1-methyl-2-pyrolidonu,

20 % nebo více, ale ne více než 30 % tetrahydrofurfuryl alkoholu

0

ex 3808 10 90

40

Spinosad (ISO)

0

ex 3815 90 90

81

Katalyzátory, obsahující 69 % hmotnostních nebo více ale ne více než 79 % (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoat

0

ex 3817 00 80

10

Směs alkylnaftalenů s obsahem

větším než 88, avšak nejvýše 98 % hmotnostních hexadecylnaftalenu

větším než 2, avšak nejvýše 12 % hmotnostních dihexadecylnaftalenu

0

ex 3824 90 64

06

Směsi inozinu (DCI), dimepranolu (DCI) a acedobenu (DCI)

0

ex 3824 90 99

96

Dioxid zirkonu, stabilizovaný kysličníkem vápenatým, ve formě prášku

0

ex 3907 20 21

10

Směs s obsahem polymerů glycerolu větším než 70, avšak ne více než 80 % hmotnostních a 1,2-epoxypropanu a kopolymeru dibutylmaleinanu a N-vinylu-2-pyrolidonu větším než 20, avšak ne více než 30 % hmotnostních

0

ex 3908 90 00

30

Směsi reaktivních látek s kyselinami oktadekanekarboxylovými, polymerizovanými alifatickým polyeterdiaminem

0

ex 3911 90 99

85

Polymery etylénu a styrénu, zesítěné divinylbenzenem, ve formě suspenze

0

ex 3919 10 19

10

Reflekční fólie, tvořená vrstvou polyuretanu, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti napodobování, padělání nebo záměně údajů nebo proti kopírování, nebo úřední značku pro stanovené upotřebení a zapuštěné sklo ve tvaru kuliček a na druhé straně lepící vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií

0

ex 3919 10 38

20

ex 3919 90 38

10

ex 3920 99 28

20

ex 3919 10 31

10

Laminovaná reflexní deska, tvořená polykarbonátovým filmem z jedné strany tvarovaným pravidelným reliéfním vzorkem a z obou stran pokrytým jednou nebo více vrstvami plastového materiálu, buď ano či ne pokrytou lepicí vrstvou a snímatelnou fólií

0

ex 3919 10 38

30

ex 3919 90 31

50

ex 3920 61 00

20

ex 3919 10 61

91

Reflexní fólie, tvořená vrstvou poly(vinylchloridu), polyesteru alkydu, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti napodobování, padělání nebo záměně údajů nebo proti kopírování, nebo úřední značku pro stanovené upotřebení, viditelné pouze při osvětlení, a zapuštěné sklo ve tvaru kuliček a na druhé straně lepící vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií

0

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 61

93

Přilnavý film složený v základu z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce 70 μm nebo větší a s přilnavou částí akrylového typu o tloušťce 5 μm nebo větší, na ochranu povrchu silikonových disků (1)

0

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

Reflexní fólie, tvořená vrstvou polyetylénu, polyuretanu, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti napodobování, padělání nebo záměně údajů nebo proti kopírování, nebo úřední značku pro stanovené upotřebení, viditelné pouze při osvětlení se zpětnou reflexí, a zapuštěné sklo ve tvaru kuliček a na druhé straně lepící vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií

0

ex 3921 13 10

10

Fólie z polyuretanové pěny, o tloušťce 3 mm (± 15 %) a hustotě větší než 0,09435, avšak nejvýše 0,10092

0

ex 5404 10 90

50

Monofilamenty z polyesteru nebo polybutylentereftalátu, o rozměru příčného průřezu větším než 0,5 mm, ale nepřesahujícím 1 mm, pro použití při výrobě zipů (1)

0

ex 5603 14 90

30

Netkané textilie, tvořené prostředním elastomerovým filmem povrstveným na každé straně netkanými polypropylénovými vlákny, vytvořenými přímým tažením, o hmotnosti nejméně 200 g/m2 a nejvýše 300 g/m2

0

ex 7002 10 00

10

Kuličky z E-skla o průměru větším než 20,3 mm, avšak nejvýše 26 mm

0

ex 8108 30 00

10

Odpad a šrot z titanu a titanových sloučenin, kromě těch s obsahem hliníku větším než 1, avšak nejvýše 2 % hmotnostní

0

ex 8108 90 50

10

Sloučeniny titanu a hliníku s obsahem hliníku větším než 1, avšak nejvýše 2 % hmotnostní, desky nebo svitky o tloušťce nejméně 0,49 mm a nejvýše 3,1 mm, šířce nejméně 1 000 mm a nejvýše 1 254 mm, určené k výrobě výrobků podpoložky 8714 19 00 (1)

0

ex 8108 90 50

20

Sloučeniny titanu, hliníku a vanadu, s obsahem hliníku nejméně 2,5 a nejvýše 3,5 % hmotnostních a s obsahem vanadu nejméně 2,0 a nejvíce 3,0 % hmotnostní, v deskách nebo svitcích o tloušťce nejméně 0,6 mm a nejvíce 0,9 mm, šířce nejvýše 1 000 mm, určené k výrobě výrobků podpoložky 8714 19 00 (1)

0

ex 8518 40 91

10

Jednotka nízkofrekvenčního audiozesilovače, obsahující alespoň jeden nízkofrekvenční zesilovač, jeden statický měnič a jeden zvukový generátor, určená pro výrobu aktivních reproduktorových soustav (1)

0

ex 8522 90 98

48

Cívka hlavy videorekordéru, s obrazovými hlavami nebo s obrazovými a zvukovými hlavami a elektrickým motorem, používaná při výrobě výrobků čísla 8521 (1)

0

ex 8529 90 81

43

Plazmový zobrazovací panel sestávající jen z adresovací a zobrazovací elektrody, s řídící nebo kontrolní elektronikou nebo bez ní pouze pro pixelovou adresu a s přívodem elektrické energie nebo bez ní.

0

ex 9002 90 90

60

Čočky, zasazené, používané při výrobě projekčních televizí (1)

0


(1)  Propuštění pod tímto zařazením je podmíněno splněním podmínek uvedených v odpovídajících předpisech Společenství (články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 – Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 71 v platném znění).


PŘÍLOHA II

Kód KN

TARIC

ex 2005 90 80

70

ex 2106 10 20

10

ex 2912 42 00

10

ex 2916 20 00

40

ex 2916 39 00

10

ex 2920 90 85

30

ex 3208 90 19

60

ex 3208 90 19

70

ex 3208 90 19

80

ex 3504 00 00

30

ex 3707 90 90

10

ex 3707 90 90

20

ex 3815 90 90

81

ex 3824 90 99

86

ex 3911 90 99

20

ex 3919 10 31

10

ex 3919 10 38

20

ex 3919 10 38

30

ex 3919 10 61

91

ex 3919 90 31

50

ex 3919 90 38

10

ex 3919 90 61

93

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

ex 3920 99 28

20

ex 5404 10 90

50

ex 7019 32 00

10

ex 7019 39 00

8108 30 00

10

ex 8108 90 70

20

ex 8540 91 00

91

ex 8540 91 00

94


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/18


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2272/2004

ze dne 22. prosince 2004

o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Stávající opatření

(1)

Po provedeném přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 769/2002 (2) (dále jen „původní nařízení“) konečné antidumpingové clo ve výši 3 479 EUR za tunu z dovozu kumarinu kódu KN ex 2932 21 00 pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

2.   Žádost

(2)

Dne 24. února 2004 obdržela Komise žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby přezkoumala údajné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR (dále jen „žádost“). Žádost byla předložena Evropskou radou pro chemický průmysl (CEFIC) (dále jen „žadatel“) jménem jediného výrobce ve Společenství.

(3)

Žádost obsahovala tvrzení, že po uložení antidumpingových opatření na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR došlo ke změně ve struktuře obchodu, což se projevuje podstatným zvýšením dovozů stejného výrobku z Indie a Thajska.

(4)

Tato změna ve struktuře obchodu vyplývá údajně z překládky kumarinu pocházejícího z ČLR přes Indii a Thajsko. Žadatel dále tvrdil, že pro tyto praktiky neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod kromě antidumpingových opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR.

(5)

Nakonec žadatel tvrdil, že nápravné účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR jsou znehodnocovány, pokud jde o množství i ceny. Zdá se, že podstatné objemy dovozů kumarinu z Indie a Thajska nahradily dovozy kumarinu z ČLR. Navíc existují dostatečné důkazy o tom, že zvýšené dovozy jsou uskutečňovány za ceny značně nižší než je cena nezpůsobující újmu stanovená v šetření, které vedlo k uložení stávajících opatření, a že existuje dumping, pokud jde o běžné hodnoty, které byly dříve zjištěny pro kumarin pocházející z ČLR.

3.   Zahájení

(6)

Nařízením (ES) č. 661/2004 (3) (dále jen „zahajovací nařízení“) zahájila Komise šetření údajného obcházení opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR dovozem kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv, podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení a uložila celním orgánům, aby ode dne 9. dubna 2004 evidovaly dovozy kumarinu kódu KN ex 2932 21 00 (TARIC kódy 2932210011 a 2932210015) odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv.

4.   Šetření

(7)

O zahájení šetření Komise úředně informovala orgány ČLR, Indie a Thajska, výrobce/vývozce, známé dotčené dovozce ve Společenství a žadatele. Výrobcům/vývozcům v ČLR a Indii a rovněž dovozcům ve Společenství uvedeným v žádosti nebo známým Komisi ze šetření, které vedlo k uložení stávajících opatření, byly zaslány dotazníky (v Thajsku nebyli žádní známí výrobci). V zahajovacím nařízení byla stanovena lhůta, ve které se zúčastněné strany mohly písemně vyjádřit a požádat Komisi o slyšení. Všechny strany byly upozorněny, že nedostatečná spolupráce může vést k tomu, že bude použit článek 18 základního nařízení a závěry budou učiněny na základě dostupných údajů.

