ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 325

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
28. října 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1858/2004 ze dne 27. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1859/2004 ze dne 27. října 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v říjnu 2004

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1861/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1862/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1863/2004 ze dne 26. října 2004, kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 ze dne 26. října 2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1865/2004 ze dne 27. října 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98

39

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/734/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004 o jmenování nových členů a náhradníků Výboru regionů

41

 

*

2004/735/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 24. května 2004 o jmenování nových členů Hospodářského a sociálního výboru

51

 

*

2004/736/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

58

 

*

2004/737/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Itálii povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 2 odst. 1 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

60

 

*

2004/738/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2004, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 21 odst. 1 písm. a) a článku 22 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

62

 

*

2004/739/SZBP:Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/3/2004 ze dne 29. září 2004 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině

64

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1858/2004

ze dne 27. října 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 27. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

56,2

204

43,2

999

49,7

0707 00 05

052

120,2

999

120,2

0709 90 70

052

92,6

204

44,5

628

48,8

999

62,0

0805 50 10

052

51,6

388

53,3

524

67,6

528

38,0

999

52,6

0806 10 10

052

91,9

400

198,2

999

145,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,7

400

103,3

404

95,0

442

61,0

512

106,0

720

99,6

800

206,0

804

105,8

999

107,3

0808 20 50

052

103,7

720

75,4

999

89,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1859/2004

ze dne 27. října 2004,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v říjnu 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1202/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2004 do 30. června 2005) (2), a zejména na čl. 1 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 1 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1202/2004 stanoví počet kusů mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, který lze dovézt za zvláštních podmínek v období od 1. října do 31. prosince 2004. Množství určitých produktů z hovězího a telecího masa, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence, jsou taková, že žádostem může být vyhověno v plném rozsahu.

(2)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. ledna 2005 v rámci celkového množství 169 000 kusů možné podat žádost o licenci podle čl. 1 odst. 4 směrnice (ES) č. 1202/2004.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o udělení dovozních licencí podaných během října 2004 podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1202/2004 se vyhovuje v plném rozsahu.

2.   Množství na období uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1202/2004 je 71 820 kusů zvířat.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 19.


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1860/2004

ze dne 6. října 2004

o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

poté, co zveřejnila předlohu tohoto nařízení (2),

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 994/98 zmocňuje Komisi stanovit nařízením prahovou hodnotu, pod kterou jsou opatření podpory považována za opatření nesplňující všechna kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy, a nepodléhají tedy oznamovacímu postupu podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

(2)

Komise použila články 87 a 88 Smlouvy v četných rozhodnutích a zejména blíže objasnila pojem podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Komise, naposledy v nařízení (ES) č. 69/2001 (3), rovněž stanovila svou politiku ve vztahu ke stropu podpory de minimis, pod jehož úrovní lze považovat čl. 87 odst. 1 za nepoužitelný. S ohledem na zvláštní pravidla uplatňovaná v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu a na nebezpečí, že v těchto odvětvích i podpora v malé výši může splňovat kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy, je vhodné, aby se nařízení (ES) 69/2001 na uvedená odvětví nevztahovalo.

(3)

S ohledem na zkušenosti, které Komise získala zejména po vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (4), a používání pokynů Společenství pro státní podporu v zemědělském odvětví (5), může být potvrzeno, že podpora ve velmi malé výši poskytnutá v zemědělském odvětví nesplňuje kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy, pokud jsou dodrženy určité podmínky. Jedná se o případy, kdy jak výše podpory, kterou získali jednotliví výrobci, zůstává na nízké úrovni, tak celková výše podpor poskytnutých zemědělskému odvětví představuje pouze malé procento z hodnoty produkce. Pro zemědělskou výrobu ve Společenství je charakteristické, že v případě určitého výrobku existuje velký počet malých výrobců, kteří vyrábějí zboží, jež je v rámci společné organizace trhu ve velké míře vzájemně zaměnitelné. Z tohoto důvodu by měl být vliv malé výše podpory poskytnuté jednotlivým výrobcům v daném časovém období úměrný hodnotě zemědělské výroby na úrovni odvětví ve stejném časovém období. Strop v podobě částek stanovených pro každý členský stát na základě hodnoty objemu výroby zemědělského odvětví zaručuje ve všech členských státech shodný přístup založený na objektivních hospodářských referenčních hodnotách.

(4)

S ohledem na zkušenosti Komise s hodnocením státních podpor v odvětví rybolovu, zejména po vstupu v platnost Pokynů pro posuzování státní podpory na rybolov a akvakulturu (6), a nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (7), lze potvrdit, že podpora ve velmi malé výši poskytnutá v odvětví rybolovu nesplňuje kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy, pokud jsou dodrženy určité podmínky. Vzhledem k podobnosti skladby produkce v odvětví rybolovu a v zemědělském odvětví, se jedná o případy, kdy jak výše podpory, kterou získali jednotlivé podniky, zůstává na nízké úrovni, tak celková výše podpor poskytnutých odvětví rybolovu představuje pouze malé procento z hodnoty produkce.

(5)

V zájmu větší transparentnosti a právní jistoty se zdá být vhodné stanovit nařízením pravidlo de minimis pro zemědělské odvětví a odvětví rybolovu.

(6)

S ohledem na Dohodu Světové obchodní organizace (WTO) o zemědělství (8) by se vyjmutí podle tohoto nařízení nemělo vztahovat na podporu vývozu nebo podporu zvýhodňující domácí výrobky před dováženými. Členské státy nesmějí poskytnout jakoukoli podporu, která je v rozporu se závazky uvedenými v této dohodě. Podpora umožňující pokrytí nákladů na účast na veletrzích nebo na studie či poradenské služby potřebné k uvedení nového nebo stávajícího výrobku na nový trh zpravidla vývozní podporu nepředstavuje. Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 19. září 2002 stanovil, že jakmile Společenství přijalo právní předpis o společné organizaci trhu v daném zemědělském odvětví, nesmějí členské státy přijmout jakékoli opatření, které by jej mohlo porušovat nebo k němu stanovit výjimky (9). Tato zásada platí i v odvětví rybolovu. Z tohoto důvodu se toto nařízení nepoužije na podpory, jejichž výše je stanovena na základě ceny nebo množství produktů uvedených na trh.

(7)

S ohledem na zkušenosti Komise lze potvrdit, že podpora, která za kterékoli tříleté období nepřesáhne strop ve výši 3 000 EUR na příjemce, je-li celková výše těchto podpor poskytnutých všem podnikům za tříleté období nižší než strop, který Komise stanoví přibližně ve výši 0,3 % ročního objemu výroby zemědělského odvětví nebo objemu výroby odvětví rybolovu, neovlivní obchod mezi členskými státy a/nebo nenaruší ani nehrozí narušením hospodářské soutěže, a nespadá proto pod čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Tříleté období může být pohyblivé, takže při každém novém poskytnutí podpory de minimis je nutné určit celkovou výši takovéto podpory poskytnuté během předešlých tří let. Podpora de minimis se považuje za poskytnutou v okamžiku, kdy příjemce získá na tuto podporu právní nárok. Pravidlem de minimis není dotčena možnost podniku získat na stejný projekt státní podporu, pokud ji Komise schválí nebo pokud spadá do působnosti nařízení o skupinových výjimkách.

(8)

Za účelem transparentnosti, rovného zacházení a správného použití stropů de minimis je třeba, aby členské státy používaly stejnou metodu výpočtu. Pro zjednodušení tohoto výpočtu a v souladu s nařízením (ES) č. 69/2001 je třeba, aby výše podpory, která není poskytnuta formou příspěvku vyplaceného v hotovosti, byly přepočteny na hrubý ekvivalent příspěvku. Pro výpočet ekvivalentu příspěvku podpory k vyplacení v několika splátkách a pro výpočet podpory ve formě zvýhodněné půjčky je třeba použít tržní úrokové sazby platné v době poskytnutí podpory. V zájmu jednotného, transparentního a jednoduchého použití pravidel státní podpory by měly být tržní sazby pro účely tohoto nařízení považovány za referenční sazby za předpokladu, že v případě zvýhodněné půjčky je tato půjčka obvyklým způsobem jištěna a nenese s sebou žádné neobvykle vysoké riziko. Referenční sazby by měly být takové sazby, které Komise pravidelně stanoví na základě objektivních kritérií a zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie a na internetu.

(9)

Komise je povinna zajistit, aby byla dodržována pravidla státní podpory, a zejména pak podmínky, za kterých je podpora podle pravidel de minimis poskytována. V souladu se zásadou spolupráce zakotvenou v článku 10 Smlouvy by členské státy měly Komisi plnění tohoto úkolu usnadnit tím, že pomocí vhodných mechanismů zajistí, aby celková výše podpory poskytnutá podle pravidla de minimis nepřesáhla ani částku 3 000 EUR na příjemce, ani celkové stropy stanovené Komisí na základě hodnoty objemu výroby v zemědělském odvětví nebo v odvětví rybolovu členského státu za tříleté období. Proto je třeba, aby členské státy v případě poskytnutí podpory de minimis informovaly dotčený podnik o povaze de minimis této podpory, získaly úplné informace o jiných podporách de minimis, jež byly v předcházejících třech letech získány, a pečlivě přezkoumaly, zda nově poskytnutá podpora de minimis nepřekračuje stanovené stropy podpory de minimis. Případně je možné zajistit dodržování těchto stropů pomocí centrálního registru.

(10)

S ohledem na zkušenosti Komise a zejména s ohledem na intervaly, v nichž je obvykle nutné politiku státní podpory přezkoumat, je vhodné dobu používání tohoto nařízení omezit. Pokud by platnost tohoto nařízení skončila a nebyla by prodloužena, mohou členské státy pro režimy podpor de minimis spadající do tohoto nařízení využít adaptační období v trvání šesti měsíců. V zájmu právní jistoty by měl být ujasněn účinek tohoto nařízení na podpory poskytované před jeho vstupem v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na podporu poskytnutou podnikům v zemědělském odvětví a odvětví rybolovu s výjimkou:

a)

podpory, jejíž výše je stanovena na základě ceny nebo množství produktů uvedených na trh;

b)

podpory na činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji plynoucími z vývozní činnosti;

c)

podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1.

„podniky v zemědělském odvětví“ rozumějí podniky působící v oblasti výroby, zpracování a uvádění zemědělských výrobků na trh;

2.

„zemědělskými výrobky“ rozumějí výrobky uvedené v příloze I Smlouvy s výjimkou produktů rybolovu podle definice v odstavci 5 tohoto článku;

3.

„zpracováním zemědělského výrobku“ rozumí úkony, jimž je podroben zemědělský výrobek a jejichž výsledkem je také zemědělský výrobek;

4.

„podniky v odvětví rybolovu“ rozumějí podniky působící v oblasti výroby, zpracování a uvádění rybolovných produktů na trh,

5.

„produkty rybolovu“ rozumějí jak produkty odlovené v moři nebo ve vnitřních vodách, tak produkty akvakultury uvedené v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (10).

6.

„zpracováním a uvedením na trh“ rozumí veškeré úkony, včetně manipulace, úpravy, produkce a distribuce, které se provádějí v době od vykládky nebo sběru do stadia konečného produktu.

Článek 3

Podpora de minimis

1.   Splňují-li opatření podpory podmínky stanovené v odstavcích 2 a 3, má se za to, že nesplňují všechna kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy, a nepodléhají proto oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

2.   Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 3 000 EUR. Tento strop platí bez ohledu na formu podpory nebo její cíl.

Kumulativní výše takto poskytnutá různým podnikům v zemědělském odvětví nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout hodnotu stanovenou pro členský stát v příloze I.

Kumulativní výše podpory poskytnuté různým podnikům v odvětví rybolovu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout hodnotu stanovenou pro členský stát v příloze II.

3.   Stropy stanovené v odstavci 2 jsou vyjádřeny jako příspěvek vyplacený v hotovosti. U všech použitých částek se jedná o hrubé částky, tj. před srážkou přímé daně. Je-li podpora poskytnuta jinak než formou příspěvku, stanoví se její výše podle hrubého ekvivalentu příspěvku podpory.

Podpora k vyplacení v několika splátkách se diskontuje na svou hodnotu v okamžiku přidělení. Úroková sazba, která se použije pro účely diskontu a pro výpočet výše podpory formou zvýhodněné půjčky, je referenční sazba platná v době přidělení příspěvku.

Článek 4

Kumulace a sledování

1.   Poskytne-li členský stát některému podniku podporu de minimis, musí jej informovat o povaze de minimis této podpory a vyžádat si od něj úplné údaje o další podpoře de minimis, kterou během předcházejících tří let získal.

Členský stát může poskytnout novou podporu de minimis teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v rozhodném tříletém období nepřesáhne žádný ze stropů stanovených v čl. 3 odst. 2.

2.   Má-li členský stát k dispozici centrální registr podpory de minimis pro zemědělství a rybolov, obsahující úplné informace o všech podporách de minimis, které spadají do působnosti tohoto nařízení a které poskytl kterýkoli orgán daného členského státu, požadavek prvního pododstavce odstavce 1 se neuplatní od okamžiku, kdy registr zahrne tříleté období.

3.   Členské státy zaznamenávají a shromažďují veškeré informace týkající se použití tohoto nařízení. Tyto záznamy musejí obsahovat všechny informace, které prokáží, že byly splněny podmínky tohoto nařízení. Záznamy obsahující jednotlivou podporu de minimis se uchovávají po dobu 10 let od data přidělení podpory a u záznamů v případě režimu podpory de minimis činí tato lhůta 10 let ode dne, kdy byla poskytnuta poslední jednotlivá podpora podle tohoto režimu.

Na písemnou žádost poskytne dotčený členský stát Komisi ve lhůtě 20 pracovních dnů nebo v delší lhůtě, která je v žádosti stanovena, všechny informace, které Komise považuje za nezbytné k prokázání skutečnosti, že byly dodrženy podmínky tohoto nařízení, zejména celková výše podpory de minimis, kterou získal podnik a zemědělské odvětví nebo odvětví rybolovu dotčeného členského státu.

Článek 5

Přechodná ustanovení

1.   Toto nařízení se rovněž použije na podpory poskytnuté před jeho vstupem v platnost, splňují-li všechny podmínky stanovené v článku 1 a 3 tohoto nařízení. Jakákoli podpora, která tyto podmínky nesplňuje, je hodnocena Komisí v souladu s příslušnými rámci, pokyny, sděleními a oznámeními.

