ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 373

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
21. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2184/2004 ze dne 20. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2186/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2187/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2188/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

18

 

*

Nařízení Κomise (ES) č. 2189/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2005

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2190/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2191/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2192/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2193/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2194/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2195/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2196/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2197/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2198/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

36

 

*

Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

37

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2004/881/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na rozšíření

44

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji k dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

45

 

*

2004/882/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004 o změně přílohy I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci dovozních podmínek a vzorů veterinárních osvědčení pro maso volně žijící a farmové zvěře (oznámeno pod číslem K(2004) 4554)  ( 1 )

52

 

*

2004/883/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2004, kterým se upravuje příloha směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o seznamy zemí (oznámeno pod číslem K(2004) 4723)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004

ze dne 6. prosince 2004

o medailích a žetonech podobných euromincím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 123 odst. 4 třetí větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. ledna 1999 se euro stalo zákonnou měnou zúčastněných členských států v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (2) a těch třetích zemí, které se Společenstvím uzavřely dohodu o zavedení eura, tedy Monaka, San Marina a Vatikánu.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (3) definovalo základní charakteristické znaky euromincí. Euromince jsou po svém zavedení v lednu 2002 v peněžním oběhu v celé eurozóně jako jediné zákonné platidlo ve formě mincí.

(3)

Doporučení Komise 2002/664/ES ze dne 19. srpna 2002 o medailích a žetonech podobných euromincím (4) doporučilo, že při prodeji medailí a žetonů připomínajících velikostí euromince a při jejich výrobě, skladování, dovozu a rozšiřování, za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely, je třeba se vyvarovat některých vizuálních charakteristických znaků.

(4)

Sdělení Komise ze dne 23. července 1997 o používání symbolu eura zavedlo symbol (€) a vyzvalo všechny uživatele měny, aby tento symbol používali pro údaje o peněžních částkách v eurech.

(5)

Sdělení Komise ze dne 22. října 2001 o autorskoprávní ochraně společného lícového vzoru euromincí (5) vymezilo opatření pro reprodukci společného lícového vzoru euromincí.

(6)

Vizuální charakteristické znaky euromincí byly zveřejněny Komisí dne 28. prosince 2001 (6).

(7)

Medaile a žetony nesoucí nápis „euro“ nebo „eurocent“, symbol eura nebo vzor podobný tomu, který je na společné lícové nebo některé národní rubové straně euromincí, by mohly občany svádět k tomu, aby je pokládali za zákonné platidlo některého členského státu, který přijal euro, nebo některé zúčastněné třetí země.

(8)

Existuje rostoucí nebezpečí, že medaile a žetony mající velikost a vlastnosti kovu podobné euromincím budou protiprávně používány namísto euromincí.

(9)

Medaile a žetony mající vizuální charakteristické znaky, velikost nebo vlastnosti kovu podobné euromincím by se tedy neměly prodávat, vyrábět, dovážet nebo rozšiřovat za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely.

(10)

Je na každém členském státě, aby za účelem dosažení rovnocenné ochrany eura proti podobným medailím a žetonům v celém Společenství zavedl příslušné sankce za porušení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se

a)

„eurem“ rozumí zákonná měna zúčastněných členských států podle článku 1 nařízení (ES) č. 974/98 a zúčastněných třetích zemí, které se Společenstvím uzavřely dohodu o zavedení eura, dále jen „zúčastněné třetí země“;

b)

„symbolem eura“ rozumí symbol představující euro (€) vyobrazený a popsaný v příloze I;

c)

„medailemi a žetony“ rozumí kovové předměty, jiné než střížky pro ražbu mincí, které mají vzhled nebo charakteristické technické vlastnosti mince, avšak nejsou vydávány podle právních předpisů členských států, zúčastněných třetích zemí či jiných států, a které z tohoto důvodu nejsou ani zákonným platebním prostředkem, ani zákonným platidlem;

d)

„zlatem“, „stříbrem“ a „platinou“ rozumí slitiny obsahující zlato, stříbro a platinu se stupněm ryzosti nejméně 375 pro zlato, 500 pro stříbro a 850 pro platinu. Tato definice se netýká puncovních předpisů platných v členských státech;

e)

„Evropským technickým a vědeckým střediskem“ (dále jen „ETVS“) rozumí subjekt zřízení rozhodnutím Komise ze dne 29. října 2004;

f)

„referenčním pásmem“ rozumí referenční pásmo uvedené v příloze II oddílu 1.

Článek 2

Ochranná ustanovení

S výhradou článků 3 a 4 se zakazuje výroba a prodej medailí a žetonů a jejich dovoz a rozšiřování za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní účely,

a)

pokud se na nich objevují výrazy „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura; nebo

b)

pokud se jejich velikost nachází uvnitř referenčního pásma; nebo

c)

pokud se na nich objevuje vzor podobný některému z národních rubových vzorů nebo vzoru na společné lícové straně euromincí nebo je jejich hrana shodná s hranou dvoueurové mince nebo jí podobná.

Článek 3

Výjimky

1.   Medaile a žetony nesoucí nápisy „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura, avšak bez nominální hodnoty, nejsou zakázány, pokud se jejich velikost nachází mimo referenční pásmo.

2.   Medaile a žetony, jejichž velikost se nachází uvnitř referenčního pásma, nejsou zakázány, pokud:

a)

je v jejich středu otvor o průměru nejméně 6 mm, nebo pokud mají polygonální tvar o nejvýše šesti stranách a jsou dodrženy podmínky uvedené v písm. c) bodu ii); nebo

b)

jsou zhotoveny ze zlata, stříbra nebo platiny; nebo

c)

splňují tyto podmínky:

i)

kombinace hodnot průměru a výšky hrany medailí a žetonů se vždy nachází mimo rozmezí stanovená pro oba případy v příloze II oddílu 2 a

ii)

kombinace hodnot průměru a vlastností kovu medailí a žetonů se vždy nachází mimo rozmezí stanovená pro oba případy v příloze II oddílu 3.

Článek 4

Povolování odchylek

1.   Komise může udělit zvláštní povolení k používání výrazu „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbolu eura za kontrolovaných podmínek užití v případech, kdy neexistuje nebezpečí záměny. V takových případech musí být dotyčný hospodářský subjekt členského státu na medaili nebo žetonu jasně identifikovatelný a na líci nebo rubu medaile nebo žetonu musí být vyraženo označení „Toto není zákonné platidlo“.

2.   Komise může rozhodnout o tom, zda je vzor „podobný“ ve smyslu čl. 2 písm. c).

Článek 5

Stávající medaile a žetony

Medaile a žetony vydané před vstupem tohoto nařízení v platnost, které nesplňují podmínky stanovené v článcích 2, 3 a 4, mohou být používány nejdéle do konce roku 2009, pokud je není možné používat namísto euromincí. Tyto medaile a žetony se případně zaznamenají v souladu s postupy platnými v členských státech a sdělí se ETVS.

Článek 6

Sankce

1.   Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy přijmou do 1. července 2005 právní a správní předpisy k provedení tohoto článku. O jejich přijetí neprodleně uvědomí Komisi.

Článek 7

Použitelnost

Toto nařízení se použije v zúčastněných členských státech vymezených v nařízení (ES) č. 974/98.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2004.

Za Radu

H. HOOGERVORST

předseda


(1)  Úř. věst. C 134, 12.5.2004, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2596/2000 (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 2).

(3)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 423/1999 (Úř. věst. L 52, 27.2.1999, s. 2).

(4)  Úř. věst. L 225, 22.8.2002, s. 34.

(5)  Úř. věst. C 318, 13.11.2001, s. 3.

(6)  Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.


PŘÍLOHA I

VZHLED SYMBOLU EURA PODLE ČLÁNKU 1

Image


PŘÍLOHA II

1.   Definice referenčního pásma podle článku 1

a)

Referenční pásmo pro velikost medailí a žetonů je soubor kombinací mezi hodnotami průměru zahrnutými v referenčním rozmezí pro průměr a hodnotami výšky hrany zahrnutými v referenčním rozmezí pro výšku hrany.

b)

Referenční rozmezí pro průměr je 19,00 až 28,00 mm.

c)

Referenční rozmezí pro výšku hrany je 7,00 % až 12,00 % každé hodnoty uvnitř referenčního rozpětí pro průměr.

2.   Rozmezí podle čl. 3 odst. 2 písm. c) bodu i)

Stanovená rozmezí

 

Průměr

(mm)

Výška hrany

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   Rozmezí podle čl. 3 odst. 2 písm. c) bodu ii)

 

Průměr (mm)

Vlastnosti kovu

1.

19,00–21,94

Elektrická vodivost mezi 14,00 a 18,00 % IACS

2.

21,95–24,55

Elektrická vodivost mezi:

14,00 a 18,00 % IACS nebo

4,50 a 6,50 % IACS, pokud medaile nebo žetony nejsou z jediné slitiny s magnetickým momentem ležícím mimo rozmezí od 1,0 do 7,0 μVs.cm

3.

