ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 301

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
28. září2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1677/2004 ze dne 27. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1678/2004 ze dne 24. září 2004 o zastavení celních kvót uplatňovaných na dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1679/2004 ze dne 27. září 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

40

 

*

Směrnice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bifentrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici ( 1 )

42

 

*

Směrnice Komise 2004/96/ES ze dne 27. září 2004, kterou se mění Směrnice Rady 76/769/EHS o omezení obchodování s niklem a použití niklu na čepech celků propichujících tělo s cílem přizpůsobit její Přílohu I technickému pokroku ( 1 )

51

 

*

Směrnice Komise 2004/97/ES ze dne 27. září 2004, kterou se mění směrnice Komise 2004/60/ES, pokud jde o lhůty ( 1 )

53

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/659/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2004 o projektu Evropského hlavního města kultury pro rok 2008

54

 

 

Komise

 

*

2004/660/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2004 o stanovisku Komise ke změnám doplňků k příloze 6 smlouvy mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky

55

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný postoj Rady 2004/661/SZBP ze dne 24. září 2004 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

67

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1676/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 3 k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a Bulharskem, schválené rozhodnutím Rady a Komise 94/908/ES, ESUO, Euratom ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (1), stanoví režim výměny zboží pro zpracované zemědělské produkty uvedené v této dohodě. Protokol 3 byl pozměněn protokolem upravujícím obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a Bulharskem (2), dále jen „upravující protokol“, schváleným rozhodnutím 1999/278/ES (3) a vylepšeným rozhodnutím Rady přidružení EU-Bulharsko č. 2/2002 (4).

(2)

Nedávno byla uzavřena obchodní dohoda, kterou se mění upravující protokol. Cílem dohody je zlepšit hospodářskou konvergenci v rámci přípravy na přistoupení Bulharska k Evropské unii a měla by vstoupit v platnost nejpozději dne 1. října 2004.

(3)

Postup pro přijetí rozhodnutí o změně upravujícího protokolu nebude včas ukončen tak, aby rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 1. října 2004. Je proto nezbytné stanovit používání celních koncesí stanovených pro Bulharsko na autonomním základě od 1. října 2004.

(4)

U dovozů některých zpracovaných zemědělských produktů by se neměla uplatňovat žádná cla. U některého jiného zboží by se celní kvóty měly otvírat na ročním základě.

(5)

Na zpracované zemědělské produkty zahrnuté v protokolu 3, avšak neuvedené v tomto nařízení, nebo u kterých jsou kvóty otevřené tímto nařízením vyčerpané, by se nadále měla uplatňovat obchodní ustanovení protokolu 3.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 1446/2002 ze dne 8. srpna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000 (5) otevřelo roční celní kvóty pro dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství. V roce 2004 by se měla dále uplatňovat pouze množství pro celní kvóty s pořadovým číslem 09.5463, 09.5487 a 095479.

(7)

Zpracované zemědělské produkty neuvedené v příloze I Smlouvy a vyvážené do Bulharska by neměly být způsobilé pro vývozní náhrady podle nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (6).

(8)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7), stanoví systém správy celních kvót. Celní kvóty otevřené tímto nařízením by měly být spravovány orgány Společenství a členskými státy v souladu s uvedeným systémem.

(9)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na dovoz zboží pocházejícího z Bulharska a uvedeného v příloze I se ode dne 1. října 2004 použijí cla stanovená v uvedené příloze.

Článek 2

1.   Celní kvóty Společenství pro bezcelní dovoz zboží pocházejícího z Bulharska, které jsou uvedeny v příloze II, se otevírají každoročně od 1. ledna do 31. prosince. V roce 2004 se otevřou od 1. října do 31. prosince 2004. Množství pro rok 2004 se poměrně sníží podle již uplynulé doby v celých měsících, s výjimkou celních kvót s pořadovým číslem 09.5463, 09.5487 a 09.5479.

2.   Množství zboží pro celní kvóty s pořadovým číslem 09.5463, 09.5487 a 09.5479 otevřené podle nařízení (ES) č. 1446/2002, které je uvedeno do volného oběhu od 1. ledna do 30. září 2004, se v plné výši odečtou od množství příslušných celních kvót stanovených v příloze II.

Článek 3

Zpracované zemědělské produkty uvedené v příloze III tohoto nařízení, které jsou vyvezeny do Bulharska, nejsou způsobilé pro vývozní náhrady podle nařízení (ES) č. 1520/2000.

Článek 4

Pro zpracované zemědělské produkty, které nejsou zahrnuty v příloze I nebo pro které jsou kvóty uvedené v příloze II vyčerpány, se použijí ustanovení protokolu 3.

Článek 5

V případě neuplatňování recipročních preferencí dohodnutých s Bulharskem může Komise postupem podle čl. 7 odst. 2 pozastavit opatření uvedená v článcích 1, 2 a 3.

Článek 6

Celní kvóty Společenství uvedené v příloze II tohoto nařízení spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 7

1.   Komisi je nápomocen výbor uvedený v článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93 (9), dále jen „výbor“.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Lhůta uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.1994, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 112, 29.4.1999, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 112, 29.4.1999, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).


PŘÍLOHA I

Cla na dovoz zboží pocházejícího z Bulharska do Společenství

Kód KN

Popis zboží

Celní sazba

(1)

(2)

Od 1.10. do 31.12.2004

Od 1.1. do 31.12.2005

Od 1.1. do 31.12.2006

Od 1.1.2007 dále

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

0403 10

– Jogurt:

 

 

 

 

 

–– ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

––– Sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

0403 10 51

–––– nejvýše 1,5 % hmotnostních

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

–––– vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

–––– vyšším než 27 % hmotnostních

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

––– ostatní, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

0403 10 91

–––– nejvýše 3 % hmotnostních

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

–––– vyšším než 3 % hmotnostních, avšak nejvýše 6 % hmotnostních

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

–––– vyšším než 6 % hmotnostních

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

– ostatní:

 

 

 

 

 

–– ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

––– Sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

0403 90 71

–––– nejvýše 1,5 % hmotnostních

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

–––– vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

–––– vyšším než 27 % hmotnostních

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

––– ostatní, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

0403 90 91

–––– nejvýše 3 % hmotnostní

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

–––– vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

–––– vyšším než 6 % hmotnostních

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

 

 

 

 

0405 20

– mléčné pomazánky:

 

 

 

 

0405 20 10

–– o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 60 % hmotnostních

0

0

0

0

0509 00

Přírodní houba živočišného původu:

 

 

 

 

0509 00 90

– ostatní

0

0

0

0

0710

Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená:

 

 

 

 

0710 40 00

– Kukuřice cukrová

0

0

0

0

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě:

 

 

 

 

0711 90

– ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

 

 

 

 

–– Zelenina:

 

 

 

 

0711 90 30

––– Kukuřice cukrová

0

0

0

0

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a jiné slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

 

 

 

– Rostlinné šťávy a výtažky:

 

 

 

 

1302 13 00

–– z chmele

0

0

0

0

1302 20

– Pektinové látky, pektináty a pektany:

 

 

 

 

1302 20 10

– – v suchém stavu

0

0

0

0

1302 20 90

–– ostatní

0

0

0

0

1505

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):

 

 

 

 

1505 00 10

– Tuk z ovčí vlny, surový

0

0

0

0

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

 

 

 

 

1517 10

– Margarín, kromě tekutého margarínu:

 

 

 

 

1517 10 10

–– obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

– ostatní:

 

 

 

 

1517 90 10

–– obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

–– ostatní:

 

 

 

 

1517 90 93

––– Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací

1,9 %

0

0

0

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1518 00 10

– Linoxyn

0

0

0

0

1518 00 91

–– Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516

0

0

0

0

 

–– ostatní:

 

 

 

 

1518 00 95

––– Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

0

0

0

0

1518 00 99

––– ostatní

0

0

0

0

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené:

 

 

 

 

1521 90

– ostatní:

 

 

 

 

1521 90 99

––– ostatní

0

0

0

0

1522 00

Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

 

 

 

 

1522 00 10

– Degras

0

0

0

0

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

 

 

1702 50 00

– Chemicky čistá fruktosa

0

0

0

0

1702 90

– ostatní, včetně invertního cukru a směsí jiných cukrů a cukrových sirupů obsahující nejméně 50 % hmotnostních fruktosy v sušině:

 

 

 

 

1702 90 10

–– Chemicky čistá maltosa

0

0

0

0

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

 

 

 

 

1704 10

– Žvýkací guma, též obalená cukrem:

 

 

 

 

 

–– obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa):

 

 

 

 

1704 10 11

––– Plátková žvýkací guma

0

0

0

0

1704 10 19

––– ostatní

0

0

0

0

 

–– obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa):

 

 

 

 

1704 10 91

––– Plátková žvýkací guma

0

0

0

0

1704 10 99

––– ostatní

0

0

0

0

1704 90

– ostatní:

 

 

 

 

1704 90 10

–– Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy, bez přídavku jiných látek

0

0

0

0

1704 90 30

–– Bílá čokoláda

0

0

0

0

 

–– ostatní:

 

 

 

 

1704 90 51

––– Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

0

0

0

0

1704 90 55

––– Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

0

0

0

0

1704 90 61

––– Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

0

0

0

0

 

––– ostatní:

 

 

 

 

1704 90 65

–––– Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí ve formě cukrovinek

0

0

0

0

1704 90 71

–––– Tvrdé bonbóny, též plněné

0

0

0

0

1704 90 75

–––– Karamely a podobné cukrovinky

0

0

0

0

 

–––– ostatní:

 

 

 

 

1704 90 81

––––– vyrobené kompresí

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(Kód Taric 1704909910)

––––– ostatní (jiné než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

0

0

0

0

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

 

 

 

 

1806 10

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

 

 

 

1806 10 20

–– obsahující nejméně 5 %, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

0

0

0

0

1806 10 30

–– obsahující nejméně 65 %, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

0

0

0

0

1806 20

– ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

–– obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

0

0

0

0

1806 20 30

–– obsahující nejméně 25 %, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

0

0

0

0

 

–– ostatní:

 

 

 

 

1806 20 50

––– obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla

0

0

0

0

1806 20 70

––– Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb)

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(Kód Taric 1806208010)

––– Čokoládová poleva (jiná než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(Kód Taric 1806209510)

––– ostatní (jiné než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

0

0

0

0

 

– ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

 

 

 

 

1806 31 00

–– plněné

 (1)

0

0

0

1806 32

–– neplněné:

 

