ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 389

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
30. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2257/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 s ohledem na kandidátský status Chorvatska

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2260/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2005 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2261/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2262/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2263/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2005

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2264/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se pro období od 1. do 31. ledna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

24

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/917/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Řecku

25

 

*

2004/918/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Maďarsku

27

 

*

2004/919/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o boji s trestnou činností s přeshraničním dopadem týkající se vozidel

28

 

 

Komise

 

*

2004/920/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se pro souostroví Azory stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4880)

31

 

*

2004/921/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o financování průzkumu Eurobarometru ze strany Společenství týkající se postoje spotřebitelů k dobrým životním podmínkám farmových zvířat

33

 

*

2004/922/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/746/ES a 2003/848/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na eradikaci a sledování TSE členským státům na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 5396)

34

 

*

2004/923/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/743/ES a 2003/849/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 5397)  ( 1 )

37

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2004/924/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS

41

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie Na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS

42

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2257/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 s ohledem na kandidátský status Chorvatska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 181a odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada rozhodla na svém zasedání v Bruselu ve dnech 17. a 18. června 2004, že je Chorvatsko země kandidující na členství, a požádala Komisi, aby připravila předvstupní strategii pro Chorvatsko, včetně nezbytných finančních nástrojů.

(2)

Za účelem poskytnutí předvstupní pomoci Chorvatsku je vhodné jej zahrnout jako příjemce podle nařízení Rady (EHS) č. 3906/1989 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy (1) (Phare), nařízení Rady (ES) č. 1267/99 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik (2) (ISPA) a nařízení Rady č. (ES) 1268/99 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (3) (SAPARD).

(3)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Chorvatskou republikou, podepsaná dne 29. října 2001, žádá Chorvatsko v hlavě III, aby aktivně podporovalo regionální spolupráci na západním Balkáně.

(4)

Regionálním rozměrem pomoci Společenství zemím západního Balkánu se zvlášť zabývá nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Federální republice Jugoslávii a bývalé jugoslávské republice Makedonii (4) (CARDS) s cílem podporovat regionální spolupráci a Chorvatsko by mělo zůstat způsobilé pro projekty a programy s regionálním rozměrem.

(5)

Rozhodnutí 2004/648/ES (5) stanoví zásady, priority a podmínky evropského partnerství s Chorvatskem.

(6)

Memoranda o porozumění pro rozvoj důležitých regionálních dopravních sítí v jihovýchodní Evropě by mělo usnadnit proces výběru prioritních opatření pro rozvoj panevropské dopravní sítě během předvstupního období.

(7)

Vstup nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6) v platnost vyžaduje některé úpravy uvedených nařízení pro sjednocení terminologie a současné praxe s výše uvedeným nařízením.

(8)

I když v tomto nařízení nejsou uvedeny nové členské státy, článek 33 aktu o přistoupení z roku 2003 stanoví použití nařízení (ES) č. 3906/1989 a (ES) č. 1267/1999 pro tyto členské státy během přechodného období.

(9)

Komise přijala nařízení (ES) č. 1419/2004 (7) a nařízení (ES) č. 447/2004 (8), která vytvářejí právní základ pro financování opatření podle SAPARD podle závazků, které ještě nebyly ke dni přistoupení ukončeny. Veškerá rozhodnutí Komise, která by mohla být nezbytná do ukončení těchto závazků a která nemohou být založena na dvou výše uvedených nařízeních, mohou být stále založena na nařízení (ES) č. 1268/1999 ve znění platném před změnou uvedeného nařízení tímto nařízením.

(10)

Nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 se mění takto:

1.

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje novým odstavcem, který zní:

„3.   U kandidátských zemí, které uzavřely s Evropskou unií přístupové partnerství, se financování na základě programu PHARE zaměří na hlavní priority pro přijetí acquis communautaire, tj. na vytvoření správních a institucionálních kapacit v kandidátských státech a na investice, s výjimkou druhů investic financovaných podle nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik (9) a (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (10), jsou-li splněny podmínky pro opatření financování podle těchto dvou nařízení. Financování z PHARE lze rovněž využít k financování opatření v oblastech životního prostředí, dopravy i rozvoje zemědělství a venkova, jež tvoří vedlejší, ale nezbytnou součást integrovaných programů průmyslové obnovy nebo regionálního rozvoje.“

b)

Doplňují se nové odstavce, které znějí:

„4.   Pomoc může být použita na pokrytí účasti přijímajících zemí podle tohoto nařízení na spolupráci mezi těmito zeměmi a mezi nimi a členskými státy EU, kdy se může jednat o regionální, přeshraniční a případně nadnárodní spolupráci a spolupráci mezi regiony.

5.   Případně může být pomoc rovněž použita na pokrytí účasti přijímající země v regionálních programech podle dalších právních nástrojů.“

2.

V článku 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komise může v mezích stanovených v článku 54 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (11), svěřit úkoly veřejné moci, a zejména úkoly plnění rozpočtu, subjektům uvedeným v čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení. Subjektům vymezeným v čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 mohou být svěřeny úkoly veřejné moci, pokud mají uznávané mezinárodní postavení, vyhovují mezinárodně uznávaným systémům řízení a kontroly a je nad nimi vykonáván dozor orgánem veřejné moci.“

3.

Seznam v příloze se nahrazuje tímto seznamem:

 

„Bulharsko

 

Chorvatsko

 

Rumunsko“.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1267/1999 se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zřizuje se nástroj předstupních strukturálních politik (dále jen „ISPA“).

ISPA zajistí pomoc a přispěje k přípravě přistoupení Bulharska, Chorvatska a Rumunska k Evropské unii (dále jen „přijímající země“) v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti ve vztahu k politikám v oblasti životního prostředí a dopravy v souladu s tímto nařízením.“

2.

V článku 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„3.   Bez ohledu na výše uvedené bude pomoc Společenství poskytována Chorvatsku v období let 2005 až 2006.“

3.

V článku 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od první a druhé věty tohoto článku budou přidělené prostředky pro Chorvatsko pro roky 2005 a 2006 podle tohoto nástroje stanoveny Komisí na základě posouzení schopnosti správy přijmout pomoc a investičních potřeb souvisejících s přistoupením této přijímající země.“

4.

V čl. 9 odst. 1 písm. a) se zrušují slova „od 1. ledna 2000, ale ne později než 1. ledna 2002,“.

Článek 3

Nařízení Rady (ES) č. 1268/99 se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení stanoví rámec pro podporu Společenství poskytovanou pro trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova v předvstupním období pro Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko. Nařízení se také nadále používá pro ukončení programů zahájených podle něj v České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku před jejich přidružením k Evropské unii.“

2.

V čl. 4 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce se v případě Chorvatska plán vztahuje za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v prvním pododstavci, na období až dva roky počínaje rokem 2005.“

3.

V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Nicméně v případě Chorvatska nebude příslušný program předmětem posouzení v polovině programu.“

4.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pomoc Společenství podle tohoto nařízení je poskytována v období od roku 2000 do 2006, s výjimkou pomoci Společenství pro Chorvatsko, která má být poskytována v období od roku 2005 do roku 2006. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančních výhledů.“

b)

V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Nicméně v případě Chorvatska se výše ročních finančních prostředků stanoví zvlášť.“

5.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Komise přiděluje dostupné zdroje kandidátským zemím pro provádění čl. 7 odst. 2. Do tří měsíců od rozhodnutí, kdy je příslušná země způsobilá pro pomoc podle tohoto nařízení, Komise sdělí této kandidátské zemi své rozhodnutí o orientační výši finančních prostředků pro stávající finanční výhled.“

Článek 4

Nařízení (ES) č. 2666/2000 se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Od roku 2005 je Chorvatsko způsobilé jako přijímající země pouze pro projekty a programy s regionálním rozměrem, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 2. Bez ohledu na předcházející větu zůstává Chorvatsko nadále způsobilé pro projekty a programy podle rozhodnutí 1999/311/ES.“

2.

Článek 7 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Komise provádí pomoc Společenství v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (12).“

b)

Vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Komise může v mezích stanovených v čl. 54 nařízení (ES) č. 1605/2002 svěřit úkoly veřejné moci, a zejména úkoly plnění rozpočtu subjektům uvedeným v čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení. Subjektům vymezeným v čl. 54 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení mohou být svěřeny úkoly veřejné moci, pokud mají uznávané mezinárodní postavení, vyhovují mezinárodně uznávaným systémům řízení a kontroly a je nad nimi vykonáván dozor orgánem veřejné moci.“

Článek 5

Odkazuje-li se při provádění předvstupních nástrojů a při provádění nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 ze dne 21. června 1999 o koordinaci podpory kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie (13) na přístupové partnerství (14) a evropskou dohodu, považuje se tento odkaz v případě Chorvatska za odkaz na evropské partnerství (15) a dohodu o stabilizaci a přidružení.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Radu

P. VAN GEEL

předseda


(1)  Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004.

(3)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004.

(4)  Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2415/2001 (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 19.

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 258, 5.8.2004, s. 11.

(8)  Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 64.

(9)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87 Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004.

(11)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 68.

(14)  Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 86, 23.3.2004, s. 1.


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2258/2004

ze dne 28. prosince 2004,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 a článek 22 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro každý produkt uvedený v příloze I uvedeného nařízení se stanoví v závislosti na čerstvosti, velikosti nebo hmotnosti a způsobu úpravy produktu tak, že se použije přepočítávací koeficient pro každou dotčenou kategorii produktu na částku, která není vyšší než 90 % příslušné orientační ceny.

(2)

Ceny za stažení mohou být násobeny vyrovnávacími koeficienty v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelským center Společenství. Orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2005 byly stanoveny pro všechny dotčené produkty nařízením Rady (2).

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přepočítávací koeficienty, které se použijí pro výpočet cen Společenství za stažení a prodejních cen Společenství v rybářském hospodářském roce 2005 pro produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 104/2000, se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství platné v rybářském hospodářském roce 2005 a produkty, ke kterým se vztahují, se stanoví v příloze II.

