ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 236

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
7. července 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1242/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1243/2004 ze dne 6. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1244/2004 ze dne 6. července 2004, které stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů za skladovací období 2004/2005

5

 

*

Směrnice Rady 2004/85/ES ze dne 28. června 2004, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost některých ustanovení na Estonsko

10

 

*

Směrnice Komise 2004/86/ES ze dne 5. července 2004, kterou se mění, za účelem přizpůsobení technickému pokroku, Směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel ( 1 )

12

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/536/ES:Rozhodnutí Rady, zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 29. června 2004 o určení osoby, kterou zamýšlí jmenovat předsedou Komise

15

 

*

2004/537/ES, Euratom:Rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2004 o jmenování generálního tajemníka Rady Evropské unie, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku

16

 

*

2004/538/ES, Euratom:Rozhodnutí Rady, ze dne 29. června 2004 o jmenování zástupce generálního tajemníka Rady Evropské unie

17

 

 

Tiskové opravy

 

*

Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1165/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara) (Úř. věst. L 224 ze dne 25.6.2004)

18

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1242/2004

ze dne 28. června 2004,

kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 57 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1) stanoví, že pro loďstvo každého členského státu se mají stanovit referenční úrovně rovnající se součtu cílů víceletého orientačního programu na období 1997–2002, stanovených pro každou část.

(2)

Nové členské státy nemají žádné cíle, na které odkazuje článek 12 nařízení (ES) č. 2371/2002.

(3)

Referenční úrovně by pro nové členské státy mohly být zavedeny pouze odkazem na úroveň jejich loďstev v okamžiku přistoupení. V tom případě by však byly povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 nadbytečné, neboť by se překrývaly s povinnostmi vznikajícími v rámci režimu vstupu/výstupu stanoveného článkem 13 uvedeného nařízení.

(4)

Není proto vhodné stanovit pro nové členské státy referenční úrovně podle článku 12 nařízení (ES) č. 2371/2002, ani není vhodné na ně použít čl. 11 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení, protože by to nemělo žádný vliv na správu loďstva novými členskými státy.

(5)

Z důvodu krátkého období, během nějž mohou nové členské státy udělovat podporu pro obnovu loďstva, není vhodné požadovat, aby kapacita těchto loďstev byla snížena, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002.

(6)

Z výše uvedených důvodů by pro nové členské státy měly být stanoveny odchylky od odpovídajících ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 11 odst. 2 a 4, článku 12 a čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 se jako odchylné opatření nevztahují na Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2004.

Za Radu

M. CULLEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1243/2004

ze dne 6. července 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 6. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

62,4

508

48,1

524

59,2

528

54,6

999

56,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,7

400

105,7

404

105,9

508

69,7

512

87,5

528

74,5

720

67,8

804

92,8

999

86,6

0808 20 50

388

105,3

512

89,1

528

76,7

999

90,4

0809 10 00

052

234,0

092

165,3

624

203,7

999

201,0

0809 20 95

052

294,3

068

127,8

400

335,9

999

252,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

624

75,6

999

98,5

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

193,7

999

130,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1244/2004

ze dne 6. července 2004,

které stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů za skladovací období 2004/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o organizaci společného trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků (1) a zejména článek 10 tohoto nařízení,

vzhledem k tomu, že:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že poskytnutí podpory na soukromé skladování může být rozhodnuto pro trvanlivé sýry nebo pro sýry vyrobené z ovčího a/nebo kozího mléka, které vyžadují alespoň šest měsíců zrání, a to pokud vývoj cen a skladování těchto sýrů poukáže na velkou nerovnováhu na trhu, který může být sezónním skladováním zrušen nebo omezen.