 

 

 

1806 32 10

––– s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

 (1)

0

0

0

1806 32 90

––– ostatní

 (1)

0

0

0

1806 90

– ostatní:

 

 

 

 

 

–– Čokoláda a čokoládové výrobky:

 

 

 

 

 

––– Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné:

 

 

 

 

1806 90 11

–––– obsahující alkohol

 (1)

0

0

0

1806 90 19

–––– ostatní

 (1)

0

0

0

 

––– ostatní:

 

 

 

 

1806 90 31

–––– plněné

 (1)

0

0

0

1806 90 39

–––– neplněné

 (1)

0

0

0

1806 90 50

–– Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

 (1)

0

0

0

1806 90 60

–– Pasty (pomazánky) obsahující kakao

 (1)

0

0

0

1806 90 70

–– Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

 (1)

0

0

0

ex 1806 90 90

(Kód Taric 1806909011 a 1806909091)

–– ostatní (jiné než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

 (1)

0

0

0

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1901 10 00

– Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej

0

0

0

0

1901 20 00

– Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek čísla 1905

0

0

0

0

1901 90

– ostatní:

 

 

 

 

 

–– Sladový výtažek:

 

 

 

 

1901 90 11

––– obsahující nejméně 90 % hmotnostních sušiny

0

0

0

0

1901 90 19

––– ostatní

0

0

0

0

 

–– ostatní:

 

 

 

 

1901 90 91

––– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru) nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu, kromě sušených potravinových přípravků vyrobených z produktů čísel 0401 až 0404

0

0

0

0

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:

 

 

 

 

 

– Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené:

 

 

 

 

1902 11 00

–– obsahující vejce

0

0

0

0

1902 19

–– ostatní:

 

 

 

 

1902 19 10

––– neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné

0

0

0

0

1902 19 90

––– ostatní

0

0

0

0

1902 20

– Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené:

 

 

 

 

 

–– ostatní:

 

 

 

 

1902 20 91

––– vařené

0

0

0

0

1902 20 99

––– ostatní

0

0

0

0

1902 30

– ostatní těstoviny:

 

 

 

 

1902 30 10

–– sušené

0

0

0

0

1902 30 90

–– ostatní

0

0

0

0

1902 40

– Kuskus:

 

 

 

 

1902 40 10

–– neupravený

0

0

0

0

1902 40 90

–– ostatní

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

0

0

0

0

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1904 10

– Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:

 

 

 

 

1904 10 10

–– z kukuřice

0

0

0

0

1904 10 30

–– z rýže

0

0

0

0

1904 10 90

–– ostatní

0

0

0

0

1904 20

– Potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin:

 

 

 

 

1904 20 10

–– Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

0

0

0

0

 

–– ostatní:

 

 

 

 

1904 20 91

––– z kukuřice

0

0

0

0

1904 20 95

––– z rýže

0

0

0

0

1904 20 99

––– ostatní

0

0

0

0

1904 30 00

– Pšenice bulgur

0

0

0

0

1904 90

– ostatní:

 

 

 

 

1904 90 10

–– Rýže

0

0

0

0

1904 90 80

–– ostatní

0

0

0

0

1905

Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:

 

 

 

 

1905 10 00

– Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“

0

0

0

0

1905 20

– Perník:

 

 

 

 

1905 20 10

–– obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

0

0

0

0

1905 20 30

–– obsahující nejméně 30 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

0

0

0

0

1905 20 90

–– obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

0

0

0

0

 

– Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

 

 

 

 

1905 31

–– Sladké sušenky:

 

 

 

 

 

––– zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

 

 

 

 

1905 31 11

–––– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

–––– ostatní

0

0

0

0

 

––– ostatní:

 

 

 

 

1905 31 30

–––– obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku

0

0

0

0

 

–––– ostatní:

 

 

 

 

1905 31 91

––––– dvojité (slepované) sušenky plněné

0

0

0

0

1905 31 99

––––– ostatní

0

0

0

0

1905 32

––– Oplatky a malé oplatky:

 

 

 

 

1905 32 05

–––– o obsahu vody vyšším než 10 % hmotnostních

0

0

0

0

 

––– ostatní

 

 

 

 

 

–––– zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

 

 

 

 

1905 32 11

––––– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

––––– ostatní

0

0

0

0

 

–––– ostatní:

 

 

 

 

1905 32 91

––––– slané, též plněné

0

0

0

0

1905 32 99

––––– ostatní

0

0

0

0

1905 40

– Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:

 

 

 

 

1905 40 10

–– Suchary

0

0

0

0

1905 40 90

–– ostatní

0

0

0

0

1905 90

– ostatní:

 

 

 

 

1905 90 10

–– Nekvašený chléb (macesy)

0

0

0

0

1905 90 20

–– Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

0

0

0

0

 

–– ostatní:

 

 

 

 

1905 90 30

––– Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině

0

0

0

0

1905 90 45

––– Sušenky

0

0

0

0

1905 90 55

––– Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

0

0

0

0

 

––– ostatní:

 

 

 

 

1905 90 60

–––– slazené

0

0

0

0

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou:

 

 

 

 

2001 90

– ostatní:

 

 

 

 

2001 90 30

–– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

–– Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních

0

0

0

0

2001 90 60

–– Palmové vegetační vrcholy

0

0

0

0

2004

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

 

 

 

 

2004 10

– Brambory:

 

 

 

 

 

–– ostatní:

 

 

 

 

2004 10 91

––– ve formě mouky, krupice nebo vloček

0

0

0

0

2004 90

– ostatní zelenina a zeleninové směsi:

 

 

 

 

2004 90 10

–– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

 

 

 

 

2005 20

– Brambory:

 

 

 

 

2005 20 10

–– ve formě mouky, krupice nebo vloček

0

0

0

0

2005 80 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

 

 

 

 

– Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, též ve směsi:

 

 

 

 

2008 11

–– Podzemnice olejná:

 

 

 

 

2008 11 10

––– Máslo z podzemnice olejné

0

0

0

0

2008 91 00

–– Palmové vegetační vrcholy

0

0

0

0

2008 99

–– ostatní:

 

 

 

 

2008 99 85

––––– Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

––––– Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních

0

0

0

0

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

– Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

 

 

2101 11

–– Výtažky, tresti a koncentráty:

 

 

 

 

2101 11 11

––– o obsahu kávy v sušině nejméně 95 % hmotnostních

0

0

0

0

2101 11 19

––– ostatní

0

0

0

0

2101 12

–– Přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

 

 

2101 12 92

––– Přípravky na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů z kávy

0

0

0

0

2101 12 98

––– ostatní

0

0

0

0

2101 20

– Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

 

 

 

 

2101 20 20

–– Výtažky, tresti a koncentráty

0

0

0

0

 

–– Přípravky:

 

 

 

 

2101 20 98

––– ostatní

0

0

0

0

2101 30

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

–– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:

 

 

 

 

2101 30 11

––– Pražená čekanka

0

0

0

0

2101 30 19

––– ostatní

0

0

0

0

 

–– Výtažky, tresti a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:

 

 

 

 

2101 30 91

––– z pražené čekanky

0

0

0

0

2101 30 99

––– ostatní

0

0

0

0

2102

Kvasinky (živé nebo neživé); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, kromě očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:

 

 

 

 

2102 10

– Živé kvasinky:

 

 

 

 

2102 10 10

–– Kulturní kvasinky

0

0

0

0

 

–– Pekařské droždí:

 

 

 

 

2102 10 90

–– ostatní

0

0

0

0

2102 20

– Neživé kvasinky; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy:

 

 

 

 

 

–– Neživé kvasinky:

 

 

 

 

2102 20 11

––– v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

––– ostatní

0

0

0

0

2102 30 00

– Hotové prášky do pečiva

0

0

0

0

2103

Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi: hořčičná mouka a hotová hořčice:

 

 

 

 

2103 10 00

– Sojová omáčka

0

0

0

0

2103 20 00

– Kečup a jiné omáčky z rajčat

2,5 %

0

0

0

2103 30

– Hořčičná mouka a hotová hořčice:

 

 

 

 

2103 30 90

–– Hotová hořčice

0

0

0

0

2103 90

– ostatní:

 

 

 

 

2103 90 90

–– ostatní

0

0

0

0

2104

Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony; homogenizované směsi potravinových přípravků:

 

 

 

 

2104 10

– Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony:

 

 

 

 

2104 10 10

–– sušené

3 %

0

0

0

2104 10 90

–– ostatní

3 %

0

0

0

2104 20 00

– Homogenizované směsi potravinových přípravků

3,6 %

0

0

0

2105 00

Zmrzlina, též obsahující kakao:

 

 

 

 

2105 00 10

– bez obsahu mléčných tuků nebo o obsahu mléčných tuků nižším než 3 % hmotnostní

0 % + 13,5 EUR/100 kg

Max 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

– o obsahu mléčných tuků:

 

 

 

 

2105 00 91

–– nejméně 3 % hmotnostní, avšak nižším než 7 % hmotnostních

0 % + 25,9 EUR/100 kg

Max 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

–– nejméně 7 % hmotnostních

0 % + 36,4 EUR/100 kg

Max 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

2106 10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

 

 

 

 

2106 10 20

–– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu

0

0

0

0

2106 10 80

–– ostatní

0

0

0

0

2106 90

– ostatní:

 

 

 

 

2106 90 10

–– Sýrové fondue

0

0

0

0

2106 90 20

–– Složené alkoholické přípravky, jiné než na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů

0

0

0

0

 

–– ostatní:

 

 

 

 

2106 90 92

––– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu

0

0

0

0

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009:

 

 

 

 

2202 10 00

– Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

0

0

0

0

2202 90

– ostatní:

 

 

 

 

2202 90 10

–– neobsahující produkty čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z produktů těchto čísel

0

0

0

0

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek:

 

 

 

 

2205 10

– v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry:

 

 

 

 

2205 10 10

–– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových

0

0

0

0

2205 90

– ostatní:

 

 

 

 

2205 90 10

–– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových

0

0

0

0

2403

Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a tresti:

 

 

 

 

2403 10

– Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru:

 

 

 

 

2403 10 10

–– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 500 g

50,5 %

33,7 %

16,8 %

0

2403 10 90

–– ostatní

50,5 %

33,7 %

16,8 %

0

 

– ostatní:

 

 

 

 

2403 91 00

–– Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák

11,1 %

7,4 %

3,7 %

0

2403 99

–– ostatní:

 

 

 

 

2403 99 10

––– Žvýkací a šňupací tabák

28 %

18,7 %

9,3 %

0

2403 99 90

––– ostatní

11,1 %

7,4 %

3,7 %

0

3301

Silice (též deterpenované), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřice; extrahované pryskyřice; koncentráty silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic:

 

 

 

 

3301 90

– ostatní:

 

 

 

 

3301 90 10

–– Vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic

0

0

0

0

 

–– Extrahované pryskyřice

 

 

 

 

3301 90 90

–– ostatní

0

0

0

0

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

3302 10

– používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

–– používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

––– Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

 

 

 

 

 

–––– ostatní:

 

 

 

 

3302 10 21

––––– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu

0

0

0

0

3302 10 29

––––– ostatní

0

0

0

0


(1)  Nadále by se měla použít obchodní ustanovení protokolu 3.


