ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 320

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
21. října 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1815/2004 ze dne 20. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1816/2004 ze dne 20. října 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1817/2004 z dne 20. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1818/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1819/2004, ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1820/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2208/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1821/2004 ze dne 20. října 2004 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1749/2004

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1822/2004 ze dne 20. října 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1823/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1824/2004 ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

20

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Evropská centrální banka

 

*

2004/703/ES:Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky (ECB/2004/18)

21

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1815/2004

ze dne 20. října 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

51,7

204

40,9

624

74,2

999

55,6

0707 00 05

052

87,9

999

87,9

0709 90 70

052

80,9

999

80,9

0805 50 10

052

62,4

388

39,2

524

66,0

528

47,9

999

53,9

0806 10 10

052

96,7

400

179,5

999

138,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,0

400

92,7

404

80,2

512

107,8

720

96,2

800

145,3

804

77,4

999

94,8

0808 20 50

052

95,8

388

105,3

720

75,2

999

92,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1816/2004

ze dne 20. října 2004

o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT), které zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003 o prováděcích pravidlech v sektoru hovězího a telecího masa, nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT) (3), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení (ES) č. 2247/2003 uvádí možnost vydat dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie. Dovozy se však musí uskutečnit v rámci množství stanovených pro každou z těchto vyvážejících třetích zemí.

(2)

Žádosti o udělení licence podané v období od 1. do 10. října 2004, vyjádřené v množství vykostěného masa, ve smyslu nařízení (ES) č. 2247/2003, pro produkty původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie nepřesahují množství, která jsou pro tyto státy k dispozici. Proto je možné vydat dovozní licence na požadovaná množství.

(3)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. listopadu 2004 v rámci celkového množství 52 100 t možné podat žádost o licenci.

(4)

V této souvislosti se připomíná, že se toto nařízení nijak nedotýká směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách a otázkách veterinární inspekce při dovozu skotu, vepřů, ovcí a koz, masa čerstvého nebo masných produktů původem z třetích zemí (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže uvedené členské státy vydávají dne 21. října 2004 dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa, vyjádřené v množství vykostěného masa, původem z určitých států Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří, a to pro níže uvedená množství a země původu:

 

Spojené království:

400 t původem z Botswany,

18 t původem ze Svahilska,

400 t původem z Namibie,

 

Německo:

300 t původem z Botswany,

250 t původem z Namibie.

Článek 2

Žádosti o licence mohou být dle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2247/2003 podány během prvních deseti dnů měsíce listopadu 2004 pro níže uvedená množství vykostěného hovězího a telecího masa:

Botswana:

10 816 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svahilsko:

3 180 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

4 885 t.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 21. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1817/2004

z dne 20. října 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1429/95 (2) stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr.

(2)

Podle čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96, se může na produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení vztahovat vývozní náhrada v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství, s ohledem na omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy. Ustanovení čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví, že pokud výše náhrady pro cukr obsažený v produktech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) není dostačující, aby umožňovala vývoz těchto produktů, použije se náhrada stanovená podle článku 17 uvedeného nařízení.

(3)

V souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 by se mělo zajistit, aby obchodní toky, které vznikly v režimu náhrad dříve, nebyly narušeny. Z tohoto důvodu by měla být stanovena předpokládaná množství pro každý produkt, na základě nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3).

(4)

Podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 se při stanovení náhrad musí brát v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny na trhu Společenství na jedné straně, a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. Rovněž je třeba brát v úvahu náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu, jakož i hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 2201/96 se ceny platné na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Stávající stav mezinárodního obchodu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat, aby náhrada pro daný produkt byla rozlišena podle místa jeho určení.

(7)

Prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Měla by se stanovit sazba náhrady a z toho vyplývající předpokládaná množství.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Sazba vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, období, ve kterém se podává žádost o osvědčení, období, ve kterém se vydává osvědčení, a předpokládaná množství se stanoví v příloze.

2.   Osvědčení vydaná za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4), se nezapočítávají do množství uvedených v tomto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. č. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. č. L 141, 24.6.1995, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 498/2004 (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  Úř. věst. č. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2180/2003 (Úř. věst. L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. č. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004. (Úř. věst. č. L 100, 6.4.2004, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)

Období, ve kterém se podávají žádosti o osvědčení: od 25. října 2004 až 21. února 2005.

Období, ve kterém se udělují osvědčení: od listopadu 2004 až února 2005.

Kód produktu (1)

Kód místa určení (2)

Sazba náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná

množství (v t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Kódy produktů jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. č. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v příloze II nařízení (EHS) č. 3846/87.

Numerické kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2020/2001 (Úř. věst. č. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

F06

Všechna místa určení s výjimkou Severní Ameriky.

F10

Všechna místa určení s výjimkou Spojených států amerických, Bulharska.


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1818/2004

ze dne 19. října 2004,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993 kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 (2), a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 22. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

38,49

22,16

1 211,20

286,30

602,24

9 539,75

132,90

25,66

16,52

165,95

9 233,37

1 538,68

350,56

26,54

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

103,27

59,45

3 249,80

768,19

1 615,87

25 596,24

356,58

68,85

44,34

445,25

24 774,18

4 128,45

940,59

71,20

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

45,21

26,03

1 422,67

336,29

707,38

11 205,30

156,10

30,14

19,41

194,92

10 845,43

1 807,31

411,76

31,17

 

 

 

 

1.60

Květák

0704 10 00

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

22,04

12,69

693,55

163,94

344,85

5 462,61

76,10

14,69

9,46

95,02

5 287,18

881,07

200,74

15,20

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,37

1 933,08

456,94

961,17

15 225,43

212,11

40,96

26,37

264,85

14 736,44

2 455,73

559,49

42,35

 

 

 

 

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

75,36

43,38

2 371,43

560,56

1 179,13

18 677,98

260,20

50,24

32,35

324,91

18 078,11

3 012,59

686,36

51,96

 

 

 

 

1.110

Hlávkový salát

0705 11 00

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

26,74

15,39

841,45

198,90

418,39

6 627,51

92,33

17,83

11,48

115,29

6 414,66

1 068,96

243,54

18,44

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

44,01

25,34

1 384,91

327,36

688,61

10 907,88

151,96

29,34

18,89

189,74

10 557,56

1 759,34

400,83

30,34

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

447,72

257,75

14 088,89

3 330,33

7 005,31

110 967,70

1 545,89

298,50

192,21

1 930,31

107 403,84

17 898,10

4 077,76

308,68

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

86,11

49,58

2 709,84

640,55

1 347,39

21 343,40

297,34

57,41

36,97

371,27

20 657,94

3 442,50

784,31

59,37

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,98

87,49

4 782,51

1 130,49

2 377,97

37 668,24

524,76

101,33

65,25

655,25

36 458,48

6 075,55

1 384,20

104,78

 

 

 

 

1.180

Boby

ex 0708 90 00

1.190

Artyčoky

0709 10 00

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

357,31

205,70

11 243,67

2 657,78

5 590,61

88 558,04

1 233,70

238,22

153,39

1 540,48

85 713,90

14 283,62

3 254,26

246,34

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

466,55

268,59

14 681,28

3 470,36

7 299,86

115 633,53

1 610,89

311,05

200,29

2 011,47

111 919,82

18 650,66

4 249,21

321,66

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

86,17

49,61

2 711,58

640,96

1 348,26

21 357,06

297,53

57,45

36,99

371,51

20 671,15

3 444,70

784,81

59,41

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,09

2 628,52

621,33

1 306,96

20 702,91

288,41

55,69

35,86

360,13

20 038,01

3 339,20

760,77

57,59

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

553,21

318,48

17 408,41

4 115,00

8 655,86

137 113,10

1 910,12

368,83

237,49

2 385,11

132 709,55

22 115,12

5 038,53

381,41

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

91,51

52,68

2 879,59

680,68

1 431,80

22 680,41

315,96

61,01

39,28

394,53

21 952,00

3 658,15

833,44

63,09

 

 

 

 

1.250

Fenykl

0709 90 50

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

82,33

47,40

2 590,80

612,41

1 288,20

20 405,81

284,27

54,89

35,34

354,96

19 750,46

3 291,28

749,86

56,76

 

 

 

 

2.10

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

86,92

50,04

2 735,28

646,57

1 360,04

21 543,79

300,13

57,95

37,32

374,76

20 851,89

3 474,82

791,67

59,93

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

145,14

83,56

4 567,42

1 079,65

2 271,02

35 974,16

501,16

96,77

62,31

625,78

34 818,81

5 802,31

1 321,95

100,07

 

 

 

 

2.50

Kvajava a mango, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

0805 10 10

52,21

30,06

1 642,94

388,36

816,91

12 940,25

180,27

34,81

22,41

225,10

12 524,66

2 087,15

475,52

36,00

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

55,64

32,03

1 750,81

413,86

870,54

13 789,85

192,11

37,09

23,89

239,88

13 346,98

2 224,18

506,74

38,36

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

0805 10 50

57,48

33,09

1 808,78

427,56

899,37

14 246,42

198,47

38,32

24,68

247,82

13 788,88

2 297,82

523,52

39,63

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

79,31

45,66

2 495,73

589,94

1 240,93

19 656,98

273,84

52,88

34,05

341,94

19 025,68

3 170,50

722,34

54,68

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

71,72

41,29

2 256,88

533,48

1 122,17

17 775,80

247,63

47,82

30,79

309,21

17 204,91

2 867,08

653,21

49,45

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

72,57

41,78

2 283,48

539,77

1 135,40

17 985,26

250,55

48,38

31,15

312,86

17 407,64

2 900,86

660,91

50,03

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

58,78

33,84

1 849,77

437,25

919,75

14 569,24

202,96

39,19

25,24

253,43

14 101,33

2 349,89

535,38

40,53

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

132,70

76,39

4 175,74

987,06

2 076,27

32 889,22

458,18

88,47

56,97

572,11

31 832,95

5 304,74

1 208,59

91,49

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

64,32

37,03

2 024,11

478,46

1 006,43

15 942,38

222,09

42,88

27,61

277,32

15 430,37

2 571,36

585,84

44,35

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

81,36

46,84

2 560,34

605,21

1 273,06

20 165,92

280,93

54,24

34,93

350,79

19 518,27

3 252,58

741,04

56,10

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

50,38

29,00

1 585,36

374,75

788,28

12 486,68

173,95

33,59

21,63

217,21

12 085,66

2 013,99

458,85

34,73

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

44,14

25,41

1 389,04

328,34

690,66

10 940,47

152,41

29,43

18,95

190,31

10 589,10

1 764,60

402,03

30,43

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

86,41

49,75

2 719,27

642,78

1 352,08

21 417,66

298,37

57,61

37,10

372,56

20 729,81

3 454,48

787,04

59,58

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Meruňky

0809 10 00

214,58

123,53

6 752,40

1 596,13

3 357,45

53 183,65

740,90

143,06

92,12

925,14

51 475,60

8 578,05

1 954,35

147,94

 

 

 

 

2.160

Třešně, višně

0809 20 95

0809 20 05

502,98

289,57

15 827,77

3 741,37

7 869,93

124 663,59

1 736,69

335,34

215,93

2 168,55

120 659,87

20 107,13

4 581,04

346,78

 

 

 

 

2.170

Broskve

0809 30 90

111,40

64,13

3 505,54

828,64

1 743,03

27 610,49

384,64

74,27

47,82

480,29

26 723,75

4 453,33

1 014,61

76,80

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

58,12

33,46

1 828,92

432,32

909,38

14 405,04

200,68

38,75

24,95

250,58

13 942,41

2 323,41

529,35

40,07

 

 

 

 

2.190

Švestky a slívy

0809 40 05

135,31

77,90

4 257,96

1 006,50

2 117,15

33 536,78

467,20

90,21

58,09

583,38

32 459,71

5 409,18

1 232,38

93,29

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

488,40

281,17

15 369,09

3 632,94

7 641,86

121 050,88

1 686,36

325,62

209,67

2 105,70

117 163,19

19 524,43

4 448,28

336,73

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

175,56

9 596,17

2 268,34

4 771,43

75 581,86

1 052,93

203,31

130,92

1 314,76

73 154,46

12 190,68

2 777,42

210,25

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

924,35

50 525,34

11 943,17

25 122,34

397 950,44

5 543,85

1 070,46

689,29

6 922,43

385 169,78

64 185,87

14 623,57

1 106,99

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

160,10

92,17

5 038,02

1 190,89

2 505,02

39 680,76

552,79

106,74

68,73

690,25

38 406,37

6 400,15

1 458,16

110,38

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

123,21

70,93

3 877,18

916,49

1 927,82

30 537,62

425,42

82,14

52,89

531,21

29 556,87

4 925,45

1 122,17

84,95

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

306,61

176,51

9 648,36

2 280,68

4 797,38

75 992,92

1 058,66

204,42

131,63

1 321,91

73 552,31

12 256,98

2 792,53

211,39

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1819/2004,

ze dne 20. října 2004,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a článek 18 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 10 odst. 2 a článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (3), stanoví, že pro produkty vyjmenované v uvedeném odstavci se vývozní licence vydávají třetí pracovní den po dni podání žádosti, pokud mezitím Komise nepřijala žádná zvláštní opatření.

(2)

Tato lhůta na rozmyšlení se použije jak na dovozní licence, jejichž výše náhrady je rovna nule, tak na dovozní licence, jejichž výše náhrady je vyšší než nula. S ohledem na situaci v zásobování trhu Společenství s obilovinami a rýží pro hospodářský rok 2004/05 je vhodné zvýšit plynulost vývozů obilovin a rýže, zejména vývozů za světovou tržní cenu.

(3)

Za daných podmínek je vhodné dočasně přerušit třídenní lhůtu na rozmyšlení pro dovozní licence pro obiloviny, rýži a některé produkty z obilovin, jejichž výše náhrady, včetně případných oprav, je rovna nule.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 8 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 1342/2003 se pro produkty vyjmenované v uvedeném pododstavci vývozní licence vydávají v den podání žádosti, pokud je výše náhrady rovna nule.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1092/2004 (Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 9).


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1820/2004

ze dne 20. října 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2208/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 814/2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 814/2000 ze dne 17. dubna 2000 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2208/2002 (2) stanoví, že bude zveřejněna výzva k podávání návrhů, aby se grantům stanoveným v nařízení (ES) č. 814/2000 dostalo co největší publicity a aby byla vybrána nejlepší opatření. Tato výzva musí být zveřejněna nejpozději ke dni 31. července každého roku. Z administrativních důvodů, které zejména souvisejí s rozšířením režimu stanoveného v nařízení (ES) č. 814/2000 i na státní příslušníky nových členských států, je třeba tuto lhůtu prodloužit o tři měsíce.

(2)

Proto je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 2208/2002.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru EZOZF,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (ES) č. 2208/2002 se datum „31. července“ nahrazuje datem „31. října“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 21.


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1821/2004

ze dne 20. října 2004

o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1749/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1749/2004 ze dne 7. října 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1749/2004 pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 19. října 2004, se vydávají do výše 9,33 % požadovaného množství.

2.   Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1749/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 19. října 2004, se vydávají do výše 7,69 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. října 2004.

Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 312, 9.10.2004, s. 3.


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1822/2004

ze dne 20. října 2004

o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (1),

s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámořských zemí a území“) (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 638/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o režim použitelný na dovoz rýže pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a ze zámořských zemí a území (ZZÚ) (3), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

K žádostem podaným během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003 a oznámeným Komisi se vydávají dovozní licence pro množství rýže uvedená v žádostech, s případnou úpravou procentní sazbou snížení stanovenou v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 3.


PŘÍLOHA

Procenta snížení použitelná na množství, o něž bylo požádáno v rámci tranše na měsíc říjen 2004, a kvóta pro rok 2004

Původ/Produkt

Procento snížení pro tranši na říjen 2004

Konečné uzití kvóty na rok 2004 v procentech

Nizozemské Antily a Aruba

Méně rozvinuté ZZÚ

Nizozemské Antily a Aruba

Méně rozvinuté ZZÚ

ZZÚ (čl. 10 odst. 1 pism. a) a b) nařízení (ES) č. 638/2003)

kódy KN 1006

97,67

0


Původ/Produkt

Konečné uzití kvóty na rok 2004 v procentech

AKT (čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003)

kódy KN 1006 10 21 až 1006 10 98, 1006 20 a 1006 30

100

AKT (čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003)

kódy KN 1006 40 00

100


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1823/2004

ze dne 20. října 2004,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22 září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 3 nařízení č. 136/66/EHS může být rozdíl mezi cenami ve Společenství a cenami v mezinárodním obchodě pokryt náhradou pro vývoz olivového oleje do třetích zemí.

(2)

Podrobná pravidla pro stanovení a udělování vývozních náhrad pro olivový olej jsou obsažena v nařízení Komise (EHS) č. 616/72 (2).

(3)

Dle čl. 3 odst. 3 nařízení č. 136/66/EHS musí být náhrada stejná pro celé Společenství.

(4)

V souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení č. 136/66/EHS musí být náhrada pro olivový olej stanovena s ohledem na stávající situaci a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti olivového oleje na trhu Společenství a cen v mezinárodním obchodě. Nicméně v případě, že situace v mezinárodním obchodě nedovoluje stanovit nejvýhodnější kótace olivového oleje, je možné vzít v úvahu cenu nejvýznamnějších konkurenčních rostlinných olejů v mezinárodním obchodě a rozdíl zaznamenaný mezi touto cenou a cenou olivového oleje v rámci určitého reprezentativního období. Výše náhrady nesmí překročit rozdíl mezi cenou olivového oleje ve Společenství a v mezinárodním obchodě, případně upravený tak, aby zohledňoval vývozní náklady produktů na světovém trhu.

(5)

Dle čl. 3 odst. 3 třetí odrážky písm. b) nařízení č. 136/66/EHS je možné rozhodnout, že se náhrada stanoví prostřednictvím nabídkového řízení. Nabídkové řízení se vztahuje na částku náhrady a může se omezovat na určité země určení, množství, kvalitu a určitou úpravu.

(6)

Dle čl. 3 odst. 3 druhé odrážky nařízení č. 136/66/EHS mohou být náhrady pro olivový olej stanoveny v různé výši, v závislosti na dané oblasti, pokud je to vzhledem k situaci na světovém trhu nebo vzhledem k zvláštním požadavkům na určitých trzích nutné.

(7)

Náhrady je třeba stanovovat alespoň jednou měsíčně, přičemž je možné je mezitím změnit.

(8)

Při použití těchto pravidel na současnou situaci na trhu s olivovým olejem a zejména na ceny těchto produktů ve Společenství a na trzích třetích zemí je třeba náhrady stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení č. 136/66/EHS se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1513/2001 (Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 4).

(2)  Úř. věst. L 78, 31.3.1972, p. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2962/77 (Úř. věst. L 348, 30.12.1977, s. 53).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej

Kód výrobku

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Numerické kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1824/2004

ze dne 20. října 2004,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor por bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 19,188 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Evropská centrální banka

21.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/21


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 16. září 2004

o zadávání zakázek na eurobankovky

(ECB/2004/18)

(2004/703/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 106 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 16 statutu uděluje Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB) výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek ve Společenství. Toto výlučné právo zahrnuje působnost vymezit právní rámec pro zadávání zakázek na eurobankovky.

(2)

Na základě čl. 106 odst. 1 Smlouvy a článku 12.1 statutu může ECB svěřit odpovědnost za vydávání eurobankovek národním centrálním bankám členských států, které přijaly euro, podle procentních podílů národních centrálních bank na upsaném základním kapitálu ECB na příslušný účetní rok, vypočtených na základě vážených podílů národních centrálních bank v klíči uvedeném v článku 29.1 statutu (dále jen „klíč pro upisování základního kapitálu“). S přihlédnutím k zásadě decentralizace a k potřebě účinného řídícího rámce by ECB dále měla svěřit odpovědnost za sjednávání a správu smluv o dodávkách týkajících se výroby eurobankovek.

(3)

Rámec pro zadávání zakázek na eurobankovky musí na jedné straně splňovat požadavek stanovený v čl. 105 odst. 1 Smlouvy a v článku 2 statutu tak, aby Eurosystém jednal v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, a podporoval tak efektivní umísťování zdrojů, a na straně druhé zohlednit zvláštní povahu eurobankovek, které jsou tištěny, aby byly jako bezpečný platební prostředek vydány výlučně Eurosystémem. V souladu se zásadou decentralizace musí rámec pro zadávání zakázek na eurobankovky dále přihlédnout ke skutečnosti, že některé národní centrální banky mají své vlastní interní tiskárny, nebo k výrobě eurobankovek využívají státních tiskáren.

(4)

S ohledem na výše uvedené zásady Rada guvernérů dne 10. července 2003 rozhodla, že nejpozději od 1. ledna 2012 by se na zadávání zakázek na eurobankovky měl vztahovat společný přístup Eurosystému v oblasti nabídkového řízení založený na soutěžních principech (dále jen „jednotné nabídkové řízení Eurosystému“). Národní centrální banky, které mají interní tiskárnu, nebo které využívají státní tiskárnu, mohou rozhodnout, že se jednotného nabídkového řízení Eurosystému nezúčastní. V těchto případech budou tyto tiskárny nadále odpovídat za výrobu eurobankovek, jež byly příslušným národním centrálním bankám přiděleny podle klíče pro upisování základního kapitálu, ale budou vyloučeny z účasti na jednotném nabídkovém řízení Eurosystému. Národní centrální banky mohou rozhodnout, že se do jednotného nabídkového řízení Eurosystému zapojí později. Toto rozhodnutí by bylo nezvratné.

(5)

Přechodné období, které umožní jak národním centrálním bankám, tak tiskárnám, aby se připravily na tento dlouhodobý přístup, by mělo začít, jakmile se zjistí, že výroba alespoň poloviny z celkového ročního množství eurobankovek požadovaného ze strany Eurosystému bude zadávána v nabídkovém řízení a alespoň polovina všech národních centrálních bank bude v nabídkovém řízení zadávat výrobu eurobankovek, které jim byly přiděleny. Jednotné nabídkové řízení Eurosystému se bude během přechodného období vztahovat na národní centrální banky, které výrobu eurobankovek, jež jim byly přiděleny k vydání, zadávají v nabídkovém řízení.

(6)

Jednotné nabídkové řízení Eurosystému zajistí rovné podmínky pro všechny tiskárny, které se řízení zúčastní, tím, že mezi interními, státními a soukromými tiskárnami umožní hospodářskou soutěž transparentním a korektním způsobem, jenž žádné zúčastněné straně neposkytne neoprávněnou soutěžní výhodu. S cílem zajistit tyto rovné podmínky jsou zapotřebí zvláštní pravidla týkající se složení jednotného Výboru Eurosystému pro zadávání zakázek (dále jen „Výbor pro zadávání zakázek“), chování jeho členů a podmínek pro tiskárny, které se účastní jednotného nabídkového řízení Eurosystému.

(7)

Eurobankovky jsou předměty citlivé a inovační povahy. Musí proto být vyráběny zcela bezpečným, kontrolovaným a důvěrným způsobem, jenž dlouhodobě zajistí spolehlivé, vysoce kvalitní a nepřetržité dodávky. Eurosystém musí kromě toho věnovat náležitou pozornost možnému dopadu výroby eurobankovek na veřejné zdraví a bezpečnost a na životní prostředí. Jednotné nabídkové řízení Eurosystému všechny tyto požadavky zohlední.

(8)

Rada guvernérů dohlíží na veškeré klíčové suroviny a faktory pro výrobu eurobankovek a v případě potřeby přijímá přiměřená opatření s cílem zajistit jejich výběr a obstarávání tak, aby byla zajištěna kontinuita dodávek eurobanovek, a aniž by bylo dotčeno evropské soutěžní právo a působnost Evropské komise, aby Eurosystém nebyl poškozován v důsledku zneužití dominantního postavení na trhu ze strany zhotovitele nebo dodavatele.

(9)

Smlouvy o dodávkách uzavřené po ukončení jednotného nabídkového řízení Eurosystému mezi zadavatelem a konkrétní tiskárnou by měly být v souladu se společnými minimálními znaky vypracovanými ECB s cílem zajistit harmonizované podmínky pro všechny tiskárny, kterým byly zadány zakázky.

(10)

Po vstupu v platnost by měla Rada guvernérů tyto obecné zásady přezkoumat vzhledem k praktickým zkušenostem, jež Eurosystém získá při jejich uplatňování. Ustanovení těchto obecných zásad by měla být v případě potřeby vykládána v souladu s pravidly směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (1).

(11)

V souladu s obecnou politikou transparentnosti uplatňovanou ECB by měly být zveřejňovány informace o nabídkovém řízení, jako jsou např. kritéria způsobilosti a kritéria pro zadání zakázky, jakož i výsledky těchto řízení.

(12)

V souladu s článkem 12.1 a článkem 14.3 statutu tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se:

1.

„zásadou tržního odstupu“ rozumí zásada, v souladu s níž je plně odděleno účetnictví interní nebo státní tiskárny od účetnictví příslušné národní centrální banky a interní nebo státní tiskárna nahrazuje veškerou administrativní a organizační podporu, kterou obdrží od své národní centrální banky. Tato náhrada zahrnuje zejména a) dodatečné variabilní náklady, které národní centrální banka vynaloží při poskytování administrativní a organizační podpory své interní tiskárně, b) přiměřený podíl interní tiskárny na fixních nákladech spojených s administrativní a organizační podporou národní centrální banky a c) přiměřený výnos z kapitálových investic národní centrální banky v interní tiskárně. Výše těchto příspěvků se vypočítává v tržních cenách. Tato definice zohlední relevantní judikaturu Soudního dvora Evropských společenství, jakož i relevantní společné zásady nákladového účetnictví zvlášť vymezené Radou guvernérů;

2.

„důvěrnou informací“ rozumí a) veškeré neveřejné informace týkající se jednání a výsledků jednání Výboru pro zadávání zakázek, b) veškeré informace obsažené v nabídkové dokumentaci, kterou Výboru pro zadávání zakázek předloží tiskárny nebo jiné třetí osoby, c) veškeré informace obsahující obchodní tajemství nebo technické či obchodní informace důvěrné povahy nebo chráněné právem duševního vlastnictví, které souvisejí s výrobou eurobankovek, d) informace uvedené v technické specifikaci pro každou nominální hodnotu eurobankovky a e) veškeré další informace týkající se výroby eurobankovek, jež jsou označeny jako důvěrné nebo které by vzhledem k jejich povaze rozumná osoba považovala za důvěrné;

3.

„zadavateli“ rozumí buď národní centrální banky, jež uzavírají smlouvy o dodávkách s tiskárnami, kterým byla zadána zakázka na výrobu v souladu s jednotným nabídkovým řízením Eurosystému, nebo ECB, která jedná jménem těchto národních centrálních bank;

4.

„kontrolou“ rozumí vztah mezi mateřským podnikem a dceřiným podnikem ve všech případech uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (2) nebo podobný vztah mezi jakoukoli právnickou osobou a podnikem, kde se dceřiný podnik jiného dceřiného podniku považuje za dceřiný podnik mateřského podniku, který stojí v čele těchto podniků;

5.

„požadavky na jakost výroby eurobankovek“ (EBQR) rozumí dokumentace, která vymezuje společné požadavky na jakost, pokud jde o výrobu, akceptaci a validaci eurobankovek, a která je pravidelně přezkoumávána Rada guvernérů;

6.

„ochraňovanými hodnotami eura“ rozumí zcela nebo zčásti vytištěné eurobankovky, části eurobankovek a jiné materiály a informace, které vyžadují bezpečnostní ochranu a jejichž ztráta, krádež, zpřístupnění nebo zveřejnění by mohly poškodit integritu eurobankovek nebo napomoci při výrobě padělků eurobankovek nebo jejich částí;

7.

„interní tiskárnou“ rozumí každá tiskárna, jež je a) po právní i organizační stránce součástí národní centrální banky, nebo b) samostatný podnik, ve kterém národní centrální banka má přímo nebo prostřednictvím kontroly alespoň 50 % hlasovacích práv nebo vlastní alespoň 50 % základního kapitálu, nebo c) samostatný podnik, ve kterém národní centrální banka jmenuje více než polovinu členů rozhodovacích orgánů;

8.

„veřejnou mocí“ se rozumí veškerá veřejná moc, včetně státu a regionálních či místních samosprávných celků;

9.

„státní tiskárnou“ rozumí každá tiskárna, ve které veřejná moc a) má přímo nebo prostřednictvím kontroly alespoň 50 % hlasovacích práv nebo vlastní alespoň 50 % základního kapitálu, nebo b) jmenuje více než polovinu členů rozhodovacích orgánů;

10.

„omezeným řízením“ rozumí zadávací řízení, ve kterém mohou podat nabídky pouze tiskárny, jež splňují kritéria způsobilosti vymezená v těchto obecných zásadách;

11.

„smlouvou o dodávkách“ rozumí písemně sjednaná smlouva mezi zadavatelem a tiskárnou, které byla zadána zakázka na výrobu eurobankovek za úplatu;

12.

„přechodným obdobím“ rozumí období, které začíná nejdříve dnem 1. ledna 2008 nebo dnem po tomto datu, který určí Rada guvernérů, jakmile na návrh Výkonné rady zjistí, že výroba alespoň poloviny z celkového ročního množství eurobankovek požadovaného Eurosystémem bude zadávána v nabídkovém řízení a alespoň polovina všech národních centrálních bank bude v nabídkovém řízení zadávat výrobu eurobankovek, které jim byly přiděleny. Přechodné období končí nejpozději dnem 31. prosince 2011.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Jednotné nabídkové řízení Eurosystému začne nejpozději dne 1. ledna 2012.

2.   Zadávání zakázek na bankovky znějící na euro, jejichž hodnota v kterémkoli šestiměsíčním období přesahuje hodnotu 249 000 EUR nebo kteroukoli jinou hodnotu uvedenou ve směrnici 2004/18/ES, podléhá jednotnému nabídkovému řízení Eurosystému upravenému v těchto obecných zásadách.

3.   Hodnota uvedená v odstavci 2 se vypočte s přihlédnutím k úhrnným nákladům všech požadavků na výrobu eurobankovek v rámci jednotného nabídkového řízení Eurosystému včetně dodatečných nákladů, jako jsou např. náklady spojené s fyzickou likvidací odpadu souvisejícího s výrobou eurobankovek, ale bez DPH a nákladů na dopravu.

4.   Hodnota smluv o dodávkách nesmí být vypočítávána s cílem vyhnout se použití těchto obecných zásad a žádná zakázka na určité požadované množství eurobankovek nesmí být se stejným cílem rozdělena.

5.   Jednotné nabídkové řízení Eurosystému se nevztahuje na výzkum a vývoj eurobankovek včetně jejich grafického návrhu a přípravy tiskových podkladů. Na tyto činnosti se vztahují zvláštní pravidla Eurosystému pro zadávání zakázek.

HLAVA II

ÚČASTNÍCI JEDNOTNÉHO NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ EUROSYSTÉMU

Článek 3

Zřízení a složení Výboru pro zadávání zakázek

1.   Zřizuje se Výbor pro zadávání zakázek, který se skládá ze sedmi odborníků s příslušnou profesionální zkušeností, jež jmenuje Rada guvernérů na základě návrhů ECB a národních centrálních bank a kteří jsou vybráni z řad odborně způsobilých výše postavených zaměstnanců členů Eurosystému na předem určené funkční období.

2.   Úkoly sekretariátu Výboru pro zadávání zakázek zajišťuje ECB.

Článek 4

Kodex chování členů Výboru pro zadávání zakázek

1.   ECB a národní centrální banky zajistí, aby každý z jejich zaměstnanců jmenovaný do Výboru pro zadávání zakázek podepsal prohlášení uvedené v příloze I těchto obecných zásad.

2.   Poruší-li člen Výboru pro zadávání zakázek kodex chování uvedený v příloze I, Rada guvernérů a) odvolá tohoto člena z Výboru pro zadávání zakázek, b) pro disciplinární účely o této skutečnosti v případě potřeby informuje příslušného zaměstnavatele a c) jmenuje nástupce do Výboru pro zadávání zakázek.

3.   ECB a národní centrální banky zapracují do právních dokumentů, jimiž se řídí jejich pracovní poměry s příslušnými členy Výboru pro zadávání zakázek, vhodná ustanovení, která jim v mezích platných právních předpisů umožní kontrolovat dodržování kodexu chování uvedeného v příloze I ze strany jejich členů Výboru pro zadávání zakázek a případně postihovat jeho nedodržování.

Článek 5

Úloha Rady guvernérů a Výkonné rady

1.   Rada guvernérů na návrh Výkonné rady přezkoumává podmínky pro zahájení přechodného období a určí den, kterým přechodné období započne.

2.   Rada guvernérů na návrh Výkonné rady rozhoduje, zda jsou tiskárny v souladu s články 7 a 8 způsobilé účastnit se jednotného nabídkového řízení Eurosystému.

3.   Na návrh Výboru pro zadávání zakázek podaný prostřednictvím Výkonné rady přijme Rada guvernérů interní jednací řád Výboru pro zadávání zakázek, včetně pravidel pro hlasování.

4.   Před každým jednotným nabídkovým řízením Eurosystému Rada guvernérů rozhodne, kteří členové Eurosystému mají být určeni jako zadavatelé.

5.   Na návrh Výboru pro zadávání zakázek podaný prostřednictvím Výkonné rady přijme Rada guvernérů rozhodnutí o zadání zakázky na výrobu.

6.   Na žádost tiskárny, která se zúčastnila jednotného nabídkového řízení Eurosystému v souladu s těmito obecnými zásadami, Rada guvernérů přezkoumá každé takové rozhodnutí před předložením stížnosti Soudnímu dvoru Evropských společenství.

7.   Na návrh Výkonné rady Rada guvernérů zajistí, aby se ověřovalo dodržování pravidel a postupů stanovených v těchto obecných zásadách ze strany všech účastníků.

Článek 6

ECB a národní centrální banky

1.   Národní centrální banky, nebo ECB, která jedná jménem národních centrálních bank, uzavírají smlouvy o dodávkách s tiskárnami, jimž byly zadány zakázky na výrobu, a dohlížejí na řádné plnění těchto smluv.

2.   Národní centrální banky, které mají interní tiskárnu, a národní centrální banky, které využívají státní tiskárnu, mohou rozhodnout, že se jednotného nabídkového řízení Eurosystému nezúčastní. V těchto případech jsou tyto interní nebo státní tiskárny vyloučeny z účasti na jednotném nabídkovém řízení Eurosystému a vyrábějí eurobankovky, jež byly přiděleny příslušným národním centrálním bankám podle klíče pro upisování základního kapitálu. Národní centrální banky však mohou rozhodnout, že se jednotného nabídkového řízení Eurosystému zúčastní později. Toto rozhodnutí je nezvratné.

3.   ECB ani národní centrální banky před konáním jednotného nabídkového řízení Eurosystému neposkytují žádné důvěrné informace tiskárnám, a to včetně a) státních tiskáren a b) interních tiskáren, s výjimkou případů, kdy se příslušné národní centrální banky jednotného nabídkového řízení Eurosystému neúčastní.

Článek 7

Způsobilost tiskáren

1.   Tiskárny, včetně interních a státních tiskáren, jsou způsobilé účastnit se jednotného nabídkového řízení Eurosystému za těchto podmínek:

a)

tiskárny mají sídlo v členském státě Evropské unie. Kromě toho se eurobankovky vyrábějí v zařízeních, jež se fyzicky nacházejí v členském státě;

b)

tiskárny podepíší dohodu o mlčenlivosti, kterou poskytne ECB;

c)

tiskárny jsou akreditovány Radou guvernérů na základě hodnocení Výkonné rady, pokud jde o dodržování:

i)

bezpečnostních pravidel týkajících se výroby a skladování ochraňovaných hodnot eura, které Výkonná rada zvlášť určí s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro bankovky;

ii)

požadavků na jakost výroby eurobankovek, které Výkonná rada zvlášť určí s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro bankovky;

iii)

požadavků týkajících se zdraví a bezpečnosti, které Výkonná rada zvlášť určí s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro bankovky, a

iv)

požadavků, aby při výrobě eurobankovek byla respektována ochrana životního prostředí, které Výkonná rada zvlášť určí s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro bankovky;

d)

tiskárny, včetně interních a státních tiskáren, neobdrží žádnou podporu poskytnutou členským státem, národní centrální bankou nebo jinak ze státních prostředků, která je z jakéhokoli důvodu neslučitelná se Smlouvou, a

e)

tiskárnám nebyla přidělena část výroby nebo veškerá výroba bankovek členského státu Evropské unie bez nabídkového řízení.

2.   Nezávislí externí auditoři ověřují dodržování zákazu uvedeného v odstavci 1 písm. d). Tiskárny, které jsou předmětem auditu, podávají Výboru pro zadávání zakázek o závěrech nezávislých externích auditorů každoročně zprávu. Všechny tiskárny, které se účastní jednotného nabídkového řízení Eurosystému, za tímto účelem v plném rozsahu uvádějí své příjmy a náklady a poskytují zejména informace ohledně: a) náhrady provozních ztrát, b) toho, zda národní centrální banka nebo veřejná moc poskytla tiskárně kapitál, nevratné příspěvky nebo půjčky za zvýhodněných podmínek, c) zřeknutí se zisku ze strany národní centrální banky nebo veřejné moci, nebo nevymáhání pohledávek, d) vzdání se obvyklých výnosů z veřejných prostředků poskytnutých tiskárně ze strany národní centrální banky nebo veřejné moci a e) náhrady obdržené za finanční břemena či úkoly uložené tiskárně národní centrální bankou nebo veřejnou mocí.

3.   Společné podniky, konsorcia nebo jiné právně přípustné kooperativní podniky, jakož i tiskárny, které využívají subdodavatelů, splňují podmínky pro účast v nabídkových řízeních za předpokladu, že:

a)

každý člen kooperativního podniku a každý subdodavatel jednotlivě splňují kritéria způsobilosti uvedená v odstavcích 1 a 2;

b)

hlavní dodavatel nebo vedoucí člen konsorcia zůstává zodpovědný za celkový proces výroby eurobankovek nezbytný ke splnění zakázky;

c)

členové kooperativního podniku jsou vůči zadavateli společně a nerozdílně odpovědní za výrobu eurobankovek a

d)

uchazeč informuje Výbor pro zadávaní zakázek o totožnosti a konkrétních úkolech všech členů kooperativního podniku a každého subdodavatele.

4.   Všechny tiskárny, které ještě nebyly akreditovány podle odstavce 1 písm. c) a které mají sídlo v Evropské unii, mohou od ECB obdržet informace o požadavcích uvedených v tomto článku. Před poskytnutím této informace nebo části informace Rada guvernérů na návrh Výkonné rady posoudí, zda tiskárny, které o informaci žádají, jednají v dobré víře. Rada guvernérů v souladu s vnitrostátními právními předpisy ověří zejména osobní záznamy vlastníků a řídících pracovníků dotčených tiskáren. Pokud tyto prověrky ukáží, že kterýkoli vlastník nebo řídící pracovník tiskárny, jež žádá o informace, byl odsouzen pro trestný čin související s jeho profesionální činností, nesmí být tato skutečnost sdělena tiskárně, která o informace žádá. Tiskárny, které jednají v dobré víře, podepíší dohodu o mlčenlivosti, kterou poskytne ECB.

5.   ECB informuje všechny akreditované tiskárny nejméně šest měsíců před zahájením jednotného nabídkového řízení Eurosystému o požadavcích Eurosystému na eurobankovky uvedených v odstavci 1 písm. c) bodech i) až iv).

Článek 8

Dodatečná kritéria způsobilosti interních a státních tiskáren

1.   Interní a státní tiskárny splňují kritéria způsobilosti stanovená v článku 7 a tato dodatečná kritéria způsobilosti:

a)

tiskárny mají účinné vnitřní uspořádání, jímž se provádí zásada tržního odstupu;

b)

jejich výnosy a náklady jsou přičteny na základě společných zásad nákladového účetnictví, které Rada guvernérů zvlášť vymezí na návrh Výkonné rady, a

c)

nezávislí externí auditoři dohlížejí na dodržování výše uvedených dodatečných kritérií způsobilosti ze strany interních a státních tiskáren. Interní a státní tiskárny podávají o závěrech nezávislých externích auditorů každoročně zprávu Výboru pro zadávání zakázek.

2.   Od okamžiku, kdy národní centrální banka rozhodne, že se její interní nebo státní tiskárna zúčastní jednotného nabídkového řízení Eurosystému, odstoupí zástupce (zástupci) této interní nebo státní tiskárny z funkce ve Výboru pro bankovky nebo jeho podskupin.

Článek 9

Vyloučení z jednotného nabídkového řízení Eurosystému

1.   Pokud se pro danou zakázku zdají být nabídky mimořádně nízké v poměru k eurobankovkám, jež mají být dodány, Výbor pro zadávání zakázek, předtím než tyto nabídky odmítne, písemně požádá o poskytnutí podrobností o relevantních základních prvcích nabídky a ověří tyto základní prvky s ohledem na obdržené vysvětlení. Zjistí-li Výbor pro zadávání zakázek, že mimořádně nízká cena nabídky je důsledkem státní podpory poskytnuté uchazeči, může být tato nabídka odmítnuta pouze z tohoto důvodu teprve po projednání s uchazečem a za předpokladu, že uchazeč není schopen v dostatečné lhůtě stanovené Výborem pro zadávání zakázek prokázat, že předmětná podpora byla poskytnuta zákonným způsobem.

2.   Na návrh Výboru pro zadávání zakázek podaný prostřednictvím Výkonné rady, nebo na návrh Výkonné rady vyloučí Rada guvernérů tiskárnu z budoucí účasti na jednotném nabídkovém řízení Eurosystému, pokud nesplňuje kritéria způsobilosti uvedená v článcích 7 a 8. Toto vyloučení zůstává v platnosti až do té doby, kdy jsou kritéria způsobilosti splněna. Je-li interní nebo státní tiskárna, jež se účastní jednotného nabídkového řízení Eurosystému, vyloučena, zadává se výroba eurobankovek přidělených příslušné národní centrální bance podle klíče pro upisování základního kapitálu na základě jednotného nabídkového řízení Eurosystému.

3.   Výbor pro zadávání zakázek může nabídku odmítnout, přestane-li tiskárna splňovat kritéria způsobilosti uvedená v těchto obecných zásadách. V tomto ohledu Výbor pro zadávání zakázek přijímá a dokumentuje veškerá rozhodnutí.

HLAVA III

JEDNOTNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ EUROSYSTÉMU

Článek 10

Oddělené konání nabídkových řízení

Požadované množství eurobankovek každé nominální hodnoty je předmětem samostatného jednotného nabídkového řízení Eurosystému.

Článek 11

Omezené řízení

1.   Výbor pro zadávání zakázek používá pro zadávání zakázek na eurobankovky omezené řízení.

2.   Výbor pro zadávání zakázek zveřejňuje záměr zahájit omezené řízení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto oznámení obsahuje alespoň:

a)

informaci o celkovém množství požadovaných eurobankovek, jakož i objemu výroby, který lze v nabídkovém řízení zadat, a informace o požadovaných výrobních a dodacích lhůtách;

b)

kritéria způsobilosti uvedená v článcích 7 a 8;

c)

lhůtu pro podání žádostí o účast a adresu, na kterou musí být žádosti zaslány;

d)

požadavek na poskytnutí důkazů o dobrém finančním stavu a profesionální způsobilosti v souladu s odstavcem 3;

e)

úřední jazyk Společenství, který má být používán v rámci jednotného nabídkového řízení Eurosystému.

3.   Tiskárny, které podávají žádost o účast v omezeném řízení, předkládají společně s žádostí tyto důkazy týkající se jejich zdravého finančního stavu a profesionální způsobilosti:

a)

kopii své roční účetní závěrky za poslední tři roky;

b)

podepsané prohlášení tiskárny ověřené jejím externím auditorem, že i) v období šesti měsíců před zadáváním zakázky nedošlo k žádné zásadní změně, pokud jde o podílovou účast na jejím základním kapitálu nebo kontrolu nad ním, a že ii) v tomto období nedošlo k podstatnému zhoršení jejího finančního stavu;

c)

podepsané prohlášení tiskárny ověřené jejím externím auditorem, že se na ni nevztahuje řízení o prohlášení konkursu, řízení o jejím zrušení soudem, řízení o uvalení soudní správy nebo vyrovnací řízení či podobné řízení podle vnitrostátních právních předpisů;

d)

podepsané prohlášení tiskárny potvrzující, že žádný z členů jejích rozhodovacích orgánů nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin související s profesionální činností;

e)

podepsané prohlášení tiskárny ověřené jejím externím auditorem, kterým se potvrzuje, že tiskárna splnila i) své povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení podle právních předpisů členského státu, v němž je usazena, a ii) své povinnosti vztahující se k placení daní podle právních předpisů členského státu, v němž je usazena.

4.   Pokud jde o odstavec 3 písm. b), c), d) a e), Výbor pro zadávání zakázek může ve výjimečných případech požadovat, aby tiskárna předložila dostatečné důkazy uvedené v čl. 45 odst. 3 směrnice 2004/18/ES.

5.   Lhůta pro obdržení žádostí o účast nesmí být kratší než 37 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo oznámení zakázky zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

6.   Výbor pro zadávání zakázek zároveň písemně vyzve všechny tiskárny, které předložily dokumentaci splňující požadavky uvedené v odstavci 3, kritéria způsobilosti uvedená v článcích 7 a 8 a lhůtu uvedenou v odstavci 5, aby podaly nabídky. K této výzvě se přikládá podpůrná dokumentace týkající se eurobankovek, které mají být předmětem zakázky. Výzva obsahuje alespoň:

a)

je-li to vhodné, adresu, na které je možné si vyžádat další informace o nabídkovém řízení, a lhůtu, do kdy je možno o ně požádat;

b)

lhůtu pro obdržení nabídek, adresu, na kterou musejí být zaslány, a jazyk, ve kterém musejí být vypracovány;

c)

odkaz na zveřejněné oznámení zakázky;

d)

označení informací a dokumentů, které má tiskárna poskytnout. Nabídka musí zejména splňovat veškeré předem vymezené požadavky zakázky, jako jsou jakostní normy, objem výroby, časový plán výroby a dodávek, a dále musí obsahovat podrobné informace o ceně nabízené za jednotlivá výrobní množství vymezená Výborem pro zadávání zakázek;

e)

kritéria pro zadání zakázek na výrobu uvedená v článku 13.

7.   Za předpokladu, že žádost byla podána včas, se dodatečné informace týkající se konkrétní zakázky poskytují všem tiskárnám nejpozději do šesti kalendářních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek.

8.   Lhůta pro obdržení písemných nabídek nesmí být kratší než 40 kalendářních dnů ode dne odeslání písemné výzvy.

9.   Pokud jsou z důvodu naléhavosti lhůty stanovené v odstavcích 5 a 8 nedodržitelné, může Výbor pro zadávání zakázek stanovit tyto lhůty:

a)

lhůtu pro obdržení žádostí o účast společně s požadovanými doprovodnými informacemi, jež jsou stanoveny v odstavcích 3 a 4, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů ode dne původního oznámení zakázky, a

b)

lhůtu pro obdržení nabídek, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k podávání nabídek.

10.   Nabídky nesmí být otevřeny před uplynutím vyhlášené lhůty pro jejich obdržení. Všechny nabídky se otevírají současně a o jejich obsahu se pořizuje písemný zápis. V okamžiku otevírání nabídek musí být přítomna více než polovina členů Výboru pro zadávání zakázek.

11.   Kromě případu uvedeného v čl. 9 odst. 3 lze obdržené nabídky odmítnout též a) nejsou-li dodrženy lhůty nebo b) pokud nebyly předloženy veškeré informace či dokumenty uvedené ve výzvě. V tomto ohledu Výbor pro zadávání zakázek přijímá a dokumentuje veškerá rozhodnutí.

Článek 12

Výjimky

1.   Rada guvernérů může na návrh Výboru pro zadávání zakázek podaný prostřednictvím Výkonné rady, nebo na návrh Výkonné rady povolit výjimky z řízení uvedeného v článku 11 nebo z určitých prvků tohoto řízení. Každé takové rozhodnutí obsahuje řádné a úplné písemné odůvodnění.

2.   Výjimku lze povolit pouze tehdy, nastane-li jeden z těchto případů:

a)

pokud nejsou v řízení uvedeném v článku 11 podány nabídky nebo nejsou-li podány vhodné nabídky, za předpokladu, že se původní podmínky zakázky podstatně nezmění, nebo

b)

pokud z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které Výbor pro zadávání zakázek nemohl předvídat, by uplatnění obvyklého řízení stanoveného v článku 11 ohrozilo zadání zakázky na eurobankovky.

Článek 13

Kritéria pro zadání zakázky

1.   Výbor pro zadávání zakázek hodnotí všechny nabídky a stanoví jejich pořadí na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Při tomto hodnocení se přihlíží k těmto kritériím:

a)

nabízené ceně ex works za uvedené výrobní množství a

b)

splnění všech požadavků zakázky, zejména pokud jde o jakostní a bezpečnostní normy, objem výroby, časový plán výroby a dodávek.

2.   Kritéria uvedená v odstavci 1 se hodnotí tak, že hlavním kritériem je nabízená cena za uvedené výrobní množství.

3.   Před každým jednotným nabídkovým řízením Eurosystému může Rada guvernérů na návrh Výkonné rady stanovit dodatečná kritéria pro zadání zakázky. Tato dodatečná kritéria by měla dlouhodobě zabezpečit stabilitu a kontinuitu dodávek eurobankovek a předejít závislosti na jediném dodavateli. Rada guvernérů může zejména stanovit maximální objem z celkového množství zadávaného v nabídkovém řízení, který uchazeč, včetně společných podniků, konsorcií nebo jiných právně přípustných kooperativních podniků, může získat.

Článek 14

Rozhodnutí o zadání zakázky

1.   Výbor pro zadávání zakázek sestaví seznam způsobilých tiskáren, kterým navrhuje zadat zakázky na výrobu, přičemž uvede příslušné množství a nominální hodnoty eurobankovek, které mají tyto tiskárny tisknout. Důvody, na jejichž základě byl navrhovaný seznam vypracován, se jasně a řádně dokumentují. Výbor pro zadávání zakázek předkládá tento seznam prostřednictvím Výkonné rady Radě guvernérů ke schválení. Před přijetím rozhodnutí může Rada guvernérů vrátit tento návrh zpět Výboru pro zadávání zakázek za účelem doplňujících vysvětlení nebo nového posouzení.

2.   Rada guvernérů přijme rozhodnutí, jímž určí, kterým tiskárnám se zadávají zakázky na výrobu, a příslušná množství a nominální hodnoty eurobankovek, jež tyto tiskárny mají vyrobit, nejpozději do dvou měsíců poté, co Výbor pro zadávání zakázek předložil návrh Výkonné radě.

3.   Aniž by byl dotčen čl. 6 odst. 3, rozhodnutí Rady guvernérů se oznamuje tiskárnám, které se účastní jednotného nabídkového řízení Eurosystému, a všem národním centrálním bankám. Současně se jim poskytne informace o a) ceně úspěšných nabídek, b) pořadí jejich příslušných nabídek, c) cenovém rozpětí všech nabídek a d) jakýchkoli dalších relevantních úvahách, jež ovlivnily rozhodnutí o zadání zakázky.

Článek 15

Přezkum rozhodnutí o zadání zakázky

1.   Tiskárna, která se zúčastnila jednotného nabídkového řízení Eurosystému podle těchto obecných zásad, může požádat, aby Rada guvernérů přezkoumala své rozhodnutí. Tato žádost se podává písemně do 15 kalendářních dnů ode dne odeslání rozhodnutí Rady guvernérů a obsahuje veškeré podpůrné argumenty a dokumentaci.

2.   V těchto případech Rada guvernérů na návrh Výkonné rady buď potvrdí seznam tiskáren, jimž byly zadány zakázky na výrobu, nebo postoupí žádost zpět Výboru pro zadávání zakázek k novému posouzení ve světle pravidel pro zadávání zakázek uvedených v těchto obecných zásadách.

3.   Konečné rozhodnutí, kterým potvrdí nebo změní seznam tiskáren, přijme Rada guvernérů do 30 kalendářních dnů od podání žádosti a toto rozhodnutí obsahuje řádné zdůvodnění. Dotyčné tiskárně se toto rozhodnutí písemně oznámí.

Článek 16

Smlouvy o dodávkách

1.   Po skončení jednotného nabídkového řízení Eurosystému a po uplynutí lhůt pro přezkum rozhodnutí o zadání zakázky stanovených v článku 15 uzavírají zadavatelé smlouvy o dodávkách s tiskárnami, kterým byly zakázky na výrobu zadány. Tyto smlouvy o dodávkách splňují společné minimální znaky uvedené v příloze II těchto obecných zásad. Kopie smluv o dodávkách, které zadavatelé s výše uvedenými tiskárnami uzavřeli, se poskytují Výkonné radě.

2.   Smlouva o dodávkách se uzavírá na období, které Rada guvernérů předem určí, a stanoví množství eurobankovek, jež má být pravidelně dodáváno. Smlouva o dodávkách umožní zadavateli, aby pravidelně měnil množství eurobankovek uvedené ve smlouvě, které má být vyrobeno; tyto změny však zůstávají v rozmezí, které je stanoveno v podmínkách uvedených ve výzvě k podávání nabídek (případně lze změnit časový plán dodávek).

HLAVA IV

PRAVIDLA PLATNÁ PŘED ZAČÁTKEM PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

Článek 17

Výroba eurobankovek před začátkem přechodného období

Aniž by byl dotčen čl. 6 odst. 2, před začátkem přechodného období národní centrální banky buď vyrábějí eurobankovky, které jim byly přiděleny, ve svých interních tiskárnách nebo příslušných státních tiskárnách, anebo zadávají jejich výrobu v souladu s platnými právními předpisy akreditovaným tiskárnám.

HLAVA V

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Účast interních nebo státních tiskáren na jednotném nabídkovém řízení Eurosystému během přechodného období

1.   Postupy stanovené v těchto obecných zásadách se během přechodného období vztahují na národní centrální banky, které v nabídkovém řízení zadávají výrobu eurobankovek, jež jim byly přiděleny.

2.   Interní nebo státní tiskárny se během přechodného období mohou účastnit jednotného nabídkového řízení Eurosystému za předpokladu, že:

a)

Rada guvernérů na návrh Výkonné rady potvrdí, že tiskárny splňují kritéria způsobilosti uvedená v článcích 7 a 8;

b)

národní centrální banka dotčené tiskárny neuplatní právo nezúčastnit se jednotného nabídkového řízení Eurosystému zakotvené v čl. 6 odst. 2.

3.   Rozhodnutí zúčastnit se jednotného nabídkového řízení Eurosystému je nezvratné.

Článek 19

Složení a působení Výboru pro zadávání zakázek během přechodného období

1.   Během přechodného období se Výbor pro zadávání zakázek skládá z pěti členů.

2.   Pravidla a postupy této hlavy se během přechodného období použijí odchylně od pravidel a postupů uvedených v hlavách I, II a III. Ostatní pravidla a postupy stanovené v těchto obecných zásadách se během přechodného období použijí přiměřeně.

HLAVA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 21

Přezkum

Rada guvernérů přezkoumá tyto obecné zásady na začátku roku 2008 a poté každé dva roky.

Článek 22

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. září 2004.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16).


PŘÍLOHA I

Prohlášení o dodržování kodexu chování členů Výboru pro zadávání zakázek

Aniž by byl dotčen závazný kodex chování [ECB] [národní centrální banky], [doplnit jméno], člen Výboru pro zadávání zakázek se zavazuje dodržovat tento kodex chování:

a)

členové Výboru pro zadávání zakázek se musí zdržet hodnocení jednotlivých nabídek, které podá interní nebo státní tiskárna jejich příslušné národní centrální banky;

b)

členové Výboru pro zadávání zakázek by se měli vyhnout jakékoli situaci, která by mohla vést ke střetu zájmů, zejména pokud jde o jejich dřívější, současné či budoucí propojení personální nebo profesionální povahy s kteroukoli tiskárnou nebo kterýmkoli členem rozhodovacích orgánů či vedení tiskárny;

c)

členům Výboru pro zadávání zakázek je zakázáno využívat důvěrných informací při provádění soukromých finančních transakcí k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu přímých rodinných příslušníků;

d)

členové Výboru pro zadávání zakázek musí zachovávat přísnou mlčenlivost ve vztahu k důvěrným informacím. Tyto důvěrné informace nesmějí být zejména předány jejich příslušným národním centrálním bankám nebo ECB;

e)

členové Výboru pro zadávání zakázek nesmějí od akreditovaných tiskáren nebo tiskáren, jež by o akreditaci mohly zažádat, vyžadovat žádné dary nebo pozornosti jako předběžnou podmínku výroby eurobankovek. Členové Výboru pro zadávání zakázek nesmějí od tiskárny přijmout peněžité či nepeněžité dary nebo pozornosti vyšší než obvyklé nebo zanedbatelné hodnoty. Jakékoli dary nebo pozornosti se musí oznamovat ostatním členům Výboru pro zadávání zakázek. Členové se nesmějí stát zaměstnanci žádné z tiskáren, které byla zadána zakázka na výrobu, po dobu nejméně dvou let poté, co přestali být členy Výboru pro zadávání zakázek.

Podepisující osoba si je vědoma toho, že v případě porušení jakéhokoli z těchto pravidel Rada guvernérů a) odvolá tuto osobu z Výboru pro zadávání zakázek, b) pro disciplinární účely o této skutečnosti v případě potřeby informuje příslušného zaměstnavatele a c) jmenuje nástupce do Výboru pro zadávání zakázek.

Jméno

Datum


PŘÍLOHA II

Společné minimální znaky smluv o dodávkách

V rozsahu, který dovolují platné právní předpisy, musí být smlouvy o dodávkách v souladu s těmito společnými minimálními znaky:

1.1.

Plány Eurosystému na výrobu eurobankovek musí tvořit nedílnou součást smluv o dodávkách. Smlouvy o dodávkách musí zejména stanovit přesné množství eurobankovek, které má být vyrobeno a dodáno, právo zadavatelů změnit celkové množství eurobankovek v předem vymezeném rozsahu (případně změnit časový plán dodávek), rozdělení výroby mezi výrobní linky, jež tiskárna poskytne k dispozici, jakož i plány hlavních fází výroby, včetně fází akceptace a validace. Ve smlouvách o dodávkách musí být komplexním způsobem upraveny otázky správy, akceptace a validace eurobankovek (na základě kontrol množství a jakosti).

1.2.

V souladu se standardy a postupy, které budou ECB zvlášť definovány, musí smlouvy o dodávkách obsahovat ustanovení týkající se podávání informací o postupu výroby.

1.3.

Smlouvy o dodávkách musí obsahovat ustanovení o nadvýrobě/nedostatečné výrobě eurobankovek. ECB musí zvlášť stanovit výši povolené nadvýroby/nedostatečné výroby a způsob, jakým v těchto případech postupovat, přičemž informace o těchto skutečnostech musí být ECB přesně oznamovány v rámci jednotného systému podávání informací o postupu výroby. Smlouvy o dodávkách musí dále obsahovat ustanovení zakazující tiskárnám, aby po splnění smlouvy o dodávkách uchovávaly zásoby přebytečných eurobankovek.

1.4.

Zadavatelé by měli do příslušných smluv o dodávkách zapracovat vhodná ustanovení, která zabezpečí, že množství a časový plán dodávek zadaných eurobankovek lze změnit v rozsahu stanoveném ECB.

1.5.

Zadavatelé by měli do příslušných smluv o dodávkách zapracovat vhodná ustanovení, která jim umožní ukončit smlouvu o dodávkách, vyvstanou-li nepředvídané okolnosti (např. při zavedení nových sérií bankovek). Toto ustanovení by mělo zakotvit vhodnou náhradu ztrát a škod, která se vyplácí podle pravidel, jež vymezí ECB.

1.6.

Smlouvy o dodávkách musí stanovit cenu eurobankovek, které mají být vytištěny.

1.7.

Zadavatelé musí mít právo odepřít zaplacení faktury nebo části faktury v případě nedodržení smluv o dodávkách, zejména jsou-li dodané eurobankovky vadné nebo neodpovídají-li požadavkům na jakost výroby eurobankovek.

1.8.

Smlouvy o dodávkách musí výslovně rozlišovat mezi kontrolou jakosti na úrovni 1, kterou provádí příslušná tiskárna, a validací jakosti na úrovni 2, kterou provádí zadavatel podle požadavků na jakost výroby eurobankovek. Smlouvy o dodávkách musí zejména upravovat postup (jenž s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro bankovky zvlášť stanoví Výkonná rada), kterým se povolí zahájení hlavních fází výroby, tj. výroba papíru, ofsetový tisk a hlubotisk, předtím, než započne tisk ve velkém rozsahu. Smlouvy o dodávkách musí zadavatelům umožnit, aby s předchozím souhlasem ECB provedli náležitě odůvodněné změny v požadavcích na jakost výroby eurobankovek.

1.9.

Při zahájení výroby musí mít tiskárny k dispozici úplné platné technické specifikace potřebné k výrobě eurobankovek. Tiskárny musí zajistit, aby výroba eurobankovek probíhala v přísném souladu s těmito technickými specifikacemi.

1.10.

Při zahájení výroby musí mít tiskárny k dispozici úplný a podrobný popis a) platných postupů kontroly jakosti vztahujících se na výrobu eurobankovek a b) platných společných kritérií a postupů pro akceptaci. S předchozím souhlasem ECB musí mít zadavatelé možnost smlouvy o dodávkách měnit. Tiskárny se musí zavázat, že budou všechny tyto standardy dodržovat a že výroba eurobankovek bude probíhat v přísném souladu s uvedenými postupy pro kontrolu jakosti.

1.11.

Tiskárny musí mít k dispozici úplná a podrobná bezpečnostní pravidla týkající se výroby, skladování a přepravy ochraňovaných hodnot eura, která zvlášť přijme Výkonná rada s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro bankovky. Smlouvy o dodávkách musí zadavatelům umožnit, aby s předchozím souhlasem ECB v těchto dokumentech provedli odůvodněné změny. Ve smlouvách o dodávkách se musí tiskárny zavázat, že budou smlouvu dodržovat a že budou eurobankovky vyrábět v přísném souladu s uvedenými bezpečnostními pravidly.

1.12.

Smlouvy o dodávkách musí obsahovat ustanovení týkající se opožděných dodávek, problémů ohledně jakosti a množství a jiných případů nedodržení smluv o dodávkách ze strany tiskáren. Smlouvy o dodávkách musí obsahovat ustanovení o smluvní pokutě (nebo o jiném vhodném nápravném opatření). Jsou-li např. v předem určené lhůtě stanovené ve smlouvě o dodávkách zjištěny závady, co se jakosti nebo množství týče, musí zadavatel zavázat příslušnou tiskárnu, aby nahradila vadné eurobankovky v předem určené přiměřené lhůtě bez dodatečných nákladů. Tato pravidla přijme Výkonná rada zvlášť s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro bankovky.

1.13.

Smlouvy o dodávkách musí obsahovat ustanovení o odpovědnosti, které musí zahrnovat alespoň odpovědnost tiskárny za přímé škody nebo ztráty z důvodu její nedbalosti nebo úmyslného jednání. Zadavatelé mohou prověřit, zdali nároky na náhradu škody na základě nepřímých ztrát, jako např. ušlého zisku, výrobních ztrát, dodatečných výrobních nákladů, podnikatelských ztrát atd., musí být ve smlouvách o dodávkách rovněž upraveny. Za porušení smluv o dodávkách ze strany smluvních stran se nepokládají případy porušení, ke kterým došlo z důvodu vyšší moci.

1.14.

Smlouvy o dodávkách musí uvádět číslování eurobankovek, tak jak jej stanoví ECB.

1.15.

Smlouvy o dodávkách musí obsahovat ustanovení o mlčenlivosti, o kterém zvlášť rozhodne Výkonná rada s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro bankovky. Veškeré informace, které zadavatelé tiskárnám poskytnou, s výjimkou informací, které jsou nebo se stávají veřejně dostupnými, musí být považovány za přísně důvěrné a nesmí být zpřístupněny třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

1.16.

V neposlední řadě, s cílem zajistit důvěrnou povahu řízení budou všechny spory mezi stranami vyplývající z této smlouvy o dodávkách rozhodovány podle řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto řádem.