Článek 3

Ceny za stažení, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2005 v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelských center Společenství, a produkty, ke kterým se tyto ceny vztahují, se stanoví v příloze III.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA I

Přepočítávací koeficienty pro produkty uvedené v příloze I písmenech A, B a C nařízení (ES) č. 104/2000

Druh

Velikost (1)

Přepočítávací koeficienty

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardinka obecná Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Ostroun obecný Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Máčka (rod) Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Okouník (rod) Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Treska obecná Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Treska tmavá Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Treska bezvousá Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Mník (rod) Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrela obecná Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Druh

Velikost (2)

Přepočítávací koeficient

Vykuchaná ryba s hlavou (2)

Ryba vcelku (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Makrela japonská Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardel (rod) Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Platýs velký Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Štikozubec obecný Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Pakambala (rod) Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Platýs limanda Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Platýs bradavičnatý Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tuňák křídlatý Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sépie obecná a sepiola Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Druh

Velikost (3)

Přepočítávací koeficient

 

Ryba vcelku Vykuchaná ryba s hlavou (3)

Ryba bez hlavy (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Ďas (rod) Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Všechny způsoby úpravy

 

Extra, A (3)

Garnát obecný Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

vařený ve vodě

čerstvý nebo chlazený

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Krevetka severní Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

vcelku (3)

 

Krab německý Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

vcelku (3)

zadečky (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Humr severský Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

vykuchaná ryba s hlavou (3)

ryba vcelku (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Jazyk (rod) Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(3)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


PŘÍLOHA II

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty uvedené v příloze I písmenech A, B a C nařízení (ES) č. 104/2000

Druh

Velikost (1)

Cena za stažení (EUR/t)

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný Clupea harengus

1

0

122

2

0

187

3

0

177

4a

0

112

4b

0

112

4c

0

234

5

0

208

6

0

104

7a

0

104

7b

0

94

8

0

78

Sardinka obecná Sardina pilchardus

1

0

299

2

0

376

3

0

423

4

0

276

Ostroun obecný Squalus acanthias

1

661

661

2

562

562

3

308

308

Máčka (rod) Scyliorhinus spp.

1

486

455

2

486

425

3

334

273

Okouník (rod) Sebastes spp.

1

0

934

2

0

934

3

0

784

Treska obecná Gadus morhua

1

1 163

840

2

1 163

840

3

1 098

646

4

872

485

5

614

355

Treska tmavá Pollachius virens

1

541

421

2

541

421

3

533

413

4

458

225

Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus

1

708

550

2

708

550

3

609

423

4

511

354

Treska bezvousá Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Mník (rod) Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrela obecná Scomber scombrus

1

0

226

2

0

223

3

0

217

Makrela japonská Scomber japonicus

1

0

233

2

0

233

3

0

191

4

0

142

Sardel (rod) Engraulis spp.

1

0

864

2

0

914

3

0

762

4

0

318

Platýs velký

Pleuronectes platessa

— od 1. ledna do 30. dubna 2005

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

— od 1. května do 31. prosince 2005

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Štikozubec obecný Merluccius merluccius

1

3 358

2 649

2

2 537

1 977

3

2 537

1 940

4

2 089

1 604

5

1 940

1 530

Pakambala (rod) Lepidorhombus spp.

1

1 669

1 571

2

1 472

1 374

3

1 325

1 202

4

834

712

Platýs limanda Limanda limanda

1

623

509

2

474

368

Platýs bradavičnatý Platichthys flesus

1

350

307

2

265

223

Tuňák křídlatý Thunnus alalunga

1

2 264

1 816

2

2 264

1 726

Sépie obecná a sepiola Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

ryba vcelku vykuchaná ryba s hlavou (1)

ryba bez hlavy (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ďas (rod) Lophius spp.

1

1 740

4 519

2

2 225

4 226

3

2 225

3 991

4

1 854

3 521

5

1 027

2 524

 

 

Všechny způsoby úpravy

Extra, A (1)

Garnát obecný Crangon crangon

1

1 425

2

652

 

 

vařený ve vodě

čerstvý nebo chlazený

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Krevetka severní Pandalus borealis

1

4 863

1 092

2

1 705


Druh

Velikost (1)

Prodejní ceny (EUR/tuna)

 

Vcelku (1)

 

Krab německý Cancer pagurus

1

1 253

 

 

2

940

 

 

 

 

vcelku (1)

zadečky (1)

E' (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Humr severský Nephrops norvegicus

1

4 613

4 613

3 449

2

4 613

3 165

2 895

3

4 130

3 165

2 129

4

2 682

2 199

1 746

 

 

vykuchaná ryba s hlavou (1)

ryba vcelku (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Jazyk (rod) Solea spp.

1

4 960

3 836

 

2

4 960

3 836

 

3

4 695

3 571

 

4

3 836

2 777

 

5

3 307

2 182

 


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


PŘÍLOHA III

Druh

Oblast vykládky

Vyrovnávací koeficient

Velikost (1)

Cena za stažení (EUR/tuna)

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný Clupea harengus

Pobřežní regiony a ostrovy Irska

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Pobřežní regiony východní Anglie od Berwicku k Doveru

Pobřežní regiony Skotska od Portpatricku k Eyemouthu a ostrovy ležící západně a severně od těchto regionů

Pobřežní regiony hrabství Down (Severní Irsko)

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Makrela obecná Scomber scombrus

Pobřežní regiony a ostrovy Irska

0,96

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Pobřežní regiony a ostrovy Cornwallu a Devonu ve Spojeném království

0,95

1

0

215

2

0

212

3

0

206

Štikozubec obecný Merluccius merluccius

Pobřežní regiony od Troon (v jihozápadním Skotsku) k Wick (v severovýchodním Skotsku) a ostrovy ležící západně a severně od těchto regionů

0,75

1

2 518

1 987

2

1 903

1 483

3

1 903

1 455

4

1 567

1 203

5

1 455

1 147

Tuňák křídlatý Thunnus alalunga

Azorské ostrovy a Madeira

0,48

1

1 086

872

2

1 086

829

Sardinka obecná Sardina pilchardus

Kanárské ostrovy

0,48

1

0

144

2

0

180

3

0

203

4

0

132

Pobřežní regiony a ostrovy Cornwallu a Devonu ve Spojeném království

0,74

1

0

222

2

0

278

3

0

313

4

0

204

Regiony na pobřeží Atlantiku v Portugalsku

0,93

2

0

349

0,81

3

0

342


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2259/2004

ze dne 28. prosince 2004,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 25 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prodejní cena Společenství se stanoví před začátkem rybářského hospodářského roku pro každý z produktů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 na úrovni, která je alespoň rovna 70 % orientační ceny a není vyšší než 90 % orientační ceny.

(2)

Nařízení Rady (ES) (2) stanoví orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2005 pro všechny dotčené produkty.

(3)

Tržní ceny výrazně kolísají v závislosti na druhu a způsobu úpravy produktů, zejména v případě olihní a štikozubců.

(4)

Přepočítávací koeficienty se proto stanoví pro různé druhy a způsoby úpravy zmrazených produktů vyložených ve Společenství s cílem určit cenovou hladinu, od níž se začínají uplatňovat intervenční ceny stanovené v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prodejní ceny Společenství, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2005 pro produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000, a obchodní úpravy a přepočítávací koeficienty, které se k nim vztahují, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA

PRODEJNÍ CENY A PŘEPOČÍTÁVACÍ KOEFICIENTY

Druh

Způsob úpravy

Přepočítávací koeficient

Intervenční hladina

Prodejní cena

(EUR/tuna)

Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 663

Štikozubec (rod) (Merluccius spp.)

vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 053

jednotlivé filety

 

 

 

s kůží

1,0

0,85

1 274

bez kůže

1,1

0,85

1 402

Zubatec obecný a ružicha (rod) (Dentex dentex and Pagellus spp.)

vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 362

Mečoun obecný (Xiphias gladius)

vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

3 416

Krevetovití Penaeidae

zmrazení

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 396

b)

ostatní Penaeidae

 

1,0

0,85

6 852

Sépie obecná, sepiola a sepiola malá (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti)

zmrazené

1,0

0,85

1 654

Oliheň (rod) (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

vcelku, neočištěné

1,00

0,85

993

očištěné

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

vcelku, neočištěné

2,50

0,85

2 482

očištěné

2,90

0,85

2 879

Chobotnice (rod) (Octopus spp.)

zmrazené

1,00

0,85

1 819

Illex argentinus

vcelku, neočištěné

1,00

0,80

689

trup

1,70

0,80

1 171

Typy obchodní úpravy:

:

vcelku, neočištěný

:

produkt, který neprošel žádným zpracováním

:

očištěný

:

produkt, který je alespoň vykuchaný

:

trup

:

tělo olihně, které je alespoň vykuchané a bez hlavy


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2260/2004

ze dne 28. prosince 2004,

kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2005 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že referenční ceny platné ve Společenství se mohou stanovovat každý rok po skupinách produktů pro produkty, na které se vztahuje pozastavení cel podle čl. 28 odst. 1. To také platí pro produkty, které musejí dodržovat referenční cenu, protože se na ně vztahuje závazné snížení cel v rámci WTO nebo jiný preferenční režim.

(2)

V případě produktů uvedených v příloze I písm. A a B nařízení (ES) č. 104/2000 je referenční cena shodná s cenou za stažení stanovenou podle čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3)

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro dotčené produkty jsou na rybářský hospodářský rok 2005 stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 (2).

(4)

Referenční cena pro produkty, které nejsou uvedeny v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000, se stanoví na základě váženého průměru celních hodnot zjištěných na dovozních trzích nebo v dovozních přístavech během tří let bezprostředně předcházejících datu, ke kterému se referenční cena stanoví.

(5)

Není nutné stanovit referenční ceny pro všechny druhy, na které se vztahují kritéria nařízení (ES) č. 104/2000, a zejména ne pro produkty, které jsou dováženy ze třetích zemích v malých objemech.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Referenční ceny na rybářský hospodářský rok 2005 pro produkty rybolovu podle článku 29 nařízení (ES) č. 104/2000 se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Viz strana 5 tohoto Úředního věstníku.


PŘÍLOHA (1)

1.   Referenční ceny pro produkty podle čl. 29 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 104/2000

Druh

Velikost (2)

Referenční cena (EUR/tuna)

Vykuchaný s hlavou

Ryba vcelku (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Sleď obecný (Clupea harengus)

ex 0302 40 00

1

 

F011

122

2

F012

187

3

F013

177

4a

F016

112

4b

F017

112

4c

F018

234

5

F015

208

6

F019

104

7a

F025

104

7b

F026

94

8

F027

78

Okouník (rod) (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 a ex 0302 69 33

1

 

F067

934

2

F068

934

3

F069

784

Treska obecná (Gadus morhua)

ex 0302 50 10

1

F073

1 163

F083

840

2

F074

1 163

F084

840

3

F075

1 098

F085

646

4

F076

872

F086

485

5

F077

614

F087

355

 

 

vařená ve vodě

čerstvá nebo chlazená

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Krevetka severní (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 863

F321

1 092

2

F318

1 705

2.   Referenční ceny pro produkty rybolovu podle čl. 29 odst. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Produkt

Doplňkový kód TARIC

Způsob úpravy

Referenční cena (EUR/tuna)

1.   

Okouník (rod)

 

 

vcelku:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

s hlavou nebo bez hlavy

932

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

filety:

 

F412

nevykostěné („standardní“)

1 915

F413

vykostěné

2 096

F414

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nižší než 4 kg

2 240

2.   

