ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 379

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
24. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2223/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2224/2004 ze dne 23. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2225/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 24. prosince 2004

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2226/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2227/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2228/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 15. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2229/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ( 1 )

64

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2231/2004 ze dne 23. prosince 2004 o ukončení šetření o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o ukončení celní evidence těchto dovozů uložené nařízením (ES) č. 844/2004

68

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2232/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazuril ( 1 )

71

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2233/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

75

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2234/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

77

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2235/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

78

 

*

Směrnice Komise 2004/116/ES ze dne 23. prosince 2004, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS, pokud jde o zápis Candida guilliermondii  ( 1 )

81

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/897/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění

83

Dohoda Mezi evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

84

Memorandum o porozumění

96

 

 

Komise

 

*

2004/898/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a uvnitř těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2004) 5212)  ( 1 )

105

 

 

Evropská centrální banka

 

*

2004/899/ES:Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2004 o schválení objemu emise mincí v roce 2005 (ECB/2004/19)

107

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2004/900/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

108

 

*

Rozhodnutí Rady 2004/901/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/730/SZBP o provádění společné akce 1999/34/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných zbraní a lehkých zbraní v Kambodži

111

 

*

Společný postoj Rady 2004/902/SZBP ze dne 22. prosince 2004, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/137/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii

113

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2223/2004

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 47 odst. 2 druhého pododstavce třetí odrážky nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 (2), ve znění nařízení (ES) č. 1783/2003 (3), nepřekročí příspěvek Společenství na agroenvironmentální opatření v oblastech spadajících pod cíl 1 85 % a v ostatních oblastech 60 %.

(2)

Čl. 47a odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999, který stanoví zvláštní finanční ustanovení pro členské státy, jež přistoupily k 1. květnu 2004, upřesňuje, že článek 47 uvedeného nařízení se nepoužije na financování opatření uvedených v čl. 47a odst. 1, mezi která patří agroenvironmentální opatření. U těchto opatření může příspěvek Společenství podle čl. 47b odst. 1 dosáhnout v oblastech spadajících pod cíl 1 80 %.

(3)

Aby nedocházelo k rozdílům v zacházení mezi členskými státy Společenství ve složení k 30. dubnu 2004 a členskými státy, které přistoupily k 1. květnu 2004, pokud jde o financování agroenvironmentálních opatření v oblastech spadajících pod cíl 1, je od uvedeného dne přistoupení třeba sjednotit příspěvek pro posledně jmenované státy na příspěvek použitelný pro prvně jmenované státy v souladu s čl. 47 odst. 2 druhým pododstavcem třetí odrážkou nařízení (ES) č. 1257/1999.

(4)

Ustanovení čl. 47 odst. 2 druhého pododstavce první a druhé odrážky nařízení (ES) č. 1257/1999 stanoví sazbu příspěvku Společenství v oblastech mimo cíle 1 a 2. V souladu s čl. 47a odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999, ve znění aktu o přistoupení z roku 2003, se tato ustanovení nepoužijí na členské státy, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004, neboť měly pouze oblasti spadající pod cíle 1 a 2. Od té doby se ukázalo, že něteré z těchto členských států, například Slovensko, mají rovněž oblasti mimo uvedené cíle, kde se mohou použít opatření na rozvoj venkova. Za těchto okolností je nezbytné, aby se na členské státy, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004, mohla vztahovat ustanovení nařízení (ES) č. 1257/2004 stanovící sazbu příspěvku Společenství pro opatření, na která se vztahuje program rozvoje venkova.

(5)

Nařízení (ES) č. 1257/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 47a odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

čl. 35 odst. 1 a odst. 2 druhá odrážka, čl. 36 odst. 2 a článek 47, s výjimkou odst. 2, druhého pododstavce, tohoto nařízení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 70.


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2224/2004

ze dne 23. prosince 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

97,4

204

74,8

999

86,1

0707 00 05

052

119,8

999

119,8

0709 90 70

052

105,5

204

74,4

999

90,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

48,8

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

35,9

999

45,5

0805 20 10

204

61,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

204

47,0

400

85,3

624

80,4

999

71,8

0805 50 10

052

55,7

528

38,8

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

148,7

400

73,7

404

100,9

720

74,7

999

99,5

0808 20 50

400

101,9

528

47,6

720

50,6

999

66,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2225/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 24. prosince 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1422/95 ze dne 23 června 1995 kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz melasy v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (EHS) č. 785/68 (2), stanoví, že dovozní cena CIF pro melasu stanovená v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 785/68 (3), je považována za „cenu reprezentativní“; Tato cena je stanovena pro standardní jakosti vymezené v čl. 1 nařízení (EHS) č. 785/68.

(2)

Při stanovování reprezentativních cen musí být vzaty v úvahu všechny údaje uvedené v čl. 3 nařízení (EHS) č. 785/68, kromě případů uvedených v článku 4 uvedeného nařízení. Toto stanovování může být popřípadě provedeno postupem podle čl. 7 nařízení (EHS) č. 785/68.

(3)

Při upravování cen nevztahujících se k standardní jakosti, je třeba v závislosti na jakosti nabízené melasy zvýšit či snížit ceny podle článku 6 nařízení (EHS) č. 785/68.

(4)

Pokud existuje rozdíl mezi spouštěcí cenou dotyčného produktu a jeho reprezentativní cenou, dodatečná dovozní cla se stanoví v souladu s podmínkami uvedenými článkem 3 nařízení (ES) č. 1422/95. Jsou-li dovozní cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1422/95 dočasně pozastavena, je třeba pro tato cla stanovit zvláštní částky.

(5)

Je třeba stanovit reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro dotyčné produkty v souladu s čl. 1 odst. 2 a s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1422/95 se stanoví v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 79/2003 (Úř. věst L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 145, 27.6.1968, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1422/1995.


PŘÍLOHA

Reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 24. prosince 2004

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

Výše cla na dovoz 100 kg netto příslušného produktu v případě dočasného pozastavení cel v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

8,89

0

1703 90 00 (2)

9,71

0


(1)  Tato částka v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 nahrazuje sazbu společného celního sazebníku stanovenou pro příslušné produkty.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v čl. 1 nařízení (EHS) č. 785/68, ve znění pozdějších předpisů.


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2226/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi kurzy či cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení na světovém trhu a cenami těchto produktů ve Společenství lze vyrovnat vývozní náhradou.

(2)

Nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že při stanovení náhrad pro nedenaturovaný bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu je nutné vzít v úvahu situaci na trhu Společenství a na světovém trhu s cukrem, a to zejména faktor ceny a nákladů stanovený v článku 28 uvedeného nařízení. Tento článek stanoví, že je třeba brát v úvahu také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(3)

Náhrada pro surový cukr se musí stanovit podle standardní jakosti. Ta je definována v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 1260/2001. Tuto náhradu je třeba dále stanovit podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001. Cukr kandys je definován v nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (2). Takto vypočítaná částka náhrady pro cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv se musí vztahovat k jejich obsahu sacharosy a musí být proto stanovena pro 1 % uvedeného obsahu.

(4)

Ve zvláštních případech může být částka náhrady stanovena právními akty jiné povahy.

(5)

Náhrada musí být stanovena každé dva týdny. Během této doby může být pozměněna.

(6)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů, může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení.

(7)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi uměle vytvořený.

(8)

S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního Balkánu.

(9)

Příslušné částky vývozních náhrad je třeba stanovit s ohledem na výše uvedené skutečnosti a na současnou situaci na trhu s cukrem, a zejména na kotace či ceny cukru ve Společenství a na světovém trhu.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a v nezměněném stavu, se stanoví podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařizením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.


PŘÍLOHA

NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU ODE DNE 24. PROSINCE 2004

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,4240

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2227/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi kotacemi nebo cenami na světovém trhu s výrobky, jejichž seznam je obsažen v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, a cenami těchto výrobků ve Společenství, může být vyrovnán vývozní náhradou;

(2)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (2), stanoví, že vývozní náhrada na 100 kilogramů výrobků, jejichž seznam je uveden v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001, se rovná základní částce násobené obsahem sacharosy, podle potřeby včetně ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa; obsah sacharosy v dotyčném výrobku se určuje v souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 2135/95;

(3)

Čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že základní výše náhrady pro sorbózu vyvezenou v nezměněném stavu se musí rovnat základní výši náhrady snížené o jednu setinu použitelné výrobní náhrady podle nařízení Rady (EHS) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování výrobních náhrad pro cukr používaný v chemickém průmyslu (3) pro výrobky, jejichž seznam je zahrnut v příloze posledně uvedeného nařízení;

(4)

V souladu s podmínkami čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 se základní výše náhrady za ostatní výrobky, jejichž seznam je uveden v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, vyvážené v nezměněném stavu, musí rovnat jedné setině částky, která na jedné straně bere v úvahu rozdíl mezi intervenční cenou pro bílý cukr pro oblasti Společenství bez deficitu v měsíci, pro který je stanovena základní výše, a cenovými nabídkami nebo cenami bílého cukru na světovém trhu, a na straně druhé z důvodu potřeby vytvořit rovnováhu mezi využitím základních produktů Společenství při výrobě zpracovaných výrobků na vývoz do třetích zemí a využitím produktů třetích zemí dovezených v rámci aktivního zušlechťovacího styku;

(5)

V souladu s podmínkami čl. 30 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001 se použití základní výše může omezit na některé výrobky, jejichž seznam je obsažen v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení;

(6)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 upravuje stanovení náhrad pro vývoz produktů v nezměněném stavu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. f), g) a h) uvedeného nařízení; náhrada musí být stanovena na 100 kilogramů sušiny, přičemž se bere v úvahu vývozní náhrada pro produkty spadající pod kód KN 1702 30 91 a pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001 a hospodářské aspekty předpokládaných vývozů; v případě produktů uvedených ve zmíněném čl. 1 písm. f) a g) se náhrada má poskytovat pro produkty, které splňují podmínky článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95; pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. h) náhrada se poskytne pouze u těch, které splňují podmínky článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95;

(7)

Výše uvedených náhrad se musí stanovit každý měsíc, přičemž je lze měnit v intervenčním období;

(8)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů, může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení;

(9)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi uměle vytvořený;

(10)

S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního Balkánu;

(11)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba stanovit náhrady pro příslušné produkty v přiměřené výši;

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek1

Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážených v nezměněném stavu, se stanoví podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Νařízení naposledy pozměněné nařízením Komisie (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


PŘÍLOHA

VÝVOZNÍ NÁHRADY PRO SIRUPY A NĚKTERÉ DALŠÍ PRODUKTY Z CUKRU VYVÁŽENÉ V NEZMĚNĚNÉM STAVU PLATNÉ OD 24. PROSINCE 2004

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

42,40 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

42,40 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

80,57 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,4240 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

42,40 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,4240 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,4240 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,4240 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

42,40 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,4240 (3)

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Pouze pro produkty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95.

(2)  Pouze pro produkty uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95.

(3)  Základní výše náhrady se nevztahuje na sirupy o čistotě menší než 85 % (nařízení (ES) č. 2135/95). Obsah sacharosy se stanoví v souladu s článkem 3 nařízením (ES) č. 2135/95.

(4)  Základní výše náhrady se nevztahuje na produkty vymezené v bodu 2 přílohy nařízení (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2228/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 15. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004, kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr (2), pro hospodářský rok 2004/05, vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru do některých třetích zemí byla vyhlášena dílčí nabídková řízení.

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1327/2004 je případně třeba stanovit maximální výši náhrady pro příslušné dílčí nabídkové řízení, a to zejména s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj trhu s cukrem ve Společenství a světového trhu s cukrem.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 15. dílčí nabídkové řízení pro bílý cukr vyhlášené v souladu s nařízením (ES) č. 1327/2004 se maximální výše vývozní náhrady stanoví na 45,543 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 23. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1685/2004 (Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 21).


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2229/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na druhý pododstavec čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS stanoví, aby v průběhu dvanáctiletého období po oznámení uvedené směrnice uskutečnily členské státy pracovní program (dále jen „pracovní program“) zaměřený na postupné posuzování účinných látek, které byly na trhu do dvou let od oznámení uvedené směrnice.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2), stanoví první etapu pracovního programu, která právě probíhá.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro druhou a třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (3), stanoví druhou etapu programu, která rovněž právě probíhá.

(4)

Nařízení (ES) č. 451/2000 rovněž stanoví třetí etapu pracovního programu pro dodatečný počet účinných látek, na něž se nevztahovala první ani druhá etapa programu. Nařízení Komise (EHS) č. 1490/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle č. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (4), také stanoví třetí etapu pracovního programu. Tato třetí etapa rovněž právě probíhá.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (5), stanoví čtvrtou etapu programu, která právě probíhá. Producenti, kteří si přáli zařadit účinné látky podle této etapy do přílohy I směrnice 91/414/EHS, se zavázali poskytnou nezbytné informace.

(6)

S ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska je nezbytné poskytnout příležitost producentům z nových členských států oznámit zájem zúčastnit se čtvrté etapy pracovního programu pro všechny látky zahrnuté do této etapy. Je rovněž vhodné zorganizovat přezkoumání látek, které byly na trhu nových členských států před 1. květnem 2004 a na něž se nevztahuje první až čtvrtá etapa pracovního programu.

(7)

Postupy stanovené v tomto nařízení by neměly mít vliv na postupy a opatření, která mají být přijata v rámci jiných právních předpisů Společenství, zejména směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (6), jestliže bude mít Komise k dispozici informace, podle kterých mohou být požadavky směrnice splněny.

(8)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (7), byl vytvořen Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP) s cílem zajistit, aby mělo Společenství přístup k vysoce kvalitní, nezávislé a účinné vědecké a technické podpoře ve snaze docílit vysoké úrovně ochrany zdraví při vydávání právních předpisů týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv. Je proto vhodné stanovit, že EÚBP by se měl pracovního programu týkajícího se účinných látek zúčastnit.

(9)

Je třeba stanovit vztahy mezi producenty, členskými státy, Komisí a EÚBP a povinnosti každého z nich při provádění pracovního programu s přihlédnutím ke zkušenostem získaným v průběhu první a druhé etapy pracovního programu, k cílům odlišení posouzení rizik od řízení rizik a potřebě zorganizovat práci co nejefektivněji.

