ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 370

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
17. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2143/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2144/2004 ze dne 16. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2145/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se počtyřicátéprvní mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2146/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2147/2004 ze dne 16. prosince 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech ( 1 )

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2149/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celních kvót pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2150/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2005

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2151/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

38

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2152/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 238/2004 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2153/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

41

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2154/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

44

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2155/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2156/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

54

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2157/2004 ze dne 16. prosince 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

55

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2158/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

57

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2159/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

60

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2160/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05

62

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2161/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

64

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2162/2004 ze dne 16. prosince 2004 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004

68

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2163/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004

69

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/859/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ( 1 )

70

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu

72

 

*

2004/860/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení

78

 

*

2004/861/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/883/ES o poskytnutí další makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině

80

 

*

2004/862/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004 o makrofinanční pomoci Srbsku a Černé Hoře a o změně rozhodnutí 2002/882/ES, kterým se poskytuje další makrofinanční pomoc Svazové republice Jugoslávie

81

 

 

Komise

 

*

2004/863/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004 o schválení programů eradikace a monitorování TSE některých členských států na rok 2005 a o stanovení výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/478/ES, kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu

91

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2143/2004

ze dne 13. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“) (1),

s ohledem na článek 2 nařízení Rady (ES) č. 74/2004 ze dne 13. ledna 2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie (2),

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

Rada uložila nařízením (ES) č. 74/2004 konečné vyrovnávací clo z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie, spadajícího pod kódy KN ex 6302 21 00 (kódy TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (kód TARIC 6302229019), ex 6302 31 10 (kód TARIC 6302311090), ex 6302 31 90 (kód TARIC 6302319090) a ex 6302 32 90 (kód TARIC 6302329019), do Společenství. Vzhledem k velkému počtu spolupracujících stran byl vybrán vzorek indických vyvážejících výrobců a na společnosti, které byly do vzorku zařazeny, byly uplatněny individuální celní sazby od 4,4 % do 10,4 %, zatímco na ostatní spolupracující společnosti, které do vzorku nebyly zařazeny, byla uplatněna celní sazba ve výši 7,6 %. Na společnosti, které se samy nepřihlásily ani při šetření nespolupracovaly, byla uplatněna celní sazba ve výši 10,4 %.

(2)

Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 74/2004 stanoví, že pokud nový vyvážející výrobce z Indie předloží Komisi dostatečné důkazy o tom, že nevyvážel v období šetření (1. října 2001 až 30. září 2002) do Společenství výrobky popsané v čl. 1 odst. 1 (dále jen „první kritérium“), není spřízněn se žádným vývozcem nebo výrobcem v Indii, který podléhá antisubvenčním opatřením uloženým uvedeným nařízením (dále jen „druhé kritérium“) a skutečně vyvezl do Společenství dotyčné výrobky po období šetření, od kterého jsou opatření odvozena, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství do Společenství (dále jen „třetí kritérium“), může být čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení změněn tak, že novému vyvážejícímu výrobci bude poskytnuta celní sazba vztahující se na spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku, tj. 7,6 %.

B.   ŽÁDOSTI NOVÝCH VÝVOZCŮ/VÝROBCŮ

(3)

Dvacet čtyři indických společností požádalo o to, aby s nimi nebylo zacházeno jinak než se společnostmi, které spolupracovaly při původním šetření, ale nebyly zařazeny do vzorku (dále jen „status nového subjektu trhu“).

(4)

Dvě indické společnosti žádající o status nového subjektu trhu neposkytly odpověď na dotazník. Proto nebylo možné ověřit, zda tyto společnosti splňují kritéria stanovená v článku 2 nařízení (ES) č. 74/2004, a jejich žádost musela být zamítnuta.

(5)

Dvě žádosti o status nového subjektu trhu byly obdrženy příliš pozdě, a proto nemohlo být do dne přijetí tohoto nařízení dosaženo žádného závěru.

(6)

Zbývajících dvacet společností poskytlo odpovědi na dotazník, jehož cílem bylo ověřit, zda společnosti jednají v souladu v ustanoveními článku 2 nařízení (ES) č. 74/2004.

(7)

Důkazy poskytnuté třinácti výše uvedenými indickými vývozci/výrobci jsou považovány za dostatečné pro to, aby byla těmto novým společnostem poskytnuta celní sazba vztahující se na spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku (tj. 7,6 %), a aby bylo tudíž těchto třináct indických společností doplněno do seznamu v příloze (dále jen „příloha“) nařízení (ES) č. 74/2004.

(8)

Co se týče zbývajících sedmi indických vývozců/výrobců, dva z nich byli spřízněni se společnostmi podléhajícími stávajícím vyrovnávacím opatřením, tři vyváželi dotyčný výrobek do Společenství v průběhu původního období šetření (tj. od 1. října 2001 do 30. září 2002), jeden nebyl schopen předložit žádnou fakturu nebo důkazy, že dotyčný výrobek skutečně vyvezl do Společenství po období původního šetření nebo že uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt dotyčný výrobek do Společenství.

(9)

Na závěr je třeba upozornit na to, že jedna žádost nemohla být ve stávajícím kontextu posouzena, protože důkazy předložené žadatelskou společností vyžadují další šetření.

(10)

Za těchto okolností se dospělo k závěru, že v případě šesti společností uvedených v bodě 8 odůvodnění nebylo přinejmenším jedno z kritérií stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 74/2004 splněno. Proto musel být jejich požadavek zamítnut.

(11)

Společnosti, jimž nebyl přiznán status nového subjektu trhu, byly o důvodech tohoto rozhodnutí informovány a byla jim dána možnost vyjádřit svá stanoviska písemně.

(12)

Dvě společnosti spřízněné se společnostmi podléhajícími stávajícím vyrovnávacím opatřením v jednom případě tvrdily, že jejich spřízněná společnost již neexistuje, a ve druhém případě, že očekávaly, že budou podléhat stejné celní sazbě jako jejich spřízněná společnost.

(13)

V prvním případě se dospělo k závěru, že skutečnost, že spřízněná společnost již neexistuje, hraje při stávajícím postupu významnou roli a že v tomto případě nelze tvrdit, že nový subjekt trhu nesplňuje druhé kritérium. Proto bylo rozhodnuto, že tato společnost by měla rovněž podléhat celní sazbě vztahující se na spolupracující společnosti nezařazené do vzorku (tj. 7,6 %) a měla by být tudíž doplněna do seznamu v příloze.

(14)

Ve druhém případě, kdy je žadatelská společnost spřízněná se společností, která je předmětem opatření, se dospělo k názoru, že by tato skutečnost neměla automaticky zbavovat společnost práva, aby se na ni vztahovalo vážené průměrné celní rozpětí pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku. Bylo přezkoumáno, zda by obě spřízněné společnosti v případě, že by byly posuzovány společně, byly vybrány do vzorku vyvážejících výrobců podle kritérií výběru uvedených v 11. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 74/2004. Jelikož se ukázalo, že nikoliv, nemá vztah mezi oběma těmito společnostmi na závěry výše uvedeného nařízení žádný vliv. Z těchto důvodů a vzhledem ke konzistentní praxi Komise posuzovat všechny spřízněné společnosti jako jeden subjekt podléhající stejnému clu bylo rozhodnuto, že tato společnost by měla rovněž podléhat celní sazbě vztahující se na spolupracující společnosti nezařazené do vzorku (tj. 7,6 %) a tudíž být doplněna do seznamu v příloze.

(15)

Veškerá tvrzení a podání učiněná zúčastněnými stranami byla přezkoumána a řádně vzata v úvahu, pokud byla oprávněná,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do seznamu vývozců/výrobců z Indie uvedených v příloze nařízení (ES) č. 74/2004 se doplňují tyto společnosti:

„Alps Industries Ltd

Ghaziabád

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabád

At Home India Pvt. Ltd

Nové Dillí

Balloons

Nové Dillí

Bhairav India International

Ahmedabád

G-2 International export Ltd

Ahmedabád

Harimann International

Bombaj

Kabra Brothers

Bombaj

Mohan Overseas (P) Ltd

Nové Dillí

Pradip Overseas Pvt. Ltd.

Ahmedabád

Sarah Exports

Bombaj

S.P.Impex

Indore

Synergy

Bombaj

Texmart Import export

Ahmedabád

Valiant Glass Works Private Ltd

Bombaj“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 1.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2144/2004

ze dne 16. prosince 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

103,1

204

84,0

624

182,9

999

123,3

0707 00 05

052

109,8

999

109,8

0709 90 70

052

105,4

204

68,8

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

31,2

204

66,2

388

43,2

528

41,6

999

45,6

0805 20 10

204

58,2

999

58,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,7

204

43,0

464

171,7

624

95,5

999

95,5

0805 50 10

052

38,9

528

38,8

999

38,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

92,7

400

71,8

404

97,2

720

75,6

999

84,3

0808 20 50

400

95,8

528

47,4

720

51,0

999

64,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2145/2004

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se počtyřicátéprvní mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN ve dnech 26. listopadu a 2. prosince 2004 rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2004.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2034/2004 (Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

(1)

Záznam „Al-Barakat Global Telecommunications (aka Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Spojené arabské emiráty; Mogadishu, Somálsko; Hargeysa, Somálsko“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Al-Barakat Global Telecommunications (také znám jako a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: a) P.O. Box 3313, Dubai, Spojené arabské emiráty, b) Mogadishu, Somálsko, c) Hargeysa, Somálsko.

(2)

Záznam „Al Furqan (také znám jako a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens' Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association of Education, Culture and Building Society - Sirat, h) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, i) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat, j) Istikamet, k) In Siratel). Adresy: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Al Furqan (také znám jako a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Adresy: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) Mahameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina.

(3)

Záznam „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (také známa jako a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa pobočky: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (také známa jako a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa pobočky: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosna a Hercegovina. Další informace: Uzavřena bosenskými orgány.

(4)

Záznam „Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somálsko; Dubai, Spojené arabské emiráty“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Barakat Banks and Remittances (také znám jako a) Barakaat Bank of Somalia Ltd, b) Baraka Bank of Somalia). Adresa: a) Mogadishu, Somálsko; b) Dubai, Spojené arabské emiráty

(5)

Záznam „DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (také znám jako a) DHDS, b) El-Ahouel)“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Djamat Houmat Daawa Salafia (také znám jako a) DHDS, b) El-Ahouel. Ostatní informace: pobočka GIA (Groupement islamique armé) zformovaná v důsledku rozpadu v roce 1996, kdy se afgánský veterán Kada Benchikha Larbi rozhodl vystoupit proti vůdci GIA.

(6)

Záznam „Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp— België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘, (aka GRF nebo FSM); identifikační číslo „United States Federal Employer Identification Number“ 36-3804626; číslo DPH: BE 454 419 759; adresy a úřady, jež jsou k dnešnímu dni známy:

9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA

49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Francie

Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgie

Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Brussels, Belgie

PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgie

Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, Svazová republika Jugoslávie

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, Svazová republika Jugoslávie

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie

House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pákistán

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turecko“

se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Global Relief Foundation (také známá jako a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial vzw, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Adresa:

a)

9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA,

b)

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francie,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgie,

f)

P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgie,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie,

l)

House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pákistán,

m)

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turecko.

Ostatní informace: a) Ostatní sídla v zahraničí: Afghánistán, Ázerbajdžán, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiopie, Čína, Eritrea, Ethiopia, Gruzie, Indie, Ingušsko (Rusko), Irák, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západní břeh a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýrie. b) Spojené státy americké. Identifikační číslo „Federal Employer Identification“: 36-3804626. c) číslo DPH: BE 454,419,759. d) Belgické adresy jsou stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.

(7)

Záznam „Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (také znám jako: a) JTJ; b) al-Zarqawi network; c) al-Tawhid; d) the Monoteism and Jihad Group)“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (také znám jako: a) JTJ; b) al-Zarqawi network; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

(8)

Záznam „Nada Management Organisation S.A. (fka Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švýcarsko“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Nada Management Organisation S.A. (také známá jakoAl Taqwa Management Organisation S.A.). Adresa: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švýcarsko Ostatní informace: Zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku.

(9)

Záznam „Tunisian Combatant Group (aka GCT or Groupe Combattant Tunisien“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Tunisian Combatant Group (také známá jako a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT.

(10)

Záznam „WALDENBERG AG (také známá jako: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; d) Himmat Establishment). Adresa: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnsko; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Itálie“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Waldenberg AG (také známá jako: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; d) Himmat Establishment). Adresa: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnsko; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Itálie. Ostatní informace: V likvidaci.

(11)

Záznam „Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Rakousko“ se v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrazuje tímto:

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Address: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Rakousko. Ostatní informace: Společnost byla v říjnu 2002 zrušena a v listopadu 2002 byla vymazána z obchodního rejstříku.

