ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 355

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
1. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2051/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2052/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv

4

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2053/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2054/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a území ( 1 )

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2055/2004 ze dne 30. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2056/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. prosince 2004

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2057/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se pro období od 1. do 31. prosince 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2058/2004 ze dne 30. listopadu 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2051/2004

ze dne 25. října 2004,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

s ohledem na stanovisku Výboru regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (3) obsahuje ustanovení o organizaci střediska, zejména jeho správní rady. Tato ustanovení byla několikrát změněna, když po každém přistoupení nového členského státu bylo zapotřebí začlenit do správní rady nové členy.

(2)

V roce 2001 bylo provedeno externí hodnocení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“). V reakci Komise na toto hodnocení i v akčním plánu vypracovaném správní radou na základě této reakce se zdůrazňuje, že k udržení účinnosti a efektivity střediska a jeho řídících struktur je zapotřebí upravit ustanovení nařízení (EHS) č. 337/75.

(3)

Evropský parlament vyzval Komisi, aby přezkoumala složení a pracovní metody rad jednotlivých agentur a předložila odpovídající návrhy.

(4)

Správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, střediska a Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek předložily Komisi společné stanovisko k budoucí správě a fungování těchto rad.

(5)

Tripartitní správa Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, střediska i Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek, vykonávaná zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců, má pro úspěch těchto subjektů zásadní význam.

(6)

Účast sociálních partnerů na správě těchto tří orgánů Společenství vytváří zvláštní situaci, jež vyžaduje, aby tyto subjekty fungovaly na základě společných pravidel.

(7)

Ukázalo se, že nejdůležitější je, aby byly v tripartitní radě zastoupeny všechny tři skupiny, tj. zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců, a aby byl jmenován koordinátor pro skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců. Toto uspořádání by proto mělo být formálně schváleno a rozšířeno i na skupinu zástupců vlád.

(8)

Zachování tripartitního zastoupení z každého členského státu zajistí zapojení všech představitelů hlavních zájmů i to, že bude zohledněna různost systémů a přístupů, které jsou charakteristické pro odborné vzdělávání.

(9)

Je zapotřebí počítat s praktickými důsledky, které bude pro středisko mít nadcházející rozšíření Unie. Složení i činnost rady střediska by měly být upraveny s přihlédnutím k přistoupení nových členských států.

(10)

Je nutno posílit předsednictvo předpokládané v jednacím řádu správní rady, čímž se posílí kontinuita fungování střediska i účinnost jeho rozhodování. Složení předsednictva by mělo nadále odrážet tripartitní strukturu rady.

(11)

V souladu s článkem 3 Smlouvy usiluje Společenství v celé své činnosti o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy. Je tedy vhodné, aby byla přijata opatření k podpoře vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve složení řídící rady a předsednictva.

(12)

Nařízení (EHS) č. 337/75 by proto mělo být změněno.

(13)

Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 337/75 se mění takto:

1.

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Při plnění svých úkolů si středisko vytváří vhodné styky, zejména se specializovanými subjekty, veřejnými nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními, s orgány veřejné moci a vzdělávacími zařízeními a s organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Středisko zejména zajistí vhodnou spolupráci s Evropskou nadací odborného vzdělávání, aniž tím jsou dotčeny jeho vlastní cíle.“

2.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.   Středisko tvoří

a)

řídící rada;

b)

předsednictvo;

c)

ředitel.

2.   Řídící rada se skládá z

a)

jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)

tří členů zastupujících Komisi.

Členy uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy, organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi zaměstnanců.

Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují.

Seznam členů řídící rady Rada zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na internetové stránce střediska.

3.   Funkční období členů je tříleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.   Řídící rada volí svého předsedu a tři místopředsedy ze všech tří skupin uvedených v odstavci 5 a z Komise, a sice na dobu dvou let s možností opětovného zvolení.

5.   V řídící radě tvoří zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců vždy jednu skupinu. Každá skupina jmenuje svého koordinátora. Koordinátory skupin zaměstnavatelů a zaměstnanců musí být zástupci svých organizací na evropské úrovni a schůzí rady se účastní bez práva hlasovat.

6.   Předseda svolává řídící radu jednou ročně. Předseda svolává další zasedání na žádost nejméně třetiny členů řídící rady.

7.   Rozhodnutí řídící rady jsou přijímána nadpoloviční většinou jejích členů.

8.   Řídící rada zřídí předsednictvo. Předsednictvo se skládá z předsedy a tří místopředsedů řídící rady, jednoho koordinátora za každou skupinu uvedenou v odstavci 5 a dalšího zástupce útvarů Komise.

9.   Členské státy, organizace uvedené v odstavci 2, Rada, Komise a řídící rada se každý podle svých pravomocí snaží zajišťovat vyrovnané zastoupení mužů a žen na kandidátkách a při jmenováních podle odstavce 2, ve volbách podle odstavce 4 a při jmenováních podle odstavce 8.