(10)

Pro zajištění účinnosti pracovního programu je nezbytná úzká spolupráce mezi producenty, členskými státy, Komisí a EÚBP a přísné dodržování stanovených lhůt. Všechny fáze čtvrté etapy programu by měly být přesně časově vymezeny, aby bylo zajištěno ukončení etapy v přijatelné lhůtě. Pro některé účinné látky, u nichž jsou omezeny požadavky na dokumentaci, je vhodné stanovit krátkou lhůtu na dodání dokumentace, aby bylo možné v celkovém časovém rámci pro dokončení přezkumného programu dodat další informace.

(11)

Aby se zabránilo duplicitě, a zejména opakování pokusů na obratlovcích, měli by být producenti vyzváni k podání společné dokumentace.

(12)

Pro informace, jež mají být předloženy, je nezbytné určit povinnosti producentů, pokud jde o formát, lhůty a vnitrostátní orgány a EÚBP. Řada účinných látek zahrnutých ve čtvrté etapě pracovního programu se vyrábí v malých množstvích pro odborné účely. Některé jsou významné v ekologickém zemědělství nebo v jiných zemědělských systémech s nízkými vstupními náklady a lze očekávat, že ve vztahu k ochraně lidí a životního prostředí představují nízké riziko.

(13)

Ve zprávě Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Hodnocení účinných látek v prostředcích na ochranu rostlin (předložené v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění prostředků na ochranu rostlin na trh) (8) vyjádřila Komise potřebu zvláštních opatření, která mají být přijata ve vztahu ke sloučeninám s nízkým rizikem.

(14)

Pro tuto etapu pracovního programu se vyžaduje upravený přístup, aby se snížilo riziko, že velké množství účinných látek bude staženo výhradně z ekonomických důvodů. Pro určité skupiny účinných látek je tedy vhodné, aby se formát a požadavky na informace, které mají být předloženy, lišily od formátu a požadavků pro účinné látky v předchozích třech etapách pracovního programu.

(15)

V zájmu soudržnosti právních předpisů Společenství je nezbytné zajistit, aby opatření stanovená tímto nařízením odpovídala opatřením přijatým podle směrnice 98/8/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (9).

(16)

Oznámení a předložení dokumentace by nemělo být nezbytným předpokladem pro to, aby bylo možné po zařazení účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS uvádět přípravky na ochranu rostlin na trh, s výhradou článku 13 uvedené směrnice. Proto by osoby, které oznámení nepředložily, měly mít možnost být ve všech etapách hodnocení informovány o případných dalších požadavcích na to, aby mohly nadále uvádět přípravky na ochranu rostlin obsahující hodnocenou účinnou látku na trh.

(17)

S cílem zajistit, aby byly zváženy všechny příslušné informace o možných nebezpečných účincích účinné látky nebo jejích reziduí, by měly být při hodnoceních také vzaty v úvahu technické nebo vědecké informace předložené jakoukoli osobou v příslušných lhůtách.

(18)

Jestliže spolupráce s oznamovateli skončí, není možné nadále efektivně pokračovat v hodnocení účinné látky, a je proto vhodné hodnocení ukončit, pokud dokumentaci nepřevezme členský stát.

(19)

Hodnocení by se mělo rozdělit mezi příslušné orgány členských států. Proto by měl být pro každou účinnou látku určen členský stát zpravodaj. Pokud je to vhodné, měl by členský stát zpravodaj posoudit úplnost seznamu dodaného oznamovatelem a přezkoumat a zhodnotit předložené informace. Výsledky hodnocení by měl předložit EÚBP a Komisi dát doporučení ohledně rozhodnutí, které je třeba přijmout, pokud jde o dotčenou účinnou látku. U určitých skupin účinných látek je vhodné, aby členské státy zpravodajové úzce spolupracovaly s ostatními členskými státy zpravodaji pro danou skupinu. V rámci každé skupiny je vhodné určit hlavního zpravodaje, který bude spolupráci koordinovat.

(20)

Členské státy zpravodajové by měly EÚBP zaslat návrhy zpráv o svých hodnoceních účinných látek. Návrhy hodnotících zpráv by měly být před předložením Komisi přezkoumány EÚBP.

(21)

Pokud během posuzování a hodnocení vyjde najevo nerovnováha mezi povinnostmi členských států zpravodajů, mělo by být možné nahradit členský stát původně jmenovaný zpravodajem pro určitou účinnou látku jiným členským státem.

(22)

Pro zajištění řádného financování této etapy pracovního programu by měl být členským státům placen manipulační poplatek a poplatek za hodnocení dokumentací a návrhů hodnotících zpráv.

(23)

EÚBP byl o navržených opatřeních konzultován.

(24)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A URČENÝ ORGÁN ČLENSKÉHO STÁTU

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví:

a)

další prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu uvedeného v čl. 8 odst. 2 druhém pododstavci směrnice Rady 91/414/EHS (dále jen „pracovní program“), pokud jde o další hodnocení účinných látek oznámených podle nařízení (ES) č. 1112/2002;

b)

pravidla pro účinné látky, které byly na trhu před 1. květnem 2004 v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensk a které nebyly zahrnuty do 1.–3. etapy pracovního programu a něž se nevztahuje nařízení (ES) č. 1112/2002.

2.   Ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 a druhý odstavec čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS se nepoužije na účinné látky uvedené v příloze I tohoto nařízení, dokud postupy stanovené tímto nařízením pro takové látky nebudou dokončeny.

3.   Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena:

a)

přezkoumání účinných látek uvedených v příloze I tohoto nařízení provedená členskými státy, zejména s cílem obnovit povolení podle čl. 4 odst. 4 směrnice 91/414/EHS;

b)

přezkoumání provedená Komisí podle čl. 5 odst. 5 směrnice 91/414/EHS;

c)

hodnocení prováděná podle směrnice 79/117/EHS.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 směrnice 91/414/EHS a článku 2 nařízení (ES) č. 1112/2002.

Použijí se rovněž tyto definice:

a)

„oznamovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež podala oznámení v souladu s:

i)

nařízením (ES) č. 1112/2002, jak je uvedeno v příloze II tohoto nařízení, nebo

ii)

článkem 4 tohoto nařízení;

b)

„členským státem zpravodajem“ se rozumí členský stát zpravodaj pro účinnou látku, jak je uvedeno v příloze I.

c)

„souhrnnou dokumentací“ se rozumí dokumentace obsahující informace požadované podle čl. 10 odst. 2, která obsahuje souhrn výsledků zkoušek a studií zmíněných v uvedeném odstavci.

d)

„úplnou dokumentací“ se rozumí dokumentace obsahující informace požadované podle čl. 10 odst. 3, kde jsou uvedeny plné výsledky zkoušek a studií zmíněné v souhrnné dokumentaci.

Článek 3

Určený orgán členského státu

1.   Každý členský stát určí orgán nebo orgány, které budou plnit závazky členských států podle tohoto nařízení.

2.   Vnitrostátní orgány uvedené v příloze III koordinují a zajišťují veškeré kontakty s oznamovateli, ostatními členskými státy, Komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EÚBP) nezbytné pro účely tohoto nařízení.

Každý členský stát sdělí podrobnosti týkající se určeného koordinačního vnitrostátního orgánu Komisi, EÚBP a určeným koordinačním vnitrostátním orgánům ostatních členských států a uvědomí je o jakýchkoli jeho změnách.

KAPITOLA II

OZNÁMENÍ PRODUCENTŮ V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH TÝKAJÍCÍ SE ÚČINNÝCH LÁTEK

Článek 4

Oznámení producentů v nových členských státech

1.   Každý producent v novém členském státě podle čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, který si přeje zařadit účinnou látku uvedenou v příloze I tohoto nařízení do přílohy I směrnice 91/414/EHS, oznámí údaje stanovené v příloze V tohoto nařízení nejméně tři měsíce ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost Komisi, ostatním oznamovatelům dané látky a členskému státu zpravodaji.

2.   Každý producent, který učiní oznámení podle odstavce 1, splní povinnosti producentů nebo oznamovatelů stanovené v tomto nařízení pro oznámené účinné látky.

3.   Pokud producent v novém členském státu nepodal oznámení pro účinnou látku uvedenou v příloze I tohoto nařízení v souladu s odstavcem 1, bude mu povoleno pouze se účastnit pracovního programu společně s jedním nebo více oznamovateli účinné látky, k nimž patří rovněž členský stát, který podal oznámení v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

4.   Pokud pro nějakou látku uvedenou v příloze I tohoto nařízení nebylo doručeno žádné oznámení, může nový členský stát vyjádřit zájem o zařazení dané účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS oznámením Komisi a členskému státu zpravodaji.

Takové oznámení musí být podáno co nejdříve, nejpozději tři měsíce ode dne, kdy Komise uvědomila členské státy, že pro danou účinnou látku nebylo podáno žádné oznámení.

Členský stát, který takové oznámení podá, se od toho okamžiku pro účely hodnocení příslušné účinné látky považuje za producenta.

5.   Komise v souladu se čtvrtým pododstavcem čl. 8 odst. 2 nařízení 91/414/EHS rozhodne, že do přílohy I uvedené směrnice nezařadí účinné látky uvedené v příloze I tohoto nařízení, k nimž nebylo podáno oznámení v souladu s odstavci 1 nebo 4 tohoto článku. V rozhodnutí budou uvedeny důvody nezařazení.

Členské státy stáhnou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující takové účinné látky ve lhůtě stanovené rozhodnutím.

KAPITOLA III

PODMÍNKY PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTACE PRO ÚČINNÉ LÁTKY A PŘEDLOŽENÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Článek 5

Předložení dokumentace více než jedním oznamovatelem

1.   Jestliže pro některou účinnou látku uvedenou v příloze I existuje více než jeden oznamovatel, podniknou zúčastnění oznamovatelé přiměřené kroky, aby předložili dokumentaci pro takovou látku společně.

Jestliže všichni takoví oznamovatelé společnou dokumentaci nepředloží, budou v dokumentaci uvedeny podniknuté kroky a důvody, proč se určití oznamovatelé předložení dokumentace nezúčastnili.

2.   Jestliže účinnou látku oznámil více než jeden oznamovatel, poskytnou tito oznamovatelé pro každou studii zahrnující obratlovce podrobnosti pokusů, které učinili, aby se vyhnuli opakování zkoušek, a popřípadě uvedou důvody, proč prováděli duplicitní studii.

Článek 6

Předložení dokumentací členskému státu zpravodaji

1.   Oznamovatel předloží dokumentaci pro účinnou látku (dále jen „dokumentace“) členskému státu zpravodaji.

2.   Dokumentace musí obsahovat:

a)

opis oznámení; v případě, že bylo podáno společné oznámení více než jedním producentem podle čl. 5 odst. 1, musí obsahovat:

i)

opis oznámení učiněného v souladu s článkem 4 nebo 5 nařízení (ES) č. 1112/2002 nebo článku 4 tohoto nařízení,

ii)

jméno osoby určené zúčastněnými producenty jako odpovědné za společné oznámení, která bude během postupu fungovat jako kontaktní osoba;

b)

omezený rozsah typických použití účinné látky, pro něž musí oznamovatel na základě údajů předložených v dokumentaci prokázat, že pro jeden nebo více přípravků mohou být splněny požadavky článku 5 směrnice 91/414/EHS, pokud jde o zařazení účinné látky do přílohy I uvedené směrnice.

3.   Jestliže členský stát zpravodaj požádá o rozeslání aktualizované souhrnné dokumentace podle čl. 20 odst. 2, případně aktualizované úplné dokumentace nebo jejích částí, rozešle je oznamovatel nejpozději měsíc ode dne obdržení takové žádosti.

Článek 7

Dokumentace pro účinné látky předložená podle směrnice 98/8/ES

Pokud byla účinná látka oznámena podle směrnice 98/8/ES, může oznamovatel odchylně od článků 5 a 6 uvést:

a)

opis dokumentace předložené podle směrnice 98/8/ES;

b)

jakékoli dodatečné informace uvedené v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS nezbytné k tomu, aby se odůvodnilo zařazení účinné látky do přílohy I uvedené směrnice, s odkazem na použití spadající do oblasti působnosti uvedené směrnice.

Článek 8

Dokumentace pro účinné látky předložená podle nařízení (ES) č. 1490/2002

Pokud byla předložena dokumentace podle nařízení (ES) č. 1490/2002, může osoba, která ji předložila, spolu s dalšími předloženými dokumentacemi podle tohoto nařízení uvést:

a)

odkaz k dokumentaci předložené podle nařízení (ES) č.1490/2002;

b)

jakékoli dodatečné informace uvedené v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS nezbytné k tomu, aby se odůvodnilo zařazení účinné látky do přílohy I uvedené směrnice, s odkazem na použití spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Článek 9

Zvláštní podmínky předložení dokumentací pro účinné látky uvedené v části A přílohy I

1.   Pokud se dokumentace týká účinné látky uvedené v části A přílohy I, předloží oznamovatel kromě informací požadovaných podle článku 5 a čl. 6 odst. 2 následující informace o účinné látce a (případně) přípravku na ochranu rostlin:

a)

veškeré dostupné informace o možných rizicích pro lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí, včetně informací získaných z odborné literatury, přičemž uvede prohledané databáze a použité termíny;

b)

dostupné hodnotící zprávy z jakékoli země OECD;

c)

v případě probíhajících zkoušek a dosud nedokončených studiích informace o těchto zkouškách a studiích a předpokládaná data jejich dokončení.

2.   Dokumentace přímo obsahuje jednotlivé zprávy o zkouškách a studiích se všemi informacemi uvedenými v odstavci 1.

3.   Každý členský stát, který působí jako zpravodaj a obdrží opisy podle čl. 20 odst. 2, upřesní počet opisů dokumentace, který má oznamovatel předložit.

Formát dokumentace vezme v úvahu doporučení učiněné postupem podle článku 19 směrnice 91/414/EHS.

Článek 10

Zvláštní podmínky předložení dokumentace pro účinné látky uvedené v části B a C přílohy I

1.   Pokud se dokumentace týká účinné látky uvedené v částech B až G přílohy I, předloží oznamovatel dokumentaci a souhrnnou dokumentaci.

