ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 368

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
15. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2123/2004 ze dne 14. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2124/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1922/2004

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2125/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2126/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2127/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2128/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2129/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2130/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 15. prosince 2004

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2131/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 15. prosince 2004

24

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/849/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení

26

 

 

Komise

 

*

2004/850/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se po třetí mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem K(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný postoj Rady 2004/852/SZBP ze dne 13. prosince 2004, týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny

50

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2123/2004

ze dne 14. prosince 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

99,9

204

88,0

624

182,9

999

123,6

0707 00 05

052

116,5

220

122,9

999

119,7

0709 90 70

052

105,7

204

68,5

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

36,5

382

32,3

388

41,1

528

41,6

999

40,5

0805 20 10

204

68,4

999

68,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,0

204

46,2

464

171,7

624

80,7

999

91,7

0805 50 10

052

47,8

528

42,1

999

45,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

87,6

404

98,1

512

105,4

720

78,4

804

167,7

999

114,6

0808 20 50

400

95,4

720

42,1

999

68,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2124/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1922/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1922/2004 ze dne 25. října 2004 (1), kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska, a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (2), a zejména na článek 32 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1922/2004 stanoví otevření celní kvóty Společenství s nulovou celní sazbou na autonomní a přechodné bázi pro dovoz 4 600 kusů živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska, a to od data vstupu uvedeného nařízení v platnost do 30. června 2005. Podle článku 2 uvedeného nařízení by prováděcí pravidla měla být stanovena v souladu s článkem 32 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999.

(2)

Pro přidělování celní kvóty vzhledem k dotčeným produktům je vhodné uplatnit metodu souběžného zkoumání uvedenou v druhé odrážce čl. 32 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999.

(3)

Tyto celní kvóty mohou být použity pouze pro živá zvířata pocházející ze Švýcarska v souladu s pravidly uvedenými v článku 4 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (3) (dále jen „dohoda“).

(4)

Aby se zabránilo spekulacím, je třeba množství dostupné v rámci kvóty zpřístupnit hospodářským subjektům, které jsou schopny prokázat, že se skutečně podílejí významnou měrou na obchodování se třetími zeměmi. S ohledem na výše uvedené a kvůli zajištění účinné správy je třeba, aby dotčení obchodníci museli dovézt alespoň 50 kusů zvířat v roce 2003 vzhledem k tomu, že zásilku 50 kusů zvířat lze považovat za běžný náklad. Ze zkušenosti vyplynulo, že zakoupení jediné zásilky je minimálním požadavkem pro to, aby transakce byla považována za skutečnou a rentabilní. Hospodářským subjektům z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nové členské státy“) je třeba umožnit předkládání žádostí na základě dovozů ze zemí, které pro ně v roce 2003 byly třetími zeměmi.

(5)

Aby bylo možné tato kritéria ověřit, je třeba žádosti předložit v členském státě, v němž je dovozce zapsán v registru plátců DPH.

(6)

Aby se zabránilo spekulacím, je třeba dovozcům, kteří ke dni 1. ledna 2004 již neobchodovali se živým skotem, zakázat přístup ke kvótě, přičemž je rovněž třeba, aby byla stanovena jistota na dovozní práva, vyloučena převoditelnost licencí a dovozní licence byly vydávány pro hospodářské subjekty výlučně na množství, pro která jim byla přidělena dovozní práva.

(7)

S cílem zajistit rovnější přístup ke kvótě a současně zaručit obchodně schůdný počet zvířat na žádost je třeba, aby byl v každé žádosti dodržen minimální a maximální počet kusů.

(8)

Je třeba stanovit, že dovozní práva budou přidělena po lhůtě na rozmyšlení a případně s uplatněním fixní procentní sazby snížení.

(9)

Uvedená opatření je třeba spravovat pomocí dovozních licencí. Proto je třeba stanovit pravidla pro předkládání žádostí a určit údaje, které je třeba v žádostech a licencích uvést, případně doplněním některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4) a nařízení Komise č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (5).

(10)

S cílem zajistit, aby každý hospodářský subjekt požádal o dovozní licenci pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že s ohledem na jistotu na dovozní práva taková žádost představuje zásadní požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (6).

(11)

Ze zkušenosti plyne, že v zájmu řádné správy kvót je nutné, aby držitelem licence byl skutečný dovozce. Je tedy třeba, aby se takový dovozce aktivně podílel na nákupu, přepravě a dovozu dotčených zvířat. S ohledem na jistotu na licenci je proto třeba, aby předložení důkazů o těchto činnostech bylo rovněž zásadním požadavkem.

(12)

Kvůli zajištění přísné statistické kontroly zvířat dovážených v rámci kvóty se nepoužívá tolerance podle čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000.

(13)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóta Společenství s nulovou celní sazbou se otevírá na autonomní a přechodné bázi od data vstupu tohoto nařízení v platnost do 30. června 2005 pro dovoz 4 600 kusů živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg, pocházejícího ze Švýcarska a spadajícího pod kódy KN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 nebo 0102 90 79.

Celní kvótě se přiděluje pořadové číslo 09.4203.

2.   Pravidly původu použitelnými pro produkty, jež jsou uvedeny v prvním odstavci, jsou pravidla stanovená v článku 4 dohody.

Článek 2

1.   Aby žadatelé byli v rámci kvóty způsobilí podle článku 1, musí se jednat o fyzické či právnické osoby a musí příslušným orgánům dotčeného členského státu při předložení žádosti uspokojivě prokázat, že v roce 2003 dovezli alespoň 50 kusů zvířat spadajících pod kódy KN 0102 10 a 0102 90. Žadatelé musí být vedeni ve vnitrostátním registru plátců DPH.

2.   Hospodářské subjekty z nových členských států mohou požádat o dovozní práva na základě dovozů podle odstavce 1 ze zemí, které pro ně v roce 2003 byly třetími zeměmi.

3.   Důkaz o dovozu se předloží výhradně v podobě celního dokladu o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněného celními orgány a obsahujícího údaje o dotčeném žadateli.

Členské státy mohou uznat kopie dokladů uvedených výše, pokud budou řádně ověřeny příslušným orgánem. V případě, že jsou tyto kopie uznány, je to oznámeno každému dotčenému žadateli ve sdělení členských států podle čl. 3 odst. 5.

4.   Hospodářské subjekty, které k 1. lednu 2004 již ukončily svou obchodní činnost s třetími zeměmi v oblasti hovězího a telecího masa, nejsou pro účely přidělování způsobilé.

5.   Společnost, která vznikne fúzí společností, z nichž každá má referenční dovozy odpovídající minimálnímu množství podle čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2, může tyto referenční dovozy použít jako podkladu pro svou žádost.

Článek 3

1.   Žádosti o dovozní práva lze předkládat výhradně v členském státě, v němž je žadatel registrován pro účely DPH.

2.   Žádosti o dovozní práva:

se musí týkat nejméně 100 kusů zvířat

a

nesmí přesáhnout 5 % dostupného množství.