PŘÍLOHA II

Celní kvóty s nulovým clem na dovoz zboží pocházejícího z Bulharska do Společenství

Poř. č.

Kód KN

Popis zboží

Roční celní kvóta

(tuny)

Roční nárůst počínaje rokem 2005

(tuny)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

09.5920

ex 0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

200

20

0405 20

– Mléčné pomazánky:

0405 20 30

–– o obsahu tuku nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 75 % hmotnostních

09.5921

ex 1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

100

10

1704 90

– ostatní:

ex 1704 90 99

(Kód Taric 1704909990)

––––– ostatní (výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

09.5922

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

50

5

1806 10

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

1806 10 90

–– obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 20

– ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg:

ex 1806 20 80

(Kód Taric 1806208090)

––– čokoládová poleva (obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

ex 1806 20 95

(Kód Taric 1806209590)

––– ostatní (obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

09.5923

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

50

5

ex 1806 90

– ostatní:

ex 1806 90 90

(kód Taric 1806909019 a 1806909099)

–– ostatní (obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

09.5463

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

704 (1)

1806 31 00 až ex 1806 90 90

(kód Taric 1806909011 a 1806909091)

– ostatní čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao (jiné než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa))

09.5924

ex 1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

100

10

1901 90 99

––– ostatní

09.5925

ex 1905

Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:

200

20

1905 90

– ostatní:

1905 90 90

–––– ostatní

09.5487

2103 20 00

Kečup a jiné omáčky z rajčat

2 600 (2)

09.5479

2105 00

Zmrzlina, též obsahující kakao

116 (2)

09.5926

ex 2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

500

50

2106 90

– ostatní:

2106 90 98

––– ostatní

09.5927

ex 2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009:

2 000

500

2202 90

– ostatní:

–– ostatní, o obsahu tuků získaných z produktů čísel 0401 až 0404:

2202 90 91

––– nižším než 0,2 % hmotnostní

2202 90 95

––– nejméně 0,2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní

2202 90 99

––– nejméně 2 % hmotnostní

09.5928

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

100

10

– ostatní vícesytné alkoholy:

2905 43 00

–– Mannitol (mannit)

2905 44

–– D-glucitol (sorbitol, sorbit):

––– ve vodném roztoku:

2905 44 11

–––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 19

–––– ostatní

––– ostatní:

2905 44 91

–––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 99

–––– ostatní

09.5929

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

2 000

500

3505 10

– Dextriny a jiné modifikované škroby:

3505 10 10

–– Dextriny

–– ostatní modifikované škroby:

3505 10 90

––– ostatní

09.5930

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

100

10

3505 20

– Klihy:

3505 20 10

–– obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3505 20 30

–– obsahující nejméně 25 % hmotnostních, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3505 20 50

–– obsahující nejméně 55 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3505 20 90

–– obsahující nejméně 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

09.5938

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

500

50

3809 10

– na bázi škrobových látek:

3809 10 10

–– obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek

3809 10 30

–– obsahující nejméně 55 % hmotnostních, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek

3809 10 50

–– obsahující nejméně 70 % hmotnostních, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek

3809 10 90

–– obsahující nejméně 83 % hmotnostních těchto látek

09.5934

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

100

10

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44:

–– ve vodném roztoku:

3824 60 11

––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáného na obsah D-glucitolu

3824 60 19

––– ostatní

–– ostatní:

3824 60 91

––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáného na obsah D-glucitolu

3824 60 99

––– ostatní


(1)  Kvóty otevřené pouze pro rok 2004. Od 1. ledna 2005 bude clo nulové.

(2)  Kvóty otevřené pouze pro rok 2004. Na množství, které překročí kvótu, se použijí cla stanovená v příloze I. Od 1. ledna 2005 bude clo nulové.


PŘÍLOHA III

Zpracované zemědělské produkty, které nejsou způsobilé pro vývozní náhrady

Kód KN

Popis zboží

(1)

(2)

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

0403 10

– Jogurt:

 

–– ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

––– Sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 51

–––– nejvýše 1,5 % hmotnostní

0403 10 53

–––– vyšším než 1,5 % hmotnostní, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0403 10 59

–––– vyšším než 27 % hmotnostních

 

––– ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 91

–––– nejvýše 3 % hmotnostní

0403 10 93

–––– vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních

0403 10 99

–––– vyšším než 6 % hmotnostních

0403 90

– ostatní:

 

–– ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

––– sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 71

–––– nejvýše 1,5 % hmotnostní

0403 90 73

–––– vyšším než 1,5 % hmotnostní, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0403 90 79

–––– vyšším než 27 % hmotnostních

 

––– ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 91

–––– nejvýše 3 % hmotnostní

0403 90 93

–––– vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních

0403 90 99

–––– vyšším než 6 % hmotnostních

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

0405 20

– Mléčné pomazánky:

0405 20 10

–– o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 60 % hmotnostních

0405 20 30

–– o obsahu tuku nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 75 % hmotnostních

0710

Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená:

0710 40 00

– Kukuřice cukrová

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě:

0711 90

– ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

–– Zelenina:

0711 90 30

––– Kukuřice cukrová

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

1517 10

– Margarín, kromě tekutého margarínu:

1517 10 10

–– obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517 90

– ostatní:

1517 90 10

–– obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel:

1702 50 00

– Chemicky čistá fruktosa

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

1704 10

– Žvýkací guma, též obalená cukrem:

 

–– obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa):

1704 10 11

––– Plátková žvýkací guma

1704 10 19

––– ostatní

 

–– obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa):

1704 10 91

––– Plátková žvýkací guma

1704 10 99

––– ostatní

1704 90

– ostatní:

1704 90 30

–– Bílá čokoláda

 

–– ostatní:

1704 90 51

––– Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

1704 90 55

––– Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

1704 90 61

––– Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

 

––– ostatní:

1704 90 65

–––– Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí ve formě cukrovinek

1704 90 71

–––– Tvrdé bonbóny, též plněné

1704 90 75

–––– Karamely a podobné cukrovinky

 

–––– ostatní:

1704 90 81

––––– vyrobené kompresí

1704 90 99

––––– ostatní

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

1806 10

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

1806 10 15

–– neobsahující sacharosu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 10 20

–– obsahující nejméně 5 % hmotnostních, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 10 30

–– obsahující nejméně 65 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 10 90

–– obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 20

– ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg:

1806 20 10

–– obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

1806 20 30

–– obsahující nejméně 25 %, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

 

–– ostatní:

1806 20 50

––– obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla

1806 20 70

––– Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb)

1806 20 80

––– Čokoládová poleva

1806 20 95

––– ostatní

 

– ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

1806 31 00

–– plněné

1806 32

–– neplněné

1806 32 10

––– s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

1806 32 90

––– ostatní

1806 90

– ostatní:

 

–– Čokoláda a čokoládové výrobky:

 

––– Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné:

1806 90 11

–––– obsahující alkohol

1806 90 19

–––– ostatní

 

––– ostatní:

1806 90 31

–––– plněné

1806 90 39

–––– neplněné

1806 90 50

–– Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

1806 90 60

–– Pasty (pomazánky) obsahující kakao

1806 90 70

–– Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

1806 90 90

–– ostatní

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1901 10 00

– Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej

1901 20 00

– Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek čísla 1905

1901 90

– ostatní:

 

–– Sladový výtažek:

1901 90 11

––– obsahující nejméně 90 % hmotnostních sušiny

1901 90 19

––– ostatní

 

–– ostatní:

1901 90 99

––– ostatní

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:

 

– Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené:

1902 11 00

–– obsahující vejce

1902 19

–– ostatní:

1902 19 10

––– neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné

1902 19 90

––– ostatní

1902 20

– Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené:

 

–– ostatní:

1902 20 91

––– vařené

1902 20 99

––– ostatní

1902 30

– ostatní těstoviny:

1902 30 10

–– sušené

1902 30 90

–– ostatní

1902 40

– Kuskus:

1902 40 10

–– neupravený

1902 40 90

–– ostatní

1903 00 00

Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1904 10

– Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:

1904 10 10

–– z kukuřice

1904 10 30

–– z rýže

1904 10 90

–– ostatní

1904 20

– Potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin:

1904 20 10

–– Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

 

–– ostatní:

1904 20 91

––– z kukuřice

1904 20 95

––– z rýže

1904 20 99

––– ostatní

1904 30 00

– Pšenice bulgur

1904 90

– ostatní:

1904 90 10

–– Rýže

1904 90 80

–– ostatní

1905

Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:

1905 10 00

– Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“

1905 20

– Perník:

1905 20 10

–– obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

1905 20 30

–– obsahující nejméně 30 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

1905 20 90

–– obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

 

– Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

1905 31

–– Sladké sušenky:

 

––– zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

1905 31 11

–––– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g

1905 31 19

–––– ostatní

 

––– ostatní:

1905 31 30

–––– obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku

 

–––– ostatní:

1905 31 91

––––– dvojité (slepované) sušenky plněné

1905 31 99

––––– ostatní

1905 32

–– Oplatky a malé oplatky:

1905 32 05

––– o obsahu vody vyšším než 10 % hmotnostních

 

––– ostatní

 

–––– zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

1905 32 11

––––– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g

1905 32 19

––––– ostatní

 

–––– ostatní:

1905 32 91

––––– slané, též plněné

1905 32 99

––––– ostatní

1905 40

– Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:

1905 40 10

–– Suchary

1905 40 90

–– ostatní

1905 90

– ostatní:

1905 90 10

–– Nekvašený chléb (macesy)

1905 90 20

–– Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

 

–– ostatní:

1905 90 30

––– Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině

1905 90 45

––– Sušenky

1905 90 55

––– Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

 

––– ostatní:

1905 90 60

–––– slazené

1905 90 90

–––– ostatní

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou:

2001 90

– ostatní:

2001 90 30

–– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

–– Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních

2004

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006

2004 10

– Brambory:

 

–– ostatní:

2004 10 91

––– ve formě mouky, krupice nebo vloček

2004 90

– ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004 90 10

–– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006

2005 20

– Brambory:

2005 20 10

–– ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 80 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

2008 99 85

––––– Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata)

2008 99 91

––––– Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:

2101 12 98

––– ostatní

2101 20

– Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

2101 20 98

––– ostatní

2101 30

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:

 

–– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:

2101 30 19

––– ostatní

 

–– Výtažky, tresti a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:

2101 30 99

––– ostatní

2102

Kvasinky (živé nebo neživé); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, kromě očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:

2102 10

– Živé kvasinky:

2102 10 31

––– sušené

2102 10 39

––– ostatní

2105 00

Zmrzlina, též obsahující kakao:

2105 00 10

– bez obsahu mléčných tuků nebo o obsahu mléčných tuků nižším než 3 % hmotnostní

 

– o obsahu mléčných tuků:

2105 00 91

–– nejméně 3 % hmotnostní, avšak nižším než 7 % hmotnostních

2105 00 99

–– nejméně 7 % hmotnostních

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 90

– ostatní:

2106 90 10

–– Sýrové fondue

2106 90 92

––– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu:

2106 90 98

––– ostatní

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009:

2202 10 00

– Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

2202 90

– ostatní:

2202 90 10

–– neobsahující produkty čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z produktů těchto čísel

 

–– ostatní, o obsahu tuků získaných z produktů čísel 0401 až 0404:

2202 90 91

––– nižším než 0,2 % hmotnostní

2202 90 95

––– nejméně 0,2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní

2202 90 99

––– nejméně 2 % hmotnostní

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek:

2205 10

– v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry:

2205 10 10

–– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových

2205 10 90

–– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových

2205 90

– ostatní:

2205 90 10

–– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových

2205 90 90

–– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových

2208

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny;

2208 20

– Vínovice nebo matolinové pálenky:

 

–– v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry:

2208 20 12

––– Koňak

2208 20 14

––– Armagnac

2208 20 26

––– Grappa

2208 20 27

––– Brandy de Jerez

2208 20 29

––– ostatní

 

–– v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry:

2208 20 40

––– Čisté destiláty

 

––– ostatní:

2208 20 62

–––– Koňak

2208 20 64

–––– Armagnac

2208 20 86

–––– Grappa

2208 20 87

–––– Brandy de Jerez

2208 20 89

–––– ostatní

2208 30

– Whisky:

 

–– Scotch whisky:

 

––– Sladová whisky, v nádobách o obsahu:

2208 30 32

–––– nejvýše 2 litry

2208 30 38

–––– vyšším než 2 litry

 

––– Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:

2208 30 52

–––– nejvýše 2 litry

2208 30 58

–––– vyšším než 2 litry

 

––– ostatní, v nádobách o obsahu:

2208 30 72

–––– nejvýše 2 litry

2208 30 78

–––– vyšším než 2 litry

 

–– ostatní, v nádobách o obsahu:

2208 30 82

––– nejvýše 2 litry

2208 30 88

––– vyšším než 2 litry

2208 50

– Gin a jalovcová

 

–– Gin, v nádobách o obsahu:

2208 50 11

––– nejvýše 2 litry

2208 50 19

––– vyšším než 2 litry

 

–– Jalovcová, v nádobách o obsahu:

2208 50 91

––– nejvýše 2 litry

2208 50 99

––– vyšším než 2 litry

2208 60

– Vodka:

 

–– o obsahu alkoholu nejvýše 45,4 % objemových, v nádobách o obsahu:

2208 60 11

––– nejvýše 2 litry

2208 60 19

––– vyšším než 2 litry

 

–– o obsahu alkoholu nejvýše 45,4 % objemových, v nádobách o obsahu:

2208 60 91

––– nejvýše 2 litry

2208 60 99

––– vyšším než 2 litry

2208 70

– Likéry:

2208 70 10

–– v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry

2208 70 90

–– v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry

2208 90

– ostatní:

 

––– nejvýše 2 litry:

2208 90 41

–––– Ouzo

 

–––– ostatní:

 

––––– Destiláty (kromě likérů):

 

–––––– z ovoce:

2208 90 45

––––––– Calvados

2208 90 48

––––––– ostatní

 

–––––– ostatní:

2208 90 52

––––––– Korn

2208 90 54

––––––– Tequila

2208 90 56

––––––– ostatní

2208 90 69

––––– ostatní lihoviny

 

––– vyšším než 2 litry:

 

–––– Destiláty (kromě likérů):

2208 90 71

––––– z ovoce

2208 90 75

––––– Tequila

2208 90 77

––––– ostatní

2208 90 78

–––– Ostatní lihoviny

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

– ostatní vícesytné alkoholy:

2905 43 00

–– Mannitol (mannit)

2905 44

–– D-glucitol (sorbitol, sorbit):

 

––– ve vodném roztoku:

2905 44 11

–––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 19

–––– ostatní

 

––– ostatní:

2905 44 91

–––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 99

–––– ostatní

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů:

3302 10

– používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

–– používané k výrobě nápojů:

 

––– Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

3302 10 29

––––– ostatní

3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu:

 

– Vaječný albumin

3502 11

–– sušené

3502 11 90

––– ostatní

3502 19 90

––– ostatní

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

– Dextriny a jiné modifikované škroby:

 

–– ostatní modifikované škroby

3505 10 50

––– Esterifikované a etherifikované škroby

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

– na bázi škrobových látek:

3809 10 10

–– obsahující méně než 55  % hmotnostních těchto látek

3809 10 30

–– obsahující nejméně 55 % hmotnostních, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek

3809 10 50

–– obsahující nejméně 70 % hmotnostních, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek

3809 10 90

–– obsahující nejméně 83 % hmotnostních těchto látek

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté;

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44:

 

–– ve vodném roztoku:

3824 60 11

––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

 

––– ostatní

3824 60 19

–– ostatní:

3824 60 91

––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

3824 60 99

––– ostatní


28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1677/2004

ze dne 27. září 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 27. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

27,8

999

27,8

0707 00 05

052

107,2

999

107,2

0709 90 70

052

91,1

999

91,1

0805 50 10

052

71,6

388

47,3

524

76,2

528

55,1

999

62,6

0806 10 10

052

76,3

220

112,0

400

184,4

624

125,3

999

124,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

68,3

400

94,0

512

100,1

720

16,9

804

82,3

999

72,3

0808 20 50

052

108,1

388

83,8

528

56,2

999

82,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,3

624

78,5

999

98,9

0809 40 05

052

73,4

066

62,7

094

29,3

400

117,1

624

124,9

999

81,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1678/2004

ze dne 24. září 2004

o zastavení celních kvót uplatňovaných na dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na mezinárodní smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993, kterým se stanovují obchodní opatření, která se vztahují na určité zboží vycházející ze zpracování zemědělských produktů (1) a zejména na čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/278/ES ze dne 9. března 1999, které se týká uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé, s uvážením přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a výsledků zemědělských vyjednávání v rámci Uruguayského kola, včetně zlepšení stávajících preferenčních dohod (2), a zejména na článek 2 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 3 Evropské dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskem, který byl schválený rozhodnutím 94/908/ES, ESUO, Euratom Rady a Komise ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Evropské dohody, kterou se zakládá sdružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé (3), stanovuje obchodní opatření pro zpracované zemědělské produkty, které jsou v protokolu vyjmenované.

(2)

Protokol 3 byl pozměněn protokolem, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské smlouvy mezi Evropským společenstvím a Bulharskem (4), schváleným rozhodnutím 1999/278/ES a pozměněným rozhodnutím č. 2/2002 Rady přidružení EU-Bulharska (5).

(3)

Roční kvóty, které jsou stanovené v příloze I protokolu 3 byly přijaty nařízením Komise (ES) č. 1446/2002 ze dne 8. srpna 2002 o zastavování a otevírání celních kvót uplatňovaných na dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství a pozměňujícím nařízením (ES) č. 1477/2000 (6). Článek 2 tohoto nařízení stanovuje, že tyto celní kvóty budou otevírány ročně od 1. ledna do 31. prosince.

(4)

V nedávné době byla dohodnuta nová obchodní opatření, která mají za cíl zlepšit ekonomickou konvergenci v rámci přípravy na přistoupení Bulharska do Evropské unie. Byly dohodnuty výsady ve formě kompletní nebo postupné liberalizace obchodu s určitými zpracovanými zemědělskými produkty a kvóty osvobozené od cla na jiné produkty.

(5)

Výsada, která byla udělena Společenstvím, vstoupila v platnost ve formě autonomních opatření a přechodných opatření dne 1. října 2004 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a vývozu určitých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska (7).

(6)

Z tohoto důvodu je nezbytné zastavit používání celních kvót, které byly otevřeny pro rok 2004 na dovoz produktů pocházejících z Bulharska do Společenství nařízením (ES) č. 1446/2002.

(7)

Opatření, která jsou stanovena v tomto nařízení, jsou v souladu s názorem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Uplatňování celních kvót na zboží pocházející z Bulharka, stanovených v nařízení (ES) č. 1446/2002, se zastavuje s platností od 1. října 2004.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, p. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 112, 29.4.1999, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 358, 31.12.1994, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 112, 29.4.1999, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 21.

(6)  Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 3.

(7)  Viz strana 1 tohoto čísla Úředního věstníku.


28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1679/2004

ze dne 27. září 2004,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1b nařízení Komise (EHS) č. 700/88 se pro období dvou po sobě následujících týdnů stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. září 2004.

Použije se od 29. zaři až 12. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise (ES) ze dne 27. září 2004, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

(EUR/100 kusů)

Období: od 29. září do 12. října 2004

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

13,60

9,66

25,50

10,49


Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Izrael

Maroko

Kypr

Jordánsko

západní břeh Jordánu a pásmo Gazy


28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/42


SMĚRNICE KOMISE 2004/95/ES

ze dne 24. srpna 2004,

kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bifentrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (1), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí 91/414/EHS přísluší povolování přípravků na ochranu rostlin určených k použití na určité plodiny členským státům. Tato povolení se musejí zakládat na hodnocení účinků na zdraví lidí a zvířat a na hodnocení vlivu na životní prostředí. Při těchto hodnoceních se přihlíží k expozici obsluhy a ostatních přítomných osob, vlivu na půdní, vodní a vzdušný ekosystém a vlivu na lidi a zvířata v důsledku dietárního příjmu ošetřených plodin.

(2)

Maximální limity reziduí (MLR) jsou odrazem minimálních použitých množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaných takovým způsobem, že množství reziduí je co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména pokud jde o dietární příjem.

(3)

Maximální limity reziduí pesticidů by měly být neustále přezkoumávány. Limity mohou být změněny, aby byla zohledněna nová použití, nové informace a údaje.

(4)

Maximální limity reziduí jsou stanoveny na spodní úrovni meze stanovitelnosti, jestliže povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k přítomnosti detekovatelných množství reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, nebo jestliže nejsou povolena žádná použití, nebo jestliže použití povolená členskými státy nebyla podložena nezbytnými údaji, anebo jestliže použití ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uvedeny do oběhu na trhu Společenství, nebyla podložena těmito nezbytnými údaji.

(5)

Komisi byly sděleny informace o nových použitích nebo o změnách v použití pesticidů spadajících do působnosti směrnice 90/642/EHS. To se týká bifentrinu, pro nějž byly maximální limity reziduí stanoveny směrnicí Komise 2002/79/ES (3), a famoxadonu, pro nějž byly maximální limity reziduí stanoveny směrnicí Komise 2003/60/ES (4).

(6)

Celoživotní expozice spotřebitelů těmto pesticidům z potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými v Evropském společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací (5). Bylo vypočteno, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici nevedou k překročení přijatelného denního příjmu.

(7)

U famoxadonu, pro který existuje akutní referenční dávka (ARfD), bylo akutní ohrožení spotřebitelů prostřednictvím potravin, které mohou obsahovat rezidua těchto pesticidů, posouzeno a vyhodnoceno v souladu s postupy a metodami, které jsou v současné době v Evropském společenství používány, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací. Byla zohledněna stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny, zejména rady a doporučení ohledně ochrany spotřebitelů potravin ošetřených pesticidy. Vyhodnocení příjmu famoxadonu ukazuje, že stanovením příslušných maximálních limitů reziduí nebude akutní referenční dávka překročena. U bifentrinu vyhodnocení dostupných informací ukazuje, že není akutní referenční dávka nezbytná a proto není krátkodobé vyhodnocení potřeba.

(8)

Z těchto důvodů by měly být stanoveny nové maximální limity reziduí těchto pesticidů.

(9)

Směrnice 90/642/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Stanovení nebo úprava prozatímních maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení prozatímních maximálních limitů reziduí pro famoxadon v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalšího užívání uvedených účinných látek jsou 4 roky. Prozatímní maximální limity reziduí by poté měly být definitivní.

(11)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Maximální limity reziduí pesticidů pro bifentrin a famoxadon v příloze II směrnice 90/642/EHS se nahrazují limity uvedenými v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 25. března 2005 zákony, nařízení a správní ustanovení nezbytné pro dosažení shody s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.

Tato ustanovení budou použitelná počínaje 26. březnem 2005.

Tato ustanovení přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich oficiálním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/61/ES (Úř. věst L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  Úř. věst L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/71/ES (Úř. věst L 127, 29.4.2004, s. 104).

(3)  Úř. věst L 291, 28.10.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst L 155, 24.6.2003, s. 15.

(5)  Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s Výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


PŘÍLOHA

„Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí

Residua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Bifentrin

Famoxadon

1.   

Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, neobsahující přidaný cukr; ořechy

i)

CITRUSOVÉ PLODY

0,1

0,02 (1)  (2)

Grapefruity

 

 

Citrony

 

 

Kyselé lajmy

 

 

Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů)

 

 

Pomeranče

 

 

Šedok (pomelo)

 

 

Ostatní

 

 

ii)

OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Mandle

 

 

Para ořechy

 

 

Kešu ořechy

 

 

Kaštany jedlé

 

 

Kokosové ořechy

 

 

Lískové ořechy

 

 

Makadamie

 

 

Pekanové ořechy

 

 

Piniové oříšky

 

 

Pistácie

 

 

Vlašské ořechy

 

 

Ostatní

 

 

iii)

JÁDROVÉ OVOCE

0,3

0,02 (1)  (2)

Jablka

 

 

Hrušky

 

 

Kdoule

 

 

Ostatní

 

 

iv)

PECKOVÉ OVOCE

0,2

0,02 (1)  (2)

Meruňky

 

 

Třešně/višně

 

 

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

 

 

Švestky a slívy

 

 

Ostatní

 

 

v)

BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

 

 

a)

Hrozny révy vinné stolní a moštové

0,2

2 (2)

Hrozny stolní

 

 

Hrozny moštové

 

 

b)

Jahody (kromě lesních)

0,5

0,02 (1)  (2)

c)

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

 

0,02 (1)  (2)

Ostružiny

0,3

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

Ostružinomaliny

 

 

Maliny

0,3

 

Ostatní

0,05 (1)

 

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

 

 

Klikva

 

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

 

Angrešt

 

 

Ostatní

 

 

e)

Planě rostoucí bobulové ovoce

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

vi)

RŮZNÉ OVOCE

 

0,02 (1)  (2)

Avokádo

 

 

Banány

0,1

 

Datle

 

 

Fíky

 

 

Kiwi

 

 

Kumkvat

 

 

Liči

 

 

Mango

 

 

Olivy

 

 

Mučenka

 

 

Ananas

 

 

Granátová jablka

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

2.   

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Řepa salátová

 

 

Mrkev

 

 

Celer bulvový

 

 

Křen

 

 

Topinambury

 

 

Pastinák

 

 

Petržel kořenová

 

 

Ředkvička

 

 

Černý kořen

 

 

Batáty

 

 

Tuřín

 

 

Vodnice

 

 

Jam

 

 

Ostatní

 

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Česnek

 

 

Cibule kuchyňská

 

 

Šalotka

 

 

Cibule jarní

 

 

Ostatní

 

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

a)

Lilkovité

0,2

 

Rajčata

 

1 (2)

Paprika zeleninová

 

 

Lilek

 

0,2 (2)

Ostatní

 

0,02 (1)  (2)

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

0,1

0,2 (2)

Okurky salátové

 

 

Okurky nakládačky

 

 

Cukety

 

 

Ostatní

 

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,05 (1)

 

Melouny cukrové

 

0,3 (2)

Tykve

 

 

Melouny vodní

 

 

Ostatní

 

0,02 (1)  (2)

d)

Kukuřice cukrová

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

iv)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

 

0,02 (1)  (2)

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

0,2

 

Brokolice (včetně druhu Calabrese)

 

 

Květák

 

 

Ostatní

 

 

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

1

 

Kapusta růžičková

 

 

Kapusta hlávková a zelí hlávkové

 

 

Ostatní

 

 

c)

Košťálová zelenina listová

0,05 (1)

 

Pekingské zelí

 

 

Kadeřávek

 

 

Ostatní

 

 

d)

Kedlubny

0,05 (1)

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

0,02 (1)  (2)

a)

Salát a podobná zelenina

2

 

Řeřicha setá

 

 

Polníček

 

 

Salát hlávkový

 

 

Endivie

 

 

Ostatní

 

 

b)

Špenát a podobná zelenina

0,05 (1)

 

Špenát

 

 

Mangold (řapíky)

 

 

Ostatní

 

 

c)

Potočnice lékařská

0,05 (1)

 

d)

Čekanka salátová

0,05 (1)

 

e)

Čerstvé bylinky

0,05 (1)

 

Kerblík

 

 

Pažitka

 

 

Petrželová nať

 

 

Celerová nať

 

 

Ostatní

 

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

0,02 (1)  (2)

Fazolové lusky

0,5

 

Vyluštěná fazolová semena

 

 

Hrachové lusky

0,1

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Chřest

 

 

Kardy

 

 

Celer řapíkatý

 

 

Fenykl sladký

 

 

Artyčoky

 

 

Pór

 

 

Reveň

 

 

Ostatní

 

 

viii)

HOUBY

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

a)

Žampiony pěstované

 

 

b)

Žampiony volně rostoucí

 

 

3.

Luštěniny

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Fazole

 

 

Čočka

 

 

Hrách

 

 

Ostatní

 

 

4.

Olejnatá semena

0,1 (1)

0,05 (1)  (2)

Lněná semena

 

 

Jádra podzemnice olejné

 

 

Mák

 

 

Sezamová semena

 

 

Slunečnicová semena

 

 

Semena řepky

 

 

Sojové boby

 

 

Hořčičná semena

 

 

Bavlníková semena

 

 

Ostatní

 

 

5.

Brambory

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Konzumní brambory rané

 

 

Konzumní brambory pozdní

 

 

6.

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

5

0,05 (1)  (2)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

10

0,05 (1)  (2)


(1)  Uvádí úroveň meze stanovení.

(2)  Uvádí, že maximální limit reziduí byl stanoven na přechodnou dobu v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS.“


28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/51


SMĚRNICE KOMISE 2004/96/ES

ze dne 27. září 2004,

kterou se mění Směrnice Rady 76/769/EHS o omezení obchodování s niklem a použití niklu na čepech celků propichujících tělo s cílem přizpůsobit její Přílohu I technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o přizpůsobování zákonů, předpisů a administrativních opatření členských států o omezení obchodování s nebezpečnými látkami a přípravky (1) a jejich použití, a zejména na článek 2a této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 76/769/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (2) 94/27/ES, se nikl a jeho sloučeniny nesmí používat v některých čepech celků propichujících tělo a některých jiných produktech, pokud neodpovídají požadavkům uvedeným ve Směrnici 76/769/EHS.

(2)

Riziko citlivosti lidí na nikl způsobené čepy celků propichujících tělo bylo nově zhodnoceno v cíleném hodnocení rizika; z hodnocení rizika vyplynulo, že migrační limit by byl pro čepy celků propichujících tělo vhodnější než limit obsahový.

(3)

Nová rychlost uvolňování niklu (migrační limit) by měla být upravena pomocí násobícího faktoru specifikovaného v EN 1811, aby tak byly vyrovnány rozdíly mezi laboratořemi a nepřesností měření. Evropský výbor pro standardizaci (CEN) je vyzván, aby přezkoumal EN 1811 se zvláštním zřetelem na regulační faktor a aby připravil revidovanou normu bez regulačního faktoru nebo s nižším regulačním faktorem, pokud to bude potřeba.

(4)

Výsledky hodnocení rizika byly předány Vědeckému výboru pro toxicitu, eko-toxicitu a životní prostředí (CSTEE) k přezkoumání a CSTEE potvrdil, že migrační limit pro nikl může způsobovat nižší rizika citlivosti, než limit obsahový.

(5)

Ustanovení obsažená v této směrnici berou v úvahu současný stav znalostí, vědy a techniky.

(6)

Tato směrnice by měla platit bez vlivu na legislativu Společenství, která stanovuje minimální požadavky na ochranu pracovníků, zvláště na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavedení opatření na podporu zvýšení bezpečnosti a zdraví pracovníků v zaměstnání (3) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně pracovníků proti rizikům souvisejícím s vystavením se karcinogenním nebo mutagenním látkám v zaměstnání (Šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (4).

(7)

Opatření zavedená touto směrnicí jsou v souladu s názorem Výboru pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek v obchodu s nebezpečnými látkami a přípravky technickému rozvoji,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I ke směrnici 76/769/EHS se mění tak, jak je uvedeno v příloze k této směrnici.

Článek 2

1.   Nejpozději do 1. srpna 2005 členské státy přijmou a zveřejní zákony, předpisy a administrativní opatření nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi text těchto opatření a porovnávací tabulku vystihující souvislosti mezi těmito opatřeními a touto Směrnicí.

Tato nařízení nabývá účinnosti od 1. září 2005.

Opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi své právní předpisy vztahující se na uplatňování této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. září 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úřed. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/21/ES (Úř. věst. L 57, 25.2.2004, s. 4).

(2)  Úřed. věst. L 188, 22.7.1994, s. 1.

(3)  Úřední věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úřed. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úřed. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.


PŘÍLOHA

V příloze I ke směrnici 76/769/EHS v bodě 28, Nikl, je bod 1 ve druhém sloupci nahrazen takto:

„1.

ve všech čepech celků, které jsou vsunovány do propíchnutých uší a jiných propíchnutých částí lidského těla, pokud není rychlost uvolňování niklu z takovýchto předmětů nižší než 0,2 μg/cm2/týdně (migrační limit);“.


28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/53


SMĚRNICE KOMISE 2004/97/ES

ze dne 27. září 2004,

kterou se mění směrnice Komise 2004/60/ES, pokud jde o lhůty

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2004/60/ES ze dne 23. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky quinoxyfenu (2), přidává uvedenou látku do přílohy I uvedené směrnice.

(2)

Po zařazení nové účinné látky by mělo být členským státům poskytnuto přiměřené období, ve kterém provedou ustanovení směrnice 91/414/EHS, pokud jde o přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou účinnou látku, a zejména přezkoumají stávající dočasná povolení a nahradí tato povolení konečnými povoleními nebo je v souladu s uvedenou směrnicí 91/414/EHS změní či odejmou.

(3)

Lhůty pro provedení stanovené směrnicí 2004/60/EHS nejsou v souladu se lhůtami pro jiné nové účinné látky. Přístup ke všem novým účinným látkám by měl být během současné fáze přezkumu harmonizován.

(4)

Je tudíž vhodné odpovídajícím způsobem změnit směrnici 2004/60/ES.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Článek 3 směrnice 2004/60/ES se mění takto:

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující quinoxyfen, ať už jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z více účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. srpna 2004 zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské státy:

a)

v případě, že přípravek obsahuje quinoxyfen jako jedinou účinnou látku, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou nejpozději do 28. února 2006; nebo

b)

v případě, že přípravek obsahuje quinoxyfen jako jednu z více účinných látek, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou do 28. února 2006 nebo do data stanoveného pro takovou změnu či takové odejmutí v příslušné směrnici nebo příslušných směrnicích, kterou byla příslušná látka zařazena/kterými byly příslušné látky zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, co nastane později.“.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. září 2004.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. září 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/71/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 104).

(2)  Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 39.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/54


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. května 2004

o projektu Evropského hlavního města kultury pro rok 2008

(2004/659/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1419/1999/ES ze dne 25. května 1999 o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2005 až 2019 (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 a článek 4 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na zprávu poroty, předloženou Komisi, Evropskému parlamentu a Radě v souladu se čl. 2 odst. 2 rozhodnutí 1419/1999/ES,

s ohledem na doporučení Komise ze dne 27. dubna 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Liverpool je jmenován „Evropským hlavním městem kultury 2008“ v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 1419/1999/ES.

Článek 2

Stavanger je jmenován „Evropským hlavním městem kultury 2008“ v souladu s čl. 4 rozhodnutí 1419/1999/ES.

Článek 3

Obě jmenovaná města přijmou opatření, kterých bude zapotřebí k zajištění praktického provedení čl. 1 a 5 rozhodnutí 1419/1999/ES.

V Bruselu dne 27. května 2004.

Za Radu

J. O'DONOGHUE

předseda


(1)  Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 1.


Komise

28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/55


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. července 2004

o stanovisku Komise ke změnám doplňků k příloze 6 smlouvy mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky

(2004/660/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom, s ohledem na Smlouvy o vědecké a technologické spolupráci ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi Smluv se Švýcarskou konfederací (1), a zejména s ohledem na čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky (dále jen „smlouva o zemědělství“), vstoupila v platnost 1. června 2002.

(2)

Článek 6 smlouvy o zemědělství zřizuje Společný výbor pro zemědělství odpovědný za správu Smlouvy o zemědělství a za zajištění jejího bezproblémového fungování.

(3)

Článek 11 smlouvy o zemědělství stanoví, že Společný výbor pro zemědělství může rozhodnout o změně příloh 1 a 2 a doplňků k jiným přílohám smlouvy.

(4)

Ve Společném výboru pro zemědělství musí být definováno stanovisko Společenství, které k takovým změnám doplňků zaujme Komise.

(5)

Opatření uvedená v tomto Rozhodnutí jsou v souladu s názorem Stálého výboru pro osiva a množící materiály pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Stanovisko Společenství, které Komise zaujme ve Společném výboru pro zemědělství, zřízeném článkem 6 smlouvy mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu ze zemědělskými výrobky, musí vycházet z návrhu rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství, který je připojen k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

V souladu s jednacím řádem Společného výboru pro zemědělství bude toto rozhodnutí podepsáno jménem Evropského společenství následujícími osobami:

Michaelem Scannellem, působícím jako vedoucí delegace pro záležitosti kompetence Generálního ředitelství pro ochranu zdraví a ochranu spotřebitele,

Hansem-Christianem Beaumondem, působícím jako tajemník Společného výboru pro zemědělství.

Článek 3

Toto rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství bude po přijetí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ č. 4/2004 SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO NA ZÁKLADĚ SMLOUVY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI VÝROBKY

ze dne …

týkající se změn v doplňcích přílohy 6

(…/…/…)

SPOLEČNÝ VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky, a zejména na článek 11 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva vstoupila v platnost 1. června 2002.

(2)

Příloha 6 se týká osiv a množících materiálů pro rostlinné druhy zemědělské, zeleninové, ovocné a okrasné a pro vinnou révu. Zmíněná příloha 6 je opatřena 4 doplňky.

(3)

Doplněk 1 část 1 definuje legislativy obou stran a potvrzuje, že požadavky stanovené v těchto legislativách mají stejné účinky.

(4)

Doplněk 1 část 2 definuje legislativy obou stran a vzájemně uznává osvědčení vydaná v souladu s legislativou druhé strany definovanými orgány.

(5)

Doplněk 2 uvádí seznam orgánů odpovědných za kontrolu souladu osiv v Evropském společenství a ve Švýcarsku.

(6)

Doplněk 3 uvádí seznam omezení platnosti (výjimek), které byly schváleny Evropským společenstvím a Švýcarskem.

(7)

Doplněk 4 uvádí seznam třetích zemí, které obě strany uznávají jako země, ze kterých je povolen dovoz osiv. Dále definuje dotčené druhy a rozsah uznání.

(8)

Výše zmíněné doplňky musí být pozměněny tak, aby zohlednily změny v legislativě, které nastaly od skončení jednání,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Doplňky k příloze 6 Smlouvy se tímto nahrazují textem, který je připojen k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 1. července 2004.

V Bruselu dne 5. července 2004.

Za Evropské společenství

Michael SCANNELL

Za Švýcarskou konfederaci

Christian HÄBERLI

Za sekretariát Společného výboru pro zemědělství

Hans-Christian BEAUMOND

APÉNDICE

DODATEK 1

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Část 1 (uznání shody právních předpisů)

A.   PŘEDPISY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1.   Základní právní předpisy

Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o marketingu pícninových osiv (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66), naposledy novelizovaná směrnicí 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o marketingu obilných osiv (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66), naposledy novelizovaná směrnicí 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002) o společném katalogu odrůd zemědělských rostlin (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1), naposledy novelizovaná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1–23).

Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o marketingu semen řepy (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12), naposledy novelizovaná směrnicí 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o marketingu sadbových brambor (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60, naposledy novelizovaná směrnicí 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

Směrnice Rady 2002/57/EHS ze dne 13. června 2002 o marketingu osiv olejnatých a přadných rostlin (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74), naposledy novelizovaná směrnicí 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003.s. 23).

2.   Prováděcí předpisy

Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974 stanovující speciální podmínky ohledně přítomnosti „Avena fatua“ v semenech pícnin a obilnin (Úř. věst. L 141, 24.5.1974, s. 19), naposledy novelizovaná směrnicí 78/511/EHS (Úř. věst. L 157, 15.6.1978, s. 34).

Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975 omezující marketing semen lipnice luční (Poa pratensis L.) na semena, která byla úředně osvědčena jako „základní osivo“ nebo „osvědčené osivo“ (Úř. věst. L 228, 29.8.1975, s. 26).

Rozhodnutí Komise 80/755/EHS ze dne 17. července 1980 opravňující nesmazatelný potisk předepsaných informací na obalech obilného osiva (Úř. věst. L 207, 9.8.1980, s. 37), naposledy novelizované rozhodnutím 81/109/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.1981, s. 13).

Rozhodnutí Komise 81/675/EHS ze dne 28. července 1981 stanovující, že určité pečetící systémy jsou ‚systémy nevhodné k opakovanému použití‘, ve smyslu směrnic Rady 66/400/EHS 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS (Úř. věst. L 246, 29.8.1981, s. 26), naposledy novelizované rozhodnutím 86/563/EHS (Úř. věst. L 327, 22.11.1986, s. 50).

Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 omezující marketing semen určitých druhů pícnin a olejnatých a přadných rostlin na semena, která byla úředně osvědčena jako ‚základní osivo‘ nebo ‚osvědčené osivo‘ (Úř. věst. L 93, 8.4.1986, s. 21), naposledy novelizovaná směrnicí 91/376/EHS (Úř. věst. L 203, 26.7.1991, s. 108).

Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 stanovující kategorie základních sadbových brambor ve Společenství, společně s podmínkami a označeními, které se pro takové kategorie použijí (Úř. věst. L 106, 30.4.1993, s. 7).

Rozhodnutí Komise 97/125/ES ze dne 24. ledna 1997 opravňující nesmazatelný potisk předepsaných informací na obalech osiv olejnatých a přadných rostlin a doplňující Rozhodnutí 87/309/EHS opravňující nesmazatelný potisk předepsaných informací na obalech některých druhů pícnin (Úř. věst. L 48, 19.2.1997, s. 35).

Rozhodnutí Rady 97/788/ES ze dne 17. listopadu 1997 o ekvivalenci kontrol postupů k zachování odrůd prováděných v třetích zemích (Úř. věst. L 322, 25.11.1997, s. 39), naposledy novelizované rozhodnutím Komise 2004/120/ES ze dne 29. ledna 2004 (Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 57).

Rozhodnutí Komise 98/320/ES ze dne 27. dubna 1998 o organizaci dočasného experimentu odběru vzorků semen a zkoušení semen v souladu se směrnicemi Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (Úř. věst. L 140, 12.5.98, s. 14), naposledy novelizované rozhodnutím 2002/280/ES (Úř. věst. L 99, 16.4.2002, s. 22).

Nařízení Komise (ES) č. 930/2000 stanovující prováděcí pravidla ohledně vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleninových druhů (Úř. věst. L 108, 5.5.2000, s. 3).

Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o ekvivalenci polních kontrol prováděných ve třetích zemích na plodinách určených k produkci osiva a o ekvivalenci osiv vyprodukovaných v třetích zemích (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10), naposledy novelizované nařízením Rady (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).

Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003 stanovující prováděcí opatření pro účely článku 7 Směrnice Rady 2002/53/ES ohledně charakteristik, které mají být minimálně pokryty vyšetřením a minimální podmínky pro vyšetřování určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).

Rozhodnutí Komise 2004/266/ES ze dne 17. března 2004 opravňující nesmazatelný potisk předepsaných informací na obalech pícninových osiv (Úř. věst. L 83, 20.3.2004, s. 23).

B.   ŠVÝCARSKÉ PŘEDPISY (1 2 3)

Federální zákon ze dne 29. dubna 1998 o zemědělství, naposledy novelizovaný 20. června 2003 (RO 2003 4217).

Nařízení ze 7. prosince 1998 o produkci množícího materiálu a jeho zavádění do volného oběhu, naposledy novelizované 26. listopadu 2003 (RO 2003 4921).

Nařízení DFE ze dne 7. prosince 1998 o semenech a semenáčích druhů kulturních plodin a pícnin, naposledy novelizované 8. března 2002 (RO 2002 1489).

Nařízení OFAG ze dne 7. prosince 1998 o katalogu odrůd obilnin, brambor, pícnin, olejnatých a přadných rostlin a řepy, naposledy novelizované 15. května 2003 (RO 2003 1404).

Část (vzájemné uznávání osvědčení)

A.   PŘEPISY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1.   Základní právní předpisy

2.   Prováděcí předpisy

B.   ŠVÝCARSKÉ PŘEDPISY

C.   OSVĚDČENÍ POŽADOVANÁ PRO DOVOZ

DODATEK 2

ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ KONTROLU A CERTIFIKACI OSIV (1 2 3)

A.   EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

BELGIE

1.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL)

Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie (NCPP)

WTC III – 12de verd.

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

2.

Ministère de la Région Wallonne

Direction Générale de l'Agriculture

Division de la Recherche, du Développement et de la qualité

Direction de la Qualité des Produits

Bloc B

Rue des Moulins de Meuse 4

B-5000 Beez

ČESKÁ REPUBLIKA

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Odbor osiv a sadby

Za Opravnou 4

150 06 Praha 5 – Motol

DÁNSKO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

NĚMECKO

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Fachbereich Landwirtschaft

Referat IV B 61

D-10820 Berlin

B

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Referat 51 — Landbau

Anerkennungsstelle NRW

Edenicher Allee 60

D-53115 Bonn

BN

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz

Referat 33

Große Weidestraße 4—16

D-28195 Bremen

HB

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung

— Amtliche Saatenanerkennung —

Postfach 16 41

D-85316 Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover

— Referat 32.1 —

Postfach 2 69

D-30002 Hannover

H

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau

Sachsen-Anhalt (LLG)

Abt. 6, Dez. 62

Prüf- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Pflanzgut

Heinrich-u.-Thomas-Mann-Str. 19

D-06108 Halle

HAL

Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft

Postfach 11 21 09

D-20421 Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

Mecklenburg-Vorpommern

Landesanerkennungsstelle f. Saat- u. Pflanzgut

Graf-Lippe-Straße 1

D-18059 Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Referat Saatgut

Naumburger Straße 98

D-07743 Jena

J

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt

Augustenberg

Saatgutanerkennungsstelle

Postfach 43 02 30

D-76217 Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer

Schleswig-Holstein

Abteilung Pflanzenbau

Fachbereich Saatgutwesen

Am Kamp 9

D-24783 Osterrönfeld

KI

Landwirtschaftskammer

Rheinland-Pfalz

— Amtliche Saatenanerkennung —

Postfach 18 51

D-55508 Bad Kreuznach

KH

Hessisches Dienstleistungszentrum

für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz

Kölnische Straße 48—50

D-34117 Kassel

KS

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich 4, Ref. 43

Saatgut- und Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

D-01683 Nossen

MEI

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Fachbereich 3.10

Anerkennungsstelle

Postfach 25 49

D-26015 Oldenburg

OL

Landwirtschaftskammer

für das Saarland

Lessingstraße 12

D-66121 Saarbrücken

SB

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Referat 45 — Saatenanerkennung

Verwaltungszentrum — Teilbereich C

Steinplatz 1

D-15838 Wünsdorf

TF

ESTONSKO

Taimetoodangu Inspektsioon (Estonský inspektorát rostlinné výroby (PPI)

Vabaduse plats 4

71020 Viljandi

1.

Oddělení pro certifikaci osiv (jiné než brambory)

2.

Oddělení zdraví rostlin (pouze brambory)

ŘECKO

Ministry of Rural Development and Food (Ministerstvo pro rozvoj venkova a potraviny)

Directorate General of Plant Production (Generální ředitelství pro rostlinnou výrobu)

Directorate of Inputs of Crop Production (Ředitelství pro vstupy výroby plodin)

2 Acharnon Street

GR-101 76 Athény

ŠPANĚLSKO

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Oficina española de variedades vegetales Madrid

Generalidad de Cataluña

Dirección General de la Producción Agraria Barcelona

Comunidad Autónoma de País Vasco

Dirección de Agricultura — Vitoria (Alava)

Junta de Galicia

Dirección General de Producción Agropecuaria — Santiago de Compostela

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Agricultura — Santander

Principado de Asturias

Dirección General de Agroalimentación — Oviedo

Junta de Andalucía

Dirección General de la Producción Agraria — Sevilla

Comunidad Autónoma de Murcia

Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias — Murcia

Diputacion General de Aragón

Dirección General de Tecnología Agraria — Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de la Producción Agraria — Toledo

Generalitat Valenciana

Dirección General de Inovación Agraria y Ganadería — Valencia

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Desarrollo Rural — Logroño

Junta de Extremadura

Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria — Mérida

Gobierno de Canarias

Dirección General de Desarrollo Agrícola — Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y León

Dirección General de Producción Agropecuaria — Valladolid

Gobierno Balear

Dirección General de Agricultura — Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid

Dirección General de Agricultura — Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Dirección General de Agricultura y Ganadería — Pamplona

FRANCIE

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales

Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)

Paris

IRSKO

The Department of Agriculture and Food (Ministerstvo zemědělství a potravin)

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

ITÁLIE

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Miláno

KYPR

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment (Ministerstvo zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí)

Department of Agriculture (Odbor zemědělství)

1412 Nicosia

LOTYŠSKO

Valsts Augu Aizsardzības dienests (Státní služba ochrany rostlin)

Republikas lauk. 2

1981 Rīga

LITVA

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Státní semenářská a obilnářská služba pod ministerstvem zemědělství)

V. Kudirkos 18

2600 Vilnius

LUCEMBURSKO

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)

Service de la Production Végétale

Luxembourg

MAĎARSKO

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (Státní institut pro zemědělskou kontrolu)

Keleti Károly u. 24.

Pf. 30, 93

H-1525 Budapešť 114.

MALTA

Agricultural Services Laboratories (Laboratoře zemědělských služeb)

Agricultural Services & Rural Development Division, (Divize zemědělských služeb & rozvoje venkova)

Ministry for Rural Affairs and the Environment (Ministerstvo pro záležitosti venkova a životního prostředí)

Ghammieri

Marsa

NIZOZEMSKO

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Emmeloord

RAKOUSKO

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Spargelfeldstrasse 191, PO Box 400

A-1226 Vídeň

POLSKO

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Státní služba pro zdraví rostlin a kontrolu osiv)

Ul. Wspólna 30

PL-00930 Varšava

PORTUGALSKO

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Edificio I

Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisabon

SLOVINSKO

Kmetijski inštitut Slovenije (Slovinský zemědělský institut)

Hacquetova 17

1000 Lublaň

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Odbor osív a sadív

Matúškova 21

833 16 Bratislava

FINSKO

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion

Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelningen

BO Box 111

FI-32201 Loimaa

ŠVÉDSKO

a)

jiná osiva než brambory

Statens utsädeskontroll (SUK) (Švédský institut pro testování a certifikaci osiv)

Svalöv

Frökontrollen Mellansverige AB

Örebro

b)

sadbové brambory

Statens utsädeskontroll (SUK) (Švédský institut pro testování a certifikaci osiv)

Svalöv

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 

Anglie a Wales

a)

osiva jiná než sadbové brambory

Department for Environment, Food and Rural Affairs (Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova)

Plant Varieties and Seeds Division (Divize rostlinných odrůd a osiv)

Cambridge

b)

Sadbové brambory

Department for Environment, Food and Rural Affairs (Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova)

Plant Health Division (Divize zdraví rostlin)

York

 

Skotsko

Scottish Executive

Environment and Rural Affairs Department (Ministerstvo pro životní prostředí a záležitosti venkova)

Edinburgh

 

Severní Irsko

Department of Agriculture and Rural Development (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova)

Environmental Policy

Belfast

B.   ŠVÝCARSKO

Office fédéral de l'agriculture

Service des semences et plants

CH-3003 Berne

Tel. +(41) 31 322 25 50

Fax: +(41) 31 322 26 34

DODATEK 3

VÝJIMKY

Výjimky Společenství povolené ze strany Švýcarska

a)

osvobození některých členských zemí od povinnosti uplatňovat směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES o marketingu osiv pícnin, obilnin a olejnatých a přadných rostlin na některé druhy:

rozhodnutí Komise 69/270/EHS (Úř. věst. L 220, 1.9.1969, s. 8),

rozhodnutí Komise 69/271/EHS (Úř. věst. L 220, 1.9.1969, s. 9),

rozhodnutí Komise 69/272/EHS (Úř. věst. L 220, 1.9.1969, s. 10),

rozhodnutí Komise 70/47/EHS (Úř. věst. L 13, 19.1.1970, s. 26), naposledy pozměněné rozhodnutím 80/301/EHS (Úř. věst. L 68, 14.3.1980, s. 30),

rozhodnutí Komise 70/48/EHS (Úř. věst. L 13, 19.1.1970, s. 27),

rozhodnutí Komise 70/49/EHS (Úř. věst. L 13, 19.1.1970, s. 28),

rozhodnutí Komise 70/93/EHS (Úř. věst. L 25, 2.2.1970, s. 16),

rozhodnutí Komise 70/94/EHS (Úř. věst. L 25, 2.2.1970, s. 17),

rozhodnutí Komise 70/481/EHS (Úř. věst. L 237, 28.10.1970, s. 29),

rozhodnutí Komise 73/123/EHS (Úř. věst. L 145, 2.6.1973, s. 43),

rozhodnutí Komise 74/5/EHS (Úř. věst. L 12, 15.1.1974, s. 13),

rozhodnutí Komise 74/360/EHS (Úř. věst. L 196, 19.7.1974, s. 18), naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/234/ES,

rozhodnutí Komise 74/361/EHS (Úř. věst. L 196, 19.7.1974, s. 19),

rozhodnutí Komise 74/362/EHS (Úř. věst. L 196, 19.7.1974, s. 20),

rozhodnutí Komise 74/491/EHS (Úř. věst. L 267, 3.10.1974, s. 18),

rozhodnutí Komise 74/532/EHS (Úř. věst. L 299, 7.11.1974, s. 14),

rozhodnutí Komise 80/301/EHS (Úř. věst. L 68, 14.3.1980, s. 30),

rozhodnutí Komise 80/512/EHS (Úř. věst. L 126, 21.5.1980, s. 15),

rozhodnutí Komise 86/153/EHS (Úř. věst. L 115, 3.5.1986, s. 26),

rozhodnutí Komise 89/101/EHS (Úř. věst. L 38, 10.2.1989, s. 37);

b)

oprávnění určitých členských států omezit marketing osiv určitých odrůd (srovnej Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin, 22. úplné vydání, sloupec 4 (Úř. věst. C 91A, 16.4.2003, s. 1));

c)

oprávnění určitých členských států, aby přijaly přísnější opatření ohledně přítomnosti Avena fatua v obilných osivech:

rozhodnutí Komise 74/269/EHS (Úř. věst. L 141, 24.5.1974, s. 20), pozměněné rozhodnutím 78/512/EHS (Úř. věst. L 157, 15.6.1978, s. 35),

rozhodnutí Komise 74/531/EHS (Úř. věst. L 299, 7.11.1974, s. 13),

rozhodnutí Komise 95/75/ES (Úř. věst. L 60, 18.3.1995, s. 30),

rozhodnutí Komise 96/334/ES (Úř. věst. L 127, 25.5.1996, s. 39);

d)

oprávnění přijmout, v souvislosti s marketingem sadbových brambor, na celém území nebo na částech území určitých členských států přísnější opatření proti určitým chorobám než jsou opatření uvedená v doplňcích I a II směrnice Rady 2002/56/ES:

rozhodnutí Komise 2004/3/ES (Úř. věst. L 2, 6.1.2004, s. 47);

e)

oprávnění posuzovat splnění standardů o odrůdové čistotě osiv apomiktických jednoklonálních odrůd Poa pragensia (Lipnice luční) také na základě výsledků testování semen a semenáčů

rozhodnutí Komise 85/370/EHS (Úř. věst. L 209, 6.8.1985, s. 41).

DODATEK 4

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ (1 2 3)

 

Argentina

 

Austrálie

 

Bulharsko

 

Kanada

 

Chile

 

Chorvatsko

 

Izrael

 

Maroko

 

Nový Zéland

 

Rumunsko

 

Srbsko a Černá Hora

 

Jižní Afrika

 

Turecko

 

Spojené státy americké

 

Uruguay


(1)  Místní odrůdy schválené pro marketing ve Švýcarsku nejsou pokryty.

(2)  Osiva druhů pokrytých legislativou dle dodatku 1 část 1.

(3)  Uznání je založeno na rozhodnutí Rady 2003/17/ES (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10), naposledy pozměněném nařízením Rady (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1) pro polní kontroly plodin určených k produkci osiva a vyprodukovaných osiv a na rozhodnutí Rady 97/788/ES (Úř. věst. L 322, 25.11.1998, s. 39, naposledy pozměněném rozhodnutím Komise 2004/120/ES ze dne 29. ledna 2004 (Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 57) o kontrole postupů k zachování odrůd. V případě Norska platí Smlouva o Evropském hospodářském prostoru.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/67


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2004/661/SZBP

ze dne 24. září 2004

o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

EU je nadále velmi znepokojena pokračujícím zhoršováním situace v oblasti demokracie, právního státu a lidských práv v Bělorusku.

(2)

Připomínajíc závěry Rady ze dne 15. září 1997, EU znovu opakuje svůj vážný zájem na politickém, sociálním a hospodářském pokroku Běloruska směrem k demokratickému státu, který dodržuje zásady právního státu a lidská práva, aby tato země mohla zaujmout své právoplatné místo v Evropě.

(3)

Potvrzujíc svůj zájem na konstruktivním dialogu s Běloruskem, EU považuje skutečnost, že do dnešního nebylo provedeno a dokonce ani zahájeno žádné nezávislé, úplné a důvěryhodné vyšetřování trestných činů zkoumaných parlamentním shromážděním Rady Evropy v jeho zprávě přijaté dne 28. dubna 2004 („Pourgouridesova zpráva“), za další porážku právního státu v Bělorusku.

(4)

Běloruská vláda opakovaně ignorovala výzvy EU, naposledy v prohlášení EU ze dne 14. května 2004, Rady Evropy a dalších k zahájení takového nezávislého vyšetřování.

(5)

Obsáhlá a fakty podložená Pourgouridesova zpráva jasně uvádí současného generálního prokurátora Běloruska a dřívějšího tajemníka rady bezpečnosti Viktora Šejmana, ministra sportu a cestovního ruchu Běloruska a dřívějšího ministra vnitra Jurije Sivakova a plukovníka Dmitrije Pavličenka z jednotky zvláštních sil ministerstva vnitra Běloruské republiky jakožto hlavní postavy ve zmizení čtyř dobře známých osob v Bělorusku v letech 1999 a 2000 a následném maření spravedlnosti.

(6)

Ti, kdo nesou hlavní odpovědnost za zmizení, nebyli potrestáni.

(7)

Z tohoto důvodu se Rada s ohledem na zjevné maření spravedlnosti rozhodla zavést cílené sankce v podobě omezení vstupu osob, které nezahájily nezávislé vyšetřování a stíhání údajných trestných činů, ačkoliv je to jejich povinnost, a osob, které jsou podle Pourgouridesovy zprávy považovány za hlavní postavy ve zmizení a následném zakrytí tohoto činu. EU si vyhrazuje právo později zvážit další omezující opatření.

(8)

EU přezkoumá své stanovisko s ohledem na budoucí události a vezme přitom v úvahu ochotu příslušných běloruských orgánů nechat tato zmizení plně a průhledně vyšetřit a postavit osoby odpovědné za tyto trestné činy před soud,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na svá území a průjezdu přes ně osobám uvedeným v příloze, které nezahájily nezávislé vyšetřování a stíhání údajných trestných činů, ačkoliv je to jejich povinnost, a osobám, které jsou podle Pourgouridesovy zprávy považovány za hlavní postavy ve zmizení čtyř dobře známých osob v Bělorusku v letech 1999 a 2000 a následném zakrytí těchto činů, vzhledem k tomu, že zjevně mařily spravedlnost.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy odmítnout vstup svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací spojených národů nebo pod její záštitou nebo

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách.

Rada je o všech těchto případech řádně uvědoměna.

4.   Odstavec 3 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

5.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření podle odstavce 1, pokud je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných EU, na kterých je veden politický dialog, který přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Bělorusku.

6.   Členský stát, který si přeje udělit výjimku podle odstavce 5, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do 48 hodin od obdržení oznámení o navržené výjimce, považuje se výjimka za udělenou. Pokud jeden nebo více členů Rady námitku vznese, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

7.   Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 5 a 6 povolí osobám uvedeným v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 2

Na základě politického vývoje v Bělorusku Rada na návrh členského státu nebo Komise upraví seznam uvedený v příloze.

Článek 3

Pro dosažení nejvyššího účinku uvedených opatření vybízí EU třetí státy, aby přijaly omezující opatření podobná těm, která jsou obsažena v tomto společném postoji.

Článek 4

Tento společný postoj se použije po dobu 12 měsíců. Bude průběžně přezkoumáván. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude prodloužen, případně změněn.

Článek 5

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 6

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Radu

L. J. BRINKHORST

předseda


PŘÍLOHA

Seznam osob podle článku 1

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, ministr cestovního ruchu a sportu Běloruska, narozen dne 5. srpna 1946 v Sachalinské oblasti v bývalé Ruské socialistické federativní sovětské republice.

2.

ŠEJMAN, VIKTOR Vladimirovič, generální prokurátor Běloruska, narozen dne 26. května 1958 v oblasti Grodno.

3.

PAVLJUČENKO, DMITRIJ Valerijevič, důstojník běloruských zvláštních sil, narozen v roce 1966 ve Vitebsku.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovič, ministr vnitra, narozen v roce 1956.