2.   Do souhrnné dokumentace oznamovatel zařadí:

a)

informace požadované podle článku 5 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení;

b)

pro každý bod přílohy II (podle potřeby část A nebo část B) směrnice 91/414/EHS a pro každý bod přílohy III (podle potřeby část A nebo část B) uvedené směrnice souhrny a výsledky zkoušek a studií a jméno osoby nebo název instituce, která takové zkoušky a studie provedla;

c)

kontrolní seznam, který má vyplnit oznamovatel, aby prokázal, že dokumentace je v souladu s článkem 18 tohoto nařízení úplná.

Zkoušky a studie uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku se zohlední při posuzování kritérií uvedených v článku 5 směrnice 91/414/EHS pro jeden nebo více přípravků k použití, přičemž se zohlední skutečnost, že nedostatky v dokumentaci, pokud jde o informace vyžadované podle přílohy II směrnice 91/414/EHS vyplývající z navrženého omezeného rozsahu typických použití účinné látky mohou vést k omezením při jejím zařazování do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

3.   Úplná dokumentace musí obsahovat jednotlivé protokoly o zkouškách a zprávy o studiích týkající se všech informací podle odst. 2 písm. b) a odst. 2 druhého pododstavce.

4.   Každý členský stát určí počet opisů a formát souhrnných a úplných dokumentací, které mají být oznamovateli předloženy.

Při stanovení formátu úplných a souhrnných dokumentací přihlédnou členské státy k doporučením podaným postupem podle článku 19 směrnice 91/414/EHS.

Článek 11

Překládání informací třetími stranami

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která si přeje předložit příslušné informace, jež mohou přispět k hodnocení účinné látky uvedené v příloze I, zejména pokud jde o možné nebezpečné účinky takové látky nebo jejich reziduí na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, tak učiní v příslušné lhůtě stanovené v článku 12.

Taková informace bude předána členskému státu zpravodaji a EÚBP. Pokud bude členským státem zpravodajem vyzvána, poskytne taková osoba tuto informaci i ostatním členským států nejpozději měsíc po dni přijetí takové žádosti.

Článek 12

Lhůty pro předložení dokumentace

Oznamovatel předloží dokumentaci příslušnému členskému státu zpravodaji nejpozději do:

a)

30. června 2005 pro účinné látky uvedené v části A přílohy I;

b)

30. listopadu 2005 pro účinné látky uvedené v částech B až G přílohy I.

Článek 13

Nepředložení dokumentací

1.   Pokud oznamovatel nepředloží dokumentaci nebo její část ve lhůtě stanovené v článku 12, členský stát zpravodaj o tom uvědomí Komisi a EÚBP do dvou měsíců ode dne skončení lhůty a uvede zdůvodnění, jež pro zpoždění oznamovatelé poskytli.

2.   Na základě informace uvedené členským státem zpravodajem podle odstavce 1 Komise určí, zda oznamovatel prokázal, že zpoždění v předložení dokumentace bylo způsobeno vyšší mocí.

V takovém případě, při splnění příslušných požadavků článků 5, 6, 9 a 10 tohoto nařízení, stanoví Komise postupem podle článku 19 směrnice 91/414/EHS pro předložení dokumentace novou lhůtu.

3.   Komise podle čl. 8 odst. 2 čtvrtého pododstavce směrnice 91/414/EHS stanoví, že do přílohy I uvedené směrnice nezařadí účinnou látku uvedenou v příloze I tohoto nařízení, k níž nebyla dodána dokumentace ve lhůtě stanovené v článku 12 tohoto nařízení nebo v odst. 2 druhém pododstavci tohoto článku. Komise uvede důvody nezařazení.

Členské státy stáhnou povolení pro přípravky na ochranu rostlin s obsahem účinných látek ve lhůtě stanovené rozhodnutím.

Článek 14

Nahrazení nebo stažení oznamovatele

1.   Jestliže se oznamovatel rozhodne ukončit svou účast v pracovním programu pro účinnou látku, neprodleně o tom uvědomí členský stát zpravodaj, Komisi, EÚBP a všechny oznamovatele pro dotyčnou účinnou látku a uvede důvody.

Jestliže oznamovatel svou účast ukončí nebo jestliže nesplní své povinnosti stanovené v tomto nařízení, nebude se v postupech podle článků 15 a 24 pro jeho dokumentaci pokračovat.

2.   Jestliže se oznamovatel dohodne s jiným producentem, že jej producent nahradí pro účely další účasti v pracovním programu podle tohoto nařízení, informuje dotyčný oznamovatel a tento další producent členský stát zpravodaj, Komisi a EÚBP společným prohlášením, že po vzájemné dohodě tento další producent nahradí původního oznamovatele při plnění povinností oznamovatele, jak jsou stanoveny v článcích 4, 5, 6, 9, 10, 12 a 24. Zajistí, aby o tom byli zároveň informováni ostatní oznamovatelé dotčené látky.

Jiný producent bude v takovém případě společně s původním oznamovatelem odpovědný za jakékoli zbývající splatné poplatky spojené s žádostí oznamovatele podle režimu stanoveného členskými státy v souladu s článkem 30.

3.   Pokud účast v pracovním programu ukončí všichni oznamovatelé účinné látky, může se členský stát pro účely další účasti v pracovním programu rozhodnout jednat jako oznamovatel.

Každý členský stát, který si přeje jednat jako oznamovatel, uvědomí členský stát zpravodaj, Komisi a EÚBP nejpozději měsíc ode dne, kdy byl informován, že se všichni oznamovatelé rozhodli svou účast ukončit, a nahradí původního oznamovatele při plnění povinností oznamovatele, jak jsou stanoveny v článcích 4, 5, 6, 9, 10, 12 a 24.

4.   Všechny předložené informace zůstanou k dispozici členským státům zpravodajům, Komisi a EÚBP.

KAPITOLA IV

HODNOCENÍ DOKUMENTACÍ

Článek 15

Obecné podmínky hodnocení dokumentace

1.   Aniž je dotčen článek 18, zhodnotí členský stát zpravodaj všechny dokumentace, které mu budou předloženy.

2.   Aniž je dotčen článek 7 směrnice 91/414/EHS, nepovolí členský stát zpravodaj během hodnocení předložení nových studií, s výhradou čl. 9 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

Členský stát zpravodaj však může požádat, aby oznamovatel předložil další údaje nezbytné pro objasnění dokumentace. Pokud tak učiní, stanoví členský stát zpravodaj lhůtu, v níž mají být informace poskytnuty. Taková lhůta neovlivní lhůtu pro předložení návrhu hodnotící zprávy členským státem zpravodajem EÚBP, jak stanoví čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1.

3.   Od zahájení hodnocení dokumentace může členský stát zpravodaj:

a)

vést konzultace s odborníky z EÚBP;

b)

od ostatních členských států požadovat dodatečné technické nebo vědecké informace usnadňující hodnocení.

4.   Oznamovatelé mohou od členského státu zpravodaje žádat specifické rady.

Článek 16

Spolupráce mezi členskými státy

1.   Členské státy zpravodajové při hodnocení spolupracují v rámci každé skupiny stanovené v příloze I a organizují takovou spolupráci co nejefektivněji.

2.   Členský stát zpravodaj určený v každé skupině za „hlavního zpravodaje“ povede organizaci spolupráce a poskytování rad oznamovatelům, pokud se jedná o záležitosti obecného zájmu pro jiné zúčastněné členské státy.

Článek 17

Zvláštní podmínky pro hodnocení účinných látek uvedených v části A přílohy I

Je-li to možné a pokud to neovlivní lhůty na předložení návrhu hodnotící zprávy podle čl. 21 odst. 1, vyhodnotí členský stát zpravodaj další informace podle čl. 9 odst. 1 písm. c) následně poskytnuté oznamovatelem.

Článek 18

Kontrola úplnosti dokumentace pro účinné látky uvedené v částech B až G přílohy I

1.   Členský stát zpravodaj posoudí kontrolní seznam poskytnutý oznamovateli podle čl. 10 odst. 2 písm. c).

2.   Členský stát zpravodaj nejméně do tří měsíců po obdržení dokumentací pro účinnou látku předloží Komisi zprávu o úplnosti dokumentace.

3.   Pro účinné látky, pro něž jsou jedna nebo více dokumentací považovány za úplné, provede členský stát zpravodaj hodnocení podle článků 15 a 19, pokud Komise do dvou měsíců ode dne přijetí zprávy členského státu zpravodaje o úplnosti tomuto členskému státu zpravodaji nesdělí, že dokumentaci za úplnou nepovažuje.

4.   Pro účinné látky, v jejichž případě není podle názoru členského státu zpravodaje a Komise žádná dokumentace úplná ve smyslu článků 5, 6 a 10, předloží Komise do tří měsíců ode dne přijetí zprávy členského státu zpravodaje o úplnosti tuto zprávu Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Postupem podle článku 19 směrnice 91/414/EHS bude rozhodnuto, zda má být dokumentace považována za úplnou ve smyslu článků 5, 6 a 10.

5.   Komise rozhodne podle čl. 8 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení 91/414/EHS nezařadit do přílohy I směrnice 91/414/EHS účinnou látku, pro níž nebyla ve lhůtě stanovené v článku 12 tohoto nařízení nebo v čl. 13 odst. 2 druhém pododstavci předložena žádná úplná dokumentace.

Článek 19

Zvláštní podmínky hodnocení dokumentace pro účinné látky uvedené v částech B a C přílohy I

1.   Pokud účinné látky uvedené v části D přílohy I tohoto nařízení byly zhodnoceny podle směrnice 98/9/ES, vezmou se tato hodnocení pro účely tohoto nařízení ve vhodných případech v úvahu.

2.   Pokud byly účinné látky zhodnoceny v rámci předchozí etapy pracovního programu uvedeného v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS, vezmou se tato hodnocení pro účely tohoto nařízení ve vhodných případech v úvahu.

3.   Členský stát zpravodaj zhodnotí účinné látky, u nichž je alespoň jedna dokumentace uznána za úplnou ve smyslu článků 5, 6 a 10, a vypracuje o tom zprávu. U dokumentací téže účinné látky, které nejsou uznány za úplné, prověří, zda identita a nečistoty účinné látky v těchto dokumentacích jsou srovnatelné s identitou a nečistotami téže účinné látky v dokumentacích uznaných za úplné. Své názory na tento bod zaznamená do návrhu hodnotící zprávy.

Členský stát zpravodaj zohlední informace o možných nebezpečných účincích, které jsou dostupné v jiných dokumentacích předložených kterýmkoli oznamovatelem nebo třetí stranou podle článku 11.

Článek 20

Obecné podmínky návrhů hodnotících zpráv

1.   Návrh hodnotící zprávy se předkládá pokud možno ve formátu doporučeným postupem podle článku 19 směrnice 91/414/EHS.

2.   Členský stát zpravodaj požádá oznamovatele, aby předložili EÚBP, ostatním členským státům a na žádost Komisi aktualizovanou souhrnnou dokumentaci ve stejné době, ve které je návrh hodnotící zprávy vypracovaný zpravodajem zaslán EÚBP.

Členské státy, Komise nebo EÚBP mohou prostřednictvím členského státu zpravodaje požadovat, aby jim oznamovatelé zaslali také aktualizovanou úplnou dokumentaci nebo její části. Jakoukoli takovou dokumentaci oznamovatel předloží do data uvedeného v žádosti.

Článek 21

Zvláštní podmínky pro návrh hodnotících zpráv a doporučení Komise ohledně účinných látek uvedených v části A přílohy I

1.   Členský stát zpravodaj odešle EÚBP návrh hodnotící zprávy co nejdříve, nejpozději 12 měsíců ode dne skončení lhůty stanovené v čl. 12 písm. a).

2.   Členský stát zpravodaj zahrne do návrhu hodnotící zprávy odkaz na každou zkoušku nebo studii týkající se každého bodu přílohy II (podle potřeby části A nebo části B) směrnice 91/414/EHS a každého bodu přílohy III (podle potřeby části A nebo části B) uvedené směrnice, o něž se posouzení opírá.

Tento odkaz musí být učiněn formou seznamu protokolů o zkouškách a zpráv o studiích, včetně názvu, autora nebo autorů, data zprávy o studii nebo protokolu o zkoušce a data jejich zveřejnění, normy, podle které byla zkouška nebo studie provedena, jména držitele a požadavku držitele nebo oznamovatele na ochranu údajů, je-li požadována.

3.   Zároveň se zasláním hodnotící zprávy EÚBP podle odstavce 1 doporučí členský stát zpravodaj Komisi:

a)

buď zařadit účinnou látku do přílohy I směrnice 91/414/EHS, a případně uvede navrhované podmínky pro zařazení; takové podmínky:

i)

mohou obsahovat lhůty pro zařazení,

ii)

stanoví, zda jsou požadovány jakékoli informace, zda se takové dodatečné informace začlení do zkoušek a studií uvedeních v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení, a pokud ano, pravděpodobný časový rámec pro předložení takových informací;

b)

nebo nezařadit účinnou látku do přílohy I směrnice 91/414/EHS a uvede navrhované důvody pro nezařazení.

4.   Vedle navrhovaných podmínek zařazení podle odst. 2 písm. a) tohoto článku může členský stát zpravodaj uvést, zda zjistil, že v dokumentaci chybějí informace týkající se navrženého omezeného rozsahu typických použití v dokumentaci zmíněných, které by mohly být členskými státy vyžadovány jako potvrzující informace, pokud se rozhodnou udělit povolení podle článku 4 směrnice 91/414/EHS pro přípravky na ochranu rostlin s obsahem této účinné látky.

Článek 22

Zvláštní podmínky pro návrhy hodnotících zpráv a doporučení Komise ohledně účinných látek uvedených v částech B až G přílohy I

1.   Členský stát zpravodaj odešle EÚBP návrh hodnotící zprávy co nejdříve, nejpozději 12 měsíců ode dne, kdy byla dokumentace podle čl. 18 odst. 2 uznána za úplnou.

2.   Členský stát zpravodaj zahrne do návrhu hodnotící zprávy odkaz na každou zkoušku nebo studii týkající se každého bodu přílohy II (podle potřeby části A nebo části B) směrnice 91/414/EHS a každého bodu přílohy III (podle potřeby části A nebo části B) uvedené směrnice, o něž se posouzení opírá.

Tento odkaz musí být učiněn formou seznamu protokolů o zkouškách a zpráv o studiích, včetně názvu, autora nebo autorů, data zprávy o studii nebo protokolu o zkoušce a data jejich zveřejnění, normy, podle které byla zkouška nebo studie provedena, jména držitele a požadavku držitele nebo oznamovatele na ochranu údajů, je-li požadována.