(2)

Sezónní charakter výroby některých trvanlivých sýrů a sýrů pecorino romano, kefalotyri a kasseri je navíc zhoršován obrácenou sezónní spotřebou. Rozdělení výroby těchto sýrů zvyšuje negativní dopady uvedené sezónnosti. Je tedy třeba mít možnost využít sezónního skladování na množství sýrů pocházejících z rozdílu mezi výrobou v letních a v zimních měsících.

(3)

Je třeba tedy upřesnit i pro nové členské státy typy sýrů, na něž se podpora může vztahovat, a stanovit maximální množství, na něž může být podpora poskytnuta, a dále smluvní dobu v závislosti na reálných potřebách trhu a na možnosti úschovy daných sýrů. Je třeba dále upřesnit sýry v rámci Irska, na něž se podpora může vztahovat, a určit tak sýry, které by mohly vést k nerovnováze na trhu.

(4)

Situace na trhu sýru pecorino romano, kde jsou přebytky a citelný pokles cen, zdůvodňuje více než v minulosti stanovení většího množství sýrů, na něž se podpora vztahuje.

(5)

Je nutné upřesnit obsah smluv o skladování a hlavní opatření, která pomohou zajistit identifikaci a kontrolu sýrů v rámci smlouvy. Částky podpor musejí být stanoveny s ohledem na náklady na skladování a rovnováhu, která musí být dodržena mezi sýry, na něž byla poskytnuta tato podpora, a ostatními sýry na trhu. Za tímto účelem musí být částka na fixní náklady omezena a částka na finanční náklady musí být vypočítána na základě 2 % úroku.

(6)

Je třeba upřesnit podrobná ustanovení ve věci dokumentace, účetnictví, dále frekvence a způsoby kontroly. Je třeba stanovit, že členské státy mohou požadovat uhrazení veškerých nákladů na kontrolu nebo jejich část po smluvní straně.

(7)

Z důvodu zajištění dohledu nad systémem podpor skladování je třeba, aby se informace týkající se množství sýrů, které jsou předmětem podpor, pravidelně předávaly Komisi.

(8)

Řídící výbor mléka a mléčných výrobků nezaujal stanovisko v termínu, který jeho prezident určil,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla k poskytnutí podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů (dále jen „podpora“), podle článku 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 pro skladovací období 2004/2005.

Článek 2

Definice

Pro potřeby tohoto nařízení se rozumí:

a)

„skladovací dávka“: množství sýra minimálně 2 tuny, stejného typu a stejného data uskladnění do stejného skladu;

b)

„první den smluvního skladování“: druhý den po uskladnění;

c)

„poslední den smluvního skladování“: den před vyskladněním;

d)

„skladovací období“: období, kdy sýr může být kryt soukromým skladovacím systémem tak, jak je uvedeno v příloze pro každý typ sýra.

Článek 3

Sýry, na něž se vztahuje podpora

1.   Prémie se udělají pro některé trvanlivé sýry, sýry pecorino romano a sýry kefalotyri a kasseri za podmínek uvedených v příloze.

2.   Sýry musejí být vyrobeny ve Společenství a musejí vyhovovat následujícím podmínkám:

a)

nést nesmazatelnými písmeny označení podniku, kde byly vyrobeny, den a měsíc výroby, tato označení mohou mít formu kódu;

b)

musí vyhovět testům kvality, které představují samy o sobě dostatečnou záruku pro náležitého zařazení sýrů do kategorií uvedených v příloze podle jejich zrání.

Článek 4

Smlouva o skladování

1.   Smlouvy o soukromém skladování sýrů jsou uzavírány mezi intervenčním orgánem členského státu, na jehož území jsou sýry uskladněny, a fyzickou nebo právnickou osobou, dále jen „smluvní strana“.

2.   Smlouva o skladování je vypracována písemně, na základě žádosti podniku o smlouvu.

Tato žádost musí být předložena intervenční agentuře nejdéle do 30 od uskladnění a může se týkat pouze skladovacích dávek sýrů, pro něž jsou již procesy uskladnění ukončeny. Intervenční agentura zaregistruje den přijetí žádosti.