(8)

Odpověď na dotazník nepředložil žádný výrobce či vývozce v ČLR a Thajsku. V předepsaných lhůtách obdržela Komise odpovědi na dotazník od jednoho vyvážejícího výrobce v Indii a jednoho nezávislého dovozce ve Společenství. Komise provedla ověřovací návštěvu v závodu tohoto vyvážejícího výrobce v Indii:

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, Indie

5.   Období šetření

(9)

Období šetření zahrnovalo období od 1. dubna 2003 do 31. března 2004 (dále jen „OŠ“). Pro zkoumání změny ve struktuře obchodu byl proveden sběr dat od roku 2000 až do konce OŠ.

B.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Obecné úvahy/stupeň spolupráce

a)   Thajsko

(10)

V šetření nebyli známi a nespolupracovali žádní výrobci či vývozci kumarinu v Thajsku. Proto musely být závěry týkající se vývozu kumarinu odesílaného do Společenství z Thajska učiněny podle článku 18 základního nařízení na základě dostupných údajů. Na začátku šetření byly orgány Thajska informovány o důsledcích nedostatečné spolupráce stanovených v čl. 18 odst. 6 základního nařízení.

b)   Indie

(11)

V šetření spolupracoval jeden vyvážející výrobce v Indii, společnost Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Indie (dále jen „Atlas“), která během OŠ realizovala více než 90 % objemu a hodnoty celkových dovozů kumarinu z Indie.

(12)

Ve své odpovědi na dotazník společnost Atlas uvedla, že žádná z jejích spřízněných společností není přímo či nepřímo zapojena do obchodu a výroby kumarinu. Ověřovací návštěva však prokázala, že společnost Atlas má v Indii dvě spřízněné společnosti: Monolith Chemicals Pvt. Ltd. a Aims Impex Pvt. Ltd., které dovážejí do Indie kumarin pocházející z ČLR a potom prodávají dovezené výrobky společnosti Atlas.

c)   ČLR

(13)

Žádní výrobci či vývozci z Číny v šetření nespolupracovali.

(14)

Tyto společnosti byly jasně obeznámeny s tím, že nedostatečná spolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení. Rovněž byly informovány o důsledcích nedostatečné spolupráce.

2.   Dotyčný výrobek a obdobný výrobek

(15)

Výrobek dotčený údajným obcházením je podle definice v původním nařízení kumarin spadající v současné době pod kód KN ex 2932 21 00. Kumarin je bělavý krystalický prášek s charakteristickou vůní čerstvě posečeného sena. Používá se hlavně jako aroma a jako fixační přípravek při přípravě vonných látek, které potom slouží k výrobě čistících prostředků, kosmetiky a parfémů.

(16)

Kumarin lze vyrábět dvěma různými výrobními postupy: fenolovou cestou, která využívá Perkinovu reakci, a o-kreosolovou cestou, která využívá Raschingovu reakci. Kumarin vyráběný těmito dvěma postupy však má shodné fyzikální a chemické vlastnosti a shodné použití.

(17)

Na základě informací shromážděných během šetření od jediného spolupracujícího výrobce z Indie a vzhledem k nedostatečné spolupráci jiných výrobců z Indie a společností z Thajska a při neexistenci protidůkazů musí být učiněn závěr, že kumarin vyvážený do Společenství z ČLR a kumarin odesílaný z Indie a Thajska mají shodné základní fyzikální a chemické vlastnosti a stejné použití. Proto musí být podle čl. 1 odst. 4 základního nařízení považovány za obdobné výrobky.

3.   Změna ve struktuře obchodu

(18)

Podle uvedených informací vyplývá změna ve struktuře obchodu údajně z překládky přes Indii a Thajsko.

Thajsko

(19)

Vzhledem k tomu, že žádná thajská společnost v šetření nespolupracovala, musely být vývozy z Thajska do Společenství stanoveny podle článku 18 základního nařízení na základě dostupných údajů. Proto se pro zjištění vývozních cen a objemů dovozu z Thajska použily údaje Eurostatu, které byly nejvhodnějšími dostupnými informacemi.

(20)

Dovozy kumarinu z Thajska se zvýšily z 0 tun v roce 2000 na 211 tun během OŠ. Tento dovoz z Thajska byl zahájen v říjnu 2001, několik měsíců po zahájení přezkumu před pozbytím platnosti ukončeného v roce 2002 (dále jen „předcházející šetření“), kdy nebylo možné vyloučit, že opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 600/96 ze dne 25. března 1996 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky (4) budou pokračovat. Podíl dovozů odesílaných z Thajska na celkovém objemu dovozů kumarinu do Společenství se zvýšil z 0 % v roce 2000 na 50 % během OŠ, zatímco podíl dovozů kumarinu z ČLR do Společenství zůstal během stejného období neměnný ve výši 7 %. Kromě toho čínské vývozní statistiky na úrovni kódu KN ukazují, že se během stejného období podstatně zvýšil vývoz kumarinu z ČLR do Thajska, a to z 1 tuny v roce 2000 na 270 tun během OŠ. Zjistilo se rovněž, že dovozy z Thajska do určité míry kompenzovaly snížení dovozů z ČLR, neboť opatření byla původně uložena nařízením (ES) č. 600/96.

(21)

Při absenci spolupráce a protidůkazů se dospělo k závěru, že od roku 2000 do OŠ došlo ve struktuře obchodu mezi ČLR, Thajskem a Společenstvím ke změně, která vyplývala z překládky kumarinu pocházejícího z ČLR přes Thajsko.

Indie

(22)

Podíl dovozů odesílaných z Indie na celkovém objemu dovozů kumarinu do Společenství se zvýšil z 11 % v roce 2000 na 35 % během OŠ, zatímco podíl dovozů kumarinu z ČLR do Společenství zůstal během stejného období neměnný ve výši 7 %. Kromě toho čínské vývozní statistiky na úrovni kódu KN ukazují, že se během stejného období podstatně zvýšil vývoz kumarinu z ČLR do Indie, a to z 88 tun v roce 2000 na 687 tun během OŠ. Zjistilo se rovněž, že dovozy z Indie do určité míry kompenzovaly snížení dovozů z ČLR, neboť opatření byla původně uložena nařízením (ES) č. 600/96.

a)   Spolupracující vyvážející výrobce do Indie

(23)

Atlas podstatně a trvale zvýšil vývoz do Společenství ze 100 (5) ve finančním roce 2000/2001 (6) na 1 957 v OŠ. Během stejného období zvýšil Atlas podstatně nákup kumarinu pocházejícího z ČLR ze 100 ve finančním roce 2000/2001 na 1 411 v OŠ. Z toho lze tudíž vyvodit závěr, že Atlas se rozhodl dovážet kumarin čínského původu a po mírné úpravě jej znovu vyvážet do Společenství, čímž výrazně zvýšil svůj podíl dovozů odesílaných z Indie do Společenství.

b)   Nedostatečně spolupracující společnosti

(24)

V žádosti je uveden ještě jeden výrobce v Indii. Pokud jde o tuto nedostatečně spolupracující společnost a případně další výrobce, kteří mohou existovat, ale kteří se rozhodli nespolupracovat, musel být jejich objem a hodnota vývozu stanovena podle článku 18 základního nařízení na základě dostupných údajů. Proto byly pro zjištění vývozních cen a množství těchto nespolupracujících společností použity údaje Eurostatu, které byly nejvhodnějšími dostupnými informacemi. Na tomto základě bylo zjištěno, že dovozy z těchto nedostatečně spolupracujících společností mírně poklesly. Navíc je třeba podotknout, že dovozy z nedostatečně spolupracujících společností představovaly během OŠ pouze 4-7 % (7) objemu a hodnoty celkových dovozů kumarinu z Indie. Vzhledem k nedostatečné spolupráci a malému tržnímu podílu nedostatečně spolupracujících společností bylo shledáno, že dostupné údaje o nedostatečně spolupracujících společnostech nebyly takové, aby znehodnotily závěr o změně ve struktuře obchodu

c)   Závěr týkající se Indie

(25)

Na základě uvedených závěrů je konstatováno, že od roku 2000 do OŠ došlo ve struktuře obchodu mezi Indií, ČLR a Společenstvím ke změně vyplývají ze zpětného vývozu a mírné úpravy kumarinu pocházejícího z ČLR přes Indii uvedenou nespolupracující společností a z překládky kumarinu pocházejícího z ČLR přes Indii nespolupracujícími společnostmi.

4.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

Thajsko

(26)

Pokud jde o dovozy z Thajska, dospělo se vzhledem k nedostatečné spolupráci a při neexistenci protidůkazů k závěru, že pokud byly dovozy zahájeny několik měsíců po zahájení předchozího šetření, pravděpodobně v očekávání obnoveného uložení stávajících antidumpingových opatření, vyplývala změna ve struktuře obchodu spíše z existence antidumpingových opatření než z jiného hospodářského důvodu nebo dostatečného opodstatnění ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.