3.   Zároveň se zasláním hodnotící zprávy EÚBP podle odstavce 1 doporučí členský stát zpravodaj Komisi:

a)

nezařadit účinnou látku do přílohy I směrnice 91/414/EHS a uvede důvody pro zařazení;

b)

nebo nezařadit účinnou látku do přílohy I směrnice 91/414/EHS a uvede důvody pro nezařazení.

Článek 23

Nahrazení členského státu zpravodaje

1.   Jakmile je členskému státu zpravodaji zřejmé, že nebude schopen dodržet lhůty stanovené v čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1, ve které má EÚBP předložit návrh hodnotící zprávy, uvědomí o tom Komisi a EÚBP a uvede důvody zpoždění.

2.   O nahrazení členského státu zpravodaje pro určitou účinnou látku jiným členským státem je možné rozhodnout, pokud:

a)

během posuzování a hodnocení podle článků 15, 16, 17 a 19 vyjde najevo nerovnováha mezi povinnostmi členských států zpravodajů a prací, kterou mají vykonat nebo vykonaly tyto členské státy zpravodajové; nebo

b)

je zřejmé, že členský stát nemůže své povinnosti podle tohoto nařízení splnit.

O takovém nahrazení se rozhodne postupem podle článku 19 směrnice 91/414/EHS.

3.   Pokud bylo rozhodnuto nahradit členský stát zpravodaje, oznámí to původní členský stát zpravodaj ihned po takovém rozhodnutí dotyčným oznamovatelům a předá nově určenému členskému státu veškerou korespondenci a informace, které jako členský stát zpravodaj pro dotyčnou účinnou látku obdržel.

Původní členský stát vrátí oznamovateli nevyužitou část poplatku uvedeného v článku 30. Nově určený členský stát zpravodaj může požadovat zaplacení dalšího poplatku podle článku 30.

Článek 24

Hodnocení prováděné EÚBP

1.   Do 30 dní od obdržení návrhu hodnotící zprávy podle čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 tohoto nařízení EÚBP ověří, že zpráva nepochybně splňuje požadavky na formát navržený postupem podle článku 19 směrnice 91/414/EHS.

Ve výjimečných případech, kdy návrh hodnotící zprávy tyto požadavky nepochybně nesplňuje, dohodnou Komise, EÚBP a členský stát zpravodaj lhůtu pro předložení opravené zprávy, přičemž tato lhůta nesmí být delší než tři měsíce.

2.   EÚBP rozešle ostatním členským státům a Komisi návrh hodnotící zprávy a může uspořádat konzultaci s odborníky, včetně odborníků z členského státu zpravodaje.

3.   EÚBP může vést s některými nebo všemi oznamovateli účinných látek uvedených v příloze I konzultace o návrhu hodnotící zprávy nebo částech této zprávy o příslušných účinných látkách.

4.   Aniž je dotčen článek 7 směrnice 91/414/EHS, po obdržení návrhu hodnotící zprávy uvedené v odstavci 1 tohoto článku nepřijme EÚBP předložení nových studií.

Členský stát zpravodaj však může po dohodě s EÚBP požadovat, aby oznamovatelé v určitých lhůtách předložili další údaje, které jsou podle členského státu zpravodaje nebo EÚBP nezbytné pro objasnění dokumentace.

5.   EÚBP na zvláštní žádost nebo trvale zpřístupní jakékoli osobě k nahlédnutí následující informace:

a)

návrh hodnotící zprávy, s výjimkou jejích částí, které byly podle článku 14 směrnice 91/414/EHS uznány za důvěrné;

b)

seznam všech údajů požadovaných pro zvážení případného zařazení účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS, jak byl dokončen EÚBP.

6.   EÚBP zhodnotí návrh hodnotící zprávy a nejpozději do jednoho roku po obdržení dokumentace od oznamovatele podle čl. 15 odst. 3 tohoto nařízení a návrhu hodnotící zprávy, u níž bylo ověřeno splnění požadavků podle odstavce 1 tohoto článku, předloží Komisi stanovisko k otázce, zda lze předpokládat, že účinná látka splní požadavky čl. 5 odst. 1 směrnice 91/414/EHS.

EÚBP v případě potřeby uvede své stanovisko k okolnostem, za nichž by byly splněny požadavky čl. 5 odst. 1 směrnice 91/414/EHS, jakož i veškeré případné požadavky týkající se údajů.

Komise a EÚBP se dohodnou na plánu předkládání stanovisek s cílem usnadnit plánování prací. Komise a EÚBP se dohodnou rovněž na formátu, v němž budou stanoviska předkládána.

KAPITOLA V

PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU SMĚRNICE A NÁVRHU ROZHODNUTÍ O ÚČINNÝCH LÁTKÁCH A KONEČNÉ ZPRÁVY O PŘEZKOUMÁNÍ

Článek 25

Předložení návrhu směrnice a návrhu rozhodnutí

1.   Nejpozději čtyři měsíce po obdržení stanoviska EÚBP podle čl. 24 odst. 6 předloží Komise návrh zprávy o přezkoumání.

2.   Aniž je dotčen jakýkoli návrh, který může předložit s cílem změnit přílohu směrnice 79/117/EHS, a na základě dokončené zprávy o přezkoumání podle článku 26 tohoto nařízení předloží Komise Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat:

a)

návrh směrnice, kterou se účinná látka zařadí do přílohy I směrnice 91/414/EHS, v níž se případně stanoví podmínky pro toto zařazení; takové podmínky mohou obsahovat lhůty pro zařazení; nebo

b)

návrh rozhodnutí určeného členským státům podle čl. 8 odst. 2 čtvrtého pododstavce směrnice 91/414/EHS nezařadit dotyčnou účinnou látku do přílohy I směrnice 91/414/EHS s uvedením důvodů pro nezařazení a s požadavkem, aby členské státy odebraly povolení pro přípravky na ochranu rostlin s obsahem účinné látky.

Směrnice nebo rozhodnutí se přijímají postupem podle článku 19 směrnice 91/414/EHS.

3.   Vedle navrhovaných podmínek pro zařazení podle odst. 2 písm. a) může Komise uvést, zda zjistila, že v dokumentaci chybějí informace, které by mohly být členskými státy vyžadovány, pokud se rozhodnou udělit povolení podle článku 4 směrnice 91/414/EHS.

Článek 26

Konečná zpráva o přezkoumání

Závěry Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, s výjimkou částí, které se týkají informací obsažených v dokumentaci uznaných podle článku 14 směrnice 91/414/EHS za důvěrné, musí být zpřístupněny veřejnosti k nahlédnutí.

KAPITOLA VI

POZASTAVENÍ BĚHU LHŮT, OPATŘENÍ PŘIJÍMANÁ ČLENSKÝMI STÁTY A PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O POKROKU

Článek 27

Pozastavení běhu lhůt

Jestliže Komise předloží pro účinnou látku uvedenou v příloze I tohoto rozhodnutí návrh úplného zákazu prostřednictvím návrhu aktu Rady na základě čl. 6 odst. 3 směrnice 79/117/EHS, pozastaví se běh lhůt podle tohoto nařízení do doby, než bude učiněno rozhodnutí o tomto návrhu.

Jestliže Rada přijme změny přílohy směrnice 79/117/EHS požadující úplný zákaz účinné látky, bude postup podle tohoto nařízení pro účinnou látku ukončen.

Článek 28

Opatření přijímaná členskými státy

Každý členský stát, který na základě informací obsažených v dokumentaci podle článků 5 až 10 nebo v návrhu hodnotící zprávy o účinné látce podle článků 19 až 22 předpokládá přijetí opatření ke stažení účinné látky z trhu nebo k přísnému omezení přípravku na ochranu rostlin s obsahem dané účinné látky, co nejdříve informuje o této skutečnosti Komisi, EÚBP, ostatní členské státy a oznamovatele a uvede důvody pro zamýšlené opatření.

Článek 29

Průběžná zpráva o pokroku

Všechny členské státy předloží Komisi a EÚBP zprávu o pokroku v hodnoceních účinných látek, pro něž jsou zpravodaji. Tato zpráva musí být vypracována do:

a)

30. listopadu 2005 pro účinné látky uvedené v části A přílohy I;

b)

30. listopadu 2006 pro účinné látky uvedené v částech B až G přílohy I.

KAPITOLA VII

POPLATKY A JINÉ DANĚ

Článek 30

Poplatky

1.   Pro účinné látky uvedené v příloze I mohou členské státy zavést režim zavazující oznamovatele zaplatit poplatek nebo náklady na administrativní zpracování a hodnocení dokumentace.

Příjem z poplatků nebo platby nákladů musí být použit výhradně na náklady skutečně vynaložené členským státem zpravodajem nebo na financování všeobecných činností členských států vyplývající z jejich povinností podle článků 15 až 24.

2.   Členské státy stanoví výši poplatků nebo platby nákladů podle odstavce 1 průhledným způsobem, aby nepřesáhly skutečné náklady na přezkoumání a administrativní zpracování dokumentace nebo všeobecné činnosti členských států vyplývající z jejich povinností podle článků 15 až 24.

Pro vypočítání celkových poplatků však mohou členské státy stanovit žebříček fixních nákladů založený na průměrných nákladech.

3.   Poplatek nebo platba nákladů se platí postupem, který mají stanovit orgány uvedené v příloze IV v každém členském státě.

Článek 31

Jiné daně, příspěvky nebo poplatky

Článek 30 se použije, aniž jsou dotčena práva členských států zachovat nebo zavést v rozsahu, který právní předpisy Společenství připouštějí, daně, příspěvky nebo poplatky jiné než poplatky stanovené v uvedeném článku, týkající se povolení účinných látek a přípravků na ochranu rostlin, jejich uvádění na trh, použití a kontroly.

KAPITOLA VIII

DOČASNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Dočasná opatření

Komise může v případě potřeby a případ od případu přijmout vhodná dočasná opatření podle čl. 8 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 91/414/EHS týkající se použití, pro něž byly poskytnuty dodatečné technické důkazy prokazující nezbytnost dalšího používání dotyčné účinné látky a skutečnost, že neexistuje žádné účinné náhradní řešení.

Článek 33

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/99/ES (Úř. věst. L 309, 6.10.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000 (Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).

(4)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1744/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 23).

(5)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(6)  Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 850/2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(7)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

(8)  KOM(2001) 444 v konečném znění.

(9)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam účinných látek (sloupec A), členské státy zpravodajové (sloupec B) a oznamující producenti (sloupec C) (1)

ČÁST A

SKUPINA 1

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: IRSKO

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Kyselina octová

Německo

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminokyseliny/kyselina gama-aminobutanová

Německo

AGR-ES

Aminokyseliny/kyselina L-glutamová

Německo

AGR-ES

Aminokyseliny/L-tryptofan

Německo

VAL-IT

Uhličitan amonný

Irsko

ABC-GB

Hydrogenuhličitan draselný

Irsko

PPP-FR

Hydrogenuhličitan sodný

Irsko

CLM-NL

SLY-FR

Kasein

Česká republika

 

3-fenyl-2-propenal (cinnamaldehyd)

Polsko

 

Ethoxichyn

Německo

XED-FR

Mastné kyselina/kyselina dekanová

Irsko

PBI-GB

Mastné kyseliny/methylester mastných kyselin (CAS 85566-26-3)

Irsko

OLE-BE

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin

Irsko

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin (CAS 7740-09-7)

Irsko

DKI-NL

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin (CAS 10124-65-9)

Irsko

ERO-IT

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Irsko

DXN-DK

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Irsko

DXN-DK

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin (CAS 61788-65-6)

Irsko

TBE-ES

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin (CAS 61790-44-1)

Irsko

VAL-IT

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin (CAS 61790-44-1, 70969-43-6)

Irsko

STG-GB

Mastné kyseliny/draselné soli mastných kyselin (CAS 67701-09-1)

Irsko

CRU-IT

Mastné kyseliny/kyselina heptanová

Irsko

DKI-NL

Mastné kyseliny/kyselina oktanová

Irsko

PBI-GB

Mastné kyseliny/kyselina olejová

Irsko

ALF-ES

Mastné kyseliny/kyselina pelargonová

Irsko

ERO-IT

NEU-DE

Mastné kyseliny/draselná sůl – kyselina dekanová (CAS 334-48-5)

Irsko

NSC-GB

Mastné kyseliny/draselná sůl – kyselina kaprylová (CAS 124-2-5)

Irsko

ADC-DE

Mastné kyseliny/draselná sůl – kyselina laurová (CAS 143-7-5)

Irsko

NSC-GB

Mastné kyseliny/draselná sůl – kyselina olejová (CAS 112-80-1)

Irsko

NSC-GB

Mastné kyseliny/draselná sůl – kyselina olejová (CAS 112-80-1)

Irsko

BCS-DE

Mastné kyseliny/draselná sůl – kyselina olejová (CAS 142-18-0)

Irsko

SBS-IT

Mastné kyseliny/draselná sůl – kyselina olejová (CAS 143-18-0)

Irsko

VIO-GR

STG-GB

Mastné kyseliny/draselná sůl – kyselina pelargonová (CAS 112-05-0)

Irsko

NSC-GB

Mastné kyseliny/draselná sůl – mastná kyselina tálového oleje (CAS 61790-12-3)

Irsko

ADC-DE

Mastné kyseliny/mastná kyselina tálového oleje (CAS 61790-12-3)

Irsko

ACP-FR

Mastné kyseliny/kyselina isomáselná

Polsko

 

Mastné kyseliny/kyselina isovalerová

Polsko

 

Mastné kyseliny/kyselina laurová

Irsko

 

Mastné kyseliny/kyselina valerová

Polsko

 

Mastné kyseliny/draselná sůl přírodních olejových kyselin

Polsko

 

Kyselina mravenčí

Německo

KIR-NL

Pyrofosfát železa

Slovinsko

 

Maltodextrin

Německo

BCP-GB

Mléčný albumin

Česká republika

 

Pryskyřice

Česká republika

 

Metabisulfit sodný

Německo

ESS-IT

FRB-BE

Močovina

(viz též skupinu 6.2)

Řecko

FOC-GB

OMX-GB

Pšeničný lepek

Finsko

ESA-NL

Propolis

Polsko

 

