ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 230

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
30. června 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1196/2004 ze dne 29. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1197/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v červnu 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1198/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1199/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1200/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 52/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1201/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót na telata o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (1. července 2004 až 30. června 2005)

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1202/2004 ze dne 29. června 2004 otevření dovozní kvóty a zajištění správy dovozní kvóty pro mladé býky na výkrm (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1203/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 02062991 (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1204/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót pro živý skot o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1205/2004 ze dne 29. června 2004 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1206/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1207/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin

52

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Konference zástupců vlád členských států

 

*

2004/524/ES, Euratom:Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské Unie ze dne 23. června 2004 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství

55

 

 

Evropská centrální banka

 

*

2004/525/ES:Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 3. června 2004 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/ES:Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. června 2004, kterým se přijímá jednací řád Generální rady Evropské centrální banky (ECB/2004/12)

61

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1196/2004

ze dne 29. června 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1197/2004

ze dne 29. června 2004,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v červnu 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne 28. června 1996 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (2), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. července do 30. září 2004 podaným na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. října do 31. prosince 2004 je možné na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. července do 30. zaří 2004

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. října au 31. prosince 2004

(t)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1198/2004

ze dne 29. června 2004,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1431/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. července do 30. září 2004 podaným na základě nařízení (ES) č. 1431/94 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. října do 31. prosince 2004 je možné na základě nařízení (ES) č. 1431/94 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. července do 30. září 2004

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. října do 31. prosince 2004

(t)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1199/2004

ze dne 29. června 2004,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2497/96 ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (1), a zejména čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. července do 30. záři 2004 podaným na základě nařízení (ES) č. 2497/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. října do 31. prosince 2004 je možné na základě nařízení (ES) č. 2497/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 361/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 15).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. července do 30. září 2004

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. října au 31. prosince 2004

(t)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1200/2004

ze dne 29. června 2004,

kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 52/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1) a zejména jeho článek 33,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (2) stanoví mimo jiné pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v zásobách intervenčních agentur.

(2)

Je třeba zahájit v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1623/2000 nabídková řízení na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití s cílem snížit zásoby vinného alkoholu ve Společenství a umožnit provedení menších průmyslových projektů nebo zpracování takového alkoholu na zboží určené k vývozu pro průmyslové využití . Vinný alkohol původem ze Společenství, který je uskladněn v členských státech, se skládá z množství získaných destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. ledna 1999 podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (3) musejí být prodejní ceny a jistoty vyjádřené v eurech a platby musejí být prováděny v eurech.

(4)

Je třeba stanovit minimální ceny pro podávání nabídek, rozdělené podle typu konečného použití.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se nabídkové řízení č. 52/2004 ES na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití. Alkohol pochází z destilace podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je ve skladech francouzské intervenční agentury.

K prodeji je nabízeno 100 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových. Čísla nádob, místa uskladnění a objem alkoholu o 100 % objemových v každé nádobě jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prodej se uskuteční v souladu s články 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.

Článek 3

1.   Nabídky se doručí intervenční agentuře, v níž je uskladněn dotyčný alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale,

17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231,

F-33505 Libourne Ceres

(tel. (0033-5) 57 55 20 00,

telex: 57 20 25,

fax (0033-5) 57 55 20 59),

nebo se zašlou na její adresu doporučeným dopisem.

2.   Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž je na vnitřní obálce uvedeno „Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 52/2004 ES pro nová průmyslová použití“ a na vnější obálce je uvedena adresa dotyčné intervenční agentury.

3.   Nabídky musejí být intervenční agentuře doručeny nejpozději dne 27. července 2004 ve 12.00 hodin bruselského času.

4.   Ke všem nabídkám musí být přiložen doklad o složení nabídkové jistoty 4 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u dotyčné intervenční agentury.

Článek 4

Minimální ceny, které lze nabídnout, jsou 8.60 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě pekařského droždí, 26 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě chemických produktů aminového a chlorového typu na vývoz, 32 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě kolínské vody na vývoz, a 7.50 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen pro jiné průmyslové použití.

Článek 5

Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000. Cena vzorků je 10 eur na litr.

Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.

Článek 6

Jistota za řádné provedení činí 30 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 908/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 56).

(3)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

OZNÁMENÍ O NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ č. 52/2004 ES NA PRODEJ ALKOHOLU PRO NOVÁ PRŮMYSLOVÁ POUŽITÍ

Místo skladování, objem a vlastnosti alkoholu nabízeného k prodeji

Členský stát

Uskladnění

Číslo nádoby

Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % objemových

Nařízení (ES) č. 1493/1999 článek

Typ alkoholu

Typ alkoholu

(v % objemových)

Francie

Onivins – Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

surový

+ 92

4

22 555

27

surový

+ 92

10

22 310

28

surový

+ 92

15

15 155

28

surový

+ 92

Onivins – Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

surový

+ 92

37

8 100

30

surový

+ 92

37

550

28

surový

+ 92

36

120

28

surový

+ 92

36

8 610

30

surový

+ 92

36

25

27

surový

+ 92

Celkem

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2004

ze dne 29. června 2004

o otevření a správě celních kvót na telata o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (1. července 2004 až 30. června 2005)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2003/18/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření protokolu k úpravě obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na druhé straně, beroucího v úvahu výsledek jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích (2) a rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (3) stanoví každoroční otevření některých celních kvót, konkrétně na 178 000 kusů živého skotu o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů (pořadové číslo 09.4598) pocházejících z některých třetích zemí včetně Bulharska a Rumunska za podmínek uvedených v přílohách A písm. b) příslušných protokolů k uvedeným rozhodnutím. V nařízení Komise (ES) č. 1128/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu telat o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházejících ze třetích zemí (4) přijala Komise prováděcí pravidla pro použití této celní kvóty.

(2)

Aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska a Slovenska, které měly z této kvóty prospěch spolu s Bulharskem a Rumunskem, a k přistoupení Kypru, Malty a Slovinska, a do výsledků jednání o nových celních koncesích pro Bulharsko a Rumunsko, je vhodné v prováděcích pravidlech pro správu této celní kvóty stanovit, že v období od 1. července 2004 do 30. června 2005 je třeba dostupné množství časově rozložit v průběhu roku vhodným způsobem ve smyslu čl. 32 odst. 4 nařízení (ES) 1254/1999.

(3)

Aby se přihlédlo k tradiční skladbě obchodu mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem, je třeba množství živých zvířat pocházejících z Bulharska a Rumunska stanovit na tři období s přihlédnutím k dodávkám v referenčním období od 1. července 2000 do 30. června 2003. Jakmile se uzavře a ratifikuje probíhající jednání o doplňkových protokolech k příslušným evropským dohodám s těmito dvěma státy, provedou se dnem vstupu v platnost nových koncesí i nová pravidla pro správu.

(4)

Aby se zajistil rovnější přístup ke kvótám a zároveň aby se zajistil obchodně schůdný počet zvířat na žádost, je třeba, aby každá žádost o licenci dodržela minimální a maximální počet kusů.

(5)

Aby se zabránilo spekulacím, je třeba množství dostupné v rámci kvóty zpřístupnit hospodářským subjektům, které jsou schopny prokázat, že se skutečně podílejí významnou měrou na dovozu ze třetích zemí. S ohledem na výše uvedené a aby se zajistila účinná správa, je třeba, aby dotčení obchodníci museli dovézt alespoň 100 kusů zvířat v roce 2003 vzhledem k tomu, že zásilku 100 zvířat lze považovat za schůdnou z obchodního hlediska. Hospodářským subjektům z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska je třeba umožnit předkládání žádostí na základě dovozů ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi v roce 2003.

(6)

Aby bylo možné tato kritéria ověřit, je třeba žádosti předložit v členském státě, v němž je dovozce zaregistrován v registru plátců DPH.

(7)

Aby se zabránilo spekulacím, je třeba dovozcům, kteří ke dni 1. ledna 2004 již nepůsobí v obchodu s živým skotem, zakázat přístup ke kvótám, přičemž je rovněž třeba, aby licence nebyly převoditelné.

(8)

Je třeba stanovit, že množství, na která lze předkládat žádost o licenci, se přidělí teprve po době k uvážení a v příslušných případech poté, co se použije jednotné procentní sazby snížení.

(9)

Uvedená opatření je třeba spravovat pomocí dovozních licencí. Proto je třeba stanovit pravidla pro předkládání žádostí a případně určit údaje, které je třeba v žádostech a licencích uvést, doplněním některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (5) a nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6).

(10)

Ze zkušenosti plyne, že v zájmu řádné správy kvót je nutné, aby držitelé licencí byli skutečnými dovozci. Takový dovozce se proto musí aktivně podílet na nákupu, přepravě a dovozu dotčených zvířat. S ohledem na jistotu související s licencí je proto třeba, aby předložení důkazů o uvedených činnostech bylo jedním z hlavních požadavků.

(11)

Aby se zajistila přísná statistická kontrola zvířat dovážených v rámci kvóty, je třeba, aby se nepoužívala tolerance podle čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000.

(12)

Nařízení (ES) č. 1128/99 by mělo být následně zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(13)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Podle tohoto nařízení se v období od 1. července 2004 do 30. června 2005 povoluje dovoz 178 000 kusů živého skotu o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů spadajícího do kódu KN 0102 90 05 a pocházejícího z Bulharska či Rumunska, který podléhá jakýmkoli snížením následně vyjednaným mezi Společenstvím a těmito zeměmi.

Celní kvótě se přiděluje pořadové číslo 09.4598.

2.   Celní sazba se snižuje o 90 %.

3.   Množství uvedené v odstavci 1 se na období uvedené ve stejném odstavci rozkládá následovně:

a)

5 000 kusů živého skotu v období od 1. července 2004 do 31. prosince 2004,

b)

86 500 kusů živého skotu v období od 1. ledna 2005 do 31. března 2005,

c)

86 500 kusů živého skotu v období od 1. dubna 2005 do 30. června 2005.

4.   Pokud v průběhu období uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) nedosáhne množství obsažené v žádostech o licence předložených na každé z těchto období výše dostupné pro dané období, zbývající množství za toto období se připočte k množství dostupnému pro následující období.

Článek 2

1.   Aby žadatelé byli způsobilí pro kvóty podle článku 1, musí se jednat o fyzické či právnické osoby a musí příslušným orgánům dotčeného členského státu při předložení žádosti o dovozní licenci uspokojivě prokázat, že v roce 2003 dovezli alespoň 100 zvířat spadajících pod záhlaví KN 0102 90.

Žadatelé musí být vedeni ve vnitrostátním registru plátců DPH.

2.   Hospodářské subjekty z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska mohou požádat o dovozní licence na základě dovozů uvedených v odstavci 1 ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi v roce 2003.

3.   Důkaz o dovozu je třeba předložit výhradně v podobě celního dokladu o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněného celními orgány a obsahujícího odkaz na dotčeného žadatele coby adresáta.

Členské státy mohou uznat i kopie dokumentů uvedených v prvním pododstavci, pokud budou řádně ověřeny příslušným úřadem. V případě, že tyto kopie budou uznány, je třeba o tom informovat ve sdělení členského státu podle čl. 3 odst. 5 u každého dotčeného žadatele.

4.   Hospodářské subjekty, které dne 1. ledna 2004 již ukončily svou obchodní činnost s třetími zeměmi v oblasti hovězího a telecího masa, nejsou pro účely žádostí způsobilé.

5.   Společnost, která vznikne spojením společností, z nichž každá má referenční dovozy odpovídající minimálnímu množství podle odstavce 1, může tyto referenční dovozy použít jako základ pro svou žádost.

Článek 3

1.   Žádosti o dovozní licence lze předkládat výhradně v členském státě, v němž je žadatel registrován pro účely DPH.

2.   Žádosti o dovozní licence na každé období podle čl. 1 odst. 3

a)

se musí týkat nejméně 100 kusů zvířat,

b)

nesmí přesáhnout 5 % dostupného množství.

Pokud žádost přesáhne množství podle písm. b) prvního pododstavce, nebude množství nad limit bráno v úvahu.

3.   Žádosti o dovozní licence se předkládají během prvních 10 pracovních dnů v každém z období podle čl. 1 odst. 3. Žádost na první období se však předloží nejpozději do druhého čtvrtka po vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Žadatelé mohou předložit na každé období podle čl. 1 odst. 3 pouze jednu žádost. Pokud stejný žadatel předloží více než jednu žádost, budou všechny jeho žádosti nepřípustné.

