ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 298

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
23. září2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1654/2004 ze dne 22. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 ze dne 22. září 2004 určující pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1656/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1657/2004 ze dne 22. září 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1658/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1659/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1660/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. října do 31. prosince 2004

18

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/649/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 24. května 2004 o jmenování dvou britských členů a pěti britských náhradníků Výboru regionů

20

 

*

2004/650/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se s ohledem na přistoupení Malty mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ( 1 )

22

 

*

2004/651/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externího auditora národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banca d’Italia

23

 

*

2004/652/ES, Euratom:Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství

24

 

 

Komise

 

*

2004/653/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/376/ES týkající se vývozu masokostní moučky savčího původu a příbuzných produktů z Portugalska (oznámeno pod číslem K(2004) 3463)  ( 1 )

25

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1654/2004

ze dne 22. září 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 22. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

62,6

999

62,6

0707 00 05

052

97,2

096

12,9

999

55,1

0709 90 70

052

89,1

999

89,1

0805 50 10

052

76,3

388

53,0

508

37,1

524

56,1

528

44,4

999

53,4

0806 10 10

052

82,7

220

121,0

400

170,3

624

148,4

999

130,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

71,2

400

95,9

508

68,9

512

111,8

528

86,4

720

50,2

804

84,3

999

81,2

0808 20 50

052

105,0

388

86,2

999

95,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,6

999

119,6

0809 40 05

066

55,9

094

29,3

624

117,3

999

67,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1655/2004

ze dne 22. září 2004

určující pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003 vytvářející obecná pravidla pro přímé podpůrné programy při společné zemědělské politice a vytvářející určité podpůrné programy pro zemědělce a doplňující nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na článek 155 z výše uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1782/2003 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 (2) s platností od 1. května 2004. Členské státy ES mohou nadále používat volitelné regulace podle článku 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 do 31. prosince 2004. Povinný regulační systém, zavedený podle nového plánu, vstupuje v platnost v roce 2005.

(2)

Míra povinné regulace podle článku 10 nařízení (ES) č. 1782/2003 bude pro některé členské státy v počáteční fázi nižší než míra volitelné regulace podle článku 4 nařízení (ES) č. 1259/1999. To by mohlo vyvolat deficit, pokud jde o financování doprovodných opatření podle národních nebo regionálních programů rozvoje zemědělství, které jsou financovány dodatečnou podporou Společenství, jak je v současnosti stanoveno čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1259/1999.

(3)

Dotčeným členským státům tak musí být umožněno pokračovat v používání volitelné regulace po 31. prosinci 2004, pokud je to nutné k pokrytí finančních potřeb vzniklých v důsledku doprovodných opatření schválených před 1. lednem 2006.

(4)

K usnadnění přechodu z volitelné na povinnou regulaci jsou proto nutná pravidla přechodu.

(5)

Za účelem harmonického přechodu mezi programovými periodami je nutné rozšířit časové limity z důvodu dostupnosti částek vyplývajících z volitelné regulace na konec čtvrtého finančního roku následujícího za rokem, kdy byly částky zadrženy. Ve spojitosti s tím je vhodné, z důvodů právní srozumitelnosti, změnit čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 963/2001 ze 17. května 2001 tak, aby obsahoval podrobná pravidla o použití nařízení (ES) č. 1259/1999 ohledně dodatečné podpory Společenství a přenášení informací na Komisi (3).

(6)

S ohledem na dodatek k čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 963/2001, je nutné doplnit také článek 6 nařízení Komise (ES) č. 296/96 (4) týkající se údajů, které budou členské státy předávat a měsíční zúčtování nákladů, financovaných Garančním odborem EAGGF, aby bylo zajištěno plné uplatnění tohoto článku na fondy, vyplývající z volitelné regulace.

(7)

Nařízení (ES) č. 963/2001 a (ES) č. 296/96 se proto příslušně upraví.

(8)

Za účelem zajištění sledovatelnosti musí finanční zdroj každé víceleté akce zůstat stejný, dokud akce neskončí. Tam však, kde jsou fondy vyplývající z volitelné regulace vyčerpány, musí být členskému státu umožněno financování víceletých akcí, které stále probíhají, z jiných fondů.