10.   Aniž je dotčena odpovědnost ředitele podle článků 7 a 8, sleduje předsednictvo z pověření řídící rady provádění rozhodnutí rady a přijímá veškerá nezbytná opatření k řízení střediska mezi schůzemi řídící rady s výjimkou opatření podle čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a čl. 11 odst. 1.

11.   O celoročním rozvrhu schůzí předsednictva rozhodne řídící rada. Předseda svolává další schůze předsednictva na žádost jeho členů.

12.   Předsednictvo přijímá rozhodnutí na základě obecné shody. Nelze-li dosáhnout obecné shody, předloží předsednictvo věc řídící radě k rozhodnutí.“

3.

V článku 7 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Ředitel odpovídá za řízení střediska a provádí rozhodnutí řídící rady a předsednictva. Je právním zástupcem střediska.

2.   Připravuje a organizuje práci řídící rady a předsednictva a zajišťuje sekretariát pro jejich zasedání.“

4.

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Na základě návrhu předloženého ředitelem přijme řídící rada po dohodě s útvary Komise střednědobé priority a roční pracovní program. Program vezme v úvahu priority požadované orgány Společenství.“

5.

Pokaždé, když se v článcích uvádějí slova „správní rada“, nahrazují se slovy „řídící rada“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. října 2004.

Za Radu

R. VERDONK

předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 31. března 2004 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 53.

(3)  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1655/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 41).


1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/4


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2052/2004

ze dne 22. listopadu 2004

o rozšíření konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Stávající opatření

(1)

Po přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 964/2003 (2) (dále jen „původní nařízení“) mimo jiné konečná antidumpingová cla ve výši 58,6 % na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

2.   Zahájení

(2)

Komise měla k dispozici dostatečné zřetelné důkazy, že antidumpingová opatření na dovoz některých potrubních tvarovek z ČLR jsou obcházena překládkou a nesprávným prohlášením o původu přes Indonésii. Dostatečné důkazy pro zahájení šetření týkající se Indonésie se Komisi podařilo získat na základě informací získaných od celních orgánů jednoho členského státu, které prokázaly, že zboží nepocházelo z Indonésie. Proto se Komise rozhodla zahájit z vlastního podnětu šetření podle článku 13 základního nařízení.

(3)

Na základě několika šetření provedených během roku 2003 celními orgány jednoho členského státu byly získány zřetelné důkazy zejména o tom, že pokud jde o dovoz do tohoto členského státu, byly odhaleny praktiky prohlašování zásilek za pocházející z Indonésie, ačkoliv byly tyto zásilky ve skutečnosti zaslány a pocházely z ČLR. Podle údajů Eurostatu představoval v roce 2003 dovoz do tohoto členského státu prohlášený za pocházející z Indonésie dvě třetiny dovozu do Společenství prohlášeného za pocházející z Indonésie. Tento značný nárůst dovozu následující po uložení antidumpingových opatření na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR se jevil jako změna obchodních toků, pro kterou neexistovalo jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod než existence antidumpingových cel na potrubní tvarovky z ČLR.

(4)

V neposlední řadě se zdálo, že nápravné účinky stávajících antidumpingových cel na dovoz potrubních tvarovek z ČLR jsou mařeny, pokud se jedná o množství a ceny, a že dochází k dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro potrubní tvarovky pocházející z ČLR.

(5)

Proto Komise zahájila z vlastního podnětu nařízením (ES) č. 396/2004 (3) (dále jen „zahajovací nařízení“) šetření údajného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR dovozem potrubních tvarovek odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv, a podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení vydala pokyn celním orgánům, aby ode dne 4. března 2004 vedly evidenci dovozu potrubních tvarovek odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093). Komise o zahájení šetření uvědomila orgány ČLR a Indonésie.

3.   Šetření

(6)

Komise rozeslala dotazníky výrobcům a vývozcům v ČLR (v Indonésii nebyl žádný výrobce znám) i dovozcům ve Společenství, kteří byli Komisi známi ze šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovoz potrubních tvarovek z ČLR (dále jen „předchozí šetření“). Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost předložit svá stanoviska písemně a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.

(7)

Žádný z výrobců ani vývozců z ČLR nepředložil odpověď na dotazník a žádný z výrobců ani vývozců z Indonésie se nepřihlásil ani nepředložil odpověď na dotazník. Tři odpovědi na dotazník byly předloženy nezávislými dovozci ze Společenství. Jeden z těchto dovozců již dále nespolupracoval.

4.   Období šetření

(8)

Období šetření pokrývalo období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003. Pro šetření změny obchodních toků byly použity údaje z roku 2000 až do období šetření.

B.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Obecné úvahy/úroveň spolupráce

a)   Indonésie

(9)

Při šetření nespolupracovali žádní výrobci ani vývozci potrubních tvarovek z Indonésie. Orgány Indonésie nepředložily žádné doplňující informace. Orgány Indonésie byly jasně vyrozuměny, že nespolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení. Tři nezávislí dovozci předložili odpověď na dotazník. Jeden dovozce, který předložil odpověď na dotazník, v níž chyběly informace potřebné pro zjištění skutečnosti, zda dochází k obcházení, tento nedostatek, na který jej Komise upozornila dopisem v reakci na jeho původní odpověď na dotazník nevysvětlil, a proto byl prohlášen za nespolupracujícího. Dovoz ostatních dvou dovozců představoval 5,5 % celkového dovozu prohlášeného za pocházející z Indonésie během období šetření. Celkově je tedy možné konstatovat, že nedošlo k žádné spolupráci ze strany výrobců a k pouze malé spolupráci ze strany dovozců.

b)   ČLR

(10)

Při šetření nespolupracovali žádní čínští výrobci ani vývozci.

(11)

Komise jasně oznámila nespolupracujícím společnostem, že nespolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení.

2.   Dotčený výrobek a obdobný výrobek

(12)

Dotčeným výrobkem údajného obcházení jsou potrubní tvarovky (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používané ke svařování natupo a jiným účelům, v současnosti zařaditelné do kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093).

(13)

Vzhledem k velmi nízké úrovni spolupráce je nutné předpokládat, že potrubní tvarovky vyvážené do Společenství z ČLR a potrubní tvarovky odesílané z Indonésie mají stejné základní fyzikální a chemické vlastnosti a stejná použití. Jsou tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

3.   Změna obchodních toků

(14)

Jak je uvedeno výše, evidentní důkazy naznačily, že změna obchodních toků pramenila z překládky a nesprávného prohlášení o původu výrobku, protože dovoz byl prohlašován za pocházející z Indonésie, ačkoliv existovaly důkazy, že zboží pochází z ČLR.

(15)

Jelikož při šetření nespolupracovala žádná indonéská společnost, musel být vývoz z Indonésie do Společenství stanoven na základě dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení. Z tohoto důvodu byly pro stanovení cen a množství vývozu z Indonésie do Společenství použity údaje Eurostatu, které byly za těchto okolností nejspolehlivějšími dostupnými informacemi.

(16)

Dovoz potrubních tvarovek prohlášených za pocházející z Indonésie se zvýšil z 0 tun v roce 2000 na 866 tun v období šetření. Tento dovoz z Indonésie byl zahájen v lednu 2002, tedy v době, kdy probíhalo předchozí šetření. Dovoz potrubních tvarovek z ČLR do Společenství se zvýšil ze 44 tun v roce 2000 na 287 tun v období šetření. Na toto zvýšení vývozu z ČLR však musí být posuzováno společně s úrovní vývozu dosaženou v posuzovaném období původního šetření (4). Objem čínského vývozu v období šetření totiž činil méně než 10 % objemu vývozu v posuzovaném období původního šetření. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k nepřítomnosti důkazu o opaku bylo zjištěno, že dovoz odesílaný z Indonésie nahrazoval část předchozího dovozu z ČLR.

4.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(17)

Při nespolupráci stran z Indonésie a ČLR a při nepřítomnosti jakéhokoliv důkazu o opaku byl přijat závěr, že vhledem k časové shodě s předchozím šetřením, které vedlo k uložení stávajících opatření, pramenila změna obchodních toků z existence antidumpingového cla spíše než z jakéhokoliv jiného dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 13 odst. 1 druhé věty základního nařízení.

(18)

Byl tudíž přijat závěr, že pro pozorovanou změnu obchodních toků nelze stanovit žádný jiný rozumný důvod, než je snaha vyhnout se stávajícím antidumpingovým clům na dovoz potrubních tvarovek z ČLR.

5.   Maření nápravných účinků cla, pokud se jedná o ceny nebo množství obdobných výrobků

(19)

Na základě výše uvedené analýzy obchodních toků bylo zjištěno, že změna ve struktuře dovozu do Společenství souvisí s existencí antidumpingových opatření. Dovoz prohlášený za pocházející z Indonésie se před lednem 2002 na trhu Společenství nevyskytoval. Po tomto datu dovoz prohlášený za pocházející z Indonésie podstatně stoupl a během období šetření činil 866 tun. Tento objem představuje 1,7 % spotřeby Společenství během období šetření předchozího šetření.

(20)

S ohledem na ceny výrobků odesílaných z Indonésie a na nespolupráci ze strany vývozců a nepřítomnost jakéhokoliv důkazu o opaku údaje Eurostatu odhalily, že průměrné vývozní ceny z Indonésie během období šetření byly dokonce nižší než průměrné vývozní ceny stanovené pro ČLR v předchozím šetření, a tudíž nižší než ceny výrobního odvětví Společenství. Bylo zjištěno, že během období šetření byly průměrné vývozní ceny z Indonésie přibližně o 34 % nižší než průměrné vývozní ceny z ČLR.

(21)

Na základě výše uvedených skutečností byl přijat závěr, že změna obchodních toků společně s neobvykle nízkými cenami vývozu z Indonésie maří nápravné účinky antidumpingových opatření, pokud se jedná o ceny a množství obdobných výrobků.

6.   Důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro stejné nebo obdobné výrobky

(22)

Pro stanovení, zda lze nalézt důkazy o dumpingu v souvislosti s dotčeným výrobkem vyváženým v období šetření z Indonésie do Společenství, byly použity vývozní ceny stanovené na základě údajů Eurostatu podle článku 18 základního nařízení.