24,56–26,05

Elektrická vodivost mezi:

15,00 a 18,00 % IACS nebo

13,00 a 15,00 % IACS, pokud medaile nebo žetony nejsou z jediné slitiny s magnetickým momentem ležícím mimo rozmezí od 1,0 do 7,0 μVs.cm

4.

26,06–28,00

Elektrická vodivost mezi 13,00 a 15,00 % IACS, pokud medaile nebo žetony nejsou z jediné slitiny s magnetickým momentem ležícím mimo rozmezí od 1,0 do 7,0 μVs.cm

4.   Grafické znázornění

Následující graf je ilustrativní znázornění definic uvedených v této příloze:

Image


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/7


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2183/2004

ze dne 6. prosince 2004,

kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při přijetí nařízení (ES) č. 2182/2004 (2) Rada stanovila, že se nařízení použije v zúčastněných členských státech vymezených v nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (3).

(2)

Je však důležité, aby pravidla o medailích a žetonech podobných euromincím byla jednotná v celém Společenství, a za tím účelem by měla být přijata nezbytná ustanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 se rozšiřuje na členské státy, které nejsou zúčastněnými členskými státy podle nařízení (ES) č. 974/98.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2004.

Za Radu

H. HOOGERVORST

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Viz stranu 1 tohoto Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2596/2000 (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 2).


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2184/2004

ze dne 20. prosince 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2185/2004

ze dne 17. prosince 2004,

kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Norským královstvím na straně druhé, o protokolu 2 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (3) na jedné straně a protokol 3 Dohody o EHP (4) určují právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.

(2)

Protokol 3 Dohody o EHP ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2004, kterým se mění protokol 3 Dohody o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) dohody (5), stanoví nulové clo použitelné na zboží kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 10 (ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharosu nebo invertní cukr)).

(3)

Nulové clo bylo pro Norsko dočasně pozastaveno dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Norským královstvím na straně druhé, o protokolu 2 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím schválenou rozhodnutím Rady 2004/859/ES. Podle bodu IV uvedené dohody jsou bezcelní dovozy zboží kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 10 (ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharosu nebo invertní cukr)) pocházejícího z Norska povoleny pouze v rámci limitů kvóty s nulovou celní sazbou.

(4)

Je proto zapotřebí otevřít tuto kvótu pro rok 2005.

(5)

Aby se usnadnilo zavedení kvóty, zajistila vhodná správa a v zájmu hospodářských subjektů, by výhoda plynoucí z osvobození od cla v rámci kvóty měla být dočasně podmíněna předložením osvědčení vystaveného norskými úřady celním úřadům Společenství.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince 2005 se otvírá celní kvóta Společenství uvedená v příloze I na zboží pocházející z Norska, které je uvedeno v této příloze, za podmínek v ní uvedených.

2.   Pravidla původu vzájemně uplatňovaná podle této dohody jsou shodná s pravidly uvedenými v protokolu 3 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským a Norským královstvím.

3.   Výhoda plynoucí z osvobození od cla v rámci kvóty stanovené v příloze I je podmíněna tím, že celním orgánům Společenství bude předloženo osvědčení uvedené v příloze II, které vývozcům vystaví norské úřady v jednom z jazyků Společenství.

4.   Na dovezené zboží převyšující tuto kvótu nebo na zboží, na něž nebylo předloženo osvědčení podle odstavce 3, se uplatní clo ve výši 0,047 EUR za litr.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v článku 1 odst. 1 bude Komise spravovat v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 342, 18.11.2004, s. 30.


PŘÍLOHA I

Celní kvóta použitelná na dovoz zboží pocházejícího z Norska do Společenství

Poř. číslo

Kód KN

Popis produktu

Roční objem kvóty na rok 2005

Celní sazba použitelná v rámci limitů kvóty

Celní sazba použitelná nad objem kvóty

09.0709

2202 10 00

voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

14,3 mil. litrů

osvobozeno

0,047 EUR/l

ex 2202 90 10

Ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharosu nebo invertní cukr)


PŘÍLOHA II

Image


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2186/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1613/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), a zejména na článek 76 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 (3) udělilo Společenství Laosu všeobecné celní preference.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993 stanoví definici pojmu „původní produkty“ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí (GSP). Nařízením (EHS) č. 2454/93 se však stanovují odchylky ve prospěch nejméně rozvinutých zemí zvýhodněných systémem všeobecných celních preferencí, pokud k tomuto účelu podají Společenství příslušnou žádost.

(3)

Laos využíval této odchylky pro určité textilní výrobky od roku 1997, naposledy na základě nařízení Komise (ES) č. 1613/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Laosu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství (4), ve znění nařízení (ES) č. 291/2002 (5), kterým se prodloužila jeho platnost do 31. prosince 2004. Dopisy ze dne 4. května 2004 a 4. srpna 2004 podal Laos žádost o prodloužení této odchylky.

(4)

Komise posoudila žádost předloženou Laosem a konstatovala, že je řádně odůvodněná.

(5)

Po prodloužení platnosti nařízení (ES) č. 1613/2000 se shledalo, že uplynutí platnosti nařízení by se mělo shodovat se dnem ukončení současného systému všeobecných celních preferencí, který měl trvat do uvedeného dne. Nařízením (ES) č. 2211/2003 (6) však byla platnost systému všeobecných celních preferencí prodloužena o jeden rok, tedy do 31. prosince 2005.

(6)

Dne 18. prosince 2003 zveřejnila Komise Zelenou knihu nazvanou „Budoucnost pravidel původu v preferenčních obchodních režimech“ (7), kterou byla započata rozsáhlá diskuse na toto téma. Dne 7. července 2004 Komise zveřejnila sdělení Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané „Rozvojové země, mezinárodní obchod a udržitelný rozvoj: Úloha Všeobecného systému preferencí (GSP) Společenství na desetiletí 2006/2015“ (8), ve které rovněž připustila potřebu změnit pravidla původu. Dosud však nebyla přijata žádná rozhodnutí a nová pravidla proto nevstoupí v platnost před 31. prosincem 2004.

(7)

Prodloužení odchylky by nemělo předem posoudit či ovlivnit výsledky diskusí o možných nových pravidlech původu pro GSP. Zájmy hospodářských subjektů, které uzavírají smlouvy v Laosu i ve Společenství, jakož i stabilita a trvalý rozvoj laoského průmyslu v oblasti současných investic a zaměstnanosti však vyžadují, aby byla odchylka prodloužena o dobu potřebnou k pokračování či uzavření dlouhodobějších smluv a zároveň k usnadnění přechodu na možná nová pravidla původu pro GSP.

(8)

Ustanovení nařízení (ES) č. 1613/2000, zejména pokud se týká množstevních limitů (na ročním základě), které odráží schopnost trhu Společenství absorbovat laoské produkty, vývozní kapacitu Laosu a skutečně zaznamenané obchodní toky, byla stanovena, aby se vyloučilo poškození příslušných průmyslových odvětví Společenství.

(9)

Odchylka by proto měla být prodloužena do 31. prosince 2006. Aby bylo zajištěno rovné zacházení jak pro Laos, tak pro ostatní nejméně rozvinuté země, mělo by být po přijetí všech nových pravidel původu v souvislosti s novým všeobecným systémem preferencí přezkoumáno, zda je tato odchylka nadále nezbytná.

(10)

Nařízení (ES) č. 1613/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1613/2000 se mění takto:

V článku 2 se datum „31. prosince 2004“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“.

Vkládá se nový odstavec, který zní:

„Nejpozději 31. prosince 2005 se však přezkoumá, zda je podle nových ustanovení, jež budou přijata v souvislosti se všeobecným systémem preferencí, a souvisejících pravidel původu tato odchylka nadále nezbytná.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1828/2004 (Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 23).

(4)  Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 38.

(5)  Úř. věst. L 46, 16.2.2002, s. 12.

(6)  Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 1.

(7)  KOM(2003) 787 v konečném znění.

(8)  KOM(2004) 461 v konečném znění.


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2187/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), a zejména na článek 76 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 (3) udělilo Společenství Kambodži všeobecné celní preference.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 stanoví definici pojmu „původní produkty“ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí (GSP). Nařízením (EHS) č. 2454/93 se však stanovují odchylky ve prospěch nejméně rozvinutých zemí zvýhodněných systémem všeobecných celních preferencí, pokud k tomuto účelu podají Společenství příslušnou žádost.

(3)

Kambodža využívala této odchylky pro určité textilní výrobky od roku 1997, naposledy na základě nařízení Komise (ES) č. 1614/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodže v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství (4), ve znění nařízení č. 292/2002 (5), kterým se prodloužila jeho platnost do 31. prosince 2004. Dopisem ze dne 10. června 2004 podala Kambodža žádost o prodloužení této odchylky.