Indie

(27)

U spolupracujícího vyvážejícího výrobce v Indii, společnosti Atlas, bylo zjištěno, že dovážela kumarin vyrobený o-kreosolovou cestou z ČLR prostřednictvím dvou spřízněných indických společností. Ve společnosti Atlas byl dovezený výrobek dále čištěn a tento čištěný kumarin byl potom vyvážen zpět do Společenství. Během OŠ představoval objem kumarinu zpracovaného tímto způsobem 75 % (8) celkového objemu výroby společnosti Atlas. Zbývající objem 25 % (8) představoval skutečnou výrobu kumarinu fenolovou cestou v Indii. Protože kód KN deklarovaný pro kumarin dovážený z ČLR a kód deklarovaný pro dále čištěný kumarin zpětně vyvážený společností Atlas do Společenství jsou shodné, dospělo se k závěru, že oba výrobky jsou shodné, a výrobek zpětně vyvážený do Společenství si proto zachovává svůj čínský původ.

(28)

Atlas tvrdil, že kód KN je pouze indikativní prvek pro zjištění původu výrobku a že další čištění kumarinu je třeba považovat za poslední podstatné zpracování v podniku vybavenému k tomuto účelu, které vede k výrobě nového výrobku. Podle názoru Atlasu má proto kumarin, který společnost dále čistila, indický původ.

(29)

Bylo zjištěno, že další čištění kumarinu, který je již vhodný pro kosmetický průmysl, nemění původ kumarinu.

(30)

Navíc šetření ukázalo, že náklady na další čištění kumarinu nebyly vysoké, a proto se dospělo k závěru, že tento postup představuje pouze mírnou úpravu kumarinu, která má zlepšit jeho čistotu, a nikoliv výrobu nového výrobku. Dále čištěný kumarin spadá ve skutečnosti pod definici dotyčného výrobku. Proti tomu neměl Atlas námitky.

(31)

Atlas rovněž namítl, že při posuzování, zda je toto zpracování třeba považovat za podstatné, je nutno hodnotu kumarinu dovezeného z ČLR, která se ztratí v procesu dalšího čištění, považovat za náklady vzniklé procesem čištění. Hodnota kumarinu ztracená v procesu čištění se však projeví v okamžiku, když se kumarin kupuje. Proto ji nelze považovat za náklady vzniklé samotným procesem čištění.

(32)

Tato společnost rovněž uvedla, že hlavním důvodem pro vývoz kumarinu pocházejícího z ČLR, byla nejistota způsobená rizikem stávek v Indii. Avšak i když bylo riziko stávek jako takové pokládáno za možné zdůvodnění rozhodnutí společnosti, stávky mohou ovlivnit jak výrobní procesy používané ve společnosti Atlas, tj. výrobu indického kumarinu fenolovou cestou a čištění kumarinu vyrobeného o-kresolovou cestou pocházejícího z ČLR. Stávky se proto nejeví jako dostatečné opodstatnění skutečnosti, že podíl kumarinu pocházejícího z ČLR a používaného ve výrobním procesu společnosti Atlas se zvýšil z cca 25 % v roce 2000 na více než 70 % během OŠ (8).

(33)

Dospělo se proto k závěru, že změna ve struktuře obchodu vyplývá spíše z existence antidumpingových opatření než z jakéhokoliv dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.

(34)

Pokud jde o nedostatečně spolupracující společnosti v Indii, jejich vývoz po finančním roce 2001/2002 poklesl, neboť společnost Atlas výrazně zvýšila svůj podíl na trhu, ale jelikož se jedná pouze o malé množství, závěr o změně ve struktuře obchodu to nijak neovlivňuje.

5.   Maření nápravných účinků cla, pokud jde o ceny a/nebo množství obdobných výrobků

Thajsko

(35)

Na základě uvedené analýzy obchodního toku bylo zjištěno, že změna ve struktuře dovozů do Společenství souvisí s faktem, že byla zavedena antidumpingová opatření. Zatímco do října 2001 na trhu Společenství chyběly dovozy deklarované jako pocházející z Thajska, během OŠ dosáhly 211 tun. Tento objem představoval 30,7 % spotřeby Společenství během OŠ v předchozím šetření.

(36)

Šetření prokázalo, že průměrné ceny dovozů z Thajska byly ještě nižší než ceny dovozů z ČLR v předchozím šetření, a tedy nižší než ceny výrobního odvětví ve Společenství. Průměrné ceny dovozů z Thajska byly rovněž o 20 % nižší než čínské vývozní ceny během OŠ v tomto šetření.

(37)

Na základě výše uvedeného byl vyvozen závěr, že pokud jde o množství a ceny obdobných výrobků, byly nápravné účinky antidumpingových opatření znehodnocovány změnou v obchodních tocích společně s nezvykle nízkými cenami vývozů z Indie.

Indie

(38)

Na základě uvedené analýzy obchodního toku bylo zjištěno, že změna ve struktuře dovozů do Společenství souvisí s faktem, že byla zavedena antidumpingová opatření. Zatímco v roce 2000 představovaly dovozy odesílané z Indie pouze 11 % celkového objemu dovozů kumarinu do Společenství, během OŠ dosáhly 35 %. Tento objem představoval 18-22 % (9) spotřeby Společenství během OŠ v předchozím šetření.

(39)

Šetření ukázalo, že průměrné ceny dovozů z Indie byly ještě nižší než ceny dovozů z ČLR v předchozím šetření, a tedy nižší než ceny výrobního odvětví ve Společenství. Průměrné ceny dovozů z Thajska byly rovněž o 14 % nižší než čínské vývozní ceny během OŠ v tomto šetření.

(40)

Na základě výše uvedeného byl vyvozen závěr, že pokud jde o množství a ceny obdobných výrobků, byly nápravné účinky antidumpingových opatření znehodnocovány změnou v obchodních tocích společně s nezvykle nízkými cenami vývozů z Indie.

(41)

Atlas tvrdil, že je nepřiměřené porovnávat čínské vývozní ceny s cenami ve Společenství v roce 1994 (tj. OŠ použité k šetření, které vedlo k uložení původních opatření v roce 1996) s indickými vývozními cenami na stejném trhu dnes, neboť mezi těmito OŠ uplynulo 10 let.

(42)

Ve skutečnosti však byly ceny porovnány s čínskými vývozními cenami určenými v OŠ přezkumu před pozbytím platnosti, které skončilo v roce 2002.

6.   Důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty, které byly dříve zjištěny pro obdobné nebo stejné výrobky

Thajsko

(43)

Pro účely zjištění, zda existují důkazy o dumpingu, pokud jde o dotčený výrobek vyvážený během OŠ do Společenství z Thajska, byly podle článku 18 základního nařízení použity údaje Eurostatu.

(44)

Čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty, které byly dříve zjištěny pro obdobné nebo stejné výrobky.

(45)

Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou bylo ve formě úprav náležitě přihlédnuto k rozdílům, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení, pokud jde o náklady na dopravu a pojištění, na základě dostupných údajů, tj. údajů uvedených v žádosti podle článku 18 základního nařízení.

(46)

Srovnání váženého průměru běžné hodnoty zjištěné v předchozím šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření, vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla podle čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení, prokázalo dumping dovozů kumarinu do Společenství z Thajska. Zjištěné dumpingové rozpětí vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla bylo více než 100 %.

Indie

(47)

Pro účely zjištění, zda existují důkazy o dumpingu, pokud jde o dotyčný výrobek vyvážený během OŠ do Společenství z Indie, byly použity vývozní ceny poskytnuté indickým spolupracujícím výrobcem a pro nedostatečně spolupracující společnosti údaje Eurostatu podle článku 18 základního nařízení.

a)   Spolupracující vyvážející výrobce

(48)

Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou společnosti Atlas bylo ve formě úprav náležitě přihlédnuto k rozdílům, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení na základě dostupných údajů, které poskytla společnost Atlas, pokud jde o náklady na dopravu, pojištění, manipulaci a vedlejší náklady, balení a přepočty měn.

(49)

Srovnání váženého průměru běžné hodnoty zjištěné v předchozím šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření, vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla podle čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení, prokázalo dumping dovozů kumarinu odesílaných ze společnosti Atlas. Zjištěné dumpingové rozpětí vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla bylo více než 80 %.

(50)

Atlas tvrdil, že porovnání vážené průměrné běžné hodnoty určené v předcházejícím šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření vede k nesprávným závěrům, neboť časový rozdíl mezi OŠ těchto dvou šetření je deset let.

(51)

Komise však použila údaje pro váženou průměrnou běžnou hodnotu z přezkumu před pozbytím platnosti, které skončilo v roce 2002, časový rozdíl mezi OŠ obou šetření je proto pouze dva roky. To je v souladu s požadavky uvedenými v čl. 13 odst. 1 základního nařízení.

b)   Nedostatečně spolupracující společnosti

(52)

Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou bylo ve formě úprav náležitě přihlédnuto k rozdílům, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení na základě dostupných údajů, které poskytla společnost Atlas, pokud jde o náklady na dopravu, pojištění, manipulaci a vedlejší náklady, balení a přepočty měn.

(53)

Srovnání váženého průměru běžné hodnoty zjištěné v předchozím šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření, vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla podle čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení, prokázalo dumping dovozů kumarinu do Společenství z nedostatečně spolupracujících společností v Indii. Zjištěné dumpingové rozpětí vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla bylo více než 60 %.

C.   OPATŘENÍ

(54)

Z pohledu shora uvedeného zjištění obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být stávající antidumpingová opatření týkající se dovozu dotyčného výrobku pocházejícího z ČLR rozšířena na shodný výrobek odesílaný z Indie a Thajska bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Indie nebo Thajska nebo nikoliv.

(55)

Rozšířené clo by mělo být použito ve výši stanovené v čl. 1 odst. 2 původního nařízení.

