ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 245

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
17. července 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1312/2004 ze dne 16. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1313/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 145. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1314/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 145. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1315/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 64. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1316/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 317. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1317/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1318/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro první individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1319/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001 upravující použití nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ve věci intervenčních opatření na trhu práškového odtučněného mléka

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2004 ze dne 16. července 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. zaří do 30. listopadu 2004

15

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2004/551/SZBP ze dne 12. července 2004 o zřízení Evropské obranné agentury

17

 

 

 

*

Oznámení čtenářům

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1312/2004

ze dne 16. července 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

39,9

096

46,2

999

43,1

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

50,8

524

57,4

528

51,6

999

73,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

106,8

404

86,6

508

74,9

512

89,1

524

83,4

528

74,4

720

74,2

804

91,7

999

85,0

0808 20 50

052

120,3

388

91,7

512

90,4

528

80,3

999

95,7

0809 10 00

052

195,1

999

195,1

0809 20 95

052

270,7

400

297,1

404

303,6

999

290,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

162,9

999

162,9

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

171,0

999

123,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1313/2004

ze dne 16. července 2004,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 145. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravinářských výrobků (2) přistoupí intervenční orgány pomocí nabídkového řízení k prodeji určitých množství intervenčního másla ve svém vlastnictví a k poskytnutí podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále je stanoveno, že se tato cena nebo podpora mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v másle a způsobu přimíchávání a že může být také rozhodnuto nepokračovat v nabídkovém řízení. Je tudíž nutné stanovit výši (výše) jistot za zpracování.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Minimální prodejní ceny intervenčního másla i výše jistot za zpracování pro 145. dílčí nabídkové řízení probíhající v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97 jsou stanoveny v tabulce uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 145. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Recepty

A

B

Způsoby přimíchávání

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

minimální prodejní cena

máslo ≥ 82 %

v nezměněném stavu

211,1

215,1

215,1

zahuštěné

209,1

213,1

jistota za zpracování

v nezměněném stavu

129

129

129

zahuštěné

129

129


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1314/2004

ze dne 16. července 2004,

kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 145. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravinářských výrobků (2) přistoupí intervenční orgány pomocí nabídkového řízení k prodeji určitých množství intervenčního másla ve svém vlastnictví a k poskytnutí podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále je stanoveno, že se tato cena nebo podpora mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v másle a způsobu přimíchávání a že může být také rozhodnuto nepokračovat v nabídkovém řízení. Je tudíž nutné stanovit výši (výše) jistot za zpracování.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maximální podpory i částky jistot za zpracování jsou pro 145. dílčí nabídkové řízení probíhající v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97 stanoveny v tabulce uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy poměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy poměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 16. července 2004, kterým se stanoví maximální ceny podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 145. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/95

(EUR/100 kg)

Recepty

A

B

Způsoby přimíchávání

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

Maximální výše podpory

máslo ≥ 82 %

59

55

59

55

máslo < 82 %

57

53

zahuštěné máslo

74

67

74

65

smetana

26

23

Jistota za security

máslo

65

65

zahuštěné máslo

81

81

smetana

29


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1315/2004

ze dne 16. července 2004,

kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 64. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka (2), intervenční orgány nabídly k prodeji pomocí stálého nabídkového řízení určitá množství sušeného odstředěného mléka ve svém vlastnictví.

(2)

Podle článku 30 uvedeného nařízení se s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení stanoví minimální prodejní cena nebo se rozhodne nepokračovat v nabídkovém řízení. Výše jistoty složené na zpracování se určuje s ohledem na rozdíl mezi tržní cenou sušeného odstředěného mléka a minimální prodejní cenou.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být minimální prodejní cena stanovena na níže určené úrovni a měla by být stanovena příslušná jistota za zpracování.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Minimální prodejní cena a jistota za zpracování pro 64. dílčí nabídkové řízení prováděné podle nařízení (ES) č. 2799/1999, jehož lhůta pro podávání nabídek skončila dnem 13. července 2004, se stanovují takto:

minimální prodejní cena:

189,52 EUR/100 kg,

jistota za zpracování:

50,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 922/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 96).


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1316/2004

ze dne 16. července 2004,

kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 317. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (EHS) č. 429/90 ze dne 20. února 1990 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (2) intervenční orgány přistoupí ke stálému nabídkovému řízení na poskytování podpory na zahuštěné máslo. Článek 6 uvedeného rozhodnutí stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se určí maximální výše podpory na zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 % nebo se přijme rozhodnutí nepokračovat v nabídkovém řízení; je tudíž nutné stanovit jistotu za konečné využití.

(2)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být stanovena maximální částka podpory na níže uvedené úrovni a podle ní určena jistota za konečné využití.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 317. dílčím nabídkovém řízení provedeném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90 se maximální podpora a jistota za konečné využití stanovují takto:

maximální podpora:

74 EUR/100 kg,

jistota za konečné využití:

82 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 45, 21.2.1990, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1317/2004

ze dne 16. července 2004,

kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení (ES) č. 2771/1999 stanoví, že Komise zahajuje nebo pozastavuje nákupy pomocí nabídkového řízení v členském státě, jakmile bylo zjištěno, že se tržní cena v tomto členském státě nacházela po dva týdny za sebou podle případu buď na úrovni, která je nižší, nebo na úrovni, která se rovná 92 % intervenční ceny nebo je vyšší.

(2)

Komise vypracovala poslední seznam členských států, v nichž byla intervence pozastavena, v nařízení Komise (ES) č. 1269/2004 (3). Tento seznam musí být upraven, aby bral v úvahu nové tržní ceny, které oznámilo Německo, Irsko, Portugalsko a Spojené království podle článku 8 nařízení (ES) č. 2771/1999. Z důvodů jasnosti je vhodné tento seznam nahradit a zrušit nařízení (ES) č. 1269/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nákupy másla nabídkovým řízením podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se pozastavují v Belgii, Dánsku, Německu, Řecku, Francii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku, Lucembursku, Finsku, Švédsku a Spojeném království.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1269/2004 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1236/2004 (Úř. věst. L 235, 6.7.2004, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 240, 10.7.2004, s. 3.


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1318/2004

ze dne 16. července 2004,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro první individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro první individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 13. července 2004, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 281 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 17. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1236/2004 (Úř. věst. L 235, 6.7.2004, s. 4).


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1319/2004

ze dne 16. července 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001 upravující použití nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ve věci intervenčních opatření na trhu práškového odtučněného mléka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1255/1999 předpokládá, že odbyt práškového odtučněného mléka zakoupeného intervenční organizací probíhá za minimální cenu tak, aby nedošlo k porušení rovnováhy na trhu a byla zachována rovnost přístupu k prodávaným produktům, stejně tak jako rovné zacházení s kupujícími.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 214/2001 (2) počítá, mezi jinými intervenčními opatřeními vztahujícími se k odbytu práškového odtučněného mléka, s prodejem za fixní cenu.

(3)

V rámci zajištění adekvátního řízení intervenčních zásob je vhodné přistoupit k odprodeji práškového odtučněného mléka, jakmile se k tomu vyskytnou vhodné odbytové podmínky, a k tomuto účelu nahradit systém prodeje práškového odtučněného mléka pocházejícího z intervenčních zásob za fixní cenu režimem dražebního prodeje, který umožňuje stanovit prodejní cenu v závislosti na tržních podmínkách.

(4)

Zkušenosti ukázaly, že informace musí být členskými státy podávány rychleji tak, aby Komise byla schopna sledovat vývoj množství práškového odtučněného mléka nabízeného k veřejným intervencím, a popřípadě přerušit intervenční nákupy v okamžiku, kdy nabízené množství dosáhne úrovně stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999.

(5)

Z tohoto důvodu je třeba změnit nařízení (ES) č. 214/2001.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 214/2001 se mění takto:

1.