(4)

Komise posoudila žádost předloženou Kambodží a konstatovala, že je řádně odůvodněná.

(5)

Po prodloužení platnosti nařízení č. 1614/2000 se shledalo, že uplynutí platnosti nařízení by se mělo shodovat se dnem ukončení současného systému všeobecných celních preferencí, který měl trvat do uvedeného dne. Nařízením Rady č. 2211/2003 (6) celních preferencí, který měl trvat do uvedeného dne. Nařízením Rady č. 2211/2003 však byla platnost systému všeobecných celních preferencí prodloužena o jeden rok, tedy do 31. prosince 2005.

(6)

Dne 18. prosince 2003 zveřejnila Komise Zelenou knihu nazvanou „Budoucnost pravidel původu v preferenčních obchodních režimech“ (7), kterou byla započata rozsáhlá diskuse na toto téma. Dne 7. července 2004 Komise zveřejnila sdělení Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané „Rozvojové země, mezinárodní obchod a udržitelný rozvoj: Úloha Všeobecného systému preferencí (GSP) Společenství na desetiletí 2006–2015“ (8), ve které rovněž připustila potřebu změnit pravidla původu. Dosud však nebyla přijata žádná rozhodnutí a nová pravidla proto nevstoupí v platnost před 31. prosincem 2004.

(7)

Prodloužení odchylky by nemělo předem posoudit či ovlivnit výsledky diskusí o možných nových pravidlech původu pro GSP. Zájmy hospodářských subjektů, které uzavírají smlouvy v Kambodži i ve Společenství, jakož i stabilita a trvalý rozvoj kambodžského průmyslu v oblasti současných investic a zaměstnanosti však vyžadují, aby byla odchylka prodloužena o dobu potřebnou k pokračování či uzavření dlouhodobějších smluv a zároveň k usnadnění přechodu na možná nová pravidla původu pro GSP.

(8)

Ustanovení nařízení (ES) č. 1614/2000, zejména pokud se týká množstevních limitů (na ročním základě), které odráží schopnost trhu Společenství absorbovat kambodžské produkty, vývozní kapacitu Kambodže a skutečně zaznamenané obchodní toky, byla stanovena, aby se vyloučilo poškození příslušných průmyslových odvětví Společenství.

(9)

Odchylka by proto měla být prodloužena do 31. prosince 2006. Aby bylo zajištěno rovné zacházení jak pro Kambodžu, tak pro ostatní nejméně rozvinuté země, mělo by být po přijetí všech nových pravidel původu v souvislosti s novým všeobecným systémem preferencí přezkoumáno, zda je tato odchylka nadále nezbytná.

(10)

Nařízení (ES) č. 1614/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1614/2000 se mění takto:

v článku 2 se datum „31. prosince 2004“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“,

vkládá se nový odstavec, který zní:

„Nejpozději 31. prosince 2005 se však přezkoumá, zda je podle nových ustanovení, jež budou přijata v souvislosti se všeobecným systémem preferencí, a souvisejících pravidel původu tato odchylka nadále nezbytná.“FI

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1828/2004 (Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 23).

(4)  Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 46.

(5)  Úř. věst. L 46, 16.2.2002, s. 14.

(6)  Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 1.

(7)  KOM(2003) 787 v konečném znění.

(8)  KOM(2004) 461 v konečném znění.


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2188/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), a zejména na článek 76 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 (3), udělilo Společenství Nepálu všeobecné celní preference.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 stanoví definici pojmu „původní produkty“ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí (GSP). Nařízením (EHS) č. 2454/93 se však stanovují odchylky ve prospěch nejméně rozvinutých zemí zvýhodněných systémem všeobecných celních preferencí, pokud k tomuto účelu podají Společenství příslušnou žádost.

(3)

Nepál využíval této odchylky pro určité textilní výrobky od roku 1997, naposledy na základě nařízení Komise (ES) č. 1615/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství (4), ve znění nařízení č. 293/2002 (5), kterým se prodloužila jeho platnost do 31. prosince 2004. Dopisem ze dne 14. června 2004 podal Nepál žádost o prodloužení této odchylky.

(4)

Komise posoudila žádost předloženou Nepálem a konstatovala, že je řádně odůvodněná.

(5)

Po prodloužení platnosti nařízení č. 1615/2000 se shledalo, že uplynutí platnosti nařízení by se mělo shodovat se dnem ukončení současného systému všeobecných celních preferencí, který měl trvat do uvedeného dne. Nařízením č. 2211/2003 (6) však byla platnost systému všeobecných celních preferencí prodloužena o jeden rok, tedy do 31. prosince 2005.

(6)

Dne 18. prosince 2003 zveřejnila Komise Zelenou knihu nazvanou „Budoucnost pravidel původu v preferenčních obchodních režimech“ (7), kterou byla započata rozsáhlá diskuse na toto téma. Dne 7. července 2004 Komise zveřejnila sdělení Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané „Rozvojové země, mezinárodní obchod a udržitelný rozvoj: Úloha Všeobecného systému preferencí (GSP) Společenství na desetiletí 2006–2015“ (8), ve které rovněž připustila potřebu změnit pravidla původu. Dosud však nebyla přijata žádná rozhodnutí a nová pravidla proto nevstoupí v platnost před 31. prosincem 2004.

(7)

Prodloužení odchylky by nemělo předem posoudit či ovlivnit výsledky diskusí o možných nových pravidlech původu pro GSP. Zájmy hospodářských subjektů, které uzavírají smlouvy v Nepálu i ve Společenství, jakož i stabilita a trvalý rozvoj nepálského průmyslu v oblasti současných investic a zaměstnanosti však vyžadují, aby byla odchylka prodloužena o dobu potřebnou k pokračování či uzavření dlouhodobějších smluv a zároveň k usnadnění přechodu na možná nová pravidla původu pro GSP.

(8)

Ustanovení nařízení (ES) č. 1615/2000, zejména pokud se týká množstevních limitů (na ročním základě), které odráží schopnost trhu Společenství absorbovat nepálské produkty, vývozní kapacitu Nepálu a skutečně zaznamenané obchodní toky, byla stanovena, aby se vyloučilo poškození příslušných průmyslových odvětví Společenství.

(9)

Odchylka by proto měla být prodloužena do 31. prosince 2006. Aby bylo zajištěno rovné zacházení jak pro Nepál, tak pro ostatní nejméně rozvinuté země, mělo by být po přijetí všech nových pravidel původu v souvislosti s novým všeobecným systémem preferencí přezkoumáno, zda je tato odchylka nadále nezbytná.

(10)

Nařízení (ES) č. 1615/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1615/2000 se mění takto:

v článku 2 se datum „31. prosince 2004“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“,

vkládá se nový odstavec, který zní:

„Nejpozději 31. prosince 2005 se však přezkoumá, zda je podle nových ustanovení, jež budou přijata v souvislosti se všeobecným systémem preferencí, a souvisejících pravidel původu tato odchylka nadále nezbytná.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise č. 905/2004 (Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 23).

(4)  Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 54.

(5)  Úř. věst. L 46, 16.2.2002, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 1.

(7)  KOM(2003) 787 v konečném znění.

(8)  KOM(2004) 461 v konečném znění.


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/20


NAŘÍZENÍ ΚOMISE (ES) č. 2189/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 1915/83 ze dne 13. července 1983, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků (2), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1915/83 stanoví, že Komise zaplatí členským státům standardní poplatek za každý řádně vyplněný zemědělský podnikový výkaz, který jí byl předán ve lhůtě uvedené v článku 3 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 134/2004 (3) stanovilo standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz v účetním období 2004 ve výši 140 EUR. Celkový vývoj nákladů a jeho vliv na náklady na vyplnění zemědělského podnikového výkazu odůvodňuje přezkoumání poplatku.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní poplatek uvedený v čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1915/83 činí 142 EUR.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se pro účetní období 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 660/2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  Úř. věst. L 190, 14.7.1983, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1388/2004 (Úř. věst. L 255, 31.7.2004, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 8.


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2190/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 (2) stanoví, že již uznané organizace producentů podávají operační programy ke schválení příslušnému orgánu v členském státě, v němž má organizace producentů své sídlo.

(2)

Seskupením producentů, která žádají o uznání podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96, je rovněž třeba výslovně umožnit, aby předložila své operační programy zároveň se žádostí. Tyto programy mohou být schváleny pouze za podmínky, že příslušná organizace producentů bude uznána příslušným vnitrostátním orgánem nejpozději před uplynutím lhůty uvedené v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1433/2003.

(3)

Články 13 a 14 nařízení (ES) č. 1433/2003 stanoví, že nejpozději do 15. prosince přijímá příslušný vnitrostátní orgán rozhodnutí o programech a fondech nebo o jejich změně poté, co je podle článků 11 a 14 uvedeného nařízení podají organizace producentů ke schválení. Zkušenosti z posledních let ukázaly, že v důsledku administrativního přetížení nejsou některé členské státy schopny projednat všechny programy a rozhodnout o nich ve stanovené lhůtě.