(56)

Podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, ve kterých se stanoví, že rozšířená opatření se uplatní na evidované dovozy se stejným datem celní evidence, antidumpingové clo by se mělo vybírat z dovozu kumarinu odesílaného z Indie a Thajska, který vstoupil do Společenství na základě evidence uložené původním nařízením. Vzhledem k zaměnitelnosti výrobku a konkrétním okolnostem tohoto případu nebylo možné s určitostí oddělit transakce související s kumarinem skutečně vyrobeným v Indii od transakcí spojených s kumarinem dováženým z Číny, který byl dále čištěn a následně vyvážen do Společenství. Výběr rozšířeného antidumpingového cla z dovozu kumarinu odesílaného z Indie nelze proto zpětně uplatnit na dovozy kumarinu vyvážené společností Atlas během období evidence.

D.   ŽÁDOST O VÝJIMKU Z CELNÍ EVIDENCE NEBO ROZŠÍŘENÍ CLA

(57)

Jediný spolupracující vývozce, společnost Atlas, podal žádost o výjimku z celní evidence a předpokládaného rozšíření antidumpingových opatření podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

(58)

Šetření prokázalo, že společnost Atlas obcházela platná antidumpingová opatření vývozem kumarinu pocházejícího z ČLR po jeho mírné úpravě. Bylo rovněž zjištěno, že Atlas vyvážel do Společenství kumarin skutečně vyrobený v Indii fenolovou cestou (viz bod odůvodnění 27). Podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení skutečnost, že Atlas se podílel na praktikách obcházení, jej zbavuje způsobilosti získat výjimku.

E.   ZÁVAZEK

(59)

Vzhledem k zaměnitelnosti výrobku a potížím, které měla společnost Atlas v OŠ s rozlišováním výrobků vyrobených v Indii fenolovou cestou a kumarinu čínského původu, který byl čištěn a vyvážen zpět do Společenství, se výjimečně považuje za vhodné přijmout závazek společnosti Atlas, že bude do Společenství prodávat kumarin skutečně vyrobený v Indii v omezeném množství, jež odpovídá množství tohoto výrobku prodaného do Společenství v OŠ. Kumarin prodaný podle tohoto závazku by nepodléhal platbě rozšířeného cla.

(60)

Tento závazek společnosti Atlas může Komise přijmout svým rozhodnutím.

(61)

V této souvislosti se Atlas zavázal poskytovat Komisi pravidelné a podrobné údaje o svých vývozech do Společenství, aby mohla Komise účinně tento závazek kontrolovat.

(62)

Aby mohla Komise účinně kontrolovat dodržování závazku této společnosti, při předkládání žádostí o propuštění do volného oběhu příslušnému celnímu orgánu je třeba osvobození od antidumpingového cla dále podmínit předložením obchodní faktury, která obsahuje alespoň náležitosti uvedené v příloze. Tato úroveň údajů je rovněž nutná k tomu, aby mohly celní orgány s dostatečnou přesností určit, zda je zásilka shodná s obchodními doklady. Nebude-li tato faktura předložena nebo nebude-li odpovídat výrobku předloženému celním orgánům, bude splatná příslušná sazba antidumpingového cla.

Vzhledem k shora uvedenému lze nabídku závazku považovat za přijatelnou a dotčená společnost byla informována o základních skutečnostech, kritériích a povinnostech, na kterých jeho přijetí závisí.

(63)

Pokud Atlas závazek poruší nebo se ukáže-li se, že je závazek jinak nesplnitelný, může Komise jeho přijetí zrušit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu kódu KN ex 2932 21 00 pocházejícího z Čínské lidové republiky se rozšiřuje na dovoz kumarinu kódu KN ex 2932 21 00 odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv (kódy TARIC 2932210011 a 2932210015).

2.   Rozšířené clo podle odstavce 1 tohoto článku se vybírá z celně evidovaných dovozů v souladu s článkem 2 nařízení Komise (ES) č. 661/2004 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 s výjimkou zboží vyváženého společností Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, Indie (doplňkový kód TARIC A579).

3.   Bez ohledu na odstavec 1 se konečné antidumpingové clo nepoužije na dovozy propuštěné do volného oběhu podle článku 2.

4.   Použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

1.   Dovážené zboží přihlášené k propuštění do volného oběhu se osvobozuje od antidumpingového cla uloženého v článku 1, pokud je vyrobené společnostmi, jejichž závazek přijala Komise a jejichž jména jsou uvedena v příslušném rozhodnutí Komise, které se průběžně mění, a jež bylo dovezeno v souladu s uvedeným rozhodnutím.

2.   Dovozy uvedené v odstavci 1 se osvobozují od antidumpingového cla za podmínky, že

a)

celním orgánům členských států je při předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu předložena obchodní faktura, která obsahuje alespoň náležitosti uvedené v příloze, a

b)

zboží přihlášené a předložené k celnímu řízení odpovídá přesně popisu v obchodní faktuře.

Článek 3

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Společenství a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování žadatele. Žádost musí být zaslána na tuto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

Office: J-79 05/17

B - 1049 Brussels

Fax (32 2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   Po konzultaci s poradním výborem může Komise rozhodnutím osvobodit od cla rozšířeného podle čl. 1 odst. 1 dovozy od společností, které podají žádost.

Článek 4

Celním orgánům se ukládá, aby ukončily evidenci dovozů zavedenou podle článku 2 nařízení Komise (ES) č. 661/2004.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1854/2003 (Úř. věst. L 272, 23.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 99.

(4)  Úř. věst. L 86, 4.4.1996, s. 1.

(5)  Z důvodu ochrany důvěrných údajů jsou údaje v tomto odstavci indexovány.

(6)  Zahrnuje období od 1. dubna jednoho roku do 31. března následujícího roku.

(7)  Z důvodu ochrany důvěrných údajů je uvedeno rozmezí.

(8)  Z důvodu ochrany důvěrných údajů nejsou uvedeny přesné údaje.

(9)  Z důvodu ochrany důvěrných údajů je uvedeno rozmezí.


PŘÍLOHA

Obchodní faktura vystavená společností na prodej kumarinu do Společenství, na který se vztahuje závazek, musí obsahovat tyto údaje:

1.

Název „OBCHODNÍ FAKTURA DOPROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM ZÁVAZKU“

2.

Název společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, která fakturu vystavila

3.

Číslo obchodní faktury

4.

Datum vystavení obchodní faktury

5.

Doplňkový kód TARIC, pod kterým má být zboží uvedené na faktuře celně odbaveno na hranicích Společenství

6.

Přesný popis zboží včetně:

kódového čísla výrobku (KČV) použitého pro účely šetření a závazku,

popisu zboží ve srozumitelné formě, který odpovídá příslušnému KČV (např. „KČV…..“),

kódového čísla výrobku společnosti (KVS), pokud se užívá,

KN kódu,

množství v (kg).

7.

Název společnosti, která vystupuje jako dovozce do Společenství, na níž společnost přímo vystavila obchodní fakturu doprovázející zboží, které je předmětem závazku.

8.

Jméno pracovníka společnosti, která fakturu vystavila, a následující podepsané prohlášení:

„Já, níže podepsaný tímto potvrzuji, že prodej zboží, které je předmětem této faktury, pro přímý vývoz do Evropského společenství se uskutečňuje v rozsahu a v souladu s podmínkami závazku, který [společnost] nabídla a Evropská komise přijala rozhodnutím [VLOŽIT ČÍSLO]. Prohlašuji, že údaje v této faktuře jsou úplné a správné.“


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/28


NAŘÍZENÍ RADY (ES, Euratom) č. 2273/2004

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přistoupení 10 nových členských států se uskutečnilo dne 1. května 2004.

(2)

V úvahu by se navíc měla vzít možnost dalších přistoupení.

(3)

Společenství poskytla a zaručila úvěry pro přistupující země nebo pro projekty v těchto zemích uskutečňované. Tyto úvěry a záruky jsou v současné době kryty záručním fondem a po dni přistoupení zůstávají nesplacené nebo v platnosti. Od uvedeného dne přestávají spadat mezi vnější činnost Společenství a měly by proto být kryty přímo ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a nikoli ze záručního fondu.

(4)

Evropská investiční banka by měla sdělit Komisi výši nesplacených operací zaručených Společenstvím v nových členských státech ke dni přistoupení.

(5)

Komise ve své zprávě vypracované v souladu s článkem 9 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 ze dne 31. října 1994, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (2), dochází k závěru, že není nutné měnit žádné parametry záručního fondu z důvodu rozšíření Evropské unie.

(6)

Vzhledem k množství informací nezbytných k vypracování výroční zprávy podle článku 7 nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94 a ke složitosti postupů, které musí být provedeny před předložením této zprávy, by měla být prodloužena lhůta pro její přípravu.

(7)

Nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Smlouvy nestanoví jiné pravomoci k přijetí tohoto nařízení, než jsou pravomoci na základě článku 308 Smlouvy o ES a článku 203 Smlouvy o Euratomu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94 se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Všechny operace prováděné ve prospěch třetí země nebo za účelem financování projektů ve třetí zemi spadají mimo oblast působnosti tohoto nařízení ode dne, kdy daná země přistoupí k Evropské unii.“

2.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Po přistoupení nových členských států k Evropské unii se cílová částka sníží o částku vypočítanou na základě operací uvedených v čl. 1 třetím pododstavci.

Pro výpočet výše snížení se použije u operací nesplacených ke dni přistoupení procentní sazba podle čl. 3 druhého pododstavce použitelná k uvedenému dni.