V článku 1 je písmeno c) nahrazeno následujícím textem:

„c)

prodej práškového odtučněného mléka z veřejných zásob v rámci permanentní dražby;“.

2.

Kapitola II je změněna následovně:

a)

hlava 5 je nahrazena následujícím textem:

„HLAVA 5

DRAŽEBNÍ PRODEJ PRÁŠKOVÉHO ODTUČNĚNÉHO MLÉKA Z VEŘEJNÝCH ZÁSOB

Článek 21

1.   Prodej práškového odtučněného mléka, které bylo získáno před 1. červencem 2002, probíhá procedurou permanentní dražby v rámci každé z intervenčních organizací.

2.   Intervenční organizace vydává oznámení o permanentní dražbě informující především o lhůtě a místě pro předložení nabídek. Pro množství práškového odtučněného mléka, které drží, oznámí intervenční organizace mimo jiné:

a)

umístění skladů, ve kterých je práškové odtučněné mléko určené k prodeji skladováno;

b)

množství práškového odtučněného mléka určené k prodeji v každém z těchto skladů.

Oznámení o permanentní dražbě je zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie nejméně osm dnů před vypršením lhůty pro předložení nabídek.

3.   Intervenční organizace aktualizuje seznam obsahující údaje uvedené v odstavci 2 a na žádost zájemců jim jej předloží. Mimo jiné pravidelně, ve vhodné formě, o které informuje v oznámení o permanentní dražbě, tento aktualizovaný seznam zveřejňuje.

4.   Intervenční organizace přijme opatření nezbytná k tomu, aby umožnila zájemcům:

a)

seznámit se na své náklady před předložením nabídky se vzorky prodávaného práškového odtučněného mléka;

b)

ověřit si výsledky analýz uvedených v čl. 2 odst. 2.

Článek 22

1.   Intervenční organizace provádí, v průběhu doby platnosti permanentní dražby, jednotlivé dražby.

2.   Lhůta pro předložení nabídek pro každou jednotlivou dražbu vyprší druhé a čtvrté úterý každého měsíce ve 12.00 hod. (bruselského času), s výjimkou druhého úterý měsíce srpna a čtvrtého úterý měsíce prosince. Připadne-li takové úterý na den pracovního klidu, vyprší lhůta ve 12.00 hod. (bruselského času) posledního pracovního dne, který mu předchází.

Článek 23

1.   Zájemci se účastní jednotlivých dražeb předkládáním písemných nabídek u intervenční organizace proti potvrzení o přijetí nabídky nebo jakýmkoliv jiným písemným telekomunikačním prostředkem s potvrzením o přijetí.

Nabídka je předána intervenční organizaci držící práškové odtučněné mléko.

2.   V nabídce jsou uvedeny informace o:

a)

jménu a adrese oferenta;

b)

požadovaném množství;

c)

ceně nabízené za 100 kg práškového odtučněného mléka, bez daní a poplatků, s odběrem ve skladu, vyjádřené v eurech;

d)

popřípadě skladu, ve kterém je práškové odtučněné mléko nabízeno, a eventuálně skladu náhradním.

3.   Nabídka je platná pouze v případě, že:

a)

se vztahuje na množství alespoň 10 tun, s výjimkou případů, kdy disponibilní množství ve skladu je nižší než uvedených 10 tun;

b)

je doprovázena písemným závazkem oferenta k respektování ustanovení tohoto nařízení;

c)

bude předložen důkaz o tom, že oferent složil ve členském státě, kde dojde k předložení nabídky, a před vypršením lhůty pro předložení nabídek uvedených v čl. 22 odst. 2 pro předmětnou dražbu dražební jistinu ve výši 50 EUR za každou tunu.

4.   Nabídka nemůže být stažena po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2.

Článek 24

Pokud jde o dražební jistinu uvedenou v čl. 23 odst. 3 písm. c), tvoří podržení nabídky po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 a uhrazení ceny ve lhůtě uvedené v čl. 24 g odst. 2 základní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.“;

b)

došlo k přidání hlavy 6:

„HLAVA 6

USKUTEČNĚNÍ DRAŽBY

Článek 24 b

1.   Členské státy sdělí Komisi v den vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 informace o množství a cenách nabízených oferenty, stejně jako o množství nabízeného práškového odtučněného mléka.

Členské státy předají tyto informace spolu s identifikací operátora ve formě číselného kódu, který Komisi není znám. Informují i o skutečnosti, zda jeden operátor předložil více nabídek.

Nedojde-li k předložení žádné nabídky, informují o tom členské státy Komisi ve stejné lhůtě.

2.   S ohledem na nabídky obdržené pro každou jednotlivou dražbu stanoví Komise minimální prodejní cenu práškového odtučněného mléka podle postupu uvedeného v článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999. Tato cena se může lišit v závislosti na datu uskladnění a umístění prodávaného práškového odtučněného mléka.

Může být rozhodnuto rovněž o tom, že k vydražení nedojde.

Rozhodnutí týkající se jednotlivých dražeb je zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 24 c

Nabídka bude odmítnuta, je-li nabízená cena nižší než cena minimální.

Článek 24 d

1.   Intervenční organizace provede vydražení s ohledem na pravidla uvedená v odstavcích 2 až 5.

2.   Práškové odtučněné mléko je přidělováno podle data svého uskladnění, počínaje nejstaršími produkty z celkového množství disponibilního ve skladu nebo ve skladech označených operátorem.

3.   Vydražitelem je ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Není-li disponibilní množství vyčerpáno, dojde k vydražení v rámci zbývajícího množství dalšími dražiteli, v závislosti na nabízených cenách, počínaje cenou nejvyšší.

4.   V případě, kdy by přijetí nabídky vedlo v daném skladu k překročení disponibilního množství práškového odtučněného mléka, vydraží oferent pouze toto množství.

Intervenční organizace ale může označit, po dohodě s oferentem, další sklady tak, aby bylo dosaženo množství uvedené v nabídce.

5.   V případě, že po přijetí více nabídek se stejnými cenami pro jeden sklad dojde k překročení disponibilního množství, dojde k vydražení rozdělením disponibilního množství proporcionálně k množstvím uvedeným v předmětných nabídkách.

V případě, kdy by takové rozdělení vedlo k přidělení množství nižších než pět tun, dojde k přidělení formou losování.

6.   Nejpozději třetí pracovní den v týdnu následujícím po týdnu, ve kterém došlo ke zveřejnění rozhodnutí uvedeného v čl. 24 b odst. 2, sdělí členské státy Komisi jméno a adresu každého oferenta odpovídající číselnému kódu uvedenému v čl. 24 b odst. 1.

Článek 24 e

Práva a povinnosti vyplývající z dražby jsou nepřenosné.

Článek 24 f

1.   Každý oferent je okamžité informován intervenční organizací o výsledku jeho účasti na jednotlivé dražbě.

Jistina uvedená v čl. 23 odst. 3 písm. c) je pro nabídky, které nebyly přijaty, ihned uvolněna.

2.   Dražitel zaplatí intervenční organizaci před odebráním práškového odtučněného mléka a ve lhůtě uvedené v čl. 24 g odst. 2 a za veškeré množství, o které má zájem, částku odpovídající jeho nabídce.

Článek 24 g

1.   Dojde-li k uhrazení částky uvedené v čl. 24 f odst. 2, intervenční organizace vystaví vydací list, ve kterém budou uvedeny následující informace:

a)

množství, za které byla uhrazena odpovídající částka;

b)

sklad, ve kterém se nachází práškové odtučněné mléko;

c)

nejzazší datum pro odběr práškového odtučněného mléka.

2.   Vydražitel si odebere ve lhůtě 30 dnů po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 práškové odtučněné mléko, které mu bylo přiděleno. Odběry mohou být rozděleny na více částí, z nichž žádná nemůže být nižší než 5 tun. V případě, kdy množství zbývající ve skladu je nižší než tato hodnota, může být toto množství odebráno.