(4)

Aby nedocházelo k systematickému používání výjimek a poškozování hospodářských subjektů a aby se zároveň umožnilo vnitrostátním orgánům pokračovat v posuzování žádostí, je vhodné povolit členským státům, aby v odůvodněných případech posunuly lhůtu z 15. prosince na 20. ledna roku následujícího po podání žádosti. Členské státy jsou oprávněny přijmout opatření umožňující způsobilost výdajů od 1. ledna roku následujícího po podání žádosti.

(5)

Nařízení (ES) č. 1433/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1433/2003 se mění takto:

1.

V článku 11 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Seskupení producentů žádajících o uznání jakožto organizace producentů podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 mohou zároveň předložit ke schválení operační programy uvedené v prvním pododstavci. Schválení těchto programů je vázáno na získání uznání nejpozději před uplynutím lhůty uvedené v čl. 13 odst. 2.“

2.

V čl. 13 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V odůvodněných případech jsou však členské státy oprávněny přijímat rozhodnutí nejpozději do 20. ledna roku následujícího po podání žádosti. Rozhodnutí o udělení uznání může stanovit, že výdaje budou způsobilé od 1. ledna roku následujícího po podání žádosti.“

3.

V čl. 14 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V odůvodněných případech jsou však členské státy oprávněny přijímat rozhodnutí o žádostech o změny operačních programů nejpozději do 20. ledna roku následujícího po podání žádosti. Rozhodnutí o udělení uznání může stanovit, že výdaje budou způsobilé od 1. ledna roku následujícího po podání žádosti.“

4.

V čl. 16 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě použití čl. 13 odst. 2 nebo čl. 14 odst. 3 a odchylně od druhého a třetího pododstavce se provádění operačních programů schválených podle těchto ustanovení zahájí nejpozději do 31. ledna roku následujícího po jeho schválení.“

5.

V článku 17 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě použití čl. 13 odst. 2 nebo čl. 14 odst. 3 a odchylně od druhého pododstavce členské státy oznámí schválenou částku podpory nejpozději do 20. ledna.

Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. ledna celkovou částku schválené podpory pro všechny operační programy.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2002, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1813/2004 (Úř. věst. L 319, 20.10.2004, s. 5).


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2191/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/20032 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2192/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle jejich místa určení.

(4)

Opravnou částku je třeba stanovit zároveň s náhradou a dle stejného postupu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma stanoveními změnit.

(5)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

1

1. období

2

2. období

3

3. období

4

4. období

5

5. období

6

6. období

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2193/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995 o určitých prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle země jejich určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto předpisů v současné situaci na trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 se stanovují ve výši uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2194/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

1

1. období

2

2. období

3

3. období

4

4. období

5

5. období

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

6. období

7

7. období

8

8. období

9

9. období

10

10. období

11

11. období

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2195/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1) a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne 21. října 1974, týkající se financování výdajů vzniklých v souvislosti s dodávkou zemědělských produktů jako potravinové pomoci (3) ze strany Společenství, stanoví, že část výdajů odpovídající dle pravidel Společenství vývozním náhradám pro dané produkty je třeba naúčtovat Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu, oddělení záruk.

(2)

Za účelem jednoduššího stanovení a řízení rozpočtu pro opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci a ve snaze informovat členské státy o míře účasti Společenství na financování vnitrostátních opatření potravinové pomoci je třeba určit výši náhrad poskytovaných pro tato opatření.

(3)

Obecná a prováděcí pravidla stanovená článkem 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článkem 13 nařízení (ES) č. 3072/95 pro vývozní náhrady jsou přiměřeně použitelná pro výše uvedená opatření.

(4)

Specifická kritéria, která je třeba vzít v úvahu při výpočtu vývozní náhrady pro rýži, jsou definována v článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

U vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci prováděných v rámci mezinárodních dohod nebo jiných doplňkových programů, jakož i v rámci ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek, se náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže stanovují podle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27)

(3)  Úř. věst. L 288, 25.10.1974, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

(v EUR/t)

Kód produktu

Výše náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktů jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2196/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1b nařízení Komise (EHS) č. 700/88 se pro období dvou po sobě následujících týdnů stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. prosince 2004.

Použije se od 22. prosince 2004 do 4. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise (ES) ze dne 20. prosince 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

(EUR/100 kusů)

Období: od 22. prosince 2004 do 4. ledna 2005

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Izrael

Maroko

Kypr

Jordánsko

západní břeh Jordánu a pásmo Gazy

13,24


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2197/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor por bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 16,658 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2198/2004

ze dne 20. prosince 2004,

kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (1), a zejména na článek 20a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 20a nařízení č. 136/66/EHS se na výrobu olivového oleje používaného při výrobě některých konzervovaných potravin poskytuje náhrada. Dle odstavce 6 tohoto článku, aniž je dotčen jeho odstavec 3, stanoví Komise tuto náhradu každé dva měsíce.

(2)

Dle čl. 20a odst. 2 téhož nařízení se tato náhrada stanovuje na základě rozdílu mezi cenami na světovém trhu a na trhu Společenství, přičemž se bere v úvahu dovozní poplatek použitelný pro olivový olej, který spadá pod kód KN 1509 90 00, a faktory používané pro stanovení vývozních náhrad pro ten samý olivový olej v rámci referenčního období. Za referenční období se považuje období dvou měsíců, které předcházejí zahájení platnosti produkční náhrady.

(3)

Při použití výše uvedených kritérií by měly být náhrady stanoveny následujícím způsobem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro měsíce leden a únor 2005 se výše produkční náhrady uvedená v čl. 20a odst. 2 nařízení č. 136/66/EHS stanoví na 44,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/37


SMĚRNICE RADY 2004/113/ES

ze dne 13. prosince 2004,

kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 13 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 6 Smlouvy o Evropské unii je Unie založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, zásadách, které jsou společné členským státům, a ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.

(2)

Právo všech osob na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací představují všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a pakty OSN o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jejichž signatáři jsou všechny členské státy.

(3)

Při zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně ochrany soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti, jakož i svobodu náboženského vyznání.

(4)

Rovnost mužů a žen je základní zásadou Evropské unie. Články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie zakazují jakoukoliv diskriminaci založenou na pohlaví a požadují zajištění rovnosti mužů a žen ve všech oblastech.

(5)

Článek 2 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že podporovat tuto rovnost je jedním ze základních poslání Společenství. Obdobně čl. 3 odst. 2 Smlouvy vyžaduje, aby se Společenství při všech svých činnostech usilovalo o odstranění nerovností a podporovalo rovné zacházení pro muže a ženy.

(6)

Komise ve svém sdělení k agendě pro sociální politiku oznámila svůj záměr navrhnout směrnici o diskriminaci na základě pohlaví v jiných oblastech, než je trh práce. Tento návrh je plně v souladu s rozhodnutím Rady 2001/51/ES ze dne 20. prosince 2000, kterým se zavádí akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů (2001-2005) (4), jež zahrnuje všechny politiky Společenství a je zaměřen na podporu rovnosti mužů a žen úpravou těchto politik a prováděním praktických opatření pro zlepšení situace mužů a žen ve společnosti.

(7)

Evropská rada na svém zasedání v Nice ve dnech 7. až 9. prosince 2000 vyzvala Komisi, aby přijetím návrhu směrnice podporující rovnost mužů a žen v jiných oblastech, než je zaměstnání a profesionální život, posílila práva související s rovností.

(8)

V oblasti trhu práce přijalo Společenství řadu právních nástrojů k předcházení a potírání diskriminace na základě pohlaví. Tyto nástroje prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci.

(9)

K diskriminaci na základě pohlaví včetně obtěžování a sexuálního obtěžování dochází rovněž v oblastech mimo trh práce. Taková diskriminace může stejným způsobem poškozovat a být překážkou plnému a úspěšnému zapojení mužů a žen do hospodářského a společenského života.

(10)

Zvláště patrné jsou problémy v oblasti přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. V této oblasti by se tudíž mělo předcházet diskriminaci na základě pohlaví a taková diskriminace by měla být odstraněna. Stejně jako v případě směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (5), lze tohoto cíle lépe dosáhnout prostřednictvím právních předpisů Společenství.

(11)

Tyto právní předpisy by měly zakazovat diskriminaci na základě pohlaví v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Zbožím by se mělo rozumět zboží ve smyslu ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, která týkají volného pohybu zboží. Službami by se měly rozumět služby ve smyslu článku 50 uvedené smlouvy.

