ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 369

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
16. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2132/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2005 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2133/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států a kterým se k tomuto účelu mění prováděcí úmluva k Schengenské dohodě a Společná příručka

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2134/2004 ze dne 15. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2135/2004 ze dne 14. prosince 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Polska

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2136/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2137/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2138/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2139/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2140/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1245/2004, pokud jde o žádosti o licence k rybolovu ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska

49

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2141/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny

53

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2142/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. prosince 2004

55

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/853/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se Francouzské republice a Italské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 3 odst. 1 šesté směrnice (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

58

 

*

2004/854/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/865/ES, kterým se Španělskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

60

 

*

2004/855/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 98/198/ES, kterým se Spojenému království povoluje prodloužit použitelnost opatření odchylujícího se od článků 6 a 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

61

 

*

2004/856/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/746/ES, kterým se Francouzské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

63

 

 

Komise

 

*

2004/857/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2004 o zřízení výkonné agentury pro řízení akce Společenství v oblasti veřejného zdraví podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané Výkonná agentura pro program veřejného zdraví

73

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2132/2004

ze dne 6. prosince 2004,

kterým se pro rybářský hospodářský rok 2005 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 18 odst. 3 a čl. 26 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 18 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že se pro každý rybářský hospodářský rok má stanovit orientační cena a produkční cena Společenství, aby se určily cenové hladiny při zásazích na trhu pro některé produkty rybolovu.

(2)

Ustanovení čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 vyžaduje stanovení orientační ceny pro všechny produkty a skupiny produktů uvedené v přílohách I a II zmíněného nařízení.

(3)

Na základě údajů o cenách dotyčných produktů, které jsou v současnosti k dispozici, a kritérií uvedených v čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000 by se měly orientační ceny pro rybářský hospodářský rok 2005 podle druhu zvýšit, zachovat nebo snížit.

(4)

Nařízení (ES) č. 104/2000 požaduje stanovení produkční ceny Společenství pro všechny produkty uvedené v příloze III zmíněného nařízení. Postačí však stanovit produkční cenu Společenství pouze pro jeden z produktů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000, protože ceny ostatních produktů lze vypočítat pomocí převodních koeficientů stanovených nařízením Komise (EHS) č. 3510/82 (2).

(5)

Na základě kritérií stanovených v čl. 18 odst. 2 první a druhé odrážce a v čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 by se měla produkční cena Společenství pro rybářský hospodářský rok 2005 upravit.

(6)

Vzhledem k naléhavosti této záležitosti je nezbytné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro rybářský hospodářský rok od 1. ledna do 31. prosince 2005 jsou orientační ceny podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 určeny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Pro rybářský hospodářský rok od 1. ledna do 31. prosince 2005 jsou produkční ceny Společenství podle čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 určeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2004.

Za Radu

H. HOOGERVORST

předseda


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 368, 28.12.1982, s. 27. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3899/92 (Úř. věst. L 392, 31.12.1992, s. 24).


PŘÍLOHA I

Přílohy

Druh

Produkty uvedené v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000

Obchodní úprava

Orientační cena

(EUR/tuna)

I

1.

sleď obecný (Clupea harengus)

celá ryba

260

2.

sardinka obecná (Sardina pilchardus)

celá ryba

587

3.

ostroun obecný (Squalus acanthias)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

1 101

4.

máčky (Scyliorhinus spp.)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

759

5.

okouníci (Sebastes spp.)

celá ryba

1 153

6.

treska obecná (Gadus morhua)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

1 615

7.

treska tmavá (Pollachius virens)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

751

8.

treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

983

9.

treska bezvousá (Merlangius merlangus)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

937

10.

mníci (Molva spp.)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

1 196

11.

makrela obecná (Scomber scombrus)

celá ryba

314

12.

makrela japonská (Scomber japonicus)

celá ryba

303

13.

sardele (Engraulis spp.)

celá ryba

1 270

14.

platýs velký (Pleuronectes platessa)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou od 1.1.2005 do 30.4.2005

1 079

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou od 1.5.2005 do 31.12.2005

1 499

15.

štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

3 731

16.

pakambaly (Lepidorhombus spp.)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

2 454

17.

platýs limanda (Limanda limanda)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

877

18.

platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

530

19.

tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)

celá ryba

2 242

vykuchaná ryba s hlavou

2 515

20.

sepie obecná (Sepia officinalis) a sepiola velká (Rossia macrosoma)

celé

1 621

21.

ďasové (Lophius spp.)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

2 853

ryba bez hlavy

5 869

22.

garnát obecný (Crangon crangon)

vařený ve vodě

2 415

23.

krevetka severní (Pandalus borealis)

vařená ve vodě

6 315

čerstvá nebo chlazená

1 606

24.

krab německý (Cancer pagurus)

celý

1 740

25.

humr severský (Nephrops norvegicus)

celý

5 364

zadní části (ocasy)

4 258

26.

jazyky (Solea spp.)

celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou

6 613

II

1.

platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

zmrazený, v původních baleních obsahujících stejné produkty

1 956

2.

štikozubci (Merluccius spp.)

zmrazení, celí, v původních baleních obsahujících stejné produkty

1 239

zmrazení, dělení, v původních baleních obsahujících stejné produkty

1 499

3.

zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy (Pagellus spp.)

zmrazení, v částech nebo v původních baleních obsahujících stejné produkty

1 602

4.

mečoun obecný (Xiphias gladius)

zmrazený, celý, v původních baleních obsahujících stejné produkty

4 019

5.

sepie obecná (Sepia officinalis), sepiola velká (Rossia macrosoma) a sepiola malá (Sepiola rondeletti)

zmrazené, v původních baleních obsahujících stejné produkty

1 946

6.

chobotnice (Octopus spp.)

zmrazené, v původních baleních obsahujících stejné produkty

2 140

7.

olihně (Loligo spp.)

zmrazené, v původních baleních obsahujících stejné produkty

1 168

8.

kalmar šípový (Ommastrephes sagittatus)

zmrazená, v původních baleních obsahujících stejné produkty

961

9.

kalmar argentinský (Illex argentinus)

zmrazená, v původních baleních obsahujících stejné produkty

861

10.

krevety čeledi Penaeidae

— kreveta druhu Parapenaeus longirostris

zmrazené, v původních baleních obsahujících stejné produkty

3 995

— ostatní druhy čeledi Penaeidae

zmrazené, v původních baleních obsahujících stejné produkty

8 061


PŘÍLOHA II

Druh

Produkty uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000

Obchodní úprava

Produkční cena Společenství

(EUR/tuna)

tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

celý, o hmotnosti vyšší než 10 kg

1 207

Produkční ceny Společenství ostatních produktů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000 se určí pomocí převodních koeficientů uvedených v nařízení (EHS) č. 3510/82.


16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/5


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2133/2004

ze dne 13. prosince 2004,

kterým se příslušným orgánům členských států ukládá povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států a kterým se k tomuto účelu mění prováděcí úmluva k Schengenské dohodě a Společná příručka

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na zasedání v Seville ve dnech 21. a 22. června 2002 vyzvala k užší spolupráci v boji proti nedovolenému přistěhovalectví a vyzvala Komisi a členské státy, aby učinily operativní kroky k zajištění rovnocenné úrovně kontroly a ostrahy vnějších hranic.

(2)

Ustanovení úmluvy, kterou se provádí Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985 (2), a Společné příručky (3) o překračování vnějších hranic postrádají jasnost a přesnost, pokud jde o povinnost opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic. V důsledku toho vedou tato ustanovení k rozdílné praxi členských států a ztěžují kontrolu dodržování podmínek týkajících se délky krátkodobých pobytů státních příslušníků třetích zemí na území členských států, totiž nejdéle tři měsíce v jakémkoli období šesti měsíců.

(3)

Rada na zasedání ve dnech 27. a 28. února 2003 podpořila záměr Komise vyjasnit v této oblasti dosavadní pravidla, a to zejména prostřednictvím předložení Radě návrhu nařízení, které stanoví členským státům povinnost systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při vstupu a výstupu na vnějších hraničních přechodech.

(4)

Rada v závěrech ze dne 8. května 2003 vyzvala ke zřízení oddělených, odlišně označených kontrolních pruhů pro státní příslušníky různých zemí. Konkrétní pravidla Společenství o malém pohraničním styku by měla zlepšit správu vnějších hranic vykonávanou příslušnými orgány a usnadní překonání případných praktických obtíží vyplývajících z požadavku systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí. Tato opatření rovněž pomohou zajistit, aby případná opatření zmírňující kontroly osob na vnějších hranicích byla výjimečná.

(5)

Povinnost členských států systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při vstupu na území členských států dává ve spojení s omezením možností přijímat opatření zmírňující kontroly osob na vnějších hranicích možnost předpokládat, že chybí-li v cestovních dokladech otisk razítka, jejich držitel nedodržuje nebo přestal dodržovat podmínky týkající se délky krátkodobého pobytu.

(6)

Dotyčný státní příslušník třetí země by však měl mít možnost tuto domněnku vyvrátit jakoukoli formou náležitého a věrohodného důkazu. V těchto případech by měly příslušné vnitrostátní orgány potvrdit datum a místo překročení příslušné hranice, aby státnímu příslušníku třetí země poskytly důkaz o tom, že dodržuje podmínky týkající se délky pobytu.

(7)

Opatření cestovního dokladu otiskem razítka umožňuje s jistotou určit datum a místo překročení hranice, avšak nepotvrzuje vždy, že byla provedena všechna požadovaná opatření pro kontrolu cestovního dokladu.

(8)

Toto nařízení by mělo rovněž vymezit kategorie osob, jejichž doklady nemusí být při překročení vnějších hranic členských států systematicky opatřovány otiskem razítka. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se připravují předpisy Společenství o malém pohraničním styku, včetně předpisů o opatřování cestovních dokladů osob žijících v pohraničí otiskem razítka. V souladu se stávajícími dvoustrannými dohodami o malém pohraničním styku by měla být až do přijetí předpisů Společenství o místním pohraničním styku zachována možnost vynětí cestovních dokladů osob žijících v pohraničí z povinnosti opatřovat je otiskem razítka.

(9)

Ustanovení úmluvy, kterou se provádí Schengenská dohoda, a Společné příručky by měla být změněna.

(10)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(11)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (4), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu A rozhodnutí 1999/437/ES (5) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(12)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (6), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu uvedené dohody jménem Evropské unie a podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení (7).

(13)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (8). Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(14)

Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (9). Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účelem tohoto nařízení je:

potvrdit povinnost příslušných orgánů členských států opatřovat systematicky otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států,

vymezit podmínky, za kterých může chybějící vstupní razítko v cestovních dokladech státních příslušníků třetích zemí vést k domněnce, že došlo k překročení povolené délky krátkodobého pobytu těchto státních příslušníků na území členských států.

Článek 2

Prováděcí úmluva k Schengenské dohodě se mění takto:

1.

V čl. 6 odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

Pokud z důvodu výjimečných a nepředvídaných okolností vyžadujících přijetí okamžitých opatření nelze tyto kontroly provádět, musí být stanoveny priority. V tomto případě mají kontroly na vstupu obecně přednost před kontrolami na výstupu.“

2.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) jsou při vstupu a výstupu systematicky opatřovány otiskem razítka.“

3.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6b

1.   Není-li cestovní doklad státního příslušníka třetí země opatřen otiskem vstupního razítka, mohou příslušné vnitrostátní orgány předpokládat, že držitel nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky délky pobytu platné v dotyčném členském státě.

2.   Tuto domněnku je možné vyvrátit, pokud státní příslušník třetí země jakýmkoli způsobem věrohodně prokáže, například jízdenkou či letenkou nebo důkazem o své přítomnosti mimo území členských států, že dodržel podmínky týkající se délky krátkodobého pobytu.

V těchto případech,

a)

pokud se státní příslušník třetí země nachází na území některého z členských států, které uplatňují schengenské acquis v plném rozsahu, vyznačí příslušné orgány v cestovním dokladu státního příslušníka třetí země, v souladu s vnitrostátním právem a praxí, datum a místo překročení vnější hranice některého z těchto členských států touto osobou;

b)

pokud se státní příslušník třetí země nachází na území některého z členských států, v jehož případě nebylo učiněno rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003, vyznačí příslušné orgány v cestovním dokladu státního příslušníka třetí země, v souladu s vnitrostátním právem a praxí, datum a místo překročení vnější hranice tohoto členského státu;

c)

kromě vyznačení údajů podle písmen a) a b) může být dotyčnému státnímu příslušníkovi třetí země vydán tiskopis uvedený v příloze;

d)

členské státy se navzájem informují o svých vnitrostátních postupech vyznačování údajů podle tohoto článku a rovněž o nich uvědomí Komisi a sekretariát Rady.

3.   Není-li domněnka podle odstavce 1 vyvrácena, mohou příslušné orgány státního příslušníka třetí země z území dotyčných členských států vyhostit.“

Článek 3

Část II Společné příručky se mění takto:

1.

Bod 1.3.5 se nahrazuje tímto:

„1.3.5.

Kontroly na pozemních hranicích mohou být v důsledku výjimečných nebo nepředvídaných okolností uvolněny. Tento případ nastane, pokud nepředvídané události vedou k takové intenzitě dopravy, že i přes vyčerpání veškerých zdrojů, pokud jde o personál, vybavení a organizaci, dochází k nepřiměřenému prodlení při čekání na zahájení kontroly.“

2.

Vkládá se nový bod, který zní:

„1.3.5.4.

I v případě zmírnění kontrol musí místní úředníci odpovědní za hraniční kontroly opatřovat cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí otiskem razítka při vstupu i při výstupu.“

3.

Bod 2.1.1 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„2.1.1.

Při vstupu na území členského státu nebo při výstupu z tohoto území se opatří otiskem razítka:“;

b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Doklady občanů Evropské unie, státních příslušníků zemí Evropského hospodářského prostoru a státních příslušníků Švýcarské konfederace se otiskem vstupního razítka neopatřují.

Dále se otiskem vstupního razítka neopatřují doklady státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie, státních příslušníků zemí Evropského hospodářského prostoru nebo státních příslušníků Švýcarské konfederace, za podmínky, že předloží doklad o pobytu vydaný členským státem nebo některým z těchto třetích států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků se volně pohybovat a pobývat na území členských států (10).“

(10)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77."

4.

V bodě 2.1.5 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

cestovní doklady osob požívajících výhod z dvoustranných dohod o malém pohraničním styku, které nestanoví povinnost opatřovat tyto doklady otiskem razítka, jsou-li tyto dvoustranné dohody v souladu s právem Společenství.“

5.

V bodě 3.4.2.3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„I v případě uvolnění kontrol musí příslušní úředníci postupovat v souladu s bodem 1.3.5.4.“

Článek 4

Ke Společné příručce se přikládá text obsažený v příloze.

Článek 5

Nejpozději do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Radě zprávu o jeho uplatňování.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 21. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19. Úmluva naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 871/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 29).

(3)  Úř. věst. C 313, 16.12.2002, s. 97. Příručka naposledy pozměněná rozhodnutím 2004/574/ES (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 36).

(4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Dokument Rady 13054/04 dostupný na http://register.consilium.eu.int

(7)  Dokumenty Rady 13464/04 a 13466/04 dostupné na http://register.consilium.eu.int

(8)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA 16

Image

Image


16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2134/2004

ze dne 15. prosince 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 15. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2135/2004

ze dne 14. prosince 2004

o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Polska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů, určuje kvóty pro krevetku severní na rok 2004 (3).

(2)

S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populace, na niž se vztahuje kvóta, je nezbytné, aby Komise určila datum, ke kterému se bude mít za to, že úlovky odlovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu vyčerpaly přidělenou kvótu.

(3)

Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky krevetky severní odlovené ve vodách divize NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska nebo registrovanými v Polsku naplnily kvótu přidělenou na rok 2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Má se za to, že úlovky krevetky severní odlovené ve vodách divize NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska nebo registrovanými v Polsku vyčerpaly kvótu přidělenou Polsku na rok 2004.

Zakazuje se rybolov krevetky severní ve vodách divize NAFO 3L prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Polska nebo registrovanými v Polsku, jakož i uchovávání této populace odlovené těmito plavidly na palubě, její překládka a vykládka od data, od kterého se použije toto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.


16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2136/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 872/2004 ze dne 29. dubna 2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 872/2004 obsahuje seznam příslušných orgánů, které jsou pověřeny specifickými úlohami souvisejícími s prováděním uvedeného nařízení.

(2)

Dne 1. května 2004 přistoupily Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko k Evropské unii. Akt o přistoupení však neobsahuje ustanovení týkající se změny uvedené přílohy.

(3)

Příslušné orgány nových členských států by proto měly být od 1. května 2004 v uvedené příloze zahrnuty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 872/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1580/2004 (Úř. věst. L 289, 10.9.2004, s. 4).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 872/2004 se mění takto:

1.

Mezi údaje pro Belgii a Dánsko se vkládá následující text:

 

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: (420-2) 24 06 27 20

Fax: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: (420-2) 57 04 45 01

Fax: (420-2) 57 04 45 02“.

2.

Mezi údaje pro Německo a Řecko se vkládá následující text:

 

„ESTONSKO

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (372-6) 68 05 00

Fax: (372-6) 68 05 01“.

3.

Mezi údaje pro Itálii a Lucembursko se vkládá následující text:

 

„KYPR

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: (357-22) 30 06 00

Φαξ: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: (357-22) 30 06 00

Fax: (357-22) 66 18 81

 

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. Nr. (371) 701 62 01

Fax Nr. (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīga, LV-1081

Tel: (371) 704 44 31

Fax: (371) 704 45 49

 

LITVA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 92

Fax: (370-5) 231 30 90“.

4.

Mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko se vkládá následující text:

 

„MAĎARSKO

Články 3 a 4

Maďarská státní policie

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax: (36-1) 443 55 54

Článek 7

Ministerstvo financí (pouze pokud jde o prostředky)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: (356-21) 24 28 53

Fax: (356-21) 25 15 20“.

5.

Mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko se vkládá následující text:

 

„POLSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29“.

6.

Mezi údaje pro Portugalsko a Finsko se vkládá následující text:

 

„SLOVINSKO

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: (386-1) 471 90 00

Fax: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: (386-1) 478 20 00

Fax: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVENSKO

Pro finanční a technickou pomoc spojenou s vojenskými činnostmi:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: (421-2) 48 54 21 16

fax: (421-2) 48 54 31 16

Pro prostředky a hospodářské zdroje:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

tel: (421-2) 59 58 22 01

fax: (421-2) 52 49 35 31“.

7.

Za údaj pro Spojené království se doplňuje následující text:

 

„EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63“.


16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2137/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2), kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Květák

0704 10 00

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Hlávkový salát

0705 11 00

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Boby

ex 0708 90 00

1.190

Artyčoky

0709 10 00

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Fenykl

0709 90 50

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Kvajava a mango, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Meruňky

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Třešně, višně

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Broskve

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Švestky a slívy

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2138/2004

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) (1), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 14/2004 ze dne 30. prosince 2003 týkající se stanovení předběžných odhadů a podpory Společenství pro zásobování některými produkty, které jsou důležité pro lidskou spotřebu, zpracování a jako zemědělské vstupy, a pro dodávku živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 (2) stanoví předběžné dodávky zásobování a podporu Společenství pro produkty, na něž se vztahují zvláštní režimy zásobování pro Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy.

(2)

Současné provádění ročních odhadů zásobování Kanárských ostrovů, pokud jde o mléko a smetanu kódů KN 0402 91 a 0402 99, ukazuje, že množství stanovená pro zásobování uvedenými produkty jsou nižší než požadovaná množství, neboť poptávka je vyšší, než se předpokládalo.

(3)

Množství výše uvedeného produktu by mělo být upraveno podle skutečných potřeb daného regionu.

(4)

Nařízení (ES) č. 14/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 14/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1997/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 28).


PŘÍLOHA

V části 11 přílohy V nařízení (ES) č. 14/2004 se tabulka nahrazuje tímto:

„Popis zboží

Kód KN

Množství

(v tunách)

Podpora

(EUR/t)

I

II

III (1)

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku nejvýše 3 % hmotnostních (6)

0402 91 19 9310

97

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Sýry (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Mléčné přípravky, bez tuku

1901 90 99

800

59

 (7)

Mléčné přípravky pro dětskou výživu, neobsahující mléčný tuk atd.

2106 90 92

45“


(1)  V eurech na 100 kg čisté hmotnosti, pokud není uvedeno jinak.

(2)  Dané produkty a související poznámky pod čarou jsou stejné jako ty, na něž se vztahuje nařízení Komise, kterým se stanoví vývozní náhrady podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)  Z čehož 1 300 tun je určeno pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví.

(4)  Částka se rovná částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN, přiznané podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999. Pokud náhrady přiznané podle článku 31 uvedeného nařízení mají několik sazeb ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. l) nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11), částka se rovná nejvyšší částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN (nařízení (EHS) č. 3846/87, Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Avšak pro máslo přidělené v souladu s nařízením (ES) č. 2571/97 platí částka uvedená ve sloupci II.

(5)  Přidělí se takto:

7 250 tun produktů kódů KN 0402 91 a/nebo 0402 99 pro přímou spotřebu,

5 350 tun produktů kódů KN 0402 91 a/nebo 0402 99 pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví,

16 000 tun produktů kódů KN 0402 10 a/nebo 0402 21 pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví.

(6)  Pokud je u produktů tohoto kódu obsah mléčných bílkovin (obsah dusíku × 6,38) v tukuprosté mléčné sušině nižší než 34 %, neposkytuje se žádná náhrada. Pokud je u sušených produktů tohoto kódu obsah vody vyšší než 5 % hmotnostních, neposkytuje se žádná náhrada. Při plnění celních formalit musí zúčastněná osoba v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvést minimální obsah mléčných bílkovin v tukuprosté mléčné sušině a maximální obsah vody, pokud jde o sušené výrobky.

(7)  Částka se rovná náhradě stanovené v nařízení Komise, kterým se stanoví sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvezené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha 1, poskytnuté podle nařízení (ES) č. 1520/2000.


16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2139/2004

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se přizpůsobuje a provádí nařízení Rady (EHS) č. 571/88 a mění rozhodnutí Komise 2000/115/ES s ohledem na organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2005 a 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 a bod 5 přílohy II tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska dne 1. května 2004 je nutné pozměnit seznam ukazatelů uvedený v příloze I nařízení (EHS) č. 571/88.

(2)

Nový politický cíl týkající se dosažení trvale udržitelné Společné zemědělské politiky vyžaduje více informací, zejména o rozvoji venkova.

(3)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o vytvoření společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (2) by měly všechny statistické údaje členských států předané Komisi, které jsou rozčleněny podle územních jednotek, používat klasifikaci NUTS. Proto by za účelem statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků (dále jen „zjišťování o struktuře“) měly být regiony a okrsky definovány v souladu s klasifikací NUTS.

(4)

Komise by měla stanovit lhůty pro oznamování ověřených individuálních údajů ze zjišťování o struktuře a přitom zohlednit skutečnost, že harmonogram zjišťování se v jednotlivých členských státech liší.

(5)

Nařízení (EHS) č. 571/88 i rozhodnutí o definicích a vysvětleních vztahujících se k tomuto nařízení, totiž rozhodnutí Komise 2000/115/ES (3), by se proto mělo v souladu s tím pozměnit.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku, zřízeného rozhodnutím Rady 72/279/EHS (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 571/88 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Rozhodnutí 2000/115/ES se mění takto:

1.

Příloha I se mění, jak je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.

2.

Příloha IV se zrušuje.

Článek 3

1.   Pro účely zjišťování o struktuře v letech 2005 a 2007 jsou regiony územní jednotky NUTS 2 uvedené v nařízení (ES) č. 1059/2003.

Odchylně pro Německo jsou regiony územní jednotky NUTS 1 uvedené ve zmíněném nařízení.

2.   Pro účely zjišťování o struktuře v letech 2005 a 2007 jsou okrsky územní jednotky NUTS 3 uvedené v nařízení (ES) č. 1059/2003.

Odchylně pro Německo jsou okrsky územní jednotky NUTS 2 uvedené ve zmíněném nařízení.

3.   Pro účely zjišťování o struktuře v letech 2005 a 2007 jsou obcemi nižší správní jednotky uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1059/2003. Členské státy uvedou obec u každého podniku, u něhož se zjišťování provádí.

Článek 4

Členské státy oznámí ověřené individuální údaje ze zjišťování o struktuře v letech 2005 a 2007 v souladu s harmonogramem stanoveným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2004.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1435/2004 (Úř. věst. L 268, 16.8.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 38, 12.2.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(4)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

SEZNAM UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2005 A 2007 (1)

Vysvětlivky:

U ukazatelů označených v příloze písmeny ‚NE‘ se má za to, že v příslušných členských státech neexistují nebo se téměř blíží nule.

U ukazatelů označených písmeny ‚NS‘ se má za to, že v příslušných členských státech nejsou významné.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Zeměpisná poloha zemědělského podniku

1.

Oblast zjišťování

kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

obec nebo územní jednotka v rámci oblasti zjišťování (2)

kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Znevýhodněná oblast (2)

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

horská oblast (2)

ano/ne

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zemědělské oblasti s environmentálními omezeními

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Právní subjektivita a řízení podniku (ke dni provádění zjišťování)

1.   

Nese právní a ekonomickou odpovědnost za zemědělský podnik:

a)

fyzická osoba, která je výlučným vlastníkem, pokud je podnik nezávislý?

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

jedna nebo více fyzických osob, které jsou partnery, je-li podnik podnikem ve skupině? (3)

ano/ne

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

právnická osoba?

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jestliže je odpověď na otázku B/1 a) kladná, je tato osoba (majitel zemědělského podniku) také vedoucím?

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Jestliže je odpověď na otázku B/2 záporná, je vedoucí členem rodiny majitele zemědělského podniku?

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jestliže je odpověď na otázku B/2 a) kladná, je vedoucí manželem/manželkou majitele zemědělského podniku?

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zemědělská kvalifikace vedoucích (pouze praktické zkušenosti, základní vzdělání, úplné zemědělské vzdělání) (4)

kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Forma vlastnictví (ve vztahu k majiteli) a členění zemědělského podniku

Využívané zemědělské plochy:

1.

ve vlastnictví

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

v peněžním pachtu

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

v naturálním pachtu nebo jiné formě držby

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Členění zemědělského podniku a praktiky:

a)

Využívané zemědělské plochy podniku, na kterých se používají metody ekologického zemědělství podle pravidel Evropského společenství

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Využívané zemědělské plochy podniku, které přecházejí na metody ekologického zemědělství

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Používá podnik metody ekologického zemědělství rovněž u živočišné výroby?

zcela, částečně, vůbec ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Přímá investiční podpora podniku v rámci Společné zemědělské politiky v posledních pěti letech:

i)

Využil podnik přímo státní podporu v rámci produktivních investic? (4)

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Využil podnik přímo státní podporu v rámci opatření v oblasti rozvoje venkova? (4)

ano/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Určení produkce podniku:

a)

Spotřebuje domácnost majitele zemědělského podniku více než 50 % hodnoty konečné produkce podniku? (4)

ano/ne

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

Představuje přímý prodej spotřebitelům více než 50 % celkového prodeje? (4)

ano/ne

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Orná půda

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv):

1.

Pšenice obecná a špalda

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pšenice tvrdá

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Žito

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ječmen

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Oves

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kukuřice na zrno

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Rýže

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Ostatní obiloviny pěstované na zrno

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Luskoviny na zrno (včetně osiv a luskoobilných směsí)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho:

e)

hrách, bob polní a sladké lupiny

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

čočka, cizrna a vikev

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

jiné luskoviny sklizené na sucho

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Brambory (včetně raných a sadbových)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Cukrovka (kromě sazeček)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Krmné okopaniny a košťáloviny (kromě sadby)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Technické plodiny:

23.

Tabák

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Chmel

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Bavlna

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Řepka a řepice

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Slunečnice

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Sója

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Lněné semeno (olejný len)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Ostatní olejniny

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Len

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Konopí

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Ostatní přadné rostliny

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Technické plodiny jinde neuvedené

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Čerstvá zelenina, melouny, jahody:

14.

venkovní nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho:

a)

polní produkce

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

zahradní produkce

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

skleníkové nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek):

16.

venkovní nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

skleníkové nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Pícniny:

a)

dočasné louky

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ostatní zelené pícniny

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho:

i)

kukuřice na zelené krmení (kukuřice na siláž)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

ostatní pícniny

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Osiva a sadba polních plodin (kromě obilovin, luskovin, brambor a olejnin)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Ostatní polní plodiny

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Půda ležící ladem bez dotací

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Půda ležící ladem podléhající programu podpory při vynětí orné půdy z produkce

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Zelinářské zahrady

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Trvalé louky a pastviny

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Trvalé louky a pastviny kromě extenzivních pastvin

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Extenzivní pastviny

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Trvalé plodiny

1.

Ovocné sady včetně bobulovin

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

čerstvé ovoce a bobuloviny mírného klimatického pásma (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ovoce a bobuloviny subtropického pásma

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

ořechy

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Citrusové sady

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Olivové háje

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

běžně produkující stolní olivy

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

běžně produkující olivy pro výrobu oleje

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Vinice

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

z toho běžně produkující:

a)

jakostní víno

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

ostatní víno

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

stolní hrozny

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

rozinky

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Školky

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostatní trvalé kultury

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Trvalé kultury pod sklem

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Ostatní půda

1.

Zemědělsky nevyužitá půda (zemědělská půda, která se již nevyužívá z ekonomických, sociálních nebo jiných důvodů a která není využívána pro střídání plodin)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zalesněná plocha

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostatní půda (půda zabraná budovami, farmami, cestami, rybníky, lomy, méně příznivá půda, skála atd.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Následné vedlejší plodiny, houby, závlahy a orná půda vyňatá z produkce

1.

Následné vedlejší plodiny (kromě zahradních a skleníkových plodin) (6)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Houby

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Zavlažovaná plocha

a)

celková zavlažovaná plocha

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

zavlažovaná zemědělsky využitá půda

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Plocha podléhající programu podpory při vynětí orné půdy z produkce rozdělená takto:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

ladem ležící půda bez ekonomického využití (již zaznamenaná pod D/22)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

plochy využívané k produkci zemědělských surovin pro nepotravinářské účely (např. cukrovka, řepka, stromy a keře mimo lesy atd., včetně čočky, cizrny a vikve; již zaznamenané pod D a G)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

plochy přeměněné na trvalé louky a pastviny (již zaznamenané pod F/1 a F/2) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

bývalá zemědělská půda přeměněná na zalesněné plochy nebo plocha, která se připravuje na zalesnění (již zaznamenaná pod H/2) (7)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

ostatní plochy (již zaznamenané pod H/1 a H/3) (7)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Živočišná výroba (k rozhodnému dni zjišťování)

1.

Koňovití

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skot:

2.

Skot, mladší než jeden rok, býci a krávy

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Býci, jeden rok a starší, ale mladší než dva roky

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Krávy, jeden rok a starší, ale mladší než dva roky

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Býci, dvouletí a starší

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Chovné jalovice, dvouleté a starší

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Dojnice

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ostatní krávy

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovce a kozy:

9.

Ovce (všechny věkové kategorie)

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

bahnice

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ostatní ovce

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kozy (všechny věkové kategorie)

počet kusů

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

chovné kozy

počet kusů

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

ostatní kozy

počet kusů

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Prasata

11.

Selata s živou váhou méně než 20 kg

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Chovné prasnice s váhou nejméně 50 kg

počet kusů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ostatní prasata

počet kusů