Přebytek se vrací do zvláštní položky ve výkazu příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské unie.“

3.

V článku 7 se datum „31. března“ nahrazuje datem „31. května“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. C 19, 23.1.2004, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1149/1999 (Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 1).


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2274/2004

ze dne 30. prosince 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 30. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

75,5

204

47,8

999

61,7

0709 90 70

204

55,6

999

55,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

448

33,6

999

33,6

0805 20 10

204

47,1

999

47,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

204

47,4

999

47,4

0805 50 10

052

50,9

999

50,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

720

48,3

999

48,3

0808 20 50

400

87,0

999

87,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2275/2004

ze dne 30. prosince 2004

o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě zemědělské dohody (2) uzavřené v rámci mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola se Společenství zavázalo k dovozu určitého množství čiroku do Španělska.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (3), stanovilo zvláštní opatření nezbytná pro provádění nabídkových řízení.

(3)

S ohledem na současné potřeby trhu ve Španělsku je třeba zahájit nabídkové řízení na snížení cla při dovozu čiroku.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (4), zejména stanoví snížení cla o 60 % při dovozu čiroku v rámci kvóty 100 000 tun za kalendářní rok a o 50 % při překročení této kvóty. Kumulace tohoto zvýhodnění a zvýhodnění vyplývajícího z nabídkového řízení na snížení dovozního cla by mohlo narušit španělský trh s obilovinami. Je tedy třeba takovou kumulaci vyloučit.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se zahajuje nabídkové řízení na snížení cla při dovozu čiroku do Španělska.

2.   Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1839/95.

3.   V rámci nabídkového řízení se nepoužije snížení cla při dovozu čiroku podle přílohy II nařízení (ES) č. 2886/2002.

Článek 2

Nabídkové řízení bude probíhat až do 15. prosince 2005. Po dobu jeho trvání budou zahajována týdenní nabídková řízení, pro která budou množství a lhůty pro podávání nabídek stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení.

Článek 3

Ve smyslu čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1839/95 jsou dovozní licence, které byly vydány v rámci nabídkového řízení, platné padesát dní ode dne jejich vydání.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(4)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2276/2004

ze dne 30. prosince 2004,

které se týká vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Portugalska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě dohody o zemědělství (2) uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se Společenství zavázalo dovézt do Portugalska určité množství kukuřice.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám při dovozu kukuřice a čiroku do Španělska a při dovozu kukuřice do Portugalska (3), byla stanovena zvláštní prováděcí pravidla nutná pro realizaci nabídkových řízení.

(3)

Vzhledem k aktuálním potřebám trhu v Portugalsku je třeba vyhlásit nabídkové řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice.

(4)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se vyhlašuje nabídkové řízení pro snížení dovozního cla uvedeného v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 u kukuřice dovezené do Portugalska.

2.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použije se nařízení (ES) č. 1839/95.

Článek 2

Nabídkové řízení se vyhlašuje až do 17. března 2005. Po dobu jeho trvání se budou konat týdenní nabídková řízení, pro která jsou určena množství a lhůty zveřejněné v oznámení o vyhlášení nabídkového řízení.

Článek 3

Dovozní licence vydané v rámci těchto nabídkových řízení jsou platné padesát dnů od data jejich vydání dle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1839/95.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2277/2004

ze dne 30. prosince 2004

týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě dohody o zemědělství (2) uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se Společenství zavázalo dovézt do Španělska určité množství kukuřice.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám při dovozu kukuřice a čiroku do Španělska a při dovozu kukuřice do Portugalska (3), byla stanovena zvláštní prováděcí pravidla nutná pro realizaci nabídkových řízení.

(3)

Vzhledem k aktuálním potřebám trhu ve Španělsku je třeba vyhlásit nabídkové řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice.

(4)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se vyhlašuje nabídkové řízení pro snížení dovozního cla uvedeného v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 u kukuřice dovezené do Španělska.

2.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použije se nařízení (ES) č. 1839/95.

Článek 2

Nabídkové řízení se vyhlašuje až do 28. dubna 2005. Po dobu jeho trvání se budou konat týdenní nabídková řízení, pro která jsou určena množství a lhůty zveřejněné v oznámení o vyhlášení nabídkového řízení.

Článek 3

Dovozní licence vydané v rámci těchto nabídkových řízení jsou platné padesát dnů od data jejich vydání dle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1839/95.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2278/2004

ze dne 30. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 26 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (2), ve znění nařízení (ES) č. 1783/2003 (3), obsahuje některá ustanovení, jež nejsou přímo použitelná na přijímající země podle nařízení (ES) č. 1268/1999. Na článek 26 již proto nemůže být odkazováno v článku 3 nařízení Komise (ES) č. 2759/1999 (4). Čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2759/1999 by proto měl obsahovat zvláštní ustanovení, která zohlední situaci s ohledem na kandidátské země.

(2)

Článek 8 nařízení (ES) č. 1268/1999 se týká výše příspěvku Společenství a míry podpory. Odstavec 2 tohoto článku zvyšuje limit podpory z veřejných prostředků na investice do zemědělského majetku, mj. na investice mladých zemědělců a/nebo investice v horských oblastech. Tyto pojmy by měly být definovány v souladu s principy používanými v členských státech.

(3)

Nařízení (ES) č. 2759/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2759/1999 se mění takto:

1.

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Podporu lze poskytnout pro finanční investice uvedené v článku 25 nařízení (ES) č. 1257/1999 týkajícího se zlepšení zpracovávání a uvádění na trh zemědělských produktů včetně produktů rybolovu zahrnutých v příloze I Smlouvy. Zemědělské produkty, s výjimkou produktů rybolovu, musí pocházet z kandidátských zemí nebo ze Společenství. Finanční investice na maloobchodní úrovni jsou z podpory vyloučeny.

Podpora se poskytuje osobám, které nakonec nesou náklady spojené s investicemi do podniků splňujících podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2 první a druhé odrážce uvedeného nařízení.

Pokud však jsou krátce před obdržením žádosti nově zavedeny minimální normy acquis communautaire, pokud jde o životní prostředí, hygienu a životní podmínky zvířat, je rozhodnutí poskytnout podporu podmíněno dodržováním těchto nových norem dotyčným podnikem na konci období investování.“

2.

V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pro uplatňování čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1268/1999 se:

a)

„mladým zemědělcem“ rozumí zemědělec, který je v okamžiku, kdy se rozhoduje o poskytnutí podpory, mladší 40 let a má odpovídající odborné znalosti a způsobilost;

b)

„horskými oblastmi“ rozumí horské oblasti podle definice v čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999;

c)

„veřejnou podporou“ rozumí veškerá podpora bez ohledu na to, zda je poskytována v rámci programu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2008/2004 (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 12–13).

(2)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 70.

(4)  Úř. věst. L 331, 23.12.1999, s. 51. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 775/2003 (Úř. věst. L 112, 6.5.2003, s. 9).


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2279/2004

ze dne 30. prosince 2004,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ze dne 22. prosince 2004 (2) uzavřela Rada dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy Západního břehu Jordánu a pásma Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou. Tato nová dohoda se provede ode dne 1. ledna 2005.

(2)

Nový protokol č. 1, týkající se ujednání, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství, dále jen „nový protokol č. 1“, stanoví nové celní koncese a změny stávajících koncesí stanovených v nařízení (ES) č. 747/2001, z nichž některé spadají do rámce celních kvót Společenství a referenčních množství.

(3)

Pro provedení celních koncesí podle nového protokolu č. 1 je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001.

(4)

Pro účely výpočtu celních kvót a referenčních množství v prvním roce použití by se mělo stanovit, že v případech, kdy kvótové období nebo období platnosti referenčního množství začne přede dnem provedení nové dohody, se objem celní kvóty nebo referenčního množství sníží úměrně k té části období, která již uplynula před tímto dnem.

(5)

S cílem usnadnit správu určitých stávajících celních kvót a referenčních množství stanovených v nařízení (ES) č. 747/2001 by se měla množství dovezená v rámci těchto kvót a referenčních množství zohlednit při uplatňování opatření otevřených v souladu s nařízením (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.

(6)

V souladu s novým protokolem č. 1 by se celní kvóty pro určité produkty měly zvýšit dvojnásobně.

(7)

Jelikož se mají ustanovení tohoto nařízení použít ode dne provedení nové dohody, je vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VIII nařízení (ES) č. 747/2001 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Pro kvótové období a období platnosti referenčního množství, která jsou ke dni 1. ledna 2005 stále otevřená, se množství, která byla podle nařízení (ES) č. 747/2001 dána do volného oběhu ve Společenství v rámci celní kvóty a referenčních množství pod pořadovými čísly 09.1381, 18.0310, 18.0340 a 18.0380, zohlední při zaúčtování celní kvóty a referenčních množství stanovených v příloze VIII nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2004.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2256/2004 (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 24).

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VIII

ZÁPADNÍ BŘEH JORDÁNU A PÁSMO GAZY

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí stávajícího nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

ČÁST A: Celní kvóty

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

(v tunách čisté hmotnosti)

Clo v rámci kvóty

09.1383

0409 00 00

Přírodní med

Od 1.1. do 31.12.2005

500

Osvobozeno

Od 1.1. do 31.12.2006

750

Od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

1 000

09.1382

0603 10

Čerstvé řezané květiny a poupata k okrasným účelům

Od 1.1. do 31.12.2005

2 000

Osvobozeno

Od 1.1. do 31.12.2006

2 250

Od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže, sušené

Od 1.1. do 31.12.

