18.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 278/14


ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

ze dne 22. července 2013

o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé

(2013/490/EU, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

s ohledem na schválení Rady udělené na základě článku 101 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Srbsko na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla jménem Evropského společenství podepsána v Lucemburku dne 29. dubna 2008 s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(2)

Obchodní ustanovení obsažená v dohodě mají výjimečnou povahu, která je spojena s politikou prováděnou v rámci procesu stabilizace a přidružení, a nezakládají pro Evropskou unii žádný precedent, pokud jde o obchodní politiku Unie vůči jiným třetím zemím, než jsou země západního Balkánu.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupkyní.

(4)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, přílohy a protokoly k ní připojené, stejně jako společná prohlášení a prohlášení Společenství připojená k závěrečnému aktu se schvalují jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 3

1.   Postoj, který má Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii zaujmout v Radě pro stabilizaci a přidružení a ve Výboru pro stabilizaci a přidružení, pokud tento výbor jedná na základě zmocnění Rady pro stabilizaci a přidružení, stanoví v souladu s příslušnými ustanoveními smluv Rada na návrh Komise, nebo případně Komise.

2.   Radě stabilizace a přidružení předsedá v souladu s článkem 120 dohody předseda Rady. Výboru pro stabilizaci a přidružení předsedá v souladu s jeho jednacím řádem zástupce Komise.

3.   O zveřejnění rozhodnutí Rady pro stabilizaci a přidružení a Výboru pro stabilizaci a přidružení v Úředním věstníku Evropské unie rozhodují případ od případu Rada nebo Komise v souladu s příslušnými ustanoveními Smluv.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Evropské unie listiny o schválení, jak je stanoveno v článku 138 dohody. Předseda Komise uloží uvedené listiny o schválení jménem Evropského společenství pro atomovou energii.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu 22. července 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON

Za Komisi, jménem předsedy,

C. MALMSTRÖM

členka Komise


DOHODA

o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

Smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Smlouvy o Evropské unii, dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

REPUBLIKA SRBSKO, dále jen „Srbsko“,

na straně druhé,

společně dále jen „strany“

S OHLEDEM na pevné vztahy mezi stranami a hodnoty, které sdílejí, na přání posílit tyto svazky a zavést úzké a trvalé vztahy založené na vzájemnosti a společném zájmu, které by měly umožnit Srbsku dále posílit a rozšířit jeho vztahy se Společenstvím,

S OHLEDEM na význam této dohody v rámci procesu stabilizace a přidružení se zeměmi jihovýchodní Evropy při zavádění a konsolidaci stabilního evropského řádu založeného na spolupráci, jehož pilířem je Evropská unie, jakož i v rámci Paktu stability,

VZHLEDEM K připravenosti Evropské unie integrovat Srbsko v co největší možné míře do hlavního politického a hospodářského proudu Evropy, jeho statusu jako možného kandidáta členství v EU na základě Smlouvy o Evropské unii, a splnění kritérií, která definovala Evropská rada v červnu 1993 s výhradou úspěšného provádění této dohody, zejména s ohledem na regionální spolupráci,

S OHLEDEM na evropské partnerství, které stanovuje priority pro opatření na podporu úsilí této země o přiblížení se k Evropské unii,

S OHLEDEM na závazek stran přispívat všemi prostředky k politické, hospodářské a institucionální stabilizaci v Srbsku, jakož i v celém regionu prostřednictvím rozvoje občanské společnosti a demokratizace, budování institucí a reformy veřejné správy, regionální obchodní integrace a posílení hospodářské spolupráce, spolupráce v celé řadě oblastí, zejména v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, posílení vnitrostátní a regionální bezpečnosti,

S OHLEDEM na závazek stran rozšiřovat politické a hospodářské svobody jako samotný základ této dohody, jakož i na jejich závazek respektovat lidská práva a právní stát, včetně práv osob patřících k národnostním menšinám, a demokratické zásady prostřednictvím systému mnoha politických stran se svobodnými a spravedlivými volbami,

S OHLEDEM na závazek stran plně provádět veškeré zásady a ustanovení Charty OSN, OBSE, zejména zásady a ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (dále jen „Helsinský závěrečný akt“), závěrečných dokumentů konferencí z Madridu a Vídně, Pařížské charty pro novou Evropu a Paktu stability pro jihovýchodní Evropu, s cílem přispět k regionální stabilitě a spolupráci mezi zeměmi v regionu,

POTVRZUJÍCE práva všech uprchlíků a vysídlených osob na návrat a na ochranu jejich majetku a ostatní související práva,

S OHLEDEM na závazek stran dodržovat zásady tržního hospodářství a udržitelného rozvoje a připravenost Společenství přispět k hospodářským reformám v Srbsku,

S OHLEDEM na závazek stran podporovat volný obchod v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z členství ve Světové obchodní organizaci (WTO),

S OHLEDEM NA přání stran rozvíjet dále pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu, včetně regionálních aspektů, s ohledem na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie (SZBP),

S OHLEDEM NA závazek stran bojovat proti organizovanému zločinu a posilovat spolupráci v boji proti terorismu na základě deklarace přijaté na Evropské konferenci dne 20. října 2001;

PŘESVĚDČENY, že dohoda o stabilizaci a přidružení (dále jen „tato dohoda“) vytvoří nové klima pro jejich vzájemné hospodářské vztahy a především pro rozvoj obchodu a investic, jež jsou rozhodujícími faktory hospodářské restrukturalizace a modernizace,

VĚDOMY SI závazku Srbska sblížit své právní předpisy v příslušných oblastech s právními předpisy Společenství a účinně je provádět,

VZHLEDEM k ochotě Společenství poskytnout rozhodující podporu pro provádění reforem a použít veškeré dostupné nástroje v oblasti spolupráce a technické, finanční a hospodářské pomoci pro toto úsilí na celkovém orientačním víceletém základě,

POTVRZUJÍCE, že ustanovení této dohody, která spadají do oblasti působnosti části III hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství zavazují Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany a nikoli jako členské státy Společenství, dokud Spojené království, popřípadě Irsko, neoznámí Srbsku, že začalo být vázáno jako součást Společenství v souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Totéž platí pro Dánsko v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným k těmto smlouvám;

PŘIPOMÍNAJÍCE záhřebský summit, který vyzval k dalšímu upevnění vztahů mezi zeměmi, které se účastní procesu stabilizace a přidružení, a Evropskou unií, jakož i k prohloubení regionální spolupráce,

PŘIPOMÍNAJÍCE soluňský summit, který posílil význam procesu stabilizace a přidružení jako rámce politiky vztahů Evropské unie k západobalkánským zemím a zdůraznil perspektivu jejich integrace do Evropské unie v závislosti na pokroku při reformách a na výsledcích každé z těchto zemí, jak bylo opětovně zdůrazněno v závěrech z následných zasedání Evropské rady v prosinci 2005 a v prosinci 2006,

PŘIPOMÍNAJÍCE podepsání Středoevropské dohody o volném obchodu v Bukurešti dne 19. prosince 2006, kterou se má zvýšit investiční atraktivita regionu a podpořit perspektiva jeho integrace do celosvětového hospodářství,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že dnem 1. ledna 2008 vstoupila v platnost Dohoda Mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz (1) a Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (2) (dále jen „dohoda mezi Společenstvím a Srbskem o zpětném přebírání osob“),

PŘEJÍCE SI navázat užší kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Zakládá se přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé.

2.   Cílem tohoto přidružení je:

a)

podporovat úsilí Srbska o posílení demokracie a právního státu,

b)

přispět k politické, hospodářské a institucionální stabilitě Srbska a ke stabilizaci daného regionu,

c)

poskytnout vhodný rámec pro politický dialog, který umožňuje rozvoj úzkých politických vztahů mezi stranami,

d)

podporovat úsilí Srbska o rozvoj hospodářské a mezinárodní spolupráce, také prostřednictvím sblížení jeho právních předpisů s právními předpisy Společenství,

e)

podporovat úsilí Srbska o úplný přechod na fungující tržní hospodářství,

f)

podporovat harmonické hospodářské vztahy a postupně rozvíjet oblast volného obchodu mezi Společenstvím a Srbskem;

g)

podporovat regionální spolupráci ve všech oblastech zahrnutých v této dohodě.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článek 2

Dodržování demokratických zásad a lidských práv, jak jsou vymezeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv,v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, dodržování zásad mezinárodního práva, včetně plné spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), a právního státu, jakož i zásad tržního hospodářství vyjádřených v dokumentu Bonnské konference KBSE o hospodářské spolupráci, je základem vnitřní a zahraniční politiky stran a představuje základní prvek této dohody.

Článek 3

Strany zastávají názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, jak státními tak i nestátními subjekty, představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost. Strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování a vnitrostátního provedení svých stávajících závazků v rámci mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků. Strany se dohodly, že toto ustanovení patří mezi podstatné prvky této dohody a bude součástí politického dialogu, který bude uvedené prvky doprovázet a upevňovat.

Strany se dále dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů tím, že:

podniknou kroky za účelem podpisu a ratifikace veškerých ostatních příslušných mezinárodních nástrojů nebo případného přistoupení k nim a jejich plného provádění,

vytvoří účinný systém vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou prováděny kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontroly koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude obsahovat účinné sankce za porušení kontrol vývozu.

Politický dialog o této otázce může probíhat i na regionální úrovni.

Článek 4

Smluvní strany opětovně potvrzují význam, který přikládají plnění mezinárodních závazků, zejména plné spolupráci s ICTY.

Článek 5

Mír a stabilita na mezinárodní i regionální úrovni, rozvoj dobrých sousedských vztahů, lidská práva a respektování a ochrana menšin hrají v procesu stabilizace a přidružení, uvedeném v závěrech Rady Evropské unie ze dne 21. června 1999, hlavní roli. Uzavření a provádění této dohody zapadá do rámce závěrů Rady Evropské unie ze dne 29. dubna 1997 a zohledňuje situaci v Srbsku.

Článek 6

Srbsko se zavazuje i nadále podporovat spolupráci a dobré sousedské vztahy s ostatními zeměmi regionu, včetně vhodné úrovně vzájemných koncesí týkajících se pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, jakož i rozvoje projektů společného zájmu, zejména projektů týkajících se správy hranic, boje proti organizované trestné činnosti, korupci, praní peněz, ilegální migraci a obchodu, včetně obchodu s lidmi, ručními a lehkými zbraněmi a nedovolenými drogami. Tento závazek je klíčovým faktorem rozvoje vztahů a spolupráce mezi stranami a přispívá tak k stabilitě regionu.

Článek 7

Strany potvrzují význam, který přikládají boji proti terorismu a provádění mezinárodních závazků v této oblasti.

Článek 8

Přidružení bude plně realizováno postupnými kroky v průběhu přechodného období, jehož délka nepřesáhne šest let.

Rada stabilizace a přidružení (dále rovněž jako „RSP“) zřízená podle článku 119 pravidelně přezkoumává, zpravidla jednou ročně, jak Srbsko provádí tuto dohodu a přijímá a provádí právní, správní, institucionální a hospodářské reformy. Tento přezkum se provádí ve smyslu preambule a v souladu s obecnými zásadami této dohody. Budou řádně zohledněny priority stanovené v evropském partnerství vztahující se k této dohodě a bude zajištěn soulad s mechanismy stanovenými v rámci procesu stabilizace a přidružení, zejména zprávou o pokroku procesu stabilizace a přidružení.

RSP na základě tohoto přezkumu vydá doporučení a může přijmout rozhodnutí. V případě, že přezkum zjistí zvláštní obtíže, mohou být tyto obtíže řešeny prostřednictvím mechanismů řešení sporů zřízených podle této dohody.

K úplnému přidružení dojde postupně. Do tří let po vstupu této dohody v platnost provede RSP důkladný přezkum provádění této dohody. Na základě tohoto přezkumu zhodnotí RSP pokrok, kterého Srbsko dosáhlo, a může přijmout rozhodnutí, kterými se bude řídit následující fáze přidružení.

Výše uvedený přezkum se netýká volného pohybu zboží, pro který se přepokládá zvláštní harmonogram v hlavě IV této dohody.

Článek 9

Dohoda je plně slučitelná s příslušnými ustanoveními WTO, zejména článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT z roku 1994) a článkem V Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), a v souladu s nimi bude prováděna.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALOG

Článek 10

1.   V rámci této dohody budou strany mezi sebou dále rozvíjet politický dialog, který doprovází a upevňuje sblížení mezi Evropskou unií a Srbskem a přispívá k vytváření pout solidarity a nových forem spolupráce mezi stranami.

2.   Politický dialog má zejména podporovat:

a)

plnou integraci Srbska do společenství demokratických národů a postupné sbližování s Evropskou unií;

b)

sbližování postojů stran k mezinárodním otázkám, včetně otázek SZBZ, též prostřednictvím případné výměny informací, zvláště k těm otázkám, které mohou mít pro strany podstatné důsledky;

c)

spolupráci v daném regionu a rozvoj dobrých sousedských vztahů;

d)

společné názory na bezpečnost a stabilitu v Evropě včetně spolupráce v oblastech spadajících do rámce SZBP Evropské unie.

Článek 11

1.   Politický dialog probíhá v rámci Rady stabilizace a přidružení, která má obecnou odpovědnost za veškeré otázky, které si jí budou strany přát předložit.

2.   Na žádost stran může politický dialog probíhat rovněž v těchto formách:

a)

tam, kde to je nutné, schůzky vyšších úředníků zastupujících Srbsko na jedné straně a předsednictví Rady Evropské unie, generálního tajemníka, vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Evropskou komisi na straně druhé;

b)

plné využívání všech diplomatických spojení mezi stranami, včetně vhodných kontaktů ve třetích zemích a v rámci Organizace spojených národů, OBSE, Rady Evropy a dalších mezinárodních fór;

c)

veškeré další prostředky, jež by představovaly užitečný příspěvek konsolidaci, rozvoji a posilování tohoto dialogu, včetně prostředků stanovených v Soluňském programu přijatém v závěrech Evropské rady zasedající v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003.

Článek 12

Politický dialog na parlamentní úrovni se uskuteční v rámci Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení zřízeného podle článku 125.

Článek 13

Politický dialog může probíhat v mnohostranném rámci a jako regionální dialog zahrnující ostatní země regionu, mimo jiné v rámci fóra EU – západní Balkán.

HLAVA III

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 14

V souladu se svým závazkem zasazovat se o mezinárodní mír a stabilitu a rozvoj dobrých sousedských vztahů bude Srbsko aktivně podporovat regionální spolupráci. Společenství může rovněž podporovat projekty s regionálním nebo přeshraničním rozměrem prostřednictvím svých programů technické pomoci.

Kdykoli bude mít Srbsko v úmyslu posílit spolupráci s jednou ze zemí uvedených v článcích 15, 16 a 17, bude o tom informovat a konzultovat Společenství a jeho členské státy v souladu s hlavou X.

Srbsko bude plně provádět Středoevropskou dohodu o volném obchodu, podepsanou dne 19. prosince 2006 v Bukurešti.

Článek 15

Spolupráce s ostatními zeměmi, které již s EU uzavřely dohodu o stabilizaci a přidružení

Srbsko zahájí po podpisu této dohody jednání se zeměmi, které již podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení s cílem uzavřít dvoustranné smlouvy o regionální spolupráci, jejichž cílem je rozšířit rozsah spolupráce mezi dotyčnými zeměmi.

Podstatnými prvky těchto smluv jsou:

a)

politický dialog;

b)

vytvoření oblastí volného obchodu, v souladu s příslušnými ustanoveními WTO;

c)

vzájemné koncese týkající se pohybu pracovníků, usazování, poskytování služeb, běžných plateb a pohybu kapitálu a rovněž dalších politik souvisejících s pohybem osob na stejné úrovni jako v této dohodě;

d)

ustanovení o spolupráci v dalších oblastech, ať jsou uvedeny v této dohodě či nikoli, a zejména v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti.

Tyto smlouvy obsahují podle potřeby ustanovení pro tvorbu nezbytných institucionálních mechanismů.

Tyto smlouvy budou uzavřeny do dvou let od vstupu této dohody v platnost. Připravenost Srbska uzavřít takové smlouvy bude podmínkou pro další rozvoj vztahů mezi Srbskem a Evropskou unií.

Srbsko zahájí podobná jednání se zbývajícími zeměmi regionu, jakmile tyto země podepíší dohodu o stabilizaci a přidružení.

Článek 16

Spolupráce s dalšími zeměmi, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení

Srbsko se zapojí do regionální spolupráce s ostatními státy, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení, v některých nebo ve všech oblastech spolupráce upravených v této dohodě, a to zejména v oblastech společného zájmu. Takováto spolupráce by měla v být vždy v souladu se zásadami a cíli dohody.

Článek 17

Spolupráce s ostatními zeměmi kandidujícími na přistoupení k EU, které nejsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení

1.   Srbsko by mělo rozvíjet svoji spolupráci a uzavírat smlouvy o regionální spolupráci s jakoukoli zemí kandidující na přistoupení k EU a v jakékoli oblasti spolupráce upravené v této dohodě. Takové smlouvy by měly mít za cíl postupně sladit dvoustranné vztahy mezi Srbskem a uvedenou zemí s odpovídající oblastí vztahů mezi Společenstvím a jeho členskými státy a uvedenou zemí.

2.   Srbsko zahájí jednání s Tureckem, které vytvořilo celní unii se Společenstvím, s cílem uzavřít vzájemně výhodnou dohodu o vytvoření oblasti volného obchodu v souladu s článkem XXIV dohody GATT z roku 1994 a o liberalizaci usazování a poskytování služeb mezi nimi na úrovni odpovídající této dohodě v souladu s článkem V dohody GATS.

Tato jednání by měla být zahájena co nejdříve, aby mohla být výše uvedená dohoda uzavřena před uplynutím přechodného období uvedeného v čl. 18 odst. 1.

HLAVA IV

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 18

1.   Společenství a Srbsko postupně mezi sebou vytvoří oblast volného obchodu v přechodném období o maximální délce šesti let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody, ustanoveními dohody GATT z roku 1994 a Dohody o WTO. Přitom zohlední níže uvedené zvláštní požadavky.

2.   Na klasifikaci zboží při obchodu mezi oběma stranami se použije kombinovaná nomenklatura.

3.   Pro účely této dohody zahrnují cla a poplatky s rovnocenným účinkem cla nebo jakékoli poplatky uložené v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, včetně jakékoli přirážky k dani nebo poplatku spojeného s dovozem nebo vývozem, avšak nezahrnují:

a)

dávky odpovídající vnitřní dani ukládané v souladu s ustanoveními čl. III odst. 2 dohody GATT z roku 1994;

b)

antidumpingová nebo vyrovnávací opatření;

c)

poplatky nebo dávky úměrné cenám poskytnutých služeb.

4.   Základní clo na každý produkt, na které se vztahují postupná snižování podle této dohody, se určí podle:

a)

Společného celního sazebníku Společenství zavedeného na základě nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3), který všechny strany uplatňují erga omnes v den podpisu této dohody;

b)

celní sazby uplatňované Srbskem (4).

5.   Pokud se jakékoli snížení cla po podpisu této dohody uplatňuje erga omnes, zejména jedná-li se o snížení vyplývající z:

a)

jednání o clech v rámci WTO nebo

b)

případného přistoupení Srbska k WTO nebo

c)

z postupného snižování po přístupu Srbska k WTO, nahradí tato snížená cla základní cla uvedená v odstavci 4 ode dne, kdy se tato snížení uplatní.

6.   Společenství a Srbsko si navzájem sdělí svá příslušná základní cla a jakékoli jejich změny.

KAPITOLA I

Průmyslové výrobky

Článek 19

Definice

1.   Ustanovení této kapitoly se vztahují na produkty pocházející ze Společenství nebo ze Srbska, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury s výjimkou produktů uvedených v příloze I odst. I písm. ii) Dohody WTO o zemědělství.

2.   Obchod mezi stranami s produkty uvedenými ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii se uskutečňuje v souladu s uvedenou smlouvou.

Článek 20

Koncese Společenství na průmyslové výrobky

1.   Dovozní cla na dovozy průmyslových výrobků pocházejících ze Srbska do Společenství a poplatky s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2.   Množstevní omezení dovozu do Společenství a opatření s rovnocenným účinkem se pro průmyslové výrobky pocházející ze Srbska zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 21

Koncese Srbska na průmyslové výrobky

1.   Dovozní cla, kterým v Srbsku podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, kromě zboží uvedeného v příloze I, se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

2.   Poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům, kterým v Srbsku podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

3.   Dovozní cla, kterým v Srbsku podléhají průmyslové výrobky pocházející ze Společenství, která jsou uvedena v příloze I, budou postupně snižována a odstraňována v souladu s harmonogramem uvedeným v této příloze.

4.   Množstevní omezení dovozu do Srbska u průmyslových výrobků pocházejících ze Společenství a jiná opatření s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 22

Cla a omezení vývozů

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Srbsko ve vzájemném obchodu veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost zrušují Společenství a Srbsko veškerá vzájemná množstevní omezení vývozu a opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 23

Rychlejší snižování cel

Srbsko prohlašuje, že je připraveno snížit svá cla v obchodu se Společenstvím rychleji, než je stanoveno v článku 21, pokud to umožní její celková hospodářská situace a stav daného hospodářského odvětví.

Rada stabilizace a přidružení za tímto účelem provede analýzu situace a předloží příslušná doporučení.

KAPITOLA II

Zemědělství a rybolov

Článek 24

Definice

1.   Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovu pocházejícími ze Společenství nebo Srbska.

2.   Pojem „zemědělské produkty a produkty rybolovu“ se vztahuje na produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a na produkty uvedené v příloze I odst. I bodu ii) Dohody WTO o zemědělství.

3.   Tato definice zahrnuje ryby a produkty rybolovu uvedené v kapitole 3, číslech 1604 a 1605 a v položkách 0511 91, 2301 20 a ex 1902 20 („nadívané těstoviny obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých“).

Článek 25

Zpracované zemědělské produkty

Protokol 1 stanoví právní úpravu obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedenými v tomto protokolu.

Článek 26

Koncese Společenství na dovozy zemědělských produktů pocházejících ze Srbska

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u zemědělských produktů pocházejících ze Srbska.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Srbska jiných než kódů 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury.

U produktů kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, pro které společný celní sazebník stanoví použití valorických a specifických cel, se odstraňování cla vztahuje pouze na valorickou část cla.

3.   Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství stanoví na produkty typu „baby beef“ definované v příloze II a pocházejících ze Srbska dovozní cla na jejich dovoz do Společenství na 20 % valorického cla a 20 % specifického cla podle společného celního sazebníku Společenství v rámci roční celní kvóty 8 700 tun vyjádřených v hmotnosti jatečně upravených těl.

4.   Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství osvobozuje od cla dovoz produktů pocházejících ze Srbska čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury do Společenství, a to v rámci roční celní kvóty 180 000 tun (čistá hmotnost).

Článek 27

Koncese Srbska na zemědělské produkty

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost Srbsko zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u zemědělských produktů pocházejících ze Společenství.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost Srbsko:

a)

zrušuje dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III a);

b)

postupně zruší dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III b) v souladu s harmonogramem pro jednotlivé produkty podle této přílohy;

c)

postupně sníží dovozní cla na některé zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v příloze III c) a d) v souladu s harmonogramem podle těchto příloh pro jednotlivé produkty.

Článek 28

Protokol o vínu a lihovinách

Úprava obchodování s vínem a lihovinami uvedenými v protokolu 2 je stanovena v tomto protokolu.

Článek 29

Koncese Společenství na ryby a produkty rybolovu

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u ryb a produktů rybolovu pocházejících ze Srbska.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost Společenství odstraní veškerá cla a opatření s rovnocenným účinkem na ryby a produkty rybolovu pocházející ze Srbska jiné než uvedené v příloze IV. Na produkty uvedené v příloze IV se vztahují ustanovení této přílohy.

Článek 30

Koncese Srbska na ryby a produkty rybolovu

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost Srbsko zrušuje veškerá množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem u ryb a produktů rybolovu pocházejících ze Společenství.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost Srbsko odstraní všechna cla a opatření s rovnocenným účinkem na ryby a produkty rybolovu pocházející ze Společenství jiné než uvedené v příloze V. Na produkty uvedené v příloze V se vztahují ustanovení této přílohy.

Článek 31

Ustanovení o přezkumu

S ohledem na objem obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu mezi stranami, na jejich zvláštní citlivost, pravidla společné politiky Společenství a srbské politiky zemědělství a rybolovu, vzhledem k významu zemědělství a rybolovu pro srbské hospodářství a s ohledem na důsledky mnohostranných obchodních jednání v rámci WTO, jakož i na případné přistoupení Srbska k WTO přezkoumají Společenství a Srbsko v Radě stabilizace a přidružení nejpozději do tří let po vstupu této dohody v platnost produkt po produktu, na řádném a vzájemném základě, a možnosti udělení dalších vzájemných koncesí s cílem provést větší liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu.

Článek 32

Ochranná ustanovení týkající se zemědělství a rybolovu

1.   Bez ohledu na jiná ustanovení této dohody, a zejména na článek 41, zahájí obě strany okamžité konzultace s cílem nalézt vhodné řešení, způsobí-li dovoz produktů pocházejících z jedné ze stran, které jsou předmětem koncesí podle článků 25, 26, 27, 28, 29 a 30, s ohledem na zvláštní citlivost zemědělských a rybářských trhů vážné narušení trhů nebo vnitřních regulačních mechanismů druhé strany. Do nalezení takového řešení může dotčená strana přijmout vhodná opatření, která považuje za nezbytná.