5.   Po ověření předložených dokumentů zašlou členské státy Komisi nejpozději do pátého pracovního dne po konci lhůty pro předkládání žádostí seznam žadatelů, jejich adres a požadovaných množství.

Pokud dojde k předložení žádostí, zašlou se veškerá oznámení, včetně oznámení „bezpředmětné“, faxem nebo elektronickou poštou na tiskopise z přílohy I.

Článek 4

1.   Po oznámení podle čl. 3 odst. 5 rozhodne Komise co nejdříve o tom, v jakém rozsahu lze žádosti naplnit.

2.   Pokud množství obsažené v žádostech podle čl. 3 přesáhne množství dostupné pro dané období, stanoví Komise jednotnou sazbu snížení, která se použije na požadovaná množství.

Pokud výsledkem použití koeficientu pro snížení podle prvního pododstavce je počet nižší než 100 kusů na žádost, dotčené členské státy přidělí dostupné množství losem o dovozní práva na partie po 100 kusech. Pokud je poslední část menší než 100 kusů, bude se považovat za jednu partii.

3.   Licence se vydají co nejdříve v závislosti na rozhodnutí Komise o přijetí žádostí.

Článek 5

1.   Dovozní licence se vydají na jméno hospodářského subjektu, který žádost podal.

2.   V žádostech o licenci a v licencích se uvede:

a)

v poli 8 země původu,

b)

v poli 16 kód kombinované nomenklatury 0102 90 05,

c)

v poli 20 pořadové číslo kvóty (09.4598) a alespoň jedna z poznámek podle přílohy II.

Licence představují povinnost dovážet ze země uvedené v písm. a).

Článek 6

1.   Bez ohledu na čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence vydané podle tohoto nařízení nepřevoditelné a práva v rámci celních kvót z nich plynou jen pokud jsou vystaveny na stejné jméno a adresu jako jméno a adresa adresáta v souvisejícím celním prohlášení o propuštění do volného oběhu.

2.   Odchylně od článku 3 nařízení (ES) č. 1445/95 je platnost dovozních licencí vydaných podle čl. 1 odst. 3 písm. a) 150 dní. Platnost všech licencí končí dne 30. června 2005.

3.   Jistota související s dovozní licencí se stanoví na 20 eur za kus a žadatel ji složí společně s předložením žádosti o licenci.

4.   Vydané licence jsou platné v celém Společenství.

5.   Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 se ze všech dovezených množství přesahujících výši uvedenou na dovozní licenci vybere plné clo podle společného celního sazebníku použitelné v den přijetí celního prohlášení o uvedení do volného oběhu.

6.   Bez ohledu na oddíl 4 hlavy III nařízení (ES) č. 1291/2000 se jistota neuvolní dokud nebude předložen důkaz o tom, že držitel licence byl obchodně a logisticky odpovědný za nákup, přepravu a proclení dotčených zvířat pro volný oběh. Tento důkaz se skládá alespoň z:

a)

originálu obchodní faktury vystavené na jméno držitele prodávajícím nebo jeho zástupcem se sídlem ve třetí zemi vývozu a z dokladu o zaplacení držitelem nebo z důkazu o otevření neodvolatelného dokumentárního akreditivu držitelem ve prospěch prodávajícího;

b)

nákladního listu nebo případně dokladu o přepravě pozemní nebo vzdušnou cestou, vystaveného na jméno držitele, na dotčená zvířata;

c)

výtisku č. 8 formuláře IM 4 obsahujícího jako jediný údaj v poli 8 jméno a adresu držitele.

Článek 7

U dovezených zvířat se uplatňuje clo uvedené v článku 1 na základě předložení průvodního osvědčení EUR.1, které vydala vyvážející země v souladu s protokolem č. 4 přiloženým k evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem, nebo na základě prohlášení na faktuře, které vyhotovil vývozce v souladu s uvedenými protokoly.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 se použijí s výhradou podle tohoto nařízení.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 1128/1999 se zrušuje. Žádosti o dovozní práva, které bylo možné předložit podle nařízení (ES) č. 1128/1999 se automaticky zamítají.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  Úř. věst. L 135, 29.5.1999, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 360/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).

(6)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 47, 6.4.2004, s. 25).


PŘÍLOHA I

EK Fax (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Žádost podle nařízení (ES) č. 1201/2004

pořadové číslo: 09.4598

Image


PŘÍLOHA II

Poznámky podle čl. 5 odst. 2 písm. c)

—   španělsky: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   česky: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   dánsky: Forordning (EF) nr. 1201/2004

—   německy: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   estonsky: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   řecky: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   anglicky: Regulation (EC) No 1201/2004

—   francouzsky: Règlement (CE) no 1201/2004

—   italsky: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   lotyšsky: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   litevsky: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   maďarsky: Az 1201/2004/EK rendelet

—   nizozemsky: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   polsky: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   portugalsky: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   slovensky: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   slovinsky: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   finsky: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   švédsky: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1202/2004

ze dne 29. června 2004

otevření dovozní kvóty a zajištění správy dovozní kvóty pro mladé býky na výkrm (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17.5.1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a především na jeho článek 32 odst. 1,

vzhledem k tomu, že

(1)

Plán Světové obchodní organizace (WTO) CXL vyžaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní tarifní kvótu pro 169 000 kusů mladých býků na výkrm.

(2)

Na základě výsledků jednání podle článku XXIV.6 GATT v rámci WTO po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nové členské státy“), z nichž někteří byli společně s Rumunskem v posledních třech kvótních letech hlavními dodavateli v rámci této kvóty, je vhodné stanovit podrobná pravidla pro řízení této tarifní kvóty, aby bylo dostupné množství kusů dobytka za období od 1. července 2004 do 30. června 2005 rozloženo vhodným způsobem během celého roku ve smyslu článku 32 odst. 4 nařízení (ES) č. 1254/1999.

(3)

Aby se vzaly v úvahu tradiční obchodní modely mezi Společenstvím a dodavatelskými zeměmi v rámci této kvóty a potřeba zajistit rovnováhu na trhu, je dostupné množství kusů dobytka rozloženo během kvótního roku 2004/2005 na čtyři čtvrtletí. Jakmile bude probíhající jednání XXIV.6 ukončeno a ratifikováno, budou nová pravidla řízení realizována. Tato pravidla by měla brát v úvahu výsledky tohoto jednání a již využité množství kusů v rámci kvóty otevřené tímto nařízením.

(4)

Aby byl zajištěn rovnoprávnější přístup ke kvótě, a současně se zajistil obchodně přijatelný počet zvířat na jednu žádost, musí každá žádost o dovozní licenci respektovat minimální a maximální počet kusů.

(5)

Aby se předešlo spekulacím, mělo by být množství kusů dobytka, které je k dispozici v rámci kvóty, přístupné i provozovatelům, kteří jsou schopni doložit, že se skutečně aktivně účastní ve velkém rozsahu dovozu ze třetích zemí. Se zřetelem k této skutečnosti a za účelem zajištění efektivního řízení by měli příslušní obchodníci splňovat podmínku, že během roku 2003 dovezli minimálně 100 kusů, vzhledem k tomu, že zásilka 100 kusů může být považována za obchodně přijatelnou zásilku. Provozovatelé v Maďarsku, Polsku, České republice, Slovensku, Slovinsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, na Kypru a na Maltě by měli mít možnost podat žádost na základě dovozů ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi v roce 2003.

(6)

Mají-li být tato kritéria kontrolována, musejí být žádosti předkládány v členském státu, ve kterém je dovozce zapsán v registru plátců DPH.

(7)

Aby se předešlo spekulacím, měl by být dovozcům, kteří již k 1. lednu 2004 neobchodovali s živým dobytkem, odepřen přístup ke kvótě a licence by neměly být převoditelné.

(8)

Měla by být přijata opatření pro množství kusů dobytka, u nichž by mohly být žádosti o licenci přidělovány až po určitém období přezkoumávání, a případně po použití jednotného procentního snížení.

(9)

Organizace by měla být řízena na základě dovozních licencí. K tomuto účelu by měla být stanovena pravidla pro předkládání žádostí a uvádění informací obsažených v žádostech a licencích, v případě nutnosti doplněním určitých ustanovení do nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o pravidlech pro žádosti o dovozní a vývozní licence v sektoru hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (ES) č. 2377/80 (2) a do nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, které stanoví společná podrobná pravidla pro používání systému dovozních a vývozních licencí a certifikátů pro zemědělské produkty (3).

(10)

Zkušenosti ukazují, že správné řízení kvóty navíc vyžaduje, aby byl jmenovitý držitel licence přímo i dovozcem. Proto by se měl tento dovozce aktivně zúčastňovat nákupu, přepravy a dovozu příslušných zvířat. Předložení dokladu o této činnosti by tedy mělo být dalším základním požadavkem pro zabezpečení licence.

(11)

S ohledem na zajištění přísné statistické kontroly zvířat dovážených v rámci kvóty by neměly platit tolerance podle článku 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000.

(12)

Použití této tarifní kvóty vyžaduje efektivní kontroly konkrétního místa určení dovážených zvířat. Zvířata by tedy měla být vykrmena v členském státu, který vydal dovozní licenci.

(13)

Měla by být složena jistina, která zajistí, že zvířata budou vykrmována ve stanovených výrobních jednotkách po dobu nejméně 120 dnů. Výše jistiny by měla vykompenzovat rozdíl mezi clem dle společného celního sazebníku a sníženým clem, platným v den uvolnění příslušných zvířat do volného oběhu.

(14)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu s názorem Řídicí komise pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na období od 1. července 2004 do 30. června 2005 se tímto otevírá tarifní kvóta pro 169 000 mladých býků, spadajících pod kód KN 0102 90 05, 0102 90 29 nebo 0102 90 49 podle kombinované nomenklatury (KN) a určených pro výkrm ve Společenství, přičemž tato kvóta může být případně snížena v souladu s vyjednáváním mezi Společenstvím a jeho partnery v organizaci WTO v rámci jednání podle článku XXIV.6 dohody GATT uvnitř organizace WTO.

Číslo této tarifní kvóty je 09.4005.

2.   Dovozní clo platné podle tarifní kvóty, uvedené v odstavci 1, bude činit 16 % hodnoty plus 582 eur na čistou tunu.

Celní sazba uvedená v prvním pododstavci platí za podmínky, že budou dovážená zvířata nejméně 120 dnů vykrmována ve členském státu, který vydal dovozní licenci.

3.   Množství kusů dobytka uvedené v odstavci 1 bude rozloženo během období uvedeného v daném odstavci následovně:

a)

42 250 živých býků na období od 1. července 2004 do 30. září 2004;

b)

42 250 živých býků na období od 1. října 2004 do 31. prosince 2004;

c)

42 250 živých býků na období od 1. ledna 2005 do 31. března 2005;

d)

42 250 živých býků na období od 1. dubna 2005 do 30. června 2005.

4.   Jestliže je během jednoho z období uvedených v odstavcích 3a), 3b) a 3c) množství kusů, na které jsou přijaty během daného období žádosti o licence, nižší než množství, které je pro příslušné období k dispozici, bude zbývající množství kusů z takového období připočteno k množství kusů pro následující období.

Článek 2

1.   Aby se žadatelé kvalifikovali pro žádost v rámci kvóty uvedené v článku 1, musí být fyzickými nebo právnickými osobami a musí příslušným orgánům daného členského státu k okamžiku, ke kterému předkládají své žádosti o dovozní licence, prokázat, že během roku 2003 dovezli alespoň 100 zvířat spadajících pod kód 0102 90 podle kombinované nomenklatury.

Žadatelé musí být uvedeni v národním registru plátců DPH.

2.   Provozovatelé v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, na Maltě, v Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Slovensku mohou zažádat o dovozní licenci na základě dovozů uvedených v odstavci 1 ze zemí, které pro ně byly v roce 2003 třetími zeměmi.

3.   Doklad o dovozu musí být předložen výhradně ve formě celního dokladu o uvolnění do volného oběhu, řádně podepsaného celními orgány a obsahujícího odkaz na příslušného žadatele jako příjemce zvířat.

Členské státy mohou přijímat kopie dokumentů uvedených v prvním pododstavci, řádně ověřené příslušným orgánem. Jsou-li takové kopie přijímány, musí být oznámení v tomto smyslu součástí komunikace ze členských států podle článku 3 odst. 5 s ohledem na každého příslušného žadatele.