Treska obecná, treska grónská a treska aljašská (Gadus morhua, Gadus ogac a Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida)

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

vcelku, s hlavou nebo bez hlavy

1 084

ex 0304 20 29

 

Filety:

 

F417

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

2 428

F418

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

2 691

F419

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

2 602

F420

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

3 003

F421

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti vyšší než 4 kg

2 932

ex 0304 90 38

F422

kusy a ostatní maso, kromě bloků mletého masa

1 392

3.   

Treska tmavá (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

filety:

 

F424

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

1 488

F425

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

1 639

F426

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

1 476

F427

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

1 681

F428

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti vyšší než 4 kg

1 751

ex 0304 90 38

F429

kusy a ostatní maso, kromě bloků mletého masa

967

4.   

Treska jednoskvrnná

ex 0304 20 33

 

filety:

 

F431

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

2 264

F432

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

2 659

F433

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

2 512

F434

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

2 738

F435

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti vyšší než 4 kg

2 960

5.   

Treska pestrá

 

 

filety:

 

ex 0304 20 85

F441

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

1 147

F442

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

1 298

6.   

Sleď obecný, sleď druhu pallasi

 

 

řezy ze sleďů

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

o hmotnosti vyšší než 80 g/kus

505

F450

o hmotnosti vyšší než 80 g/kus

455


(1)  Doplňkový kód, jež se uvede u všech kategorií, které nejsou výslovně zmíněny v bodech 1 a 2 přílohy, je „F499: Ostatní“.

(2)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou definovány podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2261/2004

ze dne 28. prosince 2004,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2814/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování překlenovací podpory pro některé produkty rybolovu (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 939/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování paušální podpory pro některé produkty rybolovu (3), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že podpora může být poskytnuta na množství některých čerstvých produktů, které byly staženy z trhu a byly buď zpracovány s cílem prodloužit jejich trvanlivost a uskladnit je, nebo konzervovány.

(2)

Účelem této podpory je vhodně povzbudit organizace producentů, aby zpracovávaly, nebo konzervovaly produkty stažené z trhu, a zabránit tím ničení těchto produktů.

(3)

Úroveň podpory nesmí porušit rovnováhu trhu s dotčenými produkty nebo narušit hospodářskou soutěž.

(4)

Úroveň podpory nesmí být vyšší než technické a finanční náklady, které jsou spojené s úkony nutnými ke zpracování produktů s cílem prodloužit jejich trvanlivost a uskladnit je a které byly zaznamenány ve Společenství v rybářském hospodářském roce, jenž předcházel dotčenému hospodářskému roku.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rybářském hospodářském roce 2005 se výše překlenovací podpory podle článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 a výše paušální podpory podle čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 132, 15.5.2001, s. 10.


PŘÍLOHA

1.   Výše překlenovací podpory pro produkty uvedené v příloze I části A a B a pro jazyk (rod) (Solea spp.) uvedený v příloze I část C nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské postupy uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000

Podpora

(EUR/tuna)

1

2

I.   

Zmrazení a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou, nebo sekaných produktů

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

330

Ostatní druhy

270

II.

Filetování, zmrazení a skladování

350

III.

Solení a/nebo sušení a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou nebo sekaných nebo filetovaných produktů

260

IV.

Nakládání a skladování

240

2.   Výše překlenovací podpory pro ostatní produkty uvedené v příloze I části C nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské a konzervovací postupy uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000

Produkty

Podpora

(EUR/tuna)

1

2

3

I.

Zmrazení a skladování

Humr severský

(Nephrops norvegicus)

300

Zadečky humra severského

(Nephrops norvegicus)

225

II.

Odstranění hlavy, zmrazení a skladování

Humr severský

(Nephrops norvegicus)

280

III.

Vaření, zmrazení a skladování

Humr severský

(Nephrops norvegicus)

300

Krab německý

(Cancer pagurus)

225

IV.

Pasterace a skladování

Krab německý

(Cancer pagurus)

360

V.

Skladování živých produktů ve stabilních nádržích nebo klecích

Krab německý

(Cancer pagurus)

210

3.   Výše paušální podpory pro produkty uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské postupy

Podpora

(EUR/tuna)

I.

Zmrazení a skladování produktů vcelku, vykuchaných a s hlavou nebo sekaných produktů

270

II.

Filetování, zmrazení a skladování

350


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2262/2004

ze dne 28. prosince 2004,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2813/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování podpory soukromého skladování některých produktů rybolovu (2), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podpora nesmí být vyšší než souhrn technických a finančních nákladů, které byly zaznamenány ve Společenství v rybářském hospodářském roce, jež předcházel dotčenému hospodářskému roku.

(2)

Podpora soukromého skladování by měla být vyplacena v jedné splátce, aby nebylo podporováno dlouhodobé skladování, byla zkrácena doba výplaty a snížena kontrolní zátěž.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na rybářský hospodářský rok 2005 se výše podpory soukromého skladování pro produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví takto:

první měsíc:

200 EUR na tunu,

druhý měsíc:

0 EUR na tunu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 30.


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2263/2004

ze dne 28. prosince 2004,

kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 21 odst. 5 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví finanční vyrovnání, jež se vyplatí organizacím producentů, které za určitých podmínek stahují z trhu produkty uvedené v příloze I písm. A a B uvedeného nařízení. Výše tohoto finančního vyrovnání by měla být snížena o paušální hodnoty v případě produktů, které jsou určeny k jinému účelu než k lidské spotřebě.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu (2) stanoví způsoby odbytu produktů stažených z trhu. Hodnota takovýchto produktů se stanoví na úrovni běžné pro každý z těchto způsobů odbytu s ohledem na průměrné příjmy, které lze při takovém odbytu získat v různých členských státech.

(3)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytovaní finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu (3), zvláštní pravidla stanoví, že pokud organizace producentů nebo jeden z jejích členů uvedou do prodeje své produkty v jiném členském státě, než ve kterém byla organizace uznána, musí být o tom informován orgán, který je zodpovědný za poskytování finančního vyrovnání. Tímto orgánem se rozumí orgán v členském státě, ve kterém je organizace producentů uznána. Odpočitatelná paušální hodnota se proto rovná hodnotě, která se používá v tomto členském státě.

(4)

Stejný způsob výpočtu se použije na zálohy na finanční vyrovnání podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 2509/2000.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rybářském hospodářském roce 2005 se paušální hodnoty, které se použijí při výpočtu finančního vyrovnání a příslušných záloh na produkty rybolovu stažené z trhu organizací producentů a určené k jinému účelu než k lidské spotřebě podle čl. 21 odst. 5 nařízení (ES) č. 104/2000, stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Paušální hodnota, která se odpočítá od finančního vyrovnání a příslušných záloh, se rovná hodnotě, jenž se používá ve členském státě, ve kterém je organizace producentů uznaná.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 289, 16.11.2000, s. 11.


PŘÍLOHA

Paušální hodnoty

Použití produktů stažených z trhu

EUR/tuna

1.   

Použití po zpracování na moučku (krmivo):

a)   

sleď obecný (Clupea harengus), makrela obecná (Scomber scombrus) a makrela japonská (Scomber japonicus):

Dánsko a Švédsko

70

Spojené království

50

ostatní členské státy

17

Francie

1

b)   

garnát obecný (Crangon crangon) a krevetka severní (Pandalus borealis):

Dánsko a Švédsko

0

ostatní členské státy

10

c)   

ostatní produkty:

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Irsko

17

Spojené království

28

ostatní členské státy

1

2.   

Použití v čerstvém nebo konzervovaném stavu (krmivo):

a)   

sardinka obecná (Sardina pilchardus) a sardel (rod) (Engraulis spp.):

ostatní členské státy

8

b)   

ostatní produkty:

Švédsko

0

Francie

30

ostatní členské státy

38

3.   

Použití jako návnada

Francie

50

ostatní členské státy

10

4.

Použití pro jiné účely než pro krmiva

0


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2264/2004

ze dne 29. prosince 2004,

kterým se pro období od 1. do 31. ledna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 pátou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že může být rozhodnuto poskytnout produkční náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a písm. f) uvedeného nařízení, pro sirupy uvedené v písm. d) uvedeného odstavce, jakož i pro chemicky čistou fruktózu (levulózu) kódu KN 1702 50 00 jako meziprodukt, pokud se tyto produkty nacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy a používají se k výrobě určitých výrobků chemického průmyslu;

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu (2), stanoví, že tyto náhrady jsou určovány v závislosti na náhradě stanovené pro bílý cukr.

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1265/2001 stanoví, že produkční náhrada pro bílý cukr se stanovuje měsíčně na období od prvního dne každého měsíce.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkční náhrada pro bílý cukr uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1265/2001 se stanoví ve výši 38,829 EUR/100 kg netto na období od 1. do 31. ledna 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/25


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. července 2004

o existenci nadměrného schodku v Řecku

(2004/917/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Řecka,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícím podmínky pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(3)

Podle článku 104 upravujícího postup při nadměrném schodku musí být existence nadměrného schodku stanovena rozhodnutím; Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1), stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(4)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit stanovisko Radě, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise předložila Radě takovéto stanovisko o Řecku dne 24. června 2004. Komise po přezkoumání všech rozhodujících faktorů, k nimž bylo přihlédnuto v její zprávě podle čl. 104 odst. 3, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 došla ve svém stanovisku dne 24. června 2004 k závěru, že v Řecku existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které dotčený členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek.

(6)

Celkové hodnocení vede k následujícím závěrům: schodek veřejných financí v Řecku dosáhl 3,2 % HDP v roce 2003. Překročení referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou v roce 2003 nevyplývalo ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu z neobvyklé události, kterou řecké orgány nemohly ovlivnit, ani nevzniklo v důsledku prudkého hospodářského propadu. Naopak k němu došlo v kontextu silného hospodářského růstu 4,2 % v roce 2003 a kladné mezery výstupu přibližně 1,5 % HDP. Celkový schodek veřejných financí za rok 2003 je třeba porovnat s cílovým schodkem 0,9 % HDP stanoveným v aktualizovaném programu stability z prosince 2002. Podle Komise lze tuto výraznou odchylku přisoudit mimořádným faktorům (překročení výdajů souvisejících s přípravou olympijských her a kompenzace za škody způsobené počasím), vyšším než plánovaným výdajům (sociální transfery a platy ve veřejném sektoru) a nižším příjmům (DPH, daně z příjmů a reklasifikace, jako finanční transakce, platby od Poštovní spořitelny vládě).