Kyselina octová

Německo

PAB-SE

SKUPINA 2

Skupina 2.1

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: FRANCIE

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

1-naftylacetamid

Francie

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

Kyselina 1-naftyloctová

Francie

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-naftyloxyacetamid

Francie

BCS-FR

Kyselina 2-naftyloxyoctová

Francie

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-benzyladenin

Francie

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Azadirachtin

Německo

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

Cis-zeatin

Itálie

VAL-IT

Kyselina listová

Francie

AMI-IT

DXN-DK

ISA-IT

Kyselina indolyloctová

Francie

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Kyselina indolylmáselná

Francie

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Kyselina giberelová

Maďarsko

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Giberelin

Maďarsko

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nikotin

Spojené království

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Pyrethriny

Itálie

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenon

Francie

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Skupina 2.2

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Citronelol

(viz též skupinu 6.1)

Spojené království

ACP-FR

Výtažek z citrusových plodů oznámený jako baktericid

Spojené království

ALF-ES

Výtažek z citrusových plodů/výtažek z grepfruitu

Spojené království

 

Výtažek z citrusových plodů/výtažek z grepfruitových semen

Oznámeno jako desinfektant

Spojené království

BOB-DK

Prášek z jehličí

Lotyšsko

 

Výtažek z česneku

Oznámeno jako repelent

Polsko

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Česneková dužnina

Polsko

 

Výtažek z přesličky

Lotyšsko

 

Lecitin

Itálie

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Výtažek z aksamitníku

Španělsko

ALF-ES

Výtažek z mimosa tenuiflora

Španělsko

ALF-ES

Hořčičný prášek

Lotyšsko

 

Pepř

Oznámeno jako repelent

Spojené království

BOO-GB

PBI-GB

Rostlinné oleje/olej z pupenů černého rybízu

Oznámeno jako repelent

Švédsko

IAS-SE

Rostlinné oleje/olej z citronely

Spojené království

BAR-GB

PBI-GB

Rostlinné oleje/hřebíčkový olej

Oznámeno jako repelent

Spojené království

IAS-SE

XED-FR

Rostlinné oleje/etherický olej (eugenol)

Oznámeno jako repelent

Švédsko

DEN-NL

DKI-NL

Rostlinné oleje/eukalyptový olej

Švédsko

CFP-FR

SIP-IT

Rostlinné oleje/olej z guajaku

Španělsko

IAS-SE

Rostlinné oleje/česnekový olej

Spojené království

DEN-NL

GSO-GB

Rostlinné oleje/olej z citronové trávy

Oznámeno jako repelent

Spojené království

IAS-SE

Rostlinné oleje/majoránkový olej

Oznámeno jako repelent

Spojené království

DEN-NL

Rostlinné oleje/olivový olej

Spojené království

DKI-NL

Rostlinné oleje/pomerančový olej

Oznámeno jako repelent

Spojené království

GSO-GB

Rostlinné oleje/piniový olej

Švédsko

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Rostlinné oleje/řepkový olej

Španělsko

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Rostlinné oleje/sojový olej

Oznámeno jako repelent

Švédsko

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Rostlinné oleje/olej z máty peprné

Švédsko

XED-FR

Rostlinné oleje/slunečnicový olej

Španělsko

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Rostlinné oleje/tymiánový olej

Oznámeno jako repelent

Švédsko

DEN-NL

Rostlinné oleje/olej ylang-ylang

Oznámeno jako repelent

Švédsko

IAS-SE

Kvasie

Itálie

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Výtažek z mořských řas

Itálie

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Chaluhy

Itálie

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Výtažek z dubu letního, nopálu obecného, škumpy, kolíkovníku lékařského

Polsko

 

Výtažek z menta piperata

Polsko

 

Výtažek z čajovníku

Lotyšsko

 

SKUPINA 3

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: DÁNSKO

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Chitosan

Dánsko

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Želatina

Dánsko

MIB-NL

Hydrolysované proteiny

(viz též skupinu 6.2)

Řecko

SIC-IT

SKUPINA 4

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

1-dekanol

Itálie

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Síran hlinitý

Španělsko

FER-GB

GSO-GB

Chlorid vápenatý

Španělsko

FBL-DE

Hydroxid vápenatý

Španělsko

PZD-NL

Oxid uhelnatý

Spojené království

 

Oxid uhličitý

Oznámeno jako insekticid/desinfektant

Spojené království

FBL-DE

EDTA a její soli

Maďarsko

DKI-NL

Mastné kyselina/alifatické alkoholy

Itálie

JSC-GB

Síran železnatý

Spojené království

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Kieselgur (křemelina)

Řecko

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Polysulfid vápenatý

Španělsko

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Parafinový olej

Řecko

FBL-DE

Parafinový olej/(CAS 64741-88-4)

Řecko

BPO-GB

SUN-BE

Parafinový olej/(CAS 64741-89-5)

Řecko

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Parafinový olej/(CAS 64741-97-5)

Řecko

BPO-GB

Parafinový olej/(CAS 64742-46-7)

Řecko

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Parafinový olej/(CAS 64742-54-7)

Řecko

CVX-BE

Parafinový olej/(CAS 64742-55-8/64742-54-7)

Řecko

SAG-FR

Parafinový olej/(CAS 64742-55-8)

Řecko

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Parafinový olej/(CAS 64742-65-0)

Řecko

XOM-FR

Parafinový olej/(CAS 72623-86-0)

Řecko

TOT-FR

Parafinový olej/(CAS 8012-95-1)

Řecko

AVA-AT

Parafinový olej/(CAS 8042-47-5)

Řecko

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Parafinový olej/(CAS 97862-82-3)

Řecko

TOT-FR

TOT-FR

Ropné oleje

Španělsko

FBL-DE

Ropné oleje/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Španělsko

GER-FR

Ropné oleje/(CAS 74869-22-0)

Španělsko

CVX-BE

RLE-ES

Ropné oleje/(CAS 92062-35-6)

Španělsko

RML-IT

Manganistan draselný

Španělsko

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Křemičitan hlinitý (Kaolin)

Maďarsko

PPP-FR

Křemičitan sodno-hlinitý

Oznámeno jako repelent

Maďarsko

FLU-DE

Síra

Francie

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Kyselina sírová

Francie

NSA-GB

Uhličitan vápenatý

Španělsko

 

SKUPINA 5

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: ŠPANĚLSKO

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

2-fenylfenol

Španělsko

BCH-DE

Ethanol

Francie

CGL-GB

Ethylen

Spojené království

BRM-GB

COL-FR

SKUPINA 6

Skupina 6.1

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: BELGIE

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Síran amonno-hlinitý

Portugalsko

SPL-GB

Octan amonný

Portugalsko

LLC-AT

Anthrachinon

Belgie

TOM-FR

Kostní olej

Oznámeno jako repelent

Belgie

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Karbid vápníku

Portugalsko

CFW-DE

Citronelol

Oznámeno jako repelent (viz též skupinu 2.2)

Spojené království

ASU-DE

CAL-FR

Denathonium-benzoát

Portugalsko

ASU-DE

MFS-GB

Dodecylalkohol

Portugalsko

SEI-NL

Lanolin

Slovenská republika

 

Methyl(nonyl)keton

Belgie

PGM-GB

Polymer styrenu a akrylamid

Slovensko

 

Polyvinylacetát

Slovensko

 

Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/krevní moučka

Belgie

GYL-SE

Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/esenciální oleje

Belgie

BAR-GB

Trimethylamin hydrochlorid

Belgie

LLC-AT

Repelent (chuťový) živočišného nebo rostlinného původu/výtažek z poživatelné kyseliny fosforečné a rybí moučky

Belgie

 

2-hydroxyethyl-butyl-sulfid

Polsko

 

Asfalt

Polsko

 

Skupina 6.2

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: ŘECKO

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Amonium bituminosulfonát

Maďarsko

 

Lýkovcový olej

Slovinsko

FLU-DE

Hydrolyzované proteiny

Oznámeno jako atraktant (viz též skupinu 3)

Řecko

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Vápenec – drcený

Rakousko

 

Olein

Maďarsko

 

Křemenný písek

Rakousko

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/mastné kyseliny

Řecko

ASU-DE

Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/rybí olej

Řecko

FLU-DE

Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk

Řecko

KWZ-AT

Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej (CAS 8016-81-7)

Řecko

FLU-DE

Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej (CAS 93571-80-3)

Řecko

ASU-DE

Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej

Řecko

 

Močovina

(viz též skupinu 1)

Řecko

PHY-GR

Chinin hydrochlorid

Maďarsko

 

ČÁST B

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: RAKOUSKO

ZPRAVODAJ: RAKOUSKO

(Česká republika, Polsko a Itálie se považují za členské státy zpravodaje ve smyslu povinnosti spolupracovat na hodnocení v souladu s článkem 16 s Rakouskem)

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

(2E,13Z)-oktadekadien-1-yl acetát

 

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-dodekadienyl acetát

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z)-dodekadienyl acetát (7E,9E)-dodekadienyl acetát

 

SHC-FR

(7Z,11E)-hexadekadien-1-yl acetát

 

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-Hexadekadien-1-yl acetát; (7Z,11E)-hexadekadien-1-yl acetát

 

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-tetradekadien-1-yl acetát

 

RUS-GB

(E)-tetradec-11-enyl acetát

 

SEI-NL

(E)-dodec-8-enyl acetát

 

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-dodeka-8,10-dien-1-ol

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-dodec-8-enyl-acetát

 

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-dodec-8-enyl-acetát; (Z)-dodec-8-enol

 

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-dodec-9-enyl-acetát; (E/Z)-dodec-9-en-1-ol; (Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát

 

TRF-DE

(Z)-hexadec-11-en-1-ol

 

SEI-NL

(Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát

 

SEI-NL

(Z)-hexadec-11-enal

 

SEI-NL

(Z)-hexadec-11-enal; (Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát

 

LLC-AT

(Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát

 

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-hexadec-13-en-11-ynyl-acetát

 

SDQ-ES

(Z)-octadec-13-enal

 

SEI-NL

(Z)-tetradec-7-enal

 

SEI-NL

(Z)-dodec-8-enol

 

SEI-NL

(Z)-dodec-8-enyl-acetát

 

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-dodec-8-enyl-acetát; dodekan-1-yl-acetát

 

ISA-IT

(Z)-dodec-9-enyl-acetát

 

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-dodec-9-enyl-acetát; Dodekan-1-yl-acetát

 

ISA-IT

(Z)-9-Hexadecenal

 

SEI-NL

(Z)-hexadec-9-enal; (Z)-hexadec-11-enal; (Z)-octadec-13-enal

 

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-tetradec-9-enyl-acetát

 

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-trimethyldodeka-2,6,10-trien-1-ol (Farnesol)

 

CAL-FR

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-doKosatetraen-1-yl isobutyrát

 

SHC-FR

1,4-diaminobutan (Putrescin)

Rakousko

LLC-AT

1,7-dioxaspiro-5,5-undekan

 

VIO-GR

Tetradekan-1-ol

 

SEI-NL

2,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en (alfa-pinen)

 

SHC-FR

3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en (kar-3-en)

 

 

3,7,11-trimethyldodeka-1,6,10-trien-3-ol (nerolidol)

 

CAL-FR

3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol (geraniol)

 

CAL-FR

Dec-5-en-1-ol

 

BAS-DE

SEI-NL

Dec-5-en-1-yl-acetát

 

BAS-DE

SEI-NL

Dec-5-en-1-yl-acetát; Dec-5-en-1-ol

 

LLC-AT

ISA-IT

(8E, 10E) – dodeka-8,10,-dien-1-yl-acetát

 

 

Dodekan-1-yl-acetát

 

 

(E)-dodec-9-en-1-yl-acetát

 

 

(E)-dodec-8-en-1-yl-acetát

 

 

2-methyl-6-methylenokta-2,7-dien-4-ol (ipsdienol)

 

 

4,6,6-trimethyl-bicyklo[3.1.1]hept-3-en-ol, ((S)-cis-verbenol)

 

 

2-ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4] nonan (chalcogran)

 

 

(1R)-1,3,3-trimethyl-4,6-dioxatricyklo[3.3.1.02,7]nonan (lineatin)

 

 

(E,Z)-tetradeka-8,10-dienyl

 

 

2-ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan

 

 

2-methoxypropan-1-ol

 

 

2-methoxypropan-2-ol

 

 

2-methyl-3-buten-2-ol

 

 

(E)-2-methyl-6-methylenokta-2,7-dien-1-ol (myrcenol)

 

 

(E)-2-methyl-6-methylenokta-3,7-dien-2-ol (isomyrcenol)

 

 

2-methyl-6-methylen-7-okten-4-ol (ipsenol)

 

 

3-methyl-3-buten-1-ol

 

 

Ethyl deka-dodecdienoát

 

 

Methyl p-hydroxybenzoát

 

 

Kyselina p-hydroxybenzoová

 

 

1-methoxy-4-propenylbenzen (anethol)

 

 

4-isopropyliden-1-methyl-cyklohexen (terpinolen)

 

 

ČÁST C

HLAVNÍ ZPRAVODAJOVÉ: NIZOZEMSKO, ŠVÉDSKO

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Dánsko

 

Bacillus sphaericus

Francie

SUM-FR

Bacillus subtilis strain IBE 711

Německo

 

Bacillus thuringiensis aizawai

Itálie

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Italia

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Dánsko

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Itálie

SUM-FR

Baculovirus GV

Německo

 

Beauveria bassiana

Německo

AGI-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Německo

CAL-FR

Cydia pomonella granulosis virus

Německo

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Nizozemsko

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Finsko

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Estonsko

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrun

Švédsko

 

Streptomyces griseoviridis

Estonsko

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Švédsko

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Švédsko

BBI-SE

Trichoderma viride

Francie

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Nizozemsko

ARC-NL

Verticillium lecanii

Nizozemsko

KBS-NL

ČÁST D

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: NĚMECKO

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Fosfid hlinitý

Německo

CAT-PT

DET-DE

Brodifacoum

Itálie

PEL-GB

Bromadiolone

Švédsko

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Chloralosa

Portugalsko

PHS-FR

Chlorofacinon

Španělsko

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenacoum

Finsko

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Fosfid hořečnatý

Německo

DET-DE

Fosforečnan vápenatý

Německo

CHM-FR

Fosfid zinečnatý

Německo

CFW-DE

Oxid uhelnatý

Itálie

 

ČÁST E

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Fosfid hlinitý

Německo

DET-DE

UPL-GB

Fosfid hořečnatý

Německo

DET-DE

UPL-GB

ČÁST F

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: NIZOZEMSKO

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

Chlorid didecyl-dimethylammonný

Nizozemsko

LON-DE

Formaldehyd

Oznámeno jako desinfektant

Nizozemsko

PSD-GB

Glutaraldehyd

Belgie

BAS-DE

HBTA (kyselina dehtová s vysokým bodem varu – High Boiling Tar Acid –)

Oznámeno jako desinfektant

Irsko

JEY-GB

Peroxid vodíku

Finsko

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Kyselina peroctová

Nizozemsko

SOL-GB

Foxim

Finsko

BCS-DE

Hypochlorit sodný

Nizozemsko

SPU-DE

Lauryl síran sodný

Nizozemsko

ADC-DE

P-toluensulfon-chloramid sodný

Nizozemsko

PNP-NL

ČÁST G

HLAVNÍ ZPRAVODAJ: POLSKO

Účinná látka

Členský stát zpravodaj

Oznamovatel

(A)

(B)

(C)

2-methoxy-5-propenylbenzen (Anethol)

Polsko

 

3(3-benzyloxykarbonyl-methyl)-2-benzothiazolinon (benzolinon)

Slovensko

 

Kumylfenol

Polsko

 

Rezidua destilace tuků

Česká republika

 

Flufenzin

Maďarsko

 

Flumetsulam

Slovenská republika

 

Ethanedial (glyoxal)

Polsko

 

Hexamethylentetramin (urotropin)

Slovensko

 

Laktofen

Česká republika

 

Propisochlor

Maďarsko

 

2-merkaptobenzothiazol

Polsko

 

Biohumus

Polsko

 

Di-1-p-menthen

Polsko

 

Kyselina jasmonová

Maďarsko

 

Kyselina n-fenylftalaminová

Maďarsko

 

Měďnatý komplex: 8-hydroxychinolin s kyselinou salicylovou

Polsko

 

1,3,5-tir-(2-hydroxyethyl)-hexa-hydro-s-triazin

Polsko

 


(1)  Účinné látky, pro něž není v sloupci C uveden žádný oznamovatel, jsou účinné látky podle čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.


