ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 168

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
1. května 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003 a (ES) č. 1798/2003, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES a č. 291/2003/ES a rozhodnutí Rady 1999/382/ES, 2000/821/ES, 2003/17/ES a 2003/893/ES v oblasti volného pohybu zboží, práva obchodních společností, zemědělství, daní, vzdělávání a odborné přípravy, kultury a audiovizuální politiky a vnějších vztahů

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů

14

 

*

Směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní

35

 

*

Směrnice Komise 2004/79/ES ze dne 4 března 2004 kterou se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje směrnice 2002/94/ES v oblasti daní

68

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

1.5.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 885/2004

ze dne 26. dubna 2004,

kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003 a (ES) č. 1798/2003, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES a č. 291/2003/ES a rozhodnutí Rady 1999/382/ES, 2000/821/ES, 2003/17/ES a 2003/893/ES v oblasti volného pohybu zboží, práva obchodních společností, zemědělství, daní, vzdělávání a odborné přípravy, kultury a audiovizuální politiky a vnějších vztahů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“) (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen „akt o přistoupení“) (2), a zejména na článek 57 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nezbytné úpravy některých aktů, které zůstávají v platnosti po 1. květnu 2004 a které musí být upraveny z důvodu přistoupení, nebyly stanoveny v aktu o přistoupení, anebo stanoveny byly, ale musí být dále upraveny. Všechny tyto úpravy musí být přijaty před přistoupením, aby byly od přistoupení použitelné.

(2)

Podle čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení musejí být tyto úpravy přijaty Radou ve všech případech, kdy byl původní akt přijat pouze Radou nebo Radou společně s Evropským parlamentem.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (3), nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 (4), (ES) č. 2157/2001 (5), (ES) č. 152/2002 (6), (ES) č. 1499/2002 (7), (ES) č. 1500/2003 (8) a (ES) č. 1798/2003 (9) rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES (10), č. 1720/1999/ES (11), č. 253/2000/ES (12), č. 508/2000/ES (13), č. 1031/2000/ES (14), č. 163/2001/ES (15), č. 2235/2002/ES (16) a č. 291/2003/ES (17) a rozhodnutí Rady 1999/382/ES (18), 2000/821/ES (19), 2003/17/ES (20) a 2003/893/ES (21) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003, (ES) č. 1798/2003 a (ES) č. 2003/2003 a rozhodnutí č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES, č. 291/2003/ES, 1999/382/ES, 2000/821/ES, 2003/17/ES a 2003/893/ES se mění tak, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 2004

Za Radu

B. COWEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 159, 30.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 149/2003 (Úř. věst. L 30, 5.2.2003, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(7)  Úř. věst. L 227, 23.8.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1445/2003 (Úř. věst. L 206, 15.8.2003, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 216, 28.8.2003, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 2046/2002/ES (Úř. věst. L 316, 20.11.2002, s. 4).

(11)  Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 9. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 2045/2002/ES (Úř. věst. L 316, 20.11.2002, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 28, 3.2.2000, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 451/2003/ES (Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 6).

(13)  Úř. věst. L 63, 10.3.2000, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 117, 18.5.2000, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33. Rozhodnutí ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(19)  Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 82.

(20)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2003/403/ES (Úř. věst. L 141, 7.6.2003, s. 23).

(21)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 84.


PŘÍLOHA

I.   VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.   HNOJIVA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech.

a)

V příloze I oddílu A.2 čísle 1 se v prvním odstavci sloupce 6 ke slovům v závorkách doplňují za slovo „Řecku“ tato slova:

„Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko“;

b)

v příloze I oddílech B.1, B.2 a B.4 se ve sloupci 5 bodu 3 druhém pododstavci první odrážce ke slovům v závorkách doplňují za slovo „Řecko“ tato slova:

„Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko“.

B.   HORIZONTÁLNÍ A PROCESNÍ OPATŘENÍ

1.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES ze dne 12. července 1999 o hlavních směrech a o projektech společného zájmu v oblasti transevropských sítí pro elektronickou výměnu dat mezi správními orgány (IDA).

V článku 10 se v odstavcích 1 a 3 zrušují slova:

„‐Kypru, Malty‘ a ‐Kypr, Malta‘“.

2.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/1999/ES ze dne 12. července 1999, kterým se přijímá soubor akcí a opatření pro zajištění interoperability transevropských sítí pro elektronickou výměnu dat mezi správními orgány (IDA) a přístupu k nim.

V článku 14 se v odstavcích 1 a 3 zrušují slova:

„‐Kypru, Malty‘ a ‐Kypr, Malta‘“.

II.   PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE).

a)

V příloze I se mezi položky týkající se Belgie a Dánska vkládá nová položka, která zní:

„ČESKÁ REPUBLIKA:

akciová společnost“,

mezi položky týkající se Německa a Řecka se vkládá nová položka, která zní:

„ESTONSKO:

aktsiaselts“,

mezi položky týkající se Itálie a Lucemburska se vkládají nové položky, které znějí:

„KYPR:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LOTYŠSKO:

akciju sabiedrība

LITVA:

akcinės bendrovės“

,

mezi položky týkající se Lucemburska a Nizozemska se vkládají nové položky, které znějí:

„MAĎARSKO:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies“

,

mezi položky týkající se Rakouska a Portugalska se vkládá nová položka, která zní:

„POLSKO:

spółka akcyjna“

a mezi položky týkající se Portugalska a Finska se vkládají nové položky, které znějí:

„SLOVINSKO:

delniška družba

SLOVENSKO:

akciová spoločnosť“;

b)

v příloze II se mezi položky týkající se Belgie a Dánska vkládá nová položka, která zní:

„ČESKÁ REPUBLIKA:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným“

,

mezi položky týkající se Německa a Řecka se vkládá nová položka, která zní:

„ESTONSKO:

aktsiaselts ja osaühing“

,

mezi položky týkající se Itálie a Lucemburska se vkládají nové položky, které znějí:

„KYPR:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LOTYŠSKO:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITVA:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės“

mezi položky týkající se Lucemburska a Nizozemska se vkládají nové položky, které znějí:

„MAĎARSKO:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies“

,

mezi položky týkající se Rakouska a Portugalska se vkládá nová položka, která zní:

„POLSKO:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“

a mezi položky týkající se Portugalska a Finska se vkládají nové položky, které znějí:

„SLOVINSKO:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVENSKO:

akciová spoločnosť,

spoločnosť s ručením obmedzeným“.

III.   ZEMĚDĚLSTVÍ

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích.

V příloze I se zrušují položky týkající se České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska a Slovenska.

IV.   DANĚ

1.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2235/2002/ES ze dne 3. prosince 2002, kterým se přijímá program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Program Fiscalis 2003-2007).

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Turecka na základě dvoustranných dohod uzavřených v této věci s touto zemí.“

2.

Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92.