2.   V případě, že objem dovozu produktů uvedených v příloze V protokolu 3 pocházejících ze Srbska překročí kumulativně 115 % průměru za poslední tři kalendářní roky, zahájí Srbsko a Společenství do pěti pracovních dnů konzultace za účelem analýzy a zhodnocení struktury dovozu těchto produktů do Společenství a v případě potřeby naleznou vhodná řešení s cílem zabránit narušení obchodu způsobenému dovozem daných produktů do Společenství.

Aniž je dotčen odstavec 1, v případě, že objem dovozu produktů uvedených v příloze V protokolu 3 pocházejících ze Srbska v průběhu kalendářního roku ve srovnání s průměrem za poslední tři kalendářní roky kumulativně vzroste o více než 30 %, může Společenství pozastavit preferenční zacházení vztahující se na produkty, jež způsobují daný nárůst.

Dojde-li k rozhodnutí o pozastavení preferenčního zacházení, Společenství oznámí dané opatření do pěti pracovních dnů Výboru pro stabilizaci a přidružení a zahájí konzultace se Srbskem s cílem dohodnout se na opatřeních, která zabrání narušení obchodu s produkty uvedenými v příloze V protokolu 3.

Společenství obnoví preferenční zacházení, jakmile bude narušení obchodu odstraněno účinným uplatněním dohodnutých opatření či v důsledku jakýchkoli jiných opatření, která strany přijaly.

Obdobně se na opatření podle tohoto odstavce použijí ustanovení čl. 41 odst. 3 až 6.

3.   Strany přezkoumají fungování mechanismu uvedeného v odstavci 2, a to nejpozději do tří let od vstupu této dohody v platnost. Rada stabilizace a přidružení může rozhodnout o vhodných úpravách mechanismu uvedeného v odstavci 2.

Článek 33

Ochrana zeměpisných označení pro zemědělské produkty a produkty rybolovu a potraviny jiné než vína a lihoviny

1.   Srbsko poskytne ochranu zeměpisným označením Společenství zapsaným do rejstříku ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (5) v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku. Zeměpisná označení Srbska jsou způsobilá pro zapsání do rejstříku ve Společenství za podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

2.   Srbsko zakáže na svém území používat názvy chráněné ve Společenství pro srovnatelné produkty, které nejsou v souladu se specifikací zeměpisného označení. To platí i v případě, kdy je uveden skutečný zeměpisný původ zboží, kdy se dané zeměpisné označení používá v překladu a kdy je k názvu připojen výraz jako „druh“, „typ“, „styl“, „imitace“, „způsob“ nebo jiné podobné výrazy.

3.   Srbsko odmítne zapsat do rejstříku ochranné známky, jejichž používání odpovídá situacím uvedeným v odstavci 2.

4.   Ochranné známky, jejichž užívání odpovídá situacím uvedeným v odstavci 2 a které byly zapsány v Srbsku nebo byly zavedeny používáním, se pět let po vstupu této dohody v platnost již nebudou používat. To však neplatí pro ochranné známky zapsané v Srbsku a ochranné známky zavedené jejich užíváním, které jsou vlastněny státními příslušníky třetích zemí za předpokladu, že nemají takovou povahu, že by mohly klamat veřejnost, pokud jde o kvalitu, vlastnosti a zeměpisný původ zboží.

5.   Používání zeměpisných označení chráněných v souladu s odstavcem 1 v běžném jazyce jako obvyklý název pro toto zboží bude v Srbsku ukončeno nejpozději pět let po vstupu této dohody v platnost.

6.   Srbsko zajistí, aby zboží vyvážené z jeho území pět let po vstupu této dohody v platnost neporušovalo ustanovení tohoto článku.

7.   Srbsko z vlastní iniciativy nebo na žádost dotčeného subjektu zajistí ochranu uvedenou v odstavcích 1 až 6.

KAPITOLA III

Společná ustanovení

Článek 34

Oblast působnosti

Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se všemi produkty mezi stranami, není-li zde nebo v protokolu 1 uvedeno jinak.

Článek 35

Výhodnější koncese

Ustanoveními této hlavy není nijak dotčeno jednostranné použití výhodnějších opatření jednou nebo druhou stranou.

Článek 36

Zachování současného stavu

1.   Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Srbskem nezavádějí žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem, ani se nezvyšují stávající cla či poplatky.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Srbskem nezavádějí žádná nová množstevní omezení dovozu nebo vývozu nebo opatření s rovnocenným účinkem, ani se nezpřísňují stávající omezení či opatření.

3.   Aniž jsou dotčeny koncese udělené podle článků 26, 27, 28, 29 a 30, neomezují odstavce 1 a 2 tohoto článku nijak provádění odpovídajících zemědělských a rybářských politik Srbska a Společenství ani přijímání opatření v rámci těchto politik, není-li jimi ovlivněn dovozní režim podle příloh II až V a protokolu 1.

Článek 37

Zákaz daňové diskriminace

1.   Společenství a Srbsko se zdrží všech vnitřních daňových opatření nebo postupů a zruší případná stávající opatření a postupy, které přímo nebo nepřímo diskriminují produkty jedné strany vzhledem k obdobným produktům pocházejícím z území druhé strany.

2.   Produkty vyvezené na území jedné ze smluvních stran nesmí být zvýhodněny vrácením vnitřní nepřímé daně nad rámec nepřímé daně, jež na ně byla uvalena.

Článek 38

Cla daňové povahy

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž vztahují na cla daňové povahy.

Článek 39

Celní unie, oblasti volného obchodu, přeshraniční ujednání

1.   Tato dohoda nebrání zachování nebo zřizování celních unií, oblastí volného obchodu nebo režimů příhraničního obchodu, pokud nemění ustanovení o obchodu této dohody.

2.   Během přechodného období podle článku 18 se tato dohoda nedotýká provádění zvláštních preferenčních režimů pro pohyb zboží, které byly stanoveny v příhraničních dohodách uzavřených dříve mezi jedním nebo více členskými státy a Srbskem nebo které vyplývají z dvoustranných dohod uvedených v hlavě III, jež uzavřelo Srbsko na podporu regionálního obchodu.

3.   Strany v rámci Rady stabilizace a přidružení uskuteční konzultace o dohodách podle odstavců 1 a 2 tohoto článku a na vyžádání i o dalších závažných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země k Evropské unii s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Srbska uvedené v této dohodě.

Článek 40

Dumping a subvencování

1.   Žádné z ustanovení v této dohodě nebrání stranám přijmout ochranná obchodní opatření podle odstavce 2 tohoto článku a článku 41.

2.   Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že v obchodu s druhou stranou dochází k dumpingu nebo napadnutelnému subvencování, může přijmout vhodná protiopatření v souladu s Dohodou WTO o provádění článku VI dohody GATT z roku 1994 nebo s Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a se svými souvisejícími vnitrostátními právními předpisy.

Článek 41

Ochranná ustanovení

1.   Ustanovení článku XIX dohody GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatřeních jsou použitelná mezi stranami.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, dováží-li se produkt jedné strany na území druhé strany v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo může způsobit:

a)

vážnou újmu domácímu průmyslu s podobnými nebo přímo konkurujícími produkty na území dovážející strany, nebo

b)

vážné narušení některého hospodářského odvětví nebo obtíže, které by mohly vyústit ve vážné zhoršení hospodářské situace některého regionu dovážející strany,

může dovážející strana přijmout vhodná dvoustranná ochranná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku.

3.   Dvoustranná ochranná opatření zaměřená na dovozy z druhé strany nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné k odstranění problémů podle odstavce 2, které byly způsobeny použitím této dohody. Přijatá ochranná opatření by měla spočívat v pozastavení zvyšování nebo snižování rozsahu preferencí stanovených v této dohodě pro dané produkty až do maximální výše odpovídající základnímu clu uvedenému v čl. 18 odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 pro stejný produkt. Taková opatření obsahují jasnou formulaci o postupném zrušení těchto opatření nejpozději ke konci stanoveného období a nesmí se přijímat na dobu delší než dva roky.

Za krajně výjimečných okolností lze opatření prodloužit o další období nepřesahující dva roky. Pro dovoz produktu, na který se dříve vztahovala tato opatření, se dvoustranná ochranná opatření nepoužijí po dobu, jež se rovná době, po kterou bylo toto opatření již dříve používáno, a to za předpokladu, že období, kdy se opatření nepoužije, činí nejméně dva roky od zrušení předchozích opatření.

4.   V případech uvedených v tomto článku, před přijetím opatření v něm stanovených, nebo co nejdříve v případech podle odst. 5 písm. b), předloží Společenství či Srbsko Radě stabilizace a přidružení všechny podstatné údaje potřebné k důkladnému posouzení situace, aby bylo možno najít řešení přijatelné pro obě strany.

5.   Při uplatňování odstavců 1, 2, 3 a 4 se použijí tato ustanovení:

a)

o obtížích vzniklých na základě situace podle tohoto článku je neprodleně informována Rada stabilizace a přidružení, která je posoudí a může přijmout rozhodnutí potřebná pro jejich odstranění.

Nepřijme-li Rada stabilizace a přidružení nebo vyvážející strana rozhodnutí, které tyto obtíže odstraní, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro odstranění těchto obtíží v souladu s tímto článkem. Při výběru ochranných opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody. Ochranná opatření uplatněná v souladu s článkem XIX dohody GATT z roku 1994 a s Dohodou WTO o ochranných opatřeních zachovají úroveň/rozsah preference přiznané podle této dohody;

b)

v případech, kdy je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné informování nebo přezkoumání, může dotyčná strana v situacích uvedených v tomto článku neprodleně uplatnit předběžná opatření potřebná k nápravě této situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

Ochranná opatření se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení v co nejkratší lhůtě, kterou umožní okolnosti.

6.   Zavede-li Společenství nebo Srbsko pro dovoz produktů, jež mohou způsobit obtíže podle tohoto článku, správní postup, jehož cílem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodní výměny, informuje o tom druhou stranu.

Článek 42

Ustanovení pro případ nedostatku

1.   V případech, kdy provádění ustanovení této hlavy vede ke:

a)

kritickému nedostatku potravin nebo jiných produktů důležitých pro vyvážející stranu nebo k hrozbě takového nedostatku, nebo

b)

zpětnému vývozu do třetí země v případě produktu, proti kterému uplatňuje vyvážející strana množstevní omezení vývozu, vývozní cla či opatření nebo poplatky s rovnocenným účinkem, a kdy výše uvedené situace působí nebo pravděpodobně způsobí závažné obtíže vyvážející straně,

může tato strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy podle tohoto článku.

2.   Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody. Taková opatření se nepoužívají způsobem, který by tam, kde platí rovné podmínky, představoval svévolnou nebo neodůvodněnou diskriminaci nebo skryté omezování obchodu, a zrušují se, jakmile okolnosti přestanou ospravedlňovat jejich zachování.

3.   Před přijetím opatření podle odstavce 1 nebo co nejdříve v případech, na které se vztahuje odstavec 4, předloží Společenství či Srbsko Radě stabilizace a přidružení všechny podstatné údaje, aby bylo možno najít řešení přijatelné pro obě strany. Strany se mohou v Radě stabilizace a přidružení dohodnout na jakýchkoli opatřeních potřebných pro odstranění obtíží. Není-li do 30 dnů od předložení případu Radě stabilizace a přidružení dosaženo dohody, může vyvážející strana použít při vývozu dotčeného produktu opatření podle tohoto článku.

4.   V případech, kdy je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné oznámení nebo přezkoumání, může Společenství či Srbsko neprodleně uplatnit preventivní opatření nezbytná pro řešení situace a neprodleně o nich informuje druhou stranu.

5.   Jakákoli opatření podle tohoto článku se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich odstranění v co nejkratší lhůtě, kterou umožní okolnosti.

Článek 43

Státní monopoly

Srbsko postupně upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby bylo zajištěno, že do tří let ode dne vstupu této dohody v platnost bude vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky členských států Evropské unie a Srbska, pokud jde o obchodní podmínky a uvádění zboží na trh.

Článek 44

Pravidla původu

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, stanoví protokol 3 pravidla původu pro uplatňování ustanovení této dohody.

Článek 45

Přípustná omezení

Touto dohodou nejsou vyloučeny zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, ochranou zdraví a života zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního bohatství s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou, ochranou duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, nebo opatření týkající se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu mezi stranami.

Článek 46

Neposkytnutí správní spolupráce

1.   Strany souhlasí s tím, že pro provedení a kontrolu preferenčního zacházení přiznaného podle této hlavy je nezbytná správní spolupráce, a zdůrazňují svůj závazek bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v celní oblasti a v souvisejících oblastech.

2.   Pokud jedna ze stran na základě objektivních informací zjistí, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu podle této hlavy, může dotčená strana v souladu s tímto článkem dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty.

3.   Pro účely tohoto článku se za neposkytnutí správní spolupráce považuje mimo jiné toto:

a)

opakované nedodržení povinnosti ověřit status původu dotčeného produktu;

b)

opakované odmítnutí nebo bezdůvodné zdržování následného ověření dokladu o původu zboží nebo sdělení výsledků tohoto ověření;

c)

opakované odmítnutí nebo bezdůvodné zdržování udělení povolení k provedení kontroly v rámci správní spolupráce za účelem ověření pravosti dokladů nebo správnosti údajů důležitých pro přiznání daného preferenčního zacházení.

Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který překračuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity druhé strany a souvisí s objektivními informacemi týkajícími se nesrovnalostí nebo podvodu.

4.   Dočasné pozastavení lze uplatnit, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

strana, která zjistila na základě objektivních informací, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, oznámí své zjištění společně s objektivními informacemi bez zbytečného odkladu Výboru pro stabilizaci a přidružení a zahájí na základě všech příslušných informací a objektivních zjištění konzultace s Výborem pro stabilizaci a přidružení s cílem dosáhnout řešení přijatelného pro obě strany;

b)

pokud strany zahájily výše uvedené konzultace v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení a nepodařilo se jim dohodnout na přijatelném řešení do tří měsíců od oznámení, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty. Toto dočasné pozastavení se bez zbytečného odkladu oznámí Výboru pro stabilizaci a přidružení;

c)

dočasná pozastavení podle tohoto článku se omezí pouze na případy, kdy jsou nezbytně nutná k ochraně finančních zájmů dotčené smluvní strany. Jejich délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Dočasná pozastavení se neprodleně po jejich přijetí oznámí Výboru stabilizace a přidružení. Budou předmětem pravidelných konzultací v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení, zejména za účelem jejich ukončení, jakmile přestanou existovat podmínky pro jejich uplatňování.

5.   Současně s oznámením Výboru pro stabilizaci a přidružení podle odst. 4 písm. a) tohoto článku zveřejní dotčená strana oznámení pro dovozce ve své sbírce právních předpisů. Toto oznámení by mělo ve vztahu k dotčenému výrobku obsahovat sdělení, že na základě objektivních informací byly zjištěny nedostatky při poskytování správní spolupráce nebo nesrovnalosti nebo podvod.

Článek 47

Pokud se příslušné orgány při řádné správě preferenčního systému vývozu, a zejména při uplatňování ustanovení protokolu 3 této dohody zmýlí a tato chyba má dopady na dovozní cla, může strana, která je těmito dopady dotčena, požádat Radu stabilizace a přidružení, aby prozkoumala možnosti přijetí všech vhodných opatření za účelem vyřešení této situace.

Článek 48

Uplatňováním této dohody není dotčeno uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy.

HLAVA V

POHYB PRACOVNÍKŮ, USAZOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, POHYB KAPITÁLU

KAPITOLA I

Pohyb pracovníků

Článek 49

1.   S výhradou podmínek a úprav platných v jednotlivých členských státech:

a)

zacházení poskytované pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky Srbska, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, je prosté jakékoliv diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud se týká pracovních podmínek, odměňování nebo propouštění v porovnání s vlastními státními příslušníky tohoto členského státu;

b)

pro pracovníka, který je legálně zaměstnán na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 50, pokud tyto dohody nestanoví jinak, platí, že jeho manžel nebo manželka a děti, kteří legálně trvale pobývají s pracovníkem na území členského státu, mají přístup na pracovní trh tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

2.   Srbsko poskytne, s výhradou svých vnitrostátních podmínek a úprav, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území, jakož i jejich manželovi nebo manželce a dětem, kteří legálně trvale pobývají v Srbsku.

Článek 50

1.   S ohledem na situaci na trhu pracovních sil v členských státech, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků:

a)

stávající prostředky přístupu k zaměstnání pro srbské pracovníky poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod by měly být zachovány a, bude-li to možné, zlepšeny

b)

ostatní členské státy zváží možnost uzavřít podobné dohody.

2.   Rada stabilizace a přidružení posoudí po třech letech poskytnutí dalších zlepšení včetně prostředků přístupu k odborné přípravě, v souladu s pravidly a postupy platnými v členských státech a se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členských státech a ve Společenství

Článek 51

1.   Budou stanovena pravidla pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení pracovníků, kteří jsou státními příslušníky Srbska a jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, a jejich rodinných příslušníků, kteří tam legálně trvale pobývají. Za tímto účelem se rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení, které by nemělo mít vliv na práva a povinnosti vyplývající z dvoustranných dohod, pokud tyto dohody stanoví výhodnější zacházení, přijme tato úprava:

a)

veškeré doby pojištění, zaměstnání nebo trvalého pobytu, kteří tito pracovníci získají v různých členských státech, se pro účely výplaty důchodů a dávek starobních a invalidních pro případ smrti a pro účely zdravotní péče pro tyto pracovníky a jejich rodinné příslušníky sčítají;

b)

jakékoliv důchody nebo dávky starobní, pro případ smrti, v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nebo z nich vyplývající invalidity, s výjimkou nepříspěvkových dávek, jsou volně převoditelné podle kurzu použitelného podle právních předpisů dlužného členského státu nebo států;

c)

dotyční pracovníci dostávají rodinné dávky pro své rodinné příslušníky uvedené výše.

2.   Srbsko poskytne pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, a jejich rodinným příslušníkům, kteří tam legálně trvale pobývají, zacházení podobné tomu, jež je uvedeno v písmenu b) a c) odstavce 1.

KAPITOLA II

Usazování

Článek 52

Definice

Pro účely této dohody se:

a)

„společností Společenství“ nebo „srbskou společností“ rozumí společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu nebo Srbska a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání na území Společenství nebo Srbska. Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu nebo Srbska má na území Společenství nebo Srbska pouze své sídlo, považuje se taková společnost za společnost Společenství nebo srbskou společnost, pokud má její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu na hospodářství jedné z členských zemí nebo Srbska;

b)

„dceřinou společností“ rozumí společnost, která je skutečně ovládána jinou společnost;

c)

„pobočkou“ společnosti rozumí provozovna, která nemá právní subjektivitu, budí dojem trvalosti, např. jako rozšíření mateřského subjektu, má své vedení a je materiálně vybavena pro sjednávání obchodů se třetími stranami, takže tyto strany, ačkoli vědí, že v případě potřeby existuje právní vazba s mateřským subjektem, jehož správní ústředí se nachází v zahraničí, nemusejí jednat přímo s tímto mateřským subjektem, ale mohou uzavírat obchodní transakce v provozovně, která je rozšířením mateřského subjektu;

d)

„usazováním“ rozumí:

i)

pokud jde o státní příslušníky, právo vykonávat ekonomickou činnost jako osoby samostatně výdělečně činné a zakládat podniky, zvláště společnosti, které skutečně ovládají. Samostatně výdělečná činnost a podnikání nezahrnuje hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu práce ani právo na přístup na trh práce druhé strany. Tato kapitola se nevztahuje na osoby, které nejsou výlučně osobami samostatně výdělečně činnými;

ii)

pokud jde o společnosti Společenství nebo srbské společnosti, právo vykonávat ekonomické činnosti prostřednictvím zakládání dceřiných společností a poboček v Srbsku nebo ve Společenství;

e)

„činností“ rozumí provozování ekonomických činností;

f)

„ekonomickými činnostmi“ rozumějí zejména činnosti průmyslové, obchodní a odborné povahy a řemesla;

g)

„příslušníkem Společenství“ nebo „státním příslušníkem Srbska“ rozumí fyzická osoba, která je státním příslušníkem některého z členských států nebo Srbska;

Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, včetně kombinované dopravy zahrnující úsek na moři, příslušníci Společenství nebo státní příslušníci Srbska usazení mimo Společenství nebo Srbsko a společnosti provozující lodní dopravu usazené mimo Společenství nebo Srbsko a ovládané příslušníky Společenství nebo srbskými státními příslušníky rovněž požívají výhod ustanovení této kapitoly a kapitoly III, pokud jsou jejich plavidla registrována v tomto členském státě nebo v Srbsku, v souladu s jejich příslušnými právními předpisy;

h)

„finančními službami“ rozumí činnosti popsané v příloze VI. Rada stabilizace a přidružení může rozsah této přílohy rozšířit nebo změnit.

Článek 53

1.   Srbsko usnadní společnostem a státním příslušníkům Společenství zahajování činnosti na svém území. Za tím účelem Srbsko ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje:

a)

pokud jde o usazování společností Společenství na území Srbska, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem nebo společnostem třetích zemí, podle toho, co je výhodnější, a

b)

pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček společností Společenství poté, co se usadí v Srbsku, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované vlastním společnostem a pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností třetích zemí, podle toho, co je výhodnější.

2.   Ode dne vstupu této dohody v platnost poskytuje Společenství a jeho členské státy:

a)

pokud jde o usazování srbských společností, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované členskými státy vlastním společnostem nebo společnostem třetích zemí, podle toho, co je výhodnější, a

b)

pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček srbských společností poté, co se usadí na jeho území, zacházení, které není méně výhodné, než je zacházení poskytované členskými státy vlastním společnostem nebo pobočkám či dceřiným společnostem a pobočkám společností třetích zemí usazeným na jejich území, podle toho, co je výhodnější.

3.   Strany nepřijmou žádná nová pravidla nebo opatření, která zavádějí diskriminaci, pokud jde o usazování nebo o činnost společností některé ze stran již usazené na jejich území, ve srovnání se svými vlastními společnostmi.

4.   Čtyři roky po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví pravidla pro rozšíření výše uvedených ustanovení o usazování příslušníků Společenství a státních příslušníků Srbska za účelem vykonávání ekonomické činnosti jako osoby samostatně výdělečně činné.

5.   Bez ohledu na ustanovení tohoto článku:

a)

dceřiné společnosti a pobočky společností Společenství mají právo od vstupu této dohody v platnost používat a pronajímat nemovitosti v Srbsku;

b)

dceřiné společnosti společností Společenství mají od vstupu této dohody v platnost právo nabývat a užívat majetková práva k nemovitostem jako srbské společnosti a pokud jde o veřejný majetek nebo majetek obecného veřejného zájmu, mají stejná práva jako srbské společnosti, jsou-li tato práva nezbytná k výkonu ekonomických činností, pro než jsou založeny;

c)

čtyři roky po vstupu této dohody v platnost přezkoumá Rada stabilizace a přidružení možnost rozšíření práv uvedených v písmeni b) na pobočky společností Společenství.

Článek 54

1.   S výhradou ustanovení článku 56, s výjimkou finančních služeb popsaných v příloze VI, může každá strana přijmout úpravu usazování a činnost společností a státních příslušníků na svém území do té míry, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní příslušníky druhé strany ve srovnání s jejími vlastními společnostmi a státními příslušníky.

2.   Pokud jde o finanční služby, bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této dohody není dotčeno právo stran přijímat obezřetnostní opatření, včetně opatření na ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo fiduciářů, nebo opatření, která mají zajistit integritu a stabilitu finančního systému. Strany tato opatření nepoužijí jako záminku k nedodržování povinností podle této dohody.

3.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tím způsobem, že stanoví povinnost kterékoli ze stran zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoliv důvěrné informace nebo informace o vlastnictví, které mají veřejné subjekty k dispozici.

Článek 55

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v Mnohostranné dohodě o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (6) (dále jen „ECAA“), která stanoví jinak, nepoužije se tato kapitola na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotážní dopravě.

2.   Rada stabilizace a přidružení může vydávat doporučení ke zlepšení usazování a činností v oblastech uvedených v odstavci 1.

Článek 56

1.   Ustanovení článků 53 a 54 nebrání stranám použít zvláštní pravidla ohledně zřizování a provozování poboček společností druhé strany na svém území v případě, že nejsou zapsány v obchodním rejstříku první strany, pokud jsou tato pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami a obchodními zastoupeními ve srovnání s pobočkami a obchodními zastoupeními společností zapsaných v obchodním rejstříku na jejím území, nebo pokud jsou v případě finančních služeb odůvodněna obezřetnostními požadavky.

2.   Rozdíl v zacházení nepřesáhne rámec toho, co je nezbytně nutné v důsledku takových právních nebo technických rozdílů, nebo v případě finančních služeb z důvodů obezřetnosti.

Článek 57

S cílem usnadnit příslušníkům Společenství a státním příslušníkům Srbska zahájení a vykonávání regulovaných odborných činností v Srbsku nebo ve Společenství Rada stabilizace a přidružení posoudí, jaké kroky je nutné učinit pro vzájemné uznávání kvalifikací. Za tím účelem může přijmout veškerá nezbytná opatření.