PŘÍLOHA II

Seznam identifikačních kódů, jmen a adres oznamovatelů

Identifikační kód

Jméno

Adresa

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département „Homologations et Règlementation“

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


PŘÍLOHA III

Koordinační orgán členského státu (další údaje jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

RAKOUSKO

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIE

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

KYPR

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

ČESKÁ REPUBLIKA

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DÁNSKO

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTONSKO

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINSKO

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

 

FRANCIE

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

NĚMECKO

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

ŘECKO

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

MAĎARSKO

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRSKO

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITÁLIE

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

 

LOTYŠSKO

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITVA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUCEMBURSKO

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

NIZOZEMSKO

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POLSKO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGALSKO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVINSKO

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

ŠPANĚLSKO

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

ŠVÉDSKO

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


PŘÍLOHA IV

Organizace v členských státech, které se mají kontaktovat kvůli dalším informacím o platbách poplatků podle článku 30 a jimž je takové poplatky třeba zaplatit

 

RAKOUSKO

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIE

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

KYPR

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

ČESKÁ REPUBLIKA

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DÁNSKO

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTONSKO

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINSKO

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

 

FRANCIE

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

NĚMECKO

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

ŘECKO

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

MAĎARSKO

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRSKO

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITÁLIE

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

 

LOTYŠSKO

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITVA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUCEMBURSKO

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

NIZOZEMSKO

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POLSKO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGALSKO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVINSKO

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

ŠPANĚLSKO

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

ŠVÉDSKO

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


PŘÍLOHA V

Údaje, které mají oznámit producenti v nových členských státech

Oznámení musí být učiněno jak písemně, tak prostřednictvím elektronické pošty.

Oznámení musí obsahovat tyto informace:

1.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1.1.

Výrobce účinné látky, jak je definován v čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1112/2002 (jméno, adresa, včetně umístění závodu).

1.2.

Jméno a adresa producenta, jak je definován v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1112/2002, včetně jména (fyzické) osoby odpovědné za oznámení a za další povinnosti vyplývající z tohoto nařízení.

1.2.1.

a)

telefonní číslo;

b)

číslo faxu;

c)

adresa elektronické pošty (e-mail);

1.2.2.

a)

kontaktní osoba;

b)

jiná kontaktní osoba.

2.

INFORMACE PRO USNADNĚNÍ IDENTIFIKACE

2.1.

Obecný název (popřípadě navržený nebo přijatý ISO), v případě potřeby včetně specifikace všech derivátů látky, jako jsou soli, estery nebo aminy vyráběné výrobcem. U mikroorganismů jména druhů a případně i poddruhů.

2.2.

Chemický název (podle názvosloví IUPAC a CAS) (v případě potřeby).

2.3.

Čísla CAS, CIPAC a EHS (jsou-li k dispozici).

2.4.

Empirický a strukturní vzorec, molekulová hmotnost (v případě potřeby).

2.5.

Jakékoli další informace považované za nezbytné pro usnadnění identifikace, například metoda výroby/extrakce nebo původ materiálů, z nichž je látka vyrobena.

2.6.

Specifikace čistoty účinné látky v g/kg nebo v g/l (podle potřeby).

3.

DALŠÍ INFORMACE

3.1.

Pro každý členský stát seznam kombinací plodina/použití, pro něž jsou přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku v současné době povoleny nebo používány.

4.

ZÁVAZNÉ PROHLÁŠENÍ

Oznamovatel se zavazuje předložit určenému koordinačnímu orgánu jmenovaného členského státu zpravodaje dokumentaci ve lhůtě stanovené v článku 12 nařízení (ES) č. 2229/2004.

Oznamovatel prohlašuje, že si je vědom, že mu při předložení úplné dokumentace bude členskými státy účtován poplatek.

Oznamovatel potvrzuje, že výše uvedené informace jsou pravdivé a správné.

Oznamovatel prohlašuje, že v případě potřeby přiloží zplnomocnění od výrobce, aby jednal jako jeho výhradní zástupce pro účel dosažení souladu s tímto nařízením.

Podpis (osoby oprávněné jednat za podnik uvedené v bodě 1.1).


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/64


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2230/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, které stanovuje obecné zásady a předpisy pro potravinářskou legislativu, která zakládá Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovuje postupy týkající se bezpečnosti potravin (1) a zejména na jeho čl. 36 odstavec 3,

po konzultaci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Fungování sítě mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jako „Úřad“) a organizacemi členských států, které působí v oblastech, které podléhají poslání Úřadu je jedním z principů fungování Úřadu. Provádění tohoto principu fungování tak, jak předpokládá čl. 36 odst. 1 a odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2002, musí být přesně stanoveno, aby byla zajištěna jeho účinnost.

(2)

Některé organizace členských států plní na národní úrovni stejné úkoly jako Úřad. Fungování sítě musí umožnit podporovat rámec vědecké spolupráce, který bude umožňovat sdílení informací a znalostí, stanovovat společné úkoly a optimalizovat využití zdrojů a odborné znalosti. Je také důležité usnadnit na úrovni Společenství syntézu údajů, které tyto organizace získaly ve věci bezpečnosti potravin a krmiv.

(3)

S ohledem na fakt, že tyto organizace mají sklon usilovat o přidělení některých úkolů, které mají pomoci Úřadu v jeho poslání obecného zájmu stanoveném v nařízení (ES) č. 178/2002 je důležité, aby je členské státy vybíraly na základě kritéria odborné a technické kompetence, účinnosti a nezávislosti.

(4)

Je nutné, aby členské státy obhájily před Úřadem dodržování požadovaných kritérií, aby bylo možné zapsat kompetentní organizace do seznamu, který vyhotoví správní rada Úřadu.

(5)

Je rovněž nutné, aby členské státy upřesnily konkrétní oblasti kompetencí těchto navržených kompetentních organizací tak, aby bylo usnadněno fungování sítě. Pak, dle nařízení (ES) č. 1829/2003 (2), v případě, že Úřad má vypracovat stanovisko ve věci žádosti o povolení geneticky upravených potravin nebo krmiv, může požádat organizaci členského státu, kompetentní ve věci hodnocení potravin nebo krmiv, aby provedla vyhodnocení neškodnosti potraviny nebo krmiva v souladu s čl. 36 nařízení (ES) č. 178/2002.

(6)

Je důležité aby, podle ustanovení čl. 27 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 178/2002, mohlo poradní fórum zajistit úzkou spolupráci mezi úřadem a kompetentními organizacemi členských států podporou fungování evropských sítí organizací pracujících v oblastech působnosti úřadu.

(7)

Úřad svěřuje úkoly kompetentním organizacím, které jsou uvedeny na seznamu a ty musí usilovat pomoci Úřadu v jeho poslání, a to technickou i vědeckou podporou politiky a legislativy společenství, aniž by poškodily odpovědnost náležející Úřadu za splnění úkolů, které mu byly uloženy při provádění nařízení (ES) č. 178/2002.

(8)

Přidělování finanční podpory musí probíhat na základě kritérií, která zajistí, že tato podpora přispěje efektivně a účinně k naplnění úkolů Úřadu a také k realizaci priorit společenství ve věci vědecké a technické podpory v příslušných oblastech.

(9)

Je důležité obecně zajistit, aby úkoly, které Úřad svěří členským organizacím sítě, byly splněny na vysoké technické a vědecké úrovni, efektivním způsobem, včetně dodržení termínu, a nezávisle. Úřad nadále zůstává odpovědným za přidělování úkolů kompetentním organizacím a také za sledování těchto úkolů.

(10)

Předpokládaná opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kompetentní organizace, které určí členské státy

1.   Kompetentní organizace, které určí členské státy na základě čl. 36 odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2002 musí odpovídat následujícím kritériím:

a)

provádí, v oblasti spadající do poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jako „Úřad“), a zvláště v oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, úkoly technické a vědecké podpory, zvláště pak sběr a rozbor dat spojených s identifikací rizik a vystavení se rizikům, vyhodnocení rizik, zhodnocení neškodnosti potravin nebo krmiv, vědecké nebo technické studie, vědeckou nebo technickou pomoc zástupcům správy pro rizika;

b)

jedná se o právnické osoby, které sledují cíle obecného zájmu; v rámci jejich organizace mají k dispozici postupy a specifická pravidla, které zajišťují, že úkoly, které jim mohou být Úřadem svěřeny, budou splněny nezávisle a zcela;

c)

mají vysokou úroveň technické nebo vědecké odborné znalosti v jedné nebo více oblastech spadajících do poslání Úřadu, zvláště do těch, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv;

d)

jsou způsobilé pracovat v síti na akcích vědeckého charakteru jako např. ty, které jsou uvedeny v článku 3 tohoto nařízení, nebo způsobilé provádět účinně úkoly uvedené v článku 4 tohoto předpisu, které jim může Úřad svěřit.

2.   Členské státy předají Úřadu, s jednou kopií pro Komisi, názvy a odkazy na jmenované organizace, se zdůvodněním, že tyto organizace splňují kritéria uvedená v odstavci 1 a také uvedou oblasti jejich konkrétních kompetencí. Zvláště, dle provádění čl. 6 odst. 3 písm. b) a čl. 18 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1829/2003 předají členské státy názvy a odkazy na kompetentní organizace ve věci hodnocení neškodnosti geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Pokud jmenovaná organizace pracuje v rámci nějaké sítě, musí to být uvedeno a upřesněny podmínky fungování této sítě.

V případě, pokud je to zvláštní součást jmenované organizace, mající schopnost způsobilost pracovat v síti na vědeckých aktivitách nebo plnit úkoly, které jim může Úřad svěřit, je tento bod precizován členskými státy.

3.   Pokud jmenované organizace přestanou odpovídat požadavkům vysloveným v odst. 1, pak členské státy přistoupí ke stažení jejich jmenování a okamžitě o tomto uvědomí Úřad, s kopií pro Komisi, a předloží k tomu odůvodnění.

Členské státy pravidelně, nejméně každé 3 roky, kontrolují seznam organizací, které jsou jmenovány.

Článek 2

Vyhotovení seznamu kompetentních organizací

1.   Úřad se ujistí, že organizace jmenované členskými státy odpovídají kritériím uvedeným v čl. 1 odst. 1. Pokud je to nutné, jsou členské státy vyzvány, na základě odůvodněné žádosti, doplnit zdůvodnění předpokládané v čl. 1 odst. 2.

2.   Správní rada Úřadu, na základě návrhu výkonného ředitele, vypracuje seznam kompetentních organizací, kde bude uvedena oblast jejich konkrétní kompetence ve věci hodnocení neškodnosti geneticky modifikovaných potravin a krmiv, na základě prověření uvedeného v odst. 1.

3.   Seznam, který předpokládá odst. 2 (dále jako „seznam“), je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, v sérii C.

4.   Seznam je pravidelně aktualizován na základě návrhu výkonného ředitele Úřadu, s ohledem na revize nebo nové návrhy ke jmenování ze strany členských států.

Článek 3

Fungování sítě mezi Úřadem a organizacemi, které jsou uvedené na seznamu

1.   Úřad dává přednost fungování v rámci sítě organizací, které jsou uvedeny na seznamu a to tak, že propaguje aktivní vědeckou spolupráci v oblastech souvisejících s posláním Úřadu, zvláště pak s těmi, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.

Za tímto účelem identifikuje úřad na základě prací, prováděných v rámci svého poradního fóra, akce vědeckého charakteru společného zájmu, které by mohly být realizovány v rámci sítě. Práce, prováděné v rámci poradního fóra, berou v úvahu návrhy organizací uvedených na seznamu.

V souladu s čl. 27 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 178/2002 přispívá k fungování sítě poradní fórum.

2.   Komise a Úřad spolupracují tak, aby nedocházelo k duplikování vědeckých nebo technických prací na úrovni společenství.

Článek 4

Úkoly, které mohou být svěřeny organizacím, uvedeným na seznamu

1.   Aniž by bylo narušeno plnění poslání a úkolů, které jsou Úřadu svěřeny na základě nařízení (ES) č. 178/2002, může Úřad svěřit úkoly jedné nebo více organizacím, které jsou uvedeny na seznamu a s jejich souhlasem, a to takové, které mají za cíl přispět Úřadu z vědeckého nebo technického hlediska.

2.   Poradní fórum dbá na to, aby byla zajištěna obecná shodnost mezi žádostmi o příspěvek od úřadu organizacím, které jsou na seznamu, a možnostmi, které mají tyto organizace na to, aby odpověděly příznivě. Za tímto účelem dá výkonný ředitel veškeré potřebné informace k dispozici poradnímu fóru.

3.   Úkoly, které mohou být svěřeny organizacím, které jsou uvedeny na seznamu, ať již je jedna, nebo jich několik pracuje společně, jsou tyto:

umožňující šířit odbornou praxi a zlepšit metodologii ve věci sběru a rozboru technických a vědeckých dat; zvláště pak usnadnit jejich srovnání a umožnit jejich syntézu na úrovni společenství,

vedoucí ke sběru a rozboru konkrétních dat, která odpovídají prioritám společenství, zvláště pak prioritám společenství zapsaným v pracovních programech Úřadu a v případech, kdy Komise požádá Úřad o urgentní vědeckou pomoc, zvláště pak v rámci obecného plánu správy krizí, jak předpokládá čl. 55 nařízení (ES) č. 178/2002 shora uvedeného,

vedoucí ke sběru a rozboru dat, které umožňují Úřadu usnadnění vyhodnocování rizik, včetně úkolů vyhodnocení v oboru lidské výživy ve vztahu k právu Společenství, zvláště pak kompilace a/nebo zpracování dostupných vědeckých dat týkajících se každé látky, zpracování, potraviny nebo krmiva, přípravku, organismů nebo kontaminací, které mohou být spojeny se zdravotním rizikem, a stejně tak sběr a/nebo rozbor dat o vystavení populace členských států zdravotním rizikům v souvislosti s potravinami nebo krmivy,

vedoucí k vypracování údajů nebo vědeckých prací napomáhajících úkolům, které mají za cíl rizika, včetně úkolů vyhodnocení v oboru lidské výživy ve vztahu k právu Společenství, za která je Úřad odpovědný; tento typ úkolů musí odpovídat problémům, které jsou přesně stanoveny během práce Úřadu, zvláště pak úkolům jeho Výboru a trvalých vědeckých skupin a nekrýt se jak s projekty výzkumu společenství, tak s údaji nebo pracemi, za jejichž dodávky je odpovědný průmysl, zejména pak co se týká schvalovacích postupů,

vedoucí k provedení přípravných prací pro vědecká stanoviska úřadu včetně přípravných prací týkajících se vyhodnocení schvalovací dokumentace,

vedoucí k provedení přípravných prací pro harmonizaci metodologie z hlediska hodnocení rizik,

vedoucí ke sdílení dat společného zájmu Společenství, jako je tvorba databází,

ty, které předpokládají čl. 6 odst. 3 písm. b) a čl. 18 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1829/2003 výše uvedeného.

Článek 5

Finanční podpora

1.   Úřad může rozhodnout o přidělení finanční pomoci úkolům, které přidělil organizacím, které jsou uvedeny na seznamu, pokud je zvláštní zájem, aby napomohly splnění úkolů Úřadu nebo realizaci priorit, které jsou stanoveny v jeho pracovních programech nebo v případech, kdy Komise urgentně požádá Úřad o pomoc, zvláště při řešení krizových situací.

2.   Finanční podpora probíhá formou úhrady subvence a uděluje se v souladu s finančním nařízením Úřadu a jeho prováděcích předpisů.

Článek 6

Harmonizovaná kritéria jakosti a prováděcích podmínek

1.   Následně po konzultaci s Komisí Úřad stanoví harmonizační kritéria jakosti pro provádění úkolů, které svěřil organizacím uvedeným na seznamu, a zvláště pak:

a)

kritéria, která mají zajistit provedení úkolů na vysoké technické a vědecké úrovni, zvláště co se týká vědecké a/nebo technické kvalifikace personálu, který se na úkolu podílí;

b)

kritéria, související se zdroji a prostředky, které mohou být ovlivněny při plnění těchto úkolů, zvláště pak těch, které umožňují, aby byl úkol proveden v určeném termínu;

c)

kritéria, která souvisí s existencí pravidel a procedur, které umožňují pro zvláštní úkoly zajistit, aby byly provedeny nezávisle a bezúhonně a s ohledem na důvěrný ráz úkolu.

2.   Přesné podmínky pro provádění úkolů, které jsou svěřeny organizacím, uvedeným na seznamu, jsou stanoveny ve specifických dohodách uzavřených mezi Úřadem a každou s dotyčných organizací.

Článek 7

Kontrola provádění úkolů

Úřad dohlíží na řádné provádění úkolů, které udělil organizacím, uvedeným na seznamu. Provede všechna potřebná opatření, aby bylo zajištěno dodržení kritérií a podmínek uvedených v článku 6. V případě nedodržení těchto kritérií a podmínek Úřad provede nápravná opatření. V případě potřeby provede výměnu organizace.

V případě úkolů, které jsou předmětem podpory, platí penále, které stanoví finanční nařízení Úřadu a jeho provádění pravidla.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné ve všech svých bodech a přímo platné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení, které je pozměněno nařízením (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/68


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2231/2004

ze dne 23. prosince 2004

o ukončení šetření o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o ukončení celní evidence těchto dovozů uložené nařízením (ES) č. 844/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) („základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Nařízením (ES) č. 119/97 (2) („původní nařízení“) uložila Rada konečné antidumpingové clo v rozsahu od 32,5 % do 39,4 % z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů (dále jen „MKP“) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Tyto sazby cla byly použitelné na jiné MKP než ty, které mají 17 nebo 23 kroužků, přičemž MKP se 17 a 23 kroužky podléhaly clu rovnajícímu se rozdílu mezi minimální dovozní cenou (dále jen „MDC“) ve výši 325 EUR za 1 000 kusů a cenou s dodáním na hranice Společenství před zaplacením cla, vždy, když byla posledně jmenovaná cena nižší než MDC.

(2)

Po provedeném šetření podle článku 12 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 2100/2000 pozměnila a zvýšila výše uvedené clo pro jiné MKP než ty, které mají 17 nebo 23 kroužků. Změněné clo bylo v rozsahu od 51,2 % do 78,8 %.

(3)

Nařízením (ES) č. 2074/2004 (3) byla účinnost stávajících antidumpingových opatření prodloužena na čtyři roky.

(4)

Dne 29. dubna 2004 zahájila Komise nařízením (ES) č. 844/2004 (4) („zahajovací nařízení“) z vlastního podnětu podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o podřízení těchto dovozů evidenci. Komise měla k dispozici dostatečné přímé důkazy, že po uvalení opatření na dovozy MKP pocházející z ČLR došlo k významné změně struktury obchodu, která zahrnuje vývozy MKP z ČLR a Thajska do Společenství. Příčinou změny této struktury obchodu je přeprava MKP pocházejících z ČLR přes Thajsko. Navíc existovaly dostatečné přímé důkazy prokazující, že nápravné účinky stávajících antidumpingových cel uvalených na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z ČLR se znehodnocují, a to jak vzhledem k množství, tak i k cenám, a že docházelo k dumpingu ve vztahu k dříve stanoveným běžným hodnotám.

(5)

Podle definice v původním nařízení jsou předmětným výrobkem některé MKP v současnosti spadající pod kód KN ex 8305 10 00. Tyto MKP se skládají ze dvou obdélníkových ocelových plechů nebo drátů a na nich upevněných alespoň čtyř polokroužků z ocelového drátu, které jsou spojeny ocelovou deskou. Lze je otevřít buď roztažením polokroužků nebo pomocí malého západkového mechanismu z oceli upevněného na daný MKP.

B.   ŠETŘENÍ

(6)

Komise oficiálně informovala orgány ČLR a Thajska, výrobce/vývozce v Thajsku a v ČLR a jí známé dovozce ve Společenství o zahájení šetření. Výrobcům/vývozcům v Thajsku a v ČLR a dovozcům ve Společenství byly zaslány dotazníky. Zúčastněné strany dostaly příležitost vyjádřit písemně svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Komise se rovněž sešla se zástupci thajské vlády.

(7)

Na dotazník v úplnosti odpověděl jeden výrobce/vývozce v Thajsku a s ním spojený vyvážející výrobce v Číně, zatímco dva další čínští vyvážející výrobci uvedli, že do Thajska prodávají málo nebo žádné MKP, a proto na dotazník neodpověděli nebo odpověděli nedostatečně. Odpověď na dotazník podali rovněž tři dovozci ve Společenství. Komise provedla inspekce na místě u těchto výrobců/vývozců:

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thajsko (TSI),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong (WHS).

(8)

Šetření se vztahovalo na období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 („PO“). K prošetření změny struktury obchodu byly shromažďovány údaje od roku 2000 do konce PO.

C.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

(9)

Společnost TSI, jediný vývozce MKP v Thajsku, byla založena v roce 1998, tj. jeden rok po zavedení antidumpingových cel na dovoz některých MKP z ČLR. Společnost je dceřinnou společností WHS, což je obchodní společnost se sídlem v Hong Kongu obchodující s MKP, která rovněž vlastní výrobní závod na MKP v ČLR. Údaje Eurostatu prokazují, že vývoz TSI do Společenství v PO představuje 100 % dovozu do Společenství z Thajska. Vzhledem k nedostatku důkazů o opaku se na tomto základě dospělo k závěru, že společnost TSI byla jediným vývozcem MKP v Thajsku.

(10)

Šetření prokázalo, že v počátečních fázích po zahájení provozu TSI v Thajsku tato thajská společnost pouze montovala díly MKP, které byly dováženy z čínského výrobního závodu společnosti WHS, a vyvážela hotové MKP do Společenství.

(11)

Existují však důkazy, že společnost WHS postupně přesunula celou výrobu MKP podřízených stávajícím antidumpingovým opatřením do TSI. Společnost WHS převedla do TSI z čínského výrobního závodu jak personál, tak všechny nezbytné stroje, včetně pokovovací linky. V roce 2002 již firma TSI disponovala veškerým strojním vybavením nutným k výrobě MKP.

(12)

Kromě toho nebyly zjištěny žádné důkazy, že by během PO firma TSI dále dovážela díly MKP z ČLR.

(13)

Dále bylo zjištěno, že množství surovin (zjištěné z dílů) dovážené TSI dostačuje k výrobě MKP vyvážených do Společenství během PO. Souběžně se zvyšováním vlastní výroby TSI se zvyšoval i objem surovin dovážených do Thajska společností TSI od roku 2000 do roku 2002 a v roce 2002 a 2003 zůstal tento dovoz stabilní. Rovněž údaje o dovozu surovin během prvních šesti měsíců roku 2004 svědčí o stabilní výrobě v tomto období ve srovnání s rokem 2003.

(14)

Šetření prokázalo, že nejpozději od 1. ledna 2003, tj. od počátku PO, je společnost TSI skutečně schopna sama vyrábět množství MKP vyvážené do EU. Proto bylo rozhodnuto, že společnost TSI musí být pokládána za skutečného výrobce některých MKP. Za těchto okolností se má za to, že během PO nedocházelo k překládce MKP přes Thajsko.

(15)

Na základě těchto zjištění se má rovněž za to, že šetřené společnosti nesplnily kritéria stanovená v čl. 13 odst. 2 základního nařízení, neboť TSI není montážním závodem. Tento závěr se zakládá na výkladu čl. 13 odst. 2 jako lex specialis pro montážní závody.

D.   UKONČENÍ ŠETŘENÍ

(16)

S ohledem na výše uvedená zjištění a úvahy se zdá být vhodné, aby současné šetření obcházení bylo ukončeno. Celní evidence dovozů některých mechanismů kroužkových pořadačů zavedená zahajovacím nařízením by proto měl být ukončena a zahajovací nařízení by mělo být zrušeno.

(17)

Zúčastněné strany byly konzultovány ohledně navrženého postupu a nevznesly vůči němu žádné výhrady.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Šetření zahájené nařízením (ES) č. 844/2004 o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o celní evidenci těchto dovozů se tímto ukončuje.

Článek 2

Celním orgánům se nařizuje přerušit celní evidenci dovozu výrobků stanovených v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 844/2004.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 844/2004 se tímto zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 2100/2000 (Úř. věst. L 250, 5.10.2000, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 67.


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/71


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2232/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazuril

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1), a zejména na články 2 a 3 a čl. 4 třetí odstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vydané Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny farmakologicky účinné látky používané v rámci Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích, které jsou určeny k podávání zvířatům určeným k produkci potravin, by měly být hodnoceny v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Na dobu, než budou dokončeny vědecké studie, byla látka altrenogest v souladu s ustanoveními směrnice 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (2) zařazena do přílohy III nařízení (EHS) č. 2377/90 pro prasata a koňovité, ale jen pro zootechnické použití. Tyto studie byly nyní dokončeny, a proto by měl altrenogest být zařazen do přílohy I uvedeného nařízení.

(3)

Látka beclomethasone dipropionate by měla být zařazena do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro koňovité, ale jen pro inhalační účely.

(4)

Látky kloprostenol a r-kloprostenol byly zařazeny do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro skot, prasata a koňovité. Položka by se měla rozšířit, aby zahrnovala kozy.

(5)

Látka sorbitan sesquioleát úzce souvisí s látkou sorbitan trioleate, která je zařazena do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin. Jiné estery sorbitanu jsou povolené jako potravinářské přídatné látky v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (3), a jsou proto zařazeny do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin. Dotyčnými estery sorbitanu jsou sorbitan monosterát (E491), sorbitantristearát (E492), sorbitanmonolaurát (E493), sorbitanmonooleát (E494) a sorbitanmonopalmitát (E495). Sorbitan sesquioleát by proto měl být také zařazen do uvedené přílohy II pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin.

(6)

Látka toltrazuril je zařazena do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90 pro kuřata, krůty a prasata. Aby bylo umožněno dokončení vědeckých studií za účelem zahrnutí skotu, měl by toltrazuril být zařazen do přílohy III uvedeného nařízení, ale nikoli pro zvířata, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

(7)

Nařízení (EHS) č. 2377/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Před začátkem použitelnosti tohoto nařízení musí být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly učinit veškeré úpravy, které mohou být nezbytné s ohledem na registrace udělené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (4).

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II a III nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1875/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).


