ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 367

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
14. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2116/2004 ze dne 2. prosince 2004, kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2117/2004 ze dne 7. prosince 2004, kterým se prodlužuje pozastavení antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2118/2004 ze dne 13. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2119/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 53/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2120/2004 ze dne 10. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2121/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1727/1999, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry, a nařízení (ES) č. 2278/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2122/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od 1. ledna do 30. června 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko

21

 

*

Směrnice Komise 2004/112/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí ( 1 )

23

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/846/ES:Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Proxima/2/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o jmenování velitele policejní mise EU v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, EUPOL Proxima

29

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2004/847/SZBP ze dne 9. prosince 2004, o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

Společný postoj Rady 2004/848/SZBP ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2116/2004

ze dne 2. prosince 2004,

kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 40 nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem (1) stanoví, že každé rozhodnutí týkající se neplatnosti manželství učiněné na základě smluv mezi Svatým stolcem a Portugalskem, Itálií a Španělskem (konkordátů) se v členských státech uzná za podmínek stanovených v kapitole III uvedeného nařízení.

(2)

Článek 40 nařízení (ES) č. 1347/2000 byl změněn přílohou II aktu o přistoupení z roku 2003 tak, aby obsahoval odkaz na Dohodu mezi Svatým stolcem a Maltou o uznání občanských účinků církevních sňatků a rozhodnutí církevních úřadů a soudů týkajících se těchto sňatků ze dne 3. února 1993, s druhým dodatečným protokolem ze dne 6. ledna 1995.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (2) vstoupilo v platnost dne 1. srpna 2004 a použije se ode dne 1. března 2005 ve všech členských státech s výjimkou Dánska.

(4)

Malta požádala, aby byl článek 63 nařízení (ES) č. 2201/2003, který odpovídá článku 40 nařízení (ES) č. 1347/2000, změněn tak, aby obsahoval odkaz na její dohodu se Svatým stolcem.

(5)

Článek 57 aktu o přistoupení z roku 2003 stanoví, že akty přijaté před přistoupením, které vyžadují v důsledku přistoupení úpravy, mohou být upraveny zjednodušeným postupem tak, že Rada rozhodne na návrh Komise kvalifikovanou většinou.

(6)

Proto je na místě zohlednit žádost Malty a odpovídajícím způsobem změnit nařízení (ES) č. 2201/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 63 nařízení (ES) č. 2201/2003 se mění takto:

1.

V odstavci 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

Dohoda mezi Svatým stolcem a Maltou o uznání občanských účinků církevních sňatků a rozhodnutí církevních úřadů a soudů týkajících se těchto sňatků ze dne 3. února 1993, s druhým dodatečným protokolem ze dne 6. ledna 1995.“

2.

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Uznávání rozhodnutí uvedených v odstavci 2 může ve Španělsku, v Itálii nebo na Maltě podléhat stejným pravidlům a kontrolám, které se používají na rozhodnutí církevních soudů vydaná v souladu s mezinárodními smlouvami uzavřenými se Svatým stolcem uvedenými v odstavci 3.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Bruselu dne 2. prosince 2004.

Za Radu

J. P. H. DONNER

předseda


(1)  Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 19. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1804/2004 (Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.


14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2117/2004

ze dne 7. prosince 2004,

kterým se prodlužuje pozastavení antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm pocházejícího z Čínské lidové republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Rozhodnutím č. 2730/2000/ESUO (2) uložila Komise konečné antidumpingové clo ve výši 32,6 EUR za tunu z dovozu koksu z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm (dále jen „koks 80+“), kódu KN ex 2704 00 19 (kód TARIC 2704001910), pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

(2)

Rozhodnutím 2004/264/ES (3) (dále jen „rozhodnutí“) Komise pozastavila konečné antidumpingové clo na dobu devíti měsíců počínaje dnem 20. března 2004.

B.   DŮVODY PRODLOUŽENÍ POZASTAVENÍ

(3)

V čl. 14 odst. 4 základního nařízení je stanovena možnost pozastavit antidumpingová opatření v zájmu Společenství, pokud se podmínky na trhu dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení účinnosti opatření obnovila újma. Rozhodnutím Komise mohou být antidumpingová opatření pozastavena na dobu devíti měsíců. V čl. 14 odst. 4 se dále stanoví, že pokud o tom rozhodne Rada na návrh Komise, může být pozastavení prodlouženo na další období, které nesmí překročit dobu jednoho roku.

(4)

Po rozhodnutí o pozastavení konečného antidumpingového cla Komise pokračovala podle 15. bodu odůvodnění rozhodnutí ve sledování situace na trhu s koksem 80+. Kromě analýzy dovozů z ČLR byl všem dotčeným stranám rozeslán dotazník s žádostí o poskytnutí údajů týkajících se produkce, objemu prodejů a cen prodejů na trhu Společenství a o ziskovosti za rok 2003 a za první pololetí roku 2004.

(5)

Komise obdržela odpovědi od stěžovatele i od uživatelského výrobního odvětví. Spolupracovali čtyři výrobci ze Společenství: tři z EU-15 (výrobní odvětví stěžovatele) a jeden z Polska. Rovněž spolupracovalo dvanáct společností zastupujících odvětví vyrábějící minerální vlnu i slévárenský průmysl.

(6)

Pokud jde o dovozy z ČLR do Společenství, bylo zjištěno, že se během prvních šesti měsíců roku 2004 objem dovozů dotčeného produktu snížil o 4 % ve srovnání se stejným období v roce 2003. Na základě zkušeností z předchozích let se však zdá, že více dovozů se obvykle uskuteční během druhé poloviny roku. V tomto případě však ze srovnání objemu dovozů v období mezi lednem a červnem 2004 a v posledních šesti měsících roku 2003 vyplývá, že došlo k poklesu o 11 %.

(7)

Pokud jde o ceny, průměrná cena koksu 80+ se během prvních šesti měsíců roku 2004 zvýšila o 107 % ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2003. V roce 2003 byla jednotková cena za tunu v průměru 124 EUR a v první polovině roku 2004 byla 256 EUR za tunu. Podotýká se, že během prvních pěti měsíců roku 2004 došlo k mírnému nárůstu ze 110 EUR na 140 EUR a v červnu cena vzrostla na 403 EUR.

(8)

Během původního šetření byly hlavními konkurenty ČLR Polsko a Česká republika. Na základě údajů agentury Eurostat dosáhly v roce 2003 celkové dovozy z těchto zemí 924 602 tun ve srovnání s 318 005 tunami z ČLR. Tyto země jsou nyní součástí výrobního odvětví ve Společenství a jejich údaje byly vzaty v úvahu.

(9)

Produkce výrobců ve Společenství (EU-15) se zvýšila ze 442 397 tun v roce 2003 na odhadovaných 543 920 tun v roce 2004, tj. o 23 %. Zároveň se zvýšil objem prodejů o 35 % a ceny o 8 %. Zdá se, že výrobní odvětví Společenství začalo poměrně dobře překonávat předchozí situaci působící újmu, neboť průměrný zisk byl v roce 2003 ve výši 8,5 % a na konci června 2004 ve výši 12,4 %.

(10)

Pokud jde o nové členské státy EU, produkce koksu 80+ je soustředěna hlavně v Polsku a v České republice. V tomto řízení spolupracoval jeden polský výrobce. Produkce EU-25 mezi spolupracujícími společnostmi se od roku 2003 do roku 2004 zvýšila o 30 %. Zároveň se zvýšil objem prodejů o 39 % a prodejní ceny o 12 %. Průměrný zisk výrobců EU-25 byl v roce 2003 ve výši 13 % a v roce 2004 ve výši 19,1 %.

(11)

Ceny koksu 80+ dováženého z ČLR uživatelským výrobním odvětvím se zvýšily ze 143 EUR za tunu v roce 2003 na 255 EUR za tunu v roce 2004 (duben – červen), tedy o 78 %. Objem čínského koksu nakoupeného těmito uživateli se snížil z 158 730 tun v roce 2003 na odhadovaný objem 65 114 tun v roce 2004, tedy o 59 %.