Článek 58

1.   Společnost Společenství usazená na území Srbska nebo srbská společnost usazená ve Společenství je oprávněna zaměstnávat nebo prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností nebo poboček na území Republiky Srbsko nebo na území Společenství v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země nechat zaměstnávat zaměstnance, kteří jsou státními příslušníky Republiky Srbsko nebo členských států, na území Republiky Srbsko nebo Společenství, pokud jsou tito zaměstnanci klíčovými zaměstnanci ve smyslu odstavce 2 a jsou zaměstnáváni výlučně společnostmi, jejich dceřinými společnostmi nebo pobočkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto zaměstnanců se vztahuje pouze na dobu výkonu tohoto zaměstnání.

2.   Klíčovými zaměstnanci výše uvedených společností (dále jen „organizace“) jsou „osoby převedené v rámci společnosti“, jak je definováno v písmenu c) tohoto odstavce, a které náležejí do následujících kategorií, pod podmínkou, že organizace je právnickou osobou a že dotčené osoby byly touto organizací zaměstnány nebo byly společníky (jinými než většinovými podílníky) této organizace alespoň po dobu jednoho roku před tímto převedením:

a)

vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik a kteří jsou pod obecným dohledem a vedením zejména představenstva či podílníků, a jejichž úkoly zahrnují:

i)

řízení při vytváření oddělení nebo útvaru podniku,

ii)

dohled nad prací a řízení práce ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,

iii)

osobní oprávnění přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění a přijímání jiných opatření ohledně zaměstnanců,

b)

osoby pracující v organizaci, které mají výjimečné znalosti, jež jsou nezbytné pro služby, výzkumné zařízení, technologii nebo řízení podniku. Zhodnocení těchto znalostí může zahrnovat kromě specifických znalostí pro podnik také vysokou úroveň kvalifikace související s druhem práce nebo obchodu, které vyžadují zvláštní technické znalosti, včetně příslušnosti k akreditované profesi;

c)

„osobou převedenou v rámci společnosti“ se rozumí fyzická osoba, která pracuje v organizaci na území strany a která je dočasně převedena v souvislosti s výkonem ekonomických činností na území druhé strany; dotčená organizace musí mít hlavní místo podnikání na území smluvní strany a převedení se musí uskutečnit do podniku (pobočky, dceřiné společnosti) této organizace, jenž skutečně provádí podobné ekonomické činnosti na území druhé smluvní strany.

3.   Vstup a dočasná přítomnost státních příslušníků Srbska a příslušníků Společenství na území Společenství nebo Srbska se povolí, pokud jsou tito zástupci společností osobami pracujícími ve společnosti ve vedoucí pozici, jak je definováno v odst. 2 písm. a), a odpovídají za založení dceřiné společnosti nebo pobočky srbské společnosti ve Společenství nebo dceřiné společnosti nebo pobočky společnosti Společenství v Srbsku, pokud:

a)

tito zástupci nejsou zapojeni do přímého prodeje nebo poskytování služeb, a nedostávají odměnu ze zdrojů v hostitelské zemi;

b)

společnost má své hlavní místo podnikání mimo Společenství nebo Srbsko a nemá jiného zástupce, kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost v tomto členském státě nebo v Srbsku.

KAPITOLA III

Poskytování služeb

Článek 59

1.   Společenství a Srbsko se v souladu s následujícími ustanoveními zavazují podniknout kroky nezbytné k tomu, aby bylo společnostem Společenství, srbským společnostem nebo příslušníkům Společenství nebo státním příslušníkům Srbska, usazeným na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, postupně povoleno poskytovat služby.

2.   Ve shodě s liberalizačním procesem uvedeným v odstavci 1 umožní strany dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako klíčový personál podle článku 58, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti Společenství nebo srbské společnosti nebo příslušníka Společenství nebo státního příslušníka Srbska a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nejsou sami zapojeni do přímého prodeje nebo do poskytování služeb veřejnosti.

3.   Po čtyřech letech Rada stabilizace a přidružení přijme opatření nezbytná k postupnému provádění ustanovení odstavce 1. Přitom se vezme v úvahu pokrok dosažený stranami ve sbližování jejich právních předpisů.

Článek 60

1.   Strany nepřijmou žádná opatření ani nezahájí žádnou činnost, která by učinila podmínky poskytování služeb příslušníky nebo společnostmi Společenství nebo státními příslušníky nebo společnostmi Srbska usazenými na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, podstatně více omezujícími, než byly v den předcházející vstupu této dohody v platnost.

2.   Pokud se jedna strana domnívá, že opatření zavedená druhou stranou po vstupu této dohody v platnost vyústí v situaci, která je podstatně více omezující, pokud jde o poskytování služeb, ve srovnání se situací, která předcházela datu vstupu této dohody v platnost, může tato strana požádat druhou stranu o zahájení konzultací.

Článek 61

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi Společenstvím a Srbskem, použijí se tato ustanovení:

1.

Pokud jde o vnitrozemskou dopravu, pravidla pro vztahy mezi stranami stanovuje protokol 4, zejména s cílem zajistit neomezený silniční tranzitní provoz přes Srbsko a Společenství jako celek, účinné uplatňování zásady nediskriminace a postupnou harmonizaci srbských právních předpisů v oblasti dopravy s právními předpisy Společenství.

2.

Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, zavazují se strany účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trh a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním základě a dodržování mezinárodních a evropských závazků v oblasti ochrany, bezpečnosti a životního prostředí.

Strany potvrzují svůj závazek ve prospěch volné hospodářské soutěže, která je základním rysem mezinárodní námořní dopravy.

3.

Při uplatňování zásad uvedených v odstavci 2 strany:

a)

nezačlení ustanovení o sdílení nákladu do budoucích dvoustranných dohod s třetím zeměmi;

b)

dnem vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodnou dodávku služeb v mezinárodní námořní dopravě;

c)

každá ze stran mimo jiné poskytne lodím provozovaným státními příslušníky nebo společnostmi druhé strany zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované svým vlastním lodím, pokud jde o přístup do přístavů otevřených pro mezinárodní obchod, využívání infrastruktury a pomocných námořních služeb v přístavech, jakož i související poplatky, celní služby a přidělování kotvišť a zařízení pro nakládku a vykládku.

4.

S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami, přizpůsobenou jejich vzájemným obchodním potřebám, se podmínky vzájemného přístupu na trh letecké dopravy řeší prostřednictvím ECAA.

5.

Před uzavřením ECAA nepřijmou strany žádná opatření nebo akce, které by byly více omezující nebo diskriminační než situace v den předcházející dni vstupu této dohody v platnost;

6.

Srbsko přizpůsobí své právní předpisy včetně správních, technických a ostatních pravidel právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké, námořní a vnitrozemské vodní dopravy do té míry, do jaké to poslouží cílům liberalizace a vzájemného přístupu na trhy stran a usnadní pohyb osob a zboží.

7.

V souladu se společným pokrokem při dosahování cílů této kapitoly Rada stabilizace a přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých, vnitrozemských pozemních a vodních dopravních služeb.

KAPITOLA IV

Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 62

Strany se zavazují, že povolí veškeré platby a převody na běžném účtu platební bilance ve volně směnitelné měně mezi Společenstvím a Srbskem v souladu s ustanoveními článku VIII dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

Článek 63

1.   Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu a finanční operace platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost zajistí strany volný pohyb kapitálu týkajícího se přímých investic uskutečněných ve společnostech, které byly založeny v souladu s právními předpisy hostitelské země a investic uskutečněných v souladu s kapitolou II hlavy V, jakož i likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku, který z nich pochází.

2.   Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu a finanční operace platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost strany zajistí volný pohyb kapitálu týkající se úvěrů spojených s obchodními transakcemi nebo poskytováním služeb, kterého se účastní rezident jedné ze stran, a půjček a finančních úvěrů s dobou splatnosti nad jeden rok.

3.   Od vstupu této dohody v platnost Srbsko s plným a účelným využitím svých stávajících postupů umožní státním příslušníkům členských států Evropské unie oprávněně nabývat nemovitý majetek v Srbsku. Do čtyř let od vstupu této dohody v platnost Srbsko postupně přizpůsobí své právní předpisy týkající se nabývání nemovitého majetku státními příslušníky členských států Evropské unie na svém území tak, aby jim ve srovnání s vlastními státními příslušníky zajistilo stejné zacházení.

4.   Do čtyř let po vstupu této dohody v platnost Společenství a Srbsko rovněž zajistí volný pohyb kapitálu spojený s portfoliovými investicemi, finančními půjčkami a úvěry s dobou splatnosti kratší než jeden rok.

5.   Aniž je dotčen odstavec 1, strany nezavedou nová omezení v souvislosti s pohybem kapitálu a běžnými platbami mezi rezidenty Společenství a Srbska a nezpřísní stávající úpravy.

6.   Aniž jsou dotčeny článek 62 a tento článek, v případech, kdy za výjimečných okolností pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Srbskem působí nebo by mohl způsobit vážné obtíže pro fungování politiky směnných kurzů nebo měnové politiky ve Společenství nebo v Srbsku, může Společenství nebo Srbsko přijmout ochranná opatření ohledně pohybů kapitálu mezi Společenstvím a Srbskem na dobu nejvýše šest měsíců, pokud jsou tato opatření bezpodmínečně nutná.

7.   Nic z výše uvedených ustanovení nesmí být použito tak, aby byla omezena práva hospodářských subjektů stran těžit z jakéhokoliv příznivějšího zacházení, které může být obsahem jakékoliv stávající dvoustranné nebo mnohostranné dohody uzavřené stranami této dohody.

8.   Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Srbskem za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 64

1.   Během prvních čtyř let po dni vstupu této dohody v platnost Společenství a Srbsko podniknou opatření umožňující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství pro volný pohyb kapitálu.

2.   Do konce čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost Rada stabilizace a přidružení stanoví pravidla pro plné provádění pravidel Společenství pro pohyb kapitálu v Srbsku.

KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Článek 65

1.   Tato hlava se použije s výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím.

2.   Nepoužije se na činnosti, které jsou na území kterékoliv strany spojeny, byť i příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 66

Pro účely této hlavy nebrání žádné ustanovení této dohody stranám v používání jejich právních předpisů, které upravují vstup a pobyt, práci, pracovní podmínky, usazování fyzických osob a poskytování služeb, zejména pokud jde o udělení, prodloužení a zamítnutí povolení k pobytu za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, aby omezily nebo odstranily výhody vzniklé kterékoli straně na základě určitého ustanovení této dohody. Tímto ustanovením není dotčeno provádění článku 65.

Článek 67

Na společnosti, které jsou kontrolovány a výhradně vlastněny společně srbskými společnostmi nebo srbskými státními příslušníky a společnostmi nebo příslušníky Společenství, se rovněž vztahuje tato hlava.

Článek 68

1.   Zacházení spojené s doložkou nejvyšších výhod poskytované v souladu s touto hlavou se nevztahuje na daňová zvýhodnění, která strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti na základě dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových ujednání.

2.   Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by stranám bránila přijímat nebo vynucovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění a jiných daňových ujednání nebo domácích finančních předpisů.

3.   Tuto hlavu nelze vykládat tak, že by členským státům nebo Srbsku při provádění příslušných ustanovení jejich finančních právních předpisů bránila rozlišovat mezi daňovými poplatníky, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, zejména pokud jde o jejich bydliště.

Článek 69

1.   Strany se pro účely platební bilance pokud možno snaží vyhnout zavedení omezujících opatření, včetně dovozních opatření. Strana, která taková opatření přijme, předloží druhé straně co nejdříve harmonogram jejich zrušení.

2.   Má-li jeden nebo více členských států nebo Srbsko vážné potíže s platební bilancí nebo hrozí-li jim tyto potíže, může Společenství nebo Srbsko přijmout v souladu s podmínkami Dohody o WTO omezující opatření, včetně dovozních opatření, která mají omezenou dobu trvání a nesmí přesahovat rámec nezbytný pro vyřešení platební bilance. Společenství či Srbsko o tom ihned informuje druhou stranu.

3.   Žádná omezující opatření se neuplatní na převody související s investicemi, a zejména na repatriaci investovaných nebo znovu investovaných částek nebo jakýchkoli výnosů z nich.

Článek 70

Ustanovení této hlavy budou postupně přizpůsobena, zejména vzhledem k požadavkům článku V GATS.

Článek 71

Tato dohoda nebrání stranám v provádění opatření nezbytných k tomu, aby zabránily obcházení svých opatření týkajících se přístupu třetích zemí na svůj trh prostřednictvím této dohody.

HLAVA VI

SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VYMÁHÁNÍ PRÁVA A PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Článek 72

1.   Strany uznávají význam sbližování stávajících právních předpisů v Srbsku s příslušnými právními předpisy Společenství a jejich účinného provádění. Srbsko vyvine úsilí, aby zajistilo, že se jeho stávající a budoucí právní předpisy postupně stanou slučitelnými s acquis Společenství. Srbsko zajistí řádné provádění a vynucování stávajících a budoucích právních předpisů.

2.   Toto sbližování začne dnem podpisu dohody a do konce přechodného období stanoveného v článku 8 této dohody se postupně rozšíří na všechny prvky acquis Společenství zmíněné v této dohodě.

3.   V počáteční etapě se sbližování zaměří zejména na určité základní prvky acquis vnitřního trhu, oblast práva, svobody a bezpečnosti a na další oblasti související s obchodem. V další fázi se Srbsko zaměří na zbývající části acquis.

Sbližování bude prováděno na základě programu, na kterém se dohodnou Evropská komise a Srbsko.

4.   Srbsko po dohodě s Evropskou komisí rovněž stanoví pravidla pro sledování sbližování právních předpisů a opatření k vynucování práva, jež mají být přijata.

Článek 73

Hospodářská soutěž a ostatní hospodářská ustanovení

1.   Neslučitelné s náležitým fungováním této dohody, mohou-li ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Srbskem, jsou:

i)

veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem či výsledkem je znemožnění, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;

ii)

zneužívání dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Srbska jako celku nebo na jeho podstatné části;

iii)

každá státní podpora, která narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž zvýhodňováním některých podniků nebo produktů.

2.   Jakékoli postupy, které jsou v rozporu s tímto článkem, se posuzují na základě kritérií vyplývajících z používání pravidel hospodářské soutěže platných ve Společenství, zejména z článků 81, 82, 86 a 87 Smlouvy o založení ES a výkladových nástrojů přijatých orgány Společenství.

3.   Strany zajistí, aby byl určen funkčně nezávislý veřejný orgán vybavený oprávněním pro úplné provádění odst. 1 bodů i) a ii) tohoto článku s ohledem na soukromé a státní podniky a podniky se zvláštním oprávněním.

4.   Srbsko ustaví do jednoho roku ode dne vstupu této dohody v platnost funkčně nezávislý veřejný orgán vybavený oprávněním pro úplné provádění odst. 1 bodu iii). Tento orgán bude mít mimo jiné oprávnění pro schvalování programů státní podpory a individuálních podpor v souladu s odstavcem 2 a oprávnění nařídit vrácení státní podpory, která byla poskytnuta nezákonně.

5.   Společenství na jedné straně a Srbsko na straně druhé zajistí transparentnost v oblasti státní podpory mimo jiné tím, že druhé straně poskytnou každoročně pravidelnou zprávu nebo podobný dokument, který odpovídá metodice a struktuře sledování státních podpor ve Společenství. Na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o jednotlivých případech státní podpory.

6.   Srbsko sestaví celkový přehled programů podpory zřízených před ustavením orgánu podle odstavce 4 a přizpůsobí tyto programy podpory kritériím uvedeným v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do čtyř let od vstupu této dohody v platnost.

7.

a)

Pro účely provádění odst. 1 bodu iii) strany uznávají, že v prvních pěti letech po vstupu této dohody v platnost se státní podpory udělené Srbskem posuzují s ohledem na skutečnost, že se Srbsko považuje za oblast shodnou s oblastmi Společenství podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení ES.

b)

Do čtyř let od vstupu této dohody v platnost Srbsko předloží Evropské komisi údaje o svém HDP na obyvatele, harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán podle odstavce 4 a Evropská komise poté společně zhodnotí způsobilost srbských regionů a maximální výši podpory ve vztahu k této způsobilosti, aby bylo možné na základě příslušných pokynů Společenství vytvořit mapu poskytování regionální podpory.

8.   V protokolu 5 jsou uvedena pravidla ke státní podpoře v ocelářském průmyslu. Protokol stanoví pravidla použitelná v případě udělení podpory ocelářskému průmyslu na restrukturalizaci. Zdůrazní výjimečnou povahu takové podpory a skutečnost, že tato podpora bude časově omezena a vázána na snížení kapacity v rámci programů proveditelnosti.

9.   Pokud jde o produkty uvedené v kapitole II hlavy IV:

a)

odst. 1 bod iii) se nepoužije;

b)

veškeré postupy, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem i), se posuzují podle kritérií stanovených Společenstvím na základě článků 36 a 37 Smlouvy o založení ES a zvláštních nástrojů Společenství přijatých na tomto základě.

10.   Považuje-li jedna ze stran určitý postup za neslučitelný s podmínkami odstavce 1, může po konzultaci v rámci Rady stabilizace a přidružení nebo třicet pracovních dnů po podání žádosti o tyto konzultace přijmout vhodná opatření.

Tento článek se nijak nedotýká ani neovlivňuje přijímání vyrovnávacích opatření Společenstvím nebo Srbskem v souladu s GATT z roku 1994 a Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních nebo souvisejícími vnitřními právními předpisy.

Článek 74

Podniky veřejného práva

Nejpozději do konce třetího roku po dni vstupu této dohody v platnost začne Srbsko na podniky veřejného práva a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, uplatňovat zásady stanovené ve Smlouvě o založení ES, a zejména v článku 86.

Zvláštní práva veřejnoprávních podniků nesmí během přechodného období obsahovat možnost stanovit množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz ze Společenství do Srbska.

Článek 75

Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví

1.   Na základě tohoto článku a přílohy VII potvrzují strany význam, který přikládají zajištění náležité a účinné ochrany a vymáhání práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

2.   Dnem vstupu této dohody v platnost poskytnou strany společnostem a státním příslušníkům druhé strany při uznávání a ochraně duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytované kterékoli třetí zemi na základě dvoustranných dohod.

3.   Srbsko přijme nezbytná opatření, aby nejpozději pět let po dni vstupu této dohody v platnost zajistilo úroveň ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, která odpovídá úrovni ve Společenství, včetně účinných prostředků k prosazování těchto práv.

4.   Srbsko se zavazuje, že ve výše uvedené lhůtě přistoupí k mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedeným v příloze VII. Rada stabilizace a přidružení může Srbsku uložit, aby přistoupilo k určitým mnohostranným úmluvám v této oblasti.

5.   Vzniknou-li v oblasti duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví problémy dotýkající se obchodních podmínek, jsou na žádost kterékoli ze stran neprodleně předloženy Radě stabilizace a přidružení s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení.

Článek 76

Veřejné zakázky

1.   Společenství a Srbsko pokládají za žádoucí cíl otevření výběrových řízení na veřejné zakázky na základě zásad nediskriminace a vzájemnosti, zejména podle pravidel WTO.

2.   Společnostem Srbska, nehledě na to, zda jsou usazeny ve Společenství či nikoliv, se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky ve Společenství podle pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázek za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Společenství.

Výše uvedená ustanovení se vztahují rovněž na zakázky v oblasti veřejných služeb, jakmile vláda Srbska přijme právní předpisy, jež do této oblasti zavedou pravidla Společenství. Společenství však bude pravidelně přezkoumávat, zda Srbsko tyto právní předpisy skutečně zavedlo.

3.   Společnostem Společenství usazeným v Srbsku podle kapitoly II hlavy V se vstupem této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Srbsku za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Srbska.

4.   Společnostem Společenství, které nejsou usazeny v Srbsku, se do pěti let od vstupu této dohody v platnost poskytne přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Srbsku podle srbského zákona o veřejných zakázkách, a to za neméně výhodných podmínek, než za jakých se poskytuje společnostem Srbska.

Od vstupu této dohody v platnost Srbsko přejde od stávajícího zvýhodnění domácích hospodářských subjektů k cenovým preferencím a v průběhu 5 let je bude postupně snižovat podle tohoto harmonogramu:

do konce druhého roku po vstupu této dohody v platnost preference nepřekročí 15 %;

do konce třetího roku po vstupu této dohody v platnost preference nepřekročí 10 %;

do konce čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost preference nepřekročí 5 % a

nejpozději do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost budou preference zcela zrušeny.

5.   Rada stabilizace a přidružení pravidelně přezkoumává, může-li Srbsko poskytnut přístup k výběrovým řízením na veřejné zakázky v Srbsku všem společnostem Společenství. Srbsko informuje ročně Radu stabilizace a přidružení o opatřeních přijatých s cílem posílit transparentnost a zajistit účinnou soudní přezkoumatelnost rozhodnutí přijatých v oblasti zadávání veřejných zakázek.

6.   Pokud jde o usazování, činnost a poskytování služeb mezi Společenstvím a Srbskem, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil související s prováděním veřejných zakázek, použijí se ustanovení článků 49 až 64.

Článek 77

Normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody

1.   Srbsko přijme nezbytná opatření s cílem postupně dosáhnout shody s technickými předpisy Společenství a evropskými normalizačními a metrologickými postupy a postupy pro uznávání a posuzování shody.

2.   Za tímto účelem strany povinny:

a)

podporovat používání technických předpisů, evropských norem a postupů pro posuzování shody;

b)

napomáhat rozvoji kvalitní infrastruktury: normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody;

c)

podporovat účast Srbska na práci organizací zabývajících se normami, posuzováním shody, metrologií a podobnými funkcemi (zejména CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (7);

d)

případně uzavřít dohodu o posuzování shody a přijímání průmyslových výrobků poté, co bude právní rámec a příslušné procesy Srbska v dostatečném souladu s rámcem Společenství a zároveň budou k dispozici příslušné odborné znalosti.

Článek 78

Ochrana spotřebitele

Strany spolupracují s cílem sladit normy ochrany spotřebitele v Srbsku s normami Společenství. Účinná ochrana spotřebitelů je nezbytná pro zajištění správného fungování tržního hospodářství a tato ochrana závisí na rozvoji správní infrastruktury s cílem zajistit dozor nad trhem a vynucování práva v této oblasti.

Za tímto účelem a s ohledem na společné zájmy strany podpoří a zajistí:

a)

politiku aktivní ochrany spotřebitele v souladu s právními předpisy Společenství, včetně nárůstu informovanosti a rozvoje nezávislých organizací;

b)

harmonizaci právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele v Srbsku s předpisy, které jsou platné ve Společenství;

c)

účinnou právní ochranu spotřebitelů s cílem zlepšit kvalitu spotřebního zboží a zachovat vhodné bezpečnostní normy;

d)

sledování pravidel příslušnými orgány a umožnění přístupu k prostředkům právní ochrany v případě sporů;

e)

výměnu informací o nebezpečných produktech.

Článek 79

Pracovní podmínky a rovné příležitosti

Srbsko postupně sladí své právní předpisy s právními předpisy Společenství v oblasti pracovních podmínek, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovných příležitostí.

HLAVA VII

SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST

Článek 80

Posílení institucí a právního státu

Při spolupráci v oblastech spravedlnosti, svobody a bezpečnosti strany přikládají velký význam upevnění právního státu a posílení institucí na všech úrovních veřejné správy obecně, zvláště pak v oblasti vymáhání práva a výkonu spravedlnosti. Spolupráce se zaměří zejména na posílení nezávislosti soudnictví a zlepšení jeho efektivity, zlepšení práce policie a dalších donucovacích orgánů, poskytnutí odpovídající odborné přípravy a na boj proti korupci a organizované trestné činnosti.

Článek 81

Ochrana osobních údajů

Dnem vstupu této dohody v platnost Srbsko sladí své právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů s právními předpisy Společenství a dalšími evropskými a mezinárodními právními předpisy o ochraně soukromí. Srbsko ustaví jeden nebo více nezávislých kontrolních orgánů s dostatečnými finančními i lidskými zdroji s cílem účinně monitorovat a zaručovat vymáhání vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Strany spolupracují na dosažení tohoto cíle.

Článek 82

Víza, správa hranic, azyl a migrace

Strany spolupracují v oblasti víz, hraničních kontrol, azylu a migrace a stanoví rámec spolupráce v těchto oblastech, a to i na regionální úrovni, přičemž v případě potřeby vezmou v potaz a plně využijí stávající iniciativy v této oblasti.

Spolupráce ve výše uvedených záležitostech bude založena na vzájemných konzultacích a těsné koordinaci mezi stranami a měla by zahrnovat technickou a správní pomoc pro:

a)

výměnu statistik a informací o právních předpisech a postupech;

b)

vypracování právních předpisů;

c)

zvýšení kapacity institucí a zlepšení jejich výkonnosti;

d)

odbornou přípravu personálu;

e)

bezpečnost cestovních dokladů a odhalování falešných dokladů;

f)

správu hranic.

Spolupráce se zaměří zejména na:

a)

v oblasti azylu na provádění vnitrostátních právních předpisů tak, aby odpovídaly ustanovením Úmluvy o právním postavení uprchlíků přijaté 28. července 1951 v Ženevě a Protokolu o právním postavení uprchlíků přijatém 31. ledna 1967 v New Yorku, čímž se zajistí dodržování jak zásady nenavracení, tak i dalších práv žadatelů o azyl a uprchlíků;

b)

v oblasti legální migrace na pravidla přijímání a práva a status přijatých osob. Pokud jde o migraci, strany se dohodly na rovném zacházení se státními příslušníky jiných zemí, kteří se legálně zdržují na jejich území, a na podpoře integrační politiky směřující k tomu, aby jejich práva a povinnosti byly srovnatelné s právy a povinnostmi jejich vlastních občanů.