2.   Režim podpory spadající do tohoto nařízení zůstane v jeho působnosti během adaptačního období v trvání šesti měsíců od data stanoveného v druhém pododstavci článku 6.

Během adaptačního období lze tyto režimy dále používat za podmínek tohoto nařízení.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2005.

Jeho platnost končí dnem 31. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 93, 17.4.2004, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 30.

(4)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).

(5)  Úř. věst. C 232, 12.8.2000, s. 19.

(6)  Úř. věst. C 19, 20.1.2001, s. 7.

(7)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999. s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1421/2004 (Úř. věst. L 260, 6.8.2004, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(9)  Věc C-113/2000 Španělsko vs. Komise, Sb. rozh. 2002, s. I-7601, bod 73.

(10)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.


PŘÍLOHA I

Kumulativní výše pro zemědělství na členský stát podle čl. 3 odst. 2:

(v EUR)

BE

22 077 000

DK

27 294 000

DE

133 470 000

EL

34 965 000

ES

106 755 000

FR

195 216 000

IE

17 637 000

IT

130 164 000

LU

789 000

NL

62 232 000

AT

17 253 000

PT

17 832 000

FI

11 928 000

SE

13 689 000

UK

72 357 000

CZ

9 696 000

EE

1 266 000

CY

1 871 100

LV

1 686 000

LT

3 543 000

HU

16 980 000

MT

474 000

PL

44 895 000

SI

3 018 000

SK

4 566 000


PŘÍLOHA II

Kumulativní výše pro rybolov na členský stát podle čl. 3 odst. 2

(v EUR)

BE

1 368 900

DK

6 341 400

DE

7 287 000

EL

2 036 370

ES

15 272 100

FR

11 073 300

IE

1 944 000

IT

9 413 400

LU

0

NL

3 548 100

AT

114 000

PT

2 703 300

FI

460 200

SE

1 557 900

UK

12 651 900

CZ

169 200

EE

407 400

CY

123 000

LV

510 300

LT

906 000

HU

144 180

MT

21 000

PL

1 652 100

SI

21 900

SK

86 100


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1861/2004

ze dne 26. října 2004,

kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Broskve a nektarinky jsou uvedeny mezi produkty, na které se mají vztahovat obchodní normy uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2200/96. Nařízení Komise (ES) č. 2335/1999 ze dne 3. listopadu 1999, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky (2), bylo několikrát změněno, a nemůže tedy zajistit právní jasnost. Toto nařízení by proto mělo být zrušeno. Za tímto účelem a s cílem zachovat transparentnost mezinárodních trhů je třeba vzít v úvahu normu EHK/OSN FFV-26 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti broskví a nektarinek, doporučenou Pracovní skupinou pro zemědělské normy jakosti Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN), jakož i doporučení zavádějící minimální kritéria zralosti broskví a nektarinek.

(2)

Cílem uplatňování norem je vyloučit z trhu produkty neodpovídající jakosti, zaměřit produkci na uspokojování požadavků spotřebitelů a usnadnit obchodní vztahy na základě poctivé hospodářské soutěže, a přispět tak ke zlepšení výnosnosti produkce.

(3)

Normy se vztahují na všechna stadia uvádění na trh. Doprava na dlouhé vzdálenosti, skladování po určitou dobu nebo různé manipulace, kterým jsou produkty podrobeny, mohou způsobit poškození vyplývající z biologického vývoje těchto produktů nebo jejich větší či menší náchylnosti k rychlé zkáze. Tato poškození je třeba vzít v úvahu při uplatňování norem ve stadiích uvádění na trh následujících po odeslání.

(4)

U produktů jakosti Výběr, které musejí být obzvláště pečlivě tříděny a baleny, musí být vzato v úvahu pouze snížení čerstvosti a vadnutí.

(5)

Ve snaze nenarušit trh Společenství s broskvemi a nektarinkami v průběhu uvádění na trh je vhodné posunout používání tohoto nařízení od 1. března 2005.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obchodní norma pro broskve a nektarinky kódu KN 0809 30 je uvedena v příloze.

Norma se vztahuje na všechna stadia uvádění na trh za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2200/96.

Ve stadiích následujících po odeslání mohou však produkty oproti ustanovením normy vykazovat mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí; u produktů zařazených do jiné třídy jakosti než do třídy jakosti Výběr mohou kromě toho vykazovat lehká poškození vyplývající z jejich vývoje a jejich větší či menší náchylnosti k rychlé zkáze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2335/1999 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

NORMA PRO BROSKVE A NEKTARINKY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma se vztahuje na broskve a nektarinky (1) odrůd (kultivarů) Prunus persica Sieb. a Zucc., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Nevztahuje se na broskve a nektarinky určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Norma stanoví vlastnosti, které musejí broskve a nektarinky vykazovat po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky na jakost

Broskve a nektarinky všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musejí být:

celé,

zdravé; nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě nepoškozené škůdci,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Broskve a nektarinky musejí být pečlivě sklizeny.

Broskve a nektarinky musejí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti.

B.   Minimální požadavky na zralost

Broskve a nektarinky musejí být dostatečně vyvinuté a dostatečně zralé.

Stadium vývoje a zralost broskví a nektarinek musejí být takové, aby broskve a nektarinky mohly pokračovat v procesu zrání a dosáhly odpovídajícího stupně zralosti. Ve snaze dodržet toto ustanovení musí být refraktometrická hodnota dužniny, měřená ve střední části dužniny v místě největšího příčného průměru, nejméně 8o Brix a pevnost, měřená ve dvou bodech povrchu ovoce za pomoci objímky o průměru 8 mm, musí být menší než 6,5 kg.

C.   Třídy jakosti

Broskve a nektarinky se zařazují do tří tříd jakosti:

i)

Výběr

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musejí být vynikající jakosti. Musí s přihlédnutím k pěstitelské oblasti vykazovat tvar, vývin a vybarvení typické pro odrůdu. Nepovolují se vady, s výjimkou velmi lehkých poškození slupky nezhoršujících celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

ii)

I. jakost

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musejí být dobré jakosti. Musí s přihlédnutím k pěstitelské oblasti vykazovat znaky typické pro odrůdu. Povoluje se však lehká vada tvaru, vývinu nebo vybarvení.

Dužnina musí být zcela nepoškozená.

Nedovolují se broskve a nektarinky otevřené v místě, kde z plodu vyrůstá stopka.

Dovolují se však, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu, lehké vady slupky v tomto rozsahu:

poškození podlouhlého tvaru o délce nejvýše 1 cm,

ostatní poškození o celkové ploše nejvýše 0,5 cm2.

iii)

II. jakost

Do této třídy se zařazují broskve a nektarinky, které nemohou být zařazeny do vyšších tříd jakosti, ale odpovídají minimálním požadavkům uvedeným výše.

Dužnina nesmí vykazovat vážné vady. Plody otevřené v místě, kde z plodu vyrůstá stopka, se povolují jen v rámci odchylek jakosti.

Dovolují se vady slupky, pokud zůstanou zachovány základní znaky jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy broskví a nektarinek, v tomto rozsahu:

poškození podlouhlého tvaru o délce nejvýše 2 cm,

ostatní poškození o celkové ploše nejvýše 1,5 cm2.

III.   USTANOVENÍ O TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI

Velikost se stanoví:

buď podle obvodu,

nebo podle příčného průměru měřeného v nejširším místě plodu.

Broskve a nektarinky se třídí podle následující stupnice velikostí:

Příčný průměr

Označení velikosti

(kód)

Obvod

90 mm a více

AAAA

28 cm a více

od 80 mm a pod 90 mm

AAA

od 25 cm a pod 28 cm

od 73 mm a pod 80 mm

AA

od 23 cm a pod 25 cm

od 67 mm a pod 73 mm

A

od 21 cm a pod 23 cm

od 61 mm a pod 67 mm

B

od 19 cm a pod 21 cm

od 56 mm a pod 61 mm

C

od 17,5 cm a pod 19 cm

od 51 mm a pod 56 mm

D

od 16 cm a pod 17,5 cm

Minimální velikost pro třídu jakosti Výběr je stanovena 17,5 cm (obvod) nebo 56 mm (příčný průměr).

Velikost D (příčný průměr od 51 mm a pod 56 mm nebo od 16 cm a pod 17,5 cm) se nepovoluje v období od 1. července do 31. října.

Třídění podle velikosti je povinné pro všechny třídy jakosti.

IV.   USTANOVENÍ O DOVOLENÝCH ODCHYLKÁCH

Pro produkty neodpovídající požadavkům dané třídy jakosti jsou v každém obalu dovoleny odchylky jakosti a velikosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)

Výběr

5 % počtu nebo hmotnosti broskví nebo nektarinek neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro I. jakost nebo výjimečně dovoleným odchylkám I. jakosti.

ii)

I. jakost

10 % počtu nebo hmotnosti broskví nebo nektarinek neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně dovoleným odchylkám II. jakosti.

iii)

II. jakost

10 % počtu nebo hmotnosti broskví nebo nektarinek neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti ani minimálním požadavkům s výjimkou produktů napadených hnilobou, se silnými otlaky nebo produktů s jiným poškozením, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny třídy jakosti: 10 % počtu nebo hmotnosti broskví nebo nektarinek menších nebo větších, než je uvedeno na obalu, a to nejvýše o 1 cm při třídění podle obvodu a nejvýše o 3 mm při třídění podle příčného průměru. U plodů zařazených do nejnižší velikosti se však tato odchylka vztahuje pouze na broskve a nektarinky, jejichž velikost je menší nejvýše o 6 mm (obvod) nebo nejvýše o 2 mm (příčný průměr) než stanovené minimální velikosti.

V.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

A.   Stejnorodost

Obsah každého obalu musí být stejnorodý a obal musí obsahovat jen broskve nebo nektarinky téhož původu, téže odrůdy, třídy jakosti, téhož stadia zralosti a téže velikosti a u třídy jakosti Výběr i jednotného vybarvení.

Viditelná část obsahu obalu musí odpovídat zbývající části obsahu obalu.

Odchylně od předchozích ustanovení tohoto bodu mohou být produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, v maloobchodních baleních o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy smíchány s různými druhy čerstvého ovoce a zeleniny za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 48/2003 (2).

B.   Obalová úprava

Broskve a nektarinky musejí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musejí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození produktů. Použití materiálů, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, se dovoluje, pokud jsou tisk nebo štítkování provedeny zdravotně nezávadnou barvou nebo lepidlem.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musejí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi.

C.   Obchodní úprava

Broskve a nektarinky mohou být dodávány:

ve spotřebitelských obalech,

v jedné vrstvě u třídy jakosti Výběr, přičemž plody musí být vzájemně od sebe odděleny;

u I. a II. jakosti:

v jedné nebo dvou vrstvách, nebo

nejvýše ve čtyřech vrstvách, pokud jsou plody uloženy v tuhých proložkách, jejichž jamky jsou uzpůsobeny tak, že nespočívají na plodech nižší vrstvy.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musejí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech obalů, s výjimkou hotových balení, kódem balírny a/nebo odesílatele úředně vydaným nebo uznaným, jemuž předchází údaj „balírna a/nebo odesílatel“ nebo odpovídající zkratka,

pouze u hotových balení jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, jimž předchází údaj „baleno pro“: nebo rovnocenný údaj. V tomto případě musí štítek rovněž obsahovat kód odpovídající balírně a/nebo odesílateli. Prodejce poskytne veškeré údaje o významu uvedeného kódu, které kontrolní orgány považují za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Broskve“, „nektarinky“, není-li obsah obalu zvenku viditelný,

barva dužniny,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

země původu a popřípadě pěstitelská oblast nebo národní, krajové nebo místní označení původu.

D.   Obchodní údaje

třída jakosti,

velikost, vyjádřená nejmenším a největším příčným průměrem nebo nejmenším a největším obvodem nebo označením velikosti v souladu s hlavou III „Ustanovení týkající se třídění podle velikosti“,

počet kusů (nepovinné),

minimální obsah cukru, měřený refraktometrem a vyjádřený v Brixových stupních (není povinný),

maximální pevnost, měřená penetrometrem a vyjádřená v kg/0,5 cm2 (není povinná).

E.   Úřední kontrolní značka (není povinná)

Není nezbytné uvádět na obalech údaje stanovené v prvním pododstavci, pokud obaly obsahují maloobchodní balení, která jsou viditelná zvenku a na každém z nich jsou tyto údaje uvedeny. Tyto obaly musejí být bez jakéhokoli označení, které by mohlo uvést v omyl. Pokud jsou tyto obaly dodávány na paletě, musejí být uvedené údaje uvedeny na lístku viditelně umístěném alespoň na dvou stranách palety.


(1)  Vztahuje se na všechny typy pocházející z Prunus persica Sieb. a Zucc., tj. broskve a nektarinky s odlučitelnou i neodlučitelnou peckou a se slupkou plstnatou i hladkou.

(2)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1862/2004

ze dne 26. října 2004,

kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Melouny vodní jsou uvedeny mezi produkty, na které se mají vztahovat obchodní normy uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2200/96. Nařízení Komise (EHS) č. 1093/97 ze dne 16. června 1997, kterým se stanoví obchodní normy pro melouny vodní (2), bylo opakovaně změněno. Z důvodu jasnosti je proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 1093/97 a nahradit je novým nařízením ode dne 1. ledna 2005.

(2)

Za tímto účelem a s cílem zachovat transparentnost mezinárodních trhů je třeba vzít v úvahu normu EHK/OSN FFV-37 týkající se uvádění na trh a kontroly jakosti vodních melounů, doporučenou Pracovní skupinou pro normy jakosti zemědělských produktů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN).

(3)

Cílem uplatňování nových norem je vyloučit z trhu produkty neodpovídající jakosti, zaměřit produkci na uspokojování požadavků spotřebitelů a usnadnit obchodní vztahy na základě poctivé hospodářské soutěže, a přispět tak ke zlepšení výnosnosti produkce.

(4)

Normy se vztahují na všechna stadia uvádění na trh. Doprava na dlouhé vzdálenosti, skladování po určitou dobu nebo různé manipulace, kterým jsou produkty podrobeny, mohou způsobit poškození vyplývající z biologického vývoje těchto produktů nebo jejich větší či menší náchylnosti k rychlé zkáze. Tato poškození je třeba vzít v úvahu při uplatňování norem ve stadiích uvádění na trh následujících po odeslání.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obchodní norma pro melouny vodní kódu KN 0807 11 je uvedena v příloze.