(12)

Uživatelé stále tvrdí, že přes významné zvýšení produkce a prodeje výrobním odvětvím Společenství neuspokojuje dodávka koksu 80+ poptávku na trhu Společenství. Uživatelé navíc tvrdí, že čínský koks 80+ není dostupný v dostatečném množství, a je-li dostupný, tak pouze za velmi vysoké ceny.

C.   ZÁVĚR

(13)

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že trh je ve stejné situaci jako v době, kdy byla opatření pozastavena. Ovšem vzhledem k dočasné změně podmínek na trhu a zejména vysoké úrovni cen dotčeného produktu, které jsou vysoko nad úrovní působící újmu zjištěnou v původním šetření, se má za to, že újma způsobená výrobnímu odvětví Společenství dovozem koksu 80+ z ČLR nebude za současných okolností pravděpodobně pokračovat a že prodloužení pozastavení je v zájmu Společenství. Z toho plyne, že podmínky pozastavení antidumpingových opatření jsou nadále splněny.

(14)

S ohledem na uvedené závěry se navrhuje, aby pozastavení antidumpingového cla na dovoz koksu v kusech o průměru větším než 80 mm podle čl. 14 odst. 4 základního nařízení bylo prodlouženo na dobu dalšího jednoho roku.

(15)

Je třeba podotknout, že nebude-li podána žádost o přezkum před pozbytím platnosti, platné antidumpingové clo zanikne ke dni pozbytí platnosti jeho prodlouženého pozastavení.

(16)

Všechny zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách vedoucích k tomuto závěru. S odůvodněním, že trh s koksem je velmi kolísavý, požádalo výrobní odvětví Společenství o prodloužení pozastavení antidumpingového cla s omezením na 9 měsíců. V této souvislosti se má za to, že kratší doba není v současné situaci vhodná, neboť podle čl. 14 odst. 4 základního nařízení lze nařízení kdykoli a po konzultaci obnovit, pokud není důvod pro jejich pozastavení dále použitelný.

(17)

Během období pozastavení antidumpingových opatření bude Komise pokračovat ve sledování vývoje dovozů koksu 80+ do Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pozastavení konečného antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komise č. 2730/2000/ESUO se prodlužuje do 15. prosince 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 30. Rozhodnutí ve znění nařízení Rady (ES) č. 997/2004 (Úř. věst. L 183, 20.5.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 89.


14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2118/2004

ze dne 13. prosince 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2119/2004

ze dne 13. prosince 2004,

kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 53/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (2), stanoví mimo jiné pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v zásobách intervenčních agentur.

(2)

Je třeba zahájit v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1623/200 nabídková řízení na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití s cílem snížit zásoby vinného alkoholu ve Společenství a umožnit provedení menších průmyslových projektů nebo zpracování takového alkoholu na zboží určené k vývozu pro průmyslové využití. Vinný alkohol původem ze Společenství, který je uskladněn v členských státech, se skládá z množství získaných destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. ledna 1999 podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (3) musejí být prodejní ceny a jistoty vyjádřené v eurech a platby musejí být prováděny v eurech.

(4)

Je třeba stanovit minimální ceny pro podávání nabídek, rozdělené podle typu konečného použití.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se nabídkové řízení č. 53/2004 ES na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití. Alkohol pochází z destilace podle článků 27 a 28 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je ve skladech francouzské intervenční agentury.

K prodeji je nabízeno 120 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových. Čísla nádob, místa uskladnění a objem alkoholu o 100 % objemových v každé nádobě jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prodej se uskuteční v souladu s články 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.

Článek 3

1.   Nabídky se doručí intervenční agentuře, v níž je uskladněn dotyčný alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(tel. (33-5) 57 55 20 00

telex: 57 20 25

fax: (33-5) 57 55 20 59)

nebo se zašlou na její adresu doporučeným dopisem.

2.   Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž je na vnitřní obálce uvedeno „Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 53/2004 ES pro nová průmyslová použití“ a na vnější obálce je uvedena adresa dotyčné intervenční agentury.

3.   Nabídky musejí být intervenční agentuře doručeny nejpozději dne 4. ledna 2005 ve 12:00 hodin bruselského času.

4.   Ke všem nabídkám musí být přiložen doklad o složení nabídkové jistoty 4 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u dotyčné intervenční agentury.

Článek 4

Minimální ceny, které lze nabídnout, jsou 8,35 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě pekařského droždí, 26 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě chemických produktů aminového a chlorového typu na vývoz, 32 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě kolínské vody na vývoz a 7,50 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen pro jiné průmyslové použití.

Článek 5

Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000. Cena vzorků je 10 EUR na litr.

Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.

Článek 6

Jistota za řádné provedení činí 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1774/2004 (Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 61).

(3)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

OZNÁMENÍ O NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ Č. 53/2004 ES NA PRODEJ ALKOHOLU PRO NOVÁ PRŮMYSLOVÁ POUŽITÍ

Místo skladování, objem a vlastnosti alkoholu nabízeného k prodeji

Členský stát

Uskladnění

Číslo nádoby

Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % objemových

Nařízení (ES) č. 1493/1999 článek

Typ alkoholu

Typ alkoholu (v % objemových)

FRANCIE

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

surový

+ 92

1

22 605

27

surový

+ 92

7

22 620

27

surový

+ 92

2

22 640

27

surový

+ 92

15

710

28

surový

+ 92

21

8 860

27

surový

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel,

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

surový

+ 92

27

2 505

27

surový

+ 92

34

8 710

27

surový

+ 92

 

Celkem

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2120/2004

ze dne 10. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2729/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 72 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 11 odst. 2 druhém pododstavci nařízení Komise (ES) č. 2729/2000 (2) je stanoveno minimální množství vzorků, které má být odebráno každý rok pro databanku analytických hodnot uvedenou v článku 10 daného nařízení. V důsledku přistoupení České republiky, Kypru, Maďarska, Malty, Slovinska a Slovenska by mělo být množství vzorků, které má být odebráno, určeno rovněž pro tyto země.

(2)

V článku 12 je stanoven počet rozborů, které má provést Společné výzkumné středisko (SVS), včetně rozboru vzorků z členských států, které ještě nejsou k provádění rozboru vybaveny. Pro zřízení a organizaci odborných izotopových laboratoří v uvedených členských státech by mělo být stanoveno přechodné období.

(3)

Přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 2729/2000 uvádějí podrobné pokyny pro zpracování a rozbor vzorků, jakož i pro podávání zpráv o výsledku rozboru. Tyto pokyny by měly být s ohledem na zkušenosti a technický pokrok zaktualizovány.

(4)

Nařízení (ES) č. 2729/2000 by proto mělo být změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2729/2000 se mění takto:

1.

V čl. 11 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Množství vzorků, které má být každý rok pro databanku odebráno, je nejméně:

20 vzorků v České republice,

200 vzorků v Německu,

50 vzorků v Řecku,

200 vzorků ve Španělsku,

400 vzorků ve Francii,

400 vzorků v Itálii,

10 vzorků na Kypru,

4 vzorky v Lucembursku,

50 vzorků v Maďarsku,

4 vzorky na Maltě,

50 vzorků v Rakousku,

50 vzorků v Portugalsku,

20 vzorků ve Slovinsku,

15 vzorků na Slovensku,

4 vzorky ve Spojeném království.“

2.

V čl. 12 odst. 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Pro období do 31. července 2008 platí, že členské státy, které vyrábějí víno a nejsou vybaveny k provádění izotopového rozboru, zasílají své vzorky vína do doby, než si odpovídající vybavení pořídí, k rozboru do Společného výzkumného střediska.“

3.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

4.

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

5.

