ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 249

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
23. července 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1337/2004 ze dne 22. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1338/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1339/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1340/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1341/2004 ze dne 22. července 2004, týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1342/2004 ze dne 22. července 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1343/2004 ze dne 22. července 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata a jablka)

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1344/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1345/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2004/557/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2004 o částečném zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 o převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území (oznámeno pod číslem K(2004) 2435) (Pouze dánské a švédské znění je závazné) ( 1 )

18

 

*

2004/558/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se stanoví seznam oblastí České republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2134) (Pouze české znění je závazné)

26

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1337/2004

ze dne 22. července 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 22. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1338/2004

ze dne 22. července 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 26 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 (2) organizovaly intervenční agentury stálé nabídkové řízení na prodej sušeného odstředěného mléka umístěného do skladu před 1. červencem 2002.

(2)

Vzhledem k množství, které je ještě k dispozici, a vzhledem k situaci na trhu je třeba uvedené datum nahradit datem 1. října 2002.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 2799/1999 se datum „1. července 2002“ nahrazuje datem „1. října 2002“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1079/2004 (Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 13).


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1339/2004

ze dne 22. července 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 21 nařízení Komise (ES) č. 214/2001 (2) mohou intervenční agentury členských států prodat odstředěné sušené mléko v množství, které bylo uskladněno před 1. července 2002.

(2)

Vzhledem k množství, které je stále k dispozici, a k situaci na trhu, datum by mělo být změněno na 1. října 2002.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 21 nařízení (ES) č. 214/2001 se datum „1. července 2002“ nahrazuje datem „1. října 2002“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1319/2004 (Úř. věst. L 245, 17.7.2004, s. 11).


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1340/2004

ze dne 22. července 2004,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží, dále jen „kombinovanou nomenklaturu“, která je uvedena v příloze I tohoto nařízení.

(2)

Aby se mohl určit obsah přidaného cukru v ovocných šťávách čísla 2009, zahrnulo nařízení (EHS) č. 2658/87 do své doplňkové poznámky 5 a) kapitoly 20 kombinované nomenklatury určitý počet hodnot stanovených nařízením Rady (EHS) č. 950/68 ze dne 28. června 1968 o společném celním sazebníku (2). Hodnota pro jablečnou šťávu činila 11.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1776/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3), vložilo doplňkovou poznámku 5 b) kapitoly 20, kterou se mění doplňková poznámka 5 kombinované nomenklatury. Podle doplňkové poznámky 5 b) ovocná šťáva s přidaným cukrem si může uchovat svůj původní charakter ovocné šťávy čísla 2009 pouze v případě, že obsahuje nejméně 50 % ovocné šťávy.

(4)

Způsob výpočtu obsahu ovocné šťávy, který používá Brixovu hodnotu stanovenou podle doplňkové poznámky 2 b) kapitoly 20 kombinované nomenklatury a paušální hodnotu zahrnutou v doplňkové poznámce 5 a) kapitoly 20 je popsaný ve vysvětlivce čísla 2009 kombinované nomenklatury (4).

(5)

Vzhledem ke vstupu v platnost nařízení (ES) č. 1776/2001 a k vysvětlivce čísla 2009, se ukázalo, že některé koncentrované jablečné šťávy s Brixovou hodnotou nižší než 67 byly na základě uplatnění poznámky 5 a v důsledku výsledku výpočtu obsahu jablečné šťávy podle vysvětlivky čísla 2009 vyloučeny z tohoto čísla, i když se jednalo o přírodní jablečné šťávy bez přidaného cukru, ze kterých byla odstraněna voda za účelem získání koncentrované jablečné šťávy.

(6)

Vědecké studie mimoto ukázaly, že od roku 1968, kdy byla stanovena paušální hodnota 11 pro jablečné šťávy, byly vypěstovány nové odrůdy jablek, které byly použity na výrobu koncentrovaných jablečných šťáv. Vysoký stupeň kyselosti těchto nových odrůd umožňuje nekoncentrovaným jablečným šťávám dosáhnout průměrné Brixovy hodnoty 13. Aby tedy nebyly vyloučeny některé přírodní jablečné šťávy vyrobené z těchto nových odrůd z čísla 2009, je třeba přehodnotit hodnotu 11 stanovenou v roce 1968 a zvýšit ji na hodnotu 13.

(7)

Proto je třeba pozměnit doplňkovou poznámku 5 a) kapitoly 20 kombinované nomenklatury, uvedenou v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 vypuštěním údaje „— jablečná šťáva: 11“ a jeho připojením k údaji „— šťáva z ostatního ovoce nebo zeleniny včetně šťávových směsí: 13“

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V doplňkové poznámce 5 a) kapitoly 20 kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se vypouští druhá odrážka „— jablečná šťáva: 11“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2004.

Za Komisi

Frederik BOLKESTEIN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2344/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 38).

(2)  Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3529/87 (Úř. věst. L 336, 26.11.1987, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 240, 8.9.2001, s. 3.

(4)  Úř. věst. C 256, 23.10.2002, s. 84.


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1341/2004

ze dne 22. července 2004,

týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě dohody o zemědělství (2) uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se Společenství zavázalo dovézt do Španělska určité množství kukuřice.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám při dovozu kukuřice a čiroku do Španělska a při dovozu kukuřice do Portugalska (3), byla stanovena zvláštní prováděcí pravidla nutná pro realizaci nabídkových řízení.

(3)

Vzhledem k současnému tempu dovozu kukuřice do Španělska z třetích zemí a s ohledem na aktuální potřeby trhu v Španělsku je třeba vyhlásit nabídkové řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se vyhlašuje nabídkové řízení pro snížení dovozního cla uvedeného v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 u kukuřice dovezené do Španělska.

2.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použije se nařízení (ES) č. 1839/95.

Článek 2

Nabídkové řízení se vyhlašuje až do 9. září 2004. Po dobu jeho trvání se budou konat týdenní nabídková řízení, pro která jsou určena množství a lhůty zveřejněné v oznámení o vyhlášení nabídkového řízení.

Článek 3

Dovozní licence vydané v rámci těchto nabídkových řízení jsou platné padesát dnů od data jejich vydání dle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1839/95.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1342/2004

ze dne 22. července 2004

o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sdělení členských států podle čl. 8 odst. 2 nařízení Komise č. 1520/2000 ukazují, že celková částka obdržených žádostí dosahuje 443 844 247 EUR, zatímco částka, která je k dispozici pro osvědčení o náhradě použitelná v období od 1. srpna 2004 podle čl. 8 odst. 4 nařízení Komise 1520/2000, činí 31 519 560 EUR.

(2)

Koeficient snížení bude vypočten podle čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000. Tento koeficient by tudíž měl být použit na částky požadované ve formě osvědčení o náhradě použitelných od 1. srpna 2004 v souladu s čl. 8 odst. 6 nařízení Komise 1520/2000,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na částky žádostí o osvědčení o náhradě použitelných od 1. srpna 2004 se použije koeficient snížení ve výši 0,929.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu, 22. července 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1343/2004

ze dne 22. července 2004

o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1205/2004 (2) zahájením nabídkového řízení stanovilo směrné sazby náhrad a směrná množství pro vývozní licence v režimu A3, jež je možné vydat.

(2)

S ohledem na předložené nabídky je třeba stanovit maximální sazby náhrad a procentní podíly pro množství, jež lze přidělit nabídkám s těmito maximálními sazbami.

(3)

Pokud jde o jablka, maximální sazby potřebné k přidělení licencí na směrná množství až do výše množství udaných v nabídkách nepřekračují směrné sazby pro náhrady více než jedenapůlkrát.

(4)

Pokud jde o rajčata, požadovaná sazba výrazně převyšuje směrnou sazbu, a proto je vhodné odmítnout všechny nabídky stanovením nulové maximální sazby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maximální sazby náhrad a procentní podíly pro snížení výše množství přidělovaných v rámci nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1205/2004, pokud jde o rajčata a jablka, se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 39.


PŘÍLOHA

Vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata a jablka)

Produkt

Maximální sazba náhrady

(EUR/t netto)

Procentní podíl množství v nabídkách s maximální sazbou náhrady

Rajčata

0

Jablka

30

100 %


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1344/2004

ze dne 22. července 2004,

kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995, o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1503/96 ze dne 29. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví rýže byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1290/2004 (3).

(2)

Čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1503/96 stanoví, že pokud se v době provádění zjistí, že se průměrné vypočtené dovozní clo odchyluje od stanoveného cla o 10 EUR/t či více, je nutné provést odpovídající úpravu. Vzhledem k tomu, že k takové odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1290/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1290/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařizení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).

(2)  Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 71. Nařizení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2294/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 18.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla pro rýži a zlomkovou rýži

(EUR/t)

Kód KN

Dovozní c/o (5)

Třetí země (vyjma AKT a Bangladéš) (3)

AKT (1)  (2)  (3)

Bangladéš (4)

Basmati

Indie a Pákistán (6)

Egypt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  U dovozů rýže pocházející ze států AKT se dovozní clo použije v rámci režimů stanovených nařízením Rady (ES) č. 2286/2002 (Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5) a nařízením Komise (ES) č. 638/2003 (Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 3).

(2)  Podle nařízení (ES) č. 1706/98 se dovozní cla nepoužijí na produkty pocházející z afrických, karibských a tichomořských států, které se přímo dovážejí do zámořského departementu Réunion.

(3)  Dovozní clo pro rýži dováženou do zámořského departementu Réunion je vymezeno v čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 3072/95.

(4)  U dovozů rýže původem z Bangladéše, s výjimkou zlomkové rýže (kódu KN 1006 40 00), se dovozní clo použije v rámci režimů stanovených nařízením Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 337, 4.12.1990, s. 1) a nařízením Komise (EHS) č. 862/91 (Úř. věst. L 88, 9.4.1991, s. 7) ve znění pozdějších předpisů.

(5)  Na produkty původem ze ZZÚ se nevztahuje dovozní clo podle čl. 101 odst. 1 rozhodnutí Rady 91/482/EHS (Úř. věst. L 263, 19.9.1991, s. 1) ve znění pozdějších předpisů.

(6)  U loupané rýže odrůdy Basmati původem z Indie a Pákistánu se použije snížení o 250 EUR/t (článek 4a nařízení (ES) č. 1503/96 ve znění pozdějších předpisů).

(7)  Cla jsou stanovena ve společném celním sazebníku.

(8)  U dovozů rýže původem z Egypta a dovážené z Egypta se dovozní clo použije v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 2184/96 (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 1) a nařízením Komise (ES) č. 196/97 (Úř. věst. L 31, 1.2.1997, s. 53).


PŘÍLOHA II

Výpočet dovozních cel v odvětví rýže

 

neloupaná

Rýže Indica

Rýže Japonica

zlomková

loupaná

omletá

loupaná

omletá

1.

Dovozní clo (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Prvky výpočtu:

a)

cena ARAG CIF (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

cena FOB (EUR/t)

256,18

337,51

c)

přepravné po moři (EUR/t)

24,40

24,40

d)

zdroj

USDA a provozovatelé

USDA a provozovatelé

provozovatelé

provozovatelé


(1)  Clo stanovené ve společném celním sazebníku.


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1345/2004

ze dne 22. července 2004,

kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Lamb)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 (2) požádaly orgány Spojeného království pro název „Scotch Lamb“ zapsaný jako chráněné zeměpisné označení nařízením Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o změny v popisu a způsobu získávání produktu.

(2)

Po přezkoumání této žádosti o změny bylo rozhodnuto, že se nejedná o nepodstatné změny.

(3)

V souladu s postupem stanoveném v čl. 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 a v případě, že se nejedná o nepatrné změny, uplatní se obdobně postup stanovený v článku 6.

(4)

Bylo shledáno, že změny v tomto případě jsou v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92. Po zveřejnění uvedených změn v Úředním věstníku Evropské unie  (3), nebyla Komisi postoupena žádná námitka podle článku 7 uvedeného nařízení.

(5)

Tyto změny musí být následně zapsány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny uvedené v příloze I tohoto nařízení jsou zapsány a zveřejněny v souladu s čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92.

Konsolidovaný výkaz obsahující hlavní údaje specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 526/2004 (Úř. věst. L 85, 23.3.2004, s. 3).

(3)  Úř. věst. C 99, 25.4.2003, s. 3 (Scotch Lamb).


PŘÍLOHA I

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2081/92

ZMĚNA SPECIFIKACE CHRÁNĚNÉHO ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (článek 9)

Č. ES: UK/0275/24.1.1994

1.   Zapsaný název: Scotch Lamb CHZO

2.   Požadovaná změna (požadované změny):

Záhlaví specifikace:

Image

Název

Image

Popis

Image

Zeměpisná oblast

Image

Důkaz o původu

Image

Způsob výroby

Image

Odkaz

Image

Označení etiketou

Image

Národní požadavky

Změna (změny):

Popis

Aby byla zohledněna současná praxe, při které je brán v potaz zájem spotřebitele o zvýšenou průhlednost značení produktů a o zlepšení jakosti Scotch Lamb, současný popis:

„Produkt pochází z jehněčího dobytka chovaného v poslední fázi – stanovené nejméně na tři měsíce – poraženého a zpracovaného ve vymezeném prostoru.“

se mění takto:

„Produkt pochází z jehněčího dobytka narozeného, chovaného během celého života, poraženého a zpracovaného ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata byla chována a poražena v souladu se systémy zajišťování jakosti odpovídajícími evropské normě EN 45011 (Guide ISO 65), jejichž normy, hodnocení a frekvence hodnocení odpovídají těm, které byly stanoveny žadatelem.“

Způsob výroby

Změna výše uvedeného popisu vyžaduje změnu údajů týkajících se způsobu výroby. Kromě toho v době podání první žádosti jehněčí maso Scotch Lamb nebylo téměř nikdy prodáváno ve zmrazeném stavu. I když tento jev není stále ještě rozšířen, žadatel si přeje zrušit výraz „produkt se může prodávat pouze čerstvý nebo v chlazeném stavu“, aby umožnil prodej jehněčího masa Scotch Lamb i ve stavu zmrazeném, pokud si to zpracovatel přeje.

Proto současný popis:

„Jehněčí dobytek je v konečné fázi, jejíž minimální délka je stanovena na tři měsíce, chován ve Skotsku. Je poražený a zpracovaný v souladu se specifikací. Produkt se může prodávat pouze čerstvý nebo v chlazeném stavu.“

se mění takto:

„Jehněčí dobytek je narozen a chován během celého života ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata byla chována a poražena v souladu se systémy zajišťování jakosti odpovídajícími evropské normě EN 45011 (Guide ISO 65), jejichž normy, hodnocení a frekvence hodnocení odpovídají těm, které byly stanoveny žadatelem. Dobytek je poražený a zpracovaný v této oblasti v souladu se specifikací.“


PŘÍLOHA II

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ

Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92

„SCOTCH LAMB“

Č. ES: UK/0275/24.1.1994

CHOP ( ) CHZO (x)

Tento stručný výkaz je vytvořen za účelem podání informací. Podrobné informace určené především pro výrobce produktů chráněných CHOP a CHZO získáte v úplné verzi specifikace, a to buď na národní úrovni, nebo od úřadů Evropské komise (1).

1.

   Zodpovědný úřad v členském státu

Název

:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adresa

:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel.

:

(44-207) 238 66 87

Fax

:

(44-207) 238 57 28

e-mail

:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Skupina žadatelů

2.1.

Název

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Adresa

:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel.

:

(44-131) 472 40 40

Fax

:

(44-131) 472 40 38

e-mail

:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Zastoupení: výrobci (6 633), zpracovatelé (32), ostatní (310)

3.

   Typ produktu: třída 1.1 – čerstvé maso

4.

   Specifikace (souhrn požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1.   Názer:

Scotch Lamb

4.2.   Popis Produkt pochází z jehněčího dobytka narozeného, chovaného během celého života, poraženého a zpracovaného ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata byla chována a poražena v souladu se systémy zjištění jakosti odpovídajícími evropské normě EN 45011 (Guide ISO 65), jejichž normy, hodnocení a frekvence hodnocení odpovídají těm, které byly stanoveny žadatelem.

4.3.   Zeměpisná oblast Vymezená oblast představuje oblast kontinentálního Skotska včetně ostrovů při západním pobřeží, Orkney a Shetlandu.

4.4.   Důkaz o původu Již od 19. století je jehněčí maso Scotch Lamb známo svou vysokou jakostí díky používání tradičních výživných režimů. Ve Spojeném království stejně jako jinde se těší dobré pověsti.

4.5.   Způsob výroby Jehněčí dobytek je narozen a chován během celého života ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata byla chována a poražena v souladu se systémy zjištění jakosti odpovídajícími evropské normě EN 45011 (Guide ISO 65), jejichž normy, hodnocení a frekvence hodnocení odpovídají těm, které byly stanoveny žadatelem. Dobytek je poražený a zpracovaný v této oblasti v souladu se specifikací.

4.6.   Odkaz Rozsáhlé pastviny a typické skotské lučiny dodávají jehněčímu masu Scotch Lamb jeho zvláštní ráz.

4.7.   Kontrolní orgán

Název

:

Scottish Food Quality Certification

Adresa

:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel.

:

(44-131) 335 66 15

Fax

:

(44-131) 335 66 01

e-mail

:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Označení etiketou: CHZO

4.9.   Národní požadavky:


(1)  Evropská komise – Generální ředitelství – zemědělství – oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů – B-1049 Brusel.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. července 2004

o částečném zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 o převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území

(oznámeno pod číslem K(2004) 2435)

(Pouze dánské a švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2004/557/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 6 nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví na přechodné období pěti let veterinární podmínky, které platí mimo jiné pro nekomerční pohyb domácích psů a koček na území Švédska.

(2)

Tyto podmínky jsou do velké míry shodné s národními podmínkami, které platily pro vstup do Švédska před zavedením nařízení (ES) č. 998/2003.

(3)

Mezi Švédskem a Dánskem existovala bilaterální smlouva, jejíž podmínky byly méně restriktivní než požadavky, které platí pro vstup do Švédska za účelem převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm (DK) v Baltském moři a ostatními částmi dánského území.

(4)

Je vhodné dodržovat toto částečné zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí je v souladu se stanoviskem Stálé komise pro potravní řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Částečným zrušením článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 se do konce přechodného období uvedeného v tomto článku povoluje převážení domácích zvířat uvedených v části A přílohy I nařízení (ES) č. 998/2003 mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území přes území Švédska na základě podmínek, na kterých se oba členské státy dohodly.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 3. července 2004.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Dánsku a Švédsku.

V Bruselu dne 2. července 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 592/2004 (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 7).


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. července 2004

o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy

(oznámeno pod číslem K(2004) 2104)

(Text s významem pro EHP)

(2004/558/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Infekční rinotracheitida u hovězího dobytka je popisem nejnápadnějších klinických příznaků infekce u hovězího herpesviru typu 1 (BHV1). Protože mnoho infekcí způsobených tímto virem probíhá v neklinické podobě, je třeba zavést kontrolní opatření nařizující spíše vymýcení infekce než potlačení symptomů.

(2)

Příloha E (II) směrnice 64/432/EHS uvádí „infekční rinotracheitidu u hovězího dobytka“ mezi nemocemi, pro které mohou být schváleny národní kontrolní programy a mohou být požadovány další záruky.

(3)

Německo předložilo program, jehož cílem bylo vymýcení infekce BHV1 ve všech částech jeho území, který je v souladu s kritérii stanovenými v čl. 9 odst. 1 směrnice 64/432/EHS a který stanovuje pravidla pro vnitrostátní pohyb hovězího dobytka, jež jsou totožná s těmi, která byla již dříve zavedena v Rakousku, v provincii Bolzano v Itálii a ve Švédsku – zemích, které tuto nemoc úspěšně vymýtily.

(4)

Program byl předložen Německem a, jak bylo tímto členským státem požadováno, byly schváleny další záruky pro obchodování s hovězím dobytkem za účelem zajištění úspěchu daného programu, a to rozhodnutím Komise 2004/215/ES (2) ze dne 1. března 2004, které realizuje směrnici Rady 64/432/EHS, která se týká dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční hovězí rinotracheitidou a schválením programů vymýcení infekce předložených některými členskými státy.

(5)

Další záruky existují v souvislosti s Dánskem, Rakouskem, Finskem a Švédskem a také italskou provincií Bolzano. Tyto členské státy se domnívají, že na jejich území byla infekční hovězí rinotracheitida vymýcena, a Itálie má tentýž názor o provincii Bolzano. V souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 64/432/EHS předložily Komisi doplňující dokumentaci, dokládající zvláště to, že monitorování situace pokračuje.

(6)

Pro členské státy nebo jejich regiony, které jsou považovány za zbavené této nemoci a které jsou v současné době uvedeny v příloze rozhodnutí Komise 93/42/EHS (3), platí pouze minimum požadavků ohledně expedice hovězího dobytka do dalších členských států pro chov a výrobu.

(7)

Pro standardizaci testů BHV1 v laboratořích přijal Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) silně pozitivní, slabě pozitivní a negativní sérum jako mezinárodní normy OIE pro testy BHV1, které jsou k dispozici v referenčních laboratořích OIE pro zjišťování infekční hovězí rinotracheitidy zmíněné v Příručce norem pro diagnostické testy a vakcíny (4).

(8)

Problémy vznikly v souvislosti s obchodem hovězím dobytkem v rámci Společenství u hovězího dobytka pocházejícího ze států, které mají jiný status týkající se infekční hovězí rinotracheitidy.

(9)

Kvůli srozumitelnosti a za účelem zajištění jazykové jednotnosti opatření je vhodné zkombinovat v jednom rozhodnutí schválení německého programu a dodatečných záruk pro infekční hovězí rinotracheitidu a zrušit rozhodnutí 2004/215/ES.

(10)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Programy předkládané členskými státy uvedenými v prvním sloupečku tabulky v příloze I týkající se kontroly a vymýcení infekce způsobené hovězím herpesvirem typu 1 (BHV1), zde dále nazývaného „infekční hovězí rinotracheitida“ nebo „IBR“, jsou schválené v těch regionech členských států, které jsou uvedené v druhém sloupečku tabulky v příloze I.

Článek 2

1.   Hovězí dobytek pro chov a výrobu určený pro členské státy nebo jejich regiony uvedené v příloze I pocházející z členských států nebo regionů daných států, které nejsou uvedeny v příloze II, musí splňovat alespoň následující dodatečné záruky:

a)

musí pocházet z chovu, u kterého nebyl za posledních 12 měsíců podle oficiálních informací objeven žádný klinický ani patologický důkaz příznaků infekční hovězí rinotracheitidy;

b)

zvířata musela být izolována v zařízení schváleném kompetentním orgánem po dobu 30 dnů těsně před převezením a u žádného hovězího dobytka v jednom izolačním zařízení se nesměly během této doby projevit klinické příznaky infekční hovězí rinotracheitidy;

c)

všechen hovězí dobytek v jednom izolačním zařízení musí mít negativní výsledky zkoušek séroreakce provedených na krevních vzorcích, přičemž tyto zkoušky nesmí být provedeny dříve než 21 dnů po jeho přivezení do izolačního zařízení a musí zjišťovat následující protilátky:

i)

v případě očkovaného hovězího dobytka jsou to protilátky proti gE-glykoproteinu BHV1, nebo

ii)

u neočkovaného hovězího dobytka jsou to protilátky proti celému BHV1.

2.   Odpovědné úřady členských států mohou částečným omezením odstavce 1 oprávnit expedici hovězího dobytka do chovů nacházejících se v oblastech uvedených v příloze I, pokud splňují alespoň jednu následující podmínku:

a)

zvířata pocházejí z členských států uvedených v příloze I a pocházejí z chovů, kde byl BHV1 vymýcen, a splňují alespoň požadavky uvedené v příloze III;

b)

zvířata jsou určena pro výrobu masa a splňují následující podmínky:

i)

zvířata buď

pocházejí z chovů, kde byl BHV1 vymýcen, jak je definováno v příloze III, nebo

pocházejí z očkovaných a pravidelně přeočkovávaných matek, nebo

byla pravidelně očkována a přeočkována podle pokynů výrobce „gE-deleted“ vakcíny, nebo

byla vyšetřena v členském státě, ze kterého pocházejí, a výsledek zkoušky séroreakce na protilátky byl negativní, přičemž zkouška byla provedena tak, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) na vzorku krve odebraném během 14 dnů před expedicí, a

ii)

jsou převezena tak, aby nepřišla do kontaktu se zvířaty, která mají horší zdravotní status, do chovu, jehož status BHV1 není znám, v členském státě, který je uveden v příloze I, kde jsou podle schváleného programu vymýcení infekce všechna zvířata vykrmována v budovách, z nichž mohou být převezena přímo na jatka;

c)

zvířata pocházejí z chovů, v nichž je všechen hovězí dobytek v chovu starší 15 měsíců očkován a je pravidelně přeočkováván a všechna zvířata v chovu starší 9 měsíců jsou v intervalech ne delších než 12 měsíců podrobována zkoušce séroreakce zjišťující protilátky proti gE-glykoproteinu BHV1, přičemž tyto zkoušky mají negativní výsledky, a jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) bodu i), zkoušky jsou prováděny na vzorcích krve odebraných během posledních 14 dnů před expedicí zvířat;

d)

zvířata pocházejí z chovů, kde se BHV1 nevyskytuje dle definice v příloze III a které se nacházejí v členských státech, v nichž je povinnost infekční hovězí rinotracheitidu hlásit a u nichž se během posledních 30 dnů v okruhu 5 km okolo daného chovu nevyskytl žádný klinický ani patologický důkaz infekce BHV1 a zvířata byla s negativním výsledkem testována na protilátky tak, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c), přičemž testy byly prováděny na vzorcích krve odebrané během posledních 14 dnů před expedicí zvířete.

3.   Hovězí dobytek na porážku pocházející z členských států nebo jejich regionů, které nejsou uvedeny v příloze II, a který je určen pro členské státy nebo jejich regiony uvedené v příloze I, musí být převezen přímo na jatka, kam má být doručen, nebo na schválené shromažďovací místo, odkud budou pak zvířata převezena v souladu s čl. 7 druhou odrážkou směrnice 64/432/EHS na jatka, kde budou poražena.

4.   V bodě 4 oddílu C zdravotního certifikátu, jehož ukázka je v příkladu 1 přílohy F směrnice 64/432/EHS, který, jak je uvedeno v odstavci 1, doprovází hovězí dobytek, by měl obsahovat následující informace:

a)

po první odrážce: „IBR“;

b)

po druhé odrážce: „čl. 2 odst. …. bod …. rozhodnutí Komise 2004/558/ES“.

Článek 3

1.   Hovězí dobytek pro chov a výrobu pocházející z jiných členských zemí nebo jejich regionů, než těch, které jsou uvedeny v příloze II, a který je určen pro členské státy nebo jejich regiony, v nichž byla infekční hovězí rinotracheitida vymýcena a které jsou uvedeny v příloze II, musí splňovat následující dodatečné záruky:

a)

musí splňovat dodatečné záruky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b);

b)

tato zvířata a všechen další hovězí dobytek umístěný v témže izolačním zařízení, na které je odkaz v čl. 2 odst. 1 písm. b), musela být podrobena zkoušce séroreakce na určení protilátek proti celé BHV1 provedené na vzorcích krve odebrané nejdříve 21 dnů po jejich příjezdu do izolačního zařízení, přičemž výsledek testu musí být negativní;

c)

nesměla být dříve očkována proti infekční hovězí rinotracheitidě.

2.   Hovězí dobytek na porážku pocházející z jiných členských států nebo jejich regionů než těch, které jsou uvedeny v příloze II, a který je určen pro členské státy nebo jejich regiony uvedené v příloze II, bude transportován přímo na cílová jatka, kde bude v souladu s čl. 7 první odrážkou směrnice 64/432/EHS poražen.

3.   V bodě 4 oddílu C zdravotního certifikátu, jehož ukázka je v příkladu 1 přílohy F ke Směrnici 64/432/EHS a který, jak je řečeno v odstavci 1, doprovází zvíře, by měl obsahovat následující informaci:

a)

za první odrážkou: „IBR“;

b)

za druhou odrážkou: „článek 3 rozhodnutí Komise 2004/558/ES“.

Článek 4

Hovězí dobytek pro chov a výrobu pocházející z členského státu nebo jeho regionu uvedeného v příloze II, který je určený pro členský stát nebo jeho region uvedený v příloze I nebo II, musí splňovat podmínky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a).

Článek 5

Členské státy musí zajistit, aby zkoušky séroreakce, o nichž se píše v čl. 2 odst. 1 písm. c) bodu ii) a v čl. 3 odst. 1 písm. b), pro detekci protilátek proti celému BHV1 byly standardizovány na silně pozitivní, slabě pozitivní a negativní sérum přijaté jako mezinárodní normy OIE pro testy BHV1.

Článek 6

Rozhodnutí 2004/215/ES se zrušuje.

Článek 7

Toto rozhodnutí se použije od 26. července 2004.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. července 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 50. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2000/502/ES (Úř. věst. L 200, 8.8.2000, s. 62).

(4)  Příručka norem pro diagnostické testy a vakcíny, 4. vydání, srpen 2000.


PŘÍLOHA I

Členský stát

Regiony členských států, na které se vztahují dodatečné záruky pro infekční hovězí rinotracheitidu v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS

Německo

všechny regiony


PŘÍLOHA II

Členský stát

Regiony členských států, jichž se týkají dodatečné záruky pro infekční hovězí rinotracheitidu v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS

Dánsko

všechny regiony

Itálie

provincie Bolzano

Rakousko

všechny regiony

Finsko

všechny regiony

Švédsko

všechny regiony


PŘÍLOHA III

Chovy zbavené BHV1

1.

Chov hovězího dobytka bude považován za zbavený infekce BHV1, pokud bude splňovat následující podmínky:

1.1.

u chovu nebylo během posledních 6 měsíců zaznamenáno žádné podezření na infekci BHV1 a všechen hovězí dobytek v chovu je prost klinických příznaků indikujících infekci BHV1;

1.2.

zvířata byla ve styku pouze s hovězím dobytkem z chovů, které se nacházejí v těch členských státech nebo jejich regionech, které jsou uvedené v příloze II, nebo z chovů zbavených BHV1, a žádné ze zvířat v chovu nebylo v kontaktu s jiným hovězím dobytkem než tím, který pochází z chovů nacházejících se v těch členských státech nebo jejich regionech, které jsou uvedeny v příloze II, nebo z chovů zbavených BHV1;

1.3.

samice hovězího dobytka jsou inseminovány pouze spermiemi získanými v souladu se směrnicí 88/407/EHS a pocházejícími z býků, kteří s negativním výsledkem prošli takovou zkouškou na protilátky, která je uvedena v čl. 2 odst. 1 písm. c) bodu i), nebo jsou oplodněny býky z chovů, které pocházejí z těch členských států nebo jejich regionů, které jsou uvedeny v příloze II, nebo z chovů zbavených BHV1;

1.4.

na chov musí být použit alespoň jeden z následujících kontrolních režimů:

1.4.1.

sérologické šetření protilátek, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. c), je provedeno s negativním výsledkem v každém případě minimálně na dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu 5 až 7 měsíců od všech samic i samců hovězího dobytka starších 9 měsíců používaných nebo plánovaných pro chov;

1.4.2.

sérologické šetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem na nejméně dvou samostatných vzorcích mléka nebo na vzorku mléka odebraného od maximálně pěti zvířat najednou, odebraného v intervalu 5 až 7 měsíců od všech dojících zvířat, a sérologické šetření ohledně protilátek tak, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. c), je s negativním výsledkem provedeno v každém případě nejméně na dvou vzorcích krve odebrané v intervalu 5 až 7 měsíců od všech nedojících samic hovězího dobytka a od všech samců hovězího dobytka starších 9 měsíců používaných nebo plánovaných pro chov;

1.4.3.

v případě mléčných farem, na kterých je alespoň 30 % krav dojících mléko, bylo sérologické šetření ohledně protilátek proti BHV1 provedeno s negativními výsledky v každém případě na nejméně třech vzorcích mléka odebraných od maximálního počtu 50 zvířat – podle specifikace použitého testu – v intervalu nejméně 3 měsíce a sérologické šetření ohledně protilátek, jak je popsáno v čl. 2 odst. 1 písm. c), bylo provedeno s negativním výsledkem ve všech případech na nejméně jednom vzorku krve odebraném od všech nedojících samic hovězího dobytka a od všech samců starších 9 měsíců používaných nebo plánovaných pro množení;

1.4.4.

všechen hovězí dobytek v chovu pochází buď z chovů, které se nacházejí v členských státech nebo v jejich regionech uvedených v příloze II, nebo z chovů zbavených BHV1.

2.

Status chovu hovězího dobytka zbaveného BHV1 je zachován, pokud:

2.1.

podmínky v odstavcích 1.1 až 1.3 stále platí a

2.2.

je používán alespoň jeden z následujících kontrolních režimů:

2.2.1.

všechen hovězí dobytek v chovu starší 24 měsíců reagoval negativně na zkoušku séroreakce rozlišující protilátky, jak je popsána v čl. 2 odst. 1 písm. c), provedenou na vzorku krve odebrané v intervalech maximálně 12 měsíců;

2.2.2.

sérologické setření ohledně protilátek proti BHV1 bylo provedeno s negativním výsledkem na nejméně jednom individuálním vzorku mléka nebo na smíchaných vzorcích mléka odebraných od maximálně 5 zvířat, odebíraných v intervalech maximálně 12 měsíců od všech dojících zvířat, a všechny nedojící samice a samci hovězího dobytka v chovu starší 24 měsíců reagovali negativně na zkoušku séroreakce určující protilátky, jak je popsána v čl. 2 odst. 1 písm. c), provedenou na vzorku krve odebraném v intervalech maximálně 12 měsíců;

2.2.3.

v případě mléčných farem, na kterých tvoří minimálně 30 % kusů hovězího dobytka dojící krávy, byla s negativním výsledkem provedena zkouška séroreakce na protilátky proti BHV1 na nejméně dvou vzorcích mléka odebraných od maximálně 50 zvířat – závisí na použitém testu – v intervalech nejméně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců a sérologické šetření ohledně protilátek, jak je popsáno v čl. 2 odst. 1 písm. c), bylo provedeno s negativním výsledkem, v každém případě na nejméně jednom vzorku krve odebraném od všech nedojících samic hovězího dobytka a samců starších 24 měsíců v intervalech maximálně 12 měsíců.

3.

Status chovu hovězího dobytka zbaveného BHV1 je dočasně odejmut tam, kde během šetření popsaného v odstavcích 2.2.1 až 2.2.3 reagovalo některé zvíře na test na protilátky, který je popsán v čl. 2 odst. 1 písm. c), pozitivně.

4.

Status chovu zbaveného BHV1, který je dočasně odejmut v souladu s odstavcem 3, může být navrácen pouze po sérii sérologických šetření, která jsou provedena u každého zvířete při dvou příležitostech v intervalu nejméně 2 měsíce a jejichž výsledek je negativní s tím, že šetření nezačalo dříve než 30 dnů po odstranění zvířete, u kterého byl výsledek šetření kladný, přičemž musí být použita zkouška séroreakce na protilátky, jak je popsána v čl. 2 odst. 1 písm. c), a to u všech kusů hovězího dobytka v chovu a musí být provedena na vzorcích krve nebo u dojících krav na individuálních vzorcích mléka nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných maximálně od 5 zvířat.


23.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. června 2004,

kterým se stanoví seznam oblastí České republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 až 2006

(oznámeno pod číslem K(2004) 2134)

(Pouze české znění je závazné)

(2004/559/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro rozvoj a přeměnu regionů, Výborem pro zemědělské struktury a rozvoj venkova a Výborem pro struktury rybolovu a akvakultury,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cíl 2 strukturálních fondů spočívá v podpoře hospodářské a sociální přeměny oblastí, jež čelí strukturálním obtížím.

(2)

Komise a členské státy usilují o to, aby zajistily, že pomoc bude skutečně soustředěna na nejvážněji postižené oblasti a na nejvhodnější zeměpisné úrovni.

(3)

Horní mez způsobilého počtu obyvatel je 370 000 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999, kterým se stanoví horní mez pro Českou republiku na 31 % obyvatelstva v regionech NUTS II nespadajících pod cíl 1.

(4)

Komise připravuje na základě návrhů členských států a v úzké součinnosti s dotčeným členským státem a s náležitým ohledem na jeho priority seznam oblastí spadajících pod cíl 2,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblasti v České republice spadající od 1. května 2004 do 31. prosince 2006 pod cíl 2 strukturálních fondů jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 21. června 2004.

Za Komisi

Jacques BARROT

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení.


PŘÍLOHA

Seznam oblastí spadajících pod cíl 2 v České republice

Období 2004 až 2006

Region NUTS III

Způsobilá oblast

Obyvatelstvo regionu úrovně NUTS III ve způsobilých oblastech (počet obyvatel)

Všechny oblasti regionu úrovně NUTS III kromě

Pouze následující oblasti regionu úrovně NUTS III

Oblasti splňující podmínky čl. 4 odst. 7 nařízení (ES) č. 1260/1999

Praha

 

městská část (národní kód):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766