Pokud žádosti toto množství přesáhnou, nebude množství nad limit bráno v úvahu.

3.   Žádosti o dovozní práva se předkládají do 13:00 bruselského času, desátého pracovního dne po datu vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Žadatelé mohou pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 předložit pouze jednu žádost. Pokud stejný žadatel předloží více žádostí, jsou všechny jeho žádosti zamítnuty.

5.   Po ověření předložených dokumentů zašlou členské státy Komisi nejpozději do desátého pracovního dne po konci lhůty pro předkládání žádostí seznam žadatelů, jejich adresy a požadovaných množství.

Pokud dojde k předložení žádostí, zašlou se veškerá oznámení, včetně oznámení „bezpředmětné“, faxem nebo elektronickou poštou na tiskopise uvedeném v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

1.   Po oznámení podle čl. 3 odst. 5 rozhodne Komise co nejdříve o tom, v jakém rozsahu lze žádostem vyhovět.

2.   Pokud množství, na něž se vztahují žádosti podle článku 3, přesáhnou dostupná množství, stanoví Komise jednotnou procentní sazbu snížení, která se použije na požadovaná množství.

Pokud výsledkem použití koeficientu pro snížení podle prvního pododstavce je počet nižší než 100 kusů na žádost, dotčené členské státy přidělí dostupné množství losem o dovozní práva na části po 100 kusech. Pokud je poslední část menší než 100 kusů, bude pro toto množství uděleno jediné dovozní právo.

Článek 5

1.   Jistota na dovozní práva činí 3 EUR za kus. Musí být složena u příslušného orgánu společně s žádostí o dovozní práva.

2.   Pro přidělené množství se musí požádat o dovozní licenci. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

3.   Pokud v důsledku použití koeficientu pro snížení podle článku 4 bude přiděleno méně dovozních práv, než bylo žádáno, složená jistota se úměrně a bez prodlení uvolní.

Článek 6

1.   Udělená množství se dováží na základě předložení jedné nebo více dovozních licencí.

2.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně ve členském státě, ve kterém žadatel podal žádost a získal dovozní práva v rámci kvóty.

Při každém vydání dovozní licence se odpovídajícím způsobem sníží získaná dovozní práva.

3.   Dovozní licence se vydávají na základě žádosti a na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

4.   V žádostech o licenci a v licencích se uvede:

a)

v kolonce 8 země původu; licence představují povinnost dovážet z uvedené země;

b)

v kolonce 16 jeden nebo několik z těchto kódů kombinované nomenklatury:

 

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 nebo 0102 90 79;

c)

v kolonce 20 pořadové číslo kvóty (09.4203) a alespoň jedna z těchto poznámek:

Reglamento (CE) no 2124/2004

Nařízení (ES) č. 2124/2004

Forordning (EF) nr. 2124/2004

Verordnung (EG) Nr. 2124/2004

Määrus (EÜ) nr 2124/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2124/2004

Regulation (EC) No 2124/2004

Règlement (CE) no 2124/2004

Regolamento (CE) n. 2124/2004

Regula (EK) Nr. 2124/2004

Reglamentas (EB) Nr. 2124/2004

2124/2004/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 2124/2004

Verordening (EG) nr. 2124/2004

Rozporządzenie (WE) nr 2124/2004

Regulamento (CE) n.o 2124/2004

Nariadenie (ES) č. 2124/2004

Uredba (ES) št. 2124/2004

Asetus (EY) N:o 2124/2004

Förordning (EG) nr 2124/2004.

Článek 7

1.   Bez ohledu na čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou dovozní licence vydané podle tohoto nařízení převoditelné a přiznávají práva v rámci celních kvót pouze v případě, že jsou vystaveny na stejné jméno a adresu, jako je jméno a adresa příjemce zapsaného v celním prohlášení o propuštění do volného oběhu, které je doprovází.

2.   Platnost všech licencí končí dnem 30. června 2005.

3.   Jistota na dovozní licenci činí 20 EUR za kus a žadatel ji složí společně s žádostí o licenci.

4.   Vydané licence jsou platné v celém Společenství.

5.   Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 se ze všech dovezených množství přesahujících výši uvedenou na dovozní licenci vybere plné clo podle společného celního sazebníku použitelné v den přijetí celního prohlášení o propuštění do volného oběhu.

6.   Bez ohledu na oddíl 4 hlavy III nařízení (ES) č. 1291/2000 se jistota uvolní až po předložení důkazu o tom, že držitel licence byl obchodně a logisticky odpovědný za nákup, přepravu a propuštění dotčených zvířat do volného oběhu. Takový důkaz se skládá alespoň z:

originálu obchodní faktury nebo její ověřené kopie vystavené na jméno držitele prodávajícím nebo jeho zástupcem se sídlem ve třetí zemi vývozu a z dokladu o zaplacení držitelem nebo důkazu o otevření neodvolatelného dokumentárního akreditivu držitelem ve prospěch prodávajícího,

přepravního dokladu, vystaveného na jméno držitele, pro dotčená zvířata,

výtisku č. 8 formuláře IM 4 obsahujícího jako jediný údaj v kolonce 8 jméno a adresu držitele.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 se použijí s výhradou tohoto nařízení.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 331, 5.11.2004, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).

(3)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).

(5)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(6)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).


PŘÍLOHA

Image


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2125/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem (1), a zejména na čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (dále jen „nové členské státy“) je třeba zaktualizovat nařízení Komise (EHS) č. 890/78 (2).

(2)

Nařízení (EHS) č. 890/78 stanoví údaje v úředních jazycích Společenství, které se zapíší do ověřovacích listin původu. Je třeba stanovit tyto údaje v jazycích nových členských států.

(3)

Nařízení (EHS) č. 890/78 stanoví lhůty, v jakých členské státy sdělí Komisi jména chmelařských oblastí nebo regionů a středisek pro ověřování. Je tedy třeba stanovit lhůty pro nové členské státy.

(4)

Nařízení (EHS) č. 890/78 musí být proto pozměněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro chmel,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (EHS) č. 890/78 se mění takto:

1.

Článek 5a se nahrazuje tímto:

„Článek 5a

Ověřovací listina původu podle článku 5 nařízení (EHS) č. 1784/77 obsahuje alespoň jeden z údajů uvedených v příloze IIa, který zapíše úřad oprávněný k vydávání ověřovacích listin původu.“

2.

V čl. 6 odst. 3 se vkládá za druhý pododstavec nový pododstavec, který zní:

„Tyto informace se sdělí v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do 1. ledna 2005.“

3.

V článku 11 se doplňuje pododstavec, který zní:

„Tyto informace se sdělí v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do 1. ledna 2005.“

4.

Příloha I tohoto nařízení se vkládá jako příloha IIa.

5.

Příloha III se mění podle přílohy II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2320/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 18).