Pokud intervenční agentura obdrží žádost během 10 pracovních dnů po stanoveném termínu, smlouva o skladování může být ještě uzavřena, ale částka podpory je snížena o 30 %.

3.   Smlouva o skladování je vyhotovena na jednu nebo více skladovacích dávek a musí obsahovat zejména ustanovení týkající se:

a)

množství sýra, na něž se smlouva uzavírá;

b)

data na provedení smlouvy;

c)

částky podpory;

d)

označení skladů.

4.   Smlouva o skladování se uzavírá maximálně do 30 dnů po registraci žádosti podniku o smlouvu.

5.   Kontrolní opatření a zejména opatření stanovená v článku 7 jsou předmětem zadávacích podmínek, které vypracuje intervenční agentura. Smlouva o skladování odkazuje na tyto zadávací podmínky.

Článek 5

Uskladnění a vyskladnění

1.   Dob uskladnění a vyskladnění jsou uvedeny v příloze.

2.   Vyskladnění je provedeno po celých skladovacích dávkách.

3.   Pokud se po 60 prvních dnech smluvního skladování ukáže, že došlo ke snížení kvality sýra než by mělo normálně při uschovávání dojít, smluvní strany by měly být oprávněné nahradit na vlastní náklady poškozené množství, a to jednou na skladovací dávku.

Pokud dojde ke zjištění poškozené dávky během kontroly při skladování nebo při vyskladnění, tato množství nemohou získat podporu. Zároveň množství zbývající z dávky, na níž se podpora vztahuje, musí být vyšší než dvě tuny.

Druhý pododstavec se použije v případě, že dojde k vyskladnění části dávky před začátkem období pro vyskladnění tak, jak je uvedeno v odstavci 1, nebo před vypršením minimální skladovací lhůty podle čl. 8, odst. 2.

4.   V případě, který stanovuje odst. 3 pododstavec 1, se pro výpočet podpory pro zbývající množství jako první den smluvního skladování počítá první den smluvního skladování.

Článek 6

Skladovací podmínky

1.   Členský stát se ujistí, že jsou dodrženy všechny podmínky pro nárok na vyplacení podpory.

2.   Smluvní strana, na žádost nebo povolení členského státu, nebo odpovědná osoba za skladování předá kompetentnímu kontrolnímu orgánu veškerou dokumentaci, která doloží zejména pro výrobky uložené do soukromého skladu tyto náležitosti:

a)

vlastnosti v momentě uskladnění;

b)

původ sýrů a datum jejich výroby;

c)

datum uskladnění;

d)

přítomnost na skladu a adresu skladu;

e)

datum vyskladnění.

3.   Smluvní strana, případně odpovědná osoba za skladování si vede pro každou smlouvu skladový výkaz, který je k dispozici na skladu a obsahuje:

a)

označení skladování výrobků v soukromém skladování podle čísel skladovací dávky;

b)

data uskladnění a vyskladnění;

c)

počet sýrů a jejich váhu, uvedené podle skladovacích dávek;

d)

umístění výrobků ve skladu.

4.   Skladované výrobky musejí být snadno identifikovatelné, lehce přístupné a jednotlivě vedené podle smluv. Skladované sýry jsou opatřeny specifickou značkou.

Článek 7

Kontroly

1.   Při uskladnění může kompetentní orgán provést kontrolu zejména s cílem ověřit, že na skladované produkty se vztahuje podpora a zabránit tomu, aby se produkty během smluvního skladování nahradily.

2.   Kompetentní orgán ověřuje náhlou namátkovou kontrolou přítomnost produktů na skladě. Odebraný vzorek musí být reprezentativní a musí odpovídat minimálně 10 % celkového smluvního množství, na něž se vztahuje podpora soukromého skladování.