Článek 83

Prevence a kontrola ilegálního přistěhovalectví; zpětné přebírání

1.   Strany spolupracují za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví. Za tímto účelem Srbsko a členské státy převezmou zpět své státní příslušníky, kteří ilegálně pobývají na území druhé strany, a souhlasí, že budou plně provádět dohodu mezi Společenstvím a Srbskem o zpětném přebírání osob a dvoustranné dohody mezi členskými státy a Srbskem, jsou-li ustanovení těchto dvoustranných dohod v souladu s ustanoveními dohody mezi Společenstvím a Srbskem o zpětném přebírání osob, včetně povinnosti zpětného přebírání státních příslušníků jiných zemí a osob bez státní příslušnosti.

Členské státy a Srbsko poskytnou svým státním příslušníkům odpovídající doklady totožnosti a poskytnou jim za tímto účelem nezbytné správní prostředky.

Zvláštní postupy pro účely zpětného přebírání státních příslušníků, státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti jsou uvedeny v Dohodě mezi Společenstvím a Srbskem o zpětném přebírání osob a v dvoustranných dohodách mezi členskými státy a Srbskem, jsou-li ustanovení těchto dvoustranných dohod v souladu s ustanoveními dohody mezi Společenstvím a Srbskem o zpětném přebírání osob.

2.   Srbsko souhlasí s uzavřením dohod o zpětném přebírání osob s dalšími zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení a zavazuje se, že přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistilo pružné a rychlé provádění všech dohod uvedených v tomto článku.

3.   Rada stabilizace a přidružení stanoví další společné kroky, které by mohly být provedeny za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví, včetně obchodu s lidmi a fungování sítí ilegální migrace.

Článek 84

Praní peněz a financování terorismu

1.   Strany budou spolupracovat, aby zabránily využívání svých finančních systémů a příslušných nefinančních sektorů k praní výnosů z trestné činnosti obecně, zejména však z trestné činnosti související s drogami a pro účely financování terorismu.

2.   Spolupráce v této oblasti může zahrnout správní a technickou pomoc, jejichž účelem je rozvíjet provádění předpisů a účinné fungování vhodných norem a mechanismů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, které jsou rovnocenné normám a mechanismům, jež v této oblasti přijalo Společenství a mezinárodní fóra, zejména skupina pro finanční činnost (FATF).

Článek 85

Spolupráce v oblasti nedovolených drog

1.   Strany v rámci své pravomoci a působnosti spolupracují, aby zajistily vyvážený a integrovaný přístup k drogové problematice. Protidrogové politiky a opatření se zaměří na posílení struktur pro boj s nedovolenými drogami, na snížení nabídky nedovolených drog, obchodu s nimi a poptávky po nich a na vyrovnávání se se zdravotními a sociálními důsledky zneužívání drog a rovněž na účinnější kontrolu prekurzorů.

2.   Strany se dohodnou na nezbytných metodách spolupráce k dosažení těchto cílů. Základem opatření jsou společně dohodnuté zásady v souladu s protidrogovou strategií EU.

Článek 86

Prevence a boj proti organizovanému zločinu a jiným protiprávním činnostem

Strany spolupracují v oblasti prevence a boje proti trestné činnosti a protiprávním činnostem, organizovaným i neorganizovaným, jako jsou:

a)

převaděčství a obchod s lidmi;

b)

protiprávní ekonomické činnosti, zejména padělání peněz a nepeněžních platebních prostředků, protiprávní transakce s produkty, jako je průmyslový odpad, radioaktivní materiál a transakce zahrnující zakázané produkty nebo padělky a pirátské produkty;

c)

korupce, jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, zejména spojená s neprůhlednými správními postupy;

d)

daňové podvody;

e)

krádež identity;

f)

nedovolené obchodování s omamnými a psychotropními látkami;

g)

nedovolené obchodování se zbraněmi;

h)

padělání dokumentů;

i)

pašování a nedovolené obchodování se zbožím, včetně automobilů;

j)

počítačová trestná činnost.

V boji proti organizovanému zločinu bude podporována regionální spolupráce a soulad s uznávanými mezinárodními normami.

Článek 87

Boj proti terorismu

V souladu s mezinárodními úmluvami, jichž jsou smluvními stranami, a svými příslušnými právními a správními předpisy se strany dohodly, že budou spolupracovat, aby potlačily teroristické činy včetně jejich financování a zabránily jim:

a)

v rámci plného provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001) a dalších příslušných rezolucí OSN, mezinárodních úmluv a nástrojů;

b)

výměnou informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích v souladu s mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy;

c)

výměnou zkušeností ohledně prostředků a metod boje proti terorismu, jakož i zkušeností v technických oblastech, v odborné přípravě a v oblasti prevence terorismu.

HLAVA VIII

POLITIKY SPOLUPRÁCE

Článek 88

1.   Společenství a Srbsko naváží úzkou spolupráci s cílem přispět k rozvoji a růstovému potenciálu Srbska. Tato spolupráce posílí stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

2.   Politiky a další opatření budou pojaty tak, aby vedly k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji Srbska. Tyto politiky by měly zajistit, že budou od počátku rovněž plně začleněna hlediska ochrany životního prostředí a že budou spojena s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3.   Politiky spolupráce budou zasazeny do regionálního rámce spolupráce. Zvláštní pozornost bude muset být věnována opatřením, která posilují spolupráci mezi Srbskem a sousedními zeměmi včetně členských států, což rovněž přispěje k regionální stabilitě. Rada stabilizace a přidružení může v souladu s evropským partnerstvím určit priority mezi níže uvedenými politikami spolupráce a v jejich rámci.

Článek 89

Hospodářská a obchodní politika

Společenství a Srbsko usnadní proces hospodářských reforem spoluprací směřující k lepšímu pochopení základních prvků svých ekonomik a formulování a provádění hospodářské politiky v tržním hospodářství.

Za tímto účelem spolupracuje Společenství a Srbsko při:

a)

výměně informací o makroekonomickém vývoji a vyhlídkách a o rozvojových strategiích;

b)

společné analýze hospodářských otázek společného zájmu včetně vytváření rámcové hospodářské politiky a nástrojů k jejímu provádění;

c)

podpoře širší spolupráce zaměřené na urychlení předávání know-how a přístupu k novým technologiím.

Srbsko bude usilovat o vytvoření fungující tržní ekonomiky a o postupné sbližování své politiky s politikami hospodářské a měnové unie zaměřenými na stabilitu. Na žádost orgánů Srbska může Společenství poskytnout pomoc určenou na podporu úsilí Srbska.

Spolupráce se rovněž zaměří na posílení právního státu v obchodní sféře prostřednictvím vytvoření stabilního a nediskriminačního obchodněprávního rámce.

Spolupráce v této oblasti zahrnuje také výměnu informací týkajících se zásad a fungování Evropské hospodářské a měnové unie.

Článek 90

Statistická spolupráce

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti statistiky. Zaměří se zejména na vývoj účinného a udržitelného statistického systému schopného poskytovat spolehlivé, objektivní a přesné údaje, které jsou nezbytné pro plánování a sledování procesu transformace a reforem v Srbsku. Rovněž by měla statistickému úřadu v Srbsku umožnit lépe reagovat na potřeby svých zákazníků v zemi (jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru). Statistický systém by měl odpovídat základním statistickým zásadám vydaným OSN, evropskému kodexu statistiky a ustanovení evropských právních předpisů z oblasti statistiky a rozvíjet se směrem k acquis Společenství. Strany spolupracují zejména za účelem zajištění důvěryhodnosti jednotlivých údajů, postupného zvyšování sběru dat a jejich přenosu do Evropského statistického systému, poskytování informací o metodách, přenosu know-how a odborné přípravě.

Článek 91

Bankovnictví, pojišťovnictví a ostatní finanční služby

Spolupráce mezi Srbskem a Společenstvím se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb. Strany spolupracují s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec podpory bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v Srbsku, založený na řádné hospodářské soutěži a zajišťující nezbytné rovné soutěžní podmínky.

Článek 92

Spolupráce v oblasti vnitřní kontroly a externího auditu

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti veřejné vnitřní finanční kontroly (PIFC) a externího auditu. Strany spolupracují zejména s cílem rozvíjet, prostřednictvím vypracování a přijetí příslušných předpisů, transparentní, účinnou a hospodárnou veřejnou vnitřní finanční kontrolu (PICF), včetně finanční správy a kontroly a funkčně nezávislého vnitřního auditu a systémů nezávislých vnitřních auditů v Srbsku, v souladu s mezinárodně uznávanými normami a metodikami a osvědčenými postupy EU. Spolupráce se také soustředí na budování kapacit nejvyššího kontrolního orgánu v Srbsku. Aby bylo možné plnit povinnosti v oblasti spolupráce a harmonizace vycházející z výše uvedených požadavků, musí se spolupráce zaměřit na vytvoření a posílení ústředních jednotek pro harmonizaci s působností pro finanční správu a kontrolu a interní audit.

Článek 93

Podpora a ochrana investic

V rámci svých příslušných pravomocí strany spolupracují v oblasti podpory a ochrany investic s cílem vytvořit prostředí příznivé pro soukromé investice, jak domácí, tak zahraniční, které je základem pro hospodářské a průmyslové oživení v Srbsku. Cílem spolupráce v Srbsku je zejména zlepšení právního rámce pro podporu a ochranu investic.

Článek 94

Průmyslová spolupráce

Cílem spolupráce je podpora modernizace a restrukturalizace průmyslu a jednotlivých odvětví v Srbsku. Týká se též průmyslové spolupráce mezi hospodářskými subjekty s cílem posílit soukromý sektor za podmínek zajišťujících ochranu životního prostředí.

Iniciativy průmyslové spolupráce odrážejí priority stanovené oběma stranami. Vezmou v úvahu regionální aspekty průmyslového rozvoje a případně podpoří nadnárodní partnerství. Iniciativy by především měly usilovat o zřízení vhodného rámce pro podniky, zlepšení řízení a know-how, jakož i o podporu trhů, transparentnost trhů a podnikatelského prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována zavedení účinných opatření na podporu vývozu v Srbsku.

Spolupráce náležitě zohlední acquis Společenství v oblasti průmyslové politiky.

Článek 95

Malé a střední podniky

Strany v rámci své spolupráce usilují o rozvoj a posílení malých a středních podniků soukromého sektoru, o vytváření nových podniků v oblastech s růstovým potenciálem a spolupráci mezi malými a středními podniky ve Společenství a v Srbsku. Spolupráce náležitě zohlední prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti malých a středních podniků a deset obecných zásad zakotvených v Evropské chartě pro malé podniky.

Článek 96

Cestovní ruch

Cílem spolupráce mezi stranami v oblasti cestovního ruchu je zejména posílení toku informací o cestovním ruchu (prostřednictvím mezinárodních sítí, databank apod.), podpora rozvoje infrastruktury, která příznivě ovlivňuje investice do odvětví cestovního ruchu, a účast Srbska v důležitých evropských organizacích cestovního ruchu. Jejím cílem je též prozkoumat možnosti pro společné činnosti a posílení spolupráce mezi podniky působícími v cestovním ruchu, odborníky, vládami a jejich příslušnými orgány v oblasti cestovního ruchu a přenášet know-how (prostřednictvím odborné přípravy, výměn a seminářů). Spolupráce náležitě zohlední acquis Společenství týkající se tohoto odvětví.

Spolupráce může být zasazena do regionálního rámce spolupráce.

Článek 97

Zemědělství a zemědělsko-průmyslové odvětví

Spolupráce mezi stranami bude rozvíjena ve všech prioritních oblastech spojených s acquis v oblasti zemědělství a veterinární a fytosanitární oblasti. Cílem spolupráce je zejména modernizace a restrukturalizace zemědělství a zemědělsko-průmyslového odvětví, především dosažení hygienických požadavků Společenství, zlepšení hospodaření s vodou, rozvoj venkova a rozvoj lesnictví v Srbsku a podpora postupné harmonizace právních předpisů a postupů Srbska s pravidly a normami Společenství.

Článek 98

Rybolov

Strany prověří možnost stanovení vzájemně prospěšných oblastí společného zájmu v odvětví rybolovu. Spolupráce náležitě zohlední prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti rybolovu, včetně plnění mezinárodních závazků týkajících se pravidel mezinárodních a regionálních rybářských organizací pro zachování a řízení rybolovných zdrojů.

Článek 99

Cla

Strany spolupracují v této oblasti, aby zajistily dodržování všech ustanovení, která mají být přijata v oblasti obchodu, a dosáhly sblížení srbského celního systému a celního systému Společenství, a napomohly tak usnadnit liberalizaci plánovanou podle této dohody a postupné sblížení srbského práva v celní oblasti s acquis.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti cel.

Protokol 6 stanoví pravidla vzájemné správní pomoci mezi stranami v oblasti cel.

Článek 100

Daně

Strany spolupracují v oblasti daní včetně opatření, která směřují k další reformě srbského daňového systému a restrukturalizaci daňové správy,za účelem zajištění efektivního vybírání daní a boje proti daňovým podvodům.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti daní a boje proti škodlivé daňové soutěži. Odstranění škodlivé daňové soutěže by mělo být provedeno na základě zásad kodexu chování pro zdaňování podniků schváleného Radou dne 1. prosince 1997.

Spolupráce by se měla rovněž vztahovat na zlepšení transparentnosti a boj proti korupci a zahrnovat výměnu informací s členskými státy, aby se usnadnilo prosazování opatření, která mají zabránit daňovým podvodům, daňových únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Srbsko doplní síť dvoustranných dohod s členskými státy v souladu s poslední aktualizací vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a na základě vzorové dohody OECD o výměně informací o daňových záležitostech, pokud je požadující členský stát schválil.

Článek 101

Sociální spolupráce

Pokud jde o zaměstnanost, zaměří se spolupráce mezi stranami zejména na modernizaci služeb v oblasti vyhledávání zaměstnání a personálního poradenství, podporu místního rozvoje při podpoře restrukturalizace průmyslu a trhu práce a na zavedení odpovídajících podpůrných opatření. Zahrnuje rovněž opatření jako jsou studie, vysílání odborníků, informační a školicí akce.

Strany spolupracují, aby usnadnily reformu politiky zaměstnanosti v Srbsku v souvislosti s posílenou hospodářskou reformou a integrací. Cílem spolupráce je též podpora přizpůsobení srbského systému sociálního zabezpečení novým hospodářským a sociálním požadavkům a zahrnuje úpravu právních předpisů v Srbsku týkajících se pracovních podmínek a rovných příležitostí pro ženy a muže, zdravotně postižených osob a osob patřících k menšinovým skupinám a ostatním zranitelným skupinám a zlepšení úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, přičemž se jako měřítko použije úroveň ochrany existující ve Společenství.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Článek 102

Vzdělání, odborná příprava a školení

Strany spolupracují s cílem zvýšit úroveň všeobecného vzdělání, odborného vzdělávání a odborné přípravy v Srbsku a rovněž i úroveň politiky v oblasti mládeže a práce s mládeží, včetně mimoškolního vzdělávání. Prioritou systémů vysokoškolského vzdělávání je dosažení cílů Boloňské deklarace v rámci mezivládního Boloňského procesu.

Strany rovněž spolupracují s cílem zajistit, aby byl přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy v Srbsku prostý jakékoli diskriminace založené na pohlaví, rase, etnickém původu nebo náboženském vyznání.

Příslušné programy a nástroje Společenství přispějí k modernizaci vzdělávacích a školicích struktur a činností v Srbsku.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Článek 103

Kulturní spolupráce

Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Tato spolupráce mimo jiné slouží ke zvýšení vzájemného porozumění a úcty mezi jednotlivci, společenstvími a národy. Strany se také zavazují spolupracovat s cílem podpořit kulturní rozmanitost, zejména v rámci Úmluvy Unesco o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů.

Článek 104

Spolupráce v audiovizuální oblasti

Strany spolupracují, aby podpořily audiovizuální průmysl v Evropě a koprodukci v oblasti filmu a televize.

Spolupráce by mohla zahrnout, mimo jiné, programy a zařízení pro školení novinářů a dalších mediálních odborníků a také technickou pomoc veřejnoprávním a soukromým sdělovacím prostředkům, aby byla posílena jejich nezávislost, profesionalita a vztahy s evropskými sdělovacími prostředky.

Srbsko sjednotí své politiky týkající se regulace obsahu přeshraničního vysílání s politikami ES a harmonizuje své právní předpisy s acquis EU. Srbsko klade zvláštní důraz na záležitosti spojené s nabýváním práv duševního vlastnictví pro programy a vysílání prostřednictvím satelitu, kabelového přenosu a pozemních frekvencí.

Článek 105

Informační společnost

Spolupráce bude rozvíjena v oblastech spojených s acquis Společenství v oblasti informační společnosti. Podporuje především postupné sbližování politik a právních předpisů Srbska v tomto odvětví s předpisy Společenství.

Strany rovněž spolupracují za účelem dalšího rozvoje informační společnosti v Srbsku. Obecnými cíli jsou příprava celé společnosti na digitální věk, přilákání investic a zajištění interoperability sítí a služeb.

Článek 106

Služby a sítě elektronických komunikací

V rámci spolupráce se přihlíží především k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v této oblasti.

Strany zejména posílí spolupráci v oblasti sítí a služeb elektronických komunikací, s konečným cílem, aby Srbsko přijalo acquis Společenství v tomto odvětví 3 roky po vstupu této dohody v platnost.

Článek 107

Informace a komunikace

Společenství a Srbsko přijmou nezbytná opatření na podporu vzájemné výměny informací. Prioritu budou mít programy zaměřené na poskytování základních informací o Společenství široké veřejnosti a specializovanějších informací odborným kruhům v Srbsku.

Článek 108

Doprava

Spolupráce mezi stranami se soustředí především na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti dopravy.

Spolupráce může mít za cíl zejména restrukturalizaci a modernizaci prostředků dopravy v Srbsku, zlepšení volného pohybu cestujících a zboží, podporu přístupu k dopravnímu trhu a zařízením včetně přístavů a letišť. Spolupráce může dále podporovat rozvoj multimodální infrastruktury ve spojení s hlavními transevropskými sítěmi, zejména za účelem posílení regionálních spojů v jihovýchodní Evropě v souladu s memorandem o porozumění o rozvoji základní regionální dopravní sítě. Cílem spolupráce je dosažení provozních norem srovnatelných s normami Společenství, rozvoj dopravního systému v Srbsku, který bude slučitelný a sladěný se systémem Společenství, a zlepšení ochrany životního prostředí v dopravě.

Článek 109

Energie

Spolupráce se zaměří na prioritní oblasti spojené s acquis Společenství v oblasti energie. Jejím základem je Smlouva o Energetickém společenství a bude rozvíjena s ohledem na postupnou integraci Srbska do evropských trhů s energií. Spolupráce může zahrnovat zejména:

a)

formulaci a plánování energetické politiky včetně modernizace infrastruktury, zlepšení a diverzifikace nabídky a zlepšení přístupu na trh s energií včetně zlepšení tranzitu, přenosu a distribuce energie a obnovy propojení energetických sítí regionálního významu se sousedními zeměmi;

b)

podporu úspor energie, energetické účinnosti, obnovitelné energie a studia vlivu výroby a spotřeby energie na životní prostředí;

c)

formulaci rámcových podmínek pro restrukturalizaci energetických společností a spolupráci mezi podniky v tomto odvětví.

Článek 110

Jaderná bezpečnost

Strany spolupracují v oblasti jaderné bezpečnosti a bezpečnostních opatření. Spolupráce může zahrnovat tyto oblasti:

a)

aktualizace právních předpisů stran v oblasti radiační ochrany, jaderné bezpečnosti a účetní evidence jaderného materiálu a kontrola a posílení orgánů dozoru a jejich zdrojů;

b)

podpora dohod mezi členskými státy nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii a Srbskem o včasném hlášení a výměně informací v případě jaderných havárií, o připravenosti na mimořádné události a o obecných otázkách jaderné bezpečnosti, je-li to vhodné;

c)

odpovědnost třetích stran v oblasti jaderné energie.

Článek 111

Životní prostředí

Strany rozvíjejí a posilují svou spolupráci v oblasti životního prostředí, přičemž základním úkolem je zastavit další zhoršování životního prostředí a zahájit jeho zlepšování s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje.

Cílem spolupráce stran je zejména posílení správních struktur a postupů k zajištění strategického plánování otázek životního prostředí a koordinace mezi příslušnými subjekty a zaměření se na sbližování srbských právních předpisů s acquis Společenství. Spolupráce by se rovněž mohla zaměřit na tvorbu strategií k významnému snížení místního, regionálního a přeshraničního znečištění vzduchu a vody, k vytvoření systému účinné, čisté, udržitelné a obnovitelné výroby a spotřeby energie a k provedení posouzení vlivu na životní prostředí a strategického environmentálního posouzení. Zvláštní pozornost je věnována ratifikaci a provádění Kjótského protokolu.

Článek 112

Spolupráce v oblasti výzkumu a technického rozvoje

Strany podporují spolupráci v civilním vědeckém výzkumu a technologickém rozvoji na základě vzájemné výhodnosti a s ohledem na dostupnost zdrojů, a přiměřený přístup ke svým programům, s výhradou vhodné úrovně účinné ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti výzkumu a technického vývoje.

Článek 113

Regionální a místní rozvoj

Strany usilují o posílení spolupráce v oblasti regionálního a místního rozvoje s cílem napomoci hospodářskému rozvoji a snížení nerovnováhy mezi regiony. Zvláštní pozornost je věnována přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci.

V rámci spolupráce se náležitě přihlíží k prioritním oblastem spojeným s acquis Společenství v oblasti regionálního rozvoje.

Článek 114

Veřejná správa

Cílem spolupráce je zajistit rozvoj účinné a odpovědné veřejné správy v Srbsku, zejména za účelem provádění zásad právního státu, řádného fungování státních orgánů ve prospěch všech obyvatel Srbska a hladkého rozvoje vztahů mezi EU a Srbskem.

Spolupráce v této oblasti se týká zejména budování institucí, včetně tvorby a provádění transparentních a nestranných náborových postupů, řízení lidských zdrojů a kariérního růstu ve veřejné správě, průběžné odborné přípravy a podpory etiky ve veřejné správě. Spolupráce zahrnuje všechny úrovně veřejné správy, včetně místní správy.

HLAVA IX

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 115

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 5, 116 a 118 může Srbsko získat finanční pomoc Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček od Evropské investiční banky. Pomoc Společenství je podmíněna dalším pokrokem v plnění kodaňských politických kritérií, a zejména pokrokem v plnění konkrétních priorit evropského partnerství. Zohlední se rovněž výsledky ročních hodnocení zemí procesu stabilizace a přidružení, zejména ve vztahu k závazku příjemců provádět demokratické, hospodářské a institucionální reformy, a ostatní závěry Rady týkající se zejména dodržování programů úprav. Pomoc bude Srbsku poskytována na základě potřeby, dohodnutých priorit, schopnosti jejího využití a splacení a na základě opatření, která povedou k reformě a restrukturalizaci hospodářství.

Článek 116

Finanční pomoc ve formě grantů bude prováděna prostřednictvím opatření uvedených v příslušném nařízení Rady v rámci víceletého orientačního plánovacího dokumentu s každoročním přezkumem, který Společenství vypracuje po konzultacích se Srbskem.

Finanční pomoc se může týkat všech odvětví spolupráce, zvláštní pozornost bude věnována především oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, sbližování právních předpisů, udržitelnému rozvoji, snižování chudoby a ochraně životního prostředí.

Článek 117

Na žádost Srbska a v případě zvláštní potřeby může Společenství v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi přezkoumat možnost výjimečně poskytnout makrofinanční pomoc podléhající určitým podmínkám, s ohledem na dostupnost všech finančních zdrojů. Tato pomoc může být poskytnuta po splnění podmínek, které budou stanoveny v souvislosti s programem dohodnutým mezi Srbskem a Mezinárodním měnovým fondem.

Článek 118

S cílem umožnit optimální využití dostupných zdrojů zajistí strany, aby se příspěvky Společenství poskytovaly v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů, jako jsou členské státy, ostatní země a mezinárodní finanční instituce.

Za tímto účelem si strany pravidelně vyměňují informace o všech zdrojích pomoci.

HLAVA X

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 119

Zřizuje se Rada stabilizace a přidružení, která dohlíží na uplatňování a provádění této dohody. Schází se na příslušné úrovni v pravidelných intervalech a když to vyžadují okolnosti. Zabývá se veškerými důležitými otázkami, které vzniknou v rámci této dohody, a jakýmikoli dalšími dvoustrannými nebo mezinárodními otázkami společného zájmu.

Článek 120

1.   Rada stabilizace a přidružení se skládá z členů Rady Evropské unie a členů Evropské komise na jedné straně a členů vlády Srbska na straně druhé.

2.   Rada stabilizace a přidružení přijme svůj jednací řád.

3.   Členové Rady stabilizace a přidružení se mohou nechat zastupovat v souladu s podmínkami, které budou stanoveny v jejím jednacím řádu.

4.   V předsednictví Rady stabilizace a přidružení se střídají zástupce Společenství a zástupce Srbska v souladu s ustanoveními jejího jednacího řádu, který bude přijat.

5.   Evropská investiční banka se účastní práce Rady stabilizace a přidružení jako pozorovatel v otázkách, které se jí týkají.

Článek 121

Rada stabilizace a přidružení je oprávněna za účelem dosažení cílů této dohody přijímat rozhodnutí v rámci oblasti působnosti této dohody v případech v ní uvedených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k jejich provedení. Rada stabilizace a přidružení může také vydávat vhodná doporučení. Svá rozhodnutí přijímá a doporučení vydává na základě dohody obou stran.

Článek 122

1.   Radě stabilizace a přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro stabilizaci a přidružení, složený ze zástupců Rady Evropské unie a zástupců Evropské komise na jedné straně a ze zástupců vlády Srbska na straně druhé.

2.   Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví povinnosti Výboru pro stabilizaci a přidružení, mezi něž patří příprava zasedání Rady stabilizace a přidružení, a určí způsob práce výboru.

3.   Rada stabilizace a přidružení může delegovat kteroukoli ze svých pravomocí na Výbor pro stabilizaci a přidružení. V tomto případě přijímá Výbor pro stabilizaci a přidružení svá rozhodnutí v souladu s podmínkami stanovenými v článku 121.

Článek 123

Výbor pro stabilizaci a přidružení může vytvářet podvýbory. Před uplynutím prvního roku po vstupu této dohody v platnost Výbor pro stabilizaci a přidružení vytvoří podvýbory nezbytné pro odpovídající provádění této dohody.

Bude zřízen podvýbor pro otázky migrace.

Článek 124

Rada stabilizace a přidružení se může rozhodnout zřídit další zvláštní výbory či orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností. Rada stabilizace a přidružení ve svém jednacím řádu stanoví složení a povinnosti těchto výborů nebo orgánů a způsob jejich fungování.

Článek 125

Zřizuje se Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení. Představuje fórum pro členy srbského parlamentu a Evropského parlamentu, na kterém se budou scházet a vyměňovat si názory. Schází se ve lhůtách, které si sám určí.

Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení se skládá z členů Evropského parlamentu a členů srbského parlamentu.

Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení přijme svůj jednací řád.

Parlamentnímu výboru pro stabilizaci a přidružení předsedají střídavě zástupce Evropského parlamentu a zástupce srbského parlamentu v souladu s ustanoveními jeho jednacího řádu, který bude přijat.

Článek 126

V rámci působnosti této dohody se obě strany zavazují zajistit, aby fyzické a právnické osoby druhé strany neměly ve srovnání s vlastními státními příslušníky znevýhodněný přístup k příslušným soudům a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a vlastnická práva.

Článek 127

Tato dohoda nebrání jedné ze stran přijmout opatření:

a)

která považuje za nezbytná pro zabránění zveřejnění informací, které by bylo v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy;

b)

která se týkají výroby zbraní, munice a válečného materiálu nebo obchodu s nimi nebo výzkumu, vývoje a výroby nezbytné pro obranné účely, za předpokladu, že taková opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o produkty, které nejsou určeny výhradně pro vojenské účely;

c)

která považuje za zásadní pro zajištění vlastní bezpečnosti v případě závažných vnitřních nepokojů majících vliv na zachování zákonnosti a pořádku v zemi, v době války nebo vážného mezinárodního napětí představujícího hrozbu války nebo z důvodu plnění závazků přijatých k zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 128

1.   V oblastech upravených touto dohodou a aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní ustanovení v ní obsažená:

a)

nesmí úprava uplatňovaná Srbskem vůči Společenství působit žádné znevýhodnění mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky;

b)

nesmí úprava uplatňovaná Společenstvím vůči Srbsku působit žádné znevýhodnění mezi srbskými státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky.

2.   Odstavcem 1 není dotčeno právo stran uplatňovat odpovídající opatření svých daňových předpisů vůči daňovým poplatníkům, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, pokud jde o jejich bydliště.

Článek 129

1.   Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro plnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Zajistí, aby bylo dosaženo cílů stanovených touto dohodou.

2.   Strany souhlasí s tím, že na žádost jedné ze stran bezodkladně zahájí vhodnými cestami konzultace za účelem projednání veškerých záležitostí, které se týkají výkladu nebo provádění této dohody či dalších souvisejících hledisek vztahů mezi stranami.

3.   Kterákoli ze stran předloží Radě stabilizace a přidružení jakýkoliv spor týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody. V tomto případě se použije článek 130, popřípadě protokol 7.

Rada stabilizace a přidružení může urovnat tento spor formou závazného rozhodnutí.

4.   Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana neplní své závazky vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Před jejich přijetím, kromě zvlášť naléhavých případů, poskytne Radě stabilizace a přidružení veškeré související údaje nezbytné pro náležité posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany. Při výběru opatření je třeba dát přednost těm, která co nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření se neprodleně oznámí Radě stabilizace a přidružení a pokud si to druhá strana vyžádá, budou předmětem konzultací v Radě stabilizace a přidružení, ve Výboru pro stabilizaci a přidružení nebo v jiném orgánu zřízeném na základě článků 123 nebo 124.

5.   Odstavci 2, 3 a 4 nejsou nijak dotčeny ani ovlivněny články 32, 40, 41, 42, 46 a protokol 3 (definice pojmu původní produkty a metod správní spolupráce).

Článek 130

1.   Vznikne-li mezi stranami spor ohledně výkladu nebo provádění této dohody, informuje každá strana druhou stranu a Výbor pro stabilizaci a přidružení o formální žádosti o vyřešení sporu.

Pokud se strana domnívá, že opatření přijaté druhou stranou či nečinnost druhé strany představují porušení jejích povinností podle této dohody, musí formální žádost o řešení sporu obsahovat odůvodnění tohoto názoru a popřípadě uvést, že strany mohou přijmout opatření, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 4.

2.   Strany usilují o vyřešení sporu prostřednictvím konzultací v dobré víře v rámci Rady stabilizace a přidružení a jiných orgánů uvedených v odstavci 3 s cílem dosáhnout vzájemné dohody na společně přijatelném řešení.

3.   Strany poskytnou Radě stabilizace a přidružení veškeré podstatné informace potřebné pro náležité zhodnocení situace.

Dokud není spor vyřešen, bude projednáván na každém zasedání Rady stabilizace a přidružení, pokud nebude zahájeno rozhodčí řízení, jak je uvedeno v protokolu 7. Spor se považuje za vyřešený, pokud Rada stabilizace a přidružení přijala závazné rozhodnutí k vyřešení záležitosti, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 3, nebo pokud prohlásila, že spor již netrvá.

Konzultace o sporu mohou probíhat také na zasedání Výboru pro stabilizaci a přidružení nebo jiného příslušného výboru či orgánu zřízeného na základě článků 123 nebo 124, na kterých se strany dohodnou nebo na žádost jedné ze stran. Konzultace mohou probíhat také písemně.

Veškeré informace sdělené během konzultací zůstanou důvěrné.

4.   Pokud jde o záležitosti spadající do působnosti protokolu 7, mohou strany spornou věc urovnat prostřednictvím rozhodčího řízení v souladu s tímto protokolem, pokud strany nedospěly k vyřešení sporu do dvou měsíců od zahájení řízení pro řešení sporů podle odstavce 1.

Článek 131

Dokud nebude dosaženo rovnocenných práv pro jednotlivce a hospodářské subjekty na základě této dohody, nejsou touto dohodou dotčena práva, která jim jsou poskytnuta na základě stávajících dohod mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a Srbskem na straně druhé.

Článek 132

Přílohy I až VII a protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tvoří nedílnou součást této dohody.

Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o obecných zásadách pro účast Srbska a Černé Hory na programech Společenství, podepsaná dne 21. listopadu 2004, a příloha k uvedené dohodě tvoří nedílnou součást této dohody. Přezkum podle článku 8 uvedené rámcové dohody se provádí v rámci Rady stabilizace a přidružení, která má pravomoc v případě potřeby rámcovou dohodu změnit.

Článek 133

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět oznámením druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců ode dne takového oznámení.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět s okamžitým účinkem v případě, kdy druhá strana nedodržuje jeden z podstatných prvků této dohody.

Článek 134

Pro účely této dohody se pojmem „strany“ rozumí Společenství nebo jeho členské státy nebo Společenství a jeho členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi na jedné straně a Srbsko na straně druhé.

Článek 135

Tato dohoda se vztahuje na území, na něž se vztahují smlouvy o založení Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, a to za podmínek stanovených v těchto smlouvách, na jedné straně a na území Srbska na straně druhé.

Tato dohoda se nevztahuje na Kosovo, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999. Tím není dotčen současný status Kosova ani určení jeho konečného statusu podle téže rezoluce.

Článek 136

Depozitářem dohody je generální tajemník Rady Evropské unie.

Článek 137

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a srbském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 138

Strany schválí tuto dohodu v souladu s vlastními postupy.

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni, kdy si strany navzájem oznámí ukončení postupů uvedených v prvním pododstavci.

Článek 139

Prozatímní dohoda

V případě, že před dokončením postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost ustanovení některých částí této dohody, zejména částí týkajících se volného pohybu zboží a příslušná ustanovení o dopravě, nabudou účinnosti na základě prozatímních dohod mezi Společenstvím a Srbskem, se strany dohodly, že za takových okolností se pro účely hlavy IV článků 73, 74 a 75 této dohody, protokolů 1, 2, 3, 5, 6 a 7 této dohody a příslušných ustanovení protokolu 4 této dohody slovy „dnem vstupu této dohody v platnost“ rozumí den vstupu v platnost příslušné prozatímní dohody, pokud jde o povinnosti obsažené ve výše uvedených ustanoveních.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

За Републику Србиjу

Image


(1)  Úř. věst. L 334, 19.12.2007, s. 137.

(2)  Úř. věst. L 334, 19.12.2007, s. 46.

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1), v platném znění.

(4)  Úřední věstník Srbska č. 62/2005 a 61/2007.

(5)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (Úř. věst. L 285, 16.10.2006, s. 3).

(7)  Evropský výbor pro normalizaci, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice, Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích, Evropská spolupráce pro akreditaci, Evropská spolupráce v oblasti legální metrologie, Evropská organizace pro metrologii).

SEZNAM PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

PŘÍLOHY

Příloha I (článek 21) – Srbské celní koncese na průmyslové výrobky pocházející ze Společenství

Příloha II (článek 26) – Definice produktů „baby beef“

Příloha III (článek 27) – Srbské celní koncese na zemědělské výrobky pocházející ze Společenství

Příloha IV (článek 29) – Koncese Společenství na produkty rybolovu pocházející ze Srbska

Příloha V (článek 30) – Srbské koncese na produkty rybolovu pocházející ze Společenství

Příloha VI (článek 52) – Usazování: finanční služby

Příloha VII (článek 75) – Práva duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví

PROTOKOLY

Protokol 1 (článek 25) – O obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Společenstvím a Srbskem

Protokol 2 (článek 28) – Vína a lihoviny

Protokol 3 (článek 44) – Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce

Protokol 4 (článek 61) – O pozemní dopravě

Protokol 5 (článek 73) – O státní podpoře ocelářskému průmyslu

Protokol 6 (článek 99) – Vzájemná správní pomoc v celních záležitostech

Protokol 7 (článek 129) – Řešení sporů

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I a)

SRBSKÉ CELNÍ KONCESE NA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

uvedené v článku 21

Sazby cla budou sníženy následovně:

a)

dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 70 % základního cla;

b)

od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 40 % základního cla;

c)

od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla ruší.

Kód KN

Popis zboží

2501 00

Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda:

Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost:

Ostatní:

Ostatní:

2501 00 91

Sůl vhodná k lidskému požívání:

ex 2501 00 91

Jodidovaná

ex 2501 00 91

Ne jodidovaná, pro konečnou úpravu

2501 00 99

Ostatní

2515

Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2517

Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; granule, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované

2521 00 00

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna nebo cementu

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825:

2522 20 00

Hašené vápno

2522 30 00

Hydraulické vápno

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

2529

Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec:

2529 10 00

Živec

2702

Hnědé uhlí, též aglomerované, kromě gagátu (černého jantaru)

2703 00 00

Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky:

Zkapalněné:

2711 12

Propan:

Propan o čistotě nejméně 99 %:

2711 12 11

K použití jako energetická nebo topná paliva

Ostatní:

Pro jiné účely:

2711 12 94

O čistotě převyšující 90 %, avšak nižší než 99 %

2711 12 97

Ostatní

2711 14 00

Ethylen, propylen, butylen a butadien

2801

Fluor, chlor, brom a jod:

2801 10 00

Chlor

2802 00 00

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

2804

Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy:

Vzácné plyny:

2804 21 00

Argon

2804 29

Ostatní

2804 30 00

Dusík

2804 40 00

Kyslík

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová:

2806 10 00

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

2807 00

Kyselina sírová; oleum

2808 00 00

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované:

2809 10 00

Oxid fosforečný

2811

Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů:

Ostatní anorganické kyseliny:

2811 19

Ostatní:

2811 19 10

Bromovodík (kyselina bromovodíková)

Ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů:

2811 21 00

Oxid uhličitý

2811 29

Ostatní

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů:

2812 90 00

Ostatní

2814

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku

2816

Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya:

2816 10 00

Hydroxid a peroxid hořčíku

2817 00 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

2818

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný; oxid hlinitý; hydroxid hlinitý:

2818 30 00

Hydroxid hlinitý

2820

Oxidy manganu

2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; ostatní anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů:

2825 50 00

Oxidy a hydroxidy mědi

2825 80 00

Oxidy antimonu

2826

Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru:

2826 90

Ostatní:

2826 90 80

Ostatní:

ex 2826 90 80

Fluorokřemičitany sodné nebo draselné

2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy:

2827 10 00

Chlorid amonný

2827 20 00

Chlorid vápenatý

Ostatní chloridy:

2827 35 00

Niklu

2827 39

Ostatní:

2827 39 10

Cínu

2827 39 20

Železa

2827 39 30

Kobaltu

2827 39 85

Ostatní:

ex 2827 39 85

Zinku

Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy:

2827 41 00

Mědi

2827 49

Ostatní

2827 60 00

Jodidy a jodid-oxidy

2828

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany:

2828 90 00

Ostatní

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany:

Chlorečnany:

2829 19 00

Ostatní

2829 90

Ostatní:

2829 90 10

Chloristany

2829 90 80

Ostatní

2830

Sulfidy (sirníky); polysulfidy, chemicky definované i nedefinované:

2830 90

Ostatní:

2830 90 11

Sulfidy vápníku, antimonu nebo železa

2830 90 85

Ostatní:

ex 2830 90 85

Jiné sulfidy než sulfid zinečnatý nebo sulfid kademnatý

2831

Dithioničitany a sulfoxyláty:

2831 90 00

Ostatní

2832

Siřičitany; thiosírany:

2832 10 00

Siřičitany sodné

2832 20 00

Ostatní siřičitany

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany):

Sírany sodné:

2833 19 00

Ostatní

Ostatní sírany:

2833 21 00

Hořčíku

2833 25 00

Mědi

2833 29

Ostatní:

2833 29 20

Kadmia; chromu; zinku

2833 29 60

Olova

2833 29 90

Ostatní

2833 30 00

Kamence

2833 40 00

Peroxosírany (persírany)

2834

Dusitany; dusičnany:

2834 10 00

Dusitany

Dusičnany:

2834 29

Ostatní

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované:

Fosforečnany (fosfáty):

2835 22 00

Mono- nebo disodné

2835 24 00

Draselné

2835 25

Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý)

2835 26

Ostatní fosforečnany vápníku

2835 29

Ostatní

Polyfosforečnany (polyfosfáty):

2835 31 00

Trifosforečnan sodný (tripolyfosfát sodný)

2835 39 00

Ostatní

2836

Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný:

2836 40 00

Uhličitany draselné

2836 50 00

Uhličitan vápenatý

Ostatní:

2836 99

Ostatní:

Uhličitany:

2836 99 17

Ostatní:

ex 2836 99 17

Komerční uhličitan amonný a ostatní uhličitany amonné

ex 2836 99 17

Uhličitany olovnaté

2839

Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů:

Sodíku:

2839 11 00

Metakřemičitany sodné

2839 19 00

Ostatní

2841

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin:

Manganitany, manganany a manganistany:

2841 61 00

Manganistan draselný (hypermangan)

2841 69 00

Ostatní

2842

Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů:

2842 10 00

Podvojné nebo komplexní křemičitany, včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných

2842 90

Ostatní:

2842 90 10

Soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyselin selenu nebo telluru

2843

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů

2849

Karbidy, chemicky definované i nedefinované:

2849 90

Ostatní:

2849 90 30

Wolframu

2853 00

Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů:

2853 00 10

Destilovaná a vodivostní voda a voda podobné čistoty

2853 00 30

Kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch

2903

Halogenderiváty uhlovodíků:

Nasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků:

2903 13 00

Chloroform (trichlormethan)

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

2909 50

Etherfenoly, etheralkoholfenoly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2909 50 90

Ostatní

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

2910 40 00

Dieldrin (ISO, INN)

2910 90 00

Ostatní

2912

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd:

Acyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce:

2912 11 00

Methanal (formaldehyd)

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

Kyselina octová a její soli; acetanhydrid:

2915 29 00

Ostatní

2917

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

2917 20 00

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty

2918

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkcí, avšak bez jiné kyslíkaté funkce, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty:

2918 14 00

Kyselina citronová

2930

Organické sloučeniny síry:

2930 30 00

Thiurammonosulfidy, thiuramdisulfidy nebo thiuramtetrasulfidy

3004

Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze smíšených nebo nesmíšených výrobků k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, v odměřených dávkách (včetně těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej:

3004 90

Ostatní:

Upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej:

3004 90 19

Ostatní

3102

Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá:

3102 10

Močovina, též ve vodném roztoku

Síran amonný; podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného:

3102 29 00

Ostatní

3102 30

Dusičnan amonný, též ve vodném roztoku

3102 40

Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami

3102 90 00

Ostatní, včetně směsí neuvedených v předcházejících podpoložkách

ex 3102 90 00

Jiné než kyanamid vápenatý

3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg:

3105 20

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující tři hnojivé prvky: dusík, fosfor a draslík

3202

Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříselné přípravky, též obsahující přírodní třísliva; enzymatické přípravky pro předčinění:

3202 90 00

Ostatní

3205 00 00

Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole

3206

Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované:

Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého:

3206 19 00

Ostatní

3206 20 00

Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin chromu

Ostatní barviva a ostatní přípravky:

3206 49

Ostatní:

3206 49 30

Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin kadmia

3208

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole:

3208 90

Ostatní:

Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole:

3208 90 13

Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahujícího 48 % hmotnostních nebo více polymeru

3210 00

Ostatní nátěrové barvy a laky (včetně emailů, jemných laků a temperových barev); připravené vodní pigmenty používané pro konečnou úpravu kůže

3212

Pigmenty (včetně kovových prášků, šupinek a vloček) rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových hmot (včetně emailů); ražební fólie; barvy a jiná barviva v úpravě nebo v balení pro drobný prodej:

3212 90

Ostatní:

Pigmenty (včetně kovových prášků, šupinek a vloček) rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových hmot (včetně emailů):

3212 90 31

Na bázi hliníkového prášku

3212 90 38

Ostatní

3212 90 90

Barvy a jiná barviva, v úpravě nebo v balení pro drobný prodej

3214

Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely; nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu fasád, vnitřních stěn, podlah, stropů a podobné přípravky

3506

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

Ostatní:

3506 91 00

Lepidla na bázi polymerů čísel 3901 až 3913 nebo na bázi kaučuku

3601 00 00

Prachové výmetné slože

3602 00 00

Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože

3603 00

Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky

3605 00 00

Zápalky, jiné než pyrotechnické výrobky čísla 3604

3606

Ferocer a jiné pyroforické slitiny ve všech formách; výrobky z hořlavých materiálů specifikovaných v poznámce 2 k této kapitole:

3606 90

Ostatní:

3606 90 10

Ferocer a jiné pyroforické slitiny ve všech formách

3802

Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí:

3802 10 00

Aktivní uhlí

3806

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny a jejich deriváty; kalafunová silice a kalafunové oleje; tavené pryskyřice:

3806 20 00

Soli kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo soli derivátů kalafuny nebo pryskyřičných kyselin; jiné než soli aduktů kalafuny

3807 00

Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly

3810

Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování:

3810 90

Ostatní:

3810 90 90

Ostatní

3817 00

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902:

3817 00 50

Lineární alkylbenzen

3819 00 00

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů

3820 00 00

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 30 00

Neaglomerované karbidy kovů smíšené navzájem nebo s kovovým pojidlem

3824 40 00

Připravené přísady do cementů, malt nebo betonů

3824 50

Malty a betony, jiné než ohnivzdorné

3824 90

Ostatní:

3824 90 40

Anorganická směsná rozpouštědla a ředidla pro laky a podobné výrobky

Ostatní:

Produkty a přípravky pro farmaceutické nebo chirurgické použití:

3824 90 61

Meziprodukty výroby antibiotik získaných fermentací Streptomyces tenebrarius, též sušené, pro výrobu humánních léčiv čísla 3004

3824 90 64

Ostatní

3901

Polymery ethylenu v primárních formách:

3901 10

Polyethylen o hustotě nižší než 0,94:

3901 10 90

Ostatní

3916

Monofily, jejichž libovolný průřez převyšuje 1 mm, pruty, tyčinky a tvarované profily, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované, z plastů:

3916 20

Z polymerů vinylchloridu:

3916 20 10

Z poly(vinylchloridu) (PVC)

3916 90

Z ostatních plastů:

3916 90 90

Ostatní

3917

Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství (například spojky, kolena, příruby) z plastů:

3917 10

Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílkovin nebo celulózových materiálů:

3917 10 10

Z tvrzených bílkovin

Ostatní trubky, potrubí a hadice:

3917 31 00

Ohebné trubky, potrubí a hadice, pro průtržný tlak nejméně 27,6 MPa:

ex 3917 31 00

Též s připojeným příslušenstvím, pro jiné použití než v civilních letadlech

3917 32

Ostatní, nezpevněné ani nekombinované s jinými materiály, bez příslušenství:

Ostatní:

3917 32 91

Umělá střívka párků

3917 40 00

Příslušenství:

ex 3917 40 00

Pro jiné použití než v civilních letadlech

3919

Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích

3920

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály:

3920 10

Z polymerů ethylenu:

O tloušťce nepřesahující 0,125 mm:

Z polyethylenu o specifické hmotnosti:

Nižší než 0,94:

3920 10 23

Polyethylenové filmy o tloušťce 20 mikrometrů nebo více, avšak nepřesahující 40 mikrometrů, k výrobě fotorezistivních filmů používaných pro výrobu polovodičů nebo tištěných spojů

Ostatní:

Nepotištěné:

3920 10 24

Pružné filmy

3920 10 26

Ostatní

3920 10 27

Potištěné:

3920 10 28

0,94 nebo větší

3920 10 40

Ostatní

O tloušťce přesahující 0,125 mm:

3920 10 89

Ostatní

3920 20

Z polymerů propylenu

3920 30 00

Z polymerů styrenu

Z polymerů vinylchloridu:

3920 43

Obsahující nejméně 6 % hmotnostních změkčovadel

3920 49

Ostatní

Z akrylových polymerů:

3920 51 00

Z poly(methylmetakrylátu)

3920 59

Ostatní

Z polykarbonátů, alkydových pryskyřic, polyallylesterů nebo ostatních polyesterů:

3920 61 00

Z polykarbonátů

3920 62

Z poly(ethylentereftalátu)

3920 63 00

Z nenasycených polyesterů

3920 69 00

Z ostatních polyesterů

Z celulózy nebo jejích chemických derivátů:

3920 71

Z regenerované celulózy:

3920 71 10

Fólie, filmy nebo pruhy a pásky, též navinuté, o tloušťce menší než 0,75 mm:

ex 3920 71 10

Jiné než pro dialyzátor

3920 71 90

Ostatní

3920 73

Z acetátu celulózy:

3920 73 50

Fólie, filmy nebo pruhy a pásky, též navinuté, o tloušťce menší než 0,75 mm:

3920 73 90

Ostatní

3920 79

Z ostatních derivátů celulózy

3920 79 90

Ostatní

Z ostatních plastů:

3920 92 00

Z polyamidů

3920 93 00

Z aminových pryskyřic

3920 94 00

Z fenolových pryskyřic

3920 99

Z ostatních plastů:

Z kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů, též chemicky modifikovaných:

3920 99 21

Polyimidové fólie a pásy, nepovrstvené, nebo povrstvené nebo potažené pouze plasty

3920 99 28

Ostatní

Z produktů adiční polymerace:

3920 99 55

Biaxiálně orientované poly(vinylalkoholové) filmy, obsahující 97 % hmotnostních nebo více polyvinylalkoholu, nepovrstvené, o tloušťce nepřesahující 1 mm

3920 99 59

Ostatní

3920 99 90

Ostatní

3921

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů:

3921 90

Ostatní

4002

Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech; směsi výrobků čísla 4001 s výrobky tohoto čísla, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech:

Styren-butadienový kaučuk (SBR); karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR):

4002 19

Ostatní

4005

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech:

Ostatní:

4005 99 00

Ostatní

4007 00 00

Vlákna a provázky, z vulkanizovaného kaučuku

4008

Desky, listy, pásy, tyče a profily, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku:

Z lehčeného kaučuku:

4008 11 00

Desky, listy a pásy

4008 19 00

Ostatní

Z nelehčeného kaučuku:

4008 29 00

Ostatní:

ex 4008 29 00

Jiné než tvarované profily řezané na míru pro použití v civilních letadlech

4010

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku:

Dopravníkové pásy nebo řemeny:

4010 11 00

Zpevněné pouze kovem

4011

Nové pneumatiky z kaučuku:

4011 20

Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily:

4011 20 10

S indexem zatížení nepřesahujícím 121:

ex 4011 20 10

S velikostí ráfku nepřesahující 61 cm

Ostatní, s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s podobným běhounem:

4011 61 00

Typy používané pro zemědělská nebo lesnická vozidla a stroje

4011 62 00

Typy používané pro stavební nebo průmyslová manipulační vozidla a stroje s velikostí ráfku nepřesahující 61 cm

4011 63 00

Typy používané pro stavební nebo průmyslová manipulační vozidla a stroje s velikostí ráfku převyšující 61 cm

Ostatní:

4011 92 00

Typy používané pro zemědělská nebo lesnická vozidla a stroje

4011 93 00

Typy používané pro stavební nebo průmyslová manipulační vozidla a stroje s velikostí ráfku nepřesahující 61 cm

4011 94 00

Typy používané pro stavební nebo průmyslová manipulační vozidla a stroje s velikostí ráfku převyšující 61 cm

4205 00

Ostatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně:

Používané u strojů nebo mechanických zařízení nebo pro jiné technické účely:

4205 00 11

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny

4205 00 19

Ostatní

4206 00 00

Výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového), ze zlatotepecké blány, z měchýřů nebo ze šlach:

ex 4206 31 00

Jiné než katgut

4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami:

Ostatní:

4411 94

O hustotě nepřesahující 0,5 g/cm3:

4411 94 10

Mechanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené:

ex 4411 94 10

O hustotě nepřesahující 0,35 g/cm3

4411 94 90

Ostatní:

ex 4411 94 90

O hustotě nepřesahující 0,35 g/cm3

4412

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo:

Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm:

4412 31

Nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 1 k této kapitole:

4412 31 10

Ze dřeva Acajou d’Afrique (Africký mahagon), Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti), Limba, Mahogany (Mahagon, Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Virola a White Lauan (Bílý lauan)

Ostatní:

4412 94

Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky:

4412 94 10

Nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva

ex 4412 94 10

Jiné než obsahující nejméně jednu vrstvu z třískové desky

4412 99

Ostatní:

4412 99 70

Ostatní

4413 00 00

Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů

4416 00 00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

4419 00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva

4420

Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva; dřevěný nábytek, který nepatří do kapitoly 94

4602

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z pletacích materiálů nebo zhotovené ze zboží čísla 4601; výrobky z lufy:

Z rostlinných materiálů:

4602 11 00

Z bambusu:

ex 4602 11 00

Jiné než slaměné obaly na láhve nebo košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z pletacích materiálů

4602 12 00

Ze španělského rákosu (rotang)

ex 4602 12 00

Jiné než slaměné obaly na láhve nebo košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z pletacích materiálů

4602 19

Ostatní:

Ostatní:

4602 19 99

Ostatní

4602 90 00

Ostatní

4802

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka:

Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými postupy nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních:

4802 55

S plošnou hmotností 40 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m2, v kotoučích

Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % hmotnostních:

4802 61

V kotoučích

4802 61 15

S plošnou hmotností nižší než 72 g/m2 a jejichž celkové vlákninové složení sestává z více než 50 % hmotnostních vláken získaných mechanickými postupy

ex 4802 61 15

Jiné než základní karbonový papír

4802 61 80

Ostatní

4802 62 00

V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu

ex 4802 62 00

Jiné než základní karbonový papír

4802 69 00

Ostatní

ex 4802 69 00

Jiné než základní karbonový papír

4804

Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803:

Ostatní papír, kartón a lepenka kraft s plošnou hmotností 225 g/m2 nebo vyšší:

4804 59

Ostatní

4805

Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole:

Papír na zvlněnou vrstvu (fluting):

4805 11 00

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

4805 12 00

Slámový papír na zvlněnou vrstvu

4805 19

Ostatní

Testliner (recyklovaný krycí kartón):

4805 24 00

S plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší

4805 25 00

S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2

4805 30

Sulfitový balicí papír

Ostatní:

4805 91 00

S plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší

4810

Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru:

Papír, kartón a lepenka používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % hmotnostních vláken:

4810 29

Ostatní

Papír, kartón a lepenka kraft, jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům:

4810 31 00

Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních a s plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší

4810 32

Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních a s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2

4810 39 00

Ostatní

Ostatní papír, kartón a lepenka:

4810 92

Vícevrstvé

4810 99

Ostatní

4811

Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží popsané číslech 4803, 4809 nebo 4810:

4811 10 00

Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír, kartón a lepenka

Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené plasty (vyjma lepidel):

4811 51 00

Bělené, s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2

ex 4811 51 00

Podlahové krytiny na podkladě z papíru, kartónu nebo lepenky, též přiříznuté do tvaru (formátu)

4811 59 00

Ostatní

ex 4811 59 00

Podlahové krytiny na podkladě z papíru, kartónu nebo lepenky, též přiříznuté do tvaru (formátu)

4811 90 00

Ostatní papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken

4818

Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, tampóny, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken:

4818 10

Toaletní papír:

4818 10 10

S plošnou hmotností každé vrstvy 25 g/m2 nebo nižší

4818 10 90

S plošnou hmotností každé vrstvy vyšší než 25 g/m2

4818 40

Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny a podobné hygienické výrobky:

Hygienické vložky, tampóny a podobné výrobky:

4818 40 19

Ostatní

4818 50 00

Oděvy a oděvní doplňky

4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken:

4823 90

Ostatní

4823 90 85

Ostatní

ex 4823 90 85

Podlahové krytiny na podkladě z papíru, kartónu nebo lepenky, též přiříznuté do tvaru (formátu)

4908

Obtisky všeho druhu

6501 00 00

Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti, nezformované do tvaru, bez vytvořeného okraje (krempy); šišákové ploché kotouče (plateaux) a tzv. manchons (válcovitého tvaru, též rozříznuté na výšku), z plsti;

6502 00 00

Kloboukové šišáky, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, nezformované do tvaru, bez vytvořeného okraje (krempy), nepodšívané ani nezdobené

6504 00 00

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

6505

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních materiálů v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakéhokoliv materiál, též podšívané nebo zdobené

6506

Ostatní pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené:

6506 10

Ochranné pokrývky hlavy:

6506 10 80

Z ostatních materiálů

Ostatní:

6506 91 00

Z kaučuku nebo plastů

6506 99

Z ostatních materiálů

6507 00 00

Pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (kšilty) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

6601

Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků)

6603

Části a součásti, ozdoby a příslušenství výrobků čísel 6601 nebo 6602:

6603 20 00

Deštníkové kostry, včetně koster nasazených na držadlech (holích)

6603 90

Ostatní:

6603 90 10

Rukojeti a knoflíky

6703 00 00

Vlasy rovnoběžně srovnané, ztenčené, odbarvené nebo jinak zpracované; vlna nebo jiné zvířecí chlupy nebo jiné textilní materiály, upravené pro výrobu paruk nebo podobných výrobků

6704

Paruky, nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů nebo textilních materiálů; výrobky z vlasů jinde neuvedené ani nezahrnuté

6804

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k mletí, drcení, broušení, ostření, leštění, hoblování nebo řezání, ruční brousky nebo lešticí kameny a jejich části a součásti, z přírodního kamene, z aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky, též s některými částmi z jiných materiálů:

Ostatní mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky:

6804 22

Z ostatních aglomerovaných brusiv nebo z keramiky

6805

Přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce z textilního materiálu, papíru, kartónu nebo lepenky nebo jiných materiálů, též přiříznuté do tvaru nebo sešité nebo jinak spojené

6807

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů (například z ropného asfaltu nebo černouhelné strusky)

6808 00 00

Panely, tabule, desky, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy, hoblin, dřevěných třísek, pilin nebo jiných dřevěných odpadů aglomerovaných cementem, sádrou nebo jinými minerálními pojivy

6809

Výrobky ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry

6811

Výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitocementu nebo podobné

6812

Zpracovaná osinková (azbestová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo osinku (azbestu) (například nitě, tkaniny, oděvy, pokrývky hlavy, obuv, těsnicí vložky), též vyztužené, jiné než zboží čísel 6811 nebo 6813:

6812 80

Z krokydolitu:

6812 80 10

Zpracovaná vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého:

ex 6812 80 10

Jiná než pro použití v civilních letadlech

6812 80 90

Ostatní:

ex 6812 80 90

Jiná než pro použití v civilních letadlech

Ostatní:

6812 91 00

Oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy

6812 92 00

Papír, lepenka a plsť

6812 93 00

Lisované těsnění z osinkových (azbestových) vláken, v listech nebo kotoučích

6812 99

Ostatní:

6812 99 10

Zpracovaná osinková (azbestová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého:

ex 6812 99 10

Jiná než pro použití v civilních letadlech

6812 99 90

Ostatní:

ex 6812 99 90

Jiná než pro použití v civilních letadlech

6813

Třecí materiál a výrobky z něj (například desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, těsnění), nenamontované, pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, na bázi osinku (azbestu), jiných nerostných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými materiály:

Neobsahující osinek (azbest):

6813 89 00

Ostatní:

ex 6813 89 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

6814

Zpracovaná slída a výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů:

6814 90 00

Ostatní

6815

Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek (včetně uhlíkových vláken, výrobků z uhlíkových vláken a výrobků z rašeliny), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

6815 20 00

Výrobky z rašeliny

6902

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky, jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo z podobných křemičitých zemin:

6902 10 00

Obsahující, samostatně nebo dohromady, více než 50 % hmotnostních prvků Mg, Ca nebo Cr, vyjádřeno jako MgO, CaO nebo Cr2O3:

ex 6902 10 00

Desky pro sklářské pece

6902 20

Obsahující více než 50 % hmotnostních oxidu hlinitého (Al2O3), oxidu křemičitého (SiO2) nebo směsi nebo sloučeniny těchto produktů:

Ostatní:

6902 20 99

Ostatní:

ex 6902 20 99

Deskypro sklářské pece

6903

Ostatní žáruvzdorné keramické výrobky (například retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky, trouby, trubky, pouzdra a tyče), jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin:

6903 10 00

Obsahující více než 50 % hmotnostních grafitu nebo jiného uhlíku nebo směsi těchto produktů

7002

Sklo ve tvaru kuliček (jiných než mikrokuliček čísla 7018), tyčí nebo trubic, neopracované:

7002 20

Tyče

Trubice:

7002 32 00

Z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C

7004

Tažené a foukané sklo v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované:

7004 90

Ostatní:

7004 90 70

Tabulové sklo zahradnické

7006 00

Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály:

7006 00 90

Ostatní

7009

Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek:

Ostatní:

7009 91 00

Nezarámovaná

7009 92 00

Zarámovaná

7010

Demižóny, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla:

7010 20 00

Zátky, víčka a jiné uzávěry

7016

Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ostatní výrobky z lisovaného skla, též s drátěnou vložkou, používané pro stavební nebo konstrukční účely; Skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely; skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích, deskách, skořepinách nebo podobných tvarech:

7016 90

Ostatní

7017

Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opatřené stupnicemi nebo kalibrované

7018

Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží a výrobky z nich, jiné než bižuterie; skleněné oči jiné než protézní výrobky; sošky a ostatní ozdobné předměty ze skla tvarovaného na kahanu, jiné než bižuterie; skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina):

7018 90

Ostatní:

7018 90 10

Skleněné oči; drobné skleněné zboží

7019

Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, tkaniny):

Skleněná lunta, pramence (rovings), příze a střiž (chopped strands):

7019 12 00

Pramence

7019 19

Ostatní:

7019 19 90

Ze střižových vláken

Tenké listy (závojovina), rouno, rohože, matrace, desky a podobné netkané výrobky:

7019 32 00

Tenké listy (závojovina):

ex 7019 32 00

O šířce nepřesahující 200 cm

Ostatní tkaniny:

7019 51 00

O šířce nepřesahující 30 cm

7019 90

Ostatní

7101

Perly, přírodní nebo uměle pěstované, též opracované nebo tříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; perly, přírodní nebo uměle pěstované, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

7102

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené:

7102 10 00

Netříděné

Jiné než průmyslové:

7102 31 00

Neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené

7102 39 00

Ostatní

7103

Drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

7104

Syntetické nebo rekonstiuované drahokamy nebo polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné syntetické nebo rekonstiuované drahokamy a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy:

7104 20 00

Ostatní, neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované

7104 90 00

Ostatní

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu:

7107 00 00

Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu:

Jiné než mincovní:

7108 11 00

Prach

7108 13

Ostatní polotovary

7108 20 00

Mincovní

7109 00 00

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7111 00 00

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad nebo šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně k rekuperaci drahých kovů

7115

Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy:

7115 90

Ostatní

7116

Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)

7117

Bižuterie:

Z obecných kovů, též pokovených drahými kovy:

7117 11 00

Manžetové a ozdobné knoflíky

7117 19

Ostatní:

Bez dílů ze skla:

7117 19 91

Zlacené, stříbřené nebo platinované

7118

Mince

7213

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli:

Ostatní:

7213 91

S kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm:

7213 91 10

Typu používaného pro vyztužení betonu

7307

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli:

Příslušenství (fitinky) z litiny:

7307 11

Z nekujné (netvárné) litiny:

7307 11 90

Ostatní

7307 19

Ostatní

Ostatní, z nerezavějící oceli:

7307 21 00

Příruby

7307 22

Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem:

7307 22 90

Kolena a ohyby

7307 23

Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo

7307 29

Ostatní

7307 29 10

Se závitem

7307 29 90

Ostatní

Ostatní:

7307 91 00

Příruby

7307 92

Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem:

7307 92 90

Kolena a ohyby

7307 93

Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo:

Jejichž největší rozměr vnějšího průměru nepřesahuje 609,6 mm:

7307 93 11

Kolena a ohyby

7307 93 19

Ostatní

Jejichž největší rozměr vnějšího průměru převyšuje 609,6 mm:

7307 93 91

Kolena a ohyby

7307 99

Ostatní

7308

Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích:

7308 30 00

Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

7308 90

Ostatní:

7308 90 10

Přepady, jezová pole, vrata plavebních komor a propustí, přistávací plošiny, pevné doky a ostatní námořní a říční konstrukce

Ostatní:

Výhradně nebo hlavně z plechu:

7308 90 59

Ostatní

7309 00

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením:

Na kapaliny:

7309 00 30

Vybavené vložkou nebo tepelnou izolací

Ostatní, o objemu:

7309 00 51

Převyšujícím 100 000 l

7309 00 59

Nepřesahujícím 100 000 l

7309 00 90

Na pevné látky

7314

Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu; plechová mřížovina ze železa nebo oceli:

Ostatní látky, mřížovina, síťovina a pletivo:

7314 41

Pokovené nebo potažené zinkem:

7314 41 90

Ostatní

7315

Řetězy a řetízky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli:

Kloubové řetězy a řetízky a jejich části a součásti:

7315 11

Válečkové řetězy a řetízky:

7315 11 90

Ostatní

7315 12 00

Ostatní řetězy a řetízky

7315 19 00

Části a součásti

7315 20 00

Protismykové řetězy

Ostatní řetězy a řetízky:

7315 82

Ostatní, se svařovanými články:

7315 82 10

Jejichž největší rozměr příčného průřezu použitého materiálu je 16 mm nebo menší

7315 89 00

Ostatní

7315 90 00

Ostatní části a součásti

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové):

Rafinovaná měď:

7403 12 00

Předlitky pro válcování drátu

7403 13 00

Předvalky (sochory)

7403 19 00

Ostatní

Slitiny mědi:

7403 22 00

Slitiny na bázi měď-cín (bronz)

7403 29 00

Ostatní slitiny mědi (jiné než předslitiny čísla 7405)

7405 00 00

Předslitiny mědi

7408

Měděné dráty:

Z rafinované mědi:

7408 11 00

Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 6 mm

7410

Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm:

Bez podložky:

7410 12 00

Ze slitin mědi

7413 00

Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z mědi, elektricky neizolované:

7413 00 20

Z rafinované mědi:

ex 7413 00 20

Též s připojeným příslušenstvím, pro jiné použití než v civilních letadlech

7413 00 80

Ze slitin mědi:

ex 7413 00 80

Též s připojeným příslušenstvím, pro jiné použití než v civilních letadlech

7415

Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky (jiné než čísla 8305) a podobné výrobky, z mědi nebo ze železa nebo oceli s měděnými hlavami; šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, z mědi

7418

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z mědi; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z mědi; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z mědi:

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky:

7418 11 00

Drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky

7418 19

Ostatní

7419

Ostatní výrobky z mědi:

7419 10 00

Řetězy, řetízky a jejich části a součásti

Ostatní:

7419 91 00

Lité, tvářené, ražené nebo kované, avšak dále neopracované

7419 99

Ostatní:

7419 99 10

Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina a síťovina z drátu, jehož žádný rozměr v průřezu nepřesahuje 6 mm; plechová mřížovina

7419 99 30

Pružiny

7607

Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm:

Bez podložky:

7607 11

Válcované, avšak dále neopracované:

7607 19

Ostatní:

7607 19 10

O tloušťce menší než 0,021 mm

O tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm:

7607 19 99

Ostatní

7607 20

Na podložce:

7607 20 10

O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) menší než 0,021 mm

O tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm:

7607 20 99

Ostatní

7610

Hliníkové konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); hliníkové desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky připravené pro použití v konstrukcích:

7610 90

Ostatní:

7610 90 90

Ostatní

8202

Ruční pily; pilové listy všech druhů (včetně prořezávacích, drážkovacích nebo neozubených pilových listů):

8202 20 00

Pásové pilové listy

Kotoučové pilové listy (včetně prořezávacích nebo drážkovacích pilových listů):

8202 31 00

S pracovní částí z oceli

8202 39 00

Ostatní, včetně částí a součástí

Ostatní pilové listy:

8202 91 00

Rovné pilové listy pro opracování kovů

8202 99

Ostatní:

S pracovní částí z oceli:

8202 99 19

Pro opracování ostatních materiálů

8203

Pilníky, rašple, kleště (včetně štípacích kleští), pinzety, kleštičky, nůžky na plech, řezače trubek, odstřihovače svorníků (šroubů), děrovací kleště a průbojníky a podobné ruční nástroje:

8203 10 00

Pilníky, rašple a podobné nástroje

8203 20

Kleště (včetně štípacích kleští), pinzety, kleštičky a podobné nástroje a nářadí:

8203 20 90

Ostatní

8203 30 00

Nůžky na plech a podobné nástroje

8203 40 00

Řezače trubek, odstřihovače svorníků (šroubů), děrovací kleště a průbojníky a podobné nástroje

8204

Ruční klíče na matice a šrouby (včetně momentových měřicích klíčů, avšak kromě vratidel na závitníky); výměnné klíčové nástrčné hlavice, též s rukojetí

8207

Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné motorem, nebo pro obráběcí stroje (například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo šroubování), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích:

8207 20

Průvlaky pro tažení nebo protlačování kovů:

8207 20 90

S pracovní částí z ostatních materiálů

8210 00 00

Ručně poháněná mechanická zařízení o hmotnosti 10 kg nebo nižší, používaná pro přípravu, uchování nebo podávání jídel nebo nápojů

8301

Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z obecných kovů; klíče pro všechny výše uvedené výrobky, z obecných kovů:

8301 20 00

Zámky pro motorová vozidla

8302

Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím, oknům, roletám, karoseriím, sedlářským výrobkům, kufrům, truhlám, pouzdrům nebo k podobným výrobkům; věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly a podobné výrobky, z obecných kovů; rejdovací kolečka s úchytkami, z obecných kovů; zařízení pro automatické zavírání dveří, z obecných kovů:

8302 10 00

Závěsy:

ex 8302 10 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8302 20 00

Rejdovací kolečka:

ex 8302 20 00

Jiná než pro použití v civilních letadlech

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky:

8302 42 00

Ostatní, pro nábytek:

ex 8302 42 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8302 49 00

Ostatní:

ex 8302 49 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8302 50 00

Věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly a podobné výrobky

8302 60 00

Zařízení pro automatické zavírání dveří:

ex 8302 60 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8303 00

Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů:

8303 00 10

Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory a skříně

8303 00 90

Příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky

8305

Vybavení pro pořadače spisů, rychlovazače nebo desky s volnými listy, dopisní spony, spínací růžky, sponky na spisy, štítky ke kartotékám a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů; sešívací drátky v pásech (například pro kancelářské potřeby, čalounické výrobky, balicí potřeby), z obecných kovů:

8305 10 00

Vybavení pro pořadače spisů, rychlovazače nebo desky s volnými listy

8306

Zvony, zvonky, gongy a podobné výrobky, neelektrické, z obecných kovů; sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovů; rámy a rámečky k fotografiím, obrazům nebo podobné rámy a rámečky, z obecných kovů; zrcadla z obecných kovů:

Sošky a jiné ozdobné předměty:

8306 29

Ostatní

8306 30 00

Rámy a rámečky k fotografiím, obrazům nebo podobné rámy a rámečky; zrcadla

8307

Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky):

8307 90 00

Z ostatních obecných kovů

8308

Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, spony, přezky, svorky, háčky, očka, poutka a podobné výrobky, z obecných kovů, pro oděvy, obuv, plachty, brašnářské výrobky, cestovní zboží nebo pro jiné zcela zhotovené výrobky; duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a flitry z obecných kovů:

8309

Zátky, závěry lahví a víčka (včetně korunkových uzávěrů, šroubovacích víček a nalévacích zátek), odtrhovací uzávěry pro lahve, plomby a jiné příslušenství obalů, z obecných kovů:

8309 90

Ostatní:

8309 90 10

Kapsle z olova; kapsle z hliníku, o průměru převyšujícím 21 mm

8309 90 90

Ostatní:

ex 8309 90 90

Jiné než hliníkové uzávěry pro plechovky na jídlo nebo nápoje

8310 00 00

Desky (štíty) a destičky (štítky) s orientačními nápisy, se jménem, s adresou a podobné tabulky, číslice, písmena a jiné značky, z obecných kovů, s výjimkou výrobků čísla 9405

8311

Dráty, pruty, trubky, desky, elektrody a podobné výrobky, z obecných kovů nebo z karbidů kovů, povlečené nebo plněné tavidly, k pájení, pájení na tvrdo, svařování nebo nanášení kovů nebo karbidů kovů; dráty a pruty, z aglomerovaného prášku z obecného kovu, pro metalizaci stříkáním:

8311 30 00

Povlečené pruty a plněné dráty, z obecných kovů, pro pájení, pájení na tvrdo nebo svařování plamenem

8415

Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně:

8415 10

Okenního nebo nástěnného typu, vlastním pohonem nebo ve formě děleného systému („split-systém“):

8415 10 90

Ve formě děleného systému („split-systém“)

Ostatní:

8415 82 00

Ostatní, s vestavěnou chladicí jednotkou:

ex 8415 82 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8415 83 00

Bez vestavěné chladicí jednotky:

ex 8415 83 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8415 90 00

Části a součásti

ex 8415 90 00

Jiné než části a součásti klimatizačních zařízení položky 8415 81, 8415 82 nebo 8415 83 pro použití v civilních letadlech

8418

Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415:

8418 10

Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky:

8418 10 20

S objemem převyšujícím 340 litrů:

ex 8418 10 20

Jiná než pro použití v civilních letadlech

8418 10 80

Ostatní:

ex 8418 10 80

Jiné než pro použití v civilních letadlech

Části a součásti

8418 99

Ostatní

8419

Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (s výjimkou pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení typu používaného v domácnosti; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody:

Sušicí stroje:

8419 32 00

Pro sušení dřeva, buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky

8419 40 00

Destilační nebo rektifikační přístroje

8419 50 00

Výměníky tepla:

ex 8419 50 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

Ostatní stroje, strojní zařízení a přístroje:

8419 89

Ostatní:

8419 89 10

Chladicí věže a podobná zařízení na přímé chlazení (bez přepážky) pomocí recirkulace vody

8419 89 98

Ostatní

8421

Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů:

Části a součásti

8421 91 00

Odstředivek, včetně odstředivých ždímaček:

ex 8421 91 00

Jiné než přístrojů položky 8421 19 94 a jiné než odstředivek na povlékání podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) fotografickými emulzemi položky 8421 19 99

8421 99 00

Ostatní

8424

Mechanické přístroje (též ruční) na stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prášků; hasicí přístroje, též s náplní; stříkací pistole a podobné přístroje; dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje:

8424 30

Dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje

Ostatní přístroje:

8424 81

Pro zemědělství nebo zahradnictví

8425

Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky:

Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy nebo zdvihací zařízení na zdvihání vozidel:

8425 19

Ostatní:

8425 19 20

Ručně ovládaná řetězová zdvihací zařízení:

ex 8425 19 20

Jiná než pro použití v civilních letadlech

8425 19 80

Ostatní:

ex 8425 19 80

Jiná než pro použití v civilních letadlech

8426

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky:

Pojízdné (mostové) jeřáby, přepravní jeřáby, portálové jeřáby, mostové jeřáby, mobilní zvedací rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky:

8426 11 00

Pojízdné (mostové) jeřáby s pevnou podpěrou

8426 20 00

Věžové jeřáby

8427

Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením:

8428

Ostatní zvedací, manipulační, nakládací a vykládací zařízení (například výtahy, eskalátory, dopravníky, visuté lanovky):

8428 10

Výtahy a skipové výtahy:

8428 10 20

Poháněné elektricky:

ex 8428 10 20

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8428 10 80

Ostatní:

ex 8428 10 80

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8430

Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy:

Ostatní hloubicí nebo vrtací stroje:

8430 49 00

Ostatní

8430 50 00

Ostatní stroje, samohybné

8450

Pračky pro domácnost nebo prádelny, včetně praček se sušičkami:

8450 20 00

Pračky s obsahem suchého prádla nepřesahujícím 10 kg:

8450 90 00

Části a součásti

8465

Obráběcí stroje (včetně strojů na přibíjení hřebíků, spojování sponkami, klížení nebo na jiné spojování) na opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů:

8465 10

Stroje, které mohou vykonávat různé typy strojních operací bez nutnosti měnit nástroje při jejich provádění

Ostatní:

8465 91

Strojní pily:

8465 92 00

Stroje na hoblování, frézování nebo tvarování (řezáním)

8465 93 00

Stroje na broušení, hlazení nebo leštění

8465 94 00

Ohýbací nebo spojovací stroje

8465 95 00

Vrtačky nebo dlabací stroje

8465 96 00

Stroje na štípání, krájení (dýhy) nebo loupání (dřeva)

8465 99

Ostatní:

8465 99 90

Ostatní

8470

Počítací stroje a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi; účtovací stroje, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením; registrační pokladny:

8470 50 00

Registrační pokladny

8474

Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve tvaru prášku nebo kaše); stroje na aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv, keramických hmot, cementu, sádry a jiných práškovitých nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku:

8474 20

Stroje a přístroje na drcení nebo mletí:

Stroje a přístroje k míchání nebo hnětení:

8474 31 00

Míchačky betonu nebo malty

8474 90

Části a součásti

8476

Prodejní automaty (například pro prodej poštovních známek, cigaret, potravin nebo nápojů), včetně automatů na rozměňování peněz:

Automaty pro prodej nápojů:

8476 21 00

S vestavěným ohřívacím nebo chladicím zařízením

8476 90 00

Části a součásti

8479

Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté:

8479 50 00

Průmyslové roboty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

8480

Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty:

8480 30

Modely pro formy:

8480 30 90

Ostatní

8480 60

Formy na nerostné materiály

Formy na kaučuk nebo plasty:

8480 71 00

Vstřikovacího nebo kompresního typu

8480 79 00

Ostatní

8481

Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky, včetně redukčních ventilů a ventilů řízených termostatem:

8481 10

Redukční ventily:

8481 20

Ventily pro olejohydraulické nebo pneumatické převodovky:

8481 30

Zpětné ventily:

8481 40

Pojistné nebo odvzdušňovací ventily:

8481 80

Ostatní zařízení:

Ostatní:

Regulační ventily:

8481 80 51

Regulátory teploty

Ostatní:

8481 80 81

Kuličkové a kuželové ventily

8482

Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.):

8482 30 00

Soudečková ložiska

8482 50 00

Ostatní válečková ložiska

8483

Převodové hřídele (včetně vačkových hřídelí a klikových hřídelí) a kliková ústrojí (kliky); ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a ostatní měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů):

8483 10

Převodové hřídele (včetně vačkových hřídelí a klikových hřídelí) a kliky:

8483 10 95

Ostatní:

ex 8483 10 95

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 20

Ložisková pouzdra s valivými ložisky:

8483 20 90

Ostatní

8483 30

Ložisková pouzdra bez valivých ložisek; ložiskové pánve:

Ložisková pouzdra:

8483 30 32

Pro valivá ložiska:

ex 8483 30 32

Jiná než pro použití v civilních letadlech

8483 30 38

Ostatní:

ex 8483 30 38

Jiná než pro použití v civilních letadlech

8483 40

Ozubená soukolí a ozubené převody, jiné než ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti převodů, předkládané samostatně; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a ostatní měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu;

Ozubená soukolí a ozubené převody (jiné než třecí převody):

8483 40 21

Přímozubé a šikmozubé:

ex 8483 40 21

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 40 23

Kuželové a kuželové/přímozubé:

ex 8483 40 23

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 40 25

Šnekové:

ex 8483 40 25

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 40 29

Ostatní:

ex 8483 40 29

Jiné než pro použití v civilních letadlech

Převodovky, převodové skříně a ostatní měniče rychlosti:

8483 40 51

Převodovky a převodové skříně:

ex 8483 40 51

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 40 59

Ostatní:

ex 8483 40 59

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 50

Setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje:

8483 50 20

Z litiny nebo lité oceli:

ex 8483 50 20

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 50 80

Ostatní:

ex 8483 50 80

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 90

Ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti převodů, předkládané samostatně; části a součásti:

Ostatní:

8483 90 81

Z litiny nebo lité oceli:

ex 8483 90 81

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8483 90 89

Ostatní:

ex 8483 90 89

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8484

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky:

8484 90 00

Ostatní:

ex 8484 90 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8504

Elektrické transformátory, statické měniče (např. usměrňovače) a induktory:

8504 40

Statické měniče:

8504 40 30

Používané s telekomunikačními přístroji, zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich jednotkami:

ex 8504 40 30

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8505

Elektromagnety; permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování na permanentní magnety; sklíčidla, svěradla a podobná upínací zařízení, elektromagnetická nebo permanentně magnetická; elektromagnetické spojky, převody a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy:

8505 90

Ostatní, včetně částí a součástí:

8505 90 10

Elektromagnety

8510

Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem:

8510 10 00

Holicí strojky

8510 20 00

Stříhací strojky na vlasy a srst

8510 30 00

Depilační přístroje

8512

Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační (s výjimkou výrobků čísla 8539), elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro jízdní kola nebo motorová vozidla:

8512 20 00

Ostatní světelné nebo vizuální signalizační přístroje a zařízení

8512 30

Zvukové signalizační přístroje a zařízení:

8512 30 10

Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání, používaná v motorových vozidlech

8512 90

Části a součásti

8513

Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (například na suché články, akumulátory, magneta), jiné než osvětlovací přístroje a zařízení čísla 8512:

8516

Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače; elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy); elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy (například vysoušeče vlasů, natáčky na vlasy, vlasové kulmy) a vysoušeče rukou; elektrické žehličky; ostatní elektrotepelné přístroje používané v domácnosti; elektrické topné rezistory (odpory), jiné než čísla 8545:

8516 29

Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy):

8516 29 10

Ostatní:

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo příjímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě); jiné než vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528:

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě:

8517 11 00

Drátové telefonní přístroje s bezdrátovými mikrotelefony

8517 12 00

Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

ex 8517 12 00

Pro celulární sítě (mobilní telefony)

8517 18 00

Ostatní

Ostatní přístroje na vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě):

8517 61

Základní stanice

8517 61 00

Ostatní

ex 8517 61 00

Jiné než pro užití v civilních letadlech

8517 62 00

Zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přepínacích a směrovacích přístrojů

ex 8517 62 00

Jiné než telefonní nebo telegrafické přepínače

8517 70

Části a součásti

Antény a parabolické antény všech druhů; části a součásti vhodné pro použití s nimi:

8517 70 11

Antény pro radiotelegrafické nebo radiotelefonní přístroje:

ex 8517 70 11

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem:

8521 10

Používající magnetické pásky:

8521 10 95

Ostatní:

ex 8521 10 95

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8523

Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nenahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak s výjimkou výrobků kapitoly 37:

Magnetická média:

8523 21 00

Karty se zabudovaným magnetickým proužkem

8523 29

Ostatní:

Magnetické pásky; magnetické disky:

Ostatní:

8523 29 33

Pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve strojově čitelné binární formě, která mohou být ovládána uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení pro automatizované zpracování dat:

ex 8523 29 33

O šířce převyšující 6,5 mm

8523 29 39

Ostatní:

ex 8523 29 39

O šířce převyšující 6,5 mm

8523 40

Optická média:

Ostatní:

Disky pro laserové snímací systémy:

8523 40 25

Pro reprodukci jiného záznamu než zvuku nebo obrazu

Pouze pro reprodukci zvuku:

8523 40 39

O průměru převyšujícím 6,5 cm

Ostatní:

Ostatní:

8523 40 51

Digitální víceúčelové disky (DVD)

8523 40 59

Ostatní

8525

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry):

8525 80

Televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry):

Televizní kamery:

8525 80 19

Ostatní

8525 80 30

Digitální kamery

Videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry):

8525 80 99

Ostatní

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528:

8529 10

Antény a parabolické antény vřech druhů; části a součásti vhodné pro použití s nimi:

Antény:

Venkovní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače:

8529 10 39

Ostatní

8531

Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (například zvonky, sirény, návěstní panely, poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru), jiné než čísel 8512 nebo 8530:

8531 10

Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a podobné přístroje:

8531 10 30

Používaná k zabezpečení budov

8531 10 95

Ostatní:

ex 8531 10 95

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8531 90

Části a součásti:

8531 90 85

Ostatní

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek a jiné konektory rozvodné skříně), pro napětí nepřesahující 1 000 V; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken:

8536 90

Ostatní zařízení:

8536 90 10

Propojky a kontakty pro dráty a kabely

8543

Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté:

8543 70

Ostatní stroje a přístroje:

8543 70 30

Anténní zesilovače

Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení:

S fluorescenčními trubicemi využívajícími ultrafialové A paprsky:

8543 70 55

Ostatní

8543 70 90

Ostatní

ex 8543 70 90

Jiné než pro použité v civilních letadlech

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami:

Ostatní elektrické vodiče, pro napětí nepřesahující 1 000 V:

8544 42

Vybavené přípojkami:

8544 42 10

Používané pro telekomunikace:

ex 8544 42 10

Pro napětí nepřesahující 80 V

8544 49

Ostatní:

8544 49 20

Používané pro telekomunikace, pro napětí nepřesahující 80 V

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů:

8703 10

Vozidla speciálně konstruovaná pro jízdu na sněhu; speciální vozidla pro přepravu osob na golfových hřištích a podobná vozidla

8703 90

Ostatní

8707

Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705:

8707 10

Pro vozidla čísla 8703:

8707 10 90

Ostatní

8709

Vozíky s vlastním pohonem nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky:

8711 20

S vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 50 cm3, avšak nepřesahujícím 250 cm3

8711 30

S vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 250 cm3, avšak nepřesahujícím 500 cm3

8711 40 00

S vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců převyšujícím 500 cm3, avšak nepřesahujícím 800 cm3

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti:

Ostatní přívěsy a návěsy pro přepravu nákladu:

8716 39

Ostatní:

Ostatní:

Nové:

Ostatní:

8716 39 59

Ostatní

8901

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů:

8901 90

Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu:

Ostatní:

8901 90 91

Bez mechanického pohonu

8901 90 99

S mechanickým pohonem

8903

Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe:

Ostatní:

8903 99

Ostatní:

8903 99 10

O hmotnosti jedné lodě nepřesahující 100 kg

Ostatní:

8903 99 99

O délce převyšující 7,5 m

9001

Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely, jiné než čísla 8544; polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky (včetně kontaktních čoček), hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla

9001 10

Optická vlákna, svazky a kabely z optických vláken:

9001 10 90

Ostatní

9003

Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné výrobky, a jejich části a součásti:

Obruby a obroučky:

9003 11 00

Z plastů

9003 19

Z ostatních materiálů:

9003 19 30

Z obecných kovů

9003 19 90

Z ostatních materiálů

9028

Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů:

9028 90

Části, součásti a příslušenství:

9028 90 90

Ostatní

9107 00 00

Časové spínače a vypínače, časové spouštěče s hodinovým nebo hodinkovým strojkem nebo se synchronním motorem

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti:

9401 10 00

Sedadla používaná v letadlech:

ex 9401 10 00

Jiné než potažená kůží pro použití v civilních letadlech

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich části, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

9405 60

Světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky:

9405 60 80

Z ostatních materiálů:

ex 9405 60 80

Jiné než z obecných kovů pro použití v civilních letadlech

Části a součásti

9405 99 00

Ostatní:

ex 9405 99 00

Jiné než části a součásti výrobků z obecných kovů pro použití v civilních letadlech položek 9405 10 nebo 9405 60

9406 00

Montované stavby:

Ostatní:

Ze železa nebo oceli:

9406 00 31

Skleníky

9506

Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku, atletiku nebo jiné sporty (včetně stolního tenisu) nebo hry pod širým nebem, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; bazény a brouzdaliště:

Lyže (sněhové) a jiné lyžařské potřeby:

9506 11

Lyže

9506 12 00

Lyžařské vázání

9506 19 00

Ostatní

Vodní lyže, surfovací prkna, windsurfing a jiné potřeby pro vodní sporty:

9506 21 00

Windsurfing

9506 29 00

Ostatní

Golfové hole a jiné potřeby pro golf:

9506 31 00

Hole, úplné sady

9506 32 00

Míčky

9506 39

Ostatní

9506 40

Výrobky a potřeby pro stolní tenis

Tenisové, badmintonové nebo podobné rakety, též bez výpletu:

9506 51 00

Tenisové rakety, též bez výpletu

9506 59 00

Ostatní

Míče a míčky, jiné než golfové míčky nebo míčky pro stolní tenis:

9506 61 00

Tenisové míčky

9506 62

Nafukovací:

9506 62 10

Z kůže

9506 69

Ostatní

9506 70

Brusle a kolečkové brusle, včetně obuvi, k níž jsou brusle připevněny:

9506 70 10

Brusle

9506 70 90

Části, součásti a příslušenství

Ostatní:

9506 91

Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku nebo atletiku

9506 99

Ostatní

9507

Rybářské pruty, udičky (háčky) a ostatní výrobky pro lov na udici; podběráky, síťky na motýly a podobné síťky; umělé volavky (jiné než čísel 9208 nebo 9705) a podobné lovecké potřeby:

9507 30 00

Rybářské navijáky

9606

Knoflíky a stiskací knoflíky a patentky, formy na knoflíky a ostatní části a součásti těchto výrobků; knoflíkové polotovary

9607

Zdrhovadla a jejich části a součásti:

9607 20

Části a součásti:

PŘÍLOHA I b)

SRBSKÉ CELNÍ KONCESE NA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

Uvedené v Článku 21

Sazby cla budou sníženy následovně:

a)

dnem vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 80 % základního cla;

b)

od 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 60 % základního cla;

c)

od 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 40 % základního cla;

d)

od 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo snižuje na 20 % základního cla;

e)

od 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla ruší.

Kód KN

Popis zboží

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

Kyselina octová a její soli; acetanhydrid:

2915 21 00

Kyselina octová

2930

Organické sloučeniny síry:

2930 90

Ostatní:

2930 90 85

Ostatní:

ex 2930 90 85

Dithiouhličitany (xantogenáty)

3006

Farmaceutické zboží specifikovené v poznámce 4 k této kapitole

3006 10

Sterilní chirurgický katgut, podobné sterilní šicí materiály a sterilní tkaninové náplasti k chirurgickému uzavírání ran; sterilní laminaria a sterilní laminární tampony; sterilní absorbovatelné prostředky k zastavení krvácení pro chirurgii nebo zubní lékařství:

3006 10 30

Sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné

ex 3006 10 30

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, lehčené, jiné než z polymerů styrenu nebo z polymerů vinylchloridu

3208

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole:

3208 20

Na bázi akrylových nebo vinylových polymerů

3208 90

Ostatní:

Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole:

3208 90 11

Polyurethan z 2,2′-(terc-butylimino)diethanolu a 4,4′-methylendicyklohexyldiisokyanátu, ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahujícího 48 % hmotnostních nebo více polymeru

3208 90 19

Ostatní:

ex 3208 90 19

Jiné než:

laky pro elektrickou izolaci na bázi polyurethanu: 2,2′-(terc-butylimino)diethanol a 4,4′-methylendicyklohexyldiisokyanát rozpuštěný v N,N-dimethylacetamidu s obsahem pevných látek 20 % hmotnostních a více (nejvýše 36 %);

laky pro elektrickou izolaci na bázi polyesteramidů: kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku s obsahem pevných látek 20 % hmotnostních nebo více (nejvýše 40 %);

laky pro elektrickou izolaci na bázi polyamidimidu: anhydrid trimethyl-diisokyanátové kyseliny ve formě N-methylpyrrolidinového roztoku s obsahem pevných látek 25 % hmotnostních nebo více (nejvýše 40 %)

Ostatní:

3208 90 91

Na bázi syntetických polymerů

3208 90 99

Na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů

3209

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí

3304

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru:

Ostatní:

3304 99 00

Ostatní

3305

Přípravky na vlasy:

3305 10 00

Šampony

3306

Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních past a prášků; niť k čištění mezizubních prostor (zubní niť), v samostatném balení pro drobný prodej:

3306 10 00

Přípravky na čištění zubů

3306 90 00

Ostatní

3307

Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení, osobní deodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, též parfémované nebo s dezinfekčními vlastnostmi:

Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností, včetně vonných přípravků používaných při náboženských obřadech:

3307 41 00

„Agarbatti“ a jiné vonné přípravky, které vydávají vůni při spalování

3401

Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech, též obsahující mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve formě tekutiny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též obsahující mýdlo; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:

3401 20

Mýdlo v ostatních formách

3401 30 00

Organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve formě tekutiny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též obsahující mýdlo

3402

Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401:

3402 20

Přípravky upravené pro drobný prodej

3402 90

Ostatní:

3402 90 90

Prací prostředky a čisticí prostředky

3405

Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo kov, cídicí pasty a prášky a podobné přípravky (též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného kaučuku, impregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky), kromě vosků čísla 3404

3406 00

Svíčky, svíce a podobné výrobky

3407 00 00

Modelovací pasty, včetně past upravených pro zábavu dětí; přípravky známé jako „dentální vosk“ nebo jako „dentální otiskovací směsi“, upravené v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; ostatní přípravky na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého) používané v zubním lékařství:

ex 3407 00 00

Jiné než přípravky pro zubolékařské účely

3506

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

3506 10 00

Výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

Ostatní:

3506 99 00

Ostatní

3604

Ohňostroje, signalizační světlice, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky:

3604 90 00

Ostatní

3606

Ferocer a jiné pyroforické slitiny ve všech formách; výrobky z hořlavých materiálů specifikovaných v poznámce 2 k této kapitole:

3606 10 00

Paliva tekutá nebo ve formě zkapalněného plynu v nádobách používaných pro plnění nebo doplňování cigaretových nebo podobných zapalovačů o obsahu nepřesahujícím 300 cm3

3606 90

Ostatní:

3606 90 90

Ostatní

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky či výrobky (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

3825

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole:

3825 90

Ostatní:

3825 90 10

Alkalický oxid železa k čištění plynu

3915

Odpady, úlomky a odřezky z plastů

3916

Monofily, jejichž libovolný průřez převyšuje 1 mm, pruty, tyčinky a tvarované profily, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované, z plastů:

3916 10 00

Z polymerů ethylenu

3916 20

Z polymerů vinylchloridu:

3916 20 90

Ostatní

3916 90

Z ostatních plastů:

Z kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů, též chemicky modifikovaných:

3916 90 11

Z polyesterů

3916 90 13

Z polyamidů

3916 90 15

Z epoxidových pryskyřic

3916 90 19

Ostatní

Z produktů adiční polymerace:

3916 90 51

Z polymerů propylenu

3916 90 59

Ostatní

3917

Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství (například spojky, kolena, příruby) z plastů:

Trubky, potrubí a hadice, neohebné:

3917 21

Z polymerů ethylenu:

3917 21 10

Bezešvé a o délce převyšující největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované

3917 21 90

Ostatní:

ex 3917 21 90

Jiné než s připojeným příslušenstvím, pro použití v civilních letadlech

3917 22

Z polymerů propylenu:

3917 22 10

Bezešvé a o délce převyšující největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované

3917 22 90

Ostatní:

ex 3917 22 90

Jiné než s připojeným příslušenstvím, pro použití v civilních letadlech

3917 23

Z polymerů vinylchloridu:

3917 23 10

Bezešvé a o délce převyšující největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované

3917 23 90

Ostatní:

ex 3917 23 90

Jiné než s připojeným příslušenstvím, pro použití v civilních letadlech

3917 29

Z ostatních plastů

Ostatní trubky, potrubí a hadice:

3917 32

Ostatní, nezpevněné ani nekombinované s jinými materiály, bez příslušenství:

Bezešvé a o délce převyšující největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované:

3917 32 10

Z kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů, též chemicky modifikovaných

Z produktů adiční polymerace:

3917 32 31

Z polymerů ethylenu

3917 32 35

Z polymerů vinylchloridu:

ex 3917 32 35

Jiné než pro dialyzátor

3917 32 39

Ostatní

3917 32 51

Ostatní

Ostatní:

3917 32 99

Ostatní

3917 33 00

Ostatní, nezpevněné ani nekombinované s jinými materiály, s příslušenstvím:

ex 3917 33 00

Jiné než s připojeným příslušenstvím, pro použití v civilních letadlech

3917 39

Ostatní

3918

Podlahové krytiny z plastů, též samolepicí, v rolích nebo ve formě obkladaček nebo dlaždic; obklady stěn nebo stropů z plastů, definované v poznámce 9 k této kapitole

3921

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů:

Lehčené:

3921 13

Z polyurethanů

3921 14 00

Z regenerované celulózy

3921 19 00

Z ostatních plastů

3923

Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry, z plastů:

Pytle a sáčky (včetně kornoutů):

3923 29

Z ostatních plastů

3923 30

Demižony, lahve, baňky a podobné výrobky

3923 40

Cívky, dutinky, potáče a podobné výrobky

3923 50

Zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry:

3923 50 10

Uzávěry a čepičky pro lahve

3923 90

Ostatní

3924

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a hygienické a toaletní výrobky, z plastů:

3924 90

Ostatní

3925

Stavební výrobky z plastů, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3925 10 00

Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby o obsahu převyšujícím 300 litrů

3925 90

Ostatní

3926

Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914:

3926 30 00

Příslušenství pro nábytek, karoserie nebo podobné výrobky

3926 40 00

Sošky a jiné ozdobné předměty

3926 90

Ostatní:

3926 90 50

Perforované koše a podobné výrobky používané pro filtraci vody při vstupu do odtokových kanálů

Ostatní:

3926 90 92

Vyráběné z fólií

3926 90 97

Ostatní:

ex 3926 90 97

Jiné než:

hygienické nebo farmaceutické výrobky (včetně dudlíků na kojenecké lahve);

polotovary pro kontaktní čočky

4003 00 00

Regenerovaný kaučuk, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4004 00 00

Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich

4009

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím (například spoji, koleny, přírubami):

Nezpevněné ani jinak nekombinované s jinými materiály:

4009 11 00

Bez příslušenství

4009 12 00

S příslušenstvím:

ex 4009 12 00

Jiné než vhodné pro vedení plynů nebo kapalin pro použití v civilních letadlech

Zpevněné nebo jinak kombinované pouze s kovem:

4009 21 00

Bez příslušenství

4009 22 00

S příslušenstvím:

ex 4009 22 00

Jiné než vhodné pro vedení plynů nebo kapalin pro použití v civilních letadlech

Zpevněné nebo jinak kombinované pouze s textilními materiály:

4009 31 00

Bez příslušenství

4009 32 00

S příslušenstvím:

ex 4009 32 00

Jiné než vhodné pro vedení plynů nebo kapalin pro použití v civilních letadlech

Zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály:

4009 41 00

Bez příslušenství

4009 42 00

S příslušenstvím:

ex 4009 42 00

Jiné než vhodné pro vedení plynů nebo kapalin pro použití v civilních letadlech

4010

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku:

Dopravníkové pásy nebo řemeny:

4010 12 00

Zpevněné pouze textilními materiály

4010 19 00

Ostatní

Převodové pásy nebo řemeny:

4010 31 00

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 180 cm

4010 32 00

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 180 cm

4010 33 00

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesahujícím 240 cm

4010 34 00

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesahujícím 240 cm

4010 35 00

Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 150 cm

4010 36 00

Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem převyšujícím 150 cm, avšak nepřesahujícím 198 cm

4010 39 00

Ostatní

4011

Nové pneumatiky z kaučuku:

4011 10 00

Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)

4011 20

Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily:

4011 20 90

S indexem zatížení převyšujícím 121

ex 4011 20 90

S velikostí ráfku nepřesahující 61 cm

4011 40

Typy používané pro motocykly

4011 50 00

Typy používané pro jízdní kola

Ostatní, s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s podobným běhounem:

4011 69 00

Ostatní

Ostatní:

4011 99 00

Ostatní

4013

Kaučukové duše:

4013 10

Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů), pro autobusy nebo nákladní automobily:

4013 10 90

Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily

4013 20 00

Typy používané pro jízdní kola

4013 90 00

Ostatní

4015

Oděvní výrobky a oděvní doplňky (včetně prstových rukavic, rukavic bez prstů a palčáků), z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, pro jakékoliv účely:

Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky:

4015 19

Ostatní

4015 90 00

Ostatní

4016

Ostatní výrobky z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku:

Ostatní:

4016 91 00

Podlahové krytiny a předložky

4016 92 00

Mazací pryž

4016 93 00

Plochá těsnění, podložky a jiná těsnění:

ex 4016 93 00

Jiné než pro technické účely, pro použití v civilních letadlech

4016 95 00

Ostatní nafukovací výrobky

4016 99

Ostatní:

4016 99 20

Rozpínací obruby:

ex 4016 99 20

Jiné než pro technické účely, pro použití v civilních letadlech

Ostatní:

Pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705:

4016 99 52

Spojovací části z pryže spojené s kovem

4016 99 58

Ostatní

Ostatní:

4016 99 91

Spojovací části z pryže spojené s kovem:

ex 4016 99 91

Jiné než pro technické účely, pro použití v civilních letadlech

4016 99 99

Ostatní:

ex 4016 99 99

Jiné než pro technické účely, pro použití v civilních letadlech

4017 00

Tvrdý kaučuk (například ebonit), ve všech formách, včetně odpadů a odřezků; výrobky z tvrdého kaučuku

4201 00 00

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků), z jakéhokoliv materiálu

4203

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně

4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků), též sešité (bez přídavku jiných materiálů), jiné než čísla 4303

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

4304 00 00

Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin:

ex 4304 00 00

Výrobky z umělých kožešin

4410

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy:

Ze dřeva:

4410 11

Třískové desky:

4410 11 10

Neopracované nebo jinak neopracované než broušené pískem

4410 11 30

Na povrchu potažené papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí

4410 11 50

Na povrchu potažené dekorativními lamináty z plastů

4410 11 90

Ostatní

4410 19 00

Ostatní

ex 4410 19 00

Jiné než třískové desky tzv. „waferboard“

4410 90 00

Ostatní

4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami:

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF):

4411 12

O tloušťce nepřesahující 5 mm:

4411 12 10

Mechanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené:

ex 4411 12 10

O hustotě převyšující 0,8 g/cm3

4411 12 90

Ostatní:

ex 4411 12 90

O hustotě převyšující 0,8 g/cm3

4411 13

O tloušťce převyšující 5 mm, avšak nepřesahující 9 mm:

4411 13 10

Mechanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené:

ex 4411 13 10

O hustotě převyšující 0,8 g/cm3

4411 13 90

Ostatní:

ex 4411 13 90

O hustotě převyšující 0,8 g/cm3

4411 14

O tloušťce převyšující 9 mm:

4411 14 10

Mechanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené:

ex 4411 14 10

O hustotě převyšující 0,8 g/cm3

4411 14 90

Ostatní:

ex 4411 14 90

O hustotě převyšující 0,8 g/cm3

Ostatní:

4411 92

O hustotě převyšující 0,8 g/cm3

4412

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo:

4412 10 00

Z bambusu:

ex 4412 10 00

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů, o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm

Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm:

4412 32 00

Ostatní, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva

4412 39 00

Ostatní

4414 00

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty:

4414 00 10

Z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 k této kapitole

4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva:

4418 40 00

Bednění pro betonování

4418 60 00

Sloupy a trámy

4418 90

Ostatní:

4418 90 10

Dřevo provrstvené klihem

4418 90 80

Ostatní

4421

Ostatní výrobky ze dřeva:

4421 10 00

Ramínka na šaty

4421 90

Ostatní:

4421 90 91

Z dřevovláknitých desek

4602

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z pletacích materiálů nebo zhotovené ze zboží čísla 4601; výrobky z lufy:

Z rostlinných materiálů:

4602 11 00

Z bambusu:

ex 4602 11 00

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo do konečného tvaru

4602 12 00

Ze španělského rákosu (rotang)

ex 4602 12 00

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo do konečného tvaru

4602 19

Ostatní:

Ostatní:

4602 19 91

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo do konečného tvaru z pletacích materiálů

4808

Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než papír druhů popsaných v čísle 4803:

4808 10 00

Vlnitý papír, kartón a lepenka, též perforované

4814

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír

4818

Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy z plstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, tampóny, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken:

4818 30 00

Ubrusy a ubrousky

4818 90

Ostatní

4821

Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné:

4821 90

Ostatní

4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken:

4823 70

Tvarované nebo lisované výrobky z papíroviny

4907 00

Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné známky, které jsou v oběhu nebo mají být nově vydány v zemi, ve které mají nebo mají mít uznanou nominální hodnotu; papír s natištěnými známkami; bankovky; šekové tiskopisy; akcie, dluhopisy a podobné cenné papíry

4909 00

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami:

4909 00 10

Tištěné nebo ilustrované dopisnice

4911

Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií:

Ostatní:

4911 91 00

Obrazy, tištěné obrazy a fotografie

6401

Nepromokavá obuv se zevní podešví a se svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem:

6401 10

Obuv mající ochrannou kovovou špičku:

Ostatní obuv:

6401 92

Pokrývající kotník, ne však koleno

6401 99 00

Ostatní:

ex 6401 99 00

Jiná než pokrývající koleno

6402

Ostatní obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů:

Sportovní obuv:

6402 12

Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard

6402 19 00

Ostatní

6403

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně:

Sportovní obuv:

6403 12 00

Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard

6403 19 00

Ostatní

6403 20 00

Obuv se zevní podešví z usně a svrškem utvořeným z řemínků z usně, vedených přes nárt a kolem palce

Ostatní obuv se zevní podešví z usně:

6403 59

Ostatní:

Ostatní:

Obuv s nártem vyrobeným z řemínků, nebo s jedním nebo několika výřezy:

6403 59 11

S kombinovanou podešví a podpatkem vyšším než 3 cm

Ostatní, se stélkou o délce:

6403 59 31

Menší než 24 cm

24 cm nebo více:

6403 59 35

Pánská

6403 59 39

Dámská

6403 59 50

Pantofle a ostatní domácí obuv

Ostatní, se stélkou o délce:

6403 59 91

Menší než 24 cm

24 cm nebo více:

6403 59 95

Pánská

6403 59 99

Dámská

6404

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z textilních materiálů

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich části a součásti

6506

Ostatní pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené:

6506 10

Ochranné pokrývky hlavy:

6506 10 10

Z plastů

6602 00 00

Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky

6603

Části a součásti, ozdoby a příslušenství výrobků čísel 6601 nebo 6602:

6603 90

Ostatní:

6603 90 90

Ostatní

6701 00 00

Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra, části per, prachové peří a výrobky z nich (jiné než zboží čísla 0505 a opracovaná brka a stvoly per)

6801 00 00

Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)

6802

Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice)

6803 00

Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice

6806

Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny; expandovaný vermikulit, expandované jíly, strusková pěna a podobné expandované nerostné materiály; směsi a výrobky z nerostných materiálů používaných pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou absorbci, jiné než čísla 6811 nebo 6812 nebo kapitoly 69:

6806 20

Expandovaný vermikulit, expandované jíly, strusková pěna a podobné expandované nerostné materiály (včetně jejich směsí);

6806 90 00

Ostatní

6810

Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené:

6813

Třecí materiál a výrobky z něj (například desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, těsnění), nenamontované, pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, na bázi osinku (azbestu), jiných nerostných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými materiály:

6813 20 00

Obsahující osinek (azbest):

ex 6813 20 00

Brzdová obložení a podložky, jiné než pro použití v civilních letadlech

Neobsahující osinek (azbest):

6813 81 00

Brzdová obložení a podložky:

ex 6813 81 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

6815

Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek (včetně uhlíkových vláken, výrobků z uhlíkových vláken a výrobků z rašeliny), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

Ostatní výrobky:

6815 91 00

Obsahující magnezit, dolomit nebo chromit

6815 99

Ostatní:

6815 99 10

Ze žáruvzdorných materiálů, chemicky vázaných

6815 99 90

Ostatní

6902

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky, jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo z podobných křemičitých zemin:

6902 90 00

Ostatní:

ex 6902 90 00

Jiné než na bázi uhlíku nebo zirkonu

6904

Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky:

6905

Střešní tašky, komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby a jiné stavební keramické výrobky

6906 00 00

Keramické trubky, odtokové žlaby, žlábky a příslušenství pro trubky

6908

Glazované keramické dlaždice a obkládačky, glazované obkládačky pro krby nebo stěny; glazované keramické mozaikové kostky a podobné výrobky, též na podložce:

6908 90

Ostatní:

Ostatní:

Ostatní:

Ostatní:

6908 90 99

Ostatní

6909

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely; keramické žlaby, kádě a podobné nádrže používané v zemědělství; keramické hrnce, nádoby a podobné výrobky používané pro přepravu nebo balení zboží:

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely:

6909 12 00

Výrobky o tvrdosti odpovídající stupni 9 nebo vyšší podle Mohsovy stupnice

6909 19 00

Ostatní

6909 90 00

Ostatní

6911

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a hygienické a toaletní potřeby, z porcelánu:

6911 90 00

Ostatní

6912 00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a hygienické a toaletní potřeby, z jiných materiálů než z porcelánu:

6913

Sošky a jiné ozdobné keramické předměty

6914

Ostatní keramické výrobky:

6914 90

Ostatní

7007

Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla:

Tvrzené bezpečnostní sklo:

7007 11

V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel

7007 19

Ostatní:

7007 19 20

Barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou

7007 19 80

Ostatní

Vrstvené bezpečnostní sklo:

7007 21

V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel:

7007 21 20

O velikosti a tvaru vhodném k zabudování do motorových vozidel

7007 21 80

Ostatní:

ex 7007 21 80

Jiné než ochranná skla pro použití v civilních letadlech

7007 29 00

Ostatní

7008 00

Izolační jednotky z několika skleněných tabulí

7009

Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek:

7009 10 00

Zpětná zrcátka pro vozidla

7010

Demižóny, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla:

7010 90

Ostatní:

Ostatní:

Ostatní, s jmenovitým objemem:

Menším než 2,5 l:

Pro nápoje a potraviny:

Lahve:

Z bezbarvého skla, s jmenovitým objemem:

7010 90 45

0,15 l nebo větším, avšak nejvýše 0,33 l

Z barevného skla, s jmenovitým objemem:

7010 90 53

Větším než 0,33 l, avšak menším než 1 l

7010 90 55

0,15 l nebo větším, avšak nejvýše 0,33 l

7011

Skleněné pláště (včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky), otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro elektrické lampy, obrazovky (CRT) apod.:

7011 90 00

Ostatní

7014 00 00

Signální sklo a optické články ze skla (jiné než výrobky čísla 7015), opticky neopracované

7015

Hodinová nebo hodinková skla a podobná skla, skla pro korekční i nekorekční brýle, vypouklá, ohýbaná, dutá apod., opticky neopracovaná; duté skleněné koule a jejich segmenty (kulové úseče) k výrobě těchto skel:

7015 90 00

Ostatní

7016

Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ostatní výrobky z lisovaného skla, též s drátěnou vložkou, používané pro stavební nebo konstrukční účely; skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely; skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích, deskách, skořepinách nebo podobných tvarech:

7016 10 00

Skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely

7018

Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží a výrobky z nich, jiné než bižuterie; skleněné oči jiné než protézní výrobky; sošky a ostatní ozdobné předměty ze skla tvarovaného na kahanu, jiné než bižuterie; skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina):

7018 10

Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů a polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží

7018 20 00

Skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)

7018 90

Ostatní:

7018 90 90

Ostatní

7019

Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, tkaniny):

Skleněná lunta, pramence (rovings), příze a střiž (chopped strands):

7019 11 00

Střiž (chopped strands) o délce nejvýše 50 mm

Tenké listy (závojovina), rouno, rohože, matrace, desky a podobné netkané výrobky:

7019 39 00

Ostatní

7019 40 00

Tkaniny z pramenců (rovings)

Ostatní tkaniny:

7019 52 00

O šířce převyšující 30 cm, v plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nižší než 250 g.m–2, z nekonečných vláken o délkové hmotnosti jednoduché nitě nejvýše 136 tex

7019 59 00

Ostatní

7020 00

Ostatní skleněné výrobky:

7020 00 05

Křemenné reaktorové trubky a držáky konstruované pro vložení do difúzních nebo oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů

Ostatní:

7020 00 10

Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla

7020 00 30

Ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C

7020 00 80

Ostatní

7117

Bižuterie:

Z obecných kovů, též pokovených drahými kovy:

7117 19

Ostatní:

7117 19 10

S díly ze skla:

Bez dílů ze skla:

7117 19 99

Ostatní

7117 90 00

Ostatní

7208

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené:

Ostatní, ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované:

7208 39 00

O tloušťce menší než 3 mm

7216

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli:

Ostatní:

7216 91

Tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena z plochých válcovaných výrobků:

7216 99 00

Ostatní

7217

Dráty ze železa nebo nelegované oceli:

7217 10

Nepokovené ani nepotažené, též leštěné:

Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:

Jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo větší:

7217 10 39

Ostatní

7217 20

Pokovené nebo potažené zinkem:

Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku:

7217 20 30

Jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo větší

7217 20 50

Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku

7302

Konstrukční materiál pro stavbu železničních a tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic:

7302 40 00

Kolejnicové spojky a podkladnice

7302 90 00

Ostatní

7310

Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením:

7312

Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, elektricky neizolované:

7312 10

Splétaná lanka, lana a kabely:

7312 10 20

Z nerezavějící oceli:

ex 7312 10 20

Jiné než s připojeným příslušenstvím, nebo zpracované na výrobky, pro použití v civilních letadlech

Ostatní, jejichž největší rozměr příčného průřezu:

Nepřesahuje 3 mm:

7312 10 49

Ostatní:

ex 7312 10 49

Jiné než s připojeným příslušenstvím, nebo zpracované na výrobky, pro použití v civilních letadlech

Převyšuje 3 mm:

Splétaná lanka:

7312 10 61

Nepotažená:

ex 7312 10 61

Jiná než s připojeným příslušenstvím, nebo zpracovaná na výrobky, pro použití v civilních letadlech

Potažená:

7312 10 65

Pokovená nebo potažená zinkem:

ex 7312 10 65

Jiná než s připojeným příslušenstvím, nebo zpracovaná na výrobky, pro použití v civilních letadlech

7312 10 69

Ostatní:

ex 7312 10 69

Jiná než s připojeným příslušenstvím, nebo zpracovaná na výrobky, pro použití v civilních letadlech

7312 90 00

Ostatní

ex 7312 90 00

Jiné než s připojeným příslušenstvím, nebo zpracované na výrobky, pro použití v civilních letadlech

7314

Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu plechová mřížovina ze železa nebo oceli:

7314 20

Mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů, z drátů, jejichž největší rozměr příčného průřezu je 3 mm nebo větší, s velikostí ok 100 cm2 nebo větší

Ostatní mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů:

7314 39 00

Ostatní

7317 00

Hřebíky, cvočky, napínáčky, vlnité hřebíky, skoby, svorky a sponky (jiné než čísla 8305) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, též s hlavičkou z jiného materiálu, avšak kromě výrobků s hlavičkou z mědi

7318

Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli

7320

Pružiny a pružinové listy, ze železa nebo oceli

7321

Kamna, sporáky, krby, vařiče (včetně těch, které mají pomocné bojlery k ústřednímu vytápění), grily, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli:

Ostatní zařízení:

7321 89 00

Ostatní, včetně zařízení na pevná paliva:

ex 7321 89 00

Na pevná paliva

7322

Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli:

Radiátory a jejich části a součásti:

7322 11 00

Z litiny

7322 19 00

Ostatní

7323

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze železa nebo oceli:

Ostatní:

7323 91 00

Z litiny, nesmaltované

7323 93

Z nerezavějící oceli

7323 94

Ze železa (jiného než litiny) nebo oceli, smaltované:

7323 94 10

Výrobky pro stolování

7323 99

Ostatní:

7323 99 10

Výrobky pro stolování

Ostatní:

7323 99 99

Ostatní

7324

Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli:

Vany:

7324 21 00

Z litiny, též smaltované

7324 90 00

Ostatní, včetně částí a součástí:

ex 7324 90 00

Jiné než sanitární výrobky (včetně jejich částí a součástí), pro použití v civilních letadlech

7325

Ostatní výrobky odlité ze železa nebo oceli

7326

Ostatní výrobky ze železa nebo oceli

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové):

Slitiny mědi:

7403 21 00

Slitiny na bázi měď–zinek (mosaz)

7407

Měděné tyče, pruty a profily:

Ze slitin mědi:

7407 29

Ostatní

7408

Měděné dráty:

Z rafinované mědi:

7408 19

Ostatní

Ze slitin mědi:

7408 22 00

Ze slitin na bázi měď–nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď–nikl–zinek (alpaka, niklová mosaz)

7410

Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm:

Bez podložky:

7410 11 00

Z rafinované mědi

7418

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z mědi; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z mědi; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z mědi:

7418 20 00

Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti

7419

Ostatní výrobky z mědi:

Ostatní:

7419 99

Ostatní:

7419 99 90

Ostatní

7604

Hliníkové tyče, pruty a profily:

Ze slitin hliníku:

7604 29

Ostatní:

7604 29 10

Tyče a pruty:

7605

Hliníkové dráty:

Z nelegovaného hliníku:

7605 19 00

Ostatní

Ze slitin hliníku:

7605 21 00

Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 7 mm

7605 29 00

Ostatní

7608

Hliníkové trouby a trubky:

7608 20

Ze slitin hliníku:

Ostatní:

7608 20 81

Po protlačování již dále neopracované:

ex 7608 20 81

Jiné než s připojeným příslušenstvím, vhodné pro vedení plynů nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech

7609 00 00

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky)

7611 00 00

Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

7612

Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený a zkapalněný plyn) o obsahu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

7613 00 00

Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn

7614

Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované

7615

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z hliníku; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z hliníku; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z hliníku

7616

Ostatní výrobky z hliníku:

8201

Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče, škrabky, motyky, vidle a hrábě; sekery, sekáčky na větve a podobné sekací nástroje; zahradnické nůžky a prořezávače stromů všech druhů; kosy, srpy, dlouhé nože na řezání sena nebo slámy, nůžky na střihání keřů, dřevorubecké klíny a ostatní ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví

8202

Ruční pily; pilové listy všech druhů (včetně prořezávacích, drážkovacích nebo neozubených pilových listů):

8202 10 00

Ruční pily

8205

Ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; pájecí lampy; svěráky, upínáky a podobné nářadí, jiné, než které jsou příslušenstvím, částmi a součástmi obráběcích strojů; kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou poháněné brusné kotouče s rámovou konstrukcí

8206 00 00

Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 8205, v soupravách (sadách) pro drobný prodej

8207

Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné motorem, nebo pro obráběcí stroje (například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo šroubování), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích:

Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích:

8207 13 00

S pracovní částí z cermetů

8207 19

Ostatní, včetně částí a součástí:

8207 19 90

Ostatní

8207 30

Nástroje na lisování, ražení nebo děrování

8207 40

Nástroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů

8207 50

Nástroje na vrtání, jiné než na vrtání hornin

8207 60

Nástroje na vyvrtávání nebo protahování

8207 70

Nástroje na frézování

8207 80

Nástroje na soustružení

8207 90

Ostatní vyměnitelné nástroje:

S pracovní částí z ostatních materiálů:

8207 90 30

Nástrčné hlavice šroubováků

8207 90 50

Nástroje na obrábění ozubených kol

Ostatní, s pracovní částí:

Z cermetů:

8207 90 71

Pro opracování kovů

8207 90 78

Ostatní

Z ostatních materiálů:

8207 90 91

Pro opracování kovů

8207 90 99

Ostatní

8208

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení

8209 00

Destičky, tyčinky, hroty a podobné výrobky pro nástroje, nenamontované, z cermetů

8211

Nože s řeznou čepelí, též zoubkovanou (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208, a jejich čepele:

8211 10 00

Soupravy (sady) různých výrobků

Ostatní:

8211 91

Jídelní nože s pevnou čepelí

8211 92 00

Ostatní nože s pevnou čepelí

8211 93 00

Nože s jinou než pevnou čepelí

8211 94 00

Čepele

8212

Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky (včetně polotovarů holicích čepelek v pásech)

8213 00 00

Nůžky, krejčovské a podobné, a jejich čelisti

8214

Ostatní nožířské výrobky (např. strojky na střihání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

8215

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky:

8215 10

Soupravy (sady) různých výrobků obsahující alespoň jeden výrobek pokovený drahým kovem

8215 20

Ostatní soupravy (sady) různých výrobků

Ostatní:

8215 99

Ostatní

8301

Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z obecných kovů; klíče pro všechny výše uvedené výrobky, z obecných kovů:

8301 10 00

Visací zámky

8301 30 00

Zámky pro nábytek

8301 40

Ostatní zámky

8301 50 00

Závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky

8301 60 00

Části a součásti

8301 70 00

Klíče předkládané samostatně

8302

Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím, oknům, roletám, karoseriím, sedlářským výrobkům, kufrům, truhlám, pouzdrům nebo k podobným výrobkům; věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly a podobné výrobky, z obecných kovů; rejdovací kolečka s úchytkami, z obecných kovů; zařízení pro automatické zavírání dveří, z obecných kovů:

8302 30 00

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro motorová vozidla

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky:

8302 41 00

Pro stavby

8305

Vybavení pro pořadače spisů, rychlovazače nebo desky s volnými listy, dopisní spony, spínací růžky, sponky na spisy, štítky ke kartotékám a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů; sešívací drátky v pásech (například pro kancelářské potřeby, čalounické výrobky, balicí potřeby), z obecných kovů:

8305 20 00

Sešívací drátky v pásech

8305 90 00

Ostatní, včetně částí a součástí

8307

Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky):

8307 10 00

Ze železa nebo oceli:

ex 8307 10 00

Jiné než s připojeným příslušenstvím, pro použití v civilních letadlech

8309

Zátky, závěry lahví a víčka (včetně korunkových uzávěrů, šroubovacích víček a nalévacích zátek), odtrhovací uzávěry pro lahve, plomby a jiné příslušenství obalů, z obecných kovů:

8309 10 00

Korunkové uzávěry

8311

Dráty, pruty, trubky, desky, elektrody a podobné výrobky, z obecných kovů nebo z karbidů kovů, povlečené nebo plněné tavidly, k pájení, pájení na tvrdo, svařování nebo nanášení kovů nebo karbidů kovů; dráty a pruty, z aglomerovaného prášku z obecného kovu, pro metalizaci stříkáním:

8311 10

Povlečené elektrody z obecných kovů, pro svařování elektrickým obloukem:

8311 20 00

Plněné dráty z obecných kovů, pro svařování elektrickým obloukem

8402

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“:

Parní kotle:

8402 11 00

Vodotrubné kotle vyrábějící za hodinu více než 45 tun páry

8402 12 00

Vodotrubné kotle vyrábějící za hodinu nejvýše 45 tun páry

8402 19

Ostatní parní kotle, včetně hybridních kotlů:

8402 20 00

Kotle zvané „na přehřátou vodu“

8403

Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402

8404

Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 (například ohříváky vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní pohonné jednotky:

8404 10 00

Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403

8404 20 00

Kondenzátory pro parní pohonné jednotky

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním:

Vratné pístové motory typů používaných k pohonu vozidel kapitoly 87:

8407 31 00

S obsahem válců nepřesahujícím 50 cm3

8407 32

S obsahem válců převyšujícím 50 cm3, avšak nepřesahujícím 250 cm3:

8407 33

S obsahem válců převyšujícím 250 cm3, avšak nepřesahujícím 1 000 cm3:

8407 33 90

Ostatní

8407 34

S obsahem válců převyšujícím 1 000 cm3:

8407 34 10

Pro průmyslovou montáž:

jednonápravových malotraktorů položky 8701 10;

motorových vozidel čísla 8703;

motorových vozidel čísla 8704 s motorem o obsahu válců nižším než 2 800 cm3;

motorových vozidel čísla 8705;

ex 8407 34 10

Jiná než motorová vozidla čísla 8703

Ostatní:

Nové, s obsahem válců:

8407 34 91

Nepřesahujícím 1 500 cm3

8407 34 99

Převyšujícím 1 500 cm3

8407 90

Ostatní motory

8408

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou):

8408 20

Motory typů používaných k pohonu vozidel kapitoly 87:

Ostatní:

Pro kolové zemědělské nebo lesnické traktory, s výkonem:

8408 20 31

Nepřesahujícím 50 kW

8408 20 35

Převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW

Pro ostatní vozidla kapitoly 87, s výkonem:

8408 20 51

Nepřesahujícím 50 kW

8408 20 55

Převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW:

ex 8408 20 55

Jiné než pro průmyslovou montáž

8408 90

Ostatní motory:

Ostatní:

Nové, s výkonem:

8408 90 41

Nepřesahujícím 15 kW:

ex 8408 90 41

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8408 90 43

Převyšujícím 15 kW, avšak nepřesahujícím 30 kW:

ex 8408 90 43

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8408 90 45

Převyšujícím 30 kW, avšak nepřesahujícím 50 kW:

ex 8408 90 45

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8408 90 47

Převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW:

ex 8408 90 47

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8412

Ostatní motory a pohony:

Hydraulické motory a pohony:

8412 21

S lineárním pohybem (válců):

8412 21 20

Hydraulické systémy

ex 8412 21 20

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8412 21 80

Ostatní:

ex 8412 21 80

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8412 29

Ostatní:

8412 29 20

Hydraulické systémy

ex 8412 29 20

Jiné než pro použití v civilních letadlech

Ostatní:

8412 29 81

Hydraulické kapalinové motory a pohony:

ex 8412 29 81

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8412 29 89

Ostatní:

ex 8412 29 89

Jiné než pro použití v civilních letadlech

Pneumatické motory a pohony:

8412 31 00

S lineárním pohybem (válců):

ex 8412 31 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8412 39 00

Ostatní:

ex 8412 39 00

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8412 80

Ostatní:

8412 80 10

Parní motory poháněné vodní nebo jinou párou

8412 80 80

Ostatní:

ex 8412 80 80

Jiné než pro použití v civilních letadlech

8412 90

Části a součásti:

8412 90 20

Reaktivních motorů, jiných než proudových motorů:

ex 8412 90 20

Jiných než pro použití v civilních letadlech

8412 90 40

Hydraulických motorů a pohonů:

ex 8412 90 40

Jiných než pro použití v civilních letadlech

8412 90 80

Ostatní:

ex 8412 90 80

Jiné než pro použití v civilních letadlech