(12)

Aby se předcházelo diskriminaci na základě pohlaví, měla by se tato směrnice vztahovat na přímou i nepřímou diskriminaci. K přímé diskriminaci dochází pouze tehdy, pokud se s nějakou osobou z důvodu pohlaví zachází ve srovnatelné situaci méně příznivým způsobem než s jinou osobou. V souladu s tím například rozdíly v poskytování zdravotní péče mužům a ženám vyplývající z tělesných rozdílů nepředstavují srovnatelnou situaci, a proto se nepokládají za diskriminaci.

(13)

Zákaz diskriminace by se měl vztahovat na osoby poskytující veřejně dostupné zboží a služby nabízené mimo oblast soukromého a rodinného života a úkonů s tím souvisejících. Neměl by se vztahovat na obsah sdělovacích prostředků nebo reklamu, ani na veřejné nebo soukromé vzdělávání.

(14)

Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svobodného výběru smluvního partnera. Osoba poskytující zboží nebo služby může mít k výběru svého smluvního partnera řadu subjektivních důvodů. Pokud volba takového partnera není založena na jeho pohlaví, neměla by být touto směrnicí dotčena svoboda jednotlivce vybrat si svého smluvního partnera.

(15)

Pro oblast zaměstnání a povolání již existuje řada právních nástrojů pro zavádění zásady rovného zacházení s muži a ženami. Proto by se tato směrnice na uvedenou oblast neměla vztahovat. Stejné důvody platí i pro oblast samostatně výdělečných činností, pokud se na ně již vztahují stávající právní nástroje. Směrnice by se tedy měla vztahovat pouze na pojištění a důchody, které jsou soukromé, dobrovolné a oddělené od zaměstnaneckého vztahu.

(16)

Rozdíly v zacházení lze přijmout pouze tehdy, jsou-li odůvodněny legitimním cílem. Legitimním cílem může být například ochrana obětí násilí spojeného s příslušností k pohlaví (například v případě zřizování azylových domů pro osoby stejného pohlaví), ochrana soukromí a slušnosti (například pokud nějaká osoba poskytuje ubytování v části svého obydlí), prosazování rovnosti mužů a žen nebo zájmů mužů a žen (například nesmíšené dobrovolné organizace), svoboda sdružování (například členství v nesmíšených soukromých klubech) a pořádání sportovních činností (například nesmíšené sportovní akce). Nicméně podle kritérií odvozených z judikatury Soudního dvora Evropských společenství by jakékoliv omezení mělo být vhodné a nezbytné.

(17)

Zásada rovného zacházení v přístupu ke zboží a službám nevyžaduje, aby příslušné možnosti byly vždy poskytovány mužům a ženám na společném základě, nejsou-li osobám jednoho pohlaví poskytovány výhodněji.

(18)

Používání pojistně-matematických faktorů týkajících se pohlaví je běžně rozšířeným postupem v pojišťovnictví a ostatních souvisejících finančních službách. Aby se zajistilo rovné zacházení s muži a ženami, nemělo by používaní pohlaví jako pojistně-matematického faktoru vést k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění. Aby se zabránilo náhlé změně na trhu, mělo by se provádění tohoto pravidla vztahovat pouze na nové smlouvy uzavřené po dni provedení této směrnice.

(19)

Některé kategorie rizik se mohou lišit mezi muži a ženami. V některých případech je pohlaví jedním, nikoliv však jediným z rozhodujících faktorů, při hodnocení pojišťovaných rizik. U smluv pojišťujících tyto druhy rizik se členské státy mohou rozhodnout povolit výjimky z pravidla stejné výše pojistného a stejného pojistného plnění pro obě pohlaví, pokud mohou zajistit, že základní pojistně-matematické a statistické údaje, z nichž výpočty vycházejí, jsou spolehlivé, pravidelně se aktualizují a jsou veřejnosti k dispozici. Výjimky jsou povoleny pouze tehdy, pokud vnitrostátní právní předpisy dosud nepoužívají pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím. Pět let po provedení této směrnice by členské státy měly přezkoumat odůvodněnost těchto výjimek s přihlédnutím k nejnovějším pojistně-matematickým a statistickým údajům a ke zprávě Komise vypracované tři roky po dni provedení této směrnice.

(20)

Méně příznivé zacházení se ženami z důvodů těhotenství či mateřství by mělo být považováno za formu přímé diskriminace na základě pohlaví, a proto by mělo být v pojišťovnictví a v souvisejících finančních službách zakázáno. Náklady spojené s riziky těhotenství a mateřství by tudíž neměly být spojovány pouze s osobami jednoho pohlaví.

(21)

Osoby, které byly vystaveny diskriminaci na základě pohlaví, by měly mít odpovídající prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochrany by sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby měly být také zmocněny účastnit se, za podmínek stanovených členskými státy, řízení jménem oběti nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající sezastupování a obhajoby před soudy.

(22)

Pravidla důkazního břemene by se měla upravit, jedná-li se o zjevný případ diskriminace, a pokud se tato diskriminace prokáže, vyžaduje účinné zavádění zásady rovného zacházení, aby důkazní břemeno přešlo zpět na odpůrce.

(23)

Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před pronásledováním.

(24)

S cílem podpory zásady rovného zacházení by členské státy měly vybízet k dialogu s příslušnými zúčastněnými stranami, jež v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi mají oprávněný zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě pohlaví v oblasti přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.

(25)

Ochrana proti diskriminaci na základě pohlaví by měla být posílena existencí jednoho nebo několika subjektů v každém členském státě, jež by byly příslušné pro analýzu nastalých obtíží, pro zkoumání možných řešení a pro poskytování konkrétní pomoci obětem. Tento subjekt nebo subjekty mohou být totožné s těmi, které na vnitrostátní úrovni odpovídají za ochranu lidských práv nebo práv jednotlivců nebo za zavádění zásady rovného zacházení.

(26)

Tato směrnice stanoví minimální požadavky a umožňuje tak členským státům zachovat nebo přijmout příznivější ustanovení. Provádění této směrnice by nemělo odůvodňovat zhoršení stavu existujícího v členských státech.

(27)

Členské státy by měly zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce pro případy porušování povinností vyplývajících z této směrnice.

(28)

Protože cílů této směrnice, tedy zajištění vysoké společné úrovně ochrany před diskriminací ve všech členských státech, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států a může jich být lépe z důvodu rozsahu nebo účinků dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena v uvedeném článku, tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

(29)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (6) se členské státy vybízejí k tomu, aby pro sebe i v zájmu Společenství vypracovávaly vlastní tabulky, z nichž bude co možná nejzřejmější vzájemný vztah mezi směrnicí a prováděcími opatřeními, a tyto tabulky zveřejňovaly,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel

Účelem této směrnice je stanovit rámec pro boj proti diskriminaci na základě pohlaví v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení s muži a ženami.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

a)

přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou zachází z důvodů jejího pohlaví méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci;

b)

nepřímou diskriminací rozumí, pokud by v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo praxe jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné;

c)

obtěžováním rozumí, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s pohlavím osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry;

d)

sexuálním obtěžováním rozumí, pokud dojde k jakékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, a zejména vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

Článek 3

Oblast působnosti

1.   V rámci pravomocí svěřených Společenství se tato směrnice vztahuje na všechny osoby poskytující veřejně dostupné zboží a služby, bez ohledu na to, zda dotyčná osoba působí ve veřejném nebo soukromém sektoru, včetně veřejnoprávních subjektů, a které jsou nabízeny mimo oblast soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti.

2.   Touto směrnicí není dotčena svoboda každého vybrat si smluvního partnera, není-li tato volba smluvního partnera založena na jeho příslušnosti k určitému pohlaví.

3.   Tato směrnice se nevztahuje na obsah sdělovacích prostředků a reklamy ani na vzdělávání.

4.   Tato směrnice se nevztahuje na záležitosti týkající se zaměstnání a povolání. Tato směrnice se nevztahuje na záležitosti samostatné výdělečné činnosti, pokud se na ně již vztahují jiné právní akty Společenství.

Článek 4

Zásada rovného zacházení

1.   Pro účely této směrnice se zásadou rovného zacházení s muži a ženami rozumí, že:

a)

nedochází k přímé diskriminaci na základě pohlaví, včetně méně příznivého zacházení se ženami z důvodu těhotenství a mateřství;

b)

nedochází k nepřímé diskriminaci na základě pohlaví.

2.   Touto směrnicí nejsou dotčena příznivější ustanovení týkající se ochrany žen, pokud jde o těhotenství a mateřství.

3.   Obtěžování a sexuální obtěžování ve smyslu této směrnice jsou považována za diskriminaci na základě pohlaví, a proto jsou zakázána. Odmítnutí takového chování dotyčnou osobou nebo podvolení se mu není možno použít jako základ pro rozhodnutí dotýkající se uvedené osoby.

4.   Navádění k přímé nebo nepřímé diskriminaci na základě pohlaví se pokládá za diskriminaci ve smyslu této směrnice.

5.   Tato směrnice nevylučuje rozdílné zacházení, je-li výlučné nebo přednostní poskytování zboží a služeb příslušníkům určitého pohlaví odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou vhodné a nezbytné.