(12)

Záznam „Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Brusel, Belgie (také znám jako a) Emad Abdelhadie, narozen 27. září 1976 v Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, narozen 27. září 1976 v Irbid; c) Shadi Abdallha, narozen 27. září 1976 v Irbid, Jordánsko; d) Shadi Abdallha, narozen 27. září 1976 v Irbid; e) Emad Abdekhadie, narozen 27. září 1976 v Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, narozen 27. září 1976 v Alhamza; g) (používáno v Belgii) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, narozen 27. září 1976 v Beje, Irák; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (anglicky: žralok); k) Emad Al Sitawi). Datum narození: 27. září 1976. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: Jordánská palestinského původu. Číslo pasu: a) jordánský pas č. D 862 663, vydaný v Irgid, Jordánsko, dne 10. srpna 1993; b) jordánský pas č. H 641 183, vydaný v Irgid, Jordánsko, dne 17. dubna 2002; c) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0770479, vydaný v Dortmundu, Německo, dne 16. února 1998. Ostatní informace: a) Jméno otce: Mohamed Abdalla; b) Jméno matky: Jawaher Abdalla, rozená Almadaneie; c) Nyní ve vazbě, čeká soudní proces.“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (také znám jako a) Emad Abdelhadie, narozen 27.9.1976 v Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, narozen 27.9. 1976 v Irbid; c) Shadi Abdallha, narozen 27.9. 1976 v Irbid, Jordánsko; c) Shadi Abdallha, narozen 27.9.1976 v Irbid; e) Emad Abdekhadie, narozen 27.9.1976 v Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, narozen 27.9.1976 v Alhamza; g) (užíváno v Belgii) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, narozen 27.9.1976 v Beje, Irák; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (česky: žralok); k) Emad Al Sitawi). Adresa: rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgie. Datum narození: 27.9.1976. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: Jordánská palestinského původu. Číslo pasu: a) Jordánský pas č. D 862 663, vydaný v Irgid, Jordánsko, dne 10. srpna 1993; b) jordánský pas č. H 641 183, vydaný v Irgid, Jordánsko, dne 17.4.2002; c) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0770479, vydaný v Dortmundu, Německo, dne 16.2.1998. Ostatní informace: a) Jméno otce: Mohamed Abdalla; b) Jméno matky: Jawaher Abdalla, rozená Almadaneie; c) Pravomocně odsouzen a uvězněn v Německu.

(13)

Záznam „Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (také znám jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Datum narození: 7. září 1967. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Trvalé bydliště: Via Lungotevere Dante — Rome, Itálie“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (také znám jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresa: Via Lungotevere Dante — Rome, Itálie. Datum narození: 7.9. 1967. Místo narození: Algiers, Alžírsko.

(14)

Záznam „Kifane Abderrahmane. Datum narození: 7. března 1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Místo pobytu: via S. Biagio, 32 or 35 — Sant'Anastasia (NA), Itálie“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio, 32 or 35 — Sant'Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7.3.1963. Místo narození: Casablanca, Maroko.

(15)

Záznam „Abdullah Ahmed Abdullah (aka Abu Mariam; aka Al-Masri, Abu Mohamed; aka Saleh), Afghánistán; narozen v roce 1963, v Egyptě; egyptská státní příslušnost“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (také znám jako: a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Datum narození: 6.6.1963. Místo narození: Gharbia, Egypt. Státní příslušnost: egyptská.

(16)

Záznam „Abdurrahman, Mohamad Iqbal (také znám jako‚Abu Jibril‘; Rahman, Mohamad Iqbal; Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fikiruddin Muqti); státní příslušnost: indonéská; místo narození: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Mohamad Iqbal Abdurrahman (také znám jako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) „Abu Jibril“). Datum narození: 17.8.1958. Místo narození: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Ostatní informace: v prosinci roku 2003 údajně zadržen v Malajsii.

(17)

Záznam „Shaykh Sai'id (aka Mustafa Muhammad Ahmad); narozen v Egyptě“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (také znám jako a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai’id). Datum narození: 27.2.1955. Místo narození: El Sharkiya, Egypt.

(18)

Záznam „AL-FAWAZ, Khalid (a.k.a. AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL-FAWWAZ, Khaled); datum narození: 25. srpna 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Spojené království.“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Khalid Al-Fawaz (také znám jako a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fauwaz, Khaled; f) Al-Fauwaz, Khaled. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Spojené království. Datum narození: 25.8.1962.

(19)

Záznam „Fathur Rohman AL-GHOZHI (také znám jako a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Datum narození: 17. února 1971; místo narození: Madiun, Východní Jáva, Indonésie; státní příslušnost: indonéská; číslo pasu: filipínský GG 672613“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Fathur Rohman Al-Ghozhi (také znám jako a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Datum narození: 17. února 1971. Místo narození: Madiun, Východní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Číslo pasu: filipínský GG 672613. Ostatní informace: Údajně zabit v říjnu 2003 na Filipínách.

(20)

Záznam „El Heit Ali (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Datum narození: a) 20. března 1970; b) 30. ledna 1971. Místo narození: Rouba, Alžírsko. Místo pobytu: via D. Fringuello, 20 — Rome, Itálie. Trvalé bydliště: Milan, Itálie“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Ali El Heit (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adresa: a) via D. Fringuello, 20 — Rome, Itálie; b) Milan, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 20.3. 1970; b) 30.1.1971. Místo narození: Rouba, Alžírsko.

(21)

Záznam „Jim'ale, Ahmed Nur Ali (aka Jimale, Ahmed Ali) (aka Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (aka Jumale, Ahmed Nur) (aka Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Spojené arabské emiráty; Mogadishu, Somálsko“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Ali Ahmed Nur Jim'ale (také znám jako a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adresa: PO Box 3312, Dubai, Spojené arabské emiráty. Státní příslušnost: somálská. Ostatní informace: povolání: účetní, Mogadishu, Somálsko

(22)

Záznam „Ahmad Sa'id Al-Kadr; datum narození: 1. března 1948; místo narození: Cairo, Egypt; státní příslušnost: kanadská a zřejmě i egyptská“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Ahmed Said Zaki Khedr (také znám jako: a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Datum narození: 1.3.1948. Místo narození: Cairo, Egypt. Státní příslušnost: kanadská.

(23)

Záznam „Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (aka Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); narozen 15.3.1963, v Alexandrii, Egypt“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (také znám jako a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Datum narození: 15.3.1963. Místo narození: Alexandria, Egypt.

(24)

Záznam „Mehrez AMDOUNI (také znám jako a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Místo narození: Tunis (Tunisko). Datum narození: 18. prosince 1969“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Mehrez Amdouni (také znám jako a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adresa: bez trvalého bydliště v Itálii. Místo narození: Asima-Tunis (Tunisko). Datum narození: 18.12.1969. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: 0801888. Ostatní informace: údajně zadržen v Turecku a deportován do Itálie.

(25)

Záznamy „Muhammad Atif (aka Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); narozen v roce 1956, v Alexandrii, v Egyptě; alternativní datum narození 1951“ a „Muhammad 'Atif (aka Abu Hafs); narozen (pravděpodobně) v roce 1944 v Egyptě; pravděpodobně je egyptským státním příslušníkem; vyšší nadporučík Usámy Bin Ládina“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (také znám jako a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Datum narození: 17.1.1958. Místo narození: El Sharkiya, Egypt. Státní příslušnost: pravděpodobně je egyptským státním příslušníkem. Ostatní informace: vyšší nadporučík Usámy Bin Ládina.

(26)

Záznam „Muhsin Musa Matwalli Atwah (aka Abdel Rahman; aka Abdul Rahman; aka Al-Muhajir, Abdul Rahman; aka Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghánistán; narozen 19.6.1964 v Egyptě; egyptský státní příslušník“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (také znám jako a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; aka Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) datum narození: 19.6.1964. Místo narození: Dakahliya, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Ostatní informace: Afghánistán.

(27)

Záznam „Bahaji, Said, dříve bytem v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Německo; datum narození: 15. července 1975; místo narození: Haselünne (Lower Saxony), Německo; prozatímní německý pas č. 28 642 163 vydaný Městem Hamburg;“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Said Bahahji. Adresa: dříve bytem v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Německo. Datum narození: 15.7.1975. Místo narození: Haselünne (Lower Saxony), Německo. Státní příslušnost: a) německá, b) marocká. Prozatímní německý pas č. 28 642 163 vydaný městem Hamburg. Národní identifikační číslo BPA č. 1336597587.

(28)

Záznam „Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (také znám jako: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Milan, Itálie; b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Itálie; datum narození 12. listopadu 1974, místo narození: Tunis, Tunisko; státní příslušnost: tuniská; číslo pasu L 191609, vydán 28. února 1996; národní identifikační číslo: 04643632 uděleno dne 18. července 1999; Daňové číslo: DAOMMD74T11Z352Z. Ostatní informace: jméno matky je Bent Ahmed Ourida“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (také znám jako: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresa: a) Via A. Masina n. 7, Milan, Itálie; b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Itálie. Datum narození: 12.11.1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu L 191609, vydán 28. února 1996. Národní identifikační číslo: 04643632 uděleno dne 18. června 1999. Daňové číslo: DAOMMD74T11Z352Z. Ostatní informace: a) jméno matky je Bent Ahmed Ourida, b) odsouzen 11.12.2002 ke třem a půl letům vězení v Itálii.

(29)

Záznam „Haddad Fethi Ben Assen. Datum narození: a) 28. března 1963; b) 28. června 1963. Místo narození: Tunis, Tunisko. Bydliště: Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Itálie. Trvalé bydliště: Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Itálie. Daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Fethi Ben Hassen Haddad. Datum narození: a)28.3.1963; b) 28.6.1963. Místo narození: Tunis, Tunisko. Adresa: a) Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Itálie; b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V

(30)

Záznam „BEN HENI, Lased; datum narození 5. února 1969; místo narození Libye“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Lased Ben Heni. Datum narození: 5.2.1969. Místo narození Libye. Ostatní informace: Pravomocně odsouzen v Itálii dne 11.12.2002 (šest let odnětí svobody).

(31)

Záznam „Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (také znám jako a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Německo; b) 129 Park Road, NW8, London, Anglie; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgie. Datum narození: 21. března 1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: a) tuniská, b) bosenská. Číslo pasu: E 423362 vydaný v Islámábádu dne 15. května 1988. Národní identifikační číslo: 1292931. Ostatní iformace: jméno matky je Medina Abid; ve skutečnosti je v Irsku“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Ayadi Shafiq Ben Mohamed (také znám jako a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Německo; b) 129 Park Road, NW8, London, Anglie; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgie; d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina(poslední evidovaná adresa v Bosně a Hercegovině). Datum narození: a) 21.3.1963; b) 21.1.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: a) tuniská, b) bosenská. Číslo pasu: E 423362 vydaný v Islámábádu 15.5.1988, b) bosenský pas č. 0841438 vydaný dne 30.12.1998, platnost vypršela 30.12.2003. Národní identifikační číslo: 1292931. Ostatní informace: a) adresa v Belgii je PO box, b) otec se jmenuje Mohamed, matka se jmenuje Medina Abid; c) údajně žije v Dublinu v Irsku.

(32)

Záznam „Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (také znám jako Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Itálie; datum narození: 13. října 1969; místo narození: Tunis, Tunisko; státní příslušnost: tuniská; číslo pasu: K/754050 vydaný dne 26. května 1999; národní identifikační číslo: 04756904 uděleno dne 14. září 1987; Daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T. Ostatní informace: jméno matky je Bannour Hedia“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (také znám jako Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Itálie. Datum narození: 13.10.1969. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K/ 754050 vydán dne 26.5.1999. Národní identifikační číslo: 04756904 uděleno dne 14.9.1987. Daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T. Ostatní informace: a) jméno matky je Bannour Hedia, b) odsouzen v Itálii (tři a půl letů odnětí svobody).

(33)

Záznam „Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (také znám jako a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Itálie; datum narození: 10. února 1968; místo narození: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko; státní příslušnost: tuniská; číslo pasu: K/ 929139 vydán dne 14. února 1995; národní identifikační číslo: 00319547 dne 8. prosince 1994; Daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F. Ostatní informace: jméno matky je Saidani Beya“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (také znám jako a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Itálie. Datum narození: a) 2.10.1968; b) 10.2.1968. Místo narození: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. číslo pasu: K/ 929139 vydaný dne 14.12.1995; národní identifikační číslo: 00319547 uděleno dne 8.12.1994; Daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F. Ostatní informace: a) jméno matky je Saidani Beya, b) byl zadržen v Itálii.