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 16.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Pokyny pro odběr vzorků čerstvých hroznů a jejich zpracování na víno, které je určeno k rozboru izotopovými metodami podle článku 11

I.   ODBĚR HROZNŮ

A.

Každý vzorek musí sestávat z nejméně 10 kg zralých hroznů téže odrůdy. Hrozny se trhají ve stavu, v jakém jsou nalezeny.

Odběr vzorků se musí provádět v době, kdy na daném pozemku probíhá sklizeň. Odstřižené hrozny musí představovat reprezentativní vzorek z celého pozemku. Vzorky čerstvých hroznů, případně z nich vyrobeného hroznového moštu, mohou být do dalšího použití zakonzervovány zmrazením.

Pouze v případě, že je vyžadováno měření obsahu 18O ve vodě hroznového moštu, může být po vylisování celého vzorku hroznů odebrána a konzervována alikvotní část moštu.

B.

Po odebrání vzorků se vypracuje popisný list. V tomto popisném listu musí být první část týkající se odběru vzorků čerstvých hroznů a druhá část týkající se vinifikace. Popisný list musí být uschován spolu se vzorkem a být ke vzorku přiložen při jakékoli přepravě. Popisný list musí být aktualizován prostřednictvím zápisů o každém ošetření, kterým vzorek prošel.

Popisný list o odběru vzorků je nutno vypracovat podle části I dotazníku uvedeného v příloze II.

II.   VINIFIKACE

A.

Vinifikaci musí provádět příslušný orgán nebo útvar jím k tomu pověřený, a to pokud možno za podmínek srovnatelných s běžnými podmínkami pěstitelské oblasti, pro kterou je vzorek reprezentativní. Vinifikací se musí veškerý cukr přeměnit na alkohol tak, aby množství zbytkového cukru bylo menší než 2 gramy na litr. V některých případech, např. za účelem dosažení vyšší reprezentativnosti, jsou však přípustné vyšší hodnoty zbytkového cukru. Po vyčiření a zastavení kvašení pomocí SO2 se víno musí naplnit do lahví o objemu 75 cl a označit etiketou.

B.

Popisný list o vinifikaci je nutno vypracovat podle části II dotazníku uvedeného v příloze II.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Dotazník pro popis odběru a vinifikace vzorků hroznů k izotopovému rozboru

Použijí se metody rozboru a vyjádření výsledků (jednotky) uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 2676/90 (nebo takové, u nichž laboratoře zapojené do provádění rozborů prokázaly, že jsou rovnocenné).

Část I

1.   Obecné informace

1.1.

Číslo vzorku:

1.2.

Jméno a funkce úředníka nebo pověřené osoby, která vzorek odebrala:

1.3.

Název a adresa příslušného orgánu odpovědného za odběr vzorků:

1.4.

Název a adresa příslušného orgánu odpovědného za vinifikaci a odeslání vzorku, pokud jde o jiný orgán, než je uveden v bodu 1.3:

2.   Obecný popis vzorku

2.1.

Původ (členský stát, pěstitelská oblast):

2.2.

Rok sklizně:

2.3.

Odrůda révy:

2.4.

Barva hroznů:

3.   Popis vinice

3.1.

Jméno a adresa osoby, která pozemek obdělává:

3.2.

Umístění pozemku:

obec:

název tratě:

číslo parcely:

stupeň zeměpisné délky a šířky:

3.3.

Typ půdy (např. vápnitá, jílovitá, vápenato-jílovitá, písčitá):

3.4.

Poloha (např. svah, rovina, oslunění):

3.5.

Počet révových keřů na hektar:

3.6.

Přibližné stáří vinice (méně než 10 let, mezi 10 a 25 lety, více než 25 let):

3.7.

Nadmořská výška:

3.8.

Způsob vedení a řezu:

3.9.

Druh vína, které se z hroznů obvykle vyrábí (stolní víno, jakostní víno s. o., jiné) (viz definice v příloze 1 nařízení (ES) č. 1493/1999):

4.   Údaje o sklizni a moštu

4.1.

Odhadovaný výnos z hektaru na dané parcele: (kg/ha)

4.2.

Zdravotní stav hroznů (zdravé, nahnilé); uveďte, zda hrozny byly při odebrání vzorku suché nebo vlhké:

4.3.

Datum odebrání vzorku:

5.   Povětrnostní podmínky před sklizní

5.1.

Srážky posledních deset dnů před sklizní: ano/ne. Pokud ano, uveďte bližší údaje, pokud jsou k dispozici.

6.   Zavlažované vinice

Pokud jsou vinice zavlažovány, datum posledního zavlažování:

(Razítko příslušného orgánu odpovědného za odběr vzorků a podpis s uvedením jména a funkce pracovníka, který odběr provedl)

Část II

1.   Mikrovinifikace

1.1.

Hmotnost vzorku hroznů v kg:

1.2.

Způsob lisování:

1.3.

Množství získaného moštu:

1.4.

Vlastnosti moštu:

obsah cukru v gramech na litr, stanovený refraktometricky:

celkový obsah kyselin v gramech kyseliny vinné na litr: (nepovinné)

1.5.

Způsob ošetřování moštu (např. sedimentace, odstřeďování):

1.6.

Přidání kvasinek (druh použitých kvasinek). Uveďte, zda došlo k samovolnému kvašení.

1.7.

Teplota během kvašení:

1.8.

Způsob určení konce kvašení:

1.9.

Způsob ošetřování vína (např. stáčení):

1.10.

Přídavek oxidu siřičitého v miligramech na litr:

1.11.

Rozbor získaného vína:

skutečný obsah alkoholu v % objemových:

celkový suchý extrakt:

redukující cukry vyjádřené v gramech invertního cukru na litr:

2.   Časový průběh vinifikace vzorku

Datum:

odebrání vzorku: (shodné s datem uvedeným v části I bodu 4.3)

lisování:

počátku kvašení:

ukončení kvašení:

plnění do lahví:

Datum dokončení části II:

(Razítko příslušného orgánu, který provedl vinifikaci, a podpis odpovědného pracovníka tohoto orgánu).“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA III

ZPRÁVA O VÝSLEDKU ROZBORU

pro vzorky vína a vinařských produktů podrobených rozboru izotopovou metodou podle přílohy nařízení (EHS) č. 2676/90, které jsou určeny izotopové databance Společného výzkumného střediska

I.   OBECNÉ INFORMACE (uvedené podle přílohy II)

1.

Země:

2.

Číslo vzorku:

3.

Rok:

4.

Odrůda révy:

5.

Kategorie vína:

6.

Oblast/kraj:

7.

Název a adresa laboratoře odpovědné za výsledky měření:

8.

Vzorek pro kontrolní rozbor prováděný Společným výzkumným střediskem: ano/ne

II.   METODY A VÝSLEDKY

1.   Víno (uvedené podle přílohy II)

1.1.

:

Obsah alkoholu

:

% obj.

1.2.

:

Celkový suchý extrakt:

:

g/l

1.3.

:

Redukující cukry

:

g/l

1.4.

:

Celkový obsah kyselin, vyjádřeno jako kyselina vinná

:

g/l

1.5.

:

Celkový obsah oxidu siřičitého

:

mg/l

2.   Destilace vína pro SNIF-NMR

2.1.

Popis destilačního přístroje

2.2.

Objem destilovaného vína/hmotnost získaného destilátu

3.   Rozbor destilátu

3.1.

Obsah alkoholu v destilátu % (m/m)

4.   Výsledek izotopické korelace deuteria v ethanolu získaný měřením prostřednictvím NMR

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

‚R‘

=

5.   NMR parametry

Pozorovaná frekvence:

6.   Výsledek korelace izotopů 18O/16O ve víně

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Výsledek korelace izotopů 18O/16O v moštu (pokud se použije)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Výsledek korelace izotopů 13C/12C v ethanolu vinného původu

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB“


14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2121/2004

ze dne 13. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1727/1999, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry, a nařízení (ES) č. 2278/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2152/2003 se používá ode dne 1. ledna 2003 a poskytuje základ, který pomocí integrovaného přístupu umožní pokračovat v dříve provedených opatřeních podle nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 ze dne 17. listopadu 1986 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší (2) a nařízení Rady č. (EHS) č. 2158/92 ze dne 23. července 1992 o ochraně lesů Společenství před požáry (3). Kromě toho bylo nařízení (ES) č. 2152/2003 přijato za účelem pokračovat v monitorování lesů, co se týče znečištění ovzduší a lesních požárů a sledování všech kroků, jež mají být v budoucnosti učiněny s cílem řešit nové environmentální otázky, které mají význam pro Společenství.

(2)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 2152/2003 se činnosti uvedené v článcích 4 a 5, v čl. 6 odst. 2 a 3 a v čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení provádějí v rámci národních programů vypracovaných členskými státy na období dvou let. Podle čl. 8 odst. 5 Komise rozhodne na základě předložených národních programů nebo na základě schválených úprav těchto národních programů o finančních příspěvcích na způsobilé náklady.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2152/2003 určí členské státy subjekty příslušné k řízení činností, které jsou součástí schválených národních programů. Podle uvedeného nařízení jsou tedy vnitrostátní subjekty výslovně pověřeny prováděním těchto programů.

(4)

Vzhledem k tomu, že neexistuje nařízení Komise, které by stanovilo prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2152/2003, jsou ustanovení nařízení Komise ze dne 10. června 1987, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší (inventarizace, síť, hlášení) (4), (ES) č. 804/94 ze dne 11. dubna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92, pokud jde o informační systémy o lesních požárech (5), (ES) č. 1091/94 ze dne 29. dubna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů Společenství před důsledky znečištění ovzduší (6), (ES) č. 1727/1999 (7) a (ES) č. 2278/1999 (8) i nadále použitelná, pokud nejsou neslučitelná s nařízením č. 2152/2003.

(5)

Některá ustanovení nařízení (ES) č. 1727/1999 a nařízení (ES) č. 2278/1999 by měla být uvedena v soulad s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (9), zejména s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článek 56 uvedeného nařízení, a s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (10).

(6)

Z předem provedené analýzy vyplývá, že pověření úkoly plnění rozpočtu v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 vnitrostátním veřejným subjektům nebo subjektům soukromého práva splňuje požadavky řádného finančního řízení a zajišťuje dodržování zásady nediskriminace a viditelnosti akce Společenství.

(7)

Kritéria pro výběr příslušných subjektů, které jsou jmenovány členskými státy v souladu s nařízením (ES) č. 2152/2003, by měla být zavedena spolu s ustanoveními, která zajistí dodržení požadavků řádného finančního řízení a plné respektování zásad nediskriminace a průhlednosti.

(8)

Nařízení (ES) č. 1727/1999 a (ES) č. 2278/1999 by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého lesnického výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (ES) č. 1727/1999 se vkládá nový článek 2a, který zní:

„Článek 2a

1.   Příslušné subjekty jmenované členskými státy podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (11) pro řízení činností, které jsou součástí schválených národních programů, musí být v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (12) a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2342/2002 (13), jakož i s tímto nařízením.

2.   Zejména subjekty uvedené v odstavci 1 (dále jen ‚příslušné subjekty‘) musí splňovat alespoň následující kritéria:

a)

musí být vnitrostátními veřejnoprávními subjekty nebo subjekty soukromého práva pověřenými veřejnou službou, pod podmínkou, že podléhají právu jednoho ze členských států;

b)

musí poskytnout dostatečné finanční záruky, nejlépe zajišťované veřejnými orgány, zvláště pokud jde o zajištění plného navrácení dlužných částek Komisi;

c)

jednají v souladu s požadavky na řádné finanční řízení;

d)

musí zajistit průhlednost operací uskutečněných podle čl. 56 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

3.   Kromě plnění kritérií stanovených v odstavci 2 musí subjekty soukromého práva uvedené pod písmenem a) uvedeného odstavce předložit důkazy o:

a)

své technické a odborné způsobilosti na základě písemných dokladů potvrzujících vzdělání a odbornou způsobilost členů jejich vedení;

b)

svých ekonomických a finančních kapacitách, na základě příslušných bankovních výpisů, nebo na základě potvrzení o pojištění rizik podnikání nebo státní garance, nebo účetní rozvahy nebo výňatek z rozvahy zahrnující alespoň poslední dva roky, za které byly vyhotoveny účetní uzávěrky a to tam, kde zveřejňování účetních rozvah je vyžadováno právem společností země, kde je podnik usazen;

c)

své pravomoci dle vnitrostátního práva plnit rozpočtové úkoly dokladovanou například písemnými doklady o zápisu v profesních či obchodních rejstřících anebo čestným prohlášením či osvědčením, členstvím v konkrétních organizacích, výslovným oprávněním či evidencí plátců DPH;

d)

tom, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 nařízení (ES) č. 1605/2002.

4.   Komise uzavře dohodu s příslušnými subjekty v souladu s článkem 56 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a články 35 a 41 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

5.   Příslušné subjekty pravidelně ověřují, že akce, které jsou financovány podle nařízení (ES) č. 2152/2003, byly řádně provedeny. Tyto subjekty přijmou příslušná opatření, aby předešly nesrovnalostem a podvodům, a případně zahájí stíhání za účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků.

6.   Příslušné subjekty poskytnou Komisi veškeré požadované informace. Komise může provádět kontroly na místě ohledně jejich existence, relevance a řádného fungování podle pravidel řádného finančního řízení.

7.   Příslušné subjekty budou zprostředkovateli, kterým se budou vyplácet příspěvky Společenství a u kterých budou vedeny účty a doklady o příjmech a platbách těchto příspěvků na podporu národního programu, včetně veškerých faktur a dokumentů s rovnocennou důkazní hodnotou, aby se podpořila evidence přímých a nepřímých nákladů programu.“

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2278/1999 se mění takto. Vkládá se nový článek 2a, který zní:

„Článek 2a

1.   Příslušné subjekty jmenované členskými státy podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (14) pro řízení činností, které jsou součástí schválených národních programů, musí být v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (15) a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2342/2002 (16), jakož i s tímto nařízením.

2.   Zejména subjekty uvedené v odstavci 1 (dále jen ‚příslušné subjekty‘) musí splňovat alespoň následující kritéria:

a)

musí být vnitrostátními veřejnoprávními subjekty nebo subjekty soukromého práva pověřenými veřejnou službou, pod podmínkou, že podléhají právu jednoho ze členských států;

b)

musí poskytnout dostatečné finanční záruky, nejlépe zajišťované veřejnými orgány, zvláště pokud jde o zajištění plného navrácení dlužných částek Komisi;

c)

jednají v souladu s požadavky na řádné finanční řízení;

d)

musí zajistit průhlednost operací uskutečněných podle čl. 56 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

3.   Kromě plnění kritérií stanovených v odstavci 2 musí subjekty soukromého práva uvedené pod písmenem a) uvedeného odstavce předložit důkazy o:

a)

své technické a odborné způsobilosti na základě písemných dokladů potvrzujících vzdělání a odbornou způsobilost členů jejich vedení;

b)

svých ekonomických a finančních kapacitách, na základě příslušných bankovních výpisů, nebo na základě potvrzení o pojištění rizik podnikání nebo státní garance, nebo účetní rozvahy nebo výňatek z rozvahy zahrnující alespoň poslední dva roky, za které byly vyhotoveny účetní uzávěrky a to tam, kde zveřejňování účetních rozvah je vyžadováno právem společností země, kde je podnik usazen;

c)

své pravomoci dle vnitrostátního práva plnit rozpočtové úkoly dokladovanou například písemnými doklady o zápisu v profesních či obchodních rejstřících anebo čestným prohlášením či osvědčením, členstvím v konkrétních organizacích, výslovným oprávněním či evidencí plátců DPH;

d)

tom, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 nařízení (ES) č. 1605/2002.

4.   Komise uzavře dohodu s příslušnými subjekty v souladu s článkem 56 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a články 35 a 41 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

5.   Příslušné subjekty pravidelně ověřují, že akce, které jsou financovány podle nařízení (ES) č. 2152/2003, byly řádně provedeny. Tyto subjekty přijmou příslušná opatření, aby předešly nesrovnalostem a podvodům, a případně zahájí stíhání za účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků.

6.   Příslušné subjekty poskytnou Komisi veškeré požadované informace. Komise může provádět kontroly na místě ohledně jejich existence, relevance a řádného fungování podle pravidel řádného finančního řízení.

7.   Příslušné subjekty budou zprostředkovateli, kterým se budou vyplácet příspěvky Společenství a u kterých budou vedeny účty a doklady o příjmech a platbách těchto příspěvků na podporu národního programu, včetně veškerých faktur a dokumentů s rovnocennou důkazní hodnotou, aby se podpořila evidence přímých a nepřímých nákladů programu.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 788/2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 326, 21.11.1986, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 804/2002 (Úř. věst. L 132, 17.5.2002, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 217, 31.7.1992, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2002 (Úř. věst. L 132, 17.5.2002, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 161, 22.6.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2278/1999 (Úř. věst. L 279, 29.10.1999, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 93, 12.4.1994, s. 11.

(6)  Úř. věst. L 125, 18.5.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2278/1999 (Úř. věst. L 279, 29.10.1999, s. 3).

(7)  Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 41.

(8)  Úř. věst. L 279, 29.10.1999, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.


14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2122/2004

ze dne 13. prosince 2004,

kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od 1. ledna do 30. června 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám hovězího a telecího masa stanoveným v rozhodnutích Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pro Bulharsko a Rumunsko (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1349/2004 ze dne 23. července 2004, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od července 2004 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko (2), stanoví podmínky, za nichž je možné vyhovět žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. července do 31. prosince 2004.

(2)

Veškerá množství, jež jsou k dispozici pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Bulharska, které je možno dovážet za zvláštních podmínek v období od 1. července do 31. prosince 2004 podle čl. 2 pododst. 1 nařízení (ES) č. 1279/98, byla vyčerpána.

(3)

V případě produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Rumunska a Slovenska, které je možno dovážet za zvláštních podmínek v období od 1. července do 31. prosince 2004 podle čl. 2 pododst. 1 nařízení (ES) č. 1279/98, se žádosti o dovozní licence týkaly nižšího množství, než bylo k dispozici. V souladu s druhým pododstavcem uvedeného článku je proto třeba u Rumunska přičíst množství, která nebyla v daném období využita, k množstvím, která jsou k dispozici na následující období.

(4)

Množství produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Rumunska, které je možno dovážet za zvláštních podmínek v období od 1. ledna do 30. června 2005, musejí být v souladu s čl. 2 pododst. 2 nařízení (ES) č. 1279/98 stanovena s ohledem na dostupná množství, která zbývají z předcházejícího období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž mohou být předloženy žádosti o dovozní licence na období od 1. ledna do 30. června 2005 v rámci celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení podle země původu a pořadového čísla kvóty.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(2)  Úř. věst. L 250, 24.7.2004, s. 7.


PŘÍLOHA

Množství, která jsou k dispozici pro období uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 1279/1998 trvající od 1. ledna do 30. června 2005

Země původu

Pořadové číslo

Kód KN

Dostupná množství

(t)

Rumunsko

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulharsko

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/23


SMĚRNICE KOMISE 2004/112/ES

ze dne 13. prosince 2004,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na článek 9a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (2) stanoví jednotná pravidla pro přepravu nebezpečných věcí ve Společenství.

(2)

Přílohy směrnice 95/50/ES se vztahují k přílohám směrnice 94/55/ES. Přizpůsobení příloh směrnice 94/55/ES vědeckému a technickému pokroku může ovlivnit přílohy směrnice 95/50/ES.

(3)

Za účelem zohlednění směrnice Komise 2003/28/ES ze dne 7. dubna 2003, kterou se počtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, je třeba pozměnit přílohy směrnice 95/50/ES.

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí zřízený směrnicí 94/55/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 95/50/ES se mění takto:

Přílohy I, II a III se nahrazují přílohami I, II a III této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do jednoho roku po jejím vyhlášení. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po jejím vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Komisi

Jacques BARROT

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/26/ES (Úř. věst. L 168, 23.6.2001, s. 23).

(2)  Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/28/ES (Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 45).


PŘÍLOHA I

Image

Image


PŘÍLOHA II

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Následující, nikoli vyčerpávající, seznam rozdělený do tří kategorií rizik (kategorie I představuje nejzávažnější rizika) představuje pro účely této směrnice pokyny pro určení, co se považuje za protiprávní jednání.

Určení příslušné kategorie rizika musí vzít v úvahu příslušné okolnosti a závisí plně na uvážení vymáhajícího subjektu/úředníka v terénu.

Nedostatky, které nejsou uvedeny v žádné z kategorií rizik, budou klasifikovány podle popisu těchto kategorií.

Pokud je v rámci jedné dopravní jednotky zjištěno více případů protiprávního jednání, bude pro účely podání zprávy (příloha III této směrnice) použita pouze kategorie nejzávažnějšího rizika (podle položky 39 přílohy I této směrnice).

1.   Kategorie rizik I

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k okamžitému provedení vhodných nápravných opatření, jako je odstavení vozidla.

Patří sem:

1.

přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána;

2.

prosakování nebezpečných látek;

3.

přeprava zakázaným způsobem nebo nevhodnými dopravními prostředky;

4.

přeprava volně loženého zboží v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

5.

přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení;

6.

vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí (jinak spadá do kategorie rizik II);

7.

použití neschválených obalů;

8.

obaly neodpovídají příslušným pokynům pro balení zboží;

9.

nebyla dodržena zvláštní ustanovení pro smíšený náklad;

10.

nebyla dodržena pravidla pro zabezpečení a uložení nákladu;

11.

nebyla dodržena pravidla pro přepravu smíšeného nákladu;

12.

nebyla dodržena povolená míra naplnění nádrže nebo obalu;

13.

nebyla dodržena ustanovení omezující množství nákladu na přepravní jednotku;

14.

přeprava nebezpečných věcí bez označení jejich přítomnosti ve vozidle (jako např. příslušné doklady, označení a štítky na obalech, označení vozidla …);

15.

přeprava bez označení vozidla;

16.

chybí informace umožňující určení kategorie rizik I pro přepravované látky (jako např. číslo OSN, název dodávky, skupina obalů …);

17.

řidič nemá platné osvědčení o předepsaném výcviku;

18.

použití otevřeného ohně nebo nechráněného světelného zdroje;

19.

nedodržení zákazu kouření.

2.   Kategorie rizik II

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k provedení vhodných nápravných opatření, jako je požadavek nápravy na místě kontroly, pokud je to možné a vhodné, nejpozději však po dokončení přepravy stávajícího nákladu.

Patří sem:

1.

přepravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo;

2.

vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí;

3.

vozidlo není vybaveno funkčním hasicím přístrojem podle požadavků; hasicí přístroj lze považovat za funkční, pokud chybí pouze předepsaná pečeť anebo označení doby použitelnosti; to však neplatí, pokud je hasicí přístroj viditelně nefunkční, např. tlakoměr ukazuje 0;

4.

vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů;

5.

nebyla dodržena data kontrolních testů a prohlídek a doba použitelnosti obalů, IBC nebo vnějších obalů;

6.

jsou přepravována balení s poškozenými obaly, IBC nebo dalšími obaly, nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly;

7.

přeprava baleného zboží v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

8.

nádrže/cisterny (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny;

9.

přeprava zboží ve skupinovém obalu s vnějším obalem, který není patřičně uzavřen;

10.

nesprávné označení, štítky nebo tabulky;

11.

neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR, nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaného zboží;

12.

vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno.

3.   Kategorie rizik III

Pokud nedodržení příslušných předpisů představuje nízké riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí a pokud vhodná nápravná opatření není třeba provést na místě, lze je provést později v podniku dopravce.

Patří sem:

1.

velikost tabulek nebo štítků nebo velikost písma, číslic nebo symbolů na tabulkách nebo štítcích neodpovídá předpisům;

2.

v přepravní dokumentaci chybí informace jiné než vztahující se ke kategorii rizik I/(16);

3.

osvědčení o výcviku řidiče není ve vozidle, ale existuje důkaz o tom, že ho řidič má.


PŘÍLOHA III

VZOR NORMALIZOVANÉHO FORMULÁŘE ZPRÁVY PRO KOMISI O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ A SANKCÍCH

Image


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/29


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU PROXIMA/2/2004

ze dne 30. listopadu 2004

o jmenování velitele policejní mise EU v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, EUPOL Proxima

(2004/846/ES)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2004/789/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o prodloužení policejní mise Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie (EUPOL Proxima), a zejména na čl. 8 odst. 1 této akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 společné akce 2004/789/SZBP stanoví, že Rada uděluje Politickému a bezpečnostnímu výboru oprávnění přijímat příslušná rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy o EU, včetně pravomoci jmenovat velitele mise na návrh generálního tajemníka, vysokého představitele.

(2)

Generální tajemník, vysoký představitel navrhl jmenování Jürgena SCHOLZE,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jürgen SCHOLZ je jmenován velitelem policejní mise Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie (EUPOL Proxima) počínaje dnem 15. prosince 2004.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem přijetí.

Jeho platnost končí dne 14. prosince 2005.

V Bruselu dne 30. listopadu 2004.

Za Politický a bezpečnostní výbor

A. HAMER

předseda


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/30


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2004/847/SZBP

ze dne 9. prosince 2004,

o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL „Kinshasa“)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 25 třetí pododstavec, článek 26 a čl. 28 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2004 přijala Rada společný postoj 2004/85/SZBP o předcházení konfliktům v Africe, jejich zvládání a řešení (1).

(2)

Evropská unie již přijala konkrétní opatření s cílem přispět k opětovnému nastolení bezpečnosti v Konžské demokratické republice (KDR), a to prostřednictvím operace Artemis provedené v KDR v průběhu roku 2003 v rámci společné akce 2003/423/SZBP ze dne 5. června 2003 o vojenské operaci Evropské unie v Konžské demokratické republice (2).

(3)

Dne 14. prosince 2000 přijala Rada společnou akci 2000/792/SZBP (3) o jmenování pana Aldy Ajella zvláštním zástupcem Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer a o zrušení společné akce 96/250/SZBP. Mandát zvláštního zástupce byl naposledy prodloužen společnou akcí 2004/530/SZBP (4).

(4)

Dne 29. září 2003 přijala Rada společný postoj 2003/680/SZBP (5), kterým se mění společný postoj 2002/829/SZBP o dodávkách určitého vybavení do KDR.

(5)

Celková a úplná dohoda o transformaci v Konžské demokratické republiky, podepsaná v Pretorii dne 17. prosince 2002, a memorandum o bezpečnosti a armádě ze dne 29. června 2003 stanovily zřízení integrované policejní jednotky (IPJ).

(6)

Dne 28. července 2003 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1493 (2003), ve které vyjadřuje uspokojení nad tím, že dne 4. dubna 2003 byla v Konžské demokratické republice přijata prozatímní ústava a že dne 30. června 2003 bylo oznámeno vytvoření vlády národní jednoty a transformace. Rovněž vyzývá dárce, aby podpořili zřízení integrované konžské policejní jednotky, a schvaluje, aby mise Organizace spojených národů v KDR (MONUC) poskytla dodatečnou pomoc, která by mohla být potřebná pro její výcvik.

(7)

Ve společném prohlášení o spolupráci mezi OSN a EU při řešení krizí ze dne 29. září 2003 přivítali generální tajemník OSN a předsednictví Rady Evropské unie stávající spolupráci mezi Organizací spojených národů a Evropskou unií v oblasti civilních a vojenských operací pro řešení krizí a posoudili způsoby, jakými lze pomoci zřídit integrovanou policejní jednotku v Kinshase, a zajistit tak bezpečnost pro přechodnou vládu a její orgány.

(8)

Dne 20. října 2003 podala vláda KDR vysokému představiteli pro SZBP Evropské unie oficiální žádost o pomoc při zřízení integrované policejní jednotky, což by mělo přispět k zajištění ochrany státních institucí a posílení orgánů vnitřní bezpečnosti.

(9)

Dne 15. prosince 2003 vyslovil Politický a bezpečnostní výbor souhlas s tím, že Evropská unie by měla podpořit zřízení integrované policejní jednotky ve třech fázích: rekonstrukce a renovace školicího střediska a poskytnutí základního vybavení; výcvik integrované policejní jednotky; a následná kontrola, monitorování a odborné vedení při konkrétním provádění mandátu integrované policejní jednotky po počáteční výcvikové fázi.

(10)

Komise přijala rozhodnutí o financování z Evropského rozvojového fondu (ERF) pro projekt, který zahrnuje technickou pomoc, rekonstrukci školicího střediska a poskytnutí určitého vybavení pro integrovanou policejní jednotku, jakož i odpovídající výcvik.

(11)

Dne 17. května 2004 přijala Rada společnou akci 2004/494/SZBP (6), v níž se Evropská unie zavazuje, že bude „podporovat prostřednictvím pomoci pro zřízení integrované policejní jednotky (IPJ) v Kinshase proces konsolidace vnitřní bezpečnosti v KDR, která představuje podstatný faktor pro mírový proces a rozvoj země.“ Pro tento účel a kromě činností financovaných z ERF poskytla Evropská unie a její členské státy finanční nebo materiální prostředky, aby vláda KDR získala vybavení pro vymáhání práva, zbraně a střelivo, které byly shledány jako nezbytné pro zřízení integrované policejní jednotky.

(12)

Dne 1. října 2004 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1565 (2004), v níž rozhodla o prodloužení nasazení MONUC do 31. března 2005. Rada bezpečnosti OSN také rozhodla, že MONUC bude mimo jiné mít mandát, aby na podporu vlády národní jednoty a transformace „přispívala k opatřením na zajištění bezpečnosti institucí a ochrany úředníků podílejících se na transformaci v Kinshase, dokud nebude integrovaná policejní jednotka připravena tento úkol převzít, a napomáhal konžským orgánům udržovat pořádek v jiných strategických oblastech.“

(13)

Současná bezpečnostní situace v KDR se může zhoršit, což by mohlo mít vážné důsledky pro proces upevňování demokracie, právního státu a mezinárodní i regionální bezpečnosti. Pokračující závazek politické úsilí Evropské unie a poskytnutí zdrojů přispěje k zajištění stability v tomto regionu.

(14)

Podle 12. bodu odůvodnění společné akce 2004/494/SZBP „Rada může rozhodnout, že projekt ERF a dodávky vybavení pro vymáhání práva, zbraní a střeliva integrované policejní jednotce musí být přiměřeně následovány prvkem evropské bezpečnostní a obranné politiky pro monitorování, odborného vedení a poradenství“.

(15)

Na zasedání dne 16. listopadu 2004 vyslovil Politický a bezpečnostní výbor souhlas s koncepcí, podle níž bude po projektu ERF následovat mise v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky.

(16)

Dne 22. listopadu 2004 Rada zopakovala své odhodlání úzce spolupracovat s MONUC a poskytovat jí účinnou podporu, aby mohla plnit svůj mandát včetně policejního výcviku,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Mise

1.   Evropská unie zřizuje policejní misi Evropské unie (EUPOL „KINSHASA“), aby bylo zajištěno pokračování procesu, který zahájil projekt ERF uvedený ve společné akci 2004/494/SZBP a který zahrnuje zřízení integrované policejní jednotky (IPJ) v Kinshase (KDR) na počátku ledna roku 2005. Před tímto datem, nejpozději 1. prosince 2004, se za účelem přípravy policejní mise vytvoří plánovací tým, který bude vykonávat činnost do zahájení mise.

2.   EUPOL „KINSHASA“ působí v souladu s cíli a ostatními ustanoveními, které jsou obsaženy v prohlášení o mandátu mise uvedeném v článku 3.

Článek 2

Plánovací fáze

1.   Během plánovací fáze sestává plánovací tým z policejního vedoucího mise/vedoucího plánovacího týmu a z personálu nutného k plnění úkolů vyplývajících z potřeb mise.

2.   Souhrnné posouzení rizika bude provedeno jako priorita plánovacího procesu a může být podle potřeby aktualizováno.

3.   Generální sekretariát Rady vypracuje koncepci operací. Plánovací tým potom vypracuje operační plán a určí všechny technické prostředky nutné k provedení EUPOL „KINSHASA“. Koncepce operací a operační plán vezmou v úvahu komplexní vyhodnocení rizika. Koncepci operací a operační plán schvaluje Rada.

Článek 3

Prohlášení o mandátu mise

Evropská unie uskuteční policejní misi v Kinshase (KDR), jejímž cílem je monitorovat zřizování a počáteční fungování IPJ, odborně ji vést a poskytovat jí rady, aby tak bylo zajištěno, že IPJ vyvíjí činnost v souladu s výcvikem absolvovaným v akademickém středisku a s mezinárodními osvědčenými postupy v této oblasti. Tyto činnosti budou zaměřeny na linii velení IPJ s cílem posílit řídící schopnost IPJ a monitorovat operativní jednotky při plnění jejích úkolů, odborně je vést a poskytovat jim rady.

Článek 4

Struktura mise

Misi tvoří velitelství umístěné na operativní základně IPJ. Velitelství se skládá z kanceláře vedoucího mise, skupiny pro monitorování, odborné vedení a poradenství, skupiny pro správní podporu a styčných důstojníků pro styk s nejdůležitějšími činiteli z hlediska IPJ.

Článek 5

Vedoucí mise/policejní komisař

1.   Na návrh generálního tajemníka, vysokého představitele jmenuje Politický a bezpečnostní výbor vedoucího mise/policejního komisaře. Vedoucí mise/policejní komisař vykonává v EUPOL „KINSHASA“ operativní velení a zajišťuje běžné řízení jejích operací.

2.   Vedoucí mise/policejní komisař podepisuje smlouvu s Komisí.

3.   Všichni policisté zůstávají plně pod velením příslušného vnitrostátního orgánu. Vnitrostátní orgány přenášejí operativní velení na vedoucího EUPOL „KINSHASA“.

4.   Vedoucí mise/policejní komisař odpovídá za disciplinární dohled nad personálem. Disciplinární řízení proti vyslanému personálu zahajuje příslušný vnitrostátní orgán nebo orgán Evropské unie.

Článek 6

Personál

1.   Počet a pravomoci personálu EUPOL „KINSHASA“ jsou v souladu s prohlášením o mandátu mise uvedeným v článku 3 a se strukturou mise uvedenou v článku 4.

2.   Policisty vysílají členské státy. Každý členský stát nese náklady na policisty, které vyslal, včetně platů, zdravotního pojištění, dávek jiných než denních dávek a příspěvků na bydlení a cestovních výdajů na cestu do KDR a zpět.

3.   EUPOL „KINSHASA“ přijímá podle potřeby mezinárodní civilní personál a místní personál na smluvním základě.

4.   Přispívající státy nebo orgány Společenství mohou též v případě potřeby vyslat mezinárodní civilní personál. Každý přispívající stát nebo orgán Společenství nese náklady na vyslaný personál, včetně platů, zdravotního pojištění, dávek jiných než denních dávek a příspěvků na bydlení a cestovních výdajů na cestu do KDR a zpět.

Článek 7

Linie velení

Struktura EUPOL „KINSHASA“ má jako operace na řešení krize jednotnou linii velení.

Zvláštní zástupce Evropské unie podává Radě zprávy prostřednictvím generálního tajemníka, vysokého představitele.

Politický a bezpečnostní výbor zajišťuje politickou kontrolu a strategické řízení.

Vedoucí mise/policejní komisař řídí EUPOL „KINSHASA“ a zajišťuje její běžné řízení.

Vedoucí mise/policejní komisař podává zprávy generálnímu tajemníku, vysokému představiteli prostřednictvím zvláštního zástupce EU.

Generální tajemník, vysoký představitel dává pokyny vedoucímu mise/policejnímu komisaři prostřednictvím zvláštního zástupce EU.

Článek 8

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politickou kontrolu a strategické řízení mise vykonává Politický a bezpečnostní výbor pod vedením Rady. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání odpovídajících rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy. Toto zmocnění zahrnuje pravomoci měnit operační plán a linii velení. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení operace, má i nadále Rada, které je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel.

2.   Zvláštní zástupce EU vydává policejnímu vedoucímu mise pokyny v otázkách místní politiky. Zvláštní zástupce EU zajišťuje koordinaci s dalšími zúčastněnými činiteli EU a vztahy s orgány hostitelského státu.

3.   Politický a bezpečnostní výbor předkládá Radě pravidelné zprávy s přihlédnutím ke zprávám zvláštního zástupce EU.

4.   Policejní vedoucí mise pravidelně předkládá zprávy o průběhu mise Politickému a bezpečnostnímu výboru. Politický a bezpečnostní výbor může policejního vedoucího mise přizvat podle potřeby na svá jednání.

Článek 9

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Evropské unie a jednotný institucionální rámec Unie, budou přistupující státy vyzvány a kandidátské a jiné třetí státy mohou být vyzvány, aby přispěly k EUPOL „KINSHASA“ tím, že ponesou náklady na vyslání policistů nebo jimi vyslaného mezinárodního civilního personálu, včetně platů, dávek a cestovních výdajů na cestu do KDR a zpět, a že případně přispějí na provozní náklady EUPOL „KINSHASA“.

2.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor, aby na doporučení policejního vedoucího mise a Výboru pro civilní aspekty řešení krizí přijímal odpovídající rozhodnutí o přijetí navrhovaných příspěvků.

3.   Třetí státy přispívající na EUPOL „KINSHASA“ mají z hlediska běžného řízení operace stejná práva a stejné povinnosti jako členské státy Evropské unie, které se operace účastní.

4.   Politický a bezpečnostní výbor přijme vhodná opatření s ohledem na ujednání týkající se účasti a v případě potřeby předloží návrh Radě, též o případné finanční účasti třetích států na společných nákladech.

5.   Podrobná úprava účasti třetích států bude předmětem dohod podle článku 24 Smlouvy. O této úpravě může jménem předsednictví jednat generální tajemník, vysoký představitel, který je nápomocen předsednictví. Jestliže EU a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast třetího státu na operacích EU pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s touto operací ustanovení takové dohody.

Článek 10

Finanční ujednání

1.   Náklady na provedení této společné akce činí nejvýše 4 370 000 EUR určených na úhradu nákladů na plánovací fázi a na rok 2005.

2.   Pokud jde o výdaje financované z rozpočtu Společenství,

a)

výdaje se spravují podle pravidel a postupů Společenství použitelných pro rozpočet s tou výjimkou, že žádné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství. Příslušníkům třetích států je umožněno účastnit se nabídkových řízení;

b)

vedoucí plánovacího týmu/policejní vedoucí mise podává Komisi, která nad ním vykonává dohled, komplexní zprávy o činnostech vykonaných v rámci své smlouvy.

3.   Finanční ujednání respektují operativní požadavky EUPOL „KINSHASA“, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability týmů.

Článek 11

Společenství a další příslušné akce

1.   Rada bere na vědomí, že Komise zamýšlí směrovat svou činnost k dosahování cílů této společné akce, případně prostřednictvím vhodných opatření Společenství.

2.   Rada rovněž bere na vědomí, že v Kinshase i v Bruselu je třeba zajistit koordinaci, mimo jiné s ohledem na případné budoucí projekty v rámci ERF, a brát při tom v úvahu stávající koordinační mechanismy.

Článek 12

Poskytování utajovaných skutečností

1.   Generální tajemník, vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn poskytovat třetím státům přidruženým k této společné akci utajované skutečnosti a dokumenty Evropské unie vytvořené pro účely operace až do úrovně „CONFIDENTIEL UE“.

2.   Generální tajemník, vysoký představitel je v souladu s operativními potřebami mise a v souladu s bezpečnostními předpisy Rady též oprávněn poskytovat OSN utajované skutečnosti a dokumenty Evropské unie vytvořené pro účely operace až do úrovně „RESTREINT UE“. Za tím účelem budou vypracována místní ujednání.

3.   V případě zvláštní a neodkladné operativní potřeby je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady generální tajemník, vysoký představitel též oprávněn poskytnout hostitelskému státu utajované skutečnosti a dokumenty Evropské unie vytvořené pro účely operace až do úrovně „CONFIDENTIEL UE“. Ve všech ostatních případech se tyto skutečnosti a dokumenty poskytují hostitelskému státu v souladu s postupy odpovídajícími úrovni spolupráce hostitelského státu s Evropskou unií.

4.   Generální tajemník, vysoký představitel je oprávněn poskytnout třetím státům přidruženým k této společné akci neutajované dokumenty o jednáních Rady týkajících se operace, které jsou předmětem služebního tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady.

Článek 13

Postavení personálu EUPOL „KINSHASA“

1.   Postavení personálu EUPOL „KINSHASA“ v KDR, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nutných k plnému provedení a řádnému fungování EUPOL „KINSHASA“, bude dohodnuto postupem podle článku 24 Smlouvy. Tuto dohodu může jménem předsednictví sjednat generální tajemník, vysoký představitel, který je předsednictví nápomocen.

2.   Státní orgán nebo orgán EU, které vyslaly člena personálu, nesou odpovědnost za řešení veškerých stížností souvisejících s vysláním, které podá člen personálu nebo které se týkají člena personálu. Za zahájení řízení proti vyslané osobě odpovídá dotyčný orgán státu nebo Společenství.

Článek 14

Vstup v platnost, trvání a výdaje

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí dnem 31. prosince 2005.

Výdaje jsou způsobilé ode dne přijetí společné akce.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. prosince 2004.

Za Radu

L. J. BRINKHORST

předseda


(1)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 143, 11.6.2003, s. 50.

(3)  Úř. věst. L 318, 16.12.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 234, 3.7.2004, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 249, 1.10.2003, s. 64.

(6)  Úř. věst. L 182, 19.5.2004, s. 41.


14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/35


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2004/848/SZBP

ze dne 13. prosince 2004,

kterým se mění společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. září 2004 přijala Rada společný postoj 2004/661/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (1).

(2)

Mezinárodní mise pro sledování voleb v Bělorusku došla k závěru, že při parlamentních volbách a referendu, které se konaly v Bělorusku dne 17. října 2004, nebyly zdaleka splněny hlavní závazky přijaté Běloruskem v rámci OBSE. Evropská unie je toho názoru, že za nesrovnalosti při volbách zjištěné pozorovateli jsou přímo odpovědny běloruské orgány.

(3)

Evropská unie rovněž poznamenává, že při pokojných demonstracích v Minsku konaných po volbách a referendu běloruská policie a další bezpečnostní síly brutálně napadly několik opozičních vůdců a zástupce sdělovacích prostředků.

(4)

Z tohoto důvodu se Rada dne 22. listopadu 2004 rozhodla zavést omezení vstupu představitelů Běloruska, kteří jsou přímo odpovědní za podvodné volby a referendum, jakož i představitelů, kteří jsou odpovědní za vážné porušování lidských práv při represích proti pokojným demonstrantům.

(5)

V této souvislosti Rada vyzvala téhož dne prezidenta Lukašenka a jeho vládu ke změně současné politiky a k zahájení základních demokratických a hospodářských reforem, které by přiblížily Bělorusko ke společným evropským hodnotám. Rada dále konstatovala, že Evropská unie je nadále otevřena dialogu s Běloruskem o postupném rozvoji dvoustranných vztahů, jakmile běloruské orgány prokáží svými konkrétními akcemi upřímnou snahu se znovu zapojit. Kromě toho Rada znovu potvrdila svou ochotu prohlubovat své vztahy s Běloruskem, včetně vztahů v rámci politiky dobrého sousedství v Evropě, jakmile běloruské orgány jasně prokáží svou snahu dodržovat demokratické hodnoty a právní stát.

(6)

Rozsah omezujících opatření zavedených společným postojem 2004/661/SZBP by se proto měl rozšířit na osoby, které jsou přímo odpovědné za podvodné volby a referendum konané v Bělorusku dne 17. října 2004, a rovněž na osoby, které jsou odpovědné za závažné porušování lidských práv při represích proti pokojným demonstrantům po volbách a referendu v Bělorusku.

(7)

Omezující opatření proti osobám přímo odpovědným za podvodné volby a referendum konané v Bělorusku dne 17. října 2004 a proti osobám odpovědným za vážné porušování lidských práv při represích proti pokojným demonstrantům po volbách a referendu by se měla přehodnotit s ohledem na reformy volebního řádu, které mají tento volební řád uvést v soulad se závazky v rámci OBSE a s dalšími mezinárodními standardy pro demokratické volby podle doporučení OBSE a Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), jakož i s ohledem na konkrétní činy orgánů prokazující respektování lidských práv při pokojných demonstracích,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Společný postoj 2004/661/SZBP se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám, které jsou odpovědné:

za to, že nezahájily nezávislé vyšetřování a stíhání údajných trestných činů, ačkoliv je to jejich povinností, a osoby, které jsou podle Pourgouridesovy zprávy považovány za hlavní postavy ve zmizení čtyř dobře známých osob v Bělorusku v létech 1999 a 2000 a v následném zakrytí tohoto činu vzhledem k tomu, že zjevně mařily spravedlnost. Seznam těchto osob je uveden v příloze I;

za podvodné volby a referendum konané v Bělorusku dne 17. října 2004 a osoby, které jsou odpovědné za vážné porušování lidských práv při represích proti pokojným demonstrantům po volbách a referendu v Bělorusku. Seznam těchto osob je uveden v příloze II.“

2.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Na základě politického vývoje v Bělorusku Rada na návrh členského státu nebo Komise upraví seznamy uvedené v přílohách I a II.“

3.

Příloha se nahrazuje přílohami I a II obsaženými v příloze tohoto společného postoje.

Článek 2

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. prosince 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 67.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 první odrážky

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, ministr cestovního ruchu a sportu Běloruska, narozen dne 5. srpna 1946 v Sachalinské oblasti v bývalé Ruské sovětské federativní socialistické republice.

2.

ŠEJMAN, VIKTOR Vladimirovič, vedoucí úřadu prezidenta Běloruska, narozen dne 26. května 1958 v Grodenské oblasti.

3.

PAVLIČENKO (Pavljučenko), DMITRIJ Valerijevič, důstojník běloruských speciálních jednotek, narozen v roce 1966 ve Vitebsku.

4.

NAUMOV, VLADIMÍR Vladimirovič, ministr vnitra, narozen v roce 1956.

PŘÍLOHA II

Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 druhé odrážky

1.

Lidia JERMOŠINA, předsedkyně Ústřední volební komise

2.

Jurij PODOBED, velitel jednotek OMON v Minsku

.“