Článek 5

Pojistně-matematické faktory

1.   Členské státy zajistí, aby ve všech nových smlouvách uzavřených nejpozději po 21. prosinci 2007 nevedlo použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění a souvisejících finančních služeb u jednotlivých pojištěnců k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy 21. prosince 2007 rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích. Dotyčné členské státy vyrozumí Komisi a zajistí, aby přesné údaje týkající se použití pohlaví jako určujícího pojistně-matematického faktoru byly shromažďovány, zveřejňovány a pravidelně aktualizovány. Tyto členské státy po pěti letech od 21. prosince 2007 svá rozhodnutí přezkoumají s přihlédnutím ke zprávě Komise uvedené v článku 16 a výsledky přezkumu předají Komisi.

3.   Náklady související s těhotenstvím a mateřstvím nesmí u pojištěnců v žádném případě vést k rozdílům ve výši pojistného a pojistného plnění.

Členské státy mohou odložit provádění opatření nezbytných pro splnění tohoto odstavce nejdéle na dva roky od 21. prosince 2007. V takovém případě dotyčný členský stát neprodleně vyrozumí Komisi.

Článek 6

Pozitivní opatření

Pro zajištění plné rovnosti mužů a žen v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení nevýhodám souvisejícím s pohlavím a pro jejich vyrovnání.

Článek 7

Minimální požadavky

1.   Členské státy mohou přijmout nebo zachovat předpisy, které jsou příznivější pro ochranu zásady rovného zacházení s muži a ženami než ustanovení této směrnice.

2.   Provádění této směrnice nesmí být v žádném případě důvodem pro snížení úrovně ochrany proti diskriminaci, kterou členské státy již poskytují v oblastech upravených touto směrnicí.

KAPITOLA II

OCHRANA A VYMÁHÁNÍ PRÁVA

Článek 8

Ochrana práv

1.   Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně, považují-li to za vhodné, dohodovacích řízení, určené k vymáhání plnění povinností podle této směrnice, byla dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.

2.   Členské státy ve svých vnitrostátních právních řádech zavedou nezbytná opatření pro zajištění skutečné a účinné náhrady nebo vyrovnání, jak je členské státy upravují, škody, kterou utrpěla osoba poškozená v důsledku diskriminace ve smyslu této směrnice, a to způsobem, který je odrazující a přiměřený utrpěné škodě. Taková náhrada nebo vyrovnání nesmějí být omezeny stanovením horní hranice předem.

3.   Členské státy zajistí, aby se sdružení, organizace nebo jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice, mohly jménem nebo na podporu žalobce a s jeho souhlasem účastnit jakéhokoli soudního nebo správního řízení určeného k vymáhání plnění povinností podle této směrnice.

4.   Odstavci 1 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o lhůtách pro podávání žalob v případě zásady rovného zacházení.

Článek 9

Důkazní břemeno

1.   Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními soudními systémy nezbytná opatření pro zajištění toho, aby v případě, kdy se osoba cítí poškozena nedodržením zásady rovného zacházení a předloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, příslušelo odpůrci prokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.

2.   Odstavec 1 nebrání členským státům přijmout pravidla o dokazování, která jsou pro žalobce příznivější.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na trestní řízení.

4.   Odstavce 1, 2 a 3 jsou rovněž použitelné na všechna řízení zahájená v souladu s čl. 8 odst. 3.

5.   Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 1 na řízení, v nichž zjišťování skutečností přísluší soudu nebo příslušnému orgánu.

Článek 10

Pronásledování

Členské státy zavedou do svých vnitrostátních právních řádů nezbytná opatření pro ochranu osob před jakýmkoli nepříznivým zacházením nebo nepříznivými následky, které jsou reakcí na žalobu nebo na soudní řízení zaměřené na dodržování zásady rovného zacházení.

Článek 11

Dialog s příslušnými zúčastněnými stranami

Členské státy za účelem prosazování zásady rovného zacházení podporují dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi oprávněný zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě pohlaví v oblasti přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.

KAPITOLA III

SUBJEKTY PRO PODPORU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ

Článek 12

1.   Členské státy určí jeden nebo několik subjektů pověřených prosazováním, analýzou, sledováním a podporou rovného zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě pohlaví a učiní pro ně nezbytná opatření. Tyto subjekty mohou být součástí orgánů pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců nebo za provádění zásady rovného zacházení.

2.   Členské státy zajistí, aby do pravomoci subjektů uvedených v odstavci 1 spadalo

a)

aniž je dotčeno právo obětí a sdružení, organizací a dalších právnických osob uvedených v čl. 8 odst. 3, poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace;

b)

provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;

c)

zveřejňování nezávislých zpráv a podávání doporučení k jakékoli otázce související s touto diskriminací.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Soulad

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily dodržování zásady rovného zacházení v souvislosti s přístupem ke zboží a službám a jejich poskytování v oblasti působnosti této směrnice, a zejména aby

a)

byly zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení;

b)

byla nebo mohla být prohlášena za od počátku neplatná nebo byla pozměněna ustanovení smluv, vnitřní řády podniků a pravidla, jimiž se řídí ziskové nebo neziskové organizace, odporující zásadě rovného zacházení.

Článek 14

Sankce

Členské státy stanoví systém sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce, které mohou zahrnovat vyplácení náhrad oběti, musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do 21. prosince 2007 a neprodleně oznámí veškeré následné změny, které se jich týkají.

Článek 15

Šíření informací

Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s předpisy, které jsou již platné, byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky a na celém území.

Článek 16

Zprávy

1.   Členské státy sdělí Komisi veškeré dostupné informace týkající se používání této směrnice nejpozději do 21. prosince 2009 a poté každých pět let.

Komise vypracuje souhrnnou zprávu obsahující posouzení stávajících postupů členských států ve vztahu k článku 5, pokud jde o používání pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění. Tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 21. prosince 2010. Komise případně ke zprávě připojí návrhy na změnu směrnice.

2.   Zpráva Komise přihlédne k názorům příslušných zúčastněných stran.

Článek 17

Provedení

1.   Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 21. prosince 2007. Znění těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Článek 19

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)

(2)  Úř. věst. C 241, 28.9.2004, s. 44.

(3)  Úř. věst. C 121, 30.4.2004, s. 27.

(4)  Úř. věst. L 17, 19.1.2001, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.

(6)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. listopadu 2004

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na rozšíření

(2004/881/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/979/ES ze dne 18. listopadu 2002 o podpisu a prozatímním používání některých ustanovení dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na rozšíření je nezbytné změnit oddíl A přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, aby se ochránily nové výrazy týkající se lihovin v nových členských státech, a to s účinností od 1. května 2004.

(2)

Společenství a Chilská republika proto v souladu s čl. 16 odst. 2 výše uvedené dohody vyjednaly dohodu ve formě výměny dopisů za účelem změny přílohy I oddílu A uvedené dohody. Proto je třeba tuto výměnu dopisů schválit.

(3)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Prováděcího výboru pro lihoviny,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Společenství schvaluje dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I oddílu A dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé.

Článek 2

Komisař pro zemědělství je oprávněn podepsat výměnu dopisů zavazující Společenství.

V Bruselu dne 29. listopadu 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 1.


DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o změnách přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji k dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

V Bruselu dne 30. listopadu 2004

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na jednání věnovaná technickým změnám, která proběhla podle čl. 16 odst. 2 dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, ze dne 18. listopadu 2002, která stanoví, že smluvní strany mohou po oboustranném souhlasu uvedenou dohodu změnit.

Jistě víte, že dne 1. května 2004 dojde k rozšíření Evropské unie. Proto je v této souvislosti nezbytné provést technické změny v příloze I oddíle A (Seznam chráněných označení lihovin pocházejících ze Společenství) výše uvedené dohody tak, aby se do ní zahrnulo uznání a ochrana označení lihovin nových členských států a aby ji strany mohly použít od 1. května 2004.

Mám proto tu čest navrhnout, aby se oddíl A přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé nahradil níže přiloženou přílohou, a to s účinností od 1. května 2004, pokud ke stejnému dni vstoupí v platnost Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.

Byla bych Vám velmi zavázána, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství

Mariann FISCHER BOEL

V Bruselu dne 30. listopadu 2004

Vážená madam,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Váš dopis z dnešního dne tohoto znění:

„Mám tu čest odvolat se na jednání věnovaná technickým změnám, která proběhla podle čl. 16 odst. 2 dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, ze dne 18. listopadu 2002, která stanoví, že smluvní strany mohou po oboustranném souhlasu uvedenou dohodu změnit.

Jistě víte, že dne 1. května 2004 dojde k rozšíření Evropské unie. Proto je v této souvislosti nezbytné provést technické změny v příloze I oddíle A (Seznam chráněných označení lihovin pocházejících ze Společenství) výše uvedené dohody tak, aby se do ní zahrnulo uznání a ochrana označení lihovin nových členských států a aby ji strany mohly použít od 1. května 2004.