(9)

V souladu s nařízením (ES) č. 296/96 je nutné zajistit, aby fondy plynoucí z volitelné regulace byly řádně spravovány a kontrolovány a proto musí členské státy vést zvláštní účet pro zadržené částky a jejich použití.

(10)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Členské státy, které použily omezení přímých plateb, jak bylo stanoveno v článku 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 mohou, ve spojení s omezeními podle článku 10 nařízení (ES) č. 1782/2003, použít dodatečné omezení až do hodnoty odhadované každý rok jako nutné k pokrytí rozdílu mezi dostupnou částkou jako výsledek omezení podle článku 10 nařízení (ES) č. 1782/2003 a částkou potřebnou k financování nákladů pro doprovodná opatření podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 (5), pro která bylo schváleno přidělení a použití dodatečné podpory Společenství do 31. prosince 2005.

2.   Celkové omezení podpory zemědělcům v daném kalendářním roce vyplývající z aplikace odstavce 1 nemá přesáhnout 20 % celkové částky, která by byla, ale bez použití odstavce a článku 10 nařízení (ES) č. 1782/2003, přidělena zemědělci v daném kalendářním roce.

3.   Doprovodná opatření zmíněná v odstavci 1 by měla být opatřeními podle článků 10 až 12 (rychlé splácení), 13 až 21 (oblasti s nižšími výnosy a oblasti s omezeními s ohledem na životní prostředí), 21 a až 21 d (plnění norem), 22 až 24 (zemědělské prostředí a péče o dobrý zdravotní stav zvířate), 24 a až 24 d (kvalita potravin) a 31 (zalesňování) nařízení (ES) č. 1257/1999.

4.   Doplňující omezení určená v odstavci 1 se mohou použít na regionální úrovni.

5.   Ustanovení uvedená v čl. 48 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 817/2004 (6) se aplikují s mutatis mutandis (s nutnými změnami v podrobnostech) pro schválení přidělení a použití částek, zadržených v souladu s odstavcem 1.

Článek 2

Bez toho, že by se to dotklo článku 77 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (7), částka dodatečného omezení uvedená v článku 1 se vypočítá na základě částek přímých výplat, ke kterým by byl zemědělec oprávněn předtím, než se použije jakékoliv omezení nebo zamítnutí podle článků 6 a 24 nařízení (ES) č. 1782/2003 nebo, v případě programů pomoci uvedených v příloze I tohoto nařízení, avšak nespadající pod hlavy III a IV tohoto nařízení, podle zvláštních právních předpisů pro tento účel použitelných.

Článek 3

1.   Částky zadržené v souladu s článkem 1 tohoto nařízení a článku 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 se mají použít pro výplatu dodatečné podpory Společenství nejpozději na konci čtvrtého finančního roku následujícího za rokem, během kterého byly zadrženy.

2.   Procento příspěvku Společenství k opatřením financovaným částkami zadrženými v souladu s článkem 1, má být stejné, jak je určeno programovým dokumentem rozvoje zemědělství pro příslušné opatření.

3.   Víceleté akce se nebudou střídavě financovat jeden rok za podpory Společenství podle čl. 48 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 817/2004 a druhý rok za pomoci fondů vyplývajících z přídavného omezení podle tohoto nařízení.

Avšak tam, kde jsou zdroje vyplývající z omezení podle tohoto nařízení vyčerpány, členský stát může financovat víceleté akce až do jejich skončení v souladu se „Záručním“ odborem EAGGF podle nařízení (ES) č. 1257/1999.

Článek 4

Podmínky stanovené v čl. 2 a 3 odst. 6 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 296/96 se použijí mutatis mutandis (s nutnými změnami v podrobnostech) ke zúčtování zadržených částek a nákladů vzniklých podle tohoto nařízení.

Článek 5

Členské státy mají do 30. září každého roku předložit Komisi aktualizaci přidělení částek, zadržených v souladu s článkem 1, společně s prohlášením o výdajích, na které je odkazováno v článku 55 nařízení (ES) č. 817/2004.

Článek 6

Čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 963/2001 se nahrazuje tímto:

„1.   Částky zadržené v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1259/1999 se použijí pro výplatu dodatečné podpory Společenství, určenou čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení nejpozději na konci třetího finančního roku následujícího za rokem, během kterého byly zadrženy.“

Článek 7

Článek 6 nařízení (ES) č. 296/96 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Částky zadržené v souladu s články 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 (8) a možný zájem o to, co nebylo vyplaceno podle článku 1 nařízení (ES) č. 963/2001 nebo čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 se odečtou od předem vyplacených záloh vztahujících se k nákladům října příslušného finančního roku.

Článek 8

Toto nařízení vstoupí v platnost třetím dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2005. Čl. 3 odst. 1 a čl. 6 se však použijí od 15. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).

(2)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 113. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 41/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 19).

(3)  Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 39, 17.2.1996, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2035/2003 (Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 6).

(5)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 153, 30.4.2004, s. 30.

(7)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(8)  Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 3.“


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1656/2004

ze dne 21. září 2004,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993 kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 (2), a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 24. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. září 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

38,49

22,21

1 210,59

286,32

602,24

9 533,20

132,90

25,42

16,46

167,40

9 235,68

1 536,52

350,61

26,18

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

96,59

55,74

3 037,83

718,50

1 511,25

23 922,49

333,49

63,80

41,30

420,08

23 175,88

3 855,73

879,81

65,69

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

45,21

26,09

1 421,94

336,31

707,38

11 197,61

156,10

29,86

19,33

196,63

10 848,14

1 804,78

411,82

30,75

 

 

 

 

1.60

Květák

0704 10 00

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

32,61

18,82

1 025,65

242,58

510,24

8 076,84

112,60

21,54

13,94

141,83

7 824,77

1 301,79

297,05

22,18

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,45

1 932,10

456,97

961,17

15 214,98

212,11

40,57

26,27

267,18

14 740,13

2 452,29

559,57

41,78

 

 

 

 

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

75,36

43,49

2 370,22

560,60

1 179,13

18 665,16

260,20

49,78

32,22

327,76

18 082,63

3 008,37

686,46

51,25

 

 

 

 

1.110

Hlávkový salát

0705 11 00

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

26,74

15,43

841,03

198,92

418,39

6 622,96

92,33

17,66

11,43

116,30

6 416,26

1 067,46

243,58

18,19

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

44,01

25,40

1 384,20

327,39

688,61

10 900,40

151,96

29,07

18,82

191,41

10 560,20

1 756,88

400,89

29,93

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

450,17

259,79

14 158,67

3 348,75

7 043,59

111 497,46

1 554,34

297,34

192,49

1 957,91

108 017,67

17 970,68

4 100,62

306,16

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

85,72

49,47

2 696,07

637,66

1 341,23

21 231,13

295,97

56,62

36,65

372,82

20 568,51

3 421,94

780,83

58,30

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

128,20

73,98

4 032,15

953,67

2 005,89

31 752,58

442,65

84,68

54,82

557,58

30 761,59

5 117,74

1 167,79

87,19

 

 

 

 

1.180

Boby

ex 0708 90 00

1.190

Artyčoky

0709 10 00

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

274,42

158,37

8 631,11

2 041,39

4 293,77

67 968,74

947,52

181,26

117,34

1 193,54

65 847,46

10 954,91

2 499,73

186,63

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

455,13

262,66

14 314,75

3 385,67

7 121,24

112 726,60

1 571,47

300,61

194,61

1 979,50

109 208,44

18 168,79

4 145,82

309,53

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

85,28

49,22

2 682,28

634,40

1 334,37

21 122,57

294,46

56,33

36,47

370,92

20 463,34

3 404,45

776,84

58,00

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,21

2 627,19

621,37

1 306,96

20 688,71

288,41

55,17

35,72

363,30

20 043,02

3 334,52

760,88

56,81

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

553,21

319,26

17 399,56

4 115,27

8 655,86

137 019,05

1 910,12

365,40

236,55

2 406,08

132 742,74

22 084,14

5 039,25

376,24

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

85,99

49,63

2 704,68

639,70

1 345,51

21 298,99

296,92

56,80

36,77

374,01

20 634,26

3 432,88

783,33

58,48

 

 

 

 

1.250

Fenykl

0709 90 50

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

82,79

47,78

2 603,93

615,87

1 295,39

20 505,58

285,86

54,68

35,40

360,08

19 865,60

3 305,00

754,15

56,31

 

 

 

 

2.10

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

110,17

63,58

3 465,03

819,53

1 723,77

27 286,61

380,39

72,77

47,11

479,16

26 435,00

4 397,94

1 003,54

74,93

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

209,21

120,74

6 580,11

1 556,30

3 273,45

51 817,45

722,36

138,18

89,46

909,92

50 200,25

8 351,72

1 905,73

142,28

 

 

 

 

2.50

Kvajava a mango, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

0805 10 10

52,21

30,13

1 642,11

388,38

816,91

12 931,37

180,27

34,48

22,32

227,08

12 527,79

2 084,22

475,59

35,51

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

59,12

34,12

1 859,48

439,80

925,04

14 643,11

204,13

39,05

25,28

257,14

14 186,11

2 360,11

538,54

40,21

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

0805 10 50

61,01

35,21

1 918,89

453,85

954,60

15 110,96

210,66

40,30

26,09

265,35

14 639,35

2 435,52

555,75

41,49

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

76,23

43,99

2 397,67

567,09

1 192,78

18 881,34

263,22

50,35

32,60

331,56

18 292,06

3 043,21

694,41

51,85

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

71,72

41,39

2 255,74

533,52

1 122,17

17 763,61

247,63

47,37

30,67

311,93

17 209,21

2 863,06

653,30

48,78

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

78,06

45,05

2 455,00

580,65

1 221,30

19 332,79

269,51

51,56

33,38

339,49

18 729,42

3 115,98

711,02

53,09

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

67,64

39,03

2 127,33

503,15

1 058,29

16 752,38

233,54

44,67

28,92

294,17

16 229,55

2 700,08

616,11

46,00

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

176,82

102,04

5 561,40

1 315,36

2 766,66

43 795,22

610,53

116,79

75,61

769,05

42 428,39

7 058,73

1 610,69

120,26

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

34,21

19,74

1 075,95

254,48

535,26

8 472,93

118,12

22,60

14,63

148,79

8 208,50

1 365,63

311,62

23,27

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

73,00

42,13

2 296,07

543,06

1 142,24

18 081,23

252,06

48,22

31,22

317,51

17 516,93

2 914,26

664,99

49,65

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

40,45

23,34

1 272,23

300,90

632,90

10 018,66

139,67

26,72

17,30

175,93

9 705,98

1 614,76

368,46

27,51

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

58,53

33,78

1 840,77

435,37

915,74

14 495,77

202,08

38,66

25,03

254,55

14 043,36

2 336,37

533,12

39,80

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

96,47

55,67

3 034,24

717,65

1 509,46

23 894,21

333,10

63,72

41,25

419,59

23 148,48

3 851,17

878,77

65,61

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Meruňky

0809 10 00

130,80

75,49

4 114,06

973,04

2 046,64

32 397,63

451,64

86,40

55,93

568,91

31 386,52

5 221,71

1 191,51

88,96

 

 

 

 

2.160

Třešně, višně

0809 20 95

0809 20 05

502,98

290,27

15 819,73

3 741,62

7 869,93

124 578,09

1 736,69

332,22

215,07

2 187,61

120 690,05

20 078,96

4 581,70

342,08

 

 

 

 

2.170

Broskve

0809 30 90

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.190

Švestky a slívy

0809 40 05

70,70

40,80

2 223,66

525,93

1 106,21

17 510,98

244,11

46,70

30,23

307,50

16 964,47

2 822,34

644,01

48,08

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

112,40

64,87

3 535,20

836,13

1 758,68

27 839,23

388,09

74,24

48,06

488,86

26 970,38

4 487,01

1 023,86

76,44

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

175,99

9 591,29

2 268,49

4 771,43

75 530,02

1 052,93

201,42

130,40

1 326,32

73 172,75

12 173,60

2 777,82

207,40

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

926,60

50 499,65

11 943,97

25 122,34

397 677,48

5 543,85

1 060,51

686,56

6 983,28

385 266,12

64 095,95

14 625,66

1 091,98

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

139,53

80,52

4 388,38

1 037,92

2 183,11

34 557,85

481,76

92,16

59,66

606,84

33 479,31

5 569,89

1 270,96

94,89

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

209,23

120,75

6 580,65

1 556,43

3 273,71

51 821,64

722,42

138,20

89,47

910,00

50 204,31

8 352,39

1 905,88

142,30

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

322,87

186,33

10 154,91

2 401,80

5 051,82

79 968,44

1 114,81

213,26

138,06

1 404,26

77 472,66

12 888,97

2 941,06

219,58

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1657/2004

ze dne 22. září 2004

o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (3), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(2)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování celních kvót s nulovým clem u produktů kódu KN 1701 11 10, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(3)

Článek 22 nařízení (ES) č. 1159/2003 otevírá pro dovozy produktů kódu KN 1701 11 10, z Brazílie, Kuby a ostatních třetích zemí celní kvóty s clem 98 EUR/t.