Tato kontrola kromě prověření účetnictví podle čl. 6, odst. 3 spočívá ve fyzickém prověření váhy a povahy výrobků a jejich identifikace. Tato fyzická kontrola se musí provádět na nejméně 5 % z množství, na něž se náhlá kontrola vztahuje.

3.   Na konci smluvního skladovacího období provede kompetentní orgán kontrolu přítomnosti výrobků. Pokud výrobky zůstávají na skladu po uplynutí maximální smluvní skladovací lhůty, tato kontrola se může provést při vyskladnění.

Smluvní strana informuje za účelem kontroly podle pododstavce 1 kompetentní orgán a uvede dotyčné skladovací dávky, a to minimálně pět pracovních dnů před uplynutím smluvní skladovací dobyl, nebo při začátku postupů vyskladňování, pokud se konají během nebo po skladovacím období.

Členský stát může schválit lhůtu kratší než pět pracovních dnů podle pododstavce 2.

4.   Z kontrol provedených podle odst. 1, 2 a 3 musí být zhotovena zpráva uvádějící:

a)

datum kontroly;

b)

její trvání;

c)

provedené kroky.

Zpráva z kontroly musí být podepsána odpovědnou osobou za kontrolu a zároveň smluvní stranou nebo osobou odpovědnou za skladování a musí být uvedena ve složce platby.

5.   V případě nedostatků týkajících se 5 % nebo více množství výrobků předložených ke kontrole se kontrola rozšíří na další odebírání vzorků, a to podle rozhodnutí kompetentního orgánu.

Členské státy oznámí tyto případy do čtyř týdnů Komisi.

6.   Členské státy mohou určit, že náklady na kontrolu, celkově nebo jejich část, jsou na účet smluvní strany.

Článek 8

Podpora skladování

1.   Částky podpor jsou stanoveny následovně:

a)

10 euro za tunu za fixní náklady;

b)

0,25 euro za tunu a smluvní den skladování za skladovací náklady;

c)

za finanční náklady za den smluvního skladování:

i)

0,23 euro za tunu za trvanlivé sýry,

ii)

0,28 euro za tunu za sýry pecorino romano,

iii)

0,39 euro za tunu za sýry kefalotyri a kasseri.

2.   Nepřiznává se žádná podpora v případě, že je smluvní skladovací doba kratší než šedesát dnů. Maximální částka podpory nesmí přesáhnout částku odpovídající smluvní skladovací době 180 dnů.

Pokud není dodržen termín stanovený v čl. 7, odst. 3 pododstavec 2 případně 3, podpora je snížena o 15 % a je proplacena pouze na období, pro něž smluvní strana předložila důkazy o tom, že sýry zůstaly ve smluvním skladování, a tyto důkazy jsou schváleny kompetentním orgánem.

3.   Podpora je proplacena na žádost smluvní strany po smluvním skladovacím období ve lhůtě 120 dnů od data přijetí žádosti, s tím, že kontroly stanovené v čl. 7, odst. 3 byly provedeny a podmínky pro vznik nároku na proplacení podpory byly dodrženy.

I když probíhají dotyčná administrativní šetření týkající se nároku na podporu, samotná platba je provedena až po uznání nároku na podporu.

Článek 9

Sdělení

Členské státy předloží do 10. každého měsíce vždy za předešlý měsíc:

a)

množství následujících sýrů, které jsou předmětem smlouvy na začátku daného měsíce:

trvanlivé sýry,

pecorino romano,

kefalotyri et kasseri;

b)

množství sýrů, na něž byly uzavřeny smlouvy o skladování během daného měsíce, rozdělené podle kategorií stanovených v bodě a);

c)

množství sýrů, na něž smlouvy o skladování vypršely během daného měsíce, rozdělené podle kategorií stanovených v bodě a);

d)

množství sýrů, které jsou předmětem smlouvy na konci daného měsíce, rozdělené podle kategorií stanovených v bodě a).