V čl. 2 odst. 1 se mezi odrážky týkající se Belgie a Dánska vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v České republice:

Ministerstvo financí,“

mezi položky týkající se Německa a Řecka se vkládá nová položka, která zní:

„—

v Estonsku:

Maksuamet,“

mezi odrážky týkající se Itálie a Lucemburska se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

na Kypru:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

v Lotyšsku:

Valsts ieņēmumu dienests,

v Litvě:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,“

mezi odrážky týkající se Lucemburska a Nizozemska se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

v Maďarsku:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

na Maltě:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,“

mezi odrážky týkající se Rakouska a Portugalska se vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v Polsku:

Minister Finansów,“

a mezi odrážky týkající se Portugalska a Finska se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

ve Slovinsku:

Ministrstvo za finance,

na Slovensku:

Ministerstvo financií“.

V.   VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1.

Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“.

a)

Název článku 10 se nahrazuje tímto:

„Účast zemí ESVO/EHP, přidružených zemí střední a východní Evropy a Turecka“;

b)

v článku 10 se třetí odrážka zrušuje;

c)

v článku 10 se poslední odrážka nahrazuje tímto:

„Turecko, jehož účast je financována dodatečnými částkami v souladu s ustanoveními Smlouvy“.

2.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES ze dne 24. ledna 2000, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání „Socrates“.

a)

Název článku 12 se nahrazuje tímto:

„Účast zemí ESVO/EHP, přidružených zemí střední a východní Evropy a Turecka“;

b)

v článku 12 se třetí odrážka zrušuje;

c)

v článku 12 se poslední odrážka nahrazuje tímto:

„Turecko, jehož účast je financována dodatečnými částkami v souladu s ustanoveními Smlouvy“.

3.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES ze dne 13. dubna 2000, kterým se zavádí akční program Společenství „Mládež“.

a)

Název článku 11 se nahrazuje tímto:

„Účast zemí ESVO/EHP, přidružených zemí střední a východní Evropy a Turecka“;

b)

v článku 11 se třetí odrážka zrušuje;

c)

v článku 11 se poslední odrážka nahrazuje tímto:

„Turecko, jehož účast je financována dodatečnými částkami v souladu s ustanoveními Smlouvy“.

4.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 291/2003/ES ze dne 6. února 2003, kterým se zavádí Evropský rok vzdělávání prostřednictvím sportu 2004.

a)

v článku 9 se zrušuje písmeno c);

b)

v článku 9 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„c)

Turecko, jehož účast je financována dodatečnými částkami v souladu s ustanoveními Smlouvy“.

VI.   KULTURA A AUDIOVIZUÁLNÍ POLITIKA

1.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 508/2000/ES ze dne 14. února 2000 o programu Kultura 2000.

V článku 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Program Kultura 2000 je otevřen účasti zemí Evropského hospodářského prostoru a rovněž přidružených zemí střední a východní Evropy v souladu s podmínkami stanovenými v dohodách o přidružení nebo v dodatkových protokolech k dohodám o přidružení týkajících se účasti na programech Společenství, které s těmito zeměmi byly nebo mají být uzavřeny.“

2.

Rozhodnutí Rady 2000/821/ES ze dne 20. prosince 2000 o provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001–2005).

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Program je otevřen účasti Turecka a těch zemí ESVO, které jsou členy Dohody o EHP, na základě dodatečných rozpočtových položek v souladu s postupy, které budou s těmito zeměmi dohodnuty.“

3.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES ze dne 19. ledna 2001 2001 o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA) (2001 – 2005).

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Program je otevřen účasti Turecka a těch zemí ESVO, které jsou členy Dohody o EHP, na základě dodatečných rozpočtových položek v souladu s postupy, které budou s těmito zeměmi dohodnuty“.

VII.   VNĚJŠÍ VZTAHY

1.

Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

V příloze II části 3 se seznam zemí nahrazuje tímto:

 

„Austrálie

 

Kanada

 

Japonsko

 

Nový Zéland

 

Norsko

 

Švýcarsko

 

Spojené státy Americké“.

2.

Nařízení Rady (ES) č. 152/2002 ze dne 21. ledna 2002 o vývozu některých výrobků ESUO a ES z oceli z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Evropského společenství (systém dvojí kontroly) a o zrušení nařízení (ES) č. 190/98.

Za článek 4 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 4a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu výrobků, na které se vztahuje toto nařízení a které byly odeslány před 1. květnem 2004, v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku po 1. květnu 2004, dovozní doklad se nevyžaduje, pokud bylo zboží odesláno před 1. květnem 2004 a byl předložen nákladní list nebo jiný doklad o přepravě považovaný orgány Společenství za rovnocenný, který prokazuje datum odeslání.“

3.

Nařízení Rady (ES) č. 1499/2002 ze dne 20. června 2002 o vývozu některých výrobků z oceli z Rumunska do Společenství v období od 1. července do 31. prosince 2002 (systém dvojí kontroly).

a)

Za článek 4 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 4a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu výrobků, na které se vztahuje toto nařízení a které byly odeslány před 1. květnem 2004, v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku po 1. květnu 2004, dovozní doklad se nevyžaduje, pokud bylo zboží odesláno před 1. květnem 2004 a byl předložen nákladní list nebo jiný doklad o přepravě považovaný orgány Společenství za rovnocenný, který prokazuje datum odeslání.“

b)

v příloze IV se název nahrazuje tímto:

c)

v příloze IV se mezi položky týkající se Belgie a Dánska vkládá nová položka, která zní:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133“

mezi položky týkající se Německa a Řecka se vkládá nová položka, která zní:

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660“

mezi položky týkající se Itálie a Lucemburska se vkládají nové položky, které znějí:

„KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974“

mezi položky týkající se Lucemburska a Nizozemska se vkládají nové položky, které znějí:

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299“

mezi položky týkající se Rakouska a Portugalska se vkládá nová položka, která zní:

„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22“

a mezi položky týkající se Portugalska a Finska se vkládají nové položky, které znějí:

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919“.

4.

Rozhodnutí Rady 2003/893/ES ze dne 15. prosince 2003 o obchodus některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou.

Za článek 2 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu výrobků, na které se vztahuje toto rozhodnutí, v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku po 1. květnu 2004 , vyžaduje se dovozní povolení i v případě, kdy byly výrobky z oceli odeslány před uvedeným dnem. Pokud byly výrobky z oceli odeslány do jednoho z těchto členských států před 1. květnem 2004, vydá se dovozní povolení automaticky bez množstevního omezení na základě předložení nákladního listu nebo jiného dokladu o přepravě považovaného orgány Společenství vydávajícími licence za rovnocenný, které prokazují datum odeslání, a po schválení úřadem Komise odpovědným za správu licencí (SIGL). Pokud jsou výrobky z oceli odeslány do jednoho z těchto členských států dne 1. května 2004 nebo po tomto dni, podléhají zvláštním pravidlům pro množstevní omezení, jak jsou vymezena v tomto rozhodnutí.“

5.

Nařízení Rady (ES) č. 1500/2003 ze dne 20. června 2002 o správě systému dvojí kontroly bez množstevních omezení, pokud jde o vývoz některých výrobků z oceli z Ruské federace do Evropského společenství.

a)

Za článek 4 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 4a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu výrobků, na které se vztahuje toto nařízení a které byly odeslány před 1. květnem 2004, v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku po 1. květnu 2004, dovozní doklad se nevyžaduje, pokud bylo zboží odesláno před 1. květnem 2004 a byl předložen nákladní list nebo jiný doklad o přepravě považovaný orgány Společenství za rovnocenný, který prokazuje datum odeslání.“

b)

v dodatku IV se název nahrazuje tímto:

c)

v dodatku IV se nadpis nahrazuje tímto:

d)

v dodatku IV se mezi položky týkající se Belgie a Dánska vkládá nová položka, která zní:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561“

mezi položky týkající se Německa a Řecka se vkládá nová položka, která zní:

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660“

mezi položky týkající se Itálie a Lucemburska se vkládají nové položky, které znějí:

„KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974“

mezi položky týkající se Lucemburska a Nizozemska se vkládají nové položky, které znějí:

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299“

mezi položky týkající se Rakouska a Portugalska se vkládá nová položka, která zní:

„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22“

a mezi položky týkající se Portugalska a Finska se vkládají nové položky, které znějí:

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919“.


1.5.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 886/2004

ze dne 4. března 2004,

kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (2), a zejména na čl. 57 odst. 1 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

U některých aktů, které zůstávají v platnosti po 1. květnu 2004 a které musejí být upraveny v důsledku přistoupení, nebyly příslušné úpravy uvedeny v aktu o přistoupení z roku 2003 anebo byly uvedeny, ale musejí být dále doplněny; všechny tyto úpravy musejí být přijaty před přistoupením, aby byly použitelné od přistoupení.

(2)

Podle čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení musí tyto úpravy přijmout Komise ve všech případech, kdy přijala základní akt.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1474/2000 (3), (ES) č. 1477/2000 (4), (ES) č. 1520/2000 (5), (ES) 1488/2001 (6), (ES) č. 76/2000 (7), (ES) č. 349/2003 (8) a (ES) č. 358/2003 (9), jakož i rozhodnutí Komise 2000/657/ES (10), 2002/602/ESUO (11), 2002/1469/ESUO (12) a 2003/122/ES (13) by měla být v důsledku toho pozměněna.

(4)

Rozhodnutí Komise 2003/450/ES ze dne 18. června 2003 uznávající právní úpravu platnou v České republice ohledně potírání Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. jako ekvivalentní právní úpravě Společenství (14) by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1474/2000, (ES) č. 1477/2000, (ES) č. 1520/2000, (ES) 1488/2001, (ES) č. 76/2000, (ES) č. 349/2003 a (ES) č. 358/2003, jakož i rozhodnutí 2000/657/ES, 2002/602/ESUO, 2002/1469/ESUO a 2003/122/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

Zrušuje se rozhodnutí 2003/450/ES.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

člen/ka Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 44. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1446/2002 (Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 740/2003 (Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 12).

(6)  Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1914/2003 (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 27).

(7)  Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(8)  Úř. věst. L 51, 26.2.2003, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 8.

(10)  Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/508/ES (Úř. věst. L 174, 12.7.2003, s. 10).

(11)  Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 38. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č.57/2004 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 222, 19.8.2002, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 49, 22.2.2003, s. 15.

(14)  Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 42.


PŘÍLOHA

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Potraviny

1.

Nařízení Komise (ES) č. 1474/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené částky zemědělských složek a dodatečných cel použitelných od 1. července 2000 pro dovoz některého zboží, které podle prozatímní dohody mezi Evropskou unií a Izraelem spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství.

a)

V příloze I se nadpis nahrazuje tímto:

.

b)

V příloze I se podnadpis nahrazuje tímto:

.

c)

V příloze I a příloze II se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

.

d)

V příloze I a příloze II se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

e)

V příloze I a příloze II se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

f)

V příloze I a příloze II se text poznámky následující po dvou hvězdičkách (**) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(**)

Véase la parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3“

.

g)

V příloze I se text poznámky pod čarou (1) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(1)

Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.“

.

h)

V příloze I se text poznámky pod čarou (2) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(2)

Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.“

.

i)

V příloze I a příloze II se nadpis nad druhou tabulkou (ČÁST 2) nahrazuje tímto:

j)

V příloze I se údaje v horní části tabulek (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:

„Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“

.

k)

V příloze I a příloze II se nadpis nad třetí tabulkou (ČÁST 3) nahrazuje tímto:

.

l)

V příloze II se nadpis nahrazuje tímto:

.

m)

V příloze II se podnadpis nahrazuje tímto:

.

n)

V příloze II se údaje v horní části první tabulky (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:

„Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“

.

o)

V příloze II se údaje v horní části druhé tabulky (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:

„Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos“

.

2.

Nařízení Komise (ES) č. 1477/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné od 1. července 2000 pro dovoz zboží, které podle evropských dohod spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství.

a)

V příloze IX se nadpis nahrazuje tímto:

.

b)

V příloze IX se podnadpis nahrazuje tímto:

.

c)

V příloze IX se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

.

d)

V příloze IX se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

e)

) V příloze IX se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri čast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

f)

V příloze IX se text poznámky pod čarou (1) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(1)

De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.“

.

g)

V příloze IX se nadpis nad druhou tabulkou (ČÁST 2) nahrazuje tímto:

h)

V příloze IX se údaje v horní části tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:

„Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“

.

i)

V příloze X se nadpis nahrazuje tímto:

.

j)

V příloze X se podnadpis nahrazuje tímto:

.

k)

V příloze X se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

.

l)

V příloze X se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

m)

V příloze X se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

n)

V příloze X se údaje v horní části první tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:

„Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“

.

o)

V příloze X se údaje v horní části druhé tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:

„Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos“

.

3.

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.

V čl. 6a odst. 2 se mezi poznámky ve španělštině a dánštině vkládá následující text:

„—

práva převedena zpět na majitele …“;

mezi poznámky v němčině a řečtině:

„—

… omanikule tagastatud õigused“;

mezi poznámky v italštině a nizozemštině:

„—

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

teisės grąžintos atgal turėtojui …

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …“;

mezi poznámky v nizozemštině a portugalštině:

„—

uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …“;

mezi poznámky v portugalštině a finštině:

„—

práva prenesené späť na držiteľa …

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …“

.

4.

Nařízení Komise (ES) č. 1488/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek.

a)

V čl. 9 odst. 4 se poslední věta prvního odstavce nahrazuje tímto:

„Číslu předcházejí následující písmena v závislosti na státu, který vydává dokument: ‚BE‘ pro Belgii, ‚CZ‘ pro Českou republiku, ‚DK‘ pro Dánsko, ‚DE‘ pro Německo, ‚EE‘ pro Estonsko, ‚GR‘ pro Řecko, ‚ES‘ pro Španělsko, ‚FR‘ pro Francii, ‚IE‘ pro Irsko, ‚IT‘ pro Itálii, ‚CY‘ pro Kypr, ‚LV‘ pro Lotyšsko, ‚LT‘ pro Litvu, ‚LU‘ pro Lucembursko, ‚HU‘ pro Maďarsko, ‚MT‘ pro Maltu, ‚NL‘ pro Nizozemsko, ‚AT‘ pro Rakousko, ‚PL‘ pro Polsko, ‚PT‘ pro Portugalsko, ‚SI‘ pro Slovinsko, ‚SK‘ pro Slovensko, ‚FI‘ pro Finsko, ‚SE‘ pro Švédsko, ‚UK‘ pro Spojené království.“

;

b)

V čl. 14 odst. 1 se výčet začínající „Solicitud de“ a končící „förordning (EG) nr 1488/2001“ nahrazuje tímto výčtem:

„—

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.“

.

c)

V čl. 14 odst. 2 se výčet začínající „Por una cantidad“ a končící „kvantitet på … kg“ nahrazuje tímto výčtem:

„—

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg“

.

d)

V čl. 14 odst. 5 se výčet začínající „Nueva fecha“ a končící „sista giltighetsdag …“ nahrazuje tímto výčtem:

„—

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának új időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …“

.

e)

V čl. 15 odst. 2 se mezi poznámky ve španělštině a dánštině vkládá následující text:

„—

Práva převedena zpět na majitele …“;

mezi poznámky v němčině a řečtině:

„—

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused“;

mezi poznámky v italštině a nizozemštině:

„—

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]“;

mezi poznámky v nizozemštině a portugalštině:

„—

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)“;

mezi poznámky v portugalštině a finštině:

„—

Práva prenesené na držiteľa … [dňa]

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …“

.

POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Nařízení Rady (ES) č. 358/2003 ze dne 27. února 2003 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví.

Za článek 11 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 11a

Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, které existovaly ke dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které v důsledku přistoupení spadají do působnosti čl. 81 odst. 1, pokud budou během šesti měsíců následujících po přistoupení změněny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením.“

ZEMĚDĚLSTVÍ

Rostlinolékařské předpisy

Rozhodnutí Komise 2003/122/ES ze dne 21. února 2003, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES ohledně reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.

V příloze se zrušují následující kolonky:

„Česká republika

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Estonsko

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Maďarsko

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Lotyšsko

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Litva

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Polsko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovensko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovinsko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St“

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.

Rozhodnutí Komise 2000/657/ES ze dne 16. října 2000, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek.

V příloze I se text v rámečku umístěný před tabulkami nahrazuje tímto:

(Členské státy: Německo, Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko, Česká republika)“

.

2.

Nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství.

a)

V příloze, v tabulce „Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje“, se ruší zápis následující země jako „Země původu“:

„—

Litva“

b)

V příloze, v tabulce „Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje“, se zrušují následující názvy spadající do podpoložky „ROSTLINY, Orchidaceae“:

 

Cephalanthera damasonium,

 

Dactylorhiza fuchsii,

 

Dactylorhiza maculata,

 

Gymnadenia conopsea,

 

Ophrys apifera,

 

Ophrys scolopax,

 

Orchis militaris,

 

Serapias lingua,“

a ruší se zápis následujících zemí jako „Země původu“ pokud jde o níže vyjmenované druhy:

Rostliny, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:

„Česká republika“;

Rostliny, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:

„Estonsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Barlia robertiana:

„Malta“;

Rostliny, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:

„Lotyšsko“, „Litva“, „Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:

„Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:

„Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:

„Litva“, „Polsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:

„Polsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:

„Česká republika“, „Maďarsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys insectifera:

„Česká republika“, „Maďarsko“, „Lotyšsko“ , „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:

„Maďarsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:

„Malta“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis coriophora:

„Polsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis italica:

„Malta“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis morio:

„Estonsko“, „Litva“, „Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis pallens:

„Maďarsko“, „Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis papilionacea:

„Slovinsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis purpurea:

„Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis simia:

„Slovinsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis tridentata:

„Česká republika“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis ustulata:

„Estonsko“, „Lotyšsko“, „Litva“, „Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Serapias vomeracea:

„Malta“;

Rostliny, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:

„Česká republika“, „Polsko“;

a v části „ROSTLINY“ se položka „Orchidaceae, Orchis mascula“ nahrazuje tímto:

Orchis mascula

Planě rostoucí/Vypěstované

Všechny

Albania

b“

VNĚJŠÍ VZTAHY

1.

Nařízení Komise (ES) č. 76/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se zavádí předběžný dohled Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do působnosti smluv ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí.

Mezi článek 4 a článek 5 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 4a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004 výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto nařízení Komise a odeslaných před 1. května 2004., doklad o dohledu se nepožaduje, pokud bylo zboží odesláno před 1. květnem 2004. Požaduje se předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokladu, který je orgány Společenství považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání.“

2.

Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2002 o správě určitých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Ruské federace.

Mezi článek 7 a článek 8 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 7a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto rozhodnutí Komise, vyžaduje se dovozní licence, i když byly výrobky z oceli odeslány před tímto datem. Pokud byly výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států před 1. květnem 2004, dovozní licence se uděluje automaticky bez množstevního omezení, na základě předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokumentu, který je úřady Společenství pověřenými vydáváním licencí považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání a po schválení úřadem Komise odpovědným za správu licencí. Pokud jsou výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států 1. května 2004 nebo po tomto datu, podléhají zvláštním pravidlům o množstevních omezeních, tak jak jsou uvedena v tomto rozhodnutí Komise.“

3.

Rozhodnutí Komise č. 1469/2002/ESUO ze dne 8. července 2002 o správě určitých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Kazachstánu.

a)

Mezi článek 7 a článek 8 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 7a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004 výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto rozhodnutí Komise, vyžaduje se dovozní licence, i když byly výrobky z oceli odeslány před tímto datem. Pokud byly výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států před 1. května 2004, dovozní licence se uděluje automaticky bez množstevního omezení, na základě předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokumentu, který je úřady Společenství pověřenými vydáváním licencí považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání a po schválení úřadem Komise odpovědným za správu licencí (SIGL). Pokud jsou výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států1. května 2004nebo po tomto datu, podléhají zvláštním pravidlům o množstevních omezeních, tak jak jsou uvedena v tomto rozhodnutí Komise.“

b)

V příloze II, části III se čl. 18 odst. 6 nahrazuje tímto:

„6.   Toto číslo se skládá z následujících částí:

 

dvě písmena označující odesílající zemi takto: KZ = Kazašská republika

 

dvě písmena označující odesílající zemi takto: KZ = Kazašská republika

BE

=

Belgie

CZ

=

Česká republika

DK

=

Dánsko

DE

=

Německo

EE

=

Estonsko

EL

=

Řecko

ES

=

Španělsko

FR

=

Francie

IE

=

Irsko

IT

=

Itálie

CY

=

Kypr

LV

=

Lotyšsko

LT

=

Litva

LU

=

Lucembursko

HU

=

Maďarsko

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemsko

AT

=

Rakousko

PL

=

Polsko

PT

=

Portugalsko

SI

=

Slovinsko

SK

=

Slovensko

FI

=

Finsko

SE

=

Švédsko

GB

=

Spojené království

,

 

jednomístné číslo označující kvótový rok a odpovídající poslednímu číslu příslušného roku, např. ‚2‘ pro rok 2002,

 

dvojmístné číslo označující úřad v odesílající zemi, který dokument vydal,

 

pětimístné číslo složené z po sobě jdoucích čísle od 00001 do 99999 přidělené dotyčnému členskému státu určení.“

c)

V příloze II se nadpis seznamu příslušných vnitrostátních orgánů nahrazuje tímto:

.

d)

V příloze II se do seznamu příslušných vnitrostátních orgánů vkládá mezi poznámku pro Belgii a Dánsko následující text:

 

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22421 2133“

;

mezi poznámky pro Německo a Řecko:

 

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660“

;

mezi poznámky pro Itálii a Lucembursko:

 

„KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974“;

mezi poznámky pro Lucembursko a Rakousko:

 

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299

,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299“

;

mezi poznámky pro Rakousko a Portugalsko:

 

„POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22“;

mezi poznámky pro Portugalsko a Finsko:

 

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919“.


1.5.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/35


SMĚRNICE RADY 2004/66/ES

ze dne 26. dubna 2004,

kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“) (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen „akt o přistoupení“) (2), a zejména na článek 57 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nezbytné úpravy některých aktů, které zůstávají v platnosti po 1. květnu 2004 a které musí být upraveny z důvodu přistoupení, nebyly stanoveny v aktu o přistoupení, anebo stanoveny byly, ale musí být dále upraveny. Všechny tyto úpravy musí být přijaty před přistoupením, aby byly od přistoupení použitelné.

(2)

Podle čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení musí být tyto úpravy přijaty Radou ve všech případech, kdy byl původní akt přijat pouze Radou nebo Radou společně s Evropským parlamentem.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (3), 2002/83/ES (4), 2003/37/ES (5) a 2003/59/ES (6) a směrnice Rady 77/388/EHS (7), 91/414/EHS (8), 96/26/ES (9), 2003/48/ES (10) a 2003/49/ES (11) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES, 2003/59/ES, 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES se mění tak, jak je stanoveno v příloze této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Pokud jde o ustanovení této směrnice, kterými se upravují směrnice 91/414/ES v platném znění a směrnice 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES, je pro ně dnem provedení den stanovený v uvedených směrnicích. Členské státy neprodleně předají Komisi znění ustanovení provádějících tuto směrnici, spolu s tabulkou srovnávající tato ustanovení s příslušnými ustanoveními této směrnice.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. dubna 2004.

Za Radu

B. COWEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9. 2003, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 236, 23.9. 2003, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10. 2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4.

(7)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/7/ES (Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 44).

(8)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5. 2003, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 124, 23.5.1996, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(10)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.

(11)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 49.


PŘÍLOHA

I.   VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.   MOTOROVÁ VOZIDLA

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských nebo lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS.

a)

V příloze II kapitole C dodatku 1 bodu 1 se v prvním pododstavci doplňují nové položky, které znějí:

„‚8 pro Českou republiku‘, ‚29 pro Estonsko‘, ‚CY pro Kypr‘, ‚32 pro Lotyšsko‘, ‚36 pro Litvu‘, ‚7 pro Maďarsko‘, ‚MT pro Maltu‘, ‚20 pro Polsko‘, ‚26 pro Slovinsko‘, ‚27 pro Slovensko‘.“

b)

v příloze III části I oddílu „A – Úplné/dokončené traktory“ se bod 16 nahrazuje tímto:

Image

c)

v příloze III části I oddílu „B – Úplná/dokončená zemědělská nebo lesnická přípojná vozidla“ se bod 16 nahrazuje tímto:

Image

d)

v příloze III části I oddílu „C – Úplné/dokončené výměnné tažené stroje“ se bod 16 nahrazuje tímto:

Image

e)

v příloze III části II oddílu „A – Nedokončená zemědělská nebo lesnická přípojná vozidla“ se bod 16 nahrazuje tímto:

Image

f)

v příloze III části II oddílu „B – Nedokončené výměnné tažené stroje“ se bod 16 nahrazuje tímto:

Image

B.   CHEMIKÁLIE

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.

V příloze VI části A bodu 5 se seznam zemí nahrazuje tímto:

 

„Belgie:

 

Česká republika:

 

Dánsko:

 

Německo:

 

Estonsko:

 

Řecko:

 

Španělsko:

 

Francie:

 

Irsko:

 

Itálie:

 

Kypr:

 

Lotyšsko:

 

Litva:

 

Lucembursko:

 

Maďarsko:

 

Malta:

 

Nizozemsko:

 

Rakousko:

 

Polsko:

 

Portugalsko:

 

Slovinsko:

 

Slovensko:

 

Finsko:

 

Švédsko:

 

Spojené království:“.

II.   VOLNÝ POHYB SLUŽEB

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění.

a)

V čl. 6 odst. 1 písm. a) se mezi odrážky týkající se Belgie a Dánska vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v případě České republiky: ‚akciová společnost‘, ‚družstvo‘,“

mezi odrážky týkající se Německa a Řecka se vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v případě Estonské republiky: ‚aktsiaselts‘,“

mezi odrážky týkající se Itálie a Lucemburska se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

v případě Kyperské republiky: ‚Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση‘,

v případě Lotyšské republiky: ‚apdrošināšanas akciju sabiedrība‘, ‚savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība‘,

v případě Litevské republiky: ‚akcinės bendrovės‘, ‚uždarosios akcinės bendrovės‘,“

mezi odrážky týkající se Lucemburska a Nizozemska se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

v případě Maďarské republiky: ‚biztosító részvénytársaság‘, ‚biztosító szövetkezet‘, ‚biztosító egyesület‘, ‚külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe‘,

v případě Republiky Malta: ‚kumpanija pubblika‘, ‚kumpanija privata‘, ‚fergħa‘, ‚Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut‘,“

mezi odrážky týkající se Rakouska a Portugalska se vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v případě Polské republiky: ‚spółka akcyjna‘, ‚towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych‘,“

a mezi odrážky týkající se Portugalska a Finska se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

v případě Republiky Slovinsko: ‚delniška družba‘, ‚družba za vzajemno zavarovanje‘,

v případě Slovenské republiky: ‚akciová spoločnost‘.“.

b)

v čl.18 odst. 3 se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„—

dne 1. ledna 1995 pro pojišťovny s povolením v Rakousku, Finsku a Švédsku,“;

c)

v čl.18 odst. 3 se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

dne 1. května 2004 pro pojišťovny s povolením v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku a“.

III.   ZEMĚDĚLSTVÍ

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

a)

V příloze IV se bod 1.1 nahrazuje tímto:

„1.1.   Zvláštní nebezpečí pro lidi (RSh)

RSh 1

ES

:

Tóxico en contacto con los ojos.

CS

:

Toxický při styku s očima.

DA

:

Giftig ved kontakt med øjnene.

DE

:

Giftig bei Kontakt mit den Augen.

ET

:

Mürgine silma sattumisel.

EL

:

Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN

:

Toxic by eye contact.

FR

:

Toxique par contact oculaire.

IT

:

Tossico per contatto oculare.

LV

:

Toksisks nonākot saskarē ar acīm.

LT

:

Toksiška patekus į akis.

HU

:

Szemmel érintkezve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jmiss ma' l-għajnejn.

NL

:

Giftig bij oogcontact.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

PT

:

Tóxico por contacto com os olhos.

SK

:

Jedovatý pri kontakte s očami.

SL

:

Strupeno v stiku z očmi.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV

:

Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES

:

Puede causar fotosensibilización.

CS

:

Může vyvolat fotosenzibilizaci.

DA

:

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE

:

Sensibilisierung durch Licht möglich.

ET

:

Võib põhjustada valgussensibiliseerimist.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN

:

May cause photosensitisation.

FR

:

Peut entraîner une photosensibilisation.

IT

:

Può causare fotosensibilizzazione.

LV

:

Var izraisīt fotosensibilizāciju.

LT

:

Gali sukelti fotosensibilizaciją.

HU

:

Fényérzékenységet okozhat.

MT

:

Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni.

NL

:

Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PL

:

Może powodować nadwrażliwość na światło.

PT

:

Pode causar fotossensibilização.

SK

:

Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu.

SL

:

Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.

FI

:

Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV

:

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

ES

:

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

CS

:

Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny.

DA

:

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE

:

Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

ET

:

Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.

EL

:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.

EN

:

Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR

:

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT

:

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

LV

:

Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus.

LT

:

Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą.

HU

:

Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés fagyást okozhat.

MT

:

Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar.

NL

:

Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PL

:

Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie.

PT

:

O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

SK

:

Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

SL

:

Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline.

FI

:

Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV

:

Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.“

b)

v příloze V se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.   Obecná ustanovení

Všechny rostlinolékařské přípravky by měly být označeny následující větou, případně doplněnou textem v závorkách:

SP 1

ES

:

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

CS

:

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

DA

:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE

:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

ET

:

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

EL

:

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN

:

Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR

:

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT

:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

LV

:

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

LT

:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

HU

:

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést).

MT

:

Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq).

NL

:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PL

:

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

PT

:

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

SK

:

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SL

:

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.)

FI

:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV

:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)“

c)

v příloze V se bod 2.1 nahrazuje tímto:

„2.1.   Bezpečnostní opatření pro obsluhu (Spo)

Obecná ustanovení

1.

Členské státy mohou pro obsluhu určit vhodné osobní ochranné pomůcky a předepsat zvláštní prvky těchto pomůcek (např. kombinézy, zástěry, rukavice, pevnou obuv, gumovou obuv, ochranu obličeje, obličejový štít, ochranné brýle, pokrývku hlavy, kápi nebo respirátor určitého typu). Těmito doplňkovými bezpečnostními opatřeními nejsou dotčeny standardní věty použitelné podle směrnice 1999/45/ES.

2.

Členské státy mohou rovněž určit konkrétní činnosti, při nichž jsou vyžadovány určité ochranné pomůcky, například míšení, nakládání koncentrovaného přípravku nebo manipulace s ním, používání nebo rozprašování zředěného přípravku, manipulace s nedávno ošetřenými materiály jako jsou rostliny či půda, nebo vstup do nedávno ošetřených oblastí.

3.

Členské státy dále mohou doplnit specifikace technických kontrol, například:

používání uzavřeného systému při přečerpávání pesticidů z obalu přípravku do nádrže rozprašovače,

povinnost obsluhy pracovat při rozprašování v uzavřené kabině (se systémy klimatizace a filtrace vzduchu),

technické kontroly mohou nahradit osobní ochranné pomůcky, pokud poskytují stejný nebo vyšší standard ochrany.

Zvláštní ustanovení

SPo 1

ES

:

En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.

CS

:

Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým množstvím vody.

DA

:

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE

:

Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

ET

:

Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.

EL

:

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

EN

:

After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR

:

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

IT

:

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

LV

:

Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

LT

:

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

HU

:

Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel mossa le.

MT

:

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b'xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

NL

:

Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PL

:

Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.

PT

:

Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

SK

:

Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.

SL

:

Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

FI

:

Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV

:

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

ES

:

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

CS

:

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

DA

:

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE

:

Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

ET

:

Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.

EL

:

Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EN

:

Wash all protective clothing after use.

FR

:

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT

:

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

LV

:

Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu.

LT

:

Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.

HU

:

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

MT

:

Aħsel l-ilbies protettiv wara li-tuża.

NL

:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

PL

:

Uprać odzież ochronną po użyciu.

PT

:

Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

SK

:

Ochranný odev po aplikácii očistite.

SL

:

Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

FI

:

Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV

:

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

ES

:

Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

CS

:

Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.

DA

:

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE

:

Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

ET

:

Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.

EL

:

Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.

EN

:

After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR

:

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT

:

Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

LV

:

Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību.

LT

:

Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą.

HU

:

A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.

MT

:

Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat.

NL

:

Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PL

:

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.

PT

:

Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

SK

:

Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor.

SL

:

Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje.

FI

:

Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV

:

När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

ES

:

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

CS

:

Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha.

DA

:

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE

:

Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

ET

:

Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.

EL

:

Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN

:

The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR

:

L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

IT

:

L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

LV

:

Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos.

LT

:

Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.

HU

:

A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni.

MT

:

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.

NL

:

De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PL

:

Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach.

PT

:

Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

SK

:

Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia.

SL

:

Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

FI

:

Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV

:

Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

ES

:

Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/ durante un tiempo especificado /hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

CS

:

Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně / uveďte dobu / do zaschnutí postřikového nánosu] vyvětrejte.

DA

:

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/ eller angivelse af tid /indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE

:

Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/ oder Zeit angeben /bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

ET

:

Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/ määratletud aja jooksul /enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.

EL

:

Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος /μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN

:

Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/ time to be specified /until spray has dried before re-entry.

FR

:

Ventiler [à fond/ ou durée à précise r/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.

IT

:

Ventilare [a fondo/ per una durata da specificare /fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

LV

:

Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas ( norāda laiku ) kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis.

LT

:

Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius ( vėdinimo laikas turi būti nurodytas ). Įeiti į apdorotus plotus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

HU

:

A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/ az előírt időn át /a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való visszatérés előtt.

MT

:

Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/ speċifika t-tul ta' ħin /sakemm jinxef il-bexx qabel ma terġa' tidħol.

NL

:

Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende ( geef de periode aan ) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].

PL

:

Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/ przez określony czas /Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy.

PT

:

Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante ( neste caso, precisar o período )/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

SK

:

Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak , aby rozprášený roztok prípravku zaschol/uveďte potrebný čas/.

SL

:

Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas /dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

FI

:

Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/ tai täsmennetään tuuletusaika /kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV

:

Vädra (omsorgsfullt/ eller ange tidsperiod /tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.“.

d)

v příloze V se bod 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.   Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí (SPe)

SPe 1

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismů neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou lhůtu nebo četnost aplikací) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel “…” oder andere … haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

ET

:

Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα) .

EN

:

To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified) .

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “…” vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “…” (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā) .

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas turi būti nurodytas) .

HU

:

A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/gyakoriság) -nál hosszabb ideig/többször.

MT

:

Sabiex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-frekwenza) .

NL

:

Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu) .

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

(Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys) .

SV

:

För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar) .

SPe 2

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismů neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy nebo situaci) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

ET

:

Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες) .

EN

:

To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs.

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) dirvožemiuose.

HU

:

A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja.

MT

:

Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta' l-ilma tapplikax f'ħamrija (speċifika t-tip ta' ħamrija jew is-sitwazzjoni) .

NL

:

Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub warunki glebowe) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

FI

:

(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV

:

För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande) .

SPe 3

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/povrchové vodě.

DA

:

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

ET

:

Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.

EL

:

Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot aizsargjoslu (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina išlaikyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

MT

:

Sabiex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati/artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona konfini ħielsa mill-bexx ta' (speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/għadajjar ta' l-ilma fil-wiċċ.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke (upresnite dĺžku) .

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.

DA

:

Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

ET

:

Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.

EL

:

Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces risku.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio tikimybė.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.

MT

:

Biex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuh impermeabbli bħal l-asfalt, konkrit, ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta' skul.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby byl přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN

:

To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.

MT

:

Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; żgura li l-prodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f'tarf ir-raddi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.

FI

:

(Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN

:

To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstīšanos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.

MT

:

Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

FI

:

Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

ES

:

No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

CS

:

Neaplikujte v době hnízdění ptáků.

DA

:

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE

:

Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

ET

:

Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.

EL

:

Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN

:

Do not apply during the bird breeding period.

FR

:

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT

:

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

LV

:

Nelietot putnu vairošanās periodā.

LT

:

Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu.

HU

:

A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható.

MT

:

Tapplikax matul it-tberrik ta' l-għasafar.

NL

:

Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.

PL

:

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków.

PT

:

Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

SK

:

Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov.

SL

:

Ne tretirati v času valjenja ptic.

FI

:

Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV

:

Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

ES

:

Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo) .

CS

:

Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny./Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během aplikace a po aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu) .

DA

:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt) .

DE

:

Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

ET

:

Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg) .

EL

:

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο) .

EN

:

Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./Do not apply when flowering weeds are present./Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time) .

FR

:

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date) .

IT

:

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo) .

LV

:

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. Nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā un … (norāda uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles. Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms … (norāda laiku) .

LT

:

Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu/Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar (nurodyti laiką) po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti laiką) .

HU

:

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható/Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/Az alkalmazás idejére és a kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/ (megadott időpont) előtt nem alkalmazható.

MT

:

Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba' meta jkunu bil-fjur/Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma jwarrad/Tapplikax qabel (speċifika l-ħin) .

NL

:

Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan) .

PL

:

[Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas) .

PT

:

Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar) .

SK

:

Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle prikryte alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/Odstráňte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas) .

SL

:

Nevarno za čebele./Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne tretirati v času paše čebel./Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje) .

FI

:

Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika) .

SV

:

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod) .“.

e)

v příloze V se bod 2.3 nahrazuje tímto:

„2.3.   Bezpečnostní opatření související se správnou zemědělskou praxí

SPa 1

ES

:

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo) .

CS

:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu) .

DA

:

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange) .

DE

:

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

ET

:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasutamiskordade arv või määratletav periood) , mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik) .

EL

:

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN

:

To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified) .

FR

:

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser) .

IT

:

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare) .

LV

:

Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur … (norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu vai laiku) .

LT

:

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba laikotarpį) .

HU

:

Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok) -nál többször/hosszabb ideig.

MT

:

Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta' applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat)

NL

:

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan) /niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan) .

PL

:

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar) .

SK

:

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek) .

SL

:

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (käyttötiheys) .

SV

:

För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod) .“

f)

v příloze V se bod 2.4 nahrazuje tímto:

„2.4.   Zvláštní bezpečnostní opatření týkající se prostředků k hubení hlodavců (SPr)

SPr 1

ES

:

Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

CS

:

Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DA

:

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE

:

Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

ET

:

Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.

EL

:

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN

:

The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR

:

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT

:

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

LV

:

Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt.

LT

:

Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi būti taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti.

HU

:

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el.

MT

:

Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-blokki tal-lixka sew fejn ikunu biex ma' jiġux mkaxkra minn fuq il-post minn rodenti.

NL

:

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PL

:

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie.

PT

:

Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

SK

:

Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnuť.

SL

:

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

FI

:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV

:

Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

ES

:

La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

CS

:

Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.

DA

:

Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE

:

Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

ET

:

Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.

EL

:

Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN

:

Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR

:

La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT

:

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

LV

:

Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu.

LT

:

Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis.

HU

:

A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére.

MT

:

Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta' avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu.

NL

:

De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PL

:

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione.

PT

:

Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

SK

:

Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

SL

:

Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

FI

:

Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV

:

Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

ES

:

Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

CS

:

Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiště.

DA

:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE

:

Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

ET

:

Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.

EL

:

Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN

:

Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR

:

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT

:

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

LV

:

Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs.

LT

:

Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i šiukšlių dėžes arba sąvartynus.

HU

:

Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni.

MT

:

Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fuq il-miżbliet.

NL

:

Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PL

:

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci.

PT

:

Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

SK

:

Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo na smetisko.

SL

:

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti.

FI

:

Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV

:

Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.“

IV.   DOPRAVNÍ POLITIKA

SILNIČNÍ DOPRAVA

1.

Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy.

V příloze Ia se poznámka pod čarou č. 1 nahrazuje tímto:

„(1)

Rozlišovací značka státu: (B) Belgie, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Německo, (EST) Estonsko, (GR) Řecko, (E) Španělsko, (F) Francie, (IRL) Irsko, (I) Itálie, (CY) Kypr, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Lucembursko, (H) Maďarsko, (M) Malta, (NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené království.“

2.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.

a)

V příloze II bodu 2 se za návěstím „strana 1 obsahuje:“ písmeno c) nahrazuje tímto:

„poznávací značku členského státu vydávajícího průkaz, která je zobrazena negativně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obkroužena 12 žlutými hvězdami; poznávací značky jsou tyto:

B

:

Belgie

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

D

:

Německo

EST

:

Estonsko

GR

:

Řecko

E

:

Španělsko

F

:

Francie

IRL

:

Irsko

I

:

Itálie

CY

:

Kypr

LV

:

Lotyšsko

LT

:

Litva

L

:

Lucembursko

H

:

Maďarsko

M

:

Malta

NL

:

Nizozemsko

A

:

Rakousko

PL

:

Polsko

P

:

Portugalsko

SLO

:

Slovinsko

SK

:

Slovensko

FIN

:

Finsko

S

:

Švédsko

UK

:

Spojené království“.

b)

v příloze II bodu 2 se za návěstím „strana 1 obsahuje:“ písmeno e) nahrazuje tímto:

„nápis ‚vzor Evropských společenství‘ v jazyce nebo jazycích členského státu vydávajícího průkaz a nápis ‚průkaz kvalifikace řidiče‘ v ostatních úředních jazycích Společenství vytištěný v modré barvě tak, aby tvořil pozadí průkazu:

 

tarjeta de cualificación del conductor

 

osvědčení profesní způsobilosti řidiče

 

chaufføruddannelsesbevis

 

Fahrerqualifizierungsnachweis

 

juhi ametipädevuse kaart

 

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

 

driver qualification card

 

carte de qualification de conducteur

 

cárta cáilíochta tiomána

 

carta di qualificazione del conducente

 

vadītāja kvalifikācijas apliecība

 

vairuotojo kvalifikacinė kortelė

 

gépjárművezetői képesítési igazolvány

 

karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq

 

kwalificatiekaart bestuurder

 

karta kwalifikacji kierowcy

 

carta de qualificação do motorista

 

preukaz o kvalifikácii vodiča

 

kartica o usposobljenosti voznika

 

kuljettajan ammattipätevyyskortti

 

yrkeskompetensbevis för förare“.

c)

v příloze II bodu 2 se za návětím „strana 2 obsahuje:“ v písmeni b) nahrazuje druhá věta tímto:

„Jestliže si členský stát přeje tyto záznamy uvést v jiném národním jazyce než je španělština, čeština, dánština, němčina, estonština, řečtina, angličtina, francouzština, italština, lotyština, litevština, maďarština, maltština, nizozemština, polština, portugalština, slovenština, slovinština, finština a švédština, vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu při využití jednoho z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.“

V.   DANĚ

1.

Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně.

a)

Článek 24a se nahrazuje tímto:

„Článek 24a

Při provádění čl. 24 odst. 2 až 6 mohou následující členské státy poskytnout osvobození od daně z přidané hodnoty osobám podléhajícím dani, jejichž roční obrat je nižší než ekvivalent v národní měně podle přepočítacího koeficientu platného ke dni přistoupení:

v České republice: 35 000 eur,

v Estonsku: 16 000 eur,

na Kypru: 15 600 eur,

v Lotyšsku: 17 200 eur,

v Litvě: 29 000 eur,

v Maďarsku: 35 000 eur,

na Maltě: 37 000 eur, pokud hospodářská činnost sestává převážně z dodávek zboží, 24 300 eur, pokud hospodářská činnost sestává převážně z poskytování služeb s nízkou přidanou hodnotou (vysoké vstupy), a 14 600 eur v ostatních případech, tedy u poskytovatelů služeb s vysokou přidanou hodnotou (nízké vstupy),

v Polsku: 10 000 eur,

ve Slovinsku: 25 000 eur,

na Slovensku: 35 000 eur.“;

b)

článek 28m se nahrazuje tímto:

„Článek 28m

Přepočítací koeficient

Pro určení ekvivalentu částek, které jsou v této hlavě vyjádřeny v ECU, použijí členské státy směnný kurz platný k 16. prosinci 1991.* Avšak Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko použijí směnný kurz platný ke dni jejich přistoupení.“;

c)

v čl.17 odst. 3 se ve verzi uvedené v čl. 28f odst. 1 (1) nahrazuje písmeno b) tímto:

„b)

plnění, která jsou osvobozena od daně podle čl. 14 odst. 1 písm. g a i), článku 15 a čl. 16 odst. 1 bodů B, C, D nebo E nebo odst. 2 nebo čl. 28c bodů A a C.“

2.

Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

V příloze se mezi položky týkající se Itálie a Portugalska vkládají nové položky, které znějí:

„Lotyšsko

pašvaldības (místní samosprávy)

Polsko

gminy (obce)

powiaty (okresy)

województwa (kraje)

związki gmin (sdružení obcí)

związki powiatów (sdružení okresů)

związki województw (sdružení krajů)

miasto stołeczne Warszawa (hlavní město Varšava)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentura pro obnovu a rozvoj zemědělství)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentura pro zemědělský majetek)“

a za položku týkající se Portugalska se vkládá nová položka která zní:

„Slovensko

mestá a obce (města a obce)

Železnice Slovenskej republiky (Železnice Slovenské republiky)

Štátny fond cestného hospodárstva (Státní fond silničního hospodářství)

Slovenské elektrárne (Slovenské elektrárny)

Vodohospodárska výstavba (Vodohospodářské stavby)“.

3.

Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění příjmů úrokového charakteru a licenčních poplatků mezi sdruženými společnostmi různých členských států.

a)

V čl. 3 písm. a) bodu iii) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

Daň z příjmů právnických osob v České republice,

Tulumaks v Estonsku,

φόρος εισοδήματος na Kypru,

uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

Pelno mokestis v Litvě,

Társasági adó v Maďarsku,

Taxxa fuq id-dħul na Maltě,

Podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,

Davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,

Daň z príjmov právnických osôb na Slovensku“.

b)

v příloze se doplňují nová písmena, která znějí:

„p)

společnosti podle českého práva nazvané ‚akciová společnost‘, ‚společnost s ručením omezeným‘, ‚veřejná obchodní společnost‘, ‚komanditní společnost‘, ‚družstvo‘;

q)

společnosti podle estonského práva nazvané ‚täisühing‘, ‚usaldusühing‘, ‚osaühing‘, ‚aktsiaselts‘, ‚tulundusühistu‘;

r)

společnosti podle kyperského práva - společnosti podle práva obchodních společností, veřejnoprávní subjekty a rovněž jakékoliv jiné subjekty, které se považují za společnosti podle právních předpisů týkajících se daně z příjmu;

s)

společnosti podle lotyšského práva nazvané ‚akciju sabiedrība‘, ‚sabiedrība ar ierobežotu atbildību‘;

t)

společnosti vytvořené podle litevského práva;

u)

společnosti podle maďarského práva nazvané ‚közkereseti társaság‘, ‚betéti társaság‘, ‚közös vállalat‘, ‚korlátolt felelősségű társaság‘, ‚részvénytársaság‘, ‚egyesülés‘, ‚közhasznú társaság‘, ‚szövetkezet‘;

v)

společnosti podle maltského práva nazvané ‚Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata‘, ‚Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet‘;

w)

společnosti podle polského práva nazvané ‚spółka akcyjna‘, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością‘;

x)

společnosti podle slovinského práva nazvané ‚delniška družba‘, ‚komanditna delniška družba‘, ‚komanditna družba‘, ‚družba z omejeno odgovornostjo‘, ‚družba z neomejeno odgovornostjo‘;

y)

společnosti podle slovenského práva nazvané ‚akciová spoločnosť‘, ‚spoločnosť s ručením obmedzeným‘, ‚komanditná spoločnosť‘, ‚verejná obchodná spoločnos‘, ‚družstvo‘.“


(1)  Šestá směrnice o DPH obsahuje dvě verze čl. 17 odst. 3 písm. b). Článek 28f odst. 1 uvedené směrnice obsahuje ustanovení, které je v současné době použitelné. Tato situace nebyla v protokolu č. 3 k aktu o přistoupení řádným způsobem zohledněna a namísto toho byla omylem pozměněna ta verze čl. 17 odst. 3 písm. b), která v současné době použitelná není. V současné době použitelná verze by tedy měla být rovněž změněna.


1.5.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/68


SMĚRNICE KOMISE 2004/79/ES

ze dne 4 března 2004

kterou se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje směrnice 2002/94/ES v oblasti daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy, s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (2), zejména na čl. 57 odst. 1 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

U některých aktů, které zůstávají v platnosti po 1. květnu 2004 a které musejí být upraveny v důsledku přistoupení, nebyly příslušné úpravy uvedeny v aktu o přistoupení z roku 2003 nebo tyto úpravy byly uvedeny, ale musejí být dále doplněny; všechny tyto úpravy musejí být přijaty před přistoupením, aby byly použitelné od přistoupení.

(2)

V souladu s čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení, musí tyto úpravy přijmout Komise ve všech případech, kdy přijala původní akt.

(3)

Směrnice Komise 2002/94/ES (3) by měla být v důsledku toho pozměněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2002/94/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději ke dni přistoupení. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4 března 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

člen/členka Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 41.


PŘÍLOHA

DANĚ

Směrnice Komise 2002/94/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 76/308/EHS o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření.

V příloze IV se levý sloupec pod záhlavím „Členský stát“ nahrazuje tímto:

 

„Belgique/België

 

Česká Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Eλλάδα

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

Kύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United Kingdom“