(2)  Úř. věst. L 117, 29.4.1978, s. 43. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1021/95 (Úř. věst. L 103, 6.5.1995, s. 20).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA IIa

ÚDAJE UVEDENÉ V ČLÁNKU 5a

[španělsky] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78,

[česky] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78,

[dánsky] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78,

[německy] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

[estonsky] Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78,

[řecky] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78,

[anglicky] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78,

[francouzsky] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78,

[italsky] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78,

[lotyšsky] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78,

[litevsky] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78,

[maďarsky] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet,

[maltsky] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78,

[nizozemsky] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78,

[polsky] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78,

[portugalsky] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78,

[slovinsky] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78,

[slovensky] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78,

[finsky] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78,

[švédsky] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.“


PŘÍLOHA II

V příloze III nařízení (EHS) č. 890/78 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Členské státy vydávající ověřovací listiny původu

BE

pro Belgii

CZ

pro Českou republiku

DK

pro Dánsko

DE

pro Německo

EE

pro Estonsko

EL

pro Řecko

ES

pro Španělsko

FR

pro Francii

IE

pro Irsko

IT

pro Itálii

CY

pro Kypr

LV

pro Lotyšsko

LT

pro Litvu

LU

pro Lucembursko

HU

pro Maďarsko

MT

pro Maltu

NL

pro Nizozemsko

AT

pro Rakousko

PL

pro Polsko

PT

pro Portugalsko

SI

pro Slovinsko

SK

pro Slovensko

FI

pro Finsko

SE

pro Švédsko

UK

pro Spojené království“.


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2126/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny.

(2)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 se může na produkty vyvážené Společenstvím vztahovat vývozní náhrada v míře nezbytné pro umožnění hospodářsky významného vývozu, s ohledem na omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 by se mělo dbát na to, aby obchodní toky, které předtím vznikly v režimu náhrad, nebyly narušeny. Z tohoto důvodu, jakož i vzhledem k sezónnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny, by měla být stanovena množství podle produktů, na základě nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Při rozdělování těchto množství je třeba přihlédnout k tomu, jak rychle dotyčné produkty podléhají zkáze.

(4)

Podle čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 se při stanovení náhrad musí brát ohled na stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na jedné straně, a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na druhé straně. Rovněž je třeba brát v úvahu náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu, jakož i hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny platné na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Stávající stav mezinárodního obchodu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat, aby náhrada pro daný produkt byla rozlišena podle místa jeho určení.

(7)

Mandle bez skořápky, jakož i lískové ořechy ve skořápce mohou být v současné době předmětem hospodářsky významných vývozů.

(8)

Vzhledem k tomu, že skořápkové ovoce lze poměrně dobře skladovat, mohou být vývozní náhrady stanovovány na delší období.

(9)

Pro zajištění co nejefektivnějšího využití disponibilních zdrojů a s přihlédnutím ke skladbě vývozů Společenství, by měly být vývozní náhrady pro skořápkové ovoce stanoveny podle režimu A1.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Sazba vývozní náhrady pro skořápkové ovoce, období, ve kterém se podávají žádosti osvědčení a předpokládaná množství se stanoví v příloze tohoto nařízení.

2.   Osvědčení vydaná v rámci potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4), se nezapočítávají do množství uvedených v příloze tohoto nařízení.

3.   Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti osvědčení typu A1 je tři měsíce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 498/2004 (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměné nařízením (ES) č. 2180/2003 (Úř. věst. L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. prosince 2004 stanovující vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (režim A1)

Období, ve kterém se podávají žádosti o osvědčení: od 8. ledna 2005 až 23. června 2005.

Kódy produktů (1)

Místo určení (2)

Sazba náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(v t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  Kódy produktů jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. č. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v příloze II nařízení (EHS) č. 3846/87. Numerické kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. č. L 313, 28.11.2003, s. 11).


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2127/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu.

(2)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 lze pro produkty vyvážené Společenstvím stanovit vývozní náhrady v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství produktů a s ohledem na meze vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 je třeba zajistit, aby nebyly narušeny obchodní toky vzniklé již dříve na základě režimu náhrad. Z těchto důvodů a kvůli sezonnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny je třeba stanovit kvóty pro každý produkt, a to na základě nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedené nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množství je nutné přerozdělit se zřetelem na podléhání zkáze příslušných produktů.

(4)

Podle čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 se při stanovení náhrad bere v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na straně jedné a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. V úvahu je dále nutné vzít náklady na dopravu a na uvedení produktů na trh a také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny platné na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Situace v mezinárodním obchodě nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat, aby pro daný produkt byla náhrada rozlišena podle místa jeho určení.

(7)

Rajčata, pomeranče, citrony a jablka tříd jakosti Extra, I a II stanovených na základě společných norem jakosti mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Za účelem nejúčinnějšího využití dostupných zdrojů a s ohledem na strukturu vývozů Společenství je třeba stanovit vývozní náhrady v režimech A1 a B.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Sazby vývozních náhrad, lhůty pro podání žádostí o náhradu a předpokládaná množství daných produktů pro režim A1 jsou stanoveny v příloze.

Směrné sazby vývozních náhrad, lhůty pro podání žádostí o licenci a předpokládaná množství daných produktů pro režim B jsou stanoveny v příloze.

2.   Licence vydávané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) se do oprávněného množství uvedeného v příloze tohoto nařízení nezapočítávají.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1176/2002 (Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 69).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2180/2003 (Úř. věst. L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise (ES) ze dne 14. prosinse 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

Kód produktu (1)

Místo určení (2)

Režim A1

Lhůta pro podání žádosti o náhradu 8.1.2005–8.3.2005

Režim B

Lhůta pro podání žádosti o licenci 15.1.2005–15.3.2005

Výše náhrady

(EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

Směrná výše náhrady

(EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

6 148

0805 10 20 9100

A00

29

 

29

118 387

0805 50 10 9100

A00

43

 

43

39 203

0808 10 80 9100

F04, F09

28

 

28

31 513


(1)  Kódy produktů stanovuje nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení série „A“ stanovuje příloha II nařízení (EHS) č. 3846/87.

Numerické kódy míst určení stanovuje nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

F03

:

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajsie, Srí Lanka, Indonésie, Thajsko, Tchaj-wan, Papua-Nová-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všechna místa určení s výjimkou Bulharska.

F09

:

Následující místa určení:

Norsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá hora, Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajma a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýrie, Írán, Jordánsko, Bolívie, Brazílie, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbie,

africké země a teritoria s výjimkou Jihoafrické republiky,

místa určení uvedená v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2128/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě vývozu tohoto zboží ve formě zboží, na něž se vztahuje příloha tohoto nařízení. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena na stejně dlouhé období, jako je to, na které jsou náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpracovaných produktů.

(3)

Článek 11 Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro onen produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(4)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a vývozu určitých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska (3), s účinností od 1. října 2004 zpracované zemědělske produkty neuvedené na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou vyváženy do Bulharska, nemají nárok na vývozní náhrady.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylně od článku 1 a s účinnosti od 1. října 2004, se sazby stanovené v příloze nepoužijí na zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do Bulharska.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 15. prosince 2004 u vajec a žloutků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis zboží

Místo určení (1)

Sazba náhrady

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

 

 

– domácí drůbeže:

 

 

0407 00 30

– – ostatní:

 

 

a)

v případě vývozu ovalbuminu kódů KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

v případě vývozu ostatního zboží

01

3,00

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

 

– žloutky:

 

 

0408 11

– – sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

40,00

0408 19

– – ostatní:

 

 

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – tekuté:

 

 

neobsahující sladidla

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – zmrazené:

 

 

neobsahující sladidla

01

20,00

– ostatní:

 

 

0408 91

– – sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

75,00

0408 99

– – ostatní:

 

 

ex 0408 99 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

19,00


(1)  Místa určení jsou následující:

01

třetí země,

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong SAR a Rusko,

03

Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan a Filipíny,

04

všechna místa určení kromě Švýcarska a míst určení uvedených pod čísly 02 a 03.


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2129/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (2), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (3), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (4) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se ověřují dovozní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i dovozní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.

(3)

Je nezbytné začít používat toto pozměňující nařízení co nejdříve.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 806/2003.

(3)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104. Nařízení naposledy pozměněně nařízením Komise (ES) č. 2916/95 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47. Nařízení naposledy pozměněně nařízením ES) č. 1814/2004 (Úř. věst. L 319, 20.10.2004, s. 7).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(v EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(v EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

78,8

12

01

89,1

9

03

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

133,7

63

01

158,2

51

02

150,2

55

03

255,5

13

04

0207 25 10

80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zmrazená

116,5

13

01

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

230,2

20

01

229,7

20

04

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

147,3

51

01

155,1

47

02“


(1)  Země původu dovozu:

01

Brazílie

02

Thajsko

03

Argentina

04

Chile.


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2130/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 15. prosince 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 8 nařízení (EHS) č. 2771/75 může být rozdíl na světovém trhu a ve Společenství mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení pokryt vývozní náhradou.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií na stávající stav trhů v odvětví vajec vede ke stanovení náhrady v takové výši, která Společenství umožňuje, aby se podílelo na mezinárodním obchodě, a rovněž zohledňuje povahu vývozů těchto produktů, jakož i jejich současný význam.

(3)

Vzhledem ke stávajícímu stavu trhu a hospodářské soutěže v některých třetích zemích je nezbytné stanovit náhradu rozlišenou podle místa určení některých produktů odvětví vajec.

(4)

Článek 21 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (2), stanoví, že není poskytnuta žádná náhrada pro produkty, které nemají řádnou a uspokojivou obchodní jakost v den přijetí vývozního prohlášení. Za účelem zajištění jednotného provádění platných právních předpisů by se mělo upřesnit, že vaječné produkty podle článku 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 mají nárok na náhradu, pokud nesou označení zdravotní nezávadnosti podle směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června 1989 o hygienických a zdravotních otázkách produkce vaječných výrobků a jejich uvádění na trh (3).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kódy produktů, na něž se při jejich vývozu uděluje vývozní náhrada uvedená v článku 8 nařízení (EHS) č. 2771/75, a výše této náhrady se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Produkty v oblasti působnosti kapitoly XI přílohy směrnice 89/437/EHS však mají nárok na náhradu, pokud také splňují podmínky označovaní zdravotní nezávadnosti podle uvedené směrnice.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2003 (Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 87. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady v odvětví vajec od 15. prosince 2004

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 ks

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 ks

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Numerické kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong SAR, Rusko, Turecko.

E10

Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan, Filipíny.

E16

Všechna místa určení s výjimkou Spojených států amerických a Bulharska.

E17

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska, Bulharska a skupin E09, E10.

E18

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska a Bulharska.


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2131/2004

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 15. prosince 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75 může být rozdíl na světovém trhu a ve Společenství mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení pokryt vývozní náhradou.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií na stávající stav trhů v odvětví drůbežího masa vede ke stanovení náhrady v takové výši, která Společenství umožňuje, aby se podílelo na mezinárodním obchodě, a rovněž zohledňuje povahu vývozů těchto produktů, jakož i jejich současný význam.

(3)

Článek 21 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (2), stanoví, že není poskytnuta žádná náhrada pro produkty, které nemají řádnou a uspokojivou obchodní jakost v den přijetí vývozního prohlášení. Za účelem zajištění jednotného provádění platných právních předpisů by se mělo upřesnit, že drůbeží maso podle článku 1 nařízení (EHS) č. 2777/75 má nárok na náhradu, pokud nese označení zdravotní nezávadnosti podle směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem (3).

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kódy produktů, na něž se při jejich vývozu uděluje vývozní náhrada uvedená v článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75, a výše této náhrady se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Produkty v oblasti působnosti kapitoly XII přílohy směrnice 71/118/EHS však mají nárok na náhradu, pokud také splňují podmínky označovaní zdravotní nezávadnosti podle uvedené směrnice.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 55, 8.3.1971, p. 23. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa 15. prosince 2004

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 ks

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 ks

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

45,00

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Numerické kódy míst určení stanovilo nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

V01

Angola, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irák, Írán.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. října 2004

o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení

(2004/849/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 24 a 38 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po zmocnění předsednictví, jemuž byla nápomocna Komise, byla dne 17. června 2002 dokončena jednání se švýcarskými orgány týkající se přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

(2)

Dohoda, která byla parafována dne 25. června 2004, by měla být podepsána s výhradou pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda stanoví prozatímní provádění některých svých ustanovení. Je třeba tato ustanovení prozatímně provádět do vstupu dohody v platnost.

(4)

V oblasti rozvoje schengenského acquis, která spadá pod hlavu VI Smlouvy o založení Evropského společenství, je vhodné zajistit, aby bylo rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (1) od podpisu dohody obdobně použitelné na vztahy se Švýcarskem.

(5)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Spojeného království v souladu s Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británii a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (2).

(6)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Irska v souladu s Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a souvisejících dokumentů sestávajících ze závěrečného aktu, dohody ve formě výměny dopisů o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, a společného prohlášení o společných schůzích smíšených výborů se schvaluje jménem Evropské unie s výhradou jejich uzavření.

Znění dohody a souvisejících dokumentů se připojuje k tomuto rozhodnutí (4).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu a související dokumenty jménem Společenství s výhradou jejich uzavření.

Článek 3

Toto rozhodnutí se vztahuje na oblasti, které upravují ustanovení uvedená v přílohách A a B dohody, a na jejich rozvoj, pokud tato ustanovení mají právní základ ve Smlouvě o založení Evropského společenství nebo pokud rozhodnutí 1999/436/ES (5) určilo, že mají takový právní základ.

Článek 4

1.   Články 1 až 4 rozhodnutí Rady 1999/437/ES se použijí stejným způsobem i na přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, které spadá pod hlavu VI Smlouvy o Evropské unii.

2.   Dříve než se delegace zastupující členy Rady zúčastní rozhodování ve smíšeném výboru zřízeném dohodou v souladu s jejím čl. 7 odst. 4 a 5 a článkem 10, sejdou se v Radě s cílem určit, zda může být zaujat společný postoj.

Článek 5

V souladu s čl. 14 odst. 2 dohody se články 1, 3, 4, 5 a 6 a čl. 7 odst. 2 písm. a) první věta dohody provádějí prozatímně až do jejího vstupu v platnost.

V Lucemburku dne 25. října 2004.

Za Radu

R. VERDONK

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dokument Rady 13054/04 je k dispozici na adrese http://register.consilium.eu.int

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17.


Komise

15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy

(oznámeno pod číslem K(2004) 4553)

(Text s významem pro EHP)

(2004/850/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na článek 5 a 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2002/308/ES (2) se zavádějí seznamy schválených oblastí a schválených rybích hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o některé nákazy ryb.

(2)

Rakousko, Německo, Itálie a Španělsko předložily důkazy pro získání statusu schváleného hospodářství v neschválené oblasti, pokud jde o VHS a IHN, pro některá rybí hospodářství na svém území. Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že uvedená rybí hospodářství splňují požadavky článku 6 směrnice 91/67/EHS. Mohou proto žádat o udělení statusu schválené oblasti a měly by být přidány na seznam schválených rybích hospodářství.

(3)

Itálie oznámila pozitivní nález VHS v části jedné kontinentální oblasti, jež se dříve považovala za prostou této nákazy. Tato zóna již proto nesplňuje požadavky článku 5 směrnice 91/67/EHS. Status schválení by tudíž pro danou kontinentální zónu, pokud jde o VHS, měl být zrušen.

(4)

Rozhodnutí 2002/308/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/308/ES se mění takto:

1.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 106, 23.4.2002, s. 28. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/373/ES (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 49).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Oblasti schválené, pokud jde o nákazy ryb virovou hemoragickou septikémií (VHS) nebo infekční nekrózou krvetvorné tkáně (IHN)

1.A   Oblasti (1) schválené v Dánsku, pokud jde o VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B   Oblasti schválené v Dánsku, pokud jde o IHN

Dánsko (2).

2.   Oblasti schválené v Německu, pokud jde o VHS a IHN

2.1   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO (3)

řeka Isenburger Tal od pramene k odtoku vody z hospodářství Falkenstein,

řeka Eyach a její přítoky od pramenů k první rybí zábraně po proudu poblíž města Haigerloch,

řeka Andelsbach a její přítoky od pramenů k turbíně poblíž města Krauchenwies,

řeka Lauchert a její přítoky od pramenů k překážce v podobě turbíny poblíž města Sigmaringendorf,

řeka Grosse Lauter a její přítoky od pramenů k překážce v podobě vodopádu poblíž města Lauterach,

řeka Wolfegger Aach a její přítoky od pramenů k překážce v podobě vodopádu poblíž města Baienfurth,

povodí řeky ENZ tvořené řekami Grosse Enz, Kleine Enz a Eyach od jejich pramenů k neprůchodné přehradě uprostřed města Neuenbürg.

3.   Oblasti schválené ve Španělsku, pokud jde o VHS a IHN

3.1   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ASTURIE

Kontinentální oblasti

všechna povodí Asturie.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Asturie.

3.2   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST GALICIE

Kontinentální oblasti

Galicijská povodí:

včetně povodí řeky Eo, řeky Sil od pramene v provincii Léon, řeky Miño od pramene k přehradě Frieira a řeky Limia od pramene k přehradě Das Conchas,

vyjma povodí řeky Tamega.

Pobřežní oblasti

pobřežní oblast Galicie od ústí řeky Eo (Isla Pancha) po Punta Picos (ústí řeky Miño).

3.3   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ARAGONIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Isuela od pramene po přehradu Arguis,

řeka Flúmen od pramene po přehradu Santa María de Belsue,

řeka Guatizalema od pramene po přehradu Vadiello,

řeka Cinca od pramene po přehradu Grado,

řeka Esera od pramene po přehradu Barasona,

řeka Noguera-Ribagorzana od pramene po přehradu Santa Ana,

řeka Matarraña od pramene po přehradu Aguas de Pena,

řeka Pena od pramene po přehradu Pena,

řeka Guadalaviar-Turia od pramene po přehradu Generalísimo v provincii Valencia,

řeka Mijares od pramene po přehradu Arenós v provincii Castellón.

Ostatní vodní toky Aragónské oblasti se považují za nárazníkovou oblast.

3.4   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST NAVARRA

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Bidasoa od pramene po ústí,

řeka Leizarán od pramene po přehradu Leizarán (Muga).

Ostatní vodní toky Navarrské oblasti se považují za nárazníkovou oblast.

3.5   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST KASTILIE A LEÓN

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

řeka Duero od pramene po přehradu Aldeávila,

řeka Sil,

řeka Tiétar od pramene po přehradu Rosarito,

řeka Alberche od pramene po přehradu Burguillo.

Ostatní vodní toky samosprávné oblasti Kastilie a León se považují za nárazníkovou oblast.

3.6   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST KANTABRIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie,

povodí těchto řek od pramene po ústí do moře:

řeka Deva,

řeka Nansa,

řeka Saja-Besaya,

řeka Pas-Pisueña,

řeka Asón,

řeka Agüera.

Povodí řek Gandarillas, Escudo, Miera a Campiazo se považují za nárazníkovou oblast.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Kantabrie od ústí řeky Devy po říčku Ontón.

3.7   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST RIOJA

Kontinentální oblasti

Povodí řeky Ebro od pramene k přehradě Mequinenza v oblasti Aragonie.

4.A   Oblasti schválené ve Francii, pokud jde o VHS a IHN

4.A.1   ADOUR-GARONNE

Povodí

povodí Charente,

povodí Seudre,

povodí pobřežních řek ústících do řeky Gironde v departementu Charente-Maritime,

povodí řek Nive a Nivelles (Pyrenées-Atlantiques),

povodí Forges (Landes),

povodí řeky Dronne (Dordogne) od pramene po přehradu Eglisottes u Monfouratu,

povodí řeky Beauronne (Dordogne) od pramene k přehradě Faye,

povodí řeky Valouse (Dordogne) od pramene k přehradnímu jezeru Roches Noires,

povodí řeky Paillasse (Gironde) od pramene k přehradě Grand Forge,

povodí řeky Ciron (Lot-et-Garonne, Gironde) od pramene k přehradě Moulin de Castaing,

povodí řeky Petite Leyre (Landes) od pramene k přehradě Pont-de-l’Espine v Argelouse,

povodí řeky Pave (Landes) od pramene k přehradě Pave,

povodí řeky Escource (Landes) od pramene k přehradě Moulin de Barbe,

povodí řeky Geloux (Landes) od pramene k přehradě D 38 v Saint-Martin-d’Oney,

povodí řeky Estrigon (Landes) od pramene k přehradě Campet et Lamolère,

povodí řeky Estampon (Landes) od pramene po přehradu Ancienne Minoterie v Roquefortu,

povodí řeky Gélise (Landes, Lot-et-Garonne) od pramene po přehradu na soutoku řek Gélise a Osse,

povodí řeky Magescq (Landes) od pramene po ústí,

povodí řeky Luys (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Moulin d’Oro,

povodí řeky Neez (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Jurançon,

povodí řeky Beez (Pyrénées-Atlantiques) od pramene po přehradu Nay,

povodí řeky Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) od pramene k přehradě Calypso elektrárny Soulom.

Pobřežní oblasti

celé atlantské pobřeží mezi severní hranicí departementu Vendée a jižní hranicí departementu Charente-Maritime.

4.A.2   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

všechna povodí v regionu Bretagne s výjimkou těchto povodí:

Vilaine,

Aven,

Ster-Goz,

část povodí dolního toku řeky Elorn,

povodí řeky Sèvre Niortaise,

povodí řeky Lay,

tato povodí sběrné oblasti řeky Vienne:

povodí řeky La Vienne od pramene k přehradě Châtellerault v departementu La Vienne,

povodí řeky la Gartempe od pramene k přehradě (s roštem) Saint-Pierre de Maillé v departementu La Vienne,

povodí řeky la Creuse od pramene po přehradu Bénavent v departementu l’Indre,

povodí řeky Le Suin od pramene k přehradě Douadic v departementu l’Indre,

povodí řeky La Claise od pramene k přehradě Bossay-sur-Claise v departementu l’Indre a Loire,

povodí potoků Velleches a trois Moulins od pramene po přehrady trois Moulins v departementu La Vienne,

povodí atlantských pobřežních řek v departementu Vendée.

Pobřežní oblasti

celé pobřeží Bretagne s výjimkou těchto částí:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

pobřežní oblast mezi ‚pointe de Trévignon‘ a ústím řeky Laïta,

pobřežní oblast mezi ústím řeky Tohon po hranici departementu.

4.A.3   SEINE-NORMANDIE

Kontinentální oblasti

povodí řeky Sélune.

4.A.4   REGION AQUITAINE

Povodí

povodí řeky Vignac od pramene k přehradě Forge,

povodí řeky Gouaneyre od pramene k přehradě Maillières,

povodí řeky Susselgue od pramene k přehradě Susselgue,

povodí řeky Luzou od pramene k přehradě v rybím hospodářství Laluque,

povodí řeky Gouadas od pramene k přehradě v l’Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul,

povodí řeky Bayse od pramenů k přehradě v Moulin de Lartia et de Manévre.

4.A.5   MIDI-PYRENEES

Povodí

povodí řeky Cernon od pramene k přehradě v Saint George de Luzençon,

povodí řeky Dourdou od pramenů řek Dourdou a Grauzon k neprůchodné přehradě v Varbres-l’Abbaye.

4.A.6   L’AIN

kontinentální oblast des etangs de la Dombes.

4.B   Oblasti schválené ve Francii, pokud jde o VHS

4.B.1   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

část povodí řeky Loiry zahrnující povodí horního toku řeky Huisne od pramenů těchto toků po přehradu Ferté-Bernard.

4.C   Oblasti schválené ve Francii, pokud jde o IHN

4.C.1   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentální oblasti

tato povodí sběrné oblasti řeky Vienne:

povodí řeky l’Anglin od pramenů k přehradám:

EDF de Châtellerault na řece La Vienne v departementu la Vienne,

Saint-Pierre de Maillé na řece La Gartempe v departementu la Vienne,

Bénavent na řece La Creuse v departementu l’Indre,

Douadic na řece Le Suin v departementu l’Indre,

Bossay-sur-Claise na řece La Claise v departementu l’Indre a Loire.

5.A   Oblasti schválené v Irsku, pokud jde o VHS

Irsko (4), kromě ostrova Cape Clear.

5.B   Oblasti schválené v Irsku, pokud jde o IHN

Irsko (4).

6.A   Oblasti schválené v Itálii, pokud jde o VHS a IHN

6.A.1   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Kontinentální oblasti

oblast Val di Fiemme, Fassa e Cembra: povodí řeky Avisio od pramene po umělou přehradu Sierra San Giorgio v obci Giovo,

oblast Val delle Sorne: povodí řeky Sorny od pramene po umělou přehradu tvořenou hydroelektrárnou v obci Chizzola (Ala) před vtokem do řeky Adige,

oblast Torrente Adanà: povodí řeky Adanà od pramene po umělou kaskádu přehrad pod hospodářstvím Armani Cornelio-Lardaro,

oblast Rio Manes: oblast, která sbírá vodu řeky Rio Manes po vodopád ležící 200 metrů pod hospodářstvím Troticoltura Giovanelli v obci La Zinquantina,

oblast Val di Ledro: povodí řek Massangla a Ponale od pramenů po hydroelektrárnu Centrale v obci Molina di Ledro,

oblast Valsugana: povodí řeky Brenta od pramenů po přehradu Mantincelli v obci Grigno,

oblast Val del Fersina: povodí řeky Fersina od pramenů k vodopádu Ponte Alto.

6.A.2   REGION LOMBARDIE, PROVINCIE BRESCIA

Kontinentální oblasti

oblast Ogliolo: povodí od pramene říčky Ogliolo po vodopád ležící pod rybím hospodářstvím Adamello, na soutoku říčky Ogliolo a řeky Oglio,

oblast Fiume Caffaro: povodí od pramene říčky Cafarro po umělou přehradu ležící 1 km pod hospodářstvím.

6.A.3   REGION UMBRIE

6.A.4   REGION VENETO

Kontinentální oblasti

oblast Beluno: povodí v provincii Belluno od pramene říčky Ardo po přehradu (ležící před soutokem říčky Ardo a řeky Piave) pod hospodářstvím Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5   REGION TOSKÁNSKO

Kontinentální oblasti

oblast Valle del fiume Serchio: povodí řeky Serchio od pramenů k přehradě Piaggione.

6.A.6   REGION UMBRIE

Kontinentální oblasti

Fosso di Terrìa: povodí řeky Terrìa od pramenů k přehradě pod rybím hospodářstvím Ditta Mountain Fish na soutoku řek Terrìa a Nera.

6.B   Oblasti schválené v Itálii, pokud jde o VHS

6.B.1   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Kontinentální oblasti

oblast Val de Laghi: povodí jezer San Massenza, Toblino a Cavedine k přehradě v jižní části jezera Cavedine po proudu k hydroelektrárně ležící v obci Torbole.

6.C   Oblasti schválené v Itálii, pokud jde o IHN

6.C.1   REGION UMBRIE, PROVINCIE PERUGIA

oblast Lago Trasimento: jezero Trasimento.

6.C.2   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

oblast Val Rendena: povodí řeky Sarca od pramenů k přehradě Oltresarca v obci Villa Rendena.

7.A   Oblasti schválené ve Švédsku, pokud jde o VHS

Švédsko (5):

kromě oblasti západního pobřeží uvnitř polokruhu o poloměru 20 kilometrů kolem rybího hospodářství na ostrově Björkö, jakož i ústí a povodí řek Göta a Säve po první migrační hráz (ležící v Trollhättanu a na vtoku do jezera Aspen).

7.B   Oblasti schválené ve Švédsku, pokud jde o IHN

Švédsko (5).

8.   Oblasti schválené ve Spojeném království, na Normanských ostrovech a na ostrově Man, pokud jde o VHS a IHN

Velká Británie (5),

Severní Irsko (5),

Guernsey (5),

ostrov Man (5).“


(1)  Povodí a k nim patřící pobřežní oblasti.

(2)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.

(3)  Určité části povodí.

(4)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.

(5)  Včetně všech kontinentálních a pobřežních oblastí na jeho území.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Rybí hospodářství schválená, pokud jde o nákazy ryb virovou hemoragickou septikémií (VHS) nebo infekční nekrózou krvetvorné tkáně (IHN)

1.   Rybí hospodářství schválená v Belgii, pokud jde o VHS a IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   Rybí hospodářství schválená v Dánsku, pokud jde o VHS a IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Braenderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

3.A.   Rybí hospodářství schválená v Německu, pokud jde o VHS a IHN

3.A.1.   DOLNÍ SASKO

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(pouze líheň)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   DURYNSKO

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aisteig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstraße 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-8339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstraße 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastraße 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstraße 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststraße 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Fischzucht Karl Uhl

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   SEVERNÍ PORÝNÍ – VESTFÁLSKO

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstraße 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVORSKO

1.

Peter Gerstner

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am Großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-8419 Velden

3.A.6.   SASKO

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESENSKO

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   Rybí hospodářství schválená v Belgii, pokud jde o IHN

3.B.1.   DURYNSKO

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   Rybí hospodářství schválená ve Španělsku, pokud jde o VHS a IHN

4.1.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ARAGONSKO

1.

Truchas del Prado

Located in Alcala de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ANDALUSIE

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

5.A.   Rybí hospodářství schválená ve Francii, pokud jde o VHS a IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d'Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle, F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel, F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout F-40120 Arue

2.

L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3F F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, 11

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d'Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loire)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parne sur Roc (Mayenne)

5.

Ésosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du Mas des Pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES DE HAUTE PROVENCE

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.B.   Rybí hospodářství schválená ve Francii, pokud jde o VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   Rybí hospodářství schválená v Itálii, pokud jde o VHS a IHN

6.A.1.   REGION: FURLANDSKO–JULSKÉ BENÁTSKO

Povodí řeky Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

N. I096UD005

2.

Impianto ittiogenico di Flambro di Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Povodí řeky Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.A.2.   SAMOSPRÁVNÁ PROVINCIE TRENTO

Povodí řeky Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

N. 121TN010

Povodí řeky Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Povodí řeky Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all'Adige

Povodí řeky Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d'Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ‚La Fiana‘

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGION: UMBRIE

Údolí řeky Nera

1.

Impianto Ittiogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGION: VENETO

Povodí řeky Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)

Povodí řeky Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl.

Via Rai 3

31010 Ormelle (TV)

N. 052TV074

Povodí řeky Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI) N. 091VI831

4.

Biasia Luigi

Biasia Luigi

Via Ca'D'Oro 25

Bolzano Vic (VI) N. 013VI831

Povodí řeky Brenta

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51,

Loc. Campese,

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Povodí řeky Tione ve Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Povodí řek Tartaro a Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Řeka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. Via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Řeka Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Rio Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   REGION: VALLE D’AOSTA

Povodí řeky Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGION: LOMBARDIE

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.S.S.

Troticoltura Foglio Angelo S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva

della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

6.A.7.   REGION: TOSKÁNSKO

Povodí řeky Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

6.A.8.   REGION: LIGURIE

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   DEŽELA: PIEMONT

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

7.   Rybí hospodářství schválená v Rakousku, pokud jde o VHS a IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

Höfnergraben 1

A-2572 Kaumberg

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg“


15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se po třetí mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích

(oznámeno pod číslem K(2004) 4775)

(Text s významem pro EHP)

(2004/851/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991 kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2004/122/ES (3) přijala Komise ochranná opatření proti influenze ptáků v některých asijských zemích, konkrétně Kambodži, Indonésii, Japonsku, Laosu, Pákistánu, Čínské lidové republice včetně území Hongkongu, Jižní Koreji, Thajsku a Vietnamu.

(2)

Dne 19. srpna 2004 ohlásila Malajsie vypuknutí influenzy ptáků, a proto Komise přijala rozhodnutí 2004/606/ES, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2004/122/ES, za účelem uplatnění ochranných opatření rovněž na Malajsii.

(3)

Vzhledem k situaci choroby ve většině zemí v oblasti, zejména s ohledem na pokračující výskyty infuenzy ptáků v Malajsii, Thajsku, Vietnamu, Čínské lidové republice a Indonésii je nezbytné platná ochranná opatření prodloužit.

(4)

Některé výše uvedené země v současné době další vypuknutí choroby neohlásily; proto by měl být před prosincem 2004 jejich status týkající se influenzy ptáků přezkoumán.

(5)

V rozhodnutí Komise 94/85/ES (4) je uvedena poloostrovní západní Malajsie, a je proto nezbytné omezit dovoz vajec k lidské spotřebě, neošetřených loveckých trofejí, syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a nezpracovaných krmných surovin obsahujících jakékoli části drůbeže z této oblasti Malajsie.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2004/122/ES se mění takto:

1.

V článku 3 se za slova „Jižní Korea“ vkládají slova „a Malajsie“.

2.

V článku 7 se datum „15. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. dubna 2005“.

Článek 2

Členské státy změní opatření, která uplatňují na dovoz, aby byla v souladu s tímto rozhodnutím, a tato opatření poté neprodleně zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 59. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/606/ES (Úř. věst. L 273, 21.8.2004, s. 21).

(4)  Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 31. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/118/ES (Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 34).


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

15.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/50


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2004/852/SZBP

ze dne 13. prosince 2004,

týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. listopadu 2004 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1572 (2004) (dále jen „rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004)“), kterou se zakazují přímé či nepřímé dodávky, prodej nebo převod zbraní nebo souvisejícího materiálu, zejména vojenských letadel a vojenského vybavení, do Pobřeží slonoviny z území členských států nebo jejich státními příslušníky nebo za použití plavidel či letadel pod jejich vlajkou, bez ohledu na to, zda tyto zbraně a materiál pocházejí z jejich území či nikoli, jakož i jakákoli pomoc, poradenství nebo školení související s vojenskou činností.

(2)

K provedení těchto opatření je třeba také zakázat financování nebo finanční pomoc související s vojenskou činností.

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004) rovněž ukládá opatření k zamezení vstupu na území členských států nebo průjezdu přes ně všem osobám určeným výborem zřízeným podle odstavce 14 uvedené rezoluce (dále jen „výbor“), které znamenají hrozbu pro mír a proces národního usmíření v Pobřeží slonoviny, zejména těm, které blokují provádění dohod Linas-Marcoussis a Akkra III, a dalším osobám považovaným za osoby odpovědné za závažné porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny na základě náležitých informací, dalším osobám, jež veřejně podněcují nenávist a násilí, a dalším osobám určeným výborem jako osoby porušující opatření uložená zbrojním embargem.

(4)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004) dále ukládá zmrazení finančních prostředků, dalších finančních aktiv a hospodářských zdrojů přímo nebo nepřímo vlastněných nebo ovládaných osobami, které jsou určeny výborem, nebo držených subjekty přímo nebo nepřímo vlastněnými nebo ovládanými osobami, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz a které jsou určeny výborem, a stanovuje, že žádné finanční prostředky, finanční aktiva nebo hospodářské zdroje nesmějí být dány k dispozici těmto osobám nebo subjektům ani poskytnuty v jejich prospěch.

(5)

Odstavec 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004) stanovuje, že opatření týkající se vstupu na území členských států nebo průjezdu přes ně a zmrazení finančních prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů vstoupí v platnost dne 15. prosince 2004, pokud Rada bezpečnosti předtím nestanoví, že signatáři dohod Linas-Marcoussis a Akkra III splnili veškeré své závazky vyplývající z dohody Akkra III a pouští se do plného provádění dohody Linas-Marcoussis.

(6)

Dne 22. listopadu 2004 Rada konstatovala, že za účelem dalšího přispívání k míru v Pobřeží slonoviny a zabránění destabilizace v subregionu, bude EU nadále podporovat iniciativy přijaté Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) a Africkou unií (AU).

(7)

Rada rovněž opětovně potvrdila jasný závazek EU podporovat veškerými vhodnými prostředky provádění dohod Linas-Marcoussis a Akkra.

(8)

K provedení některých opatření je nezbytná akce Společenství,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Pro účely tohoto společného postoje se „technickou pomocí“ rozumí každá technická pomoc, která se týká oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby a která může mít formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formu pomoci.

Článek 2

1.   Prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, do Pobřeží slonoviny státními příslušníky členských států nebo z území členských států, ať z tohoto území pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států se zakazuje.

2.   Rovněž se zakazuje:

a)

poskytovat, prodávat, dodávat nebo převádět technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, přímo či nepřímo jakékoli osobě nebo subjektu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zejména včetně finančních podpor, půjček a pojištění vývozních úvěrů, pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, přímo či nepřímo jakékoli osobě nebo subjektu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi.

Článek 3

1.   Článek 2 se nevztahuje na:

a)

dodávky a technickou pomoc určené výhradně k podpoře nebo pro použití operace Organizace spojených národů v Pobřeží slonoviny a francouzských ozbrojených sil, jež jim pomáhají,

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, včetně vybavení určeného pro operace na řešení krizí EU, OSN, Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky,

financování a poskytování finanční pomoci související s takovým vybavením,

poskytování technické pomoci a školení související s takovým vybavením, jak byly předem schváleny výborem,

c)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Pobřeží slonoviny zaměstnanci OSN, zaměstnanci EU, Společenství nebo jeho členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřeby,

d)

prodej nebo zásoby dočasně převáděné nebo vyvážené do Pobřeží slonoviny ozbrojeným silám státu, jež provádí akce v souladu s mezinárodním právem, aby byla výhradně a přímo umožněna evakuace jeho státních příslušníků a těch osob, jež jsou v jeho konzulární působnosti v Pobřeží slonoviny, jak byly výboru předem oznámeny,

e)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu a technické školení a pomoc určené výhradně pro pomoc nebo použití v procesu restrukturalizace obranných a bezpečnostních sil podle odst. 3 pododstavce f) dohody Linas-Marcoussis, jak byly předem schváleny výborem.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zamezily vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám určeným výborem, jež představují hrozbu pro mír a proces národního usmíření v Pobřeží slonoviny, zejména těm, které blokují provádění dohod Linas-Marcoussis a Akkra III, dalším osobám považovaným za osoby odpovědné za závažné porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny na základě náležitých informací, dalším osobám, jež veřejně podněcují nenávist a násilí, a dalším osobám určeným výborem jako osoby porušující opatření uložená odstavcem 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004).

Dotčené osoby jsou uvedeny v příloze.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy odmítnout vstup svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud výbor stanoví, že je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby, včetně náboženské povinnosti, nebo pokud výbor dojde k závěru, že by výjimka podpořila cíle rezolucí Rady bezpečnosti OSN, pokud jde o mír a národní usmíření v Pobřeží slonoviny a stabilitu v regionu.

4.   Pokud členský stát podle odstavce 3 povolí osobám určeným výborem vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení omezeno na účely, pro které bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 5

1.   Veškeré finanční prostředky, další finanční aktiva a hospodářské zdroje přímo nebo nepřímo vlastněné nebo ovládané osobami, které jsou určeny výborem, nebo držené subjekty přímo nebo nepřímo vlastněnými nebo ovládanými osobami, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz a které jsou určeny výborem, se zmrazují.

2.   Těmto osobám nebo subjektům určeným výborem nesmějí být přímo ani nepřímo dány k dispozici ani nesmějí být v jejich prospěch poskytnuty žádné finanční prostředky, finanční aktiva nebo hospodářské zdroje.

3.   Výjimku lze udělit v případě finančních prostředků, dalších finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné k hrazení základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby,

b)

určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na služby, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků, dalších finančních aktiv a hospodářských zdrojů,

za předpokladu, že dotyčný členský stát oznámil výboru svůj záměr povolit přístup k těmto finančním prostředkům, dalším finančním aktivům a hospodářským zdrojům a do dvou pracovních dnů od tohoto oznámení neobdržel od výboru zamítavé rozhodnutí,

d)

nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů, po oznámení dotyčného členského státu výše uvedenému výboru a po jejich schválení výborem,

e)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí, v kterémžto případě mohou být finanční prostředky, další finanční aktiva a hospodářské zdroje použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo k výkonu takových rozhodnutí, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno přede dnem vydání rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 a nejsou ve prospěch některé z osob uvedených v tomto článku a po oznámení dotyčného členského státu výboru.

4.   Odstavec 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují omezující opatření,

pokud se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 6

Rada vyhotoví seznam uvedený v příloze a provede změny tohoto seznamu na základě rozhodnutí výboru.

Článek 7

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí, s výjimkou opatření stanovených podle článků 4 a 5, jež se použijí ode dne 15. prosince 2004, ledaže by Rada rozhodla jinak na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti o plnění podmínek stanovených v odstavci 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004).

Článek 8

Tento společný postoj se použije do dne 15. prosince 2005. Bude průběžně přezkoumáván. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude prodloužen či případně změněn.

Článek 9

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


PŘÍLOHA

Seznam osob podle článku 4

(Příloha bude vypracována po rozhodnutí výboru zřízeného podle odstavce 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1572 (2004).)