Článek 10

Nabytí účinnosti

Toto nařízení nabývá účinnosti den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné ve celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).


PŘÍLOHA

Kategorie sýrů

Množství, na něž se vztahuje podpora

Minimální stáří sýru

Období uskladnění

Období vyskladnění

Francouzský trvanlivý sýr:

označení původu kontrolované pro typy beaufort nebo comté

červená značka pro typy emmental grand cru

třída A nebo B pro typy emmental nebo gruyère

16 000 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Německé trvanlivé sýry:

 

„Markenkäse“ nebo „Klasse fein Emmentaler/Bergkäse“

1 000 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Irské trvanlivé sýry:

 

„Irish long keeping cheese. Emmental, special grade“

900 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Rakouské trvanlivé sýry:

„1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse“

1 700 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Finské trvanlivé sýry:

 

„I luokka“

1 700 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Švédské trvanlivé sýry:

 

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé“

1 700 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Polské trvanlivé sýry:

 

„Podlaski/Piwny/Emmentalski/Ser Corregio“

3 000 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Slovinské trvanlivé sýry:

 

„Ementalec/Zbrinc“

200 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Litevské trvanlivé sýry:

 

„Goja/Džiugas“

700 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Lotyšské trvanlivé sýry:

 

„Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers“

500 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Maďarské trvanlivé sýry:

 

„Hajdú“

300 t

10 dnů

od 8. července do 30. září 2004

od 1. října 2004 do 31. března 2005

Pecorino Romano

19 000 t

90 dnů a vyrobený po 1. říjnu 2003

od 8. července do 31. prosince 2004

do 31. března 2005

Kefalotyri a Kasseri vyráběné z ovčího nebo kozího mléka, nebo ze směsi obou

2 500 t

90 dnů vyrobený po 30. listopadu 2003

od 8. července do 30. listopadu 2004

do 31. března 2005


7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/10


SMĚRNICE RADY 2004/85/ES

ze dne 28. června 2004,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost některých ustanovení na Estonsko

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“), a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen „akt o přistoupení“), a zejména na článek 57 tohoto aktu,

s ohledem na žádost Estonska,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V průběhu jednání o přistoupení se Estonsko odvolávalo na zvláštní rysy svého elektroenergetického sektoru za účelem žádosti o přechodné období pro použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (1).

(2)

V příloze VI aktu o přistoupení bylo Estonsku poskytnuto přechodné období do 31. prosince 2008 pro použití čl. 19 odst. 2 směrnice 96/92/ES ve vztahu k postupnému otevírání trhu.

(3)

Prohlášení č. 8 připojené ke Smlouvě o přistoupení dále uznalo, že si zvláštní situace v restrukturalizaci estonského odvětví ropných břidlic vyžádá důkladné úsilí do konce roku 2012.

(4)

Po podpisu Smlouvy o přistoupení byla směrnice 96/92/ES nahrazena směrnicí 2003/54/ES, která musí být provedena do 1. července 2004 a která má za následek urychlení otevírání trhu s elektrickou energií.

(5)

Dopisem ze dne 17. září 2003 podalo Estonsko žádost o neuplatňování čl. 21 odst. 1 písm. b) směrnice 2003/54/ES o otevírání trhu pro zákazníky mimo domácnosti do 31. prosince 2012. Dalším dopisem ze dne 5. prosince 2003 oznámilo Estonsko záměr dosáhnout úplného otevření trhu, které je stanoveno v čl. 21 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice, do 31. prosince 2015.

(6)

Žádost Estonska je založena na věrohodném plánu restrukturalizace odvětví ropných břidlic rozloženém do 31. prosince 2012.

(7)

Ropné břidlice jsou v Estonsku jediným skutečným domácím zdrojem energie a její celostátní produkce představuje téměř 84 % světové produkce. 90 % elektřiny vyrobené v Estonsku pochází z tohoto pevného paliva. Pro zabezpečení dodávek elektřiny v Estonsku mají proto ropné břidlice velký strategický význam.

(8)

Poskytnutí další odchylky pro období let 2009–2012 zaručí zabezpečení investic do elektráren a zabezpečení dodávek elektrické energie v Estonsku, přičemž umožní řešení vážných problémů pro životní prostředí, které tyto elektrárny vyvolávají.

(9)

Žádosti podané Estonskem by mělo být vyhověno, a směrnice 2003/54/ES by proto měla být změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V článku 26 směrnice 2003/54/ES se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Estonsku se poskytuje dočasná odchylka od čl. 21 odst. 1 písm. b) a c) do 31. prosince 2012. Estonsko přijme opatření nezbytná pro zajištění otevření svého trhu s elektřinou. Tato opatření budou prováděna postupně v průběhu sledovaného období s cílem dosáhnout úplného otevření trhu do 1. ledna 2013. K 1. lednu 2009 musí otevření trhu představovat minimálně 35 % spotřeby. Estonsko sdělí každý rok Komisi prahy spotřeby rozšiřující způsobilost na konečné spotřebitele.“

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2004. Znění těchto opatření sdělí neprodleně Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 28. června 2004.

Za Radu

M. CULLEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.1997, s. 20. Směrnice zrušená směrnicí 2003/54/ES (Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37).


7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/12


SMĚRNICE KOMISE 2004/86/ES

ze dne 5. července 2004,

kterou se mění, za účelem přizpůsobení technickému pokroku, Směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 93/93/EHS ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1), a zejména na článek 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici 2002/24/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (2), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 93/93/EHS je jednou ze samostatných směrnic v souvislosti s postupem Společenství pro schválení typu podle směrnice 2002/24/ES. Ustanovení směrnice 2002/24/ES týkající se systémů, komponent a samostatných technických jednotek pro vozidla se proto vztahují na směrnici 93/93/EHS.

(2)

Aby plný systém schválení typu fungoval správně, je nezbytné objasnit a doplnit konkrétní požadavky ve směrnici 93/93/EHS.

(3)

Za tím účelem je nezbytné přesně stanovit, že hmotnosti vyměnitelných nástaveb čtyřkolek kategorií L6e a L7e určených k přepravě zboží, musí být spíše považovány za součást hmotnosti nákladu než zahrnuty do hmotnosti bez nákladu.

(4)

Směrnice 93/93/EHS by měla být proto podle toho změněna.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku zřízeného podle článku 13 směrnice Rady 70/156/EHS (3),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 93/93/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   V případě dvou nebo tříkolových motorových vozidel, jejichž hmotnosti a rozměry odpovídají požadavkům směrnice 93/93/EHS ve znění této směrnice, členské státy s účinností od 1. ledna 2005 z důvodů, které se týkají hmotností a rozměrů:

a)

nezamítnou, pokud jde o takové vozidlo, udělení ES schválení typu nebo národního schválení typu, nebo

b)

nezakážou registraci, prodej nebo zavedení do provozu takového vozidla.

2.   Pokud nejsou splněny požadavky směrnice 93/93/EHS ve znění této směrnice na jakýkoliv nový typ dvou nebo tříkolového motorového vozidla z důvodu jeho hmotnosti nebo rozměrů, členské státy s účinností od 1. července 2005 zamítnou udělení ES schválení typu.

Článek 3

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2004. Znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a ustanoveními této směrnice neprodleně sdělí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo takový odkaz musí být proveden při jejich úředním vyhlášení. Členské státy určí způsob, jakým bude takový odkaz proveden.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátého dne po jejím vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu 5. července 2004.

Za Komisi

Erkki LIIKANEN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 76. Směrnice ve znění směrnice Komise 2001/78/ES (Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/77/ES (Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 24).

(3)  Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/3/ES (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 36).