4.   Provozovatelé, kteří k 1. lednu 2004 ukončili obchodování s hovězím a telecím masem se třetími zeměmi, se pro žádost nekvalifikují.

5.   Společnost vytvořená sloučením společností, z nichž každá splňuje referenční dovozy odpovídající minimálnímu množství podle odstavce 1, může tyto referenční dovozy použít jako východisko pro svoji žádost.

Článek 3

1.   Žádost o dovozní licenci může být předložena pouze ve členském státu, ve kterém je žadatel registrován jako plátce DPH.

2.   Žádosti o dovozní licence na každé období uvedené v článku 1 odst. 3

a)

musí obsahovat alespoň 100 zvířat,

b)

nesmějí být podány na více než 5 % celkového množství kusů dobytka, které je k dispozici.

Jestliže žádost překračuje množstevní limit uvedený v prvním pododstavci, bodu b), nebude na přebytek brán zřetel.

3.   Žádosti o dovozní licence budou předkládány během prvních 10 pracovních dnů každého období, uvedeného v článku 1 odst. 3. Žádosti na první období však smějí být předloženy nejpozději do druhého čtvrtku po zveřejnění tohoto Nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Žadatelé mohou podat na každé období podle článku 1 odst. 3 nejvýše jednu žádost. Jestliže žadatel podá žádostí více, budou všechny žádosti od tohoto žadatele odmítnuty.

5.   Po ověření předložených dokladů předloží členské státy Komisi seznam žadatelů, jejich adres a množství kusů dobytka, o které žádají, a to nejpozději do pátého pracovního dne od konce období pro podávání žádostí.

Veškerá oznámení, včetně nulových hlášení, musí být odesíláhaí faxem nebo elektronickou poštou na základě vzorového formuláře v příloze I tohoto Nařízení v případech, kdy byly žádosti skutečně podány.

Článek 4

1.   Po oznámení podle článku 3 odst. 5 se Komise co nejdříve rozhodne, v jakém rozsahu mohou být žádosti přijaty.

2.   Jestliže je množství kusů dobytka, na které jsou podány žádosti podle článku 3, vyšší než množství, které je v příslušném období k dispozici, stanoví Komise jednotné procentní snížení, které bude použito na množství kusů dobytka vykryté žádostmi.

Jestliže použití redukčního koeficientu podle prvního pododstavce vede k tomu, že na jednu žádost bude množství kusů dobytka nižší než 100, bude dostupné množství kusů přiděleno příslušnými členskými státy losem o dovozní práva vždy na 100 kusů. Zahrnuje-li zbývající los množství nižší než 100 kusů dobytka, bude toto množství považováno za jeden los.

3.   Licence budou vydávány co nejdříve s ohledem na rozhodnutí Komise o přijetí žádostí

Článek 5

1.   Dovozní licence budou vydávány na jméno provozovatele, který předložil žádost.

2.   Žádosti o licence a licence musejí obsahovat následující údaje:

a)

v kolonce 8 zemi původu;

b)

v kolonce 16 jeden nebo několik z následujících kódy podle kombinované nomenklatury: 0102 90 05; 0102 90 29 nebo 0102 90 49;

c)

v kolonce 20 číslo kvóty (09.4005) a jedno z označení podle přílohy III.

Článek 6

1.   Bez ohledu na článek 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 nebudou licence vydané podle tohoto nařízení převoditelné a pojí se k nim práva podle tarifních kvót pouze v případě, že jsou vystaveny na stejné jméno a adresu jako jméno a adresa osoby uvedené jako příjemce v celním prohlášení o uvolnění do volného oběhu, které je doprovází.

2.   Žádné dovozní licence nezůstanou v platnosti po 30. červnu 2005.

3.   Jistina na dovozní licenci bude 20 eur na kus a bude složena žadatelem společně se žádostí o licenci.

4.   Vydané licence budou platné v celém Společenství.

5.   Podle článku 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 bude za všechny kusy dobytka dovezené nad rámec množství dobytka, uvedeného v dovozní licenci, vybíráno úplné clo podle společného celního sazebníku, platného ke dni přijetí celního prohlášení o volném oběhu.

6.   Bez ohledu na ustanovení oddílu 4 části III nařízení (ES) č. 1291/2000 nebude jistina uvolněna, odkud nebude předložen doklad o tom, že jmenovitý držitel licence byl obchodně a logisticky odpovědný za nákup, přepravu a proclení příslušných zvířat pro volný oběh. Takovým dokladem přinejmenším bude:

a)

originál faktury nebo ověřená kopie faktury vystavené na jméno jmenovitého držitele prodejcem nebo jeho zástupcem, založeným ve třetí zemi coby vývozní zemi, a doklad o zaplacení jmenovitým držitelem nebo o otevření neodvolatelného dokumentárního akreditivu jménem jmenovitého držitele ve prospěch prodejce;

b)

konosament, popř. doklad o pozemní nebo letecké přepravě příslušných zvířat, vyhotovený na jméno jmenovitého držitele;

c)

kopie č. 8 formuláře IM 4 se jménem a adresou jmenovitého držitele, která je jediným údajem v kolonce 8.

Článek 7

1.   V okamžiku dovozu musí dovozce předložit doklad o tom, že

a)

učinil písemný závazek v tom smyslu, že bude do jednoho měsíce informovat příslušný orgán členského státu, který licenci vydal, o farmě/statku nebo farmách/statcích, kde budou mladí býci vykrmeni;

b)

složil jistinu ve výši stanovené pro každý příslušný KN kód dle přílohy II u příslušného orgánu členské země, která vydala licenci; výkrm dovážených zvířat v daném členském státu alespoň po dobu 120 dnů ode dne přijetí celního prohlášení o uvolnění do volného oběhu je základním požadavkem ve smyslu článku 20 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2220/85 (4).

2.   S výjimkou případů vyšší moci bude jistina podle odstavce 1 písm. b) uvolněna pouze v případě, že je příslušnému orgánu členského státu, který licenci vydal, předložen doklad o tom, že mladí býci

a)

byli vykrmeni na farmě/statku nebo farmách/statcích podle odstavce 1;

b)

nebyli poraženi před uplynutím období 120 dnů ode dne dovozu nebo

c)

byli poraženi ze zdravotních důvodů nebo zemřeli v důsledku nemoci nebo nehody před uplynutím tohoto období.

Jistina bude uvolněna ihned po předložení tohoto dokladu.

Není-li však dodržena lhůta uvedená v odstavci 1 písm. a), bude uvolněná jistina snížena o:

15 % a o

2 % zbývající částky za každý den, o který byla lhůta překročena.

Neuvolněna částka propadne a bude vedena jako celní poplatek.

3.   Nebude-li doklad podle odstavce 2 předložen do 180 dnů ode dne dovozu, jistina propadne a bude zadržena jako celní poplatek.

Nebude-li však tento doklad předložen do 180 dnů podle prvního pododstavce, ale bude předložen do šesti měsíců od uvedeného období, bude vrácena propadnutá částka po odečtení 15 % jistiny.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 platí s ohledem na toto nařízení.

Článek 9

Toto Nařízení vejde v platnost v den následující po dni jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je jako celek závazné a platné ve všech členských státech.

V Bruselu 29. června 2004

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 360/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).

(4)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.


PŘÍLOHA I

EC Fax (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Použití nařízení (ES) č. 1202/2004

Číslo kvóty: 09.4005

Image


PŘÍLOHA II

VÝŠE JISTINY

Mladí býci pro výkrm

(KN kód)

Částka (EUR) na kus

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


PŘÍLOHA III

Označení podle článku 5 odst. 2 písm. c)

—   Španělsky: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   Česky: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   Dánsky: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   Německy: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   Estonsky: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   Řecky: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   Anglicky: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   Francouzsky: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   Italsky: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   Lotyšsky: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   Litevsky: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   Maďarsky: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   Holandsky: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   Polsky: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   Portugalsky: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   Slovensky: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   Slovinsky: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   Finsky: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   Švédsky: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1203/2004

ze dne 29. června 2004

o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 0206 29 91 (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze 17. května 1999 o společné organizaci trhu hovězího a telecího masa (1) a zejména na odst. 1, článku 32 tohoto nařízení,

vzhledem k tomu, že:

(1)

WTO plán CXL požaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní kvótu 53 000 tun pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 0206 29 91 (číslo nařízení 09.4003). Realizační pravidla by měla být stanovena pro roční kvótu 2004/2005 počínaje 1. červencem 2004.

(2)

Roční kvóta 2003/2004 byla řízena v souladu s ustanovením nařízení Komise (ES) č. 780/2003 ze 7. května 2003 o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 0206 29 91 (od 1. července 2003 do 30. června 2004) (2). Toto nařízení stanovilo zvláště přísná kritéria pro účast, aby se předešlo registraci fiktivních podnikatelů. Navíc, zpřísněná pravidla o užívání dovozních licencí jsou překážkou pro spekulativní obchod licencemi.

(3)

Zkušenosti získané aplikací těchto pravidel však naznačují, že nelze zaručit jednotnou aplikaci pravidel řízení v jednotlivých členských státech, a že kvóta je dále náchylná pro spekulaci mezi podnikateli, hlavně v důsledku metody přidělování podle Subkvóty II uvedené v nařízení (ES) č. 780/2003. Aby se zamezilo trvání této situace a zajistilo efektivní řízení, je vhodné zavést metodu řízení založenou na kritérii dovozního výkonu, které zajišťuje, že kvóta bude přidělena profesionálním podnikatelům, kteří jsou schopní dovážet hovězí maso bez přehnané spekulace.

(4)

Je vhodné určit referenční období pro žádoucí dovozy, které je dostatečně dlouhé pro prokázání representativního výkonu a také dostatečně čerstvé, aby odráželo poslední vývoj obchodu.

(5)

Podnikatelé v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (dále uvedení jako „nové členské státy“) by měli mít povoleno žádat podle dovozů ze zemí, které byly pro ně třetími zeměmi do 30. dubna 2004.

(6)

Z důvodu kontroly, by měly být žádosti o dovozní práva předkládány v členských státech, kde je podnikatel zapsán do národního registru plátců DPH.

(7)

Aby se zabránilo spekulaci, měla by být stanovena pro každého žadatele záruka podle kvóty.

(8)

K zavázaní podnikatelů žádat o dovozní licence pro všechna udělovaná práva, by se mělo stanovit, že takový závazek tvoří primární požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 z 22. července 1985, které určuje společná podrobná pravidla pro uplatňování systému záruk pro zemědělské produkty (3).

(9)

Nařízení komise (ES) č. 1291/2000 z 9. června 2000, které určuje společná podrobná pravidla pro uplatňování systému dovozních a vývozních licencí a předběžného stanovení certifikátů pro zemědělské produkty (4), a nařízení komise (ES) č. 1445/95 z 26. června 1995 o pravidlech podávání žádostí o dovozní a vývozní licence pro hovězí a telecí maso a zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (5), by měly být pravidla podle tohoto nařízení pro dovozní licence použitelná, s výjimkou odchylek tam, kde je to vhodné.

(10)

Řídící výbor pro hovězí a telecí maso nevydal svoje stanovisko v časovém limitu stanovené svým předsedou,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005 se pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 0206 29 91 otevírá celní kontingent o celkové váze 53 000 tun vykostěného masa.

Číslo nařízení celní kvóty je 09.4003.

2.   Společné clo použitelné pro kvótu uvedenou v odstavci 1 je 20 % ad valorem (z hodnoty).

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení,

a)

100 kilogramů masa s kostí je ekvivalentem 77 kilogramů vykostěného masa;

b)

„mražené maso“ znamená maso, které je zmraženo a má vnitřní teplotu –12 °C nebo nižší při vstupu do celního území Společenství.

Článek 3

1.   Podnikatel Společenství může žádat o dovozní práva na základě referenčního množství, které spadá pod KN kódy 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91 dovezeného jím/jí nebo na jeho účet podle relevantních celních ustanovení, za období od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004.

Podnikatelé v nových členských státech mohou žádat o dovozní práva na základě dovozů za období a pro produkty uvedené v prvním pododstavci, ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi do 30. dubna 2004.

2.   Společnost, která vznikla spojením několika společností, kdy každá má referenční dovoz, mohou použít tyto referenční dovozy jako základ pro podání žádosti.