(7)

Ve své jarní předpovědi z roku 2004 počítá Komise na základě předpokladu neměnné politiky a výše schodku za rok 2003 v hodnotě 2,95 % HDP, jak byla oznámena na konci března, s tím, že schodek veřejných financí v Řecku dosáhne v roce 2004 3,2 % HDP.

(8)

Poměr schodku veřejných financí k HDP dosáhl 103 % HDP v roce 2003, což je výrazně nad referenční hodnotou 60 % stanovenou Smlouvou. Navíc ve své jarní předpovědi z roku 2004 Komise počítá s tím, že poměr schodku se sníží pouze mírně na 102,8 % HDP v roce 2004, což je nad úrovní 98,3 % HDP oznámenou řeckými orgány dne 4. května 2004. Vysoká úroveň veřejného zadlužení a jeho pomalé snižování vzbuzují obavy, zejména v době vysokého nominálního růstu a rozšiřující se kladné mezery výstupu.

(9)

V současné době zůstává kvalita údajů o veřejných financích nejistá. Údaj o schodku pro rok 2003 v hodnotě 3,2 % HDP podle oznámení ze dne 4. května je třeba porovnat se schodkem 1,7 % HDP oznámeným na začátku března, který byl na konci stejného měsíce po nové vládní iniciativě hloubkového auditu veřejných financí opraven na 2,95 % HDP. Protože zůstávají nedořešené otázky o podkladových údajích, musí řecké orgány rychle vyřešit většinu zbývajících otázek v úzké spolupráci s Eurostatem. A přestože Eurostat ověřil údaje uvedené v oznámení ze 4. května, je zcela zřejmé, že po podání obvyklého oznámení v září 2004 dojde k dalším výrazným opravám pro rok 2003 a předchozí roky, které budou ohledně schodků téměř jistě směrem nahoru. Navíc se očekává, že tyto opravy budou mít vzestupný dopad na údaje o schodku za rok 2004,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že v Řecku existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/27


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. července 2004

o existenci nadměrného schodku v Maďarsku

(2004/918/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Maďarska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí; to se týká také členských států, na které se vztahuje výjimka, což je případ všech zemí, které se připojily k EU dne 1. května 2004.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(3)

Podle článku 104 upravujícího postup při nadměrném schodku musí být existence nadměrného schodku stanovena rozhodnutím a Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1), stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(4)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit stanovisko Radě, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise po přezkoumání všech rozhodujících faktorů, k nimž bylo přihlédnuto v její zprávě podle čl. 104 odst. 3, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 došla ve svém stanovisku dne 24. června 2004 k závěru, že v Maďarsku existuje nadměrný schodek.

(5)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které dotčený členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek.

(6)

Celkové zhodnocení vede k následujícím závěrům: celkový schodek veřejných financí v Maďarsku dosáhl v roce 2003 5,9 % HDP, což je nad úrovní referenční hodnoty 3 % HDP stanovené Smlouvou. Překročení schodku veřejných financí přes referenční hodnotu nevyplývá z neobvyklé události, kterou maďarské orgány nemohly nikterak ovlivnit, ani není důsledkem prudkého hospodářského propadu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu. Celkový schodek veřejných financí zůstane v roce 2004 pravděpodobně nad úrovní 3 % HDP. Zejména podle jarní předpovědi Komise na rok 2004 dosáhne schodek v roce 2004 výše 4,9 % HDP, zatímco v maďarském konvergenčním programu se očekává schodek ve výši 4,6 % HDP. Poměr zadlužení, který dosahoval v roce 2003 výše 59 %, zůstane v roce 2004 pravděpodobně těsně pod referenční hodnotou 60 % HDP stanovenou Smlouvou,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že v Maďarsku existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Maďarské republice.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/28


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004

o boji s trestnou činností s přeshraničním dopadem týkající se vozidel

(2004/919/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 30 odst. 1 písm. a) a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na podnět Nizozemského království,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V členských státech Evropské unie dojde podle odhadu každý rok ke krádeži 1,2 milionu motorových vozidel.

(2)

S těmito krádežemi je spojena značná škoda dosahující nejméně 15 miliard EUR ročně.

(3)

Ke krádežím značné části těchto vozidel, odhadem 30 až 40 %, dochází prostřednictvím organizované trestné činnosti a následně jsou tato vozidla přestavována a vyvážena do jiných států v Evropské unii i mimo ni.

(4)

Vedle hmotných škod tím u občanů dochází také k vážnému narušení smyslu pro spravedlnost a pocitu bezpečí. Trestná činnost týkající se vozidel může být doprovázena vážnými formami násilí.

(5)

To v důsledcích brání dosažení cíle podle článku 29 Smlouvy zajistit občanům vysokou úroveň bezpečí v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

(6)

Rada přijala usnesení ze dne 27. května 1999 o boji proti mezinárodní trestné činnosti důkladnější kontrolou používaných tras (1).

(7)

Trestná činnost týkající se vozidel může mít rovněž mezinárodní vazby na jiné formy trestné činnosti, jako například obchodování s drogami, střelnými zbraněmi a lidmi.

(8)

Boj s trestnou činností týkající se vozidel je úkolem orgánů činných v trestním řízení jednotlivých členských států. Pro vyřešení přeshraničních aspektů této formy trestné činnosti je však nutné a přiměřené zaujmout společný přístup zahrnující, je-li to prakticky možné a nezbytné, spolupráci mezi členskými státy a orgány činnými v trestním řízení v jednotlivých členských státech.

(9)

Zvlášť důležitá je spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a orgány příslušnými pro registraci vozidel, stejně jako poskytování informací dotčeným osobám.

(10)

Stejně významná je spolupráce s Europolem, neboť Europol může poskytovat analýzy a zprávy k dané problematice.

(11)

Evropská policejní akademie (EPA) nabízí policejním složkám v členských státech prostřednictvím Evropské policejní vzdělávací sítě (EPLN) funkci knihovny v oblasti trestné činnosti týkající se vozidel pro poradenské informace a odborné znalosti. Prostřednictvím své diskusní funkce poskytuje EPLN také možnost výměny poznatků a zkušeností.

(12)

V řadě členských států, které přistoupily ke smlouvě o Evropském informačním systému vozidel a řidičských oprávnění (EUCARIS) ze dne 29. června 2000, se zvýší intenzita boje proti trestné činnosti týkající se vozidel.

(13)

Má-li být boj proti trestné činnosti s mezinárodním rozměrem týkající se vozidel účinný, bude třeba přijmout řadu konkrétních opatření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1.

„vozidlem“ motorové vozidlo, přívěs nebo karavan podle jejich definice v předpisech týkajících se Schengenského informačního systému (SIS);

2.

„příslušnými vnitrostátními orgány“ vnitrostátní orgány určené členskými státy pro účely tohoto rozhodnutí, jež mohou případně zahrnovat policejní, celní a soudní orgány a orgány pohraniční stráže.

Článek 2

Cíl

1.   Cílem tohoto rozhodnutí je dosáhnout v rámci Evropské unie lepší spolupráce za účelem prevence a boje proti přeshraniční trestné činnosti týkající se vozidel.

2.   Zvláštní pozornost se věnuje vztahu mezi krádeží vozidla a nedovoleným obchodem s automobily a mezi takovými formami organizované trestné činnosti, jako jsou obchodování s drogami, střelnými zbraněmi a lidmi.

Článek 3

Spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány

1.   Členské státy přijmou v souladu se svým vnitrostátním právem opatření nezbytná pro posílení vzájemné spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány za účelem boje proti přeshraniční trestné činnosti týkající se vozidel, například prostřednictvím dohod o spolupráci.

2.   Zvláštní pozornost se věnuje spolupráci z hlediska vývozních kontrol, s přihlédnutím k odpovídajícím pravomocím v členských státech.

Článek 4

Spolupráce mezi příslušnými orgány a soukromým sektorem

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro pořádání vhodných pravidelných konzultací mezi příslušnými vnitrostátními orgány v souladu s vnitrostátním právem a mohou do těchto konzultací zapojit zástupce soukromého sektoru (například majitele soukromých registrů pohřešovaných vozidel, pojistitele a zástupce obchodu s automobily) za účelem koordinace informací a zajištění vzájemného souladu činností v této oblasti.

2.   Členské státy zjednoduší v souladu s vnitrostátním právem postupy pro rychlé navracení vozidel, která příslušné vnitrostátní orgány následně po jejich zabavení uvolnily.

Článek 5

Kontaktní místa pro trestnou činnost týkající se vozidel

1.   Do 30 března 2005 určí členské státy v rámci svých orgánů činných v trestním řízení kontaktní místo pro boj s přeshraniční trestnou činností týkající se vozidel.

2.   Členské státy pověří daná kontaktní místa výměnou zkušeností, odborných znalostí i obecných a technických informací souvisejících s trestnou činností týkající se vozidel na základě stávajících platných právních předpisů. Výměna informací zahrnuje metody a osvědčené postupy prevence trestné činnosti týkající se vozidel. Nezahrnuje výměnu osobních údajů.

3.   Informace týkající se určených národních kontaktních míst, včetně následných změn, se oznámí generálnímu sekretariátu Rady pro účely jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Vydávání oznámení o odcizených vozidlech a osvědčení o registraci

1.   Kdykoliv je ohlášeno odcizení vozidla, zanesou příslušné orgány členských států v souladu s vnitrostátním právem oznámení o odcizeném vozidle neprodleně do SIS, a je-li to možné, do databáze odcizených motorových vozidel Interpolu.

2.   Jakmile důvod pro vydání oznámení o vozidle zanikne, členský stát, který oznámení vydal, dané oznámení z registru hledaných vozidel okamžitě vyjme.

3.   Kdykoliv je ohlášeno odcizení osvědčení o registraci, zanesou příslušné orgány členských států v souladu s vnitrostátním právem oznámení o této skutečnosti do SIS.

Článek 7

Registrace

1.   Každý členský stát zajistí, aby jeho příslušné orgány přijaly nezbytná opatření pro účely prevence zneužívání a krádeže dokladů o registraci vozidla.

2.   Orgány činné v trestním řízení informují vnitrostátní orgány odpovědné za registraci vozidel o tom, zda je vozidlo nacházející se v procesu registrace vedeno jako odcizené. Přístup do databází za tímto účelem se uskutečňuje při řádném dodržení ustanovení práva Společenství.

Článek 8

Prevence zneužívání osvědčení o registraci vozidla

1.   Za účelem prevence zneužívání osvědčení o registraci vozidla zajistí každý členský stát v souladu se svým vnitrostátním právem, že jeho příslušné orgány přijmou opatření nezbytná pro odnětí osvědčení o registraci vozidla náležející jeho majiteli nebo držiteli, pokud bylo dané vozidlo vážně poškozeno při nehodě (celková ztráta).