PŘÍLOHA

Bod 1.5 přílohy směrnice 93/93/EHS je nahrazen následujícím:

1.5.   hmotnost bez nákladu znamená hmotnost vozidla, které je připravené k normálnímu použití a je vybaveno následovně:

přídavným zařízením požadovaným výhradně k posuzovanému normálnímu použití,

kompletním elektrickým vybavením včetně světelného zařízení a zařízení pro světelnou signalizaci dodávaných výrobcem,

přístroji a zařízeními požadovanými zákonem, podle kterého byla hmotnost vozidla bez nákladu měřena,

odpovídajícím množstvím kapalin zajišťujícím řádný provoz všech částí vozidla.

1.5.1.   V případě vozidel kategorie L6e a L7e určených k dopravě zboží a navržených s vybavením vyměnitelných nástaveb nebude celková hmotnost těchto nástaveb započítána pro výpočet hmotnosti bez nákladu a bude považována za součást hmotnosti nákladu.

V tomto případě budou splněny následující doplňující podmínky:

a)

základní typ vozidla (podvozek s kabinou řidiče), na kterém budou nasazeny výše uvedené nástavby, splní všechna stanovení zavedená pro čtyřkolky kategorie L6e a L7e pro přepravu zboží (včetně maximální hmotnosti bez nákladu 350 kg pro vozidla kategorie L6e a maximální hmotnosti bez nákladu 550 kg pro vozidla kategorie L7e);

b)

nástavba je považována za vyměnitelnou, pokud může být snadno odstraněna z podvozku s kabinou řidiče bez použití nářadí;

c)

pokud jde o nástavbu, výrobce vozidla stanoví v informačním dokumentu, jehož vzor je obsažen v příloze II směrnice 2002/24/ES, maximální povolené rozměry, hmotnost, limity pro polohu těžiště a unášení polohy upínacího zařízení.

Poznámka: V měření není zahrnuto palivo a palivová/olejová směs, ale komponenty, jako jsou například akumulátorová kyselina, hydraulická kapalina, chladicí kapalina a motorový olej, musí být zahrnuty.“.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/15


ROZHODNUTÍ RADY, ZASEDAJÍCÍ NA ÚROVNI HLAV STÁTŮ NEBO PŘEDSEDŮ VLÁD

ze dne 29. června 2004

o určení osoby, kterou zamýšlí jmenovat předsedou Komise

(2004/536/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 214 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan José Manuel DURÃO BARROSO se určuje jako osoba, kterou Rada zamýšlí jmenovat předsedou Komise na období od 1. listopadu 2004 do 31. října 2009.

Článek 2

Toto rozhodnutí je předáno Evropskému parlamentu.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. června 2004.

B. AHERN

předseda


7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/16


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 29. června 2004

o jmenování generálního tajemníka Rady Evropské unie, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku

(2004/537/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 121 odst. 2 této smlouvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan Javier SOLANA MADARIAGA je jmenován generálním tajemníkem Rady Evropské unie, vysokým představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku pro období pěti let počínající dnem 18. října 2004.

Článek 2

Toto rozhodnutí oznámí panu Javieru SOLANA MADARIAGA předseda nebo předsedkyně Rady.

Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Radu

B. AHERN

předseda


7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/17


ROZHODNUTÍ RADY,

ze dne 29. června 2004

o jmenování zástupce generálního tajemníka Rady Evropské unie

(2004/538/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 121 odst. 2 této smlouvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan Pierre DE BOISSIEU je jmenován zástupcem generálního tajemníka Rady Evropské unie pro období pěti let počínající dnem 18. října 2004.

Článek 2

Toto rozhodnutí oznámí panu Pierre DE BOISSIEU předseda nebo předsedkyně Rady.

Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Radu

B. AHERN

předseda


Tiskové opravy

7.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/18


Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1165/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara)

( Úřední věstnik Evropské unie L 224 ze dne 25. června 2004 )

Na přední straně obálky:

namísto:

správné znění: