ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 217

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
17. června 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1115/2004 ze dne 16. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1116/2004 ze dne 15. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1117/2004 ze dne 16. června 2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004 ze dne 16. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1119/2004 ze dne 16. června 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1120/2004 ze dne 16. června 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1121/2004 ze dne 16. června 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin

32

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

17.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1115/2004

ze dne 16. června 2004

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. června 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

70,4

060

52,8

999

61,6

0707 00 05

052

96,3

096

99,3

999

97,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

388

61,4

508

52,1

528

58,5

999

57,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,1

400

105,6

508

72,2

512

78,0

524

42,8

528

70,2

720

70,5

804

100,0

999

78,1

0809 10 00

052

265,3

624

221,0

999

243,2

0809 20 95

052

404,2

400

370,5

999

387,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

175,1

999

155,2

0809 40 05

052

282,2

624

225,7

999

254,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


17.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1116/2004

ze dne 15. června 2004,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993 kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 (2), a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 18. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2004.

Za Komisi

Erkki LIIKANEN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

62,44

36,38

1 960,96

464,13

976,93

15 834,05

215,58

40,74

26,50

286,20

14 931,83

2 491,86

571,86

41,17

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

31,29

18,23

982,84

232,63

489,64

7 936,11

108,05

20,42

13,28

143,44

7 483,91

1 248,94

286,62

20,63

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

132,03

76,92

4 146,77

981,48

2 065,87

33 483,67

455,87

86,15

56,03

605,21

31 575,79

5 269,45

1 209,28

87,06

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

45,21

26,34

1 419,91

336,07

707,38

11 465,26

156,10

29,50

19,19

207,23

10 811,97

1 804,33

414,07

29,81

 

 

 

 

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

43,79

25,51

1 375,26

325,50

685,14

11 104,69

151,19

28,57

18,58

200,72

10 471,95

1 747,59

401,05

28,87

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,79

1 929,33

456,65

961,17

15 578,65

212,10

40,08

26,07

281,58

14 690,98

2 451,67

562,63

40,50

 

 

 

 

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

75,36

43,90

2 366,83

560,20

1 179,13

19 111,30

260,20

49,17

31,98

345,44

18 022,34

3 007,62

690,21

49,69

 

 

 

 

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

26,70

15,56

838,57

198,48

417,76

6 771,12

92,19

17,42

11,33

122,39

6 385,31

1 065,60

244,54

17,60

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

44,01

25,64

1 382,22

327,15

688,61

11 160,94

151,95

28,72

18,68

201,73

10 524,99

1 756,44

403,08

29,02

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

378,78

220,68

11 896,31

2 815,69

5 926,60

96 058,33

1 307,81

247,15

160,75

1 736,25

90 584,97

15 117,07

3 469,20

249,75

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

115,20

67,12

3 618,09

856,35

1 802,49

29 214,77

397,75

75,17

48,89

528,05

27 550,13

4 597,64

1 055,11

75,96

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

116,39

67,81

3 655,45

865,20

1 821,10

29 516,45

401,86

75,94

49,40

533,51

27 834,62

4 645,12

1 066,00

76,74

 

 

 

 

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

370,03

215,58

11 621,56

2 750,66

5 789,73

93 839,86

1 277,61

241,45

157,04

1 696,15

88 492,91

14 767,94

3 389,08

243,98

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

281,46

163,98

8 839,81

2 092,26

4 403,89

71 378,26

971,80

183,65

119,45

1 290,16

67 311,16

11 233,07

2 577,86

185,58

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

103,74

60,44

3 258,08

771,14

1 623,14

26 307,83

358,17

67,69

44,03

475,51

24 808,82

4 140,16

950,12

68,40

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

113,31

66,02

3 558,87

842,33

1 772,99

28 736,56

391,24

73,94

48,09

519,41

27 099,16

4 522,38

1 037,84

74,71

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

1 008,34

587,46

31 668,93

7 495,60

15 777,09

255 715,02

3 481,50

657,94

427,94

4 622,03

241 144,51

40 242,85

9 235,29

664,85

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

168,19

97,99

5 282,47

1 250,29

2 631,67

42 654,02

580,72

109,75

71,38

770,97

40 223,62

6 712,63

1 540,47

110,90

 

 

 

 

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

108,31

63,10

3 401,79

805,16

1 694,73

27 468,23

373,97

70,67

45,97

496,49

25 903,10

4 322,78

992,03

71,42

 

 

 

 

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

91,73

53,44

2 881,00

681,89

1 435,28

23 263,03

316,72

59,85

38,93

420,48

21 937,52

3 660,99

840,16

60,48

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

134,11

78,13

4 211,94

996,91

2 098,34

34 009,89

463,04

87,51

56,92

614,73

32 072,02

5 352,27

1 228,29

88,42

 

 

 

 