3.   Prokázání dovozů uvedených v odstavci 1 musí být doloženo k žádosti o dovozní práva prostřednictvím řádně schválené kopie pro příjemce celní deklarace pro uvedení do volného oběhu.

Článek 4

1.   Nejpozději do 13:00 bruselského času, druhého pátku následující po datu uveřejnění přítomného Nařízení v Úředním věstníku Evropské Unie, musí být žádosti o dovozní práva doručeny kompetentnímu úřadu členského státu, kde je žadatel zapsán do národního registru plátců DPH.

Všechna množství presentovaná jako referenční množství, při aplikaci článku 3, tvoří požadovaná dovozní práva.

2.   Po ověření předložených dokumentů, musí členské státy zaslat Komisi, nejpozději do čtvrtého pátku následujícího po datu uveřejnění daného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, seznam žadatelů o dovozní práva podle kvóty poskytnuté podle čl. 1 odst.1 včetně jejich jmen, adres a množství dovezeného masa během daného referenčního období.

3.   Uvedené informace v odstavci 2, včetně nulových údajů, musí být zaslány faxem nebo e-mailem na formuláři uvedeném v příloze I.

Článek 5

Komise rozhodne v co nejkratším čase o rozsahu dovozních práv podle kvóty uvedené v článku 1 odst. 1, jež mohou být uděleny. Budou–li požadovaná dovozní práva přesahovat množství uvedené v článku 1 odst. 1, stanoví komise odpovídající redukční koeficient.

Článek 6

1.   Aby mohla být žádost o dovozní práva přijata, je třeba k ní doložit záruku 6 eur na ekvivalent 100 kilogramů vykostěného masa.

2.   V případě, že redukční koeficient uvedený v odstavci 5 sníží přidělená dovozní práva, bude bez odkladu vrácena proporcionální část záruky.

3.   Žádost o jednu nebo několik dovozních licencí shrnující přidělená dovozní práva musí tvořit primární požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 7

1.   Přidělená dovozová množství budou předmětem k udělení jedné nebo více dovozních licencí.

2.   Žádosti o licenci mohou být podány pouze v členských zemích, kde žadatel obdržel dovozní práva podle kvóty uvedené v čl. 1odst. 1.

Každé vystavení dovozní licence bude mít za následek redukci obdržených dovozních práv.

3.   Žádosti o licence a licence musí obsahovat:

a)

v části 20, jeden ze vstupů uvedených na seznamu přílohy II;

b)

jednu z následujících skupin KN kódů v části 16:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

Článek 8

1.   Musí být aplikováno nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95, pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak.

2.   Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, musí být plné společné clo, platné ve dni přijetí celní deklarace pro uvolnění do oběhu, vybráno s ohledem na všechna dovezená množství nad uvedená v dovozní licenci.

3.   Po 30. červnu 2005 nebude platná žádná dovozní licence.

Článek 9

Toto nařízení nabývá účinnosti třetího dne po vyhlášení v Ústředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu 29. června 2004.

za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).

(5)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 360/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).


PŘÍLOHA I

EC Fax: (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Použití nařízení (ES) č. 1203/2004

Číslo nařízení: 09.4003

Image


PŘÍLOHA II

Vstupy uvedené v čl. 7 odst. 3 písm. a)

—   ve španělštině: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   v češtině: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   v dánštině: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   v němčině: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   v estonštině: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   v řečtině: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   v angličtině: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   ve francouštině: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   v italštině: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   v lotyštině: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   v litevštině: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   v maďarštině: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   v holandštině: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   v polštině: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   v portugalštině: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   ve slovenštině: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   ve slovinštině: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   ve finštině: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   ve švédštině: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1204/2004

ze dne 29. června 2004

o otevření a správě celních kvót pro živý skot o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2003/18/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření protokolu k úpravě obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na druhé straně, beroucího v úvahu výsledek jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích (2) a rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (3) stanoví každoroční otevření některých celních kvót, konkrétně na 153 000 kusů živého skotu o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů (pořadové číslo 09.4537) pocházejících z některých třetích zemí včetně Bulharska a Rumunska za podmínek uvedených v přílohách A písm. b) příslušných protokolů k uvedeným rozhodnutím. V nařízení Komise (ES) č. 1247/1999 ze dne 16. června 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu živého skotu o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházejícího z některých třetích zemí (4) přijala Komise prováděcí pravidla pro použití této celní kvóty.

(2)

Aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska a Slovenska, které měly z této kvóty prospěch spolu s Bulharskem a Rumunskem, a k přistoupení Kypru, Malty a Slovinska, a do výsledků jednání o nových celních koncesích pro Bulharsko a Rumunsko, je vhodné v prováděcích pravidlech pro správu této celní kvóty stanovit, že v období od 1. července 2004 do 30. června 2005 je třeba dostupné množství časově rozložit v průběhu roku vhodným způsobem ve smyslu čl. 32 odst. 4 nařízení (ES) 1254/1999 ve prospěch Bulharska a Rumunska.

(3)

Aby se přihlédlo k tradiční skladě obchodu mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem, je třeba množství živých zvířat pocházejících z Bulharska a Rumunska stanovit na tři období s přihlédnutím k dodávkám v referenčním období od 1. července 2000 do 30. června 2003. Jakmile se uzavře a ratifikuje probíhající jednání o doplňkových protokolech k příslušným evropským dohodám s těmito dvěma zeměmi, provedou se dnem vstupu v platnost nových koncesí i nová pravidla pro správu.

(4)

Aby se zajistil rovnější přístup ke kvótám a zároveň aby se zajistil obchodně schůdný počet zvířat na žádost, je třeba, aby každá žádost o licenci dodržela minimální a maximální počet kusů.

(5)

Aby se zabránilo spekulacím, je třeba množství dostupné v rámci kvóty zpřístupnit hospodářským subjektům, které jsou schopny prokázat, že se skutečně podílejí významnou měrou na dovozu ze třetích zemí. S ohledem na výše uvedené a aby se zajistila účinná správa, je třeba, aby dotčení obchodníci museli dovézt alespoň 100 kusů zvířat v roce 2003 vzhledem k tomu, že zásilku 100 zvířat lze považovat za schůdnou z obchodního hlediska. Hospodářským subjektům z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska je třeba umožnit předkládání žádostí na základě dovozů ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi v roce 2003.

(6)

Aby bylo možné tato kritéria ověřit, je třeba žádosti předložit v členském státě, v němž je dovozce zaregistrován v registru plátců DPH.

(7)

Aby se zabránilo spekulacím, je třeba dovozcům, kteří ke dni 1. ledna 2004 nepůsobí v obchodu s živým skotem, zakázat přístup ke kvótám, přičemž je rovněž třeba, aby licence nebyly převoditelné.

(8)

Je třeba stanovit, že množství, na která lze předkládat žádost o licenci, se přidělí teprve po době k uvážení a v příslušných případech poté, co se použije jednotné procentní sazby snížení.

(9)

Uvedená opatření je třeba spravovat pomocí dovozních licencí. Proto je třeba stanovit pravidla pro předkládání žádostí a případně určit údaje, které je třeba v žádostech a licencích uvést, doplněním některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (5), a nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6).

(10)

Ze zkušenosti plyne, že v zájmu řádné správy kvót je nutné, aby držitelé licencí byli skutečnými dovozci. Takový dovozce se proto musí aktivně podílet na nákupu, přepravě a dovozu dotčených zvířat. S ohledem na jistotu související s licencí je proto třeba, aby předložení důkazů o uvedených činnostech bylo jedním z hlavních požadavků.

(11)

Aby se zajistila přísná statistická kontrola zvířat dovážených v rámci kvóty, je třeba, aby se nepoužívala tolerance podle čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000.

(12)

Nařízení (ES) č. 1247/1999 by mělo být následně zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(13)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Podle tohoto nařízení se v období od 1. července 2004 do 30. června 2005 povoluje dovoz 153 000 kusů živého skotu o hmotnosti nad 80 a do 300 kilogramů spadajícího do kódů KN 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 nebo 0102 90 49 a pocházejícího z Bulharska či Rumunska, který podléhá jakýmkoli snížením následně vyjednaným mezi Společenstvím a těmito zeměmi.

Celní kvótě se přiděluje pořadové číslo 09.4537.

2.   Celní sazba se snižuje o 90 %.

3.   Množství uvedené v odstavci 1 se na období uvedené ve stejném odstavci rozkládá následovně:

a)

33 000 kusů živého skotu v období od 1. července 2004 do 31. prosince 2004;

b)

60 000 kusů živého skotu v období od 1. ledna 2005 do 31. března 2005;

c)

60 000 kusů živého skotu v období od 1. dubna 2005 do 30. června 2005.

4.   Pokud v průběhu období uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) nedosáhne množství obsažené v žádostech o licence předložených na každé z těchto období výše dostupné pro dané období, zbývající množství za toto období se připočte k množství dostupnému pro následující období.

Článek 2

1.   Aby žadatelé byli způsobilí pro kvóty podle článku 1, musí se jednat o fyzické či právnické osoby a musí příslušným orgánům dotčeného členského státu při předložení žádosti o dovozní licenci uspokojivě prokázat, že v roce 2003 dovezli alespoň 100 zvířat spadajících pod záhlaví KN 0102 90.

Žadatelé musí být vedeni ve vnitrostátním registru plátců DPH.

2.   Hospodářské subjekty z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska mohou požádat o dovozní licence na základě dovozů uvedených v odstavci 1 ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi v roce 2003.

3.   Důkaz o dovozu je třeba předložit výhradně v podobě celního dokladu o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněného celními orgány a obsahujícího odkaz na dotčeného žadatele coby adresáta.

Členské státy mohou uznat i kopie dokumentů uvedených v prvním pododstavci, pokud budou řádně ověřené příslušným úřadem. V případě, že tyto kopie budou uznány, je třeba o tom informovat ve sdělení členského státu podle čl. 3 odst. 5 u každého dotčeného žadatele.

4.   Hospodářské subjekty, které dne 1. ledna 2004 již ukončily svou obchodní činnost s třetími zeměmi v oblasti hovězího a telecího masa, nejsou pro účely žádostí způsobilé.

5.   Společnost, která vznikne spojením společností, z nichž každá má referenční dovozy odpovídající minimálnímu množství podle odstavce 1, může tyto referenční dovozy použít jako základ pro svou žádost.

Článek 3

1.   Žádosti o dovozní licence lze předkládat výhradně v členském státě, v němž je žadatel registrován pro účely DPH.

2.   Žádosti o dovozní licence na každé období podle čl. 1 odst. 3:

a)

se musí týkat nejméně 100 kusů zvířat,

b)

nesmí přesáhnout 5 % dostupného množství.

Pokud žádost přesáhne množství podle písm. b) prvního pododstavce, nebude množství nad limit bráno v úvahu.

3.   Žádosti o dovozní licence se předkládají během prvních 10 pracovních dnů v každém z období podle čl. 1 odst. 3. Žádosti na první období se však předloží nejpozději do druhého čtvrtka po vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Žadatelé mohou předložit na každé období podle čl. 1 odst. 3 pouze jednu žádost. Pokud stejný žadatel předloží více než jednu žádost, budou všechny jeho žádosti nepřípustné.

5.   Po ověření předložených dokumentů zašlou členské státy Komisi nejpozději do pátého pracovního dne po konci lhůty pro předkládání žádostí seznam žadatelů, jejich adres a požadovaných množství.

Pokud dojde k předložení žádostí, zašlou se veškerá oznámení, včetně oznámení „bezpředmětné“, faxem nebo elektronickou poštou na tiskopise z přílohy I.

Článek 4

1.   Po oznámení podle čl. 3 odst. 5 rozhodne Komise co nejdříve o tom, v jakém rozsahu lze žádosti naplnit.

2.   Pokud množství obsažené v žádostech podle čl. 3 přesáhne množství dostupné pro dané období, stanoví Komise jednotnou sazbu snížení, která se použije na požadovaná množství.

Pokud výsledkem použití koeficientu pro snížení podle prvního pododstavce je počet nižší než 100 kusů na žádost, dotčené členské státy přidělí dostupné množství losem o dovozní práva na partie po 100 kusech. Pokud je poslední část menší než 100 kusů, bude se považovat za jednu partii.

