ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 304

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
30. září2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1590 ze dne 26. dubna 2004 o programu Společenství o zachování, popisu, sběru a využití genetických zdrojů v zemědělství a zrušuje se nařízení (ES) č. 1467/94 ( 1 )

1

 

*

Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu tohoto postavení

2

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada Evropské unie

 

*

2004/633/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

3

 

*

2004/634/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o posílení a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách tak, aby zahrnovala spolupráci týkající se bezpečnosti kontejnerů a související otázky

4

 

*

2004/635/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 21. dubna 2004 o uzavření evropsko-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

5

 

*

2004/636/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu Evropským společenstvím

6

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

30.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1590

ze dne 26. dubna 2004

o programu Společenství o zachování, popisu, sběru a využití genetických zdrojů v zemědělství a zrušuje se nařízení (ES) č. 1467/94

( Text s významem pro EHP)

Znění tohoto aktu v českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004. Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004.


30.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/2


SMĚRNICE RADY 2004/83/ES

ze dne 29. dubna 2004

o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu tohoto postavení

Znění tohoto aktu v českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004. Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada Evropské unie

30.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. března 2004

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

(2004/633/ES)

Znění tohoto aktu v českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004. Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004.


30.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. března 2004

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o posílení a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách tak, aby zahrnovala spolupráci týkající se bezpečnosti kontejnerů a související otázky

(2004/634/ES)

Znění tohoto aktu v českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004. Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004.


30.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. dubna 2004

o uzavření evropsko-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

(2004/635/ES)

Znění tohoto aktu v českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004. Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004.


30.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/6


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 29. dubna 2004

o uzavření Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu Evropským společenstvím

(2004/636/ES)

Znění tohoto aktu v českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004. Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004.