Mám proto tu čest navrhnout, aby se oddíl A přílohy I dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji v rámci dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé nahradil níže přiloženou přílohou, a to s účinností od 1. května 2004, pokud ke stejnému dni vstoupí v platnost Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.

Byla bych Vám velmi zavázána, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu.“

Mám tu čest Vám sdělit, že Chilská republika s obsahem uvedeného dopisu souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Chilskou republiku

Alberto VAN KLAVEREN

„PŘÍLOHA I

(podle článku 6)

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ LIHOVIN A AROMATIZOVANÝCH NÁPOJŮ

A.   Seznam chráněných označení lihovin pocházejících ze Společenství

1.   Rum

 

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Whisky

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(tato označení lze doplnit výrazem ‚malt‘ či ‚grain‘)

2. b)   Whiskey

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(tato označení lze doplnit výrazem ‚Pot Still‘)

3.   Obilné destiláty

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Vinné destiláty

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(označení ‚Cognac‘ lze doplnit následujícími výrazy:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής / Brandy de Ática

 

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the Peloponnese

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Matolinové pálenky

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina / Grappa del Trentino

 

Grappa friulana / Grappa del Friuli

 

Grappa veneta / Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

 

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία / Zivania

 

Pálinka

7.   Ovocné destiláty a lihoviny

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

 

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino / Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Destiláty z jablečného vína (cider) a hruškového vína (poiré)

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Lihoviny z hořce

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Ovocné lihoviny

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Lihoviny s příchutí jalovce

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Lihoviny s příchutí kořenného kmínu

 

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13.   Lihoviny s příchutí anýzu

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο / Ouzo

14.   Likéry

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee / Jagertee / Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Lihoviny

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch / Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Vodka

 

Svensk Vodka / Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

 

Polska Wódka / Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Hořké lihoviny

 

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká“.


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/52


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2004

o změně přílohy I a II rozhodnutí Rady 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci dovozních podmínek a vzorů veterinárních osvědčení pro maso volně žijící a farmové zvěře

(oznámeno pod číslem K(2004) 4554)

(Text s významem pro EHP)

(2004/882/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS (1) ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí, a zejména na poslední větu čl. 3 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 a čl. 9 odst. 4 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS (3) ze dne 21. prosince 1979 obsahuje seznam třetích zemí nebo jejich částí a stanoví veterinární podmínky a podmínky pro zdraví veřejnosti a veterinární osvědčení pro dovoz určitých živých zvířat a jejich čerstvého masa do zemí Společenství.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (4) bylo nedávno změněno nařízením Komise (ES) č. 1471/2004 (5) za účelem zahrnutí rizik souvisejících s chronickým chřadnutím volně žijících a farmových jelenovitých. Nařízení obsahuje požadavky ohledně dovozu čerstvého masa jelenovitých pocházejícího ze Spojených států a Kanady, které vstoupí v platnost k 1. lednu 2005.

(3)

Je nutné sjednotit vzory veterinárních osvědčení „RUW“ a „RUF“ v příloze II rozhodnutí 79/542/EHS s aktualizovanými pravidly TSE.

(4)

Chronické chřadnutí se týká jen určitých živočišných druhů. Proto je vhodné přehodnotit stávající omezení dovozu „jiných přežvýkavců“ z Kanady za účelem umožnění dovozu živých přežvýkavců s výjimkou druhu Cervidae (jelenovitých).

(5)

Komise byla formálně požádána chilskými úřady, aby zařadila Chile mezi země s povolením vývozu čerstvého masa farmové černé zvěře. Chile má povolení vyvážet prasatovité, nezdomácnělé prasatovité a maso z domácích prasat díky uspokojivé veterinární situaci v zemi, která byla posouzena několika inspekcemi Potravinového a veterinárního úřadu, a proto je vhodné uvést Chile do seznamu zemí vyvážejících maso farmových nezdomácnělých prasatovitých.

(6)

Definice území Srbska a Černé Hory by mělo být přehodnoceno, aby plně odráželo usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999.

(7)

Část 1 přílohy I a část 1 a část 2 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I rozhodnutí 79/542/EHS se nahrazuje zněním přílohy I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Část 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS se nahrazuje zněním přílohy II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Část 2 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS se mění takto:

1.

„SG (doplňkové záruky)“ se nahrazují zněním přílohy III tohoto rozhodnutí.

2.

Vzory veterinárních osvědčení RUF a RUW se nahrazují vzory podle přílohy IV tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Články 1 a 2 tohoto rozhodnutí se použijí ode dne 24. prosince 2004.

Článek 3 se použije od 1. ledna 2005.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2002, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněno rozhodnutím 2004/620/ES (Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 30).

(4)  Úř. věst L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise (ES) č. 1993/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12).

(5)  Úř. věst. L 271, 18.8.2004, s. 24.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA

ČÁST 1

Seznam třetích zemí nebo jejich částí (1)

Země

Kód území

Popis území

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

BG – Bulharsko

BG-0

Celá země

 

 

BG-1

Provincie Varna, Dobrič, Silistra, Šoumen, Targoviště, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdic, Smolian, Pasardžik, okres Sofia, město Sofia, Pernik, Kustendil, Blagojevgrad, Sliven, Starazagora, Vraca, Montana a Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA – Kanada

CA-0

Celá země

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Celá země s výjimkou kraje Okanagan Valley Britské Kolumbie:

od průsečíku 120° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na kanadsko-amerických hranicích,

severně od průsečíku 119° 35′ zeměpisné délky a 50° 30′ zeměpisné šířky,

severovýchodně až k průsečíku 119° zeměpisné délky a 50° 45′ zeměpisné šířky.

Jižně k průsečíku 118° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na kanadsko-amerických hranicích

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL – Chile

CL-0

Celá země

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

OVI-X, RUM

 

V

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM – St Pierre Miquelon

PM-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO – Rumunsko

RO-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Zvláštní podmínky

(viz poznámky v každém osvědčení)

‚I‘

:

Území, na němž byla přítomnost BSE u domorodého skotu ohodnocena jako vysoce nepravděpodobná pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzorů BOV-X a BOV-Y do Evropského společenství.

‚II‘

:

Území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Evropského společenství..

‚III‘

:

Území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Evropského společenství.

‚IVa‘

:

Území, kterému je přiznán status území úředně prostého enzootické leukózy skotu (EBL) pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Evropského společenství.

‚IVb‘

:

Území se schválenými hospodářstvími, kterým je přiznán status hospodářství úředně prostých enzootické leukózy skotu (EBL) pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Evropského společenství.

‚V‘

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru OVI-X do Evropského společenství;

‚VI‘

:

Zeměpisná omezení:

‚VII‘

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru RUM do Evropského společenství;

‚VIII‘

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru RUM do Evropského společenství;

‚IX‘

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého Aujeszkyho choroby pro účely vývozu zvířat vybavených osvědčením podle vzoru POR-X do Evropského společenství.“.


(1)  Bez ohledu na zvláštní požadavky na certifikaci stanovené ve všech relevantních dohodách Společenství se třetími zeměmi.

(2)  Výhradně pro živá zvířata jiná než druh Cervidae.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

ČERSTVÉ MASO

ČÁST 1

Seznam třetích zemí nebo jejich částí (1)

Země

Kód území

Popis území

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albánie

AL-0

Celá země

 

 

AR – Argentina

AR-0

Celá země

EQU

 

 

AR-1

Provincie Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe a Tucuman

BOV

A

1 a 2

AR-2

La Pampa a Santiago del Estero

BOV

A

1 a 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 a 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (pouze území Ramon Lista) a Salta (pouze část Rivadavia,)

BOV

A

1 a 2

AR-6

Salta (pouze části General Jose de San Martin, Oran, Iruya a Santa Victoria)

BOV

A

1 a 2

AR-7

Chaco, Formosa (kromě území Ramon Lista), Salta (kromě částí General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya a Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 a 2

AU – Austrálie

AU-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosna Hercegovina

BA-0

Celá země

 

 

BG – Bulharsko

BG-0

Celá země

EQU

 

 

BG-1

Provincie Varna, Dobrich, Silistra, Šoumen, Targoviště, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdic, Smolian, Pasardžik, okres Sofia, město Sofia, Pernik, Kustendil, Blagojevgrad, Vraca, Montana a Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Provincie Burgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardžaliand a 20 km široký koridor na hranici s Tureckem

BH – Bahrain

BH-0

Celá země

 

 

BR – Brazílie

BR-0

Celá země

EQU

 

 

BR-1

Státy Paraná, Minas Gerais (kromě regionálních delegací Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (kromě ovcí Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso a Corumbá), Santa Catarina, Goias a regionální jednotky Cuiaba (kromě obcí San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone a Barão de Melgaço), Caceres (kromě obce Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (kromě obce Itiquiora), Barra do Garça a Barra do Burges v Mato Grosso