500

Osvobozeno

09.1385

0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé

Od 1.2. do 14.7.2005

1 000

Osvobozeno

Od 1.2. do 14.7.2006

1 500

Od 1.2. do 14.7.2007 a pro každé následující období od 1.2. do 14.7.

2 000

09.1381

0810 10 00

Jahody, čerstvé

Od 1.11.2004 do 31.3.2005

1 680

Osvobozeno

Od 1.11.2005 do 31.3.2006

2 500

Od 1.11.2006 do 31.3.2007 a pro každé následující období od 1.11. do 31.3.

3 000

09.1386

1509 10

Olivový olej, panenský

Od 1.1. do 31.12.2005

2 000

Osvobozeno

Od 1.1. do 31.12.2006

2 500

Od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.

3 000


ČÁST B: Referenční množství

Pořadové číslo

Kód KN

Třídění TARIC

Popis zboží

Období platnosti referenčního množství

Objem referenčního množství

(v tunách čisté hmotnosti)

Clo v rámci referenčního množství

18.0310

0702 00 00

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

Od 1.12.2004 do 31.3.2005

1 750

Osvobozeno (1)

Od 1.12.2005 do 31.3.2006 a pro každé následující období od 1.12. do 31.3.

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Lilek, čerstvý nebo chlazený

Od 15.1. do 30.4.

3 000

Osvobozeno

18.0330

ex 0709 60

 

Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, čerstvé nebo chlazené:

Od 1.1. do 31.12.

1 000

Osvobozeno

0709 60 10

Sladká paprika

0709 60 99

Ostatní

18.0340

0709 90 70

 

Cukety, čerstvé nebo chlazené

Od 1.12. do 28/29.2.

300

Osvobozeno (1)

18.0350

0805 10 20

 

Pomeranče, čerstvé

Od 1.1. do 31.12.

25 000

Osvobozeno (1)

ex 0805 10 80

10

18.0360

ex 0805 20 10

05

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

Od 1.1. do 31.12.

500

Osvobozeno (1)

ex 0805 20 30

05

ex 0805 20 50

07, 37

ex 0805 20 70

05

ex 0805 20 90

05, 09

18.0370

ex 0805 50 10

10

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum), čerstvé

Od 1.1. do 31.12.

800

Osvobozeno (1)

18.0380

0807 19 00

 

Melouny (kromě melounů vodních), čerstvé

Od 1.11. do 31.5.

10 000

Osvobozeno“


(1)  Osvobození se týká pouze valorického cla.


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2280/2004

ze dne 30. prosince 2004,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. ledna 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. ledna 2005

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

12,63

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

45,09

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

55,51

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

55,51

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

45,09


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 15.12.2004–29.12.2004

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

108,75 (3)

60,16

145,51

135,51

115,51

83,05

Prémie – záliv (EUR/t)

39,75

12,46

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 31,03 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004,

podle něhož se na určité oblasti obsažené v hlavě IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství použije postup podle článku 251 uvedené smlouvy

(2004/927/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na druhou odrážku čl. 67 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě Amsterodamské smlouvy získalo Evropské společenství pravomoc přijímat opatření v oblasti vízové, azylové a přistěhovalecké politiky a jiných politik týkajících se volného pohybu osob, jak je stanoveno v hlavě IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva“).

(2)

Na základě článku 67 Smlouvy, zavedeného Amsterodamskou smlouvou, rozhodovala Rada o přijetí většiny zmíněných opatření po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně.

(3)

Podle druhé odrážky čl. 67 odst. 2 přijme Rada po přechodném období pěti let od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně rozhodnutí, podle kterého se na všechny oblasti nebo na části oblastí, na které se vztahuje hlava IV, použije postup podle článku 251 Smlouvy.

(4)

Podle čl. 67 odst. 5 Smlouvy, který byl doplněn Niceskou smlouvou, přijímá Rada postupem podle článku 251 opatření týkající se azylu uvedená v čl. 63 bodě 1 a bodě 2 písm. a), pokud Rada předtím přijala po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně právní předpisy Společenství, které stanovily společná pravidla a základní zásady v těchto věcech, a rovněž opatření týkající se soudní spolupráce v občanských věcech uvedená v článku 65, s výjimkou záležitostí dotýkajících se rodinného práva; uvedená ustanovení nejsou tímto rozhodnutím dotčena.

(5)

Navíc podle Protokolu k článku 67 Smlouvy o založení Evropského společenství, připojeného k uvedené smlouvě Niceskou smlouvou, přijímá Rada od 1. května 2004 opatření uvedená v článku 66 Smlouvy na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou většinou; uvedený protokol není tímto rozhodnutím dotčen.

(6)

Kromě toho, co vyplývá z Niceské smlouvy, požádala Evropská rada při přijímání „Haagského programu: Posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii“ na svém zasedání ve dnech 4. a 5. listopadu 2004 Radu, aby nejpozději do 1. dubna 2005 přijala rozhodnutí na základě čl. 67 odst. 2 Smlouvy, že je Rada povinna rozhodovat postupem stanoveným v článku 251, bude-li přijímat v souladu s judikaturou Soudního dvora týkající se volby právního základu pro akty Společenství opatření uvedená v čl. 62 bodě 1, bodě 2 písm. a) a bodě 3) a v čl. 63 bodě 2 písm. b) a bodě 3 písm. b) Smlouvy.

(7)

Evropská rada nicméně vyjádřila názor, že dokud nevstoupí v platnost Smlouva o Ústavě pro Evropu, by Rada měla nadále rozhodovat po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně, bude-li přijímat opatření v oblasti legální migrace státních příslušníků třetích zemí do členských států a mezi nimi uvedená v čl. 63 bodě 3 písm. a) a bodě 4 Smlouvy.

(8)

Přechodem na spolurozhodovací postupy při přijímání opatření uvedených v čl. 62 bodě 1 Smlouvy není dotčena povinnost Rady rozhodovat jednomyslně při přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003, v čl. 15 odst. 1 Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (1), v článku 4 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství a v jakékoli budoucí smlouvě o přistoupení.

(9)

Přechodem na spolurozhodovací postupy při přijímání opatření uvedených v čl. 62 bodě 2 písm. a) Smlouvy není dotčena pravomoc členských států, pokud jde o zeměpisné vymezení jejich hranic v souladu s mezinárodním právem.

(10)

Rada může přijímat stimulační opatření na podporu členských států při integraci příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících na jejich území, přičemž rozhoduje v souladu s odpovídajícím právním základem stanoveným ve Smlouvě.

(11)

V důsledku přechodu na spolurozhodovací postupy při přijímání opatření uvedených v čl. 62 bodech 2 a 3 Smlouvy by se měla změnit nařízení, kterými se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí o udělení víza a hraničních kontrol a ostrahy hranic, takovým způsobem, aby v uvedených případech byla Rada povinna rozhodovat kvalifikovanou většinou.

(12)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(13)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství oznámily tyto dva členské státy své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Od 1. ledna 2005 bude Rada rozhodovat postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy, bude-li přijímat opatření uvedená v čl. 62 bodě 1, bodě 2 písm. a) a bodě 3 Smlouvy.

2.   Od 1. ledna 2005 bude Rada rozhodovat postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy, bude-li přijímat opatření uvedená v čl. 63 bodě 2 písm. b) a bodě 3 písm. b) Smlouvy.

Článek 2

Článek 251 Smlouvy se použije u stanovisek Evropského parlamentu předaných Radě do 1. ledna 2005, jež se týkají návrhů opatření, u nichž Rada rozhoduje podle tohoto rozhodnutí postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy.

Článek 3

1.   V čl. 1 odst. 1 a odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí o udělení víza (2), se slovo „jednomyslně“ nahrazuje s účinkem od 1. ledna 2005 slovy „kvalifikovanou většinou“.

2   V čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 790/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se hraničních kontrol a ostrahy hranic (3), se slovo „jednomyslně“ nahrazuje s účinkem od 1. ledna 2005 slovy „kvalifikovanou většinou“.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Dokument Rady 13054/04 dostupný na http://register.consilium.eu.int

(2)  Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 5.


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/47


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004

o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu

(2004/928/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1080/2000 ze dne 22. května 2000 o podpoře prozatímní mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK), úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině (OHR) a Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu (1), a zejména na článek 1a uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. června 1999 se ministři zahraničních věcí členských států Evropské unie a Komise Evropských společenství spolu s ostatními účastníky Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu dohodli na vytvoření Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu (dále jen „pakt o stabilitě“).

(2)

Článek 1a nařízení (ES) č. 1080/2000 stanoví, že zvláštní koordinátor paktu o stabilitě je jmenován každoročně.

(3)

Při jmenování je zvláštnímu koordinátorovi třeba udělit také mandát. Zkušenosti ukázaly, že mandát stanovený v rozhodnutí Rady 2003/910/ES ze dne 22. prosince 2003 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu (2) na rok 2004 je vhodný.

(4)

Je vhodné zřetelně vymezit pravomoci a obecné zásady pro koordinaci a podávání zpráv,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dr. Erhard BUSEK je jmenován zvláštním koordinátorem Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu.

Článek 2

Zvláštní koordinátor provádí úkoly uvedené v bodě 13 paktu o stabilitě ze dne 10. června 1999.