S výjimkou případů vyšší moci, neproběhne-li odebrání práškového odtučněného mléka ve lhůtě uvedené v prvním odstavci, je vydražitel povinen uhradit náklady na skladování počínaje prvním dnem následujícím po vypršení této lhůty. Vydražitel rovněž nese veškerá rizika spojená se skladováním.

3.   Jistina vytvořená podle čl. 23 odst. 3 písm. c) je ihned uvolněná pro množství odebraná ve lhůtě uvedené v odst. 2 prvním pododstavci tohoto článku.

V případě vyšší moci uvedené v odst. 2 druhém pododstavci přijme intervenční organizace opatření, která bude pokládat za nezbytná s přihlédnutím ke vzniklé situaci.“

3.

Článek 36 je nahrazen následujícím textem:

„Článek 36

1.   Členské státy sdělí Komisi, nejpozději v pondělí každého týdne před 15.00 hod. (bruselského času) informace o množstvích práškového odtučněného mléka, která byla v průběhu předchozího týdne předmětem:

a)

nabídky k prodeji podle článku 5;

b)

smlouvy o soukromém skladování podle článku 28.

2.   Od okamžiku, kdy dojde ke zjištění, že nabídky uvedené v článku 5 dosahují 80 000 tun, budou informace uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku sdělovány každý den před 15.00 hod. (bruselského času), pokud jde o množství práškového odtučněného mléka podaná předchozí den.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetí den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2131/2003 (Úř. věst. L 320, 5.12.2003, s. 3).


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1320/2004

ze dne 16. července 2004

o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. zaří do 30. listopadu 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství, na která byly podány žádosti o vydání licence tradičními i novými dovozci dne 12. a 13. července 2004 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 565/2002, překračují dostupná množství pro dovoz výrobků pocházejících z Číny a všech ostatních zemí kromě Číny a Argentiny.

(2)

Je třeba stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence zaslaným Komisi dne 15. července 2004, a pro každou kategorii dovozců a zemi původu produktu určit data, do kterých musí být vydávání osvědčení dočasně zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 podaných dne 12. a 13. července 2004 a zaslaných Komisi dne 15. července 2004 budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I.

Článek 2

Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. zaří 2004 do 30. listopadu 2004 a podané po 13. července 2004, ale ještě před datem uvedeným v příloze II.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměné nařízením Komise (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11.


PŘÍLOHA I

Země původu produktu

Přidělené procentní sazby

Čína

Třetí země kromě Číny a Argentiny

Argentina

tradiční vývozci

(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002)

12,404 %

100,000 %

X

noví vývozci

(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002)

0,845 %

31,988 %

X

„X“

:

Pro tuto zemi původu nebyly pro dané čtvrtletí stanoveny žádné kvóty.

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


PŘÍLOHA II

Země původu produktu

Data

Čína

Třetí země kromě Číny a Argentiny

Argentina

tradiční vývozci

(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002)

30.11.2004

noví vývozci

(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002)

30.11.2004

4.10.2004


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/17


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2004/551/SZBP

ze dne 12. července 2004

o zřízení Evropské obranné agentury

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 pověřila„příslušné útvary Rady, aby učinily nezbytná opatření, aby byla v průběhu roku 2004 vytvořena mezivládní agentura v oblasti rozvoje obranných schopností a s tím spojeného výzkumu, pořizování vojenských materiálů a zbrojního průmyslu“.

(2)

Evropská bezpečnostní strategie schválená Evropskou radou označila zřízení obranné agentury za důležitý prvek na cestě k dosažení pružnějších a výkonnějších evropských vojenských zdrojů.

(3)

Evropská obranná agentura (dále jen „agentura“), která by měla být podřízena Radě a měla by být otevřena účasti všech členských států, bude mít za cíl rozvíjet obranné schopnosti v oblasti řešení krizí, podpory a posilování evropské spolupráce ve vyzbrojování, posilování evropské obranné průmyslové a technologické základny (dále jen „OPTZ“) a vytváření konkurenceschopného evropského trhu s vojenským materiálem, jakož i podporu, popřípadě ve spolupráci s výzkumnými činnostmi Společenství, výzkumu zaměřeného na dosažení prvenství ve strategických technologiích pro budoucí obranné a bezpečnostní schopnosti, a tím i posílení evropského průmyslového potenciálu v této oblasti.

(4)

Za účelem vyváženého vytváření evropské OPTZ by měly být po konzultaci s Komisí a případně s výrobním odvětvím předloženy vhodné politiky a strategie, které zohledňují silné stránky průmyslových kapacit členských států.

(5)

Zřízení agentury by mělo přispět k provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), zejména evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP).

(6)

Taková agentura je rovněž zamýšlena v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu.

(7)

Agentura by měla mít takovou organizaci, aby mohla reagovat na potřeby Evropské unie a jejích členských států, a je-li to nutné pro plnění jejich funkcí, spolupracovat se třetími státy, organizacemi a subjekty.

(8)

Agentura by měla vytvořit úzké pracovní vztahy se stávajícími ujednáními, seskupeními a organizacemi, jako jsou dohoda o záměru (LoI), Organizace pro vzájemnou spolupráci v oblasti vyzbrojování (OCCAR) a Západoevropská skupina pro vyzbrojování/Západoevropská organizace pro vyzbrojování (WEAG/WEAO), s cílem případně převzít nebo začlenit odpovídající zásady a praxi.

(9)

V souladu s článkem 26 Smlouvy o Evropské unii by měl mít generální tajemník, vysoký představitel vůdčí úlohu v organizaci agentury a zabezpečovat hlavní spojení mezi agenturou a Radou.

(10)

Rada by měla při plnění své úlohy politického dohledu a vymezování politik vydávat agentuře obecné pokyny.

(11)

Rada by se při přijímání obecných pokynů a rozhodnutí v oblasti činnosti agentury měla scházet ve složení ministrů obrany.

(12)

Veškeré obecné pokyny nebo rozhodnutí přijaté Radou ve vztahu k činnosti agentury jsou připravovány v souladu s článkem 207 Smlouvy o založení Evropského společenství.

(13)

Pravomoci přípravných a poradních orgánů Rady, zejména pravomoci Výboru stálých zástupců podle článku 207 Smlouvy o založení Evropského společenství, Politického a bezpečnostního výboru (PBV) a Vojenského výboru Evropské unie (VVEU), by měly zůstat nedotčeny.

(14)

Ředitelé pro vyzbrojování členských států by měli při přípravě rozhodnutí Rady týkajících se agentury přijímat zprávy a zabývat se otázkami spadajícími do jejich pravomoci způsobem, který bude určen.

(15)

Agentura by měla mít právní subjektivitu potřebnou pro výkon svých funkcí a dosažení svých cílů, přičemž by měla udržovat úzké styky s Radou a plně respektovat působnost Evropské unie a jejích orgánů.

(16)

Mělo by být stanoveno, že rozpočty spravované agenturou mohou v jednotlivých případech obdržet příspěvky na krytí jiných než správních nákladů ze souhrnného rozpočtu Evropské unie při plném dodržení použitelných pravidel, postupů a rozhodovacích procesů, včetně čl. 28 odst. 3 Smlouvy o EU.

(17)

Vedle toho, že bude otevřena k účasti všem členským státům, by agentura měla rovněž umožnit konkrétním skupinám členských států vytvářet projekty a programy ad hoc.

(18)

Agentura by měla mít rozhodovací postupy, které by jí umožnily účinně plnit své úkoly při respektování bezpečnostních a obranných politik zúčastněných členských států.

(19)

Agentura by měla plnit své poslání v souladu s článkem 3 Smlouvy o EU při plném dodržování článku 47 Smlouvy o EU.

(20)

Agentura by měla jednat zcela v souladu s bezpečnostními normami a pravidly EU.

(21)

V souladu s článkem 6 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Evropské unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se proto nezúčastnilo vypracování a přijetí této společné akce a není jí vázáno,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

KAPITOLA I

ZŘÍZENÍ, POSLÁNÍ A ÚKOLY AGENTURY

Článek 1

Zřízení

1.   Zřizuje se agentura v oblasti rozvoje obranných schopností a s tím spojeného výzkumu, pořizování vojenských materiálů a zbrojního průmyslu (Evropská obranná agentura, dále jen „agentura“).

2.   Ve své činnosti je agentura podřízena Radě a jedná v rámci jednotného institucionálního rámce Evropské unie na podporu SZBP a EBOP, aniž jsou dotčeny působnosti orgánů EU a útvarů Rady. Poslání agentury se nedotýká pravomocí Evropského společenství při plném dodržení článku 47 Smlouvy o EU.

3.   Agentura je otevřena k účasti všem členským státům EU vázaným touto společnou akcí. Členské státy, které se chtějí bezprostředně účastnit na práci agentury, oznámí svůj úmysl Radě a ke dni přijetí této společné akce vyrozumí generálního tajemníka, vysokého představitele.

4.   Každý členský stát, který si bude přát po přijetí této společné akce účastnit se na práci agentury nebo tuto účast ukončit, oznámí svůj úmysl Radě a vyrozumí generálního tajemníka, vysokého představitele. Veškerá technická a finanční opatření nezbytná pro účast nebo ukončení účasti určí Řídící výbor.

5.   Agentura má ústředí v Bruselu.

Článek 2

Poslání

1.   Posláním agentury je podporovat Radu a členské státy v jejich úsilí o zlepšení obranných schopností EU v oblasti řešení krizí a podporovat EBOP v současném stavu a v rámci budoucího vývoje.

2.   Poslání agentury se nedotýká pravomocí členských států v záležitostech obrany.

Článek 3

Definice

Pro účely této společné akce se rozumí:

„zúčastněnými členskými státy“ členské státy Evropské unie, které se účastní činnosti agentury,

„přispívajícími členskými státy“ zúčastněné členské státy Evropské unie, které přispívají na konkrétní projekt nebo program.

Článek 4

Politický dohled a podávání zpráv

1.   Agentura je podřízena Radě a působí pod jejím politickým dohledem, podává jí pravidelné zprávy a dostává od ní pravidelné obecné pokyny.

2.   Agentura podává pravidelně zprávy o své činnosti Radě, a zejména

a)

v květnu každého roku předkládá Radě zprávu o činnosti agentury během předchozího a běžného roku,

b)

v listopadu každého roku předkládá Radě zprávu o činnosti agentury během běžného roku a poskytuje informace o navrhovaných prvcích pracovního programu a rozpočtů agentury na následující rok.

Agentura poskytuje Radě včas informace o důležitých záležitostech, které mají být předloženy k rozhodnutí Řídícímu výboru.

3.   Rada po konzultaci s PBV nebo případně s jinými příslušnými útvary Rady jednomyslným rozhodnutím vydává každoročně obecné pokyny k činnosti agentury, zejména k jejímu pracovnímu programu. Pracovní program agentury je sestavován v rámci těchto obecných pokynů.

4.   Rada každé tři roky jednomyslně schvaluje finanční rámec pro agenturu na následující tři roky. Tento finanční rámec stanoví dohodnuté priority a představuje právně závazný strop. První finanční rámec pokrývá období let 2006 až 2008.

5.   Agentura může podávat doporučení Radě a Komisi, je-li to nezbytné pro plnění jejího poslání.

Článek 5

Funkce a úkoly

1.   Agentura při plnění svých funkcí a úkolů respektuje pravomoci Evropského společenství a pravomoci orgánů EU.

2.   Plnění funkcí a úkolů agentury se nedotýká pravomocí členských států v záležitostech obrany.

3.   Agentura vyvíjí činnost v těchto hlavních oblastech:

3.1.

Rozvoj obranných schopností v oblasti krizového řízení, zejména

3.1.1.

zjištěním budoucích potřeb obranných schopností EU v kvantitativním i kvalitativním vyjádření ve spolupráci s příslušnými útvary Rady a s využitím Mechanismu obranného plánování (CDM, který zahrnuje jak ozbrojené síly, tak vojenské vybavení);

3.1.2.

koordinace plnění Evropského akčního plánu schopností (ECAP) a všech následných plánů;

3.1.3.

pečlivé zkoumání, posuzování a vyhodnocování závazků týkajících se schopností, jež členské státy přijaly v rámci procesu ECAP, podle kritérií dohodnutých členskými státy a při využití CDM;

3.1.4.

podpora a koordinace harmonizace v oblasti vojenských potřeb;

3.1.5.

zjišťování a navrhování činností pro spolupráci v operativní oblasti;

3.1.6.

poskytování odhadů finančních priorit pro rozvoj schopností a pořizování vojenských materiálů.

3.2.

Podpora a posílení evropské spolupráce ve vyzbrojování, zejména prostřednictvím:

3.2.1.

podpory a navrhování nových mnohostranných projektů spolupráce s cílem splnit požadavky na schopnosti ze strany EBOP v současném stavu a v rámci budoucího vývoje;

3.2.2.

činnosti v zájmu koordinace stávajících programů prováděných členskými státy;

3.2.3.

přebírání odpovědnosti (prostřednictvím OCCAR nebo jiných ujednání pro řízení programů) za řízení konkrétních programů na žádost členských států;

3.2.4.

podpory nákladově efektivních a výkonných výběrových řízení zjišťováním a šířením osvědčených postupů.

3.3.

Práce na posílení OPTZ a vytváření mezinárodně konkurenceschopného evropského trhu s vojenskými materiály, zejména

3.3.1.

rozvojem vhodných politik a strategií, po konzultaci s Komisí a případně s výrobním odvětvím;

3.3.2.

usilováním o rozvoj a harmonizaci vhodných pravidel a nařízení na úrovni EU (zejména uplatňováním odpovídajících pravidel obsažených v rámcové dohodě o dopise o záměru (LoI) na úrovni EU);

3.4.

Zesílení účinnosti evropského obranného výzkumu a technologie, zejména

3.4.1.

podporou výzkumu zaměřeného na plnění budoucích potřeb obranných a bezpečnostních schopností, případně ve vazbě na výzkumné činnosti Společenství, čímž se posílí evropský průmyslový a technologický potenciál v této oblasti;

3.4.2.

podporou efektivněji zaměřeného společného obranného výzkumu a technologie, s využitím zkušeností odpovídajících prvků WEAG/WEOG;

3.4.3.

koordinací a plánováním společných výzkumných činností;

3.4.4.

urychlením obranného výzkumu a technologií prostřednictvím studií a projektů;

3.4.5.

řízením smluv o obranném výzkumu a technologii;

3.4.6.

prací ve spojení s Komisí za účelem dosažení maximální doplňkovosti a součinnosti mezi výzkumnými programy v oblasti obrany a civilních nebo bezpečnostních záležitostí.

Článek 6

Právní subjektivita

Agentura má právní subjektivitu nezbytnou pro výkon svých funkcí a dosažení svých cílů. Členské státy zajistí, aby agentura měla nejširší právní způsobilost, jakou jejich právo poskytuje právnickým osobám. Agentura může zejména nabývat nebo zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem. Agentura může vstupovat do smluvních vztahů se soukromými nebo veřejnými subjekty nebo organizacemi.

KAPITOLA II

ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI AGENTURY

Článek 7

Vedoucí agentury

1.   Vedoucím agentury je generální tajemník, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

2.   Vedoucí agentury odpovídá za celkovou organizaci a fungování agentury a zajišťuje, aby ředitel, který je mu podřízen, prováděl obecné pokyny vydané Radou a rozhodnutí Řídícího výboru.

3.   Vedoucí agentury předkládá Radě zprávy agentury uvedené v čl. 4 odst. 2.

4.   Vedoucí agentury je příslušný pro sjednání správních ujednání se třetími státy a jinými organizacemi, seskupeními nebo subjekty v souladu s pokyny Řídícího výboru. V rámci těchto ujednání schválených Řídícím výborem odpovídá za to, aby s nimi byly navázány patřičné pracovní vztahy.

Článek 8

Řídící výbor

1.   Rozhodovacím orgánem agentury je Řídící výbor, který se skládá z jednoho zástupce každého zúčastněného členského státu, zmocněného přijímat závazky za svou vládu, a ze zástupce Komise. Řídící výbor jedná v rámci obecných pokynů vydaných Radou.

2.   Řídící výbor se schází na úrovni ministrů obrany zúčastněných členských států nebo jejich zástupců. Řídící výbor v zásadě zasedá každý rok nejméně dvakrát na úrovni ministrů obrany.

3.   Vedoucí agentury svolává zasedání Řídícího výboru a předsedá jim. Pokud o to některý zúčastněný členský stát požádá, svolá vedoucí agentury zasedání do jednoho měsíce.

4.   Vedoucí agentury může pověřit jinou osobu, aby předsedala zasedáním Řídícího výboru na úrovni zástupců ministrů obrany.

5.   Řídící výbor se může scházet ve zvláštním složení (například ve složení ředitelů obranného výzkumu členských států, ředitelů pro vyzbrojování členských států, ředitelů pro obranné plánování členských států a politických ředitelů).

6.   Zasedání Řídícího výboru se zúčastní

ředitel agentury nebo jeho zástupce,

předseda VVEU a ředitel pro vyzbrojování předsednictví EU nebo jejich zástupci.

7.   V otázkách společného zájmu může Řídící výbor může rozhodnout, že přizve

generálního tajemníka NATO,

vedoucí nebo předsedy jiných ujednání, organizací nebo seskupení, jejichž činnost souvisí s činností agentury (například LoI, WEAG/WEOG, OCCAR),

popřípadě zástupce dalších třetích stran.

Článek 9

Úkoly a pravomoci Řídícího výboru

1.   V rámci obecných pokynů Rady uvedených v čl. 4 odst. 1 Řídící výbor

1.1.

schvaluje zprávy, které mají být předloženy Radě;

1.2.

schvaluje na základě návrhu podaného vedoucím agentury a nejpozději do 31. prosince každého roku roční pracovní program agentury na následující rok;

1.3.

přijímá obecný rozpočet agentury nejpozději do 31. prosince každého roku v mezích stanovených ve finančním rámci agentury, o němž rozhoduje Rada;

1.4.

schvaluje zavedení projektů nebo programů ad hoc v rámci agentury v souladu s článkem 20;

1.5.

jmenuje ředitele a jeho náměstka;

1.6.

rozhoduje o tom, že jeden nebo více členských států mohou svěřit agentuře správní a finanční řízení určitých činností v oblasti její působnosti v souladu s článkem 17;

1.7.

schvaluje veškerá doporučení Radě nebo Komisi;

1.8.

přijímá jednací řád agentury;

1.9.

může změnit finanční předpisy o provádění obecného rozpočtu agentury;

1.10.

může změnit pravidla a předpisy týkající se smluvních zaměstnanců a přidělených odborníků členských států;

1.11.

stanoví technické a finanční podrobnosti účasti členských států nebo jejího ukončení uvedených v čl. 1 odst. 4;

1.12.

přijímá pokyny pro sjednávání správních ujednání vedoucím agentury;

1.13.

schvaluje ujednání ad hoc podle čl. 23 odst. 1;

1.14.

uzavírá správní ujednání mezi agenturou a třetími stranami podle čl. 25 odst. 1;

1.15.

schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu;

1.16.

přijímá veškerá další podstatná rozhodnutí týkající se plnění poslání agentury.

2.   Řídící výbor rozhoduje kvalifikovanou většinou. Hlasům zúčastněných členských států je přidělena váha stanovená v čl. 23 odst. 2 Smlouvy o EU. Rozhodnutí přijímaná Řídícím výborem kvalifikovanou většinou jsou přijímána většinou alespoň dvou třetin hlasů zúčastněných členských států. Hlasování se účastní pouze zástupci zúčastněných členských států.

3.   Prohlásí-li zástupce zúčastněného členského státu v Řídícím výboru, že z důležitých důvodů státní politiky, které musí uvést, má v úmyslu postavit se proti přijetí některého rozhodnutí kvalifikovanou většinou, hlasování se nekoná. Tento zástupce může postoupit záležitost prostřednictvím vedoucího agentury Radě, aby případně vydala obecné pokyny Řídícímu výboru. Řídící výbor může rovněž kvalifikovanou většinou rozhodnout o postoupení záležitosti Radě k rozhodnutí. Rada se usnáší jednomyslně.

4.   Řídící výbor může na návrh ředitele nebo zúčastněného členského státu rozhodnout, že zřídí:

a)

výbory pro přípravu správních a rozpočtových rozhodnutí Řídícího výboru, složené z delegátů zúčastněných členských států a zástupce Komise;

b)

výbory specializované na zvláštní otázky v oblasti působnosti agentury. Tyto výbory jsou složeny z delegátů zúčastněných členských států, a pokud Řídící výbor nerozhodne jinak, zástupce Komise.

Rozhodnutí o zřízení výborů upřesní jejich mandát a trvání.

Článek 10

Ředitel

1.   Ředitele a jeho náměstka jmenuje Řídící výbor na návrh vedoucího agentury na dobu tří let. Řídící výbor může jejich funkční období prodloužit o dva roky. Ředitel a zástupce ředitele jsou podřízeni vedoucímu agentury a jednají v souladu s rozhodnutími Řídícího výboru.

2.   Ředitel, kterému je nápomocen jeho náměstek, přijímá veškerá opatření nezbytná pro zajištění efektivní a účinné práce agentury. Odpovídá za kontrolu a koordinaci organizačních jednotek, aby byla zajištěna celková provázanost jejich práce. Je vedoucím zaměstnanců agentury.

3.   Ředitel odpovídá za

3.1.

zajištění provádění ročního pracovního programu agentury;

3.2.

přípravu práce Řídícího výboru, zejména návrhu ročního pracovního programu agentury;

3.3.

zajištění úzké spolupráce s přípravnými orgány Rady, zejména s PBV a VVEU, a poskytování informací pro ně;

3.4.

přípravu návrhu ročního obecného rozpočtu, který se předkládá Řídícímu výboru;

3.5.

přípravu zpráv podle čl. 4 odst. 2;

3.6.

přípravu výkazu příjmů a výdajů a plnění obecného rozpočtu agentury a rozpočtů projektů nebo programů ad hoc svěřených agentuře;

3.7.

běžné řízení agentury;

3.8.

veškerá bezpečnostní hlediska;

3.9.

veškeré personální záležitosti.

4.   V rámci pracovního programu a obecného rozpočtu agentury je ředitel oprávněn uzavírat smlouvy a přijímat zaměstnance. Ředitel je schvalující osobou odpovědnou za plnění rozpočtů spravovaných agenturou.

5.   Ředitel je odpovědný výboru.

6.   Ředitel zastupuje agenturu po právní stránce.

Článek 11

Zaměstnanci agentury

1.   Zaměstnanci agentury, včetně ředitele, se skládají ze smluvních a statutárních zaměstnanců vybraných z uchazečů ze všech zúčastněných členských států na co nejširším zeměpisném základě, a z orgánů EU. Zaměstnance agentury vybírá ředitel na základě významných schopností a odbornosti pomocí spravedlivých a průhledných výběrových řízení. Ředitel zveřejní předem podrobné informace o všech volných místech a kritéria výběrového řízení. Ve všech případech je nábor řízen tak, aby byli pro agenturu vybráni zaměstnanci s nejvyššími standardy schopností a výkonnosti.

2.   Vedoucí agentury na návrh ředitele a po konzultaci s Řídícím výborem jmenuje zaměstnance agentury na úrovni vyšších vedoucích pracovníků.

3.   Zaměstnanci agentury se skládají

3.1.

z pracovníků zaměstnaných přímo agenturou se smlouvami na dobu určitou a vybraných ze státních příslušníků zúčastněných členských států. Rada jednomyslným rozhodnutím schválí předpisy týkající se těchto zaměstnanců. Řídící výbor do jednoho roku od přijetí této společné akce tyto předpisy přezkoumá a podle potřeby je změní;

3.2.

z odborníků členských států přidělených zúčastněnými členskými státy buď na místa v rámci organizační struktury agentury, nebo pro plnění konkrétních úkolů a projektů. Rada jednomyslným rozhodnutím schválí předpisy týkající se těchto odborníků. Řídící výbor do jednoho roku od přijetí této společné akce tyto předpisy přezkoumá a podle potřeby je změní;

3.3.

z úředníků Společenství, kteří mohou být přiděleni agentuře na dobu určitou, nebo podle potřeby pro konkrétní úkoly nebo projekty.

KAPITOLA III

ROZPOČET A FINANČNÍ PRAVIDLA

Článek 12

Rozpočtové zásady

1.   Rozpočty, sestavované v eurech, jsou nástroje, kterými se pro každý rozpočtový rok stanoví a povolují veškeré příjmy a výdaje spravované agenturou.

2.   Položky zapsané do rozpočtu se povolují na dobu rozpočtového roku, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince stejného kalendářního roku.

3.   Příjmy a výdaje jednotlivých rozpočtů musí být vyrovnané. Všechny příjmy a výdaje se zaúčtují plně v odpovídajícím rozpočtu bez jakýchkoli vzájemných úprav.

4.   Rozpočet obsahuje rozlišené položky, které se skládají z položek závazků a položek plateb, a nerozlišené položky.

5.   Položky závazků zahrnují veškeré náklady na právní závazky, které byly zaúčtovány během běžného rozpočtového roku. Závazky však mohou být uskutečněny v plné výši nebo v ročních splátkách. Závazky se zaúčtují na základě právních závazků uskutečněných do 31. prosince.

6.   Položky plateb zahrnují platby, které byly provedeny na úhrady právních závazků uskutečněných v běžném rozpočtovém roce nebo dřívějších rozpočtových letech. Platby se zaúčtují na základě rozpočtových závazků do 31. prosince.

7.   Příjmy rozpočtového roku jsou zaúčtovány pro daný rozpočtový rok na základě částek vybraných během tohoto rozpočtového roku.

8.   Příjmy i výdaje mohou být prováděny pouze přidělením do určité položky rozpočtu a v mezích výše položek, které byly v rozpočtu stanoveny.

9.   Používání rozpočtových položek rozpočtu musí být v souladu se zásadami řádného finančního řízení, tj. se zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity.

Článek 13

Obecný rozpočet

1.   Do 30. června každého roku předloží vedoucí agentury Řídícímu výboru celkový odhad pro návrh obecného rozpočtu na následující rok, přičemž plně dodržuje meze stanovené finančním rámcem.

2.   Vedoucí agentury předloží návrh obecného rozpočtu Řídícímu výboru do 30. září každého roku. Návrh obsahuje:

a)

položky považované za nezbytné

i)

pro pokrytí nákladů na chod agentury, zaměstnance a zasedání;

ii)

pro obstarání vnějšího poradenství, zejména operačních analýz, podstatného pro agenturu pro plnění jejích úkolů, a pro zvláštní výzkumné a technologické činnosti ke společnému prospěchu všech zúčastněných členských států, zejména technické případové studie a předběžné studie proveditelnosti;

b)

odhad příjmů potřebných k pokrytí výdajů.

3.   Cílem Řídícího výboru je zajistit, aby položky uvedené v odst. 2 písm. a) bodě ii) představovaly významný podíl na celkových položkách uvedených v odstavci 2. Tyto položky musí odrážet skutečné potřeby a umožňovat agentuře plnit operační úlohu.

4.   Návrh obecného rozpočtu obsahuje podrobný plán pracovních míst a podrobné odůvodnění.

5.   Řídící výbor může jednomyslně rozhodnout, že návrh obecného rozpočtu bude dále krýt konkrétní projekt nebo program, je-li to skutečně ke společnému prospěchu všech zúčastněných členských států.

6.   Rozpočtové položky jsou rozděleny do hlav a kapitol, které seskupují výdaje podle typu nebo účelu, a dále rozčleněny podle potřeby do článků.

7.   Každá hlava může zahrnovat kapitolu nazvanou „prozatímní rozpočtové položky“. Tyto rozpočtové položky jsou zaneseny, existuje-li nejistota založená na vážných důvodech o výši potřebných rozpočtových položek nebo rámci pro provádění zanesených rozpočtových položek.

8.   Příjmy se skládají

a)

z různých příjmů;

b)

z příspěvků hrazených zúčastněnými členskými státy, které jsou založeny na výši hrubého národního důchodu (HND).

Návrh obecného rozpočet stanoví strukturu pro příjem přidělených příjmů, a je-li to možné, uvádí předpokládanou částku.

9.   Řídící výbor přijme návrh obecného rozpočtu do 31. prosince každého roku v rámci finančního rámce agentury. Řídícímu výboru v této souvislosti předsedá vedoucí agentury nebo jím jmenovaný zástupce z generálního sekretariátu Rady nebo člen Řídícího výboru, kterého vedoucí agentury vyzve. Ředitel vydá prohlášení, že rozpočet byl schválen, a vyrozumí zúčastněné členské státy.

10.   Pokud návrh obecného rozpočtu není na začátku rozpočtového roku ještě přijat, mohou být výdaje prováděny měsíčně podle kapitol nebo jiných jednotek členění rozpočtu, a to až do výše jedné dvanáctiny rozpočtu na předešlý rozpočtový rok. Toto však nemá vliv na to, že agentura může disponovat měsíčně nanejvýš jednou dvanáctinou rozpočtových položek předpokládaných v návrhu připravovaného obecného rozpočtu. Řídící výbor může kvalifikovanou většinou na návrh ředitele povolit výdaje překračující jednu dvanáctinu. Ředitel může požádat o příspěvky nezbytné k pokrytí rozpočtových položek schválených podle tohoto ustanovení, které jsou splatné do 30 dnů od odeslání žádosti o příspěvky.

Článek 14

Opravné rozpočty

1.   V případě nevyhnutelných, výjimečných nebo nepředvídatelných okolností může ředitel předložit návrh opravného rozpočtu v mezích stanovených finančním rámcem.

2.   Návrh opravného rozpočtu je sestavován, navrhován, přijímán a oznamován stejným postupem jako obecný rozpočet v mezích stanovených finančním rámcem. Řídící výbor rozhoduje s náležitým ohledem na naléhavost věci.

3.   Pokud by meze stanovené ve finančním rámci byly považovány za nedostatečné vzhledem k mimořádným a nepředvídatelným okolnostem, a s maximálním přihlédnutím k pravidlům uvedeným v čl. 13 odst. 2 a 3, předloží Řídící výbor opravný rozpočet Radě, která jej přijme jednomyslně.

Článek 15

Přidělené příjmy

1.   Agentura může přijmout do svého obecného rozpočtu finanční příspěvky na krytí nákladů jiných, než jsou náklady podle čl. 13 odst. 2 písm. a) bodu i), jako příjmy přidělené na konkrétní účel

a)

ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v jednotlivých případech při plném dodržení pravidel, postupů a rozhodovacích procesů, kterými se řídí;

b)

od členských států, třetích států nebo jiných třetích stran.

2.   Přidělené příjmy mohou být použity pouze ke konkrétnímu účelu, k němuž byly určeny.

Článek 16

Příspěvky a náhrady

1.   Stanovení příspěvků, použije-li se výše HND

1.1.

Použije-li se výše HND, určuje se rozdělení příspěvků mezi členské státy, od kterých se příspěvek vyžaduje, podle výše hrubého národního produktu, jak stanoví čl. 28 odst. 3 Smlouvy o EU, a v souladu s rozhodnutím Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (1), nebo jakýmkoli jiným rozhodnutím Rady, jež je případně nahradí.

1.2.

Údaje pro výpočet každého příspěvku jsou údaje uvedené ve „vlastních zdrojích HND“ ve sloupci „Přehled financování souhrnného rozpočtu podle typu vlastního zdroje a podle členského státu“ tabulky připojené k poslednímu rozpočtu přijatému Evropskými společenstvími. Příspěvek každého členského státu, od kterého se příspěvek vyžaduje, je poměrný podílu HND tohoto členského státu na souhrnném HND členských států, od kterých se příspěvek požaduje.

2.   Rozvrh platby příspěvků

2.1.

Zúčastněné členské státy platí přípěvky určené k financování obecného rozpočtu ve třech stejných splátkách do 15. února, 15. června a 15. října dotyčného rozpočtového roku.

2.2.

Je-li přijat opravný rozpočet, zaplatí dotyčné členské státy nezbytné příspěvky do 60 dnů ode dne odeslání žádosti o příspěvky.

2.3.

Každý členský stát hradí bankovní poplatky spojené s platbami jeho vlastních příspěvků.

Článek 17

Řízení výdajů agenturou jménem členských státu

1.   Řídící výbor může na návrh ředitele nebo členského státu rozhodnout, že členský stát může agentuře na smluvním základě svěřit správní a finanční řízení některých činností v oblasti její působnosti.

2.   Řídící výbor může rozhodnutím zmocnit agenturu k uzavírání smluv jménem některých členských států. Může agenturu zmocnit, aby vybrala předem od těchto členských států nezbytné prostředky pro účely dodržení uzavřených smluv.

Článek 18

Plnění rozpočtu

1.   Finanční předpisy, kterými se řídí obecný rozpočet agentury, přijímá Rada jednomyslně. Řídící výbor tyto předpisy přezkoumá do jednoho roku od přijetí této společné akce a případně je změní.

2.   Řídící výbor na návrh ředitele případně přijme prováděcí pravidla týkající se plnění a kontroly obecného rozpočtu, zejména pokud jde o zadávání veřejných zakázek, aniž jsou dotčena odpovídající pravidla Společenství. Řídící výbor zejména zajistí, aby se náležitě přihlédlo k požadavkům na bezpečnost nabídky a ochranu jak obranného utajení, tak práv k duševnímu vlastnictví.

3.   Finanční předpisy a pravidla uvedené v tomto článku se nepoužijí pro projekty a programy ad hoc uvedené v článcích 20 a 21.

Článek 19

Počáteční rozpočet na rok 2004 a rozpočet na rok 2005

1.   Počáteční obecný rozpočet pro rozpočtový rok 2004 zaměřený na úvodní opatření je obsažen ve finančním výkazu, který je předložen s touto společnou akcí. První rozpočtový rok začíná prvním dnem po vstupu této společné akce v platnost.

2.   Počáteční obecný rozpočet je financován příspěvky zúčastněných členských států, které jsou splatné co nejdříve a v každém případě nejpozději do 45 dnů od odeslání žádosti o příspěvky vedoucím agentury, generálním tajemníkem Rady Evropské unie.

3.   Obecný rozpočet na rozpočtový rok 2005 přijme Řídící výbor s jednomyslným souhlasem Rady.

KAPITOLA IV

PROJEKTY NEBO PROGRAMY AD HOC A SOUVISEJÍCÍ ROZPOČTY

Článek 20

Schvalování projektů nebo programů ad hoc a souvisejících rozpočtů ad hoc (Kategorie A)

1.   Jeden nebo více zúčastněných členských států nebo ředitel mohou předložit Řídícímu výboru projekt nebo program ad hoc v oblasti působnosti agentury, který předpokládá všeobecnou účast zúčastněných členských států. Řídící výbor je informován o případném rozpočtu ad hoc souvisejícím s navrženým projektem nebo programem a o možných příspěvcích třetích stran.

2.   Přispívají v zásadě všechny zúčastněné členské státy. Informují ředitele o svých záměrech v tomto ohledu.

3.   Řídící výbor schvaluje zavedení projektu nebo programu ad hoc.

4.   Řídící výbor se může na návrh ředitele nebo zúčastněného členského státu rozhodnout zřídit výbor pro dozor nad řízením a plněním projektu nebo programu ad hoc. Výbor je složen z delegátů každého z přispívajících členských států, a přispívá-li na projekt nebo program Společenství, ze zástupce Komise. Rozhodnutí Řídícího výboru upřesní mandát a trvání výboru.

5.   Přispívající členské státy zasedající v Řídícím výboru schválí pro projekt nebo program ad hoc

a)

pravidla pro řízení projektu nebo programu;

b)

přichází-li to v úvahu, rozpočet ad hoc související s projektem nebo programem, klíč pro výpočet výše příspěvků a nezbytná prováděcí pravidla;

c)

účast třetích stran ve výboru podle odstavce 4. Jejich účast se nedotkne rozhodovací samostatnosti EU.

6.   Přispívá-li Společenství na projekt nebo program ad hoc, účastní se rozhodování uvedených v odstavci 5 Komise při plném dodržení rozhodovacích postupů pro souhrnný rozpočet EU.

Článek 21

Schvalování projektů nebo programů ad hoc a souvisejících rozpočtů ad hoc (Kategorie B)

1.   Jeden nebo více zúčastněných členských států mohou informovat Řídící výbor, že mají v úmyslu zavést projekt nebo program ad hoc v oblasti působnosti agentury a případně přijmout související rozpočet ad hoc. Řídící výbor je informován o případném rozpočtu ad hoc, který souvisí s navrženým projektem nebo programem, o případných významných údajích týkajících se lidských zdrojů pro tento projekt nebo program a o možných příspěvcích třetích stran.

2.   V zájmu maximalizace možností spolupráce jsou všechny zúčastněné členské státy o projektu nebo programu ad hoc, včetně základu, na němž lze účast rozšířit, včas informovány tak, aby každý zúčastněný členský stát, který se chce připojit, měl možnost vyjádřit zájem. Iniciátor nebo iniciátoři projektu nebo programu se navíc snaží do nich zapojit co nejvíce členských států. Účast určí v jednotlivých případech iniciátoři.

3.   Projekt nebo program ad hoc je poté považován za projekt nebo program agentury, pokud Řídící výbor do jednoho měsíce od obdržení informací podle odstavce 1 nerozhodne jinak.

4.   Každý zúčastněný členský stát, který se později rozhodne účastnit se projektu nebo programu ad hoc, oznámí svůj úmysl přispívajícím členským státům. Přispívající členské státy rozhodnou společně o účasti dotyčného členského státu do dvou měsíců od obdržení tohoto oznámení, přičemž náležitě zohlední základ stanovený v době, kdy byly zúčastněné členské státy o projektu nebo programu informovány.

5.   Přispívající členské státy přijmou mezi sebou rozhodnutí nezbytná pro zavedení a plnění projektu nebo programu ad hoc a případně souvisejícího rozpočtu. Přispívá-li na tento projekt nebo program Společenství, účastní se Komise rozhodnutí uvedených v tomto odstavci při plném dodržení rozhodovacích postupů pro souhrnný rozpočet EU. Přispívající členské státy průběžně podle potřeby Řídící výbor informují o vývoji týkajícím se tohoto projektu nebo programu.

Článek 22

Příspěvky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočty ad hoc

Na rozpočty ad hoc pro projekty a programy ad hoc uvedené v článcích 20 a 21 lze poskytovat příspěvky ze souhrnného rozpočtu EU.

Článek 23

Účast třetích stran

1.   Třetí strany mohou přispět na konkrétní projekt nebo program ad hoc zavedený v souladu s článkem 20 nebo článkem 21 a na související rozpočet. Řídící výbor schválí podle potřeby kvalifikovanou většinou ujednání ad hoc mezi agenturou a třetími stranami ke každému konkrétnímu projektu nebo programu.

2.   U projektů podle článku 20 schválí přispívající členské státy zasedající v Řídícím výboru s odpovídajícími třetími stranami veškeré nezbytné podmínky týkající se jejich příspěvku.

3.   U projektů podle článku 21 se přispívající členské státy dohodnou s odpovídajícími třetími stranami na veškerých nezbytných podmínkách týkajících se jejich příspěvku.

4.   Přispívá-li Společenství na projekt nebo program ad hoc, účastní se rozhodování uvedených v odstavcích 2 a 3 Komise.

KAPITOLA V

VZTAHY S KOMISÍ

Článek 24

Zapojení do činnosti agentury

1.   Komise je členem Řídícího výboru bez hlasovacích práv a je plně zapojena do činnosti agentury.

2.   Komise se může také jménem Společenství účastnit projektů a programů agentury.

3.   Agentura přijme nezbytná správní ujednání a naváže nezbytné pracovní vztahy s Komisí, zejména s cílem vyměňovat si odborné znalosti a poradenství v oblastech, kde činnosti Společenství souvisejí s posláním agentury a kde činnosti agentury mají vztah k činnostem Společenství.

4.   Nezbytná ujednání týkající se jednotlivých příspěvků ze souhrnného rozpočtu EU podle článku 15 a 22 jsou přijímána vzájemnou dohodou mezi agenturou a Komisí nebo vzájemnou dohodou mezi přispívajícími členskými státy a Komisí.

KAPITOLA VI

VZTAHY SE TŘETÍMI STÁTY, ORGANIZACEMI A SUBJEKTY

Článek 25

Vztahy se třetími státy, organizacemi a subjekty

1.   Agentura může za účelem plnění svého poslání uzavírat správní ujednání se třetími státy, organizacemi a subjekty. Tato ujednání obsahují zejména

a)

zásady vztahu mezi agenturou a třetí stranou;

b)

ustanovení o konzultacích k otázkám souvisejícím s činností agentury;

c)

bezpečnostní záležitosti.

Přitom respektuje jednotný institucionální rámec a rozhodovací samostatnost EU. Každé takové ujednání sjednává Řídící výbor s jednomyslným souhlasem Rady.

2.   Agentura vytvoří úzké pracovní vztahy s příslušnými složkami OCCAR, rámcové dohody LoI a WEAG/WEOG s cílem postupně tyto složky začlenit nebo převzít jejich zásady a praxi, podle potřeby a po vzájemné dohodě.

3.   Vzájemná průhlednost a souvislý vývoj v oblasti schopností jsou zajištěny použitím postupů CDM. Další pracovní vztahy mezi agenturou a příslušnými orgány NATO jsou vymezeny správním ujednáním uvedeným v odstavci 1 při plném respektování vytvořeného rámce spolupráce a konzultací mezi EU a NATO.

4.   Aby byla usnadněna případná účast organizací a subjektů jiných než organizace a subjekty uvedené v odstavcích 2 a 3 na projektech a programech a v rámci ujednání uvedených v odstavci 1, je agentura oprávněna navazovat s nimi pracovní vztahy.

5.   Aby byla usnadněna případná účast třetích států na konkrétních projektech a programech a v rámci ujednání uvedených v odstavci 1, je agentura oprávněna s nimi navazovat pracovní vztahy.

6.   Za účelem případné účasti členských států WEAG, jež nejsou členy EU, na konkrétních projektech a programech agentury je pro tyto státy zajištěna co nejvyšší průhlednost těchto projektů a programů. Pro tento účel se zřizuje poradní výbor, který vytvoří fórum pro výměnu názorů a informací o otázkách společného zájmu, jež spadají do oblasti působnosti poslání agentury. Předsedá mu ředitel nebo jeho zástupce. Skládá se z jednoho zástupce každého zúčastněného členského státu a zástupce Komise a ze zástupců člensků WEAG, kteří nejsou členskými státy EU, za podmínek, které s nimi budou dohodnuty.

7.   Evropští členové NATO, kteří nejsou členy EU, se také mohou na žádost účastnit v poradním výboru uvedeném v odstavci 6 za podmínek, které s nimi budou dohodnuty.

8.   Poradní výbor uvedený v odstavci 6 může být i fórem pro dialog s jinými třetími stranami o konkrétních otázkách společného zájmu v oblasti působnosti agentury a může sloužit k zajištění toho, že tyto třetí strany budou plně informovány o vývoji otázek společného zájmu a o možnostech budoucí spolupráce.

KAPITOLA VII

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Výsady a imunity

Výsady a imunity nezbytné k výkonu úkolů agentury, ředitele a zaměstnanců agentury budou stanoveny v dohodě mezi zúčastněnými členskými státy.

Článek 27

Ustanovení o přezkumu

Vedoucí agentury předloží Řídícímu výboru zprávu o provádění této společné akce za účelem jejího možného přezkumu Radou nejpozději do tří let od vstupu této společné akce v platnost nebo při vstupu Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost, podle toho, co nastane dříve.

Článek 28

Právní odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

2.   Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči agentuře se řídí předpisy použitelnými pro agenturu.

Článek 29

Přístup k dokumentům

Na návrh ředitele přijme Řídící výbor pravidla přístupu veřejnosti k dokumentům agentury s přihlédnutím k zásadám a omezením stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (2).

Článek 30

Bezpečnost

1.   Agentura uplatňuje bezpečnostní předpisy Rady stanovené v rozhodnutí 2001/264/ES (3).

2.   Agentura zajistí náležitou bezpečnost a rychlost své vnější komunikace.

Článek 31

Užívání jazyků

O užívání jazyků v agentuře rozhodne jednomyslně Rada.

Článek 32

Přechodná opatření

Generální tajemník, vysoký představitel přijme nezbytná opatření k operativnímu zřízení agentury. Za tímto účelem může rovněž vykonávat pravomoci udělené řediteli podle této společné akce až do jeho jmenování.

Článek 33

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 34

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. července 2004.

Za Radu

B. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Vzhledem k situaci, která nastala po rozšíření, byly některé Úřední věstníky vydány dne 30. dubna 2004 ve zjednodušené formě v 11 tehdejších úředních jazycích.Bylo rozhodnuto, že akty, které vyšly v těchto Úředních věstnících, budou uveřejněny znovu jako tiskové opravy, a to v tradiční podobě Úředního věstníku.Z tohoto důvodu byly vydány Úřední věstníky obsahující pouze tiskové opravy v 11 „předpřístupových“ jazykových zněních. Překlady aktů v jazycích nových členských států budou uveřejněny ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie a budou zahrnovat texty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004.Níže uvádíme seznam Úředních věstníků vydaných dne 30. dubna a příslušných tiskových oprav.

Úř. věst. ze dne 30. dubna 2004

Opravené Úř. věst.

L 139

L 226 ze dne 25. června

L 144

L 199 ze dne 7. června

L 146

L 225 ze dne 25. června

L 149

L 215 ze dne 16. června

L 150

L 185 ze dne 24. května

L 151

L 208 ze dne 10. června

L 152

L 216 ze dne 16. června

L 153

L 231 ze dne 30. června

L 154

L 189 ze dne 27. května

L 155

L 193 ze dne 1. června

L 156

L 202 ze dne 7. června

L 157

L 195 ze dne 2. června

L 158

L 229 ze dne 29. června

L 159

L 184 ze dne 24. května

L 160

L 212 ze dne 12. června

L 161

L 206 ze dne 9. června

L 164

L 220 ze dne 21. června

L 165

L 191 ze dne 28. května

L 166

L 200 ze dne 7. června

L 167

L 201 ze dne 7. června