PŘÍLOHA

A.   Následující látka/látky se vkládá/vkládají do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90

6.   Látky působící na reprodukční systém

6.1.   Progestageny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Altrenogest  (1)

Altrenogest

Prasata

1 μg/kg

Kůže + tuk

0,4 μg/kg

Játra

Koňovití

1 μg/kg

Tuk

0,9 μg/kg

Játra“

B.   Následující látka/látky se vkládá/vkládají do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90

2.   Organické sloučeniny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)

Druh zvířat

Beclomethasone dipropionate

Koňovití (2)

Kloprostenol

Kozy

R-kloprostenol

Kozy

Sorbitan sesquioleát

Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin“

C.   Následující látka/látky se vkládá/vkládají do přílohy III

2.   Antiparazitika

2.4.   Látky účinkující proti prvokům

2.4.3.   Deriváty triazinetrionu

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Toltrazuril  (3)

Toltrazuril sulfon

Skot

100 μg/kg

Svalovina

150 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Játra

250 μg/kg

Ledviny“


(1)  Pouze pro zootechnické použití a v souladu s ustanoveními směrnice 96/22/ES.

(2)  Jen pro inhalační účely.

(3)  Platnost prozatímních MRL do 1.7.2006. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/75


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2233/2004

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se podruhé mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (1), a zejména na čl. 10 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 obsahuje seznam osob, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Komise je oprávněna změnit uvedenou přílohu s přihlédnutím k rozhodnutím Rady, kterými se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (2). Uvedený společný postoj se provádí rozhodnutím Rady 2004/900/SZBP (3) Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1965/2004 (Úř. věst. L 339, 16.11.2004, s. 4).

(2)  Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  Viz s. 108 tohoto Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

Z přílohy I nařízení (ES) č. 1763/2004 by měly být vymazány tyto osoby:

1.

Bralo, Miroslav. Datum narození: 13.10.1967. Místo narození: Kratine, obec Vitez, Bosna a Hercegovina. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina.

2.

Milosevic, Dragomir. Datum narození: 4.2.1942. Místo narození: Murgas, obec Ub, Srbsko a Černá Hora. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina.


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/77


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2234/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor por bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 16,508 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/78


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2235/2004

ze dne 23. prosince 2004,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 písm. a) a odst. 15,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 27 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), c), d), f), g) a h) uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě, že se tyto produkty vyvážejí ve formě zboží uvedeného v příloze V uvedeného nařízení. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kg pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena každý měsíc.

(3)

Čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro daný produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(4)

Náhrady stanovené tímto nařízením lze stanovit předem, neboť v současnosti není možné odhadnout situaci na trzích v příštích několika měsících.

(5)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(6)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a vývozu určitých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska (3), nemají s účinností od 1. října 2004 zpracované zemědělské produkty neuvedené na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou vyváženy do Bulharska, nárok na vývozní náhrady.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze V nařízení (ES) č. 1260/2001, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylně od článku 1 a s účinností od 1. října 2004 se sazby stanovené v příloze nepoužijí na zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do Bulharska.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 24. prosince 2004 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

42,40

42,40


24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/81


SMĚRNICE KOMISE 2004/116/ES

ze dne 23. prosince 2004,

kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS, pokud jde o zápis Candida guilliermondii

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na článek 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Byla podána žádost o povolení pro Candida guilliermondii kultivované na substrátech rostlinného původu a patřící do skupiny produktů „1.2.1 Kvasnice kultivované na substrátech živočišného nebo rostlinného původu“ stanovené v příloze směrnice 82/471/EHS. Toto krmivo je mikrobiologický produkt založený na odumřelých buňkách, které zbyly po průmyslové výrobě kyseliny citronové kvašením.

(2)

Vědecký výbor pro doplňkové látky a přípravky nebo látky používané v krmivech, který je součástí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, vydal dne 7. června 2004 k používání tohoto produktu v krmivech stanovisko, v němž dospěl k závěru, že používání Candida guilliermondii kultivovaného na substrátech rostlinného původu (melasa z cukrové třtiny) nepředstavuje pro zdraví lidí nebo zvířat ani pro životní prostředí žádné riziko.

(3)

Z posouzení žádosti o povolení Candida guilliermondii kultivovaného na substrátech rostlinného původu vyplývá, že tento produkt splňuje za podmínek uvedených v příloze požadavky stanovené v čl. 6 odst. 2 směrnice 82/471/EHS.

(4)

Směrnice 82/471/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 82/471/ES se mění podle přílohy této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedounou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/104/ES (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 83).


PŘÍLOHA

V příloze směrnice 82/471/EHS se skupina produktů 1.2.1 nahrazuje tímto:

Název skupiny produktů

Název produktu

Chemické označení produktu nebo identifikace mikroorganismu

Živinový substrát

(případná specifikace)

Charakteristika složení produktu

Druh zvířat

Zvláštní ustanovení

„1.2.1.

Kvasnice kultivované na substrátech živočišného nebo rostlinného původu

Všechny kvasnice

získávané z mikroorganismů a substrátů uvedených ve sloupcích 3 a 4

jejichž buňky byly devitalizovány

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Melasa, lihovarnické výpalky, produkty z obilí a škrobu, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolysáty rostlinných vláken

 

všechny druhy zvířat

 

Candida guilliermondii

Melasa, lihovarnické výpalky, produkty z obilí a škrobu, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolysáty rostlinných vláken

obsah sušiny nejméně 16 %

prasata na výkrm“


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

24.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/83


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 29. listopadu 2004

o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění

(2004/897/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. října 2001 zmocnila Rada Komisi k vyjednání vhodné dohody s Lichtenštejnským knížectvím, která by zajistila, že tento stát přijme opatření rovnocenná opatřením uplatňovaným v rámci Společenství pro zajištění účinného zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

(2)

Znění dohody, která je výsledkem těchto jednání, je v souladu se směrnicemi pro jednání vydanými Radou. Toto znění je doprovázeno memorandem o porozumění mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Lichtenštejnským knížectvím.

(3)

S výhradou pozdějšího přijetí rozhodnutí o uzavření dohody je žádoucí podepsat oba dokumenty, které byly parafovány dne 30. července 2004, a získat od Rady potvrzení o schválení memoranda o porozumění,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

S výhradou pozdějšího přijetí rozhodnutí o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, je předseda Rady zmocněn určit osoby oprávněné k podpisu dohody a doprovodného memoranda o porozumění a dopisů Evropského společenství, které mají být vyměněny podle čl. 21 odst. 2 dohody a posledního pododstavce memoranda o porozumění, jménem Evropského společenství.

Rada schvaluje memorandum o porozumění.

Znění dohody a memoranda o porozumění se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. listopadu 2004.

Za Radu

L. J. BRINKHORST

předseda


DOHODA

Mezi evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ, dále jen „Lichtenštejnsko“,

dále jen „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“,

potvrzujíce společný zájem na dalším rozvoji privilegovaného partnerství mezi Společenstvím a Lichtenštejnskem,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH:

Článek 1

Zadržení lichtenštejnskými platebními zprostředkovateli

1.   Výplaty úroků, jež jsou ve smyslu článek 4 prováděny platebním zprostředkovatelem usazeným na území Lichtenštejnska skutečným vlastníkům ve smyslu článku 4, kteří jsou rezidenty některého členského státu Evropské unie, dále jen „členský stát“, podléhají s výhradou článku 2 zadržení z částky výplaty úroků. Sazba tohoto zadržení činí 15 % během prvních tří let ode dne použitelnosti této dohody, 20 % v následujících třech letech a v dalších letech pak 35 %.

2.   Lichtenštejnsko přijme opatření nezbytná pro zajištění toho, aby platební zprostředkovatelé usazení na území Lichtenštejnska splnili úkoly nezbytné k provádění této dohody, a zejména stanoví předpisy o postupech a sankcích.

Článek 2

Dobrovolné poskytnutí informací

1.   Lichtenštejnsko stanoví postup, který skutečnému vlastníkovi ve smyslu článku 4 umožní vyhnout se zadržení uvedenému v článku 1 tím, že svého platebního zprostředkovatele v Lichtenštejnsku výslovně zmocní k předkládání informací o výplatách úroků příslušnému orgánu tohoto státu. Takové zmocnění se vztahuje na všechny výplaty úroků prováděné tímto platebním zprostředkovatelem skutečnému vlastníkovi.

2.   Platební zprostředkovatel předloží v případě svého výslovného zmocnění skutečným vlastníkem alespoň tyto informace:

a)

totožnost a bydliště skutečného vlastníka zjištěné podle článku 5,

b)

jméno a adresu platebního zprostředkovatele,

c)

číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení pohledávky, z níž úrok plyne, a

d)

částku výplaty úroků vypočítanou podle článku 3.

3.   Příslušný lichtenštejnský orgán předá informace uvedené v odstavci 2 příslušnému orgánu členského státu, jehož je skutečný vlastník rezidentem. Takové předání informací proběhne automaticky a uskuteční se nejméně jednou ročně, během 6 měsíců následujících po skončení lichtenštejnského daňového roku, a to pro všechny výplaty úroků uskutečněné v průběhu daného roku.

4.   Jestliže se skutečný vlastník rozhodne využít tento postup dobrovolného poskytování informací nebo oznámí jiným způsobem daňovým orgánům členského státu, jehož je rezidentem, své příjmy úrokového charakteru získané od lichtenštejnského platebního zprostředkovatele, zdaní se dotčené příjmy úrokového charakteru v daném členském státě při použití stejných sazeb, jaké jsou uplatňovány na podobné příjmy plynoucí z daného státu.

Článek 3

Vyměřovací základ pro zadržení daně

1.   Platební zprostředkovatel sráží zadržení podle čl. 1 odst. 1 takto:

a)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a): z hrubé částky vyplacených nebo připsaných úroků,

b)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nebo d): z částky úroků nebo příjmů uvedených v těchto písmenech,

c)

v případě výplaty úroků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c): z částky úroků podle uvedeného písmene.

2.   Pro účely odstavce 1 se zadržení sráží v poměrné výši podle délky období, během něhož skutečný vlastník držel svou pohledávku. Není-li platební zprostředkovatel schopen toto období určit na základě informací, které mu byly sděleny, má platební zprostředkovatel za to, že skutečný vlastník držel pohledávku po celou dobu její existence, pokud tento nepředloží doklad o dni nabytí této pohledávky.

3.   Jiné daně a zadržení, než je zadržení stanovené touto dohodou, ze stejné výplaty úroků budou započteny proti částce zadržení vypočtené v souladu s tímto článkem. To zejména zahrnuje Liechtenstein Couponsteuer v sazbě 4 %.

Článek 4

Definice skutečného vlastníka

1.   Pro účely této dohody se „skutečným vlastníkem“ rozumí fyzická osoba, která přijme výplatu úroků, nebo fyzická osoba, které je výplata úroků zajišťována, pokud tato osoba neprokáže, že výplata úroků nebyla provedena či zajištěna v její vlastní prospěch. Fyzická osoba se nepovažuje za skutečného vlastníka, pokud:

a)

jedná jako platební zprostředkovatel ve smyslu článku 6, nebo

b)

jedná jménem právnické osoby, investičního fondu nebo srovnatelného či rovnocenného subjektu kolektivního investování do cenných papírů, nebo

c)

jedná jménem jiné fyzické osoby, která je skutečným vlastníkem a která platebního zprostředkovatele informuje o své totožnosti a o státu, jehož je rezidentem.

2.   Pokud má platební zprostředkovatel informace naznačující, že fyzická osoba, které je úrok vyplácen nebo zajišťován, zřejmě není skutečným vlastníkem, učiní platební zprostředkovatel náležitá opatření pro zjištění totožnosti skutečného vlastníka. Není-li platební zprostředkovatel schopen určit totožnost skutečného vlastníka, považuje tento zprostředkovatel za skutečného vlastníka danou osobu.

Článek 5

Totožnost a bydliště skutečných vlastníků

Pro účely určení totožnosti a bydliště skutečného vlastníka ve smyslu článku 4 vede platební zprostředkovatel záznamy s údaji o příjmení, jménu, adrese a bydlišti v souladu s lichtenštejnskými právními předpisy proti praní špinavých peněz. Pro smluvní vztahy uzavřené k 1. lednu 2004 a později nebo pro transakce provedené v tomto období bez existujících smluvních vztahů se u fyzických osob, které předloží svůj cestovní pas nebo úřední doklad totožnosti vydaný některým z členských států a které jsou dle svého prohlášení rezidenty jiné země než členského státu nebo Lichtenštejnska, zjistí bydliště prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu, které vydal příslušný orgán státu, jehož je daná osoba dle vlastního prohlášení rezidentem. Pokud takové potvrzení není předloženo, má se za to, že je daná osoba rezidentem toho členského státu, který vydal cestovní pas nebo jiný úřední doklad totožnosti.

Článek 6

Definice platebního zprostředkovatele

Pro účely této dohody se „platebním zprostředkovatelem“ v Lichtenštejnsku rozumí banky ve smyslu lichtenštejnského bankovního práva, obchodníci s cennými papíry, fyzické a právnické osoby, které jsou v Lichtenštejnsku usazeny nebo jsou jeho rezidenty, včetně hospodářských subjektů upravených lichtenštejnskými právními předpisy o osobách a obchodních společnostech (Personen- und Gesellschaftsrecht), osobní společnosti bez právní subjektivity a stálé provozovny zahraničních společností, které v rámci své podnikatelské činnosti – byť jen příležitostně – přijímají, drží, investují nebo převádějí majetek třetích osob nebo pouze vyplácejí úrok či zajišťují výplatu úroků.

Článek 7

Definice výplaty úroků

1.   Pro účely této dohody se „výplatou úroků“ rozumí:

a)

vyplacené nebo na účet připsané úroky, které souvisejí s pohledávkami jakéhokoliv druhu, včetně úroků vyplacených lichtenštejnskými platebními zprostředkovateli ze svěřeneckých vkladů ve prospěch skutečných vlastníků ve smyslu článku 4, bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky zajištěny zástavním právem k nemovitosti či nikoliv a zda jsou spojeny právem účasti na zisku dlužníka či nikoliv, a zejména příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se vážou k těmto cenným papírům, obligacím nebo dluhopisům, avšak s vyloučením úroků z půjček mezi fyzickými osobami, které tak nečiní v rámci své podnikatelské činnosti. Penále uložené za pozdní platbu se za výplatu úroků nepovažuje,

b)

úroky vzniklé nebo kapitalizované při prodeji, splacení nebo zpětném odkupu pohledávek uvedených v písmeni a),