Norma se vztahuje na všechna stadia uvádění na trh za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2200/96.

Ve stadiích následujících po odeslání mohou však produkty oproti ustanovením normy vykazovat:

a)

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí;

b)

lehká poškození vyplývající z jejich vývoje a jejich větší či menší náchylnosti k rychlé zkáze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1093/97 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 158, 17.6.1997, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

NORMA PRO MELOUNY VODNÍ

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma se vztahuje na melouny vodní odrůd (kultivarů) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. a Nakai, určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli, nevztahuje se na melouny vodní určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Norma stanoví vlastnosti, které musejí vodní melouny vykazovat po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky na jakost

Melouny vodní všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musejí být:

celé,

zdravé; nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými k lidské spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě nepoškozené škůdci,

pevné a dostatečně zralé; barva a chuť dužniny musí dostatečné zralosti odpovídat,

neprasklé,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Melouny vodní musejí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti.

B.   Minimální požadavky na zralost

Melouny vodní musejí být dostatečně vyvinuté a dostatečně zralé. Refraktometrická hodnota dužniny, měřená v místě největšího příčného průměru, ve středu dužniny musí být nejméně 8o Brix.

C.   Třídy jakosti

Melouny vodní se zařazují do dvou tříd jakosti:

i)

I. jakost

Melouny vodní zařazené do této třídy musejí být dobré jakosti. Musejí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Dovolují se však, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu, tyto lehké vady:

lehká vada tvaru,

lehká vada vybarvení slupky; světlé vybarvení melounu vodního v místě, kde se plod v období růstu dotýkal země, se nepovažuje za vadu,

drobné povrchové zacelené praskliny,

lehké vady slupky způsobené odřením nebo manipulací; nepřesahuje-li celková postižená plocha jednu šestnáctinu plodu.

Délka stopky melounů vodních se dovoluje nejvýše 5 cm.

ii)

II. jakost

Do této třídy se zařazují melouny vodní, které nemohou být zařazeny do I. jakosti, ale které odpovídají minimálním požadavkům uvedeným výše.

Pokud zůstanou zachovány základní znaky jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy produktu, povolují se tyto vady:

vady tvaru,

drobné povrchové zacelené praskliny,

vady vybarvení slupky; světlé vybarvení melounu vodního v místě, kde se plod v období růstu dotýkal země, se nepovažuje za vadu ve vybarvení slupky,

lehké otlaky,

vady slupky způsobené odřením nebo manipulací nebo škůdci či chorobami; nepřesahuje-li celková postižená plocha jednu osminu plodu.

III.   USTANOVENÍ O TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI

Melouny vodní se třídí podle hmotnosti kusu. Jako minimální je stanovena hmotnost 1 kg.

U plodů dodávaných v obalech nesmí být rozdíl mezi hmotností nejlehčího a nejtěžšího plodu v témže obalu větší než 2 kg nebo 3,5 kg, pokud hmotnost nejlehčího plodu přesahuje 6 kg.

Tato hmotnostní vyrovnanost není povinná u melounů vodních dodávaných volně ložených.

IV.   USTANOVENÍ O DOVOLENÝCH ODCHYLKÁCH

Pro produkty neodpovídající požadavkům dané třídy jakosti jsou v každém obalu nebo u produktů volně ložených v každé dávce dovoleny odchylky od jakosti a velikosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)

I. jakost

10 % počtu nebo hmotnosti melounů vodních neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti, ale odpovídajících požadavkům stanoveným pro II. jakost nebo výjimečně dovoleným odchylkám II. jakosti.

ii)

II. jakost

10 % počtu nebo hmotnosti melounů vodních neodpovídajících požadavkům této třídy jakosti ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo s jiným poškozením, které je činí nevhodnými k lidské spotřebě.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny třídy jakosti: 10 %, počtu nebo hmotnosti melounů vodních neodpovídajících uvedené velikosti, ale nejvýše o 1 kg těžších nebo lehčích uvedené stupnice velikosti.

Tato odchylka se však v žádném případě netýká plodů o hmotnosti nižší než 800 g.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Vyrovnanost v obalu

Obsah každého obalu nebo dávky v případě volně ložených produktů musí být vyrovnaný a obal nebo dodávky musí obsahovat jen melouny vodní téhož původu, téže odrůdy a třídy jakosti.

Viditelná část obsahu obalu nebo dávky v případě volně ložených produktů musí odpovídat zbývající části obsahu obalu nebo dávky.

U I. jakosti se kromě toho požaduje i vyrovnaný tvar a vybarvení slupky.

Odchylně od předchozích ustanovení tohoto bodu mohou být produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, v maloobchodních baleních o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy smíchány s různými druhy čerstvého ovoce a zeleniny za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 48/2003 (1).

B.   Obalová úprava

Melouny vodní musejí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musejí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození produktů. Použití materiálů, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, se dovoluje, pokud jsou tisk nebo štítkování provedeny zdravotně nezávadnou barvou nebo lepidlem.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musejí být takové, že po jejich odstranění, nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

V obalech nebo v dávce v případě volně ložených produktů se nesmějí vyskytovat cizí příměsi.

Melouny vodní dodávané volně ložené musejí být odděleny od podlahy a stěn dopravního prostředku vhodným novým a čistým ochranným materiálem, který plodům nemůže předat cizí pach nebo chuť.

C.   Obchodní úprava

Melouny vodní smějí být dodávány takto:

v obalech, včetně beden o velkém obsahu,

volně ložené (naložené přímo do dopravního prostředku).

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně dále uvedenými údaji, které musejí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

Není nezbytné uvádět na obalech údaje stanovené v prvním pododstavci, pokud obaly obsahují maloobchodní balení, která jsou viditelná zvenku a na každém z nich jsou tyto údaje uvedeny. Tyto obaly musejí být bez jakéhokoli označení, které by mohlo uvést v omyl. Pokud jsou tyto obaly dodávány na paletě, musejí být uvedené údaje uvedeny na lístku viditelně umístěném alespoň na dvou stranách palety.

U melounů vodních dodávaných volně ložených (naložených přímo do dopravního prostředku) musejí být tyto údaje uvedeny v průvodním dokladu zboží upevněném na viditelném místě uvnitř dopravního prostředku.

Pro tento způsob obchodní úpravy není uvedení velikosti povinné.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech obalů, s výjimkou hotových balení, kódem balírny a/nebo odesílatele úředně vydaným nebo uznaným, jemuž předchází údaj „balírna a/nebo odesílatel“ nebo odpovídající zkratka,

pouze u hotových balení jménem a adresou prodejce usazeného ve Společenství, jimž předchází údaj „baleno pro:“ nebo rovnocenný údaj. V tomto případě musí štítek rovněž obsahovat kód odpovídající balírně a/nebo odesílateli. Prodejce poskytne veškeré údaje o významu uvedeného kódu, které kontrolní orgány považují za nezbytné.

B.   Druh produktu

„melouny vodní“, není-li obsah obalu zvenku viditelný,

název odrůdy (nepovinné),

barva dužniny, není-li červená,

„bez jader“ popřípadě (2).

C.   Původ produktu

země původu a popřípadě pěstitelská oblast nebo národní, krajové nebo místní označení původu.

D.   Obchodní údaje

třída jakosti,

velikost (je-li produkt tříděn podle velikosti) vyjádřená nejmenší a největší hmotností,

počet kusů (nepovinné),

čistá hmotnost (nepovinné).

E.   Úřední kontrolní značka (není povinná)


(1)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.

(2)  Melouny vodní bez jader mohou obsahovat částečně vyvinutá jádra a náhodně i vyvinutá jádra.


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1863/2004

ze dne 26. října 2004,

kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pěstované žampiony patří mezi produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 2200/96, pro něž musí být přijaty obchodní normy. Nařízení Komise (ES) č. 982/2002 ze dne 7. června 2002, kterým se stanoví obchodní normy používané pro pěstované žampiony (2), bylo několikrát změněno. Z důvodu jasnosti by bylo vhodné nařízení (ES) č. 982/2002 zrušit a nahradit jej novým nařízením.

(2)

Za tímto účelem a v zájmu zachování průhlednosti na světovém trhu by se měla vzít v úvahu norma EHS/OSN FFV-24, která se týká obchodu a kontroly obchodní kvality pěstovaných žampionů (Agaricus), kterou doporučila pracovní skupina pro stanovení norem pro zemědělské produkty při Evropské hospodářské komisi OSN (EHS/OSN).

(3)

Účelem uplatňování nových norem je vyloučit z trhu výrobky neodpovídající jakosti, zaměřit produkci na uspokojování požadavků spotřebitelů a usnadnit obchod založený na poctivé hospodářské soutěži a přispět tak k zvyšování rentability produkce.

(4)

Normy jsou platné ve všech stadiích obchodu. Dálková přeprava, skladování po delší dobu a různé manipulace, které jsou produkty podrobeny, mohou způsobit určitý stupeň poškození vyplývající z biologického vývoje produktu nebo jeho menší či větší náchylnosti ke zkáze. Tato poškození je třeba vzít v úvahu při používání norem ve stadiích obchodu následujících po odeslání.

(5)

Ve třídě „Extra“ je nutno produkty třídit a balit zvlášť pečlivě a v jejich případě se bere v úvahu pouze nedostatek čerstvosti a tuhosti.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obchodní norma pro pěstované žampiony spadající pod kód KN 0709 51 00 je uvedena v příloze.

Norma se uplatňuje ve všech stadiích obchodu podle podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2200/96.

Ve fázích po odeslání však mohou produkty oproti požadavkům normy vykazovat:

a)

lehký nedostatek čerstvosti a tuhosti;

b)

produkty roztříděné do jiných tříd, než je třída „extra“, mohou kromě toho vykazovat malá poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 982/2002 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 150, 8.6.2002, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

NORMA PRO PĚSTOVANÉ ŽAMPIONY (Agaricus)

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro plodnice (plodící orgány) kmenů vypěstovaných z rodu Agaricus (syn. Psalliota), které se spotřebiteli dodávají čerstvé s výjimkou žampionů určených pro průmyslové zpracování.

Žampiony se třídí do následujících obchodních druhů, přičemž se tyto druhy nejprve dělí do dvou skupin:

nekrájené žampiony, které nemají uřezanou spodní část třeně,

krájené žampiony, které mají uřezanou spodní část třeně.

V obou skupinách se činí rozdíl mezi po sobě jdoucími fázemi vývoje:

uzavřené žampiony (nebo rovnocenné kategorie), tj. žampiony s hlavičkou úplně uzavřenou,

žampiony s obojkem, tj. žampiony, jejichž hlavička je spojena s tření obojkem,

otevřené žampiony, tj. žampiony s otevřenou hlavičkou (otevřená nebo plochá hlavička; vyžaduje se malé zakřivení okrajů hlavičky směrem dolů),

ploché žampiony, tj. žampiony, které jsou úplně otevřené (ale okraje hlavičky nejsou příliš baňaté ani převrácené nahoru);

žampiony se dále dělí na dvě skupiny barev:

„bílé“,

„hnědé“ nebo „kaštanové“.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Norma stanoví vlastnosti, které musí žampiony vykazovat po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

Žampiony všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením pro jednotlivé třídy a k dovoleným odchylkám, musí být:

neporušené; v případě krájených žampionů musí být řez čistý,

zdravé; plodiny poškozené hnitím, silným zhnědnutím třeně nebo takovým narušením, které je činí nevhodnými k lidské spotřebě, se nepřipouští,

čisté, téměř prosté jakékoli viditelné cizorodé látky kromě záhonového materiálu,

čerstvé ve vnějším vzhledu, měla by se brát v úvahu typická barva lupenů kmene a/nebo obchodní druh,

téměř prosté škodlivého hmyzu,

téměř prosté poškození způsobeného škodlivým hmyzem,

prosté abnormální vnější vlhkosti,

prosté jakékoli cizí vůně a/nebo chuti.

Žampiony musí být v takovém stadiu vývoje a stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být do místa určení dopraveny v odpovídající jakosti.

B.   Zařazení do tříd

Žampiony se řadí do třech tříd jakosti definovaných níže:

i)

Třída „Extra“

Žampiony v této třídě musí být vynikající jakosti. Ve tvaru, vnějším vzhledu, vývoji a zabarvení musí být typické pro daný obchodní druh. Musí mít správný tvar.

Musí být bez poškození s výjimkou velmi lehkých povrchových nedostatků za předpokladu, že nemají nepříznivý vliv na celkový vnější vzhled produktu, na jakost, trvanlivost a na obchodní úpravu v balení.

Řez u krájených žampionů musí být přibližně kolmý k podélné ose.

Žampiony musí být téměř bez záhonového materiálu; nekrájené žampiony mohou mít vespod stopy po záhonovém materiálu.

ii)

I. třída

Žampiony v této třídě musí být dobré jakosti. Ve tvaru, vnějším vzhledu, vývoji a zabarvení musí být typické pro daný obchodní druh.

Povoluje se však, že žampiony mohou mít následující malé nedostatky za předpokladu, že nebudou mít nepříznivý vliv na celkový vnější vzhled produktu, na jakost, trvanlivost a na obchodní úpravu v balení:

malé nedostatky ve tvaru,

malé nedostatky ve zbarvení,

malé povrchové poškození,

malé stopy po záhonovém materiálu; nekrájené žampiony také mohou mít vespod stopy po záhonovém materiálu.

Řez u krájených žampionů musí být přibližně kolmý k podélné ose.

iii)

II. třída

Tato třída zahrnuje žampiony, které nejsou způsobilé k zahrnutí do vyšších tříd, ale vyhovují minimálním požadavkům uvedeným výše.

Za předpokladu, že si žampiony uchovávají své základní vlastnosti, pokud jde o jakost, trvanlivost a obchodní úpravu, se povolují tyto nedostatky:

nedostatky ve tvaru,

nedostatky ve zbarvení,

malé poškození,

malé poškození třeně,

malá vnitřní vlhkost třeně,

vybledlé slupky,

duté třeně,

stopy po záhonovém materiálu; nekrájené žampiony také mohou mít vespod stopy po záhonovém materiálu.