Článek 3

K dosažení cíle uvedeného v článku 2 se zvláštnímu koordinátorovi ukládají v rámci jeho mandátu tyto úkoly:

a)

podporovat dosažení cílů paktu o stabilitě v rámci jednotlivých zemí a mezi jednotlivými zeměmi v případech, v nichž má pakt o stabilitě prokazatelně přidanou hodnotu;

b)

předsedat regionálnímu kulatému stolu pro jihovýchodní Evropu;

c)

udržovat úzké kontakty se všemi účastníky a se státy, organizacemi a institucemi paktu o stabilitě, jakož i s dotčenými regionálními iniciativami a organizacemi s ohledem na podporu regionální spolupráce a zvýšení vlastní odpovědnosti regionu;

d)

úzce spolupracovat se všemi orgány Evropské unie a jejích členských států za účelem posílení úlohy Evropské unie v paktu o stabilitě podle bodů 18, 19 a 20 paktu o stabilitě a zajištění doplňkovosti mezi prací v rámci paktu o stabilitě a procesem stabilizace a přidružení;

e)

organizovat pravidelná společná setkání s předsedajícími pracovních skupin za účelem zajištění celkové strategické koordinace a sekretariátu a nástrojů Regionálního kulatého stolu pro jihovýchodní Evropu;

f)

pracovat na základě předem schváleného a s účastníky paktu o stabilitě projednaného seznamu přednostních opatření, která je nutno v roce 2005 provést pro pakt o stabilitě, a trvale vyhodnocovat způsoby práce a strukturu paktu o stabilitě pro zajištění ucelenosti a účelnosti využití zdrojů.

Článek 4

Zvláštní koordinátor uzavře s Komisí finanční dohodu.

Článek 5

Činnost zvláštního koordinátora je sladěna s činností generálního tajemníka, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, předsednictví Rady a Komise, zejména v rámci neformálního konzultačního výboru. Na místě samém je udržováno také úzké spojení s předsednictvím Rady, Komisí, vedoucími diplomatických zastoupení členských států, zvláštními zástupci Evropské unie a s Úřadem vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině a s civilní správou Organizace spojených národů v Kosovu.

Článek 6

Zvláštní koordinátor případně podá zprávu Radě a Komisi. Nadále pravidelně informuje o své činnosti Evropský parlament.

Článek 7

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005 do dne 31. prosince 2005.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

předseda

C. VEERMAN


(1)  Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 27. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2098/2003 (Úř. věst. L 316, 29.11.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 51.


Komise

31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se upravují opravné faktory použitelné od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2004 na odměny úředníků, smluvních a dočasných pracovníků Evropských společenství působících ve třetích zemích, a také na odměny části úředníků působících v deseti nových členských státech po dobu maximálně patnácti měsíců od vstupu těchto zemí do Evropské unie

(2004/929/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a režim použitelný na ostatní zaměstnance těchto Společenství, stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na článek 13 druhý pododstavec přílohy X uvedeného nařízení,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení deseti nových členských států, a zejména na čl. 33 odst. 4 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES, Euratom) č. 1785/2004 (2) Rada stanovila, naposledy a v souladu s předchozím služebním řádem, postupem podle čl. 13 prvního pododstavce přílohy X tohoto služebního řádu, opravné faktory, které se od 1. ledna 2004 použijí na odměny vyplácené úředníkům Evropských společenství působícím ve třetích zemích v měnách těchto zemí.

(2)

Od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2004 by některé z těchto opravných faktorů měly být upraveny v souladu s čl. 13 druhým pododstavcem přílohy X služebního řádu, jelikož ze statistických údajů, které má Komise k dispozici, vyplývá, že změna životních nákladů, měřená prostřednictvím opravného faktoru a příslušného směnného kurzu, je pro některé třetí země vyšší než 5 % od jejich posledního stanovení nebo úpravy,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

S účinností od 1. února, 1. března, 1. dubna, 1. května a 1. června 2004 se upravují opravné faktory použitelné na odměny úředníků, smluvních a dočasných pracovníků Evropských společenství působících ve třetích zemích, a také na odměny části úředníků působících v deseti nových členských státech po dobu maximálně patnácti měsíců od vstupu těchto zemí do Evropské unie, vyplácené v měnách těchto zemí tak, jak je stanoveno v příloze.

Směnné kurzy používané pro výpočet těchto odměn se stanoví v souladu s prováděcími pravidly k finančnímu nařízení a odpovídají datu uvedenému v prvním pododstavci.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 857/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Místo působení

Opravné faktory

únor 2004

Dominikánská republika

33,1

Surinam

49,3

Zimbabwe

31,9


Místo působení

Opravné faktory

březen 2004

Dominikánská republika

38,9

Zimbabwe

33,5


Místo působení

Opravné faktory

duben 2004

Dominikánská republika

43,8

Sierra Leone

65,6

Zimbabwe

38,7


Místo působení

Opravné faktory

květen 2004

Gruzie

87,4

Malawi

71,6

Dominikánská republika

48,6

Zimbabwe

42,9


Místo působení

Opravné faktory

červen 2004

Kazachstán

94,0

Dominikánská republika

46,4

Sierra Leone

71,0

Zimbabwe

44,7


31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. prosince 2004

o finančním příspěvku Společenství na plánované akce členských států při provádění programů kontrol, inspekcí a sledování v roce 2004 (druhá splátka)

(oznámeno pod číslem K(2004) 5310)

(2004/930/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/465/ES ze dne 29. dubna 2004 o finančním příspěvku Společenství na programy členských států týkající se kontroly v oblasti rybolovu (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy předložily Komisi své programy kontroly v oblasti rybolovu pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 a připojily žádosti o finanční příspěvek Společenství na výdaje, které jim v souvislosti s prováděním těchto programů vzniknou.

(2)

Pro financování z prostředků Společenství jsou způsobilé žádosti, které se týkají akcí uvedených v článku 4 rozhodnutí 2004/465/ES.

(3)

Je vhodné stanovit maximální výše příspěvku Společenství poskytovaného na způsobilé výdaje v roce 2004 pro každou podporu udělenou členským státem akcím uvedeným v článku 4 rozhodnutí 2004/465/ES, dále míru, v jaké bude Společenství na tyto akce přispívat, a podmínky, za kterých budou výdaje členských států uhrazeny Společenstvím.

(4)

Členské státy musejí v souladu s článkem 8 rozhodnutí 2004/465/ES uskutečnit své výdaje během období 12 měsíců od konce roku, ve kterém je jim oznámeno toto rozhodnutí. Rovněž musejí plnit ustanovení tohoto rozhodnutí, pokud jde o zahájení projektů a předložení žádostí o uhrazení.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se stanoví výše finančního příspěvku Společenství pro každý členský stát, míra, v jaké Společenství finanční příspěvek poskytne, a podmínky, za nichž může být poskytnut příspěvek na akce uvedené v článku 4 rozhodnutí 2004/465/ES.

Článek 2

Elektronická zařízení na určování polohy

1.   Výdaje vzniklé při nákupu elektronických zařízení na určování polohy, jež prostřednictvím systému satelitního sledování plavidel (VMS) umožní dálkové sledování plavidel středisky sledování lovišť, a při jejich instalaci na rybářská plavidla jsou způsobilé pro maximální finanční příspěvek ve výši 4 500 EUR na plavidlo, přičemž platí meze stanovené v příloze I.

2.   V rámci meze 4 500 EUR uvedené v odstavci 1 se míra, v jaké Společenství poskytne finanční příspěvek na prvních 1 500 EUR způsobilých výdajů, rovná 100 %.

3.   Finanční příspěvek Společenství na způsobilé výdaje mezi 1 500 až 4 500 EUR na plavidlo dosahuje maximální výše 50 % těchto výdajů.

4.   Elektronická zařízení na určování polohy by měla splňovat požadavky stanovené v nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel (2).

Článek 3

Nové technologie a sítě informačních technologií

Výdaje vzniklé při nákupu a instalaci počítačové technologie, včetně výdajů na technickou pomoc s tím spojenou, a zřizování sítí informačních technologií s cílem umožnit účinnou a bezpečnou výměnu údajů souvisejících se sledováním, kontrolou rybolovných činností a dohledu nad nimi zakládají nárok na finanční příspěvek ve výši 50 % způsobilých nákladů, přičemž platí meze stanovené v příloze II. Avšak investice související se stanicí pro přijímání a zpracování radarových údajů získaných ze satelitu umístěné na ostrově Kerguelen zakládají nárok na finanční příspěvek ve výši 40 % způsobilých nákladů, přičemž platí meze stanovené v příloze II.

Článek 4

Pilotní projekty v oblasti nových technologií

1.   Výdaje vzniklé v důsledku pilotních projektů souvisejících se zaváděním nových technologií s cílem zlepšit monitorování rybolovných činností zakládají nárok na finanční příspěvek ve výši 50 % způsobilých nákladů, přičemž platí meze stanovené v příloze III.

2.   Pilotní projekty by měly splňovat podmínky stanovené nařízením Komise (ES) č. 1461/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanoví podmínky pro pilotní projekty elektronického přenosu informací o rybolovných činnostech a dálkového průzkumu (3).

Článek 5

Školení

Výdaje vzniklé v důsledku školení a výměnných programů pro státní zaměstnance pověřené sledováním, kontrolou a dohledem v oblasti rybolovu zakládají nárok na finanční příspěvek ve výši 50 % způsobilých nákladů, přičemž platí meze stanovené v příloze IV.

Článek 6

Pilotní programy inspekcí a pozorování

1.   Výdaje vzniklé v důsledku pilotních programů inspekcí a pozorování zakládají nárok na finanční příspěvek ve výši 50 % způsobilých nákladů, přičemž platí meze stanovené v příloze V.

2.   Tyto projekty by měly splňovat zejména podmínky stanovené nařízením Rady (ES) č. 812/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98 (4).