BOV

A

1 a 2

BR-2

Stát Rio Grande do Sul

BOV

A

1 a 2

BR-3

Stát Mato Grosso do Sul, obec Sete Quedas

BOV

A

1 a 2

BW – Botswana

BW-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

BW-1

Zóny veterinární kontroly slintavky a kulhavky 5, 6, 7, 8, 9 a 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BW-2

Zóny veterinární kontroly slintavky a kulhavky 10, 11, 12, 13 a 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BY – Bělorusko

BY-0

Celá země

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Čína (Lidová republika)

CN-0

Celá země

 

 

CO – Columbie

CO-0

Celá země

EQU

 

 

CO-1

Zóna vymezená spojnicemi bodu, kde se řeka Murri vlévá do řeky Atrato, po proudu řeky Atrato směrem k jejímu ústí do Atlantického oceánu, z tohoto bodu panamským hranicím a podél atlantického pobřeží až do Cabo Tiburón; odtud k Tichému oceánu podél hranic mezi Columbií a Panamou; odtud k ústí řeky Valle podél pacifického pobřeží a odtud přímo k bodu, kde se řeka Murri vlévá do řeky Atrator

BOV

A

2

CO-3

Zóna vymezená spojnicemi ústí řeky Sinu do Atlantiku, proti jejímu proudu k vodám Alto Paramillo, odtud do Puerto Rey u Atlantiku, podél hranic mezi Antiquia a Córdoba a odtud k ústí řeky Sinu podél atlantického pobřeží

BOV

A

2

CR – Kostarika

CR-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

CS – Srbsko a Černá Hora (2)

CS-0

Celá země

BOV, OVI, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžírsko

DZ-0

Celá země

 

 

ET – Etiopie

ET-0

Celá země

 

 

FK – Falklandské ostrovy

FK-0

Celá země

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Celá země

 

 

HN – Honduras

HN-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celá země

 

 

IN – Indie

IN-0

Celá země

 

 

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Keňa

KE-0

Celá země

 

 

MA – Maroko

MA-0

Celá země

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celá země

 

 

(MK) – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (3)

MK-0

Celá země

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Celá země

 

 

MX – Mexiko

MX-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

NA – Namibie

NA-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

NA-1

Na jih od zdí, které sahají od Palgrave Pointu na západě ke Gamu na východě

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nová Kaledonie

NC-0

Celá země

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

Celá země

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Celá země

EQU

 

 

PY-1

Centrální Chaco a oblast San Pedro

BOV

A

1 a 2

RO – Rumunsko

RO-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Ruská federace

RU-0

Celá země

 

 

RU-1

Region Murmansk (Murmanská oblast)

RUF

 

SV – El Salvador

SV-0

Celá země

 

 

SZ – Svahilsko

SZ-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Oblast na západ od „červené linie“ plotů sahající na sever od řeky Usutu na hranice s Jižní Afrikou na západ od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Oblasti veterinární kontroly slintavky a kulhavky a očkování proti ní zveřejněné jako Statutární nástroje zákonným oznámením č. 51 v roce 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 a 2

TH – Thajsko

TH-0

Celá země

 

 

TN – Tunis

TN-0

Celá země

 

 

TR – Turecko

TR-0

Celá země

 

 

TR-1

Provincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat a Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Celá země

 

 

US – Spojené státy

US-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY – Uruguay

UY-0

Celá země

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 a 2

ZA – Jižní Afrika

ZA-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Celá země s výjimkou:

části s nařízenou veterinární kontrolou výskytu slintavky a kulhavky v regionech Mpumalanga a Severní provincie, okresu Ingwavuma veterinární zóny Natal a na hranicích s Botswanou na východ od poledníku 28° a

okres Camperdown, v provincii KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Celá země

 

=

Nebylo stanoveno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán.


(1)  Bez ohledu na zvláštní požadavky na certifikaci stanovené ve všech relevantních dohodách Společenství se třetími zeměmi.

(2)  Bez Kosova, jak je definováno v usnesení Rady bezpečnosti OSN 1244 ze dne 10. června 1999.

(3)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie, prozatímní kód, který nemá vliv na konečnou denominaci země, která jí bude přidělena po uzavření jednání momentálně probíhajících na půdě Spojených národů.

=

Nebylo stanoveno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán.


PŘÍLOHA III

SG (doplňkové záruky)

„A“

:

Záruky ohledně zrání, měření pH a vykostění čerstvého masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů osvědčení BOV (bod 10.6), OVI (bod 10.6), RUF (bod 10.7) a RUW (bod 10.4).

„B“

:

Záruky ohledně vyzrálých zpracovaných drobů, jak jsou popsány ve vzoru osvědčení BOV (bod 10.6).

„C“

:

Záruky ohledně laboratorního testu klasického moru prasat na jatečně upravených tělech, z nichž bylo získáno maso vybavené osvědčením podle vzoru osvědčení SUW (bod 10.3a).

„D“

:

Záruky ohledně používání pomyjí k výživě zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso vybavené osvědčením podle vzoru osvědčení POR (bod 10.3 písm. d), v hospodářství(ch).

„E“

:

Záruky ohledně testu tuberkulózy na zvířatech, z nichž bylo získáno čerstvě maso vybavené osvědčením podle vzoru osvědčení BOV (bod 10.4 písm. d).

„F“

:

Záruky ohledně zrání a vykostění čerstvého masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů osvědčení BOV (bod 10.6), OVI (bod 10.6), RUF (bod 10.7) a RUW (bod 10.4).

„G“

:

Záruky týkající se: 1. odstranění drobů a míchy a 2. testování a původu jelenovitých co se týče chronického chřadnutí, jak je uvedeno ve vzorech osvědčení RUF (bod 9.2.1) a RUW (bod 9.3.1).


PŘÍLOHA IV

VZOR RUF

Image

Image

Image

Image

VZOR RUW

Image

Image

Image


21.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/69


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. prosince 2004,

kterým se upravuje příloha směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o seznamy zemí

(oznámeno pod číslem K(2004) 4723)

(Text s významem pro EHP)

(2004/883/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem usnadnit shromažďování harmonizovaných statistik a vzhledem k novým požadavkům týkajícím se údajů o nových zemích určení a původu v důsledku změn v cestovních zvyklostech je třeba aktualizovat seznamy zemí, které mají být používány při shromažďování údajů.

(2)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha směrnice 95/57/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. prosince 2004.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 32. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA

V příloze směrnice 95/57/ES se oddíl nazvaný „Zeměpisné členění“ nahrazuje tímto:

„ZEMĚPISNÉ ČLENĚNÍ

1.   Statistika ze strany nabídky

Svět celkem

Evropský hospodářský prostor celkem

Evropská unie celkem (25)

 

Belgie

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Německo

 

Estonsko

 

Řecko

 

Španělsko

 

Francie

 

Irsko

 

Itálie

 

Kypr

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Maďarsko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Rakousko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Slovinsko

 

Slovenská republika

 

Finsko

 

Švédsko

 

Spojené království

ESVO celkem

 

Island

 

Norsko

 

Švýcarsko (a Lichtenštejnsko)

Všechny ostatní evropské země celkem

z toho:

 

Rusko

 

Turecko

 

Ukrajina

Afrika celkem

z toho:

Jižní Afrika

Severní Amerika celkem:

z toho:

 

Spojené státy americké

 

Kanada

Jižní a Střední Amerika celkem

z toho:

Brazílie

Asie celkem

z toho:

 

Čínská lidová republika

 

Japonsko

 

Jižní Korea

Austrálie, Oceánie a ostatní území celkem

z toho:

Austrálie

Blíže neurčené

2.   Statistika ze strany poptávky

Svět celkem

Evropský hospodářský prostor celkem

Evropská unie celkem (25)

 

Belgie

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Německo

 

Estonsko

 

Řecko

 

Španělsko

 

Francie

 

Irsko

 

Itálie

 

Kypr

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Maďarsko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Rakousko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Slovinsko

 

Slovenská republika

 

Finsko

 

Švédsko

 

Spojené království

ESVO celkem

 

Island

 

Norsko

 

Švýcarsko (a Lichtenštejnsko)

Všechny ostatní evropské země celkem

z toho:

 

Bulharsko

 

Rumunsko

 

Rusko

 

Turecko

Afrika celkem

z toho:

 

Jižní Afrika

 

Země Maghrebu

Severní Amerika celkem:

z toho:

Spojené státy americké

Jižní a Střední Amerika celkem

z toho:

 

Argentina

 

Brazílie

Asie celkem

z toho:

 

Čínská lidová republika

 

Japonsko

 

Jižní Korea

Austrálie, Oceánie a ostatní území celkem

z toho:

Austrálie

Blíže neurčené“