(4)

V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 byly v týdnu od 13. do 17. září 2004 příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující množství dodávkové povinnosti dotčené země stanovené podle článku 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro preferenční cukr AKT-Indie.

(5)

Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient snížení umožňující vydávání licencí v poměru k dostupnému množství a uvést, že bylo dosaženo příslušného limitu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence podané ve dnech 13. do 17. září 2004 podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 se licence vydávají do výše množstevních limitů stanovených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1409/2004 (Úř. věst. 256, 3.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Preferenční cukr AKT–INDIE

Hlava II nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2004/05

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 13.–17.9.2004

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

Indie

98,9710

Dosažen

Pobřeží slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Ostrov Mauritius

100

 

Sv. Kryštof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Dosažen


Zvláštní preferenční cukr

Hlava III nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2004/05

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 13.–17.9.2004

Limit

Inde

100

 

Ostatní

100

 


Koncesní cukr CXL

Hlava IV nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2004/05

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 13.–17.9.2004

Limit

Brazílie

0

Dosažen

Kuba

100

 

Ostatní třetí země

0

Dosažen


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1658/2004

ze dne 22. září 2004,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1898/97 ze dne 29. září 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané pro čtvrté čtvrtletí 2004 se vztahují na množství menší nebo stejná jako ta, která jsou k dispozici, a je proto možné jim vyhovět v plném rozsahu.

(2)

Je třeba určit přebytek, který se přidá k množství dostupnému pro následující období.

(3)

Hospodářské subjekty je třeba upozornit na skutečnost, že licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které splňují požadavky všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. října do 31. prosince 2004 dle nařízení (ES) č. 1898/97 se vyhovuje dle přílohy I tohoto nařízení.

2.   Na období od 1. ledna 2005 do 31. března 2005 mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 1898/97 pro celkové množství uvedené v příloze II.

3.   Licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které odpovídají požadavkům všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 267, 30.9.1997, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 333/2004 (Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 12).


PŘÍLOHA I

Skupina

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. října do 31. prosince 2004 (%)

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


PŘÍLOHA II

(t)

Skupina

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. ledna do 31. března 2005

B1

2 625,0

15

823,8

16

1 593,8

17

11 718,8


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1659/2004

ze dne 22. září 2004,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1432/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané čtvrté čtvrtletí 2004 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.

(2)

Hospodářské subjekty je třeba upozornit na skutečnost, že licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které splňují požadavky všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. října do 31. prosince 2004 dle nařízení (ES) č. 1432/94 se vyhovuje dle přílohy tohoto nařízení.

2.   Licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které odpovídají požadavkům všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 332/2004 (Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 10).


PŘÍLOHA

Skupina

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných pro období od 1. října do 31. prosince 2004 (%)

1

100,00


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1660/2004

ze dne 22. září 2004,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. října do 31. prosince 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě dovozní celní kvóty u některých produktů z odvětví vepřového masa (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané pro čtvrté čtvrtletí roku 2004 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.

(2)

Je třeba určit přebytek, který se přidá k množství dostupnému pro následující období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. října do 31. prosince 2004 dle nařízení (ES) č. 1458/2003 se vyhovuje dle přílohy I.

2.   Na období od 1. ledna do 31. března 2005 mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 1458/2003 pro celkové množství uvedené v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3.


PŘÍLOHA I

Skupina

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. října do 31. prosince 2004 (%)

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


PRÍLOHA II

(t)

Skupina

Celkové množství dostupné pro období od 1. ledna do 31. března 2005

G2

23 013,0

G3

3 737,5

G4

2 250,0

G5

4 575,0

G6

11 250,0

G7

4 102,3


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/20


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. května 2004

o jmenování dvou britských členů a pěti britských náhradníků Výboru regionů

(2004/649/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh britské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2002 (1) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů.

(2)

Uvolnilo se místo člena Výboru regionů po ukončení funkčního období Christine MAYOVÉ, které bylo Radě oznámeno dne 24. července 2003, uvolnily se tři místa náhradníků Výboru regionů po ukončení funkčního období Diane BUNYANOVÉ, Hugha HALCRO-JOHNSTONA a Irene McGUGANOVÉ, které bylo Radě oznámeno dne 24. července 2003; uvolnilo se místo člena po odstoupení Irene OLDFATHEROVÉ, které bylo Radě oznámeno dne 5. května 2004 a uvolnily se dvě místa náhradníků po navržení Jacka McCONNELLA a Corrie McCHORDA za členy,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Členy Výboru regionů jsou jmenováni

a)

členy:

1.

Jack McCONNELL

First Minister Scottish Parliament

jako nástupce Irene OLDFATHEROVÉ

2.

Corrie McCHORD

Leader of Stirling Council

jako nástupce Christine MAYOVÉ

b)

náhradníky:

1.

Helen HOLLANDOVÁ

Bristol City Council

jako nástupkyně Diane BUNYANOVÉ

2.

Nicola STURGEONOVÁ

Scottish Parliament

jako nástupkyně Irene McGUGANOVÉ

3.

Jim McCABE

North Lanarkshire Council

jako nástupce Corrie McCHORDA

4.

Andrew CAMPBELL

Leader Dumfries and Galloway Council

jako nástupce Hugha HALCRO-JOHNSTONA

5.

Irene OLDFATHEROVÁ

Scottish Parliament

jako nástupkyně Jacka McCONNELLA

pro zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2006.

V Bruselu dne 24. května 2004.

Za Radu

D. AHERN

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/22


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. září 2004,

kterým se s ohledem na přistoupení Malty mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu

(Text s významem pro EHP)

(2004/650/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Akt o přistoupení z roku 2003 (1), a zejména na článek 57 tohoto Aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

U některých aktů přijatých Evropskou unií, které zůstávají v platnosti po 1. květnu 2004 a které z důvodu přistoupení vyžadují úpravy, nebyly nezbytné úpravy stanoveny v Aktu o přistoupení z roku 2003, zejména v jeho příloze II.

(2)

Jedním z těchto aktů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (2), jež stanoví veterinární podmínky mimo jiné pro neobchodní přesuny domácích psů, koček a fretek.

(3)

Malta, jež dříve uplatňovala systém karantény v délce šesti měsíců u dovozu těchto druhů, opustila tento režim, aby od 3. července 2004 provedla nařízení (ES) č. 998/2003.

(4)

V průběhu jednání o rozšíření bylo uznáno, že pro Maltu jako ostrov prostý vztekliny s veterinárním statusem podobným jako Irsko, Spojené království a Švédsko by mělo být použito stejné zacházení jako pro tyto tři členské státy.

(5)

Nařízení (ES) č. 998/2003 rozděluje členské státy na dvě kategorie podle jejich tradiční strategie tlumení vztekliny a uděluje Švédsku, Irsku a Spojenému království přechodné období pěti let pro kontroly psů, koček a fretek při vstupu na jejich území.

(6)

Z toho důvodu by měla být Malta přidána na seznam členských států, kterým bylo podle nařízení (ES) č. 998/2003 povoleno přechodné období.

(7)

Nařízení (ES) č. 998/2003 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 998/2003 se mění takto:

1.

V čl. 6 odst. 1:

se v návětí v prvním pododstavci za slovo „Irska“ vkládá čárka a slovo „Malty“,

se ve třetím pododstavci slova „těmito třemi členskými státy“ nahrazují slovy „těmito čtyřmi členskými státy“.

2.

V příloze II „Seznam zemí a území“ v části A se za položku „Irsko“ vkládá položka „Malta“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je použitelné od dvacátého dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. září 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 592/2004 (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 7).


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. září 2004,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externího auditora národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banca d’Italia

(2004/651/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2004/17 ze dne 30. července 2004 Radě Evropské unie o externím auditoru Banca d’Italia (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky a národních centrálních bank Eurosystému mají ověřovat nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Mandát stávajícího externího auditora Banca d’Italia skončil a nebude obnoven. Proto je nezbytné jmenovat od účetního období 2004 externího auditora.

(3)

Rada guvernérů ECB doporučila Radě schválit jmenování nového externího auditora Banca d’Italia, který byl Radou guvernérů ECB vybrán v souladu s jejími pravidly pro zadávání veřejných zakázek, a to počínaje účetním obdobím 2004 na dobu tří let, kterou lze prodloužit.

(4)

Je vhodné řídit se doporučením Rady guvernérů ECB a změnit odpovídajícím způsobem rozhodnutí 1999/70/ES (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   PricewaterhouseCoopers SpA se schvaluje jako externí auditor Banca d’Italia od účetního období 2004 na dobu tří let, kterou lze prodloužit.“

Článek 2

Toto rozhodnutí bude oznámeno Evropské centrální bance.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. září 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. C 202, 10.8.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/799/ES (Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 23).


23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/24


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. září 2004

o jmenování nového člena Komise Evropských společenství

(2004/652/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 215 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 128 druhý pododstavec této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Louis MICHEL je jmenován členem Komise na období od 13. září 2004 do 31. října 2004.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 13. září 2004.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. září 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


Komise

23.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. září 2004,

kterým se mění rozhodnutí 2001/376/ES týkající se vývozu masokostní moučky savčího původu a příbuzných produktů z Portugalska

(oznámeno pod číslem K(2004) 3463)

(Text s významem pro EHP)

(2004/653/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v rámci obchodu uvnitř Společenství s ohledem na dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách, které se týkají obchodu uvnitř Společenství s určitými živými zvířaty a produkty s ohledem na dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2001/376/ES ze dne 18. dubna 2001 týkající se opatření, která jsou nezbytná z důvodu výskytu bovinní spongiformní encefalopatie v Portugalsku a k provedení časově daného plánu vývozu (3), obsahuje určité předpisy, jež jsou přijaty k ochraně před bovinní spongiformní encefalopatií (BSE) v důsledku propuknutí této choroby v Portugalsku.

(2)

Toto rozhodnutí stanovuje specifická pravidla, která jsou nezbytná v důsledku výskytu BSE v Portugalsku, včetně zákazu vývozu masové moučky, kostní moučky a masokostní moučky savčího původu a živočišných krmiv a hnojiv, jež obsahují tyto produkty („masokostní moučka a příbuzné produkty“) z daného členského státu do ostatních členských států nebo třetích zemí.

(3)

Nicméně rozhodnutí 2001/376/ES umožňuje, aby Portugalsko za určitých podmínek povolilo vývoz masokostní moučky a příbuzných produktů do ostatních členských států, které k tomu vydaly povolení.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanovují zdravotní pravidla týkající se vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (4), stanovuje podmínky pro kategorizaci, sběr, přepravu, likvidaci, zpracování, použití a přechodné uskladnění vedlejších produktů živočišného původu. Podle tohoto nařízení masokostní moučka a příbuzné produkty, které obsahují materiál ze zvířat, u nichž je podezření na BSE nebo je prokázáno nakažení BSE, nebo ze zvířat, která byla utracena v rámci opatření na vymýcení BSE, musí být zlikvidovány jako odpad spalováním nebo spoluspalováním ve schváleném spalovacím nebo spoluspalovacím zařízení.

(5)

Portugalsko nemá dostatečnou kapacitu pro spalování nebo spoluspalování masokostní moučky a příbuzných produktů, které pocházejí ze zvířat, u kterých je podezření na BSE nebo bylo prokázáno BSE, nebo ze zvířat, která byla utracena v rámci opatření na vymýcení BSE. Nahromadění zásob takového materiálu by mohlo ohrozit zdraví lidí i zvířat.

(6)

Je nezbytné změnit podmínky stanovené v rozhodnutí 2001/376/ES o vývozu masokostní moučky a příbuzných produktů z Portugalska. Toto rozhodnutí by tudíž mělo být patřičně upraveno.

(7)

Opatření přijatá tímto rozhodnutím jsou v souladu s názory Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2001/376/ES se mění v souladu s přílohou k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. září 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33, tisková oprava Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 132, 15.5.2001, s. 17.

(4)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 668/2004 (Úř. věst. L 112, 19.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

Část B přílohy II se nahrazuje tímto:

Image

Image