2.   Osvědčení o registraci se rovněž odejme v souladu s vnitrostátním právem v případě, kdy během kontroly orgánu činného v trestním řízení vzniklo podezření z porušení předpisů ve vztahu k identifikačnímu označení vozidla, například k identifikačnímu číslu vozidla.

3.   Osvědčení o registraci se vrátí v souladu s vnitrostátním právem až po provedení kontroly a kladném ověření totožnosti vozidla.

Článek 9

Europol

Každý členský stát zajistí, aby jeho orgány činné v trestním řízení podle potřeby informovaly Europol v rámci jeho mandátu a úkolů o pachatelích trestné činnosti týkající se vozidel.

Článek 10

Podpora odborných znalostí a vzdělávání

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že vnitrostátní instituce odpovědné za vzdělávání zaměstnanců příslušných orgánů činných v trestním řízení ve svých učebních plánech, případně ve spolupráci s Evropskou policejní akademií, podpoří vzdělávání odborníků v oblasti prevence a odhalování trestné činnosti týkající se vozidel. Toto vzdělávání může zahrnovat příspěvek Europolu v oblasti jeho působnosti.

Článek 11

Setkání kontaktních míst a výroční zpráva Radě

Nejméně jednou ročně se pod záštitou členského státu předsedajícího Radě uskuteční setkání kontaktních míst pro trestnou činnost týkající se vozidel. K účasti na tomto jednání se přizve Europol. Předsednictví předloží Radě zprávu o pokroku související praktické spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení.

Článek 12

Hodnocení

Rada vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí do 30. prosince 2007.

Článek 13

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V případě členských států, v nichž ustanovení schengenského acquis týkající se SIS dosud nenabyly účinku, nabývají povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí ve vztahu k SIS účinku dnem, kdy se daná ustanovení začnou uplatňovat, jak bude uvedeno v rozhodnutí Rady přijatém k tomuto účelu v souladu s platnými postupy.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. C 162, 9.6.1999, s. 1.


Komise

30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/31


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se pro souostroví Azory stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES

(oznámeno pod číslem K(2004) 4880)

(pouze portugalské znění je závazné)

(2004/920/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES (1), a zejména na čl. 26 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 26 odst. 1 směrnice 2003/54/ES mohou členské státy, které prokáží, že provoz jejich malých izolovaných soustav má po vstupu této směrnice v platnost vážné obtíže, požádat o odchylky od příslušných ustanovení kapitol IV, V, VI, VII, jakož i o odchylky od kapitoly III v případě izolovaných mikrosoustav, pokud jde o rekonstrukci, modernizaci a rozšíření stávající kapacity; tyto odchylky může povolit Komise.

(2)

Na základě čl. 26 odst. 1 směrnice 2003/54/ES podalo Portugalsko dne 29. června 2004 Komisi žádost o odchylku na dobu neurčitou od kapitol III, IV, V, VI, VII, pokud jde o souostroví Azory.

(3)

Souostroví Azory se považuje za „izolovanou mikrosoustavu“ ve smyslu čl. 2 bodu 27 směrnice 2003/54/ES.

(4)

Zvláštní vlastnosti souostroví Azory – odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitý povrch a podnebí – byly uznány čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES.

(5)

Doklady připojené k žádosti Portugalska dostatečně prokazují, že vzhledem k malé produkci a vzájemné izolovanosti ostrovů je nemožné nebo prakticky neuskutečnitelné dosáhnout na trhu s elektřinou hospodářské soutěže. V takové velmi malé soustavě je velmi často nemožné mít více než jedno výrobní zařízení na ostrov; v důsledku toho není přítomnost dalšího konkurenčního výrobce příliš pravděpodobná. Velikost trhu bude stěží podnětem pro žádosti o povolení nebo nabídková řízení. Rovněž zde neexistuje přenosová soustava vysokého napětí a bez hospodářské soutěže ve výrobě ztrácejí odůvodnění požadavky uvedené směrnice týkající se právního oddělení provozovatelů distribuční soustavy. Tytéž úvahy se týkají přístupu třetích stran do soustavy.

(6)

Komise posoudila odůvodnění žádosti Portugalska a dospěla k názoru, že odchylka ani podmínky pro její uplatnění nemají vliv na dosažení cílů uvedené směrnice.

(7)

Nicméně je nezbytné vzít v úvahu případný střednědobý a dlouhodobý technologický vývoj, který může vést k podstatným změnám.

(8)

Komise v souladu s čl. 26 odst. 1 směrnice 2003/54/ES provedla konzultace se všemi členskými státy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Portugalské republice se pro devět ostrovů souostroví Azory povoluje odchylka od příslušných ustanovení kapitol IV, V, VI, VII, jakož i kapitoly III, pokud jde o rekonstrukci, modernizaci a rozšíření stávající kapacity.

Článek 2

Vývoj v energetickém odvětví sleduje portugalský energetický regulační orgán, který podá Komisi zprávu o jakékoli podstatné změně, v jejímž důsledku by mohlo být nezbytné povolenou odchylku přezkoumat. První zpráva bude předložena čtyři roky po datu tohoto rozhodnutí, druhá zpráva devět let po uvedeném datu.

Článek 3

Tato odchylka se povoluje na dobu neurčitou. Komise ji může přezkoumat, pokud v odvětví elektřiny na Azorech dojde k podstatným změnám.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Andris PIEBALGS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2004/85/ES (Úř. věst. L 236, 7.7.2004, s. 10).


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004

o financování průzkumu Eurobarometru ze strany Společenství týkající se postoje spotřebitelů k dobrým životním podmínkám farmových zvířat

(2004/921/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 týkající se výdajů ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 17 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenství poskytne finanční příspěvek na zavedení informační politiky v oblasti ochrany zvířat.

(2)

Tato informační politika zahrnuje mimo jiné i provedení studií nezbytných pro přípravu a rozvoj právních předpisů v oblasti ochrany zvířat.

(3)

Provedení průzkumu hodnotícího postoj spotřebitelů k dobrým životním podmínkám farmových zvířat je součástí této informační politiky v oblasti ochrany zvířat a finanční zdroje nezbytné k tomu, aby Společenství tento průzkum provedlo, budou proto zapojeny a uděleny pod podmínkou, že plánovaný průzkum byl účinně proveden.

(4)

Tento průzkum bude proveden formou zvláštní studie EUROBAROMETRU spadající do působnosti rámcové smlouvy (2) uzavřené mezi Evropským společenstvím zastoupeným Evropskou komisí a konsorciem TNS Opinion and Survey složeným z Taylor Nelson Sofres plc a EOS Gallup Europe a zastoupeným koordinačním centrem European Omnibus Survey „EOS Gallup Europe“.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Provedení průzkumu o postoji spotřebitelů k dobrým životním podmínkám farmových zvířat, financovaného z rozpočtové položky 17.04.02 z rozpočtu Evropské unie v maximální výši 200 000 EUR, se tímto schvaluje. Tento průzkum bude proveden formou zvláštní studie EUROBAROMETRU spadající do působnosti rámcové smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím zastoupeným Evropskou komisí a konsorciem TNS Opinion and Survey složeným z Taylor Nelson Sofres plc a EOS Gallup Europe a zastoupeným koordinačním centrem European Omnibus Survey „EOS Gallup Europe“.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Smlouva č. PRESS-B-1/2003-25/B1 ze dne 24. srpna 2004.


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. prosince 2004,

kterým se mění rozhodnutí 2003/746/ES a 2003/848/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na eradikaci a sledování TSE členským státům na rok 2004

(oznámeno pod číslem K(2004) 5396)

(2004/922/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 5 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2003/746/ES ze dne 14. října 2003 o seznamu programů sledování některých TSE, které mohou obdržet finanční příspěvek Společenství v roce 2004 (2) uvádí seznam programů předložených Komisi členskými státy, které mohou v roce 2004 obdržet finanční příspěvek Společenství za účelem sledování některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE). Toto rozhodnutí rovněž stanoví navrhované sazby příspěvku a maximální výše příspěvku pro každý program.

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/848/ES ze dne 28. listopadu 2003 o schválení programů eradikace a sledování TSE členských států a některých přistupujících států na rok 2004 a o stanovení výše finančního příspěvku Společenství (3) schvaluje programy uvedené v rozhodnutí 2003/746/ES a stanoví maximální výše finančního příspěvku Společenství.

(3)

Rozhodnutí 2003/848/ES stanoví povinnost členských států podávat Komisi zprávy o postupu programu. Z rozboru těchto zpráv vyplývá, že některé členské státy nevyužijí celý příspěvek na rok 2004, zatímco jiné utratí víc než přidělenou částku.

(4)

Výši finančního příspěvku Společenství na některé z těchto programů je proto nutné upravit. Je vhodné přesunout finanční prostředky z programů členských států, které nevyužijí celý příděl, na státy, které spotřebují více. Přerozdělení by mělo být založeno na nejnovějších informacích o skutečných výdajích v daných členských státech.

(5)

Rozhodnutí 2003/746/ES a 2003/848/ES by měla být příslušným způsobem pozměněna.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2003/746/EHS se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí 2003/848/ES se mění takto:

1.

V čl. 4 odst. 2 se slova „745 000 EUR“ nahrazují slovy „383 000 EUR“.

2.

V čl. 6 odst. 2 se slova „21 733 000 EUR“ nahrazují slovy „24 735 000 EUR“.

3.

V čl. 8 odst. 2 se slova „6 283 000 EUR“ nahrazují slovy „6 401 000 EUR“.

4.

V čl. 10 odst. 2 se slova „4 028 000 EUR“ nahrazují slovy „4 346 000 EUR“.

5.

V čl. 11 odst. 2 se slova „1 675 000 EUR“ nahrazují slovy „1 789 000 EUR“.

6.

V čl. 12 odst. 2 se slova „1 012 000 EUR“ nahrazují slovy „1 177 000 EUR“.

7.

V čl. 15 odst. 2 se slova „7 726 000 EUR“ nahrazují slovy „4 269 000 EUR“.

8.

V čl. 17 odst. 2 se slova „103 000 EUR“ nahrazují slovy „159 000 EUR“.

9.

V čl. 19 odst. 2 se slova „353 000 EUR“ nahrazují slovy „399 000 EUR“.

10.

V čl. 21 odst. 2 se slova „5 000 EUR“ nahrazují slovy „1 000 EUR“.

11.

V čl. 22 odst. 2 se slova „755 000 EUR“ nahrazují slovy „927 000 EUR“.

12.

V čl. 24 odst. 2 se slova „435 000 EUR“ nahrazují slovy „573 000 EUR“.

13.