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

0805 10 10

48,60

28,31

1 526,38

361,27

760,42

12 324,96

167,80

31,71

20,63

222,77

11 622,69

1 939,63

445,12

32,04

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

60,64

35,33

1 904,66

450,81

948,88

15 379,45

209,39

39,57

25,74

277,98

14 503,13

2 420,32

555,44

39,99

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

0805 10 50

48,60

28,31

1 526,38

361,27

760,42

12 324,96

167,80

31,71

20,63

222,77

11 622,69

1 939,63

445,12

32,04

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

69,27

40,36

2 175,56

514,93

1 083,84

17 566,87

239,17

45,20

29,40

317,52

16 565,92

2 764,57

634,44

45,67

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

56,85

33,12

1 785,49

422,60

889,51

14 417,16

196,29

37,09

24,13

260,59

13 595,68

2 268,88

520,68

37,48

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

24,73

14,41

776,70

183,83

386,94

6 271,53

85,39

16,14

10,50

113,36

5 914,18

986,97

226,50

16,31

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

77,84

45,35

2 444,72

578,63

1 217,93

19 740,22

268,76

50,79

33,04

356,80

18 615,44

3 106,59

712,93

51,32

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

100,54

58,57

3 157,51

747,34

1 573,04

25 495,75

347,12

65,60

42,67

460,83

24 043,02

4 012,36

920,79

66,29

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

69,54

40,51

2 183,97

516,92

1 088,03

17 634,76

240,09

45,37

29,51

318,75

16 629,94

2 775,25

636,89

45,85

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

67,48

39,31

2 119,27

501,60

1 055,80

17 112,34

232,98

44,03

28,64

309,30

16 137,29

2 693,04

618,02

44,49

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

169,57

98,79

5 325,68

1 260,52

2 653,19

43 002,95

585,47

110,64

71,97

777,27

40 552,67

6 767,54

1 553,07

111,81

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

54,36

31,67

1 707,28

404,09

850,55

13 785,70

187,69

35,47

23,07

249,18

13 000,19

2 169,51

497,88

35,84

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

77,09

44,91

2 421,12

573,05

1 206,18

19 549,69

266,16

50,30

32,72

353,36

18 435,76

3 076,61

706,05

50,83

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

130,00

75,74

4 082,76

966,33

2 033,98

32 966,81

448,83

84,82

55,17

595,87

31 088,38

5 188,11

1 190,61

85,71

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky — nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

122,58

71,42

3 849,87

911,21

1 917,96

31 086,29

423,23

79,98

52,02

561,88

29 315,01

4 892,17

1 122,70

80,82

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

85,60

49,87

2 688,53

636,34

1 339,40

21 708,92

295,56

55,86

36,33

392,39

20 471,96

3 416,42

784,03

56,44

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

112,40

65,48

3 530,15

835,54

1 758,68

28 504,64

388,08

73,34

47,70

515,22

26 880,46

4 485,88

1 029,46

74,11

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,66

9 577,56

2 266,88

4 771,43

77 335,32

1 052,90

198,98

129,42

1 397,83

72 928,79

12 170,55

2 793,01

201,07

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

935,43

50 427,39

11 935,46

25 122,34

407 182,70

5 543,69

1 047,66

681,42

7 359,80

383 981,63

64 079,90

14 705,62

1 058,66

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

133,41

77,72

4 189,94

991,70

2 087,38

33 832,24

460,62

87,05

56,62

611,52

31 904,50

5 324,31

1 221,87

87,96

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

253,43

147,65

7 959,48

1 883,90

3 965,32

64 269,85

875,02

165,36

107,56

1 161,67

60 607,78

10 114,39

2 321,14

167,10

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

218,81

127,48

6 872,18

1 626,55

3 423,64

55 490,29

755,49

142,77

92,86

1 002,98

52 328,48

8 732,72

2 004,06

144,27

 

 

 

 


17.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1117/2004

ze dne 16. června 2004

o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 751/2004 ze dne 22. dubna 2004 o stanovení některých rozhodných skutečností pro směnný kurs pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v důsledku přistoupení těchto států k Evropské unii (1), a zejména na čl. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 1 nařízení (ES) č. 751/2004 je rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro rok 2004 pro přepočet některých částek do národní měny v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku stanovena ke dni vstupu v platnost smlouvy o přistoupení z roku 2003. Kurz, který má být použit odpovídá průměru prorata temporis směnných kurzů použitelných během kalendářního měsíce, jenž předchází datu rozhodné skutečnosti.

(2)

Smlouva o přistoupení z roku 2003 vstoupila v platnost dnem 1. května 2004.

(3)

Je proto třeba stanovit použitelný směnný kurz pro rok 2004 pro dotčené částky a podpory podle průměru prorata temporis směnných kurzů použitelných v průběhu dubna 2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro rok 2004 se směnný kurz uvedený v příloze použije na následující částky v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku:

a)

částky strukturální nebo environmentální povahy uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení Komise č. 2808/98 (2),

b)

částky prémií a plateb v odvětví hovězího masa uvedené v článcích 4, 5, 6, 11, 13 a 14 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 (3),

c)

částky prémií a plateb v odvětví skopového a kozího masa uvedené v článcích 4, 5 a 11 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 (4),

d)

částku podpory pro energetické plodiny podle hlavy IV, kapitoly 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (5).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

Směnný kurz podle článku 1

1 euro = (průměr 1.4.2004–30.4.2004)

0,586276

kyperská libra

32,531

česká koruna

15,6466

estonská koruna

250,183

maďarský forint

3,45277

litevský litas

0,650773

lotyšský lat

0,42512

maltská lira

4,75404

polský zlotý

238,438

slovinský tolar

40,1304

slovenská koruna


17.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1118/2004

ze dne 16. června 2004,

kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (dále jen „nových členských států“) je třeba provést některé technické úpravy ohledně některých jazykových výrazů v několika nařízeních Komise z odvětví hovězího a telecího masa.

(2)

V čl. 10 odst. 5, čl. 12 odst. 5 a čl. 12a odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (1) se stanoví položky ve všech jazycích Společenství ke 30. dubnu 2004 (dále jen „Společenství patnácti“). Uvedená ustanovení by měla obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(3)

Čl. 4 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (2) stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(4)

Čl. 2 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 0206 29 91 (3) stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(5)

Čl. 8 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1143/98 ze dne 2. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu nejatečných krav a jalovic některých horských plemen pocházejících z některých třetích zemí a kterým se mění nařízení (ES) č. 1012/98 (4), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států. Čl. 1 odst. 1 a příloha I uvedeného nařízení se navíc týkají obchodu s novými členskými státy, a proto ode dne přistoupení již nejsou použitelné. Proto je uvedená ustanovení třeba zrušit.

(6)

Čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené rozhodnutími Rady 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polskou republiku a Maďarskou republiku (5), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států. Název, první odstavec článku 1, druhý pododstavec čl. 3 odst. 1 písm. c), čl. 3 odst. 2 a příloha I uvedeného nařízení se navíc týkají obchodu s novými členskými státy, a proto ode dne přistoupení již nejsou použitelné. Proto je třeba název změnit a uvedená ustanovení zrušit.

(7)

Čl. 6 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1128/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu telat o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházejících ze třetích zemí (6), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států. Čl. 2 odst. 2, článek 7 a příloha I uvedeného nařízení se navíc týkají obchodu s novými členskými státy, a proto ode dne přistoupení již nejsou použitelné. Proto je uvedená ustanovení třeba zrušit.

(8)

Čl. 5 odst. 3 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1247/1999 ze dne 16. června 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu živého skotu o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházejícího z některých třetích zemí (7), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států. Čl. 1 odst. 2, článek 6 a příloha II uvedeného nařízení se navíc týkají obchodu s novými členskými státy, a proto ode dne přistoupení již nejsou použitelné. Proto je uvedená ustanovení třeba zrušit.

(9)

Čl. 2 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 2424/1999 ze dne 15. listopadu 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa stanovenou v nařízení Rady (ES) č. 2249/1999 (8), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(10)

Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 297/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (9), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(11)

Čl. 7 odst. 3 písm. a) a čl. 12 odst. 5 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 780/2003 ze dne 7. května 2003 o otevření a správě celní kvóty na zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a výrobky kódu 0206 29 91 (1. července 2003 až 30. června 2004) (10), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedená ustanovení by měla obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(12)

Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2234/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty výrobků z mladého hovězího masa pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory (11) stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(13)

Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2234/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty výrobků z mladého hovězího masa pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory (12), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(14)

Čl. 4 odst. 1 písm. a) a příloha nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se stanoví v odvětví hovězího a telecího masa prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o opatřeních vztahujících se na zemědělské produkty a zboží vyrobené ze zemědělských produktů pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) (13), stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedená ustanovení by měla obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.

(15)

Nařízení (ES) č. 1445/95, (ES) č. 936/97, (ES) č. 996/97, (ES) č. 1143/98, (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999, (ES) č. 1247/1999, (ES) č. 2424/1999, (ES) č. 297/2003, (ES) č. 780/2003, (ES) č. 1146/2003, (ES) č. 2234/2003 a (ES) č. 2247/2003 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1445/95 se mění takto:

1.

V článku 10 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Odchylně od odstavce 1 se pětidenní lhůta nevztahuje na žádosti o licence pro produkty kódů KN 0201 a 0202, které se týkají množství nejvýše 22 tun. V takovém případě se odchylně od článku 8 omezuje doba platnosti vydané licence na pět pracovních dní počínaje dnem jejího vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 a žádosti a licence uvádějí v kolonce 20 tento údaj:

Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80.

Licence platná po dobu pěti pracovních dnů, nelze ji použít pro uplatnění článku 5 nařízení (EHS) č. 565/80.

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.

Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.

Litsents kehtib viis tööpäeva ja seda ei saa kasutada määruse (EMÜ) nr 565/80 artikli 5 kohaldamiseks.

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.

Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.

Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.

Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Licence derīga piecas darba dienas un nav izmantojama Regulas (EEK) Nr. 565/80 5. panta piemērojumam.

Licencija galioja penkias darbo dienas ir nėra naudojama taikant Reglamento (EEB) Nr. 565/80 5 straipsnį.

Az igazolás öt munkanapig érvényes és az 565/80/EGK rendelet 5. cikke alkalmazásában nem használható.

Liċenzja valida għal ħames ġranet xogħol u mhux użabli għall- applikazzjoni ta’ Artikolu 5 tar-Regolament (KEE) Nru 565/80.

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.

Pozwolenie ważne przez okres pięciu dni roboczych i nie do wykorzystania w przypadku zastosowania art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 565/80.

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80.

Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na uplatnenie článku 5 nariadenia (EHS) č. 565/80.

Dovoljenje velja pet delovnih dni in ni uporabno za izvajanje člena 5 Uredbe (EGS) št. 565/80.

Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Komise může případně použití tohoto odstavce pozastavit.“.

2.

V článku 12 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Licence obsahuje v kolonce 22 jednu z těchto poznámek:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América.

Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA.

Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA.

Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA.

Valid only in … (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique.

Uniquement valable en … (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.

Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.

Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA.

Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Förenta staterna.

Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.“.

3.

V článku 12a se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Licence obsahuje v kolonce 22 jednu z těchto poznámek:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá.

Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada.

Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada.

Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega)

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά.

Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada.

Valid only in … (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et le Canada.

Uniquement valable en … (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.

Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem)

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada.

Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá.

Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne)

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.

Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Kanada.

Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.“

Článek 2

V článku 4 nařízení (ES) č. 936/97 se bod d) nahrazuje tímto:

„d)

v kolonce 20 žádostí o licence a samotných licencí musí být uveden jeden z těchto údajů:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 936/97]

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 936/97)

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 936/97)

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97]

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 936/97]

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 936/97)

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 936/97)

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (936/97/EK rendelet)

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 936/97)

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 936/97)

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 936/97]

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 936/97)

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 936/97)

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97)“.

Článek 3

V čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 996/97 se bod b) nahrazuje tímto:

„b)

v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 996/97]

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 996/97)

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 996/97)

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97]

Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

Hampe [règlement (CE) no 996/97]

Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 996/97)

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 996/97)

Sovány dagadó (996/97/EK rendelet)

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 996/97)

Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 996/97)

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 996/97]

Bránica (Nariadenie (ES) č. 996/97)

Vampi (Uredba (ES) št. 996/97)

Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97)“.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 1143/98 se mění takto:

1.

V tabulce v čl. 1 odst. 1 se zrušuje poznámka 2.

2.

V článku 8 se bod c) nahrazuje tímto:

„c)

v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:

Razas de montaña [Reglamento (CE) no 1143/98], año de importación: …

Horská plemena (nařízení (ES) č. 1143/98), rok dovozu: …

Bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår: …

Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: …

Kõrgmaatõud (määrus (EÜ) nr 1143/98), importimisaasta: …

Ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1143/98], έτος εισαγωγής …

Mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), year of import: …

Races de montagne [règlement (CE) no 1143/98], année d'importation: …

Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: …

Kalnu šķirnes (Regula (EK) Nr. 1143/98), ievešanas gads: …

Kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 1143/98), importo metai: …

Hegyi fajták (1143/98/EK rendelet), a behozatal éve: …

Razez tal-muntanji (Regolament (KE) Nru 1143/98, Sena ta’ importazzjoni: …

Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98); invoerjaar: …

Rasy górskie (Rozporządzenie (WE) nr 1143/98), Rok przywozu: …

Raças de montanha [Regulamento (CE) n.o 1143/98], ano de importação: …

Horské plemená (Nariadenie (ES) č. 1143/98), Rok dovozu: …

Gorske pasme (Uredba (ES) št. 1143/98), leto uvoza: …

Vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1143/98), tuontivuosi: …

Bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår: …“.

3.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 1279/98 se mění takto:

1.

Název se nahrazuje tímto:

2.

V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Na veškeré dovozy produktů podle přílohy I tohoto nařízení do Společenství, které se uskuteční v rámci kvót stanovených rozhodnutími Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pro Bulharsko a Rumunsko se vztahuje povinnost předložit dovozní licenci.“

3.

Čl. 3 odst. 1 se mění takto:

a)

v bodu c) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Skupinou produktů ve smyslu bodu c) se rozumí:

buď produkty kódů KN 0201 nebo 0202 pocházející z jedné ze zemí uvedených v příloze I,

nebo produkty kódů KN 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 nebo 0210 99 51 pocházející z Rumunska,

nebo produkty kódu KN 1602 50 pocházející z Rumunska“;

b)

bod e) se nahrazuje tímto:

„e)

v kolonce 20 žádosti o licenci i licence samotné se uvádí alespoň jedna z těchto poznámek:

Reglamento (CE) no 1279/98

Nařízení (ES) č. 1279/98

Forordning (EF) nr. 1279/98

Verordnung (EG) Nr. 1279/98

Määrus (EÜ) nr 1279/98

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1279/98

Regulation (EC) No 1279/98

Règlement (CE) no 1279/98

Regolamento (CE) n. 1279/98

Regula (EK) Nr. 1279/98

Reglamentas (EB) Nr. 1279/98

1279/98/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1279/98

Verordening (EG) nr. 1279/98

Rozporządzenie (WE) nr 1279/98

Regulamento (CE) n.o 1279/98

Nariadenie (ES) č. 1279/98

Uredba (ES) št. 1279/98

Asetus (EY) N:o 1279/98

Förordning (EG) nr 1279/98“.

4.

V čl. 3 odst. 2 druhé odrážce se zrušují kódy KN 0210 99 59 a 0210 99 90.

5.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 6

Nařízení (ES) č. 1128/1999 se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro množství uvedené v odstavci 1 se celní sazba snižuje o 90 % pro zvířata pocházející z Bulharska a Rumunska.“

2.

V čl. 6 odst. 4 se bod c) nahrazuje tímto:

„c)

v kolonce 20 pořadové číslo 09.4598 a alespoň jednu z těchto poznámek:

Reglamento (CE) no 1128/1999

Nařízení (ES) č. 1128/1999

Forordning (EF) nr. 1128/1999

Verordnung (EG) Nr. 1128/1999

Määrus (EÜ) nr 1128/1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1128/1999

Regulation (EC) No 1128/1999

Règlement (CE) no 1128/1999

Regolamento (CE) n. 1128/1999

Regula (EK) Nr. 1128/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1128/1999

1128/1999/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1128/1999

Verordening (EG) nr. 1128/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1128/1999

Regulamento (CE) n.o 1128/1999

Nariadenie (ES) č. 1128/1999

Uredba (ES) št. 1128/1999

Asetus (EY) N:o 1128/1999

Förordning (EG) nr 1128/1999“.

3.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„U dovezených zvířat se uplatňuje clo uvedené v článku 1 na základě předložení průvodního osvědčení EUR.1, které vydala vyvážející země v souladu s protokolem č. 4 přiloženým k Evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem, nebo na základě prohlášení, které vyhotovil vývozce v souladu s uvedeným protokolem.“

4.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 7

Nařízení (ES) č. 1247/1999 se mění takto:

1.

Čl. 1 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pro množství uvedené v odstavci 1 se celní sazba snižuje o 90 % pro zvířata pocházející z Bulharska a Rumunska.“

2.

Čl. 5 odst. 3 písm. c) se nahrazuje tímto:

„c)

v kolonce 20 pořadové číslo 09.4537 a alespoň jednu z těchto poznámek:

Reglamento (CE) no 1247/1999

Nařízení (ES) č. 1247/1999

Forordning (EF) nr. 1247/1999

Verordnung (EG) Nr. 1247/1999

Määrus (EÜ) nr 1247/1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1247/1999

Regulation (EC) No 1247/1999

Règlement (CE) no 1247/1999

Regolamento (CE) n. 1247/1999

Regula (EK) Nr. 1247/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1247/1999

1247/1999/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1247/1999

Verordening (EG) nr. 1247/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1247/1999

Regulamento (CE) n.o 1247/1999

Nariadenie (ES) č. 1247/1999

Uredba (ES) št. 1247/1999

Asetus (EY) N:o 1247/1999

Förordning (EG) nr 1247/1999“.

3.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„U dovezených zvířat se uplatňuje clo uvedené v článku 1 na základě předložení průvodního osvědčení EUR.1, které vydala vyvážející země v souladu s protokolem č. 4 přiloženým k Evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem, nebo na základě prohlášení, které vyhotovil vývozce v souladu s uvedeným protokolem.“

4.

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 8

V článku 2 nařízení (ES) č. 2424/1999 se bod d) nahrazuje tímto:

„d)

žádost o licenci a licence samotná obsahuje v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2424/1999

Vykostěné sušené hovězí maso – nařízení (ES) č. 2424/1999

Tørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2424/1999

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2424/1999

Kuivatatud kondita veiseliha – määrus (EÜ) nr 2424/1999

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2424/1999

Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2424/1999

Viande bovine séchée désossée — règlement (CE) no 2424/1999

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2424/1999

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Regula (EK) Nr. 2424/1999

Džiovinta iškaulinėta jautiena – Reglamentas (EB) Nr. 2424/1999

Szárított, kicsontozott marhahús – 2424/1999/EK rendelet

Ċanga mniexfa mingħajr għadam – Regolament (KE) Nru 2424/1999

Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2424/1999

Suszona wołowina bez kości – Rozporządzenie (WE) nr 2424/1999

Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2424/1999

Sušené vykostené hovädzie mäso – Nariadenie (ES) č. 2424/1999

Posušeno goveje meso brez kosti – Uredba (ES) št. 2424/1999

Kuivattua luutonta naudanlihaa – asetus (EY) N:o 2424/1999

Τorkat benfritt nötkött – förordning (EG) nr 2424/1999“.

Článek 9

V článku 3 nařízení (ES) č. 297/2003 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují v kolonce 20 pořadové číslo 09.4181 a jednu z těchto poznámek:

Reglamento (CE) no 297/2003

Nařízení (ES) č. 297/2003

Forordning (EF) nr. 297/2003

Verordnung (EG) Nr. 297/2003

Määrus (EÜ) nr 297/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003

Regulation (EC) No 297/2003

Règlement (CE) no 297/2003

Regolamento (CE) n. 297/2003

Regula (EK) Nr. 297/2003

Reglamentas (EB) Nr. 297/2003

297/2003/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 297/2003

Verordening (EG) nr. 297/2003

Rozporządzenie (WE) nr 297/2003

Regulamento (CE) n.o 297/2003

Nariadenie (ES) č. 297/2003

Uredba (ES) št. 297/2003

Asetus (EY) N:o 297/2003

Förordning (EG) nr 297/2003“.

Článek 10

Nařízení (ES) č. 780/2003 se mění takto:

1.

V čl. 7 odst. 3 se bod a) nahrazuje tímto:

„a)

v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente I)

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta I)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (I alamkvoot)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent I)

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (I apakškvota)

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (I kvotos dalis)

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (I. alkontingens)

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota I)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent I)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente I)

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta I)

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota I)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I)“.

2.

V čl. 12 odst. 5 se bod a) nahrazuje tímto:

„a)

v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente II)

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta II)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent II)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent II)

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (II alamkvoot)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση II)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota II)

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent II)

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II)

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (II apakškvota)

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (II kvotos dalis)

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (II. alkontingens)

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota II)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent II)

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent II)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente II)

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta II)

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota II)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö II)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot II)“.

Článek 11

V čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1146/2003 se bod c) nahrazuje tímto:

„c)

v poli 20 alespoň jednu z těchto poznámek:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1146/2003.

Licence platná v … (vydávající členský stát)/Maso pro zpracování … [produkty A] [produkty B] (nehodící se škrtněte) v (přesné místo určení a číslo schválení zařízení, kde ke zpracování dojde)/nařízení (ES) č. 1146/2003.

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til [A-produkter] [B-produkter] (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/Forordning (EF) nr. 1146/2003.

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Nichtzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1146/2003.

Litsents kehtib … (väljaandnud liikmesriik)/Töötlemiseks mõeldud liha … [A-tooted] [B-tooted] (mittevajalik maha tõmmata) … (täpne sihtkoht ja ettevõtte loanumber, kus töötlemine toimub)/määrus (EÜ) nr 1146/2003.

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1146/2003.

Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1146/2003.

Certificat valable … (État membre émetteur)/Viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/Règlement (CE) no 1146/2003.

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1146/2003.

Licence ir derīga … (dalībvalsts, kas izdevusi licenci)/gaļa, kas paredzēta pārstrādei … [A-produkti] [B-produkti] (svītrot pēc vajadzības) … (precīzs nosaukums un apstiprinājuma numurs uzņēmumam, kur šī pārstrāde veicama/Regula (EK) Nr. 1146/2003.

Licencija galioja (kur) … (išdavusi valstybė narė)/Perdirbti skirta mėsa … [A kategorijos produktai] [B kategorijos produktai] (išbraukti netinkamą) (kur) … (tiksli paskirties vieta ir įmonės, kurioje bus perdirbama, patvirtinimo Nr.)/Reglamentas (EB) Nr. 1146/2003.

Az engedély a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam)/A marhahús [A-termékek] [B-termékek] (a nem kívánt rész törlendő) a … -ban/ben való feldolgozásra szánt (feldolgozás várható helyének pontos megjelölése és az engedély sorszáma)/1146/2003/EK rendelet.

Liċenzja valida fi (Stat Membru li joħroġa)/Laħam maħsub għall-ipproċessa … [prodotti-A] [prodotti-B] (ħassar kif jixraq) fi … (desinazzjoni eżatta u Nru approvat ta’ l-istabbiliment fejn l-isir l-ipproċessar)/Regolament (KE) Nru 1146/2003.

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1146/2003.

Pozwolenie ważne w … (wydające Państwo Członkowskie)/Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne oznaczenie i numer zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetworzenie)/Rozporządzenie (WE) nr 1146/2003.

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1146/2003.

Povolenie platné v … (vydávajúci členský štát)/Mäso určené na spracovanie … [A-produkty] [B-produkty] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné označenie a schvaľovacie číslo zariadenia, kde sa má spracovanie vykonať)/Nariadenie (ES) č. 1146/2003.

Dovoljenje velja v … (država članica izdaje)/Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (neustrezno prečrtati) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala)/Uredba (ES) št. 1146/2003.

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1146/2003.

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1146/2003.“.

Článek 12

V čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2234/2003 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V oddílu 20 žádostí o licenci a v licencích se uvede jeden z těchto údajů:

«Baby beef» [Reglamento (CE) no 2234/2003]

„Baby beef“ (nařízení (ES) č. 2234/2003)

»Baby beef« (forordning (EF) nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2234/2003)

“Baby beef“ (määrus (EÜ) nr 2234/2003)

«Baby beef» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2234/2003]

‘Baby beef‘ (Regulation (EC) No 2234/2003)

«Baby beef» [règlement (CE) no 2234/2003]

«Baby beef» [regolamento (CE) n. 2234/2003]

“Baby beef“ (Regula (EK) Nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (2234/2003/EK rendelet)

“Baby beef“ (Regolament (KE) Nru 2234/2003)

„Baby beef“ (Verordening (EG) nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Rozporządzenie (WE) nr 2234/2003)

«Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 2234/2003]

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2234/2003)

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2234/2003)

„Baby beef“ (asetus (EY) N:o 2234/2003)

„Baby beef“ (förordning (EG) nr 2234/2003)“.

Článek 13

Nařízení (ES) č. 2247/2003 se mění takto:

1.

V čl. 4 odst. 1 se bod a) nahrazuje tímto:

„a)

v „poznámkách“ a v rubrice 20 jednu z těchto poznámek:

Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 2247/2003

Produkt AKT – nařízení (ES) č. 2286/2002 a nařízení (ES) č. 2247/2003

AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 2247/2003

AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 2247/2003

AKV toode – määrused (EÜ) nr 2286/2002 ja (EÜ) nr 2247/2003

Προϊόν ΑΚΕ — κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2247/2003

ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 2247/2003

Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 2247/2003

Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003

ĀKK produkts – Regulas (EK) Nr. 2286/2002 un (EK) Nr. 2247/2003

AKR šalių produktas – Reglamentai (EB) Nr. 2286/2002 ir (EB) Nr. 2247/2003

AKCS-államokból származó termék – 2286/2002/EK és 2247/2003/EK rendeletek

Prodott ACP – Regolamenti (KE) Nru 2286/2002 u (KE) Nru 2247/2003

ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 2247/2003

Produkt pochodzący z Państw AKP – Rozporządzenie (WE) nr 2286/2002 oraz rozporządzenie (WE) nr 2247/2003

Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 2247/2003

AKT produkt – Nariadenia (ES) č. 2286/2002 a (ES) č. 2247/2003

Proizvod iz držav AKP – Uredba (ES) št. 2286/2002 in Uredba (ES) št. 2247/2003

AKT-tuote – asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 2247/2003

AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 2247/2003“.

2.

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2004. Nemá však vliv na platnost žádostí o licence a licencí samotných, vydaných mezi 1. květnem 2004 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2004

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 360/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 649/2003 (Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 649/2003.

(4)  Úř. věst. L 159, 3.6.1998, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2003 (Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 18).

(5)  Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 44).

(6)  Úř. věst. L 135, 29.5.1999, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003

(7)  Úř. věst. L 150, 17.6.1999, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003.

(8)  Úř. věst. L 294, 16.11.1999, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2589/1999 (Úř. věst. L 315, 9.12.1999, s. 6).

(9)  Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 26.

(10)  Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 8.

(11)  Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 59.

(12)  Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 27.

(13)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí

Rumunsko,

Bulharsko“

.

PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA I

Pro dovoz těchto produktů pocházejících z níže uvedených zemí do Společenství se udělují níže uvedené koncese

(DNV = Doložka nejvyšších výhod)

Země původu

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Použitelná celní sazba

(% DNV)

Roční množství od 1.7.2002 do 30.6.2003

(tuny)

Roční množství od 1.7.2003 do 30.6.2004

(tuny)

Roční nárůst od 1.7.2004

(tuny)

Rumunsko

09.4753

0201

0202

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené

osvobozeno

3 500

4 000

0

09.4765

0206 10 95

Poživatelné hovězí maso čerstvé nebo chlazené – okruží a bránice

osvobozeno

50

100

0

0206 29 91

Poživatelné hovězí maso mražené – okruží a bránice

 

 

 

 

0210 20

Hovězí maso slané, ve slaném nálevu, sušené či uzené

 

 

 

 

0210 99 51

Hovězí okruží

 

 

 

 

09.4768

1602 50

Přípravky a konzervy z masa a drobů ze skotu

osvobozeno

250

500

0

Bulharsko

09.4651

0201

0202

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené

osvobozeno

250

250

0“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí

Rumunsko,

Bulharsko“

.

PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA II

Seznam třetích zemí

Rumunsko,

Bulharsko“

.

PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA

Produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002

 

Código NC

 

kód KN

 

KN-kode

 

KN-Code

 

CN-koodid

 

Κωδικός ΣΟ

 

CN code

 

Code NC

 

Codice NC

 

KN kods

 

KN kodas

 

KN-kód

 

Kodiċi NM

 

GN-code

 

Kod CN

 

Código NC

 

kód KN

 

Oznaka KN

 

CN-koodi

 

KN-nummer

 

0102 90 05

 

0102 90 21

 

0102 90 29

 

0102 90 41

 

0102 90 49

 

0102 90 51

 

0102 90 59

 

0102 90 61

 

0102 90 69

 

0102 90 71

 

0102 90 79

 

0201 10 00

 

0201 20 20

 

0201 20 30

 

0201 20 50

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 10 00

 

0202 20 10

 

0202 20 30

 

0202 20 50

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

 

0210 20 10

 

0210 20 90

 

0210 99 51

 

0210 99 90

 

1602 50 10

 

1602 90 61

Nota: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čarou jsou vymezeny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256 ze dne 7.9.1987, s. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

NB: CN-koodid ja joonealused märkused on määratletud muudetud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

Σημείωση: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

NB: KN kodi un zemsvītras piezīmes ir definētas grozītajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

NB: KN kodai ir išnašos apibrėžti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 su pakeitimais (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

NB: A KN-kódokat és a lábjegyzeteket a módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) határozza meg.

NB: Il-kodiċijiet NM u n-noti ta’ qiegħ il-paġna huma mfissra fir-Regolament emendat (KEE) Nru 2658 87 (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

Uwaga: Kody CN i przypisy są określone w zmienionym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) no 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čiarou sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

Opomba: Oznake KN in opombe so opredeljene v spremenjeni Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

Huom.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm.: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).“

.

17.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1119/2004

ze dne 16. června 2004

o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (3), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(2)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování celních kvót s nulovým clem u produktů kódu KN 1701 11 10, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(3)

Článek 22 nařízení (ES) č. 1159/2003 otevírá pro dovozy produktů kódu KN 1701 11 10, z Brazílie, Kuby a ostatních třetích zemí celní kvóty s clem 98 EUR/t.

(4)

V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 byly v týdnu od 7. až 11. června 2004 příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující množství dodávkové povinnosti dotčené země stanovené podle článku 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro preferenční cukr AKT-Indie.

(5)

Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient snížení umožňující vydávání licencí v poměru k dostupnému množství a uvést, že bylo dosaženo příslušného limitu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence podané ve dnech 7. až 11. června 2004 podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 se licence vydávají do výše množstevních limitů stanovených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. č. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. č. L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  Úř. věst. č. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. č. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. č. L 15, 22.1.2004, s. 3).


PŘÍLOHA

Preferenční cukr AKT – INDIE

Hlava II nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2003/04

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 7. června do 11. června 2004

Limit

Barbados

100

 

Belize

0

Dosažen

Kongo

0

Dosažen

Fidži

0

Dosažen

Guyana

100

 

Indie

0

Dosažen

Pobřeží slonoviny

49,7587

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Dosažen

Ostrov Mauritius

0

Dosažen

Sv. Kryštof a Nevis

100

 

Svazijsko

0

Dosažen

Tanzanie

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Dosažen


Hospodářský rok 2004/05

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 7. června do 11. června 2004

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

Indie

0

Dosažen

Pobřeží slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Ostrov Mauritius

100

 

Sv. Kryštof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 

Zvláštní preferenční cukr

Hlava III nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2003/04

Kvóta otevřená pro členské státy uvedené v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/2001, ryjma Slovinska

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 7. června do 11. června 2004

Limit

Inde

100

 

Ostatní

100

 


Zvláštní preferenční cukr

Hlava III nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2003/04

Kvóta otevřená pro Slovinsko

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 7. června do 11. června 2004

Limit

Ostatní

100

 


Koncesní cukr CXL

Hlava IV nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2003/04

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 7. června do 11. června 2004

Limit

Brazílie

0

Dosažen

Kuba

100

 

Ostatní třetí země

0

Dosažen


17.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1120/2004

ze dne 16. června 2004

o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, karibské oblasti a Tichomoří (AKT), které zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003 o prováděcích pravidlech v sektoru hovězího a telecího masa, nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, karibské oblasti a Tichomoří (AKT) (3), a zejména na článek 4 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení (ES) č. 2247/2003 uvádí možnost vydat dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa. Dovozy se však musí uskutečnit v rámci množství stanovených pro každou z těchto vyvážejících třetích zemí.

(2)

Žádosti o udělení licence podané v období od 1. do 10. června 2004, vyjádřené v množství vykostěného masa, ve smyslu nařízení (ES) č. 2247/2003, pro produkty původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie, nepřesahují množství, která jsou pro tyto státy k dispozici. Proto je možné vydat dovozní licence na požadovaná množství.

(3)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. července 2004 v rámci celkového množství 52 100 tun možné podat žádost o licenci.

(4)

V této souvislosti se připomíná, že se toto nařízení nijak nedotýká směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách a otázkách veterinární inspekce při dovozu skotu, vepřů, ovcí a koz, masa čerstvého nebo masných produktů původem z třetích zemí (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže uvedené členské státy vydávají dne 21. června 2004 dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa, vyjádřené v množství vykostěného masa, původem z určitých států Afriky, karibské oblasti a Tichomoří, a to pro níže uvedená množství a země původu:

 

Spojené království:

780 tun původem z Botswany,

25 tun původem ze Svahilska,

650 tun původem z Namibie,

 

Německo:

600 tun původem z Botswany,

200 tun původem z Namibie.

Článek 2

Žádosti o licence mohou být dle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2247/2003 podány během prvních deseti dnů měsíce července 2004 pro níže uvedená množství vykostěného hovězího a telecího masa:

Botswana:

15 476 tun,

Keňa:

142 tun,

Madagaskar:

7 579 tun,

Svahilsko:

3 274 tun,

Zimbabwe:

9 100 tun,

Namibie:

9 335 tun.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 21. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37.

(4)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


17.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1121/2004

ze dne 16. června 2004,

kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením (ES) č. 1114/2004 (3).

(2)

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1114/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1114/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství


(1)  Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 214, 16.6.2004, s. 3.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/1992

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

3,38

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

23,50

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

44,23

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

44,23

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

23,50


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR na tunu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

(k 15.6.2004)

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

157,07 (4)

147,07 (4)

127,07 (4)

106,95 (4)

Prémie – záliv (EUR/t)

9,56

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 36,67 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, [čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96],

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, [článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96],

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(4)  FOB.