III.   USTANOVENÍ O TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI

Velikost se určuje na základě maximálního průměru klobouku a délky třeně, a to podle následujících ustanovení.

Minimální velikost

Minimální průměr klobouku musí být nejméně 15 mm u uzavřených žampionů, žampionů s prstenem nebo u otevřených žampionů a 20 mm u plochých žampionů.

Délka třeně

Délka třeně se měří:

od lupenů pod kloboukem u otevřených a plochých žampionů,

od prstenu u uzavřených žampionů a žampionů s prstenem.

Třídění podle velikosti je povinné u žampionů ve třídě „extra“ podle níže uvedené tabulky, přičemž jsou v ní uvedeny žampiony třídy I. a II., které musí vyhovovat určeným velikostním rozmezím, pokud jsou uvedena označení „malý“, „střední“ nebo „velký“:

Žampiony uzavřené, s prstenem a otevřené

Průměr klobouku

Maximální délka třeně

Velikost

Odchylka

Žampiony krájené

Žampiony nekrájené

Malý

15–45 mm

1/2 průměru klobouku

2/3 průměru klobouku

Střední

30–65 mm

Velký

50 mm a více


Žampiony ploché

Průměr klobouku

Maximální délka třeně

Velikost

Odchylka

Žampiony krájené

Žampiony nekrájené

Malý

20–55 mm

2/3 průměru klobouku

Velký

50 mm a více

IV.   USTANOVENÍ O DOVOLENÝCH ODCHYLKÁCH

Pro produkty neodpovídající požadavkům dané třídy jakosti se povolují odchylky jakosti a velikosti v každém balení.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)

Třída „Extra“

5 % podle počtu nebo hmotnosti žampionů, které nesplňují požadavky třídy, ale splňují požadavky třídy I., nebo výjimečně dovolené odchylky I. třídy jakosti.

ii)

I. třída

10 % podle počtu nebo hmotnosti žampionů, které nesplňují požadavky této třídy, ale splňují požadavky třídy II., nebo výjimečně dovolené odchylky II. třídy jakosti.

iii)

II. třída

10 % podle počtu nebo hmotnosti žampionů s chybějící tření a 10 % podle počtu nebo hmotnosti žampionů, které nesplňují ani požadavky třídy, ani minimální požadavky z jiných důvodů, s výjimkou produktů poškozených hnitím nebo jakýmkoli jiným zhoršením, které je činí nevhodnými k lidské spotřebě.

B.   Zvláštní odchylky pro fázi vývoje

i)

Třída „Extra“

Povoluje se celkem 5 % žampionů podle jejich počtu nebo hmotnosti, a to z předchozí fáze vývoje a žampionů z následující fáze vývoje.

ii)

I. třída

Povoluje se celkem 10 % žampionů podle jejich počtu nebo hmotnosti, a to z předchozí fáze vývoje a žampionů z následující fáze vývoje.

iii)

II. třída

Žampiony různých fází vývoje lze smíchat v každém balení. Pokud je však fáze vývoje uvedena, povoluje se maximum 25 % celkem podle jejich počtu nebo hmotnosti, a to z předchozí fáze vývoje a žampionů z následující fáze vývoje.

C.   Odchylky velikosti

Pro všechny třídy: 10 % podle počtu nebo hmotnosti žampionů, které nevyhovují uvedeným velikostem.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a musí obsahovat pouze žampiony stejného původu, obchodního druhu, fáze vývoje (podléhající ustanovením podle kapitoly IV oddílu B výše), jakosti a velikosti (pokud se velikost třídí).

Prodejní obaly čisté hmotnosti nepřesahující 1 kilogram mohou obsahovat směsi žampionů různých barev, pokud jsou jednotné v jakosti, fázi vývoje a velikosti (pokud se velikost třídí) a – u každé dotyčné barvy – v původu.

Viditelné části obsahů balení musí být reprezentativní vzhledem k celému obsahu.

Odchylka od předešlých ustanovení tohoto bodu povoluje, aby produkty pokryté tímto nařízením byly smíchány s čerstvým ovocem nebo zeleninou různého druhu, a to v prodejních obalech o čisté hmotnosti menší nebo rovné 3 kilogramům tak, jak je uvedeno v nařízení Komise (ES) č. 48/2003 (1).

B.   Balení

Žampiony musí být zabaleny takovým způsobem, aby byl produkt řádně chráněn.

Materiály použité uvnitř musí být nové, čisté a takové jakosti, aby se zabránilo vzniku jakýchkoli vnějších či vnitřních změn na produktu. Použití materiálů, zejména papíru nebo známek nesoucích obchodní údaje se povoluje, pokud se tisk a označování provádí netoxickým inkoustem nebo lepidlem.

Jednotlivě nalepovaná označení produktů musí být taková, aby po jejich odlepení nedocházelo ani k viditelným stopám lepidla, ani k poškození povrchu.

Balení musí být prostá všech cizorodých látek včetně nadměrného záhonového materiálu.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každé balení musí uvádět následující údaje, a to písmem, které je seskupeno na stejné straně, je čitelné, nesmazatelné a viditelné z vnějšku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa baliče a/nebo odesílatele.

Tento záznam může být nahrazen:

u všech balení – s výjimkou provizorních – úředně vydaným nebo schváleným kódovým značením baliče a/nebo odesílatele, kterému musí předcházet označení „balič a/nebo odesílatel“ nebo rovnocenná zkratka,

pouze u provizorních balení jménem a adresou prodávajícího uvnitř Společenství, přičemž musí předcházet označení „zabaleno pro“ nebo jiné rovnocenné označení. V tomto případě musí označení obsahovat také kódové značení baliče a/nebo odesílatele. Prodávající opatří toto kódové značení veškerými informacemi, které budou kontrolními orgány uznány za nezbytné.

B.   Vlastnosti produktů

Jestliže obsah není viditelný zvnějšku:

„pěstované žampiony“,

„krájené“ nebo „nekrájené“,

„barva“, pokud není bílá,

fáze vývoje (nepovinné),

v případě prodejních obalů obsahujících směs žampionů různých barev, názvy různých barev.

C.   Původ produktů

Země původu a – nepovinně – oblast, kde byly žampiony vypěstovány, případně národní, regionální či místní název místa.

V případě prodejních obalů obsahujících směs žampionů různých barev a různých původů se uvedení země původu musí uvést v blízkosti názvu dotyčné barvy.

D.   Obchodní údaje

Třída.

Velikost (pokud se třídí) vyjádřená jako minimální a maximální průměry klobouku nebo termínem „malý“, „střední“ nebo „velký“.

Čistá hmotnost.

E.   Úřední kontrolní označení (nepovinné)

Na hromadná balení není nutné uvádět označení jak bylo uvedeno v prvním odstavci, jestliže obsahují zvnějšku viditelná prodejní balení, která jsou – každé zvlášť – těmito označeními opatřena. Tato hromadná balení musí být prostá veškerého označení takové povahy, která by vedla k omylu. Pokud jsou tato hromadná balení paletizována, označení musí být uvedena na listě umístěném viditelně alespoň na dvou stranách palety.


(1)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1864/2004

ze dne 26. října 2004

o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 tohoto aktu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle Dohody o zemědělství (2) uzavřené v rámci mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola se Společenství za určitých podmínek zavázalo otevřít od 1. července 1995 celní kvóty pro konzervované houby druhu Agaricus (žampiony) spadající pod kódy KN 0711 90 40, 2003 10 20 a 2003 10 30.

(2)

Podmínky správy těchto kvót byly stanoveny nařízením Komise č. 2125/95 ze dne 6. září 1995 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby (3). Zkušenosti získané během používání uvedeného nařízení ukázaly, že je nutné změnit některé současné podmínky za účelem zjednodušení a vyjasnění systému. Z důvodu srozumitelnosti je nezbytné zrušit nařízení (ES) č. 2125/95 a nahradit je novým nařízením použitelným od 1. ledna 2005.

(3)

Mezi těmito dvěma systémy by měl být zajištěn optimální přechod . Za tímto účelem by bylo vhodné převzít některá z prováděcích pravidel nařízení Komise (ES) č. 2125/95 a zachovat tradiční dovozní kalendáře.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (4), změnilo kombinovanou nomenklaturu pro některé druhy ovoce a zeleniny a produkty zpracované z ovoce a zeleniny, zejména pro některé konzervované druhy hub rodu Agaricus.

(5)

Protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty, schválený rozhodnutím Rady 2003/18/ES (5), stanovuje podmínky dovozu některých konzervovaných hub rodu Agaricus pocházejících z Rumunska do Společenství.

(6)

Protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty, schválený rozhodnutím Rady 2003/286/ES (6), stanovuje podmínky dovozu některých konzervovaných hub rodu Agaricus pocházejících z Bulharska do Společenství.

(7)

Aniž jsou dotčeny výsledky jednání podle článku XXIV.6 GATT (1994) a za účelem zachování tradičních obchodních toků společně se zajištěním, že trh Společenství zůstane otevřen novým dodavatelským třetím zemím, měl by objem konzervovaných hub rodu Agaricus dovážených do Společenství podle systému celních kvót vzít v úvahu preference stanovené v Evropských dohodách s Bulharskem a Rumunskem. Z toho důvodu by objemy přidělené třetím zemím kromě Bulharska a Rumunska měly být jasně odděleny od objemů přidělených Bulharsku a Rumunsku. Vzhledem k tomu, že během posledních let byla využívána rezerva podle nařízení (ES) č. 2125/95, měla by být zahrnuta do objemu přiděleného Číně, aby nedošlo k přerušení obchodu s touto konkrétní dodavatelskou zemí.

(8)

Je třeba vytvořit taková ustanovení, aby bylo možné provést efektivní rozdělení celních kvót Společenství pro konzervované houby v konkrétním roce. Aby se předešlo přerušení obchodu Společenství s třetími zeměmi, měla by taková ustanovení vycházet z údajů dostupných po prvních šesti měsících daného roku.

(9)

Je třeba určit podmínky, kterými se zajistí, že se na objemy překračující celní kvóty vztahuje plné clo podle společného celního sazebníku. Tyto podmínky by se měly týkat vydávání licencí v takových lhůtách, které umožní kontrolu objemu a nezbytnou komunikaci ze strany členských států. Tato ustanovení buď doplňují, nebo pozměňují ustanovení obsažená jednak v nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (7).

(10)

I nadále by mělo být dodáváno dostatečné množství dotčených produktů na trh Společenství za stabilní ceny a nemělo by docházet ke zbytečnému rušení trhu následkem silných cenových výkyvů a negativního dopadu na výrobce ve Společenství. V této souvislosti by měla být více podporována konkurence mezi dovozci a sníženy administrativní nároky na ně kladené.

(11)

V zájmu stávajících dovozců, kteří obvykle dovážejí velké objemy dotčených produktů, a také v zájmu nových dovozců, kteří přicházejí na trh a měli by mít spravedlivou příležitost zažádat o licence pro objem konzervovaných hub v rámci celních kvót, by se mělo rozlišovat mezi tradičními dovozci a novými dovozci. Je třeba srozumitelně definovat tyto dvě kategorie dovozců a určitá kritéria týkající se postavení žadatelů a používání přidělených licencí.

(12)

Je vhodnější provést rozdělení mezi jednotlivé kategorie dovozců na podkladě dovezeného objemu než na podkladě vydaných licencí. Nicméně několikaletá zkušenost z provádění současného systému ukazuje zbytečnost udržování rozdělení kvót mezi tradiční a nové dovozce v případě Bulharska a Rumunska, protože poptávka Společenství po konzervovaných houbách z těchto zemí zůstává hluboko pod objemy stanovenými kvótou.

(13)

Žádosti o licence na dovoz konzervovaných hub ze třetích zemí kromě Bulharska a Rumunska předkládané každou kategorií dovozců by měly podléhat určitým omezením. Tato omezení jsou nezbytná nejenom pro udržení konkurence mezi dovozci, ale také proto, aby každý dovozce se skutečnou obchodní činností na trhu ovocem a zeleninou dostal možnost hájit své legitimní obchodní pozice proti jiným dovozcům a aby nebylo žádnému dovozci umožněno získat nad trhem kontrolu.

(14)

Je třeba vytvořit jasná ustanovení týkající se termínů a postupů pro podávání žádostí o licence a vydávání licencí příslušnými orgány členských států za účelem zlepšení a zjednodušení správy celních kvót pro konzervované houby.

(15)

S cílem snížit administrativní zatížení dovozců měly by být žádosti o licence podávány pouze v těch členských státech, kde je dovozce registrován.

(16)

Opatření jsou také nezbytná ke snížení počtu spekulativních žádostí o licence, které pak mohou vyústit v pouze částečné využívání celních kvót. Podle povahy a hodnoty dotčeného produktu, by měla být složena jistota za každou tunu (čisté hmotnosti po odkapání) dotčeného produktu, k němuž se váže žádost o licenci, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000. Jistota by měla být dostatečně vysoká na to, aby odradila spekulující žadatele, ale zároveň ne příliš vysoká, aby neodradila ty, kteří skutečně provádějí obchodní činnost v oblasti produktů ze zpracovaného ovoce a zeleniny. Nejlepším objektivním kritériem pro stanovení výše jistoty je hranice 2 % z průměrného mimořádného cla použitelného na dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus v současné době spadajících pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství.

(17)

Aby bylo dovozcům umožněno udržovat tempo s poptávkou na trhu s konzervovanými houbami a pružně reagovat na vyvíjející se tržní podmínky, měla by být dána dovozcům možnost požádat příslušné orgány členských států o stažení žádosti o licenci, kterou si podali, pokud je objem, na který je licence vystavena nižší, než původně požadovaný objem.

(18)

Aby členské státy zajistily správné využívání kvót, měly by pravidelně informovat o objemech, na které byly příslušnými orgány členských států vydány licence, které nyní dovozci nejsou využívány. Údaj o objemech, na které byly vydány licence, by měl zohlednit žádosti, které dovozci stáhli.

(19)

Pro správu celních kvót pro konzervované houby by měli dovozci podávající žádost o licenci, připojit ke svým žádostem pro příslušné orgány členského státu také prohlášení o tom, že berou na vědomí omezení stanovená tímto nařízením a že se jim podřizují. Aby se zabránilo zneužití systému, měly by mít členské státy možnost uložit dle svého vlastního uvážení pokuty dovozcům, kteří jejich příslušným orgánům předloží nesprávné, zavádějící nebo nepřesné žádosti a/nebo prohlášení.

(20)

Aby z tohoto nařízení mohli mít prospěch i dovozci z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nových členských států“), je třeba zavést přechodná opatření.

(21)

Je třeba stanovit podmínky pro roky 2005 a 2006, aby se zajistilo rozlišení mezi tradičními dovozci a novými dovozci ze Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004 na jedné straně a tradičními dovozci a novými dovozci z nových členských států na straně druhé.

(22)

Nařízení Komise (ES) č. 359/2004 ze dne 27. února 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 2125/95 na základě přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (8), stanovuje některá přechodná opatření a podmínky použitelné pro rok 2004. Tato přechodná opatření pozbudou platnosti po 31. prosinci 2004. Uvedené nařízení by proto mělo být k 1. lednu 2005 zrušeno.

(23)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření celních kvót a platných cel

1.   Systém celních kvót je otevřen v souvislosti s dovozem konzervovaných hub rodu Agaricus, které spadají pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 (dále jen „konzervované houby“) do Společenství, za podmínek stanovených v tomto nařízení. Objem každé z celních kvót a období jejich platnosti jsou uvedeny v příloze I.

2.   Sazba cla v procentním podílu celní hodnoty se stanoví ve výši 12 % pro produkty kódu KN 0711 51 00 (příkaz č. 09.4062) a 23 % pro produkty kódů KN 2003 10 20 a 2003 10 30 (příkaz č. 09.4063).

Avšak pro produkty pocházející z Rumunska (příkaz č. 09.4726) platí jednotná celní sazba ve výši 8,4 % a na produkty pocházející z Bulharska se nevztahuje žádné clo (příkaz. č. 09.4725)

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„Novými členskými státy“ Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko.

2.

„Ostatními státy“ třetí státy kromě Číny, Bulharska a Rumunska.

3.

„Příslušnými orgány“ orgán nebo orgány jmenované členským státem pro provádění tohoto nařízení.

4.

„Referenčním objemem“ maximální objem (čistá hmotnost po odkapání) konzervovaných hub pocházejících z Číny a/nebo jiného státu dovezených za kalendářní rok tradičním dovozcem během jednoho z posledních tří kalendářních roků. Dovozy konzervovaných hub pocházejících z nových členských států nebo ze Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004 nebudou při výpočtu referenčního objemu brány v úvahu.

Článek 3

Kategorie dovozců

1.   „Tradičními dovozci“ se rozumí dovozci, kteří mohou dokázat, že:

a)

obdrželi dovozní licence podle nařízení (ES) č. 2125/95, nebo podle uvedeného nařízení v průběhu každého ze tří předcházejících kalendářních roků;

b)

dováželi do Společenství konzervované houby nejméně ve dvou ze tří předcházejících kalendářních roků;

c)

během roku před podáním jejich žádosti dovezli do Společenství a/nebo vyvezli mimo Společenství alespoň 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

2.   „Novými dovozci“ se rozumí ostatní dovozci, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, fyzické či právnické osoby, jednotlivci či skupiny, kteří v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli do Společenství a/nebo vyvezli mimo Společenství nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, které jsou uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96. Dodržení této podmínky se potvrzuje zápisem v obchodním rejstříku členského státu nebo jiným rovnocenným důkazem uznaným členským státem a důkazem o dovozu a/nebo vývozu.

Článek 4

Předkládání dovozních licencí

Při veškerých dovozech do Společenství v rámci celních kvót podle článku 1, je nutno předkládat dovozní licenci, dále jen „licenci“ vydanou podle tohoto nařízení.

Článek 5

Žádosti o licence a licence

1.   Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, použije se pro licence nařízení (ES) č. 1291/2000.

2.   Licence platí po dobu devíti měsíců od data nabytí účinnosti ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, ale neplatí po 31. prosinci dotčeného roku.

3.   Výše jistoty podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 je 40 EUR na tunu (čisté váhy po odkapání).

4.   Země původu se uvede v kolonce 8 žádosti o licenci a licence a výraz „ano“ se označí křížkem. Licence platí pouze pro dovozy pocházející z uvedené země.

5.   Licence obsahují v kolonce 24 některou z poznámek uvedených v příloze II.

6.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí přenosná.

7.   Použije se čl. 35 odst. 6 nařízení (ES) č. 1291/2000.

8.   Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmí objem propuštěný do volného oběhu přesáhnout objemy uvedené v oddílech 17 a 18 dovozní licence. Proto se do oddílu 19 v licenci vepíše číslice „0“.

Článek 6

Rozdělení celkových objemů mezi tradiční a nové dovozce

1.   Celkový objem přidělený Číně a jiným zemím podle přílohy I bude rozdělen takto:

a)

95 % pro tradiční dovozce;

b)

5 % pro nové dovozce.

2.   Pokud jde o dovozy pocházející z Číny a jiných zemí, jestliže v druhém šestiměsíčním období od začátku kalendářního roku není přidělený objem zcela vyčerpán jednou kategorií dovozců, přidělí se zbytek druhé kategorii.

3.   Celkový objem přidělený Bulharsku a celkový objem přidělený Rumunsku podle přílohy I bude rozdělen bez rozlišení mezi novými a tradičními dovozci.

4.   Pro dovozy pocházející z Číny a jiných zemí se v kolonce 20 žádostí o licence uvede dle situace buď „tradiční dovozce“ nebo „nový dovozce“.

Článek 7

Omezení platná pro žádosti předložené jinými dovozci

1.   Celkový objem (čistá hmotnost po odkapání) uvedený v žádosti o licenci pro dovoz konzervovaných hub pocházejících z Číny a/nebo jiných států do Společenství předkládané tradičním dovozcem nesmí v každých prvních šesti měsících kalendářního roku přesáhnout 75 % referenčního objemu.

2.   Celkový objem (čistá hmotnost po odkapání) uvedený v žádosti o licenci pro dovoz konzervovaných hub pocházejících z Číny a/nebo jiných států do Společenství předkládané novým dovozcem nesmí v prvních ani v druhých šesti měsících kalendářního roku překročit 1 % celních kvót stanovených pro Čínu a ostatní státy podle přílohy I tohoto nařízení.

Článek 8

Podávání žádostí o licence dovozci

1.   Žádosti o licence smějí podávat pouze dovozci. Žádosti o licence smějí být podávány pouze příslušným orgánům členských států, v nichž je žadatel registrován.

Dovozci, a zejména tradiční dovozci, předloží na podporu své žádosti o licenci nezbytné informace, aby umožnili příslušným orgánům dotčených členských států ověřit splnění podmínek uvedených v článku 3.

Pokud noví dovozci získali v předchozím kalendářním roce licence podle nařízení (ES) č. 2125/95 nebo tohoto nařízení, předloží také doklad o tom, že minimálně 50 % z jim přiděleného objemu bylo skutečně propuštěno do volného oběhu ve Společenství.

2.   Dovozci předloží své žádosti o licence během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna a/nebo během prvních pěti pracovních dnů měsíce července.

3.   Dovozci připojí ke svým žádostem o licence prohlášení, že berou na vědomí ustanovení článku 7 a že se jim podřizují.

Prohlášení podepíše dovozce, který tím také potvrdí jeho správnost.

Článek 9

Oznámení žádostí o licence

Členské státy informují Komisi o objemech, na které byly podány žádosti o licence:

a)

sedmý pracovní den měsíce ledna pro žádosti podané v lednu;

b)

sedmý pracovní den měsíce července pro žádosti podané v červenci.

V oznámeních se rozepíší jednotlivé produkty podle kombinované nomenklatury a původu. V případě dovozů pocházejících z Číny a/nebo jiných států budou oznámení obsahovat také samostatné údaje o objemu každého produktu podle toho, zda žádost podal tradiční nebo nový vývozce.

Oznámení se provádí elektronickými prostředky a podle vzoru, který pro daný účel zašle Komise členským státům.

Článek 10

Vydávání licencí

1.   Licence vydávají příslušné orgány členských států sedmý pracovní den po oznámení podle článku 9, s výhradou situací uvedených v odstavci 2.

2.   Pokud se v lednu a/nebo v červenci zjistí, že požadovaný objem překračuje dostupný objem, stanoví Komise prostřednictvím nařízení jednotné procento snížení pro všechny uvedené žádosti o licenci a v případě potřeby pozastaví vydávání dalších licencí.

V takovém případě budou příslušné orgány členských států vydávat licence třetí pracovní den po vstupu nařízení zmíněného v prvním pododstavci v platnost.

Článek 11

Stažení žádostí o licenci

Pokud podle čl. 10 odst. 2 je objem, na který je licence vydána nižší, než objem, který byl požadován v žádosti, může dotčený dovozce požadovat od příslušných úřadů stažení žádosti o licenci během tří pracovních dnů následujících po vstupu nařízení přijatého podle čl. 10 odst. 2 v platnost. V případě takového stažení se okamžitě uvolní celá výše jistoty.

Článek 12

Informace o stavu využití kvót

Komise pravidelně, ve vhodnou dobu a vhodným způsobem, informuje členské státy o stavu využití kvót.

Článek 13

Oznámení o nevyužitých licencích

Členské státy informují Komisi o objemech, na které jejich příslušné orgány vydaly licence, ale které nejsou využívány dovozci, jakmile je jim tato informace k dispozici. Objemy vydaných licencí, musí zohlednit žádosti o licence stažené podle článku 11.

Oznámení se provádí elektronickými prostředky a podle vzoru, který pro daný účel zašle Komise členským státům.

Článek 14

Platné mezinárodní závazky

1.   Konzervované houby pocházející z Bulharska a Rumunska se propustí do volného oběhu ve Společenství v souladu s protokoly, kterými se upravují obchodní aspekty Evropské dohody s Bulharskem a Rumunskem.

2.   Vstup a propuštění konzervovaných hub pocházejících z Číny do volného oběhu ve Společenství se řídí články 55 až 65 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (9).

3.   Orgány odpovědné za vydávání osvědčení o původu konzervovaných hub pocházejících z Číny jsou uvedeny v příloze III.

Článek 15

Změny licencí

1.   Držitel licence může zažádat o změnu kódu KN, pro který byla licence vydána, za předpokladu, že:

a)

nový požadovaný kód KN je uveden v čl. 1 odst. 1;

b)

žádost je podána příslušnému orgánu, který vydal originál dovozní licence a je doplněna originálem licence a všemi vydanými výpisy.

2.   V případech podle odstavce 1 si příslušný orgán, který vydal původní licenci, tuto licenci ponechá a zároveň i veškeré výpisy a vydá náhradní licenci a v případě potřeby jeden nebo dva výpisy z náhradní licence.

3.   Náhradní licence a případně výpis nebo výpisy:

a)

se vydávají pro objem produktů stejný nebo nižší než maximální dostupný objem uvedený v nahrazované licenci nebo výpisu;

b)

uvádějí v kolonce 20 číslo a den nahrazované licence nebo výpisu;

c)

uvádějí v kolonkách 13, 14 a 15 údaje o nových produktech, kterých se týkají;

d)

uvádějí v kolonce 16 uveden nový kód KN;

e)

uvádějí v ostatních kolonkách tytéž údaje, které jsou uvedené v nahrazované licenci nebo výpisu a zejména stejný den pozbytí platnosti.

4.   Členské státy bezodkladně, elektronickými prostředky sdělí Komisi údaje o náhradních licencích, které vydaly.

Článek 16

Pokuty pro dovozce

1.   Pokud se zjistí, že žádosti a/nebo prohlášení dovozce pro příslušné orgány členských států jsou nepravdivé, zavádějící nebo nepřesné, pokud se tak nestalo kvůli zcela zřejmé chybě, vyloučí příslušné orgány členských států daného dovozce ze systému žádostí o licence na dobu dvou šestiměsíčních období po zjištění.

2.   Členské státy mohou přijmout další vnitrostátní opatření týkající se předkládání žádostí o licence jejich příslušným orgánům a stanovit pokuty odpovídající závažnosti pochybení pro dovozce, kteří jsou kvůli DPH registrováni na jejich území.

Článek 17

Správní spolupráce mezi členskými státy

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění vzájemné správní spolupráce s cílem zajistit řádné použití tohoto nařízení.

Článek 18

Přechodná opatření pro roky 2005 a 2006

Odchylně od článku 3, pro roky 2005 a 2006 a pouze v nových členských státech, platí následující definice:

1.

„Tradičními dovozci“ se rozumí dovozci, kteří mohou prokázat, že:

a)

během nejméně dvou ze tří předešlých kalendářních roků dováželi konzervované houby, které nepocházejí z nových členských států nebo ze Společenství ve stavu ke dni 30. dubna 2004;

b)

také dovezli a/nebo vyvezli během předešlého kalendářního roku nejméně 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96;

c)

dovozy uvedené v bodech a) a b) proběhly v novém členském státě, kde má dotčený dovozce své ústředí;

d)

vývozy zmíněné v bodě b) nebyly poslány do nových členských států ani do Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004.

2.

„Novými dovozci“ se rozumí jiní dovozci než tradiční dovozci ve smyslu bodu 1, kteří jsou obchodníky, fyzickými a právnickými osobami, jednotlivci nebo skupinami, kteří mohou prokázat, že:

a)

v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli z jiných zdrojů než z nových členských států nebo ze Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004 a/nebo vyvezli nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jak jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96;

b)

dovozy uvedené v bodě a) proběhly v novém členském státě, kde má dotčený dovozce své ústředí;

c)

vývozy uvedené v bodě a) nebyly poslány do nových členských států ani do Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004.

Článek 19

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2125/95 a (ES) č. 359/2004 se zrušují s platností od 1. ledna 2005.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 212, 7.9.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 498/2004 (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 20).

(4)  Úř. věst L 279, 23.10.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.

(6)  Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.

(7)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).

(8)  Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 11.

(9)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Objem a doba použití kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 v tunách (čistá hmotnost po odkapání)

Země dodavatele

1. ledna až 31. prosince každého roku

Bulharsko

2 875 (1)

Rumunsko

500

Čína

23 750

Další státy

3 290


(1)  Od 1. ledna 2006 se přidělení pro Bulharsko zvýší o 250 tun ročně.


PŘÍLOHA II

Zápisy podle čl. 5 odst. 5

—   španělsky: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   česky: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   dánsky: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   německy: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   estonsky: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   řecky: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   anglicky: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   francouzsky: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   italsky: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   lotyšsky: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   litevsky: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   maďarky: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   maltsky: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   holandsky: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   polsky: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   portugalsky: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   slovensky: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   slovinsky: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   finsky: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   švédsky: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


PŘÍLOHA III

Seznam čínských orgánů oprávněných pro vydávání potvrzení o původu podle čl. 14 odst. 3:

Obecná správa kontroly kvality

Úřad pro vstupní-výstupní kontrolu a pro karanténu Čínské lidové republiky v:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1865/2004

ze dne 27. října 2004

o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1),

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (3), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní licence pro rýži podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98 a oznámené Komisi se vydávají pro množství uvedená v žádostech, která se upraví procentní sazbou snížení stanovenou v příloze tohoto nařízení.

2.   Konečné užití každé dotyčné kvóty během roku 2004 v procentech se uvádí v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2296/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 35).


PŘÍLOHA

Procenta snížení použitelná na množství, o něž bylo požádáno v rámci tranše na měsíc říjen 2004, a užití pro rok 2004:

a)   omletá nebo poloomletá rýže kódu KN 1006 30

Původ

Snížení (v %) pro tranši na říjen 2004

Konečné užití kvóty pro rok 2004 (v %)

Spojené státy americké

99,63

Thajsko

0 (1)

93,14

Austrálie

100

jiného původu

100


b)   loupaná rýže kódu KN 1006 20

Původ

Snížení (v %) pro tranši na říjen 2004

Konečné užití kvóty pro rok 2004 (v %)

Spojené státy americké

94,90

Thajsko

99,72

Austrálie

3,32

jiného původu

100


c)   zlomtová rýže kódu KN 1006 40 00

Původ

Konečné užití kvóty pro rok 2004 (v %)

Thajsko

68,37

Austrálie

6,81

Guyana

0

Spojené státy americké

25

jiného původu

34,36


(1)  Vydání pro množství uvedené v žádosti.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

28.10.2004   

CS XM XM XM

Úřední věstník Evropské unie

L 325/41


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. května 2004

o jmenování nových členů a náhradníků Výboru regionů

(2004/734/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 49 této smlouvy,

s ohledem na akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména článků 15 a 49 uvedeného aktu,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2002 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů (1),

s ohledem na návrhy předložené vládami České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Že po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii by se měl Výbor regionů rozšířit jmenováním devadesáti pěti členů a devadesáti pěti náhradníků, kteří zastupují regionální a místní orgány v nových členských státech.

(2)

Že výbor musí být tvořen zástupci regionálních a místních orgánů,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Do Výboru regionů jsou na období do 25. ledna 2006 včetně jmenováni:

jako členové osoby na seznamu příslušného členského státu v příloze I tohoto rozhodnutí;

jako náhradníci osoby na seznamu příslušného členského státu v příloze II tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 11. května 2004.

Za Radu

C. McCREEVY

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.


LISTA DE LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

SEZNAM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ VÝBORU REGIONŮ

LISTE OVER MEDLEMMERNE OG SUPPLEANTER AF REGIONERNE

LISTE DER MITGLIEDER UND STELLVERTRETER DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

REGIOONIDE KOMITEE LIIKMETE JA ASENDUSLIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

LIST OF THE MEMBERS AND ALTERNATES OF THE COMMITTEE OF THE REGIONS

LISTE DES MEMBRES ET SUPPLÉANTS DU COMITÉ DES RÉGIONS

ELENCO DEI MEMBRI E SUPPLENTI DEL COMITATO DELLE REGIONI

REĢIONU KOMITEJAS LOCEKĻU UN TO AIZSTĀJĒJU SARAKSTS

REGIONŲ KOMITETO NARIŲ IR PAKAITINIŲ NARIŲ SĄRAŠAS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI U SOSTITUTI TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

LIJST VAN LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S

WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU REGIONÓW ORAZ ICH ZASTĘPCÓW

LISTA DOS MEMBROS EFECTIVOS E SUPLENTES DO COMITÉ DAS REGIÕES

ZOZNAM ČLENOV A ZÁSTUPCOV VÝBORU REGIÓNOV

SEZNAM ČLANOV IN NAMESTNIKOV ODBORA REGIJ

ALUEIDEN KOMITEAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I REGIONKOMMITTÉN

 

ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BÉM Pavel

Lord Mayor of the Capital City of Prague

 

BŘEZINA Jan

President of the Regional Council of Olomoucký kraj

 

DOHNAL František

President of the Regional Council of Vysočina kraj

 

LÍNEK Roman

President of the Regional Council of Pardubický kraj

 

PAVEL Josef

President of the Regional Council of Karlovarský kraj

 

TOŠENOVSKÝ Evžen

President of the Regional Council of Moravskoslezský kraj

 

ZAHRADNÍK Jan

President of the Regional Council of Jihočeský kraj

 

VLASÁK Oldřich

Lord Mayor of the City of Hradce Králové, Královéhradecký kraj

 

TESAŘÍK Martin

Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj

 

GANDALOVIČ Petr

Lord Mayor of the City of Ústí nad Labem, Ústecký kraj

 

HANÁK Jaroslav

Mayor of the City of Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj

 

LANGŠÁDLOVÁ Helena

Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj

EESTI

 

ANSIP Andrus

Mayor of City of Tartu, Tartu City Government

 

KALLASVEE Teet

Mayor of City of Haapsalu, Haapsalu City Government

 

KÕIV Tõnis

Mayor of City of Paide, Paide City Government

 

MÄEKER Mart

Head of Leisi Municipality, Leisi Municipality Government

 

MÜÜRSEPP Kurmet

Head of Urvaste Municipality, Urvaste Municipality Government

 

SAVISAAR Edgar

Mayor of the City of Tallinn, Tallinn City Government

 

TOBRELUTS Sirje

Head of Laheda Municipality, Laheda Municipality Government

ΚYΠΡΟΣ

 

ZAMBELAS Michael

Mayor of Nicosia

 

MESIS Christos

Mayor of Mesa Yitonia

 

SARIKAS Fidias

Mayor of Paphos

 

GEORGIOU George

Mayor of Kato Polemidia

 

IACOVOU George

President of the Community Council of Ayioi Trimithias

 

ELENODOROU Spyros

President of the Community Council of Oroklini

LATVIJA

 

PURGALE Cilda

Chairman, Trikāta Rural Municipality Council

 

BARTKEVIČS Edvīns

Chairman Ogre County Council

 

JAUNSLEINIS Andris

Chairman, Union of Local and Regional Governments of Latvia

 

KUCINS Arvīds

Chairman Dubna Pagasts Council

 

KRIEVINS Guntars

Deputy of Liepaja Town Council

 

KALNACS Janis

Deputy of Riga City Council

 

NEILANDE Lolita

Chairman of Talsi district Sabile novads Council

LIETUVA

 

GUDELIS Darius

Mayor of Anykščiai district municipality

 

GARBARAVIČIUS Ramūnas

Member of Kaunas city municipal council

 

JAKUTIS Raimundas

Mayor of Šiauliai district municipality

 

LUKOŠIENĖ Virginija

Klaipėda county governor

 

MALINAUSKAS Ričardas

Mayor of Druskininkai municipality

 

MATUZAS Vitas

Mayor of Panevėžys city municipality

 

PAVIRŽIS Gediminas Adolfas

Deputy Mayor of Vilnius city municipality

 

VAIŠNORA Aidas

Member of Kazlų Rūda municipal council

 

VIGELIS Vytautas

Mayor of Švenčioniai district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BALOGH László Dr.

President of the Bács-Kiskun County Assembly

 

BENKŐ Ferenc

Mayor of Tiszaladány

 

BOR Imre

Member of local government, Paks

 

BOROS Imre Dr.

Vice-president of Zala County Assembly

 

DEMSZKY Gábor Dr.

Lord Mayor of Budapest

 

DIÓSSY László

Mayor of Veszprém

 

FÁBIÁN Zsolt

Member of local government, Gödöllő

 

KÁLI Sándor

Mayor of Miskolc

 

MOLNÁR Árpád

Mayor of Balatonszabadi

 

SÉRTŐ-RADICS István Dr.

Mayor of Uszka

 

SZABÓ Gyula

Member of Heves County Assembly

 

WEKLER Ferenc Dr.

Mayor of Mecseknádasd

MALTA

 

MICALLEF Ian Dr.

Councillor, Gzira Local council

 

COHEN Michael

Mayor, Kalkara Local Council

 

BORG Doris

Mayor, Birkirkara Local Council

 

FARRUGIA Antonia

Councillor, Zurrieq Local Council

 

FORMOSA Noel

Mayor, San Lawrenz Local Council

POLSKA

 

ARNDT Paweł

Chairman of the Sejmik, Wielkopolskie

 

CIACH Krzysztof

Starosta of the Poviat, Zachodniopomorskie

 

CZARSKI Michał

Marshal of Voivodship, Śląskie

 

CZERNECKI Andrzej

City Mayor, Podkarpackie

 

DUTKIEWICZ Rafał

City President, Dolnośląskie

 

GOŁĘBIEWSKI Henryk

Marshal of Voivodship, Dolnośląskie

 

KARSKI Karol

Deputy Chairman of the City Council, Mazowieckie

 

KROPIWNICKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

LECH Mirosław

Wójt of the Commune, Podlaskie

 

MAJCHROWSKI Jacek

City President, Małopolskie

 

MAKAREWICZ Henryk

Marshal of Voivodship, Lubelskie

 

RAKOCZY Stanisław

Starosta of the Poviat, Opolskie

 

RONOWICZ Bożena

City President, Lubuskie

 

RYŃSKI Andrzej

Marshal of Voivodship, Warmińsko-Mazurskie

 

SEPIOŁ Janusz

Marshal of Voivodship, Małopolskie

 

STRUZIK Adam

Marshal of Voivodship, Mazowieckie

 

SYNAK Brunon

Chairman of the Sejmik, Pomorskie

 

SZYMANOWICZ Marian

Deputy City President, Lubelskie

 

TEODORCZYK Mieczysław

Marshal of Voivodship, Łódzkie

 

WOŁODŹKO Franciszek

Marshal of Voivodship, Świętokrzyskie

 

ZAJĄKAŁA Jerzy

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

SLOVENIJA

 

SOVIČ Boris

Mayor of Urban Municipality Maribor

 

KOVAČIČ Boštjan

Mayor of Urban Municipality Novo mesto

 

PEČAN Breda

Mayor of Municipality Izola

 

SMOLNIKAR Anton

Mayor of Municipality Kamnik

 

HALB Janko

Mayor of Municipality Rogašovci

 

SMRDELJ Robert

Mayor of Municipality Pivka

 

ŠTEBE Tomaž

Mayor of Municipality Mengeš

SLOVENSKO

 

BAUER Rudolf

President of Košice Self-governing Region

 

SLAFKOVSKÝ Alexander

Mayor of Liptovský Mikuláš City

 

BELICA Milan

President of Nitra Self-governing Region

 

TARČÁK Jozef

President of Źilina Self-governing Region

 

MARČOK Milan

President of Banská Bystrica Self-governing Region

 

CHUDÍK Peter

President of Prešov Self-governing Region

 

DEMETEROVÁ Mária

Elected Representative of Bratislava Self-governing Region

 

BOBÍK Jozef

Mayor of Michalovce City

 

PETUŠÍK Jozef

Mayor of Dolný Lopašov

ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternates/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji Pakaitiniai nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy Suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BENDL Petr

President of the Regional Council of Středočeský kraj

 

SLAVÍK František

President of the Regional Council of Zlínský krajj

 

JURÁNEK Stanislav

President of the Regional Council of Jihomoravský kraj

 

DERNER Vladimír

Deputy of the President of the Regional Council of Královehradecký kraj

 

ŠULC Jiří

President of the Regional Council of Ústecký kraj

 

ZÁMEČNÍK Jaroslav, CSc.

Member of the Regional Council of Liberecký kraj

 

ZIMMERMANN Petr

President of the Regional Council of Plzeňský kraj

 

BYTEL Jiří

Mayor of the Municipality of Velká Hleďsebe, Karlovarský kraj

 

HALANOVÁ Květa

Mayor of the City of Jílové u Prahy, Středočeský kraj

 

PRŮŠA Luboš

Mayor of the City of Písek, Jihočeský kraj

 

ÚLEHLA Tomáš

Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj

 

DUCHOŇ Petr

Lord Mayor of the City of Brno, Jihomoravský kraj

EESTI

 

ELLRAM Jüri

Head of Imavere Municipality, Imavere Municipality Government

 

ERIKSON Urve

Chairman of Tudulinna Municipality Council

 

KALEV Saima

Head of Municipality of Jõgeva, Jõgeva Municipality Government

 

LEPIK Margus

Mayor of City of Valga, Valga City Government

 

MARIPUU Maret

Chairman of Tallinn City Council, Tallinn City Council

 

SILBERG Uno

Chairman of Kose Municipality Council, Kose Municipality Council

 

TAMKIVI Jaanus

Mayor of Kuressaare City, Kuressaare City Government

ΚYΠΡΟΣ

 

PITTAS Charalambos

Mayor of Morphou

 

PERICLEOUS Barbara

Mayor of Ayia Napa

 

HADJITOPHIS Kyriakos

Mayor of Ayios Athanasios

 

VIOLARIS Christakis

Mayor of Lakatamia

 

MICHAEL Dimitris

President of the Community Council of Ayios Ambrosios

 

KALLIS Nikos

President of the Community Council of Zoopigi

LATVIJA

 

AUGULIS Uldis

Chairman of Local Municipality Bērze

 

ZALĀNS Edgars

Mayor, Chairman of Kuldīga Town Council

 

PUKITIS Talis

Vice-Chairman of Development Council of Riga Region

 

ELKSNĪTIS Andris

Chairman of Dobele District Council

 

VĒTRA Aivars

Member of the Jūrmala City Council

 

KRASTINŠ Edmunds

Member of Riga City Council

 

VAIVODS Andris

Chairman of Līvāni District Council

LIETUVA

 

ABRAMAVIČIUS Arnoldas

Member of Zarasai district municipal council

 

GUSTAITIS Antanas

Mayor of Prienai district municipality

 

JASEVIČIUS Valdemaras

Mayor of Šilalė district municipality

 

KAUBRYS Donatas

Member of Telšiai district municipal council

 

KOLOSAUSKAS Feliksas

Vilnius county governor

 

PEKELIŪNAS Alfredas

Mayor of Panevėžys district municipality

 

ULKĖ Zenonas

Member of Šakiai district municipal council

 

ŠEDŽIUS Alvydas

Šiauliai county governor

 

ŽUKAUSKAS Liudvikas

Mayor of Skuodas district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BIHARY Gábor

Member of local government, Budapest

 

GÉMESI György Dr.

Mayor of Gödöllő

 

IPKOVICH György Dr.

Mayor of Szombathely

 

JÓSZAI Attila

Member of local government, Szigetszentmiklós

 

KOCSIS Károlyné

Member of local government, Dunapataj

 

KOVÁCSNÉ HORVÁTH Klára Dr.

Mayor of Bábolna

 

LÁZÁR János Dr.

Mayor of Hódmezővásárhely

 

MÁTIS András

Mayor of Szirák

 

NAGY Sándor

Mayor of Kistelek

 

PAJZS József

Mayor of Szigetvár

 

SZABÓ Lóránt

Mayor of Dombóvár

 

SZAKÁCS Imre Dr.

President of Győr-Moson-Sopron County Assembly

MALTA

 

MIFSUD Malcolm Dr.

Mayor, Pieta‘ Local Council

 

GRECH Keith

Councillor, St Paul’s Bay Local Council

 

BORG Joseph

Councillor, Mellieha Local Council

 

AGIUS Joan

Deputy Mayor, Zejtun Local Council

 

BUTTIGIEG Paul

Mayor, Qala Local Council

POLSKA

 

ACHRAMOWICZ Waldemar

Marshal of Voivodship, Kujawsko-Pomorskie

 

BOROŃ Piotr

Chairman of the Sejmik, Małopolskie

 

DOMBROWICZ Konstanty

City President, Kujawsko-Pomorskie

 

FOGLER Piotr

Chairman of Sejmik, Mazowieckie

 

KOBYLIŃSKI Maciej

City President, Pomorskie

 

KROCHMAL Witold

City Mayor, Dolnośląskie

 

KRZYŻEWSKI Janusz

Marshal of Voivodship, Podlaskie

 

KUBAT Grzegorz

Marshal of Voivodship, Opolskie

 

KUŹNIAR Lucjan

Councilor of the Sejmik, Podkarpackie

 

LEWANDOWSKI Eugeniusz

Starosta of the Poviat, Kujawsko-Pomorskie

 

MIKOŁAJCZAK Stefan

Marshal of Voivodship, Wielkopolskie

 

OLSZEWSKI Marek

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

 

OSOWSKI Karol

Chairman of the Sejmik, Zachodniopomorskie

 

PAŃTAK Kazimierz

Deputy Chairman of the Sejmik, Lubuskie

 

PRUSZKOWSKI Andrzej

City President, Lubelskie

 

SŁOWIŃSKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

ŚWIĘTALSKI Leszek

Wójt of the Commune, Dolnośląskie

 

TRAMŚ Marek

Starosta of the Poviat, Dolnośląskie

 

TROMBSKI Marek

Councilor of the Sejmik, Śląskie

 

WĘGRZYN Ludwik

Starosta of the Poviat, Małopolskie

 

WRONA Tadeusz

City President, Śląskie

SLOVENIJA

 

COLARIČ Anton

Member of City Council in Urban Municipality Ljubljana

 

ČELAN Štefan

Mayor of Urban Municipality Ptuj

 

ŠKRJANEC Breda

Member of Council in Municipality Grosuplje

 

ŽAGAR Ivan

Mayor of Municipality Slovenska Bistrica

 

LEDINEK Branko

Mayor of Municipality Rače — Fram

 

GERMOVŠEK Siniša

Member of Council in Municipality Bovec

 

KOVŠE Anton

Mayor of Municipality Podvelka

SLOVENSKO

 

KUBOVIČ Vladimir

Mayor of Záhorská Bystrica — Bratislava City Distict

 

ORAVEC Vladimír

Mayor of Bojnice City

 

VÍTEK Ferdinand

Mayor of Nitra City

 

ŠTEFANEC Štefan

President of Trenčin Self-governing Region

 

ĎURKOVSKÝ Andrej

Mayor of Bratislava City

 

TOMEČEK Peter

President of Trnava Self-governing Region

 

LUMTZER Ladislav

Mayor of Košice — Dargovských hrdinov City District

 

RICHTER Marián

Mayor of Medzev City

 

JANOČKO Vladimír

Mayor of Košice — Pereš City District


28.10.2004   

CS XM

Úřední věstník Evropské unie

L 325/51


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. května 2004

o jmenování nových členů Hospodářského a sociálního výboru

(2004/735/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 49 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 259 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 166 této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména na články 14 a 48 tohoto aktu,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 17. září 2002 o jmenování členů Hospodářského a sociálního výboru na dobu od 21. září 2002 do 20. září 2006,

s ohledem na návrhy vlád České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

po konzultaci s Komisí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Že po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska je nutné Hospodářský a sociální výbor doplnit jmenováním devadesáti pěti členů zastupujících jednotlivé hospodářské a sociální skupiny organizované občanské společnosti.

(2)

Že složení Výboru musí vzít v úvahu nutnost zajistit odpovídající zastoupení jednotlivých hospodářských a sociálních složek organizované občanské společnosti,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Osoby, jejichž jména a funkce jsou uvedeny v příloze, jsou jmenovány členy Hospodářského a sociálního výboru na dobu do 20. září 2006.

V Bruselu dne 24. května 2004.

Za Radu

D. AHERN

předseda


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL

SEZNAM ČLENŮ HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU

LISTE OVER MEDLEMMERNE AF DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

LISTE DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE LIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

LIST OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS LOCEKĻU SARAKSTS

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI TAL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI

LIJST VAN LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

LISTA CZŁONKÓW KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

LISTA DOS MEMBROS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ZOZNAM ČLENOV HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU

SEZNAM ČLANOV EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

ČESKÁ REPUBLIKA

 

ZBOŘIL Josef

Member of the Management Board, Confederation of Industry of the Czech Republic

 

DRBALOVÁ Vladimíra

Director of the Department of International Organisations and European Affairs,

Confederation of Industry of the Czech Republic

 

ZVOLSKÁ Marie

Member of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic

 

VOLEŠ Ivan

Deputy Secretary of the Economic Chamber of the Czech Republic

 

ČORNEJOVÁ Helena

Senior Officer of the Social and Economic Department,

Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

MATOUŠEK Vladimír

Senior Officer of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠTECHOVÁ Dana

Specialist of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠMEHLÍK Ondřej

Junior Officer – Specialist of the Railways' Workers Trade Union

 

JÍROVEC Ludvík

Member of the Agrarian Chamber of the Czech Republic

 

ŠMEJKAL David

Member of the Czech Coalition of Consumer Activities

 

STULÍK David

Member of the Civil Society Development Foundation

 

PLECHATÁ Ivana

Director of the House Sue Ryde, Civic Association SKOK

EESTI

 

PÄÄRENDSON Eve

Estonian Employers’ Confederation

 

TSHISTOVA Kristina

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

CARR Liina

Confederation of Estonian Trade Unions

 

VIIES Mare

Estonian Employees’ Unions’ Confederation

 

HELLAM Mall

Network of the Estonian Nonprofit Associations and Foundations (NENO)

 

KREEGIPUU Kalev

Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

 

JOOST Meelis

Estonian Chamber of Disabled People

ΚYΠΡΟΣ

 

ANTONIOU Michalis

Cyprus Employers and Industrialists Federation

 

MAVROMMATIS Manthos

Chamber of Commerce and Industry

 

KYRITSIS Pambis

Pancyprian Federation of Labour

 

KITTENIS Demetris

Cyprus Workers’ Confederation

 

VRACHIMIS Giorgos

Consumers’ Association

 

CONSTANTINIDIS Costakis

Union of Cypriot Farmers

LATVIJA

 

BĒRZIŅŠ Andris

Strategic Consultant for UNDP Latvia

ABkonsultants, owner

 

JAUNZEME Ieva

Director General Latvian Employers Confederation

 

KRĪGERS Pēteris

President – Free Trade Union Confederation of Latvia

 

HOMKO Irina

Free Trade Union Confederation of Latvia

 

ANČA Gunta

Chairperson – The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO

 

KOCIŅŠ Viesturs

Head of European Union Department

Latvian Chamber of Commerce and Industry

 

DANUSĒVIČS Henriks

Chairman of Latvian Traders Association

LIETUVA

 

ARLAUSKAS Danukas

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

LASIAUSKAS Linas

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

MORKIS Gintaras

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

ŽYGIS Arvydas

Consultant, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

BALSIENĖ Aldona

President, Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

KVEDARAVIČIUS Algirdas Aleksandras

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

PREIDIENĖ Inga

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

ARMANAVIČIENĖ Alvita

President, Lithuanian National Consumer Federation

 

DOMEIKA Rolandas

Director, Lithuanian Farmers’ Union

MAGYARORSZÁG

 

NAGY Tamás

National Federation of Agricultural Cooperators and Producers

 

VADÁSZ Péter GRD.

Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

 

VÉRTES János

National Federation of Traders and Caterers

 

CSUPORT Antal

National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

KOLLER Erika

Democratic Ligue of Independent Trade Unions

 

KAPUVÁRI József

National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

PÁSZTOR Miklós GRD.

National Confederation of Workers Councils

 

CSER Ágnes GRD.

Cooperation Forum of Trade Unions; Trade Union Confederation of Intellectual Workers

 

HERCZOG Mária GRD.

Family, Child and Youth Organisation for Public Use

 

TÓTH János GRD.

Association of the Hungarian Industrial Parks

 

GARAI István

National Association for Consumer Protection in Hungary

 

BARABÁS Miklós

European House

MALTA

 

CALLEJA Edwin

Secretary General Federation of Industries (FOI)

 

SCIBERRAS Sylvia

Honorary Assistant Secretary

Malta Chamber of Small and Medium Enterprise (GRTU)

 

PARNIS Michael

Deputy Secretary General (Education and International Affairs)

General Workers’ Union (GWU)

 

DARMANIN Anna Maria

Chairperson Salvino Spiteri Foundation

Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM)

 

ATTARD Grace

President National Council of Women

POLSKA

 

MALINOWSKI Andrzej

Polish Employers’ Confederation

 

DORDA Tadeusz

Polish Employers’ Confederation

 

KRAWCZYK Jacek

Polish Confederation of Private Employers

 

KOMOROWSKI Marek

Polish Confederation of Private Employers

 

MULEWICZ Jarosław Maciej

Business Centre Club – Association of Employers

 

DONOCIK Tadeusz

Polish Chamber of Commerce

 

DRABKO Zbigniew

Federation of the Union of Agricultural Employers

 

ADAMCZYK Andrzej

Independent Self-Governing Trade Union „Solidarity“

 

KRZAKLEWSKI Marian

Independent Self-Governing Trade Union „Solidarity“

 

SOBOŃ Katarzyna

Independent Self-Governing Trade Union „Solidarity“

 

RÓŻYCKI Stanisław

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

JASIŃSKI Tomasz

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

SZYNAKA Edmund

Trade Unions Forum

 

TORNBERG Markus

National Union of Farmers, Circles and Agricultural Organizations

 

NIEPOKULCZYCKA Małgorzata

Polish Consumer Federation

 

SZADZIŃSKA Elżbieta

Polish Consumer Federation

 

SZYDŁOWSKI Andrzej

Union of Polish Craftsmen

 

KAMIENIECKI Krzysztof

Institute for Sustainable Development

 

CZAJKOWSKI Tomasz

Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

MENDZA–DROZD Marzena

Polish Federation of Non-Government Organizations

 

PLAKWICZ Jolanta

Polish Women League

SLOVENIJA

 

STOJAN Dare

Association of Employers for Craft Activities of Slovenia

 

STANTIC Cveto

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

 

ROKSANDIC Metka

Association of Free Trade Unions of Slovenia

 

REBOLJ Dusan

Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

 

HRIBAR Bojan

Slovenian Committee of Public Sector Trade Unions

 

NOSE Martin

Cooperative Union of Slovenia

 

GREIF Tatjana

SKUC – Students’ cultural center

SLOVENSKO

 

LIŠKA Ján Ing.

President, Union of Pulp-Paper Industry of the Slovak Republic

 

MIHÓK Peter Doc. Ing.

President of the Slovak Chamber of Trade and Industry (SOPK)

 

ORAVEC Ján, PhDr., CSc.

President, Entrepreneur Association of Slovakia

 

ONDRUŠKA Peter JUDr.

Adviser for Legal Affairs, KOZ SR

 

MEŠŤANOVÁ EVA Paed.GRD.

Director of Foreign Relations Department and Protocol, KOZ SR

National Ecosoc Coordinator

 

ŠKULTÉTY Eugen

Vice-President, KOZ SR

 

PÁLENÍK Viliam PhD Doc. RNDr.

Head of the Department of Economic Modelling, Slovak Academy of Sciences (SAV)

 

ŠTERN Juraj, DrSc. GRD.h.c. prof. Ing.

Honorary Member of Slovak Rectors Conference (SRK)

Professor of the University of Economic Studies

 

ČERNÁ Marta RNDr.

President of the Union of Consumers Forum


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/58


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. října 2004,

kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

(2004/736/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na šestou směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (1), a zejména na článek 27 této směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem evidovaným generálním sekretariátem Komise dne 13. února 2004 požádalo Spojené království o povolení k zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS.

(2)

Cílem odchylky je zabránit vyhýbání se placení daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) podhodnocováním dodávek. Odchylka je konkrétně určena k zabránění obcházení čl. 6 odst. 2 směrnice 77/388/EHS tím, že v rámci odvětví obchodu s motorovými vozidly mohou zaměstnanci používat automobily za minimální poplatek. Protože tento poplatek zřejmě představuje protiplnění za dodání, vybírá se DPH podle čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS z částky skutečně zaplacené zaměstnancem. Protože je však z důvodu zaměstnaneckého poměru mezi oběma dotčenými stranami skutečně zaplacená částka uměle snížena, výrazně se tak snižují příjmy z DPH.

(3)

Spojenému království již byla udělena odchylka z článku 11, určená k řešení problematiky podhodnocených dodávek mezi osobami ve spojení v případech, kdy je příjemce od daně částečně nebo zcela osvobozen. Protože v čase udělení odchylky nebyli zaměstnanci zahrnuti do definice „osob ve spojení“, a protože zaměstnanec není osobou povinnou k dani, která je od daně zcela či částečně osvobozena, je třeba další, konkrétněji zaměřené odchylky.

(4)

Zvláštní opatření by se proto mělo vztahovat pouze na případy, kdy je správa schopna dojít k závěru, že základ daně stanovený podle čl. 11 části A odst. 1 písm. a) je ovlivněn zaměstnaneckým poměrem dvou dotčených stran. Tento závěr by měl být v každém případě založen na prokázaných skutečnostech, nikoli na předpokladech.

(5)

Vzhledem k omezenému rozsahu odchylky je zvláštní opatření úměrné sledovanému cíli.

(6)

Odchylka nemá nepříznivý dopad na vlastní zdroje Společenství vycházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS se Spojenému království až do 31. prosince 2009 povoluje v případě dodání služeb spočívajících v použití motorového vozidla, kde dodavatel a příjemce jsou osobami ve spojení v oblasti obchodu s motorovými vozidly, považovat za základ daně hodnotu obvyklé ceny takového dodání.

Článek 2

Článek 1 se použije, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

a)

dodavatel je oprávněn odečíst částečně nebo zcela daň z přidané hodnoty použitelnou u motorového vozidla;

b)

příjemce není osobou zcela povinnou k dani a je spojen s dodavatelem zaměstnaneckým poměrem stanoveným ve vnitrostátních právních předpisech;

c)

z okolností případu lze odůvodněně dojít k závěru, že zaměstnanecký poměr podle písmene b) ovlivnil základ daně určený podle čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Lucemburku dne 21. října 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/60


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. října 2004,

kterým se Itálii povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 2 odst. 1 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

(2004/737/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na šestou směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (1), a zejména na článek 30 této směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V žádosti podané Komisi a evidované generálním sekretariátem Komise dne 24. března 2004 požádala italská vláda o povolení k uzavření dohody se Švýcarskem, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 směrnice 77/388/EHS.

(2)

Důvody pro tuto žádost jsou dvojí: za prvé uvalení DPH na mýto za tunel Gran San Bernardo od 1. ledna 2003 vedlo k narušení hospodářské soutěže v prodeji sezónních známek na více použití. Za druhé dělení výnosu pro účely DPH v poměru podle fyzického vymezení hranic mezi zeměmi způsobuje vysoké administrativní náklady, neboť výnosy se počítají a rozdělují v souladu s ekonomickými kritérii, která odrážejí rozdělení nákladů na správu a údržbu tunelu. Tyto náklady se netýkají pouze tunelu samotného, ale zahrnují i dálniční spojku připojující tunel na italském území k italské silniční síti.

(3)

Od 1. ledna 2003 ukládá a vybírá italský provozovatel tunelu z mýta za tunel Gran San Bernardo DPH. Švýcarsko však DPH ani jinou podobnou daň z mýta neuplatňuje; podle úmluvy z roku 1958 uzavřené mezi Itálií a Švýcarskem ještě před zavedením společného systému DPH nelze po Švýcarsku požadovat, aby uplatňovalo a vybíralo italskou DPH z mýta za tunel Gran San Bernardo. Zavedení DPH pouze na mýta vybíraná italským provozovatelem tudíž vedlo k rozdílům v uživatelských nákladech a narušilo hospodářskou soutěž v prodeji sezónních známek. Uživatelé si mohou sezónní známky zakoupit na kterémkoli konci tunelu a kupují si je tam, kde jsou levnější, tedy ve Švýcarsku.

(4)

Tunel protíná státní hranici a je provozován společným italsko švýcarským podnikem a dvěma provozními společnostmi, z nichž každá sídlí v jedné zemi. Italský provozovatel by měl, v souladu se zásadou teritoriality, ukládat DPH pouze na tu část tunelu, která se nachází na italské půdě. Podle právně závazné dohody mezi provozovateli uzavřené v roce 1963 a platné dodnes se však výnos z mýta nedělí v poměru podle fyzického vymezení hranic mezi zeměmi, ale rozděluje se v souladu s ekonomickými kritérii, která odrážejí rozdělení nákladů na správu a údržbu tunelu. Náklady na správu a údržbu tunelu zahrnují i používání dálniční spojky, která umožňuje přístup k tunelu. To znamená, že přesnou částku výnosu rozděleného v souladu s těmito kritérii lze určit až dodatečně. Pro účely DPH musí být tato částka poté přepočtena podle zásady teritoriality, včetně extrapolace nákladů na správu a údržbu dálniční přípojky tunelu. Tento dodatečný výpočet a výběr DPH je obtížný a vytváří vysoké administrativní náklady. Navíc neumožňuje dodržet zásadu systému spotřebních daní, která žádá, aby DPH byla ukládána a vybírána okamžitě.

(5)

Za této situace je prakticky jedinou schůdnou možností neukládat DPH na mýto za tunel Gran San Bernardo. Tato odchylka představuje významné zjednodušení pro společný italsko-švýcarský podnik a jeho dvě provozní společnosti.

(6)

Požadovaná odchylka však bude mít dopad na vlastní zdroje Společenství vycházející z DPH, a proto vyžaduje opatření k náhradě vzniklé ztráty,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 77/388/EHS se Italské republice povoluje uzavřít dohodu se Švýcarskem za účelem neukládání DPH na mýto za tunel Gran San Bernardo. Povolení se uděluje za podmínky, že Italská republika každý rok odhadne výši ztráty z DPH ve fázi konečné spotřeby a doplní rovnocennou náhradu do základu DPH, který se používá ke stanovení jejích příspěvků do vlastních zdrojů Společenství.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Lucemburku dne 21. října 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/62


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. října 2004,

kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 21 odst. 1 písm. a) a článku 22 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

(2004/738/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na šestou směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 této směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem registrovaným Komisí dne 19. února 2004 požádalo Portugalsko o povolení uplatňovat odchylku v oblasti podomního prodeje.

(2)

Ostatní členské státy byly informovány o této žádosti dne 26. března 2004.

(3)

Portugalsko bylo dne 30. března 2004 informováno o tom, že Komise má k dispozici veškeré příslušné údaje, aby mohla v této věci rozhodnout.

(4)

Opatření má za cíl umožnit některým podnikům působícím v oblasti podomního prodeje, aby namísto svých maloobchodních prodejců odvedly DPH z prodaných výrobků za podmínky, že celkový obrat podniku pochází z podomního prodeje, který vykonávají maloobchodníci vlastním jménem a na vlastní účet, a že jsou stanoveny ceníky pro veřejnost, které jsou u všech výrobků dodržovány.

(5)

Odchylka se uplatní pouze na případy, kdy podnik přímo prodává své výrobky maloobchodníkům a ti je pak dále přímo prodávají konečným spotřebitelům.

(6)

Podniky, které splňují výše uvedené podmínky a které získaly řádné povolení od finančního úřadu, zaplatí finančnímu orgánu DPH na základě maloobchodní prodejní ceny, která se stanoví předem.

(7)

Dotčení maloobchodníci pak již nemusí odvádět daň ze svých prodejů, a proto nemají nárok na odpočet daně.

(8)

Tento režim se odchyluje od čl. 21 odst. 1 písm. a) do té míry, že velkoobchodník je považován za daňového dlužníka, pokud jde o dodávky konečným spotřebitelům uskutečněné maloobchodníky.

(9)

Velkoobchodníci jsou proto povinni splnit požadavky týkající se přiznání, fakturace, placení atd. spojené s dodávkami maloobchodních prodejců, kteří se zásobují u těchto velkoobchodníků, konečným spotřebitelům a odchylně od článku 22 jsou tito maloobchodní prodejci vyňati z plnění těchto požadavků, pokud jde o dodávky jejich výrobků konečným spotřebitelům.

(10)

Dotčený režim byl již jednou Portugalsku povolen rozhodnutím Rady 1999/82/ES ze 18. ledna 1999 (2), které se uplatňovalo ode dne 1. ledna 1999 do 31. prosince 2000.

(11)

Komise je toho názoru, že tato odchylka je zjednodušujícím opatřením, a proto odpovídá podmínkám uvedeným v článku 27 šesté směrnice.

(12)

Proto by měla být odchylka povolena do 31. prosince 2009.

(13)

Odchylka neovlivňuje výši DPH splatné při konečné spotřebě a nemá nepříznivý dopad na vlastní zdroje Společenství vycházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Portugalské republice se do 31. prosince 2009 povoluje uplatňovat zvláštní režim zdanění oblasti podomního prodeje, který zahrnuje ustanovení odchylující se od šesté směrnice Rady 77/388/EHS.

Podniky, jejichž celkový obrat pochází z podomních prodejů, které uskutečňují maloobchodníci vlastním jménem a na vlastní účet, mohou požádat finanční úřad o povolení uplatnit ustanovení níže uvedených článků 2 a 3 za podmínky, že:

a)

všechny výrobky, které podnik prodává, jsou uvedeny v předem stanoveném ceníku použitém ve stádiu konečné spotřeby;

b)

podniky prodávají své výrobky přímo maloobchodníkům, kteří je přímo prodávají konečným spotřebitelům.

Článek 2

Podniky, které mají povolení uplatňovat tento zvláštní režim, jsou odchylně od čl. 21 odst. 1 písm. a) šesté směrnice 77/388/EHS dlužníky daně týkající se dodávek konečným spotřebitelům, jež uskutečňují jejich maloobchodní prodejci.

Článek 3

Maloobchodníci, kteří se zásobují u podniků, jež mají povolení používat tento zvláštní režim, jsou vyňati z plnění požadavků článku 22 šesté směrnice 77/388/EHS, pokud jde o dodávky jejich výrobků konečným spotřebitelům.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 21. října 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

(2)  Úř. věst. L 27, 2.2.1999, s. 28.


28.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/64


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU BiH/3/2004

ze dne 29. září 2004

o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině

(2004/739/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (1), a zejména na čl. 11 odst. 5 uvedené společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článkem 11 společné akce 2004/570/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor, aby přijal odpovídající rozhodnutí o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině.

(2)

Závěry ze zasedání Evropské rady v Nice ve dnech 7., 8. a 9. prosince 2000 a v Bruselu ve dnech 24. a 25. října 2002 stanovily úpravu pro účast třetích států na operacích pro řešení krizí a pro zřízení Výboru přispěvatelů.

(3)

Výbor přispěvatelů bude hrát klíčovou úlohu v průběžném řízení operace; bude hlavním fórem, na kterém přispívající státy kolektivně řeší otázky týkající se využití svých sil v operaci; Politický a bezpečnostní výbor, který vykonává politickou kontrolu a strategické řízení operace, bude přihlížet k názorům, které Výbor přispěvatelů vyjádří.

(4)

V souladu s článkem 6 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o založení Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Evropské unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se proto nepodílí na financování operace.

(5)

Evropská rada na zasedání v Kodani ve dnech 12. a 13. prosince 2002 přijala prohlášení, které uvádí, že opatření „Berlín plus“ a jejich provádění se vztahuje pouze na ty členské státy EU, které jsou zároveň buď členy NATO, nebo stranami „Partnerství pro mír“, a které tudíž uzavřely dvoustranné bezpečnostní dohody s NATO,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Zřízení

Zřizuje se Výbor přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (dále jen „výbor“).

Článek 2

Funkce

Mandát výboru je stanoven v závěrech ze zasedání Evropské rady v Nice ve dnech 7., 8. a 9. prosince 2000 a v Bruselu ve dnech 24. a 25. října 2002.

Článek 3

Složení

1.   Členy výboru jsou

zástupci těch členských států, které se účastní operací EU uskutečňovaných s využitím společných prostředků a kapacit NATO, a zástupce Dánska,

zástupci třetích států, které se účastní operace a poskytují významné vojenské příspěvky, a zástupci dalších třetích států uvedených v příloze.

2.   Generální ředitel Vojenského štábu Evropské unie a velitel operace EU mají rovněž právo se účastnit nebo být zastoupeni na schůzích výboru.

Článek 4

Předsednictví

V souladu se závěry ze zasedání Rady v Nice a aniž jsou tím dotčeny výsady předsednictví, předsedá výboru pro tuto operaci generální tajemník, vysoký představitel nebo jeho zástupce v úzké spolupráci s předsednictvím, kterému je nápomocen předseda Vojenského výboru Evropské unie nebo jeho zástupce.

Článek 5

Schůze

1.   Schůze výboru svolává pravidelně předseda. Pokud to vyžadují okolnosti, lze z podnětu předsedy nebo na žádost některého člena svolat mimořádnou schůzi.

2.   Předseda předem rozešle předběžný program a dokumenty týkající se schůze. Po každé schůzi se rozešle zápis.

3.   K odpovídajícím částem jednání mohou být podle potřeby přizváni zástupci Komise a jiné osoby.

Článek 6

Postup

1.   S výhradou odstavce 3 a aniž jsou dotčeny pravomoci Politického a bezpečnostního výboru a odpovědnosti velitele operace EU,

jednomyslné hlasování zástupců států přispívajících k operaci se použije pro rozhodování výboru o běžném řízení operace,

jednomyslné hlasování členů výboru se použije pro doporučení výboru o možných úpravách operačního plánování, včetně možné úpravy cílů.

Zdržení se hlasování členem výboru nevylučuje jednomyslnost.

2.   Předseda potvrdí, že je přítomna většina zástupců států oprávněných účastnit se rozpravy.

3.   Všechny procesní otázky se řeší prostou většinou hlasů členů přítomných na schůzi.

4.   Dánsko se rozhodování výboru neúčastní.

Článek 7

Důvěrnost

1.   Na schůze a jednání výboru se vztahují bezpečnostní předpisy Rady. Zástupci výboru musí zejména absolvovat přiměřené bezpečnostní prověrky.

2.   Na porady výboru se vztahuje služební tajemství, pokud výbor jednomyslně nerozhodne jinak.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. září 2004.

Za Politický a bezpečnostní výbor

A. HAMER

předseda


(1)  Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.


PŘÍLOHA

SEZNAM TŘETÍCH STÁTŮ PODLE ČL. 3 ODST. 1

Argentina

Bulharsko

Chile

Kanada

Maroko

Nový Zéland

Norsko

Rumunsko

Švýcarsko

Turecko