V čl. 25 odst. 2 se slova „1 160 000 EUR“ nahrazují slovy „3 014 000 EUR“.

14.

V čl. 26 odst. 2 se slova „490 000 EUR“ nahrazují slovy „1 006 000 EUR“.

15.

V čl. 27 odst. 2 se slova „3 210 000 EUR“ nahrazují slovy „671 000 EUR“.

16.

V čl. 28 odst. 2 se slova „675 000 EUR“ nahrazují slovy „704 000 EUR“.

17.

V čl. 29 odst. 2 se slova „30 000 EUR“ nahrazují slovy „5 000 EUR“.

18.

V čl. 30 odst. 2 se slova „255 000 EUR“ nahrazují slovy „275 000 EUR“.

19.

V čl. 31 odst. 2 se slova „5 000 EUR“ nahrazují slovy „3 000 EUR“.

20.

V čl. 32 odst. 2 se slova „5 000 EUR“ nahrazují slovy „34 000 EUR“.

21.

V čl. 33 odst. 2 se slova „7 460 000 EUR“ nahrazují slovy „6 652 000 EUR“.

22.

V čl. 34 odst. 2 se slova „740 000 EUR“ nahrazují slovy „1 360 000 EUR“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.9.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 269, 21.10.2003, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 322, 9.12.2003, s. 11.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí. 2003/746/ES se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA I

Seznam programů sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE)

Sazba a maximální výše finančního příspěvku Společenství

Choroba

Členské státy

Sazba příspěvku na nákup testovacích souprav (%)

Maximální výše

(v eurech)

TSE

Belgie

100

3 351 000

Dánsko

100

2 351 000

Německo

100

15 611 000

Řecko

100

383 000

Španělsko

100

4 854 000

Francie

100

24 735 000

Irsko

100

5 386 000

Itálie

100

6 401 000

Lucembursko

100

158 000

Nizozemsko

100

4 346 000

Rakousko

100

1 789 000

Portugalsko

100

1 177 000

Finsko

100

1 060 000

Švédsko

100

358 000

Spojené království

100

4 269 000

 

Kypr

100

159 000

 

Estonsko

100

144 000

 

Malta

100

37 000

 

Slovinsko

100

399 000

Celkem

76 968 000

PŘÍLOHA II

Seznam programů eradikace klusavky (scrapie)

Maximální výše finančního příspěvku Společenství

Choroba

Členské státy

Sazba

Maximální výše

(v eurech)

klusavka (scrapie)

Dánsko

50 % porážka, 100 % genotypizace

1 000

Německo

50 % porážka, 100 % genotypizace

927 000

Řecko

50 % porážka, 100 % genotypizace

450 000

Španělsko

50 % porážka, 100 % genotypizace

573 000

Francie

50 % porážka, 100 % genotypizace

3 014 000

Irsko

50 % porážka, 100 % genotypizace

1 006 000

Itálie

50 % porážka, 100 % genotypizace

671 000

Nizozemsko

50 % porážka, 100 % genotypizace

704 000

Rakousko

50 % porážka, 100 % genotypizace

5 000

Portugalsko

50 % porážka, 100 % genotypizace

275 000

Finsko

50 % porážka, 100 % genotypizace

3 000

Švédsko

50 % porážka, 100 % genotypizace

34 000

Spojené království

50 % porážka, 100 % genotypizace

6 652 000

 

Kypr

50 % porážka, 100 % genotypizace

1 360 000

Celkem

15 675 000


30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. prosince 2004,

kterým se mění rozhodnutí 2003/743/ES a 2003/849/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2004

(oznámeno pod číslem K(2004) 5397)

(Text s významem pro EHP)

(2004/923/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 5 a 6 a články 29 a 32 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS upravuje možnost finančního podílu Společenství na programech členských států zaměřených na eradikaci a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz.

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/743/ES ze dne 14. října 2003 o seznamech programů eradikace a sledování chorob zvířat a o kontrolách zaměřených na prevenci zoonóz, na něž lze obdržet finanční příspěvek Společenství v roce 2004 (2), stanoví navrhovanou sazbu příspěvku a maximální výši finančního příspěvku Společenství pro každý program předložený členskými státy.

(3)

Rozhodnutí Komise 2003/849/ES ze dne 28. listopadu 2003 o schválení programů eradikace a sledování určitých chorob zvířat a programů prevence zoonóz předložených členskými státy na rok 2004 a o stanovení výše finančního příspěvku Společenství (3) stanoví maximální výši finančního příspěvku Společenství na každý program předložený členskými státy.

(4)

Komise provedla rozbor zpráv o výdajích na tyto programy předložených členskými státy. Z rozboru těchto zpráv vyplývá, že některé členské státy nevyužijí celý příspěvek na rok 2004, zatímco jiné utratí víc než přidělenou částku.

(5)

Výši finančního příspěvku Společenství na některé z těchto programů je proto nutné upravit. Je vhodné přesunout finanční prostředky z programů členských států, které nevyužijí celý příděl, na státy, které jej překročí. Přerozdělení by mělo být založeno na nejnovějších informacích o skutečných výdajích v daných členských státech.

(6)

Rozhodnutí 2003/743/ES a 2003/849/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí č. 2003/743/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Rozhodnutí 2003/849/ES se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 2 se slova „200 000 EUR“ nahrazují slovy „190 000 EUR“.

2.

V čl. 2 odst. 2 se slova „650 000 EUR“ nahrazují slovy „700 000 EUR“.

3.

V čl. 3 odst. 2 se slova „800 000 EUR“ nahrazují slovy „600 000 EUR“.

4.

V čl. 4 odst. 2 se slova „70 000 EUR“ nahrazují slovy „80 000 EUR“.

5.

V čl. 5 odst. 2 se slova „370 000 EUR“ nahrazují slovy „0 EUR“.

6.

V čl. 6 odst. 2 se slova „1 800 000 EUR“ nahrazují slovy „1 695 000 EUR“.

7.

V čl. 7 odst. 2 se slova „110 000 EUR“ nahrazují slovy „0 EUR“.

8.

V čl. 8 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „410 000 EUR“.

9.

V čl. 9 odst. 2 se slova „85 000 EUR“ nahrazují slovy „55 000 EUR“.

10.

V čl. 11 odst. 2 se slova „4 000 000 EUR“ nahrazují slovy „4 150 000 EUR“.

11.

V čl. 12 odst. 2 se slova „5 000 000 EUR“ nahrazují slovy „5 055 000 EUR“.

12.

V čl. 13 odst. 2 se slova „1 500 000 EUR“ nahrazují slovy „1 545 000 EUR“.

13.

V čl. 15 odst. 2 se slova „150 000 EUR“ nahrazují slovy „50 000 EUR“.

14.

V čl. 16 odst. 2 se slova „1 800 000 EUR“ nahrazují slovy „2 000 000 EUR“.

15.

V čl. 17 odst. 2 se slova „110 000 EUR“ nahrazují slovy „125 000 EUR“.

16.

V čl. 18 odst. 2 se slova „2 000 000 EUR“ nahrazují slovy „2 700 000 EUR“.

17.

V čl. 20 odst. 2 se slova „5 000 000 EUR“ nahrazují slovy „4 935 000 EUR“.

18.

V čl. 22 odst. 2 se slova „1 200 000 EUR“ nahrazují slovy „1 900 000 EUR“.

19.

V čl. 24 odst. 2 se slova „150 000 EUR“ nahrazují slovy „165 000 EUR“.

20.

V čl. 25 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „540 000 EUR“.

21.

V čl. 26 odst. 2 se slova „40 000 EUR“ nahrazují slovy „255 000 EUR“.

22.

V čl. 28 odst. 2 se slova „100 000 EUR“ nahrazují slovy „110 000 EUR“.

23.

V čl. 30 odst. 2 se slova „100 000 EUR“ nahrazují slovy „115 000 EUR“.

24.

V čl. 33 odst. 2 se slova „725 000 EUR“ nahrazují slovy „195 000 EUR“.

25.

V čl. 35 odst. 2 se slova „6 500 000 EUR“ nahrazují slovy „6 000 000 EUR“.

26.

V čl. 36 odst. 2 se slova „300 000 EUR“ nahrazují slovy „395 000 EUR“.

27.

V čl. 37 odst. 2 se slova „3 500 000 EUR“ nahrazují slovy „4 500 000 EUR“.

28.

V čl. 38 odst. 2 se slova „17 000 EUR“ nahrazují slovy „2 000 EUR“.

29.

V čl. 39 odst. 2 se slova „2 000 000 EUR“ nahrazují slovy „1 600 000 EUR“.

30.

V čl. 40 odst. 2 se slova „70 000 EUR“ nahrazují slovy „0 EUR“.

31.

V čl. 41 odst. 2 se slova „150 000 EUR“ nahrazují slovy „355 000 EUR“.

32.

V čl. 43 odst. 2 se slova „700 000 EUR“ nahrazují slovy „1 205 000 EUR“.

33.

V čl. 44 odst. 2 se slova „150 000 EUR“ nahrazují slovy „100 000 EUR“.

34.

V čl. 45 odst. 2 se slova „260 000 EUR“ nahrazují slovy „210 000 EUR“.

35.

V čl. 46 odst. 2 se slova „700 000 EUR“ nahrazují slovy „150 000 EUR“.

36.

V čl. 47 odst. 2 se slova „90 000 EUR“ nahrazují slovy „100 000 EUR“.

37.

V čl. 48 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „50 000 EUR“.

38.

V čl. 49 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „200 000 EUR“.

39.

V čl. 50 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „10 000 EUR“.

40.

V čl. 54 odst. 2 se slova „75 000 EUR“ nahrazují slovy „95 000 EUR“.

41.

V čl. 55 odst. 2 se slova „800 000 EUR“ nahrazují slovy „900 000 EUR“.

42.

V čl. 58 odst. 2 se slova „30 000 EUR“ nahrazují slovy „25 000 EUR“.

43.

V čl. 60 odst. 2 se slova „700 000 EUR“ nahrazují slovy „550 000 EUR“.

44.

V čl. 62 odst. 2 se slova „100 000 EUR“ nahrazují slovy „160 000 EUR“.

45.

V čl. 63 odst. 2 se slova „50 000 EUR“ nahrazují slovy „10 000 EUR“.

46.

V čl. 65 odst. 2 se slova „5 000 EUR“ nahrazují slovy „0 EUR“.

47.

V čl. 67 odst. 2 se slova „60 000 EUR“ nahrazují slovy „30 000 EUR“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 77.

(3)  Úř. věst. L 322, 9.12.2003, s. 16.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2003/743/ES se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA I

Seznam programů eradikace a sledování chorob zvířat

Navržená procentní sazba a částka finančního příspěvku Společenství

Choroba

Členský stát

Sazba

(%)

Navrhovaná částka

(v eurech)

Africký/klasický mor prasat

Itálie (Sardinie)

50

250 000

Aujeszkyho choroba

Belgie

50

550 000

Španělsko

50

75 000

Maďarsko

50

160 000

Irsko

50

10 000

Litva

50

50 000

Malta

50

0

Portugalsko

50

50 000

Slovensko

50

30 000

Katarální horečka ovcí

Španělsko

50

355 000

Francie

50

225 000

Itálie

50

1 205 000

Brucelóza skotu

Kypr

50

55 000

Řecko

50

300 000

Španělsko

50

4 150 000

Irsko

50

5 055 000

Itálie

50

1 545 000

Litva

50

50 000

Polsko

50

50 000

Portugalsko

50

2 000 000

Slovinsko

50

125 000

Spojené království (1)

50

2 700 000

Tuberkulóza skotu

Řecko

50

300 000

Španělsko

50

4 935 000

Irsko

50

4 500 000

Itálie

50

1 900 000

Litva

50

70 000

Polsko

50

165 000

Portugalsko

50

540 000

Slovinsko

50

255 000

Spojené království (1)

50

2 000 000

Klasický mor prasat

Belgie

50

175 000

Česká republika

50

95 000

Německo

50

900 000

Litva

50

20 000

Lucembursko

50

90 000

Slovinsko

50

25 000

Slovensko

50

125 000

Enzootická leukóza skotu

Itálie

50

110 000

Litva

50

100 000

Portugalsko

50

115 000

Slovensko

50

40 000

Spojené království (1)

50

5 000

Brucelóza ovcí a koz (B. melitensis)

Kypr

50

195 000

Řecko

50

1 000 000

Španělsko

50

6 000 000

Francie

50

395 000

Itálie

50

4 500 000

Litva

50

2 000

Portugalsko

50

1 600 000

Slovinsko

50

0

Infekční vodnatelnost osrdečníku, babesióza a anaplasmóza (2)

Francie (3)

50

250 000

Vzteklina

Rakousko

50

190 000

Česká republika

50

700 000

Německo

50

600 000

Finsko

50

80 000

Lotyšsko

50

0

Polsko

50

1 695 000

Slovinsko

50

0

Slovensko

50

410 000

Vezikulární choroba prasat

Klasický mor prasat

Itálie

50

400 000

Celkem

53 472 000

PŘÍLOHA II

Seznam programů kontrol zaměřených na prevenci zoonóz

Navržená procentní sazba a částka finančního příspěvku Společenství

Zoonóza

Členský stát

Sazba

(%)

Navrhovaná částka

(v eurech)

Salmonela

Rakousko

50

100 000

Dánsko

50

210 000

Francie

50

150 000

Irsko

50

100 000

Litva

50

50 000

Nizozemí

50

200 000

Slovensko

50

10 000

Celkem

820 000


(1)  Ve Spojeném království se týká pouze Severního Irska.

(2)  Infekční vodnatelnost osrdečníku, babesióza a anaplasmóza přenášené hmyzem ve francouzských zámořských departementech.

(3)  Ve Francii se týká pouze zámořských správních celků Guadeloupe, Martinik a Réunion.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

30.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/41


ROZHODNUTÍ RADY 2004/924/SZBP

ze dne 22. listopadu 2004

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. června 2004 přijala Rada společnou akci 2004/523/SZBP o misi Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS (1).

(2)

Článek 7 společné akce stanoví, že postavení personálu EUJUST THEMIS v Gruzii, případně včetně výsad, imunit a dalších záruk nutných pro provedení a řádné fungování EUJUST THEMIS, budou dohodnuty postupem podle článku 24 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Na základě zmocnění, které Rada dne 28. června 2004 udělila generálnímu tajemníkovi/vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, jež je nápomocen předsednictví, k zahájení jednání jeho jménem, sjednal generální tajemník/vysoký představitel dohodu s gruzínskou vládou o postavení a činnosti EUJUST THEMIS.

(4)

Bez ohledu na čl. 10 odst. 4 dohody by zakázky na zboží a služby zadávané EUJUST THEMIS měly být v souladu se zásadami průhlednosti, úměrnosti, rovného zacházení a nepřípustnosti diskriminace.

(5)

Tato dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS, se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. listopadu 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 228, 29.6.2004, s. 21.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie Na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „EU“,

na jedné straně a

GRUZIE, dále jen „hostitelská strana“,

na straně druhé,

společně dále uváděné jako „strany“,

BEROUCE V ÚVAHU

(1)

dopis předsedy vlády hostitelské strany, Zuraba Zhvanii, ze dne 3. června 2004, kterým vyzývá EU k zahájení mise na podporu právního státu a předpokládá přijetí vhodných opatření mezi vládou hostitelské strany a EU,

(2)

odpověď generálního tajemníka/vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku ze dne 30. června 2004, kterou výzvu přijímá,

(3)

společnou akci 2004/523/SZBP o misi EU na podporu právního státu EUJUST THEMIS v hostitelské straně, kterou přijala Rada Evropské unie dne 28. června 2004,

(4)

předpokládanou dobu trvání mise EUJUST THEMIS dvanáct měsíců,

(5)

dohodu o partnerství a spolupráci mezi hostitelskou stranou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy podepsanou dne 22. dubna 1996, která obsahuje ustanovení o spolupráci v otázkách týkajících se demokracie, právního státu a lidských práv a základních svobod,

(6)

že účelem výsad a imunit stanovených v této dohodě není prospěch jednotlivců, ale zajištění účinného výkonu mise EU,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Ustanovení této dohody a jakékoli závazky převzaté hostitelskou stranou nebo jakékoli výsady, imunity, možnosti nebo úlevy udělené misi EUJUST THEMIS nebo pracovníkům mise EUJUST THEMIS se vztahují pouze na území hostitelské strany.

2.   Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„misí EUJUST THEMIS“ mise Evropské unie na podporu právního státu v hostitelské straně zřízená Radou Evropské unie ve společné akci 2004/523/SZBP ze dne 28. června 2004, včetně jejích složek, ústředí a pracovníků rozmístěných na území hostitelské strany a přidělených misi EUJUST THEMIS;

b)

„vedoucím mise“ vedoucí mise EUJUST THEMIS jmenovaný Radou Evropské unie;

c)

„pracovníky mise EUJUST THEMIS“ vedoucí mise, pracovníci vyslaní členskými státy EU a orgány EU a mezinárodní pracovníci přijatí misí EUJUST THEMIS na smluvním základě určení pro přípravu, podporu a provádění mise, přičemž tento pojem nezahrnuje obchodní dodavatele nebo místní zaměstnance;

d)

„ústředím“ hlavní ústředí mise EUJUST THEMIS v Tbilisi;

e)

„vysílajícím státem“ kterýkoli členský stát EU, který vyslal pracovníky pro misi EUJUST THEMIS;

f)

„prostorami“ veškeré budovy, zařízení a pozemky nutné k výkonu činností mise EUJUST THEMIS, jakož i k ubytování pracovníků mise EUJUST THEMIS.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Mise EUJUST THEMIS a pracovníci mise EUJUST THEMIS dodržují právní předpisy hostitelské strany a zdrží se všech kroků nebo činností, které nejsou slučitelné s nestrannou a mezinárodní povahou jejich povinností nebo které odporují ustanovením této dohody.

2.   Mise EUJUST THEMIS je ve vztahu k výkonu svých funkcí podle této dohody nezávislá. Hostitelská strana respektuje unitární a mezinárodní povahu mise EUJUST THEMIS.

3.   Vedoucí mise oznámí umístění jejího ústředí vládě hostitelské strany.

4.   Vedoucí mise pravidelně a včas sděluje vládě hostitelské strany počet, jména a státní příslušnost pracovníků mise EUJUST THEMIS umístěných na území hostitelské strany, a to předložením seznamu ministerstvu zahraničních věcí hostitelské strany.

Článek 3

Identifikace

1.   Pracovníci mise EUJUST THEMIS jsou vybaveni identifikačním průkazem mise EUJUST THEMIS, který jsou povinni mít vždy při sobě. Příslušným orgánům hostitelské strany je poskytnut vzor identifikačního průkazu mise EUJUST THEMIS.

2.   Ministerstvo zahraničních věcí hostitelské strany poskytne pracovníkům mise EUJUST THEMIS diplomatické průkazy v souladu s jejich postavením podle článku 6.

3.   Mise EUJUST THEMIS je oprávněna na hlavním ústředí a jinde vyvěsit vlajku EU, a to samostatně nebo společně s vlajkou hostitelské strany, podle rozhodnutí vedoucího mise.

Článek 4

Překračování hranice, pohyb a přítomnost na území hostitelské strany

1.   Pracovníci mise EUJUST THEMIS a majetek a dopravní prostředky mise EUJUST THEMIS překračují hranici hostitelské strany na oficiálních hraničních přechodech a mezinárodními leteckými koridory.

2.   Hostitelská strana umožní misi EUJUST THEMIS a jejím pracovníkům vstup na své území a odchod ze svého území. S výjimkou pasové kontroly při vstupu na území hostitelské strany a odchodu z jejího území nepodléhají pracovníci mise EUJUST THEMIS s diplomatickým průkazem pasovým, vízovým a imigračním předpisům a jakékoli formě imigrační kontroly.

3.   Pracovníci mise EUJUST THEMIS nepodléhají předpisům hostitelské strany o registraci a kontrole cizích státních příslušníků, avšak nezískávají právo na trvalý pobyt nebo bydliště na území hostitelské strany.

4.   Mise EUJUST THEMIS předloží v souvislosti s majetkem a dopravními prostředky mise EUJUST THEMIS, které vstupují na území hostitelské strany, opouštějí jej nebo jím projíždějí za účelem podpory mise, osvědčení o vynětí spolu se soupisem. Jsou vyjmuty z jakékoli další celní dokumentace. Kopie osvědčení se předává příslušným orgánům při vstupu na území hostitelské strany nebo odjezdu z něj. Formát osvědčení dohodnou mise EUJUST THEMIS a příslušné orgány hostitelské strany.

5.   Pokud jde o povolovací a registrační požadavky na vozidla a letadla používaná na podporu mise, sjednají se v případě potřeby dodatečná opatření uvedená v článku 16.

6.   Pracovníci mise EUJUST THEMIS mohou na území hostitelské strany řídit motorová vozidla, pokud mají platný národní řidičský průkaz. Hostitelská strana přijímá za platné řidičské průkazy nebo povolení vydané misi EUJUST THEMIS, a to bez zdanění nebo zpoplatnění.

7.   Mise EUJUST THEMIS a pracovníci mise EUJUST THEMIS a jejich vozidla, letadla nebo jakékoli jiné dopravní prostředky, zařízení nebo zásoby se mohou volně a bez omezení pohybovat po celém území hostitelské strany, včetně jejího vzdušného prostoru. Je-li to nutné, lze sjednat technická opatření v souladu s článkem 16.

8.   Pro účely mise mohou pracovníci mise EUJUST THEMIS a místní pracovníci zaměstnaní misí EUJUST THEMIS při cestách za účelem plnění úředních povinností používat silnice, mosty a letiště bez placení cel, mýt, daní nebo jiných poplatků, nejde-li o platby za poskytnutí zvláštních služeb.

Článek 5

Imunity a výsady mise EUJUST THEMIS

1.   Mise EUJUST THEMIS požívá status diplomatické mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961 (dále jen „vídeňská úmluva“).

2.   Mise EUJUST THEMIS, její majetek, prostředky a materiál jsou vyjmuty z trestní, občanské a správní jurisdikce hostitelské strany v souladu s vídeňskou úmluvou.

3.   Prostory mise EUJUST THEMIS jsou nedotknutelné. Zástupci hostitelské strany do nich nesmějí nikdy vstoupit bez souhlasu vedoucího mise.

4.   Prostory mise EUJUST THEMIS, jejich vybavení a jiný materiál v nich, jakož i dopravní prostředky nesmějí být předmětem prohlídky, zabavení, obstavení nebo exekuce.

5.   Archivy a dokumenty mise EUJUST THEMIS jsou vždy nedotknutelné.

6.   Korespondence mise EUJUST THEMIS požívá status úřední korespondence podle vídeňské úmluvy.

7.   Hostitelská strana povolí vstup zboží pro misi EUJUST THEMIS a udělí osvobození od veškerých cel, daní a souvisejících poplatků, kromě poplatků za skladování, rozvoz a podobné služby.

8.   Pokud jde o dovezené zboží a služby a prostory mise EUJUST THEMIS, jsou-li určeny pro účely této mise, je mise EUJUST THEMIS osvobozena od všech celostátních a obecních odvodů, daní nebo podobných poplatků. Pokud jde o zboží zakoupené a služby sjednané na domácím trhu, jsou-li určeny pro účely mise EUJUST THEMIS, je mise EUJUST THEMIS osvobozena od všech celostátních a obecních odvodů, daní včetně DPH a podobných poplatků, nebo jí jsou tyto odvody, daně a poplatky hostitelskou stranou vráceny, a to v souladu s právními předpisy hostitelské strany.

Článek 6

Imunity a výsady pracovníků mise EUJUST THEMIS

1.   Pracovníci mise EUJUST THEMIS požívají veškerých výsad a imunit diplomatických zástupců v souladu s vídeňskou úmluvou, podle níž mají členské státy EU prioritu jurisdikce. Tyto výsady a imunity se pracovníkům mise EUJUST THEMIS udělují po dobu trvání jejich mise a následně ve vztahu k úředním úkonům, které předtím učinili při výkonu své mise.

2.   Generální tajemník/vysoký představitel EU s výslovným souhlasem příslušného orgánu vysílajícího státu zbaví pracovníky mise EUJUST THEMIS imunity, pokud by tato imunita bránila výkonu spravedlnosti, a lze tak učinit bez dotčení zájmů EU.

3.   Pracovníci mise EUJUST THEMIS mají právo dovézt věci určené pro svou osobní potřebu bez cla nebo jiných omezení a tyto věci vyvézt. Pracovníci mise EUJUST THEMIS mají právo koupit věci pro svou osobní potřebu bez cla nebo množstevních omezení a tyto věci vyvézt; pokud jde o zboží a služby zakoupené na domácím trhu, jsou pracovníci mise EUJUST THEMIS osvobozeni od DPH a daní v souladu s právními předpisy hostitelské strany.

4.   Pracovníci mise EUJUST THEMIS jsou v hostitelské straně osvobozeni od odvodů a daní ze služebních požitků a platů, které dostávají z důvodu svého zaměstnání. Závisí-li jakékoli daňové zatížení na pobytu, doba, během které pracovníci vyslaní na misi EUJUST THEMIS a smluvní mezinárodní pracovníci mise EU působí v hostitelské straně za účelem plnění svých povinností, se nepovažuje za dobu pobytu.

Článek 7

Místní pracovníci zaměstnaní misí EUJUST THEMIS

Místní pracovníci zaměstnaní misí EUJUST THEMIS, kteří jsou státními příslušníky hostitelské strany nebo mají trvalý pobyt v hostitelské straně, požívají status místního personálu diplomatických misí v hostitelské straně v souladu s vídeňskou úmluvou.

Článek 8

Bezpečnost

1.   Hostitelská strana přebírá v rámci svých možností plnou odpovědnost za bezpečnost pracovníků mise EUJUST THEMIS.

2.   Hostitelská strana za tímto účelem přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti mise EUJUST THEMIS a pracovníků mise EUJUST THEMIS. Jakákoli zvláštní ustanovení navržená hostitelskou stanou budou před jejich provedením dohodnuta s vedoucím mise. Hostitelská strana povolí a bezplatně podpoří činnosti související s lékařskou evakuací pracovníků mise EUJUST THEMIS. V případě potřeby se sjednají dodatečná opatření podle článku 16.

Článek 9

Spolupráce a přístup k informacím

1.   Hostitelská strana poskytne misi EUJUST THEMIS a pracovníkům mise EUJUST THEMIS plnou součinnost a podporu.

2.   Je-li o to hostitelská strana požádána a je-li to nezbytné pro uskutečnění mise EUJUST THEMIS, zajistí hostitelská strana pracovníkům mise EUJUST THEMIS účinný přístup:

do budov, zařízení, míst a úředních vozidel pod kontrolou hostitelské strany,

k dokumentům, materiálům a informacím pod kontrolou hostitelské strany, které souvisejí s mandátem mise EUJUST THEMIS.

V případě potřeby se sjednají dodatečná opatření podle článku 16.

3.   Vedoucí mise a hostitelská strana se pravidelně radí a přijímají vhodná opatření k zajištění úzké a vzájemné spolupráce na všech vhodných úrovních.

Článek 10

Podpora poskytovaná hostitelskou stranou a uzavírání smluv

1.   Hostitelská strana souhlasí, že na žádost mise EUJUST THEMIS napomůže při hledání vhodných prostor.

2.   Bude-li to nezbytné a možné, budou prostory ve vlastnictví hostitelské strany poskytnuty bezplatně.

3.   Hostitelská strana poskytne v rámci svých možností a prostředků pomoc a podporu při přípravě, zavedení, plnění a podpoře mise, včetně společného pronájmu prostor a zařízení pro odborníky mise EUJUST THEMIS.

4.   Mise EUJUST THEMIS se bude snažit v nejvyšší možné míře uzavírat na místní úrovni smlouvy týkající se služeb, zboží a pracovníků, a to podle požadavků mise.

Článek 11

Zemřelí pracovníci mise EUJUST THEMIS

1.   Vedoucí mise má právo postarat se o repatriaci zemřelých pracovníků mise EUJUST THEMIS, jakož i jejich osobního majetku, a přijmout za tím účelem vhodná opatření.

2.   Pitvy zemřelých členů mise EUJUST THEMIS se neuskuteční bez souhlasu vysílajícího státu nebo, v případě mezinárodních pracovníků, bez souhlasu státu jejich původu a bez přítomnosti zástupce mise EUJUST THEMIS nebo dotyčného státu.

Článek 12

Komunikace

Mise EUJUST THEMIS požívá práva na neomezenou komunikaci prostřednictvím rádia (včetně satelitních, mobilních nebo ručních rádiových zařízení), telefonu, telegrafu, faxu a jiných prostředků.

Článek 13

Nároky uplatňované v případě smrti, zranění, poškození nebo ztráty

1.   Členské státy EU nebo orgány EU nejsou povinny poskytnout náhradu v případě nároků, které vyplývají z činností souvisejících s občanskými nepokoji a ochranou mise EU nebo jejích pracovníků nebo které jsou důsledkem plnění mise.

2.   Všechny ostatní nároky občanskoprávní povahy, včetně nároků místních pracovníků zaměstnaných misí EUJUST THEMIS, jejichž stranou je mise nebo kterýkoli její člen a nad nimiž soudy hostitelské strany nemají z důvodu této dohody jurisdikci, se předloží prostřednictvím orgánů hostitelské strany vedoucímu mise a jsou řešeny samostatnými opatřeními podle článku 16, jimiž se stanoví postupy pro řešení a vypořádání nároků. Nároky jsou vypořádány po předchozím souhlasu dotyčného státu.

Článek 14

Spory

1.   Veškeré otázky vzniklé v souvislosti s prováděním této dohody projedná Společná koordinační skupina. Tato skupina se skládá ze zástupců mise EUJUST THEMIS a příslušných orgánů hostitelské strany.

2.   Není-li dosaženo dohody, řeší se spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody mezi hostitelskou stranou a zástupci EU diplomatickou cestou.

Článek 15

Další ustanovení

1.   Odkazuje-li tato dohoda na imunity, výsady a práva mise EUJUST THEMIS a pracovníků mise EUJUST THEMIS, odpovídá vláda hostitelské strany za plnění a dodržování těchto imunit, výsad a práv prostřednictvím příslušných místních orgánů hostitelské strany.

2.   Žádné ustanovení této dohody nemá za cíl se odchýlit od práv, které může mít kterýkoli členský stát EU nebo kterýkoli jiný stát podílející se na misi EUJUST THEMIS nebo jejich pracovníci podle jiných dohod, a ani tak nebude vykládáno.

Článek 16

Dodatečná opatření

Vedoucí mise a správní orgány hostitelské strany sjednají taková dodatečná opatření, která mohou být nezbytná pro plnění této dohody.

Článek 17

Vstup v platnost a ukončení

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost po písemném oznámení stran, že byly splněny vnitřní požadavky pro vstup v platnost.

2.   Tato dohoda může být změněna na základě vzájemné písemné dohody mezi stranami. Tyto změny vstoupí v platnost po písemném oznámení stran, že byly splněny vnitřní požadavky pro vstup v platnost.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti až do konečného odchodu mise EUJUST THEMIS nebo všech jejích pracovníků.

4.   Tuto dohodu lze vypovědět písemným oznámením druhé straně. Vypovězení nabývá účinku 60 dnů od přijetí oznámení o vypovězení druhou stranou.

5.   Ukončení nebo vypovězení této dohody se nedotýká jakýchkoli práv nebo povinností vyplývajících z plnění této dohody před jejím ukončením nebo vypovězením.

V Tbilisi dne 3. prosince 2004 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Evropskou unii

Image

Za Gruzii

Image