ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 296

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
21. září2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1644/2004 ze dne 20. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1645/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1646/2004, ze dne 20. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu ( 1 )

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1647/2004 ze dne 20. září 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1648/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 21. září 2004

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1649/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

15

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/644/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se přijímají prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů

16

 

 

Komise

 

*

2004/645/ES:Doporučení Komise ze dne 16. září 2004 o provádění Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správou pro cestovní ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z Čínské lidové republiky (ADS MoP) konzulárními úřady členských států (oznámeno pod číslem K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

21.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1644/2004

ze dne 20. září 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

34,1

999

34,1

0707 00 05

052

81,1

096

12,9

999

47,0

0709 90 70

052

91,7

999

91,7

0805 50 10

382

67,7

388

55,9

508

37,1

524

39,7

528

51,6

999

50,4

0806 10 10

052

87,8

220

121,0

400

170,3

624

146,2

999

131,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,4

400

92,4

508

68,9

512

106,1

528

86,4

800

177,0

804

93,0

999

101,6

0808 20 50

052

102,7

388

79,0

999

90,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

117,7

999

117,7

0809 40 05

066

82,3

094

29,3

624

117,4

999

76,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


21.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1645/2004

ze dne 20. září 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovná práva Společenství týkající se huňáčka severního v oblastech V, XIV (vody Grónska) pro rok 2004 jsou přechodně stanovena v příloze IC nařízení (ES) č. 2287/2003.

(2)

Podle čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu podle Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé (2), získává Společenství 7,7 % celkového přípustného odlovu (TAC) huňáčka severního v oblastech V, XIV (vody Grónska), přičemž tento podíl odpovídá 70 % podílu Grónska na TAC.

(3)

Dopisem ze dne 9. července 2004 informovaly grónské orgány Komisi, že TAC huňáčka severního byl pro rok 2004 stanoven na 335 000 tun. Konečná rybolovná práva Společenství týkající se huňáčka severního pro rok 2004 by tudíž měla být stanovena na 25 795 tun v oblastech V, XIV (vody Grónska).

(4)

Snížení úrovně TAC by nemělo vést k tomu, aby odlovy legálně uskutečněné před vstupem tohoto nařízení v platnost podléhaly odpočtům kvóty podle čl. 23 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 (3), článku 5 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (4) nebo článku 26 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (5).

(5)

Nařízení (ES) č. 2287/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ :

Článek 1

Příloha IC nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93, článku 5 nařízení (ES) č. 847/96 nebo článku 26 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 se před vstupem tohoto nařízení v platnost nepoužijí na odlovy huňáčka severního prováděné v oblastech V, XIV (vody Grónska), které překračují kvótu určenou v příloze IC nařízení (ES) č. 2287/2003 ve znění tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 867/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 144).

(2)  Úř. věst. L 209, 2.8.2001, s. 2. Protokol ve znění protokolu (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


PŘÍLOHA

V příloze IC nařízení (ES) č. 2287/2003 se údaje týkající se huňáčka severního v oblastech V a XIV (vody Grónska) nahrazují tímto:

„Druh

:

Huňáček severní

Mallotus villosus

Oblast

:

V, XIV (vody Grónska)

CAP/514/GRN

Všechny členské státy

0 (1)

 

ES

25 795 (2)

 

TAC

nepoužije se

 


(1)  Dostupné všem členským státům.

(2)  Tato kvóta je přidělena pouze Faerským ostrovům, Islandu a Norsku prostřednictvím dvoustranných dohod o rybolovu.“


21.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1646/2004,

ze dne 20. září 2004,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 o stanovení postupu Společenství pro ustanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí (MRL) veterinárních léčivých prostředků v potravinách živočišného původu (1), a zejména na články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90 musí být maximální limity reziduí stanoveny postupně pro všechny farmakologicky účinné látky, které jsou používány v rámci Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích určených k podávání zvířatům určeným k produkci potravin.

(2)

Maximální limity reziduí mohou být stanoveny až poté, co Výbor pro veterinární léčivé přípravky vyhodnotí všechny relevantní informace, které se týkají bezpečnosti reziduí dotyčných látek pro spotřebitele potravin živočišného původu a vlivu reziduí na průmyslové zpracování potravin.

(3)

Při stanovování maximálních limitů reziduí pro rezidua veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu je nezbytné výslovně uvést druhy zvířat, u kterých mohou být rezidua přítomna, povolené hladiny ve všech relevantních poživatelných tkáních získávaných z ošetřených zvířat (cílová tkáň) a také povahu rezidua, které je relevantní pro sledování reziduí (indikátorové reziduum).

(4)

Vzhledem k omezené použitelnosti veterinárních léčivých přípravků pro určité druhy určené k produkci potravin (2) se mohou maximální limity reziduí stanovit metodami extrapolace z maximálních limitů reziduí stanovených pro jiné druhy na přísně vědeckých základech.

(5)

Pro kontrolu reziduí, jak je stanoveno v příslušných právních předpisech Společenství, musí být maximální limity reziduí obecně stanoveny pro cílové tkáně jater nebo ledvin. Avšak játra a ledviny se často z jatečně upravených těl, která jsou předmětem mezinárodního obchodu, odstraňují, a maximální limity reziduí proto musí být rovněž vždy stanoveny i pro tkáň svalovou nebo tukovou.

(6)

V případě veterinárních léčivých přípravků, které jsou určeny k použití u nosnic, u zvířat produkujících mléko nebo u včel, musí být maximální limity reziduí stanoveny rovněž pro vejce, mléko či med.

(7)

Albendazol, Febantel, Fenbendazol, Oxfendazol, Thiabendazol, Oxyclozanid, Amitraz, Cypermethrin, Deltamethrin a Dexamethason musí být zařazeny do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90.

(8)

Před tím, než toto nařízení vstoupí v platnost, musí být stanovena lhůta 60 dní k tomu, aby členské státy mohly učinit veškeré úpravy, které mohou být nezbytné s ohledem na rozhodnutí o uvedení příslušných veterinárních léčivých přípravků na trh vydaná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (3), aby byla zohledněna ustanovení tohoto nařízení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2377/90 se tímto mění tak, jak je stanoveno v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstoupí v platnost třetí den po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od šedesátého dne po uveřejnění.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1101/2004 (Úř. věst. L 211, 12.6.2004, s. 3).

(2)  Použitelnost veterinárních léčivých přípravků. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu COM(2000) 806 v konečném znění.

(3)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).


PŘÍLOHA

Následující látka(-y) se zařadí do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90

2.

Antiparazitika

2.1.

Látky účinkující proti endoparazitům

2.1.3.

Benzimidazoly a pro-benzimidazoly

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

„Albendazol

Součet albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřený jako albendazol

Všichni přežvýkavci

100 μg/kg

Svalovina

100 μg/kg

Tuk

1 000 μg/kg

Játra

500 μg/kg

Ledviny

100 μg/kg

Mléko

Febantel

Součet extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon

Všichni přežvýkavci

50 μg/kg

Svalovina

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Játra

50 μg/kg

Ledviny

10 μg/kg

Mléko

Fenbendazol

Součet extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon

Všichni přežvýkavci

50 μg/kg

Svalovina

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Játra

50 μg/kg

Ledviny

10 μg/kg

Mléko

Oxfendazol

Součet extrahovatelných reziduí, kterou mohou být oxidována na oxfendazol sulfon

Všichni přežvýkavci

50 μg/kg

Svalovina

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Játra

50 μg/kg

Ledviny

10 μg/kg

Mléko

Thiabendazol

Součet thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

Kozy

100 μg/kg

Svalovina

100 μg/kg

Tuk

100 μg/kg

Játra

100 μg/kg

Ledviny

100 μg/kg

Mléko“

2.1.4.

Fenolové deriváty obsahující salicylanidy

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

„Oxyclozanid

Oxyclozanid

Všichni přežvýkavci

20 μg/kg

Svalovina

20 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Játra

100 μg/kg

Ledviny

10 μg/kg

Mléko“

2.2.

Látky účinkující proti ektoparazitům

2.2.2.

Formamidiny

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

„Amitraz

Součet amitrazu a všech metabolitů, které obsahují 2,4-dimethylanilin, vyjádřený jako amitraz

Kozy

200 μg/kg

Tuk

100 μg/kg

Játra

200 μg/kg

Ledviny

10 μg/kg

Mléko“

2.2.3.

Pyrethroidy

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

„Cypermethrin

Cypermethrin (Součet izomerů)

Všichni přežvýkavci

20 μg/kg

Svalovina

200 μg/kg

Tuk

20 μg/kg

Játra

20 μg/kg

Ledviny

20 μg/kg

Mléko (1)

Deltamethrin

Deltamethrin

Všichni přežvýkavci

10 μg/kg

Svalovina

50 μg/kg

Tuk

10 μg/kg

Játra

10 μg/kg

Ledviny

20 μg/kg

Mléko

5.

Kortikoidy

5.1.

Glukokortikoidy

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

„Dexamethason

Dexamethason

kozy

0,75 μg/kg

Svalovina

2 μg/kg

Játra

0,75 μg/kg

Ledviny

0,3 μg/kg

Mléko“


(1)  Je třeba vzít na vědomí další ustanovení obsažená v směrnici Komise 98/82/ES (Úř. věst. L 290, 29.10.1998, s. 25).“


21.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1647/2004

ze dne 20. září 2004

o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT), které zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003 o prováděcích pravidlech v sektoru hovězího a telecího masa, nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT) (3), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení (ES) č. 2247/2003 uvádí možnost vydat dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie. Dovozy se však musí uskutečnit v rámci množství stanovených pro každou z těchto vyvážejících třetích zemí.

(2)

Žádosti o udělení licence podané v období od 1. do 10. září 2004, vyjádřené v množství vykostěného masa, ve smyslu nařízení (ES) č. 2247/2003, pro produkty původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie nepřesahují množství, která jsou pro tyto státy k dispozici. Proto je možné vydat dovozní licence na požadovaná množství.

(3)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. října 2004 v rámci celkového množství 52 100 t možné podat žádost o licenci.

(4)

V této souvislosti se připomíná, že se toto nařízení nijak nedotýká směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách a otázkách veterinární inspekce při dovozu skotu, vepřů, ovcí a koz, masa čerstvého nebo masných produktů původem z třetích zemí (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže uvedené členské státy vydávají dne 21. září 2004 dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa, vyjádřené v množství vykostěného masa, původem z určitých států Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří, a to pro níže uvedená množství a země původu:

 

Spojené království:

500 t původem z Botswany,

545 t původem z Namibie,

 

Německo:

550 t původem z Botswany,

315 t původem z Namibie.

Článek 2

Žádosti o licence mohou být dle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2247/2003 podány během prvních deseti dnů měsíce října 2004 pro níže uvedená množství vykostěného hovězího a telecího masa:

Botswana:

11 876 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svahilsko:

3 234 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

5 625 t.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 21. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1648/2004

ze dne 20. září 2004,

kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 21. září 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1612/2004 (3).

(2)

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1612/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1612/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1643/2004 (Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 32).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 21. září 2004

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

3,69

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

43,08

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

55,86

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

55,86

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

53,17


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 17.9.2004

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

151,18 (4)

141,18 (4)

121,18 (4)

82,38 (4)

Prémie – záliv (EUR/t)

11,62

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 26,70 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 32,16 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(4)  FOB.


21.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1649/2004

ze dne 20. září 2004,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor por bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 20,530 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. září 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3)


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

21.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/16


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. září 2004,

kterým se přijímají prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů

(2004/644/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 286 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1), a zejména na čl. 24 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 45/2001 (dále jen „nařízení“) stanoví zásady a pravidla vztahující se na všechny orgány a instituce Společenství a umožňuje ustanovení inspektora ochrany údajů každým orgánem a institucí Společenství.

(2)

Podle čl. 24 odst. 8 uvedeného nařízení přijme prováděcí pravidla týkající se inspektora ochrany údajů každý orgán nebo instituce Společenství v souladu s ustanoveními přílohy uvedeného nařízení. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména úkolů, povinností a pravomocí inspektora ochrany údajů.

(3)

Prováděcí pravidla rovněž upřesní postupy pro výkon práv subjektů údajů a pro plnění povinností všech dotčených činitelů v orgánech nebo institucích Společenství týkajících se zpracování osobních údajů.

(4)

Prováděcími pravidly nařízení není dotčeno nařízení (ES) č. 1049/2001 (2), rozhodnutí 2004/338/ES, Euratom (3), a zejména příloha II uvedeného rozhodnutí, rozhodnutí 2001/264/ES (4), a zejména oddíl VI část II uvedeného rozhodnutí, jakož i rozhodnutí generálního tajemníka Rady, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku ze dne 25. června 2001 (5),

ROZHODLA TAKTO:

ODDÍL 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví další prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001, dále jen „nařízení“, pokud jde o Radu Evropské unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí, a aniž jsou dotčeny definice stanovené nařízením, se rozumí:

a)

„správcem“ orgán, generální ředitelství, ředitelství, divize, jednotka nebo jakákoli jiná organizační složka, která sama nebo společně s jinými určuje účel a způsob zpracování osobních údajů, definované v oznámení, které je třeba zaslat inspektorovi ochrany údajů v souladu s článkem 25 nařízení;

b)

„kontaktní osobou“ správní pracovník nebo pracovníci generálního ředitelství, a pokud ne, jiný zaměstnanec, jehož určí generální ředitelství po poradě s inspektorem ochrany údajů jako svého zástupce k řešení otázek ochrany údajů v úzké spolupráci s inspektorem ochrany údajů;

c)

„zaměstnanci generálního sekretariátu Rady“ všichni úředníci a ostatní osoby generálního sekretariátu Rady, na které se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovený v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (6), nebo kteří pracují pro generální sekretariát Rady na smluvním základě (praktikanti, konzultanti, smluvní partneři, úředníci vyslaní členskými státy).

ODDÍL 2

INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

Článek 3

Jmenování a úkoly inspektora ochrany údajů

1.   Náměstek generálního tajemníka Rady jmenuje inspektora ochrany údajů a sdělí jeho jméno evropskému inspektorovi ochrany údajů. Inspektor ochrany údajů je přímo podřízen náměstkovi generálního tajemníka Rady.

2.   Funkční období inspektora ochrany údajů činí tři roky a může být jmenován dvakrát opětovně.

3.   Při výkonu svých povinností jedná inspektor ochrany údajů nezávisle a ve spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů. Zejména nesmí přijímat žádné příkazy od jmenovacího orgánu generálního sekretariátu Rady ani od nikoho jiného ohledně vnitřního uplatňování nařízení nebo ohledně jeho spolupráce s evropským inspektorem ochrany údajů.

4.   Plnění úkolů a povinností inspektora ochrany údajů se vyhodnotí po předběžné konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů. Inspektor ochrany údajů může být odvolán z funkce pouze se souhlasem evropského inspektora ochrany údajů, přestane-li splňovat podmínky požadované pro její výkon.

5.   Inspektor ochrany údajů musí být, aniž je dotčen postup pro jeho jmenování, informován o všech stycích s vnějšími stranami týkajících se provádění nařízení, zejména pokud jde o styk s evropským inspektorem ochrany údajů.

6.   Aniž jsou dotčena odpovídající ustanovení nařízení, podléhají inspektor ochrany údajů a jeho zaměstnanci pravidlům a nařízením platným pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.

Článek 4

Úkoly

Inspektor ochrany údajů

a)

zajišťuje, aby správce a subjekty údajů byli informováni o svých právech a povinnostech vyplývajících z tohoto nařízení. V rámci tohoto úkolu zejména vypracovává informační a oznamovací tiskopisy, konzultuje zúčastněné strany a zvyšuje obecné povědomí o otázkách ochrany údajů;

b)

odpovídá na žádosti evropského inspektora ochrany údajů a v oblasti své působnosti spolupracuje s evropským inspektorem ochrany údajů na jeho žádost nebo z vlastního podnětu;

c)

zajišťuje nezávislým způsobem vnitřní uplatňování nařízení v generálním sekretariátu Rady;

d)

vede rejstřík zpracování, která byla provedena správci, a zajišťuje všem osobám přístup k rejstříku buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím evropského inspektora ochrany údajů;

e)

oznamuje evropskému inspektorovi ochrany údajů zpracování, která mohou představovat zvláštní rizika ve smyslu čl. 27 odst. 2 nařízení;

f)

dbá tak o to, aby při zpracování nedocházelo k poškozování práv a svobod subjektů údajů.

Článek 5

Povinnosti

1.   Kromě obecných úkolů inspektor ochrany údajů

a)

působí jako poradce jmenovacího orgánu generálního sekretariátu Rady a správců v otázkách uplatňování předpisů o ochraně údajů. Jmenovací orgán nebo dotyční správci, příslušný výbor zaměstnanců nebo jakákoli fyzická osoba mohou inspektora ochrany údajů konzultovat přímo, aniž by využívaly úřední cesty, k jakékoli otázce týkající se výkladu nebo používání nařízení;

b)

vyšetřuje z vlastního podnětu nebo na žádost jmenovacího orgánu, správců, výboru zaměstnanců nebo jakékoli fyzické osoby otázky a skutečnosti, které přímo souvisejí s jeho úkoly a o kterých se dozví, a podává zprávu jmenovacímu orgánu nebo osobě, která o šetření požádala. Považuje-li se to za vhodné, měly by být vhodným způsobem informovány všechny ostatní dotyčné strany. Je-li stěžovatelem fyzická osoba nebo v případě, že stěžovatel jedná jménem fyzické osoby, musí inspektor ochrany údajů v rámci možností zajistit důvěrnost žádosti, pokud dotyčný subjekt údajů nedá jednoznačný souhlas k jinému vyřízení žádosti;

c)

spolupracuje při výkonu své funkce s inspektory ochrany údajů jiných orgánů a institucí Společenství, zejména výměnou zkušeností a osvědčené praxe;

d)

zastupuje generální sekretariát Rady ve všech otázkách souvisejících s ochranou údajů; aniž je dotčeno rozhodnutí 2004/338/ES, Euratom, může zastupování zahrnovat účast inspektora ochrany údajů v příslušných výborech nebo na fórech na mezinárodní úrovni;

e)

předkládá výroční zprávu o své činnosti náměstkovi generálního tajemníka Rady a zpřístupní ji zaměstnancům.

2.   Aniž jsou dotčeny čl. 4 písm. b), čl. 5 odst. 1 písm. b) a c) a článek 15, nesmějí inspektor ochrany údajů a jeho zaměstnanci sdělovat informace nebo zpřístupňovat dokumenty, které získají při výkonu své funkce.

Článek 6

Pravomoci

Při plnění svých úkolů a povinností inspektor ochrany údajů

a)

má kdykoli přístup k údajům, které jsou předmětem zpracování, do všech kanceláří, zařízení pro zpracování údajů a k nosičům dat;

b)

může si vyžádat právní stanovisko od právní služby Rady;

c)

může si vyžádat služby externích odborníků v oblasti informačních technologií po předchozím souhlasu schvalující osoby v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1 (7), a prováděcími pravidly k němu;

d)

aniž jsou dotčeny povinnosti a pravomoci evropského inspektora ochrany údajů, může navrhovat generálnímu sekretariátu Rady správní opatření a vydávat obecná doporučení o vhodném uplatňování nařízení;

e)

může v konkrétních případech vydávat veškerá jiná doporučení generálnímu sekretariátu Rady nebo všem ostatním dotčeným stranám k praktickému zdokonalení ochrany údajů v praxi;

f)

může upozornit jmenovací orgán generálního sekretariátu Rady, že některý zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající z nařízení, a navrhnout zahájení správního šetření s ohledem na případné použití článku 49 nařízení.

Článek 7

Prostředky

Inspektor ochrany údajů má k dispozici dostatečný počet zaměstnanců a prostředky nezbytné k plnění jeho povinností.

ODDÍL 3

PRÁVA A POVINNOSTI ČINITELŮ V OBLASTI OCHRANY ÚDAJŮ

Článek 8

Jmenovací orgán

1.   V případě stížnosti podle článku 90 nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004 týkající se porušení nařízení se jmenovací orgán poradí s inspektorem ochrany údajů, který vydá písemné stanovisko nejpozději do patnácti dnů od obdržení žádosti. Nevydá-li inspektor ochrany údajů po skončení této lhůty jmenovacímu orgánu stanovisko, nebude již vyžadováno. Jmenovací orgán není stanoviskem inspektora ochrany údajů vázán.

2.   Inspektor ochrany údajů je uvědoměn, kdykoli je posuzována otázka, která má nebo může mít význam pro ochranu údajů.

Článek 9

Správci

1.   Správci jsou povinni zajistit, aby veškerá jimi řízená zpracování byla v souladu s nařízením.

2.   Správci zejména

a)

předem uvědomí inspektora ochrany údajů o zahájení každého zpracování nebo souboru zpracování pro týž účel nebo pro několik souvisejících účelů a o každé podstatné změně stávajícího zpracování. Správce neprodleně oznámí zpracování prováděné před vstupem nařízení v platnost ke dni 1. února 2001;

b)

jsou nápomocni inspektorovi ochrany údajů a evropskému inspektorovi ochrany údajů při plnění jejich povinností, zejména podáváním informací v odpovědi na jejich otázky nejpozději do tří dnů;

c)

přijímají vhodná technická a organizační opatření a vydávají vhodné pokyny zaměstnancům generálního sekretariátu Rady, aby zajistili důvěrnost zpracování údajů i úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze zpracování;

d)

v případě potřeby konzultují inspektora ochrany údajů k souladu určitého zpracování s nařízením, zejména mají-li důvod se domnívat, že určitá zpracování nejsou v souladu s články 4 a 10 nařízení. Mohou rovněž konzultovat inspektora ochrany údajů a bezpečnostní odborníky v oblasti informačních technologií na generálním ředitelství A, v bezpečnostním úřadu a úřadu pro bezpečnost informací (INFOSEC) o otázkách týkajících se důvěrnosti zpracování a o bezpečnostních opatření přijatých podle článku 22 nařízení.

Článek 10

Kontaktní osoby

1.   Aniž je dotčena odpovědnost inspektora ochrany údajů, kontaktní osoba

a)

je nápomocna svému generálnímu ředitelství nebo jednotce při vedení seznamu všech stávajících zpracováních osobních údajů;

b)

je nápomocna svému generálnímu ředitelství nebo jednotce při zjišťování správců;

c)

má právo získávat od správců a jejich zaměstnanců odpovídající a nezbytné informace, jež potřebuje pro plnění svých správních úkolů na generálním ředitelství nebo v jednotce. Toto právo nezahrnuje právo přístupu k osobním údajům zpracovávaných v rámci působnosti správce.

2.   Aniž je dotčena působnost správců, kontaktní osoba

a)

je nápomocna správcům v plnění jejich povinností;

b)

v případě potřeby usnadňuje komunikaci mezi inspektorem ochrany údajů a správci.

Článek 11

Zaměstnanci generálního sekretariátu Rady

1.   Všichni zaměstnanci generálního sekretariátu Rady přispívají zejména k uplatňování pravidel důvěrnosti a bezpečnosti zpracování osobních údajů, jak je stanoveno v článku 21 a 22 nařízení. Žádný zaměstnanec generálního sekretariátu Rady s přístupem k osobním údajům je nesmí zpracovávat jinak než podle pokynů správce, pokud to nevyžaduje vnitrostátní právo nebo právo Společenství.

2.   Každý zaměstnanec generálního sekretariátu Rady může podat evropskému inspektorovi ochrany údajů stížnost na údajné porušení nařízení o zpracování osobních údajů, aniž by přitom postupoval úřední cestou, jak je vymezeno v pravidlech stanovených evropským inspektorem ochrany údajů.

Článek 12

Subjekty údajů

1.   Kromě práva subjektů údajů být přiměřeně informován o každém zpracování osobních údajů, které se jich týkají, v souladu s článkem 11 a 12 nařízení se mohou subjekty údajů obracet na dotyčné správce, aby vykonali svá práva podle článku 13 až 19 nařízení, jak je vymezeno v oddíle 5 tohoto rozhodnutí.

2.   Aniž je dotčen soudní přezkum, může každý subjekt údajů, má-li za to, že v důsledku zpracování jeho osobních údajů Rada porušila jeho práva zakotvená v nařízení, podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů, jak je vymezeno pravidly stanovenými evropským inspektorem ochrany údajů.

3.   Nikomu nesmí být na újmu, že podal evropskému inspektorovi ochrany údajů stížnost nebo upozornil inspektora ochrany údajů na údajné porušení nařízení.

ODDÍL 4

REJSTŘÍK OZNÁMENÝCH ZPRACOVÁNÍ

Článek 13

Oznamovací postup

1.   Správce oznámí inspektorovi ochrany údajů každé zpracování osobních údajů na oznamovacím tiskopise, který je k dispozici na intranetové stránce generálního sekretariátu Rady (ochrana údajů). Oznámení se předává inspektorovi ochrany údajů elektronicky. Do deseti pracovních dnů se inspektorovi ochrany údajů zasílá ve formě zprávy potvrzující oznámení. Po obdržení potvrzujícího oznámení je inspektor ochrany údajů zveřejní v rejstříku.

2.   Oznámení obsahuje všechny informace určené v čl. 25 odst. 2 nařízení. Každá změna, která ovlivní tyto informace, musí být neprodleně sdělena inspektorovi ochrany údajů.

3.   Další pravidla a postupy týkající se oznamovacího postupu, kterým se mají správci řídit, jsou součástí obecných doporučení vydaných inspektorem ochrany údajů.

Článek 14

Obsah a účel rejstříku

1.   Inspektor ochrany údajů spravuje rejstřík prováděných zpracování osobních údajů, který je založen na oznámeních obdržených od správců.

2.   Rejstřík obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. a) až g) nařízení. Avšak informace, která je zapsána v rejstříku inspektorem ochrany údajů, může být výjimečně omezena, je-li to nezbytné k zajištění bezpečnosti konkrétního zpracování.

3.   Rejstřík slouží jako seznam zpracování osobních údajů provedených v Radě. Poskytuje informace subjektům údajů a usnadňuje jim výkon jejich práv stanovených v článcích 13 až 19 nařízení.

Článek 15

Přístup do rejstříku

1.   Inspektor ochrany údajů přijme vhodná opatření, aby měl každý přístup k rejstříku buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím evropského inspektora ochrany údajů. Inspektor ochrany údajů zejména poskytne zúčastněným osobám informace a pomoc, pokud jde o způsob, jakým lze podávat žádosti o přístup do rejstříku, a místo, kde tak lze učinit.

2.   Kromě případu, kdy je zajištěn přístup on-line, se žádosti o přístup do rejstříku podávají v písemné podobě, včetně elektronické, v některém z jazyků uvedených v článku 314 Smlouvy a dostatečně přesným způsobem, který umožní inspektorovi ochrany údajů určit dotyčné zpracování. Žadateli se neprodleně zašle potvrzení o přijetí žádosti.

3.   Není-li žádost dostatečně přesná, požádá inspektor ochrany údajů žadatele, aby ji upřesnil, a je mu při tom nápomocen. V případě žádosti, která se týká velkého počtu zpracování, může inspektor ochrany údajů tuto skutečnost žadateli neformálně sdělit s cílem nalézt nejvhodnější řešení.

4.   Každý může požádat inspektora ochrany údajů o kopii informací, které jsou přístupné v rejstříku, o kterémkoli oznámeném zpracování.

ODDÍL 5

POSTUP PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ PŘI VÝKONU JEJICH PRÁV

Článek 16

Obecná ustanovení

1.   Práva subjektů údajů uvedená v tomto oddílu mohou vykonávat pouze dotčené fyzické osoby nebo, ve výjimečných případech, je lze s řádným zmocněním vykonávat jménem těchto osob. Žádosti se podávají v písemné podobě příslušnému správci s kopií inspektorovi ochrany údajů. V případě potřeby je inspektor ochrany údajů nápomocen subjektu údajů v určení příslušného správce. Inspektor ochrany údajů poskytne potřebné zvláštní tiskopisy. Správci vyhoví žádosti pouze tehdy, je-li tiskopis zcela vyplněn a totožnost stěžovatele je řádně ověřena. Výkon práv subjektů údajů je bezplatný.

2.   Správce zašle žadateli potvrzení o přijetí do pěti pracovních dnů od registrace žádosti. Není-li stanoveno jinak, odpoví správce na žádost nejpozději do 15 pracovních dnů od registrace žádosti a buď žádosti vyhoví, nebo písemně sdělí důvody pro úplné nebo částečné zamítnutí, zejména v případech, kdy žadatel není považován za subjekt údajů.

3.   V případě nesrovnalostí nebo zjevného zneužití výkonu práv subjektem údajů, a tvrdí-li subjekt údajů, že zpracování je nezákonné, je správce povinen konzultovat inspektora ochrany údajů k této žádosti nebo odkázat subjekt údajů na inspektora ochrany údajů, který rozhodne o přípustnosti žádosti a dalším vhodném postupu.

4.   Každá dotyčná osoba může konzultovat inspektora ochrany údajů k výkonu svých práv v konkrétním případě. Aniž je dotčen soudní přezkum, může každý subjekt údajů, má-li za to, že jeho práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů, podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Článek 17

Právo na přístup

Subjekt údajů má právo získat od správce bez omezení kdykoli do tří měsíců od obdržení žádosti informace uvedené v čl. 13 písm. a) až d) nařízení, a to buď nahlédnutím do těchto údajů na místě, nebo obdržením kopie, včetně případně kopie v elektronické podobě, podle toho, čemu dává žadatel přednost.

Článek 18

Právo na opravu

Každá žádost subjektu údajů o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů musí uvádět dotyčné údaje a opravu, kterou je třeba provést. Správce musí opravu provést neprodleně.

Článek 19

Právo na blokování

Správce vyřídí neprodleně jakoukoli žádost o blokování údajů podle článku 15 nařízení. Žádost musí uvádět dotyčné údaje a důvody pro jejich blokování. O odblokování uvědomí správce předem subjekt údajů, který podal tuto žádost.

Článek 20

Právo na výmaz

Subjekt údajů může žádat správce o neprodlený výmaz údajů v případě jejich nezákonného zpracování, zejména v případech porušení článků 4 až 10 nařízení. Žádost musí uvádět dotyčné údaje a důvody nebo důkazy o nezákonnosti zpracování. V systémech automatického zpracování dat se výmaz zajistí v zásadě všemi vhodnými technickými prostředky, jež znemožňují jakékoli další zpracování vymazaných údajů. Není-li výmaz z technických důvodů možný, provede správce po konzultaci s inspektorem ochrany údajů a dotyčnou osobou neprodlené zablokování těchto údajů.

Článek 21

Oznámení třetí osobě

Subjekt údajů může v případě jakékoli opravy, blokování nebo výmazu na základě své žádosti dosáhnout toho, že je správce oznámí třetím osobám, kterým byly osobní údaje subjektu sděleny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

Článek 22

Právo na námitku

Subjekt údajů může v souladu s článkem 18 nařízení vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a proti jejich sdělení nebo využití. Žádost musí uvádět dotyčné údaje a odůvodnění žádosti. Je-li námitka důvodná, nesmí se dané zpracování již těchto údajů týkat.

Článek 23

Automatizovaná jednotlivá rozhodnutí

Subjekt údajů má právo nestát se subjektem automatizovaného jednotlivého rozhodnutí, jak uvádí článek 19 nařízení, ledaže je toto rozhodnutí výslovně povoleno podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Společenství nebo rozhodnutím evropského inspektora ochrany údajů, které chrání oprávněné zájmy subjektu údajů. V každém případě musí mít subjekt údajů možnost předem vyjádřit svůj názor a konzultovat inspektora ochrany údajů.

Článek 24

Výjimky a omezení

1.   Správce může omezit práva uvedená v článcích 17 až 21 tohoto rozhodnutí, pokud k tomu vedou oprávněné důvody uvedené v článku 20 nařízení. S výjimkou případů naprosté naléhavosti správce nejprve konzultuje inspektora ochrany údajů, jehož stanovisko není pro orgán závazné. Správce neprodleně odpoví na žádosti o použití výjimek nebo omezení výkonu práv a své rozhodnutí odůvodní.

2.   Každá dotčená osoba může požádat evropského inspektora ochrany údajů o použití čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení.

ODDÍL 6

POSTUP ŠETŘENÍ

Článek 25

Praktické postupy

1.   Žádost o šetření se podává inspektorovi ochrany údajů písemně, na zvláštním tiskopise, který inspektor poskytne. V případě zjevného zneužití práva požadovat šetření, například pokud táž osoba podala nedávno stejnou žádost, není inspektor ochrany údajů povinen žadateli odpovídat.

2.   Do patnácti dnů od obdržení zašle inspektor ochrany údajů potvrzení o přijetí jmenovacímu orgánu nebo osobě, která požádala o šetření, a ověří, zda má být žádost považována za důvěrnou.

3.   Inspektor ochrany údajů si vyžádá od správce, který je odpovědný za dané zpracování údajů, písemné vyjádření k věci. Správce podá inspektorovi ochrany údajů odpověď do patnácti dnů. Inspektor ochrany údajů si může vyžádat doplňující informace od jiných stran, jako je bezpečnostní úřad a úřad pro bezpečnost informací (INFOSEC) generálního sekretariátu Rady. Ve vhodných případech si může si vyžádat stanovisko právní služby Rady. Informace nebo stanoviska se inspektorovi ochrany údajů poskytují do třiceti dnů.

4.   Inspektor ochrany údajů podává odpověď jmenovacímu orgánu nebo osobě, která podala žádost, nejpozději tři měsíce od jejího obdržení.

ODDÍL 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Účinek

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. září 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/338/ES, Euratom ze dne 22. března 2004, kterým se přijímá jednací řád Rady (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 22).

(4)  Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/194/ES (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  Rozhodnutí generálního tajemníka Rady, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku ze dne 25. června 2001 o kodexu řádného úředního chování Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a jeho zaměstnanců v jejich profesionálních vztazích s veřejností (Úř. věst. C 189, 5.7.2001, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


Komise

21.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/23


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 16. září 2004

o provádění Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správou pro cestovní ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z Čínské lidové republiky (ADS MoP) konzulárními úřady členských států

(oznámeno pod číslem K(2004) 2886)

(2004/645/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 211 druhou odrážku této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vzhledem k tomu, že Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správou pro cestovní ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z Čínské lidové republiky (1) (ČLR) poskytuje specifický postup provádění, odchylný od společných pravidel pro víza stanovených ve Společné konzulární instrukci (SKI), na podporu vydávání krátkodobých víz pro skupiny čínských občanů, kteří si přejí cestovat na území Společenství. Memorandum o porozumění (ADS MoP) vstoupilo v platnost dne 1. května 2004.

(2)

Vzhledem k tomu, že pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, zejména co se týče prevence nedovoleného přistěhovalectví a zabránění jakéhokoli rizika nákupu víz mezi konzulárními úřady členských států v ČLR, je vhodné harmonizované provádění ADS MoP všemi členskými státy, a proto je nezbytné stanovit jednotné prováděcí postupy pro konzulární úřady členských států v ČLR.

(3)

Vzhledem k tomu, že společné postupy jsou stanoveny na základě opatření obsažených v ADS MoP, stanovující harmonizovaný přístup zahrnující různé otázky postupu od žádosti o víza až po odnětí akreditace v případě porušení nařízení Evropské unie a/nebo Číny.

(4)

Vzhledem k tomu, že tam, kde to bylo vhodné, byla použita základní pravidla pro žádosti o víza popsaná v SKI a zejména pravidla týkající se místních konzulárních úřadů jako reference pro definování společných postupů.

(5)

Vzhledem k tomu, že v tomto rámci by měly členské státy následovat společný přístup pro akreditaci cestovních kanceláří určených ČLR a stanovení seznamu kurýrů jmenovaných čínskými cestovními kancelářemi.

(6)

Vzhledem k tomu, že členské státy by měly používat společné harmonizované sankce v případě porušování pravidel Společenství čínskými akreditovanými cestovními kancelářemi, v souladu s pravidly SKI o žádostech o víza zpracovaných soukromými správními agenturami, cestovními kancelářemi a zájezdovými cestovními kancelářemi.

(7)

Vzhledem k tomu, že členské státy by měly používat společný seznam podpůrných dokumentů a informací nezbytných pro předkládání žádostí o víza, vyjasňujících v nezbytných případech obsah požadované dokumentace, na základě posouzení případ od případu jednotlivých žádostí o víza, mohou být požadovány dodatečné informace.

(8)

Vzhledem k tomu, že členské státy zainteresované v používání ADS MoP by měly posílit svojí spolupráci v ČLR a vytvořit mechanismus pro výměnu informací pro nepravidelnosti a jiné odhalené podezřelé chování ze strany určených kurýrů nebo akreditovaných cestovních kanceláří a podpořit zpracování informací.

(9)

Vzhledem k tomu, že Komise zastupuje Společenství v komisi ADS stanovené ADS MoP a předává příslušné informace o provádění ADS MoP čínským orgánům (ČNSCR). Členské státy by proto měly spojit Komisi, jako zástupce Evropského společenství v komisi ADS, s místním mechanismem spolupráce zajišťujícím pravidelné a souvislé informace o provádění ADS MoP.

(10)

Vzhledem k tomu, že členské státy, které se neúčastní ADS MoU, ale uzavřely podobné bilaterální dohody s ČLR, by měly být také schopny účastnit se mechanismu místní spolupráce. Norsko a Island by také měly být přizvány k účasti v mechanismu místní konzulární spolupráce jakmile podepíší podobné bilaterální smlouvy s ČLR,

DOPORUČUJE:

Pro podporu efektivního provádění ADS MoP, by měly být členskými státy používány následující společné prováděcí postupy:

1.

Konzulární úřady členských států v ČLR by měly vydat osvědčení o akreditaci pro každou určenou cestovní kancelář. Takováto osvědčení o akreditaci budou mít jednotný formát, uvádějící mimo jiné pořadové číslo, číslo živnostenského listu, jméno a ostatní související informace o cestovní kanceláři. Platnost osvědčení nesmí překročit jeden rok.

Osvědčení o akreditaci vydané některým z členských států budou uznávána ostatními členskými státy.

Pokud se určená cestovní kancelář představuje konzulárnímu úřadu členského státu poprvé, zaregistruje konzulární úřad datum a čas návštěvy jejího zástupce a předá Komisi všechny související informace. Tento konzulární úřad vydá osvědčení o akreditaci, pokud Komise potvrdí, že se jedná o první konzulární úřad oslovený určenou cestovní kanceláří.

2.

Každý kurýr určený akreditovanými cestovními kancelářemi obdrží identifikační průkaz se svou fotografií, který mimo jiné uvádí jeho jméno, datum narození, číslo identifikačního průkazu, stejně jako název, adresu a telefonní číslo akreditované cestovní kanceláře.

Průkaz bude mít obecnou platnost maximálně jeden rok, bude vydáván konzulárními úřady členských států v ČLR a bude mít jednotnou formu.

Komise, na základě informací předaných ČLR a po jejich ověření členskými státy, sestaví společný seznam kurýrů a oznámí jej všem členským státům. Komise bude aktualizovat společný seznam kurýrů, kdykoli obdrží sdělení o změně a oznámí změny konzulárním úřadům členských států v ČLR.

3.

V případě porušení nařízení Evropské unie a/nebo Číny, zejména v případě podpory nedovoleného přistěhovalectví, konzulární úřad členského státu v ČLR odejme akreditaci čínské cestovní kanceláři. Odejmutí akreditace uložené konzulárním úřadem některého členského státu má okamžitou platnost pro všechny členské státy. Pro zajištění jednotného provádění uložených sankcí všemi členskými státy, konzulární úřad oznámí odejmutí akreditace Komisi a konzulárním úřadům ostatních členských států v ČLR. Za určitých okolností je možné odejmutí akreditace přezkoumat, pokud například akreditovaná cestovní kancelář prokáže, že porušení nařízení Evropské unie a/nebo Číny bylo omezeno na jednoho z jejích zaměstnanců, který již v cestovní kanceláři nepracuje.

Konzulární úřady členských států v ČLR mohou odeslat varování akreditovaným cestovním kancelářím v případě, že mají podezření, že cestovní kancelář mírně porušuje nařízení. Komise a ostatní místní konzulární úřady členských států musí být ihned vyrozuměny.

Komise informuje ČNSCR o jakémkoli varování nebo odejmutí akreditace pro akreditované cestovní kanceláře.

4.

Členské státy budou požadovat, aby žádosti o víza ADS byly podpořeny dokumenty vyjmenovanými v příloze k tomuto doporučení. Pokud to bude nezbytné, budou členské státy požadovat dodatečné informace. Zejména mohou požadovat, aby žadatel podstoupil osobní nebo telefonický pohovor za účelem poskytnutí důkazu o finančních prostředcích (výpis z účtu), předložení dokumentu potvrzujícího pracovní vztah nebo písemný souhlas obou rodičů v případě dětí.

5.

Pro podporu hladkého provádění ADS MoP, poskytnou členské státy specifické školení pracovníkům akreditovaných cestovních kanceláří v ČLR zainteresovaným v provádění ADS MoP.

6.

Členské státy a Komise budou v ČLR úzce spolupracovat a periodicky se setkávat pro zajištění pravidelného a souvislého předávání a zpracování informací, výměnu zkušeností týkajících se odhalování nepravidelností nebo jiného podezřelého chování akreditovaných cestovních kanceláří a vývoje nejlepších postupů pro praktické provádění ADS MoP.

7.

Doporučení je určeno členským státům, které se účastní ADS MoP mezi ES a ČLR.

V Bruselu dne 16. září 2004.

Za Komisi

António VITORINO

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 83, 20.3.2004, s. 14.


PŘÍLOHA

Obecné informace týkající se skupiny

1.

Jmenný seznam členů skupiny s čísly pasů, kopií stránky pasu obsahující identifikační údaje a kopie identifikačních průkazů.

2.

Sdělení, podepsané zástupcem akreditované cestovní kanceláře, ve kterém bude obsažen detailní itinerář včetně detailů o letu pro zpáteční let z ČLR, názvů, adres, telefonních čísel a faxových čísel hotelů, které budou skupinou využívány během cesty s datumy pobytu v každém hotelu a detaily, jak bude skupina cestovat mezi jednotlivými místy během cesty; navíc, jakoukoli změnu v cestovním itineráři, ke které dojde v jakékoli fázi vyřizování žádosti o víza.

3.

Rezervaci letu s potvrzením zpátečního letu ČLR-Evropa-ČLR od letecké společnosti (se seznamem jmen turistů).

4.

Úhrada cestovních výdajů.

5.

Skupinové cestovní pojištění (nebo individuální pro každého člena skupiny) platné na území členských států, které budou navštíveny podle stanoveného itineráře. Pojištění musí pokrývat celou dobu trvání cesty. Pojistná smlouva musí mít hodnotu minimálně 30 000 EUR a musí krýt jakékoli výdaje, které mohou nastat v souvislosti s návratem ze zdravotních důvodů, naléhavou lékařskou pomocí a/nebo naléhavou hospitalizací.

6.

Jméno vedoucího skupiny.

7.

Jméno a kontaktní údaje o partnerské cestovní kanceláři v Evropě.

8.

Potvrzení od určené partnerské cestovní kanceláře v Evropě, že ubytování a doprava v rámci Evropy, jak je to specifikováno v itineráři skupiny, bude poskytnuto všem členům skupiny.

Pro každého člena skupiny

9.

Řádně vyplněná žádost o víza podepsaná každým žadatelem, doplněná o fotografii z posledního období.

10.

Pas, platný alespoň 90 dnů po vypršení platnosti víza.