3.   Licence se vydají co nejdříve v závislosti na rozhodnutí Komise o přijetí žádostí.

Článek 5

1.   Dovozní licence se vydají na jméno hospodářského subjektu, který žádost podal.

2.   V žádostech o licenci a v licencích se uvede:

a)

v poli 8 země původu;

b)

v poli 16 následující skupiny kódů kombinované nomenklatury: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

c)

v poli 20 pořadové číslo kvóty (09.4537) a alespoň jedna z poznámek podle přílohy II.

Licence představují povinnost dovážet ze země uvedené v písm. a).

Článek 6

1.   Bez ohledu na čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence vydané podle tohoto nařízení nepřevoditelné a práva v rámci celních kvót z nich plynou jen pokud jsou vystaveny na stejné jméno a adresu jako jméno a adresa adresáta v souvisejícím celním prohlášení o propuštění do volného oběhu.

2.   Odchylně od článku 3 nařízení (ES) č. 1445/95 je platnost dovozních licencí vydaných podle čl. 1 odst. 3 písm. a) 150 dní. Platnost všech licencí končí dne 30. června 2005.

3.   Jistota související s dovozní licencí se stanoví na 20 eur za kus a žadatel ji složí společně s předložením žádosti o licenci.

4.   Vydané licence jsou platné v celém Společenství.

5.   Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 se ze všech dovezených množství přesahujících výši uvedenou na dovozní licenci vybere plné clo podle společného celního sazebníku použitelné v den přijetí celního prohlášení o uvedení do volného oběhu.

6.   Bez ohledu na oddíl 4 hlavy III nařízení (ES) č. 1291/2000 se jistota neuvolní dokud nebude předložen důkaz o tom, že držitel licence byl obchodně a logisticky odpovědný za nákup, přepravu a proclení dotčených zvířat pro volný oběh. Tento důkaz se skládá alespoň z:

a)

originálu obchodní faktury nebo její ověřené kopie vystavené na jméno držitele prodávajícím nebo jeho zástupcem se sídlem ve třetí zemi vývozu a z dokladu o zaplacení držitelem nebo z důkazu o otevření neodvolatelného dokumentárního akreditivu držitelem ve prospěch prodávajícího;

b)

nákladního listu nebo případně dokladu o přepravě pozemní nebo vzdušnou cestou, vystaveného na jméno držitele, na dotčená zvířata;

c)

výtisku č. 8 formuláře IM 4 obsahujícího jako jediný údaj v poli 8 jméno a adresu držitele.

Článek 7

U dovezených zvířat se uplatňuje clo uvedené v článku 1 na základě předložení průvodního osvědčení EUR.1, které vydala vyvážející země v souladu s protokolem č. 4 přiloženým k evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem, nebo na základě prohlášení na faktuře, které vyhotovil vývozce v souladu s uvedenými protokoly.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 se použijí s výhradou podle tohoto nařízení.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 1247/1999 se zrušuje. Žádosti o dovozní práva, které bylo možné předložit podle nařízení (ES) č. 1247/1999 se automaticky zamítají.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  Úř. věst. L 150, 17.6.1999, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35; Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 852/2003 (Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 9).

(6)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1; Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 (Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21).


PŘÍLOHA I

EK fax (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Žádost podle nařízení (ES) č. 1204/2004

pořadové číslo: 09.4537

Image


PŘÍLOHA II

Poznámky podle čl. 5 odst. 2 písm. c)

—   španělsky: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   česky: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   dánsky: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   německy: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   estonsky: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   řecky: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   anglicky: Regulation (EC) No 1204/2004

—   francouzsky: Règlement (CE) no 1204/2004

—   italsky: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   lotyšsky: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   litevsky: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   maďarsky: Az 1204/2004/EK rendelet

—   nizozemsky: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   polsky: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   portugalsky: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   slovensky: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   slovinsky: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   finsky: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   švédsky: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1205/2004

ze dne 29. června 2004

o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podrobná pravidla pro vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu.

(2)

Čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství produktů mohou být pro produkty vyvážené Společenstvím stanoveny vývozní náhrady, a to v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 je třeba zajistit, aby nebyly narušeny obchodní toky vzniklé již dříve na základě režimu náhrad. Z těchto důvodů a kvůli sezonnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny je třeba pro každý produkt stanovit kvóty v souladu s nomenklaturou zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedenou nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Množství pro jednotlivé produkty je nutné přidělit s přihlédnutím k jejich skladovatelnosti.

(4)

Čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že při stanovení náhrad se bere v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na straně jedné a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. Je nutné zohlednit i náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu a také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Situace v mezinárodním obchodě nebo specifické požadavky konkrétních trhů mohou vyžadovat, aby se výše náhrady pro daný produkt lišila podle místa jeho určení.

(7)

Rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve tříd jakosti Extra, I a II stanovených na základě společných norem jakosti mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Za účelem nejúčinnějšího využití dostupných zdrojů a na základě dané struktury vývozů Společenství je třeba přistoupit k otevřenému nabídkovému řízení a stanovit pro dané období směrné výše náhrad a předpokládaná množství.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se otevírá nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí v režimu A3. Dotčené produkty, lhůty pro podání nabídek, směrné výše náhrad a předpokládaná množství jsou stanoveny v příloze.

2.   Licence vydané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) se nezapočítávají do povolených množství uvedených v příloze.

3.   Aniž je dotčeno provádění článku 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licence typu A3 se stanoví na tři měsíce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2180/2003 (Úř. věst. L 335, 22.12.2003, s. 51).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)

Období pro podávání nabídek: od 5. července do 6. července 2004

Kód produktů (1)

Místo určení (2)

Směrná výše náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  Kódy produktů stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87.

(2)  Kódy míst určení řady „A“ stanovila příloha II nařízení (EHS) č. 3846/87. Numerické kódy míst určení stanovilo nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

F03

:

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajsie, Srí Lanka, Indonésie, Thajsko, Tchaj-wan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všechna místa určení s výjimkou Bulharska.

F09

:

Následující místa určení:

Norsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Jugoslávie (Srbsko a Černá hora), Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajma a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýrie, Írán, Jordánsko, Bolívie, Brazílie, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbie,

africké země a teritoria s výjimkou Jihoafrické republiky,

místa určení uvedená v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1206/2004

ze dne 29. června 2004

o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam CXL Světové obchodní organizace vyžaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní celní kvótu pro 50 700 tun zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování. Pro kvótový rok 2004/2005 by se měla stanovit prováděcí pravidla, a to ode dne 1. července 2004.

(2)

Na dovoz zmrazeného hovězího masa podle celních kvót se vztahují dovozní cla a podmínky stanovené v pořadovém čísle 13 přílohy 7 třetí části přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2). Celní kvóta by se měla rozdělit mezi dva výše uvedené dovozní režimy s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při podobných dovozech.

(3)

Aby se zabránilo spekulacím, měl by se přístup ke kvótě povolit pouze činným zpracovatelům, kteří provádějí zpracování ve zpracovatelských zařízeních schválených v souladu s článkem 8 směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství (3), a v případě zpracovatelů v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku by se měl přístup povolit pouze těm, jimž bylo v souladu se směrnicí Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí povoleno vyvážet zpracované masné výrobky do Společenství (4).

(4)

Při dovozech do Společenství na základě celních kvót musí být v souladu s čl. 29 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1254/1999 předložena dovozní licence. Licence by mělo být možné vydávat po přidělení dovozních práv na základě žádostí podaných zpracovateli, kteří jsou oprávněni vyvážet. Na dovozní licence vydané na základě tohoto nařízení by se měla vztahovat nařízení Komise (EHS) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (5), a nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (6).

(5)

Aby se zamezilo spekulacím, měly by se dovozní licence vydávat zpracovatelům výhradně pro množství, pro která jim byla přidělena dovozní práva. Z téhož důvodu by navíc měla být spolu s žádostí o dovozní práva složena jistota. Žádost o dovozní licence odpovídající přiděleným právům by měla tvořit hlavní požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (7).

(6)

Za účelem úplného vyčerpání kvóty by mělo být určeno konečné datum pro podání žádostí o dovozní licence a mělo by se upravit budoucí přidělení množství, které není v žádostech o licence podaných do uvedeného data zahrnuto. S ohledem na získané zkušenosti by se uvedené příděly měly týkat výhradně zpracovatelů, kteří převedli veškerá svá dovozní práva, jež jim byla původně přidělena, na dovozní licence.

(7)

Používání celních kvót vyžaduje přísné sledování dovozů a účinné kontroly, pokud jde o využití a místo určení dovozů. Z toho důvodu by zpracování mělo být schváleno výhradně v zařízení, které je uvedeno v dovozní licenci.

(8)

Měla by být složena jistota, aby se zajistilo, že je dovezené maso využito v souladu s podmínkami celní kvóty. Částka této jistoty by měla být stanovena s ohledem na rozdíl mezi cly v rámci této kvóty a mimo ní.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005 se za podmínek stanovených v tomto nařízení otevírá dovozní celní kvóta pro 50 700 tun nevykostěného zmrazeného hovězího masa kódů KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 nebo 0206 29 91, které je určeno ke zpracování ve Společenství (dále jen „kvóta“).

Článek 2

1.   Pro účely tohoto nařízení se „výrobkem A“ rozumí zpracovaný výrobek kódů KN 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 nebo 1602 50 80, který obsahuje výlučně maso skotu a u něhož poměr mezi kolagenem a bílkovinami nepřesahuje 0,45, který obsahuje alespoň 20 % hmotnostních libového masa bez drobů a tuku a u něhož maso a šťáva představují alespoň 85 % celkové čisté hmotnosti.

Obsah kolagenu bude považován za obsah hydroxyprolinu vynásobený faktorem 8. Obsah hydroxyprolinu se stanoví metodou ISO 3496-1994.

Obsah libového masa bez tuku se stanoví postupem podle přílohy nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (8).

K drobům patří: hlavy a jejich části (včetně uší), nohy, ocas, srdce, vemeno, játra, ledviny, brzlík (žlázy brzlíku) a slinivka břišní, mozek, plíce, jícen, dršťky, slezina, jazyk, podkožní tuk, mícha, jedlé kůže, pohlavní orgány (děloha, vaječníky a varlata), štítná žláza a hypofýza/podvěsek mozkový.

Výrobek se musí podrobit dostatečnému tepelnému zpracování, aby se zajistilo srážení masných bílkovin v celém produktu tak, že maso, jestliže se rozkrojí na nejsilnějším místě, nevykazuje na řezu žádné stopy načervenalé tekutiny.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „výrobkem B“ rozumí zpracovaný výrobek obsahující hovězí maso, jiný než:

a)

výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1254/1999, nebo

b)

výrobky uvedené v odstavci 1.

Zpracovaný výrobek kódu 0210 20 90, který byl sušen nebo uzen takovým způsobem, že barva a konzistence čerstvého masa zcela zmizely, a u kterého poměr vody a bílkovin nepřesahuje 3,2, se však považuje za výrobek B.

Článek 3

1.   Celkové množství uvedené v článku 1 se rozdělí na dvě části:

a)

40 000 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků A;

b)

10 700 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků B.

2.   Kvóta ponese tato pořadová čísla:

09.4057 pro množství uvedené v odst. 1 písm. a),

09.4058 pro množství uvedené v odst. 1 písm. b).

3.   Částky dovozních cel, které se na základě dané kvóty použijí pro zmrazené hovězí maso, jsou stanoveny pod pořadovým číslem 13 přílohy 7 třetí části přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87.

Článek 4

1.   Žádost o dovozní práva na základě dané kvóty může být podána výhradně následujícími zpracovatelskými zařízeními nebo jejich jménem:

a)

zpracovatelská zařízení, která byla schválena podle článku 8 směrnice 77/99/EHS a která od 1. července 2003 alespoň jednou vyvinula činnost v oblasti výroby zpracovaných výrobků, jež obsahují hovězí maso.

b)

zpracovatelská zařízení v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku, která byla podle kapitol 4 a 5 směrnice 72/462/EHS schválena pro vývoz do Společenství a která od 1. července 2003 alespoň jednou vyvinula činnost v oblasti výroby zpracovaných výrobků, jež obsahují hovězí maso.

Pro každé množství uvedené v čl. 3 odst. 1 lze od každého schváleného zpracovatelského zařízení přijmout pouze jednu žádost o dovozní práva, která nepřesáhne 10 % jednotlivých dostupných množství.

Žádosti o dovozní práva lze předkládat výhradně v členském státě, v němž je zpracovatel registrován pro účely DPH.

2.   Spolu s žádostí o dovozní práva bude složena jistota ve výši 6 EUR na 100 kg.

3.   Spolu s žádostí o dovozní práva se rovněž předloží důkaz, že jsou splněny podmínky stanovené v prvním pododstavci odstavce 1.

Příslušný vnitrostátní orgán určí, jaké písemné doklady o splnění uvedených podmínek budou přijatelné.

Článek 5

1.   Každá žádost o dovozní práva pro výrobu výrobků A a výrobků B bude vyjádřena ekvivalentem nevykostěného masa.

Pro účely tohoto odstavce se 100 kilogramů nevykostěného hovězího masa rovná 77 kilogramům vykostěného hovězího masa.

2.   Každá žádost o dovozní práva pro výrobu výrobků A a výrobků B bude příslušným orgánům doručena nejpozději druhý pátek po datu vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie do 13.00 hod. bruselského času.

3.   Nejpozději do čtvtého pátku po datu vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie zašlou členské státy Komisi seznam žadatelů a množství, o která se u obou skupin žádá, spolu s čísly schválení příslušných zpracovatelských zařízení.

Veškerá sdělení, včetně sdělení „bezpředmětné“, se zašlou faxem nebo elektronickou poštou v podobě stanovené v přílohách I a II.

4.   Komise co nejdříve rozhodne, v jakém rozsahu budou žádosti přijaty, a je-li to nutné, vyjádří rozsah procentním podílem množství, o které se žádá.

Článek 6

1.   Při všech dovozech zmrazeného hovězího masa, pro které byla podle čl. 5 odst. 4 přidělena dovozní práva, musí být předložena dovozní licence.

2.   Pokud jde o jistotu uvedenou v čl. 4 odst. 2, bude žádost o dovozní licence odpovídající přiděleným právům tvořit hlavní požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Stanoví-li Komise na základě čl. 5 odst. 4 koeficient snížení, složená jistota se pro požadovaná dovozní práva, která přesahují přidělená dovozní práva, uvolní.

3.   Zpracovatel může v mezích přidělených dovozních práv žádat o dovozní licence nejpozději do 18. února 2005.

4.   Dovozní práva dávají zpracovatelům nárok na dovozní licence na množství rovnající se přiděleným právům.

Žádosti o licence mohou být podány výhradně:

a)

ve členském státě, v němž byla podána žádost o dovozní práva;

b)

zpracovatelem nebo jménem zpracovatele, jemuž byla dovozní práva přidělena.

5.   V okamžiku dovozu se u příslušného orgánu složí jistota, kterou se zajistí, že zpracovatel, jemuž byla přidělena dovozní práva, zpracuje v zařízení uvedeném v žádosti o dovozní licenci celé množství dovezeného masa na požadované hotové výrobky, a to do tří měsíců ode dne dovozu.

Částky jistoty jsou stanoveny v příloze III.

Článek 7

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 8

1.   Žádost o dovozní licence a vlastní licence budou obsahovat následující informace:

a)

v poli 8 zemi původu;

b)

v poli 16 jeden z příslušných kódů KN uvedených v článku 1;

c)

v poli 20 alespoň jednu z poznámek uvedených v příloze IV.

2.   Dovozní licence budou platné 120 dnů od data jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000. Platnost všech licencí však končí dne 30. června 2005.

3.   Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 se ze všech dovezených množství, která přesahují množství uvedená v dovozní licenci, vybere plné clo podle společného celního sazebníku, jež je použitelné v den propuštění do volného oběhu.

Článek 9

1.   Pro množství, pro která nebyly žádosti o dovozní práva podány ve lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 2, a množství, pro která nebyly žádosti o dovozní práva podány do 18. ledna 2005, budou nově přidělena dovozní práva.

Za tím účelem zašlou členské státy Komisi nejpozději do 25. února 2005 podrobné údaje o množstvích, na něž nebyly obdrženy žádné žádosti.

2.   Komise co nejdříve rozhodne o rozdělení množství uvedených v odstavci 1 na výrobky A a výrobky B. Při rozhodování lze zohlednit skutečné využití dovozních práv, která byla v rámci obou skupin přidělena podle čl. 5 odst. 4.

3.   Přidělení zbývajících množství se omezí na zpracovatele, kteří zažádali o dovozní licence pro všechna dovozní práva, která jim byla na základě čl. 5 odst. 4 poskytnuta.

4.   Na dovoz zbývajících množství se vztahují články 4 až 8.

V tomto případě však bude datum žádosti, které je uvedeno v čl. 5 odst. 2, 18. března 2005 a datum sdělení uvedené v čl. 5 odst. 3 bude 25. března 2005.

Článek 10

Členské státy stanoví systém fyzických kontrol a kontrol dokladů, aby zajistily, že se veškeré maso nejpozději do tří měsíců od data dovozu zpracuje ve zpracovatelském zařízení a na skupinu výrobků, které jsou uvedeny v příslušné dovozní licenci.

Systém bude zahrnovat fyzické kontroly množství a jakosti na počátku zpracování, během zpracování a po dokončení zpracování. Za tím účelem musejí být zpracovatelé kdykoliv schopni doložit totožnost a využití dovezeného masa prostřednictvím náležitých výrobních záznamů.

Příslušný orgán může v rámci technického ověřování výrobní metody v nezbytném rozsahu přihlédnout ke ztrátám šťávy a zbytků.

Za účelem ověření jakosti hotového výrobku a skutečnosti, zda odpovídá vzorci zpracovatele pro složení výrobku, členské státy odeberou reprezentativní vzorky a výrobek analyzují. Náklady na takové činnosti ponese příslušný zpracovatel.

Článek 11

1.   Jistota uvedená v čl. 6 odst. 5 se uvolní v poměru k množství, o němž byl do sedmi měsíců od data dovozu a ke spokojenosti příslušných orgánů poskytnut důkaz, že veškeré dovezené maso nebo jeho část byly v určeném zařízení do tří měsíců od data dovozu zpracovány na příslušné výrobky.

Pokud však zpracování proběhlo po uplynutí tříměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci, jistota se uvolní, přičemž se od ní odečte 15 % a 2 % zbývajícího množství za každý den, o který byla lhůta překročena.

Je-li důkaz o zpracování vypracován ve lhůtě sedmi měsíců uvedené v prvním pododstavci a předložen do 18 měsíců po uvedených sedmi měsících, propadlá částka se sníží o 15 % částky jistoty a zpětně se vyplatí.

2.   Částka jistoty uvedená v čl. 6 odst. 5, která se neuvolní, propadne a bude zachována jako clo.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2344/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 38).

(3)  Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 9).

(6)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 360/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).

(7)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).

(8)  Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39.


PŘÍLOHA I

EK Fax: (32 2) 299 85 70

e-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Použití čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1206/2004

Výrobek A — pořadové číslo 09.4057

Image


PŘÍLOHA II

EK Fax: (32 2) 299 85 70

e-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Použití čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1206/2004

Výrobek B — pořadové číslo 09.4058

Image


PŘÍLOHA III

ČÁSTKY JISTOTY (1)

(v EUR/1000 kg čisté hmotnosti)

Výrobek

(kód KN)

K výrobě výrobků A

K výrobě výrobků B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Použije se směnný kurs ze dne předcházejícího složení jistoty.


PŘÍLOHA IV

Poznámky uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. c)

—   ve španělštině: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   v češtině: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   v dánštině: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   v němčině: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   v estonštině: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   v řečtině: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   v angličtině: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   ve francouzštině: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   v italštině: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   v lotyšštině: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   v litevštině: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   v maďarštině: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   v holandštině: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   v polštině: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   v portugalštině: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   ve slovenštině: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   ve slovinštině: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   ve finštině: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   ve švédštině: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1207/2004

ze dne 29. června 2004,

kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením (ES) č. 1114/2004 (3).

(2)

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1114/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1114/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 214, 16.6.2004, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1189/2004 (Úř. věst. L 228, 29.6.2004, s. 3).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/1992

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

9,06

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

29,47

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

44,23

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

44,23

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

29,47


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR na tunu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 15. června 2004 do 28. června 2004

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Prémie – záliv (EUR/t)

9,56

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 31,52 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, [čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96],

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, [článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96],

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(4)  FOB.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Konference zástupců vlád členských států

30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/55


ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

ze dne 23. června 2004

o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství

(2004/524/ES, Euratom)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 224 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 140 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003, a zejména na čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. b) tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 46 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2003 má být mimo jiné jmenováno deset soudců Soudu prvního stupně. Podle odst. 2 písm. b) téhož článku končí funkční období pěti z těchto soudců dnem 31. srpna 2004. Tito soudci budou vybíráni losem. Dále funkční období ostatních soudců končí dnem 31. srpna 2007.

(2)

Na dobu od 1. května 2004 do 31. srpna 2007 byli rozhodnutím 2004/490/ES, Euratom (1) jmenováni pouze čtyři soudci s tím, že jmenování pátého soudce muselo být odloženo.

(3)

Nyní je proto třeba přistoupit k jmenování pátého soudce,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Paní Verica TRSTENJAKOVÁ je jmenována soudkyní Soudu prvního stupně na dobu od 1. července 2004 do 31. srpna 2007.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. července 2004.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. června 2004.

předsedkyně

A. ANDERSON


(1)  Úř. věst. L 169, 1.5.2004, s. 23.


Evropská centrální banka

30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/56


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 3. června 2004

o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky

(ECB/2004/11)

(2004/525/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a 6 tohoto nařízení,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.3 a článek 36.1 tohoto statutu,

s ohledem na příspěvek Generální rady Evropské centrální banky (ECB) v souladu s čl. 47.2 pátou odrážkou statutu,

s ohledem na stanovisko Výboru zaměstnanců ECB,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1073/1999 (dále jen „nařízení OLAF“) stanoví, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „úřad“) zahajuje a provádí správní vyšetřování podvodů (dále jen „vnitřní vyšetřování“) v orgánech, subjektech, úřadech a agenturách založených Smlouvami o ES a Euratomu nebo na jejich základě za účelem boje proti podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství. Podle nařízení OLAF mohou být předmětem vnitřního vyšetřování závažné skutečnosti související s výkonem odborných činností, které by mohly znamenat zanedbání povinností ze strany zaměstnanců těchto orgánů, subjektů, úřadů a agentur a mohly by vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu řízení, nebo obdobné zanedbání povinností členy orgánů a subjektů, řídícími pracovníky úřadů a agentur nebo zaměstnanci orgánů, subjektů, úřadů a agentur, na které se nevztahuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (dále jen „služební řád“).

(2)

Ve vztahu k ECB jsou tyto odborné povinnosti a závazky, zejména závazky týkající se profesionální etiky a služebního tajemství, stanoveny v a) pracovním řádu pro zaměstnance Evropské centrální banky, b) pravidlech pro zaměstnance Evropské centrální banky, c) příloze I pracovního řádu, která obsahuje podmínky krátkodobého pracovního poměru, d) pravidlech Evropské centrální banky pro krátkodobý pracovní poměr, přičemž další zásady jsou uvedeny v e) kodexu chování v Evropské centrální bance (2) a f) kodexu chování členů Rady guvernérů (3) (společně dále jen „pracovní řád ECB“).

(3)

Nařízení OLAF stanoví v čl. 4 odst. 1, že pokud se týká ochrany finančních zájmů Evropských společenství a boje proti podvodům a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, „provádí úřad správní vyšetřování uvnitř orgánů, subjektů, úřadů a agentur“, a dále v čl. 4 odst. 6 stanoví, že každý orgán, subjekt, úřad a agentura má přijmout rozhodnutí, které „obsahuje zejména pravidla týkající se a) povinnosti členů, úředníků a zaměstnanců orgánů a subjektů, jakož i vedoucích pracovníků, úředníků a zaměstnanců úřadů a agentur spolupracovat se zaměstnanci úřadu a poskytovat jim informace; b) postupů, které musí dodržovat zaměstnanci úřadu při provádění vnitřního vyšetřování, jakož i zaručení práv osob, kterých se vnitřní vyšetřování týká“. V souladu s judikaturou Společenství může úřad zahájit vyšetřování jen na základě dostatečně závažného podezření (4).

(4)

Nařízení OLAF (v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci) stanoví, že vnitřní vyšetřování se provádějí při dodržování pravidel Smluv, zejména Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství, a s patřičným ohledem na služební řád. Na vnitřní vyšetřování prováděná úřadem se rovněž vztahují ustanovení čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a další zásady a základní práva, která jsou společná členským státům a uznávaná Soudním dvorem, jako je například zásada zachování důvěrnosti právních rad („povinnost mlčenlivosti“).

(5)

Vnitřní vyšetřování se provádějí v souladu s postupy stanovenými v nařízení OLAF a v rozhodnutích přijatých každým orgánem, subjektem, úřadem nebo agenturou k jeho provedení. Při přijímání tohoto prováděcího rozhodnutí je ECB povinna odůvodnit veškerá omezení vnitřních vyšetřování, jež mají vliv na specifické úkoly a povinnosti, které jsou ECB svěřeny články 105 a 106 Smlouvy. Tato omezení by na jedné straně měla zajistit důvěrnost, jež je pro některé informace ECB nezbytná, a na straně druhé realizovat záměr zákonodárce zesílit boj proti podvodům. S výjimkou těchto specifických úkolů a povinností by ECB měla být považována za veřejnoprávní subjekt podobný ostatním orgánům a subjektům Společenství, a to i pro účely tohoto rozhodnutí.

(6)

Šíření některých důvěrných informací, které má ECB k dispozici k plnění svých úkolů, vně ECB, by mohlo ve výjimečných případech vážně narušit její fungování. V těchto případech přijme rozhodnutí o zpřístupnění nebo předání informace úřadu Výkonná rada. Zpřístupněny budou informace, které jsou starší jednoho roku a které se týkají takových oblastí, jako jsou rozhodnutí o měnové politice nebo operace související se správou devizových rezerv a intervence na devizových trzích. Omezení v jiných oblastech, jako např. omezení vztahující se na údaje obdržené od orgánů obezřetnostního dohledu, které se týkají stability finančního systému nebo jednotlivých úvěrových institucí, a informace o ochranných prvcích a technických specifikacích stávajících i budoucích eurobankovek, nejsou časově limitována. I když informace, jejichž šíření vně ECB by mohlo vážně narušit fungování ECB, jsou v tomto rozhodnutí vymezeny specifickými oblastmi činnosti, je nezbytné zajistit, aby toto rozhodnutí mohlo být přizpůsobeno nepředvídanému vývoji s cílem zabezpečit, aby ECB nadále plnila úkoly, jež jí byly ve Smlouvě uloženy.

(7)

Toto rozhodnutí bere do úvahy skutečnost, že členové Rady guvernérů a Generální rady ECB, kteří nejsou současně členy Výkonné rady ECB, vykonávají kromě funkcí v rámci ESCB také funkce na národní úrovni. Výkon funkcí na národní úrovni podléhá režimu vnitrostátního práva a vnitřní vyšetřování prováděná úřadem se na něj nevztahují. Toto rozhodnutí se proto vztahuje pouze na odborné činnosti, které tyto osoby vykonávají jako členové řídících orgánů ECB. Vzhledem k tomu, že členové Generální rady mohou být vnitřním vyšetřováním úřadu potencionálně dotčeni, byli tito členové při přípravě tohoto rozhodnutí konzultováni.

(8)

Článek 38.1 statutu stanoví, že členové řídících orgánů a zaměstnanci ECB jsou povinni i po skončení svého pracovního poměru zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou předmětem služebního tajemství. Na základě článku 8 nařízení OLAF se na úřad a jeho zaměstnance vztahují stejné požadavky na důvěrnost a služební tajemství jako ty, které platí pro zaměstnance ECB podle statutu a pracovního řádu ECB.

(9)

Na základě čl. 6 odst. 6 nařízení OLAF poskytují příslušné vnitrostátní orgány úřadu při vyšetřování ECB pomoc v souladu s vnitrostátními předpisy. Vláda Spolkové republiky Německo a ECB jsou signatáři dohody o sídle ze dne 18. září 1998 (5), kterou se provádí Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství ve vztahu k ECB a která obsahuje ustanovení o nedotknutelnosti prostor, archivů a sdělení ECB a o diplomatických výsadách a imunitách členů Výkonné rady ECB.

(10)

Podle článku 14 nařízení OLAF může každý úředník nebo jiný zaměstnanec Evropských společenství v souladu s postupem stanoveným v čl. 90 odst. 2 služebního řádu podat řediteli úřadu stížnost na činnost, která mu způsobila újmu a které se dopustí úřad při vnitřním vyšetřování. Stejný postup by se měl obdobně použít na stížnosti, které řediteli úřadu podají zaměstnanci ECB nebo členové rozhodovacího orgánu ECB a článek 91 služebního řádu by se měl vztahovat na rozhodnutí přijatá ohledně těchto stížností.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí se vztahuje na

členy Rady guvernérů a Generální rady ECB, pokud jde o záležitosti, které souvisí s jejich funkcí členů těchto rozhodovacích orgánů ECB,

členy Výkonné rady ECB,

členy řídících orgánů nebo zaměstnance národních centrálních bank, kteří se účastní zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB jako náhradníci nebo jako doprovázející osoby, pokud jde o záležitosti související s touto funkcí

(společně dále jen „účastníci zasedání rozhodovacích orgánů“) a

stálé nebo dočasné zaměstnance ECB, na něž se vztahuje pracovní řád ECB,

osoby, které pracují pro ECB na jiném základě než je pracovní smlouva, pokud se jedná o záležitosti, které souvisejí s jejich prací pro ECB

(společně dále jen „zaměstnanci ECB“).

Článek 2

Povinnost spolupracovat s úřadem

Aniž by byla dotčena příslušná ustanovení Smlouvy, Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství a statutu a s výhradou postupů stanovených v nařízení OLAF a pravidel stanovených v tomto rozhodnutí, účastníci zasedání rozhodovacích orgánů a zaměstnanci ECB v plné míře spolupracují se zástupci úřadu, kteří provádějí vnitřní vyšetřování a při vyšetřování poskytují nezbytnou pomoc.

Článek 3

Povinnost informovat o protiprávní činnosti

1.   Zaměstnanci ECB, kteří se dozvědí o skutečnostech vedoucích k domněnce o možné existenci podvodu, úplatkářství nebo jiné protiprávní činnosti nepříznivě ovlivňující finanční zájmy Evropských společenství, nebo se dozvědí o závažných skutečnostech nepříznivě ovlivňujících tyto finanční zájmy, které souvisejí s výkonem odborných činností a které by mohly znamenat zanedbání povinností zaměstnance ECB nebo účastníka zasedání rozhodovacích orgánů, jež by mohlo vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu řízení, neprodleně o těchto skutečnostech informují buď ředitele pro interní audit, vyššího vedoucího pracovníka zodpovědného za jejich sekci, nebo člena Výkonné rady, který přímo zodpovídá za jejich sekci. Ředitel pro interní audit, příslušný vyšší vedoucí pracovník nebo příslušný člen Výkonné rady postoupí informace o těchto skutečnostech neprodleně generálnímu řediteli pro sekretariát a jazykové služby. Zaměstnanci ECB nesmějí být v žádném případě vystaveni nespravedlivému nebo diskriminačnímu zacházení v důsledku oznámení skutečností uvedených v tomto článku.

2.   Účastníci zasedání rozhodovacích orgánů, kteří se dozvědí o skutečnostech uvedených v odstavci 1, informují generálního ředitele pro sekretariát a jazykové služby nebo prezidenta ECB.

3.   Jakmile generální ředitel pro sekretariát a jazykové služby nebo popřípadě prezident ECB obdrží informace o skutečnostech podle odstavců 1 nebo 2, postoupí je s výhradou článku 4 tohoto rozhodnutí neprodleně úřadu a informuje ředitelství pro interní audit, popřípadě prezidenta ECB.

4.   Má-li zaměstnanec ECB nebo účastník zasedání rozhodovacích orgánů konkrétní informace o skutečnostech, jež opodstatňují podezření na existenci podvodu nebo úplatkářství nebo jakékoli jiné protiprávní činnosti ve smyslu odstavce 1, a má-li zároveň oprávněné důvody se domnívat, že postup podle výše uvedených odstavců by v daném případě zabránil řádnému oznámení takových skutečností úřadu, může informovat úřad přímo, aniž by se na něj vztahoval článek 4.

Článek 4

Spolupráce s úřadem ohledně citlivých informací

1.   Ve výjimečných případech, kdy by šíření určitých informací vně ECB mohlo vážně narušit fungování ECB, přijme rozhodnutí o zpřístupnění nebo předání informace úřadu Výkonná rada. Toto platí pro informace, které se týkají rozhodnutí o měnové politice nebo operací souvisejících se správou devizových rezerv a intervencí na devizových trzích, za předpokladu, že tyto informace nejsou starší jednoho roku, a dále pro údaje, jež ECB obdrží od orgánů obezřetnostního dohledu, které se týkají stability finančního systému nebo jednotlivých úvěrových institucí, nebo pro informace o ochranných prvcích a technických specifikacích eurobankovek.

2.   Toto rozhodnutí Výkonné rady zohlední všechna důležitá hlediska, jako například míru citlivosti informace, kterou úřad požaduje pro vyšetřování, její důležitost pro vyšetřování a závažnost podezření tak, jak je prezidentu ECB oznámil úřad, zaměstnanec ECB nebo účastník zasedání rozhodovacích orgánů, a míru rizika pro budoucí fungování ECB. Nejsou-li informace zpřístupněny, uvedou se v rozhodnutí důvody. Pokud jde o údaje, které ECB obdrží od orgánů obezřetnostního dohledu a které se týkají stability finančního systému nebo jednotlivých úvěrových institucí, může Výkonná rada rozhodnout o jejich zpřístupnění úřadu, nemá-li příslušný orgán obezřetnostního dohledu za to, že zpřístupnění dotyčné informace ohrozí stabilitu finančního systému nebo jednotlivých úvěrových institucí.

3.   Ve velmi výjimečných případech týkajících se informací, které se vztahují k určité oblasti činnosti ECB a které jsou stejně citlivé jako kategorie informací uvedené v odstavci 1, může Výkonná rada dočasně rozhodnout, že tyto informace úřadu nezpřístupní. Na tato rozhodnutí, jejichž platnost je omezena na dobu nejvýše šesti měsíců, se vztahuje odstavec 2. Dotyčné informace se následně úřadu zpřístupní, nezmění-li mezitím Rada guvernérů toto rozhodnutí tak, že zařadí kategorii dotyčných informací mezi kategorie uvedené v odstavci 1. Rada guvernérů změnu tohoto rozhodnutí zdůvodní.

Článek 5

Spolupráce ze strany ECB při vnitřním vyšetřování

1.   Při zahájení vnitřního vyšetřování ECB umožní zástupcům úřadu přístup do prostor ECB vedoucí pracovník odpovědný za bezpečnost ECB po předložení písemného oprávnění, ve kterém je uvedena jejich totožnost a funkce zástupců úřadu, a písemného pověření vydaného ředitelem úřadu, ve kterém je uveden předmět vyšetřování. Prezident, viceprezident a ředitel pro interní audit jsou okamžitě informováni.

2.   Při praktické organizaci vyšetřování je úřadu nápomocno ředitelství pro interní audit.

3.   Zaměstnanci ECB a účastníci zasedání rozhodovacích orgánů poskytují veškeré požadované informace zástupcům úřadu provádějícím vyšetřování, s výjimkou případů, kdy by požadovaná informace mohla být citlivá ve smyslu článku 4, v kterémžto případě o poskytnutí těchto informací rozhoduje Výkonná rada. Ředitelství pro interní audit zaznamenává všechny poskytnuté informace.

Článek 6

Vyrozumění dotčených osob

1.   V případě, že se účast zaměstnance ECB nebo účastníka zasedání rozhodovacího orgánu na vyšetřované věci jeví jako možná, je dotčená osoba urychleně vyrozuměna, není-li to na újmu vyšetřování. V žádném případě nesmějí být po skončení vyšetřování vyvozeny závěry, které jmenovitě poukazují na zaměstnance ECB nebo účastníka zasedání rozhodovacího orgánu, aniž by dotčené osobě bylo umožněno vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jí týkají, včetně všech důkazů, které proti ní existují. Dotčené osoby mají právo mlčet, odepřít výpověď, která by mohla vést k jejich obvinění, a požadovat pomoc právního zástupce.

2.   V případech, které vyžadují zachování naprostého utajení pro účely vyšetřování a kdy je třeba použít vyšetřovací postupy spadající do pravomoci vnitrostátního soudního orgánu, může být splnění povinnosti umožnit zaměstnanci ECB nebo účastníku zasedání rozhodovacího orgánu vyjádřit se na omezenou dobu odloženo se souhlasem prezidenta nebo viceprezidenta.

Článek 7

Vyrozumění o zastavení vyšetřování bez dalších opatření

Nelze-li po skončení vnitřního vyšetřování dokázat tvrzení, která byla proti zaměstnanci ECB nebo účastníku zasedání rozhodovacího orgánu vznesena, je vnitřní vyšetřování bez dalších opatření zastaveno z rozhodnutí ředitele úřadu, který o tom příslušného zaměstnance ECB nebo účastníka zasedání rozhodovacího orgánu písemně vyrozumí.

Článek 8

Zbavení imunity

Žádosti vnitrostátního policejního nebo soudního orgánu o zbavení imunity zaměstnance ECB nebo člena Výkonné rady, Rady guvernérů nebo Generální rady pro soudní řízení v možných případech podvodu, úplatkářství nebo jakékoli jiné protiprávní činnosti poškozující finanční zájmy Evropských společenství se předkládají řediteli úřadu ke stanovisku. O imunitě zaměstnanců ECB rozhoduje prezident nebo viceprezident ECB a o imunitě členů Výkonné rady, Rady guvernérů nebo Generální rady rozhoduje Rada guvernérů.

Článek 9

Změna pracovního řádu pro zaměstnance ECB

Pracovní řád pro zaměstnance ECB se mění takto:

1.

V čl. 4 písm. a) se za druhou větu doplňuje tato věta:

„Jsou vázáni ustanoveními obsaženými v rozhodnutí ECB/2004/11 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky.“

2.

V čl. 5 písm. b) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„b)

Nestanoví-li jinak rozhodnutí ECB/2004/11 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky, nesmějí zaměstnanci bez předchozího souhlasu Výkonné rady:“

Článek 10

Změna přílohy I pracovního řádu pro zaměstnance ECB

Příloha I pracovního řádu pro zaměstnance ECB, která obsahuje podmínky krátkodobého pracovního poměru, se mění takto:

1.

V článku 4 se za druhou větu doplňuje tato věta:

„Jsou vázáni ustanoveními obsaženými v rozhodnutí ECB/2004/11 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky.“

2.

V čl. 10 písm. b) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„b)

Nestanoví-li jinak rozhodnutí ECB/2004/11 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky, nesmějí zaměstnanci na základě krátkodobé pracovní smlouvy bez předchozího souhlasu Výkonné rady:“

Článek 11

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. června 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 76, 8.3.2001, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 123, 24.5.2002, s. 9.

(4)  Věc C-11/00 Komise Evropských společenství v. Evropská centrální banka, Sb. rozh. 2003, I-7147.

(5)  Federální úřední věstník č. 45, 1998 ze dne 27. 10. 1998 a č. 12, 1999 ze dne 6. 5. 1999.


30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/61


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 17. června 2004,

kterým se přijímá jednací řád Generální rady Evropské centrální banky

(ECB/2004/12)

(2004/526/ES)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 46.4 tohoto statutu,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Jednací řád Generální rady Evropské centrální banky ze dne 1. září 1998 se nahrazuje tímto zněním, které vstupuje v platnost dnem 1. července 2004.

„JEDNACÍ ŘÁD GENERÁLNÍ RADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ÚVODNÍ KAPITOLA

Článek 1

Definice

Tento jednací řád doplňuje Smlouvu o založení Evropského společenství a statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Výrazy použité v tomto jednacím řádu mají stejný význam jako ve Smlouvě a ve statutu.

KAPITOLA I

GENERÁLNÍ RADA

Článek 2

Den a místo zasedání Generální rady

1.   Generální rada určuje dny svých zasedání na návrh prezidenta.

2.   Prezident svolává zasedání Generální rady, pokud o ně požádají alespoň tři její členové.

3.   Prezident může rovněž svolat zasedání Generální rady, kdykoli to považuje za nezbytné.

4.   Generální rada obvykle zasedá v prostorách Evropské centrální banky (ECB).

5.   Zasedat lze rovněž prostřednictvím telekonference, nevznesou-li námitky alespoň tři guvernéři.

Článek 3

Účast na zasedáních Generální rady

1.   Nestanoví-li tento jednací řád jinak, mohou se zasedání Generální rady účastnit pouze její členové, ostatní členové Výkonné rady, předseda Rady Evropské unie a člen Komise Evropských společenství.

2.   Každý guvernér může být obvykle doprovázen jednou osobou.

3.   Nemůže-li se člen Generální rady zasedání zúčastnit, může písemně jmenovat svého náhradníka, který se zúčastní zasedání a hlasuje jeho jménem. Toto písemné jmenování se včas před zahájením zasedání zasílá prezidentovi. Náhradníka může obvykle doprovázet jedna osoba.

4.   Prezident jmenuje tajemníka z řad zaměstnanců ECB. Tajemník pomáhá prezidentovi při přípravě zasedání Generální rady a pořizuje z nich zápis.

5.   Považuje-li to za vhodné, může Generální rada ke svým zasedáním přizvat rovněž další osoby.

Článek 4

Hlasování

1.   Generální rada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů nebo jejich náhradníků. Není-li tato podmínka splněna, může prezident svolat mimořádné zasedání, na němž mohou být rozhodnutí přijímána bez ohledu na uvedené kvórum.

2.   Nestanoví-li statut jinak, jsou rozhodnutí přijímána prostou většinou.

3.   Generální rada přistoupí k hlasování na žádost prezidenta. Prezident dá rovněž podnět k hlasování, požádá-li o to některý z členů Generální rady.

4.   Rozhodnutí lze rovněž přijímat v písemném řízení, nevznesou-li námitky alespoň tři členové Generální rady. Písemné řízení vyžaduje:

i)

obvykle nejméně deset pracovních dnů pro posouzení každým členem Generální rady. V případě naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů;

ii)

vlastnoruční podpis každého člena Generální rady a

iii)

záznam tohoto rozhodnutí v zápisu z následujícího zasedání Generální rady.

Článek 5

Organizace zasedání Generální rady

1.   Pro každé zasedání přijme Generální rada pořad jednání. Předběžný pořad jednání sestavuje prezident a zasílá se spolu se souvisejícími dokumenty členům Generální rady a dalším oprávněným účastníkům nejméně osm dnů před příslušným zasedáním s výjimkou mimořádných případů, kdy prezident jedná přiměřeně okolnostem. Na návrh prezidenta nebo jiného člena Generální rady může Generální rada rozhodnout o stažení některých bodů z předběžného pořadu jednání nebo o zařazení některých bodů na předběžný pořad jednání. Pokud související dokumenty nebyly členům Generální rady předloženy včas, je bod na žádost nejméně tří členů Generální rady stažen z pořadu jednání.

2.   Zápis z jednání Generální rady se předkládá jejím členům ke schválení na následujícím zasedání (nebo dříve v písemném řízení, je-li to nezbytné) a podepisuje jej prezident.

KAPITOLA II

ÚČAST GENERÁLNÍ RADY NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK

Článek 6

Vztah mezi Generální radou a Radou guvernérů

1.   Aniž by byly dotčeny ostatní povinnosti Generální rady, včetně úkolů podle článku 44 statutu, Generální rada přispívá zejména k plnění úkolů uvedených v článku 6.2 až 6.8.

2.   Generální rada přispívá k plnění poradních úkolů ECB podle článku 4 a článku 25.1 statutu.

3.   Příspěvek Generální rady k plnění úkolů ECB v oblasti statistiky spočívá v:

posilování spolupráce mezi všemi národními centrálními bankami Evropské unie s cílem napomoci plnění úkolů ECB v oblasti statistiky,

podpoře harmonizace pravidel a postupů, kterými se řídí shromažďování, sestavování a šíření statistických údajů všemi národními centrálními bankami Evropské unie, je-li to nezbytné, a

předkládání připomínek Radě guvernérů k návrhům doporučení v oblasti statistiky podle článku 42 statutu před jejich přijetím.

4.   Generální rada přispívá k plnění povinnosti ECB předkládat zprávy podle článku 15 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k výroční zprávě před jejím přijetím.

5.   Generální rada přispívá ke standardizaci účetních pravidel a vykazování operací podle článku 26.4 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhům pravidel před jejich přijetím.

6.   Generální rada přispívá k přijímání dalších opatření v souvislosti s článkem 29.4 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhům těchto opatření před jejich přijetím.

7.   Generální rada se podílí na pracovním řádu pro zaměstnance Evropské centrální banky tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhu tohoto řádu před jeho přijetím.

8.   Generální rada se podílí na přípravách na neodvolatelné stanovení směnných kurzů podle článku 47.3 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k:

návrhům stanovisek ECB podle čl. 123 odst. 5 Smlouvy,

jiným návrhům stanovisek ECB k právním aktům Společenství, jež mají být přijaty, dojde-li ke zrušení výjimky, a

k rozhodnutím podle odstavce 10 Protokolu o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

9.   Je-li Generální rada požádána, aby přispěla k plnění úkolů ECB podle předchozích odstavců, je jí k tomu poskytnuta přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů. Prezident může rozhodnout o uplatnění písemného řízení.

10.   Prezident informuje Generální radu v souladu s článkem 47.4 statutu o rozhodnutích přijatých Radou guvernérů.

Článek 7

Vztah mezi Generální radou a Výkonnou radou

1.   Generální radě ECB se poskytne příležitost předložit připomínky dříve, než Výkonná rada:

provede právní akty Rady guvernérů, u nichž je v souladu s článkem 12.1 jednacího řádu Evropské centrální banky vyžadován příspěvek Generální rady,

přijme na základě pravomocí, které na ni přenesla Rada guvernérů v souladu s článkem 12.1 statutu, právní akty, u nichž je v souladu s článkem 12.1 jednacího řádu Evropské centrální banky vyžadován příspěvek Generální rady.

2.   Je-li Generální rada požádána o předložení připomínek podle prvního odstavce tohoto článku, je jí k tomu poskytnuta přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů. Prezident může rozhodnout o uplatnění písemného řízení.

Článek 8

Výbory Evropského systému centrálních bank

1.   Generální rada může v oblasti své působnosti vyžadovat, aby výbory zřízené Radou guvernérů podle článku 9 jednacího řádu Evropské centrální banky vypracovaly studie na určitá témata.

2.   Národní centrální banka nezúčastněného členského státu může jmenovat až dva zaměstnance, aby se účastnili zasedání výboru, jedná-li se o záležitosti spadající do působnosti Generální rady a považují-li to předseda výboru a Výkonná rada za vhodné.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 9

Právní nástroje

1.   Rozhodnutí ECB podle článku 46.4 a článku 48 statutu a podle tohoto jednacího řádu, jakož i doporučení ECB a stanoviska ECB přijatá Generální radou podle článku 44 statutu podepisuje prezident.

2.   Všechny právní nástroje ECB jsou číslovány, oznamovány a zveřejňovány v souladu s článkem 17.7 jednacího řádu Evropské centrální banky.

Článek 10

Důvěrnost dokumentů ECB a přístup k nim

1.   Jednání Generální rady a výborů nebo skupin, které se zabývají záležitostmi v působnosti Generální rady, jsou důvěrná, pokud Generální rada nezmocní prezidenta, aby výsledky jejich jednání zveřejnil.

2.   Přístup veřejnosti k dokumentům vypracovaným Generální radou a výbory nebo skupinami, které se zabývají záležitostmi v působnosti Generální rady, se řídí rozhodnutím Generální rady přijatým podle článku 23.2 jednacího řádu Evropské centrální banky.

3.   Dokumenty vypracované Generální radou a výbory nebo skupinami, které se zabývají záležitostmi v působnosti Generální rady, se označují jako tajné a zachází se s nimi v souladu s pravidly stanovenými v administrativním oběžníku přijatém podle článku 23.3 jednacího řádu Evropské centrální banky. Nerozhodnou-li rozhodovací orgány jinak, budou tyto dokumenty po uplynutí třiceti let volně přístupné.

Článek 11

Pozbytí použitelnosti

Zruší-li Rada Evropské unie v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy veškeré výjimky a dojde-li k přijetí rozhodnutí uvedených v Protokolu o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Generální rada se rozpustí a tento jednací řád se přestává uplatňovat.“

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. června 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET