ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 319

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
20. října 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1811/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o počet dnů na moři pro plavidla lovící tresku jednoskvrnnou v Severním moři a o používání hloubkových vlečných sítí ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1812/2004 ze dne 19. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1813/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1814/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

7

 

*

Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES

9

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/701/ES, Euratom:Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2004, kterým se mění její jednací řád

15

 

 

Komise

 

*

2004/702/ES:Rozhodnutí č. 28/2004 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 19. července 2004 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v sektorové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

17

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

20.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1811/2004

ze dne 11. října 2004,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o počet dnů na moři pro plavidla lovící tresku jednoskvrnnou v Severním moři a o používání hloubkových vlečných sítí ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle vědeckých zpráv z poslední doby, a zejména zpráv Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), byla v Atlantiku nalezena a zmapována vysoce citlivá hlubinná stanoviště. Tato stanoviště jsou osídlena velmi pestrými biologickými společenstvími, která byla posouzena jako vyžadující prioritní ochranu. Jsou zejména definována jako stanoviště významná pro Společenství podle směrnice Rady 92/43/ES ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (2). Dále byly na seznam ohrožených stanovišť v nedávné době zařazeny hlubinné korálové útesy v rámci Úmluvy na ochranu mořského životního prostředí severovýchodního Atlantiku („Úmluva OSPAR“).

(2)

Podle vědeckých dokladů je regenerace při poškození těchto stanovišť způsobeném vlečným lovným zařízením vlečeným po dně buď nemožná, nebo velmi obtížná a pomalá. Vody v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry obsahují několik známých nebo potenciálních hlubinných stanovišť, která až do nedávné doby zůstala ušetřena používání vlečných sítí. Je proto vhodné zakázat používání hloubkových vlečných sítí a podobné výzbroje ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry, kde jsou tato stanoviště doposud v příznivém stavu zachování.

(3)

Nové vědecké informace ukazují, že odlov tresky v rámci rybolovné činnosti vykonávané za podmínek uvedených v bodě 17 přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), bude pravděpodobně nízký, takže tato rybolovná činnost představuje pro regeneraci tresek jen malé riziko. Zvýšení počtu dnů pro lov tresky jednoskvrnné je proto opodstatněné.

(4)

Za účelem zajištění obživy rybářů Společenství je důležité tyto rybolovné oblasti otevřít co nejdříve. Je proto nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství.

(5)

Nařízení (ES) č. 2287/2003 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění takto:

1.

V příloze IV se doplňuje nový bod, který zní:

„19.   Zákaz lovu vlečnými sítěmi ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry

Plavidlům je zakázáno používat hloubkové vlečné sítě nebo jiné podobné vlečené sítě používané ve styku s mořským dnem v oblastech ohraničených linií spojující následující zeměpisné souřadnice:

a)

Azory

36° 00′ s. š.

23° 00′ z. d.

42° 00′ s. š.

23° 00′ z. d.

42° 00′ s. š.

34° 00′ z. d.

36° 00′ s. š.

34° 00′ z. d.

b)

Kanárské ostrovy a Madeira

27° 00′ s. š.

19° 00′ z. d.

26° 00′ s. š.

15° 00′ z. d.

29° 00′ s. š.

13° 00′ z. d.

36° 00′ s. š.

13° 00′ z. d.

36° 00′ s. š.

19° 00′ z. d.“

2.

V příloze V bodě 6 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

Odchylně od počtu dnů uvedeného v písmenu a) ‚Kategorie lovných zařízení uvedené v bodě 4a‘ mohou členské státy zvýšit maximální počet dnů strávených v oblasti a mimo přístav na 12 pro plavidla vybavená VMS a zvláštními povoleními k rybolovu uvedenými v bodě 17 písm. b) přílohy IV, jejichž platnost činí nejméně jeden kalendářní měsíc.

Tato plavidla

musí uvědomit vnitrostátní orgány o místě a době všech vykládek ryb nejméně čtyři hodiny před provedením každé takové vykládky,

mohou shromažďovat dny podle písmene b) pouze po dobu nepřetržitého držení platného zvláštního povolení k rybolovu uvedeného v bodě 17 písm. b) přílohy IV,

mohou převádět dny podle bodu 10 pouze na plavidla, která smějí využít zvýšení počtu dnů podle tohoto písmene.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 344, 31.12.3003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1691/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 3).


20.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1812/2004

ze dne 19. října 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 19. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

51,9

204

41,0

999

46,5

0707 00 05

052

107,2

999

107,2

0709 90 70

052

96,0

999

96,0

0805 50 10

052

60,2

388

57,8

524

66,0

528

42,5

999

56,6

0806 10 10

052

95,9

400

176,0

999

136,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

68,0

400

92,7

404

81,9

512

107,8

720

37,1

800

145,3

804

78,3

999

87,3

0808 20 50

052

89,7

999

89,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


20.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1813/2004

ze dne 19. října 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 17 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 (2) stanoví, že členské státy, poté, co schválí operační programy předložené organizacemi producentů, stanoví schválenou částku podpory nejpozději do dne 15. prosince roku předcházejícího provádění těchto programů. Za účelem zlepšení rozpočtového řízení společné organizace trhu je třeba, aby členské státy informovaly Komisi o celkové schválené výši podpory pro všechny operační programy.

(2)

Článek 26 nařízení (ES) č. 1433/2003 stanoví, že údaje o organizacích producentů, fondech a operačních programech musí být předmětem zpráv členských států, které jsou předkládány Komisi každý rok do 1. června v souladu s přílohou III uvedeného nařízení. Pouze údaje o skutečně provedených platbách závěrečné podpory se předkládají nejpozději do 15. listopadu. Vzhledem ke zkušenosti získané v průběhu posledních let, dvě data předkládání představují zbytečný zdroj administrativních problémů. Toto je třeba zjednodušit a uzpůsobit tak, aby zprávy členských států byly předávány každý rok nejpozději dne 15. listopadu, a aby obsahovaly konečné údaje týkající se platby závěrečné podpory.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 1433/2003 uvádí úplný seznam opatření a výdajů, které mohou být kryty operačními programy. Mezi těmito výdaji jsou v bodě 2 uvedené přílohy uvedeny zvláštní náklady zlepšení jakosti, které mimo jiné spočívají v nákupu certifikovaného osiva. Zkušenost ukázala, že je třeba výslovným odkazem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh vyjasnit pojem „certifikované osivo“ (3), což odpovídá cíli zlepšování a podpory jakosti uvedené v uvedeném nařízení.

(4)

Proto je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 1433/2003.

(5)

Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1433/2003 se mění takto:

1.

V článku 17 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členské státy sdělí Komisi, během 30 dní po tomto dni, celkovou částku schválené podpory pro všechny operační programy.“

2.

V čl. 26 odst. 1 se datum „1. června“ nahrazuje datem „15. listopadu“.

3.

V příloze I se bod 2 písm. d) nahrazuje tímto:

„d)

opatření pro zlepšení jakosti včetně podhoubí a certifikovaných rostlin a osiva kategorií ‚základní osivo‘ a ‚certifikované osivo‘, jak jsou definovány směrnicí Rady 2002/55/ES (4).

4.

V příloze III se zrušuje část 3 bod 3.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Přesto se čl. 1 bod 3 nevztahuje na operační programy, které jsou již schváleny členskými státy.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2002, s. 64).

(2)  Úř. věst. č. L 203, 12.8.2003, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.“


20.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1814/2004

ze dne 19. října 2004,

kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (2), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (3), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (4) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se ověřují dovozní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i dovozní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.

(3)

Je nezbytné začít používat toto pozměňující nařízení co nejdříve.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněně nařízením (ES) č. 806/2003.

(3)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104. Nařízení naposledy pozměněně nařízením Komise (ES) č. 2916/95 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47. Nařízení naposledy pozměněně nařízením ES) č. 1601/2004 (Úř. věst. L 292, 15.9.2004, s. 6).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(v EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(v EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 90

‚65 % kuřata‘ – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete nebo v jiné obchodní úpravě, zmrazená

82,0

11

01

79,5

12

03

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

143,4

58

01

186,8

37

02

178,7

41

03

261,1

12

04

0207 14 50

Kuřecí prsa, zmrazená

134,1

25

03

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

258,5

12

01

274,1

7

04

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

161,5

44

01

189,4

30

02

178,7

35

03


(1)  Země původu dovozu:

01

Brazílie

02

Thajsko

03

Argentina

04

Chile.“


20.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/9


SMĚRNICE KOMISE 2004/105/ES

ze dne 15. října 2004,

kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 13a odst. 4 písm. a) této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2000/29/ES musí rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené v této směrnici zpravidla doprovázet originál požadovaného úředního „rostlinolékařského osvědčení“ nebo „rostlinolékařského osvědčení pro zpětný vývoz“ („osvědčení“).

(2)

Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (IPPC) ze dne 6. prosince 1951 uzavřená v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) obsahuje v příloze vzory osvědčení, kde je uvedeno jejich standardní znění a formát, které je třeba dodržovat při vyhotovování a vydávání osvědčení.

(3)

V letech 1979 a 1997 byla IPPC významným způsobem změněna. V důsledku těchto změn byly schváleny různé vzory osvědčení, které mají doprovázet rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty při jejich pohybu v rámci mezinárodního obchodu.

(4)

Ačkoli změny IPPC z roku 1997 ještě nevstoupily v platnost, povolila úmluva 12/97 z dvacátého devátého zasedání konference FAO jako alternativu používání pozměněných osvědčení nepovinně smluvními stranami IPPC, které s nimi souhlasí. Zdá se, že mnohé smluvní strany IPPC již používají osvědčení vycházející ze vzorů uvedených v příloze IPPC ve znění z roku 1997.

(5)

Je třeba stanovit vzory osvědčení, která mají doprovázet rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vstupující do Společenství.

(6)

Vnitrostátní organizace na ochranu rostlin se osvědčeními obvykle zásobují ve velkých množstvích. Je proto vhodné stanovit pravidla pro používání osvědčení, která vycházejí ze vzorů specifikovaných v příloze IPPC ve znění z roku 1979, během přechodného období.

(7)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Za účelem článku 13 odst. 1 bodu ii) směrnice 2000/29/ES musejí členské státy přijmout úřední „rostlinolékařská osvědčení“ nebo „rostlinolékařská osvědčení pro zpětný vývoz“ („osvědčení“) doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze smluvních třetích zemí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) uvedené v části B přílohy V směrnice 2000/29/ES, která se vydávají v souladu se vzory podle přílohy I.

2.   Členské státy přijímají pouze osvědčení uvedená v odstavci 1, pokud byla vyplněna v souladu s mezinárodní normou FAO pro rostlinolékařská opatření č. 12 týkající se pokynů pro rostlinolékařská osvědčení.

Článek 2

Členské státy přijímají osvědčení vydaná v souladu se vzory podle přílohy II do 31. prosince 2009.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku pro tyto předpisy a tuto směrnici.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. října 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/70/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 97).


PŘÍLOHA I

Image

Image


PŘÍLOHA II

Image

Image


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

20.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/15


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. října 2004,

kterým se mění její jednací řád

(2004/701/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 121 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28. odst. 1 a čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na článek 12 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, změnil s účinkem od 1. listopadu 2004 ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Smlouvy o Evropské unii, které se týká přidělování váhy hlasům v Radě.

(2)

Podle čl. 205 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství, čl. 118 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i čl. 23 odst. 2 třetího pododstavce a čl. 34 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, ve znění uvedeného aktu o přistoupení, může člen Rady požádat, aby při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Je nutné stanovit prováděcí pravidla k těmto ustanovením.

(3)

Za tímto účelem je třeba stanovit, v souladu s údaji poskytnutými Statistickým úřadem Evropských společenství, číselný údaj o celkovém počtu obyvatel každého členského státu na dobu jednoho roku a zajistit každoroční aktualizaci těchto číselných údajů.

(4)

Bod IV A „Doporučení ke sčítání lidí a obydlí v období roku 2000 v regionu EHK“, zpracovaných společně Evropskou hospodářskou komisí Spojených národů a Statistickým úřadem Evropských společenství, vymezuje pojem celkového počtu obyvatel státu.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Jednací řád Rady ze dne 22. března 2004 (2004/338/ES, Euratom) (2) se mění takto:

1.

V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Při přijímání rozhodnutí Rady, které vyžaduje kvalifikovanou většinu, a požaduje-li to člen Rady, ověřuje se, zda členské státy tvořící tuto většinu představují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie vypočteného podle číselných údajů o počtu obyvatel uvedených v článku 1 přílohy IIa.“

2.

Za přílohu II se vkládá nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA IIa

PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA K USTANOVENÍM O PŘIDĚLOVÁNÍ VÁHY HLASŮM V RADĚ

Článek 1

K provedení čl. 205 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství, čl. 118 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i čl. 23 odst. 2 třetího pododstavce a čl. 34 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je celkový počet obyvatel každého členského státu na dobu od 1. listopadu 2004 do 31. prosince 2005 tento:

Členský stát

Počet obyvatel

(v tisících)

Německo

82 531,7

Francie

61 684,7

Spojené království

59 651,5

Itálie

57 888,2

Španělsko

42 345,3

Polsko

38 190,6

Nizozemsko

16 258,0

Řecko

11 041,1

Portugalsko

10 474,7

Belgie

10 396,4

Česká republika

10 211,5

Maďarsko

10 116,7

Švédsko

8 975,7

Rakousko

8 114,0

Dánsko

5 397,6

Slovensko

5 380,1

Finsko

5 219,7

Irsko

4 027,5

Litva

3 445,9

Lotyšsko

2 319,2

Slovinsko

1 996,4

Estonsko

1 350,6

Kypr

730,4

Lucembursko

451,6

Malta

399,9

Celkem

458 599,0

práh (62 %)

284 331,4

Článek 2

1.   Každoročně do 1. září sdělí členské státy Statistickému úřadu Evropských společenství údaje o celkovém počtu jejich obyvatel ke dni 1. ledna běžného roku.

2.   S účinkem ode dne 1. ledna každého roku upraví Rada číselné údaje uvedené v článku 1 podle údajů, které má Statistický úřad Evropských společenství k dispozici ke dni 30. září předchozího roku. Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2004.

V Lucemburku dne 11. října 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 22.


Komise

20.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/17


ROZHODNUTÍ č. 28/2004 SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

ze dne 19. července 2004

o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v sektorové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

(2004/702/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, a zejména na čl. 7 a 14;

ROZHODL TAKTO:

1.

Subjekt posuzování shody uvedený v příloze A se zařazuje do seznamu subjektů posuzování shody do sloupce „Pro přístup ES na trh USA“ v oddílu V sektorové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě.

2.

Obě strany se dohodly na specifickém rozsahu zařazení subjektu posuzování shody uvedeného v příloze A, co do výrobků a postupů posuzování shody, a budou jej zachovávat.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou stejnopisech a podepsáno zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění Dohody. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno ve Washingtonu D.C. dne 7. července 2004.

Za Spojené státy americké

James C. SANFORD

Podepsáno v Bruselu dne 19. července 2004.

Za Evropské společenství

Joanna KIOUSSI


Dodatek A

Subjekt posuzování shody ES zařazený do seznamu subjektů posuzování shody do sloupce „Pro přístup ES na trh USA“, v oddílu V sektorové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě.

GYL Technologies

Parc d’activités de Lanserre

21, rue de la Fuye

F-49610 Juigné-sur-Loire

Tel: (33 2) 41 57 57 40

Fax: (33 2) 41 45 25 77