(23)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení požaduje důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro stejné nebo obdobné výrobky. V předchozím šetření bylo pro ČLR za vhodnou analogickou zemi s tržní ekonomikou pro účely stanovení běžné hodnoty shledáno Thajsko.

(24)

Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou byl proveden řádný zápočet rozdílů, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny ve vztahu k dopravním a pojistným nákladům v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Při nepřítomnosti dalších údajů týkajících se těchto faktorů byly použity údaje, které byly použity v předchozím šetření.

(25)

V souladu s čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení ukázalo srovnání váženého průměru běžné hodnoty stanoveného v předchozím šetření s váženým průměrem vývozních cen během období šetření tohoto šetření, vyjádřených jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, na dumping u dovozu potrubních tvarovek odesílaných z Indonésie. Zjištěné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, činilo 60,5 %.

C.   OPATŘENÍ

(26)

S ohledem na výše uvedené zjištění o obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být stávající antidumpingová opatření na dovoz dotyčného výrobku pocházejícího z ČLR rozšířena na stejný výrobek odesílaný z Indonésie, bez ohledu na to, zda je prohlášen za pocházející z Indonésie či nikoliv.

(27)

Rozšířené clo by mělo být stejné jako clo stanovené v čl. 1 odst. 2 původního nařízení.

(28)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že jakákoliv rozšířená opatření budou použita proti evidovanému dovozu ode dne celní evidence, by měl o být antidumpingové clo vybíráno z dovozu potrubních tvarovek odesílaných z Indonésie, které překročily hranice Společenství podle evidence uložené zahajovacím nařízením.

(29)

K obcházení dochází mimo Společenství. Článek 13 základního nařízení má za cíl potírat obcházení bez dopadu na hospodářské subjekty, které mohou prokázat, že takové praktiky neprovádějí, ale neobsahuje určité ustanovení stanovící zacházení s výrobci, kteří mohou prokázat, že neobcházejí žádná opatření. Z tohoto důvodu se zdá nezbytné umožnit, aby výrobci, kteří neprodávali dotyčný výrobek na vývoz během období šetření a nejsou ve spojení s žádnými vývozci ani výrobci, na které se vztahuje rozšířené antidumpingové clo, požádali o osvobození od opatření na tento dovoz. Dotčení výrobci, kteří by uvažovali o podání žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla, by museli vyplnit dotazník, aby umožnili Komisi stanovit, zda může být osvobození uděleno. Toto osvobození může být uděleno například po zhodnocení situace na trhu s dotčeným výrobkem, výrobní kapacity a využívání výrobní kapacity, poptávky a odbytu a pravděpodobnosti výskytu praktik, pro něž neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, a důkazů o dumpingu. Komise by zpravidla také provedla ověření na místě. Tato žádost by musela být Komisi podána bezodkladně, společně se všemi významnými údaji, zejména o veškerých změnách v činnosti společnosti souvisejících s výrobou a prodejem.

(30)

Na dovozce by se stále mohlo vztahovat vynětí z celní evidence nebo osvobození od opatření, pokud jejich dovoz pochází od vývozců, kterým bylo toto osvobození uděleno, a v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

(31)

Je-li osvobození uděleno, navrhne Komise po konzultaci s poradním výborem odpovídající změnu tohoto nařízení. Každé udělené osvobození bude následně sledováno, aby bylo zajištěno plnění podmínek stanovených v tomto nařízení.

D.   ŘÍZENÍ

(32)

Zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě má Rada v úmyslu rozšířit platná konečná antidumpingová cla, a byla jim poskytnuta příležitost vyjádřit se k nim. Nebyly obdrženy žádné připomínky, které by byly takové povahy, aby výše uvedené závěry změnily,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a pocházejících z Čínské lidové republiky (ČLR), se rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, v současnosti zařaditelných do kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093), odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv.

2.   Clo rozšířené podle odstavce 1 se vybírá z dovozu evidovaného podle článku 2 nařízení (ES) č. 396/2004 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96.

3.   Použijí se platné předpisy o clech.

Článek 2

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v některém z úředních jazyků Společenství a musí být podepsány osobou pověřenou zastupováním žadatele. Žádost musí být zaslána Evropské komisi, generálnímu ředitelství pro obchod, ředitelství B na tuto adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro obchod

Ředitelství B

J-79 5/16

B-1049 Brusel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   Komise může po konzultaci s poradním výborem rozhodnutím povolit osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 pro dovoz, který neobchází antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 964/2003, a navrhnout odpovídající změnu tohoto nařízení.

Článek 3

Celním orgánům se ukládá, aby přerušily evidenci dovozu podle článku 2 nařízení (ES) č. 396/2004.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. listopadu 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 139, 6.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1496/2004 (Úř. věst. L 275, 25.8.2004, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 10.

(4)  Nařízení (ES) č. 584/96 (Úř. věst. L 84, 3.4.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 778/2003 (Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 1).


1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/9


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2053/2004

ze dne 22. listopadu 2004

o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Stávající opatření

(1)

Po přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 964/2003 (2) (dále jen „původní nařízení“) mimo jiné konečná antidumpingová cla ve výši 58,6 % na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

2.   Žádost

(2)

Dne 20. ledna 2004 obdržela Komise žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení o prošetření údajného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR. Žádost byla předložena Obranným výborem pro výrobní odvětví Evropské unie vyrábějící potrubní tvarovky ke svařování natupo, zastupujícím čtyři výrobce ze Společenství.

(3)

V žádosti byla vyjádřena domněnka, že po uložení opatření na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR došlo ke změně obchodních toků, jak to ukazuje značný nárůst dovozu stejného výrobku ze Srí Lanky.

(4)

Žadatel se domnívá, že tato změna obchodních toků pramenila z překládky potrubních tvarovek pocházejících z ČLR přes Srí Lanku. Dále se domnívá, že mimo uložení antidumpingového cla na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod pro výše uvedené změny.

(5)

Žadatel se konečně domnívá, že nápravné účinky stávajících antidumpingových cel na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR jsou mařeny, pokud se jedná o množství a ceny, a že dochází k dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro potrubní tvarovky pocházející z ČLR.

3.   Zahájení

(6)

Komise zahájila nařízením (ES) č. 395/2004 (3) („zahajovací nařízení“) šetření údajného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR dovozem potrubních tvarovek odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv, a podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení vydala pokyn celním orgánům, aby od 4. března 2004 vedly evidenci dovozu potrubních tvarovek odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993094) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999094). Komise o zahájení šetření uvědomila orgány ČLR a Srí Lanky.

4.   Šetření

(7)

Komise rozeslala dotazníky výrobcům a vývozcům v ČLR (na Srí Lance nebyl žádný výrobce znám) i dovozcům ve Společenství, kteří byly uvedeni v žádosti nebo byli Komisi známi, šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovoz potrubních tvarovek z ČLR (dále jen „předchozí šetření“). Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost předložit svá stanoviska písemně a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.

(8)

Žádný z výrobců ani vývozců z ČLR nepředložil odpověď na dotazník a žádná odpověď na dotazník nebyla obdržena od dovozců ve Společenství. Žádný z výrobců ani vývozců ze Srí Lanky se nepřihlásil ani nepředložil odpověď na dotazník.

5.   Období šetření

(9)

Období šetření pokrývalo období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003. Pro šetření změny obchodních toků byly použity údaje z roku 2000 až do období šetření.

B.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Obecné úvahy/úroveň spolupráce

a)   Srí Lanka

(10)

Při šetření nespolupracovali žádní výrobci ani vývozci potrubních tvarovek ze Srí Lanky. Orgány Srí Lanky dokonce Komisi informovaly, že žádná společnost na Srí Lance není zaregistrována jako výrobce potrubních tvarovek podle definice v zahajovacím nařízení. Jedinou odezvou, která byla obdržena od dovozců, je prohlášení, že ze Srí Lanky nedováželi potrubní tvarovky. Dovozci a orgány Srí Lanky byli jasně vyrozuměni, že nespolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení. Těmto stranám byly také oznámeny důsledky nespolupráce.

b)   ČLR

(11)

Při šetření nespolupracovali žádní čínští výrobci ani vývozci.

(12)

Komise jasně oznámila nespolupracujícím společnostem, že nespolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení. Těmto stranám byly také oznámeny důsledky nespolupráce.

2.   Dotčený výrobek a obdobný výrobek

(13)

Dotčeným výrobkem údajného obcházení jsou potrubní tvarovky (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používané ke svařování natupo a jiným účelům, v současnosti zařaditelné do kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993094) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999094).

(14)

Při nespolupráci ze strany Srí Lanky a s uvážením změny obchodních toků popsané v následující části je za neexistence důkazů o opaku nutné předpokládat, že potrubní tvarovky vyvážené do Společenství z ČLR a potrubní tvarovky odesílané ze Srí Lanky mají stejné základní chemické a fyzikální vlastnosti a stejná použití. Jsou tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

3.   Změna obchodních toků

(15)

Jak to bylo uvedeno ve čtvrtém bodě odůvodnění, vznikla domněnka, že změna obchodních toků pramenila z překládky přes Srí Lanku.

(16)

Jelikož při šetření nespolupracovala žádná srílanská společnost, musel být vývoz ze Srí Lanky do Společenství stanoven na základě dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení. Z tohoto důvodu byly pro stanovení cen a množství vývozu ze Srí Lanky do Společenství použity údaje Eurostatu, které byly za těchto okolností nejspolehlivějšími dostupnými informacemi.

(17)

Dovoz potrubních tvarovek prohlášených za pocházející ze Srí Lanky se zvýšil z 0 tun v roce 2000 na 302 tun v období šetření. Tento dovoz ze Srí Lanky byl zahájen v červnu 2002, tedy v době, kdy probíhalo předchozí šetření. Dovoz potrubních tvarovek do Společenství z ČLR se zvýšil ze 44 tun v roce 2000 na 287 tun v období šetření. Toto zvýšení vývozu z ČLR však musí být posuzováno společně s úrovní vývozu dosaženou v posuzovaném období původního šetření podle nařízení (ES) č. 584/96 (4). Objem čínského vývozu v období šetření totiž činil méně než 10 % objemu vývozu v posuzovaném období původního šetření. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k nepřítomnosti důkazu o opaku bylo zjištěno, že dovoz odesílaný ze Srí Lanky nahrazoval část předchozího dovozu z ČLR.

(18)

Na základě výše uvedených číselných údajů bylo dosaženo závěru, že došlo k jasné změně obchodních toků, která začala s předchozím šetřením, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR, a rychle se vyvíjela po uložení těchto opatření.

4.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(19)

Při nespolupráci stran ze Srí Lanky a ČLR a při nepřítomnosti jakéhokoli důkazu o opaku byl přijat závěr, že vzhledem k časové shodě s předchozím šetřením, které vedlo k uložení stávajících opatření, pramenila změna obchodních toků z existence antidumpingového cla uloženého na dotčený výrobek pocházející z ČLR spíše než z jakéhokoliv jiného dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 13 odst. 1 druhé věty základního nařízení.

(20)

Byl tudíž přijat závěr, že pro pozorovanou změnu obchodních toků nelze stanovit žádný jiný rozumný důvod, než je snaha vyhnout se stávajícím antidumpingovým clům na dovoz potrubních tvarovek z ČLR.

5.   Maření nápravných účinků cla, pokud se jedná o ceny nebo množství obdobných výrobků

(21)

Na základě výše uvedené analýzy obchodních toků bylo zjištěno, že změna ve struktuře dovozu do Společenství souvisí s existencí antidumpingových opatření. Dovoz prohlášený za pocházející ze Srí Lanky se před lednem 2002 na trhu Společenství nevyskytoval. Po tomto datu dovoz prohlášený za pocházející ze Srí Lanky podstatně stoupl a během období šetření činil 302 tun. Tento objem představuje 0,6 % spotřeby Společenství během období šetření předchozího šetření. Je potřeba věnovat pozornost skutečnosti, že dovoz dotčeného výrobku do Společenství je ve velké míře rozdělen mezi několik různých vyvážejících zemí. V období šetření Srí Lanka dosáhla 2,5 % celkového objemu dovozu dotčeného výrobku do Společenství, kdežto nejvýznamnější vyvážející země během uvedeného roku (Slovenská republika) dosáhla 12 %. Navíc je Srí Lanka dvanáctým nejvýznamnějším dovozcem dotčeného výrobku do Společenství ze seznamu 36 vyvážejících zemí.

(22)

S ohledem na ceny výrobků odesílaných ze Srí Lanky a na nespolupráci a nepřítomnost jakéhokoli důkazu o opaku údaje Eurostatu odhalily, že průměrné vývozní ceny ze Srí Lanky během období šetření byly dokonce i) nižší než průměrné vývozní ceny stanovené pro ČLR v předchozím šetření a ii) nižší než ceny výrobního odvětví Společenství. Bylo zjištěno, že během období šetření byly vývozní ceny ze Srí Lanky o více než 12 % nižší než vývozní ceny z ČLR.

(23)

Na základě výše uvedených skutečností byl přijat závěr, že změna obchodních toků společně s neobvykle nízkými cenami vývozu ze Srí Lanky maří nápravné účinky antidumpingových opatření, pokud se jedná o ceny a množství obdobných výrobků.

6.   Důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro stejné nebo obdobné výrobky

(24)

Pro stanovení, zda lze nalézt důkazy o dumpingu v souvislosti s dotčeným výrobkem vyváženým v období šetření ze Srí Lanky do Společenství, byly použity vývozní ceny stanovené na základě údajů Eurostatu podle článku 18 základního nařízení.

(25)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení požaduje důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro stejné nebo obdobné výrobky. V předchozím šetření bylo pro ČLR za vhodnou analogickou zemi s tržní ekonomikou pro účely stanovení běžné hodnoty shledáno Thajsko.

(26)

Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou byl proveden řádný zápočet rozdílů, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny ve vztahu k dopravním a pojistným nákladům v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Při nepřítomnosti dalších údajů týkajících se těchto faktorů byly použity údaje, které byly použity v předchozím šetření.

(27)

V souladu s čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení ukázalo srovnání váženého průměru běžné hodnoty stanoveného v předchozím šetření s váženým průměrem vývozních cen během období šetření tohoto šetření, vyjádřených jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, na dumping u dovozu potrubních tvarovek odesílaných ze Srí Lanky. Zjištěné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, činilo 34,3 %.

C.   OPATŘENÍ

(28)

S ohledem na výše uvedená zjištění o obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být stávající antidumpingová opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR rozšířena na stejný výrobek odesílaný ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda je prohlášen za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv.

(29)

Rozšířené clo by mělo být stejné jako clo stanovené v čl. 1 odst. 2 původního nařízení.

(30)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že jakákoli rozšířená opatření budou použita proti evidovanému dovozu ode dne celní evidence, by mělo být antidumpingové clo vybíráno z dovozu potrubních tvarovek odeslaných ze Srí Lanky, které překročily hranice Společenství podle evidence uložené článkem 2 zahajovacího nařízení.

(31)

K obcházení dochází mimo Společenství. Článek 13 základního nařízení má za cíl potírat obcházení bez dopadu na hospodářské subjekty, které mohou prokázat, že takovéto praktiky neprovádějí, ale neobsahuje určité ustanovení stanovící zacházení s výrobci, kteří mohou prokázat, že neobcházejí žádná opatření. Z tohoto důvodu se zdá nezbytné umožnit, aby výrobci, kteří neprodávali dotčený výrobek na vývoz během období šetření a nejsou ve spojení s žádnými výrobci ani vývozci, na které se vztahuje rozšířené antidumpingové clo, požádali o osvobození od opatření na tento dovoz. Dotčení výrobci, kteří by uvažovali o podání žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla, by museli vyplnit dotazník, aby umožnili Komisi stanovit, zda může být osvobození uděleno. Toto osvobození může být uděleno například po zhodnocení situace na trhu s dotčeným výrobkem, výrobní kapacity a využívání výrobní kapacity, poptávky a odbytu a pravděpodobnosti výskytu praktik, pro něž není dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, a důkazů o dumpingu. Komise by zpravidla také provedla ověření na místě. Tato žádost by musela být Komisi podána bezodkladně společně se všemi významnými údaji, zejména o veškerých změnách v činnosti společnosti souvisejících s výrobou a prodejem.

(32)

Na dovozce by se stále mohlo vztahovat vynětí z celní evidence nebo osvobození od opatření, pokud jejich dovoz pochází od vývozců, kterým bylo toto osvobození uděleno, a v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

(33)

Je-li osvobození uděleno, navrhne Komise po konzultaci s poradním výborem odpovídající změnu tohoto nařízení. Každé udělené osvobození bude následně sledováno, aby bylo zajištěno plnění podmínek stanovených v tomto nařízení.

(34)

Zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě má Rada v úmyslu rozšířit platná konečná antidumpingová cla, a byla jim poskytnuta příležitost vyjádřit se k nim. Nebyly obdrženy žádné připomínky, které by byly takové povahy, aby výše uvedené závěry změnily,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a pocházejících z Čínské lidové republiky, se rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, v současnosti zařaditelných do kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993094) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999094), odesílaných ze Srí Lanky, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv.

2.   Clo rozšířené podle odstavce 1 se vybírá z dovozu evidovaného podle článku 2 nařízení (ES) č. 395/2004 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96.

3.   Použijí se platné předpisy o clech.

Článek 2

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v některém z úředních jazyků Společenství a musí být podepsány osobou pověřenou zastupováním žadatele. Žádost musí být zaslána na tuto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877.

2.   Komise může po konzultaci s poradním výborem rozhodnutím povolit osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 pro dovoz, který neobchází antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 964/2003.

Článek 3

Celním orgánům se ukládá, aby přerušily celní evidenci dovozu podle článku 2 nařízení (ES) č. 395/2004.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. listopadu 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 139, 6.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1496/2004 (Úř. věst. L 275, 25.8.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 84, 3.4.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 778/2003 (Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 1).


1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2054/2004

ze dne 29. listopadu 2004,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamů zemí a území

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na články 10 a 21 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů. Část C přílohy II tohoto nařízení obsahuje seznam třetích zemí, pro které se stanovilo, že riziko zavlečení vztekliny následkem přesunů zvířat v zájmovém chovu z jejich území do Společenství není vyšší než riziko spojené s přesuny mezi členskými státy.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 998/2003 měl být seznam třetích zemí vypracován do 3. července 2004. Za tím účelem, aby mohla být třetí země zařazena do tohoto seznamu, musí nejprve prokázat svůj status, pokud jde o vzteklinu, a doložit, že splňuje některé podmínky týkající se oznamování, monitorování, veterinárních útvarů, prevence a kontroly vztekliny a že je v souladu s úpravou očkovacích látek.

(3)

Za tím účelem, aby se předcházelo zbytečným překážkám v přesunech zvířat v zájmovém chovu a aby měly třetí země dostatek času k předložení nutných dodatečných záruk, je vhodné vytvořit přechodný seznam třetích zemí. Tento seznam by měl vycházet z údajů dostupných prostřednictvím Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE – Světová organizace pro zdraví zvířat), výsledků inspekcí prováděných Potravinovým a veterinárním úřadem Komise v dotčených třetích zemích a informací od členských států.

(4)

Tento seznam by se měl opírat rovněž o údaje poskytnuté Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a centrem WHO pro monitorování a výzkum vztekliny ve Wusterhausenu (WHO Collaborating Centre for Rabies Surveillance and Research) a o údaje uvedené v Rabies Bulletin.

(5)

Přechodný seznam třetích zemí by měl zahrnovat země, ve kterých se nevyskytuje vzteklina, a země, pro které se stanovilo, že riziko zavlečení vztekliny následkem přesunů zvířat v zájmovém chovu z jejich území do Společenství není vyšší než riziko spojené s přesuny mezi členskými státy.

(6)

Po podání žádostí příslušných orgánů Ruské federace o zařazení do seznamu v části C přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003 se zdá vhodné upravit přechodný seznam vypracovaný v souladu s článkem 10.

(7)

V zájmu srozumitelnosti právních předpisů Společenství je vhodné, aby byla příloha II nařízení (ES) č. 998/2003 nahrazena v celém rozsahu.

(8)

Nařízení (ES) č. 998/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 998/2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2004/650/ES (Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 22).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

SEZNAM ZEMÍ A ÚZEMÍ

ČÁST A

 

IE — Irsko

 

MT — Malta

 

SE — Švédsko

 

UK — Spojené království

ČÁST B

Oddíl 1

a)

DK — Dánsko, včetně GL – Grónsko, a FO – Faerské ostrovy;

b)

ES — Španělsko, včetně kontinentálních území, Baleárských ostrovů, Kanárských ostrovů, Ceuty a Mellily;

c)

FR — Francie, včetně GF – Francouzská Guyana, GP – Guadeloupe, MQ – Martinik a RE – Réunion;

d)

GI — Gibraltar;

e)

PT — Portugalsko, včetně kontinentálních území, Azorských ostrovů a Madeirských ostrovů;

f)

Ostatní členské státy, které nejsou uvedeny v seznamu v části A a pod písmeny a), b), c) a e) tohoto oddílu.

Oddíl 2

 

AD — Andorra

 

CH — Švýcarsko

 

IS — Island

 

LI — Lichtenštejnsko

 

MC — Monako

 

NO — Norsko

 

SM — San Marino

 

VA — Vatikánský městský stát

ČÁST C

 

AC — ostrov Ascension

 

AE — Spojené arabské emiráty

 

AG — Antigua a Barbuda

 

AN — Nizozemské Antily

 

AU — Austrálie

 

AW — Aruba

 

BB — Barbados

 

BH — Bahrajn

 

BM — Bermudy

 

CA — Kanada

 

CL — Chile

 

FJ — Fidži

 

FK — Falklandské ostrovy

 

HK — Hongkong

 

HR — Chorvatsko

 

JM — Jamajka

 

JP — Japonsko

 

KN — Svatý Kryštof a Nevis

 

KY — Kajmanské ostrovy

 

MS — Montserrat

 

MU — Mauricius

 

NC — Nová Kaledonie

 

NZ — Nový Zéland

 

PF — Francouzská Polynésie

 

PM — Saint Pierre a Miquelon

 

RU — Ruská federace

 

SG — Singapur

 

SH — Svatá Helena

 

US — Spojené státy americké

 

VC — Svatý Vincenc a Grenadiny

 

VU — Vanuatu

 

WF — Wallis a Futuna

 

YT — Mayotte”


1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2055/2004

ze dne 30. listopadu 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 30. listopadu 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

90,5

070

81,3

204

97,7

999

89,8

0707 00 05

052

73,6

204

32,5

999

53,1

0709 90 70

052

89,0

204

62,5

999

75,8

0805 20 10

052

59,1

204

55,4

999

57,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,8

204

45,9

624

79,4

720

30,1

999

57,3

0805 50 10

052

46,8

388

41,4

528

25,4

999

37,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

95,1

388

136,3

400

85,5

404

91,4

512

104,7

720

60,1

800

194,0

804

107,6

999

109,3

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

54,0

999

90,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2056/2004

ze dne 30. listopadu 2004,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. prosince 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. prosince 2004

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

0,00

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

33,78

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

52,00

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

52,00

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

33,78


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 15.11.2004–29.11.2004

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

114,08 (3)

60,17

156,32 (4)

146,32 (4)

126,32 (4)

81,79 (4)

Prémie – záliv (EUR/t)

13,01

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

17,47

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 33,28 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 42,90 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(4)  FOB.


1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2057/2004

ze dne 30. listopadu 2004,

kterým se pro období od 1. do 31. prosince 2004 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 pátou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že může být rozhodnuto poskytnout produkční náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a písm. f) uvedeného nařízení, pro sirupy uvedené v písm. d) uvedeného odstavce, jakož i pro chemicky čistou fruktózu (levulózu) kódu KN 1702 50 00 jako meziprodukt, pokud se tyto produkty nacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy a používají se k výrobě určitých výrobků chemického průmyslu;

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu (2), stanoví, že tyto náhrady jsou určovány v závislosti na náhradě stanovené pro bílý cukr.

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1265/2001 stanoví, že produkční náhrada pro bílý cukr se stanovuje měsíčně na období od prvního dne každého měsíce.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkční náhrada pro bílý cukr uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1265/2001 se stanoví ve výši 39,481 EUR/100 kg netto na období od 1. do 31. prosince 2004.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2058/2004

ze dne 30. listopadu 2004,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor por bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 16,679 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).