(34)

Záznam „Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (aka Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; aka Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; aka Bin al Shibh, Ramzi); datum narození 1. května 1972 nebo 16. září 1973; místo narození: Hadramawt, Jemen nebo Khartoum, Súdán; občanství: Súdán nebo Jemen; jemenský pas č. 00 085 243 12. listopadu 1997 v Sanaa, Jemen“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (také znám jako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Datum narození 1.5.1972 nebo 16.9.1973.; Místo narození: a) Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Súdán. Státní příslušnost: a) Súdán, b) Jemen. Jemenský pas č. 00 085 243 vydaný dne 12.11.1997 in Sanaa, Jemen.

(35)

Záznam „Mamoun DARKAZANLI (také znám jako a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Německo; datum narození: 4. srpna 1958; místo narození: Damascus, Sýrie; státní příslušnost: syrská a německá; číslo pasu: 1310636262 (Německo), platnost vyprší 29. října 2005; národní identifikační číslo: německý občanský průkaz č. 1312072688, platnost vyprší 20. srpna 2011“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Mamoun Darkazanli (také znám jako a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Německo. Datum narození: 4.8.1958. Místo narození: Damascus, Sýrie. Státní příslušnost: a) syrská, b) německá. Číslo pasu: 1310636262 (Německo), platnost vyprší 29.10.2005. Národní identifikační číslo: německý občanský průkaz č. 1312072688, platnost vyprší dne 29.10.2005.

(36)

Záznam „Lionel DUMONT také znám jako a) Jacques BROUGERE, b) BILAL, c) HAMZA). Adresa: bez trvalého bydliště v Itálii. Místo narození: Roubaix (Francie). Datum narození: a) 21.1.1971; b) 29.1.1975“se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Lionel Dumont (také znám jako a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza). Adresa: bez trvalého bydliště v Itálii. Místo narození: Roubaix (Francie). Datum narození: a) 21.1.1971; b) 29.1.1975. Ostatní informace: Interpol na něj vydal mezinárodní zatykač. Zatčen v Německu dne 13.12.2003, vydán Francii dne 18.5.2004. Od 2004 je ve vazbě.

(37)

Záznam „Agus DWIKARNA; datum narození: 11. srpna 1964; místo narození: Makassar, South Sulawesi, Indonésie; státní příslušnost: indonéská“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Agus Dwikarna. Datum narození: 11. srpna 1964. Místo narození: Makassar, South Sulawesi, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Ostatní informace: zadržen dne 13.3.2002, odsouzen dne 12.7.2002 na Filipínách.

(38)

Záznam„El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Německo; datum narození: 3. dubna 1974; místo narození: Marrakesh, Maroko; státní občanství: Maroko; Marocký pas č. H 236 483 vydaný dne 24. října 2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně, Německo“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Mounir El Motassadeq. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Německo. Datum narození: 3.4.1974. Místo narození: Marrakesh, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Marocký pas č. H 236 483.

(39)

Záznam „ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. ES SAYED, Kader); datum narození 26. prosince 1962; místo narození: Cairo, Egypt; adresa: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rome, Itálie; Italské daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (také znám jako Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rome, Itálie. Datum narození: 26.12.1962. Místo narození: Egypt. Italské daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L

(40)

Záznam „Essabar, Zakarya (aka Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Německo; datum narození: 13.dubna 1977; místo narození: Essaouira, Maroko; státní občanství: Maroko; číslo pasu M 271 351, vydaný dne 24. října 2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně, Německo“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazje tímto:

Zakarya Essabar. Adresa: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Německo. Datum narození: 13.4.1977. Místo narození: Essaouira, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu M 271 351, vydaný dne 24.10.2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně, Německo. Ostatní informace: posledně uvedená adresa pobytu.

(41)

Záznam „Aider Farid (také znám jako Achour Ali). Datum narození: 12. října 1964. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Bydliště: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie. Finanční číslo: DRAFRD64R12Z301C“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Farid Aider (také znám jako Achour Ali). Adresa: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie. Datum narození: 12.10.1964. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Daňové číslo: DRAFRD64R12Z301C.

(42)

Záznam „Muhammad Salah (aka Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (také znám jako a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Datum narození: 30.10.1962. Místo narození: Cairo, Egypt.

(43)

Záznam „Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itálie; datum narození: 16. června 1938; místo narození: Damascus, Sýrie; státní příslušnost: švýcarská“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Ali Ghaleb Himmat. Adresa: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itálie; b) jiná místa v Itálii, c) Sýrie. Datum narození: 16.6.1938. Místo narození: Damascus, Sýrie; Státní příslušnost: od roku 1990 italská.

(44)

Záznam „Armand Albert Friedrich HUBER (také znám jako Huber, Ahmed) Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švýcarsko; datum narození 1927; státní příslušnost: švýcarská“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Armand Albert Friedrich Huber (také znám jako Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švýcarsko. Datum narození: 1927. Státní příslušnost: švýcarská. Ostatní informace: na toto jméno nebyl vydán švýcarský pas.

(45)

Záznam „Nasreddin Ahmed IDRIS (také znám jako a) Nasreddin, Ahmad I, b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss d)Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Itálie; b) Piazzale Biancamano, Milan, Itálie; c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangiers, Maroko; datum narození: 22. listopadu 1929; místo narození: Adi Ugri, Etiopie (nyní Eritrea); státní příslušnost: italská; národní identifikační číslo: italský občanský průkaz č. AG 2028062 (datum vypršení platnosti 7. září 2005); Číslo zahraničního občanského průkazu: K 5249; Italské daňové číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Ostatní informace: V roce 1994 opustil pan Nasreddin své místo pobytu v 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švýcarsko a přestěhoval se do Maroka“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Idris Ahmed Nasreddin (znám také jako a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Adresa: a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Itálie; b) Piazzale Biancamano, Milan, Itálie; c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangiers, Maroko. Datum narození: 22.11.1929. Místo narození: Adi Ugri, Etiopie (nyní Eritrea). Státní příslušnost: italská. Národní identifikační číslo: italský občanský průkaz č. AG 2028062 (datum vypršení platnosti 7.9.2005); ); Číslo zahraničního občanského průkazu: K 5249. Italské daňové číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Ostatní informace: V roce 1994 pan Nasreddin opustil své místo pobytu v 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švýcarsko a odstěhoval se do Maroka.

(46)

Záznam „Khalil JARRAYA (znám také jako a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR) Via Bellaria 10, Bologna, Itálie nebo Via Lazio 3, Bologna, Itálie. Místo narození: Sfax (Tunisko). Datum narození: 8. února 1969. Identifikován také jako Ben Narvan Abdel Aziz, narozen v Sereka (bývalá Jugoslávie) dne 15. srpna 1970“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Khalil Jarraya (znám také jako a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itálie; b) Via Lazio 3, Bologna, Itálie; c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Datum narození: 8.2.1969. Místo narození: Sfax (Tunisko). Identifikován také jako Ben Narvan Abdel Aziz, narozen v Sereka (bývalá Jugoslávie) dne 15.8.1970.

(47)

Záznam „Samir Kishk, datum narození: 14. května 1955; místo narození: Gharbia, Egypt“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Datum narození: 14.5.1955. Místo narození: Gharbia, Egypt.

(48)

Záznam „Bendebka l'Hadi (také znám jako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Datum narození: 17. listopadu 1963. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Bydliště: Via Milanese, 70 — San Zenone al Po (PV), Itálie. Trvalé bydliště: Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italy“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

L'Hadi Bendebka (také znám jako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adresa: a) Via Padova, 70 — Milan, Itálie; b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 17.11.1963. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Ostatní informace: adresa uvedená v bodě a) se používá od 17.12.2001.

(49)

Záznam „Tarek Ben Habib Maaroufi, datum narození: 23. listopadu 1965; místo narození: Ghardimaou, Tunisko“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brussels), Belgie. Datum narození: 23.11.1965. Místo narození: Ghardimaou, Tunisko. Státní příslušnost: belgická (od 8.11.1993).

(50)

Záznam „Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Itálie“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Abdullkadir Hussein Mahamud (také znám jako Abdulkadir Hussein Mahamud). Datum narození: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Místo narození: Somálsko. Ostatní informace: Florence, Itálie.

(51)

Záznam „Mansour Fattouh MOHAMED, (také znám jako Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Švýcarsko; datum narození: 30. srpna 1928; místo narození: a) Egypt b) Spojené arabské emiráty; státní příslušnost: švýcarská“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Mohamed Mansour (také znám jako Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Švýcarsko; Datum narození: 30.8.1928. Místo narození: a) Egypt b) Spojené arabské emiráty. Státní příslušnost: švýcarská. Další informace: a) Zurich, Švýcarsko, b) na toto jméno nebyl vystaven švýcarský pas.

(52)

Záznam „Mostafa Kamel MOSTAFA (také znám jako a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza), 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Spojené královsrí; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené království. Datum narození: 15. dubna 1958“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (také znám jako a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresa: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Spojené království; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené království. Datum narození: 15.4.1958. Místo narození: Alexandria, Egypt. Další informace: vyšetřován ve Spojeném království.

(53)

Záznam „Abbes Moustafa. Datum narození: 5. února 1962. Místo narození: Osniers, Alžírsko. Trvalé bydliště: Via Padova, 82 — Milan, Italy“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Moustafa Abbes. Adresa: Via Padova, 82 — Milan, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 5.2.1962. Místo narození: Osniers, Alžírsko.

(54)

Záznam „Nada Youssef MUSTAFA (také znám jako a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itálie b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Itálie, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itálie; datum narození: a) 17. května 1931, b) 17. května 1937; místo narození: Alexandria, Egypt. národní identifikační číslo: italský občanský průkaz č. AE 1111288 (platnost vyprší 21. března 2005)“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Youssef Mustapha Nada Ebada (také znám jako a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Adresa: a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itálie; b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Itálie; c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itálie. Datum narození: 17.5.1931. Místo narození: Alexandria, Egypt. Národní identifikační číslo: italský občanský průkaz č. AE 1111288 (platnost vyprší dne 21.3.2005).

(55)

Záznam „Abdelghani MZOUDI (také znám jako a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Místo narození: Marrakesh ( Maroko). Datum narození: 6. prosince 1972. Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu: a) číslo marockého pasu F 879567, vydán dne 29. dubna 1992 v Marrakesh, Maroko, platný do 28. dubna 1997, obnoven do 28. února 2002; b) číslo marockého pasu M271392, vydán 4. prosince 2000 marockým konzulátem v Berlíně, Německo. Národní identifikační číslo: Marocký občanský průkaz č. E 427689, vydán dne 20. března 2001 marockým generálním konzulátem v Düsseldorfu, Německo. Další informace: ve vyšetřovací vazbě v Německu (červen 2003)“ se v položce „Právnické osoby“ nahrazuje tímto:

Abdelghani Mzoudi (také znám jako a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adresa: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Německo. Datum narození: 6.12.1972. Místo narození: Marrakesh (Maroko). Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu: a) číslo marockého pasu F 879567, vydán dne 29.4.1992 v Marrakesh, Maroko, platný do 28.4. 1997, obnoven do 28.2. 2002; b) číslo marockého pasu M271392, vydán dne 4.12.2000 marockou ambasádou v Berlíně, Německo. Národní identifikační číslo: Marocký občanský průkaz č. E 427689, vydán dne 20. března 2001 marockým generálním konzulátem v Düsseldorfu, Německo. Další informace: a) ve vyšetřovací vazbě v Německu (červen 2003), b) naposledy s trvalým pobytem na této adrese.

(56)

Záznam „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Datum narození: 7. června 1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Bydliště: Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Itálie. Trvalé bydliště: Piazza Trieste, 11 — Mortara, Itálie. Daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Othman Deramchi (také znám jako Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Itálie; b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 7.6.1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T.

(57)

Záznam „Safi, Rahmatullah, General (zástupce Talibanu v Evropě)“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Rahmatullah Safi. Titul: Generál. Datum narození: a) cirka 1948, b) 21.3.1913. Místo narození: oblast Tagaab, provincie Kapisa, Afghánistán. Další informace: zástupce Talibanu v Evropě.

(58)

Záznam „Nedal SALEH (také znám jako HITEM), Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itálie nebo Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Taiz (Jemen). Datum narození: 1. března 1970“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Nedal Mahmoud Saleh (také znám jako a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adresa a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itálie; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Taiz (Jemen). Datum narození: 1. března 1970. Další informace: zadržen v Itálii dne 19.8.2003.

(59)

Záznam „Sayadi, Nabil Abdul Salam (také znám jako Abu Zeinab); datum narození: 1.1.1966 in El Hadid, Tripoli, Libanon; státní příslušnost: belgická od 18.9.2001; manželka Patricia Vinck; sezdáni 29.5.1992 v Peschwar v Pákistánu“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Nabil Abdul Salam Sayadi (také znám jako Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie. Datum narození: 1.1.1966. Místo narození: El Hadid, Tripoli, Libanon. Státní příslušnost: belgická od 18.9.2001. Ostatní informace: manželka Patricia Vinck; sezdáni dne 29.5.1992 v Peschawar v Pákistánu.

(60)

Záznam „Thirwat Salah Shihata (aka Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); narozen 29.6.1960 v Egyptě“ se v položce„Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Tharwat Salah Shihata Ali (také znám jako: a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Datum narození: 29.6.1960. Místo narození: Egypt.

(61)

Záznam „Vinck, Patricia Rosa (také známa jako Souraya P. Vinck); datum narození: 4.1.1965 v Berchem v Antverpách; státní příslušnost: belgická; manžel Nabil Sayadi“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Patricia Rosa Vinck (také známa jako Souraya P. Vinck); Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie. Datum narození: 4.1.1965. Místo narození: Berchem (Antverpy), Belgie. Státní příslušnost: belgická. Ostatní informace: manžel Nabil Sayadi.

(62)

Záznam „Ahmed Nacer Yacine (také znám jako Yacine Di Annaba). Datum narození: 2. prosince 1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Místo pobytu: rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžírsko. Trvalé bydliště: vicolo Duchessa, 16 and via Genova, 121 — Naples (Itálie)“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Yacine Ahmed Nacer (také znám jako Yacine Di Annaba). Datum narození: 2.12.1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžírsko; b) vicolo Duchessa, 16 — Naples, Itálie, c) via Genova, 121 — Naples, Itálie (trvalé bydliště).

(63)

Záznam „Abbes Youcef (také znám jako Giuseppe). Datum narození: 5. ledna 1965. Místo narození: Bab El Aoued, Alžírsko. Trvalé bydliště: a) Via Padova, 82 — Milan (Itálie); b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Itálie“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Youcef Abbes (také znám jako: Giuseppe). Adresa: a) Via Padova, 82 — Milan, Itálie; b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 5.1.1965. Místo narození: Bab El Aoued, Alžírsko.

(64)

Záznam „Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švýcarsko; datum narození: 7. května 1933“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Zeinab Mansour Fattouh. Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švýcarsko. Datum narození: 7.5.1933.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2146/2004

ze dne 16. prosince 2004

o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/492/ES ze dne 21. června 1999 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou, schválená rozhodnutím 1999/492/ES, stanoví roční celní kvótu pro dovoz cukrovinek, čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao pocházejících z Islandu. Tuto kvótu je třeba otevřít pro rok 2005.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je třeba zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna do 31. prosince 2005 podléhá zboží pocházející z Islandu a dovezené do Společenství, které je uvedeno v příloze, clu stanovenému v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 47.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1.).


PŘÍLOHA

Pořadové č.

Kód KN

Popis zboží

Kvóta

Použitelná celní sazba

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao, spadající pod kód KN 1704 90

500 tun

50 % celní sazby pro třetí země (1) s maximem 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, spadající pod kódy KN 1806 32, 1806 90, 1905 31 a 1905 32


(1)  Celní sazba pro třetí země: sazba se skládá z valorického cla plus případně zemědělský komponent omezený na maximální sazbu, pokud je stanovena ve společném celním sazebníku.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2147/2004

ze dne 16. prosince 2004

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1989/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Nelegovaný hliníkový drát s obsahem hliníku 99,5 %, o průměru mezi 9 a 14 mm a o délce jednoho drátu 500–600 m, ve svitcích o šířce přibližně 1,5 m a hmotnosti 1,5 tuny.

Svitky hliníkového drátu byly částečně poškozeny a deformovány.

(Viz fotografie A) (1)

7605 11 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 1 c) ke kapitole 76 a podle znění kódů KN 7605 a 7605 11 00.

Zařazení do čísla 7602 je vyloučeno, jelikož nejsou splněny podmínky poznámky 8 a) ke třídě XV.

Stupeň poškození a deformace svitků hliníkového drátu nemění povahu výrobku, který je hliníkovým drátem, vzhledem k tomu, že větší části svitků stále vyhovují definici v poznámce 1 c) ke kapitole 76.

2.

Nelegovaný hliníkový drát s obsahem hliníku 99,5 %, o průměru mezi 9 a 14 mm a o délce jednoho drátu 500–600 m, ve svitcích o šířce přibližně 1,5 m a hmotnosti 1,5 tuny.

Svitky hliníkového drátu byly částečně poškozeny a deformovány před tím, než byly střiženy, pomocí hydraulických aligátorových nůžek, z každé strany otvoru svitku.

Výrobek sestává z větších částí hliníkového drátu.

(Viz fotografie B) (1)

7605 11 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 1 c) ke kapitole 76 a podle znění kódů KN 7605 a 7605 11 00.

Poznámku 8 a) ke třídě XV nelze použít, jelikož svitky hliníkového drátu nejsou „definitivně“ nepoužitelné jako hliníkový drát; proto je zařazení do čísla 7602 vyloučeno.

Vzhledem k tomu, že větší části svitků vyhovují definici hliníkového „drátu“ v poznámce 1 c) ke kapitole 76, zůstává tento výrobek zařazen do kódu KN 7605 11 00.

3.

42″ plazmový panel s poměrem stran zobrazení 16:9 a konfigurací 852 × 480 pixelů.

Tento výrobek se skládá z hliníkového rámu, který obsahuje vrstvu plazmových buněk mezi dvěma substráty ze skla, jakož i adresové a zobrazovací elektrody.

Výrobek je vybaven páskovými kabely, ale neobsahuje žádné jiné elektronické komponenty (například zdroj energie nebo ovladače), ani rozhraní pro připojení k jiným přístrojům.

Tento výrobek se používá jako komponent při výrobě videomonitorů.

(Viz fotografie C) (1)

8529 90 81

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 2 b) ke třídě XVI a podle znění kódů KN 8529, 8529 90 a 8529 90 81.

Tento výrobek nemůže být zařazen jako nedokončený výrobek v souladu se všeobecným pravidlem 2 a) pro výklad kombinované nomenklatury, jelikož je vybaven pouze páskovými kabely.

Tento výrobek nelze zařadit do čísla 8473 jako část a součást zobrazovacích jednotek zařízení pro automatizované zpracování dat, ani do čísla 8531 jako část a součást návěstních panelů, jelikož není vhodný výhradně nebo hlavně pro použití se zařízením pro automatizované zpracování dat čísla 8471 nebo pro návěstní panel čísla 8531.

Vzhledem k jeho rozměrům a charakteristikám, je tento výrobek zařaditelný do čísla 8529, protože tvoří část a součást videomonitoru čísla 8528.

4.

42″ barevný plazmový monitor s poměrem stran zobrazení 16:9 a konfigurací 1 024 × 768 pixelů.

Tento výrobek je vybaven slot-in deskou s těmito rozhraními:

RGB vstup,

sériové RS-232C rozhraní,

audio vstup,

slot pro druhou slot-in desku.

Slot pro druhé rozhraní typu slot-in slouží k připojení různých druhů volitelných terminálových desek pro širokou řadu vstupních zdrojů, například pro kompozitní (složený) video signál, signál S-video a částečný video signál.

8528 21 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 8528, 8528 21 a 8528 21 90.

Zařazení do čísla 8471 je vyloučeno, jelikož tento výrobek není používán výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat (viz poznámka 5 B a) ke kapitole 84 a vysvětlivky k HS k číslu 8471 I) D)).

Tento výrobek nelze zařadit do čísla 8531, jelikož jeho funkce neposkytuje vizuální indikace pro signalizační účely (viz vysvětlivky k HS k číslu 8531 D)).

Tento výrobek je videomonitor čísla 8528, jelikož je konstruován, aby byl schopen reprodukovat, na obrazovce, širokou řadu video signálů.

5.

Nové čtyřkolové vozidlo s 954 cm3 vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním, celkovou hmotností vozidla přibližně 1 800 kg (hmotnost vozidla 720 kg a nosnost 1 080 kg) a přibližnými rozměry 2,9 m (délka) × 1,6 m (šířka).

Vozidlo je vybaveno dvěma sedadly, z nichž je jedno určeno pro řidiče.

Za sedadly je prostor s přibližnými rozměry 1,2 m (délka) a 1,4 m (šířka). Je vybaven sklopnou hydraulikou. Tento prostor je určen k namontování zadní skříně, mechanického zařízení nebo podobného vybavení.

Prostor se sedadly je menší než prostor za sedadly.

Toto vozidlo není při předložení vybaveno zadní skříní ani žádným jiným příslušenstvím.

(Viz fotografie D) (1)

8704 21 91

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 8704, 8704 21 a 8704 21 91.

Toto vozidlo není určeno především pro vlečení nebo tlačení jiných vozidel, zařízení nebo nákladu a proto nevyhovuje podmínkám poznámky 2 ke kapitole 87.

Není určeno především pro dopravu osob.

Nejedná se o terénní vyklápěcí vůz (viz vysvětlivky k HS k položce 8704 10).

Vzhledem k jeho konstrukci (například sklopné hydraulice), je toto vozidlo určeno hlavně pro přepravu nákladu.

A)

Image

B)

Image

C)

Image

D)

Image


(1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2148/2004

ze dne 16. prosince 2004

o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 a čl. 9e odst. 1 této směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 upravuje povolování doplňkových látek pro použití ve výživě zvířat v Evropské unii.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek v krmivech podle směrnice 70/524/EHS přede dnem používání tohoto nařízení.

(3)

Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

První připomínky členských států k těmto žádostem, které byly vydány podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS, byly Komisi předány přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi je proto třeba i nadále zacházet v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Použití produktu, jímž je klinoptilolit sopečného původu, jako doplňkové látky patřící do kategorie „pojiv, protispékavých látek a koagulantů“ bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1245/1999 (3) u prasat, králíků a drůbeže.

(6)

Ve prospěch žádosti o povolení bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení směrnicí 70/524/EHS jsou splněny.

(7)

Proto by použití produktu, jímž je klinoptilolit sopečného původu, mělo být povoleno bez časového omezení, a to v souladu s určitými podmínkami uvedenými v příloze I tohoto nařízení.

(8)

Použití přípravku z mikroorganismů Bacillus licheniformis (DSM 5749) a Bacillus subtilis (DSM 5750) bylo dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 2437/2000 (4) u výkrmu prasat a bez časového omezení u selat.

(9)

Ve prospěch žádosti o povolení tohoto přípravku z mikroorganismů u výkrmu prasat bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení směrnicí 70/524/EHS jsou splněny. Ve prospěch žádosti o změnu maximálního stáří tohoto přípravku z mikroorganismů u selat byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro tuto změnu povolení jsou splněny.

(10)

Použití přípravku z mikroorganismů Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1436/98 (5) u selat.

(11)

Použití přípravku z mikroorganismů Enterococcus faecium (DSM 7134) a Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 2690/99 (6) u selat.

(12)

Ve prospěch žádosti o povolení těchto dvou přípravků z mikroorganismů bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení směrnicí 70/524/EHS jsou splněny.

(13)

Proto by použití těchto tří přípravků z mikroorganismů, jak je uvedeno v příloze II tohoto nařízení, mělo být povoleno bez časového omezení.

(14)

Ve prospěch žádosti o povolení nové doplňkové látky, která náleží do skupiny mikroorganismů a jíž je Kluyveromyces marxianus rodu lactisK1 (BCCM/MUCL 39434), u dojnic byly předloženy nové údaje.

(15)

Z posouzení předložené žádosti o povolení, pokud jde o přípravek z mikroorganismů uvedený v příloze III tohoto nařízení, vyplývá, že podmínky uvedené v čl. 9e odst. 1) směrnice 70/524/EHS jsou splněny.

(16)

Vědecký výbor pro výživu zvířat (SCAN) vyjádřil své stanovisko k použití této doplňkové látky v krmivech v dokumentu „Stanovisko k použití některých mikroorganismů jako doplňkových látek v krmivech“ dne 25. dubna 2003 a dospěl v něm k názoru, že tato doplňková látka za podmínek stanovených v příloze III tohoto nařízení nepředstavuje nebezpečí pro zdraví zvířat, zdraví lidí nebo životní prostředí.

(17)

Použití přípravku z enzymu endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaného Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1436/98 u výkrmu kuřat.

(18)

Použití přípravku z enzymu endo-1,4-beta-glukanázy produkovaného Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1436/98 (v kapalné formě) a nařízením Komise (ES) č. 1353/2000 (7) (v pevné formě ) u výkrmu kuřat.

(19)

Použití přípravku z enzymu endo-1,4-beta-xylanázy produkovaného Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) bylo poprvé dočasně povoleno u výkrmu kuřat nařízením Komise (ES) č. 1436/98 (v kapalné formě) a nařízením Komise (ES) č. 1353/2000 (v pevné formě).

(20)

Ve prospěch žádosti o povolení těchto tří přípravků z enzymu bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny.

(21)

Proto by použití těchto tří přípravků z enzymu uvedených v příloze IV mělo být povoleno bez časového omezení.

(22)

Použití přípravku z enzymu endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaného Penicillium funiculosum (IMI SD 101) bylo bez časového omezení povoleno u výkrmu kuřat nařízením Komise (ES) č. 1259/2004 (8). Použití tohoto přípravku bylo dočasně povoleno u výkrmu krocanů a krůt, u nosnic a výkrmu prasat nařízením Komise (ES) č. 418/2001 (9).

(23)

Ve prospěch žádosti o rozšíření povolení použití tohoto přípravku z enzymu u selat a výkrmu kachen byly předloženy nové údaje.

(24)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EUBP) vyjádřil své stanovisko k použití tohoto přípravku a v něm dospěl k názoru, že tento přípravek za podmínek stanovených v příloze V tohoto nařízení nepředstavuje nebezpečí pro tyto další kategorie zvířat.

(25)

Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS pro povolení tohoto přípravku byly splněny.

(26)

Proto by použití přípravku z enzymu, jak je uvedeno v příloze IV, mělo být dočasně povoleno na dobu čtyř let.

(27)

Z posouzení žádostí vyplývá, že je třeba vyžadovat dodržování některých postupů, které ochrání pracovníky před vystavením působení doplňkových látek uvedených v přílohách. Tato ochrana musí být zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (10).

(28)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Bez časového omezení a za podmínek stanovených v příloze I se povoluje použití přípravku, který patří do kategorie „pojiva, protispékavé látky a koagulanty“, jako doplňkové látky ve výživě zvířat.

Článek 2

Bez časového omezení a za podmínek stanovených v příloze II se povoluje použití přípravků, které patří do skupiny „mikroorganismy“, jako doplňkových látek ve výživě zvířat.

Článek 3

Dočasně se na dobu čtyř let a za podmínek stanovených v příloze III povoluje použití přípravku, který patří do skupiny „mikroorganismy“, jako doplňkové látky ve výživě zvířat.

Článek 4

Bez časového omezení a za podmínek stanovených v příloze IV se povoluje použití přípravků, které patří do skupiny „enzymy“, jako doplňkových látek ve výživě zvířat.

Článek 5

Dočasně se na dobu čtyř let a za podmínek stanovených v příloze V povoluje použití přípravku, který patří do skupiny „enzymy“, jako doplňkové látky ve výživě zvířat.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 150, 17.6.1999, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 28.

(5)  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 33.

(7)  Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 15.

(8)  Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 8.

(9)  Úř. věst. L 62, 2.3.2001, s. 3.

(10)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.


PŘÍLOHA I

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec doby povolení

mg/kg kompletního krmiva

Pojiva, protispékavé látky a koagulanty

E 567

Klinoptilolit sopečného původu

hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sopečného původu obsahující min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živců, slíd a jílů, neobsahující vlákna a křemen.

maximální obsah olova: 80 mg/kg

prasata

20 000

všechna krmiva

bez časového omezení

králíci

20 000

všechna krmiva

bez časového omezení

drůbež

20 000

všechna krmiva

bez časového omezení


PŘÍLOHA II

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec doby povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(v poměru 1/1)

směs Bacillus licheniformis a Bacillus subtilis obsahující min.:

3,2 × 109 CFU/g doplňkové látky (1,6 × 109 CFU/g každé bakterie)

výkrm prasat

1,28 × 109

1,28 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

bez časového omezení

selata

1,28 × 109

3,2 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Pro použití u selat do zhruba 35 kg.

bez časového omezení

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

přípravek ze Saccharomyces cerevisiae obsahující min.:

5 × 109 CFU/g doplňkové látky

selata

(po odstavení)

5 × 109

1 × 1010

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Pro použití u selat po odstavení do zhruba 35 kg.

bez časového omezení

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

směs:

Enterococcus faecium obsahující min.: 7 × 109 CFU/g

a

Lactobacillus rhamnosus obsahující min.: 3 × 109 CFU/g

selata

(po odstavení)

2,5 × 109

5 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Pro použití u selat po odstavení do zhruba 35 kg.

bez časového omezení


PŘÍLOHA III

Číslo (nebo číslo ES)

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec doby povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

24

Kluyveromyces marxianus rodu lactisK1 BCCM/MUCL 39434

Přípravek z Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 s minimem aktivity pro: 1,0 × 108 CFU/g

dojnice

0,25 × 106

1,0 × 106

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

Nepoužívat v granulovaném premixu a krmivech.

U dojnic, zejména pokud dosahují maxima denní produkce mléka, používat nejméně po dobu 14 dní.

Výše denní dávky podávané každé krávě je 1,0 × 107 CFU.

20. prosince 2008


PŘÍLOHA IV

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec doby povolení

Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva

Enzymy

E 1615

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

přípravek z endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaný Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity pro:

 

pevnou formu: 70 000 BGN (1)/g

 

kapalnou formu: 14 000 BGN/ml

výkrm kuřat

1 050 BGN

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:

2 800 BGN.

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahujících více než 35 % ječmene.

bez časového omezení

E 1616

Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4

Přípravek z endo-1,4-beta-glukanázy produkovaný Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) s minimem aktivity pro:

 

pevnou formu: 2 000 CU (2)/g

 

kapalnou formu: 2 000 CU/ml

výkrm kuřat

500 CU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:

500-1 000 CU.

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahujících více než 40 % ječmene.

bez časového omezení

E 1617

Endo-1,4-beta-xilanáza: EC 3.2.1.8

přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity pro:

 

pevnou formu: 6 000 EPU (3)/g

 

kapalnou formu: 6 000 EPU/ml

výkrm kuřat

1 500 EPU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:

1 500-3 000 EPU.

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahujících více než 40 % pšenice.

bez časového omezení


(1)  1 BGN je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,8 a teplotě 50 °C.

(2)  1 CU je množství enzymu, které uvolní 0,128 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,5 a teplotě 30 °C.

(3)  1 EPU je množství enzymu, které uvolní 0,0083 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 4,7 a teplotě 30 °C.


PŘÍLOHA V

Číslo

(nebo číslo ES)

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec doby povolení

Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva

Enzymy

30 (nebo E 1604)

endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

přípravek z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný Penicillium funiculosum (IMI SD 101) s minimem aktivity pro:

 

práškovou formu:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

2 000 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-xylanáza:

1 400 U (2)/g

 

kapalnou formu:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

500 U/ml

 

endo-1,4-beta-xylanáza:

350 U/ml

selata (po odstavení)

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 30 % ječmene nebo 20 % pšenice.

4.

U selat po odstavení do zhruba 35 kg.

20. prosince 2008

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

výkrm kachen

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

2.

Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 50 % ječmene nebo 60 % pšenice.

20. prosince 2008

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U


(1)  1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z beta-glukanu ovsa při pH 5,0 a teplotě 50 oC.

(2)  1 U je množství enzymu, které uvolní 4,00 mikromoly redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z xylanu březového dřeva za minutu při pH 5,5 a teplotě 50 °C.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2149/2004

ze dne 16. prosince 2004

o otevření celních kvót pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o protokolu 2 k dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o protokolu 2 k dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím stanoví v bodě III roční celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska. Tyto kvóty je třeba otevřít pro rok 2005.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní kvóty Společenství pro zboží pocházející z Norska, které je uvedeno v příloze, se otevírají od 1. ledna do 31. prosince 2005.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Viz strana 70 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Roční kvóty pro dovoz zboží pocházejícího z Norska do Společenství

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Roční objemová kvóta od 1.1.2005

Celní sazba použitelná v rámci kvóty

09.0765

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných tuků

2 470 tun

osvobozeno

09.0771

ex 2207 10 00

(kód Taric 90)

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových, jiný než ethanol získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EHS

164 000 hektolitrů

osvobozeno

09.0772

ex 2207 20 00

(kód Taric 90)

Ethanol a jiné destiláty, denaturované o jakémkoliv obsahu alkoholu, jiný než ethanol získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EHS

14 340 hektolitrů

osvobozeno

09.0774

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

370 tun

osvobozeno


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2150/2004

ze dne 16. prosince 2004

o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/97 ze dne 29. dubna 1997 o režimu pro některé zpracované zemědělské produkty (2), a zejména na článek 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/97 je pro povzbuzení rozvoje obchodu v souladu s cíli celní unie stanovena roční valorická kvóta na některé těstoviny dovážené do Společenství z Turecka. Tato kvóta by měla být otevřena pro rok 2005 a výhody z ní plynoucí by mělo být možné čerpat na základě průvodního osvědčení A.TR ve smyslu rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 1/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 (3).

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní kvóta Společenství uvedená v příloze se otevírá od 1. ledna do 31. prosince 2005 pro zboží dovezené z Turecka a uvedené v příloze.

Výhody plynoucí z této celní kvóty je možné čerpat po předložení průvodního osvědčení A.TR ve smyslu rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2001.

Článek 2

Celní kvótu Společenství uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 126, 17.5.1997, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvóta

Použitelná celní sazba

09.0205

1902 11 00

1902 19

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené

2,5 mil. EUR

10,67 EUR/100 kg netto


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2004

ze dne 16. prosince 2004

o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/753/ES ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím, schválená rozhodnutím 96/753/ES, stanoví roční celní kvótu pro dovoz čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao pocházejících z Norska. Tuto kvótu je třeba otevřít pro rok 2005.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je třeba zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna do 31. prosince 2005 podléhá zboží pocházející z Norska a dovezené do Společenství, které je uvedeno v příloze, clu stanovému v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Pořadové č.

Kód KN

Popis zboží

Kvóta

Použitelná celní sazba

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, kromě kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla kódu KN 1806 10

5 500 tun

35,15 EUR/100 kg


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2152/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 238/2004 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (2), stanovilo zvláštní opatření nezbytná pro provádění nabídkových řízení.

(2)

Z ekonomických důvodů je nezbytné zrušit nabídkové řízení stanovené v nařízení Komise (ES) č. 238/2004 (3).

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 238/2004 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 23.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2153/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 15. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)

Podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kg pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena každý měsíc.

(4)

V případě některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, však existuje nebezpečí, že pokud se vysoké sazby náhrad stanoví s předstihem, může to ohrozit závazky přijaté ohledně těchto náhrad. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by se tím však bránilo uzavírání dlouhodobých smluv. Dosažení obou těchto cílů by mělo umožnit právě stanovení zvláštních sazeb náhrad pro účel stanovení náhrad předem.

(5)

Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1520/2000 je třeba při stanovení sazby náhrad přihlédnout v patřičných případech k produkčním náhradám, podporám a dalším opatřením s rovnocenným účinkem, použitelným ve všech členských státech podle nařízení o společné organizaci trhu s daným výrobkem, na základní produkty uvedené v příloze A k uvedenému nařízení nebo na výrobky postavené na roveň.

(6)

Podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se podpora poskytuje na odstředěné mléko vyrobené ve Společenství a zpracované na kasein a kaseináty, pokud toto mléko a kasein nebo kaseináty z něho vyrobené splňují určité podmínky.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin (3), stanoví, že máslo a smetanu za snížené ceny je třeba poskytnout k dispozici odvětvím, která vyrábějí určité zboží.

(8)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se pŕijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a vývozu určitých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska (4) s účinností od 1. října 2004, zpracované zemědělské produkty neuvedené na seznamu v přiloze I Smlouvy, které jsou vyváženy do Bulharska, nemají nárok na vývozní náhrady.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999 se stanoví ve výši uvedené v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Odchylně od článku 1 a s účinnosti od 1. října 2004, se sazby stanovené v příloze nepoužijí na zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do Bulharska.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).

(4)  Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 17. prosince 2004 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

EUR/100 kg

Kód KN

Popis

Sazba náhrady

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

ex 0402 10 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

na vývoz zboží s kódem KN 3501

b)

na vývoz jiného zboží

27,00

27,00

ex 0402 21 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

 

 

a)

při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 2571/97

34,57

34,57

b)

na vývoz jiného zboží

70,00

70,00

ex 0405 10

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

 

 

a)

při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 2571/97

46,00

46,00

b)

na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

138,25

138,25

c)

na vývoz jiného zboží

131,00

131,00


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2154/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdíl mezi cenami výrobků vyjmenovaných v článku 1 uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a cenami těchto výrobků v rámci Společenství lze vyrovnat vývozní náhradou v rozmezí, které vyplývá z dohod uzavřených podle článku 300 smlouvy.

(2)

V souladu s nařízením (ES) č. 1255/1999 se při určování náhrad u výrobků vyjmenovaných v článku 1 výše uvedeného nařízení, vyvážených v přirozeném stavu, musí brát v úvahu:

stávající situace a budoucí vývoj cen a dostupnosti mléka a mléčných výrobků na trhu Společenství a cen mléka a mléčných výrobků v mezinárodním obchodě,

marketingové náklady a nejvýhodnější náklady na přepravu z trhů Společenství do přístavů nebo jiných vývozních míst ve Společenství, jakož i náklady spojené s umístěním zboží na trhu v zemi určení,

cíle společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které mají zajistit stav rovnováhy a přirozený vývoj cen a obchodování na tomto trhu,

rozmezí, která vyplývají z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy, a

potřeba předcházet výkyvům na trhu Společenství, a

hospodářský aspekt navrhovaných vývozů.

(3)

V souladu s čl. 31 odst. 5 nařízení (ES) č. 1255/1999 by se měly při stanovování cen v rámci Společenství brát v úvahu skutečné ceny, které jsou pro vývoz nejvýhodnější, a při stanovování cen v mezinárodním obchodě by se měly brát v úvahu zejména:

a)

ceny převládající na trzích třetích zemí;

b)

nejvýhodnější ceny ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;

c)

ceny výrobce ve vyvážejících třetích zemích, případně s ohledem na dotace poskytované těmito zeměmi a

d)

nabídkové ceny vyplaceně na hranici Evropského společenství.

(4)

V souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 může být s ohledem na situaci na světových trzích nebo na konkrétní požadavky určitých trhů zapotřebí rozlišit náhradu u výrobků vyjmenovaných v článku 1 uvedeného nařízení podle místa určení.

(5)

V souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 by se měl stanovit seznam výrobků, pro něž jsou poskytovány vývozní náhrady, a výše těchto náhrad alespoň jednou za čtyři týdny; výše náhrady však může zůstat na stejné úrovni déle než čtyři týdny.

(6)

V souladu s článkem 16 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), se náhrada pro slazené mléčné výrobky rovná součtu dvou složek; přičemž první je určena k tomu, aby se přihlédlo k množství mléčných výrobků, a vypočítá se vynásobením základní výše náhrady obsahem mléčných výrobků v dotyčném produktu; druhá je určena k tomu, aby se přihlédlo k množství přidané sacharózy, a vypočítá se tak, že se základní výše náhrady platná v den vývozu pro produkty, které jsou vyjmenované v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů s cukrem (3), vynásobí obsahem sacharózy v celém produktu, tato druhá složka se však použije pouze tehdy, pokud byla přidaná sacharóza vyrobena z cukrové řepy nebo cukrové třtiny sklizené ve Společenství.

(7)

Nařízení Komise (EHS) č. 896/84 (4) obsahuje dodatečná ustanovení o poskytování náhrad při změnách hospodářského roku; tato ustanovení umožňují rozlišit náhrady podle data výroby produktů.

(8)

Při výpočtu náhrady pro tavené sýry je nezbytné stanovit, že v případě přidání kaseinu a/nebo kaseinátů se takové přidané množství nebere v úvahu.

(9)

Z použití výše uvedených pravidel na současnou situaci na trhu s mlékem, zejména na ceny mléčných výrobků ve Společenství a na světovém trhu, vyplývá, že náhrady by měly být stanoveny v příloze tohoto nařízení.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady, na něž se odkazuje v článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 o výrobcích vyvážených v přirozeném stavu, se stanovují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1846/2004 (Úř. věst. L 322, 22.10.2004, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  Úř. věst. L 91, 1.4.1984, s. 71. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 222/88 (Úř. věst. L 28, 1.2.1988, s. 1).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,08

A01

EUR/100 kg

23,03

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

153,96

L02

EUR/100 kg

121,63

A01

EUR/100 kg

164,00

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

123,15

L02

EUR/100 kg

97,28

A01

EUR/100 kg

131,16

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,48

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,05

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

8,36

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,22

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,79

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,18

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,46

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,98

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,22

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

38,52

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

14,29

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,33

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

28,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,49

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,84

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,77

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,63

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,03

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,36

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,82

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,09

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,24

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,48

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,50

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

78,30

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

77,65

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

Pozn.: Kódy produktů i kódy míst určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1) ve znění pozdějších předpisů.

Číselné kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

L01

Svatý stolec, Spojené státy americké a oblasti Kypru, ve kterých vláda Kyperské republiky nevykonává efektivní kontrolu,

L02

Andorra a Gibraltar,

L03

Ceuta, Melilla, Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra, Gibraltar, Svatý stolec (často označován jako Vatikán), Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a oblasti Kypru, ve kterých vláda Kyperské republiky nevykonává efektivní kontrolu,

L04

Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie,

„970“ zahrnuje vývozy, na které se vztahují čl. 36 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 44 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11) a vývozy na základě smluv s ozbrojenými silami, které jsou rozmístěné na území členského státu a nepůsobí pod jeho vlajkou.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2155/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady, které se týkají některých druhů másla (2), zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné stanovit maximální vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 15. prosince 2004.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 581/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 15. prosince 2004, platí maximální částky náhrad pro výrobky zmíněné v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64.

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobek

Nomenklaturní kód vývozní náhrady

Maximální částka pro vývozní náhradu

na vývoz do místa určení uvedeného v první odrážce čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 581/2004

na vývoz do míst určení uvedených v druhé odrážce čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 581/2004

Máslo

ex ex 0405 10 19 9500

135,00

Máslo

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

139,00

Máselný olej

ex ex 0405 90 10 9000

169,00


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/54


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2156/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka (2) zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné stanovit maximální vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 15. prosince 2004.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 582/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 15. prosince 2004, se maximální částky náhrad pro výrobky a místa určení uvedené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví na 31,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67.

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/55


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2157/2004

ze dne 16. prosince 2004

o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT), které zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003 o prováděcích pravidlech v sektoru hovězího a telecího masa, nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT) (3), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení (ES) č. 2247/2003 uvádí možnost vydat dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie. Dovozy se však musí uskutečnit v rámci množství stanovených pro každou z těchto vyvážejících třetích zemí.

(2)

Žádosti o udělení licence podané v období od 1. do 10. prosince 2004, vyjádřené v množství vykostěného masa, ve smyslu nařízení (ES) č. 2247/2003, pro produkty původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie nepřesahují množství, která jsou pro tyto státy k dispozici. Proto je možné vydat dovozní licence na požadovaná množství.

(3)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. ledna 2005 v rámci celkového množství 52 100 t možné podat žádost o licenci.

(4)

V této souvislosti se připomíná, že se toto nařízení nijak nedotýká směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách a otázkách veterinární inspekce při dovozu skotu, vepřů, ovcí a koz, masa čerstvého nebo masných produktů původem z třetích zemí (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže uvedené členské státy vydávají dne 21. prosince 2004 dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa, vyjádřené v množství vykostěného masa, původem z určitých států Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří, a to pro níže uvedená množství a země původu:

 

Spojené království:

183,5 t původem z Botswany,

104 t původem z Namibie,

 

Německo:

196,5 t původem z Botswany,

15,3 t původem z Namibie.

Článek 2

Žádosti o licence mohou být dle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2247/2003 podány během prvních deseti dnů měsíce ledna 2005 pro níže uvedená množství vykostěného hovězího a telecího masa:

Botswana:

18 916 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svahilsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

13 000 t.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 21. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/57


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2158/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Na základě článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 (3) o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 4 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.

(4)

Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.

(5)

U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.

(6)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.

(7)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(8)

Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1784/2003 a v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 3072/95 podléhající nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2995/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení s výjimkou.

C11

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska.

C12

:

Všechny země určení s výjimkou Rumunska.

C13

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska a Rumunska.


(1)  Pro produkty, které prošly tepelným zpracováním způsobujícím předželatinování škrobu, se neposkytuje žádná náhrada.

(2)  Náhrady jsou poskytovány podle nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20).

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení s výjimkou.

C11

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska.

C12

:

Všechny země určení s výjimkou Rumunska.

C13

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska a Rumunska.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/60


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2159/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1784/2003, co se týče dovozního a vývozního režimu pro krmné směsi z obilovin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (2), stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady poskytované pro tyto produkty.

(3)

Při tomto výpočtu musí být vzat v úvahu také obsah produktů z obilovin. Za účelem zjednodušení by náhrada měla být vyplácena pro dvě kategorie „produktů z obilovin“, totiž kukuřici, nejběžněji používanou obilovinu pro výrobu krmných směsí určených na vývoz, a produkty z kukuřice na jedné straně a pro jiné obiloviny na straně druhé; druhá kategorie zahrnuje libovolné produkty z obilovin kromě kukuřice a produkty vyrobené z kukuřice. Náhrada musí být poskytnuta pro množství produktů obilovin obsažené v daném krmivu.

(4)

Výše náhrady musí zohlednit možnosti a podmínky prodeje těchto produktů na světovém trhu, potřebu zamezit narušení trhu Společenství a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

S ohledem na současnou situaci na trhu s obilovinami, především na vyhlídky v oblasti dodávek, je třeba zrušit vývozní náhrady.

(6)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro krmné směsi uvedené v nařízení (ES) č. 1784/2003 a podléhající nařízení (ES) č. 1517/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

Kódy produktů, u kterých je možné poskytnout vývozní náhradu:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produkty z obilovin

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

Kukuřice a produkty z kukuřice:

kódy KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty z obilovin kromě kukuřice a produktů z kukuřice

C10

EUR/t

0,00

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všechny země určení.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/62


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2160/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1210/2004 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2004/05. Tyto ceny a dovozní cla byly naposledy pozměněny nařizením Komise (ES) č. 1918/2004 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004 pro hospodářský rok 2004/05, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 329, 4.11.2004, s. 9.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 17. prosince 2004

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

18,24

7,18

1701 11 90 (1)

18,24

13,18

1701 12 10 (1)

18,24

6,99

1701 12 90 (1)

18,24

12,66

1701 91 00 (2)

17,88

17,89

1701 99 10 (2)

17,88

12,44

1701 99 90 (2)

17,88

12,44

1702 90 99 (3)

0,18

0,46


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/64


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2161/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 14 odst. 3,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízní,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství, produktů uvedených v čl. 1 každého z uvedených nařízení, mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003.

(3)

Podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů měla být stanovena každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy předchozím stanovením vysokých sazeb náhrad. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

V důsledku dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovin ze Společenství do Spojených států, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4) je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 4 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 musí být stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), pro dotčený základní produkt, platnou během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření ze týkající se dovozu určitých zpracovaných zemědělsských produktů do Bulharska (6), nemají s účinností od 1. řijna 2004 zpracované zemědělské produkty neuvedené na seznamu v přiloze I Smlouvy, které jsou vyváženy do Bulharska, nárok na vývozní náhrady.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylně od článku 1 a s účinností od 1. řijna 2004 se sazby stanovené v příloze nepoužijí na zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do Bulharska.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 163, 1.5.2004, s. 14).

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1548/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 17. prosince 2004 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis zboží (1)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– v případě vývozu zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice a sourež:

 

 

– v případě vývozu zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (2)

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (3)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (3)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (2)

4,093

4,093

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (3)

0,696

0,696

– – v ostatních případech

4,093

4,093

– gglukóza, glukózový cukr, maltodextrin a maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (2)

3,070

3,070

– – v případě vývozu zboží čísla 2208 (3)

0,522

0,522

– – v ostatních případech

3,070

3,070

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (3)

0,696

0,696

– ostatní (včetně nezpracované)

4,093

4,093

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný produktu získanému zpracováním kukuřice:

 

 

– v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 (2)

4,093

4,093

– v případě vývozu zboží čísla 2208 (3)

0,696

0,696

– v ostatních případech

4,093

4,093

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze E nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 (Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1).

(2)  Jedná se o zboží spadající pod kód KN 3505 10 50.

(3)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(4)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukózového a fruktózového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukózový sirup.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/68


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2162/2004

ze dne 16. prosince 2004

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1757/2004 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 10. do 16. prosince 2004 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro ječmen dle nařízení (ES) č. 1757/2004 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/69


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2163/2004

ze dne 16. prosince 2004,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 7,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 ze dne 3. září 2004 týkající se zvláštního intervenčního opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2004/05 (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ovsa produkovaného ve Finsku a Švédsku na export z Finska či Švédska do všech třetích zemí s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska a Švýcarska.

(2)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 by měla být stanovena maximální náhrada.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 10. do 16. prosince 2004 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1565/2004 se maximální vývozní náhrada pro oves stanovuje na 29,46 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 285, 4.9.2004, s. 3.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/70


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. října 2004

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím

(Text s významem pro EHP)

(2004/859/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu (1) a protokol 3 k Dohodě o EHP ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2001 (2) upravují režim obchodu mezi smluvními stranami pro některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty.

(2)

V době přijetí rozhodnutí č. 140/2001 vyhlásily ES a Norsko ve společném prohlášení, že musí být odstraněna nezemědělská složka cel u produktů uvedených v tabulce I protokolu 3. Z tohoto důvodu byla dne 11. března 2004 ukončena jednání mezi představiteli Komise a Norska. Nové celní koncese budou provedeny rozhodnutím Smíšeného výboru EHP, kterým se mění protokol 3 k Dohodě o EHP.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu byla sjednána také proto, aby vzala v úvahu výsledky uvedených jednání.

(4)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/EHS ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3).

(5)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 3

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí budou přijata postupem podle čl. 4 odst. 2.

Článek 4

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, uvedený v článku 16 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (4) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

V Lucemburku dne 25. října 2004.

Za Radu

R. VERDONK

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu

V Bruselu dne

Vážený pane,

je mi ctí, že mohu potvrdit, že Evropské společenství souhlasí s „dohodnutým zápisem“, který je připojen k tomuto dopisu a který se týká Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu.

Dovoluji si Vás požádat, abyste potvrdil souhlas vlády Norského království s obsahem tohoto dopisu.

Příjměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

DOHODNUTÝ ZÁPIS

I.   Úvod

Dne 11. března 2004 bylo po několika schůzkách představitelů Norska a Komise dosaženo dohody o snížení nebo zrušení cel pro některé zpracované zemědělské produkty, které jsou uvedeny v protokolu 3 k Dohodě o EHP (1) nebo Protokolu 2 k dohodě z roku 1973 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu (2).

Tyto koncese by měly vést k zlepšení přístupu na trh pro Norsko a Společenství a budou vyžadovat změnu protokolu 3 k Dohodě o EHP a rovněž protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu. Z tohoto důvodu se strany dohodly předložit svým úřadům ke schválení několik změn dovozního režimu, který používají pro některé zpracované zemědělské produkty. Tyto změny budou provedeny rozhodnutím Smíšeného výboru EHP, kterým se změní protokol 3 k Dohodě o EHP, a touto dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím.

Změny protokolu 2 vstupují v platnost dnem 1. ledna 2005.

Obě strany se dohodly, že dovozní režimy nahrazují dohodu ve formě výměny dopisů ze dne 27. listopadu 2002.

II.   Norský dovozní režim

Od 1. ledna 2005 Norsko otevře pro Společenství tyto roční celní kvóty:

Norské kódy celního sazebníku

Popis zboží

Objem

Uplatňovaná celní sazba

1506.0021

Kostní tuk, kostní olej a paznehtový olej

2 360 tun

osvobozeno

1518.0041

Olej z lněného semene

100 tun

osvobozeno

III.   Dovozní režim Společenství

Od 1. ledna 2005 Společenství otevře pro Norsko tyto roční celní kvóty:

Poř. číslo

Kód KN

Popis zboží

Objem

Uplatňovaná celní sazba

09.0765

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných tuků

2 470 tun

osvobozeno

09.0771

ex 2207 10 00

(kód TARIC 90)

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových, získávaný jinak než ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EHS

164 000 hektolitrů

osvobozeno

09.0772

ex 2207 20 00

(kód TARIC 90)

Ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu, získávané jinak než ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EHS

14 340 hektolitrů

osvobozeno

09.0774

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

370 tun

osvobozeno

IV.   Režim Společenství pro některé nealkoholické nápoje

Od 1. ledna 2005 tento režim dočasně pozastavuje režim osvobození od cla uplatňovaný na základě protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu pro produkty spadající do kódu KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 10 (jiné nealkoholické nápoje s přídavkem cukru (sacharosa nebo invertní cukr)).

Společenství otevře roční celní kvótu s osvobozením od cla od 1. ledna do 31. prosince pro zboží pocházející z Norska a spadající do kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 10 (jiné nealkoholické nápoje s přídavkem cukru (sacharosa nebo invertní cukr)), v těchto objemech: 14,3 miliónů litrů v roce 2005. Mimo přidělenou kvótu bude dovozní clo činit 0,047 eur/litr. Dovozní clo může být každoročně upraveno na základě rozdílů v cenách cukru mezi Norskem a Společenstvím.

Pokud bude k 31. říjnu 2005 a 31. říjnu každého následujícího roku celní kvóta vyčerpána, bude celní kvóta platná od 1. ledna následujícího roku zvýšena o 10 %. Jestliže kvóta k tomuto dni vyčerpána nebude, bude pro produkty uvedené v odstavci 1 poskytnut neomezený přístup do Společenství s osvobozením od cla od 1. ledna do 31. prosince následujícího roku.

V.   Celní kvóty uvedené v odstavcích II, III a IV budou zaručeny pro původní produkty v souladu s pravidly o původu stanovenými v Protokolu 3 k dohodě z roku 1973 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu.

V Bruselu dne

Vážený pane,

je mi ctí, že mohu potvrdit přijetí Vašeho dopisu dnešního data a tohoto znění:

„je mi ctí, že mohu potvrdit, že Evropské společenství souhlasí s „dohodnutým zápisem“, který je připojen k tomuto dopisu a který se týká Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu.“

Je mi ctí, že mohu potvrdit souhlas norské vlády s obsahem Vašeho dopisu a navrhovaným datem vstupu změn v platnost.

Příjměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

For the Government of the Kingdom of Norway

Por el Gobierno del Reino de Noruega

Za vládu Norského království

På vegne af Kongeriget Norges regering

Im Namen des Königreichs Norwegen

Norra Kuningriigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Per il Governo del Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes valdības vārdā

Norvegijos Karalystės Vyriausybės vardu

A Norvég Királyság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Renju tan-Norveġja

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii

Pelo Governo do Reino da Noruega

Za vládu Nórskeho kráľovstva

Za vlado Kraljevine Norveške

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Norges regering

Image


(1)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/78


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. října 2004

o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení

(2004/860/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 62, čl. 63 první pododstavec bod 3 a články 66 a 95 ve spojení s čl. 300 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po zmocnění Komise ze dne 17. června 2002 byla dokončena jednání se švýcarskými orgány týkající se přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

(2)

Dohoda, která byla parafována dne 25. června 2004, by měla být podepsána s výhradou pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda stanoví prozatímní provádění některých svých ustanovení. Je třeba tato ustanovení prozatímně provádět do vstupu dohody v platnost.

(4)

V oblasti rozvoje schengenského acquis, které spadá pod Smlouvu o založení Evropského společenství, je vhodné zajistit, aby bylo rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (1) od podpisu dohody obdobně použitelné na vztahy se Švýcarskem.

(5)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Spojeného království v souladu s Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (2).

(6)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Irska v souladu s Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3).

(7)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Dánska v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a souvisejících dokumentů sestávajících ze závěrečného aktu, dohody ve formě výměny dopisů o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, a společného prohlášení o společných schůzích smíšených výborů se schvaluje jménem Společenství s výhradou jejich uzavření.

Znění dohody a souvisejících dokumentů se připojuje k tomuto rozhodnutí. (4)

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu a související dokumenty jménem Společenství s výhradou jejich uzavření.

Článek 3

Toto rozhodnutí se vztahuje na oblasti, které upravují ustanovení uvedená v přílohách A a B dohody, a na jejich rozvoj, pokud tato ustanovení mají právní základ ve Smlouvě o založení Evropského společenství nebo pokud rozhodnutí 1999/436/ES (5) určilo, že mají takový právní základ.

Článek 4

1.   Články 1 až 4 rozhodnutí Rady 1999/437/ES se použijí stejným způsobem i na přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, které spadá pod Smlouvu o založení Evropského společenství.

2.   Dříve než se delegace zastupující členy Rady zúčastní rozhodování ve smíšeném výboru zřízeném dohodou v souladu s jejím čl. 7 odst. 4 a 5 a článkem 10, sejdou se v Radě s cílem určit, zda může být zaujat společný postoj.

Článek 5

V souladu s čl. 14 odst. 2 dohody se články 1, 3, 4, 5 a 6 a čl. 7 odst. 2 písm. a) první věta dohody provádějí prozatímně až do jejího vstupu v platnost.

V Lucemburku dne 25. října 2004.

Za Radu

R. VERDONK

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dokument Rady 13054/04 je k dispozici na adrese http://register.consilium.eu.int

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/80


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. prosince 2004,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/883/ES o poskytnutí další makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině

(2004/861/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2002/883/ES (3) ze dne 5. listopadu 2002 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině zahrnuje úvěrovou složku ve výši maximálně 20 milionů EUR a grantovou složku ve výši maximálně 40 milionů EUR.

(2)

V důsledku zpoždění provádění požadovaných politických reforem, které byly dohodnuty mezi Evropskou komisí a Bosnou a Hercegovinou, mohla být dosud uvolněna pouze první (15 milionů EUR) a druhá (20 milionů EUR) tranše. Třetí a poslední tranše ve výši 25 milionů EUR zůstává stále ještě nevyplacena.

(3)

Bosna a Hercegovina je odhodlána pokračovat v cestě hospodářské stabilizace a reforem. Poté, co bylo v únoru roku 2004 úspěšně dosaženo cílů předchozí dohody o podpoře uzavřené s MMF, se uskutečnila jednání o novém podpůrném programu MMF.

(4)

Vedle finanční podpory, kterou mohou poskytnout mezinárodní finanční instituce, země i nadále potřebuje vnější finanční podporu.

(5)

Stávající rozhodnutí Rady 2002/883/ES by mělo být pozměněno, aby umožnilo přidělení a vyplacení grantových prostředků a úvěru po 9. listopadu 2004.

(6)

Pro přijetí tohoto rozhodnutí nestanoví Smlouva jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308.

(7)

Po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

V článku 6 rozhodnutí 2002/883/ES se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 8. listopadu 2004 do dne 30. června 2005.“

V Bruselu dne 7. prosince 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. C 290, 27.11.2004, s. 6.

(2)  Stanovisko ze dne 28. října 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)

(3)  Úř. věst. L 308, 9.11.2002, s. 28.


17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/81


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. prosince 2004

o makrofinanční pomoci Srbsku a Černé Hoře a o změně rozhodnutí 2002/882/ES, kterým se poskytuje další makrofinanční pomoc Svazové republice Jugoslávie

(2004/862/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2002/882/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterým se poskytuje další makrofinanční pomoc Svazové republice Jugoslávie (3), je určeno k zajištění trvale udržitelné situace v platební bilanci a posílení postavení země v oblasti finančních rezerv.

(2)

V roce 2002 a 2003 byly v rámci této pomoci vyplaceny dvě tranše v celkové výši 105 milionů EUR. V důsledku zpoždění v provádění dohodnutých strukturálních opatření není realizace třetí tranše (25 milionů EUR) stále dokončena. Je nutné vyjednat a schválit podmínky, včetně politických podmínek, k vyplacení další částky 70 milionů EUR, o které bylo rozhodnuto v roce 2003.

(3)

Orgány Srbska a Černé Hory jsou odhodlány prosazovat hospodářskou reformu a stabilizaci v rámci současného programu MMF, o čemž svědčí povzbudivé známky znovuoživení strukturálních reforem.

(4)

Kromě pomoci, již mohou poskytnout mezinárodní finanční instituce, tato země potřebuje další vnější finanční podporu.

(5)

Je třeba změnit rozhodnutí 2002/882/ES, aby bylo umožněno plnění závazků a vyplácení dotačních a úvěrových prostředků i po 9. listopadu 2004.

(6)

Pro přijetí tohoto rozhodnutí Smlouva nestanoví jiné pravomoci než ty, které jsou uvedeny v článku 308.

(7)

Po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

V článku 6 rozhodnutí 2002/882/ES se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 8. listopadu 2004 do dne 30. června 2006.“

V Bruselu dne 7. prosince 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. C 290, 27.11.2004, s. 6.

(2)  Stanovisko ze dne 28. října 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 308, 9.11.2002, s. 25. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2003/825/ES (Úř. věst. L 311, 27.11.2003, s. 28).


Komise

17.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/82


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2004

o schválení programů eradikace a monitorování TSE některých členských států na rok 2005 a o stanovení výše finančního příspěvku Společenství

(oznámeno pod číslem K(2004) 4603)

(2004/863/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví možnost finančního příspěvku Společenství na eradikaci a monitorování některých chorob zvířat.

(2)

Většina členských států předložila Komisi programy eradikace a monitorování některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE).

(3)

Po přezkoumání bylo zjištěno, že programy eradikace a monitorování TSE předložené členskými státy jsou ve shodě s rozhodnutím Rady 90/638/EHS ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (2).

(4)

Tyto programy jsou uvedeny na prioritním seznamu programů eradikace a monitorování některých TSE, na něž se vztahuje finanční příspěvek Společenství v roce 2005, který byl zřízen rozhodnutím Komise 2004/696/ES ze dne 14. října 2004 o seznamu programů eradikace a monitorování některých TSE, na něž se vztahuje finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (3).

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (4) stanoví roční programy eradikace a monitorování TSE u skotu, ovcí a koz.

(6)

Vzhledem k důležitosti eradikace a monitorování TSE pro dosažení cílů Společenství v oblasti zdraví zvířat a lidí je třeba uhradit 100 % nákladů zaplacených členskými státy za zrychlené testy TSE, až do nejvyšší částky za test a za program monitorování TSE.

(7)

Ze stejného důvodu je vhodné uhradit 100 % laboratorních nákladů zaplacených členskými státy za provedení genotypových testů, až do nejvyšší částky za test a za program eradikace klusavky.

(8)

Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (5) stanoví, že programy eradikace a monitorování chorob zvířat jsou financovány záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pro účely finanční kontroly se použijí články 8 a 9 uvedeného nařízení.

(9)

Finanční příspěvek Společenství by měl být udělen pouze za podmínky, že programy eradikace a monitorování TSE se provádějí řádně a že členské státy poskytují veškeré nezbytné informace ve lhůtách stanovených v tomto rozhodnutí.

(10)

Je nezbytné upřesnit přepočítací koeficient, který se použije na žádosti o platby podané v národních měnách definovaných v čl. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 2799/98 o agromonetární úpravě pro euro (6).

(11)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

Schválení programů monitorování TSE a finančního příspěvku na tyto programy

Článek 1

1.   Program monitorování TSE předložený Belgií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 3 550 000 EUR.

Článek 2

1.   Program monitorování TSE předložený Českou republikou se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 1 700 000 EUR.

Článek 3

1.   Program monitorování TSE předložený Dánskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 2 375 000 EUR.

Článek 4

1.   Program monitorování TSE předložený Německem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 15 020 000 EUR.

Článek 5

1.   Program monitorování TSE předložený Estonskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 290 000 EUR.

Článek 6

1.   Program monitorování TSE předložený Řeckem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 585 000 EUR.

Článek 7

1.   Program monitorování TSE předložený Španělskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 4 780 000 EUR.

Článek 8

1.   Program monitorování TSE předložený Francií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 24 045 000 EUR.

Článek 9

1.   Program monitorování TSE předložený Irskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 6 170 000 EUR.

Článek 10

1.   Program monitorování TSE předložený Itálií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 6 660 000 EUR.

Článek 11

1.   Program monitorování TSE předložený Kyprem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 85 000 EUR.

Článek 12

1.   Program monitorování TSE předložený Litvou se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 835 000 EUR.

Článek 13

1.   Program monitorování TSE předložený Lucemburskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 145 000 EUR.

Článek 14

1.   Program monitorování TSE předložený Maďarskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 1 085 000 EUR.

Článek 15

1.   Program monitorování TSE předložený Maltou se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 35 000 EUR.

Článek 16

1.   Program monitorování TSE předložený Nizozemskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 4 270 000 EUR.

Článek 17

1.   Program monitorování TSE předložený Rakouskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 1 920 000 EUR.

Článek 18

1.   Program monitorování TSE předložený Portugalskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 1 135 000 EUR.

Článek 19

1.   Program monitorování TSE předložený Slovinskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 435 000 EUR.

Článek 20

1.   Program monitorování TSE předložený Finskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 1 160 000 EUR.

Článek 21

1.   Program monitorování TSE předložený Švédskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 305 000 EUR.

Článek 22

1.   Program monitorování TSE předložený Spojeným královstvím se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 5 570 000 EUR.

Článek 23

Finanční příspěvek Společenství na programy monitorování TSE uvedené v článcích 1 až 22 je stanoven ve výši 100 % ceny bez DPH zaplacené příslušnými členskými státy za provedené testy, s výhradou maximální částky 8 eur za test v případě testů provedených od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 na skotu, ovcích a kozách uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 999/2001.

KAPITOLA II

Schválení programů eradikace BSE a finančního příspěvku na tyto programy

Článek 24

1.   Program eradikace BSE předložený Belgií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 250 000 EUR.

Článek 25

1.   Program eradikace BSE předložený Českou republikou se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 2 500 000 EUR.

Článek 26

1.   Program eradikace BSE předložený Dánskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 200 000 EUR.

Článek 27

1.   Program eradikace BSE předložený Německem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 875 000 EUR.

Článek 28

1.   Program eradikace BSE předložený Estonskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 25 000 EUR.

Článek 29

1.   Program eradikace BSE předložený Řeckem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 150 000 EUR.

Článek 30

1.   Program eradikace BSE předložený Španělskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 1 320 000 EUR.

Článek 31

1.   Program eradikace BSE předložený Francií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 500 000 EUR.

Článek 32

1.   Program eradikace BSE předložený Irskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 4 000 000 EUR.

Článek 33

1.   Program eradikace BSE předložený Itálií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 205 000 EUR.

Článek 34

1.   Program eradikace BSE předložený Kyprem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 25 000 EUR.

Článek 35

1.   Program eradikace BSE předložený Lucemburskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 150 000 EUR.

Článek 36

1.   Program eradikace BSE předložený Nizozemskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 450 000 EUR.

Článek 37

1.   Program eradikace BSE předložený Rakouskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 10 000 EUR.

Článek 38

1.   Program eradikace BSE předložený Portugalskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 975 000 EUR.

Článek 39

1.   Program eradikace BSE předložený Slovinskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 25 000 EUR.

Článek 40

1.   Program eradikace BSE předložený Slovenskou republikou se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 25 000 EUR.

Článek 41

1.   Program eradikace BSE předložený Finskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 25 000 EUR.

Článek 42

1.   Program eradikace BSE předložený Spojeným královstvím se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 4 235 000 EUR.

Článek 43

Finanční příspěvek Společenství na programy eradikace BSE uvedené v článcích 24 až 42 je stanoven ve výši 50 % nákladů zaplacených příslušnými členskými státy v souvislosti s odškodněním vlastníků za usmrcení a neškodné odstranění zvířat v souladu s jejich programem eradikace do maximální výše 500 EUR za zvíře.

KAPITOLA III

Schválení programů eradikace klusavky a finanční příspěvek na tyto programy

Článek 44

1.   Program eradikace klusavky předložený Belgií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 105 000 EUR.

Článek 45

1.   Program eradikace klusavky předložený Českou republikou se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 20 000 EUR.

Článek 46

1.   Program eradikace klusavky předložený Dánskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 5 000 EUR.

Článek 47

1.   Program eradikace klusavky předložený Německem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 2 275 000 EUR.

Článek 48

1.   Program eradikace klusavky předložený Estonskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 10 000 EUR.

Článek 49

1.   Program eradikace klusavky předložený Řeckem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 1 555 000 EUR.

Článek 50

1.   Program eradikace klusavky předložený Španělskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 9 525 000 EUR.

Článek 51

1.   Program eradikace klusavky předložený Francií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 1 300 000 EUR.

Článek 52

1.   Program eradikace klusavky předložený Irskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 800 000 EUR.

Článek 53

1.   Program eradikace klusavky předložený Itálií se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 2 485 000 EUR.

Článek 54

1.   Program eradikace klusavky předložený Kyprem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 5 565 000 EUR.

Článek 55

1.   Program eradikace klusavky předložený Lotyšskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 5 000 EUR.

Článek 56

1.   Program eradikace klusavky předložený Litvou se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 5 000 EUR.

Článek 57

1.   Program eradikace klusavky předložený Lucemburskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 35 000 EUR.

Článek 58

1.   Program eradikace klusavky předložený Maďarskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 5 000 EUR.

Článek 59

1.   Program eradikace klusavky předložený Nizozemskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 575 000 EUR.

Článek 60

1.   Program eradikace klusavky předložený Rakouskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 10 000 EUR.

Článek 61

1.   Program eradikace klusavky předložený Portugalskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 695 000 EUR.

Článek 62

1.   Program eradikace klusavky předložený Slovinskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 65 000 EUR.

Článek 63

1.   Program eradikace klusavky předložený Slovenskou republikou se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 340 000 EUR.

Článek 64

1.   Program eradikace klusavky předložený Finskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 5 000 EUR.

Článek 65

1.   Program eradikace klusavky předložený Švédskem se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 10 000 EUR.

Článek 66

1.   Program eradikace klusavky předložený Spojeným královstvím se schvaluje pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.

2.   Finanční příspěvek Společenství nepřesáhne 7 380 000 EUR.

Článek 67

Finanční příspěvek Společenství na programy eradikace klusavky uvedené v článcích 44 až 66 je stanoven ve výši 50 % nákladů zaplacených členskými státy v souvislosti s odškodněním vlastníků za usmrcení a neškodné odstranění zvířat v souladu s jejich programem eradikace do maximální výše 50 EUR za zvíře, a 100 % nákladů bez DPH na genotypovou analýzu vzorků do maximální výše 10 EUR za genotypový test.

KAPITOLA IV

Podmínky pro udělení finančního příspěvku Společenství

Článek 68

Přepočítací koeficient, který se používá na žádosti podané v národní měně během měsíce „x“, je koeficient platný desátý den měsíce „x + 1“ nebo první den předcházející dnu, pro který je koeficient stanoven.

Článek 69

1.   Finanční příspěvek Společenství na programy eradikace a monitorování TSE uvedené v článcích 1 až 66 se udělí za předpokladu, že provádění těchto programů probíhá ve shodě s odpovídajícími ustanoveními právních předpisů Společenství včetně pravidel hospodářské soutěže a výběru veřejných zakázek a pokud členský stát dodržuje níže uvedené podmínky:

a)

právní a správní předpisy pro provádění programu eradikace a monitorování TSE vstoupí v platnost do 1. ledna 2005;

b)

předání předběžného finančního a technického vyhodnocení programu se uskuteční nejpozději do 1. června 2005 v souladu s čl. 24 odst. 7 rozhodnutí 90/424/EHS;

c)

zaslání zprávy Komisi o pokroku v programu monitorování TSE a zaplacených nákladech se zašle každý měsíc; zpráva se odešle nejpozději čtyři týdny po konci každého měsíce. Zaplacené náklady budou předloženy v elektronické podobě v souladu s tabulkou uvedenou v příloze tohoto rozhodnutí;

d)

zaslání závěrečné zprávy o technickém provedení programu eradikace a monitorování TSE, k němuž se připojí doklady o zaplacených nákladech a výsledcích dosažených během období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005, se zašle nejpozději do 1. června 2006;

e)

program je prováděn účinně;

f)

na tato opatření nebyl ani nebude vyžadován žádný jiný příspěvek Společenství.

2.   V případě, že členský stát nebo dotyčný přistupující stát nedodrží tato pravidla, Komise sníží příspěvek Společenství s přihlédnutím k povaze a závažnosti porušení a k finanční ztrátě, která Společenství vznikla.

KAPITOLA V

Závěrečná ustanovení

Článek 70

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2005.

Článek 71

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 347, 12.12.1990, s. 27. Rozhodnutí ve znění směrnice 92/65/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

(3)  Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 91.

(4)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1492/2004 (Úř. věst. L 274, 24.8.2004, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(6)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

BSE

KLUSAVKA

 

Testy na zvířatech podle přílohy III, kapitoly A, části I, bodů 2.1, 3 a 4.1 nařízení (ES) č. 999/2001

Testy na zvířatech podle přílohy III, kapitoly A, části I, bodů 2.2, 4.2 a 4.3 nařízení (ES) č. 999/2001

Testy na zvířatech podle přílohy III, kapitoly A, části II, bodu 2 nařízení (ES) č. 999/2001

Testy na zvířatech podle přílohy III, kapitoly A, části II, bodu 3 nařízení (ES) č. 999/2001

Testy na zvířatech podle přílohy III, kapitoly A, části II, bodu 4 nařízení (ES) č. 999/2001

Region (1)

Počet testů

Jedn. cena

Cena celkem

Počet testů

Jedn. cena

Cena celkem

Počet testů

Jedn. cena

Cena celkem

Počet testů

Jedn. cena

Cena celkem

Počet testů

Jedn. cena

Cena celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Údaje pro jednotlivé regiony jsou nezbytné jen v konečné zprávě.