ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 385

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
29. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2253/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2254/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2255/2004 ze dne 27. prosince 2004 o důkazu splnění celních formalit při dovoz cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2256/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru

24

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/911/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a doprovodného memoranda o porozumění

28

Dohoda mezi evropským společenstvím a švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

30

Memorandum o porozumění

43

 

*

2004/912/ES:
Rozhodnutí rady ze dne 25. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o dni provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2004 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

50

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o dni provedení dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

51

 

 

Komise

 

*

2004/913/ES:
Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2004 o podpoře vhodného systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb pocházejících z akvakultury a produktů z nich, určených k dalšímu zpracování nebo pro okamžitou lidskou spotřebu (oznámeno pod číslem K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/497/ES, pokud jde o zavedení alternativního souboru standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Evropská centrální banka

 

*

2004/916/ES:
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. prosince 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/13 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie a mezinárodním organizacím (ECB/2004/20)

85

 

 

Tiskové opravy

 

*

Opravy rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce ( Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004 )

87

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2252/2004

ze dne 13. prosince 2004

o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 bod 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 potvrdila nezbytnost jednotného přístupu Evropské unie k biometrickým identifikátorům nebo biometrickým údajům pro doklady státních příslušníků třetích zemí, cestovní pasy občanů Evropské unie a informační systémy (VIS a SIS II).

(2)

Minimální bezpečnostní normy pro cestovní pasy byly zavedeny usnesením zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 17. října 2000 (3). Nyní je vhodné zvýšit právní sílu uvedeného usnesení opatřením Společenství, aby bylo dosaženo zdokonalených harmonizovaných bezpečnostních norem pro ochranu cestovních pasů a cestovních dokladů před pozměňováním. Zároveň by do cestovních pasů nebo cestovních dokladů měly být za účelem zavedení spolehlivého spojení mezi pravým držitelem pasu a dokladem začleněny biometrické identifikátory.

(3)

Harmonizace bezpečnostních prvků a začlenění biometrických identifikátorů je důležitým krokem směrem k používání nových prvků s ohledem na budoucí vývoj na evropské úrovni, který by měl učinit cestovní doklady bezpečnějšími a zavést spolehlivější spojení mezi držitelem a cestovním pasem a cestovním dokladem jako důležitý příspěvek k zajištění jeho ochrany před podvodným použitím. Je třeba zohlednit specifikace Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), a zejména specifikace stanovené v dokumentu č. 9303 o strojově čitelných cestovních dokladech.

(4)

Toto nařízení je omezeno na harmonizaci bezpečnostních prvků včetně biometrických identifikátorů v cestovních pasech a cestovních dokladech členských států. Určení orgánů a subjektů, které mají právo na přístup k osobním údajům obsaženým v uchovávacím médiu dokladů, je věcí vnitrostátních právních předpisů s výhradou odpovídajících ustanovení práva Společenství, práva Evropské unie nebo mezinárodních dohod.

(5)

Toto nařízení by mělo stanovit pouze specifikace, které nejsou tajné. Tyto specifikace je třeba doplnit specifikacemi, které budou uchovány v tajnosti, aby se předešlo riziku padělání a pozměňování. Takové další technické specifikace by měly být přijaty podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(6)

Komisi by měl být nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (5).

(7)

Aby bylo zajištěno, že uvedené informace nebudou dostupné více osobám, než je nezbytné, je také důležité, aby každý členský stát určil nejvýše jeden subjekt odpovědný za vyhotovování cestovních pasů a cestovních dokladů, přičemž členské státy mohou tento subjekt v případě potřeby změnit. Z bezpečnostních důvodů by měl každý členský stát sdělit Komisi a ostatním členským státům název příslušného subjektu.

(8)

Pokud jde o osobní údaje zpracovávané v souvislosti s cestovními pasy a cestovními doklady, použije se směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (6). Mělo by být zajištěno, že v cestovním pase nebudou uloženy žádné další informace, pokud toto nařízení nebo jeho příloha nestanoví jinak nebo pokud to nebude v daném cestovním dokladu uvedeno.

(9)

V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné k dosažení základních cílů zavedení společných bezpečnostních norem a interoperabilních biometrických identifikátorů stanovit pravidla pro všechny členské státy, které provádějí Úmluvu k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 (7). Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení stanoveného cíle, v souladu s čl. 5 třetím pododstavcem Smlouvy.

(10)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(11)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (8). Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(12)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (9). Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(13)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (10), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody (11).

(14)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (12), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu uvedené dohody jménem Evropské unie a podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení (13),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Cestovní pasy a cestovní doklady vydané členskými státy musí splňovat minimální bezpečnostní normy stanovené v příloze.

2.   Cestovní pasy a cestovní doklady musí obsahovat médium pro uchování údajů, které obsahuje zobrazení obličeje. Členské státy musí rovněž zahrnout otisky prstů v interoperabilních formátech. Údaje musí být zabezpečeny a médium pro jejich uchování musí mít dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, pravost a utajení údajů.

3.   Toto nařízení se vztahuje na cestovní pasy a cestovní doklady vydávané členskými státy. Nevztahuje se na průkazy totožnosti, které vydávají členské státy svým státním příslušníkům, ani na dočasné cestovní pasy a cestovní doklady s platností do dvanácti měsíců.

Článek 2

Postupem podle čl. 5 odst. 2 budou stanoveny další technické specifikace pro cestovní pasy a cestovní doklady, které se budou týkat:

a)

dalších bezpečnostních prvků a požadavků včetně zdokonalených norem na ochranu proti padělání, napodobování a pozměňování;

b)

technických specifikací média pro uchování biometrických prvků a jeho zabezpečení, včetně zabránění neoprávněnému přístupu;

c)

požadavků na kvalitu a společné normy pro zobrazení obličeje a otisky prstů.

Článek 3

1.   Postupem podle čl. 5 odst. 2 lze rozhodnout, že specifikace uvedené v článku 2 jsou tajné a nezveřejňují se. V tom případě se sdělují pouze subjektům určeným členskými státy pro tisk a osobám řádně pověřeným členským státem nebo Komisí.

2.   Každý členský stát určí jeden subjekt, který bude odpovědný za tisk cestovních pasů a cestovních dokladů. Název tohoto subjektu sdělí Komisi a ostatním členským státům. Tentýž subjekt může být určen dvěma nebo více členskými státy. Každý členský stát je oprávněn změnit jím určený subjekt. Uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

Článek 4

1.   Aniž jsou dotčena pravidla o ochraně údajů, mají osoby, jimž je vydán cestovní pas nebo cestovní doklad, právo ověřit osobní údaje obsažené v cestovním pase nebo cestovním dokladu a případně požadovat provedení opravy nebo výmazu.

2.   V cestovním pase nebo cestovním dokladu nesmějí být obsaženy žádné údaje ve strojově čitelné formě, pokud toto nařízení nebo jeho příloha nestanoví jinak nebo pokud to vydávající stát neuvede v cestovním pase nebo cestovním dokladu v souladu se svým vnitrostátním právem.

3.   Pro účely tohoto nařízení se biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech použijí pouze k ověřování:

a)

pravosti dokumentu;

b)

totožnosti držitele pomocí přímo dostupných srovnatelných prvků v případech, kdy musí být cestovní pas nebo jiný cestovní doklad podle právních předpisů předložen.

Článek 5

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1683/95.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členské státy toto nařízení použijí:

a)

pokud jde o zobrazení obličeje: nejpozději 18 měsíců,

b)

pokud jde o otisky prstů: nejpozději 36 měsíců

od přijetí opatření uvedených v článku 2. Platnost již vydaných cestovních pasů a cestovních dokladů však není dotčena.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. C 98, 23.4.2004, s. 39.

(2)  Stanovisko ze dne 2. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. C 310, 28.10.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19. Úmluva naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 871/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 29).

(8)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(10)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(11)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(12)  Dokument Rady 13054/04 dostupný na: http://register.consilium.eu.int

(13)  Dokumenty Rady 13464/04 a 13466/04 dostupné na: http://register.consilium.eu.int


PŘÍLOHA

MINIMÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY CESTOVNÍCH PASŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ VYDÁVANÝCH ČLENSKÝMI STÁTY

Úvod

Tato příloha stanoví minimální úroveň zabezpečení, kterou musí splňovat cestovní pasy a cestovní doklady členských států. Ustanovení této přílohy se vztahují především na stránku s biografickými údaji. Generické bezpečnostní prvky se vztahují i na ostatní části cestovních pasů a cestovních dokladů.

Stránka s biografickými údaji se může skládat z různých základních materiálů. Tato příloha stanoví minimální úroveň zabezpečení pro konkrétní použitý materiál.

1.   Materiál

Papír použitý na ty oddíly cestovního pasu nebo cestovního dokladu, které udávají osobní nebo jiné údaje, musí splňovat tyto minimální požadavky:

žádné optické zjasňovače,

dvoubarevné vodoznaky,

bezpečnostní činidla na ochranu před pozměňováním chemickým výmazem,

barevná vlákna (částečně viditelná a částečně fluorescenční pod UV světlem nebo neviditelná a fluorescenční nejméně ve dvou barvách),

doporučují se UV fluorescenční planšety (u štítků jsou povinné),

doporučuje se používat bezpečnostní niť.

Pokud má stránka s biografickými údaji podobu štítku, může být od vodoznaku na papíru použitém pro tuto stránku upuštěno. Od vodoznaku může být také upuštěno u papíru použitého pro vnitřní stranu desek cestovního pasu. Bezpečnostní činidla jsou požadována na vnitřní straně desek pouze tehdy, pokud jsou zde zapisovány údaje.

Prošívací niť by měla být chráněna před vyměněním.

Pokud je karta určená k uložení osobních údajů do cestovního pasu nebo cestovního dokladu celá z umělé hmoty, není obvykle možné začlenit veškeré autentizační znaky používané pro papír cestovních pasů a cestovních dokladů. V případě štítků a karet musí být nedostatek znaků v materiálu nahrazen opatřeními bezpečnostního tisku, použitím prvku na ochranu proti kopírování nebo techniky vydávání podle oddílů 3, 4 a 5, která přesahuje dále uvedené minimální normy.

2.   Stránka s biografickými údaji

Cestovní pas obsahuje strojově čitelnou stránku s biografickými údaji, která musí splňovat specifikace části 1 (o strojově čitelných cestovních pasech) dokumentu ICAO 9303 a postupy vydávání musí splňovat specifikace, které uvedený dokument stanoví pro strojově čitelné doklady.

Podobenka držitele je rovněž na této stránce a nepřipevňuje se, ale začleňuje do materiálu stránky s biografickými údaji technikami vydávání podle oddílu 5.

Biografické údaje se zapisují na stránku následující v cestovním pase nebo cestovním dokladu po titulní stránce. V každém případě se již vnitřní strana desek nesmí používat pro biografické údaje.

Grafická úprava stránek s biografickými údaji musí být taková, aby byla rozlišitelná od ostatních stránek.

3.   Techniky tisku

Užívají se tyto techniky tisku:

A.

Tisk pozadí:

dvoubarevné giloše nebo rovnocenné struktury,

duhové zbarvení, pokud možno fluorescenční,

UV fluorescenční přetisk,

účinné ochranné motivy proti padělání a pozměňování (zejména na stránce s biografickými údaji) s volitelným použitím mikrotisku,

na papírové stránky cestovního pasu nebo cestovního dokladu a na štítky se musí používat reaktivní barvy,

je-li papír cestovního pasu nebo cestovního dokladu dobře chráněn před pokusy o padělání nebo pozměnění, není použití reaktivní barvy povinné.

B.

Tisk formuláře:

se začleněným mikrotiskem (pokud již není obsažen v tisku pozadí).

C.

Číslování:

Na všechny stránky uvnitř cestovního pasu nebo cestovního dokladu by se mělo tisknout (pokud možno speciálním fontem a UV fluorescenční barvou) nebo perforovat vlastní číslo dokladu, anebo v případě cestovních pasů – karet by se vlastní číslo dokladu mělo začlenit s použitím téže techniky jako pro biografické údaje. Doporučuje se, aby u cestovních pasů – karet bylo vlastní číslo dokladu viditelné na obou stranách karty. Pokud je pro biografické údaje použit štítek, mělo by se vlastní číslo dokladu vytisknout s použitím fluorescenční barvy, přičemž použití speciálního fontu je povinné.

Pokud jsou pro biografické údaje použity štítky nebo vnitřní stránky z nelaminovaného papíru, použije se také hlubotisk se skrytým obrazem, mikrotext a barvy s opticky proměnlivými vlastnostmi, jakož i difrakční opticky proměnlivý obrazový prvek (Diffractive Optically Variable Image Device – DOVID). Další opticky proměnlivé bezpečnostní prvky se rovněž použijí v cestovních pasech – kartách zcela vyrobených z umělé hmoty, přinejmenším pomocí prvku DOVID nebo rovnocenných opatření.

4.   Ochrana proti kopírování

Opticky proměnlivý prvek (optically variable device – OVD) nebo rovnocenný prvek, který poskytuje stejnou úroveň identifikace a bezpečnosti jako prvky v současnosti používané v jednotném vzoru víz, se použije na stránce s biografickými údaji, a to ve formě difrakčních struktur, které se mění při pohledu z různých úhlů (prvek DOVID), začleněných do vrstvy laminované za tepla anebo do rovnocenné (co nejtenčí) laminované vrstvy nebo jako horní vrstva prvku OVD, anebo ve štítku nebo na vnitřní stránce z nelaminovaného papíru jako metalizovaný nebo částečně demetalizovaný prvek OVD (s hlubotiskovým přetiskem) nebo rovnocenné prvky.

Prvky OVD by se měly začlenit do dokladu jako prvek vrstvené struktury, která účinně chrání proti padělání a pozměňování. V papírových dokladech by měly být začleněny po celém povrchu jako prvek vrstvy laminované za tepla nebo rovnocenné (co nejtenčí) laminované vrstvy nebo jako bezpečnostní horní vrstva, jak je popsáno v oddílu 5. V dokladech z umělé hmoty by měly být začleněny do co největšího rozsahu povrchu karty.

Je-li karta z umělé hmoty personalizována laserovým rytím, do kterého je začleněn proměnlivý laserový obrazec, použije se difrakční prvek OVD, přinejmenším ve formě umístěného metalizovaného nebo průhledného prvku DOVID, za účelem dosažení posílené ochrany proti kopírování.

Je-li stránka s biografickými údaji zhotovena z umělé hmoty s papírovým středem, použije se k dosažení posílené ochrany proti kopírování difrakčního prvku OVD, přinejmenším ve formě umístěného metalizovaného nebo průhledného prvku DOVID.

5.   Techniky vydávání

Aby se zajistila řádná ochrana údajů v cestovních pasech proti pokusům o padělání a pozměňování, začlení se biografické údaje, obsahující podobenku držitele, podpis držitele a hlavní údaje o vydání dokladu, do základního materiálu dokladu. Konvenční metody připojení fotografie se nadále nepoužijí.

Lze používat tyto techniky vydávání:

laserový tisk,

tepelný přenos,

inkoustový tryskový tisk,

fotografie,

laserové rytí, které účinně proniká do vrstev karty nesoucí bezpečnostní znaky.

Za účelem zajištění odpovídající ochrany biografických údajů a údajů o vydání proti pokusům o padělání a pozměňování je při použití techniky laserového tisku, tepelného přenosu a fotografie povinné laminování za tepla nebo rovnocenné (co nejtenčí) laminování s prvkem na ochranu proti kopírování.

Cestovní doklady musí být vydávány ve strojově čitelné formě. Grafická úprava stránky s biografickými údaji musí splňovat specifikace části 1 dokumentu ICAO 9303 a postupy vydávání musí splňovat specifikace, které tento dokument stanoví pro strojově čitelné doklady.


29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2253/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství (1), a zejména s ohledem na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2237/77 (2) stanoví obsah zemědělského podnikového výkazu, který se použije.

(2)

Údaje shromážděné za účelem zemědělského podnikového výkazu musí zohlednit vývoj společné zemědělské politiky. Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (3) a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, zcela mění způsob, jakým se vyplácí dotace zemědělcům v rámci Společenství. Na tyto změny je třeba brát ohled v zemědělském podnikovém výkazu, za účelem správného sledování vývoje zemědělských příjmů a poskytnutí dostatečného základu pro obchodní analýzu podniků.

(3)

Zemědělský podnikový výkaz musí být upraven vzhledem k přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

(4)

Nařízení (EHS) č. 2237/77 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Vzhledem k tomu, že se některé změny budou uplatňovat od roku 2004, je vhodné provést změny zemědělského podnikového výkazu s účinností od účetního období 2004.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (EHS) č. 2237/77 se mění v souladu s přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od účetního období 2004, které začíná mezi 1. lednem a 1. červencem 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 660/2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  Úř. věst. L 263, 17.10.1977, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1837/2001 (Úř. věst. L 255, 24.9.2001, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).


PŘÍLOHA I

Příloha I k nařízení (EHS) č. 2237/77 se mění takto:

1.

V tabulce A (OBECNÉ INFORMACE O PODNIKU) se řádky týkající se položek číslo 1 a 2 nahrazují tímto:

„Číslo a popis položky

Pořadové číslo

1.   

Číslo podniku

oblast

1

nižší územní jednotka

2

pořadové číslo podniku

3

‚Nevyužito‘

4–5

2.   

Informace o počítačových záznamech a o účtárně

počet skupin o 10 datech

6

‚Nevyužito‘

7–16

číslo účtárny (nepovinné)

17“

2.

Tabulka M se nahrazuje tímto:

„M.   PŘÍMÉ PLATBY NA ZÁKLADĚ PLOCHY NEBO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY – podle nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 (1), (ES) č. 1254/1999 (2) a (ES) č. 1782/2003 (3) (položky 601–680 a 700–772)

Produkt nebo kombinace produktů (položka)

 

 

Počet základních jednotek pro platby

Podpory celkem

Referenční částka

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

nevyužito

nevyužito

 

 

 

nevyužito“


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.


PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (EHS) č. 2237/77 se mění takto:

1.

Bod 107. se nahrazuje tímto:

„107.   Systém DPH

Systém DPH (pořadové číslo 400), který se na podnik vztahuje, je třeba vyznačit pro každý podnik číselným kódem z níže uvedeného seznamu:

 

Pořadové číslo 400

Kód

BELGIE

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

ČESKÁ REPUBLIKA

Registrovaný

1

DÁNSKO

Moms (= yleinen)

1

NĚMECKO

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONSKO

Běžný

1

Zvláštní

2

ŘECKO

Běžný systém

1

Zemědělský systém

2

ŠPANĚLSKO

Běžný systém

1

Zjednodušený systém

2

Zemědělský systém

3

FRANCIE

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

IRSKO

Agricultural

1

Registered (= normal)

2

ITÁLIE

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normal

3

KYPR

Běžný

1

Zemědělský

2

DPH se neuplatňuje

3

LOTYŠSKO

Běžný

1

Zemědělský

2

LITVA

Běžný

1

DPH se neuplatňuje

2

LUCEMBURSKO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

MAĎARSKO

Běžný

1

Zemědělský

2

MALTA

Běžný

1

NIZOZEMSKO

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

RAKOUSKO

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLSKO

Běžný

1

Zemědělský

2

PORTUGALSKO

Zemědělský systém

1

Běžný systém

2

SLOVINSKO

Běžný

1

Zemědělský

2

SLOVENSKO

Registrovaný

1

Osvobozený

2

FINSKO

Běžný systém

1

ŠVÉDSKO

Běžný systém

1

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Exempt

1

Registered

2

Podrobnější členění systému DPH (pouze Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko a Polsko)

 

Pořadové číslo 401

ŠPANĚLSKO

 

Pokud jsou v podniku v platnosti dva systémy, zapište kód méně významného systému DPH (použitý pro pořadové číslo 400)

FRANCIE

Sans TVA obligatoire sur activités connexés

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexés

1

ITÁLIE

Systém DPH pro agroturistiku (“agriturismo“) jako vedlejší činnost

 

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

MAĎARSKO

 

Pokud jsou v podniku v platnosti dva systémy, zapište kód méně významného systému DPH (použitý pro pořadové číslo 400)

POLSKO

 

Pokud jsou v podniku v platnosti dva systémy, zapište kód méně významného systému DPH (použitý pro pořadové číslo 400)“

2.

Bod 113 se nahrazuje tímto:

„113.   Z toho: podrobné údaje k celkové informaci položky 112

1.

Kategorie hospodářských zvířat (položky 22 až 50) s výjimkou subvencí na skot v dále uvedených kódech 700 a 770.

2.

Produkty (položky 120 až 313 a jejich podpoložky) s výjimkou plateb na plochu pozemků v kódu 600 a plateb v dále uvedených kódech 670 a 680.

3.

Seznam specifických kódů:

Kód 600 uvádí platby na plochu pozemků celkem na základě nařízení (ES) č. 1251/1999 a (ES) č. 1782/2003, včetně plateb za vyjmutí půdy z produkce a energetických plodin. Tuto celkovou částku a podrobné údaje je třeba uvést také v tabulce M.

Kód 670 uvádí podporu v rámci režimu jednotné platby, vycházející z nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. Tuto celkovou částku a podrobné údaje je třeba uvést také v tabulce M.

Kód 680 uvádí podporu v rámci režimu jednotných plateb na plochu, vycházející z nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. Tuto celkovou částku je třeba uvést také v tabulce M.

Kód 700 uvádí přímé platby celkem v rámci společné organizace trhu s hovězím a telecím masem, vycházející z nařízení (ES) č. 1254/1999 a (ES) č. 1782/2003. Tuto celkovou částku a podrobné údaje je třeba uvést také v tabulce M.

Kód 770 uvádí prémie pro mléčné výrobky a dodatečné platby, vycházející z nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. Tuto celkovou částku a podrobné údaje je třeba uvést také v tabulce M.

Kód 800 uvádí přímé podpory na metody zemědělské produkce, které jsou určeny k ochraně životního prostředí a udržování venkovské krajiny nebo ke zlepšení životních podmínek zvířat.

Kód 810 uvádí platby vyplacené zemědělcům, na které se vztahují omezení zemědělské produkce, uplatňovaná v oblastech s environmentálními omezeními.

Kód 820 uvádí vyrovnávací příspěvky v znevýhodněných oblastech.

Kód 830 uvádí podporu na pomoc zemědělcům přizpůsobit se náročným normám založeným na právních předpisech Společenství.

Kód 835 uvádí podporu na náklady zemědělského poradenství.

Kód 840 uvádí podporu na metody zemědělské produkce, které jsou určeny k zvýšení kvality zemědělských produktů.

Kód 900 uvádí podporu poskytnutou na zalesňování zemědělské půdy.

Kód 910 uvádí ostatní podporu lesnímu hospodářství.

Kód 951 uvádí podpory a subvence na živočišnou výrobu, neuvedené ve výše uvedených kódech.

Kód 952 uvádí podpory a subvence na produkty rostlinné výroby, neuvedené ve výše uvedených kódech.

Kód 953 uvádí podpory a subvence na rozvoj venkova, neuvedené ve výše uvedených kódech.

Kód 955 uvádí doplňkovou podporu, vycházející z nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Kód 998 zahrnuje platby za škody způsobené živelnou katastrofou, vyrovnávací platby za škody na výrobě nebo výrobních prostředcích poskytnuté orgány veřejné správy. (Pro vyrovnávací platbu ze soukromého pojištění se použije tabulka F a položka 181 v tabulce K.)

Kód 999 zahrnuje podpory a subvence výjimečného charakteru (např. agromonetární vyrovnávací platbu). Vzhledem k jejich výjimečnému charakteru se tyto platby vykazují v hotovosti.

Kódy 1052 a 2052 uvádějí vyrovnávací platby za zastavení produkce mléka. Každoroční platby je třeba zapsat do položky 1052, jednorázové platby do položky 2052.

Kód 950 je třeba použít pro všeobecné subvence, které nelze přiřadit k žádné činnosti (= pod žádný z uvedených kódů).“

3.

V části K se název a první tři pododstavce nahrazují tímto:

„K.   PRODUKCE (bez hospodářských zvířat)

Položky některých produktů jsou rozděleny do podpoložek. V takových případech je třeba uvést informace sloupců 4 až 10 pod podpoložky i základní položku. V tomto případě se souhrnný údaj za podpoložky vkládá do základní položky.

Plodiny pěstované na půdě vyjmuté z produkce podle nařízení (ES) č. 1251/1999 a (ES) 1782/2003 je třeba vykazovat samostatně. Samostatné vykazování je nutno použít také v případech, kdy je stejná plodina pěstována jak se zavlažováním, tak i bez zavlažování.

Údaje pro produkty rostlinné výroby nastojato je třeba zanést pod příslušnou položku, s výjimkou plochy pozemků, která se nevykazuje. Totéž platí pro produkty pěstované na půdě propachtované příležitostně na dobu kratší než jeden rok.“

4.

Bod 146 se nahrazuje tímto:

„146.

Půda ležící ladem: pozemky, jež za celé účetní období nedávají žádnou sklizeň. Vykazuje se také půda vyjmutá z produkce a neobdělávaná v souladu s nařízeními (ES) č. 1251/1999 a (ES) č. 1782/2003. Uvádí se také půda vyjmutá z produkce se zelenou vegetací. Půda vyjmutá z produkce, osetá povolenými nepotravinářskými plodinami v souladu s nařízeními (ES) č. 1251/1999 a (ES) č. 1782/2003, se zanese pod položku příslušné plodiny s kódem ‚druhu plodiny‘ 8 nebo 9.“

5.

V pododstavci SLOUPCE TABULKY K se text týkající se sloupce 2 (Druh plodiny) a sloupce 3 (Chybějící údaje) nahrazuje tímto:

„Druh plodiny (sloupec 2)

Rozlišují se tyto druhy plodin a jim odpovídající kódy:

Kód 0:

:

Tento kód se použije v případě produktů živočišné výroby, zpracovaných produktů, zásob a vedlejších produktů.

A.   Polní produkce (včetně čerstvé zeleniny, melounů a jahod pěstovaných na volném prostranství střídavým osevním postupem se zemědělskými plodinami; bez plodin pěstovaných na půdách povinně vyjmutých z produkce podle nařízení (ES) č. 1251/1999 nebo (ES) 1782/2003).

Kód 1

:

Hlavní plodiny (nezavlažované)

K hlavním plodinám patří:

samostatné plodiny, tj. plodiny pěstované v dané oblasti jako jediné v průběhu účetního období,

smíšené plodiny: plodiny seté, obdělávané a sklízené společně a produkující jako konečný produkt směsku,

plodina, která zůstává v půdě nejdéle z vedlejších následných plodin pěstovaných v průběhu účetního období na dané ploše.

Kód 2

:

Kombinované plodiny (nezavlažované)

Plodiny pěstované určitý čas spolu na stejné ploše, přičemž každá z nich běžně produkuje oddělenou sklizeň během účetního období. Celková plocha je mezi tyto plodiny rozdělena v poměru, ve kterém plodiny skutečně zabírají plochu.

Kód 3

:

Vedlejší následné plodiny (nezavlažované)

Plodiny pěstované následně za sebou během účetního období na dané ploše a nepovažované za hlavní plodiny.

Kód 6

:

Zavlažované hlavní nebo kombinované plodiny

Kód 7

:

Zavlažované vedlejší následné plodiny

Plodina je považována za zavlažovanou, pokud je voda běžně dodávána uměle.

Tyto dva typy plodin se uvádí, pokud jsou o nich v účetnictví k dispozici informace.

B.   Venkovní zelinářské zahradnictví a pěstování dekorativních květin.

Kód 4

:

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované ve venkovních zelinářských zahradách (viz položku 137), květiny a dekorativní rostliny venkovní (viz položku 140).

C.   Plodiny pěstované pod ochranným krytem

Kód 5

:

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované pod ochranným krytem (viz položku 138), květiny a dekorativní rostliny (jednoleté nebo trvalé) pěstované pod ochranným krytem (viz položku 141), trvalé plodiny pěstované pod ochranným krytem (viz položku 156). V případě potřeby také položky 143, 285 a 157.

D.   Plodiny na půdě vyjmuté z produkce v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1251/1999 nebo (ES) 1782/2003.

Kód 8

:

Nezavlažované plodiny na půdě vyjmuté z produkce

Kód 9

:

Zavlažované plodiny na půdě vyjmuté z produkce

E.   Energetické plodiny

Kód 10

:

Energetické plodiny (články 88 až 92 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003).

Chybějící údaje (sloupec 3)

Kód 0

:

Pokud nechybí žádné údaje, uvádí se kód 0.

Kód 1

:

Pokud není plocha některé plodiny uvedena (viz sloupec 4), např. v případě prodeje tržní plodiny pořízené nastojato nebo tržeb pocházejících z půdy propachtované na časové období do jednoho roku nebo v případě produkce pocházející ze zpracování zakoupených hospodářských zvířat nebo rostlinných produktů, je nutno do tohoto sloupce uvést kód 1.

Kód 2

:

Pokud kvůli podmínkám prodeje nelze u plodin pěstovaných ve smluvním vztahu uvést skutečnou produkci (sloupec 5), je nutné v tomto sloupci uvést kód 2.

Kód 3

:

Pokud kvůli podmínkám prodeje nelze uvést skutečnou produkci a plodiny nejsou pěstovány ve smluvním vztahu, je nutné v tomto sloupci uvést kód 3.

Kód 4

:

Pokud chybí údaj o plochách a skutečné produkci, uvádí se kód 4.

Kód 8

:

V případě kódu produktu 146, pokud se jedná o vynětí z produkce podle nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 nebo (ES) č. 1782/03 a pokud plocha není obdělávána (včetně ploch pokrytých zelení), je třeba do tohoto sloupce zapsat kód 8.“

6.

Část L. se nahrazuje tímto:

„L.   KVÓTY A OSTATNÍ PRÁVA

Množství vlastněných kvót je třeba vždy uvést ve sloupci 9.

Je nutno uvést také kvóty původně volně zakoupené v běžných tržních hodnotách, pokud je možno s nimi obchodovat odděleně od pozemků. Kvóty, s kterými není možné volně obchodovat mimo dané pozemky, se uvádí pouze v tabulce G.

Některé uváděné údaje jsou zároveň uváděny jednotlivě nebo jako součást jiných souhrnných ukazatelů v jiných položkách v tabulkách F, G a/nebo K.

Použijí se tyto položky:

401

mléko

402

prémie za krávy bez tržní produkce mléka

404

prémie za bahnice a kozy

421

cukrovka

422

tabák

423

brambory k výrobě škrobu

441

amoniak

442

organický hnůj

470

nároky na platby v rámci režimu jednotné platby (nepovinné)

499

ostatní.

SLOUPCE TABULKY L

Kvóta nebo právo (sloupec 1)

Číslo kvóty nebo práva

Druh datového kódu (sloupec 2)

Kód 1

:

Účetní hodnota (nákup a prodej).

Kód 2

:

Běžné transakce: leasing nebo pronájem kvót

(Sloupec 3). Nevyužito

Výdaje (Sloupec 4)

Kód 1 ve sloupci 2:

 

Částky placené za nákup kvót nebo jiných práv.

Kód 2 ve sloupci 2:

 

Částka placená za leasing nebo pronájem kvót nebo jiných práv. Také zahrnuto v nájemném placeném v položce 85 (Zaplacené nájemné) v tabulce F.

Příjmy (Sloupec 5)

Kód 1 ve sloupci 2:

 

Částka přijatá z prodeje kvót nebo jiných práv.

Kód 2 ve sloupci 2:

 

Částka přijatá z pronájmu nebo leasingu kvót nebo jiných práv. Také zahrnuto v položce 181 (Ostatní produkty a příjmy) v tabulce K.

Počáteční stav (sloupec 6)

Kód 1 ve sloupci 2:

 

Hodnota počátečního stavu množství, které má držitel k dispozici, ať už bylo pořízeno původně zdarma nebo zakoupeno; uvádí se v běžných tržních hodnotách, pokud je možné s kvótami obchodovat volně mimo danou půdu.

Kód 2 ve sloupci 2:

 

Nevyužito.

Odpisy (Sloupec 7)

Odpisy kvót a práv je možné uvádět v tomto sloupci. Žádné odpisy kvót a jiných práv však není možné použít v tabulce G (položka 340).

Konečný stav (sloupec 8)

Kód 1 ve sloupci 2:

 

Hodnota konečného stavu množství, které má držitel k dispozici, ať už bylo pořízeno původně zdarma nebo zakoupeno; uvádí se v běžných tržních hodnotách, pokud je možné s kvótami obchodovat volně mimo danou půdu.

Kód 2 ve sloupci 2:

 

Nevyužito.

Množství (Sloupec 9)

Jednotky se používají tyto:

položky 401, 421 až 442: metrické centy,

položky 402 a 404: počet základních jednotek,

položka 470: počet nároků

položka 499 nevyužita

Daně (včetně doplňkové dávky) (sloupec 10)

Uvádět pouze jednou, pokud je ve sloupci 2 kód 2.

Položka 401: doplňková dávka za mléko splatná v účetním období, jinak placená částka. Uvést ‚0‘, pokud existuje kvóta, ale není provedena žádná platba.“

7.

Část M se nahrazuje tímto:

„M.   PŘÍMÉ PLATBY NA ZÁKLADĚ PLOCHY NEBO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY – podle nařízení (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999 a (ES) č. 1782/2003 (položky 600 až 680 a 700 až 772) (1)

600.

Platby na plochu podle nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 a (ES) č. 1782/2003.

Úhrn plateb na plochu se zapisuje také do tabulky J s kódem 600. Zahrnuje také platbu na plochu za půdu, která je vyjmuta z produkce a podporu pro energetické plodiny

Podrobné údaje u položky 600:

Položky 621 až 638 se uvádí pro zavlažované plodiny pouze tehdy, jsou-li tyto plodiny samostatně projednány v národním regionálním plánu. V takovém případě jsou plochy a platby vyloučeny z položek 601 až 618. Pokud zavlažované plochy nejsou samostatně projednány v národním regionálním plánu, jsou zapsány do položek 601 až 618.

601.

Platby na plochu za nezavlažovanou půdu

Souhrn položek 602 až 618.

Je nutno doplnit různé podpoložky, alespoň pokud členský stát poskytl ve svém regionálním plánu odlišné vyrovnávací schéma (týkající se referenčních výnosů, částky jednotkové podpory, celkové způsobilé plochy), pokud jde o různé způsobilé plodiny.

602.

Platby na plochu za obiloviny

603.

Platby na plochu za olejniny

604.

Platby na plochu za bílkovinné plodiny

605.

Platby na plochu za obiloviny na siláž

606.

Platby na plochu za kukuřici na zrno

607.

Platby na plochu za kukuřici na siláž

608.

Doplatek k platbám na plochu na pšenici tvrdou v tradičních pěstitelských oblastech nebo zvláštní podpora na pšenici tvrdou v souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 a s nařízením Rady (ES) 1782/2003.

609.

Platby na plochu za ostatní plodiny na orné půdě

611.

Platby na plochu za silážní píci

612.

Platby na plochu za přadný len

614.

Platby na plochu za přadné konopí

618.

Zvláštní jakostní prémie na pšenici tvrdou (není-li obsažená v položce 608)

621.

Platby na plochu za zavlažovanou půdu

Souhrn položek 622 až 638.

Je nutno doplnit různé podpoložky, alespoň pokud členský stát poskytl ve svém regionálním plánu odlišné vyrovnávací schéma (týkající se referenčních výnosů, částky jednotkové podpory, celkové způsobilé plochy), pokud jde o různé způsobilé plodiny.

622.

Platby na plochu za zavlažované obiloviny

623.

Platby na plochu za zavlažované olejniny

624.

Platby na plochu za zavlažované bílkovinné plodiny

625.

Platby na plochu za zavlažované obiloviny na siláž

626.

Platby na plochu za zavlažovanou kukuřici na zrno

627.

Platby na plochu za zavlažovanou kukuřici na siláž

628.

Doplatek k platbám na plochu na zavlažovanou pšenici tvrdou v tradičních pěstitelských oblastech nebo zvláštní podporu v souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 a s nařízením Rady (ES) 1782/2003.

629.

Platby na plochu za ostatní zavlažované plodiny na orné půdě

632.

Platby na plochu za zavlažovaný přadný len

633.

Platby na plochu za zavlažované přadné konopí

634.

Prémie na bílkovinné plodiny za zavlažované bílkovinné plodiny (není-li obsažená v položce 624)

638.

Zvláštní jakostní prémie na zavlažovanou pšenici tvrdou (není-li obsažená v položce 628)

650.

Platby na plochu za půdu vyjmutou z produkce

655.

Podpora pro energetické plodiny

670.

Režim jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Úhrn podpory v rámci režimu jednotné platby se zapisuje také do tabulky J s kódem 670.

Podrobné údaje u položky 670 (nepovinné):

671.

Podpora v rámci režimu jednotné platby (kromě těch uvedených v položkách 672 až 674); zahrnuje rovněž louky/trvalé pastviny, pokud se nerozlišují

672.

Podpora v rámci režimu jednotné platby pro louky/trvalé pastviny

673.

Platby v rámci režimu jednotné platby na půdu vyjmutou z produkce

674.

Podpora v rámci režimu jednotné platby na základě zvláštních nároků

680.

Režim jednotné platby na plochu podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Úhrn podpory v rámci režimu jednotné platby na plochu se zapisuje také do tabulky J s kódem 680.

700.

Přímé platby na produkci hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 a (ES) č. 1782/2003

Souhrn přímých plateb na hovězí a telecí maso se také zapisuje do tabulky J s kódem 700.

Dále uvedená tabulka uvádí položky pro všechny typy přímých plateb na hovězí a telecí maso podle nařízení (ES) č. 1254/1999 a (ES) č. 1782/2003, avšak uvádění některých podrobných údajů týkajících se “počtu základních jednotek“ a “celkové podpory“ je nepovinné. Pokud jde o dodatečné platby zavedené nařízením (ES) č. 1254/1999, je důležité vyhnout se dvojímu započtení. Z tohoto důvodu:

doplatek prémie na krávy bez tržní produkce mléka je třeba uvést v položce 764, pouze pokud již není vykázán v položce 731,

doplatek porážkové prémie je třeba uvést v položce 762, pouze pokud již není vykázán v položce 742,

dodatečné platby na býky je třeba zapsat v položce 763, pouze pokud již nejsou vykázány v položkách 710 až 715.

Položky

Počet základních jednotek pro platby

Podpora celkem

700

Celkové platby na hovězí a telecí maso

(souhr položek 710, 720, 730, 740, 750, 760)

Povinné

710

Zvláštní prémie

(souhrn položek 711, 715)

Povinné

Povinné

711

Zvláštní prémie na býky

Povinné

Povinné

715

Zvláštní prémie na voly

Povinné

Povinné

720

Prémie na porážku mimo sezónu

Povinné

Povinné

730

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka

(souhrn položek 731, 735)

Povinné

731

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka za krávy bez tržní produkce mléka a jalovice, celkem

(nebo souhrn položek 732, 733)

Povinné

Povinné

732

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka za krávy bez tržní produkce mléka

Nepovinné

Nepovinné

733

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka za jalovice

Nepovinné

Nepovinné

735

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka: doplňková národní prémie

Povinné

Povinné

740

Porážkové prémie

(souhrn položek 741, 742)

Povinné

741

Porážkové prémie: jeden až sedm měsíců

Nepovinné

Povinné

742

Porážkové prémie: nejméně osm měsíců

Povinné

Povinné

750

Extenzifikační prémie celkem

(nebo souhrn položek 751 a 753)

Povinné

Povinné

751

Extenzifikační prémie na býky a krávy bez tržní produkce mléka

Nepovinné

Nepovinné

753

Extenzifikační prémie na dojnice

Nepovinné

Nepovinné

760

Dodatečné platby (národní rámec)

(souhrn položek 761 a 769)

Povinné

761

Platby podle počtu hospodářských zvířat celkem

(nebo souhrn položek 762, 763, 764, 765, 766)

Povinné

762

Doplatek porážkové prémie pro skot starší osmi měsíců

Nepovinné

Nepovinné

763

Skot – samci

Nepovinné

Nepovinné

764

Doplatek prémie na krávy bez tržní produkce mléka

Nepovinné

Nepovinné

765

Dojnice

Nepovinné

Nepovinné

766

Jalovice

Nepovinné

Nepovinné

769

Platby na plochu

Nepovinné

Povinné

770.

Prémie pro mléčné výrobky včetně dodatečných plateb podle nařízení (ES) č. 1782/2003

Položka

Počet základních jednotek pro platby

Podpora celkem

770.

Prémie pro mléčné výrobky a dodatečné platby

Povinné

Povinné

771.

Prémie pro mléčné výrobky

Nepovinné

Nepovinné

772.

Dodatečné platby

Nepovinné

Nepovinné

SLOUPCE TABULKY M

Produkt nebo kombinace produktů (sloupec 1)

(sloupec 2 a 3). Nevyužito

Počet základních jednotek pro platby (sloupec 4).

Pro položky 600 až 655, 680 a 769 je třeba, aby plocha v arech byla označena s ohledem na to, která podpora je splatná výrobci. U položek 710 až 766 je třeba uvést počet plateb. U položek 670 až 674 je třeba uvést počet aktivovaných nároků. U položek 770 až 772 je třeba uvést sumu individuálních referenčních množství (v metrických centech).

Podpory celkem (sloupec 5)

Souhrn podpory, která byla přijata, nebo pro niž je stanoven nárok v průběhu účetního období.

Referenční částka (sloupec 6)

Pro položky 602 až 613, 622 až 633 a 650 je třeba označit referenční výnos plodin (v kilogramech na hektar) používaný pro výpočet prémií, které mají být obdrženy. Pokud tato data nejsou v účetnictví podniku k dispozici, je možné je uvést kontaktními orgány při využití regionálních údajů na základě polohy podniku.

(sloupce 7 až 10). Nevyužito“

(1)  V příslušných případech lze tyto kódy použít také pro doplňkové vnitrostátní přímé platby v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku a na Slovensku."29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2254/2004

ze dne 27. prosince 2004,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na druhou odrážku článku 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Harmonizovaná pravidla pro ekologickou živočišnou výrobu jsou poměrně nová a při současném vývoji tohoto odvětví není ještě na trhu k dispozici dostatečná biologická různorodost ekologicky chovaných hospodářských zvířat. Z toho důvodu je stále potřeba rozvoj ekologické živočišné výroby usnadňovat.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2277/2003 (2), které pozměnilo přílohy I a II nařízení (EHS) č. 2092/91, prodloužilo přechodné období pro přechod od konvenčního chovu zvířat k systému ekologického zemědělství do 31. prosince 2004. Toto prodloužení však není dostatečné, zejména v případě produkce drůbeže, která se skládá ze čtyř různých fází a zahrnuje různá specializovaná odvětví.

(3)

Z toho důvodu je zde stále potřeba spoléhat se na zvířata, která nebyla chována ekologicky. Ustanovení týkající se původu zvířat by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Ačkoli je již možné posílit opatření týkající se původu slepiček určených k produkci vajec, výrobní normy pro tato zvířata nebyly ještě harmonizovány. Než se takové normy stanoví, je vhodné povolit, aby do doby, než budou k dispozici organicky chované slepičky, byly slepičky určené k produkci vajec mladší než 18 týdnů chované v neekologickém chovu zavedeny do jednotek ekologické živočišné výroby, a to za určitých podmínek splněných před zavedením těchto zvířat do systému ekologického zemědělství.

(5)

Příloha I nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k naléhavosti opatření v souvislosti se skutečností, že platnost některých opatření týkajících se původu zvířat skončí dnem 31. prosince 2004, by mělo toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1481/2004 (Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 68.


PŘÍLOHA

Příloha I část B nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

a)

První a druhá odrážka bodu 3.4 se nahrazují tímto:

„—

slepičky určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso musí být mladší tří dnů,“

b)

Bod 3.5 se nahrazuje tímto:

„3.5.

Tuto odchylku musí předem povolit kontrolní orgán nebo subjekt.“

c)

Bod 3.6 se nahrazuje tímto:

„3.6.

Na základě třetí odchylky musí obnovení nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna povolit kontrolní orgán nebo subjekt, pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata a v těchto případech:

a)

vysoká úmrtnost zvířat způsobená nemocí nebo katastrofou;

b)

slepičky určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso mladší tří dnů.

c)

selata určená k chovu, která musí být po odstavu chována v souladu s tímto nařízením a jejich hmotnost musí být nižší než 35 kg.

Případ c) se povoluje na přechodné období končící dnem 31. července 2006.“

d)

Bod 3.7 se nahrazuje tímto:

„3.7.

Bez ohledu na ustanovení bodů 3.4 a 3.6 mohou být slepičky určené k produkci vajec mladší 18 týdnů chované v neekologickém chovu zavedeny do jednotky ekologické živočišné výroby, pokud nejsou k dispozici ekologicky chované slepičky, za těchto podmínek:

předchozí povolení příslušného orgánu a

do 31. prosince 2005 se ustanovení oddílů 4 (Výživa) a 5 (Prevence chorob a veterinární péče) této přílohy I použijí na neekologicky chované slepičky určené k zavedení do jednotek ekologické živočišné výroby.“


29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2255/2004

ze dne 27. prosince 2004

o důkazu splnění celních formalit při dovoz cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 11 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 27 odst. 5 nařízení (ES) č. 1260/2001 se stanoví, že vývozní náhrada pro produkty v odvětví cukru může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

(2)

V článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad bílého cukru (2) se toto rozlišení stanoví prostřednictvím vyloučení některých míst určení. Tatáž místa určení zůstávají vyloučena též na základě čtrnáctidenního, případně měsíčního stanovení náhrady pro vývoz surového bílého cukru, surového cukru v nezpracovaném stavu, sirupů a některých jiných produktů z odvětví cukru podle článků 28 a 30 nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)

V čl. 27 odst. 11 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1260/2001 se stanoví, že náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty byly vyvezeny ze Společenství, a v případě rozlišené náhrady, že dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena.

(4)

V článku 16 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (3), jsou uvedeny různé doklady, kterými lze v případě náhrady rozlišené podle místa určení prokázat splnění celních formalit při dovozu do třetí země. Na základě tohoto ustanovení může Komise v některých zvláštních případech, které je třeba určit, rozhodnout, že podle uvedeného článku je dovoz považován za prokázaný po předložení zvláštního dokladu nebo jakýmkoli jiným způsobem.

(5)

V odvětví cukru se vývozní operace běžně řídí FOB smlouvami na londýnském termínovém trhu. Podle nich přebírají kupující ve fázi FOB všechny závazky vyplývající ze smlouvy, včetně závazku prokázat splnění celních formalit, i když není přímým příjemcem náhrady, na níž na základě tohoto prokázání vzniká nárok. Získání tohoto důkazu pro všechna vyvezená množství může v některých třetích zemích způsobovat značné správní potíže, což může značně zpozdit či znemožnit výplatu náhrady za veškerá skutečně vyvezená množství.

(6)

Ve snaze omezit dopady na rovnováhu trhu v odvětví cukru stanovilo nařízení Komise (ES) č. 40/2004 ze dne 9. ledna 2004 o důkazu splnění celních formalit při dovozu cukru do třetích zemí podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 (4) alternativní důkazy, které poskytují potřebné záruky k tomu, aby produkty mohly být považovány za dovezené do třetí země.

(7)

I přes blížící se termín 31. prosince 2004, což je poslední den pro používání nařízení (ES) č. 40/2004, přetrvávají správní potíže a jejich dopad na trh, je třeba znovu stanovit alternativní důkazy místa určení pro vývozy uskutečněné ode dne 1. ledna 2005.

(8)

Vzhledem k tomu, že se jedná o odchylující se opatření, měla by se omezit doba jeho používání.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V případě vývozů prováděných v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 1260/2001, u kterých vývozce nemůže poskytnout důkazy uvedené v čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 800/1999, se odchylně od uvedeného článku 16 považuje dovoz do třetí země za prokázaný při předložení těchto tří dokladů:

a)

kopie přepravního dokladu;

b)

osvědčení o vykládce produktu vydané úřadem příslušné třetí země, úřadem jednoho z členských států usazeným v zemi určení nebo mezinárodní kontrolní a dozorčí společností schválenou v souladu s čl. 16a až 16f nařízení (ES) č. 800/1999, které potvrzuje, že produkt opustil místo vykládky nebo alespoň že, pokud je vydávajícímu úřadu nebo vydávající společnosti známo, nebyly produkty následně naloženy pro účely zpětného vývozu;

c)

bankovní doklad vydaný schválenými zprostředkovateli usazenými ve Společenství, který potvrzuje, že platba odpovídající danému vývozu je připsána na účet vývozce vedený u zprostředkovatelů, nebo odpovídající důkaz o platbě.

2.   Pro účely článku 20 nařízení (ES) č. 800/1999 členské státy zohlední ustanovení prvního odstavce tohoto článku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 23. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1685/2004 (Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 21).

(3)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).

(4)  Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 778/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 62).


29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2256/2004

ze dne 14. října 2004,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt týkající se podmínek přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky a ke změnám dohod, na jejichž základě byla Evropská unie založena (1), a zejména na čl. 57 odst. 2 těchto dohod,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě výrobků, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference (2), a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95, a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům :

(1)

Rada svým rozhodnutím 2004/664/ES ze dne 24. září 2004 (3) zmocnila od 1. května 2004 k podepisování a umožnila prozatímní použití protokolu k Evropsko-středomořské dohodě uzavřené mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii.

(2)

Tento protokol stanovuje novou celní kvótu a změny ve stávajících celních kvótách stanovených nařízením č. 747/2001.

(3)

Za účelem zavedení nových celních kvót a změn stávajících celních kvót, je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001.

(4)

Za rok 2004 by měly být objemy nových celních kvót a zvýšení objemů stávajících celních kvót stanoveny jako poměrná část ze základních objemů specifikovaných v protokolu s přihlédnutím k části období, která uplynula před 1. květnem 2004.

(5)

Pro zjednodušení správy určitých stávajících celních kvót stanovených nařízením (ES) č. 747/2001 by se mělo při uvalování celních kvót otevřených v souladu s nařízením (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení přihlížet k množstvím dovezeným v rámci těchto kvót.

(6)

Po přistoupení Malty a Kypru k Evropské unii by měly celní kvóty a referenční množství pro výrobky pocházející z uvedených členských států stanovené nařízenín (ES) č. 747/2001 přestat platit. Odkazy na tyto kvóty a referenční množství by měly být z toho důvodu vypuštěny.

(7)

Vzhledem k tomu, že se protokol k Evropsko-středomořské dohodě uzavřené mezi EU a Egyptem prozatímně používá od 1. května 2004, mělo by být toto nařízení použitelné od téhož dne a mělo by vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ :

Článek 1

Nařízení (ES) č. 747/2001 se mění tímto způsobem:

1.

Článek 1 se nahrazuje následujícím článkem:

„Článek 1

Celní koncese v rámci celních kvót Společenství nebo v rámci referenčních množství

Výrobky pocházející z Alžírska, Maroka, Tuniska, Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu, Izraele, západního břehu Jordánu a pásma Gazy a Turecka uvedené v přílohách I až IX, které byly propuštěny do volného oběhu ve Společenství, mají v obdobích stanovených v tomto nařízení v rámci limitů celních kvót nebo referenčních množství Společenství nárok na osvobození od cla nebo na snížení cla.“

2.

Čl. 3 odst. 2 se vypouští.

3.

Příloha IV se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

4.

Přílohy X a XI se vypouští.

Článek 2

K množstvím, která byla podle nařízení (ES) č. 747/2001 propuštěna od začátku kvótových období, která jsou 1. května 2004 stále ještě otevřená, do volného oběhu ve Společenství v rámci celních kvót s pořadovými čísly 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 a 09.1772, se při vstupu tohoto nařízení v platnost přihlíží při uvalování příslušných celních kvót stanovených podle přílohy IV nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je použitelné od 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2004.

Za Komisi

Frederik BOLKESTEIN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 54/2004 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 30).

(3)  Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 28.


PŘÍLOHA

Tabulka v příloze IV se mění tímto způsobem:

a)

vkládá se nový řádek:

„09.1779

ex 0701 90 50

Rané brambory, čerstvé nebo chlazené

od 1. 5. do 30. 6. 2004

1 166,66

Osvobozeno“

od 1.4. do 30. 6. 2005 a pro každé další období od 1. 4. do 30. 6.

1 750

b)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 a 09.1772 se v tomto pořadí nahrazují následujícími řádky:

„09.1710

0703 10

Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená

od 1. 2. do 15. 6. 2004

15 000 + 313,64 tun netto hmotnosti zvýšení od 1. 5. do 15. 6. 2004

Osvobozeno

pro každé další období od 1. 1. do 15. 6.

16 150 (1)

09.1719

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

od 1. 1. do 31. 12. 2004

16 000 + 366,67 tun netto hmotnosti zvýšení od 1. 5.. do 31. 12. 2004

Osvobozeno

pro každé další období od 1. 1. do 31. 12.

16 550 (2)

09.1707

0805 10

Pomeranče, čerstvé nebo sušené

od 1. 1. do 30. 6. 2004

25 000 + 1 336,67 tun netto hmotnosti zvýšení od 1. 5. do 30. 6. 2004

Osvobozeno (2)

od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005

63 020

od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006 a pro každé další období od 1. 7. do 30. 6.

68 020

 

 

z toho:

 

z toho:

 

09.1711

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Sladké pomeranče, čerstvé

od 1. 1. do 31. 5. 2004

25 0001 336,67 tun netto hmotnosti zvýšení od 1. 5. do 31. 5. 2004 (5)

Osvobozeno (6)

od 1. 12. 2004 do 31. 5. 2005 a pro každé další období od 1. 12. do 31. 5.

34 000 (5)

09.1721

0807 19 00

Ostatní melouny, čerstvé

od 1. 1. do 31. 5. 2004

666,667 + 23,33 tun netto hmotnosti zvýšení od 1. 5. do 31. 5. 2004

Osvobozeno

pro každé další období od 15. 10. do 31. 5.

1 175 (4)

09.1725

0810 10 00

Jahody, čerstvé

od 1. 1. do 31. 3. 2004

250

Osvobozeno

od 1. 10. 2004 do 31. 3. 2005

1 205

od 1. 10. 2005 do 31. 3. 2006 a pro každé další období od 1. 10. do 31. 3.

1 705

09.1772

2009

Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

od 1. 1. do 31. 12. 2004

1 000 + 33,33 tun netto hmotnosti zvýšení od 1. 5. do 31. 12. 2004

Osvobozeno (2)

pro každé další období od 1. 1. do 31. 12.

1 050 (3)


(1)  Tento objem kvóty se od 1. ledna 2005 zvyšuje ročně vždy o 3 % objemu z předchozího roku. K prvnímu zvýšení dojde při objemu 16 150 tun netto hmotnosti.

(2)  Tento objem kvóty se od 1. ledna 2005 zvyšuje ročně vždy o 3 % objemu z předchozího roku. K prvnímu zvýšení dojde při objemu 16 550 tun netto hmotnosti.

(3)  Tento objem kvóty se od 1. ledna 2005 zvyšuje ročně vždy o 3 % objemu z předchozího roku. K prvnímu zvýšení dojde při objemu 1 050 tun netto hmotnosti.

(4)  Tento objem kvóty se od 15. října 2004 zvyšuje ročně vždy o 3 % objemu z předchozího kvótového období. K prvnímu zvýšení dojde při objemu 1 175 tun netto hmotnosti.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/28


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 2. června 2004

o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a doprovodného memoranda o porozumění

(2004/911/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem, odst. 3 prvním pododstavcem a odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. října 2001 zmocnila Rada Komisi k vyjednání vhodné dohody se Švýcarskou konfederací, která by zajistila, že Švýcarská konfederace přijme opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným v rámci Společenství pro zajištění účinného zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

(2)

Ustanovení směrnice 2003/48/ES (2) se použijí za předpokladu, že Švýcarská konfederace bude používat opatření rovnocenná opatřením obsaženým v dané směrnici, a to v souladu s dohodou, kterou Švýcarská konfederace uzavře se Společenstvím.

(3)

Společenství se rozhodlo vyhovět žádosti Švýcarské konfederace, aby byla do této dohody zahrnuta opatření rovnocenná režimům stanoveným směrnicí Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (3) a směrnicí Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (4) v jejich původním znění.

(4)

Dohoda a memorandum o porozumění by měly být jménem Společenství podepsány a schváleny.

(5)

Je nezbytné stanovit jednoduchý a rychlý postup pro možné změny příloh I a II dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a doprovodné memorandum o porozumění se schvalují jménem Společenství.

Znění dohody a doprovodného memoranda o porozumění se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise je zmocněna schválit jménem Společenství změny příloh k dohodě, které zajistí soulad těchto příloh s údaji týkajícími se příslušných orgánů a vyplývajícími z oznámení podle čl. 5 písm. a) směrnice 2003/48/ES a s údaji uvedenými v příloze k této směrnici.

Článek 3

Předseda Rady je zmocněn určit osoby oprávněné k podpisu dohody, doprovodného memoranda o porozumění a výměny dopisů uvedené v čl. 22 odst. 2 dohody jménem Společenství.

Článek 4

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 17 odst. 1 dohody jménem Společenství (5).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 2. června 2004.

Za Radu

C. McCREEVY

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 49.

(5)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní Generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi evropským společenstvím a švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE, dále jen „Švýcarsko“,

nebo dále jen „smluvní strany“,

SE DOHODLY NA UZAVŘENÍ TÉTO DOHODY:

Článek 1

Zadržení švýcarskými platebními zprostředkovateli

1.   Výplaty úroků, jež jsou ve smyslu článek 4 prováděny platebním zprostředkovatelem usazeným na území Švýcarska skutečným vlastníkům ve smyslu článku 4, kteří jsou rezidenty některého členského státu Evropské unie, dále jen „členský stát“, podléhají s výhradou odstavce 2 a článku 2 zadržení z částky výplaty úroků. Sazba tohoto zadržení činí 15 % během prvních tří let ode dne použitelnosti této dohody, 20 % v následujících třech letech a v dalších letech pak 35 %.

2.   Výplaty úroků z pohledávek vystavených dlužníky, kteří jsou švýcarskými rezidenty nebo patří ke stálým provozovnám nerezidentů nacházejícím se ve Švýcarsku, jsou ze zadržení vyloučeny. Pro účely této dohody má výraz „stálá provozovna“ stejný význam, jaký má podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Švýcarskem a státem, jehož je dlužník rezidentem. Pokud taková smlouva neexistuje, rozumí se „stálou provozovnou“ pevné místo podnikání, prostřednictvím něhož je podnikatelská činnost dlužníka v plném rozsahu nebo částečně uskutečňována.

3.   Pokud však Švýcarsko sníží sazbu své předpokládané daně (anticipatory tax) z výplat úroků plynoucích ze švýcarských zdrojů fyzickým osobám, které jsou rezidenty členských států, pod úroveň 35 %, vybere z těchto výplat úroků zadržení. Sazba tohoto zadržení odpovídá rozdílu mezi sazbou zadržení stanovenou v odstavci 1 a novou sazbou předpokládané daně. Nesmí však překročit sazbu stanovenou v odstavci 1.

Omezí-li Švýcarsko oblast působnosti svého zákona o předpokládané dani na výplaty úroků fyzickým osobám, které jsou rezidenty členských států, podléhají jakékoli výplaty úroků, jež budou tímto z předpokládané daně vyloučeny, zadržení podle sazeb stanovených v odstavci 1.

4.   Odstavec 2 se nevztahuje na úroky vyplácené švýcarskými investičními fondy, které jsou v okamžiku vstupu této dohody v platnost nebo později osvobozeny od švýcarské předpokládané daně ze svých výplat fyzickým osobám, které jsou rezidenty členského státu.

5.   Švýcarsko přijme opatření nezbytná pro zajištění toho, aby platební zprostředkovatelé usazení na území Švýcarska splnili úkoly nezbytné k provádění této dohody, a zejména stanoví předpisy o postupech a sankcích.

Článek 2

Dobrovolné poskytnutí informací

1.   Švýcarsko stanoví postup, který skutečnému vlastníkovi ve smyslu článku 4 umožní vyhnout se zadržení uvedenému v článku 1 tím, že svého platebního zprostředkovatele ve Švýcarsku výslovně zmocní k předkládání informací o výplatách úroků příslušnému orgánu tohoto státu. Takové zmocnění se vztahuje na všechny výplaty úroků prováděné tímto platebním zprostředkovatelem skutečnému vlastníkovi.

2.   Platební zprostředkovatel předloží v případě svého výslovného zmocnění skutečným vlastníkem alespoň tyto informace:

a)

totožnost a bydliště skutečného vlastníka zjištěné podle článku 5;

b)

jméno a adresu platebního zprostředkovatele;

c)

číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení pohledávky, z níž úrok plyne, a

d)

částku výplaty úroků vypočítanou podle článku 3.

3.   Příslušný švýcarský orgán předá informace uvedené v odstavci 2 příslušnému orgánu členského státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem. Takové předání informací proběhne automaticky a uskuteční se nejméně jednou ročně, během 6 měsíců následujících po skončení švýcarského daňového roku, a to pro všechny výplaty úroků uskutečněné v průběhu daného roku.

4.   Jestliže se skutečný vlastník rozhodne využít tento postup dobrovolného poskytování informací nebo oznámí jiným způsobem daňovým orgánům členského státu, jehož je rezidentem, své příjmy úrokového charakteru získané od švýcarského platebního zprostředkovatele, zdaní se dotčené příjmy úrokového charakteru v daném členském státě při použití stejných sazeb, jaké jsou uplatňovány na podobné příjmy plynoucí z daného státu.

Článek 3

Vyměřovací základ pro zadržení daně

1.   Platební zprostředkovatel sráží zadržení podle čl. 1 odst. 1 takto:

a)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a): z hrubé částky vyplacených nebo připsaných úroků;

b)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nebo d): z částky úroků nebo příjmů uvedených v těchto písmenech;

c)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c): z částky úroků podle uvedeného písmene.

2.   Pro účely odstavce 1 se zadržení sráží v poměrné výši podle délky období, během něhož skutečný vlastník držel svou pohledávku. Není-li platební zprostředkovatel schopen toto období určit na základě informací, které mu byly sděleny, má platební zprostředkovatel za to, že skutečný vlastník držel pohledávku po celou dobu její existence, pokud tento nepředloží doklad o dni nabytí této pohledávky.

3.   Jiné daně a zadržení, než je zadržení stanovené touto dohodou, ze stejné výplaty úroků budou započteny proti částce zadržení vypočtené v souladu s tímto článkem.

4.   Odstavce 1, 2 a 3 se nedotýkají čl. 1 odst. 2.

Článek 4

Definice skutečného vlastníka

1.   Pro účely této dohody se „skutečným vlastníkem“ rozumí fyzická osoba, která přijme výplatu úroků, nebo fyzická osoba, které je výplata úroků zajišťována, pokud tato osoba neprokáže, že výplata úroků nebyla provedena či zajištěna v její vlastní prospěch. Fyzická osoba se nepovažuje za skutečného vlastníka, pokud:

a)

jedná jako platební zprostředkovatel ve smyslu článku 6 nebo

b)

jedná jménem právnické osoby, investičního fondu nebo srovnatelného či rovnocenného subjektu kolektivního investování do cenných papírů nebo

c)

jedná jménem jiné fyzické osoby, která je skutečným vlastníkem a která platebního zprostředkovatele informuje o své totožnosti a o státu, jehož je rezidentem.

2.   Pokud má platební zprostředkovatel informace naznačující, že fyzická osoba, které je úrok vyplácen nebo zajišťován, zřejmě není skutečným vlastníkem, učiní platební zprostředkovatel náležitá opatření pro zjištění totožnosti skutečného vlastníka. Není-li platební zprostředkovatel schopen určit totožnost skutečného vlastníka, považuje tento zprostředkovatel za skutečného vlastníka danou osobu.

Článek 5

Totožnost a bydliště skutečných vlastníků

Pro účely určení totožnosti a bydliště skutečného vlastníka ve smyslu článku 4 vede platební zprostředkovatel záznamy s údaji o příjmení, jménu, adrese a bydlišti v souladu se švýcarskými právními předpisy proti praní špinavých peněz. Pro smluvní vztahy uzavřené k 1. lednu 2004 a později nebo pro transakce provedené v tomto období bez existujících smluvních vztahů se u fyzických osob, které předloží svůj cestovní pas nebo úřední průkaz totožnosti vydaný některým z členských států a které jsou dle svého prohlášení rezidenty jiné země než členského státu nebo Švýcarska, zjistí bydliště prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu, které vydal příslušný orgán státu, jehož je daná osoba dle vlastního prohlášení rezidentem. Pokud takové potvrzení není předloženo, má se za to, že je daná osoba rezidentem toho členského státu, který vydal cestovní pas nebo jiný úřední doklad totožnosti.

Článek 6

Definice platebního zprostředkovatele

Pro účely této dohody se „ platebním zprostředkovatelem“ ve Švýcarsku rozumí banky ve smyslu švýcarského bankovního práva, obchodníci s cennými papíry ve smyslu federálního zákona o burzách cenných papírů a obchodování s cennými papíry, fyzické a právnické osoby, které jsou ve Švýcarsku usazeny nebo jsou jeho rezidenty, osobní společnosti bez právní subjektivity a stálé provozovny zahraničních společností, které v rámci své podnikatelské činnosti – byť jen příležitostně – přijímají, drží, investují nebo převádějí majetek třetích osob nebo pouze vyplácejí úrok či zajišťují výplatu úroků.

Článek 7

Definice výplaty úroků

1.   Pro účely této dohody se „výplatou úroků“ rozumí:

a)

vyplacené nebo na účet připsané úroky, které souvisejí s pohledávkami jakéhokoliv druhu, včetně úroků vyplacených švýcarskými platebními zprostředkovateli ze svěřeneckých vkladů ve prospěch skutečných vlastníků ve smyslu článku 4, bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky zajištěny zástavním právem k nemovitosti či nikoliv a zda jsou spojeny právem účasti na zisku dlužníka či nikoliv, a zejména příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se vážou k těmto cenným papírům, obligacím nebo dluhopisům, avšak s vyloučením úroků z půjček mezi fyzickými osobami, které tak nečiní v rámci své podnikatelské činnosti. Penále uložené za pozdní platbu se za výplatu úroků nepovažuje;

b)

úroky vzniklé nebo kapitalizované při prodeji, splacení nebo zpětném odkupu pohledávek uvedených v písmeni a);

c)

příjmy plynoucí z výplaty úroků přímo či prostřednictvím subjektu uvedeného v čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, dále jen „směrnice“, a rozdělované:

i)

subjekty kolektivního investování usazenými v členském státě;

ii)

subjekty usazenými v členském státě, které využijí možnosti stanovené v čl. 4 odst. 3 směrnice a informují o této skutečnosti platebního zprostředkovatele;

iii)

subjekty kolektivního investování usazenými mimo území smluvních stran;

iv)

švýcarskými investičními fondy, které byly v okamžiku vstupu této dohody v platnost nebo později osvobozeny od švýcarské předpokládané daně ze svých výplat fyzickým osobám, které jsou rezidenty členského státu;

d)

příjmy z prodeje, splacení nebo zpětného odkupu akcií či podílů v následujících podnicích a subjektech, pokud tyto podniky a subjekty investují přímo či nepřímo, prostřednictvím jiných subjektů kolektivního investování nebo subjektů uvedených níže, více než 40 % svých aktiv do pohledávek uvedených v písmeni a):

i)

subjekty kolektivního investování usazené v členském státě;

ii)

subjekty usazené v členském státě, které využijí možnosti stanovené v čl. 4 odst. 3 směrnice a informují o této skutečnosti platebního zprostředkovatele;

iii)

subjekty kolektivního investování usazené mimo území smluvních stran;

iv)

švýcarské investiční fondy, které byly v okamžiku vstupu této dohody v platnost nebo později osvobozeny od švýcarské předpokládané daně ze svých výplat fyzickým osobám, které jsou rezidenty členského státu.

2.   Pokud jde o odst. 1 písm. c), nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu příjmů, který plyne z výplat úroků, je za výplatu úroků považována celková výše příjmů.

3.   Pokud jde o odst. 1 písm. d), nemá-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu aktiv investovaných do pohledávek nebo do akcií či podílů vymezených v uvedeném písmeni, je tento podíl považován za vyšší než 40 %. Pokud daný platební zprostředkovatel nemůže určit výši příjmů realizovaných skutečným vlastníkem, má se za to, že příjmy odpovídají výnosům z prodeje, splacení nebo zpětného odkupu akcií nebo podílů.

4.   Za výplatu úroků podle odst. 1 písm. c) a d) se nepovažují příjmy související s podniky nebo subjekty, jejichž investice do pohledávek ve smyslu odst. 1 písm. a) nepřekročily 15 % jejich aktiv.

5.   Podíl uvedený v odst. 1 písm. d) a v odstavci 3 činí od 1. ledna 2011 25 %.

6.   Podíl uvedený v odst. 1 písm. d) a v odstavci 4 se stanoví na základě investiční politiky vymezené ve statutu fondu či v zakládacích dokumentech těchto podniků či subjektů; v případě neexistence těchto údajů se tento podíl stanoví na základě skutečného složení aktiv těchto podniků či subjektů.

Článek 8

Sdílení výnosů

1.   Švýcarsko si ponechá 25 % výnosů plynoucích ze zadržení podle této dohody a 75 % těchto výnosů převede členskému státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem.

2.   Tyto převody se uskuteční v jedné splátce za každý rok a každý členský stát, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení švýcarského daňového roku.

Článek 9

Zamezení dvojího zdanění

1.   Pokud bylo na úroky přijaté skutečným vlastníkem uplatněno zadržení ze strany platebního zprostředkovatele ve Švýcarsku, členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, započte daň ve výši částky zadržení. Přesáhne-li tato částka výši daně splatné v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, z celkové výše úroků, které podléhají zadržení, vyplatí tento členský stát skutečnému vlastníkovi rozdíl mezi částkou zadržení a splatné daně.

2.   Pokud byly na úroky přijaté skutečným vlastníkem uplatněny jiné daně nebo zadržení, než jsou stanovené v této dohodě, a členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, započte tyto daně a zadržení v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy nebo smlouvou o zamezení dvojího zdanění, započtou se tyto jiné daně a zadržení před použitím postupu uvedeného v odstavci 1. Členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, přijme potvrzení vystavená švýcarskými platebními zprostředkovateli jako řádný důkaz o dani nebo zadržení za předpokladu, že si příslušný orgán členského státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, může informace obsažené v těchto potvrzeních vystavených švýcarskými platebními zprostředkovateli ověřit u příslušného švýcarského orgánu.

3.   Členský stát, jehož je skutečný vlastník rezidentem pro daňové účely, může nahradit postup daňového zápočtu podle odstavců 1 a 2 vrácením zadržení podle článku 1.

Článek 10

Výměna informací

1.   Příslušné švýcarské orgány a příslušné orgány kteréhokoliv členského státu si vyměňují informace o jednání, které je pro příjmy, na které se vztahuje tato dohoda, podle právních předpisů dožádaného státu daňovým podvodem nebo podobný protiprávním činem. „Podobným protiprávním činem“ se rozumí pouze činy se stejnou úrovní protiprávnosti, jakou má podle právních předpisů dožádaného státu případ daňového podvodu. Na řádně odůvodněnou žádost poskytne dožádaný stát informace týkající se záležitostí, které v rámci správního, občanského nebo trestního řízení žádající stát vyšetřuje nebo může vyšetřovat. Aniž je dotčen rozsah výměny informací vymezený v tomto odstavci, předávají se tyto informace v souladu s postupy stanovenými ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění mezi Švýcarskem a členskými státy a zachází se s nimi jako s důvěrnými informacemi způsobem v těchto úmluvách stanoveným.

2.   Při rozhodování o tom, zda určité informace mohou být v odpovědi na žádost poskytnuty, uplatní dožádaný stát promlčecí lhůty použitelné podle právních předpisů žádajícího státu namísto promlčecích lhůt dožádaného státu.

3.   Má-li žádající stát důvodné podezření, že jednání je daňovým podvodem nebo podobným protiprávním činem, poskytne dožádaný stát informace. Podezření žádajícího státu na daňový podvod nebo podobný protiprávní čin může vycházet z:

a)

dokumentů, ať ověřených či neověřených, mimo jiné včetně obchodních záznamů, účetních knih nebo údajů z bankovních účtů;

b)

svědeckých informací od daňového poplatníka;

c)

informací získaných od informátora nebo jiné třetí osoby, které byly nezávisle potvrzeny nebo je lze jinak považovat za důvěryhodné, nebo

d)

důkazů vyplývajících z okolností.

4.   Švýcarsko zahájí s každým členským státem dvoustranná jednání, jejichž cílem je vymezit jednotlivé kategorie případů spadajících pod „podobné protiprávní činy“ podle postupu zdanění používaného v těchto členských státech.

Článek 11

Příslušné orgány

Pro účely této dohody se příslušnými orgány rozumí orgány uvedené v příloze I.

Článek 12

Konzultace

Dojde-li mezi švýcarským příslušným orgánem a jedním nebo více jinými příslušnými orgány uvedenými v článku 11 k jakékoliv neshodě týkající se výkladu nebo provádění této dohody, snaží se tyto orgány svůj spor vyřešit vzájemnou dohodou. O výsledcích svých konzultací neprodleně informují Komisi Evropských společenství a příslušné orgány ostatních členských států. Pokud jde o otázky výkladu, může se Komise na žádost kteréhokoliv příslušného orgánu těchto konzultací zúčastnit.

Článek 13

Přezkum

1.   Alespoň každé tři roky nebo na žádost kterékoliv smluvní strany se uskuteční vzájemná konzultace smluvních stran za účelem přezkoumání a – považují-li to smluvní strany za nutné – zlepšení technického fungování této dohody a zhodnocení mezinárodního vývoje. Konzultace proběhnou do jednoho měsíce od předání žádosti nebo – v naléhavých případech – co nejdříve.

2.   Na základě tohoto zhodnocení mohou smluvní strany uskutečnit konzultace za účelem přezkoumání toho, zda je nutné provést změny v této dohodě s ohledem na mezinárodní vývoj.

3.   Jakmile budou k dispozici dostatečné poznatky a zkušenosti z plného provádění čl. 1 odst. 1, proběhne vzájemná konzultace smluvních stran za účelem přezkoumání, zda je nutné provést změny v této dohodě s ohledem na mezinárodní vývoj.

4.   Pro účely konzultací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 informuje každá smluvní strana druhou smluvní stranu o možném vývoji, který by mohl ovlivnit řádné působení této dohody. To zahrnuje i jakoukoliv příslušnou dohodu mezi jednou smluvní stranou a třetím státem.

Článek 14

Vztah k dvoustranným smlouvám o zamezení dvojího zdanění

Ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Švýcarskem a členskými státy nebrání výběru zadržení podle této dohody.

Článek 15

Dividendy, úroky a licenční poplatky mezi společnostmi

1.   Aniž je dotčeno použití vnitrostátních předpisů nebo předpisů vycházejících ze smluv, které platí ve Švýcarsku a v členských státech a jejichž cílem je předcházet podvodům či zneužívání, dividendy vyplácené mateřským společnostem jejich dceřinými společnostmi nepodléhají zdanění ve státu zdroje, jestliže:

mateřská společnost má v přímém držení nejméně 25 % kapitálu dané dceřiné společnosti po dobu alespoň dvou let a

jedna společnost je pro daňové účely rezidentem členského státu a druhá společnost je pro daňové účely švýcarským rezidentem a

podle žádné smlouvy o zamezení dvojího zdanění s jakýmkoliv třetím státem není ani jedna ze společností pro daňové účely rezidentem tohoto třetího státu a

obě společnosti podléhají dani z příjmu právnických osob bez osvobození a obě mají formu kapitálové společnosti (1).

Estonsko však může – za předpokladu, že vybírá daň z příjmů z rozdělených zisků bez zdanění nerozdělených zisků, a nejpozději do 31. prosince 2008 – pokračovat v uplatňování této daně na zisky rozdělované estonskými dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem usazeným ve Švýcarsku.

2.   Aniž je dotčeno použití vnitrostátních předpisů nebo předpisů vycházejících ze smluv, které platí ve Švýcarsku a v členských státech a jejichž cílem je předcházet podvodům či zneužívání, úroky a licenční poplatky mezi přidruženými společnostmi nebo jejich stálými provozovnami nepodléhají zdanění ve státu zdroje, jestliže:

tyto společnosti jsou přidruženy prostřednictvím přímé držby nejméně 25 % kapitálu po dobu alespoň dvou let nebo jsou obě drženy třetí společností, která má v přímém držení nejméně 25 % kapitálu první i druhé společnosti po dobu nejméně dvou let, a

jedna společnost je pro daňové účely rezidentem členského státu nebo se jedna stálá provozovna nachází na území členského státu a druhá společnost je pro daňové účely švýcarským rezidentem nebo se druhá stálá provozovna nachází ve Švýcarsku a

podle žádné smlouvy o zamezení dvojího zdanění s jakýmkoliv třetím státem není žádná ze společností pro daňové účely rezidentem tohoto třetího státu a žádná ze stálých provozoven se nenachází v tomto třetím státě a

všechny společnosti podléhají dani z příjmu právnických osob bez osvobození, zejména úroků a licenčních poplatků, a všechny mají formu kapitálové společnosti (1).

Pokud však směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států stanoví přechodné období, pokud jde o určitý členský stát, použije tento stát uvedenou úpravu týkající se plateb úroků a licenčních poplatků až po uplynutí uvedeného období.

3.   Stávající smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Švýcarskem a členskými státy, které v okamžiku přijetí této dohody stanoví výhodnější daňové zacházení pro dividendy, úroky a licenční poplatky, zůstávají nedotčeny.

Článek 16

Přechodná ustanovení pro obchodovatelné dluhové cenné papíry (2)

1.   Ode dne použitelnosti této dohody a pokud alespoň jeden členský stát rovněž uplatňuje obdobná ustanovení, avšak nejpozději do 31. prosince 2010, nebudou domácí ani mezinárodní dluhopisy ani jiné obchodovatelné dluhové cenné papíry, které byly poprvé emitovány před 1. březnem 2001 nebo u kterých byl původní prospekt schválen před tímto datem příslušnými orgány emitujícího státu, považovány za pohledávky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a), pokud k 1. březnu 2002 nebo později nedošlo k žádné další emisi těchto obchodovatelných dluhových cenných papírů.

Pokud však alespoň jeden členský stát rovněž uplatňuje obdobná ustanovení, použije se ustanovení tohoto článku i po 31. prosinci 2010 ve vztahu k obchodovatelným dluhovým cenným papírům:

které obsahují doložku „gross-up“ nebo doložku předčasného splacení a

u kterých je platební zprostředkovatel ve smyslu článku 6 usazen ve Švýcarsku a

u kterých tento platební zprostředkovatel vyplácí úrok nebo zajišťuje výplatu úroku přímo ve prospěch skutečného vlastníka, který je rezidentem členského státu.

Přestanou-li všechny členské státy uplatňovat obdobná ustanovení, použijí se nadále ustanovení tohoto článku pouze ve vztahu k obchodovatelným dluhovým cenným papírům:

které obsahují doložku „gross-up“ nebo doložku předčasného splacení a

u kterých je platební zprostředkovatel emitenta usazen ve Švýcarsku a

u kterých tento platební zprostředkovatel vyplácí úrok nebo zajišťuje výplatu úroku přímo ve prospěch skutečného vlastníka, který je rezidentem členského státu.

Pokud došlo k 1. březnu 2002 nebo později k další emisi některého z výše uvedených obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných vládou či obdobným subjektem jednajícím jako orgán veřejné moci nebo subjektem, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou (tyto subjekty jsou uvedeny v příloze II k této dohodě), je celá emise takového cenného papíru skládající se z původní emise a ze všech pozdějších emisí považována za pohledávku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a).

Pokud došlo k 1. březnu 2002 nebo později k další emisi některého z výše uvedených obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných jiným emitentem neuvedeným ve čtvrtém pododstavci, považuje se tato další emise za pohledávku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a).

2.   Tento článek nebrání Švýcarsku a členským státům ve zdanění příjmů z obchodovatelných dluhových cenných papírů uvedených v odstavci 1 v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

Článek 17

Podpis, vstup v platnost a doba platnosti

1.   Tato dohoda vyžaduje ratifikaci nebo schválení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Dokončení těchto postupů si smluvní strany vzájemně oznámí. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po posledním oznámení.

2.   S výhradou splnění ústavních požadavků Švýcarska a požadavků práva Společenství ohledně uzavírání mezinárodních dohod a aniž je dotčen článek 18, začnou Švýcarsko a případně Společenství tuto dohodu účinně provádět a uplatňovat od 1. ledna 2005, což si strany vzájemně oznámí.

3.   Tato dohoda zůstane v platnosti do vypovězení některou ze smluvních stran.

4.   Kterákoliv smluvní strana může tuto dohodu vypovědět prostřednictvím oznámení druhé smluvní straně. V takovém případě pozbude dohoda platnosti dvanáct měsíců od doručení oznámení.

Článek 18

Provádění a pozastavení provádění

1.   Provádění této dohody je podmíněno přijetím a prováděním opatření, která odpovídají opatřením směrnice nebo této dohody nebo jsou s nimi rovnocenná, s výjimkou článku 15 této dohody, a která stanoví stejné dny provedení, závislými nebo přidruženými územími členských států uvedenými ve zprávě Rady (Hospodářské a finanční záležitosti) pro zasedání Evropské rady v Santa Maria da Feira ve dnech 19. a 20. června 2000, stejně jako Spojenými státy americkými, Andorrou, Lichtenštejnskem, Monakem a San Marinem.

2.   Nejméně šest měsíců před dnem uvedeným v čl. 17 odst. 2 přijmou smluvní strany vzájemnou dohodou rozhodnutí o tom, zda bude splněna podmínka stanovená v odstavci 1, s ohledem na to, kdy v dotčených třetích zemích a závislých nebo přidružených územích vstoupí příslušná opatření v platnost. Pokud smluvní strany nerozhodnou o tom, že tato podmínka bude splněna, stanoví vzájemnou dohodou pro účely čl. 17 odst. 2 nové datum.

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, použije se článek 15 ve vztahu ke Španělsku s účinkem od vstupu v platnost dvoustranné dohody mezi Španělskem a Švýcarskem o výměně informací na žádost ve správních, občanských a trestních případech daňového podvodu, jak jej vymezují právní předpisy dožádaného státu, nebo podobných protiprávních činů, a to ve vztahu k příjmovým položkám, které nejsou předmětem této dohody, ale vztahuje se na ně smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu mezi Španělskem a Švýcarskem.

4.   Pokud v souladu s právem Společenství pozbude směrnice nebo její část dočasně nebo trvale použitelnosti nebo pokud členský stát pozastaví uplatňování svých prováděcích předpisů, může kterákoliv smluvní strana s okamžitou platností pozastavit provádění této dohody nebo jejích částí, a to oznámením druhé smluvní straně.

5.   Pokud některý ze třetích států nebo území uvedených v odstavci 1 následně přestane uplatňovat opatření podle uvedeného odstavce, může kterákoliv smluvní strana pozastavit provádění této dohody, a to oznámením druhé smluvní straně. K pozastavení provádění dojde nejdříve po dvou měsících od oznámení. Provádění této dohody se obnoví co nejdříve po opětovném zavedení opatření.

Článek 19

Práva a konečné vyrovnání

1.   V případě vypovězení nebo pozastavení provádění této dohody, ať v plném rozsahu či částečně, zůstávají práva fyzických osob podle článku 9 nedotčeny.

2.   V takovém případě vystaví Švýcarsko do konce období použitelnosti této dohody konečné vyúčtování a provede konečnou platbu členským státům.

Článek 20

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na území, v nichž je uplatňována Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, na jedné straně a na území Švýcarska na straně druhé.

Článek 21

Přílohy

1.   Přílohy tvoří nedílnou součást této dohody.

2.   Seznam příslušných orgánů v příloze I může být změněn pouhým oznámením zaslaným druhé smluvní straně Švýcarskem, pokud jde o orgán uvedený v písmeni a) této přílohy, a Společenstvím, pokud jde o ostatní orgány.

Seznam obdobných subjektů uvedený v příloze 2 lze změnit vzájemnou dohodou.

Článek 22

Jazyky

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní stany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  Pokud jde o Švýcarsko, výraz „kapitálová společnost “ zahrnuje:

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima;

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata;

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

(2)  Stejně jako ve směrnici se tato přechodná ustanovení vztahují rovněž na obchodovatelné dluhové cenné papíry držené prostřednictvím investičních fondů.

PŘÍLOHA I

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ

Pro účely této dohody jsou „příslušnými orgány“:

a)

ve Švýcarsku: Le Directeur de l'Administration fédérale des contributions/Der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni nebo jeho zmocněnec či zástupce;

b)

v Belgickém království: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances nebo pověřený zástupce;

c)

v České republice: ministr financí nebo pověřený zástupce;

d)

v Dánském království: Skatteministeren nebo pověřený zástupce;

e)

ve Spolkové republice Německo: Der Bundesminister der Finanzen nebo pověřený zástupce;

f)

v Estonské republice: Rahandusminister nebo pověřený zástupce;

g)

v Řecké republice: Ο Υπουργός των Οικονομικών nebo pověřený zástupce;

h)

ve Španělském království: El Ministro de Hacienda nebo pověřený zástupce;

i)

ve Francouzské republice: Le Ministre chargé du budget nebo pověřený zástupce;

j)

v Irsku: The Revenue Commissioners nebo jejich pověřený zástupce;

k)

v Italské republice: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali nebo pověřený zástupce;

l)

v Kyperské republice: Υπουργός Οικονομικών nebo pověřený zástupce;

m)

v Lotyšské republice: Finanšu ministrs nebo pověřený zástupce;

n)

v Litevské republice: Finansų ministras nebo pověřený zástupce;

o)

v Lucemburském velkovévodství: Le Ministre des Finances nebo pověřený zástupce, pro účely článku 10 je však příslušným orgánem „le Procureur Général d'État luxemburgeois“;

p)

v Maďarské republice: A pénzügyminiszter nebo pověřený zástupce;

q)

v Republice Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi nebo pověřený zástupce;

r)

v Nizozemském království: De Minister van Financiën nebo pověřený zástupce;

s)

v Rakouské republice: Der Bundesminister für Finanzen nebo pověřený zástupce;

t)

v Polské republice: Minister Finansów nebo pověřený zástupce;

u)

v Portugalské republice: O Ministro das Finanças nebo pověřený zástupce;

v)

v Republice Slovinsko: Minister za finance nebo pověřený zástupce;

w)

ve Slovenské republice: minister financií nebo pověřený zástupce;

x)

ve Finské republice: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet nebo pověřený zástupce;

y)

ve Švédském království: Finansdepartementet nebo pověřený zástupce;

z)

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a na evropských územích, za jejichž vnější vztahy nese Spojené království odpovědnost: the Commissioners of Inland Revenue nebo jejich pověřený zástupce a příslušný orgán na Gibraltaru, který Spojené království určí v souladu s dohodnutými opatřeními o orgánech Gibraltaru v souvislosti s EU a s nástroji EU a se souvisejícími smlouvami, které byly členským státům a orgánům Evropské unie oznámeny dne 19. dubna 2000, jejichž kopii předá generální tajemník Rady Evropské unie Švýcarsku a které se vztahují na tuto dohodu.

PŘÍLOHA II

SEZNAM OBDOBNÝCH SUBJEKTŮ

Pro účely článku 16 této dohody se za „obdobný subjekt jednající jako orgán veřejné moci nebo subjekt, jehož úloha je uznána mezinárodní smlouvou“ považují tyto subjekty:

SUBJEKTY V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE:

 

Belgie

Vlaams Gewest (Vlámský region)

Région wallonne (Valonský region)

Région bruxelloise/Brussels Gewest (Region města Bruselu)

Communauté française (Francouzské společenství)

Vlaamse Gemeenschap (Vlámské společenství)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Německy mluvící společenství)

 

Španělsko

Xunta de Galicia (správa autonomní oblasti Galicie)

Junta de Andalucía (správa autonomní oblasti Andalusie)

Junta de Extremadura (správa autonomní oblasti Extremadury)

Junta de Castilla-La Mancha (správa autonomní oblasti Kastilie-La Mancha)

Junta de Castilla-León (správa autonomní oblasti Kastilie a León)

Gobierno Foral de Navarra (správa autonomní oblasti Navarry)

Govern de les Illes Balears (správa autonomní oblasti Baleárských ostrovů)

Generalitat de Catalunya (správa autonomní oblasti Katalánska)

Generalitat de Valencia (správa autonomní oblasti Valencie)

Diputación General de Aragón (správa autonomní oblasti Aragonie)

Gobierno de las Islas Canarias (správa autonomní oblasti Kanárských ostrovů)

Gobierno de Murcia (správa autonomní oblasti Murcie)

Gobierno de Murcia (správa autonomní oblasti Madridu)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (správa autonomní oblasti Baskicka)

Diputación Foral de Guipúzcoa (rada provincie Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (rada provincie Vizcaye)

Diputación Foral de Alava (rada provincie Alava)

Ayuntamiento de Madrid (město Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (město Barcelona)

Cabildo Insular de Gran Canaria (rada ostrova Gran Canaria)

Cabildo Insular de Tenerife (rada ostrova Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (Státní úvěrová instituce)

Instituto Catalán de Finanzas (Finanční instituce Katalánska)

Instituto Valenciano de Finanzas (Finanční instituce Valencie)

 

Řecko

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Řecký telekomunikační úřad)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Řecké železniční dráhy)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Státní elektrárenská společnost)

 

Francie

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Fond pro umořování sociálního dluhu)

L'Agence française de développement (AFD) (Francouzská rozvojová agentura)

Réseau Ferré de France (RFF) (Francouzská železniční síť)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Státní dálniční fond)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Veřejná asistence pařížských nemocnic)

Charbonnages de France (CDF) (Francouzský výbor pro uhlí)

Entreprise miniere et chimique (EMC) (Těžařská a chemická společnost)

 

Itálie

Regiony

Provincie

Města a obce

Cassa Depositi e Prestiti (Fond vkladů a úvěrů)

 

Lotyšsko

Pašvaldības (místní samosprávy)

 

Polsko

gminy (obce)

powiaty (okresy)

województwa (kraje)

związki gmin (sdružení obcí)

związki powiatów (sdružení okresů)

związki województw (sdružení krajů)

miasto stołeczne Warszawa (hlavní město Varšava)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentura pro obnovu a rozvoj zemědělství)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentura pro zemědělský majetek)

 

Portugalsko

Região Autónoma da Madeira (autonomní region Madeira)

Região Autónoma dos Açores (autonomní region Azory)

Města a obce

 

Slovensko

mestá a obce (města a obce)

Železnice Slovenskej republiky (Železnice Slovenské republiky)

Štátny fond cestného hospodárstva (Státní fond silničního hospodářství)

Slovenské elektrárne (Slovenské elektrárny)

Vodohospodárska výstavba (Vodohospodářské stavby)

MEZINÁRODNÍ SUBJEKTY:

 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

 

Evropská investiční banka

 

Asijská rozvojová banka

 

Africká rozvojová banka

 

Světová banka/Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)/Mezinárodní měnový fond (IMF)

 

Mezinárodní finanční korporace

 

Meziamerická rozvojová banka

 

Fond sociálního rozvoje Rady Evropy

 

EURATOM

 

Evropské společenství

 

Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andská rozvojová korporace)

 

Eurofima

 

Evropské společenství uhlí a oceli

 

Severská investiční banka

 

Karibská rozvojová banka

Ustanoveními článku 16 nejsou dotčeny žádné mezinárodní závazky členských států vůči uvedeným mezinárodním subjektům.

SUBJEKTY VE TŘETÍCH ZEMÍCH:

Subjekty, které splňují tato kritéria:

1.

Subjekt je podle vnitrostátních kritérií jasně považován za veřejnoprávní subjekt.

2.

Tento veřejnoprávní subjekt je netržním výrobcem, který spravuje a financuje soubor činností, zejména poskytování netržního zboží a služeb ve prospěch veřejnosti, přičemž uvedený soubor činností je fakticky řízen orgány veřejné správy.

3.

3.Tento veřejnoprávní subjekt pravidelně emituje značný objem dluhových cenných papírů.

4.

Dotčený stát je schopen zaručit, že tento veřejnoprávní subjekt neuplatní v případě doložky „gross-up“ možnost předčasného splacení.


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Švýcarskou konfederací

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE (dále jen „Švýcarsko“)

SE DOHODLY TAKTO:

1.   ÚVOD

Švýcarsko a Společenství uzavírají dohodu, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (dále jen „směrnice“). Toto memorandum o porozumění doplňuje uvedenou dohodu.

2.   ÚŘEDNÍ POMOC V PŘÍPADECH DAŇOVÉHO PODVODU NEBO PODOBNÉHO PROTIPRÁVNÍHO ČINU

Jakmile bude uvedená dohoda podepsána, zahájí Švýcarsko a každý členský stát Evropské unie dvoustranná jednání za tímto účelem:

zahrnout do svých příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu ustanovení o úřední pomoci ve formě výměny informací na dožádání pro všechny správní, občanské nebo trestní případy daňového podvodu podle právních předpisů dožádaného státu nebo podobného protiprávního činu, a to ve vztahu k příjmovým položkám, které nejsou předmětem dohody, ale jsou upraveny v jejich příslušných smlouvách,

vymezit jednotlivé kategorie případů spadajících pod „podobný protiprávní čin“ podle postupu zdanění používaného v těchto státech.

3.   JEDNÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ROVNOCENNÝCH OPATŘENÍ S JINÝMI TŘETÍMI STÁTY

V průběhu přechodného období stanoveného ve směrnici zahájí Společenství jednání s dalšími významnými finančními centry zaměřená na to, aby tyto subjekty přijaly opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným Společenstvím.

4.   PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU

Signatáři tohoto memoranda o porozumění prohlašují, že považují dohodu uvedenou v bodě 1 a toto memorandum za přijatelnou a vyvážené ujednání, které chrání zájmy smluvních stran. Proto budou dohodnutá opatření provádět v dobré víře a bez řádného důvodu nepodniknou jednostranné kroky, které by narušily toto ujednání.

Pokud bude zjištěn jakýkoliv významný rozdíl mezi oblastí působnosti směrnice přijaté dne 3. června 2003 a této dohody, zejména pokud jde o čl. 1 odst. 2 a článek 6 dohody, zahájí smluvní strany neprodleně konzultace v souladu s čl. 13 odst. 1 této dohody s cílem zajištění toho, že rovnocenný charakter opatření stanovených touto dohodou zůstane zachován.

Podepsáno v Lucemburku dne 26. října 2004 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Maltské znění ověří signatáři na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v předchozím odstavci.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/50


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. října 2004

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o dni provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2004 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

(2004/912/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 ve spojení s čl. 300 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 17 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru stanoví, že s výhradou stanovených podmínek začnou Švýcarsko a případně Společenství tuto dohodu účinně provádět a uplatňovat od 1. ledna 2005.

(2)

Podle čl. 18 odst. 1 je provádění dohody podmíněno přijetím a prováděním opatření, která odpovídají opatřením směrnice nebo dohody nebo jsou s nimi rovnocenná, závislými nebo přidruženými územími členských států a Spojenými státy americkými, Andorrou, Lichtenštejnskem, Monakem a San Marinem. Pokud podle čl. 18 odst. 2 smluvní strany nejméně šest měsíců před dnem uvedeným v čl. 17 odst. 2 (1. leden 2005) nerozhodnou o tom, že tato podmínka bude splněna, stanoví vzájemnou dohodou pro účely čl. 17 odst. 2 nové datum. Takové rozhodnutí přijato nebylo.

(3)

Ne všechny dotyčné třetí země budou schopné provádět opatření podle čl. 18 odst. 1 od 1. ledna 2005. Kromě toho bude pro Švýcarsko možné provádět dohodu teprve od 1. července 2005, a to pokud budou k uvedenému dni splněny podmínky švýcarské ústavy. Zdá se, že všechny třetí země a závislá nebo přidružená území podle čl. 18 odst. 1 dohody budou rovněž schopné plnit podmínky uvedeného odstavce od 1. července 2005.

(4)

Datum 1. července 2005 by tedy v souladu s čl. 18 odst. 2 dohody mělo být přijato jako nové datum pro účely čl. 17. odst. 2 dohody.

(5)

Dohoda ve formě výměny dopisů, kterou se stanoví nový den provedení dohody o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o dni provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, se schvaluje jménem Evropského společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství.

V Lucemburku dne 25. října 2004.

Za Radu

R. VERDONK

předsedkyně


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o dni provedení dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Dohoda, kterou smluvní strany ratifikují či schválí v souladu s jejich vlastními postupy, bude prováděna ode dne určeného postupem podle čl. 18 odst. 2 dohody.

Ustanovení čl. 18 odst. 2 stanoví, že smluvní strany rozhodnou vzájemnou dohodou nejméně šest měsíců před dnem uvedeným v čl. 17 odst. 2 dohody (1. leden 2005), zda bude splněna podmínka stanovená v čl. 18 odst. 1 dohody, a jestliže nerozhodnou, že podmínka bude splněna, stanoví vzájemnou dohodou nové datum pro provádění dohody.

Ustanovení čl. 18 odst. 1 stanoví, že provádění dohody bude podmíněno přijetím opatření, která odpovídají opatřením směrnice nebo dohody nebo jsou s nimi rovnocenná, s výjimkou článku 15 dohody, a která stanoví stejné dny provedení, závislými nebo přidruženými územími členských států uvedenými ve zprávě Rady (Hospodářské a finanční záležitosti) pro zasedání Evropské rady v Santa Maria da Feira ve dnech 19. a 20. června 2000, stejně jako Spojenými státy americkými, Andorrou, Lichtenštejnskem, Monakem a San Marinem.

Z jednání, která proběhla mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, vyvozuji, že v souladu s čl. 17 odst. 2 dohody bude pro Švýcarskou konfederaci možné provádět dohodu teprve od 1. července 2005, a to pokud budou k uvedenému dni splněny podmínky švýcarské ústavy.

Žádám Vás o potvrzení, že datum 1. července 2005 je pro Vás přijatelné jako nové datum pro provádění dohody podle čl. 18 odst. 2 dohody a že švýcarská vláda učiní vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že toto datum bude dodrženo. Rovněž Vás žádám o potvrzení toho, že na základě informace poskytnuté během jednání, která proběhla dne 21. června 2004, a aniž je dotčen následující odstavec, Švýcarská konfederace přijímá, že podmínky čl. 18 odst. 1 budou splněny.

Souhlasím s tím, že Švýcarsko je povinno provádět ustanovení dohody od 1. července 2005, pouze pokud všechny členské státy EU a všechny země a území uvedené v čl. 18 odst. 1 dohody budou uplatňovat opatření v oblasti zdanění úspor uvedená ve stejném ustanovení od téhož dne. Stejná podmínka rovněž platí pro každý členský stát EU.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o naší nejhlubší úctě.

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Geschehen zu Luxemburg am

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Váš dopis z dnešního dne, tohoto znění:

„Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Dohoda, kterou smluvní strany ratifikují či schválí v souladu s jejich vlastními postupy, bude prováděna ode dne určeného postupem podle čl. 18 odst. 2 dohody.

Ustanovení čl. 18 odst. 2 stanoví, že smluvní strany rozhodnou vzájemnou dohodou nejméně šest měsíců před dnem uvedeným v čl. 17 odst. 2 dohody (1. leden 2005), zda bude splněna podmínka stanovená v čl. 18 odst. 1 dohody, a jestliže nerozhodnou, že podmínka bude splněna, stanoví vzájemnou dohodou nové datum pro provádění dohody.

Ustanovení čl. 18 odst. 1 stanoví, že provádění dohody bude podmíněno přijetím opatření, která odpovídají opatřením směrnice nebo dohody nebo jsou s nimi rovnocenná, s výjimkou článku 15 dohody, a která stanoví stejné dny provedení, závislými nebo přidruženými územími členských států uvedenými ve zprávě Rady (Hospodářské a finanční záležitosti) pro zasedání Evropské rady v Santa Maria da Feira ve dnech 19. a 20. června 2000, stejně jako Spojenými státy americkými, Andorrou, Lichtenštejnskem, Monakem a San Marinem.

Z jednání, která proběhla mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, vyvozuji, že v souladu s čl. 17 odst. 2 dohody bude pro Švýcarskou konfederaci možné provádět dohodu teprve od 1. července 2005, a to pokud budou k uvedenému dni splněny podmínky švýcarské ústavy.

Žádám Vás o potvrzení, že datum 1. července 2005 je pro Vás přijatelné jako nové datum pro provádění dohody podle čl. 18 odst. 2 dohody a že švýcarská vláda učiní vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že toto datum bude dodrženo. Rovněž Vás žádám o potvrzení toho, že na základě informace poskytnuté během jednání, která proběhla dne 21. června 2004, a aniž je dotčen následující odstavec, Švýcarská konfederace přijímá, že podmínky čl. 18 odst. 1 budou splněny.

Souhlasím s tím, že Švýcarsko je povinno provádět ustanovení dohody od 1. července 2005, pouze pokud všechny členské státy EU a všechny země a území uvedené v čl. 18 odst. 1 dohody budou uplatňovat opatření v oblasti zdanění úspor uvedená ve stejném ustanovení od téhož dne. Stejná podmínka rovněž platí pro každý členský stát EU.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o naší nejhlubší úctě.“

Na základě jednání, která proběhla mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, mohu potvrdit souhlas Švýcarské konfederace s novým dnem provedení uvedené dohody, 1. červencem 2005 za podmínky, že k uvedenému dni budou splněny podmínky švýcarské ústavy. Potvrzuji, že švýcarská vláda učiní vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že toto datum bude dodrženo.

Potvrzuji, že s výhradou technického ověření informace poskytnuté na jednáních konaných dne 21. června 2004 mými útvary, což potvrdím před podpisem dohody na základě konečných verzí příslušných dohod, Švýcarská konfederace přijímá, že podmínky čl. 18 odst. 1 budou splněny, aniž je dotčen výrok učiněný v následujícím odstavci.

Souhlasím s tím, že Švýcarsko je povinno provádět ustanovení dohody od 1. července 2005, pouze pokud všechny členské státy EU a všechny země a území uvedené v čl. 18 odst. 1 dohody budou uplatňovat opatření v oblasti zdanění úspor uvedená ve stejném ustanovení od téhož dne. Přijímám, že se stejná podmínka vztahuje rovněž na každý členský stát EU.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o naší nejhlubší úctě.

Geschehen zu Luxemburg am

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


Komise

29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/55


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2004

o podpoře vhodného systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze

(Text s významem pro EHP)

(2004/913/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na druhou odrážku článku 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V květnu 2003 přijala Komise sdělení „Modernizace práva obchodních společností a zlepšení řízení a správy podniků v Evropské unii – Plán pro postup vpřed“ (1). Mezi řadou návrhů na posílení práv akcionářů a obměně představenstev akciových společností připravuje iniciativu zaměřenou na podporu vhodné normativní úpravy odměňování členů správních orgánů společností v členských zemích.

(2)

Forma, struktura a výše odměn členů správních orgánů jsou v pravomoci společností a jejich akcionářů. Měly by usnadnit nábor a udržení výkonných členů správních rad či členů představenstev majících způsobilost vyžadovanou pro řízení společnosti. Ovšem odměňování je jednou z klíčových oblastí, kde může dojít u výkonných členů správních rad či členů představenstev ke střetu zájmů a kde je nutno mít na zřeteli zájmy akcionářů. Systémy odměňování by proto měly podléhat vhodné kontrole řízení podniků založené na odpovídajících právech na informace. V tomto ohledu je důležité plně respektovat rozdílnost různých způsobů řízení a správy podniků ve Společenství, která odráží pohledy různých členských států ohledně rolí obchodních společností a orgánů odpovědných za určení způsobu odměňování členů správních orgánů a za stanovení odměny pro jednotlivé členy.

(3)

Poskytování přesných a včasných informací emitenty cenných papírů buduje trvalou důvěru investorů a tvoří důležitý nástroj podpory řádného řízení a správy podniků uvnitř Společenství. Z tohoto důvodů je důležité, aby společnosti kótované na burze zajistily odpovídající transparentnost při jednání s investory do té míry, aby jim umožnily vyjádřit jejich názor.

(4)

Při provádění tohoto doporučení by členské státy měly vzít v úvahu specifika subjektů kolektivního investování korporačního typu a předcházet zbytečnému nerovnému zacházení s rozličnými typy subjektů kolektivního investování. Pokud jde o subjekty kolektivního investování, které jsou definovány ve směrnici Rady 85/611/EHS z 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (2), stanovuje již uvedená směrnice soubor specifických mechanismů pro řízení a správu podniku. Aby však předešlo zbytečnému nerovnému zacházení s těmi subjekty kolektivního investování korporačního typu, které nepodléhají harmonizaci na úrovni Společenství, měly by vzít členské státy v úvahu, zda a do jaké míry jsou v těchto neharmonizovaných subjektech kolektivního investování uplatňovány stejné mechanismy řízení a správy podniku.

(5)

Akcionáři by měl být poskytnut jasný a podrobný přehled o politice odměňování společnosti. Takové uveřejnění by akcionářům umožnilo zhodnotit přístup společnosti k odměňování a posílit odpovědnost společnosti vůči nim. Přehled by měl obsahovat položky týkající se náhrad. Neměl by ovšem vést společnost k tomu, aby zpřístupnila veškeré informace obchodně citlivé povahy, které by mohly poškodit strategickou pozici společnosti.

(6)

Měla by být rovněž zajištěna odpovídající transparentnost v oblasti politiky smluv se členy správních orgánů. Měla by zahrnovat zpřístupnění informací týkajících se záležitostí, jako je výpovědní lhůta a odstupné podle těchto smluv, které jsou přímo spojeny s odměňováním členů správních orgánů.

(7)

Aby se akcionářům poskytla účinná možnost vyjádření jejich názorů a příležitost probrat politiku odměňování na základě srozumitelně podaných informací bez nutnosti zahájení postupu předkládání návrhu akcionářů, měla by být politika odměňování výslovným bodem jednání výroční valné hromady.

(8)

Za účelem posílení odpovědnosti by měla být politika odměňování předložena k hlasování na výroční valné hromadě. Hlasování na této valné hromadě by mohlo mít doporučující charakter, aby nebyla narušena práva příslušných orgánů odpovědných za odměňování členů správních orgánů. Doporučující hlasování by neukládalo žádnou povinnost změnit smluvní nároky členů správních orgánů, ani povinnost změnit politiku odměňování.

(9)

Akcionářům by rovněž měly být poskytnuty informace, na jejichž základě mohou povolat jednotlivé členy správních orgánů k odpovědnosti za odměny, které vydělávají či vydělali. Uveřejnění odměňování jednotlivých členů správních orgánů společnosti, a to jak členů představenstva či výkonných členů správní rady, tak nevýkonných členů správní rady či členů dozorčí rady, za předchozí finanční rok je proto důležité k tomu, aby akcionářům pomohlo zhodnotit odměňování ve světle celkové výkonnosti společnosti.

(10)

Různé systémy odměňování, v jejichž rámci jsou členové správních orgánů odměňování formou akcií, opcemi na akcie či jakýmkoliv jiným právem získání akcií, nebo odměňováni na základě pohybu ceny akcií, a jakékoliv závažné změny těchto systémů by měly podléhat předchozímu schválení na výroční valné hromadě. Schválení by se mělo týkat systému odměňování a pravidel používaných pro určení jednotlivých odměn podle daného systému, ale ne odměňování jednotlivých členů správních orgánů podle daného systému.

(11)

Vzhledem k důležitosti otázky odměňování členů správních orgánů je vhodné sledovat provádění tohoto doporučení a v případě nedostatečného provádění zvážit další opatření,

DOPORUČUJE:

Oddíl I

Působnost a definice

1.   Působnost

1.1

Členské státy by měly přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby společnosti kótované na burze, které mají zapsané sídlo na jejich území, dodržovaly toto doporučení. Měly by však řádně zvážit specifika subjektů kolektivního investování korporačního typu ve smyslu směrnice Rady 85/611/EHS. Členské státy by také měly vzít v úvahu specifika subjektů kolektivního investování korporačního typu, jejichž činnost uvedenými směrnicemi není upravena a jejichž jediným účelem je investování peněz získaných od investorů do široké škály aktiv a které neusilují o převzetí právní nebo řídící kontroly nad žádným z emitentů jejich základních investic.

1.2

Členské státy by měly rovněž přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby společnosti kótované na burze, které nejsou zapsány v některém členském státě, ale mají primární kotaci na regulovaném trhu zřízeném na jejich území, dodržovaly ustanovení tohoto doporučení.

1.3

Členské státy by měly zajistit, aby se toto doporučení vztahovalo na odměňování generálních ředitelů v případě, že nejsou členy správních, řídicích nebo dozorčích orgánů společností kótovaných na burze.

2.   Definice pro účely tohoto doporučení

2.1

„Členem správního orgánu“ se rozumí jakýkoliv člen správního, řídicího nebo dozorčího orgánu společnosti kótované na burze.

2.2

„Společností kótovanou na burze“ se rozumí společnost, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve smyslu směrnice 2004/39/ES v jednom nebo více členských státech.

Oddíl II

Politika odměňování

3.   Uveřejňování politiky odměňování členů správních orgánů

3.1

Každá společnost kótovaná na burze by měla uveřejnit prohlášení o politice odměňování ve společnosti („prohlášení o odměňování“). Mělo by být součástí samostatné zprávy o odměňování a/nebo být zahrnuto v roční účetní uzávěrce a výroční zprávě či v poznámkách k výroční účetní zprávě společnosti. Prohlášení o odměňování by mělo být také zveřejněno na internetových stránkách společnosti kótované na burze.

3.2

Prohlášení o odměňování by se hlavně mělo zaměřit na politiku společnosti v oblasti odměňování členů správních orgánů pro následující finanční rok, případně další roky. Také by mělo obsahovat přehled způsobu, jakým byla politika odměňování prováděna v předcházejícím finančním roce. Zvláštní důraz by měl být kladen na významné změny v politice společnosti kótovaných na burze v oblasti odměňování v porovnání s předcházejícím finančním rokem.

3.3

Prohlášení o odměňování by mělo obsahovat alespoň tyto informace:

a)

vysvětlení vzájemného vztahu proměnných a stálých složek odměňování členů správních orgánů;

b)

dostatečné informace o výkonnostních kritériích, na kterých jsou založeny jakékoliv nároky na opce akcií, akcie či proměnné složky odměn;

c)

dostatečné informace o vazbě mezi odměnami a výkonností;

d)

hlavní parametry a důvody pro veškeré systémy ročních bonusů a jiné nepeněžité výhody;

e)

popis hlavních znaků doplňkových důchodových systémů či systémů předčasného odchodu do důchodu pro členy správních orgánů.

Uveřejnění těchto informací v prohlášení o odměňování by nicméně nemělo zahrnovat uveřejnění informací obchodně citlivé povahy.

3.4

Prohlášení o odměňování by mělo také obsahovat a vysvětlovat politiku společností kótovaných na burze ohledně podmínek smluv pro členy představenstva či výkonné členy správní rady. Mělo by mimo jiné obsahovat informace o délce platnosti smluv s členy představenstva či výkonnými členy správní rady, příslušných výpovědních lhůtách a podrobnostech úpravy odstupného a jiných plnění poskytovaných v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy s uvedenými členy správních orgánů.

3.5

Informace související s přípravným a rozhodovacím postupem uplatňovaným při stanovování politiky společnosti kótované na burze v oblasti odměňování členů správních orgánů by měly být rovněž uveřejněny. Měly by případně zahrnovat informace o pravomocech a složení výboru pro odměňování, jména externích poradců, jejichž služby byly využity pro stanovení politiky odměňování a role výročních valných hromad akcionářů.

4.   Hlasování akcionářů

4.1

Aniž jsou dotčeny úlohy a organizace příslušných orgánů odpovědných za stanovení odměny členů správních orgánů, politika odměňování či každá významná změna v politice odměňování by měla být výslovným bodem jednání výroční valné hromady.

4.2

Aniž jsou dotčeny úlohy a organizace příslušných orgánů odpovědných za stanovení odměny správních orgánů, prohlášení o odměňování by mělo být předloženo akcionářům k hlasování na výroční valné hromadě. Hlasování může mít poradní nebo závazný charakter.

Členské státy mohou ovšem stanovit, že se bude hlasovat pouze v případě, že o to požádají akcionáři reprezentující nejméně 25 % celkového počtu hlasů akcionářů přítomných či zastupovaných na výroční valné hromadě. Tímto nicméně není dotčeno právo akcionářů předložit návrh usnesení v souladu s vnitrostátními předpisy.

4.3

Společnost kótovaná na burze by měla informovat akcionáře, kteří mají právo na zaslání oznámení o konání valné hromady, o úmyslu hlasovat o návrhu na schválení prohlášení o odměňování na výroční valné hromadě.

Oddíl III

Odměňování jednotlivých členů správních orgánů

5.   Uveřejňování odměňování jednotlivých členů správních orgánů

5.1

Celkové odměny a další výhody poskytnuté jednotlivých členům správních orgánů v průběhu finančního roku by měly být podrobně uveřejněny v roční účetní uzávěrce či v poznámkách k roční účetní uzávěrce nebo případně ve zprávě o odměňování.

5.2

Roční účetní uzávěrka či poznámky k roční účetní uzávěrce nebo případně zpráva o odměňování by měly obsahovat alespoň informace uvedené v bodech 5.3 až 5.6 pro každou osobu, která byla členem správního orgánu společnosti kótované na burze po jakoukoliv dobu v příslušném finančním roce.

5.3

V souvislosti s odměnami a/nebo funkčními požitky je nutno předložit následující informace:

a)

celková výše platu vyplaceného či dlužného členovi správního orgánu za služby vykonané v příslušném finančním roce, včetně případných odměn za účast na zasedání orgánu stanovených výroční valnou hromadou akcionářů;

b)

odměny a výhody získané od jakéhokoliv podniku patřícího do stejné skupiny;

c)

odměny vyplacené ve formě podílu na zisku a/nebo příplatků a důvody, proč byly tyto podíly na zisku a/nebo příplatky poskytnuty;

d)

kde je taková platba právně umožněna, veškeré významné dodatečné odměny vyplacené členům správních orgánů za zvláštní služby nad rámec jejich obvyklých povinností;

e)

vyplacené či nárokovatelné náhrady pro každého dřívějšího člena představenstva nebo výkonného člena správní rady v souvislosti s ukončením jeho činnosti během finančního roku;

f)

odhad celkové výše nepeněžitých výhod považovaných za odměny jiných, než položky uvedené v písmenech a) až e).

5.4

V souvislosti s akciemi a/nebo právy na získání opce akcií a/nebo všemi ostatními pobídkovými systémy využívajícími akcií by měly být předloženy následující informace:

a)

počet nabídnutých opcí akcií či akcií poskytnutých společností během příslušného finančního roku a jejich podmínky použití;

b)

počet opcí akcií uplatněných během příslušného finančního roku a pro každou z nich počet akcií a realizační cena či hodnota úroků v pobídkovém systému využívajícím akcií na konci finančního roku;

c)

počet opcí akcií neuplatněných ke konci finančního roku; jejich realizační cena, datum realizace a hlavní podmínky pro uplatnění práv;

d)

všechny změny v ustanoveních a podmínkách existujících opcí akcií během finančního roku.

5.5

V souvislosti s doplňkovými penzijními systémy by měly být uveřejněny následující informace:

a)

je-li penzijní systém systémem založeným na zisku, změny v nárůstu zisku členů správních orgánů dle tohoto systému v příslušném finančním roce;

b)

je-li penzijní systém systémem založeným na příspěvcích, podrobnosti o příspěvcích vyplacených či dlužných společností danému členu správního orgánu během příslušného finančního roku.

5.6

Uveřejněny by měly být i částky, které společnost či jakákoliv pobočka či společnost zahrnutá v konsolidovaném ročním účetnictví společnosti vyplatila za půjčky, zálohy či záruky každé osobě, která byla členem správního orgánu po jakoukoliv dobu během příslušného finančního roku, včetně zbývajících částek a úroků, umožňuje-li vnitrostátní právo nebo statut společnosti kótované na burze poskytnutí takové platby.

Oddíl IV

Odměny formou akcií

6.   Schválení akcionářů

6.1

Systémy, podle kterých jsou členové správních orgánů odměňováni formou akcií, opcí k akciím či jakýmkoliv jiným právem na získání akcií anebo odměňováni na základě pohybu ceny akcií, by měly podléhat předchozímu schválení akcionářů ve formě usnesení na výroční valné hromadě před jejich přijetím. Schválení by se mělo týkat systému samotného a ne poskytování konkrétních výhod ve formě akcií dle daného systému jednotlivým členům správních orgánů.

6.2

Schválení výroční valnou hromadou by se mělo vyžadovat v těchto případech:

a)

poskytnutí systémů založených na získání akcií pro členy správních orgánů, včetně opcí k akciím;

b)

určení jejich maximálního počtu a hlavní podmínky postupu při jejich poskytování;

c)

období, během něhož mohou být opce uplatněny;

d)

případné podmínky pro každou následující změnu v realizační ceně opcí, je-li to právně možné;

e)

jakékoliv jiné dlouhodobé pobídkové systémy, na něž mají členové správních orgánů nárok a které nejsou nabízeny za podobných podmínek ostatním zaměstnancům.

6.3

Výroční valná hromada by měla rovněž určit termín, do něhož může orgán odpovědný za odměňování členů správních orgánů přidělit tento typ odměn jednotlivým členům správních orgánů.

6.4

Všechny významné změny v ustanoveních a podmínkách těchto systémů by měly být rovněž předmětem schválení akcionářů formou usnesení na výroční valné hromadě před jejich přijetím. V těchto případech by měli být akcionáři informováni o plném znění navrhovaných změn a mělo by jim být poskytnuto vysvětlení ohledně účinku navrhovaných změn.

6.5

Jakékoliv ujednání o opci na akcie za sníženou cenu, podle něhož jsou poskytnuta jakákoliv práva na upsání akcií za cenu nižší než tržní hodnota těchto akcií k datu určení ceny nebo nižší než průměrná tržní hodnota během několika dnů před datem určení realizační ceny, umožňuje-li je vnitrostátní právo či statut společnosti kótované na burze, by mělo být rovněž schváleno akcionáři.

6.6

Body 6.1 až 6.4 by se neměly vztahovat na systémy, které mohou za podobných podmínek využívat zaměstnanci společnosti kótované na burze nebo jakékoliv z jejích poboček, jejichž zaměstnanci se mohou účastnit na tomto systému a které byly schváleny výroční valnou hromadou.

Oddíl V

Informace a závěrečná ustanovení

7.   Informace

7.1

Před výroční valnou hromadou, na níž je předkládán návrh usnesení v souladu s bodem 6.1 a v souladu s vnitrostátním právem a/nebo se statutem společnosti kótované na burze, by mělo být akcionářům poskytnuto informační sdělení související s tímto usnesením.

Mělo by obsahovat alespoň plný text systému odměňování formou akcií či popis jeho základních podmínek a jména účastníků systému. Mělo by rovněž uvést vazby mezi systémem a obecnou politikou v oblasti odměňování členů správních orgánů.

Návrh usnesení by měl jasně odkazovat buď na systém samotný, nebo na shrnutí jeho základních podmínek.

7.2

Akcionářům by měly být rovněž zpřístupněny informace o tom, jak společnost hodlá získat akcie potřebné pro splnění jejích povinností dle pobídkových programů. Zejména by mělo být jasně uvedeno, zda společnost hodlá nakoupit potřebné akcie na trhu, má tyto akcie v držení či zda hodlá vydat nové akcie.

7.3

Tato informace by měla také obsahovat přehled o nákladech na systém pro společnost s ohledem na předpokládané použití.

7.4

Tyto informace by měly být uveřejněny na internetových stránkách společnosti kótované na burze.

8.   Závěrečná ustanovení

8.1

Členské státy se vyzývají, aby do 30. června 2006 přijaly nezbytná opatření pro podporu uplatňování zásad stanovených v tomto doporučení a aby sdělily Komisi opatření přijatá na základě tohoto doporučení, čímž umožní Komisi důkladně sledovat situaci a na základě sledování zhodnotit potřebu dalších opatření.

8.2

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Charlie MCCREEVY

člen Komise


(1)  COM(2003) 284 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).


29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/60


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se mění rozhodnutí 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb pocházejících z akvakultury a produktů z nich, určených k dalšímu zpracování nebo pro okamžitou lidskou spotřebu

(oznámeno pod číslem K(2004) 4560)

(Text s významem pro EHP)

(2004/914/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a čl. 21 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2003/858/ES ze dne 21. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz živých ryb, jejich jiker a gamet určených k chovu a živých ryb pocházejících z akvakultury a jejich produktů určených pro lidskou spotřebu (2), vymezuje konkrétní veterinární podmínky pro dovoz živých ryb a určitých produktů pocházejících z akvakultury do Společenství ze třetích zemí.

(2)

Definice pojmu „chov“ v rozhodnutí 2003/858/ES vedla k různým výkladům týkajícím se působnosti uvedeného rozhodnutí. Z důvodu jasnosti by proto tato definice měla být upřesněna.

(3)

Požadavky stanovené ve směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh (3) se vztahují také na živé ryby dovážené za účelem lidské spotřeby. Z důvodu jasnosti by měl být článek 4 rozhodnutí 2003/858/ES odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Dovozní požadavky pro produkty rybolovu určené k dalšímu zpracování, uvedené v rozhodnutí 2003/858/ES, by se měly vztahovat na druhy vnímavé k chorobám uvedeným v seznamu II přílohy A směrnice 91/67/EHS nebo na choroby, které jsou ve Společenství považovány za exotické. Zkušenosti ukázaly, že tyto požadavky nejsou ve znění čl. 5 odst. 2 jasně popsány, a proto by tento článek měl být v zájmu jasnosti změněn.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat (4), nahradilo rozhodnutí 92/527/EHS (5). Pokud jsou živé ryby určeny pro chov nebo k doplnění stavů ryb, měl by se použít kontrolní postup v článku 8 směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (6), a oficiální veterinární lékař by měl náležitým způsobem vyplnit společný veterinární vstupní doklad uvedený v nařízení Komise (ES) č. 282/2004.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (7), nahradilo rozhodnutí 93/13/EHS (8). Pokud jsou živé produkty pocházející z akvakultury určeny k dalšímu zpracování ve Společenství, měl by být použit kontrolní postup v článku 8 směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (9), a oficiální veterinární lékař by měl náležitým způsobem vyplnit společný veterinární vstupní doklad uvedený v nařízení Komise (ES) č. 136/2004.

(7)

Osvědčovací postupy stanovené v článku 7 rozhodnutí 2003/858/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny a měla by se zrušit příloha VI uvedeného rozhodnutí.

(8)

Z důvodu zjednodušení a srozumitelnosti je nutné harmonizovat tvrzení o vzorových osvědčeních uvedená v přílohách rozhodnutí 2003/858/ES s tvrzeními o vzorových osvědčeních stanovených podle směrnice Rady 91/493/EHS. Přílohy II, III, IV a V rozhodnutí 2003/858/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2003/858/ES se mění takto:

1.

Znění čl. 2 odst. 2 písm. g) se nahrazuje tímto:

„g)

‚chovem‘ se rozumí držení vodních živočichů v hospodářství.“

2.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Podmínky týkající se dovozu živých ryb pocházejících z akvakultury pro lidskou spotřebu

Členské státy schvalují dovoz živých ryb pocházejících z akvakultury určených pro okamžitou lidskou spotřebu nebo k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou na své území pouze, pokud:

a)

ryby pocházejí ze třetích zemí schválených podle článku 11 směrnice 91/493/EHS a vyhovují požadavkům osvědčení o zdravotní nezávadnosti stanoveným v uvedené směrnici a

b)

zásilka splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1, nebo

c)

se ryby zasílají přímo do schváleného dovozního střediska k porážce a odstranění vnitřností.“

3.

Znění čl. 5 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zajišťují, aby se zpracovávání produktů rybolovu pocházejících z akvakultury druhů vnímavých k EHN, ISA, VHS a IHN provádělo ve schválených dovozních střediscích, ledaže:

a)

rybám jsou odstraněny vnitřnosti před odesláním do Evropského společenství nebo

b)

místo původu ve třetí zemi má vzhledem k EHN, ISA, VHS a IHN stejný nákazový status jako místo, kde mají být zpracovány.“

4.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Podmínky dovozu živých ryb pocházejících z akvakultury pro okamžitou lidskou spotřebu

Členské státy schvalují dovoz produktů rybolovu pocházejících z akvakultury určených pro okamžitou lidskou spotřebu na své území pouze, pokud:

a)

ryby pocházejí ze třetích zemí a provozoven schválených podle článku 11 směrnice 91/493/EHS a vyhovují požadavkům na osvědčení o zdravotní nezávadnosti stanoveným v uvedené směrnici a

b)

zásilka obsahuje produkty rybolovu vhodné pro maloobchodní prodej do restaurací nebo přímo spotřebiteli bez dalšího zpracování, označené podle ustanovení směrnice Rady 91/493/ES, a

c)

zásilka splňuje záruky, jak jsou stanoveny v osvědčení o zdravotní nezávadnosti vypracovaném ve shodě se vzorem v příloze V, s přihlédnutím k vysvětlivkám v příloze III.“

5.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Kontrolní postupy

1.   Živé ryby, jejich jikry a gamety dovážené pro chov a živé ryby pocházející z akvakultury dovážené k doplnění stavů ryb v rybářských oblastech vysazování a slovu podléhají veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly v členských státech vstupu podle článku 8 směrnice 91/496/EHS a měl by být odpovídajícím způsobem vyplněn společný veterinární vstupní doklad uvedený v nařízení Komise (ES) č. 282/2004.

2.   Živé ryby pocházející z akvakultury a produkty z nich dovážené pro okamžitou lidskou spotřebu nebo pro další zpracování před lidskou spotřebou podléhají veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly v členských státech příjezdu podle článku 8 směrnice 97/78/ES a měl by být odpovídajícím způsobem vyplněn společný veterinární vstupní doklad uvedený v nařízení Komise (ES) č. 136/2004.“

6.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Ochrana před kontaminací přírodních vod

1.   Členské státy zajišťují, aby dovážené živé ryby pocházející z akvakultury určené pro lidskou spotřebu nebyly zaváděny do žádných přírodních vod na jejich území.

2.   Členské státy zajišťují, aby dovážené produkty pocházející z akvakultury určené pro lidskou spotřebu nekontaminovaly žádné přírodní vody na jejich území.

3.   Členské státy zajišťují, aby přepravní voda z dovážených zásilek nezpůsobila kontaminaci přírodních vod na jejich území.“

7.

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

8.

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.

9.

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto rozhodnutí.

10.

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto rozhodnutí.

11.

Příloha VI se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 37. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/454/ES (Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 33).

(3)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.

(4)  Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 11. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 585/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 332, 18.11.1992, s. 22.

(6)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná aktem o podmínkách přistoupení (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 381).

(7)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.

(8)  Úř. věst. L 9, 15.1.1993, s. 33.

(9)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

VYSVĚTLIVKY

a)

Osvědčení vyhotovují příslušné orgány vyvážející země na základě příslušného vzoru, který je uveden v příloze II, IV nebo V tohoto rozhodnutí, s přihlédnutím k místu určení a k použití ryb nebo produktů po přijetí do Evropského společenství (ES).

b)

Po uvážení statusu místa určení, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS), infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), jarní virózu kaprů (SVC), bakteriální onemocnění ledvin (BKD), infekční nekrózu slinivky (IPN) a Gyrodactylus salaris (G. salaris) v členském státě ES by se do osvědčení měly zařadit a doplnit doplňkové požadavky.

c)

Prvopis každého osvědčení se skládá z jediné stránky, oboustranné nebo, pokud je zapotřebí více než jedna stránka, je v takové formě, v níž všechny stránky tvoří jednotný celek a jsou neoddělitelné.

Na pravé straně nahoře je označen jako ‚PRVOPIS‘ a je na něm uvedeno kódové číslo vydané příslušným orgánem. Všechny stránky osvědčení jsou očíslované – (číslo stránky) z (celkového počtu stránek).

d)

Prvopis osvědčení a etiket uvedených ve vzorovém osvědčení se vyhotovuje alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu ES, ve kterém se provádí inspekce na stanovišti hraniční kontroly, a jednoho členského státu ES určení. Tyto členské státy však mohou povolit další jazyky, které v případě potřeby doprovází úřední překlad.

e)

Osvědčení vydané pro živé ryby, jejich jikry a gamety musí být doplněno v den nakládky zásilky k vývozu do ES. Prvopis osvědčení musí být opatřen úředním razítkem a podpisem úředního inspektora, kterého určí příslušný orgán. Příslušný orgán vyvážející země přitom zajišťuje, že se dodržují zásady osvědčování rovnocenné zásadám stanoveným ve směrnici Rady 96/93/ES.

Razítko, není-li suché, a podpis mají barvu odlišnou od barvy tisku.

f)

Pokud jsou z důvodu identifikace položek v zásilce připojeny doplňkové stránky k osvědčení, tyto stránky se považují za součást prvopisu a inspektor udělující osvědčení je podepisuje a orazítkovává na každé straně zvlášť.

g)

Prvopis osvědčení musí doprovázet zásilku až do doby, kdy se dostane na stanoviště hraniční kontroly ES.

h)

Osvědčení vydané pro živé ryby, jejich jikry a gamety je platné po 10 dnů ode dne vydání. V případě přepravy lodí se doba platnosti prodlužuje o dobu cesty po moři.

i)

Živé ryby, jejich jikry a gamety se nepřevážejí společně s jinými rybami, jikrami a gametami, které buď nejsou určeny do ES, nebo mají nižší nákazový status. Kromě toho se nesmějí převážet za žádných jiných podmínek, které mění jejich nákazový status.

j)

Pro posouzení nákazového statusu živých ryb, jiker a gamet je důležitá možná přítomnost patogenních původců ve vodě. Subjekt udělující osvědčení by proto měl vzít v úvahu toto:

 

‚Místo původu‘ by mělo být místem hospodářství, ve kterém byly ryby, jikry a gamety chovány až do dosažení své obchodní velikosti, která má význam pro zásilku zahrnutou do tohoto osvědčení.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IV

Image

Image


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA V

Image


29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/74


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004,

kterým se mění rozhodnutí 2001/497/ES, pokud jde o zavedení alternativního souboru standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí

(oznámeno pod číslem K(2004) 5271)

(Text s významem pro EHP)

(2004/915/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem usnadnění toků údajů ze Společenství je žádoucí, aby správci údajů byli schopni globálně předávat údaje podle jednotného souboru pravidel ochrany údajů. Neexistují-li normy globální ochrany údajů, poskytují standardní smluvní doložky důležitý nástroj umožňující předávání osobních údajů ze všech členských států podle společného souboru pravidel. Rozhodnutí Komise 2001/497/ES ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (2) proto stanoví modelový soubor standardních smluvních doložek, který zajišťuje dostatečná ochranná opatření pro předávání údajů do třetích zemí.

(2)

Od přijetí uvedeného rozhodnutí bylo získáno mnoho zkušeností. Navíc koalice podnikatelských asociací (3) předložila soubor alternativních standardních smluvních doložek navržených tak, aby zajišťovaly úroveň ochrany údajů shodnou s úrovní zajišťovanou souborem standardních smluvních doložek stanovených rozhodnutím 2001/497/ES, i když používá odlišné mechanismy.

(3)

Jelikož je používání standardních smluvních doložek pro mezinárodní předávání údajů dobrovolné, neboť standardní smluvní doložky jsou podle směrnice 95/46/ES pouze jednou z několika možností pro zákonné předávání osobních údajů do třetí země, vývozci údajů ve Společenství a dovozci údajů ve třetích zemích by měli mít možnost si svobodně zvolit kterýkoli ze souborů standardních smluvních doložek nebo pro předávání údajů zvolit nějaký jiný právní základ. Jelikož každý soubor jako celek tvoří model, nemělo by však být vývozcům údajů dovoleno tyto soubory měnit, ani je nijak zcela nebo částečně slučovat.

(4)

Standardní smluvní doložky předložené podnikatelskými asociacemi mají za cíl zvýšit používání smluvních doložek ze strany hospodářských subjektů pomocí mechanismů, jako jsou pružnější požadavky na provádění kontrol či podrobnější pravidla pro právo na přístup.

(5)

Mimoto, jako alternativu k systému společné a nerozdílné odpovědnosti podle rozhodnutí 2001/497/ES, obsahuje soubor, který je nyní předkládán, odpovědnostní režim založený na závazcích povinné péče, v němž jsou vývozce údajů a dovozce údajů odpovědni vůči subjektům údajů za vlastní porušení svých smluvních povinností; vývozce údajů je také odpovědný tehdy, pokud nevyvine přiměřené úsilí k tomu, aby určil, že je dovozce údajů schopen dostát svým právním závazkům vyplývajícím z doložek (culpa in eligendo) a subjekt údajů může v této souvislosti věc proti vývozci údajů předložit soudu. Vynucení doložky I písm. b) nového souboru standardních smluvních doložek je v tomto ohledu zvláště důležité, konkrétně ve spojení s možností vývozce údajů provádět kontroly v prostorách dovozců údajů nebo požadovat důkaz o dostatečných finančních zdrojích ke splnění jejich odpovědností.

(6)

Pokud jde o uplatňování práv oprávněné třetí strany ze strany subjektů údajů, je zajištěna větší angažovanost vývozce údajů při řešení stížností subjektů údajů, přičemž vývozce údajů je povinen se spojit s dovozcem údajů a, pokud je to nutné, vynutit splnění smlouvy v průběhu obvyklého období jednoho měsíce. Pokud by vývozce údajů odmítl splnění smlouvy vynutit a porušování smlouvy dovozcem údajů by stále pokračovalo, pak subjekt údajů může vynutit splnění doložek proti dovozci údajů a případně jej žalovat v členském státě. Tímto přijetím soudní příslušnosti a souhlasem dostát rozhodnutí příslušného soudu nebo úřadu pro ochranu údajů nejsou dotčena procesní práva dovozců údajů usazených ve třetích zemích, jako je právo na podání opravných prostředků.

(7)

Aby se však předešlo zneužívání této dodatečné flexibility, je vhodné stanovit, aby úřady pro ochranu údajů mohly snadněji zakázat nebo pozastavit předávání údajů na základě nového souboru standardních smluvních doložek v těch případech, kdy vývozce údajů odmítá přijmout odpovídající opatření k vynucení plnění smluvních závazků ze strany dovozce údajů nebo pokud dovozce údajů odmítá spolupracovat v dobré víře s příslušnými orgány dozoru nad ochranou údajů.

(8)

Standardní smluvní doložky se budou využívat, aniž je dotčeno používání vnitrostátních předpisů přijatých podle směrnice 95/46/ES nebo podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (4), zvláště pokud jde o posílání obchodních sdělení pro účely přímého marketingu.

(9)

Na tomto základě mohou být ochranná opatření obsažená v předložených standardních smluvních doložkách považována za dostatečná ve smyslu čl. 26 odst. 2 směrnice 95/46/ES.

(10)

Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zřízená podle článku 29 směrnice 95/46/ES, předložila stanovisko (5) k úrovni ochrany poskytované podle předložených standardních smluvních doložek, k němuž bylo přihlédnuto.

(11)

V zájmu posouzení uplatňování změn rozhodnutí 2001/497/ES je vhodné, aby je Komise tři roky po jejich oznámení členským státům vyhodnotila.

(12)

Rozhodnutí 2001/497/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 31 směrnice 95/46/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2001/497/ES se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Správci údajů mohou volit mezi soubory I a II v příloze. Nesmí však měnit doložky ani kombinovat jednotlivé doložky či soubory.“

2.

V článku 4 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Pro účely odstavce 1 jsou příslušné orgány pro ochranu údajů oprávněny, pokud správce údajů stanoví odpovídající ochranná opatření na základě standardních smluvních doložek obsažených v souboru II v příloze, uplatnit svou stávající pravomoc, aby zakázaly nebo pozastavily toky údajů v jednom z následujících případů:

a)

dovozce údajů odmítá spolupracovat v dobré víře s orgány pro ochranu údajů nebo dostát svým jednoznačným závazkům podle smlouvy;

b)

vývozce údajů odmítá přijmout vhodná opatření pro vynucení splnění smlouvy ze strany dovozce údajů v průběhu obvyklého období jednoho měsíce po upozornění vývozce údajů příslušným orgánem pro ochranu údajů.

Pro účely prvního pododstavce nezahrnuje odmítnutí dovozce údajů v rozporu s dobrou vírou nebo odmítnutí dovozce údajů vynutit splnění smlouvy případy, ve kterých by se spolupráce nebo vynucování plnění dostaly do konfliktu se závaznými požadavky vnitrostátních právních předpisů platných pro dovozce údajů, které nepřekračují rámec toho, co je v demokratické společnosti nezbytné na základě jednoho ze zájmů uvedených v čl. 13 odst. 1 směrnice 95/46/ES, přičemž se jedná zejména o sankce stanovené v mezinárodních a/nebo vnitrostátních aktech, požadavků na daňové vykazování nebo požadavků na vykazování v zájmu boje proti praní špinavých peněz.

Pro účely prvního pododstavce bodu a) může spolupráce zahrnovat zejména umožnění kontroly zařízení na zpracování údajů dovozce údajů nebo povinnost řídit se radami orgánu dozoru nad ochranou údajů ve Společenství.

3.   Zákaz či pozastavení podle odstavců 1 a 2 musí být odvolány ihned poté, co pominou důvody pro zákaz nebo pozastavení.

4.   Jakmile členské státy přijmou opatření podle odstavců 1, 2 a 3, informují neprodleně Komisi, která informace předá ostatním členským státům.“

3.

V článku 5 se první věta nahrazuje tímto:

„Komise vyhodnotí uplatňování tohoto rozhodnutí na základě dostupných informací tři roky po jeho oznámení a oznámení jeho případných změn členským státům.“

4.

Příloha se mění takto:

1.

Za nadpis se vkládá slovo „SOUBOR I“.

2.

Doplňuje se text uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.95, s. 31. Směrnice pozměněná nařízením (ES) č. 1883/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 19.

(3)  The International Chamber of Commerce (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), European Information and Communications Technology Association (EICTA), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham), Confederation of British Industry (CBI), International Communication Round Table (ICRT) a Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(4)  Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37–47.

(5)  Stanovisko č. 8/2003, dostupné na: http://europa.eu.int/comm/privacy


PŘÍLOHA

SOUBOR II

Standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů ze Společenství do třetích zemí (předávání správce správci)

Dohoda o předání údajů

Mezi

_ (jméno)

_ (adresa a země, v níž je usazen)

dále jen ‚vývozce údajů‘)

a

_ (jméno)

_ (adresa a země, v níž je usazen)

dále jen ‚dovozce údajů‘

každý jednotlivě ‚strana‘, společně ‚strany‘.

Definice

Pro účely doložek:

a)

‚osobní údaje‘, ‚zvláštní kategorie údajů/citlivé údaje‘, ‚zpracovávat/zpracování‘, ‚správce‘, ‚zpracovatel‘, ‚subjekt údajů‘ a ‚orgán dozoru/orgán‘ mají stejný význam jako ve směrnici 95/46/ES ze dne 24. října 1995 (přičemž ‚orgánem‘ se rozumí orgán příslušný pro ochranu údajů na území, v němž je vývozce údajů usazen);

b)

‚vývozcem údajů‘ se rozumí správce, který předává osobní údaje;

c)

‚dovozcem údajů‘ se rozumí správce, který se zavazuje přijímat od vývozce údajů osobní údaje za účelem jejich dalšího zpracování v souladu s podmínkami těchto doložek a který nepodléhá systému třetí země zajišťující odpovídající ochranu;

d)

‚doložkami‘ se rozumí tyto smluvní doložky, které jsou samostatným dokumentem, který neobsahuje obchodní podmínky stanovené stranami v oddělených obchodních ujednáních.

Podrobnosti předávání (a rovněž zahrnuté osobní údaje) jsou uvedeny v příloze B, která tvoří nedílnou součást doložek.

I.   Povinnosti vývozce údajů

Vývozce údajů se zaručuje a zavazuje, že:

a)

osobní údaje byly shromážděny, zpracovány a předány v souladu se zákony platnými pro vývozce údajů;

b)

vyvinul přiměřené úsilí, aby určil, že je dovozce údajů schopen dostát svým právním závazkům vyplývajícím z těchto doložek;

c)

na požádání poskytne dovozci údajů kopie příslušných zákonů o ochraně údajů nebo odkazy na ně (pokud je to vhodné, přičemž toto nezahrnuje právní poradu) té země, v níž je vývozce údajů usazen;

d)

zodpoví dotazy subjektů údajů a orgánu týkající se zpracování daných osobních údajů dovozcem údajů, pokud se strany nedohodly, že bude takto odpovídat dovozce údajů, v kterémžto případě vývozce údajů bude i tak odpovídat v přiměřeně možném rozsahu a na základě jemu přiměřeně dostupných informací, pokud dovozce údajů nechce nebo nemůže odpovědět. Odpovězeno bude v přiměřené lhůtě;

e)

na požádání zpřístupní kopii doložek subjektům údajů, kteří jsou oprávněnou třetí stranou podle doložky III, pokud doložky neobsahují důvěrné informace, v kterémžto případě může takovéto informace odstranit. V případě, že jsou informace odstraněny, vývozce údajů písemně informuje subjekty údajů o důvodu odstranění a o jejich právu upozornit na toto odstranění orgán. Vývozce údajů se však řídí rozhodnutím orgánu o přístupu subjektů údajů k úplnému znění doložek, pokud subjekty údajů souhlasily se zachováním důvěrnosti odstraněné důvěrné informace. Vývozce údajů také na požádání poskytne kopii doložek orgánu.

II.   Povinnosti dovozce údajů

Dovozce údajů se zaručuje a zavazuje, že:

a)

bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, která zajistí úroveň bezpečnosti odpovídající riziku, které představuje zpracování, a povaze údajů, které mají být chráněny;

b)

bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, kterou oprávní k přístupu k osobním údajům, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. Jakákoli osoba, která jedná z pověření dovozce údajů, včetně zpracovatele údajů, je povinna zpracovávat osobní údaje pouze podle pokynů dovozce údajů. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které právní nebo správní předpisy opravňují nebo povinují k přístupu k osobním údajům;

c)

v době uzavření těchto doložek nemá důvod se domnívat, že existují jakékoli místní zákony, které by mohly mít zásadní negativní vliv na záruky podle těchto doložek, a pokud se o existenci takových zákonů dozví, bude informovat vývozce údajů (který toto oznámení předá orgánu, pokud je to vyžadováno);

d)

bude osobní údaje zpracovávat za účely popsanými v příloze B a má pravomoc poskytovat záruky a plnit závazky stanovené v těchto doložkách;

e)

uvede vývozci údajů kontaktní místo ve své organizaci oprávněné odpovídat na dotazy týkající se zpracovávání osobních údajů a bude v dobré víře spolupracovat s vývozcem údajů, subjektem údajů a orgánem při všech takových dotazech v přiměřeném čase. V případě právního zrušení vývozce údajů nebo pokud se strany takto dohodly, přijímá dovozce údajů odpovědnost za dodržení ustanovení doložky I písm. e);

f)

na žádost vývozce údajů poskytne vývozci údajů důkaz o dostatečných finančních zdrojích na splnění svých povinností podle doložky III (což může zahrnovat pojistné krytí);

g)

na přiměřenou žádost vývozce údajů umožní, aby byly jeho zařízení na zpracování údajů, datové soubory a dokumentace potřebná pro zpracování podrobeny revizi, auditu a/nebo certifikaci provedené vývozcem údajů (nebo jakýmikoli nezávislými nebo nestrannými kontrolory či auditory vybranými vývozcem údajů, proti kterým nevznese dovozce údajů odůvodněné námitky), aby se přesvědčil o dodržování záruk a závazků v těchto doložkách, a to po obdržení přiměřeně včasného oznámení a během obvyklé provozní doby. Uvedená žádost bude podléhat případnému nezbytnému souhlasu nebo schválení regulačního orgánu nebo orgánu dozoru v zemi dovozce údajů, přičemž dovozce údajů se bude snažit tento souhlas nebo schválení získat včas;

h)

bude osobní údaje zpracovávat, podle vlastní volby, buď v souladu se:

i)

zákony o ochraně údajů té země, ve které je vývozce údajů usazen nebo

ii)

odpovídajícími ustanoveními (1) jakéhokoli rozhodnutí Komise podle čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES, pokud dovozce dat splňuje odpovídající ustanovení takovéhoto povolení nebo rozhodnutí a sídlí v zemi, které se takové povolení nebo rozhodnutí týká, ale takové povolení nebo rozhodnutí se na něj pro účely předá(vá)ní osobních údajů nevztahuje (2), nebo

iii)

zásadami zpracování údajů stanovenými v příloze A.

Dovozce údajů vyznačí zvolenou možnost:_

Parafa dovozce údajů:_;

i)

nesdělí ani nepředá osobní údaje správci údajů, který je třetí stranou, se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), s výjimkou případů, kdy o předání uvědomí vývozce údajů a

i)

správce údajů, který je třetí stranou, zpracovává osobní údaje v souladu s rozhodnutím Komise, jímž bude shledáno, že třetí země poskytuje odpovídající úroveň ochrany,

ii)

správce údajů, který je třetí stranou, podepíše tyto doložky nebo jinou dohodu o předávání údajů schválenou příslušným orgánem v EU;

iii)

subjektům údajů bylo umožněno vznést námitku poté, co byly informovány o účelech předávání, kategoriích příjemců a skutečnosti, že země, do kterých jsou údaje vyváženy, mohou mít jiné normy ochrany údajů nebo

iv)

subjekty údajů daly vzhledem k dalšímu předávání citlivých údajů svůj jednoznačný souhlas k dalšímu předávání.

III.   Odpovědnost a práva třetích stran

a)

Každá strana je odpovědná vůči druhé straně za škody, které způsobí jakýmkoli porušením těchto doložek. Vzájemná odpovědnost stran je omezena na skutečně utrpěnou škodu. Náhrada škody punitivní povahy (tj. náhrada škody s cílem potrestat stranu za její hrubé chování) je výslovně vyloučena. Každá strana je odpovědná vůči subjektům údajů za škody, které způsobí jakýmkoli porušením práv třetí strany podle těchto doložek. Tím není dotčena odpovědnost vývozce údajů podle jemu příslušného práva na ochranu údajů.

b)

Strany sjednávají, že subjekt údajů má právo vynucovat jako oprávněná třetí strana tuto doložku a doložku I písm. b), d) a e), doložku II písm. a), c), d), e), h) a i), doložku III písm. a), doložku V, doložku VI písm. d) a doložku VII proti dovozci údajů nebo vývozci údajů, pokud tito poruší své smluvní povinnosti v souvislosti s jeho osobními údaji, a rovněž přijímají pro tento účel příslušnost soudů v zemi, v níž je usazen vývozce údajů. V případech týkajících se tvrzení o porušení ze strany dovozce údajů musí subjekt údajů nejdříve požádat vývozce údajů, aby podnikl odpovídající kroky k vynucení jeho práv vůči dovozci údajů; pokud vývozce údajů tyto kroky nepodnikne v přiměřené lhůtě (která za normálních okolností činí jeden měsíc), může subjekt údajů svá práva vynucovat vůči dovozci údajů přímo. Subjekt údajů je oprávněn postupovat přímo proti vývozci údajů, který nevyvinul přiměřené úsilí, aby určil, že je dovozce údajů schopen dostát svým právním závazkům vyplývajícím z těchto doložek (vývozce údajů ponese břemeno důkazu toho, že přiměřené úsilí vyvinul).

IV.   Právo použitelné na doložky

Tyto doložky se řídí právem země, ve které je usazen vývozce údajů, s výjimkou právních a správních předpisů vztahujících se na zpracování osobních údajů dovozcem údajů podle doložky II písm. h), které platí pouze v případě, že si je dovozce údajů podle této doložky zvolí.

V.   Řešení sporů se subjekty údajů nebo s orgánem

a)

V případě sporu nebo nároku vzneseného subjektem údajů nebo orgánem, které se týkají zpracování osobních údajů, proti jedné nebo oběma stranám, se budou strany vzájemně informovat o všech takových sporech nebo nárocích a budou spolupracovat s cílem je smírně a urychleně urovnat.

b)

Strany se zavazují, že budou reagovat na každé obecně dostupné nezávazné mediační řízení zahájené subjektem údajů nebo orgánem. Pokud se strany řízení účastní, mohou si zvolit učinit tak na dálku (například telefonicky nebo pomocí jiných elektronických prostředků). Strany se také zavazují, že zváží svou účast na jakýchkoli ostatních rozhodčích, mediačních či jiných řízeních k řešení sporů vyvinutých pro spory týkající se ochrany údajů.

c)

Každá strana se bude řídit rozhodnutím příslušného soudu země, v níž je usazen vývozce údajů, nebo orgánu, které je konečné a proti kterému není možné podat žádný další opravný prostředek.

VI.   Vypovězení

a)

Pokud dovozce údajů poruší své závazky podle těchto doložek, může vývozce údajů dočasně zastavit předávání osobních údajů dovozci údajů, dokud není porušení napraveno nebo smlouva vypovězena.

b)

V případě, že:

i)

vývozce údajů dočasně pozastaví předávání osobních údajů dovozci údajů na dobu delší než jeden měsíc podle odstavce a),

ii)

dodržení těchto doložek ze strany dovozce údajů by vedlo k tomu, že by porušil své závazky podle právních nebo správních předpisů v zemi dovozu,

iii)

dovozce údajů zásadně nebo trvale porušuje jakékoli záruky nebo závazky, které poskytl v rámci těchto doložek,

iv)

podle konečného rozhodnutí, proti němuž není možné podat žádný další opravný prostředek, vyneseného příslušným soudem země, v níž je usazen vývozce údajů, nebo orgánu, došlo k porušení doložek ze strany dovozce údajů nebo vývozce údajů nebo

v)

je podána žádost o konkursní správu nebo likvidaci dovozce údajů, ať již v jeho osobním nebo obchodním postavení, přičemž žádost není zamítnuta v příslušné lhůtě pro takové zamítnutí stanovené platným právem; je vydán likvidační příkaz soudu; je jmenován nucený správce jakéhokoli jeho majetku; je jmenován správce konkursní podstaty, je-li dovozce údajů fyzickou osobou; je jím zahájeno mimosoudní narovnání; nebo dojde k rovnocennému řízení v jakékoliv jurisdikci,

potom je vývozce údajů, aniž jsou dotčeny jeho případné jiné nároky vůči dovozci údajů, oprávněn vypovědět tyto doložky, v kterémžto případě bude, pokud je to vyžadováno, uvědomen orgán. V případech zahrnutých ve výše uvedených bodech i), ii) nebo iv) může dovozce údajů tyto doložky také vypovědět.

c)

Každá ze stran může tyto doložky vypovědět, pokud i) je vydáno jakékoli kladné rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni podle čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES (nebo jakéhokoli předpisu, který tento předpis nahradí) týkající se země (nebo jejího odvětví), do které dovozce údajů údaje předává a v níž údaje zpracovává, nebo ii) se směrnice 95/46/ES (nebo jakýkoli předpis, který tento předpis nahradí) stane v takové zemi přímo použitelnou.

d)

Strany sjednávají, že vypovězení těchto doložek kdykoli, za jakýchkoli okolností a z jakéhokoli důvodu (kromě vypovězení podle doložky VI písm. c)) je nezbavuje závazků a/nebo podmínek podle těchto doložek, pokud jde o zpracování předaných údajů.

VII.   Změna doložek

Strany nesmí tyto doložky měnit, s výjimkou aktualizace jakékoli informace v příloze B, v kterémžto případě budou, pokud je to třeba, informovat orgán. To stranám nebrání v přidávání doplňujících obchodních doložek, pokud je to třeba.

VIII.   Popis předávání

Podrobnosti předávání a osobních údajů jsou specifikovány v příloze B. Strany sjednávají, že příloha B může obsahovat důvěrné obchodní informace, které nesdělí třetím stranám, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon, kdy se tak děje v odpovědi příslušné regulační nebo vládní agentuře, nebo podle požadavku v doložce I písm. e). Strany mohou sjednat další přílohy týkající se dalších předávání, které budou předloženy orgánu, pokud je to vyžadováno. Příloha B může být alternativně navržena tak, aby zahrnovala větší počet předávání.

Dne: _

_

_

ZA DOVOZCE ÚDAJŮ

ZA VÝVOZCE ÚDAJŮ

PŘÍLOHA A

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

1.

Omezení účelu: osobní údaje se musí zpracovat a následně používat nebo dále sdělovat pouze pro účely uvedené v příloze B nebo následně schválené subjektem údajů.

2.

Kvalita a přiměřenost údajů: osobní údaje musí být přesné a tam, kde to je nutné, aktualizované. Údaje musí být přiměřené, relevantní a nikoli přebytečné ve vztahu k účelům, pro které jsou předávány a dále zpracovávány.

3.

Průhlednost: subjektům údajů musí být poskytnuty informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování (například informace o účelech zpracování a o předávání), pokud již tyto informace nebyly poskytnuty vývozcem údajů.

4.

Bezpečnost a důvěrnost: správce údajů musí přijmout technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou přiměřená rizikům vyskytujícím se v souvislosti se zpracováním, jako například proti náhodnému nebo nedovolenému zničení či náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu. Každá osoba jednající na základě oprávnění správce údajů, včetně zpracovatele, smí údaje zpracovávat pouze na základě pokynů správce údajů.

5.

Právo na přístup, opravu, výmaz a námitku: jak je stanoveno v článku 12 směrnice 95/46/ES, subjektům údajů musí být, buď přímo nebo prostřednictvím třetí strany, poskytnuty osobní informace o nich, které organizace má, s výjimkou požadavků, které jsou vzhledem ke své nepřiměřené frekvenci nebo počtu nebo opakovanosti či soustavnosti zjevně přehnané, nebo pro něž nemusí být přístup umožněn podle práva země vývozce údajů. Za předpokladu, že orgán vydal předchozí souhlas, nemusí být přístup umožněn také tehdy, pokud by to pravděpodobně vážně poškodilo zájmy dovozce údajů nebo organizací, které s dovozcem údajů obchodují, a takové zájmy nejsou převýšeny zájmy základních práv a svobod subjektu údajů. Původ osobních údajů nemusí být označen, pokud to není možné za použití přiměřeného úsilí nebo pokud by byla porušena práva osob jiných než dotčené fyzické osoby. Subjekty údajů musí mít možnost nechat osobní informace, které se jich týkají, opravit, změnit nebo vymazat, pokud jsou nepřesné nebo jsou zpracovány v rozporu s těmito zásadami. Pokud existují vážné důvody pro zpochybnění oprávněnosti uvedeného požadavku, může organizace před přistoupením k opravě, změně nebo výmazu požadovat další odůvodnění. Oznámení všech úprav, změn nebo výmazů třetím stranám, kterým byly údaje sděleny, není nutné, pokud by to vyžadovalo neúměrné úsilí. Subjekty údajů musí mít rovněž možnost vznést z vážných a legitimních důvodů souvisejících s jeho osobní situací námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Důkazní břemeno leží v případě jakéhokoliv odmítnutí na dovozci údajů a subjekt údajů může vždy u orgánu odmítnutí napadnout.

6.

Citlivé údaje: dovozce údajů přijme taková dodatečná opatření (například bezpečnostní), která jsou nebytná pro ochranu citlivých údajů v souladu s jeho povinnostmi podle doložky II.

7.

Údaje používané pro účely marketingu: zpracovávají-li se údaje pro účely přímého marketingu, měly by existovat účinné postupy umožňující subjektu údajů kdykoli „zvolit vynětí“, aby údaje o něm již nebyly využívány k takovým účelům.

8.

Automatizovaná rozhodnutí: pro účely těchto doložek se „automatizovaným rozhodnutím“ rozumí rozhodnutí vývozce údajů nebo dovozce údajů, které vůči subjektu údajů zakládá právní účinky nebo které se subjektu údajů významně dotýká, přijaté výlučně na základě automatizovaného zpracování údajů určeného k hodnocení určitých rysů jeho osobnosti, například pracovního výkonu, důvěryhodnosti, spolehlivosti, chování atd. Dovozce údajů neučiní žádné automatizované rozhodnutí týkající se subjektů údajů, s výjimkou případů, kdy:

a)

i)

jsou taková rozhodnutí učiněna dovozcem údajů při uzavírání nebo plnění smlouvy se subjektem údajů a

ii)

je subjektu údajů dána příležitost projednat výsledky příslušného automatizovaného rozhodnutí se zástupcem strany provádějící takové rozhodnutí nebo jinak učinit této straně prohlášení,

nebo

b)

právní předpisy platné pro vývozce údajů stanoví jinak.

PŘÍLOHA B

POPIS PŘEDÁNÍ

[vyplní strany]

Image

ILUSTRATIVNÍ OBCHODNÍ DOLOŽKY (NEPOVINNÉ)

Odškodnění mezi vývozcem údajů a dovozcem údajů:

‚Strany se vzájemně odškodní a vzájemně si poskytnou úhradu za veškeré náklady, výlohy, škody, výdaje nebo ztráty, které si vzájemně způsobí v důsledku porušení jakéhokoli ustanovení těchto doložek. Odškodnění podle této dohody připadá v úvahu pouze tehdy, pokud a) strana, která mají být odškodněna (strany, které mají být odškodněny) (»odškodněná strana (odškodněné strany)«) bezodkladně oznámí druhé straně (druhým stranám) (»odškodňující strana (odškodňující strany)«) existenci nároku, b) odškodňující strana (odškodňující strany) má (mají) výlučnou kontrolu nad obhajobou proti jakémukoli takovémuto nároku a urovnáním jakéhokoli takového nároku a c) odškodněná strana (odškodněné strany) poskytuje (poskytují) přiměřenou spolupráci a pomoc odškodňující straně (odškodňujícím stranám) při obhajobě proti takovémuto nároku.‘

Řešení sporů mezi vývozcem údajů a dovozcem údajů (strany mohou samozřejmě místo toho použít jakoukoli jinou alternativní doložku o řešení sporů nebo soudní příslušnosti):

‚V případě sporu mezi dovozcem údajů a vývozcem údajů ohledně jakéhokoli údajného porušení jakéhokoli ustanovení těchto doložek bude takový spor s konečnou platností rozhodován podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu se zmíněným Řádem. Místem konání rozhodčího řízení je [ ]. Počet rozhodců je [ ].‘

Rozdělení nákladů:

‚Každá strana plní své závazky podle těchto doložek na své vlastní náklady.‘

Dodatečný závěrečný odstavec

‚V případě vypovězení těchto doložek musí dovozce údajů bezodkladně vrátit všechny osobní údaje a všechny kopie osobních údajů, které jsou předmětem těchto doložek, vývozci údajů, nebo, pokud tak vývozce údajů rozhodne, zničí všechny jejich kopie a osvědčí vývozci údajů, že tak učinil, s výjimkou případů, kdy dovozci údajů brání vnitrostátní právo nebo místní regulační orgán ve zničení nebo navrácení všech nebo části takových údajů, v kterémžto případě budou údaje uchovány jako důvěrné a nebudou aktivně k žádnému účelu zpracovávány. Dovozce údajů se zavazuje, že, pokud o to bude vývozcem údajů požádán, umožní vývozci údajů nebo kontrolorovi vybranému vývozcem údajů, proti kterému nevznese dovozce údajů odůvodněné námitky, přístup do své provozovny za účelem ověření toho, že bylo výše uvedené provedeno, a to po obdržení přiměřeně včasného oznámení a během provozní doby.‘

“.

(1)  ‚Odpovídajícími ustanoveními‘ se rozumí taková ustanovení jakéhokoli povolení nebo rozhodnutí, s výjimkou vynucovacích ustanovení jakéhokoli povolení nebo rozhodnutí (která podléhají těmto doložkám).

(2)  Ustanovení přílohy A bodu 5, týkající se práva na přístup, opravu, výmaz a námitku, však musí být použity, pokud je zvolena tato možnost, a mít přednost před všemi srovnatelnými ustanoveními vybraného rozhodnutí Komise.


Evropská centrální banka

29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/85


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 16. prosince 2004,

kterými se mění obecné zásady ECB/2004/13 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie a mezinárodním organizacím

(ECB/2004/20)

(2004/916/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1, článek 14.3 a článek 23 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zákazníky, kterým lze podle obecných zásad ECB/2004/13 (1) poskytovat služby Eurosystému v oblasti správy rezerv, jsou země, jež nejsou členy Evropské unie, centrální banky nebo měnové orgány zemí, které nejsou členy Evropské unie a mezinárodní organizace.

(2)

S ohledem na poslední vývoj a po dalším zhodnocení považuje Rada guvernérů za užitečné rozšířit definici zákazníka tak, aby zahrnovala rovněž členské státy, které nepřijaly euro, a jejich národní centrální banky. Obecné zásady ECB/2004/13 by proto měly být změněny.

(3)

V souladu s článkem 12.1 a článkem 14.3 statutu tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Obecné zásady ECB/2004/13 se mění takto:

1.

Název se nahrazuje tímto:

„Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 1. července 2004 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím nacházejícím se mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2004/13)“.

2.

Článek 1 se mění takto:

a)

První odrážka se nahrazuje tímto:

„ ‚všechny typy bankovních operací‘ zahrnují poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv centrálním bankám a zemím nacházejícím se mimo eurozónu a mezinárodním organizacím v souvislosti se správou rezerv těchto centrálních bank, zemí a mezinárodních organizací,“.

b)

Čtvrtá odrážka se nahrazuje tímto:

„ ‚zákazníkem‘ se rozumí kterákoli země (včetně orgánů veřejné moci nebo vládních agentur), kterákoli centrální banka nebo měnový orgán nacházející se mimo eurozónu nebo kterákoli mezinárodní organizace, jimž jsou poskytovány služby Eurosystému v oblasti správy rezerv členem Eurosystému,“.

c)

Poslední odrážka se zrušuje.

Článek 2

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 22. prosince 2004.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, které přijaly euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. prosince 2004.

Za Radu guvernérů ECB

Jean-Claude TRICHET

Prezident ECB


(1)  Obecné zásady ECB 2004/546/ES (Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 68).


Tiskové opravy

29.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 385/87


Opravy rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

( Úřední věstník Evropské unie L 345 ze dne 20. listopadu 2004 )

Strana 85 a obsah:

místo:

„rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004“,

má být:

„nařízení Komise (ES) č. 1974/2004“.

Strana 91, článek 2, druhý odstavec:

místo:

„s výjimkou čl. 1 bodu 21“,

má být:

„s výjimkou čl. 1 bodu 22“.