Článek 7

Posouzení výdajů

Výdaje vzniklé v důsledku provádění systému, jímž se posuzují výdaje na kontrolu společné rybářské politiky, zakládají nárok na finanční příspěvek ve výši 50 % způsobilých nákladů, přičemž platí meze stanovené v příloze VI.

Článek 8

Nástroje pro semináře a média

Výdaje vzniklé v důsledku iniciativ, včetně nástrojů pro semináře a média, jejichž cílem je zvyšování povědomí rybářů a ostatních zúčastněných subjektů, jako jsou např. inspektoři, státní zástupci a soudci, i široké veřejnosti, pokud jde o potřebu bojovat proti nezodpovědnému a protiprávnímu rybolovu, zakládají nárok na finanční příspěvek ve výši 75 % způsobilých nákladů, přičemž platí meze stanovené v příloze VII.

Článek 9

Plavidla a letadla rybolovných hlídek

Výdaje související s nákupem a modernizací plavidel a letadel, které pro inspekce rybolovných činností a dohled nad nimi používají příslušné orgány členských států, zakládají v mezích stanovených v příloze VIII nárok na finanční příspěvek ve výši:

50 % způsobilých nákladů, které vznikly členským státům, jež přistoupily dne 1. května 2004,

25 % způsobilých nákladů, které vznikly ostatním členským státům.

Článek 10

Žádosti o uhrazení

Žádosti o uhrazení výdajů a o platbu záloh se řídí články 12 a 13 a částí C přílohy I rozhodnutí 2004/465/ES.

Článek 11

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 114. Oprava: Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 12.


PŘÍLOHA I

Elektronická zařízení na určování polohy

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v rámci vnitrostátního programu kontroly v oblasti rybolovu

Příspěvek Společenství

Belgie

0

0

Česká republika

0

0

Dánsko

0

0

Německo

0

0

Estonsko

0

0

Řecko

0

0

Španělsko

0

0

Francie

0

0

Irsko

0

0

Itálie

0

0

Kypr

0

0

Lotyšsko

0

0

Litva

0

0

Lucembursko

0

0

Maďarsko

0

0

Malta

0

0

Nizozemsko

0

0

Rakousko

0

0

Polsko

585 000

468 000

Portugalsko

0

0

Slovinsko

0

0

Slovensko

0

0

Finsko

0

0

Švédsko

0

0

Spojené království

0

0

Celkem

585 000

468 000


PŘÍLOHA II

Nové technologie a sítě informačních technologií

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v rámci vnitrostátního programu kontroly v oblasti rybolovu

Příspěvek Společenství

Belgie

0

0

Česká republika

0

0

Dánsko

271 000

135 500

Německo

235 000

117 500

Estonsko

0

0

Řecko

0

0

Španělsko

0

0

Francie

1 800 000

750 000

Irsko

2 000 000

1 000 000

Itálie

1 755 953

877 977

Kypr

0

0

Lotyšsko

0

0

Litva

110 000

55 000

Lucembursko

0

0

Maďarsko

0

0

Malta

96 763

48 381

Nizozemsko

310 325

155 163

Rakousko

0

0

Polsko

0

0

Portugalsko

2 291 616

1 145 808

Slovinsko

0

0

Slovensko

0

0

Finsko

545 000

272 500

Švédsko

87 430

43 715

Spojené království

179 134

89 567

Celkem

9 682 221

4 691 111


PŘÍLOHA III

Pilotní projekty v oblasti nových technologií

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v rámci vnitrostátního programu kontroly v oblasti rybolovu

Příspěvek Společenství

Belgie

0

0

Česká republika

0

0

Dánsko

0

0

Německo

0

0

Estonsko

0

0

Řecko

200 000

100 000

Španělsko

0

0

Francie

0

0

Irsko

0

0

Itálie

0

0

Kypr

0

0

Lotyšsko

0

0

Litva

0

0

Lucembursko

0

0

Maďarsko

0

0

Malta

0

0

Nizozemsko

0

0

Rakousko

0

0

Polsko

0

0

Portugalsko

586 000

293 000

Slovinsko

0

0

Slovensko

0

0

Finsko

0

0

Švédsko

0

0

Spojené království

0

0

Celkem

786 000

393 000


PŘÍLOHA IV

Školení

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v rámci vnitrostátního programu kontroly v oblasti rybolovu

Příspěvek Společenství

Belgie

5 000

2 500

Česká republika

0

0

Dánsko

56 500

28 250

Německo

52 500

26 250

Estonsko

9 590

4 795

Řecko

0

0

Španělsko

183 703

91 852

Francie

130 000

65 000

Irsko

0

0

Itálie

1 270 816

635 408

Kypr

20 000

10 000

Lotyšsko

0

0

Litva

20 000

10 000

Lucembursko

0

0

Maďarsko

0

0

Malta

600 901

300 451

Nizozemsko

139 674

69 837

Rakousko

0

0

Polsko

0

0

Portugalsko

102 967

51 484

Slovinsko

0

0

Slovensko

0

0

Finsko

30 000

15 000

Švédsko

132 790

66 395

Spojené království

175 512

87 756

Celkem

2 929 953

1 464 978


PŘÍLOHA V

Pilotní programy inspekcí a pozorování

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v rámci vnitrostátního programu kontroly v oblasti rybolovu

Příspěvek Společenství

Belgie

0

0

Česká republika

0

0

Dánsko

0

0

Německo

0

0

Estonsko

0

0

Řecko

0

0

Španělsko

0

0

Francie

0

0

Irsko

0

0

Itálie

0

0

Kypr

0

0

Lotyšsko

0

0

Litva

0

0

Lucembursko

0

0

Maďarsko

0

0

Malta

0

0

Nizozemsko

0

0

Rakousko

0

0

Polsko

0

0

Portugalsko

94 910

47 455

Slovinsko

0

0

Slovensko

0

0

Finsko

0

0

Švédsko

474 400

237 200

Spojené království

0

0

Celkem

569 310

284 655


PŘÍLOHA VI

Posouzení výdajů

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v rámci vnitrostátního programu kontroly v oblasti rybolovu

Příspěvek Společenství

Belgie

0

0

Česká republika

0

0

Dánsko

0

0

Německo

0

0

Estonsko

0

0

Řecko

0

0

Španělsko

0

0

Francie

0

0

Irsko

0

0

Itálie

0

0

Kypr

0

0

Lotyšsko

0

0

Litva

0

0

Lucembursko

0

0

Maďarsko

0

0

Malta

0

0

Nizozemsko

0

0

Rakousko

0

0

Polsko

0

0

Portugalsko

50 000

25 000

Slovinsko

0

0

Slovensko

0

0

Finsko

0

0

Švédsko

0

0

Spojené království

0

0

Celkem

50 000

25 000


PŘÍLOHA VII

Nástroje pro semináře a média

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v rámci vnitrostátního programu kontroly v oblasti rybolovu

Příspěvek Společenství

Belgie

0

0

Česká republika

0

0

Dánsko

0

0

Německo

0

0

Estonsko

0

0

Řecko

200 000

150 000

Španělsko

6 000

4 500

Francie

0

0

Irsko

0

0

Itálie

0

0

Kypr

30 000

22 500

Lotyšsko

0

0

Litva

10 000

7 500

Lucembursko

0

0

Maďarsko

0

0

Malta

0

0

Nizozemsko

0

0

Rakousko

0

0

Polsko

0

0

Portugalsko

0

0

Slovinsko

0

0

Slovensko

0

0

Finsko

0

0

Švédsko

230 000

172 500

Spojené království

0

0

Celkem

476 000

357 000


PŘÍLOHA VIII

Plavidla a letadla rybolovných hlídek

(EUR)

Členský stát

Výdaje plánované v rámci vnitrostátního programu kontroly v oblasti rybolovu

Příspěvek Společenství

Belgie

0

0

Česká republika

0

0

Dánsko

0

0

Německo

77 798

19 449

Estonsko

0

0

Řecko

1 050 000

262 500

Španělsko

22 238 597

5 559 649

Francie

0

0

Irsko

1 000 000

250 000

Itálie

0

0

Kypr

1 400 000

700 000

Lotyšsko

0

0

Litva

0

0

Lucembursko

0

0

Maďarsko

0

0

Malta

600 000

300 000

Nizozemsko

0

0

Rakousko

0

0

Polsko

0

0

Portugalsko

4 630 000

1 157 500

Slovinsko

0

0

Slovensko

0

0

Finsko

105 000

26 250

Švédsko

5 700 000

1 425 000

Spojené království

13 758 956

3 439 739

Celkem

50 560 351

13 140 087


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

31.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/61


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EUPOL KINSHASA/1/2004

ze dne 9. prosince 2004

o jmenování vedoucího policejní mise EU v Kinshase (KDR), EUPOL „Kinshasa“

(2004/931/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2004/847/SZBP ze dne 9. prosince 2004 o zahájení policejní mise EU v Kinshase (KDR) (1), a zejména na články 5 a 8 této akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 5 a 8 společné akce 2004/847/SZBP stanoví, že Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy o Evropské unii včetně pravomoci jmenovat vedoucího mise na návrh generálního tajemníka, vysokého představitele.

(2)

Generální tajemník, vysoký představitel navrhl, aby byl jmenován Adílio CUSTÓDIO,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Adílio CUSTÓDIO je jmenován vedoucím policejní mise EU v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (IPU) (EUPOL Kinshasa) ode dne zahájení mise. Do uvedeného dne působí jako vedoucí plánovacího týmu.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2005.

V Bruselu dne 9. prosince 2004.

Za Politický a bezpečnostní výbor

A. HAMER

předseda


(1)  Úř. věst. L 367, 14.12.2004, s. 30.